Bitkiler Terler mi?

Transkript

Bitkiler Terler mi?
20-21cakcakxx
28/9/05
20:42
Page 1
Bitkiler Terler mi?
Bitkiler de bizim gibi suya gereksinim duyarlar. Ancak, onlar
suyu kökleriyle al›rlar. Su, köklerden bitkinin gövdesine,
dallar›na, yapraklar›na tafl›n›r. Yapraklar, bu suyu
kullan›rlar. Suyun bir k›sm›, yapraklarda bulunan küçücük
deliklerden d›flar› at›l›r. Buna terleme
denir. Gel, terlemenin nas›l
gerçekleflti¤ini inceleyelim.
Bir torba al ve bunu
balon gibi fliflir.
Sonra da bu torbay›,
evdeki ya da
bahçedeki bir bitkinin
dal›na ba¤la.
Dikkat et, torbadaki
hava kaçmas›n.
20
20-21cakcakxx
28/9/05
20:42
Page 2
Bitkiyi sula.
Bir gün bekle.
Torbada
su damlalar›
oldu¤unu göreceksin.
Bu damlalar, bitkinin
terledi¤ini gösterir. Sen de
terler misin? Ne zaman
terlersin?
Bir günün sonunda torbaya
bak. Bir de¤ifliklik var m›?
Tu¤ba Can
Deney çizimleri: P›nar Büyükgüral
21

Benzer belgeler