21. Yüzyılda Türkiye`nin Rolü - Al

Transkript

21. Yüzyılda Türkiye`nin Rolü - Al
CMYK
Dava İşinin
Önemi
Türkiye’deki insanlar, ülkelerine çok sayıda turist
çektikleri için oldukça şanslılar. 2011’de yapılan güncel
bir araştırmaya göre tüm dünyadan 31 milyondan fazla
insan turist olarak Türkiye’yi ziyaret ediyor. Denilebilir ki
bu insanlar davetçiyi ziyaret ediyor, kapıyı çalarak “biz
buradayız, bizimle İslam Peygamberi’ne indirilmiş olan
Allah’ın kelamını paylaşır mısınız?” diyorlar.
Günümüzde Kur’an kendisinden söz edilen bir şey ve
insanlar kendilerine gelip Kur’an
takdim ederek: “Bu senin için
Ey
ruhani bir hediye” diyecek
peygamber!
kişileri bekliyorlar.
Biz seni hem bir
Türkiye’de, tarihi camiler de
şahit, hem bir müjdeci,
dahil olmak üzere, büyük
hem bir uyarıcı olarak
sayılarda turistin her gün
gönderdik.
ziyaret ettiği pek çok mekan
Sprzymierzeni
bulunmakta. Türk kuruluşları
33:45
Kur’an’ın mealini ve Hz.
Peygamber’in hayatını farklı
dillerde bastırarak bu kitapların
bütün turistik mekanlarda dağıtılmasını sağlamalıdırlar.
21. Yüzyılda
Türkiye’nin
Rolü
Peygamber’in ve ashabının iletişim çağı öncesi dönemde
yaptıkları, iletişim çağında küresel ölçekte yapılabilir.
Davetçi için davet cennete bir bilettir, davet muhatabı
içinse Allah’ın inayetine ulaşma yolunun gösterilmesidir.
CPS International
1, Nizamuddin West Market, New Delhi - 110013
Mobile: +91-9810558483, Fax: +91-11-45651771
email: [email protected], www.cpsglobal.org
Center for Peace and Spirituality USA
2665 Byberry Road, Bensalem, PA 19020
Office: (215) 240-4298, Cell: (617) 960-7156
30 Isernia Ave., Staten Island, NY 10306
Office: (718) 477-6090, Cell: (718) 715-3600
email: [email protected], www.alrisala.org
goodwordbooks.com
cpsglobal.org
Al-Risala
alrisala.org
Mevlana Vahiduddin Han
alquranmission.org
CMYK
CMYK
Neden Türkiye?
21. Yüzyılda Türkiye’nin rolü küresel davet görevini
yerine getirmektir. Önceki yüzyıllarda Türkiye hilafetin
merkeziydi. Hal-i hazırdaki modern dönemde ise durum
oldukça farklı. Ama artık Türkiye davet görevini yerine
getirmelidir. Bu, Peygamber’in görevi olan davetin, onun
usulü esas alınarak yeniden canlandırılması şeklinde
olacaktır.
Türkiye jeopolitik olarak
“Bir
benzersiz bir konuma sahip.
adam doğru
Coğrafi olarak Doğu ve
yola sizin tarafınızdan
Batı arasında bir köprü
yönlendirilirse, bu size
durumunda. Bu coğrafi
güneşin
üzerine doğduğu her
konum, Türkiye’nin İlahi
şeyden daha hayırlıdır.”
kelamı dünyanın Batı
The Prophet
kısmına taşıma görevini
Muhammad
sembolize ediyor.
Dava İşinin
Kökeni
İslam Peygamberi bir davetçi idi. İlahî rehberliğin son
şekli olan Kur’an O’na vahyolundu ve O, Allah’ın kelamını
insanlara aktarmakla görevlendirildi. İslam Peygamberi
görevine milattan sonra 610 yılında Mekke’de başladı.
O zamanlar Mekke hac merkeziydi. Arabistan’ın
her tarafından insanlar dini
görevlerini yerine getirmek
Siz
için Mekke’yi ziyaret
insanların
ederlerdi. Bu gelenek,
iyiliği için meydana
“Mekke turizmi” de
çıkarılmış en hayırlı
denilebilecek bir sosyal
ümmetsiniz: İyiliği yayar,
hareketlilik kültürünü
kötülüğü önlersiniz, çünkü
ortaya çıkardı. İslam
Allah’a inanırsınız.
Peygamberi
bu turistleri
Rodzina Imrana
“davet muhatapları” olarak
3:110
görüyordu. Ziyaretçilerin toplantılarını ziyaret edip onlara
Kur’an okurdu. Bu yöntem öyle başarılıydı ki, 23 yıl
gibi kısa bir süre içinde Arabistan’daki bütün insanlar
Peygamber’in takipçileri oldular.
21. Yüzyılda Dava
Çalışmaları
Şimdi 21. Yüzyılda biz aynı olguya daha geniş ölçekte
tanıklık ediyoruz. Yaşamakta
olduğumuz iletişim çağında,
“Allah’ın
modern iletişim imkanları
İslam
turizm kültürünün çok büyük
kelimesinin içine
oranda artmasına imkan
girdirmediği ne küçük
sağladı. Her ülke turist
ne büyük herhangi bir ev
akınına uğradı. Bu turistlerin
kalmayacaktır.”
davet muhatabı olarak
The Prophet
nitelendirilmesi mümkündür.
Muhammad
Davet, uluslar arası düzeyde
bu turistlere uygulanabilir.
Türkiye’nin turizm kültürü açısından özel bir yeri var.
Çünkü Türkiye, tarihte Bizans ve Osmanlı imparatorlukları
gibi iki büyük imparatorluğa
Şu
merkez olması nedeniyle
Kur’ân
sayısız tarihi esere
bana sizi ve
sahip. Başka bir takım
kendisine ulaşan
güzelliklerinden de dolayı
herkesi uyarmam için
Türkiye günlük olarak çok
vahyolundu.
sayıda turist tarafından
Trzody 6:19
ziyaret edilmekte.
Matbaa öncesi dönemde
Peygamber ve ashabı, Kur’an
okuyarak davet görevini yerine getirdiler. Şimdi matbaa
sonrası dönemde, aynı Nebevî gelenek Kur’an dağıtıcılığı
olarak tekrar canlandırılabilir. Meslektaşlarım ve ben aynı
işi Hindistan’da ve başka yerlerde de yapıyoruz ve sonuç
oldukça cesaret verici.
CMYK