2007 - 2008 Dodge Nitro (KA) Kullanım Kılavuzu 0207

Transkript

2007 - 2008 Dodge Nitro (KA) Kullanım Kılavuzu 0207
NITRO
NITR
O
KULLANIM KILAVUZU
‹Ç‹NDEK‹LER
1
G‹R‹fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B‹L‹NMES‹ GEREKEN HUSUSLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3
ARACINIZIN ÖZELL‹KLER‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5
ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE KULLANILMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
6
AC‹L DURUMLARDA YAPILMASI GEREKENLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7
ARACINIZIN BAKIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8
BAKIM PROGRAMLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9
D‹Z‹N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
1
2
1
G‹R‹fi
G
G‹R‹fi ..............................................................................................
Devrilme Uyar›s›.......................................................................
ÖNEML‹ NOT..................................................................................
KILAVUZUN KULLANIMI...............................................................
UYARI VE D‹KKAT ‹BARELER‹.....................................................
ARAÇ fiAS‹ NUMARASI ................................................................
ARAÇ ÜZER‹NDE YAPILACAK MOD‹F‹KASYONLAR ................
G
G
G
G
G
G
4
4
4
5
7
7
7
3
G‹R‹fi
Bu kullan›m k›lavuzu yeni arac›n›z›n bak›m› ve kullan›m› konusunda her türlü bilgiye sahip olman›z›
sa¤lamak amac› ile uzman mühendisler ve servis
teknisyenleri taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu k›lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac›n›z hakk›nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad›r. Bu kitapç›klar› dikkatle okuyunuz. Bu k›lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac›n›z› emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
lir. Ancak, a¤›rl›k merkezinin daha yüksekte olmas›
ve tekerlekler aras›ndaki mesafenin daha dar olmas› nedeniyle, bu tür araçlar›n kontrolden ç›kt›klar›nda karfl›laflt›klar› devrilme riski di¤er araçlardan daha fazlad›r.
ÖNEML‹ NOT
Yüksek h›zlarda keskin dönüfller veya ani manevralar ya da di¤er tehlikeli hareketler gibi arac›n kontrolünü kaybetmenize neden olacak davran›fllardan
kaç›n›n›z. Bu arac›n güvenli bir flekilde kullan›lma-
Bu kullan›m k›lavuzu yeni arac›n›z›n bak›m› ve kullan›m› konusunda her türlü bilgiye sahip olman›z›
sa¤lamak amac› ile uzman mühendisler ve servis
teknisyenleri taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu k›lavuzun ekinde Garanti Belgesi ve sizi arac›n›z hakk›nda bilgilendirmeyi amaçlayan çeflitli belgeler sunulmaktad›r. Bu kitapç›klar› dikkatle okuyunuz. Bu k›lavuzda bulunan bilgi ve öneriler arac›n›z› emniyetli ve keyifli bir flekilde kullanman›za yard›mc› olacakt›r.
UYARI: YÜKSEK DEVR‹LME R‹SK‹
NOT:
Kullan›m k›lavuzunu okuduktan sonra arac›n›z›n torpido gözünde saklay›n›z ve araç sat›ld›¤›
takdirde lütfen yeni sahibine veriniz.
Bak›m konusunda, bayinizin arac›n›z› çok iyi tan›d›¤›n›, e¤itimli teknikerleri oldu¤unu ve orijinal Mopar® parçalar› kulland›¤›n› ve daima sizin memnuniyetinize yönelik hareket edece¤ini unutmay›n›z.
Devrilme Uyar›s›
Arazi amaçl› araçlar›n devrilme riski di¤er araçlardan oldukça yüksektir. Bu araçlar, binek araçlar›na
göre yerden daha yüksektir, a¤›rl›k merkezleri daha
yüksektedir ve tekerlekler aras›ndaki mesafe daha
dard›r. Bu sayede farkl› arazi koflullar›nda daha
yüksek performans sunabilmektedirler. Emniyetsiz
bir flekilde kullan›lan tüm araçlar kontrolden ç›kabi4
Ani Manevralardan ve
Afl›r› H›zdan Kaç›n›n›z.
Emniyet Kemerinizi Her
Zaman Tak›n›z.
Daha Fazla Bilgi için
Kullanma K›lavuzuna
Baflvurunuz.
mas› kazaya, arac›n devrilmesine ve ciddi veya
ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Arac›n›z› dikkatli bir flekilde kullan›n›z.
Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin kullan›lmamas› ölümcül yaralanmalara yol açabilir. Arac›n
devrilmesiyle sonuçlanan bir kaza sonras›nda emniyet kemerini takmayan biri takan birine göre daha
çok ölüm riskiyle karfl› karfl›yad›r. Lütfen emniyet
kemerinizi ba¤lay›n›z.
BU K‹TAPÇIK BASKIYA G‹RD‹⁄‹ TAR‹H ‹T‹BAR‹YLE MEVCUT EN SON B‹LG‹LER‹ ‹ÇERMEKTED‹R. GÜNCELLEME YAPIP BASMA HAKKI SAKLIDIR
Kullan›m k›lavuzunu okuduktan sonra arac›n›z›n
torpido gözünde saklay›n›z ve araç sat›ld›¤› takdirde lütfen yeni sahibine veriniz.
‹malatç› arac›n tasar›m›nda ve teknik özelliklerinde,
daha önce üretilmifl araçlara uygulama yükümlülü¤ü bulunmadan, her türlü de¤ifliklik, ekleme ve iyilefltirme yapma hakk›n› sakl› tutar.
Kullan›m k›lavuzunda arac›n standart ve ekstra bedel karfl›l›¤› sunulan iste¤e ba¤l› donan›m›na ait resimler ve aç›klamalar yer almaktad›r. Bu nedenle
k›lavuzda yer alan baz› donan›m ve aksesuarlar›n
arac›n›zda bulunmamas› mümkündür.
NOT:
Kullan›m K›lavuzunu okumadan arac›n›z› kullanmay›n›z, yeni parça/aksesuar takmay›n›z ve
hiçbir modifikasyon ifllemi yapmay›n›z.
Piyasada çeflitli üreticiler taraf›ndan sunulan birçok
yedek parça bulunmaktad›r. ‹malatç› do¤al olarak
bu parçalar›n emniyetiniz aç›s›ndan arac›n›za uygun olup olmad›¤›n› bilememektedir. Resmi olarak
onaylanm›fl (genel kullan›m iznine ya da resmi tasar›m onay›na sahip parçalar) olsalar ya da bu tür
parçalar tak›ld›ktan sonra araca trafi¤e ç›kma izni
verilmifl olsa dahi bu durum arac›n›z›n sürüfl güvenli¤inin etkilenmedi¤i anlam›na gelmemektedir.
Bu durumda ne uzmanlar›n ne de resmi dairelerin
sorumlu tutulmas› mümkün de¤ildir. Dolay›s›yla
imalatç› sadece onay verdi¤i veya önerdi¤i ve yetkili servislerinde veya bayilerde tak›lan yedek parçalar›n sorumlulu¤unu üstlenmektedir. Ayn› durum
arac›n›z›n orijinal haline yap›lan modifikasyonlar
için de geçerlidir.
Orijinal parçalar d›fl›ndaki parçalar garanti kapsam›nda de¤ildir. Orijinal yedek parçalar d›fl›ndaki
parçalar›n, donan›m›n, malzemelerin ve katk› maddelerinin kullan›lmas›ndan kaynaklanan onar›m ve
ayar ifllemleri de garanti kapsam›nda ifllem görmeyecektir. Arac›n›z›n garantisi, arac›n›zda imalatç›n›n teknik verileri d›fl›nda yap›lacak de¤iflikliklerden
kaynaklanan onar›m ifllemlerini karfl›lamayacakt›r.
Orijinal Mopar yedek parçalar› ve aksesuarlar› ile
imalatç› taraf›ndan önerilen di¤er ürünler, uzmanlar›n tavsiyeleriyle birlikte yetkili servislerde sunulmaktad›r.
KULLANIM KILAVUZU
‹htiyaç duydu¤unuz bilgileri içeren bölümü bulabilmek için içindekiler k›sm›na baflvurunuz.
Kullan›m k›lavuzunun sonunda yer alan ayr›nt›l›
dizinde k›lavuzda bulunan tüm konular s›ralanmaktad›r.
Bu k›lavuzda geçebilecek sembollerin tan›mlar› için
arka sayfadaki tabloya bak›n›z:
Servis konusunda, Yetkili Servisinizin arac›n›z› en
iyi tan›yan, fabrika e¤itimli teknisyenlere sahip olan,
orijinal Mopar® parçalar› sunan ve memnuniyetinizi
isteyen kurulufl oldu¤unu unutmay›n›z.
Copyright © Chrysler International
5
YAKITTA SU
VAR
ARKA CAM
S‹LECE⁄‹
ÖN CAM FASILALI
S‹LECE⁄‹
YAKIT
ARKA CAM FASILALI
S‹LECEK
ÖN CAM SU
FISK‹YES‹
YAKIT DOLDURMA
TARAFI
ARKA CAM SU
FISK‹YES‹
MOTOR YA⁄I
ARKA CAM
REZ‹STANSI
AKÜ fiARJ
6
ISITMALI AYNA
KIZDIRMA BUJ‹S‹
H‹DROL‹K
D‹REKS‹YON
H‹DROL‹⁄‹
ARIZA GÖSTERGE
LAMBASI
fiANZIMAN
YA⁄I
SICAKLI⁄I
ÖN CAM YIKAMA
SUYU SEV‹YES‹
ÖN CAM ELEKTR‹K
ISITMALI
ÖN CAM
REZ‹STANSI
ÖN CAM S‹LECE⁄‹
VE SU FISK‹YES‹
MOTOR SO⁄UTMA
SUYU SICAKLI⁄I
DIfi AMPUL
ARIZASI
ANA AYDINLATMA
SV‹C‹
TAVAN
LAMBASI
PARK
LAMBALARI
UZUN FAR
KISA FAR
ÖN S‹S LAMBASI
ARKA S‹S
LAMBASI
GÖSTERGE PANEL‹ EMN‹YET KEMER‹
AYDINLATMA
S‹NYAL
ANAHTAR ‹LE
AÇMA (ELEKTR‹K
PR‹Z‹)
KAPUT AÇMA
BAGAJ KAPISI
AÇMA
SÜRGÜLÜ KAPI
ÜST HAVA
ÇIKIfiI
ÜST VE ALT HAVA
ÇIKIfiI
ALT HAVA
ÇIKIfiI
REZ‹STANS VE ALT
HAVA ÇIKIfiI
BAGAJ KAPA⁄I
AÇMA
YAN HAVA
YASTI⁄I
HAVA YASTI⁄I
SÜRGÜLÜ KAPI
AC‹L DURUM AÇMA
KOLU
HAVA YASTI⁄I
S‹STEM‹
YOLCU HAVA
YASTI⁄I KAPALI
KAPILAR AÇIK
KONVERT‹BL
ÜSTÜ AÇIK
ISITMALI KOLTUK
DÜfiÜK
KAPI K‹L‹D‹
ISITMALI KOLTUK
YÜKSEK
DEVR‹DA‹M
LAST‹K BASINCI
‹ZLEME
KONVERT‹BL
4 CAM AÇIK
ÇEK‹fi
KONTROL
CAM K‹L‹TLEME
KL‹MA
ÇOCUK KOLTU⁄U
BA⁄LANTISI
ÇOCUK KOLTU⁄U ALT
BA⁄LANTI NOKTALARI
VE KANCALARI
(LATCH)
KONVERT‹BL ÜSTÜ
KAPALI
ELEKTRON‹K HIZ
KONTROLÜ
CAM AÇIP
KAPATMA
HAVALANDIRMA
FANI
ÇAKMAK
AYARLANAB‹L‹R
PEDALLAR
KORNA
YOKUfi ‹N‹fi
KONTROLÜ
DÖRT TEKERLEKTEN
ÇEK‹fi
ELEKTRON‹K
GAZ KONTROL
(ETC)
DÖRT
TEKERLEKTEN
ÇEK‹fi
SES TANIMA
DÜ⁄MES‹
UYARI
U CONNECT
DÜ⁄MES‹
DÖRTLÜ
FLAfiÖR
KULLANICI KILAVUZU
ISO’ya BAKINIZ.
ELEKTRON‹K DENGE
PROGRAMI/FREN
DESTEK S‹STEM‹
BRAKE
FREN S‹STEM‹
UYARI PARK FREN‹
ABS ARIZASI
FREN S‹STEM‹
UYARI PARK
FREN‹
UYARI VE D‹KKAT ‹BARELER‹
Bu k›lavuzda yaralanmaya ya da kazaya neden
olabilecek kullan›m ifllemleri ile ilgili UYARI bölümleri bulunmaktad›r. Ayn› zamanda arac›n›za zarar
verebilecek kullan›m ifllemleri ile ilgili D‹KKAT bölümleri bulunmaktad›r. Bu k›lavuzun tamam›n› okumad›¤›n›z takdirde önemli bilgilerden yoksun kalabilirsiniz. Tüm Uyar› ve Dikkat bölümlerindeki aç›klamalara lütfen uyunuz.
ARAÇ fiAS‹ NUMARASI
Araç flasi numaras› (VIN) ön panelin sol üst köflesinde ön camdan görülebilecek flekilde bir plakaya
bas›lm›flt›r. Araç flasi numaras› ayr›ca arac›n›z›n
cam›na yap›flt›r›lm›fl Otomobil Bilgileri Aç›klama
Etiketi üzerinde de mevcuttur. Arac›n›z›n flasi kodu-
nun ve iste¤e ba¤l› donan›mlar›n kayd› için bu etiketi saklay›n›z.
NOT:
Araç flasi numaras› (VIN) plakas›n›n sökülmesi
kanuna ayk›r›d›r.
ARAÇ ÜZER‹NDE YAPILACAK
MOD‹F‹KASYONLAR
UYARI!
Bu araca yap›lacak her türlü modifikasyon sürüfl
emniyetini ciddi bir flekilde etkileyebilir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kazalara neden
olabilir.
Araç flasi numaras›
7
8
2
ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE
B‹L‹NMES‹ GEREKEN HUSUSLAR
G
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA ...................................................
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas› .............................................
Yuvada Unutulan Kontak Anahtar› Hat›rlatma Sistemi ........
D‹REKS‹YON K‹L‹D‹ – BAZI MODELLERDE ..............................
Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi .............................
Direksiyon Kilidinin Aç›lmas› .................................................
SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI) ‹MMOB‹L‹ZER S‹STEM‹..
Genel bilgiler ............................................................................
ARAÇ GÜVENL‹K ALARMI – BAZI MODELLERDE ...............
Alarm›n Kurulmas›...................................................................
Sistemin Devreden Ç›kart›lmas›.............................................
G‹R‹fi AYDINLATMA S‹STEM‹......................................................
UZAKTAN KUMANDA ..................................................................
Kap› ve Bagaj Kilitlerinin Aç›lmas›.........................................
Kap›lar›n ve Bagaj›n Kilitlenmesi ...........................................
‹lave Uzaktan Kumandalar›n Programlanmas›......................
Genel Bilgiler............................................................................
Uzaktan Kumanda Cihaz›n›n Pillerinin De¤ifltirilmesi .........
KAPI K‹L‹TLER‹ ............................................................................
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
11
11
11
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
9
G
G
G
G
Manuel Kap› Kilitleri ................................................................ 15
Elektrik Kumandal› Kap› Kilitleri ............................................ 16
Çocuk Kilidi Sistemi (Arka kap›larda).................................... 16
CAMLAR ....................................................................................... 17
Elektrik Kumandal› Camlar ..................................................... 17
Rüzgar Türbülans› ................................................................... 18
G
G
G
G
BAGAJ KAPISI ............................................................................. 18
YOLCU KORUMA S‹STEMLER‹ ..................................................
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri .................................................
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma Talimatlar›..................
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit Kancas›....................
Otomatik Kilitleme Modu - Baz› Modellerde..........................
Enerji Yönetimi Özelli¤i...........................................................
Emniyet Kemeri Ön Gergileri..................................................
Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri (BeltAlert) Hat›rlatma
Sistemi ......................................................................................
Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad›nlar..................................
Sürücü ve Ön Yolcu ‹lave Koruma Sistemleri (SRS)
Hava Yast›¤›..............................................................................
Çocuk Koruma Sistemi ...........................................................
G
G
G
G
G
G
19
19
20
21
22
22
22
G
G
22
23
G
G
G
G
23
29
MOTOR ALIfiTIRMA (RODAJ) TAVS‹YELER‹ ............................. 33
EMN‹YET NOTLARI......................................................................
Egzoz Gaz›................................................................................
Arac›n ‹çinde Yapman›z Gereken Emniyet
Kontrolleri.................................................................................
Arac›n D›fl›nda Yapman›z Gereken Düzenli Emniyet
Kontrolleri.................................................................................
G
34
34
G
34
G
10
34
ANAHTARLARINIZ HAKKINDA
Yeni arac›n›z›n anahtarlar› üzerinde anahtar kod
numaras› yaz›l› plastik bir torbada verilir. Anahtarlar›n›z› torbas›z olarak al›rsan›z, yetkili bayiden kod
numaras›n› vermesini isteyiniz. Anahtar kodu yetkili bayi taraf›ndan arac›n›z›n faturas›ndan da ö¤renilebilir.
D‹KKAT!
ON (AÇIK)
ACC (AKSESUAR
START (MARfi)
LOCK (K‹L‹TL‹)
Yuvada Unutulan Kontak Anahtar›
Hat›rlatma Sistemi
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas›
Kontak anahtar›, sürücü kap›s›n› açt›¤›n›zda bir
sinyal sesi ile size anahtar› ç›kartman›z gerekti¤i
hat›rlat›lacakt›r.
Düz (Manuel) fianz›man
Kontak anahtar›n› ACC (AKSESUAR) konumuna
getirip iterek LOCK (K‹L‹TL‹) konumuna getiriniz ve
anahtar› ç›kar›n›z.
Kontak Anahtar› Konumlar›
UYARI!
Otomatik fianz›man – Baz› Modellerde
Vites kolunu P (Park) konumuna getiriniz. Kontak
anahtar›n› ACC (AKSESUAR) konumuna getirip
iterek LOCK (K‹L‹TL‹) konumuna çeviriniz ve anahtar› ç›kar›n›z.
Kilitli olmayan araç h›rs›zlara ç›kar›lm›fl bir davetiyedir. Araçtan ayr›l›rken daima anahtar› yan›n›za al›n›z ve bütün kap›lar› kilitleyiniz.
Çocuklar› arac›n içinde bir yetiflkin olmadan b›rakman›z bir çok aç›dan tehlikelidir. Çocuklar yaralanabilir. Çocuklar park frenine, fren pedal›na
veya vites koluna dokunmamalar› konusunda
uyar›lmal›d›r. Kontak anahtar›n› yuvas›nda tak›l›
b›rakmay›n›z. Çocuklar tak›l› olan anahtar ile oynayarak elektrik kumandal› camlar›, di¤er kumandalar› çal›flt›rabilir hatta arac› hareket ettirebilir.
D‹REKS‹YON K‹L‹D‹ – BAZI
MODELLERDE
Arac›n›zda pasif direksiyon kilidi donan›m› olabilir
(sadece düz flanz›man). Bu kilit, direksiyonun kontak anahtar› olmadan hareket ettirilmesini önler. Direksiyon herhangi bir yönde yar›m tur döndürülürse
ve anahtar yuvas›nda de¤ilse direksiyon kilitlenir.
Direksiyonun Manuel Olarak Kilitlenmesi
Motor çal›fl›rken direksiyon simidini tam düz konumdayken yar›m tur çeviriniz ve motoru kapat›p
anahtar› ç›kar›n›z. Kilitlenene kadar direksiyon simidini herhangi bir yönde hafifçe oynat›n›z.
11
Direksiyon Kilidinin Aç›lmas›
Kontak anahtar›n› tak›p direksiyonu hafifçe sa¤a ya
da sola çevirerek kilidi aç›n›z.
NOT:
Kilitlemek için direksiyon simidini sa¤a çevirdiyseniz kilidi açmak için de tekrar sa¤a çevirmelisiniz. Ayn› flekilde, sola çevirdiyseniz de
daha sonra tekrar sola çevirerek aç›n›z.
SENTRY KEY (KONTAK ANAHTARI)
‹MMOB‹L‹ZER S‹STEM‹
Sentry Key (Kontak Anahtar›) Immobilizer Sistemi
(SKIM), motoru devre d›fl› b›rakarak arac›n yabanc›
kifliler taraf›ndan çal›flt›r›lmas›n› önlemektedir. Arac›
çal›flt›rmak için geçersiz bir anahtar kullan›lmas› durumunda sistem 2 saniye içinde motoru durdurmaktad›r. Bu sistemde elektronik çipli (elektronik verici)
kontak anahtarlar› kullan›lmaktad›r. Sadece programlanm›fl anahtarlarla arac›n 2 saniyelik kontrol süresinden sonra çal›flmaya devam edebilmesi mümkündür.
Sentry Key (Kontak Anahtar›) Immobilizer Sisteminin kurulmas›na veya etkinlefltirilmesine gerek yoktur. Sistem, arac›n kilitli olup olmamas›ndan ba¤›ms›z olarak kendili¤inden devreye girmektedir. Normal çal›flma esnas›nda kontak anahtar› çevrildikten
hemen sonra SKIM Uyar› lambas› ampul kontrolü
amac› ile üç (3) saniye süreyle yanar. Uyar› lambas›n›n 3 saniyeden uzun bir süre yan›k kalmas› elektronik sistemi ile ilgili bir sorun oldu¤u anlam›na ge12
lir. Uyar› lambas›n›n kontak aç›ld›ktan hemen sonra yan›p sönmeye bafllamas›, arac› çal›flt›rmak için
geçersiz bir anahtar kullan›ld›¤› anlam›na gelir. Her
iki durumda da motor 2 saniye çal›flt›ktan sonra durur. Anahtar arac›n›z›n kontak kilit silindirine uysa
dahi arac›n›za programlanmam›fl olmas› halinde
sistem taraf›ndan geçersiz bir anahtar olarak kabul
edilecektir.
SKIM Uyar› Lambas›n›n arac›n normal çal›flmas› s›ras›nda (araç 10 saniyeden uzun bir süredir çal›flmakta iken) yanmas› durumunda elektronik sisteminde bir hata meydana gelmifl demektir. Böyle bir durumla karfl›laflt›¤›n›z takdirde, konta¤› her aç›fl›n›zda
motor yeniden duraca¤›ndan KONTA⁄I KAPATMAYINIZ. Arac› en k›sa zamanda servise götürünüz.
NOT:
Sentry Key (Kontak Anahtar›) Immobilizer Sisteminin serviste bak›m›n›n yap›labilmesi için dört
haneli bir PIN koduna gereksinim duyulmaktad›r. Bu numaray› yetkili sat›c›n›zdan ö¤renebilirsiniz. Arac›n›z› servise götürürken, arac›n›za
göre programlanm›fl TÜM ANAHTARLARI DA
GÖTÜRMEN‹Z GEREK‹R.
Genel Bilgiler
Siemens AG, Otomotiv Sistemleri Grubu, Girifl Kontrol ve Güvenlik Sistemleri birimi, Sentry Key (Kontak
Anahtar›) Immobilizer Sisteminin 1999/5/EC say›l›
Avrupa Komisyonu Yönergesinin temel koflullar›na
ve ilgili hükümlerine uygun oldu¤unu beyan eder.
Sentry Key (Kontak Anahtar›) Immobilizer Sistemi
134 kHz frekans›nda çal›flmaktad›r. Bu sistem
1999/5/EC say›l› Yönergeyi uygulayan afla¤›daki
ülkelerde kullan›lacakt›r: Avusturya, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, ‹rlanda, ‹talya,
Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Rusya Federasyonu, Slovenya, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Yugoslavya ve Birleflik Krall›k.
Uygunluk
Beyan›n›n
asl›n›
internette
http://www.siemensauto.com/glossaries/
skim_ec.html adresinde bulabilirsiniz. (Site ‹ngilizcedir.)
Bu sistemin çal›flmas› flu iki koflula ba¤l›d›r:
1. Bu cihaz zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
2. Bu cihaz istenmeden çal›flmalara neden olacak
parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal›d›r.
ARAÇ GÜVENL‹K ALARMI - BAZI
MODELLERDE
Sistem kap›lar›, bagaj kap›s›n›, bagaj kap›s› cam›n›
ve kontak anahtar›n› izleyerek araca izinsiz giriflleri ve arac›n izinsiz çal›flt›r›lmas›n› tespit eder. Alarm
etkinlefltirildi¤inde, sistem hem sesli hem de görsel
sinyaller vermektedir. Korna üç dakika boyunca sürekli olarak çalacak ve ön farlarla arka lambalar bu
sürenin ard›ndan 15 dakika daha yan›p sönmeye
devam edecektir.
NOT:
“Panik” (varsa) ve “Güvenlik” alarmlar› birbirinden farkl›d›r. Lütfen bu iki alarm›n sesini ö¤renebilmek için bu alarmlar› çal›flt›r›n›z. Çünkü bu
alarmlardan biri herhangi bir zamanda çald›¤›
takdirde onun hangi alarm oldu¤unu ve nas›l
kapat›laca¤›n› bilmelisiniz.
Alarm›n Kurulmas›
Kap›lar› ve bagaj kap›s›n› uzaktan kumanda yard›m›yla kilitledi¤inizde ya da kap› aç›k durumda iken
elektrik kumandal› kap› kilidi dü¤mesini kulland›¤›n›zda alarm kurulacakt›r. Tüm kap›lar kapat›l›p kilitlendikten sonra, (gösterge tablosunda bulunan)
“Araç Güvenlik Alarm› Uyar› Lambas›”, sistemin kurulmakta oldu¤unu belirtmek amac› ile 16 saniye
süreyle h›zl› bir flekilde yan›p sönecektir. Kurma iflleminin öncesindeki bu 16 saniyelik süre boyunca,
herhangi bir kap›n›n ya da bagaj kap›s›n›n aç›lmas› kurma iflleminin iptal edilmesine neden olacakt›r.
Sistem baflar›l› bir flekilde kuruldu¤unda, “Araç Güvenlik Alarm› Uyar› Lambas›”, sistemin tamamen
kurulmufl oldu¤unu göstermek amac› ile yavafl bir
flekilde yan›p sönmeye bafllayacakt›r. Kap› kilitlerinin, kap› içlerinde bulunan kilit dü¤meleri ya da sürücü kap›s› kilidi yard›m›yla manuel olarak kilitlenmesi alarm›n kurulmas›n› sa¤lamaz.
Sistemin Devreden Ç›kart›lmas›
Sistemi devre d›fl› b›rakmak için Uzaktan kumanday› kullan›n›z. Ayr›ca, geçerli bir sentry key (kontak
anahtar›) ile kontak anahtar›n› “ON/START” (AÇIK/
MARfi BASMA) konumuna getirerek de sistemi
devre d›fl› b›rakabilirsiniz. Siz yokken birisi sistemi
tetiklerse siz kap›lar› açarken korna üç kez çalar.
Arac›n kurcalan›p kurcalanmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güvenlik Alarm› Sistemi arac›n›z› koruyacak flekilde tasarlanm›flt›r; ancak sistemin beklenmedik bir
flekilde kurulaca¤› durumlar yarat›labilmektedir.
Arac›n içinde iken kap›lar› uzaktan kumanda yard›m›yla kilitledi¤inizde, sistem kurulduktan sonra (16
saniyelik sürenin sonunda), kap›y› açmak için kap›
kolunu çekti¤inizde alarm çalacakt›r. Bu durumla
karfl›laflt›¤›n›zda, sistemi devre d›fl› b›rakmak için
uzaktan kumanda cihaz›n›n üzerindeki “Unlock” (kilit açma) dü¤mesine bas›n›z. Kap› kilitlerinin kap›
içlerinde bulunan kilit dü¤meleri ya da sürücü kap›s› kilidi yard›m›yla manuel olarak aç›lmas› Güvenlik
Alarm› Sisteminin devre d›fl› b›rak›lmas›n› sa¤lamayacakt›r.
G‹R‹fi AYDINLATMA S‹STEM‹
Herhangi bir kap›y› açt›¤›n›zda araç içi ayd›nlatma
lambalar› yanacakt›r. ‹ç ayd›nlatma lambalar› tüm
kap›lar kapand›ktan sonra 30 saniye süreyle yan›k
kalacak ve sonra zay›flayarak sönecektir.
Tüm kap›lar› kapat›p konta¤› açt›¤›n›zda da iç
ayd›nlatma lambalar› sönecektir.
UZAKTAN KUMANDA
Bu sistem, anahtarl›kta bulunan uzaktan kumanda
yard›m›yla, azami 7 metre mesafeden arac›n›z›n
kap› ve bagaj kapa¤› kilitlerini aç›p kapatman›z› ve
panik alarm›n› (varsa) etkinlefltirmenizi sa¤lar. Sistemi etkinlefltirmek için uzaktan kumanday› araca
do¤rultman›za gerek yoktur.
Kap› ve Bagaj Kilitlerinin Aç›lmas›
Sadece sürücü kap›s›n› açmak için bir kez; bütün
kap›lar› ve bagaj kap›s›n› da açmak için ise iki kez
uzaktan kumanda üzerindeki “Unlock” (Kilit Açma)
dü¤mesine bas›n›z. Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda ayd›nlatmal› girifl sistemi lambalar› yanacak ve park
lambalar› iki kez yan›p sönecektir.
Uzaktan Kumanda ile ‹lk Bas›flta Sürücü
Kap›s›n›n Aç›lmas›
Sistem, afla¤›daki ifllem ile “Unlock” (Kilit Açma)
dü¤mesine ilk bas›flta bütün kap›lar› açacak ya da
sadece sürücü kap›s›n› açacak flekilde programlanabilir.
13
Elektronik araç bilgi merkezi (EVIC) donan›ml› araçlarla ilgili olarak bu k›lavuzun 4. bölümünde (EVIC)
Kiflisel Ayarlar ile ilgili k›sma bak›n›z.
Kap›lar›n ve Bagaj›n Kilitlenmesi
Tüm kap›lar› ve bagaj kap›s›n› kilitlemek için uzaktan kumanda üzerindeki "Lock" (Kilitleme) dü¤mesine bas›n›z. Kontak anahtar› kapal›yken bütün kap›lar kilitlenirse park lambalar› bir kez yan›p söner
ve korna bir kez çalar.
Kilit Açma S›ras›nda Sesli Uyar›
Bütün kap›lar› ve bagaj kap›s›n› kilitlemek için
“Lock” (Kilitleme) dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Kilit
sinyalini belirtmek için dönüfl sinyali lambalar› yan›p söner ve korna bir kez çalar. ‹stenildi¤i takdirde,
“Kilit Açma S›ras›nda Sesli Uyar›” özelli¤i afla¤›daki ifllem ile kapat›l›p aç›labilir:
G
EVIC donan›ml› araçlar için bu k›lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k›sma
bak›n›z.
Kilitleme S›ras›nda Lamba Uyar›s›
Kilitleme s›ras›nda lamba uyar›s› özelli¤i istenildi¤i
takdirde aç›l›p kapat›labilir.
G
14
EVIC donan›ml› araçlar için bu k›lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel Ayarlar ile ilgili k›sma
bak›n›z.
‹lave Uzaktan Kumandalar›n
Programlanmas›
1. Vericinin pilleri zay›flam›fl olabilir. Pillerin tahmini
hizmet ömrü asgari üç y›ld›r.
Bu bölümdeki SENTRY KEY “Müflteri Anahtar›n›n Programlanmas›” k›sm›na bak›n›z.
NOT:
2. Bir radyo istasyonu kulesi, havaalan› vericisi ya
da seyyar veya CB telsiz vericilerine yak›n bir konumda bulunuyor olabilirsiniz.
Programlanm›fl bir uzaktan kumandan›z yoksa
ayr›nt›l› bilgi için bayiniz ile irtibata geçiniz.
Uzaktan Kumanda Cihaz›n›n Pillerinin
De¤ifltirilmesi
Genel Bilgiler
CR2032 pil kullan›lmas› önerilmektedir.
EEC yönetmelikleri uyar›nca verici ve al›c›lar›n
433.92 MHz tafl›y›c› frekans›nda çal›flmalar› gerekmektedir. Bu cihazlar kullan›ld›klar› ülkelerde yürürlükteki yönetmeliklere uygun olduklar›n› belgeleyen
sertifikalara sahip olmal›d›r. ‹ki farkl› yönetmelik söz
konusudur: Birçok ülke taraf›ndan kullan›lan ETS
300-220 (Avrupa Telekomünikasyon Standartlar›)
ve ETC 300-220 baz›nda haz›rlanan ancak ilave
baz› koflullara sahip olan 225Z125 Alman BZT federal yönetmeli¤i. Di¤er gereklilikler 95/96/EC KOM‹SYON YÖNERGES‹ EK VI.da belirtilmifltir. Bu cihazlar›n çal›flmas› afla¤›da belirtilen iki koflula ba¤l›d›r:
NOT:
Bu cihazlar zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
G Bu cihazlar istenmeden çal›flmalar›na neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal›d›r.
Uzaktan Kumandan›z normal mesafeden çal›flmazsa afla¤›daki iki durumu kontrol edin:
Perklorat Malzeme – kullan›m s›ras›nda özen
gösteriniz, ayr›nt›l› bilgi için www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate (site ingilizcedir)
1. Uzaktan kumanda cihaz›n› dü¤meleri afla¤›ya
bakacak flekilde çevirerek küçük civatas›n› sökünüz ve ek yerinden ikiye ay›r›n›z. Bu s›rada kauçuk
contaya zarar vermemeye özen gösteriniz.
G
Uzaktan Kumandan›n ‹kiye Ayr›lmas›
2. Eski pili ç›kar›p yenisini tak›n›z. Yeni pile parmaklar›n›zla temas etmeyiniz. Cildinizde bulunan ya¤
pilin bozulmas›na yol açabilir. Pile dokunman›z halinde alkolle ovarak temizleyiniz.
VF uyar›lar› görüntülenirken “trip/reset” dü¤mesine
bas›ld›¤›nda görüntüleniyorsa VF ekran› sadece kilometre sayac›/günlük kilometre sayac›na geri döner.
3. Uzaktan kumanda cihaz›n› tekrar monte etmek
için iki parças›n› bast›rarak kapat›n›z.
Manuel Kap› Kilitleri
NOT:
Uzaktan kumanda üzerinde bir vida varsa, viday› da tak›p s›kmay› unutmay›n›z.
Arac›n içinde kap›lar› kilitlemek için kap› kilidi mandallar›n› kullan›n›z. Mandal bas›l›ysa kap› kilitli demektir. Bu yüzden, kap›lar› kapatmadan önce
anahtarlar›n arac›n içinde kalmad›¤›ndan emin olunuz.
KAPI K‹L‹TLER‹
Kilometre sayac› alan›nda bulunan vakumlu floresan ekran (VF) “door” (kap›) mesaj›n› gösterdi¤inde
herhangi bir kap›n›n aç›k kalm›fl oldu¤unu ya da
tam kapanmad›¤›n› belirtir. Araç hareket etmedi¤inde ve bir kap› aç›k oldu¤unda veya tam kapanmad›¤›nda VF ekran› “door” (kap›) mesaj›n› gösterir.
“GATE” (BAGAJ KAPISI) veya “GASCAP” (YAKIT
DEPO KAPA⁄I) dahil di¤er aktif uyar›lar da VF ekran›nda görülebilir ve bunlar s›rayla gösterilir. Araç
hareket ediyorsa, her gösterim için birer kez olmak
üzere üç tek uyar› sesi duyulur (toplam üç gösterim). Bundan sonra, ekranda sadece mesajlar görüntülenmeye devam eder ancak sesli uyar› verilmez.
UYARI!
G
G
Olas› bir kaza an›nda güvenli¤inizi ve emniyetinizi sa¤lamak amac› ile, seyir s›ras›nda, park
esnas›nda ve araçtan ayr›l›rken arac›n tüm
kap›lar›n› kilitleyiniz.
Araçtan ayr›l›rken daima kontak anahtar›n› ç›kart›p arac› kilitleyiniz. Çocuklar› araç içinde
yaln›z bafl›na ya da kilitlenmemifl bir arac›n
yan›nda b›rakmay›n›z. Araç donan›m›n›n gözetiminiz d›fl›nda kullan›lmas› yaralanma ve
ölüme neden olabilir.
Manuel Kap› Kilitleri
15
Elektrik Kumandal› Kap› Kilitleri
Otomatik Kap› Kilitleri
Ön kap› panellerinde elektrik kumandal› kap› kilidi
dü¤meleri bulunmaktad›r. Bu dü¤meler ile kap›lar›
kilitleyip açabilirsiniz.
Bu özellik seçildi¤inde, tüm kap›lar kapal› iken arac›n h›z› 24 km/saatin (15 mil/saat) üzerine ç›kt›¤›nda tüm kap› kilitleri otomatik olarak kilitlenecektir.
Kap›lardan biri aç›ld›¤›nda sistem resetlenecektir.
Bu özelli¤in devreden ç›kart›lmas› mümkündür.
Kullan›m K›lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf›ndanProgramlanabilen Özellikler k›sm›na ya da yetkili
bayinize baflvurunuz.
Ç›k›flta kap› kilitlerinin otomatik olarak
aç›lmas› (Otomatik kap› kilitleri
etkinlefltirildi¤inde)
Elektrik Kumandal› Kap› Kilidi Dü¤meleri
Elektrikli kap› kilit dü¤mesine kontak anahtar› yuvas›nda ve sürücü kap›s› aç›k iken bast›¤›n›zda kap›lar kilitlenmeyecektir. Böylece, yanl›fll›kla anahtar›
arac›n içinde unutup arac› kilitlemeniz önlenmifl
olur. Anahtar› ç›karmak veya kap›y› kapatmak kilitlerin çal›flmas›na izin verir. Anahtar kontakta ve kap› aç›kken anahtar›n ç›kar›lmas› gerekti¤ini hat›rlatan bir uyar› sesi duyulur.
16
Bu özellik, araç hareketsiz durumda iken ve otomatik flanz›man P (Park) veya N ( Bofl) konumlar›ndan
birinde iken sürücü kap›s› aç›ld›¤›nda, tüm kap› kilitlerinin otomatik olarak aç›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
Kullan›m K›lavuzunun 4. Bölümünde, Elektronik
Araç Bilgi Merkezi (EVIC) - Müflteri Taraf›ndan
Programlanabilen Özellikler k›sm›na ya da yetkili
bayinize baflvurunuz.
Çocuk Kilidi Sistemi (Arka Kap›larda)
Kontak Anahtar›n›n ucunu kilide sokup kilitli veya
aç›k konumlar›na çeviriniz.
Kontak Anahtar›n›n Sokulmas›
UYARI!
Bir kaza sonras›nda araçta insanlar mahsur kalmamal›d›r. Çocuk emniyet kilitleri etkinlefltirildi¤inde arka kap›lar›n sadece d›flar›dan aç›labilece¤ini akl›n›zdan ç›karmay›n›z.
NOT:
Çocuk kilidi etkin iken sistemdeki acil durum ç›k›fl› için kap› iç kilit mandal›n› yukar› çekiniz (kilit aç›k), cam› aç›n›z ve kap›y› d›flar›dan aç›n›z.
CAMLAR
Elektrik Kumandal› Camlar
Elektrikli cam kumanda dü¤meleri sürücü kap›s›kaplama panelinin üzerinde bulunmaktad›r. Ön yolcu kap›s›nda/arka kap›larda, ön yolcu kap›s›/arka
kap› camlar›na kumanda eden birer dü¤me bulunmaktad›r. Cam kumandalar› sadece kontak anahtar› ON (AÇIK) veya ACCESSORY (AKSESUAR) konumundayken çal›fl›r.
UYARI!
Anahtar kontaktayken çocuklar› arac›n içinde
b›rakmay›n›z. Çocuklar elektrik kumandal› camlar ile oynarken elleri s›k›flabilir. Bu tür durumlarda çocuklar ciddi flekilde yaralanabilir.
Otomatik Aç›lma Özelli¤i
Sürücü kap›s› cam dü¤mesinde “Otomatik Aç›lma”
özelli¤i bulunmaktad›r. Cam dü¤mesine direnç noktas›n› geçecek flekilde bas›p b›rakt›¤›n›zda cam
otomatik olarak aç›lacakt›r. “Otomatik Aç›lma” özelli¤ini iptal etmek için dü¤meye ikinci kez herhangi
bir yönde bas›p b›rakman›z yeterli olacakt›r.
Otomatik aç›lma özelli¤i çal›fl›rken cam›n tamamen
aç›lmas›n› durdurmak için dü¤meyi hafifçe çekiniz.
Cam› yar›m açmak için dü¤meyi ilk kademeye getiriniz ve cam›n durmas›n› istedi¤inizde b›rak›n›z.
Elektrik Kumandal› Cam Dü¤meleri
Elektrik kumandal› cam dü¤meleri kontak kapat›ld›ktan sonra 10 dakika boyunca aktif kal›r. Ön kap›lardan herhangi biri aç›ld›¤›nda bu özellik iptal olur.
S›k›flmay› Önleme Fonksiyonlu Otomatik
Kapanma Özelli¤i
(Sadece Sürücü Kap›s› ve Ön Yolcu Kap›s›nda)
Cam dü¤mesini ikinci kademeye getirip b›rak›n›z,
cam otomatik olarak kapanacakt›r.
Cam›n otomatik kapanma s›ras›nda tamamen kapanmas›n› istemiyorsan›z dü¤meye hafifçe bas›n›z.
Cam› yar›m kapatmak için cam dü¤mesini birinci
kademeye getiriniz ve cam›n durmas›n› istedi¤iniz
zaman dü¤meyi b›rak›n›z.
NOT:
Cam kapan›rken herhangi bir flekilde engellenirse hareketi ters yönde devam eder ve durur.
Engeli cam›n önünden çekip cam› kapatmak
için tekrar cam dü¤mesine bas›n›z. Kötü yol koflullar›n›n ortaya ç›kard›¤› sars›nt›lar otomatik
kapanma s›ras›nda beklenmedik bir s›rada ters
yöne hareketi tetikleyebilir. Bu durumda, dü¤meyi dikkatlice ilk kademeye getiriniz ve cam›
manuel yoldan kapat›n›z.
Elektrik kumandal› cam dü¤meleri kontak kapat›ld›ktan sonra 10 dakika süreyle aktif durumda kal›r.
EVIC donan›ml› araçlarda bu özellik programlanabilir. Bu k›lavuzun 4. bölümünde (EVIC) Kiflisel
Ayarlar ile ilgili k›sma bak›n›z.
17
Rüzgar Türbülans›
UYARI!
Cam kapanmak üzere oldu¤u s›rada s›k›flmay›
önleme özelli¤i çal›flmaz. Cam› kapatmadan önce önünde herhangi bir obje olmad›¤›ndan emin
olunuz.
Cam Kilitleme Dü¤mesi
Sürücü kap›s›nda bulunan cam kilitleme dü¤mesi
di¤er kap›larda bulunan cam kumanda dü¤melerini
etkisiz hale getirmenize olanak sa¤lamaktad›r. Di¤er kap›larda bulunan cam kumanda dü¤melerini
etkisiz hale getirmek için cam kilitleme dü¤mesine
basman›z yeterli olacakt›r. Cam kumanda dü¤melerini etkinlefltirmek için cam kilit dü¤mesine bir kez
daha basman›z gerekmektedir.
Rüzgar türbülans› kulaklar›n›zda bas›nç oluflmas›na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman›za neden olacakt›r. Camlar aç›k durumda iken veya aç›l›r tavan (baz› modellerde) k›smen ya da tamamen aç›k bir konumda iken rüzgar türbülans›
oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt›lmas› mümkündür. Rüzgar türbülans› aç›l›r tavan aç›k durumda iken olufluyorsa, aç›l›r tavan› türbülans› azaltacak flekilde ayarlay›n›z.
18
Bagaj kap›s›n› açmak için mandal› bast›r›p yukar›
kald›r›n›z. Araç kap›lar›n›n kilitlerini manuel yoldan
kap› kilit mandallar› ile veya kontak anahtar›n› kullanarak açt›¤›n›zda bagaj kap›s› aç›lmaz.
BAGAJ KAPISI
Kilometre sayac›nda bulunan vakumlu floresan
(VF) ekran, bagaj kap›s›n›n tam olarak kapanmad›¤›n› belirtmek için “gATE” (kap›) mesaj›n›
görüntüler. EVIC donan›ml› araçlarda, “GATE
AJAR” (kap› aç›k) mesaj› görüntülenir.
Baflka uyar›lar da varsa, bunlar da VF ekran›nda
gösterilir ve s›rayla gösterilmeye devam edilir. Araç
hareket halindeyken, bagaj kap›s› aç›ksa (her turda
bir kez olmak üzere) üç kez uyar› sesi verilir. Bundan sonra, VF ekran› sadece mesajlar› görüntülemeye devam eder (uyar› sesi verilmez).
Elektrikli Cam Kilit Dü¤mesi
VF ekran›nda mesajlar görüntülenirken “trip/reset”
dü¤mesine bas›l›rsa VF ekran› sadece kilometre
sayac›/günlük kilometre sayac› ekran›n› gösterir.
Bagaj Kap›s›n›n Aç›lmas›
UYARI!
UYARI!
Bagaj kap›s› aç›k durumdayken araç kullan›l›rsa
zehirli egzoz gazlar› arac›n içine girebilir. Bu zehirli gaz size ve yolcular›n›za zarar verebilir. Arac› çal›flt›rd›¤›n›z zaman bagaj kap›s›n› mutlaka
kapal› tutunuz.
Sizin ve yolcular›n›z›n emniyet kemerleri do¤ru
bir flekilde tak›lmam›fl ise olas› bir kaza an›ndaçok daha ciddi yaralanma veya ölüm riskine maruz kalabilirsiniz. Arac›n›z›n iç aksam›na ya da
di¤er yolculara çarpabilir veya arac›n d›fl›na f›rlayabilirsiniz. Daima kendinizin ve arac›n içerisinde bulunan di¤er kiflilerin emniyet kemerlerini
do¤ru bir flekilde takt›klar›ndan emin olunuz.
YOLCU KORUMA S‹STEMLER‹
Arac›n›z›n en önemli güvenlik sistemlerinden biri de
yolcu koruma sistemleridir. Bu sistemler sürücü ve
tüm yolcular için ön ve arka emniyet kemerlerini, sürücü ve sa¤ ön yolcu için ön hava yast›klar›n› ve sürücü ile cam kenar›nda oturan yolcular için yan perde
yast›klar›n› içermektedir. Yetiflkin boy kemerlere göre küçük kalan çocuklar›n araçta yolculuk etmeleri
durumunda yolcu koltu¤undaki emniyet kemerini bebek ve çocuk koltuklar›n› tespit etmek amac› ile kullanabilirsiniz.
NOT:
Ön hava yast›klar› kademeli fliflirme mekanizmas›na sahiptir. Bu sayede hava yast›klar› çarp›flma
fliddetine ba¤l› olarak kademeli flekilde aç›lmaktad›r.
Lütfen bu bölümde yer alan bilgileri dikkatle okuyunuz. Bu bölümde sizin ve yolcular›n›z›n mümkün oldu¤u kadar güvenli bir flekilde seyahat edebilmeniz
için yolcu güvenlik sistemlerinin ne flekilde kullan›lmas› gerekti¤i aç›klanmaktad›r.
Mükemmel bir sürücü olsan›z dahi k›sa yolculuklarda bile emniyet kemerini takmal›s›n›z. Trafikte seyir
halinde olan acemi bir sürücü sizin de kar›flaca¤›n›z
bir kazaya neden olabilir. Bu durum evinizden çok
uzaklarda meydana gelebilece¤i gibi oturdu¤unuz
sokakta da bafl›n›za gelebilir.
Araflt›rmalar emniyet kemerlerinin hayat kurtard›¤›n›
ve çarp›flma s›ras›nda ciddi yaralanma riskini azaltt›¤›n› göstermektedir. En kötü yaralanmalar kazazedelerin araçtan d›flar›ya f›rlad›klar› kazalarda meydana gelmektedir. Emniyet kemerleri sürücü ve yolcular›n araçtan d›flar›ya f›rlamalar›n› önlemekte ve arac›n iç aksam›na çarpma nedeniyle oluflabilecek yaralanma riskini azaltmaktad›r. Motorlu tafl›tlarda yolculuk yapan herkes daima emniyet kemerlerini takmal›d›r.
Bel/Omuz Emniyet Kemerleri
Arac›n›zdaki tüm koltuklarda bel/omuz emniyet kemeri sistemi bulunmaktad›r. Emniyet kemeri toplay›-
c›s› çok ani durufllarda veya bir çarp›flma an›nda kilitlenmektedir. Bu özellik normal koflullarda kemerin
omuz k›sm›n›n sizinle birlikte rahatça hareket etmesini sa¤lamaktad›r. Ancak, bir kaza s›ras›nda
emniyet kemeri kilitlenerek sizin arac›n iç aksam›na
çarpma ve araçtan d›flar›ya f›rlama riskinizi azalt›r.
UYARI!
G
G
Emniyet kemerini hatal› bir flekilde takmak tehlikelidir. Emniyet kemerleri vücudunuzdaki genifl ve büyük kemiklerin etraf›n› saracak bir tasar›ma sahiptir. Bu kemikler vücudunuzun en
güçlü bölümleridir ve bir çarp›flma an›nda bütün a¤›rl›¤› en iyi flekilde onlar tafl›yabilir. Emniyet kemerinin yanl›fl yere tak›lmas› herhangi bir
çarp›flma an›nda daha ciddi yaralanmalara yol
açabilir. ‹ç organlar zarar görebilir ve hatta kemerin kenar›ndan kay›p d›flar› f›rlayabilirsiniz.
Emniyet kemerinizi güvenli bir flekilde takmak
ve ayn› zamanda yolcular›n›z›n da güvenli¤ini
sa¤lamak için bu talimatlara uyunuz.
‹ki kifli asla tek emniyet kemeri ile ba¤lanmamal›d›r. Tek emniyet kemeri ile ba¤lanm›fl kifliler olas› bir kaza an›nda çarp›flarak birbirlerini
ciddi bir flekilde yaralayabilirler. Ölçüleri ne
olursa olsun bel/omuz emniyet kemerleri ve bel
emniyet kemerleri asla bir kifliden fazlas› için
kullan›lmamal›d›r.
19
Bel/Omuz Emniyet Kemeri Kullanma
Talimatlar›
UYARI!
1. Araca binerek kap›y› kapat›n›z. Geriye yaslan›p
koltu¤u ayarlay›n›z.
2. Emniyet kemeri kilitleme dili ön koltuklarda koltuk
arkal›¤›n›n üst k›sm›nda, kolunuzun yan›nda bulunmaktad›r. Emniyet kemeri kilitleme dilini tutarak kemeri çekiniz. Emniyet kemeri kilitleme dilini kemer
üzerinde kayd›rarak belinizi saracak flekilde ayarlay›n›z.
Emniyet Kemerinin Tak›lmas›
Emniyet Kemeri Dili
3. Emniyet kemeri size uygun uzunlu¤a geldi¤i zaman kilitleme dilini tokaya tak›n›z. Dilin yuvas›na
oturdu¤unu duyaca¤›n›z “klik” sesi ile anlayabilirsiniz.
20
Yanl›fl bir tokaya tak›lan emniyet kemeri sizi tam
olarak korumayacakt›r. Bel k›sm› vücudunuzda
daha yüksek bir yere oturaca¤›ndan s›k›flt›rarak
iç organlar›n›z›n zarar görmesine neden olabilir.
Emniyet kemerinin dilini daima size en yak›n tokaya tak›n›z.
Çok gevflek bir kemer de sizi tam olarak korumayacakt›r. Araç aniden durdu¤unda öne do¤ru daha fazla hareket etmenize neden olarak yaralanma riskini art›racakt›r. Emniyet kemerinizi üzerinize tam oturacak flekilde takmal›s›n›z.
Emniyet kemerini kolunuzun alt›ndan takmak
son derece tehlikelidir. Vücudunuz bir çarp›flma
an›nda arac›n iç aksam›na çarpacak, bafl ve boyun bölgelerinde yaralanma riski artacakt›r. Kolunuzun alt›nda tak›lm›fl bir emniyet kemeri iç yaralanmalara da neden olabilir. Gö¤üs kafesi kemikleri omuz kemikleri kadar güçlü de¤ildir. Kemeri daima omuzlar›n›z›n üzerinden takarak çarp›flma an›nda a¤›rl›¤›n güçlü kemiklerinize verilmesini sa¤lay›n›z.
Arkada b›rak›lm›fl bir omuz kemeri kaza an›nda
sizi yaralanmalara karfl› koruyamayacakt›r.
Omuz emniyet kemerini takmad›¤›n›z takdirde
kaza an›nda kafan›z› çarpma riski çok yüksektir.
Bel ve omuz emniyet kemerleri daima birlikte
kullan›lmal›d›r.
4. Bel kemerini kar›n bölgesinin alt›na uyluk kemiklerinizin etraf›na yerlefltiriniz. Bel bölgesindeki bofllu¤u almak için omuz taraf›ndan biraz çekiniz. Bel
kemeri çok s›k› ise, gevfletmek için kemer dilini geriye do¤ru kayd›rarak bel kemerini çekiniz. Üzerinize tam oturan bir emniyet kemerinin çarp›flma an›nda kemerin alt›ndan kayarak f›rlaman›z› önleyece¤ini hat›rdan ç›kartmay›n›z.
Ayarlanabilir Üst Omuz Kemeri Tespit
Kancas›
Ön koltuklarda, omuz kemeri boynunuzu rahatlatacak flekilde yukar› veya afla¤› ayarlanabilir. Kilit
dü¤mesine basarak tespit kancas›n› yukar›ya veya
afla¤›ya kayd›rmak suretiyle vücudunuza en uygun
konuma getiriniz.
UYARI!
G
G
Bel emniyet kemerinin çok yukar›ya tak›lmas›
bir çarp›flma an›nda iç yaralanma riskini art›racakt›r. Kemer, güçlü olan le¤en ve kalça kemiklerinize de¤il, karn›n›za bask› yapacakt›r.
Bel emniyet kemerini mümkün oldu¤unca
afla¤›ya tak›n›z ve üzerinize tam oturmas›na
özen gösteriniz.
Bükülmüfl bir kemer de görevini tam olarak
yapamayacakt›r. Böyle bir kemer olas› bir kaza an›nda vücudunuzu kesebilir. Emniyet kemerinin düz oldu¤undan emin olunuz. Kemeri
düzeltemedi¤iniz takdirde yetkili servise götürüp tamir ettiriniz.
5. Emniyet kemerinin omuz k›sm›n›, boynunuza
bask› yapmayacak ve rahat olman›z› sa¤layacak
bir flekilde gö¤üs kafesinizin üzerine yerlefltiriniz.
Kemer toplay›c›s› kemerin gevflekli¤ini alacakt›r.
Emniyet Kemerinin S›k›l›¤›n›n Ayarlanmas›
6. Emniyet kemerini ç›kartmak için tokan›n üzerinde
bulunan PRESS yaz›l› k›rm›z› dü¤meye bas›n›z.
Emniyet kemeri otomatik olarak yuvas›na sar›lacakt›r. Kemerin tamamen sar›lmas› için gerekti¤i takdirde kemer dilini kemer üzerinde kayd›r›n›z.
UYARI!
Y›rt›lm›fl veya y›pranm›fl bir emniyet kemeri çarp›flma esnas›nda koparak sizi korumas›z b›rakabilir. Emniyet kemeri sisteminde y›rt›lma, y›pranma ve gevfleme olup olmad›¤›n› düzenli olarak
kontrol ediniz. Hasarl› k›s›mlar› zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve üzerinde de¤ifliklik yapmay›n›z. Kaza s›ras›nda hasar gören emniyet kemerleri (toplay›c›n›n e¤ilmesi, kemerin y›rt›lmas› vb.) mutlaka de¤ifltirilmelidir.
Üst Omuz Kemerinin Ayarlanmas›
Örne¤in k›sa boyluysan›z kemeri afla¤›ya, daha
uzun boyluysan›z yukar›ya al›n›z. Tespit kancas›n›
serbest b›rakt›¤›n›zda kilitlenip kilitlenmedi¤ini anlamak için afla¤› ve yukar› hareket ettirmeye çal›fl›n›z.
21
Otomatik Kilitleme Modu – Baz›
Modellerde
Bu konumda omuz kemeri otomatik olarak kilitlenmektedir. Ancak omuz kemerindeki bofllu¤u almak
için kemerin toplanmas› mümkün olacakt›r.
Otomatik Kilitleme Modu Ne Zaman Kullan›lmal›
Arka orta koltu¤a bir çocuk koltu¤u yerlefltirildi¤inde kullan›lmal›d›r. 12 yafl ve alt›ndaki çocuklar arka
koltukta, gerekli emniyet tedbirleri al›nm›fl bir flekilde seyahat etmelidir.
Bu emniyet kemeri sisteminde, kemerin kontrollü
bir flekilde aç›lmas›n› sa¤layan bir toplay›c› bulunmaktad›r. Bu sistem emniyet kemerinin gö¤üs bölgesine yapaca¤› etkinin azalt›lmas›n› sa¤layacak
flekilde tasarlanm›flt›r.
UYARI!
G
Otomatik Kilitleme Modunun Kullan›lma fiekli
1. Bel ve omuz kemerini tak›n›z.
2. Kemeri omuz k›sm›ndan tutarak tamamen d›flar›
ç›kana kadar afla¤›ya do¤ru çekiniz.
3. Kemerin toplanmas›n› sa¤lay›n›z. Kemerin toplanmas› s›ras›nda bir klik sesi duyulacakt›r. Bu ses
otomatik kilitleme moduna geçildi¤ini belirtmektedir.
Otomatik Kilitleme Modunun Devre D›fl›
B›rak›lmas›
Bel/omuz emniyet kemerini ç›kart›p tamamen toplanarak otomatik kilitleme modundan ç›kmas›n› ve
arac›n hareketine duyarl› (acil durum) kilitleme moduna girmesini sa¤lay›n›z.
Enerji Yönetimi Özelli¤i
Arac›n›z›n ön koltuklar›nda, önden al›nacak darbelerde yaralanma riskini azaltan enerji yönetimi sistemine sahip emniyet kemerleri kullan›lmaktad›r.
22
G
Servis Manuelinde belirtilen prosedürlere göre
kontrol edildi¤inde, emniyet kemerinin “otomatik kilitleme sistemine sahip toplay›c›s›” ya
da baflka bir ifllevi düzgün çal›flm›yorsa, emniyet kemeri ve toplay›c› grubu mutlaka de¤ifltirilmelidir.
Emniyet kemeri ve toplay›c› grubunun de¤ifltirilmemesi çarp›flmalarda yaralanma riskini art›racakt›r.
Emniyet Kemeri Ön Gergileri
Sürücü ve ön yolcu koltuklar›ndaki emniyet kemerlerinde, çarp›flma s›ras›nda kemerlerin gevflekli¤ini
alan gergiler bulunmaktad›r. Bir çarp›flma an›nda
bu ön gergiler emniyet kemerinin sürücüyü veya
yolcuyu s›k› bir flekilde sarmas›n› sa¤layarak emniyet kemeri sisteminin performans›n› artt›rmaktad›r.
Ön gergiler, çocuk koltu¤unda oturan çocuklar da
dahil olmak üzere, her ölçüdeki kullan›c›lar için uygundur.
NOT:
Emniyet kemeri ön gergileri emniyet kemerinin
düzgün bir flekilde tak›lmam›fl olmas›n› telafi
etmez. Emniyet kemeri s›k›ca tak›lmal› ve
düzgün bir flekilde yerlefltirilmelidir.
Emniyet kemeri ön gergileri Hava Yast›¤› Kumanda
Modülü (ORC) taraf›ndan tetiklenir. Ön hava yast›klar› gibi ön gergiler de tek kullan›ml›kt›r. Hava yast›klar›n›n ve ön gergilerin devreye girece¤i fliddette
bir kazadan sonra hava yast›klar› da ön gergiler de
de¤ifltirilmelidir.
Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat›rlatma
Sistemi (BeltAlert)
Araç çal›flt›r›ld›ktan itibaren 60 saniye içinde
emniyet kemeri tak›lmazsa ve araç h›z› 8 km/s’den
fazlaysa Gelifltirilmifl Emniyet Kemeri Hat›rlatma
Sistemi (BeltAlert) sürücünün emniyet kemerini takmas› gerekti¤ini hat›rlat›r. Sürücü de di¤er yolculara
kemerlerini ba¤lamalar› gerekti¤ini hat›rlatmal›d›r.
Alarm bir kez çalmaya bafllad›¤›nda Gelifltirilmifl
Uyar› Sistemi (BeltAlert) uyar› vermeye devam
eder ve Emniyet Kemeri Uyar› Lambas› 96 saniye
veya sürücü emniyet kemeri tak›lana kadar yan›p
söner. Gelifltirilmifl Uyar› Sistemi (BeltAlert), sürücü
emniyet kemeri 10 saniyeden daha uzun bir süre
tak›l› olmad›¤›nda ve araç h›z› 8 km/s’den daha
fazla oldu¤unda tekrar aktif duruma geçer.
Gelifltirilmifl Uyar› Sistemi (BeltAlert) yetkili bayiniz
veya afla¤›daki ad›mlarda devreye sokulabilir veya
devreden ç›kart›labilir:
NOT:
Afla¤›daki ad›mlar kontak anahtar› “ON” (AÇIK)
veya “START” (MARfi BASMA) konumuna getirildikten sonra 60 saniye içinde yerine getirilmelidir. Üretici Gelifltirilmifl Uyar› Sisteminin
(BeltAlert) devreden ç›kart›lmas›n› tavsiye etmemektedir.
1. Kontak anahtar›n› “OFF” (KAPALI) konumuna
getiriniz ve sürücü emniyet kemerini ba¤lay›n›z.
2. Motoru çal›flt›r›n›z ve Emniyet Kemeri Uyar›
Lambas›n›n sönmesini bekleyiniz.
3. Arac›n çal›flt›r›lmas›ndan itibaren 60 saniye içinde sürücü emniyet kemeri en az üç kez tak›l›p ç›kar›lmal›d›r ve en son kemer tak›l› kalmal›d›r.
Emniyet Kemerleri ve Hamile Kad›nlar
Hamile kad›nlar›n hamilelikleri boyunca emniyet
kemerini kullanmalar›n› öneririz. Bebe¤i emniyette
tutman›n en iyi yolu anneyi emniyette tutmakt›r.
Hamile kad›nlar emniyet kemerinin bel k›sm›n› uyluk kemiklerinin etraf›na yerlefltirmeli ve kalça kemiklerine mümkün oldu¤unca oturmas›na özen
göstermelidir. Kemer afla¤›da tutulmal› ve kar›n
üzerine gelmemelidir. Böylece olas› bir çarp›flma
an›nda tüm a¤›rl›¤› güçlü kalça kemikleri tafl›yacakt›r.
Sürücü ve Ön Yolcu ‹lave Koruma
Sistemleri (SRS) – Hava Yast›¤›
SÜRÜCÜ HAVA YASTI⁄I
Sürücü hava yast›¤› direksiyon simidine yerlefltirilmifltir. Ön yolcu hava yast›¤› gö¤üste, torpido gözünün üst k›sm›nda bulunmaktad›r. Hava yast›¤› kapaklar›nda kabartma SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad›r.
NOT:
Ön hava yast›klar› daha az darbe veren mekanizmas› ile Federal Yönetmeliklere uygundur.
Arac›n›z sürücü ile ön ve arka koltuklarda cam kenar›nda oturan yolcular›n korunmas›n› sa¤layan
yan perde hava yast›klar› ile donat›lm›flt›r. Yan
camlar›n üzerinde bulunan bu hava yast›klar›n kapaklar›nda SRS/AIRBAG ifadeleri bulunmaktad›r.
YOLCU HAVA YASTI⁄I
4. Motoru kapat›n›z. Tek bir uyar› sesi size programlaman›n baflar›yla tamamland›¤›n› belirtecektir.
Bu ifllem tekrarlanarak Gelifltirilmifl Uyar› Sistemi
(BeltAlert) tekrar devreye sokulabilir.
NOT:
Gelifltirilmifl Uyar› Sistemi (BeltAlert) devre d›fl›
olsa bile, Emniyet Kemeri Uyar› Lambas› sürücü emniyet kemeri tak›l› olmad›¤›nda yanmaya
devam eder.
D‹Z KORUYUCU
Yan Perde Hava Yast›¤›n›n Yeri
Ön hava yast›¤› parçalar›
Arac›n›zda emniyet kemeri sistemlerine ek olarak
sürücü ve ön yolcu hava yast›klar› bulunmaktad›r.
23
NOT:
Hava yast›¤› kapaklar›n› iç döfleme üzerinde belirgin bir flekilde göremeyebilirsiniz. Ancak çarp›flma an›nda hava yast›¤›n›n fliflmesini sa¤layacak flekilde aç›lacaklard›r.
UYARI!
G
G
G
G
24
Ön hava yast›¤› kapaklar›n›n üzerine veya
çevresine herhangi bir eflya koymay›n›z ve bu
kapaklar› açmaya çal›flmay›n›z. Hava yast›klar›na zarar verebilir ve hava yast›¤› gerekti¤inde sizi koruyamayaca¤› için yaralanabilirsiniz.
Bu koruyucu kapaklar sadece hava yast›klar›
fliflti¤inde aç›lmak üzere dizayn edilmifltir.
Yan hava yast›¤›n›n önünü kapatacak yüksekli¤e hiçbir eflya koymay›n›z. Yan perde hava
yast›¤›n›n bulundu¤u alanda hiçbir engel olmamal›d›r.
Aç›l›r tavan dahil, tavan yap›s›n› de¤ifltirecek
aksesuarlar takt›rmay›n›z. Arac›n tavan›na, tak›lmas› için kal›c› ba¤lant›lar (c›vata, vida) gerektiren port bagajlar› takmay›n›z. Her ne sebeple olursa olsun arac›n›z›n tavan›n› delmeyiniz.
Hava yast›¤› kapaklar›n›n üzerini örtmeyiniz ve
herhangi bir eflya yerlefltirmeyiniz. Hava yast›¤›n›n aç›lmas› s›ras›nda bu cisimler ciddi yaralanmalara neden olabileceklerdir.
Ön hava yast›klar› kademeli fliflirme mekanizmas›
ile donat›lm›flt›r. Böylece hava yast›klar› çarp›flman›n fliddetine ba¤l› olarak farkl› kuvvetlerde aç›lmaktad›r. Emniyet kemerlerinin yan› s›ra ön hava
yast›klar› ve ön gö¤üste bulunan diz koruyucular›
sürücü ve ön yolcu için daha fazla koruma sa¤lar.
Yan hava yast›klar› da emniyet kemerleri ile birlikte
yolcu korumas›n› artt›r›r.
Emniyet kemerleri sizi birçok çarp›flmada koruyacak flekilde gelifltirilmifltir. Ön hava yast›klar› orta ve
yüksek fliddetteki önden çarpmalarda aç›l›r.
Orta ve büyük fliddetteki yandan çarpmalarda çarpman›n oldu¤u taraftaki yan hava yast›¤› aç›lacakt›r.
Baz› çarp›flmalarda ise hem ön hem de yan hava
yast›klar› aç›labilecektir. Ancak hava yast›klar›n›n
aç›ld›¤› fliddetteki çarp›flmalarda dahi hava yast›klar›n›n sizi tam olarak koruyabilmeleri için sizi do¤ru konumda tutacak olan emniyet kemerlerini de
takm›fl olman›z flartt›r.
Hava yast›klar›n›n aç›lmas› nedeniyle oluflabilecek
zararlar› en aza indirebilmek için alman›z gereken
baz› basit önlemler afla¤›da aç›klanmaktad›r.
Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda ölümcül yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
Arac›n emniyet kemerini gerekti¤i gibi takabilecek
kadar büyük olmayan çocuklar arka koltu¤a yerlefltirilen çocuk koltuklar›nda veya belden korumal›
yard›mc› koltuklarda oturmal›d›r. Çocuk koltu¤u veya belden korumal› yard›mc› koltuk kullanmayan
daha büyük çocuklar arka koltuklarda, emniyet kemeri tak›l› halde seyahat etmelidir. Çocuklar›n
omuz emniyet kemerini kol alt›nda veya arkalar›nda b›rakmalar›na izin vermeyiniz.
Arac›n ön koltu¤unda kalabal›ktan dolay› 1 ila 12
yafl aras›nda bir çocu¤un seyahat etmesi gerekiyorsa koltu¤u mümkün oldu¤u kadar geriye çekip
uygun bir çocuk koltu¤u kullan›n›z. “Çocuk Koruma
Sistemi” bafll›kl› bölüme bak›n›z.
Do¤ru kulland›¤›n›zdan emin olmak için çocuk koltu¤unun kullanma talimatlar›n› mutlaka okuyunuz.
2. Tüm yolcular bel ve omuz emniyet kemerlerini
düzgün bir flekilde takmal›d›rlar.
1. 12 yafl ve alt›ndaki çocuklar arka koltukta, emniyet kemeri tak›lm›fl bir flekilde seyahat etmelidir.
3. Sürücü ve ön yolcu koltuklar› hava yast›¤›n›n
aç›lmas› için gerekti¤i kadar alan b›rakmak amac›
ile mümkün oldu¤u kadar geride kullan›lmal›d›r.
Arkaya bakan çocuk koltuklar›nda oturan çocuklar
ASLA ön yolcu hava yast›¤› bulunan bir arac›n ön
koltu¤unda seyahat etmemelidir.
4. Kap›lara ve camlara yaslanmay›n›z. Yan hava
yast›klar› sizinle kap› aras›ndaki alanda fliddetli bir
flekilde aç›l›r.
UYARI!
G
G
G
Arac›n›zda sadece hava yast›¤›n›za güvenerek
seyahat etmek olas› bir kaza an›nda ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast›klar› sizi korumak üzere emniyet kemerleri ile birlikte çal›flmaktad›r. Hava yast›klar› baz› çarp›flmalarda
aç›lmayacakt›r. Arac›n›zda hava yast›¤› donan›m› bulunsa bile daima emniyet kemerini tak›n›z.
Direksiyon simidine veya ön gö¤se çok yak›n
oturmak hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda
ciddi yaralanmalara neden olabilir. Hava yast›klar›n›n aç›labilmesi için önlerinde bofl alan olmal›d›r. Ön koltuklara oturdu¤unuzda arkan›za
yaslanarak kolunuzu rahatça direksiyon simidine veya ön gö¤üs paneline uzatabilecek kadar
bofl alan b›rak›n›z.
Yan perde hava yast›klar›n›n da aç›lmak için
bofl alana ihtiyaçlar› vard›r. Kap›ya veya cama
yaslanmay›n›z. Koltu¤u ortalayarak dik bir flekilde oturunuz.
Hava Yast›¤› Sisteminin Parçalar›
Hava Yast›¤› Sistemi afla¤›daki parçalardan oluflmaktad›r:
G
G
G
G
Hava Yast›¤› Kumanda Modülü
Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
Sürücü hava yast›¤›
Yan camlar›n üstündeki yan perde hava
yast›klar›
G
G
G
G
G
G
G
Yan darbe sensörleri
Direksiyon Simidi ve Kolonu
Gösterge paneli
Ara Kablolar
Diz koruyucular›
Ön darbe sensörleri
Sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri ön gergileri
Hava Yast›¤› Sisteminin Çal›flmas›
G
Hava Yast›¤› Kumanda Modülü (ORC) önden
al›nan darbenin hava yast›¤›n›n aç›lmas›n› gerektirecek kadar fliddetli olup olmad›¤›n› belirler.
Ön hava yast›¤› fliflirme mekanizmalar› ORC taraf›ndan verilen talimata göre hava yast›klar›n›
farkl› fliddetlerde açacak flekilde tasarlanm›fllard›r. ORC, devrilmeleri ve arkadan al›nan darbeleri alg›lamamaktad›r.
Kontak anahtar› START (MARfi BASMA) veya
ON (AÇIK) konumlar›ndan birine getirildi¤inde,
hava yast›¤› kumanda modülü sistemin elektronik parçalar›n›n çal›flmaya haz›r olup olmad›¤›n›
denetler. Bu parçalar aras›nda diz koruyucular›,
gösterge paneli, direksiyon simidi ve direksiyon
kolonu d›fl›nda yukar›da say›lan tüm parçalar bulunmaktad›r. Kontak anahtar› LOCK (K‹L‹TL‹) veya ACC (AKSESUAR) konumunda iken ya da
yuvada de¤ilken hava yast›klar› devrede de¤ildir
ve aç›lmayacaklard›r.
Kontak ilk aç›ld›¤›nda hava yast›¤› kumanda modülü (ORC), kontrol amac› ile
“AIRBAG uyar› lambas›n›” 6-8 saniye süre ile yakacakt›r. Kontrol ifllemi tamamland›¤›nda “AIRBAG uyar› lambas›” sönecektir. ORC
sistemin herhangi bir k›sm›nda bir ar›za tespit etti¤i
takdirde, ar›zan›n durumuna göre uyar› lambas›n›n
zaman zaman ya da sürekli olarak yanmas›n› sa¤layacakt›r. ‹lk çal›flt›rmadan sonra lamban›n yeniden
yanmas› durumunda sesli bir uyar› sinyali verilecektir.
UYARI!
Gösterge panelindeki “AIRBAG uyar› lambas›n›n”
dikkate al›nmamas› bir çarp›flma s›ras›nda sizi koruyacak hava yast›klar›ndan yoksun kalman›z anlam›na gelmektedir. Uyar› lambas›n›n kontak
anahtar›n› çevirdi¤inizde yanmamas›, motor çal›flt›r›ld›ktan sonra sürekli olarak yanmas› veya seyir
halinde iken yanmaya bafllamas› durumunda hava yast›¤› sistemini bir an önce kontrol ettiriniz.
NOT:
12 yafl ve alt›ndaki çocuklar arka koltu¤a yerlefltirilmifl uygun bir çocuk koltu¤unda, emniyet
kemeri tak›lm›fl bir flekilde seyahat etmelidir.
G
Sürücü ve Ön Yolcu Hava yast›¤›/fliflirme mekanizmalar› direksiyon simidinin göbe¤inde ve
gösterge panelinin sa¤ taraf›nda yer almaktad›r.
Hava Yast›¤› Kumanda modülü hava yast›klar›25
n›n aç›lmas›n› gerektirecek fliddette bir darbe alg›lad›¤›nda fliflirme ünitelerine bir sinyal gönderir. Ön hava yast›klar›n› fliflirmek amac› ile yüksek miktarda, zehirli olmayan bir gaz kullan›lmaktad›r. Hava yast›klar› çarp›flman›n fliddetine
ve koltukta oturan kiflinin ölçülerine ba¤l› olarak
farkl› kademelerde aç›lmaktad›r. Hava yast›klar›
fliflmeye bafllad›¤›nda direksiyon simidi göbe¤inde ve gösterge panelinin sa¤ taraf›nda bulunan
hava yast›¤› kapaklar› aç›larak hava yast›klar›n›n
tam boyutlar›na ulaflmas›n› sa¤lar. Hava yast›klar› yaklafl›k 50-70 milisaniyede tamamen fliflmektedir. Bu süre, gözünüzü k›rpman›z s›ras›nda geçen sürenin yar›s›d›r. Hava yast›klar› sürücünün ve yolcunun korunmas›n› sa¤lad›ktan
sonra h›zl› bir flekilde sönmeye bafllayacakt›r.
Sürücü ön hava yast›¤›n› fliflirmek amac› ile kullan›lan gaz hava yast›¤›n›n yan k›sm›nda bulunan havaland›rma deliklerinden tahliye edilir. Ön
yolcu hava yast›¤›n› fliflirmek amac› ile kullan›lan
gaz da hava yast›¤›n›n yan k›sm›nda bulunan
havaland›rma deliklerinden tahliye edilir. Böylece
hava yast›klar› arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olmaz.
G
26
Yan Perde Hava Yast›klar› sadece yandan al›nan belirli darbelerde aç›lmaktad›r. Hava Yast›¤›
Kumanda Modülü hava yast›klar›n›n aç›lmas›n›
gerektirecek fliddette bir darbe alg›lad›¤›nda,
arac›n darbenin etki etti¤i taraf›nda bulunan fliflirme ünitelerine bir sinyal gönderir. Yan perde ha-
va yast›klar›n› fliflirmek amac› ile zehirli olmayan
bir gaz gönderilir. Yan hava yast›¤› fliflmeye bafllad›¤›nda tavan döflemesinin d›fl kenar›n› iterek,
cam› kaplayacak flekilde aç›l›r. Hava yast›¤›, emniyet kemerini do¤ru bir flekilde takmam›fl, düzgün oturmam›fl iseniz ya da hava yast›¤›n›n
önünde herhangi bir eflya varsa sizi yaralayabilecek bir fliddetle 30 mili saniye içerisinde aç›l›r
(bu süre gözünü aç›p kapaman›z için gereken
sürenin dörtte biridir). Bu durum özellikle çocuklar için geçerlidir. Yan perde hava yast›¤›n›n aç›lm›fl haliyle kal›nl›¤› 9 santimetredir.
G
Diz koruyucular› sürücünün ve ön yolcunun dizlerini korumakta ve ön hava yast›klar› ile en uygun konumda temas etmelerini sa¤lamaktad›r.
Afla¤›dakiler mutlaka dikkate al›nmal›d›r:
G
Ön yolcu koltuk grubunu veya herhangi bir parças›n› hiçbir flekilde modifiye etmeyiniz.
G
Tamir edilmekte olan modele uygun olmayan
koltuk k›l›f› kullanmay›n›z. Daima arac›n modeline göre tasarlanm›fl olan koltuk k›l›f› kullan›n›z.
G
Koltuk k›l›f›n›n üzerine piyasada sat›lan koltuk
örtüleri takmay›n›z.
G
DaimlerChrysler/Mopar taraf›ndan onayl› olmayan bir koltuk k›l›f› kullanmay›n›z.
G
SRS (Hava Yast›¤›) sisteminin herhangi bir parças›n› veya SRS sistemi ile ilgili bir parçay› DaimlerChrysler/Mopar taraf›ndan onaylanmam›fl
bir parça ile de¤ifltirmeyiniz.
Hava Yast›¤› Aç›ld›¤›nda
Hava yast›¤› sistemi, Hava Yast›¤› Kumanda Modülü (ORC) orta ya da yüksek fliddette bir çarpma alg›lad›¤›nda sürücü ve ön yolcuyu korumak amac›
ile an›nda aç›l›p sonra hemen sönecek bir flekilde
tasarlanm›flt›r.
NOT:
Önden al›nan ve hava yast›¤›n›n koruma sa¤lamas›n› gerektirecek kadar fliddetli olmayan bir
darbe, sistemi harekete geçirmeyecektir. Bu durum hava yast›¤› sisteminin çal›flmad›¤› anlam›na gelmez.
Hava yast›¤›n›n aç›lmas›na neden olacak kadar
fliddetli bir çarp›flman›n ard›ndan afla¤›daki durumlar›n biri ya da tümü birden gerçekleflebilir:
G
Hava yast›klar› fliflmeye bafllay›p aç›l›rken hava
yast›¤›n›n naylon malzemesi sürücünün ve yolcunun cildinin tahrifl olmas›na veya k›zarmas›na
neden olabilir. Bu tahrifl h›zla çekilen bir ipin neden oldu¤u yanmay› ya da hal›n›n veya jimnastik
salonu zeminin cildinizde yaratt›¤› tahrifli and›rmaktad›r. Bu durum cildin kimyasal bir maddeye
temas etmesi ile oluflan bir tahrifl de¤ildir. Kal›c›
bir tahrifl de¤ildir ve k›sa sürede geçecektir. Ancak birkaç gün içerisinde belirgin bir flekilde iyileflmemiflse ya da su toplam›flsa zaman geçirmeden doktora baflvurunuz.
G
G
Hava yast›¤› sönerken duman› and›ran parçac›klar görebilirsiniz. Bu parçac›klar hava yast›¤›n›n
fliflirilmesi için gereken zehirsiz gaz›n üretim ifllemi s›ras›nda ortaya ç›kan do¤al yan ürünlerdir.
Havada bulunan toz halindeki bu parçac›klar cildinizi, gözlerinizi, burnunuzu ya da bo¤az›n›z›
tahrifl edebilir. Cildinizde ya da gözlerinizde yanma varsa tahrifl olan bölgeyi so¤uk suyla y›kay›n›z. Burun veya bo¤az yanmas› durumunda derhal temiz havaya ç›k›n›z. Yanma devam ederse
bir doktora baflvurunuz. Bu parçac›klar üzerinizdeki k›yafete bulafl›rsa k›yafetlerinizi üreten firman›n y›kama talimatlar›n› uygulay›n›z.
Hava yast›klar› aç›ld›ktan sonra arac›n›z› kullanmaya devam etmeniz tavsiye edilmez. Bir kaza
daha geçirmeniz durumunda sizi koruyacak hava yast›klar›n›z olmayacakt›r.
UYARI!
Aç›lm›fl hava yast›klar› ve emniyet kemeri gergileri sizi bir kez daha koruyamaz. Hava yast›klar›n›z›, emniyet kemeri gergilerinizi ve emniyet kemeri toplay›c›lar›n› yetkili servisinize bir an önce
de¤ifltirtiniz.
Kaza An›nda Acil Ç›k›fl
Bir darbe sonras›nda hava yast›klar› aç›l›r ve elektrik sistemi çal›fl›r durumda kal›rsa, elektrik kumandal› kap› kilitleri ile donat›lm›fl araçlar›n kap› kilitleri
otomatik olarak aç›lacakt›r. Ayr›ca, arac›n hareketi
durduktan yaklafl›k 5 saniye sonra iç ayd›nlatma
lambalar› yanacakt›r.
NOT:
‹ç ayd›nlatma lambalar›n›n sönmesi için kontak
anahtar›n›n yuvadan ç›kart›lmas› ya da arac›n
kullan›lmas› gerekmektedir.
Hava Yast›¤› Sisteminin Bak›m›
UYARI!
G Hava yast›¤› sisteminin herhangi bir k›sm›nda
yap›lacak tadilatlar, gerek duyuldu¤unda hava
yast›klar›n›n görevlerini yerine getirememelerine neden olabilir. Bu durumda hava yast›¤› sizi koruyamayaca¤›ndan yaralanma riskine
maruz kalabilirsiniz. Hava yast›¤›n›n parçalar›nda ve kablolar›nda hiçbir de¤ifliklik yapmay›n›z ve direksiyon simidi göbe¤inde ve gösterge
panelinin sa¤ taraf›nda bulunan hava yast›¤›
kapaklar›n›n üzerine hiçbir arma ya da etiket
yap›flt›rmay›n›z. Ön tamponlarda veya arac›n
gövde yap›s›nda hiçbir de¤ifliklik yapmay›n›z.
G Gelifltirilmifl hava yast›¤› sisteminin herhangi
bir parças›n› de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Hava
yast›¤› kaza ile aç›labilir veya düzgün çal›flmayabilir. Arac›n›zda yapmak istedi¤iniz de¤ifliklikler için yetkili bayinize bavflurunuz.
G Olas› bir çarp›flma s›ras›nda dizlerinizin darbelere karfl› uygun bir flekilde korunmas› gerekmektedir. Diz koruyucular›n›n önüne ya da
arkas›na herhangi bir aksesuar ya da yan sanayi ürünü yerlefltirmeyiniz ve takmay›n›z.
G Hava yast›¤› sisteminin herhangi bir k›sm›n›
onarmaya teflebbüs etmeniz tehlikelidir. Arac›n›zda onar›m yapan herkese arac›n›zda hava
yast›¤› donan›m› bulundu¤unu hat›rlat›n›z.
27
Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
Olas› bir çarp›flma an›nda korunabilmeniz için hava
yast›klar›n›n fliflmeye haz›r durumda bulunmalar›
gerekmektedir. Hava yast›¤› sistemi bak›m gerektirmeyen bir tasar›ma sahip olsa da afla¤›da aç›klanan durumlardan biri gerçekleflti¤inde hemen yetkili bir servisin sistemi onarmas›n› sa¤lay›n›z.
G
Kontak ilk aç›ld›¤›nda 6-8 saniyelik süre boyunca AIRBAG uyar› lambas›n›n yanmamas› durumunda.
G
Uyar› lambas›n›n 6-8 saniyelik sürenin bitiminde
sönmemesi durumunda.
G
Seyir halinde iken uyar› lambas›n›n yanmas› durumunda.
Olay Veri Kaydedicisi (EDR)
Kaza durumunda, arac›n›z, hava yast›¤› aç›lmadan
önce, aç›lmaya yak›n olay veri kaydedicisinde belirli verileri (afla¤›daki listeye bak›n›z) 5 saniyelik bir
süreye kadar kaydeder ve hava yast›¤› aç›l›rken
ve/veya aç›ld›ktan sonra veya aç›lmaya yak›nken
yüksek h›zdan ani yavafllaman›n çeyrek saniyesini
kaydeder. EDR verileri SADECE hava yast›¤›
aç›l›rken veya neredeyse aç›lacakken kaydedilir;
baflka koflullarda kaydedilmez.
NOT:
G
28
Hava yast›¤› sensörü genellikle bir çarp›flman›n habercisi olabilecek fakat hava yast›¤›n›n
aç›lmas›n› gerektirmeyecek ölçüde ani ve bü-
yük ölçüde yavafllama tespit etti¤inde neredeyse aç›lan hava yast›¤› durumu meydana
gelir.
G
Baz› koflullar alt›nda EDR verileri kaydedilemeyebilir (ör, akü gücü kayb›).
Kapsaml› kaza araflt›rmas› s›ras›nda toplanan di¤er verilerle birlikte elektronik veriler, araç performans›n› de¤erlendirmek ve gelifltirmek amac›yla
çarp›flman›n muhtemel sebepleri ve ba¤lant›l› yaralanmalar hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için DaimlerChrysler ve baz› di¤er kurumlar taraf›ndan kullan›labilir. DaimlerChrysler taraf›ndan bafllat›lan
çarp›flma incelemesine ek olarak, bu tür araflt›rmalar müflteri, sigorta flirketleri, devlet memurlar›, üniversiteler ve hastanelerle ilgili profesyonel kaza
araflt›rmac›lar› taraf›ndan istenebilir.
DaimlerChrysler (sorumlulu¤un kimde oldu¤una
bak›lmaks›z›n) taraf›ndan yürütülen soruflturma
olay›nda, firma ya da onun atanm›fl temsilcisi, mahkemece veri yüklemek için yasal yarg› hakk› verilmedi¤i takdirde (yani yetki belgesi çerçevesinde),
saklanm›fl elektronik veriye eriflmeden önce, ilk
olarak araç (genellikle araç sahibi veya kirac›s›) için
uygun nezaretçi iznini alacakt›r. Verinin bir kopyas›
da, talep üzerine, nezaret eden kifli için temin edilecektir. Belirli bir araç veya kazadan bahsedilmeyen genel veriler, Amerika Birleflik Devletleri hükümeti ve çeflitli devletlerce sa¤lanan verilerle ayn›
flekilde, toplam kaza veritaban›na eklenebilir. Belirli bir sürücü, araç veya kazay› teflhis edenler gibi
potansiyel olarak hassas yap›daki veriler gizlenecektir. Gizli veriler, DaimlerChrysler taraf›ndan,
afla¤›daki durumlar d›fl›nda, herhangi bir üçüncü
tarafa aç›klanmayacakt›r:
1. Toplam veri taban›ndaki belirli bir kaza kayd› ile
karfl›laflt›rmak gibi araflt›rma amaçl› olarak kullan›laca¤› zaman (Çal›flma için sa¤lanm›fl olan kiflisel
verilerin gizlili¤i çal›flman›n ard›ndan korunacakt›r).
2. DaimlerChrysler ürününün kar›flm›fl oldu¤u
davada savunma amaçl› kullan›laca¤› zaman.
3. Yasal yetkiye dayanarak polis taraf›ndan istenildi¤inde
4. Ayr›ca kanunun gerektirdi¤i hallerde
Kaydedilmifl Olabilecek Veri Parametreleri:
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Ar›za teflhis kodu/kodlar› ve hava yast›¤› sistemini de içeren elektronik kontrollü emniyet sistemleri için uyar› lambas›n›n durumu
Hava yast›¤› devre d›fl› lambas›n›n durumu (baz› modellerde)
Hava yast›¤›n›n aç›lma “zaman›” (ateflleme döngüsü ve araç kilometresi bak›m›ndan)
Hava yast›¤›n›n aç›lma seviyesi (uygulanabilirse)
Darbe h›zlanma ve aç›s›
Emniyet kemeri durumu
Fren durumu (Servis ve park frenleri)
H›zlanma durumu (arac›n h›z› dahil)
Motor kontrolü durumu (motor h›z› dahil)
G
Vites seçimi
UYARI!
G
Sabit h›z kontrol durumu
G
Çekifl/denge kontrol durumu
G
Lastik bas›nc› izleme sistemi durumu
Olas› bir çarp›flma s›ras›nda emniyet kemeri takmam›fl olan bir çocuk, hatta bir bebek arac›n içinde baflkalar›na tehlike yaratacak bir flekilde savrulabilir. Kuca¤›n›zda küçük bir çocu¤u tutabilmek
için gereken güç o kadar yüksek olacakt›r ki ne
kadar kuvvetli olursan›z olun çocu¤u kuca¤›n›zda
tutman›z mümkün olmayacakt›r. Hem kuca¤›n›zdaki çocuk hem de arac›n içerisinde bulunan di¤er insanlar ciddi bir flekilde yaralanabilir. Arac›n›zda seyahat eden tüm çocuklar boylar›na uygun
bir çocuk koltu¤unda oturmal›d›r.
Çocuk Koruma Sistemi
Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere araçta
bulunan herkesin daima emniyet kemeri takmas›
gereklidir.
UYARI!
“Yüksek Tehlike!” Önünde hava yast›¤› olan bir
koltukta arkaya bakan bir çocuk koltu¤u kullanmay›n›z!” Bilgi için günefl siperliklerindeki etiketlere bak›n›z.
12 yafl›n alt›ndaki çocuklar, mümkünse, arka koltukta emniyet kemerleri tak›l› bir flekilde yolculuk etmelidir. Çarp›flma istatistiklerine göre, çocuklar arka
koltukta, ön koltu¤a göre, kemerleri düzgün bir flekilde tak›l› olarak oturduklar›nda daha emniyettedir.
Yeni do¤andan neredeyse emniyet kemeri kullanabilecek kadar büyümüfl çocuklara kadar her yafl ve
boydaki çocu¤a göre çocuk koltuklar› bulunmaktad›r. Daima çocuk koltu¤unun Kullan›c› K›lavuzu’na
bak›p do¤ru çocuk koltu¤unu ald›¤›n›zdan emin
olunuz. Çocu¤unuza uygun koltu¤u kullan›n›z:
U= Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için onayl› “evrensel” çocuk koltuklar› için uygundur.
UF= Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için onayl› öne
bakan “evrensel” çocuk koltuklar› için uygundur.
L= Ekli listedeki özel çocuk koltuklar› için uygundur.
Bu koltuklar “özel araç”, “k›s›tl›” veya “yar›-evrensel” kategorilerde olabilir.
B= Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için onayl› entegre çocuk koltu¤u
X= Bu yafl/kilo grubundaki çocuklar için uygun olmayan koltuk konumu
Bebekler ve Çocuklar
Oturma Konumu
Yafl Grubu
Ön Yolcu
Koltu¤u
Arka Yan
Koltuk
Arka
Orta
Koltuk
0 – 10 kg aras›
(0 – 9 ayl›k)
0 + – 13 kg’ye
kadar (0 – 2 yafl)
X
U
U
X
U
U
1 – 9’dan 18
kg’ye kadar
(9 ayl›k – 4 yafl)
X
U
U
II ve III – 15’ten
36 kg’ye kadar
(4 – 12 yafl)
X
U
U
Yukar›daki tabloda kullan›lan harflerin anlamlar› flu
flekildedir:
G
Güvenlik uzmanlar› çocuklar›n 1 yafl›na ve 9 kg
a¤›rl›¤a kadar arkaya bakan bebek koltuklar›nda
seyahat etmelerini önermektedirler. Arkaya bakar flekilde iki tür çocuk koltu¤u kullan›labilir: bebek koltu¤u ve “çift yönlü” çocuk koltuklar›.
G
Bebek koltu¤u sadece arkaya bakar flekilde kullan›l›r. 9 kilograma kadar çocuklar için bebek koltu¤u tavsiye edilir. Arkaya bakar flekilde yerlefltirildi¤inde çift yönlü koltuklar bebek koltuklar›na
oranla daha fazla a¤›rl›k tafl›yabilir. Böylece 9 kilogramdan a¤›r, bir yafl›ndan küçük çocuklar taraf›ndan arkaya bakar flekilde kullan›labilirler.
Her iki tip çocuk koltu¤u da araç içinde bel/omuz
emniyet kemeri ile veya LATCH çocuk koltu¤u
tespit sistemi ile sabitlenir (Bkz. LATCH Çocuk
Koltu¤u Tespit sistemi).
29
Arkaya bakan çocuk koltuklar› ön yolcu hava
yast›¤› ile donat›lm›fl bir araçta, ön yolcu hava
yast›¤› devreden ç›kart›lmadan ASLA ön koltukta kullan›lmamal›d›r. Bu flekilde oturtulan çocuklar hava yast›¤›n›n aç›lmas› durumunda ölümcül
yaralanmalara maruz kalabilmektedir.
G
dan emin olunuz. Ayn› zamanda koltu¤u sat›n almadan önce arac›n›zda denemenizi öneririz.
G
G
Çocuk koltu¤unun kullanma talimatlar›n› noksans›z bir flekilde uygulay›n›z. Koltu¤u do¤ru flekilde
takmad›¤›n›z takdirde gerekti¤inde yeterli koruma sa¤lamayabilir.
G
‹kinci s›radaki orta koltuk d›fl›ndaki tüm yolcu koltuklar›n›n emniyet kemerlerinde özel bir etiket ile
belirtilmifl “otomatik kilitlemeli toplay›c›” bulunmaktad›r. ‹kinci s›radaki orta koltukta özel bir etiketle s›k› kilit mekanizmas› yer almaktad›r. Her
iki tip emniyet kemeri de bel emniyet kemerinin
çocuk koltu¤unu tespit klipsi kullan›lmas›na gerek kalmadan s›k›ca sarmas›n› sa¤layan mekanizmalar ile donat›lm›flt›r. S›k› kilit mekanizmas›
ile donat›lm›fl emniyet kemerinde bel/omuz kemerini s›kmak için kemerin omuz k›sm›ndan çekiniz (S›k› kilit mekanizmas› kemeri s›k› tutacakt›r). Ancak her emniyet kemeri zamanla gevfleyebilir. Bu yüzden kemeri zaman zaman kontrol
ediniz ve gerekirse tekrar s›k›n›z. Otomatik kilitlemeli toplay›c› ile donat›lan ikinci s›radaki koltukta, emniyet kemerini toplay›c›dan çocuk koltu¤undan geçirerek kilitleme dilini tokaya takabilece¤iniz kadar çekiniz. Daha sonra kemeri toplay›c›dan tamamen d›flar› ç›k›ncaya kadar çekiniz.
Bu ifllemin ard›ndan emniyet kemerini b›rakarak
UYARI!
G
G
Hatal› bir flekilde tak›lan çocuk koltuklar› görevlerini yerine tam olarak getiremeyebilir. Bir
çarp›flma s›ras›nda tak›ld›¤› yerden ç›kabilir.
Bu durum çocu¤un ciddi bir flekilde yaralanmas›na ya da hayat›n› kaybetmesine neden
olabilir. Çocuk koltu¤unu takarken koltuk üreticisinin kullanma talimatlar›na uyunuz.
Arkaya bakan bebek koltu¤u sadece arka koltukta kullan›lmal›d›r. Aç›lan ön yolcu hava yast›¤›n›n ön koltu¤a tak›l› arkaya bakan bebek
koltu¤una çarpmas›, bebe¤in ciddi flekilde yaralanmas›na hatta hayat›n› kaybetmesine neden olabilir.
Afla¤›da çocu¤unuzu arac›n›zda en güvenli flekilde
tafl›man›za yard›mc› olacak baz› önemli ipuçlar› yer
almaktad›r:
G
30
Bir çocuk koltu¤u sat›n almadan önce bu koltu¤un üzerinde yürürlükteki tüm Emniyet Standartlar›na uydu¤unu gösteren bir etiket bulundu¤un-
Alaca¤›n›z koltuk, çocu¤unuzun boyuna ve kilosuna uygun olmal›d›r. Koltu¤un üzerindeki etiketten alt ve üst kilo ve boy s›n›rlar›n› kontrol ediniz.
toplay›c›ya geri girmesini sa¤lay›n›z. Ayr›nt›l› bilgi için bu bölümde daha önce geçen “Otomatik
Kilitleme Modu” bafll›¤›na bak›n›z.
G
Arka koltukta, kemer tokas›n›n ya da kilit dilinin
çocuk koltu¤u üzerindeki emniyet kemeri yuvas›na çok yak›n olmas› nedeniyle bel/omuz kemerini çocuk koltu¤una takmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu durumda kemer kilitleme dilini tokadan
ç›kart›n›z ve emniyet kemerinin tokaya yak›n
ucunu birkaç kez k›v›rarak kemeri k›salt›n›z. Kilitleme dilini, serbest b›rakma dü¤mesi d›flar› bakacak flekilde tokaya tak›n›z.
G
Kemer hala s›k›lam›yorsa veya çocuk koltu¤unun itilip çekilmesi s›ras›nda gevfliyorsa, kilitleme dilini tokadan ç›kart›n›z, tokay› ters çeviriniz
ve kilitleme dilini yeniden tokaya tak›n›z. Çocuk
koltu¤unu hala sabitleyemiyorsan›z farkl› bir
oturma pozisyonu deneyiniz.
G
Çocu¤u koltu¤a, koltuk üreticisinin talimatlar›
do¤rultusunda oturtup kemerini ba¤lay›n›z.
G
Çocuk koltu¤unu kullanmad›¤›n›z zamanlarda
emniyet kemeri ile araca tespit ediniz veya araçtan ç›kart›n›z. Koltu¤u tespit edilmemifl bir flekilde araçta b›rakmay›n›z. Ani durufllarda veya bir
kaza an›nda yolculara çarp›p yaralanmalar›na
neden olabilir.
Büyük Çocuklar ve Çocuk Koruma Sistemleri
1 yafl›ndan büyük ve 9 kilogramdan a¤›r çocuklar
araçta gidifl yönüne bakarak seyahat edebilirler.
Arac›n gidifl yönüne bakan çocuk koltuklar› ile arac›n gidifl yönünde kullan›lan çift yönlü çocuk koltuklar› 9 ila 18 kg aras›nda olan 1 yafl›ndan büyük çocuklar taraf›ndan kullan›lmal›d›r. Bu koltuklar da
araca bel/omuz emniyet kemeri veya LATCH çocuk
koltu¤u tespit sistemi yard›m›yla tespit edilmelidir.
(“LATCH Çocuk Koltu¤u Tespit Sistemi” bafll›kl› bölüme bak›n›z).
G
Emniyet kemerinin bel k›sm› mümkün oldu¤u kadar kalçalara yak›n ve s›k› olmal›d›r.
G
Emniyet kemeri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Hareketli bir çocuk, emniyet kemerinin pozisyonunun de¤iflmesine neden olabilir.
G
Omuz kemeri çocu¤un yüzüne ya da boynuna
temas ediyorsa çocu¤u arac›n ortas›na do¤ru
oturtunuz. Çocu¤un omuz kemerini kolunun alt›ndan geçirmesine veya arkas›na atmas›na kesinlikle izin vermeyiniz.
Belden korumal› yard›mc› koltuklar 18 kilogramdan
a¤›r olan ancak arac›n emniyet kemerlerini kullanacak kadar büyük olmayan çocuklar için kullan›lmaktad›r. Koltu¤a oturup s›rt›n› koltuk arkal›¤›na dayad›¤›nda bacaklar› koltuk minderinden afla¤› sarkmayan çocuklar belden korumal› yard›mc› koltuklarda oturtulmal›d›r. Çocuk ve oturdu¤u belden korumal› yard›mc› koltuk araca bel/omuz emniyet kemeri yard›m›yla tespit edilir.
LATCH -Çocuk Koltu¤u Tespit Sistemi (Çocuk
Koltu¤u Alt Tespit Kancalar› ve Ba¤lant› Kay›fl›)
Yard›mc› Koltuk Kullanamayacak Kadar Büyük
Olan Çocuklar
LATCH uyumlu çocuk koltuklar› piyasaya yeni sürülmüfltür. Binek araçlar›n tümünde alt tespit kancalar› kullan›lmas› birkaç y›l alaca¤›ndan, bu tür tespit
kancalar›na ba¤lanabilecek flekilde üretilen çocuk
koltuklar›nda arac›n emniyet kemerleri ile ba¤lanmalar›n› sa¤layacak tespit elemanlar› da bulunacakt›r. Koltuk arkal›¤›nda yer alan kay›fl tespit kancalar›na ba¤lanabilen kay›fllar ve kancalar ile donat›lm›fl çocuk koltuklar› ise uzun bir süreden beri
mevcuttur. Bir çok çocuk koltu¤u üreticisi eski ürün-
Omuz emniyet kemerini rahatça takabilen ve koltu¤a oturup s›rt›n› koltuk arkal›¤›na dayad›¤›nda
ayaklar› yere de¤ecek kadar uzun boylu çocuklar
bel/omuz emniyet kemerini takmal›d›rlar.
G
Çocu¤un koltukta dik oturdu¤undan emin olunuz.
Arac›n›z›n arka koltu¤u LATCH (Çocuk Koltu¤u Alt
Tespit Kancalar› ve Ba¤lant› Kay›fl›) olarak adland›r›lan çocuk koltu¤u tespit sistemi ile donat›lm›flt›r.
LATCH sistemi, çocuk koltu¤unun arac›n emniyet
kemerleri kullanmaks›z›n, alt tespit kancalar› ve üst
ba¤lant› kay›fllar› yard›m›yla do¤rudan araca tespit
edilmesine olanak sa¤lamaktad›r.
leri için ilave ba¤lant› kay›fl› kitleri üretmektedir. Çocuk koltu¤unuzu arac›n›za tespit etmek için, sunulan tüm bu ba¤lant› elemanlar›ndan faydalan›n›z.
Her iki arka yan koltukta da, esnek, kay›fll› alt tespit elemanlar›na sahip LATCH uyumlu çocuk koltuklar›n›n tak›lmas›n› sa¤layan alt tespit kancalar›
bulunmaktad›r. Sabit alt tespit elemanlar›na sahip
çocuk koltuklar› sadece cam kenarlar›ndaki koltuk
pozisyonlar›na tak›lmal›d›r. Alt tespit eleman› hangi
tür olursa olsun, LATCH uyumlu çocuk koltuklar›n›
ASLA iki koltu¤un ortak alt tespit noktas›n› paylaflaca¤› flekilde takmay›n›z.
LATCH uyumlu çocuk koltuklar›n› bitiflik arka koltuklara tak›yorsan›z, cam kenar›ndaki koltukta
LATCH tespit kancalar›n› veya arac›n emniyet kemerini kullanabilirsiniz ancak ortadaki koltuk için
mutlaka arac›n emniyet kemerini kullanman›z gerekmektedir. Çocuk koltuklar›n›z LATCH uyumlu
de¤ilse koltuklar› emniyet kemerleri ile ba¤lay›n›z.
Ayr›nt›l› bilgi için lütfen afla¤›da yer alan LATCH
uyumlu Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas› bafll›kl› bölüme baflvurunuz.
LATCH Uyumlu Çocuk Koltu¤unun Tak›lmas›
Çocuk koltu¤unu takarken koltuk üreticisinin talimatlar›na harfiyen uyman›z› önemle rica ederiz.
Çocuk koltuklar›n›n tümü burada anlat›lan flekilde
monte edilmez. Çocuk koltu¤u ile birlikte verilen talimatlar› dikkatli bir flekilde uygulaman›z› tekrar hat›rlat›r›z.
31
Arka koltuk alt tespit kancalar› koltuk minderinin arka k›sm›nda, koltuk arkal›¤› ile birleflti¤i noktada
bulunan ve çocuk koltu¤unu takmak amac› ile arka
koltu¤a do¤ru e¤ildi¤inizde görebilece¤iniz yuvarlak çubuklard›r. Bu çubuklar› koltuk arkal›¤› ile minder aras›na parma¤›n›z› soktu¤unuzda hissedebilirsiniz.
kancas›n› ortaya ç›kart›p ba¤lant› kay›fl›n› tespit
kancas› ile çocuk koltu¤unun aras›ndaki en k›sa ve
direkt yoldan geçirerek tespit ediniz. Son olarak çocuk koltu¤unu geriye ve afla¤›ya do¤ru itmek suretiyle arac›n koltu¤una yerlefltirirken bir yanda da yukar›da belirtilen üç kay›fl› çocuk koltu¤u üreticisinin
talimatlar›na uygun flekilde s›kman›z gerekmektedir.
UYARI!
Ba¤lant› Kay›fl› Tespit Eleman›
Kancalar
Bunlara ilaveten her bir arka koltuk s›rtl›¤›n›n arkas›nda, ba¤lant› kay›fl› tespit elemanlar› bulunmaktad›r.
32
Hepsinde bulunmamakla birlikte, bir çok çocuk koltu¤u her iki tarafta, ucunda alt tespit eleman›na
ba¤lanacak bir kanca ya da ba¤lant› eleman› bulunan kay›fllar ve kay›fl gerginli¤i ayar mekanizmalar› ile donat›lmaktad›r. Arac›n gidifl yönüne bakan
çocuk koltuklar› ile arkaya bakan baz› bebek koltuklar› da birer kay›fl, kanca ve kay›fl ayar mekanizmalar› ile donat›lmaktad›r.
Genel uygulama olarak, kancay› ya da ba¤lant› eleman›n› alt kancalara ve kay›fl tespit kancalar›na kolayl›kla takabilmek için ilk önce alt ba¤lant› kay›fllar›
ve tespit kay›fllar› üzerindeki ayar mekanizmalar›n›
gevfletmeniz gerekmektedir. Daha sonra koltuk k›l›f›n› çekerek alt kancay› ya da ba¤lant› eleman›n›
tespit kancas› çubuklar›n›n üzerine tak›n›z. Bu ifllemin ard›ndan çocuk koltu¤unu yerlefltirmek istedi¤iniz koltu¤un tam arkas›nda bulunan kay›fl tespit
Çocuk koltu¤unun LATCH ba¤lant› elemanlar›na
yanl›fl tak›lmas›, bebek ya da çocuk koltuklar›n›n
görevini yerine getirememesine neden olabilir. Çocuk ciddi flekilde yaralanabilir veya hayat›n› kaybedebilir. Bebek veya çocuk koltu¤unu takarken koltuk üreticisinin talimatlar›na harfiyen uyunuz.
Çocuk Koltuklar›n›n Arac›n Emniyet Kemeri
Yard›m›yla Tak›lmas›
Yolcu koltu¤u emniyet kemerleri, bir kilitleme klipsi
kullan›lmas›na gerek kalmadan bel k›sm›n›n çocuk
koltu¤u etraf›nda s›k›ca tutulmas›n› sa¤layan s›k›
kilit mekanizmalar› ya da otomatik kilitlemeli toplay›c›lar ile donat›lm›flt›r. S›k› kilit mekanizmas› ile donat›lm›fl emniyet kemerinde bel/omuz kemerini s›kmak için kemerin omuz k›sm›ndan çekiniz. S›k› kilit
mekanizmas› kemeri s›k› tutacakt›r. Ancak her emniyet kemeri zamanla gevfleyebilir. Bu yüzden kemeri zaman zaman kontrol ediniz ve gerekirse tekrar s›k›n›z.
Otomatik kilitlemeli toplay›c› ile donat›lan emniyet
kemerlerinde özel bir etiket bulunmaktad›r. Emniyet
kemerini, toplay›c›dan, çocuk koltu¤undan geçirerek kilitleme dilini tokaya takabilece¤iniz kadar çekiniz. Daha sonra kemeri toplay›c›dan tamamen d›flar› ç›k›ncaya kadar çekiniz. Bu ifllemin ard›ndan
emniyet kemerini b›rakarak toplay›c›ya geri girmesini sa¤lay›n›z. Emniyet kemerinin gevflek k›sm›n›
çekerek bel k›sm›n›n çocuk koltu¤unu s›k›ca sarmas›n› sa¤lay›n›z. Ayr›nt›l› bilgi için bu bölümdeki
“Otomatik Kilitleme Modu” bafll›¤›na bak›n›z.
Ba¤lant› kay›fl›n› koltuk arkal›¤›ndan geçirip kancay› koltu¤un arka k›sm›nda bulunan kay›fl tespit halkas›na tak›n›z. Cam kenar›ndaki koltuklarda, ba¤lant› kay›fl›n› koltuk bafll›klar›n›n üzerinden geçirip
kancay› koltu¤un arka k›sm›nda bulunan kay›fl tespit halkas›na tak›n›z.
Çocuk koltu¤u ba¤lant› kay›fl›n› takmak için:
Aç›lan hava yast›klar› evcil hayvanlar›n›za zarar
verebilir. Uygun flekilde tespit edilmemifl bir evcil
hayvan, panik fren yap›lmas› durumunda veya bir
çarp›flma an›nda arac›n içerisinde savrularak
yaralanabilir veya yolcular› yaralayabilir. Evcil hayvanlar arka koltu¤a uygun kay›fllar ile tespit edilmeli
veya emniyet kemerleri ile tespit edilmifl tafl›y›c›lar
içerisinde seyahat etmelidir.
MOTOR ALIfiTIRMA
(RODAJ)TAVS‹YELER‹
Arka koltukta, kemer tokas›n›n ya da kilit dilinin çocuk koltu¤u üzerindeki emniyet kemeri yuvas›na
çok yak›n olmas› nedeniyle bel/omuz kemerini çocuk koltu¤una takmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu
durumda kemer kilitleme dilini tokadan ç›kart›n›z ve
emniyet kemerinin tokaya yak›n ucunu birkaç kez
k›v›rarak kemeri k›salt›n›z. Kilitleme dilini, serbest
b›rakma dü¤mesi d›flar› bakacak flekilde tokaya tak›n›z.
Kemer hala s›k›lam›yorsa veya çocuk koltu¤unun
itilip çekilmesi s›ras›nda gevfliyorsa, kilitleme dilini
tokadan ç›kart›n›z, tokay› ters çeviriniz ve kilitleme
dilini yeniden tokaya tak›n›z. Çocuk koltu¤unu hala
sabitleyemiyorsan›z farkl› bir oturma pozisyonu deneyiniz.
Evcil Hayvanlar›n Tafl›nmas›
Yeni arac›n›z›n motoru uzun bir rodaj dönemine
gereksinim duymamaktad›r.
‹lk 500 km boyunca yüksek h›zlara ç›kmay›n›z.‹lk
100 km’den sonra 80 veya 90 km/s h›zlara ç›kabilirsiniz.
Ba¤lant› Kay›fl› Tespit Eleman›
UYARI!
Hatal› flekilde tak›lan bir ba¤lant› kay›fl›, çocu¤un bafl›n›n gere¤inden fazla hareket etmesine
ve yaralanmas›na neden olabilir. Çocuk koltu¤u
üst ba¤lant› kay›fl›n› sadece çocuk koltu¤unun
arkas›ndaki tespit kancas›na tak›n›z.
Ortalama h›zlarda seyrederken trafik yasalar›na uygun flekilde k›sa süreyle tam gaz h›zlanman›z›n iyi
bir al›flt›rma dönemine katk›s› olacakt›r. Düflük viteste motora tam gaz vermek araca zarar verebilir
ve yap›lmamas› gerekir.
Fabrikada motora yüksek kalitede, enerji tasarruflu
bir ya¤ doldurulmaktad›r. Ya¤ de¤ifliklikleri bulunulan bölgenin iklim koflullar›na göre yap›lmal›d›r.
Tavsiye edilen viskozite ve kalite s›n›flar› bu k›lavuzda Bölüm 7’de verilmektedir. TEM‹ZLEME
ÖZELL‹⁄‹ OLMAYAN VE KATKISIZ MADEN‹ YA⁄LAR ASLA KULLANILMAMALIDIR.
33
Yeni bir motor ilk birkaç bin kilometrede bir miktar
ya¤ yakabilir. Bu durum rodaj dönemine ait normal
bir özelliktir ve motorda bir sorun oldu¤u anlam›na
gelmez.
EMN‹YET NOTLARI
Egzoz Gaz›
UYARI!
Egzoz gazlar› hasta edebilir veya öldürebilir. Egzoz gazlar› renksiz ve kokusuz karbon monoksit
(CO) gaz› içermektedir. Bu gaz›n solunmas› bilincinizi kaybetmenize ve zehirlenmenize neden
olabilir. CO solumadan kaç›nmak için afla¤›da
yer alan tavsiyelere uyunuz.
G
G
34
Egzoz gazlar›n› solumay›n›z. Egzoz gazlar›n›n
içinde sizi öldürebilecek renksiz ve kokusuz bir
gaz olan karbon monoksit bulunur. Motoru asla
garaj gibi kapal› bir alanda uzun süre çal›flt›rmay›n›z ve motor çal›fl›rken park etmifl bir arac›n içinde asla uzun süre oturmay›n›z. Araç aç›k bir yerde motor çal›fl›rken uzun bir süre durdu¤unda bile havaland›rma sistemini ayarlayarak arac›n içine
d›flar›daki temiz havan›n gelmesini sa¤lay›n›z.
Arac›n›z›n bak›mlar›n› gerekti¤i flekilde yapt›rarak karbon monoksite karfl› önlem al›n›z. Araç her
kald›r›ld›¤›nda, egzoz sistemini kontrol ettiriniz.
Anormal durumlarla karfl›lafl›ld›¤›nda derhal ona-
G
r›m yapt›r›n›z. Onar›lana kadar, arac› tüm yan
camlar sonuna kadar aç›k vaziyette sürünüz.
f›ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
Arac›, bir miktar da olsa, camlar aç›k vaziyette kullan›rken, temiz havan›n arac›n içerisinde devridaim etmesini sa¤lamak amac› ile havaland›rmay›
daima panel veya zemin konumunda çal›flt›r›n›z.
Aksi halde zehirli gazlar arac›n içine çekilebilir.
Bu¤u çözme modunu seçtikten sonra fan› en yüksek kademede çal›flt›rarak bu¤u çözücülerin çal›flmas›n› kontrol ediniz. Ön cama do¤ru yönlendirilen
havay› hissetmelisiniz.
Arac›n ‹çinde Yapman›z Gereken
Emniyet Kontrolleri
Emniyet Kemerleri
Emniyet kemeri sistemini periyodik olarak inceleyiniz. Emniyet kemeri sisteminde y›rt›lma, y›pranma
ve gevfleme olup olmad›¤›n› düzenli olarak kontrol
ediniz. Hasarl› k›s›mlar› zaman kaybetmeden yenileyiniz. Emniyet kemeri sistemini sökmeyiniz ve
üzerinde de¤ifliklik yapmay›n›z.
Ön ve arka emniyet kemerleri kaza s›ras›nda hasar
görmüfllerse (toplay›c›n›n e¤ilmesi, kemerin y›rt›lmas› vb.) mutlaka de¤ifltirilmelidir. Emniyet kemeri
veya kemer toplay›c›s›n›n durumuyla ilgili bir tereddüdünüz varsa kemeri de¤ifltiriniz.
Hava Yast›¤› Uyar› Lambas›
Bu uyar› lambas› kontak ilk aç›ld›¤›nda ampulün
kontrol edilmesi amac› ile 6 ila 8 saniye süreyle yanacakt›r. Kontak aç›ld›¤›nda uyar› lambas›n›n yanmamas› durumunda lambay› kontrol ettiriniz. Uyar›
lambas›n›n sönmemesi ya da seyir halinde iken
yanmas› durumunda sistemin yetkili bir servis tara-
Bu¤u Çözücüler
Arac›n D›fl›nda Yapman›z Gereken
Periyodik Emniyet Kontrolleri
Lastikler
Lastiklerin afl›r› derecede veya düzensiz bir flekilde
afl›n›p afl›nmad›¤›n› kontrol ediniz. Lastik difllerinin
aras›nda tafl, çivi, cam gibi yabanc› maddelerin bulunup bulunmad›¤›n› inceleyiniz. Lastik difllerinde
veya yanaklarda kesikler ve çatlaklar olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Jant bijon somunlar›n› s›k›l›¤›n›
ve lastiklerin (stepne dahil) havas›n› kontrol ediniz.
Farlar
Siz arac›n içerisinde far kumandalar›n› çal›flt›r›rken
arac›n d›fl›nda birinin d›fl lambalar›n çal›flmas›n›
kontrol etmesini rica ediniz. Gösterge panelinde dönüfl sinyali ve uzun far uyar› lambalar›n›n yan›p
yanmad›¤›n› kontrol ediniz.
S›v› Kaçaklar›
Her sabah arac›n›z›n alt›nda yak›t, su, ya¤ veya
hidrolik kaça¤› olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Yak›t
kokusu duydu¤unuz takdirde s›z›nt› yeri tespit edilmeli ve ar›za derhal giderilmelidir.
3
ARACINIZIN ÖZELL‹KLER‹
G
AYNALAR ........................................................................................39
Gündüz/Gece Ayarl› ‹ç Dikiz Aynas› ........................................39
Otomatik Karartmal› ‹ç Dikiz Aynas› - Baz› modellerde .........39
Yan Aynalar .................................................................................39
Yan Aynalar›n Katlanma Özelli¤i...............................................39
Elektrik Kumandal› Dikiz Aynalar› ............................................40
Elektrik Kumandal› Katlanan Yan Aynalar Baz› Modellerde ..........................................................................40
Ayd›nlatmal› Makyaj Aynalar› - Baz› Modellerde .....................40
HANDS-FREE ‹LET‹fi‹M (UConnect®) –
BAZI MODELLERDE .................................................................... 41
Çal›flmas› .................................................................................. 42
Telefon Arama Özellikleri ........................................................ 45
UConnect® Sistemi Özellikleri ................................................ 46
Geliflmifl Telefon Ba¤lanabilirli¤i ........................................... 48
UConnect® Sisteminiz Hakk›nda Bilmeniz Gerekenler......... 49
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
KOLTUKLAR ...................................................................................55
Manuel Ön Koltuk Ayarlar›.........................................................55
Ön Koltuk Ayar› - Yat›rma ..........................................................55
G
G
35
G
G
G
G
G
G
G
Elektrik Kumandal› 6 Yöne Ayarlanabilen ve Manuel
Arkal›k Ayarl› Sürücü Koltu¤u...................................................55
Düz Katlanabilen Ön Yolcu Koltu¤u .........................................56
Koltuk Bafll›klar› .........................................................................56
Is›tmal› Koltuklar - Baz› Modellerde..........................................56
60/40 Oran›nda Düz Katlanan Arka Koltuk ..............................57
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP KAPATILMASI .............................58
AYDINLATMA S‹STEM‹ ...................................................................58
‹ç Ayd›nlatma Lambalar› ............................................................58
Çok ‹fllevli Kumanda Kolu .........................................................59
Park Lambalar›, Gösterge Paneli Lambalar› ve Farlar............59
Far Aç›k Uyar›s› ..........................................................................59
Far Karartma Svici......................................................................59
Selektör Lambas›........................................................................59
Ön Sis Lambalar› – Baz› Modellerde ........................................59
Arka Sis Lambalar› – Baz› Modellerde .....................................59
Dönüfl Sinyalleri .........................................................................60
Far Seviye Ayar› - Baz› Modellerde ..........................................60
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
ÖN CAM S‹LECEKLER‹ VE SU FISK‹YELER‹ ..............................61
Fas›lal› Silecek Sistemi ..............................................................61
Ön Cam Sileceklerinin Çal›flmas› .............................................61
Ön Cam Su F›skiyeleri ...............................................................61
H›zl› Cam Temizleme Özelli¤i ....................................................61
G
G
G
G
G
G
YÜKSEKL‹K AYARLI D‹REKS‹YON KOLONU ..............................61
ELEKTRON‹K HIZ KONTROLÜ – BAZI MODELLERDE ...............62
Sistemin Devreye Al›nmas› .......................................................62
G
36
‹stenilen Bir H›za Sabitleme ......................................................62
Sistemin Devreden Ç›kart›lmas›................................................62
Ayarl› H›za Geri Dönme..............................................................62
H›z Ayar›n›n De¤ifltirilmesi ........................................................62
Düz fianz›man .............................................................................63
Sollama için H›z›n Art›r›lmas› ....................................................63
ELEKTRON‹K FREN KONTROL S‹STEM‹ .....................................63
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Sistem) ..........................................63
TCS (Çekifl Kontrol Sistemi) .....................................................63
BAS (Fren Destek Sistemi)........................................................64
ERM (Elektronik Devrilme Riskini Azaltma Sistemi)...............64
ESP (Elektronik Denge Program›).............................................64
ESP/BAS Uyar› Lambas› ............................................................66
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
ARKA PARK DESTEK S‹STEM‹ - BAZI MODELLERDE ...............66
Arka Park Destek Sistemi..........................................................66
Arka Park Destek Sisteminin Etkinlefltirilmesi/Devreden
Ç›kart›lmas› .................................................................................67
Arka Park Destek Sisteminin Bak›m› ......................................68
Arka Park Destek Sisteminin Temizlenmesi ...........................68
G
G
G
G
G
ELEKTR‹K KUMANDALI AÇILIR TAVAN BAZI MODELLERDE .......................................................................69
H›zl› (Ekspres) Aç›lma Özelli¤i ..................................................69
H›zl› (Ekspres) Kapanma Özelli¤i .............................................69
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤i .............................................69
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤inin Devreden
Ç›kart›lmas› .................................................................................69
G
G
G
G
37
G
G
G
G
G
Ekspres Havaland›rma Konumu ...............................................70
Günefl Siperli¤inin Kullan›lmas› ...............................................70
Rüzgar Türbülans›......................................................................70
Aç›l›r Tavan›n Bak›m› .................................................................70
ELEKTR‹K PR‹Z‹ .............................................................................70
Motor Kapal›yken Prizin Kullan›lmas› ......................................71
G
G
G
BARDAKLIKLAR.............................................................................71
SAKLAMA........................................................................................72
Ön Saklama Bölümü ..................................................................72
Konsol Saklama Bölümü ...........................................................72
G
G
G
BAGAJ BÖLÜMÜ ÖZELL‹KLER‹ ...................................................72
Bagaj Lambas› ............................................................................72
Bagaj Tespit Kancalar› ...............................................................72
Sökülebilir Bagaj Örtüsü - Baz› Modellerde ............................73
Arka Bagaj Kayd›rma Sistemi (LOAD N GO®) –
Baz› Modellerde ..........................................................................73
G
G
G
G
G
ARKA CAM ÖZELL‹KLER‹ .............................................................74
Arka Cam Silece¤i/Su F›skiyesi – Baz› Modellerde ................74
Arka Cam Rezistans› – Baz› Modellerde ..................................75
G
G
G
38
PORTBAGAJ - BAZI MODELLERDE .............................................75
AYNALAR
Gündüz/Gece Ayarl› ‹ç Dikiz Aynas›
‹ç dikiz aynas› arka camdan sa¤lanan görüntüyü
ortalayacak flekilde ayarlanmal›d›r.
n›n alt taraf›nda bulunan dü¤meye basarak bu özelli¤i devreye sokabilir ve devreden ç›karabilirsiniz.
Bu özellik devrede iken ayna üzerinde bulunan ›fl›k
yanar.
Yan Aynalar
Aynadan azami flekilde faydalanmak için, yan
aynalar›, yan fleritteki trafik ak›fl›n› ortalayacak ve iç
aynadan sa¤lanan görüntüyle hafifçe çak›flacak flekilde ayarlay›n›z.
UYARI!
Sa¤ taraftaki d›flbükey aynada araçlar ve di¤er
cisimler gerçekte olduklar›ndan daha küçük ve
uzak görünürler. Yaln›zca bu aynaya güvenerek
hareket etmeniz bir baflka araç veya cisimle çarp›flman›za neden olabilir. D›flbükey aynada gördü¤ünüz arac›n büyüklü¤ünü ve uzakl›¤›n› belirlemek için iç dikiz aynas›n› kullan›n›z.
GÜNDÜZ
GECE
Dikiz Aynas›n›n Ayarlanmas›
Otomatik Karartmal› ‹ç Dikiz Aynas›
Yan Aynalar›n Katlanma Özelli¤i
‹ki dayanak noktal› sistem, aynan›n yatay ve dikey
olarak ayarlanabilmesini sa¤lar.
Aynan›n alt›ndaki küçük kol gece konumuna (arac›n arka taraf›na do¤ru) getirilerek arkadaki araçlardan gelen rahats›z edici far ›fl›klar›n›n etkisi azalt›labilir.
D‹KKAT!
Temizlik s›ras›nda aynaya zarar vermemek için
aynaya direkt olarak bir temizleme solüsyonu
püskürtmeyiniz. Solüsyonu temiz bir bez üzerine
döküp silerek temizleyiniz.
Katlanabilen aynalar menteflelidir ve hasara karfl›
öne ya da arkaya do¤ru katlanabilir.
Otomatik Karartmal› ‹ç Dikiz Aynas› -Baz›
Modellerde
Bu ayna arkadaki araçlar›n farlar›n›n parlakl›¤›n›
azaltacak flekilde otomatik olarak ayarlan›r. Ayna39
Elektrik Kumandal› Yan Aynalar
Ayd›nlatmal› Makyaj Aynalar› - Baz›
Modellerde
Elektrik kumandal› ayna dü¤mesi, sürücü kap›s›
kaplama paneli üzerinde, elektrikli kap› kilitleme
dü¤mesinin yan›ndad›r. Döner bir dü¤me ile sol (L)
ayna ve sa¤ (R) ayna konumlar› seçilebilir.
Ayd›nlatmal› makyaj aynas›na ulaflmak için günefl
siperliklerinden birini afla¤› indiriniz. Kapa¤› indirdi¤inizde ayna ortaya ç›kacakt›r. Ayna ›fl›¤› otomatik
olarak yanar. Ayn› flekilde günefl siperli¤ini kald›rd›¤›n›zda lamba tekrar kapan›r.
Elektrik Kumandal› Yan Ayna Dü¤mesi
Dü¤meye bir kez basarak aynalar› katlayabilirsiniz.
Dü¤meye ikinci kez bast›¤›n›zda aynalar normal
sürüfl konumuna (katlanmam›fl hali) geri döner.
NOT:
Elektrik Kumandal› Ayna Dü¤meleri
Ayna seçimini yapt›ktan sonra dü¤meyi aynay›
döndürmek istedi¤iniz yöne çeviriniz.
Elektrik Kumandal› Yan Aynalar – Baz›
Modellerde
Bu özellikteki aynalara ait dü¤me elektrik kumandal› ayna dü¤meleri (L ve R) aras›ndad›r.
Dü¤meye 4 saniyeden fazla bas›ld›¤›nda veya
araç h›z› 8 km/s’den fazla ise katlanma özelli¤i
devre d›fl› kal›r.
Aynalar katlanm›fl konumdayken ve araç h›z› 8
km/s veya daha fazla ise aynalar otomatik olarak
aç›l›r.
Bu özelli¤in düzgün çal›flmas› için aynalar tam
olarak aç›k veya kapal› olmal›d›r ve gerekirse
manuel olarak aç›l›p kapat›lmal›d›r.
Yanan Makyaj Aynas› Lambas›
Günefl Siperli¤i "Kayma” Özelli¤i
Bu özellik günefl siperli¤inin günefli daha iyi engelleyebilece¤i konumlara gelebilmesini sa¤layan bir
esneklik sunar.
1. Siperli¤i aç›n›z.
2. Siperli¤i dikiz aynas›na do¤ru çekiniz.
40
HANDS-FREE ‹LET‹fi‹M (UConnect®) —
BAZI MODELLERDE
UConnect® araç iletiflim sisteminde ses ile devreye
giren hands-free bir özelliktir. UConnect® ile (ö.r.,
"Ara"..."Jim"..."‹fl" veya "Çevir"..."151-1234 -5555").
gibi basit sesli komutlarla cep telefonunuzdaki* istedi¤iniz numaray› arayabilirsiniz. Cep telefonunuzun sesi arac›n ses sisteminden aktar›l›r ve UConnect® sistemi radyonuzun sesini otomatik olarak kapat›r.
* The UConnect® sistemi Bluetooth® özelli¤i olan
bir "Hands-Free Profilli," 1.0 veya daha yüksek
versiyonlu telefon gerektirir. Bak›n›z Destekleyen
telefon modelleri için: UConnect® website
www.chrysler.com/uconnect. (Site ingilizcedir)
NOT:
UConnect® müflteri destek için afla¤›daki internet sitelerine bak›n›z: (Site ingilizcedir)
• www.chrysler.com/uconnect
• www.dodge.com/uconnect
• www.jeep.com/uconnect
UConnect® ile aramalar› sistem ile telefonunuz aras›nda aktarabilir ve arac›n›za girip ç›karken sistem
mikrofonun sesini kapatarak görüflmelerin d›flar›dan duyulmamas›n› sa¤lar.
UConnect® telefon defteri 32 isim ve isimlere ait
4’er numara kaydedebilir. Her dile ait ayr› ayr› 32
isimlik telefon defteri vard›r ve bu defterlere sadece
o dillerden ulafl›labilir. Bu sistem “Hands-Free” profile sahip telefonunuzdaki Bluetooth® özelli¤i ile çal›fl›r. UConnect®’de Bluetooth® teknolojisi vard›r –
farkl› elektronik cihazlar›n birbirine kablo veya kenetlenme istasyonu olmadan ba¤lanmas›na olanak
tan›yan global standartt›r, dolay›s›yla UConnect®
telefonunuz aç›k oldu¤u sürece ve arac›n›z›n
UConnect® sistemine eflleflti¤i sürece cep telefonunuzu (ister cebinizde ister çantan›zda olsun) nereye koyarsan›z koyun çal›fl›r. UConnect® sistemi sisteme yedi cep telefonunun ba¤lanmas›na olanak
tan›r. Bir seferde sistemde bir ba¤l› (veya eflleflmifl)
cep telefonu kullan›labilir. Sistemin dili ‹ngilizce,
Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca (baz› modellerde) olarak seçilebilir.
Telefon Dü¤mesi
Dikiz aynas›nda sisteme ait (ayna ve
radyo tipine ba¤l› olarak) mikrofon vard›r ve ya radyoda ya da aynada sisteme eriflmenizi sa¤layan iki kumanda
dü¤mesi bulunur.
Ses Tan›ma Dü¤mesi
Dü¤me radyodan radyoya de¤ifliklik
gösterebilir. Dü¤meler tek tek “Çal›flma” bölümünde anlat›lm›flt›r.
UConnect® sistemi Hands-Free Profilli Bluetooth®’a
sahip cep telefonlar›yla kullan›labilir. Baz› telefonlar
bütün UConnect® özelliklerini desteklemeyebilir. Sizin telefonunuz farkl› bir profile destekliyorsa (ö.r.,
Kulakl›k Profili) UConnect® özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Daha ayr›nt›l› bilgi için cep telefonu hizmet sa¤lay›c›n›z veya telefon üreticinize baflvurunuz.
41
Connect® sistemi arac›n ses sistemine tam entegredir. UConnect® sisteminin sesi radyo ses kontrol
dü¤mesinden veya, baz› modellerde, direksiyondan radyo kontrol dü¤melerinden ayarlanabilir.
Baz› radyolarda radyo ekran›nda UConnect® sisteminden gelen "CELL" veya aray›c› kimli¤i gibi görsel mesajlar görüntülenir.
Çal›flmas›
Sesli komutlar UConnect® sistemini çal›flt›rmak ve
UConnect® menüsünde gezinmek için kullan›labilir.
Sesli komutlar bir çok UConnect® sistemi mesaj›ndan sonra gerekir. Belirli bir komut girmeniz gerekti¤i mesaj› verilecek ve ard›ndan mevcut seçenekler aras›ndan yönlendirileceksiniz.
• Bir sesli komut vermeden önce “Ready” (Haz›r)
mesaj›n› veya baflka mesajlar›n ard›ndan gelen
bip sesini bekleyiniz.
• Baz› çal›flma biçimlerinde bileflik komutlar kullan›labilir. Örne¤in, “Setup” (Kurulum) ve ard›ndan
“Phone Pairing” (Telefon Efllefltirme) komutunu
vermek yerine flu bileflik komut verilebilir: "Setup
Phone Pairing." (Kurulum Telefon Eflleflme)
• Bu bölümdeki her özellik aç›klamas›nda komutun sadece bileflik formu verilir. Komutlar› parça
parça da söyleyebilir ve her komut parças›n› sizden istendi¤inde verebilirsiniz. Örne¤in, "Phone
book New Entry" (Telefon defteri Yeni Girifl) bileflik komutunu kullanabilir veya bu komutu iki par42
çaya bölebilirsiniz: "Phonebook" (Telefon Defteri)
ve "New Entry" (Yeni Girifl) UConnect® sistemi en
iyi bir kaç metre ötenizdeki bir arkadafl›n›zla konuflurken kulland›¤›n›z normal konuflma ses tonunuzu kulland›¤›n›zda çal›fl›r.
Sesli Komut A¤ac›
“Ses A¤ac›”na bak›n›z.
“Help” (Yard›m) Komutu
Mesajlar s›ras›nda herhangi bir s›rada yard›m ihtiyac›n›z oldu¤unda veya seçeneklerinizin neler oldu¤unu görmek istedi¤inizde bip sesinden sonra
"Help" (Yard›m) komutunu veriniz. UConnect® sistemi ne zaman yard›m isterseniz bir mesajla ilgili bütün seçenekleri sunar.
UConnect® sistemini at›l konumdayken “Telefon”
dü¤mesine bas›p yönlendirmeler için sesli mesajlar› takip ediniz. Bütün UConnect® sistemi oturumlar›
radyo kontrol kafas›ndaki “Telefon” dü¤mesine basarak bafllat›labilir.
“Cancel” (‹ptal) Komutu
Herhangi bir mesajda bipten sonra “Cancel” (‹ptal)
komutunu verdi¤inizde ana menüye geri dönersiniz. Ancak bir kaç saniye sonra sistem sizi bir önceki menüye geri götürür.
UConnect® Sistemini Cep Telefonuna
Efllefltirme (Ba¤lama)
UConnect® sistemini kullanmaya bafllamak için,
uyumlu Bluetooth®’u aç›k cep telefonunuzu efllefltirmelisiniz (telefon tipi hakk›nda daha fazla bilgi edinmek için "Girifl" bölümüne bak›n›z).
Efllefltirme ifllemini tamamlamak için cep telefonunuzun kullan›m k›lavuzuna ihtiyac›n›z olacak.
UConnect® internet sitesinde de efllefltirme için ayr›nt›l› talimatlar bulabilirsiniz.
Afla¤›da telefonun UConnect® sistemine efllefltirilmesi ile ilgili genel talimatlar verilmifltir:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
• Mesaj verildi¤inde bipten sonra “Pair a Phone”
(Telefon Efllefltir) komutunu verip sesli mesajlar›
takip ediniz.
• Daha sonra cep telefonunuza girece¤iniz Dört
basamakl› Kiflisel Tan›mlama Numaras›n› (PIN)
vermeniz gerekecek. Herhangi bir dört basamakl› PIN giriniz. ‹lk efllefltirme iflleminden sonra bu
PIN’› hat›rlaman›z gerekmeyecek.
• Tan›mlama amaçl› olarak, UConnect® sistemine
cep telefonunuz için bir isim vermeniz gerekir.
Efllefltirilen cep telefonlar›na tek tek farkl› isimler
verilmelidir.
• Ard›ndan cep telefonunuza 1 ile 7 aras›nda, en
yüksek öncelik 1 olmak üzere, bir öncelik s›ras›
veriniz. UConnect® sisteminize yedi cep telefonu
efllefltirebilirsiniz. Ancak bir seferde UConnect®
sistemine ba¤l› tek bir telefon kullan›labilir. Öncelik s›ras› UConnect® sisteminin ayn› anda birden fazla telefon ba¤l›ysa hangisini kullanaca¤›n› bilmesini sa¤lar. Örne¤in, araçta öncelik s›ralar› 3 ve 5 olan iki telefon varsa bir arama yapmak istedi¤inizde UConnect® sistemi. Öncelik s›ras› 3 olan telefonu kullanacakt›r. ‹stedi¤iniz zaman öncelik s›ras› daha düflük olan bir telefonu
kullanmak için seçebilirsiniz (“Geliflmifl Telefon
Ba¤lanabilirli¤i” bölümüne bak›n›z.
Bir Numara Söyleyerek Arama Yapma
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Dial" (Numaray› Çevir) komutunu
veriniz.
• Sistem aramak istedi¤iniz numaray› söylemenizi
isteyecektir.
• Örne¤in, "151-1234-5555" numaras›n› sesli veriniz.
• UConnect® sistemi telefon numaras›n› onaylayacak ve ard›ndan arayacakt›r. Numara baz› radyolar›n ekran›nda görüntülenir.
‹sim Söyleyerek Arama
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Call" (Ara) komutunu veriniz.
• Sistem aramak istedi¤iniz kiflinin ad›n› söylemenizi isteyecektir.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra aramak istedi¤iniz kiflinin ad›n› söyleyiniz. Örne¤in, UConnect® telefon defterinde
daha önceden kay›tl› bir isim olan “John Doe”. Telefon defterine nas›l isim kaydedece¤inizi ö¤renmek için "Add Names to Your UConnect® Phonebook” (UConnect® Telefon Defterine ‹sim Ekleme)
bölümüne bak›n›z.
• UConnect® sistemi ismi onaylay›p ard›ndan karfl›l›k gelen numaray› çevirir ve bu numara baz›
radyolar›n ekranlar›nda görünür.
UConnect® Telefon Defterinize ‹sim Ekleme
NOT:
Telefon defterine isim eklerken arac›n hareket
halinde olmamas› önerilir.
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook New Entry" (Telefon
Defteri Yeni Girifl) komutunu veriniz.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde yeni girilecek ismi söyleyiniz. Uzun isimlerin kullan›lmas› ses tan›ma iflle-
mine yard›m eder ve tavsiye edilir. Örne¤in, “Bob”
yerine “Robert Smith” veya “Robert” deyiniz.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde numara çeflidini giriniz
(ö.r, “Ev”, “‹fl”, “Cep” veya “Ça¤r› Cihaz›”) Böylece istenildi¤inde her telefon defteri girifline birden fazla numara kaydedebilirsiniz.
• ‹lgili mesaj girildi¤inde ekledi¤iniz telefon defteri
girifli için telefon numaras›n› söyleyiniz.
Telefon defterine girifl yapmay› bitirdikten sonra
mevcut girifle ekleme yapabilir veya ana menüye
dönebilirsiniz.
UConnect® sistemi telefon defterine 32 tane isim girip her isme dört farkl› numara çeflidi ile numara eklenmesine olanak tan›r. Her dile ait ayr› ayr› 32
isimlik telefon defteri vard›r ve bu defterlere sadece
o dillerden ulafl›labilir.
Telefon Defteri Yükleme
UConnect® kullan›c›n›n telefonlar›ndan Bluetooth®
yoluyla telefon defteri yüklemesine olanak tan›r. Bu
özelli¤i kullanmak için “Telefon” dü¤mesine bas›p
“Phonebook Download” (Telefon Defteri Yükleme)
komutunu veriniz. Sistem "Ready to accept "V"
card entry via Bluetooth®..." (Bluetooth® yoluyla “V”
kart›n› kabul etmeye haz›r” mesaj›n› verir. Sistem
art›k Bluetooth® Object Exchange Profile (OBEX)
kullanarak telefonunuzdan telefon defteri yüklemeye haz›rd›r. Lütfen bu giriflleri telefonunuzdan nas›l
gönderece¤inize dair telefonunuzun k›lavuzunda
bulunan özel talimatlar› okuyunuz.
43
NOT:
• Telefon ahizesi bu özelli¤i kullanmak için telefon defteri girifllerinin Bluetooth® OBEX aktar›m›n› desteklemelidir.
• Baz› telefonlar Bluetooth® yoluyla herhangi
bir sisteme zaten ba¤l›ysa telefon defteri giriflleri gönderemez ve telefon ekran›nda Bluetooth® ba¤lant›s›n›n meflgul oldu¤unu belirten bir mesaj görebilirsiniz. Bu durumda kullan›c› ilk önce Bluetooth® ve UConnect® aras›ndaki ba¤lant›y› kesip ard›ndan adres defterini Bluetooth® ile gönderiniz. Lütfen Bluetooth® ba¤lant›s›n› nas›l kesece¤inize dair
telefonunuzun k›lavuzunda bulunan özel talimatlar› okuyunuz.
• Ard›ndan de¤ifltirmek istedi¤iniz numara çeflidini
(ev, ifl, cep veya ça¤r› cihaz›) seçiniz.
• ‹lgili mesaj girildi¤inde de¤ifltirdi¤iniz telefon defteri girifli için telefon numaras›n› söyleyiniz.
ce¤iniz girifllerin bir listesini duyacaks›n›z. UConnect® sistemi istenilen girifli söylerken “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Delete” (Sil) komutu veriniz.
Telefon defteri giriflini de¤ifltirme ifllemi bittikten
sonra telefon defterindeki baflka bir girifli de¤ifltirebilir, de¤ifltirdi¤iniz numaray› arayabilir veya ana
menüye dönebilirsiniz.
• ‹sim girdikten sonra UConnect® sistemi silmek istedi¤iniz numaran›n hangi çeflit (ev, ifl, cep, ça¤r› cihaz›) oldu¤unu soracakt›r. Silmek istedi¤iniz
numaran›n çeflidini söyleyiniz.
“Telefon Defteri De¤ifltirme” ifllemi telefon defterinde zaten olan bir isim girifline baflka bir numara eklemek için de kullan›labilir.
• Sadece seçili dildeki telefon defterinde bulunan
giriflin silinebildi¤ini unutmay›n›z.
Örne¤in, John Doe isminde cep telefonu ve ev telefonu kay›tl›yken “Telefon Defteri De¤ifltirme” özelli¤i ile bu isme bir de ifl numaras› eklenebilir.
UConnect® Telefon Defterindeki Giriflleri Silme
• Telefon defteri girifli 24 karakterden daha fazlaysa sadece ilk 24 karakteri kabul edecektir.
NOT:
UConnect® Telefon Defterindeki Giriflleri
De¤ifltirme
Telefon defterindeki giriflleri de¤ifltirirken arac›n hareket halinde olmamas› önerilir.
NOT:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
Telefon defterindeki isimleri de¤ifltirirken arac›n
hareket halinde olmamas› önerilir.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Delete" (Telefon Defteri Silme) komutunu veriniz.
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Edit" (Telefon Defteri
De¤ifltirme) komutunu veriniz.
• Daha sonra size de¤ifltirmek istedi¤iniz telefon
defteri girifli ismi sorulacakt›r.
44
• Telefon Defteri Silme menüsüne girdikten sonra
silmek istedi¤iniz isim sorulacakt›r. Silmek istedi¤iniz telefon defteri girifli ismini söyleyebilirsiniz
veya “List Names” (‹simleri Listele) komutunu verebilirsiniz, bu komutla telefon defterinden seçe-
UConnect® Telefon Defterindeki Bütün
Giriflleri Silme
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook Erase All" (Telefon
Defteri Bütün Giriflleri Silme) komutunu veriniz.
• UConnect® sistemi telefon defterindeki bütün giriflleri silmek istedi¤inizi do¤rulaman›z› isteyecektir.
• Do¤rulamadan sonra telefon defteri giriflleri silinecektir.
• Sadece seçili dildeki telefon defterinin silinebildi¤ini unutmay›n›z.
UConnect® Telefon Defterindeki Bütün ‹simleri
Listele
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Phonebook List Names" (Telefon
Defteri ‹sim Listele) komutunu veriniz.
®
• UConnect sistemi bütün telefon defteri girifllerinin isimlerini verecektir.
• Listedeki isimlerden birini aramak için istenilen
isim verildi¤i s›rada “Ses Tan›ma” dü¤mesine basarak “Call” (Ara) komutunu veriniz.
NOT:
Kullan›c› ayn› zamanda “Edit” (De¤ifltir) veya
“Delete” (Sil) ifllemlerini de bu noktada yap›labilir.
• Daha sonra UConnect® sistemi aramak istedi¤iniz numaran›n çeflidini söylemenizi ister.
• Seçilen numara aran›r.
Telefon Arama Özellikleri
Afla¤›daki özellikler cep telefonu servis plan›nda
mevcutsa UConnect® sisteminden eriflilebilir. Örne¤in, cep telefonu servis plan›n›z üç yollu arama
özelli¤i sa¤l›yorsa UConnect® sisteminden bu özelli¤e eriflebilirsiniz. Sahip oldu¤unuz özellikler hakk›nda bilgi almak için cep telefonu servis sa¤lay›c›n›zla görüflünüz.
Gelen Bir Ça¤r›y› Cevaplama - fiu An Hiç Bir
Görüflme Yok
Cep telefonunuza bir arama geldi¤inde, UConnect®
sistemi arac›n ses sistemini geçici olarak susturur
ve aramay› cevaplamak isteyip istemedi¤inizi sorar.
Aramay› kabul etmek için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z. Aramay› reddetmek için araman›n reddedildi¤ini belirten tek bir bip sesi duyana kadar “Telefon”
dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Gelen Bir Ça¤r›y› Cevaplama – Devam Eden
Görüflme
Bir görüflme cevaplanm›fl ve devam ediyorsa normalde telefonunuz kullan›rken duydu¤unuz a¤ tonlar›n›n ayn›s›n› duyars›n›z. Var olan görüflmeyi bekletmek ve gelen aramay› cevaplamak için "Telefon"
dü¤mesine bas›n›z.
NOT:
Bugün piyasadaki UConnect® sistemi ile uyumlu telefonlar bir görüflme s›ras›nda baflka bir
görüflmeyireddetme özelli¤ini desteklememektedir. O yüzden kullan›c› sadece gelen aramalar› cevaplayabilir veya cevaplamaz.
Bir Görüflme S›ras›nda ‹kinci bir Arama Yapmak
Bir görüflme s›ras›nda ikinci bir arama yapmak için
“Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Dial” (Numara Çevir) veya “Call” (Ara) komutunu verip aramak istedi¤iniz telefon defteri giriflini veya telefon numaras›n›
veriniz. ‹lk görüflme beklemeye al›n›p ikinci görüfl-
me devam eder. ‹lk görüflmeye geri dönmek için
“Aramalar Aras›nda Geçifl Yapma” bölümüne bak›n›z. ‹ki görüflmeyi birlefltirmek için “Konferans Görüflmesi” bölümüne bak›n›z.
Bekletilen Bir Aramay› Cevaplama
Bir aramay› bekletmeye almak için tek bir bip sesi
duyana kadar “Telefon” dü¤mesine bas›n›z. Bu araman›n beklemeye al›nd›¤›n› gösterir. Beklemedeki
aramaya geri dönmek için tek bir bip sesi duyana
kadar “Telefon” dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Aramalar Aras›nda Geçifl Yapma
‹ki görüflme yap›lmaktayken (biri aktif di¤eri beklemede), bu iki araman›n aktif ve bekleme durumlar›n›n de¤ifltirildi¤ini belirten tek bip sesini duyana kadar “Telefon” dü¤mesine bas›n›z. Bir seferde sadece tek bir arama beklemeye al›nabilir.
Konferans Görüflmesi
‹ki görüflme yap›l›rken (biri aktif di¤eri beklemede)
iki görüflmenin birlefltirilip bir konferans görüflmesine dönüfltürüldü¤ünü belirten çift bip sesi duyana
kadar "Telefon" dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Üç Yollu Arama
Üç yollu aramay› bafllatmak için bir görüflme s›ras›nda “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Mevcut Görüflme Devam Ederken ‹kinci Bir Arama Yapma”
k›sm›nda tarif edildi¤i gibi ikinci aramay› yap›n›z.
‹kinci görüflme de kurulduktan sonra iki görüflmenin
birlefltirilip bir konferans görüflmesine dönüfltü¤ünü
45
belirten çift bip sesini duyana kadar “Telefon” dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Görüflmenin Sonland›r›lmas›
Bir görüflmeyi bitirmek için “Telefon” dü¤mesine anl›k olarak bas›n›z. Sadece aktif görüflmeler sonland›r›l›r ve beklemede bir görüflme varsa bu görüflme
aktif hale gelir. Aktif görüflme di¤er görüflmeci taraf›ndan sonland›r›l›rsa beklemedeki görüflme otomatik olarak aktif hale gelmeyebilir. Bu durum cep
telefonuna ba¤l›d›r. Beklemedeki aramaya geri
dönmek için tek bir bip sesi duyana kadar “Telefon”
dü¤mesini bas›l› tutunuz.
Tekrar Arama
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Redial" (Tekrar Ara) komutunu veriniz.
• UConnect® sistemi cep telefonunuzdan aranan
son numaray› tekrar arar.
NOT:
Bu numara UConnect® sisteminizden son aranan numara olmayabilir.
Görüflmenin Sürdürülmesi
Görüflmenin Sürdürülmesi, araç kontak anahtar›
kapal› konuma getirildikten sonra UConnect® sistemindeki telefon görüflmesinin devam etmesidir.
Araçtaki mevcut görüflmenin sürdürülmesi ifllevselli¤i flu üç tipten biri olabilir:
46
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra, UConnect® sistemindeki bir görüflme, görüflme bitene kadar veya arac›n akü durumu UConnect® sistemindeki görüflmenin bitirilmesi gerekti¤ini ve görüflmenin cep telefonuna aktar›lmas›
gerekti¤ini belirtene kadar devam edebilir.
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra UConnect® sistemindeki görüflme bir sure devam eder, bu sürenin sonunda görüflme otomatik olarak UConnect® sisteminden cep telefonuna
aktar›l›r.
• Kontak anahtar› kapal› konuma getirildikten sonra aktif bir görüflme otomatik olarak cep telefonuna aktar›l›r.
UConnect® Sistemi Özellikleri
Dil Seçimi
UConnect® sisteminin kulland›¤› dili de¤ifltirmek
için:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj›ndan ve ard›ndan gelen
bip sesinden sonra seçmek istedi¤iniz dilin ismini söyleyiniz (baz› modellerde ‹ngilizce, Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca).
• Dil seçimini tamamlamak için sistem mesajlar›n›
takip etmeye devam ediniz.
Dillerden birini seçtikten sonra bütün mesajlar ve
sesli komutlar o dilde olacakt›r.
NOT:
Bir UConnect® dil de¤iflikli¤i iflleminden sonra
sadece o dile özel 32 isimli telefon defteri kullan›labilir. Efllefltirilmifl telefon ismi dile özel de¤ildir ve bütün dillerde kullan›labilir.
Komut çevirileri ve destekli dillerde birbirinin yerine
geçen komutlar için “Komutlar›n Çevirileri” bölümüne bak›n›z.
Acil Durum Deste¤i
Acil bir durumdaysan›z ve cep telefonunuz ulafl›labilir bir yerdeyse:
• Telefonu kald›r›p bölgenize ait acil durum numaras›n› manuel olarak çeviriniz.
UConnect® sistemi acil durum destek özelli¤i arac›n›zda varsa ve telefon ulafl›labilir konumda de¤ilse
ve UConnect® sistemi çal›fl›yorsa: acil durum numaras› afla¤›daki gibidir:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj›ndan ve ard›ndan gelen
bip sesinden sonra “Emergency” (Acil Durum)
dedi¤inizde UConnect® sistemi efllefltirilmifl cep
telefonunun acil durum numaras›n› aramas›n›
sa¤lar.
NOT:
• Varsay›lan acil durum numaras› 112’dir.
• Aranan numara mevcut cep telefonu hizmeti
ve bölgesinde geçerli olmayabilir.
• Cep telefonunun do¤rudan kullan›lmas› ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda UConnect® sistemi baflar›l› bir arama yapma flans›n›z› biraz düflürebilir.
UYARI!
Acil durumlarda bu araç özelli¤inin kullan›lmas›na izin vermek için cep telefonunuz aç›k ve kapsama alan›nda olmal›d›r. Telefonunuz UConnect® sistemine eflleflmifl olmal›d›r.
Ar›za Servisi
Ar›za servisine ihtiyac›n›z varsa:
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Breakdown service" (Ar›za servisi)
komutunu veriniz.
NOT:
Ar›za servisi numaras› kullanmadan önce kurulmal›d›r. Kurma için “Telefon” dü¤mesine bas›p
“Setup” (Kur, Ar›za Servisi) deyip mesajlar› takip ediniz.
Ça¤r› Cihaz›
Ça¤r› b›rakmak için “Otomatik Sistemlerle Çal›flma”
k›sm›na bak›n›z. UConnect® sistemi ile düzgün bir
flekilde çal›flamayacak kadar çabuk kapanan baz›
ça¤r› cihazlar› d›fl›nda ça¤r› ifllemi normal çal›fl›r.
Sesli Posta Gönderme
Sesli posta b›rakmak için “Otomatik Sistemlerle Çal›flma” k›sm›na bak›n›z.
Otomatik Sistemlerle Çal›flma
Bu yöntem, otomatik telefon sisteminde gezinirken
cep telefonu üzerindeki tufllar›n kullan›ld›¤› durumlarda kullan›l›r.
servis merkezi menüsünde gezinmek veya bir ça¤r› cihaz›na numara b›rakmak için kullan›labilir.
Sesli posta ve ça¤r› cihaz› girifllerine h›zl› ve kolay
eriflmek için Kay›tl› UConnect® telefon defteri girifllerini de gönderebilirsiniz. Bu özelli¤i kullanmak
aramak istedi¤iniz numaray› çevirip ard›ndan “Ses
Tan›ma” dü¤mesine basarak “Send” (Gönder) deyiniz. Sistem isim veya numara girip göndermek istedi¤iniz telefon defteri giriflinin ad›n› söylemenizi isteyecektir. Ard›ndan UConnect® sistemi, telefon
defteri girifli ile iliflkilendirilmifl numaray› gönderir ve
telefondan ton sesi duyulur.
NOT:
UConnect® sisteminizi sesli posta sistemine veya
ça¤r› b›rakma servisi veya otomatik müflteri servisi
gibi otomatik servislere eriflmek için kullanabilirsiniz. Baz› servisler acil yan›t seçimini gerektirir. Baz› durumlarda bu UConnect® sisteminin kullan›m›
için çok h›zl› olabilir.
• Telefon a¤ ayarlar›na ba¤l› olarak bütün tonlar› duymayabilirsiniz, bu normaldir.
UConnect® sisteminizi kullanarak normalde telefonunuzun tufllar›n› kullanman›z› gerektiren bir numaray› ararken “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p girmek istedi¤iniz s›ray› söyleyebilir ve “Send” (Gönder) diyebilirsiniz. Örne¤in, ard›ndan diyez (#) iflareti gelen PIN numaras› (3746 #) girmeniz gerekti¤inde “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p "3 7 4 6 #
Send" diyebilirsiniz. Ard›ndan “Send” (Gönder) gelen bir numaran›n veya numara dizisinin sesli bir
flekilde girilmesi ayn› zamanda otomatik müflteri
Araya Girme – Mesajlar›n ‹ptal Edilmesi
“Ses Tan›ma” dü¤mesi bir mesaj›n hepsini dinlemeden geçmek istedi¤inizde ve hemen ses tan›ma komutunu vermek istedi¤inizde kullan›labilir. Örne¤in,
bir mesaj “Would you like to pair a phone, clear a...”
(Bir telefon efllefltirmek istiyorsan›z...." diye sorarken sesli mesaj›n hepsini dinlemeden o opsiyonu
seçmek için "Ses Tan›ma" dü¤mesine basarak “Pair a Phone” (Telefon efllefltir) deyiniz.
• Baz› ça¤r› cihaz› ve sesli posta sistemlerindeki çok k›sa olan süre ayarlar› bu özelli¤in
kullan›lmas›na izin vermeyebilir.
47
Onay Mesajlar›n›n Aç›lmas›/Kapat›lmas›
Onay mesajlar›n›n kapat›lmas› sistemin seçimlerinizi onaylamay› b›rakmas›n› sa¤lar (ö.r., UConnect® sistemi siz numaray› çevirmeden once telefon
numaras›n› tekrar etmez).
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Confirmations" (Kurulum
Onaylama) komutunu veriniz. UConnect® sistemi
mevcut onay mesaj› durumunu gösterir ve bunu
de¤ifltirme seçene¤iniz vard›r.
Telefon ve A¤ Durumu Göstergeleri
Radyo ve/veya gösterge grubu gibi premium göstergede varsa ve telefonunuz destekliyorsa UConnect® ile bir arama yapt›¤›n›zda UConnect® sistemi
telefonunuza bildirim gönderir. Durum dolafl›m, a¤
sinyal gücü, telefon pili gücü vs ile ilgili olur.
Telefon Tufl Tak›m›n› Kullanarak Numara
Çevirme
Telefon tufl tak›m›n› kullanarak arama yapabilece¤iniz gibi UConnect® sistemini de kullanmaya devam edebilirsiniz (telefon tufl tak›m› ile arama yaparken kullan›c› dikkatli olmal› ve emniyet önlemleri almal›d›r). Efllefltirilmifl Bluetooth® özellikli telefonunuzdan bir numara ararken, arac›n müzik sisteminden tufl sesi duyulur. UConnect® sistemi ses tan›ma özelli¤ini kullanarak arama yap›yormuflsunuz
gibi çal›fl›r.
48
NOT:
Geliflmifl Telefon Ba¤lanabilirli¤i
Baz› telefon markalar› UConnect® sistemine arac›n müzik sisteminden verilecek flekilde çevir
sesi göndermez, o yüzden bu sesi duymazs›n›z.
Bu durumda bir numaray› baflar›l› bir flekilde
tufllad›ktan sonra arama gerçekleflmekte olsa
bile kullan›c› araman›n gerçekleflmedi¤ini düflünebilir. Araman›z cevapland›¤›nda sesi duyars›n›z.
Cep Telefonundan/Cep telefonuna
Görüflmelerin Aktar›lmas›
UConnect® sistemi sürmekte olan görüflmeleri kesilmeden telefonunuzdan UConnect® sistemine aktarman›za olanak sa¤lar. Sürmekte olan bir görüflmeyi UConnect® ile eflleflmifl bir telefondan UConnect® sistemine, veya tam tersi, aktarmak için”Ses
Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Transfer Call” (Görüflmeyi Aktar) deyiniz.
Sesi Susturma/Sesi Açma
UConnect® sistemini susturdu¤unuzda, di¤er taraftan gelen konuflma sesini duymaya devam edersiniz ama di¤er taraf sizi duyamaz. UConnect® sistemini susturmak için:
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›n›z.
• Bip sesinden sonra “Mute” (Sustur) deyiniz.
UConnect® sistemininin sesini tekrar açmak için:
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›n›z.
• Bip sesinden sonra “Mute Off” (Sesi Aç) deyiniz.
UConnect® Sistemi ve Cep Telefonu aras›nda
Ba¤lant› Kurma veya Bu Ba¤lant›n›n Kesilmesi
Cep telefonunuz bir çok elektronik cihaz ile efllefltirilebilir ama bir seferde sadece tek bir elektronik cihaza aktif bir flekilde “ba¤l›” olabilir.
UConnect® ile eflleflmifl bir telefon ve UConnect®
sistemi aras›nda Bluetooth® ba¤lant›s› kurmak veya
bu ba¤lant›y› kesmek istiyorsan›z, telefonunuzun
Kullan›c› K›lavuzundaki talimatlar› takip ediniz.
Eflleflmifl Cep Telefonu ‹sim Listesi
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum
Telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
• ‹lgili mesaj verildi¤inde “List Phones” (Telefonlar›
Listele) deyiniz.
• UConnect® sistemi bütün eflleflmifl telefonlar›n
telefon isimlerini en yüksekten en düflü¤e gore
öncelik s›ras›nda gösterir. Anons edilen eflleflmifl
telefonu “seçmek” veya “silmek” için “Ses Tan›ma” dü¤mesine basarak “Select”(Seç) veya “Delete” (Sil) deyiniz. Ayr›ca eflleflmifl bir telefonu
seçmenin veya silmenin alternatif yolu için bir
sonraki iki k›sma da bak›n›z.
UConnect® ile Eflleflmifl Cep Telefonlar›n›n
Silinmesi
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ses Tan›ma” dü¤mesine bas›p “Setup, Voice
Training” (Kurulum, Ses Tan›ma) komutunu veriniz.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Phone Pairing" (Kurulum
Telefon Efllefltirme) komutunu veriniz.
UConnect® sistemi mesaj› verdi¤inde kelimeleri ve
kelime öbeklerini tekrar ediniz. En iyi sonuçlar› elde
etmek için Ses E¤itimi oturumu araç park halinde,
motor çal›fl›rken, bütün camlar kapal›yken ve üfleyici fan kapal›yken gerçeklefltiriniz.
Baflka Bir Cep Telefonunun Seçilmesi
Bu özellik UConnect® sistemi ile efllefltirilmifl baflka
bir telefonu seçip kullanman›za olanak tan›r.
• Ayr›ca listenin anons edildi¤i s›rada "Ses Tan›ma" dü¤mesine bas›p ard›ndan silmek istedi¤iniz telefonu seçiniz.
• Bafllamak için “Telefon” dü¤mesine bas›n›z.
• “Ready” (Haz›r) mesaj› ve ard›ndan gelen bip sesinden sonra "Setup Select Phone" (Kurulum Telefon Seçme) komutunu veriniz.
• Bir sonraki mesajda, “Delete” (Sil) deyip mesajlar› takip ediniz.
®
UConnect Sisteminiz Hakk›nda Bilmeniz
Gerekenler
Bu prosedür yeni kullan›c› ile tekrar edilebilir. Sistem sadece en son e¤itilen sese adapte olur.
Ses Tan›ma sistemini fabrika ayarlar›na döndürmek
için Ses E¤itimi oturumunu yukar›daki prosedür ile
girip mesajlar› takip ediniz.
Ses Tan›ma (VR)
• Ayr›ca listenin anons edildi¤i s›rada "Ses Tan›ma" dü¤mesine bas›p ard›ndan istedi¤iniz telefonu seçiniz.
UConnect® E¤itici Talimatlar›
Sistem özelliklerinin k›sa e¤itici talimatlar›n› dinlemek için “Telefon” dü¤mesine bas›p "UConnect®
Tutorial” (UConnect® E¤itici Talimatlar›) deyiniz.
• En iyi performans› elde etmek için dikiz aynas›
ile tavan konsolu (baz› modellerde) aras›nda en
az 1 cm kalacak flekilde ayarlay›n›z.
• Seçili telefon bir sonraki arama için kullan›labilir.
Seçili telefon kullan›lam›yorsa UConnect® sistemi arac›n içinde veya yak›n›nda (yaklafl›k 30 ft [9
m]) olan öncelik s›ras› en yüksek telefonu kullan›r.
Ses E¤itimi
Sisteme sesini veya numaralar› tan›tmakta zorlanan kifliler UConnect® sistemi Ses E¤itimi özelli¤ini
kullanabilir. Bu e¤itim moduna girmek için afla¤›daki prosedürlerden birini gerçeklefltiriniz:
• Normal, duraklamadan, bir kaç metre ötenizde
oturan biriyle konuflur gibi konuflunuz.
• Konuflmadan önce bip sesini bekleyiniz.
• Ses tan›ma süresi boyunca sizden baflka hiç
kimsenin konuflmad›¤›ndan emin olunuz.
D›flardan UConnect® modu (ö.r., radyo modundan)
• “Ses Tan›ma” dü¤mesini oturum bafllayana kadar befl saniye bas›l› tutunuz veya
49
• Performans flu flekilde artt›r›labilir:
• Düflük-orta derece fan ayar›
• Sesin netli¤i, eko ve sesin yüksekli¤i büyük oranda UConnect® sistemine de¤il telefona ve a¤a
ba¤l›d›r.
• Düflük yol gürültüsü,
• Uluslararas› aramalar için bir çok numara kombinasyonu desteklense de baz› k›sa yol numara
kombinasyonlar› desteklenmeyebilir.
• Hatt›n di¤er ucundaki eko arac›n sesi k›s›larak
azalt›labilir.
• Düz yol zemini,
•
•
• Düflük-orta derece araç h›z›,
• Tam olarak kapal› camlar,
• Kuru hava koflullar›.
• Sistem Avrupa ‹ngilizcesi, Flemenkçe, Frans›zca, Almanca, ‹talyanca veya ‹spanyolca aksan›
ile konuflan kullan›c›lar için tasarlanm›fl olsa da
bazen problem yaflanabilir.
• Sesli posta gibi otomatik sistemlerde gezinirken
veya bir ça¤r› gönderirken, basamak dizisinin
sonunu söyledi¤inizde "Send" (Gönder) demeyi
unutmay›n›z.
• Telefon defterine isimleri kaydederken arac›n hareket halinde olmamas› önerilir.
®
• UConnect telefon defterine telafuzu birbirine yak›n isimler kaydedilmemesi önerilir.
• UConnect® telefon defteri isim etiketi tan›ma oran› telefon defterine isim kaydeden kifliler için optimize edilmifltir.
50
• “0” (s›f›r) için “O” (harf “O”) diyebilirsiniz. "800"
"sekiz-s›f›r-s›f›r" olarak söylenmelidir.
Bir konvertibl araçta sistem performans› arac›n
üstü aç›kken düflebilir.
Bir konvertibl araçta sistem performans› arac›n
üstü aç›kken düflebilir.
Hatt›n Öbür Ucundaki Kiflinin Ses Kalitesi
Bluetooth® ‹letiflim Ba¤lant›s›
• Ses kalitesi flu flekilde en yüksek düzeye getirilebilir:
Cep telefonlar›n›n UConnect® sistemi ile ba¤lant›y›
kaybetti¤i görülmüfltür. Bu durumda telefonu aç›p
kapatarak ba¤lant› tekrar kurulabilir. Telefonunuzun
Bluetooth® modu aç›k (ON) konumda kalmas› önerilir.
• Düflük-orta derece fan ayar›
• Düflük-orta derece araç h›z›,
• Düflük yol gürültüsü,
• Düz yol zemini,
• Tam olarak kapal› camlar,
• Kuru hava koflullar› ve
• Sürücü koltu¤undan çal›flt›rma.
Güç Verme
Kontak anahtar›n› OFF konumundan ON veya ACC
konumuna getirdikten sonra veya bir dil de¤ifliminden sonra sistemi kullanmadan önce en az bir befl
saniye bekleyiniz.
Ses A¤ac› (Voice Tree)
Ara
(Call)
Çevir
(Dial)
‹sim Gir
(Enter
Name)
Numara Gir
(Enter
Number)
Girifl ile ‹lgili
Numara
Çevriliyor
(Number
associated with
entry is dialed)
Numara
Çevriliyor
(Number is
Dialed)
Ana Menü (Main Menu)
Tekrar Çevir
(Redial)
Ar›za Servisi
(Breakdown
Service)
Acil Durum
(Emergency)
Telefondaki
Son Numara
Aran›yor
(Last Number
on Phone is
redialed
‹ngilizce/
‹spanyolca/
Frans›zca
(English/Espanol/
Francais)
Telefon Defteri
Kurulum
(Phonebook)
(Setup)
Telefon Defteri
Ak›fl›na Bak
(See Phonebook
Flowchart)
Kurulum
Ak›fl›na
Bak
(See Setup
Flowchart)
UConnect
E¤itimi
(UConnect
Tutotiral)
Bir dile özel 32 isimlik telefon defteri
kullan›l›r. Efllefltirilmifl telefonlar
bütün dillerde kullan›labilir.
(The 32 name language
specific phonebook will be used.
The Phones paired are available
across al languages
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
51
Ses A¤ac› – Telefon Defteri
(Voice Tree – Phonebook)
Telefon Defteri
(Phonebook)
Yeni Girifl
(New Entry)
De¤ifltir
(Edit)
‹simleri Listele
(List Names)
Sil
(Delete)
Hepsini Sil
(Erase All)
‹sim Gir
(Enter Name)
‹sim Gir
(Enter Name)
Bir seferde
Listelenen Girifller
(Entries Listed one
at a times.
‹sim Gir
(Enter Name)
1. Onay
(1st Confirmation)
Konumu Gir
(Enter Location)
Konumu Gir
(Enter Location)
Konumu Gir
(Enter Location)
2. Onay
(2st Confirmation)
Numaray› Gir
(Enter Number)
Mevcut Numara anons
edilir (Current Number is
Played)
Girifl Silindi
(Entry Deleted)
Telefon Defteri Silindi
(Phonebook Cleared)
Yeni Girifl Eklendi
(New Entry Added)
Yeni Numara Girin
(Enter New Number)
Girifl De¤ifltirildi
(Entry is modified)
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
52
Yükle
(Download)
Ses A¤ac› – Kurulum (Voice Tree – Setup)
Onay Mesajlar›
(Confirmation
Prompts)
Onay Mesajlar›n›n
Aç›lmas›/
Kapat›lmas›
(Toggle
Confirmation
Prompts on/off)
Kurulum (Setup)
Efllefltirme
(Pairing)
Efllefltir
(Pair)
Telef. Listele
(List Phones)
4 basamakl› pin
kodunu söyle (Say
4 digit pin code)
Sistem telefonlar›
listeliyor
(System Lists
Phones)
Telefon ismini gir ve efllefltirmeyi tamamlamak
için mesajlar› takip et
(Enter Name of phone and follow
prompts to complete pairing.
Ar›za
Servise
(Breakdown Service)
Sil
(Delete)
Silinecek telefonu
seç (Select
phone to be deleted)
Hepsi
(All)
Telefonlar› Listele
(List Phones)
Telefon silindi
(Phone Deleted)
Sistem onaylar
(System confirms)
Sistem telefonlar›
listeliyor (System
List Phones)
Telefon Seçin
(Select Phone)
Yeni telefon geçici
olarak telefon
önceliklerini iptal
eder.
(New phone will
temporarily override
phone priorities.)
Dil
(Language)
Dil seç: ‹ngilizce,
‹spanyolca veya
Frans›zca
(Select a language:
English, Espanol or
Francais)
Bütün telefonlar
silindi
(All Phones
Deleted)
NOT: Mevcut Ses komutlar› koyu renkli ve alt› çizili flekilde gösterilmifltir.
53
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
Ses Komutlar› (Voice Commands)
Birinci (Primary)
Alternatif(ler) (Alternate(s)
kurulum (set up)
Tel. ayarlar› veya telefon kurulum
(phone settings or phone set up)
s›f›r (zero)
‹ngilizce (English)
bir (one)
hepsini sil (delete all)
iki (two)
‹spanyolca (Espanol)
üç (three)
Frans›zca (Francais)
dört (four)
Almanca (German)
befl (five)
yard›m (help)
ses e¤itimi (voice training)
alt› (six)
ana menü (home)
ifl (work)
yedi (seven)
‹talyanca (Italian)
sekiz (eight)
dil (language)
star (star)
ana menü (main menu)
Diyez (hash) (#)
cep (mobile)
hepsi (all of them)
Italiano (Italiano)
sesi aç (mute off)
ara (call)
yeni girifl (new entry)
‹ptal et (cancel)
ana menüye dönüfl (return to main menu)
sustur (mute on)
Ar›za Servisi (Breakdown service)
onay mesajlar› (confirmation prompts.)
UConnect® E¤itici Talimatlar› (UConnect® Tutorial)
Deutsch (Deutsch)
telefonlar› listele (list phones)
art› (plus) (+)
tümü (all)
Aramay› aktar (transfer call)
isimleri listele (list names)
dokuz (nine)
y›ld›z (asteriks) (*)
hepsini temizle (erase all)
hay›r (no)
onay (confirmation)
ça¤r› cihaz› (pager)
sesli uyar› (beeper)
devam et (continue)
telefon efllefltir (pair a phone)
sil (delete)
telefon efllefltirme (phone pairing)
efllefltirme (pairing)
çevir (dial)
telefon defteri (phonebook)
telefon defteri (phonebook)
önceki (provious)
yükle (download)
Flemenkçe (Dutch)
Hollanda (Nederlans)
tekrar arama (redial)
de¤ifltir (edit)
telefon seç (select phone)
acil durum (emergency)
gönder (send)
54
seç (select)
Tekrar dene (try again)
evet (yes)
sistem e¤itimi (system training)
KOLTUKLAR
Manuel Ön Koltuk Ayar›
Ayar kolunu kullanarak koltu¤u ileriye veya geriye
do¤ru ayarlayabilirsiniz. Ayar kolu koltu¤un önünde
alt tarafta bulunmaktad›r. Koltu¤u ayarlad›ktan sonra
yuvas›na tamamen oturdu¤undan emin olunuz.
UYARI!
UYARI!
Araç hareket halindeyken koltuk ayar› yap›lmas›
tehlikelidir. Koltu¤un ani bir hareketi arac›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir. Emniyet kemerinin ayar› düzgün bir flekilde yap›lmam›flsa
yaralanabilirsiniz. Koltuk ayar›n› sadece araç
park halindeyken yap›n›z.
Koltu¤u, omuz emniyet kemerinin gö¤sünüze temas etmesini önleyecek kadar yat›rarak yolculuk
etmeyiniz. Olas› bir kaza an›nda kemerin alt›ndan kay›p ciddi hatta ölümcül bir flekilde yaralanabilirsiniz. Koltuk yat›rma tertibat›n› sadece
araç park halindeyken kullan›n›z.
Ön Koltuk Ayar› - Yat›rma
Ön koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için koltu¤un d›fl taraf›ndaki kolu yukar› kald›rd›ktan sonra geriye yaslanarak koltuk arkal›¤›n› istedi¤iniz konuma getirip
kolu b›rak›n›z. Koltu¤u normal konumuna getirtmek
için öne do¤ru e¤ilip kolu kald›r›n›z.
Elektrik Kumandal› 6 Yöne Ayarlanabilen
ve Manuel Arkal›k Ayarl› Sürücü Koltu¤u
Koltuk dü¤mesi zemine yak›n konumda koltu¤un
d›fl taraf›ndad›r. Bu dü¤me ile koltu¤u yukar›, afla¤›,
öne, arkaya hareket ettirebilir veya yat›rabilirsiniz.
Manuel Koltuk Ayar›
Vücut bas›nc› ile koltu¤u öne veya arkaya hareket
ettirerek koltuk ayarlay›c›lar›n tam oturdu¤undan
emin olunuz.
Elektrik Kumandal› Koltuk Dü¤meleri
Koltuk Arkal›¤› Kolu
55
Bu koltukta ayr›ca manuel yat›rma mekanizmas› da
vard›r. Bu kol, elektrik kumandal› koltuk dü¤mesinin
hemen arkas›nda yer al›r. Kolu çekerek koltu¤u yat›rabilirsiniz.
Düz Katlanabilen Ön Yolcu Koltu¤u
Ön yolcu koltu¤u daha fazla bagaj yeri sa¤lamak için
öne yat›r›labilir. Kolu çekip koltuk arkal›¤›n› yat›r›n›z.
Is›tmal› Koltuklar - Baz› Modellerde
Is›tmal› koltuklar so¤uk günlerde konforlu ve s›cak
bir ortam sa¤lar, kaslar›n›z› ve s›rt›n›z› dinlendirir.
Is›t›c›lar koltuk minderine de s›rtl›¤›na da ayn› düzeyde s›cakl›k verir. Ön sürücü ve yolcu koltuklar›
›s›tmal›d›r. Is›t›c› kumanda elemanlar› gösterge panelinin alt›nda, ortadad›r. Konta¤› açt›ktan sonra
High (Yüksek), Off (Kapal›) ya da Low (Düflük) konumlar›ndan birini seçebilirsiniz. Dü¤melerin üst taraf›nda bulunan sar› renkteki LED’ler ›s› seviyesini
göstermektedir. Yüksek ›s› seviyesi için iki LED, düflük ›s› seviyesi için bir LED yanar, kapal› konumda
hiçbir LED yanmaz. Dü¤meye bir defa bas›ld›¤›nda
yüksek ›s› ayar› seçilir.
Yüksek ›s› ayar› seçildi¤inde ›s›t›c›lar ilk dört dakika daha yüksek ›s› verir. Is› ç›k›fl› daha sonra normal yüksek ›s› seviyesine döner. Yüksek ›s› ayar›
seçildi¤inde 30 dakikal›k kesintisiz çal›flma halinde
sistem bu sürenin sonunda kendili¤inden düflük ›s›
ayar›na geçer. Bu de¤iflikli¤i belirtmek üzere yanan
LED say›s› ikiden bire düfler. Düflük ayar›nda da 30
dakikal›k kesintisiz çal›flma sonras›nda sistem
otomatik olarak kapat›l›r.
NOT:
Bir ›s› ayar› seçildi¤inde etkisi iki ila befl dakika
içinde kendini gösterir.
UYARI!
‹lerlemifl yafl, kronik hastal›klar, diyabet, omurilik
yaralanmas›, ilaç kullan›m›, alkol kullan›m›, yorgunluk veya di¤er fiziksel durumlar sebebiyle cildinde ac› hissedemeyen kifliler koltuk ›s›t›c›s›n›
kullan›rlarken dikkatli olmal›d›r. Böyle durumlarda
›s›tmal› koltuk düflük s›cakl›klarda bile özellikle
uzun süreli kullan›mlarda yan›klara sebep olabilir.
Düz Katlanabilen Ön Yolcu Koltu¤u
Koltuk Bafll›klar›
Koltuk bafll›klar› arkadan al›nan darbelerde boyun
zedelenmesi riskini azaltmaktad›r. Koltuk bafll›¤›n›,
üst kenar› mümkün oldu¤u kadar yukar›da duracak
flekilde ayarlay›n›z. Koltuk bafll›¤›n› alçaltmak için
bafll›k k›lavuzunda bulunan dü¤meye basarak
bafll›¤› afla¤›ya do¤ru itiniz. Bafll›¤› yükseltmek için
dü¤meye basman›za gerek yoktur.
56
Is›tmal› Koltuk Dü¤meleri
Dü¤meye ikinci kez bas›ld›¤›nda düflük ›s› ayar›
seçilir. Dü¤meye üçüncü kez bas›ld›¤›nda ›s›tma
elemanlar› kapat›l›r.
Koltuk üzerine ›s› yal›t›m› amac›yla battaniye veya
minder gibi fleyler koymay›n›z. Bu koltuk ›s›t›c›s›n›n afl›r› ›s›nmas›na sebep olabilir.
60/40 Oran›nda Düz Katlanan Arka Koltuk
Arka koltuklar, daha fazla bagaj alan› elde etmek
için, bir miktar oturma alan› b›rakacak flekilde, öne
do¤ru katlanabilmektedir.
Arka koltuk arkal›¤› ayn› zamanda yolcu konforu
için de yat›r›labilir. Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için
oturma s›ras›nda serbest b›rakma kay›fl›n› çekiniz.
UYARI!
G
G
G
Arac›n içindeki veya d›fl›ndaki yük tafl›ma bölgesinde yolculuk son derece tehlikelidir. Bir
çarp›flma s›ras›nda bu bölgelerde bulunan kiflilerin yaralanma ya da hayatlar›n› kaybetme
riski daha fazlad›r.
Yolcular›n arac›n›z›n koltuk ve emniyet kemeri bulunmayan herhangi bir yerinde yolculuk
yapmas›na izin vermeyiniz.
Arac›n›zdaki herkesin bir koltu¤a oturmas›na
ve düzgün bir flekilde emniyet kemeri takmas›na dikkat ediniz.
Arka Koltuk Serbest B›rakma Halkas›
3. Arka koltu¤u bütünüyle öne do¤ru katlay›n›z.
Arka Koltuk Serbest B›rakma Kay›fl›
NOT:
Arka koltu¤u yat›rmadan önce ön koltu¤u orta
konumuna getirmek gerekebilir.
Arka Koltu¤un Yat›r›lmas›
4. ‹stenildi¤i takdirde koltuk arkal›¤›na bast›rarak
katl› konumunda sabitlenmesini sa¤layabilirsiniz.
1. Arka koltuk arkal›klar›n›n alt yan taraftaki serbest
b›rakma kay›fllar›n› bulunuz.
Koltuk Arkal›¤›n›n Kald›r›lmas›
2. Serbest b›rakma kay›fl›n› çekiniz (arac›n önüne
do¤ru).
Katl› konumdaysa, serbest b›rakma kay›fl›n› çekiniz
(arac›n önüne do¤ru).
Koltuk arkal›¤›n› kald›r›p yuvas›na kilitlenmesini
sa¤lay›n›z. Bagaj bölmesinde bulunan eflyalar koltuk arkal›¤›n›n tamamen kilitlenmesini önledi¤i takdirde koltu¤u do¤ru bir konuma getirmekte güçlük
çekebilirsiniz.
Ön koltuklar›n öne do¤ru çekilmesi ve arkal›klar›n›n dik konumda olmas› gerekmektedir. Böylece arka koltuklar kolayca katlanabilecektir.
57
Daha sonra motor kaputunda bulunan emniyet
mandal›n› sola çekerek motor kaputunu aç›n›z.
UYARI!
Motor kaputu tam kapanmam›fl ise araç hareket
halinde iken aç›l›p görüflünüzü engelleyebilir.
Kaza yapabilirsiniz. Yola ç›kmadan önce kaput
mandallar›n›n yerine tam olarak oturdu¤undan
emin olunuz.
Araç hareket halinde iken arkas›ndaki bagaj alan› (arka koltuklar dik ya da katlanm›fl durumda)
çocuklar için oyun alan› olarak kullan›lmamal›d›r.
Bir çarp›flma s›ras›nda bu alanda bulunan çocuklar ciddi flekilde yaralanabilirler. Çocuklar
do¤ru tipte çocuk koltu¤una oturmal›d›r.
LAMBALAR
‹ç Ayd›nlatma Lambalar›
MOTOR KAPUTUNUN AÇILIP
KAPATILMASI
Kap› aç›ld›¤›nda tavan lambas› yanar. Bu lamba
ayn› zamanda çok ifllevli kolun üstündeki karartma
svici tam üst konuma getirildi¤inde de yanar.
Motor kaputunu açmak için gösterge panelinin alt
k›sm›nda, sürücü kap›s›n›n önünde bulunan açma
kolunu çekiniz.
Motor Kaputu Emniyet Mandal›
Olas› hasarlar›n önüne geçmek için motor
kaputunu çarparak kapatmay›n›z. Motor kaputunun
ortas›ndan s›k› bir flekilde bast›rarak her iki mandal›n da kilitlenmesini sa¤lay›n›z. Kaput tam kapal›
olmadan, iki mandal da yerine oturmadan arac› kullanmay›n›z.
NOT:
Izgaraya gelebilecek olas› hasar› önlemek için
kaputu kapatmadan önce destek çubu¤unun
yerine tam oturdu¤undan emin olunuz.
Motor Kaputu Açma Kolu
58
UYARI!
Tavan lambas›, kap› aç›k b›rak›lm›flsa veya karartma kumandas› tavan lambas› konumundaysa 20
dakika içinde otomatik olarak kapan›r. Tavan lambas›n› tekrar açmak için kontak anahtar›n› “ON”
(AÇIK) konumuna getiriniz.
Gündüz Parlakl›¤› Özelli¤i
Baz› gösterge paneli parçalar› (kilometre sayac›,
radyo ekran›) gündüz de tam parlakl›kla yanabilir.
Özellikle farlar›n›z› sürekli yakt›¤›n›z bir durumda
bu özellik ifle yarayabilir. Bu özelli¤i devreye sokmak için, kolu tavan konumundan bir kademe afla¤›
al›n›z.
Çok ‹fllevli Kumanda Kolu
Far Karartma Svici
Çok ifllevli kumanda kolu farlar›n, dönüfl sinyallerinin, far huzme seçiminin, gösterge paneli ayd›nlatma lambalar› karartma özelli¤inin, selektörlerin, iç
ayd›nlatma/tavan lambalar›n›n ve sis lambalar›n›n
çal›flmas›na kumanda eder.
Çok ifllevli kumanda kolunu kendinize do¤ru çekerek farlar› k›sa huzmeden uzun huzmeye alabilirsiniz.
Selektör
Selektör yaparak baflka bir sürücünün dikkatini
çekmek için çok ifllevli kumanda kolunu direksiyon
simidine do¤ru hafifçe çekiniz. Bu hareket kol
serbest b›rak›l›ncaya kadar uzun huzmeli farlar›n
yanmas›n› sa¤lar.
Far Dü¤mesi
Gösterge panelinin parlakl›¤›n› de¤ifltirmek için çok
ifllevli far kolunun orta k›sm›n› yukar› veya afla¤›
çeviriniz.
NOT:
Çok ‹fllevli Kumanda Kolu
Park Lambalar›, Gösterge Paneli
Lambalar› ve Farlar
Park lambalar›n› yakmak için çok ifllevli kumanda
kolunun ucundaki dü¤meyi birinci kademeye getiriniz. Farlar› yakmak için dü¤meyi ikinci kademeye
getiriniz.
Sürücü kap›s› aç›ksa ve farlar ya da park lambalar› yan›yorsa “Uzun Far Uyar› Lambas›” da
yan›p söner ve bir uyar› sesi duyulur.
Far Aç›k Uyar›s›
Farlar veya park lambalar›n›n kontak kapat›ld›ktan
sonra aç›k kalmas› halinde sürücü kap›s› aç›ld›¤›nda bir sesli uyar› verilerek sürücü bu konuda uyar›l›r.
Ön Sis Lambalar› - Baz› Modellerde
Ön sis lambas› dü¤mesi çok ifllevli kumanda kolunun üzerinde yeralmaktad›r. Ön sis
lambalar›n› yakmak için park lambalar›
veya k›sa huzmeli farlar yanmakta iken
çok ifllevli kumanda kolunun uç k›sm›n› çekiniz.
NOT:
Sis lambalar› sadece park lambalar› veya k›sa
farlar ile çal›fl›r. Uzun farlar›n seçimi sis farlar›n›
kapat›r.
Arka Sis Lambalar› - Baz› Modellerde
Arka sis lambalar›n› yakmak için çok
ifllevli kumanda kolunu ön park lambalar›na ya da farlara getirdikten sonra uç
k›sm›n› çekip üçüncü kademeye getiriniz.
59
Dönüfl Sinyalleri
0
Çok ‹fllevli Kumanda Kolunu yukar› veya afla¤› hareket ettirdi¤inizde gösterge tablosunun her iki taraf›ndaki oklar ön ve arka dönüfl sinyallerinin düzgün
çal›flt›¤›n› göstermek üzere yan›p söner. Kolu hafifçe yukar› veya afla¤› hareket ettirerek flerit de¤ifltirme sinyali verebilirsiniz.
Lambalardan herhangi biri yan›k kal›rsa, yan›p sönmezse veya çok h›zl› bir flekilde yan›p sönüyorsa
ar›zal› d›fl lamba ampulü olup olmad›¤›na bak›n›z.
Kol hareket ettirildi¤inde uyar› lambas› yanm›yorsa
uyar› lambas›n›n ampulü ar›zal› olabilir.
NOT:
Dönüfl sinyalleri 1.6 km’den daha uzun bir
mesafe boyunca aç›k b›rak›l›rsa bir uyar› sesi
verilir.
Far Seviye Ayar› - Baz› Modellerde
Far seviye ayar sistemi sürücünün, arac›n yük durumu ne olursa olsun far huzmesini yol zeminine
göre olmas› gerekti¤i flekilde ayarlamas›na olanak
sa¤lamaktad›r. Far seviye ayar› kumanda dü¤mesi
orta konsolda (kalorifer/klima kumanda elemanlar›n›n üzerinde) bulunmaktad›r.
60
1
2
3
Far Seviye Ayar› Dü¤mesi
Far seviye ayar sisteminin kullan›lmas›: Ayar dü¤mesini afla¤›daki tabloda arac›n yük durumunda
karfl›l›k gelen rakam›n üzerine getiriniz.
Sadece Sürücü veya Sürücü ve Ön Yolcu
Tüm Koltuklar Dolu
Tüm Koltuklar Dolu, Ayr›ca Bagaj
Bölmesinde Düzgün Olarak Da¤›t›lm›fl
Yük. Yolcular›n ve Yüklerin Toplam A¤›rl›¤›
Arac›n Maksimum Yükleme Kapasitesini
Aflm›yor.
Sürücü, Ayr›ca Bagaj Bölmesinde Düzgün
Olarak Da¤›t›lm›fl Yük. Yolcular›n ve
Yüklerin Toplam A¤›rl›¤› Arac›n Maksimum
Yükleme Kapasitesini Aflm›yor
Hesaplamalar yolcu a¤›rl›¤› 75 kg kabul edilerek
yap›lm›flt›r.
ÖN CAM S‹LECEKLER‹ VE SU FISK‹YELER‹
YÜKSEKL‹K AYARLI D‹REKS‹YON KOLONU
Direksiyonun yüksekli¤ini ayarlamak için çok ifllevli
kumanda kolunun alt›nda bulunan kolu afla¤›ya do¤ru itip direksiyonu afla¤› veya yukar› hareket ettirerek
istedi¤iniz pozisyona getiriniz. Ayar› yapt›ktan sonra
direksiyonun yuvas›na oturmas›n› sa¤lamak için, kolu yukar› do¤ru itip yerine kilitlenmesini sa¤lay›n.
D‹KKAT!
So¤uk havalarda, silecek dü¤mesini her zaman
kapat›n›z ve motoru kapatmadan önce sileceklerin
park konumuna gelmesini bekleyiniz. E¤er silecek
dü¤mesi aç›k b›rak›l›rsa ve silecek ön camda
donarsa, araç çal›flt›r›ld›¤›nda silecek motorunda
hasar meydana gelebilir.
Fas›lal› Silecek Sistemi
Tek bir silme hareketi gerekti¤inde fas›lal› silecek
kullan›n›z, sileceklerin gecikme sürelerini istedi¤iniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kolu “DELAY” (FASILA)
konumuna getirip sonuna kadar çevirerek istedi¤iniz gecikme süresini belirleyiniz. Gecikme süresi,
araç h›z› 16 km/s’den fazla oldu¤unda iki tur aras›nda 18 saniye olabilece¤i gibi tek saniye de olabilir. Araç h›z› 16 km/s’den düflükse gecikme süresi yaklafl›k 36 saniye ile 2 saniye aras›nda de¤iflir.
Ön Cam Sileceklerinin Çal›flmas›
Düflük h›zda (LO) silecek çal›flmas› için kolu ikinci
kademeye getiriniz. Yüksek h›z (HI) için üçüncü kademeye getiriniz.
Ön Cam Silece¤i/Su F›skiyeleri dü¤mesi
Ön Cam Su F›skiyeleri
Su f›skiyesini kullanmak için kolu kendinize do¤ru
çekip istenilen ölçüde s›v› püskürtünüz. Kolu gecikme konumunda çekerseniz silecek kol b›rak›ld›ktan
sonra iki tur çal›fl›p daha sonra tekrar eski ayar›na
dönecektir.
Kol “OFF” (KAPALI) konumundayken çekildi¤inde
silecek kol serbest kalana kadar çal›fl›r, ayr›ca serbest kald›ktan sonra da iki tur daha çal›fl›r, sonra
kapan›r.
H›zl› Cam Temizleme Özelli¤i
Silecek kolunu afla¤› çekerek camdaki hafif kirlenmeleri temizleyebilirsiniz. Kol serbest b›rak›lana kadar silecekler çal›flmaya devam eder.
Yükseklik Ayarl› Direksiyon Kolonu
UYARI!
Araç seyir halinde iken direksiyon kolonunu hareket ettirmek tehlikelidir. Direksiyon kolonu sabit
de¤ilse, arac›n›z›n kontrolünü kaybederek kazaya sebebiyet verebilirsiniz. Direksiyon kolonunun
yüksekli¤ini sadece araç hareket etmedi¤i zamanlarda ayarlay›n›z. Yola ç›kmadan önce direksiyon simidinin yeni konumuna tam olarak oturmufl olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
61
ELEKTRON‹K HIZ KONTROLÜ – BAZI
MODELLERDE
Bu sistem devrede iken, 40 km/s’nin üzerindeki h›zlarda gaz pedal›n›n ifllevini yerine getirmek amac›
ile kullan›labilmektedir. Kumanda elemanlar› direksiyon simidinin sa¤›nda bulunmaktad›r.
UYARI!
Elektronik h›z kontrol sisteminin kullan›lmad›¤›
zamanlarda aç›k (ON) b›rak›lmas› tehlikeli sonuçlar do¤urabilir. Sistemi yanl›fll›kla herhangi
bir h›za ayarlayabilir ya da istedi¤inizden daha
yüksek bir h›zla gidebilirsiniz. Bu durum arac›n
kontrolünü kaybederek kaza yapman›za neden
olabilir. Kullanmad›¤›n›z zamanlarda sistemi
mutlaka kapat›n›z.
‹stenilen Bir H›za Sabitleme
Araç istedi¤iniz h›za ulaflt›¤›nda kolu afla¤› çekip
b›rak›n›z. Aya¤›n›z› gaz pedal›ndan çekiniz. Araç
belirledi¤iniz h›zda ilerlemeye devam edecektir.
NOT:
Elektronik H›z Kontrol Dü¤mesi
SET koluna bas›lmadan önce araç sabit bir
h›zda ve düz bir zeminde gidiyor olmal›d›r.
Sistemin Devreye Al›nmas›
Sistemin Devreden Ç›kart›lmas›
Sistemi açmak için “ON/OFF” (AÇMA/ KAPATMA)
dü¤mesine bas›n›z. Sistem devrede iken (ON) gösterge tablosunda bulunan “CRUISE uyar› lambas›”
yanacakt›r. Sistemi kapatmak için “ON/OFF” (AÇMA/ KAPATMA) dü¤mesine bir kez daha basman›z
gerekmektedir. Sistem kullan›lmad›¤› zamanlarda
kapal› (OFF) tutulmal›d›r.
Elektronik h›z kontrol sistemini, mevcut h›z ayar›n›
haf›zadan silmeden devreden ç›kartmak için fren
pedal›na hafifçe dokunman›z, normal bir flekilde
fren yapman›z ya da “CANCEL” (‹PTAL) dü¤mesine basman›z gerekmektedir. “ON/OFF” (AÇMA/KAPATMA) dü¤mesine bas›ld›¤›nda ya da kontak kapat›ld›¤›nda mevcut h›z ayar› haf›zadan silinecektir.
62
Ayarl› H›za Geri Dönme
Önceden belirlemifl oldu¤unuz bir h›za geri dönmek
için “RESUME-ACCEL” (ÖNCEK‹ AYARA DÖNME/HIZLANMA) dü¤mesine bas›n›z. Ayarl› h›za geri
dönme fonksiyonu 40 km/s’nin üzerindeki h›zlarda
kullan›labilmektedir.
H›z Ayar›n›n De¤ifltirilmesi
H›z kontrol sistemi devrede iken (ON), “RESUMEACCEL” (ÖNCEK‹ AYARA DÖNME/ HIZLANMA)
dü¤mesine bas›p bu flekilde tutmak suretiyle arac›n
h›z›n› art›rabilirsiniz. Dü¤meyi b›rakt›¤›n›zda belirlemifl oldu¤unuz yeni h›z devreye girecektir.
“RESUME-ACCEL” (ÖNCEK‹ AYARA DÖNME/ HIZLANMA) dü¤mesine her dokunuflunuzda arac›n h›z›
yaklafl›k 1.6 km/s artacakt›r. Dü¤meye her dokundu¤unuzda arac›n h›z› artaca¤›ndan, örne¤in üç kez
dokundu¤unuzda arac›n h›z› yaklafl›k 6 km/s artacakt›r.
H›z kontrol sistemi devrede (ON) iken, belirlemifl oldu¤unuz h›z› azaltmak için “SET DECEL” (YAVAfiLAMA) dü¤mesine bas›p bu flekilde tutunuz. Dü¤meyi b›rakt›¤›n›zda belirlemifl oldu¤unuz yeni h›z
devreye girecektir.
“SET DECEL” dü¤mesine bir kez bas›ld›¤›nda h›z
yaklafl›k 1.6 km/s düfler. Dü¤meye her bas›ld›¤›nda
araç h›z› azal›r.
NOT:
H›z Kontrol sistemi, düzgün bir çal›flma biçimini
korumak için birden fazla h›z kontrol dü¤mesine
ayn› anda bas›ld›¤›nda kapanacak flekilde tasarlanm›flt›r. Bu durumda, h›z kontrol “ON/OFF”
(AÇMA/KAPATMA) dü¤mesine basarak sistem
tekrar devreye sokulabilir ve istenilen SET araç
h›z› resetlenebilir.
Düz fianz›man
Debriyaj pedal›na bas›ld›¤›nda h›z kontrolü devreden ç›kar. H›z kontrolü devreden ç›kmadan önce
motor devrinde hafif bir art›fl olur, bu normaldir.
Düz flanz›manl› araçlarda h›z kayb› yaflamadan
yokufl ç›kmak için daha düflük bir vitese geçmek
gerekir.
UYARI!
H›z Kontrolü sistemin sabit bir h›z›n korunamad›¤›
yerlerde tehlikeli olabilir. Arac›n›z koflullara ba¤l›
olarak afl›r› miktarda h›zlanabilir ve kontrolü kaybedebilirsiniz. Sonucunda kazaya maruz kalabilirsiniz. H›z Kontrolü yo¤un trafikte veya virajl›, buzlu, karla-kapl› veya kaygan yollarda kullanmay›n›z.
Sollama için h›z›n art›r›lmas›
Normalde yapt›¤›n›z gibi gaz pedal›na bas›n›z. Gaz
pedal›ndan aya¤›n›z› çekti¤inizde araç ayarl› h›z›na
geri dönecektir.
E¤imli Yollarda H›z Kontrolünün Kullan›lmas›
NOT:
H›z kontrolü yokufl inerken veya ç›karken h›z›
kontrol eder. Çok dik olmayan e¤imlerde hafif
h›z de¤ifliklikleri normaldir.
Dik yokufllarda daha fazla h›z kayb› veya art›fl›
yaflanabilir, o yüzden bu durumda h›z kontrolünü
kullanmaman›z tavsiye edilir.
ELEKTRON‹K FREN KONTROL S‹STEM‹
Arac›n›z Kilitlenmeyi-Önleyici Fren Sistemi (ABS),
Çekifl Kontrol Sistemi (TCS), Fren Destek Sistemi
(BAS), Elektronik Devrilme Riski Azaltma Sistemi
(ERM) ve Elektronik Denge Program›na (ESP) sahip iste¤e ba¤l› bir elektronik fren kontrol sistemi ile
donat›labilir. Tüm sistemler araç stabilitesini ve
kontrolünü çeflitli sürüfl koflullar›nda iyilefltirmek
için birlikte çal›fl›r ve genel olarak ESP olarak adland›r›l›r.
ABS (Kilitlenme Önleyici Fren Sistemi)
Bu sistem uygun olmayan frenleme koflullar›nda
sürücünün araç kontrolünü kaybetmemesine yard›mc› olur. Sistem frenleme s›ras›nda tekerleklerin
kilitlenmesini önlemek ve kaygan yüzeylerde k›zaklaman›n önlenmesine yard›mc› olmak üzere hidrolik fren bas›nc›n› kontrol eder. ABS hakk›nda daha
ayr›nt›l› bilgi için bu k›lavuzun 5. bölümünde bulunan “Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi” bölümüne
bak›n›z.
UYARI!
Kilitlenmeyi-önleyici sistem (ABS) arac›n tabi oldu¤u fizik kanunlar›n›n araca etkisini ortadan kald›rmayaca¤› gibi, araç frenleri ve lastiklerinin durumu veya sunulan çekifl miktar› ile sa¤lanan›n
ötesinde bir frenleme veya yönlendirme kabiliyeti
de kazand›rmaz. ABS virajlarda afl›r› h›zdan, öndeki arac› çok yak›n takip etmekten veya suda
k›zaklamadan kaynaklanan kazalar› önleyemez.
Sadece emniyetli, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü
kazalar› önleyebilir. ABS donan›ml› arac›n sa¤lad›¤› avantajlar kullan›c›n›n emniyetini veya baflkalar›n›n emniyetini riske atacak flekilde s›n›rs›z
veya tehlikeli bir biçimde kullan›lmamal›d›r.
TCS (Çekifl Kontrol Sistemi)
Bu sistem çekifl yapan tekerleklerin patinaj miktar›n› takip eder. Patinaj saptand›¤›nda, patinaj yapan
tekerleklere fren bas›nc› uygulan›r ve motor gücü
azalt›larak daha yüksek h›zlanma ve stabilite elde
edilir. TCS sistemi ifllevlerinin bir özelli¤i s›n›rl› kayd›rmal› diferansiyele benzemesi ve bir aks ekseni
boyunca tekerlek patinaj›n› kontrol etmesidir. Bir
aks ekseni üzerindeki bir tekerlek di¤erinden daha
h›zl› dönüyorsa, sistem patinaj yapan tekerle¤e
fren tatbik eder. Bu özellik patinaj yapmayan tekerle¤e daha fazla miktarda motor torkunun uygulanmas›n› sa¤lar. Bu özellik TCS ve ESP "Partial Off"
63
(K›smi Kapal›) modlar›ndayken bile aktif kal›r. Bu
bölümdeki “Elektronik Denge Program› (ESP)"na
göz at›n›z.
Fren Destek (BAS) Sistemi
BAS acil frenleme manevralar›nda arac›n frenleme
kabiliyetini optimize etmek üzere dizayn edilmifltir.
Sistem fren uygulama h›z› ve miktar›n› saptayarak
acil frenleme durumunu alg›lar ve frenlere optimum
bas›nc› sa¤lar. Bu durum fren mesafelerinin k›salt›lmas›na yard›mc› olur. BAS Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemini (ABS) tamamlay›c› ifllev görür.
Frenlere çok h›zl› bas›lmas› en üst seviyede BAS
deste¤ini devreye sokar. Sistemden yarar elde etmek için, durma süreci boyunca sürekli bir fren bas›nc› uygulaman›z gerekir. Frenlemeye ihtiyaç duyuldu¤u sürece fren pedal› bas›nc›n› azaltmay›n.
Fren pedal› b›rak›ld›¤›nda, BAS devre d›fl› kal›r.
UYARI!
BAS arac›n tabi oldu¤u fizik kanunlar›n›n araca
etkisini ortadan kald›rmayaca¤› gibi, araç frenleri ve lastiklerinin durumu veya sunulan çekifl miktar› ile sa¤lanan›n ötesinde bir frenleme veya
yönlendirme kabiliyeti kazand›rmaz. BAS virajlarda afl›r› h›zdan, öndeki arac› çok yak›n takip
etmekten veya suda k›zaklamadan kaynaklanan
kazalar› önleyemez. Sadece emniyetli, dikkatli
ve tecrübeli bir sürücü kazalar› önleyebilir. BAS
donan›ml› arac›n sa¤lad›¤› avantajlar kullan›c›n›n emniyetini veya baflkalar›n›n emniyetini riske
atacak flekilde s›n›rs›z veya tehlikeli bir biçimde
kullan›lmamal›d›r.
ERM (Elektronik Devrilme Riski Azaltma
Sistemi)
Bu sistem sürücünün direksiyon simidi kullan›m›n›
ve araç h›z›n› takip ederek tekerle¤in yoldan ayr›lma potansiyelini saptar. ERM direksiyon simidi aç›s› de¤iflim h›z›n›n ve araç h›z›n›n tekerle¤in yoldan
ayr›lmas›na neden olabilecek yeterlilikte oldu¤unu
saptad›¤›nda, tekerle¤in yoldan ayr›lmas›n› önlemek için frenleri çal›flt›r›r ve motor gücünü azalt›r.
ERM sadece çok ani veya tehlikeli sürüfl manevralar›nda devreye girer. ERM sadece çok ani ve tehlikeli sürüfl manevralar›nda tekerle¤in yoldan ayr›lma flans›n› azaltabilir. Yol koflullar›, yoldan ç›kma
64
veya yol üzerindeki cisimlere veya di¤er araçlara
çarpma gibi di¤er faktörlere ba¤l› olarak tekerle¤in
yoldan ayr›lmas›n› önleyemez.
UYARI!
Araç yükü, yol koflullar› ve sürüfl koflullar› gibi
birçok faktör tekerle¤in yoldan ayr›lmas› veya
devrilme riskini artt›r›r. ERM hiçbir tekerle¤in yoldan ayr›lma veya devrilme durumunu özellikle
yoldan ç›kma veya cisimlere veya di¤er araçlara
çarpma gibi olaylar›n etkili oldu¤u durumlar› önleyemez Sadece emniyetli, dikkatli ve tecrübeli
bir sürücü kazalar› önleyebilir. ERM donan›ml›
arac›n sa¤lad›¤› avantajlar kullan›c›n›n emniyetini veya baflkalar›n›n emniyetini riske atacak flekilde s›n›rs›z veya tehlikeli bir biçimde kullan›lmamal›d›r.
ESP (Elektronik Denge Program›)
Bu sistem çeflitli sürüfl koflullar› alt›nda arac›n direksiyon kontrolünü ve stabilitesini artt›r›r. ESP arkadan/önden kayma durumunu önleyici yönde destek sa¤lamak için uygun tekerle¤e fren uygulayarak
arkadan/önden kayan arac› kontrol alt›na al›r. Arac›n istenen yöne gitmesini sa¤lamak için motor gücü de azalt›labilir.
ESP sürücü taraf›ndan istenen araç gidifl yolunu
saptamak için araçta bulunan sensörleri kullan›r ve
arac›n gerçek gidifl yolu ile karfl›laflt›r›r. Gerçek
gidifl yolu istenen gidifl yolu ile uyuflmad›¤›nda,
arkadan kayma veya önden kayma durumunu
düzeltmek için gereken tekerle¤e fren uygular.
G
Arkadan kayma – arac›n direksiyon simidi konumuna göre daha fazla dönmesi.
G
Önden kayma – arac›n direksiyon simidi konumuna göre daha az dönmesi.
ESP/TCS Uyar› Lambas›
Gösterge
grubunda
yer
alan
"ESP/TCS Uyar› Lambas›" lastikler yol
tutuflunu kaybetti¤inde yan›p sönmeye
bafllar ve ESP sistemi aktif hale gelir.
"ESP/TCS Uyar› Lambas›" TCS aktif
hale geldi¤inde de yanar. E¤er
"ESP/TCS Uyar› Lambas›" h›zlanma s›ras›nda yan›p sönmeye bafllarsa, gaz pedal›n› b›rak›p mümkün olabildi¤ince az gaz pedal›na bas›n›z. H›z›n›z›
ve sürüflünüzü mevcut yol koflullar›na uydurmaya
çal›fl›n›z.
UYARI!
Elektronik Denge Program› (ESP) fizik kanunlar›n›n araca etkisini azaltmad›¤› gibi mevcut yol
koflullar› taraf›ndan sa¤lanan yol tutufl miktar›n›
da artt›rmaz. ESP virajlarda afl›r› h›zdan, çok
kaygan yollarda sürüfl veya su yast›¤›ndan kaynaklanan kazalar› önleyemez. Sadece emniyetli, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü kazalar› önleyebilir. ESP donan›ml› arac›n sa¤lad›¤› avantajlar
kullan›c›n›n emniyetini veya baflkalar›n›n emniyetini riske atacak flekilde s›n›rs›z veya tehlikeli
bir biçimde kullan›lmamal›d›r.
Partial Off (K›smi Kapal›)
Bu moda “ESP Off” (ESP Kapal›) dü¤mesine (orta
konsolda) bas›lmas› ile geçilir. "ESP OFF" modundayken, TCS k›sm›nda aç›klanan “s›n›rl› kayd›rma”
özelli¤i haricinde, ESP’nin TCS ifllevi devre d›fl› b›rak›l›r ve “ESP/TCS Uyar› Lambas›" yanar. ESP’nin
tüm di¤er denge özellikleri normal olarak çal›fl›r. Bu
mod araç kara sapland›¤›nda, kumlu veya toprak
yollarda ve ESP’nin normalde sa¤lad›¤›nda daha
fazla çekifle ihtiyaç duyulan koflullar alt›nda kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. ESP’yi tekrar açmak
için, “ESP Off” (ESP Kapal›) dü¤mesine anl›k olarak bas›n›z. Bu ifllem tekrar normal “ESP On” modunda çal›flmay› sa¤lar.
ESP sisteminde 2 WD ve 4 WD Yar› Zamanl›, 4WD
Tam Zamanl› ve 2WD araçlar için 2 çal›flma modu
vard›r.
ESP On (ESP Aç›k)
Bu mod, ESP’nin 2 WD ve 4 WD Yar› Zamanl›,
4WD Tam Zamanl› ve 2WD araçlardaki normal çal›flma modudur. Araç çal›flt›r›ld›¤›nda ESP sistemi
bu modda olur. Bu mod bir çok sürüfl koflulunda
kullan›l›r. ESP sadece afla¤›da belirtilen sebeplerden ötürü kapat›labilir.
“ESP Off” Dü¤mesi
65
NOT:
NOT:
Kar zincirleri ile sürüfl s›ras›nda ya da derin kar,
kum veya toprak içinde kalk›fl s›ras›nda arac›n
çekiflini artt›rmak için, “ESP Off” (ESP Kapal›)
dü¤mesine basarak “Partial Off” (K›smi Kapal›)
moduna geçmek yararl› olabilir. ESP’nin “Partial Off” (K›smi Kapal›) moduna al›nmas›n› gerektiren durum ortadan kalkt›¤›nda, “ESP Off”
(ESP Kapal›) dü¤mesine basarak ESP’yi tekrar
devreye al›n›z. Bu ifllem araç hareket halindeyken yap›-labilir.
• "ESP Uyar› Lambas›" ve "ESP/BAS Uyar›
Lambas›" kontak aç›ld›¤›nda anl›k olarak yanar.
ESP/BAS Uyar› Lambas›
ARKA PARK DESTEK S‹STEM‹ –
BAZI MODELLERDE
Arka Park Destek Sistemi
ESP ar›za uyar› lambas› BAS uyar›
lambas› ile birlefltirilmifltir. Kontak
anahtar› “ON” (AÇIK) konumuna al›nd›¤›nda
gösterge
panelindeki
"ESP/BAS
Uyar›
Lambas›"
ve
"ESP/TCS Uyar› Lambas›" yanar. Motorun çal›flmas› ile birlikte her ikisi de sönmelidir.
Motor çal›fl›rken "ESP/BAS Uyar› Lambas›” sürekli
olarak yan›yorsa, ESP veya BAS sisteminde ar›za
alg›lanm›fl demektir. Birkaç kontak çevriminden ve
arac›n 48 km/s kullan›lmas›ndan sonra bu lamba
yan›k kal›yorsa, sorunun saptanmas› ve düzeltilmesi için mümkün olan en k›sa sürede yetkili servise
baflvurunuz.
66
• Kontak her aç›ld›¤›nda, ESP Sistemi önceden
kapat›lm›fl olsa bile devreye girer.
• ESP Kontrol Sistemi aktif oldu¤unda v›z›t› veya klik sesi verir. Bu normaldir; ESP aktivasyonuna yol açan manevray› takiben ESP devre d›fl› kald›¤›nda sesler durur.
Bu sistem, geri geri giderken arka tampon ile tespit
edilen cisim aras›ndaki mesafeyi sesli ve görsel
uyar›larla bildirmektedir. Sistem ile ilgili s›n›rlamalar
ve öneriler için Uyar› ve Not bölümlerine baflvurunuz.
Kontak anahtar› “RUN/ON” (ÇALIfiIR/AÇIK) konumuna getirildi¤inde, Arka Park Destek Sistemi, kontak en son kapat›ld›¤›nda sistemin hangi konumda
bulundu¤unu (etkin ya da devre d›fl›) hat›rlayacakt›r.
Park Destek Sistemi sadece vites kolu R (Geri vites) konumunda iken görev yapacakt›r. Araç geri viteste iken, Park Destek Sistemi etkinlefltirildi¤inde,
arac›n h›z› 18 km/s’ye ulaflana ya da bu h›z› geçene kadar görev yapmaya devam edecektir. Arac›n
h›z› 16 km/s’ye düfltü¤ünde sistem yeniden etkinlefltirilecektir.
Arka Park Destek Sistemi Sensörleri
Arka tamponda bulunan dört adet sensör, görüfl
mesafeleri dahilinde, arac›n arkas›ndaki alan› izlemektedir. ‹zlenen alan oval bir yap›ya sahiptir.
Sensörler, engelin yerine, yönüne ve türüne ba¤l›
olarak, arka tampondan yatay olarak 30 cm ila 150
cm mesafede bulunan cisimleri tespit edebilmektedir.
Arka Park Destek Sistemi Uyar› Ekran›
Tavan döflemesinde, arka cam›n üzerinde bulunan
uyar› ekran›nda, cismin arka tampona ne kadar
mesafede oldu¤una dair sesli ve görsel uyar›lar verilir.
te yar›m saniyelik bir uyar› sesi duyulur. Arka tampon ile tespit edilen cisim aras›ndaki mesafe azald›kça, daha fazla say›da LED yanacakt›r. Uyar› ekran›ndaki ilk 5 sar› LED’in yanmas› durumunda,
uyar› ekran› yaklafl›k olarak 10 saniye süreyle aral›kl› sesli sinyaller verecektir. Sesli sinyal verilirken
radyonun sesi k›s›lacakt›r. Her bir LED teker teker
eklenirken uyar› sesinin frekans›da artar.
Tespit edilen cisimle arka tampon aras›ndaki mesafe 30 cm’ye indi¤inde, uyar› ekran› 10 saniye süreyle sürekli olarak sesli sinyal verecek ve iki k›rm›z›
LED’de dahil olmak üzere, ekran›n cismin bulundu¤u taraf›ndaki 8 LED’i de yakacakt›r. Sesli sinyal
verilirken radyonun sesi k›s›lacakt›r.
Arka Park Destek Sistemi Uyar› Ekran›
Kontak anahtar› “RUN/ON” (ÇALIfiIR/AÇIK) konumuna getirildi¤inde, uyar› ekran› tüm LED uyar›
lambalar› 1 saniye süreyle yakacakt›r. Uyar› ekran›n›n her iki taraf›nda 6’flar adet sar› ve 2’fler adet k›rm›z› renkli LED uyar› lambas› bulunmaktad›r. K›rm›z› renkli LED uyar› lambas›n›n yanmas› arac›n
cisme çok yaklaflt›¤›n› göstermektedir.
Arka tampona 150 cm mesafede bir cisim tespit
edildi¤inde, uyar› ekran›n›n d›fl›ndaki LED’ler yanacak ve parlakl›klar› gittikçe artacakt›r. LED ile birlik-
Tespit edilen cisimle arka tampon aras›ndaki mesafe 30 cm’den daha k›sa ise, cismin konumuna ba¤l› olarak, uyar› ekran›nda 8 LED birden yanacak (cisim tespit edildi¤i takdirde) ya da sadece d›fltaki
LED’ler daha parlak bir flekilde yanacakt›r (cisim
tespit edilmedi¤i takdirde).
Arka Park Destek Sisteminin
Etkinlefltirilmesi/Devreden Ç›kart›lmas›
Arka Park Destek Sistemi gösterge panelinde bulunan dü¤me grubunda yer alan dü¤me ile etkinlefltirilip devre d›fl› b›rak›labilir.
Arka Park Destek Sistemi Dü¤mesi
Dü¤meye basmak suretiyle sistemi devreden ç›kartt›¤›n›zda, gösterge tablosunda “PARK ASSIST
DISABLED” (PARK DESTEK S‹STEM‹ DEVRE DIfiI) mesaj› görüntülenecektir. Ayr›nt›l› bilgi için bu
K›lavuzun 4. Bölümünde Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) k›sm›na baflvurunuz. Sistem devre d›fl›nda iken vites kolu R (Geri vites) veya D (Sürüfl)
konumuna getirildi¤inde, konta¤›n her aç›l›fl›nda
gösterge tablosu sesli bir uyar› verecek ve yukar›daki mesaj› görüntüleyecektir.
Arka Park Destek Sistemi devre d›fl›nda ya da ar›zal› iken Arka Park Destek Sistemi dü¤mesi üzerindeki LED yanacakt›r. Sistem etkinlefltirildi¤inde Arka Park Destek Sistemi dü¤mesi üzerindeki LED
sönecektir.
67
Arka Park Destek Sisteminin Bak›m›
Arka Park Destek Sistemi ar›zaland›¤› takdirde,
konta¤›n her aç›l›fl›nda gösterge tablosu sesli bir
uyar› verecek ve “SERVICE PARK ASSIST SYSTEM” (PARK DESTEK S‹STEM‹N‹N BAKIMI GEREK‹YOR) mesaj›n› görüntüleyecektir. Ayr›nt›l› bilgi
için bu k›lavuzun 4. Bölümünde Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) k›sm›na baflvurunuz.
UYARI!
G
Arka Park Destek Sisteminin Temizlenmesi
Arka Park Destek Sistemi Sensörlerini su, araç
flampuan› ve yumuflak bir bez yard›m›yla temizleyiniz. Sert veya pütürlü bezler kullanmay›n›z. Sensörleri çizmeyiniz ve sert darbelerden kaç›n›n›z. Aksi takdirde hasar görebilirler.
D‹KKAT!
G
G
68
Sadece bir park yard›mc›s› olan Arka Park
Destek Sistemi küçük cisimler de dahil olmak
üzere tüm cisimleri alg›layamamaktad›r. Park
babalar› geçici olarak alg›lanabilmekte ya da
hiç alg›lanamamaktad›r. Sensörlerin üstünde
ya da alt›nda kalan cisimler araca çok yak›n
iken alg›lanamamaktad›r.
Bir engel alg›land›¤›nda zaman›nda durabilmek için Arka Park Destek Sistemi devrede
iken arac› çok yavafl kullan›n›z. Arka Park
Destek Sistemini kullan›rken bafl›n›z›n arkas›ndan geriye bakman›z önerilmektedir.
G
Arka Park Destek Sistemi devrede olsa bile geri giderken dikkatli olunmal›d›r. Her zaman arac›n›z›n arkas›n› dikkatle kontrol ediniz, arkan›za
bak›n›z ve geri hareket etmeden önce yayalara,
hayvanlara, araçlara, engellere ve kör noktalara
dikkat ediniz. Sürüfl emniyeti sizin sorumlulu¤unuzda oldu¤undan etraf›n›za dikkat etmeyi sürdürmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabilirsiniz.
Arac›n römork çekme amac› ile kullan›lmad›¤›
zamanlarda, Arka Park Destek Sistemini kullanmaya bafllamadan önce çeki kancas›n›n sökülmesi önemle tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde,
uyar› ekran›nda bulunan LED’ler yand›¤›nda,
çeki kancas› arac›n arkas›ndaki cisimlere tampondan daha yak›n olaca¤›ndan, yaralanmalara
ya da di¤er araçlar›n ve cisimlerin hasar görmesine neden olabilirsiniz. Ayr›ca sensörler, ölçülerine ba¤l› olarak çeki kancas› grubunu bir engel
olarak alg›lay›p yanl›fl alarm verebileceklerdir.
NOT:
Arka Park Destek Sensörlerini, çizmemeye ve
hasar vermemeye dikkat ederek düzenli olarak
temizleyiniz. Sensörler buz, kar, çamur veya çeflitli yabanc› maddelerle kapl› olmamal›d›r. Bu
noktalara dikkat edilmedi¤i takdirde sensörler
düzgün çal›flmayabilir. Sistem tamponun yak›n›nda olan bir engeli görmeyebilir veya olan bir
engeli alg›lamayabilir.
Arac› kullan›rken arka tamponun en fazla 30 cm yak›n›nda ve daha içeride herhangi bir obje olmamas›na dikkat ediniz. Aksi takdirde, sistem yak›nda bulunan bir objeyi yanl›fl yorumlayarak sensör problemi oldu¤unu düflünüp gösterge grubunda “SERVICE PARK ASSIST SYSTEM” (PARK DESTEK
S‹STEM‹N‹N BAKIMI GEREK‹YOR) mesaj›n› görüntüleyebilir.
Yak›nda bulunan kamyonlardan, darbeli matkaplardan ve hava tabancalar› gibi di¤er aletlerden gelen
ultrasonik gürültü Arka Park Destek Sisteminin, gürültü bitene kadar, devre d›fl› kalmas›na sebep olur.
ELEKTR‹K KUMANDALI AÇILIR TAVAN –
BAZI MODELLERDE
Elektrik kumandal› aç›l›r tavan dü¤mesi tavan konsolunda günefl siperliklerinin aras›nda bulunmaktad›r.
Elektrik Kumandal› Aç›l›r Tavan Dü¤mesi
UYARI!
G Kontak anahtar› yuvas›nda iken çocuklar›
araçta yaln›z bafl›na b›rakmay›n›z. Yolcular,
özellikle de çocuklar, elektrik kumandal› aç›l›r
tavan dü¤melerini kullan›rken aç›l›r tavana s›k›flabilirler. Bu gibi durumlar ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanabilir.
G Olas› bir kaza an›nda aç›l›r tavan aç›k iken
araçtan d›flar› f›rlama riski daha yüksektir.
Ciddi bir flekilde yaralanabilir veya hayat›n›z›
kaybedebilirsiniz. Daima emniyet kemerinizi
düzgün bir flekilde ba¤lay›n›z ve yolcular›n›z›n
da ba¤lamalar›n› sa¤lay›n›z.
G Küçük çocuklar›n aç›l›r tavan ile oynamalar›na
izin vermeyiniz. Parmaklar›n› ya da vücutlar›n›n›n baflka bir k›sm›n› veya herhangi bir cismi aç›l›r tavandan d›flar› ç›kartmalar›na izin
vermeyiniz. Bu gibi durumlar yaralanma ile sonuçlanabilir.
H›zl› (Ekspres) Aç›lma Özelli¤i
Dü¤meye geriye do¤ru bast›r›p b›rakt›¤›n›zda, aç›l›r
tavan otomatik olarak aç›lacakt›r. Aç›l›r tavan tamamen aç›lacak ve kendili¤inden duracakt›r. Bu fonksiyon H›zl› Aç›lma (Ekspres) özelli¤i olarak adland›r›lmaktad›r. H›zl› aç›lma ifllemi s›ras›nda aç›l›r tavan
kumanda dü¤mesine bas›ld›¤›nda aç›l›r tavan duracakt›r.
H›zl› (Ekspres) Kapanma Özelli¤i
Dü¤meye ileriye do¤ru bast›r›p b›rakt›¤›n›zda, aç›l›r
tavan otomatik olarak kapanacakt›r. Aç›l›r tavan tamamen kapanacak ve kendili¤inden duracakt›r. Bu
fonksiyon H›zl› Kapanma (Ekspres) özelli¤i olarak
adland›r›lmaktad›r. H›zl› kapanma ifllemi s›ras›nda
aç›l›r tavan kumanda dü¤mesine bas›ld›¤›nda aç›l›r
tavan duracakt›r.
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤i
Bu özellik, H›zl› Kapanma ifllemi s›ras›nda aç›l›r tavan›n karfl›laflt›¤› engelleri alg›lamaktad›r. Aç›l›r tavan›n kapanma yolu üzerinde herhangi bir engel alg›land›¤›nda aç›l›r tavan otomatik olarak aç›lacakt›r.
Bu durumda söz konusu engeli aç›l›r tavan›n önünden çekiniz. Daha sonra dü¤meyi ileriye do¤ru bast›r›p H›zl› Kapanma (Ekspres) fonksiyonunu etkinlefltiriniz.
S›k›flmaya Karfl› Koruma Özelli¤inin
Devreden Ç›kart›lmas›
Buz, çamur gibi maddeler aç›l›r tavan›n kapanmas›n› engelliyorsa, dü¤meyi ileriye do¤ru bast›r›p
öyle tutunuz. Böylece aç›l›r tavan ileriye do¤ru hareket ederek kapanacakt›r.
Not:
Dü¤meye bast›¤›n›zda s›k›flmaya karfl› koruma
özelli¤i devreden ç›kmaktad›r.
69
Ekspres Havaland›rma Konumu
Aç›l›r Tavan›n Bak›m›
Aç›l›r tavan› havaland›rma konumuna getirmek için
‘V’ dü¤mesine bas›p b›rak›n›z. Ekspres havaland›rma konumu olarak adland›r›lan bu fonksiyon aç›l›r
tavan hangi konumda olursa olsun devreye girecektir. Ekspres havaland›rma ifllemi s›ras›nda aç›l›r
tavan kumanda dü¤mesine bas›ld›¤›nda aç›l›r tavan duracakt›r.
Cam paneli sadece afl›nd›r›c› olmayan temizlik maddeleri ve yumuflak bir bez yard›m›yla temizleyiniz.
Günefl Siperli¤inin Kullan›lmas›
Günefl siperli¤i elle aç›labilmektedir. Ancak aç›l›r tavan aç›l›rken günefl siperli¤i de otomatik olarak aç›lacakt›r.
NOT:
Aç›l›r tavan aç›k durumda iken günefl siperli¤inin kapat›lmas› mümkün de¤ildir.
ELEKTR‹K PR‹ZLER‹
Bu araçta, standart adaptör kullan›m› için iki adet
20 Amperlik yard›mc› priz bulunmaktad›r. Gösterge
panelinin alt k›sm›ndaki ön elektrik prizinin kullan›lmad›¤› zamanlarda kapat›lmas› için bir kapa¤› vard›r. Emniyet önlemi olarak gösterge panelindeki
priz sadece kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumundayken çal›fl›r. Opsiyonel çakmak kullan›ld›¤›nda
ise yuvas›na bast›r›l›r ve haz›r oldu¤unda kendi ç›kar. Is›t›c›n›n korunmas› aç›s›ndan çakma¤› ›s›tma konumunda tutmay›n›z.
Rüzgar türbülans›
Rüzgar türbülans› kulaklar›n›zda bas›nç oluflmas›na ya da helikopter sesine benzer bir ses duyman›za neden olacakt›r. Camlar ya da aç›l›r tavan (baz›
modellerde) aç›k durumda iken rüzgar türbülans›
oluflabilmektedir. Bu normal bir durumdur ve etkisinin azalt›lmas› mümkündür. Rüzgar türbülans› arka
camlar aç›k durumda iken olufluyorsa, ön ve arka
camlar›n birlikte aç›lmas› türbülans etkisini azaltacakt›r. Rüzgar türbülans› aç›l›r tavan aç›k durumda
iken olufluyorsa, aç›l›r tavan› bu durumu asgari düzeye indirecek flekilde ayarlayabilir ya da herhangi
bir cam› açarak türbülans etkisini azaltabilirsiniz.
70
Arka elektrik prizi (baz› modellerde) bagaj bölmesinin sol taraf›nda bulunmaktad›r.
Ön Elektrik Prizi
Arka Elektrik Prizi
Motor çal›fl›r durumda de¤ilken elektrik
prizlerinin kullan›m›
UYARI!
G
G
G
G
Prize tak›labilen birçok aksesuar (örne¤in cep
telefonlar› vb.) kullan›lmad›¤› zaman bile arac›n aküsünden güç çeker. E¤er bu aksesuarlar uzun bir süre prize tak›l› b›rak›l›rsa, arac›n
aküsünü belirgin ölçüde zay›flatarak akü hizmet ömrünün k›salmas›na neden olacak
ve/veya motorun çal›flt›r›lmas›n› önleyecektir.
Daha yüksek güç çeken aksesuarlar (örne¤in
so¤utucular, elektrik süpürgeleri, lambalar vb.)
akünün daha h›zl› boflalmas›na neden olacakt›r. Bu aksesuarlar› sadece k›sa sürelerle
ve azami dikkatle kullan›n›z.
Yüksek güç çeken aksesuarlar› kulland›ktan
sonra veya arac›n uzun süre çal›flt›r›lmad›¤›
durumlarda (aksesuarlar prize tak›l› durumda), alternatörün arac›n aküsünü yeniden
doldurmas›n› sa¤lamak için araç yeteri kadar
uzun bir süre kullan›lmal›d›r.
Elektrik prizleri sadece aksesuar fiflleri için tasarlanm›flt›r. Hiçbir aksesuar› fiflten salland›rarak asmay›n›z.
BARDAK TUTUCU
Orta konsolda, ön koltuklarda oturanlar için iki adet
bardak tutucu bulunmaktad›r.
Arka koltukta oturan yolcular için orta konsolun
alt›nda iki adet bardak tutucu bulunmaktad›r.
NOT:
Bardak tutucu gözü temizlik amac› ile konsoldan ç›kart›labilmektedir.
Arka Bardak Tutucular
Ön Bardak Tutucular
71
SAKLAMA
BAGAJ BÖLÜMÜ
Bagaj Lambas›
Ön Saklama Bölümü
Ön saklama bölümüne (gösterge panelinin sol taraf›nda) cep telefonlar›n›, PDA’lar› (Kiflisel Dijital Defter) ve di¤er küçük eflyalar› koyabilirsiniz.
Bagaj lambas›, bagaj kapa¤› ya da herhangi bir kap› aç›ld›¤›nda ve çok ifllevli kumanda kolunda bulunan karartma dü¤mesi en üst konuma getirildi¤inde
yanmaktad›r.
Bagaj Tespit Kancalar›
Araç hareket halinde iken eflyalar›n›z› emniyetli bir
flekilde tespit etmek amac› ile bagaj bölmesinde
bulunan tespit kancalar› kullan›lmal›d›r.
Orta Konsol
Orta konsolda ç›kar›labilir bir tabla bulunur. Buraya
cep telefonlar›n›, PDA’lar› ve di¤er küçük eflyalar›
koyabilirsiniz.
Konsol Saklama Bölmesi
Konsol Saklama Bölmesi
Açmak için mandal›na bas›p kapa¤›n› kald›r›n›z.
UYARI!
Bagaj tespit kancalar› çocuk koltu¤u tespit kay›fllar›n›n ba¤lanabilece¤i kadar emniyetli de¤ildir.
Ani fren yap›ld›¤›nda ya da bir çarp›flma yafland›¤›nda kanca yerinden ç›karak çocuk koltu¤unun serbest kalmas›na neden olabilecektir. Koltukta oturan çocuk ciddi bir flekilde yaralanabilir.
Sadece çocuk koltu¤u kay›fllar› için sunulan tespit kancalar›n› kullan›n›z.
UYARI!
Ç›kar›labilir Tabla
72
Araçta tafl›nan eflyalar›n ve yolcular›n a¤›rl›klar›
ve konumlar› arac›n a¤›rl›k merkezini ve yol tutufl
özelliklerini de¤ifltirebilecektir. Arac›n kontrolünü
kaybederek yaralanmalara neden olmamak için,
arac›n›z› yüklerken afla¤›da belirtilen tavsiyelere
uyunuz:
G
Sol kap›da veya sol kap› sütununda yer alan etikette belirtilen azami yük tafl›ma s›n›rlar›n› aflacak kadar a¤›r yükler tafl›may›n›z.
G
Eflyalar›n›z› daima bagaj zeminine eflit bir flekilde yay›n›z. A¤›r cisimleri mümkün oldu¤u kadar
öne ve afla¤›ya yerlefltiriniz.
G
Arka aks›n önüne mümkün oldu¤unca çok eflya
yerlefltiriniz. Arka aks›n üzerinde ya da arkas›na
yüksek a¤›rl›k binmesi ya da a¤›rl›¤›n bu bölgede eflit olmayan bir flekilde da¤›t›lmas› arac›n arkas›n›n savrulmas›na neden olabilecektir.
G
Bagaj Yükleme Zemini – Baz› Modellerde
2. Kapa¤› kald›r›n›z.
Yükleme zeminindeki panel ek kullan›m özellikleri
sa¤lamak için ters çevrilebilir. Bir taraf› plastik çizgili
tablad›r ve üzerine bir çok eflya koyulabilir. Yükleme
zemininin tafl›yabilece¤i maksimum a¤›rl›k 181 kg'dir.
3. Kapa¤› katlay›p paneli geri konumda sabitleyiniz.
Bagaj yükleme zemini yayla s›k›flt›r›lm›fl mandallar
ile tutulmaktad›r. Yükleme zeminini kullanmak için
afla¤›daki ifllemi yerine getiriniz:
1. Kapa¤› açmak için yanlarda bulunan kollar› (arac›n merkezine do¤ru) itiniz.
Eflyalar›n›z› koltuk arkal›¤›n›n üst k›sm›n› aflacak
kadar yükse¤e yerlefltirmeyiniz. Bu durum görüflünüzü engelleyebilecek ve ani fren yap›ld›¤›nda
ya da bir çarp›flma s›ras›nda eflyalar›n tehlikeli
bir flekilde savrulmas›na neden olabilecektir.
Yükleme Zemini
Arka Bagaj Kayma Sistemi (LOAD N GO) –
Baz› Modellerde
UYARI!
Yaralanmalar› önlemek amac› ile bagaj bölmesinde yolcu tafl›may›n›z. Bagaj bölmesi sadece
yük tafl›mak amac› ile tasarlanm›flt›r. Yolcular
koltuklarda oturmal› ve emniyet kemerlerini takmal›d›rlar.
Zemin Paneli
Kayar bagaj yükleme zemini (LOAD N GO) rahat
kullan›m için çelik raylar üzerinde ileri geri kayd›r›labilir. Maksimum yükleme kapasitesi 181 kg’dir.
Kol serbest b›rak›ld›¤›nda zemin paneli her 50
mm’de bir durur, böylece panel istenilen noktada
sabitlenebilir.
73
1. Bagaj kap›s›n› aç›n›z.
2. Sa¤ açma kolunu s›k›n›z.
4. Paneli araca geri sokmak için tekrar sa¤ açma
kolunu s›k›n›z.
ARKA CAM ÖZELL‹KLER‹
Arka Cam Silece¤i/Su F›skiyesi – Baz›
Modellerde
Açma Kolu
3. Sürgülü paneli çekiniz.
Arka cam silece¤ine ve su f›skiyesine direksiyon
kolonunun sa¤ taraf›nda bulunan bir çevrilebilen,
döner dü¤me yard›m›yla kumanda edilmektedir.
Dü¤menin orta k›sm›n› “On (Aç›k) konumuna getirdi¤inizde cam silece¤i çal›flmaya bafllayacakt›r. ‹ç
k›s›mda kalan dü¤meyi çevirdi¤inizde arka f›skiye
çal›fl›r. Dü¤meye bast›¤›n›z müddetçe su f›skiyesi
çal›flmaya devam edecektir. Dü¤meyi b›rakt›¤›n›zda cam silecekleri üç tur çal›flt›ktan sonra önceden
belirlenen konuma döneceklerdir.
Arka cam silece¤i kontak anahtar› “OFF” (KAPALI)
konumunda iken çal›flt›r›ld›¤›nda, kendili¤inden
“Park” konumuna dönecektir. Araç tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda, silecek svicin bulundu¤u konumda çal›flmaya devam edecektir.
Bagaj kapa¤› cam› aç›k durumda iken arka cam silece¤i ba¤lant›s› kesilecek ve çal›flt›r›lmas› mümkün olmayacakt›r. Bagaj kapa¤› cam› kapat›ld›¤›nda, arka cam silece¤inin yeniden çal›flt›r›labilmesi
için, arka cam silece¤i dü¤mesinin ya da kontak
anahtar›n›n “OFF” (KAPALI) ve ard›ndan da “ON”
(AÇIK) konuma getirilmesi gerekmektedir.
NOT:
Arka silecek çal›fl›rken arka aç›l›r cam kilitlenir
ve silece¤in çal›flmas› bitene kadar ve kap›
(anahtar, kilit dü¤mesi veya uzaktan kumanda
ile) aç›lana kadar kilitli kal›r.
Cam Y›kama Suyu Eklenmesi
Ön ve arka cam f›skiyeleri y›kama suyunu ayn›
hazneden almaktad›r. Motor bölmesinin ön k›sm›nda, yolcu taraf›nda bulunan cam y›kama suyu haznesindeki s›v› seviyesi düzenli aral›klarla kontrol
edilmelidir. Cam y›kama suyu haznesini uygun cam
y›kama solüsyonu ile doldurunuz (radyatör antifrizi
kullanmay›n›z) ve eskiden kalan suyun at›lmas› için
sistemi bir iki saniye süreyle çal›flt›r›n›z.
Sürgü Paneli
74
Arka Cam Silece¤i/Su F›skiyesi Dü¤mesi
Arka Cam Rezistans› – Baz› Modellerde
Dü¤me fan kontrol dü¤mesinin
üzerinde bulunur. Bu dü¤meye basarak arka
cam rezistans›
ve
opsiyonel
elektrik kumandal› ›s›tmal› aynalar› çal›flt›rabilirsiniz. Rezistans›n çal›flt›¤›n›
gösteren sar› bir
›fl›k yanar.
Rezistans on dakika sonra otomatik olarak kapan›r.
Rezistans›n befl dakika daha çal›flmas›n› istiyorsan›z dü¤meye tekrar bas›n›z. Aküden afl›r› güç çekilmesini önlemek için rezistans› sadece motor çal›fl›rken kullan›n›z.
D‹KKAT!
Is›t›c› elemanlar›n zarar görmemesi için arka cam›n iç taraf›n› y›karken dikkatli olun. Yumuflak
bir bez ve orta sertlikte bir deterjan kullanarak
›s›t›c› elemanlara paralel olarak temizleme
yap›n›z. Ayr›ca, ›s›t›c› elemanlar›n zarar görmemesi için tüm cisimleri camdan emniyetli bir mesafede tutunuz.
NOT:
Mopar® aksesuarlar› aras›nda çapraz ba¤lant›
çubuklar› vard›r.
Portbagaj arac›n toplam yük tafl›ma kapasitesinin
artmas›n› sa¤lamamaktad›r. Arac›n içinde tafl›nan
yolcular›n ve yükün a¤›rl›¤› ile portbagajda tafl›nan
yükün a¤›rl›¤›n›n toplam›n›n arac›n istiap haddini
aflmamas› gerekmektedir.
PORTBAGAJ – BAZI MODELLERDE
Portbagajda tafl›nan yük maksimum 68 kg olabilir
ve yük da¤›l›m› düzgün yap›lmal›d›r.
Raylar›n yan›ndaki kancalar bagaj›n ba¤lanmas›
için kullan›labilir ancak portbagaj yükü daima enine
çapraz ba¤lant› çubuklar› ile sabitlenmelidir. Bagaj›
portbagaja sabitlemek için ba¤lama halkalar› kullan›lmamal›d›r. Bagaj›n emniyetli bir flekilde tafl›nd›¤›ndan emin olmak için kay›fllar› s›k s›k kontrol ediniz.
75
D‹KKAT!
UYARI!
Portbagaja ve arac›n›za hasar vermemek için
çapraz kol ve portbagaj sistemlerinin toplam yükleme kapasitesini aflmay›n›z. A¤›r yükleri mümkün oldu¤u kadar eflit flekilde yay›n›z ve emniyetli bir flekilde ba¤lay›n›z.
Yola ç›kmadan önce portbagajdaki yükü emniyetli bir flekilde ba¤lay›n›z. Düzgün flekilde ba¤lanmayan yükler özellikle yüksek h›zlarda araçtan uçarak hasara ya da yaralanmaya neden
olabilir. Portbagajda yük tafl›rken D‹KKAT bölümündeki talimatlara uyunuz.
Sörf tahtalar› gibi ön camdan taflacak kadar
uzun yükler ile cephesi genifl yükler arac›n hem
ön hem de arka taraf›ndan emniyetli bir flekilde
ba¤lanmal›d›r.
Tavan yüzeyi ile eflyan›n aras›na bir battaniye
yada koruma sa¤layacak benzeri bir malzeme
yerlefltiriniz.
Portbagajda a¤›r ve genifl yükler tafl›rken arac›n›z› yavafl kullan›n›z ve virajlarda dikkatli olunuz.
Yan›n›zdan geçen kamyonlardan ve do¤al flartlardan oluflabilecek rüzgar ani kald›rma kuvveti
yaratabilir. Özellikle düz yüzeyli genifl yüklerde
oluflabilecek bu durum tafl›d›¤›n›z yüke ve arac›n›za hasar verebilir.
76
4
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALARI
G
G
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALAR.....................................78
GÖSTERGE GRUBU......................................................................79
3.4L/4.0L MOTORLAR ...............................................................79
2.8L D‹ZEL MOTORLAR............................................................80
G
G
G
G
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI .........................................81
ELEKTRON‹K ARAÇ B‹LG‹ MERKEZ‹ (EVIC) –
BAZI MODELLERDE......................................................................86
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) Ekran›...........................86
Yol Bilgisayar› ‹fllevleri .............................................................87
Pusula Ekran› ............................................................................88
Kiflisel Ayarlar
(Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler) .................90
G
G
G
G
G
G
MÜZ‹K S‹STEMLER‹ ......................................................................91
D‹REKS‹YONDAN MÜZ‹K S‹STEM‹ KUMANDALARI –
BAZI MODELLERDE......................................................................91
Radyonun Çal›flmas›.................................................................91
CD Çalar .....................................................................................91
G
G
G
KL‹MA KUMANDA ELEMANLARI.................................................91
Manuel Klima ve Kalorifer Sistemi ..........................................91
Klima Kullanma Tavsiyeleri......................................................94
G
G
77
GÖSTERGE PANEL‹ VE KUMANDALAR
1.
2.
3.
4.
78
Hava Ç›k›fllar›
Gösterge Grubu
Küçük Eflya Tablas›
Orta Hava Ç›k›fl›
5.
6.
7.
8.
Radyo
Torpido Gözü
Klima Kumanda Dü¤meleri
Is›tmal› Koltuk Dü¤mesi*
9. Dörtlü Flaflör
10. Elektronik Denge Kontrol/
Çekifl Kontrol Sistemi
Dü¤mesi*
11. Çakmak/Elektrik Prizi*
12. Arka Park Destek Sistemi Dü¤mesi*
13. Eflya Saklama Gözü
*: Baz› Modellerde
GÖSTERGE GRUBU
3.7L/4.0L MOTORLAR
79
2.8L D‹ZEL MOTORLAR
80
GÖSTERGE GRUBU AÇIKLAMALARI
1. Yak›t Kapa¤› Göstergesi
Bu sembol yak›t kapa¤›n›n arac›n hangi taraf›nda oldu¤unu gösterir.
2. Yak›t Göstergesi
Bu gösterge, kontak anahtar› “ON” (AÇIK)
konumundayken depodaki yak›t miktar›n›
gösterir.
3. Düflük Yak›t Uyar› Lambas›
Bu lamba, yak›t göstergesi deponun 1/8’i
veya daha az›n›n dolu oldu¤unu göstermek
üzere yanar.
4.Emniyet Kemeri Hat›rlatma Lambas›
Bu lamba kontak anahtar› ON konumuna
geldikten sonra emniyet kemerinin tak›lmas› gerekti¤ini hat›rlatmak amac›yla birkaç
saniye yanar. Emniyet kemeri tak›lmad›¤›
sürece bu lamba yan›k kal›r. Lamba yan›p
sönüyorsa, hava yast›¤› sisteminde ar›za var demektir. Sistemi yetkili bayinize kontrol ettiriniz.
5. So¤utma S›v›s› S›cakl›¤› Uyar› Lambas›
5 Coo Motor hararet yapt›¤›nda bu lamba yanar.
Kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumuna
getirildi¤inde bu lamba ampul kontrolü için
anl›k olarak yanar. Bu lamba sürüfl s›ras›nda yanarsa arac› durdurup vitesi N (bofl)
konumuna al›n›z ve motor devrini 2 – 3 dakika artt›r›n›z. S›cakl›k göstergesi normale dönmüyorsa
derhal yetkili servisi aray›n›z.
S›cakl›k artt›¤›nda ve gösterge “H” seviyesine yaklaflt›¤›nda, uyar› lambas› yanar ve belirlenen eflik
afl›ld›¤›nda ise bir uyar› sesi duyulur. Hararet artarsa s›cakl›k göstergesi "H" seviyesini geçer ve uyar›
lambas› sürekli yan›p sönmeye bafllar. Ayr›ca, motor so¤umaya b›rak›lana kadar sürekli bir uyar› sesi verilir.
D‹KKAT!
Arac› afl›r› s›cak bir motor so¤utma sistemi ile
kullanmak arac›n›za zarar verebilir. Hararet lambas› yan›kken arac› emniyetli bir flekilde kenara
çekip durunuz. Motoru rölantide çal›flt›r›n›z. Bu
arada klima ve lambalar kapal› olmal›d›r. Lamba
aç›k kalmaya devam ediyorsa motoru derhal kapat›p servis ça¤›r›n›z.
UYARI!
Afl›r› derecede ›s›nm›fl so¤utma sistemi tehlikelidir. Radyatörden f›flk›ran s›cak s›v› veya buhar
ciddi bir flekilde yaralanman›za neden olabilir.
Motor bölmesine kendiniz bakmak isterseniz bu
k›lavuzun 7. bölümüne baflvurunuz. “So¤utma
Sistemi Bas›nçl› Radyatör Kapa¤›” bafll›kl› paragrafta yer alan talimatlara uyunuz.
6. Hararet Göstergesi
5. Cool
Bu gösterge, motor so¤utma s›v›s› s›cakl›¤›n› göstermektedir. Gösterge ibresinin
normal s›cakl›k bölgesinde bulunmas› sistemin düzgün bir flekilde çal›flt›¤›n› göstermektedir. S›cak havalarda, dik rampa ç›k›fllar›nda ve römork çekerken ibre biraz daha yüksek bir s›cakl›¤› gösterebilir. ‹bre “H” seviyesini gösteriyorsa arac› durdurunuz, vitesi N (bofl) konumuna al›n›z ve motor devrini 2 – 3 dakika artt›r›n›z. ‹bre normale dönmüyorsa derhal yetkili servisinizi ça¤›r›n›z.
81
D‹KKAT!
Arac›n›z› motor çal›fl›rken terk etmeyiniz. Motor
hararet yapt›¤›nda ve hararet uyar› lambas› yand›¤›nda gerekeni yapamayabilirsiniz.
Gösterge ibresi motor kapat›ld›¤›nda hangi seviyedeyse o seviyenin yak›n›nda kal›r ve motor tekrar
çal›flt›r›ld›¤›nda yine do¤ru seviyeyi gösterir.
7. Kilometre Saati
Arac›n h›z›n› gösterir.
8. Uzun Far Gösterge Lambas›
Bu gösterge lambas› uzun farlar›n yanmakta oldu¤unu bildirmektedir.
9. Güvenlik Alarm› Sistemi Gösterge Lambas› Baz› Modellerde
Araç alarm› kurulurken bu lamba yaklafl›k 15 saniye süreyle h›zl› bir flekilde yan›p sönecektir. Alarm
kurulduktan sonra sürekli olarak daha yavafl bir flekilde yan›p sönecektir. Güvenlik alarm› sistemi
gösterge lambas› kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumuna getirildi¤inde de üç saniye süreyle yanacakt›r.
82
10. Elektronik Denge Program› (ESP) Uyar›
Lambas›/Fren Destek Sistemi (BAS) Uyar›
Lambas› – Baz› Modellerde
ÇEKME) dü¤mesine bas›ld›¤›nda bu gösterge lambas› yanacakt›r.
ESP ar›za lambas› BAS ar›za lambas›
ile birlefliktir. Gösterge grubundaki sar›
“ESP/BAS Uyar› Lambas›” ve sar›
“ESP/TCS Uyar› Lambas›” kontak
anahtar› “ON” (AÇIK) konuma getirildi¤inde yanar. Motorun çal›flmas› ile birlikte sönmelidirler. Motor çal›fl›rken “ESP/BAS Uyar› Lambas›” sürekli olarak yan›yorsa ya ESP ya da
BAS sisteminde bir ar›za tespit edilmifltir. E¤er bu
lamba konta¤›n birkaç kere aç›lmas›n›n ard›ndan
yan›k kal›yorsa ve araç 48 km/s’Den yüksek h›zlarda birkaç kilometre kullan›ld›ktan sonra da yanmaya devam ediyorsa vakit kaybetmeden yetkili servisinize baflvurunuz.
Bu gösterge, motorun dakikada yapt›¤› devri ölçer
(rpm x 1000).
NOT:
Stepne de dahil olmak üzere tüm lastiklerin hava bas›nçlar› her ay lastikler so¤uk durumdayken kontrol edilmeli ve lastik ve yükleme bilgileri etiketinde önerilen
do¤ru bas›nç de¤erine ayarlanmal›d›r.
(Arac›n›z›n lastikleri araç etiketindekinden farkl› ebatlardaysa bu ebatlara uygun bas›nç
ayar›na getiriniz.)
“ESP/TCS Uyar› Lambas›” ve “ESP/BAS Uyar›
Lambas›” kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumuna getirildi¤inde anl›k olarak yanarlar. ESP
Kontrol Sistemi aktif olarak çal›fl›rken durumu
belirten bir ses duyulacakt›r.
11. TOW/HAUL (RÖMORK ÇEKME) Gösterge
Lambas› – Baz› modellerde
TOW/HAUL (RÖMORK ÇEKME) dü¤mesi gösterge panelinin ortas›nda (klima kumanda elemanlar›n›n alt›nda) yer
almaktad›r. TOW/HAUL (RÖMORK
12. Takometre
13. Vites Konum Göstergesi
Gösterge grubunda elektronik vites seçme ekran›
bulunur. Bu ekran otomatik flanz›man vites kolunun
konumunu ve her konumun di¤er konumlara göre
durumunu belirtir. Seçili vites konumunun
çevresinde (PRND21) bir kutucuk varsa bu sistemin normal çal›flt›¤›n› gösterir. Ancak kutucuk
yoksa o zaman sistemi yetkili bayinize kontrol
ettiriniz.
14. Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi Uyar› Lambas›
– Baz› Modellerde
Ek bir özellik olarak arac›n›zda lastik bas›nc› izleme
sistemi (TPMS) vard›r. Lastik hava bas›nc› izleme
sistemi uyar› lambas›n›n yanmas› lastiklerinizden
birinin hava bas›nc›n›n belirgin flekilde düflük
oldu¤unu göstermektedir. Bu durumda, en k›sa
zamanda arac›n›z› durdurarak lastiklerinizi kontrol
etmeniz ve lastik ve yükleme bilgileri etiketinde
belirtilen do¤ru bas›nç de¤erine ulaflana kadar
fliflirmeniz gerekmektedir. Hava bas›nc› belirgin bir
flekilde düflük bir lastikle ilerlemek lasti¤in afl›r›
derecede ›s›narak bozulmas›na neden olabilecektir. Lastik hava bas›nc›n›n düflük olmas› ayr›ca yak›t
tasarrufu ile lasti¤in hizmet ömrünü de azaltmakta
ve arac›n yol tutufl özellikleri ile fren kabiliyetini de
olumsuz flekilde etkilemektedir.
TPMS düzenli lastik bak›m›n›n yerine geçmez ve
TPMS uyar› lambas›n› yakmasa bile lastik bas›nc›n›n tehlikeli bir seviyenin alt›na düflüp düflmedi¤ini
kontrol etmek araç sahibinin sorumlulu¤undad›r.
Lastiklerden birinin hava bas›nc› düflükse uyar›
lambas› sürekli olarak yanacakt›r. Lastik sensörlerinden herhangi biri ile ilgili bir sorun yafland›¤› takdirde de bu uyar› lambas› yanacakt›r.
Sistem ar›za tespit etti¤inde “Lastik Bas›nc› ‹zleme
Uyar› Lambas›” 60 saniye yan›p söner. Bu yan›p
sönme döngüsü her on dakikada bir veya ar›zal›
durum giderilip resetlenene kadar tekrar edilir.
D‹KKAT!
TPMS orijinal lastik ve tekerlekler için en uygun
hale getirilmifltir. TPMS bas›nçlar› ve uyar›lar›
arac›n›zda tak›l› bulunan lastik ebad› için ayarlanm›flt›r. Ayn› ebat, tip ve/veya flekildeki olamayan de¤ifltirme ekipmanlar› kullan›ld›¤›nda sistemin istenmeyen flekilde çal›flmas› veya sensör
hasarlar› meydana gelebilir. Yan sanayi lastikleri
sensörlere zarar verebilir. Arac›n›z TMPS ile donat›lm›flsa, sensörlere zarar verebilece¤i için,
lastik s›zd›rmazl›k malzemelerini veya balans
parçalar›n› kullanmay›n›z.
15. Kilometre Sayac›/Günlük Kilometre Sayac›
Kilometre sayac› arac›n gitmifl oldu¤u toplam mesafeyi verir.
Günlük kilometre sayac› ba¤›ms›z mesafeler gösterir. Bu iki gösterge aras›nda geçifl yapmak için Kilometre sayac›/Günlük kilometre sayac› dü¤mesine
bas›n›z. Günlük kilometre sayac›n› resetlemek için
günlük kilometre modundayken günlük kilometre
resetlenene kadar bu dü¤meye bas›p dü¤meyi bas›l› tutunuz.
düzgün bir flekilde s›k›n›z ve kilometre sayac›
resetleme dü¤mesine basarak “GASCAP” mesaj›n›
siliniz. Problem devam ediyorsa, arac›n bir sonraki
çal›flt›r›lmas›nda mesaj tekrar görüntülenecektir.
16. Ar›za Uyar› Lambas›
Bu lamba, emisyonlar ve motor kontrol
sistemini izleyen araç üzerindeki ar›za
teflhis sisteminin bir parças›d›r. Araç
emisyon testi için haz›r durumdaysa lamba kontak ilk aç›ld›¤›nda yanar ve motor
çal›flt›r›lana kadar ampul testi amaçl› yan›k kal›r. Araç emisyon testi için haz›r de¤ilse lamba kontak ilk aç›ld›¤›nda yanar ve 15 saniye yan›k
kal›p ard›ndan 10 saniye yan›p söner ve araç çal›flt›r›lana kadar yan›k kal›r. Marfl s›ras›nda ampul
yanmazsa durumun bütünüyle araflt›r›lmas›n› sa¤lay›n›z.
Bu lamba sürüfl s›ras›nda yanar ve yan›k kal›rsa
potansiyel bir motor kontrol problemi oldu¤unu ve
sistemin bak›ma ihtiyaç duydu¤unu gösterir.
Arac›n›z kullan›labilir durumda olsa bile ve çekilmesi gerekmese de en k›sa zamanda bayinize servis
için baflvurunuz.
Araç ar›za teflhis sistemi yak›t doldurma kapa¤›n›n
gevflek oldu¤unu, düzgün tak›lmad›¤›n› veya hasarl› oldu¤unu tespit ederse GASCAP gösterge
grubunda görüntülenir. Yak›t doldurma kapa¤›n›
83
D‹KKAT!
Arac›n ar›za uyar› lambas› yan›kken uzun süre
kullan›lmas› motor kontrol sisteminde hasara yol
açabilir. Ayn› zamanda yak›t ekonomisini ve sürüfl kabiliyetini de etkiler.
Ar›za uyar› lambas› yan›p sönüyorsa ciddi katalitik konvertör hasar› ve güç kayb› oluflur. Araç
derhal bak›m görmelidir.
17. Sabit H›z Kontrolü (CRUISE) Gösterge
Lambas› – Baz› Modellerde
Bu lamba elektronik h›z kontrol sistemi aç›kken yanar.
18. fianz›man Hararet Uyar› Lambas› – Baz›
Modellerde
Bu lamba, flanz›man ya¤› s›cakl›¤›n›n
afl›r› oldu¤unu gösterir. Bu durum römork çekme gibi durumlarda ortaya ç›kabilir. Bu lamba yand›¤›nda, arac› durdurup motoru rölantide veya daha h›zl› bir devirde,
vites N (bofl) konumundayken lamba sönene kadar
çal›flt›r›n›z. Durumda bir de¤ifliklik olmaz ise yetkili
servisin arac› görmesini sa¤lay›n›z.
19. Kilometre Sayac›/Günlük Kilometre Sayac›
Resetleme Dü¤mesi
Bu dü¤me ile kilometre sayac› ile günlük kilometre
sayaçlar› aras›nda geçifl yapabilirsiniz. Günlük kilometre sayac› görüntülenirken “Trip A” için bir; “Trip B”
için iki kez bas›n›z. Gösterge grubu "base" modeliyse
84
(pusula/s›cakl›k göstergesi ayr› de¤ilse) dü¤meye 3.
kez basarak kilometre sayac›nda d›fl s›cakl›¤› görüntüleyebilirsiniz. Günlük sayac› resetlemek için dü¤meyi iki saniye bas›l› tutunuz. Bu s›rada kilometre sayac›n›n günlük sayaç modunda olmas› gerekir.
Bu dü¤meye basarak pusulay› görüntüleyebilirsiniz
(baz› modellerde). Bu bölümdeki “Pusula/Yol Bilgisayar›” bölümüne bak›n›z.
20. Dönüfl Sinyali Gösterge Lambas›
Dönüfl sinyali devreye girdi¤inde, bu durumu belirten sa¤ veya sol yöne bakan ok yanar. Bu oklar ayn› zamanda ön ve arka sinyallerin düzgün çal›flt›¤›n› da gösterir. Lambalardan herhangi biri normalden daha h›zl› bir flekilde yan›p sönüyorsa ar›zal›
ampul olup olmad›¤›na bak›n›z. Kolu hareket ettirdi¤inizde lambalardan herhangi biri yanm›yorsa ar›zal› LED olup olmad›¤›na bak›n›z. Araç h›z› 1.6 km
boyunca 24 km/s’den daha yüksekken sol/sa¤ sinyal yan›k b›rak›ld›¤›nda tek bir uyar› sesi verilir.
21. Fren Uyar› Lambas›
Bu lamba, kontak aç›ld›ktan sonra araç çal›flt›r›ld›¤›nda düzgün çal›flma olup olmad›¤›n› kontrol etmek için yanar. Park freninin
uygulanm›fl oldu¤unu gösterir. Park freni
devrede olmad›¤› halde lamba yan›yorsa olas› bir
fren sistemi hidrolik s›z›nt›s› veya düflük bas›nç seviyesi olabilir, derhal yetkili bayinize baflvurunuz.
Araç hareket halindeyken park freni uygulan›rsa
k›rm›z› “Fren Uyar› Lambas›” “yan›p söner” ve bir
uyar› sesi duyulur.
Kontak anahtar›n› “OFF” (KAPALI) konumundan
“ON” (AÇIK) konumuna getirirken “Fren Uyar›
Lambas›”n›n çal›flmas›n› kontrol edebilirsiniz.
Lamba yaklafl›k iki saniye yanmal›d›r. Ard›ndan
park freni devrede de¤ilse veya bir fren ar›zas›
tespit edilmemiflse sönmelidir. Lamba yanm›yorsa
yetkili bayinize baflvurunuz.
22. Arka Sis Lambas› Gösterge Lambas› - Baz›
Modellerde
Bu gösterge lambas› arka sis lambalar›n›n
yanmakta oldu¤unu göstermektedir.
23. Elektronik Gaz Kelebe¤i Kumanda Sistemi
(ETC) Uyar› Lambas› – Baz› Modellerde
Bu uyar› lambas› Elektronik Gaz Kelebe¤i Kumanda Sisteminde bir ar›za oldu¤unu bildirmektedir. Bir sorun tespit
edildi¤i takdirde, motor çal›fl›r durumda
iken bu uyar› lambas› yanacakt›r. Motor
çal›fl›r durumda iken lamba yanmaya devam ederse arac›n›z kullan›labilecek ve çekilmesi gerekmeyecektir, ancak arac›n›z› en k›sa zamanda yetkili
servise götürmeniz önerilmektedir. Motor çal›fl›r durumda iken bu lamban›n yan›p sönmesi durumunda, güç kayb› yaflanabilecek, rölanti devri yükselecek/düzensizleflebilecek, motor stop edebilecek ve
arac›n›z›n çekilmesi gerekebilecektir. Bu durumda
derhal servise gitmelisiniz. Kontak aç›ld›¤›nda bu
lamba yanar ve ampul kontrolü amac› ile 15 saniye
yanmaya devam eder. Kontak aç›ld›¤›nda lam-
ban›n yanmamas› durumunda sistemin yetkili
servis taraf›ndan kontrol edilmesi gerekmektedir.
24. Voltaj Uyar› Lambas›
Bu lamba elektrik sisteminin voltaj›n› izlemektedir. Motor çal›flt›r›ld›¤›nda bir an için
yan›p daha sonra sönmelidir. Bu uyar›
lambas›n›n sönmemesi ya da seyir
halinde iken yanmas› flarj sisteminde bir sorun
oldu¤unu göstermektedir. Sistem derhal yetkili
serviste kontrol ettirilmelidir.
25. Elektronik Denge Program› (ESP) Uyar›
Lambas›/Çekifl Kontrol Sistemi (TCS) Uyar›
Lambas›
Kilometre saatinde bulunan sar› ESP
uyar› lambas›, kontak anahtar›
“ON/RUN” (AÇIK/ÇALIfiIR) konumuna
getirildi¤inde yanar. Motor çal›fl›rken
söner. “ESP/TCS Uyar› Lambas›” lastikler çekifl kaybetmeye bafllad›¤›nda ve ESP sistemi devreye girdi¤inde yanar. “ESP/TCS Uyar› Lambas›” ayn› zamanda TCS devreye girdi¤inde de yanar. Bu lamba h›zlanma s›ras›nda yan›p sönmeye
bafllarsa gaz pedal›na çok fazla basmay›n›z ve
mümkün oldu¤unca az gaz vermeye çal›fl›n›z. Araç
h›z›n› ve sürüfl durumunu yol koflullar›na göre ayarlay›n›z. Bu lamba “ESP-Off” (ESP-Kapal›) dü¤mesi
bas›l› oldu¤unda veya kötü motor yönetimi veya
fren ›s›nma modu yüzünden ESP’nin sadece k›smi
olarak uygulanabildi¤i durumlarda yanar.
26. SERV (Servis) 4WD Uyar› Lambas› – Baz›
Modellerde
“SERV 4WD Uyar› Lambas›”, kontak
anahtar› “ON” (AÇIK) konumuna geldi¤inde yanar ve iki saniye yan›k kal›r.
Lamba sürüfl s›ras›nda yanarsa ve yan›k kal›rsa 4WD sisteminin düzgün çal›flmad›¤›n› ve bak›m gerekti¤ini belirtir.
27. Kilitlenmeyi Önleyici Fren (ABS) Sistemi
Uyar› Lambas›
Bu lamba Kilitlenmeyi Önleyici Fren
Sistemini (ABS) izlemektedir. Bu sistem k›lavuzda ayr›ca aç›klanm›flt›r.
ABS uyar› lambas› kontak anahtar›
“ON” (Aç›k) konumuna getirildi¤inde
yanacak ve yaklafl›k üç saniye süreyle
yanmaya devam edecektir.
ABS uyar› lambas›n›n yanmaya devam etmesi ya
da seyir halinde iken yanmas› fren sisteminin ABS
bölümünde bir ar›za oldu¤unu ve yetkili bayide kontrol edilmesi gerekti¤ini göstermektedir. Derhal
yetkili bayiye baflvurunuz. ABS ar›zal›yken BAS ve
ESP de kapal›d›r. Her iki ar›za uyar› lambas› da
motor çal›fl›rken yanar. fiarj voltaj› 10 voltun alt›na
düfltü¤ünde ar›za uyar› lambas› yanar ve ABS kapan›r. Voltaj tekrar bu de¤erin üstüne ç›karsa ar›za
uyar› lambas› söner ve ABS çal›fl›r durumdad›r. Ar›za uyar› lambas› yan›k kal›rsa, en k›sa zamanda
yetkili bayinize baflvurunuz.
28. Ön Sis Lambas› Gösterge Lambas› - Baz›
Modellerde
Bu uyar› lambas› ön sis lambalar›n›n yanmakta oldu¤unu göstermektedir.
29. Ya¤ Bas›nc› Uyar› Lambas›
Bu uyar› lambas› motor ya¤ bas›nc›n›n düflük oldu¤unu gösterir. Motor ilk çal›flt›r›ld›¤›nda uyar› lambas› bir an için yanacak daha sonra sönecektir. Seyir halinde iken yanmas›
halinde derhal arac› sa¤a çekip motoru durdurunuz. En k›sa zamanda yetkili bayinize baflvurunuz.
30.Hava Yast›¤› (Airbag) Uyar› Lambas›
Kontak ilk kez aç›ld›¤›nda, uyar› lambas› yanar ve ampul kontrolü amac› ile
6-8 saniye süreyle bu durumda kal›r.
Kontak ilk kez aç›ld›¤›nda lamba hiç
yanmazsa, sürekli yan›k kal›rsa veya
seyir halinde iken yanmaya bafllarsa,
hava yast›¤› sistemi en k›sa zamanda yetkili servis
taraf›ndan kontrol edilmelidir.
85
31. Elektronik Araç Bilgi Merkezi Gösterimi
(EVIC) - Baz› Modellerde
Sistem direksiyon simidi üzerinde bulunan afla¤›daki
dü¤meler yard›m›yla sürücünün istedi¤i bilgiye eriflmesini sa¤lar:
Uygun koflullarda, gösterim yeri Araç Bilgi Merkezi
mesaj›n› yay›nlar.
MENU dü¤mesine bast›¤›n›zda mod
ekran› Yol Bilgisayar› ‹fllevleri, Navigasyon (baz› modellerde), Sistem Durumu
ve Kiflisel Ayarlar aras›nda geçifl yapar.
32. K›zd›rma Bujisi Lambas› - Sadece Dizel
Motorda
K›zd›rma bujisi lambas›, kontak anahtar›n›n ilk çevriliflinde yanar. Bu lamba sönene kadar bekleyip motoru öyle çal›flt›r›n›z. Bu k›lavuzun 5. bölümünde “Çal›flt›rma Prosedürleri” k›sm›na bak›n›z.
33. Yak›tta Su Var Uyar› Lambas› – Sadece Dizel
Bu lamba yak›t filtresinde su topland›¤›nda yanar ve en k›sa zamanda boflalt›lmal›d›r. Bak›m için yetkili servisinize
baflvurunuz.
Direksiyonda dü¤meleri olan (bu bölümde aç›klanan)
araçlarda da EVIC donan›m› mevcuttur. EVIC
afla¤›dakilerden oluflur:
• Sistem Durumu
• Araç bilgi uyar› mesaj› ekranlar›
• Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (Baz› Modellerde)
ELEKTRON‹K ARAÇ B‹LG‹ MERKEZ‹
(EVIC) – BAZI MODELLERDE
• Kiflisel Ayarlar (Müflterinin Programlayabilece¤i
Özellikler)
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)'in sürücü ile
etkileflimli bir gösterge ekran› vard›r. Bu ekran,
gösterge grubunun sol alt taraf›nda, yak›t ve motor
s›cakl›¤› göstergelerinin alt›ndad›r.
• Pusula ekran›
• D›fl s›cakl›k ekran›
• Yol bilgisayar› ifllevleri
“FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesi ile seçiminizi onaylayabilirsiniz. Bu dü¤me ayn› zamanda EVIC
Pusula/S›cakl›k/Müzik ekran›ndayken
çal›nmakta olan CD’deki flark›lar› de¤ifltirir (baz› modellerde).
Yol Bilgisayar› ifllevleri, Navigasyon
(baz› modellerde), Sistem Durumu Mesajlar› ve Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan Programlanabilen Özellikler)
aras›nda geçifl yapmak için bu
“SCROLL” (KAYDIRMA) dü¤mesine
bas›n›z.
Sekiz pusula de¤eri ve d›fl s›cakl›k de¤erini görüntülemek için “COMPASS/
TEMPERATURE” (PUSULA/SICAKLIK) dü¤mesine bas›n›z.
• Navigasyon sistemi ekranlar› (Baz› Modellerde)
• “Audio” (Ses/Radyo) modu ekran›
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) Ekran›
Uygun koflullar var oldu¤unda, Elektronik Araç Bilgi
Merkezi (EVIC) afla¤›daki mesajlar› görüntüler:
86
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Sinyal Aç›k (Turn Signal On) (sürekli bir uyar›
sinyali ile birlikte)
Sol Ön Sinyal Ampulü Yan›k (Left Front Turn Signal Light Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
Sol Arka Sinyal Ampulü Yan›k (Left Rear Turn
Signal Light Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
Sa¤ Ön Sinyal Ampulü Yan›k (Right Front Turn
Signal Light Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
Sa¤ Arka Sinyal Ampulü Yan›k (Right Rear Turn
Signal Light Out) (tek bir sinyal sesi ile birlikte)
RKE Pil fiarj› Düflük (RKE Battery Low) (tek bir
sinyal sesi ile birlikte)
Kiflisel Ayarlara Ulafl›lamaz (Personel Settings
Not Available) – Araç Park Konumunda De¤il
(otomatik flanz›manlar) veya araç hareket halinde (düz flanz›manlar).
Sol/Sa¤ Ön Kap› Aç›k (Left/right Front Door Ajar)
(bir veya daha fazla, h›z 1 mil/s üzerinde ise tek
bir uyar› sinyali ile )
Sol/Sa¤ Arka Kap› Aç›k (Left/right Rear Door
Ajar) (bir veya daha fazla, h›z 1 mil/s üzerinde
ise tek bir uyar› sinyali ile )
Kap› (lar) Aç›k (Door (s) Ajar) (araç hareket halinde ise tek bir uyar› sinyali ile)
Bagaj Kap›s› Aç›k (Liftgate Ajar) (tek bir uyar›
sinyali ile)
Sol Ön Lastikte Düflük Bas›nç (Left Front Low
Pressure) (tek bir uyar› sesi ile). Bu k›lavuzun 5.
bölümündeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi” k›s-
G
G
G
G
G
G
G
m›na bak›n›z.
Sol Arka Lastikte Düflük Bas›nç (Left Rear Low
Pressure) (tek bir uyar› sesi ile). Bu k›lavuzun 5.
bölümündeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
Sa¤ Ön Lastikte Düflük Bas›nç (Right Front Low
Pressure) (tek bir uyar› sesi ile). Bu k›lavuzun 5.
bölümündeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
Sa¤ Arka Lastikte Düflük Bas›nç (Right Rear
Low Pressure) (tek bir uyar› sesi ile). Bu k›lavuzun 5. bölümündeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
TPM Sistemini kontrol ediniz (Check TPM
System) (tek bir uyar› sesi ile). Bu k›lavuzun 5.
bölümündeki “Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi” k›sm›na bak›n›z.
Yak›t kapa¤›n› kontrol ediniz (Check Gascap)
(Ayr›nt›l› Bilgi için bu k›lavuzun 5. bölümündeki
“Yak›t Doldurma” k›sm›na bak›n›z.)
Park Destek Devre D›fl› (Park Assist Disabled)
Park Destek Sistemi Servisi (Service Park Assist
System)
Yol Bilgisayar› ‹fllevleri
EVIC’te afla¤›daki ekranlardan biri görüntülenene
kadar “MENU” (MENÜ) dü¤mesine bas›p b›rak›n›z:
G Ortalama Yak›t Tüketimi
G Kalan Yak›tla Gidilebilecek Mesafe
Kontak Aç›k Kalma Süresi
Ölçüm Birimleri
Bu ifllevler aras›nda geçifl yapmak için “SCROLL”
(KAYDIRMA) dü¤mesine bas›n›z.
G
G
Yol bilgisayar› ifllevleri modu afla¤›daki bilgileri içerir:
G Ortalama Yak›t Tüketimi
Son resetlemeden itibaren ortalama yak›t tüketimini gösterir. Yak›t tüketimi s›f›rland›¤›nda, ekranda
“RESET” okunur veya iki saniye boyunca k›sa çizgiler gösterilir. Daha sonra, geçmifl bilgiler silinir ve
resetleme öncesindeki son yak›t de¤erinden ortalama hesab› devam eder.
G Mevcut Yak›t ‹le Katedilebilir Mesafe (DTE)
Depoda kalan yak›t ile gidilebilecek hesaplanan
mesafeyi gösterir. Hesaplanan mesafe mevcut yak›t deposu seviyesine göre anl›k ve ortalama yak›t
tüketiminin a¤›rl›kl› ortalamas› ile saptan›r. DTE,
“FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesi
ile resetlenmez.
NOT:
Sürüfl tarz› ve araç yükündeki de¤ifliklikler görüntülenen DTE de¤erinden ba¤›ms›z olarak gerçek katedilebilir mesafeyi büyük ölçüde etkiler.
G
DTE de¤eri hesaplanan sürüfl mesafesinden 48
km’den daha az ise, DTE ekran› “LOW FUEL”
(DÜfiÜK YAKIT SEV‹YES‹) ekran›na geri döner.
Bu ekran arac›n yak›t› bitene kadar devam eder.
Araca yeterli miktarda yak›t konulmas› "LOW
87
FUEL" (DÜfiÜK YAKIT SEV‹YES‹) yaz›s›n› siler
ve DTE hesaplamas› ve yeni bir DTE de¤eri görüntülenir.
Kontak Aç›k Kalma Süresi
Kontak anahtar› “ACC” (AKSESUAR) konumunda
iken son resetlemeden itibaren geçen toplam
süreyi gösterir. Kontak anahtar› “ON” (AÇIK) veya
“START” (MARfi BASMA) konumunda iken geçen
süre artar.
G
G Ölçüm Birimleri:
“FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine
bas›p b›rakarak US (Amerikan Ölçü Birimi) veya
METRIC (METR‹K) seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
Ekranin Resetlenmesi
Resetlenme islemi sadece resetlenebilir bir ifllev
gosterimde iken yapilabilir. Resetlenebilir bir ifllev
gosterimde iken "FUNCTION SELECT" (‹fiLEV
SECIMI) dugmesine basip birakiniz. Resetlenebilir
butun ifllevleri resetlemek icin, resetlenebilir bir ifllevin resetlenmesinin ardindan "FUNCTION SELECT" (‹fiLEV SECIMI) dugmesine 3 saniye icinde
ikinci kez basiniz . (Bu 3 saniyelik sure boyunca
"Reset ALL" kelimeleri goruntulenecektir).
88
Pusula Göstergesi
Pusulan›n gösterdi¤i yön arac›n ön
taraf›n›n bakt›¤› yönü gösterir. Sekiz
pusula yönünden birini ve d›fl s›cakl›k
de¤erini görüntülemek için pusula
dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
Otomatik Pusula Kalibrasyonu
Bu pusulan›n, manuel yoldan kalibre edilmeyi gerektirmeyen, kendi kendini kalibre etme özelli¤i vard›r. Araç yeniyse, pusula düzensiz çal›fl›yor olabilir
ve kalibrasyon yap›lana kadar EVIC'te “CAL” mesaj› yan›p söner. Kalibrasyon için, (büyük metal yap›lar veya objelerden uzak genifl bir alanda)
EVIC’teki “CAL” mesaj› sönene kadar bir veya birden fazla 360°C dönüfl yap›n›z. Pusula bu ifllemden sonra normal olarak ifllev görebilir.
Pusulan›n Manuel Kalibrasyonu
Pusula tutars›z bir çal›flma sergiliyorsa ve EVIC
ekran›nda “CAL” görünmüyorsa pusulay› afla¤›daki
flekilde manuel yoldan Kalibrasyon Moduna
getirmelisiniz:
1. Kontak anahtar›n› aç›n›z.
2. Kiflisel Ayarlar (Müflteri taraf›ndan programlanabilir özellikler) menüsüne gelene kadar “MENU”
(MENÜ) dü¤mesine bas›n›z.
3. EVIC’te “Calibrate Compass” (Pusulay› kalibre
edin) mesaj› görüntülenene kadar “SCROLL” (KAYDIRMA) dü¤mesine bas›n›z.
4. Kalibrasyonu bafllatmak için “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
EVIC'te "CAL" mesaj› görüntülenecektir.
5. “CAL” mesaj› kaybolana kadar (büyük metal objelerden uzak ve genifl bir alanda) bir veya daha
fazla 360º’lik daireler çiziniz. Pusula art›k normal
olarak çal›flacakt›r.
Pusula Sapmas›
Pusula sapmas›, manyetik kuzey ile co¤rafi kuzey
aras›ndaki farkt›r. Baz› bölgelerde, manyetik kuzey
ile co¤rafi kuzey aras›ndaki fark pusulan›n yanl›fl
göstermesine neden olacak kadar büyüktür. Bu durum ortaya ç›karsa, pusula sapmas›, afla¤›daki ifllem ile ayarlanmal›d›r:
NOT:
Manyetik maddeler sa¤ arka kelebek cam›n üst
k›sm›ndan uzak tutulmal›d›r. Buras› pusula
sensörünün bulundu¤u yerdir.
89
1. Kontak anahtar›n› “ON” (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Pusula dü¤mesini yaklafl›k 2 saniye bas›l› tutunuz.
3. EVIC’te “Compass Variance” (Pusula Sapmas›)
mesaj› ve en son sapma bölgesi numaras› görüntülenene kadar “SCROLL” (KAYDIRMA) dü¤mesine
bas›n›z.
4. Haritaya göre uygun sapma bölgesi seçilene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›p b›rak›n›z.
5. Pusula dü¤mesine bas›p b›rakarak ç›kabilirsiniz.
Kiflisel Ayarlar (Müflteri Taraf›ndan
Programlanan Özellikler)
Kiflisel Ayarlar sürücünün vites “PARK” (PARK) konumundayken özellikleri ayarlay›p istedi¤inde geri
ça¤›rmas›n› sa¤lar.
EVIC’te Kiflisel Ayarlar (Personel Settings) ekran›
görüntülenene kadar “MENU” (MENÜ) dü¤mesine
bas›p b›rak›n›z.
Afla¤›daki seçeneklerden biri görüntülenene kadar
“SCROLL” “KAYDIRMA) dü¤mesine bas›n›z:
Dil (Languange)
Bu ekranda yol bilgisayar› da dahil olmak üzere
tüm ekran yaz›lar› için befl dilden birini seçebilirsiniz. Bu ekranda iken “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV
SEÇ‹M‹) dü¤mesine basarak English (‹ngilizce), Espanol (‹spanyolca), Francais (Frans›zca), Deutsch
(Almanca) veya Italiana (‹talyanca) dillerinden birini
seçebilirsiniz. Seçiminizi yapt›ktan sonra ekran yaz›lar› istedi¤iniz dilde görüntülenecektir.
90
24 Km/s H›zda Kap›lar›n Otomatik Kilitlenmesi
(Lock Doors Automatically 24 Km/s)
“ON” (AÇIK) olarak seçildi¤inde araç h›z› 24 km/s düzeyine ulaflt›¤›nda tüm kap›lar otomatik olarak kilitlenir. Seçiminizi yapmak için ekranda “ON” (AÇIK) veya “OFF”
(KAPALI) görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Ç›k›fl S›ras›nda Otomatik Kilit Açma (Auto Unlock
On Exit)
“ON” (AÇIK) seçiliyken araç durmufl ve flanz›man P
(Park) veya N (Bofl) konumlar›nda ise sürücü kap›s›
aç›ld›¤›nda tüm araç kap›lar›n›n kilidi aç›l›r. Seçiminizi
yapmak için ekranda “ON” (AÇIK) veya “OFF” (KAPALI) görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Uzaktan Kumanda ile Kap›lar›n Aç›lmas› (Remote
Key Unlock)
“Driver Door 1st Press” (‹lk Bas›flta Sürücü Kap›s›n›n
Aç›lmas›) seçildi¤inde uzaktan kumandan›n kilit açma
dü¤mesine ilk bas›flta sadece sürücü kap›s› aç›l›r. Bu konum seçiliyken yolcu kap›lar›n› açmak için kilit açmak için
kilit açma dü¤mesine iki kez basmal›s›n›z. “All Doors 1st
Press” (‹lk Bas›flta Bütün Kap›lar›n Aç›lmas›) seçili oldu¤unda, dü¤meye ilk bas›flta bütün kap›lar aç›l›r. Seçim
yapmak için “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹)
dü¤mesine “Driver Door 1st Press” (‹lk Bas›flta Sürücü
Kap›s›n›n Aç›lmas›) veya “All Doors 1st Press” (‹lk Bas›flta Bütün Kap›lar›n Aç›lmas›) mesaj› ç›kana bas›l› tutunuz.
Uzaktan Kumanda ile Kap› Kilitleme S›ras›nda
Sinyallerin Yan›p Sönmesi (Flash Lights with
Remote Key Lock)
“ON” (AÇIK) seçiliyken, uzaktan kumanda girifl vericisi
kullan›larak kap›lar kilitlendi¤inde veya kilidi aç›ld›¤›nda
ön ve arka sinyal lambalar› yan›p söner. Bu özellik kilitleme s›ras›nda korna sesinin verilmesi biçiminde de
ayarlanabilir. Seçiminizi yapmak için ekranda “ON”
(AÇIK) veya “OFF” (KAPALI) görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Farlar›n Gecikmeli Olarak Söndürülmesi (Delay
Turning Headlamps Off)
Bu özellik seçili iken, sürücü araçtan indikten sonra farlar›n “0”, “30”, “60” veya “90” saniye boyunca aç›k kalmas›n› sa¤layabilir. Seçiminizi yapmak için ekranda “0”,
“30”, “60” veya “90” görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Kap› Aç›lana Kadar Aksesuarlara Güç Verilmesi
(Delay Power Off to Accessories Until Exit)
Bu özellik seçildi¤inde, elektrik kumandal› cam dü¤meleri, radyo, DVD video sistemi, elektrik kumandal›
aç›l›r tavan, ve güç ç›k›fllar› kontak kapat›ld›ktan sonra 60 dakika boyunca aktif olarak kal›r. Bir araç kap›s›n›n aç›lmas› bu özelli¤i devre d›fl› b›rak›r. Seçiminizi yapmak için ekranda “Off”, “45 sec”, “5 min” veya
“10 min” görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV
SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Uzaktan Kumanda ile Kilit Açma S›ras›nda Farlar›n Yak›lmas› (Turn Headlamps on with Remote Key Unlock)
Bu özellik seçildi¤inde uzaktan kumanda kullan›larak kap›lar›n kilidi aç›ld›¤›nda 90 saniye boyunca
farlar aktive olur ve aç›k kal›r. Seçiminizi yapmak
için ekranda “OFF”, “30 sec”, “60 sec” veya “90
sec” görülene kadar “FUNCTION SELECT” (‹fiLEV
SEÇ‹M‹) dü¤mesine bas›l› tutunuz.
Ölçüm Birimleri (Display Units)
EVIC, kilometre sayac› ve navigasyon sisteminde
(baz› modellerde) dil ve ölçüm birimleri de¤ifltirilebilir. Seçim yapmak için “US” (Amerikan Ölçü Birimi)
veya “METRIC” (Metrik) seçenekleri ç›kana kadar
“FUNCTION SELECT” (‹fiLEV SEÇ‹M‹) dü¤mesine
bas›p b›rak›n›z.
MÜZ‹K S‹STEMLER‹
Müzik sistemleri kitap盤›na bak›n›z.
D‹REKS‹YONDAN MÜZ‹K S‹STEM‹
KUMANDALARI – BAZI MODELLERDE
Müzik sistemi kumandalar› direksiyon simidi arka
yüzeyine yerlefltirilmifltir. Dü¤melere ulaflmak için
direksiyon simidinin arkas›na bak›n›z.
Sa¤ kumandan›n ortas›nda bulunan dü¤me Radyo
ve CD aras›nda seçim yapman›z› sa¤lar.
Sol kumanda ortas›nda bir basma dü¤mesi bulunan iki tarafl› bir dü¤medir. Sol kumandan›n ifllevi
bulundu¤unuz moda ba¤l› olarak farkl›l›k arz eder.
Afla¤›da her bir mod için sol kumanda kullan›m›na
iliflkin bilgiler verilmektedir.
Radyonun Çal›flmas›
Dü¤menin üst taraf›na bas›lmas› bir sonraki dinlenebilir istasyona geçifl sa¤larken, dü¤menin alt taraf›na bas›lmas› bir önceki dinlenebilir istasyona
geçifl sa¤lar.
Sa¤ kumanda, ortas›nda bir basma dü¤mesi bulunan iki tarafl› bir dü¤medir. Dü¤menin üst taraf›na
bas›lmas› ses seviyesini artt›r›rken dü¤menin alt
taraf›na bas›lmas› ses seviyesini azalt›r.
Bu araçta kalorifer/klima ve havaland›rma kumandalar› bir dizi döner dü¤meden oluflmaktad›r. Konforunuzu sa¤lamaya yönelik bu kumanda elemanlar› içeride istenilen hava s›cakl›¤›n› elde edecek
flekilde ayarlanabilmektedir.
Sol kumandan›n ortas›nda bulunan dü¤me radyo
“preset” (Önceden Ayarl›) butonlar›na önceden programlad›¤›n›z bir sonraki kay›tl› istasyona geçifl sa¤lar.
CD Çalar
Dü¤menin üst taraf›na bir defa bas›lmas› CD üzerindeki bir sonraki parçaya geçifl sa¤lar. Dü¤menin
alt taraf›na bir defa bas›lmas› mevcut parçan›n bafllang›c›na veya mevcut parça çalmaya bafllad›ktan
sonra 1 saniye içinde bas›lmas› önceki parçan›n
bafllang›c›na geçifl sa¤lar.
D‹REKS‹YON S‹M‹D‹N‹N
ARKA GÖRÜMÜMÜ
KL‹MA KUMANDA ELEMANLARI
Klima Kumanda Elemanlar› – Manuel
Klima
Dü¤menin üst ve ya alt›na iki defa basarsan›z ikinci parça çalar, üç defa basarsan›z üçüncü parça çalar vb.
Sol taraftaki dü¤menin ortas›ndaki dü¤me 6-diskli
panel içi CD de¤ifltirici radyo içindeki CD’ler aras›nda de¤iflim sa¤lar. Bu dü¤me tüm di¤er radyolar
için ifllev görmez.
Manuel Klima ve Is›tma Kontrolleri
Gösterge panelinde dört adet hava ak›fl kanal› bulunmaktad›r. Bunlardan ikisi gösterge panelinin d›fl
uçlar›nda, ikisi de gösterge panelinin ortas›nda bulunmaktad›r. Bu kanallar hava ak›fl›n› k›smen engelleyecek flekilde kapat›labilmektedir ve ayn› zamanda yolcular bu kanallar arac›l›¤›yla hava ak›fl›n› istedikleri yöne do¤ru ayarlayabilir.
91
Fan Kontrolü
S›cakl›k Kontrolü
Seçti¤iniz
her
mod için sisteme
gönderilen hava
miktar›n› ayarlamak için bu kontrolü kullan›n›z.
Kontrolü “OFF”
(KAPALI) konumundan
sa¤a
do¤ru hareket ettirdikçe fan h›z›
artar.
Mod Kontrol (Hava Yönü)
Yolcu kabini içindeki hava s›cakl›¤›n› ayarlamak
için bu kontrolü
kullan›n›z. Ölçe¤in mavi bölgesi
da-ha düflük s›cak-l›klar› gösterirken k›rm›z› bölge da-ha yüksek
s›cak-l›klar› ifade
eder.
NOT:
Klima performans›n›z beklenenden düflük ise,
radyatörün ön taraf›nda bulunan klima kondansöründe kir veya böcek toplan›p toplanmad›¤›n›
kontrol ediniz. Radyatörün arkas›ndan ve kondansör üzerinden hafif bir su spreyi ile temizleme yap›n›z. Kumafl ön panel koruyucular› kondansöre gelen hava ak›fl›n› azaltarak klima performans›n› düflürebilir.
Mod kontrolü çeflitli hava da¤›t›m
biçimlerini seçmenizi mümkün
k›lar. Sembollerle gösterildi¤i gibi bir primer modu veya bu modlar›n ikisinin bir
kar›fl›m›n› seçebilirsiniz. Kontrol
bir moda ne kadar yak›nsa, o
mod üzerinden o
kadar fazla hava girifli sa¤lars›n›z.
Panel
Hava gösterge paneli ç›k›fllar›ndan yönlendirilir. Bu ç›k›fllar hava ak›fl›n›n yönlendirilmesi için ayarlanabilir.
Bi-Level (Panel ve Zemin)
Hava gösterge paneli ve taban ç›k›fllar›ndan
yönlendirilir.
NOT:
‹lave konfor için üst ve alt ç›k›fllar›n s›cakl›klar›
aras›nda fark bulunur. Daha s›cak olan hava ta-
92
ban ç›k›fllar›na gelir. Bu özellik güneflli ama serin havalarda daha yüksek konfor sa¤lar.
Floor (Zemin)
Hava taban ç›k›fllar›ndan, yan cam bu¤u
çözme ç›k›fllar›ndan ve az bir miktar› da
buz çözme ç›k›fl›ndan olacak flekilde yönlendirilir.
Mix (Karma)
Hava taban, buz çözücü ve yan cam bu¤u
çözme ç›k›fllar›na yönlendirilir. Bu ayar ön
camda ekstra s›cakl›¤a ihtiyaç duyulan so¤uk ve karl› havalar içindir. Bu ayar ön cam
üzerindeki nemi azalt›rken konforun muhafaza edilmesine katk›da bulunur.
Defrost (Buz Çözücü/Bu¤u Çözme)
Hava ön cam ve yan cam bu¤u çözme ç›k›fllar›na yönlendirilir. Ön cam ve yan camda en etkin flekilde buz çözme için bu modu en yüksek fan ve s›cakl›k (Hot (S›cak))
ayarlar› ile birlikte kullan›n›z.
NOT:
Fan dü¤mesi klima (A/C) konumunda olmasa
bile klima kompresörü “Mix” ve “Defrost” modlar›nda veya bu modlar›n bir kar›fl›m› halinde
çal›fl›r. Bu flekilde ön cam›n kurutulmas›na yard›mc› olmak için hava nemden ar›nd›r›l›r. Yak›t
tüketimini azaltmak için, bu modlar› sadece gerekli olduklar›nda kullan›n›z.
Devridaim Kontrol
NOT:
D›fl hava girifli
veya
havan›n
araç içinde dolafl›m› aras›nda seçim yapmak için
bu dü¤meyi kullan›n›z. Devridaim
modundayken
(dü¤me üzerinde) ilgili lamba
yanar. Devridaim
modunu sadece
d›fl ortamdan gelen koku, duman
veya tozu geçici olarak içeri almamak ve çok s›cak
veya nemli havalarda kabin içini daha h›zl› so¤utmak için kullan›n›z.
Devridaim Modu “taban”, “mix” veya “defrost”
modlar›nda çal›flmaz.
NOT:
Devridaim modunun sürekli kullan›m› kabin
havas›n›n nemlenmesine ve camlar›n bu¤ulanmas›na neden olabilir. Bu modun uzun süreli
kullan›m› tavsiye edilmez.
Kliman›n Çal›flmas›
Klima modunu çal›flt›rmak için s›cakl›k kontrol dü¤mesine bas›n›z.
Klima sistemi devreye
girdi¤inde
ilgili lamba yanar.
Sistemi kapatmak
için tekrar dü¤meye bas›n›z.
NOT:
Motor yaklafl›k 10 saniye süresince çal›flmadan
klima kompresörü devreye girmez.
So¤uk veya ya¤›fll› havalarda, Devridaim konumunun kullan›m› arac›n içinde nem birikmesine ba¤l›
olarak camlar›n içten bu¤ulanmas›na neden olur.
Maksimum bu¤u çözme için, D›fl Hava girifl konumunu seçiniz.
93
Klima Kullanma Tavsiyeleri
Yaz Çal›flma Ayar›
K›fl Kullan›m›
Camlar›n Bu¤ulanmas›
Klimal› araçlarda motor so¤utma sistemi korozyona
ve motorun afl›r› ›s›nmas›na karfl› koruma sa¤lamak için kaliteli bir antifriz s›v› ile korunmal›d›r. Suda %50’lik bir etilen glikol antifriz s›v›s› çözeltisi tavsiye edilir. Uygun so¤utma s›v›s› seçimi için bu k›lavuzda Bölüm 7, Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar k›sm›na baflvurunuz.
K›fl aylar›nda kliman›n çal›flt›r›lmas› gerekti¤inde
do¤rudan ön cam›n önünde bulunan hava giriflinin
buz, kar, çamur gibi yabanc› maddelerden ar›nm›fl
oldu¤undan emin olunuz.
Araç içindeki nem miktar› çok oldu¤unda arac›n
camlar› bu¤ulan›r. Bu durum en çok ›l›k veya so¤uk
havalarda ve ya¤murlu havalarda meydana gelir.
Kliman›n çal›flt›r›lmas› (kar tanesi simgeli dü¤meye
basarak) genellikle camdaki bu¤uyu giderir.
S›cakl›k kontrolünü, hava yönünü ve fan h›z›n› istedi¤iniz flekilde ayarlayabilirsiniz.
S›cakl›k düfltükçe havay› do¤rudan ön cama vermek gerekebilir. S›cakl›k kontrolü ve fan h›z›n› istedi¤iniz flekilde ayarlayabilirsiniz. Yüksek fan h›zlar›
bu¤ulanmay› daha çabuk azaltacakt›r. Ön cam›n iç
k›sm›ndaki bu¤ulanma buz çözücü (defrost) modu
ile kolayca giderilebilir.
Camlar›n iç k›sm›n›n film oluflturmayan bir çözelti
ile düzenli olarak temizlenmesi kirleticilerin (sigara
duman›, parfüm vs.) camlara yap›flmas›n› önler. ‹ç
kirlilik camlar›n bu¤ulanma h›z›n› artt›r›r.
94
Klimay› çok yo¤un bir trafikte ve s›cak bir havada,
özellikle de römork çekerken kullan›yorsan›z ilave
motor so¤utma s›v›s› gerekebilir. Bu durumda flanz›man› daha düflük bir vitese getirerek motor devrini, so¤utma s›v›s› ak›fl h›z›n› ve fan h›z›n› artt›r›n›z.
Yo¤un trafikte durdu¤unuzda so¤utma s›v›s› ak›fl
h›z›n› ve fan h›z›n› artt›rmak için vitesi N (bofl) konumuna al›p gaz pedal›na hafifçe basarak rölantinin daha h›zl› çal›flmas›n› sa¤lay›n›z.
Klima sisteminizde ayn› zamanda otomatik devridaim sistemi de vard›r. Sistem a¤›r yük veya yüksek s›cakl›k alg›lad›¤›nda ilave konfor için k›smi
Devridaim Klima modunu çal›flt›rabilir.
Arac›n Uzun Süre Kullan›lmamas›
Arac›n›z› iki hafta ya da daha fazla süreyle kullanmad›¤›n›z zamanlarda (ör., tatile ç›karken) klima
sistemini temiz havada ve yüksek fan devrinde rölantide yaklafl›k befl dakika çal›flt›r›n›z. Bu sayede
sistem yeterince ya¤lan›r ve sistem tekrar çal›flt›r›ld›¤›nda kompresör hasar› olas›l›¤› en aza indirilir.
5
ARACIN ÇALIfiTIRILMASI VE
KULLANILMASI
G
ÇALIfiTIRMA PROSEDÜRLER‹ .....................................................98
Düz fianz›man ............................................................................98
Otomatik fianz›man ...................................................................98
Normal Çal›flt›rma – Benzinli Motorlar.....................................98
Afl›r› So¤uk Havada Çal›flt›rma (-29°C)....................................98
Motor Çal›flmazsa ......................................................................98
Çal›flt›rd›ktan Sonra...................................................................99
Normal Çal›flt›rma – Dizel Motorlar ..........................................99
DÜZ fiANZIMAN – BAZI MODELLERDE.....................................101
6 Vitesli Düz fianz›man............................................................101
OTOMAT‹K fiANZIMAN ................................................................102
Vites Kilit Sisteminin Manuel Olarak Devre
D›fl› B›rak›lmas› – Baz› Modellerde ........................................102
Fren/fianz›man Kilit Sistemi....................................................102
4 Vitesli Otomatik fianz›man (3.7L Motor) .............................103
5 Vitesli Otomatik fianz›man (4.0L Motor ve
2.8L Dizel Motor) ......................................................................104
Vites Konumlar› .......................................................................106
DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK‹fi .....................................................108
MP 143 Tek Vitesli “Part-Time” (Yar› Zamanl›)
Arazi fianz›man› – Baz› Modellerde........................................108
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
95
G
G
Vites De¤ifltirme ‹fllemi– Elektronik Olarak Vites
De¤ifltiren Arazi fianz›man›.....................................................108
MP 140 Tek Vitesli “Full-Time” (Tam Zamanl›)
Arazi fianz›man› – Baz› Modellerde........................................109
G
DÜZ YOLDA (ON-ROAD) SÜRÜfi TAVS‹YELER‹........................109
G
PARK FREN‹ .................................................................................109
G
K‹L‹TLENMEY‹ ÖNLEY‹C‹ FREN S‹STEM‹ (ABS).......................110
G
H‹DROL‹K D‹REKS‹YON...............................................................111
G
LAST‹KLER – GENEL B‹LG‹........................................................112
Lastik Bas›nc›...........................................................................112
Lastik fiiflirme Bas›nc›.............................................................113
Yüksek H›zda Lastik Bas›nc› ..................................................113
Radyal Katl› Lastikler...............................................................114
Lastiklerin Patinaj Yapmas›.....................................................114
Lastik Afl›nma Göstergeleri ....................................................114
Lastik Ömrü ..............................................................................114
Yeni Lastik Al›rken ...................................................................114
Rot ve Balans Ayar› .................................................................114
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
LAST‹K BASINCINI ‹ZLEME S‹STEM‹ (TPMS) –
BAZI MODELLERDE.....................................................................115
“Base” Sistem (TPMS) – Baz› Modellerde.............................116
“Premium” Sistem – Baz› Modellerde....................................117
Genel Bilgiler............................................................................119
G
G
G
G
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ (Benzinli Motorlar) ...................................119
Metanol......................................................................................119
Temiz Hava Yak›t›.....................................................................120
Yak›t Katk›lar› ...........................................................................120
G
G
G
96
G
G
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ – D‹ZEL MOTORLAR ...............................120
YAKIT DOLDURMA ......................................................................120
Kilitlenen Yak›t Deposu Kapa¤› ..............................................120
G
G
RÖMORK ÇEKME.........................................................................121
Genel Römork Çekme Aç›klamalar› .......................................121
Römork Kablo Ba¤lant›s› ........................................................122
Römork Çekme A¤›rl›klar› (Maksimum Römork
A¤›rl›k S›n›flar›) ........................................................................123
Römork ve Çeki Kancas› A¤›rl›¤› ...........................................123
Römork Çekme ‹le ‹lgili Gereklilikler .....................................123
Römork Çekme ile ‹lgili Gereklilikler – Römork
Lambalar› ve Kablolar .............................................................125
Römork Çekme ‹puçlar›...........................................................126
G
G
G
G
G
G
G
G
ARACIN ÇEK‹LMES‹ ....................................................................127
2WD Modellerin Çekilmesi ......................................................127
4WD veya Tüm Tekerleklerden Çekiflli Modellerin
Çekilmesi ..................................................................................127
G
G
97
ÇALIfiTIRMA PROSEDÜRLER‹
Otomatik fianz›man
Arac›n›z› çal›flt›rmadan önce, koltu¤unuzu, her iki
d›fl ve iç aynalar› ayarlay›n›z ve emniyet kemerinizi
ba¤lay›n›z.
Motoru çal›flt›rmadan önce vites de¤ifltirme kolu P
“PARK” veya N “BOfi” konumunda olmal›d›r. Herhangi bir sürüfl vitesine geçmeden önce frene bas›n›z.
D‹KKAT!
Motorun uzun süre rölantide çal›flmas›, özellikle
yüksek motor devirlerinde, arac›n›za zarar verebilecek yüksek egzoz s›cakl›klar›na sebep olabilir. Arac›n›z› motor çal›fl›r durumdayken terketmeyiniz.
UYARI!
S›cak havalarda çocuklar› ve hayvanlar› arac›n
içinde yaln›z b›rakmay›n›z. Kabin içindeki s›cakl›k artt›¤›nda bu durum ölümcül olarak sonuçlanabilecek vakalara yol açabilir.
Düz fianz›man
Arac› çal›flt›rmadan önce park freni uygulay›n›z,
vites kolunu N (bofl) konumuna getiriniz ve debriyaj
pedal›na bas›n›z. Bu araçta debriyaj kilit sistemi
vard›r. Debriyaj pedal›na sonuna kadar basmadan
araç çal›flmaz.
98
ON (AÇIK)
ACC (AKSESUAR
LOCK (K‹L‹TL‹)
START (MARfi
BASMA)
Normal Çal›flt›rma – Benzinli Motorlar
So¤uk veya s›cak bir motorun Normal Çal›flt›r›lmas› gaz pedal›n› pompalamay› veya gaz pedal›na
bas›lmas›n› gerektirmez. Tek yapman›z gereken
kontak anahtar›n› “START” (MARfi BASMA) konumuna getirmek ve motor çal›flt›¤›nda b›rakmakt›r.
E¤er motor 10 saniye içinde çal›flmazsa, kontak
anahtar›n› “OFF” (KAPALI) konumuna getirip 15
saniye bekleyiniz ard›ndan normal çal›flt›rma prosedürünü tekrarlay›n›z.
Çal›flt›rma Özelli¤i – Sadece Otomatik fianz›man
Gaz pedal›na basmay›n›z. Sadece kontak anahtar›n› “START” (MARfi BASMA) konumuna getirip b›rak›n›z. Marfl motoru çal›flmaya bafllayacakt›r, ama
motor çal›flmaya bafllad›¤›nda otomatik olarak ayr›lacakt›r.
Kontak Anahtar› Konumu
Afl›r› So¤uk Havada Çal›flt›rma (-29° C’nin
alt›nda)
Motoru bu s›cakl›klarda güvenli bir flekilde çal›flt›rmak için harici güçlendirilmifl elektrik motor blo¤u
›s›t›c›s›n›n (bayiinizden temin edebilirsiniz) kullan›lmas› tavsiye edilir.
Motor Çal›flmazsa
Motor, normal çal›flt›rma veya Afla¤› So¤uk Havada
Çal›flt›rma prosedürünü uygulad›¤›n›z halde çal›flm›yorsa bo¤ulmufl olabilir. Gaz pedal›na sonuna
kadar bas›n›z ve bu konumda tutarken marfla bas›n›z. Marfla 15 saniyeden fazla basmay›n›z. Bu ifllemler bo¤ulmufl motordaki fazla yak›t› temizleyecektir.
D‹KKAT!
UYARI!
Marfl motoruna zarar vermemek için her seferinde 15 saniyeden daha uzun süre marfla basmay›n›z. Tekrar denemeden önce 10-15 saniye
bekleyiniz.
Çal›flt›rmak için arac›n›z› itmeyi veya çekmeyi
denemeyiniz. Otomatik flanz›manl› araçlar bu
yolla çal›flt›r›lamaz. Yanmam›fl yak›t katalitik
konvertöre girebilir ve motor çal›flt›r›ld›¤›nda
yanarak konvertöre ve araca hasar verebilir.
E¤er arac›n aküsü boflalm›flsa, baflka bir arac›n
yard›m›yla veya takviye aküyle çal›flt›rmak için
takviye kablolar› kullan›labilir. E¤er düzgün bir
flekilde yap›lmazsa bu tip bir çal›flt›rma tehlikeli
olabilir. Akü takviyesi ile çal›flt›rma talimatlar› için
bu k›lavuzun 6. bölümüne bak›n›z ve talimatlar›
dikkatle takip ediniz.
UYARI!
Gaz kelebe¤inin hava giriflinden içeriye asla
yak›t veya yan›c› bir baflka madde dökerek arac›
çal›flt›rmaya teflebbüs etmeyiniz. Döktü¤ünüz
maddenin aniden alev almas› sonucunda ciddi
flekilde yaralanabilirsiniz.
Motor bo¤ulmuflsa çal›flabilir ama gücü anahtar b›rak›ld›¤›nda çal›flmaya devam edecek kadar yeterli olmayabilir. Bu durumda, gaz pedal› sonuna kadar bas›l› flekilde marfl etmeye devam ediniz. Motor düzgün bir flekilde çal›flmaya bafllad›¤›nda gaz
pedal› ve anahtar› b›rakabilirsiniz.
Gaz pedal› sonuna kadar bas›l› haldeyken iki 15
saniyelik marfl periyodundan sonra motor hala çal›flmad›ysa “Normal Çal›flt›rma” veya “Afl›r› So¤uk
Hava" ifllemleri tekrarlanmal›d›r.
Çal›flt›rd›ktan Sonra
Rölanti devri motor ›s›nd›ktan sonra otomatik olarak düfler.
D‹KKAT!
Motorun uzun süre rölantide çal›flmas›, özellikle
yüksek motor devirlerinde, arac›n›za zarar verebilecek yüksek egzoz s›cakl›klar›na sebep olabilir. Arac›n›z› motor çal›fl›r durumdayken terketmeyiniz.
UYARI!
S›cak havalarda çocuklar› ve hayvanlar› arac›n
içinde yaln›z b›rakmay›n›z. Kabin içindeki s›cakl›k artt›¤›nda bu durum ölümcül olarak sonuçlanabilecek vakalara yol açabilir.
Normal Çal›flt›rma – Dizel Motorlar
1. Kontak anahtar›n› “ON” (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. “Glow Plug Indicator Light” (K›zd›rma Bujisi Uyar›
Lambas›) mesaj›n› takip ediniz. Bu mesaj motor s›cakl›¤›na ba¤l› olarak 0-2.5 saniye süreyle ya da
daha uzun bir müddet görüntülenecektir. “Glow
Plug Indicator Light” (K›zd›rma Bujisi Uyar›
Lambas›) mesaj› söndü¤ünde motor çal›flt›rmaya
haz›r olacakt›r.
99
3. Gaz pedal›na basmay›n›z. Kontak anahtar›n›
“START” (MARfi BASMA) konumuna getirip k›sa
bir süre bu konumda tuttuktan sonra b›rak›n›z.
G
4. D›fl s›cakl›¤a göre de¤iflmekle birlikte, sürüflten
önce motorun rölantide ›s›nmas› 25°C’de yaklafl›k
7 saniye al›r (-25°C’de 17 saniyeye kadar ç›kabilir).
G
Çal›flt›rma ve Kullanma ‹kazlar› – Dizel
Motorlar
G
Normal koflullar alt›nda, tek seferde 20 saniyeden fazla marfl basmay›n›z. -15°C’nin alt›ndaki
s›cakl›klarda tek seferde 25 saniyeye kadar
marfl basabilirsiniz. Bu süre uzarsa marfl veya
Kullan›m Koflulu
Dur-Kalk
Dur-Kalk
Otoyol Kullan›m›
fiehir ‹çi Kullan›m›
Otoyol Kullan›m›
T›rmanma
100
aküde hasar oluflabilir. Motor çal›flmad›ysa 1 ile
4 aras›ndaki ad›mlar› tekrarlay›n›z.
Turboflarj So¤utma Süresi Tablosu
Sürüfl veya rölanti için gerekli olandan daha yüksek so¤uk motor devirleri motor parçalar›na zarar verebilir.
Uzun süreli kullan›m›n ard›ndan motorun bir süre rölantide çal›flt›r›lmas› türbin gövdesinin s›cakl›¤›n›n normal çal›flma s›cakl›¤›na düflmesini sa¤layacakt›r.
Dizel motoru kapatmadan önce mutlaka motoru
normal rölanti h›z›na getirip o h›zda birkaç saniye çal›flt›r›n›z. Böylece turboflarj›n uygun flekilde
ya¤lanmas› sa¤lan›r. Bu ifllem, özellikle yüksek
h›zda sürüflten sonra gereklidir.
Yük Durumu
Bofl
Orta
Orta
Maks. GCWR
Maks. GCWR
Maks. GCWR
TURBOfiARJ SO⁄UTMA TABLOSU
Turboflarj›n S›cakl›¤›
So¤uk
S›cak
S›cak
S›cak
S›cak
Çok S›cak
NOT:
Afla¤›daki tablo, motor durdurulmadan önce turboflarj›n so¤utulmas› için motorun, kullan›m kofluluna
ve arac›n yüküne ba¤l› olarak rölantide çal›flt›r›lmas› gereken sürenin belirlenmesine yard›mc› olacakt›r.
Motor Stop edilmeden önce Rölantide Bekleme Süresi (dak)
1 dakikadan az
1
2
3
4
5
DÜZ fiANZIMAN – BAZI MODELLERDE
G
6 Vitesli Düz fianz›man
G
UYARI!
G
E¤er arac› park frenini tamamen uygulamadan
ve araçta kimseyi b›rakmadan terk ederseniz siz
veya di¤er insanlar yaralanabilir. Sürücü araç
içerisinde de¤ilken park freni, özellikle e¤imli
yerlerde, mutlaka uygulanmal›d›r.
G
Düz fianz›man Vites Kolu
Vites kolu üzerindeki vites de¤ifltirme s›ras›n› takip
ediniz.
NOT:
Vites R (geri vites) ve kontak “ON” (AÇIK) konumundayken geri vites lambalar› yanar.
G
UYARI!
Arac› park ederken düz flanz›man› mutlaka birinci vitese al›n›z ve arac›n hareket etmesine ve
olas› yaralanma veya hasara karfl› park frenini
uygulay›n›z. Hiçbir vitesi park freni yerine kullanmay›n›z.
D‹KKATI!
Düz flanz›man›n ömrünü uzat›p olabildi¤ince
emniyetli sürüfl yapabilmek için flu tavsiyeleri
yerine getiriniz:
G
G
G
G
‹leri vitesten geri vitese veya geri vitesten ileri vitese geçerken arac› bütünüyle durdurunuz. Aksi
takdirde, flanz›man daha çabuk y›pran›r.
Düflük viteslerde sürekli yüksek h›zda sürüfl yapmay›n›z. Motorda hasar oluflabilir.
Yüksek bir h›zda seyir halindeyken daha düflük
bir vitese geçecekseniz ve o h›z o vites için fazlaysa düflük vitese geçmeyiniz. Motor, debriyaj
veya flanz›manda hasar oluflabilir.
Aya¤›n›z› sürekli debriyaj pedal› üzerinde tutmay›n›z. Is› birikimi ve sonuç olarak da kavramada
hasar olabilir.
Yokufl ç›karken veya yavafllama durumunda motorun hararet yapmamas› için vitesi h›za uygun
olacak biçimde düflürünüz.
Yokufl yolda durmakta olan bir arac› asla debriyaj pedal›na basarak tutmay›n›z. Debriyaj zarar
görebilir.
So¤uk havada, flanz›man ya¤› ›s›nana kadar vites
de¤ifltirme biraz zor olabilir. Bu durum normaldir.
Vites de¤ifltirirken debriyaj pedal›na sonuna kadar bas›n›z. Aksi takdirde, flanz›man veya kavramada hasar meydana gelebilir.
Çamura saplanm›fl bir arac› kurtarmaya çal›fl›rken sürekli ileri ve geri vites aras›nda geçifl yapt›¤›n›zda tekerleklerin 24 km/s'den daha h›zl› dönerek patinaj yapmas›na izin vermeyiniz; aksi takdirde, güç aktarma organlar›nda hasar oluflabilir.
101
Tavsiye Edilen Düz fianz›man Vites De¤ifltirme
H›zlar›
Üretici afla¤›da belirtilen vites de¤ifltirme h›zlar›n›
tavsiye etmektedir.
Düz fianz›man Vites De¤ifltirme H›zlar›
MPH (KM/H)
H›z
Motor
2.8L
Dizel
1→2
2→3
3→4
4→5
5→6
15
H›zlan(24)
ma
24
(39)
34
(55)
47
(76)
56
(90)
10
(16)
19
(31)
27
(43)
37
(60)
41
(66)
Seyir
Tavsiye Edilen Düz fianz›man Vites Küçültme
H›zlar›
Debriyaj ve flanz›man›n hasar görmesini önlemek
için afla¤›daki listede verilen h›zlardan daha yüksek
h›zlarda vites küçültmeyiniz.
UYARI!
Vites küçültürken birden fazla vitesi atlarsan›z
veya araç çok yüksek h›zdayken vites küçültürseniz motora, flanz›mana veya debriyaja zarar
verebilirsiniz
Motor rölanti devrinden daha yüksek bir devirde
çal›fl›rken vites kolunun “P” (Park) veya “N”
(Bofl) konumlar›ndan ç›kart›lmas› tehlikeli sonuçlar do¤urabilir. Fren pedal›na iyice basmad›¤›n›z
takdirde araç ileri veya geri yönde aniden h›zlanabilir. Bu durumda arac›n kontrolünü kaybederek kaza yapabilirsiniz. Sadece motor normal bir
flekilde rölantide çal›fl›rken ve fren pedal›na iyice
bast›ktan sonra vitese tak›n›z.
OTOMAT‹K fiANZIMAN
D‹KKAT!
Afla¤›daki önlemler al›nmazsa flanz›man hasar› oluflabilir.
Sadece araç tamamen durduktan sonra P
(PARK) konumuna geçiniz.
Sadece araç tamamen durduktan sonra ve
motor rölanti h›z›ndayken R (GER‹ V‹TES)
konumuna geçiniz veya geri vitesten ç›k›n›z.
Motor rölanti h›z›n›n üzerinde oldu¤u zaman R (GER‹ V‹TES), P (PARK) veya N
(BOfi) vites konumundan herhangi bir ileri
vites konumuna geçmeyiniz.
Herhangi bir vites konumuna geçmeden
önce fren pedal›na s›k›ca bast›¤›n›zdan
emin olunuz.
G
G
G
Düz fianz›man Vites Küçültme H›zlar›
MPH (KM/H)
Vites
6→5
5→4
4→3
3→2
2→1
Maksimum
h›z
88
(142)
71
(114)
51
(82)
33
(53)
20
(32)
102
D‹KKAT!
G
Vites Kilit Sisteminin Manuel Olarak ‹ptal
Edilmesi – Baz› Modellerde
Arac›n›zda vites kilit sistemini manuel olarak devreden ç›karma özelli¤i vard›r. Manuel devreden ç›karma ifllemi, kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumunda ve fren pedal› bas›l›yken vites kolunun hareket
etmemesi durumunda kullan›l›r. Afla¤›daki ad›mlar›
yerine getirerek vites kilidini manuel yoldan devreden ç›karabilirsiniz:
1. Park frenini uygulay›n›z.
2. Düz uçlu bir tornavida ile PRNDL bezelindeki vites kilidini manuel devreden ç›karma kapa¤›n› kald›r›n›z.
3. Fren pedal›na s›k› bir flekilde bas›p öyle tutunuz.
4. Aç›kl›ktan içeri tornavida sokup vites kilidi koluna
bast›rarak kolu öyle tutunuz.
4 Vitesli Otomatik fianz›man (3.7L Motor)
D (Sürüfl) konumundan P (Park) veya R (Geri Vites) konumuna (veya P veya R’den D’ye) sadece
gaz pedal› serbestken ve araç durdu¤unda geçiniz.
Bu vitesler aras›nda geçifl yaparken aya¤›n›z› fren
pedal› üzerinde tutunuz.
UYARI!
Hiçbir zaman P (Park) vites konumunu park freni yerine kullanmay›n›z. Arac›n hareket edip yaralanma ve hasarlara yol açmamas› için araç
park edildi¤inde daima park frenini de uygulay›n›z.
UYARI!
5. Vitesi N (bofl) konumuna al›n›z.
6. Araç N (bofl) konumunda çal›flt›r›labilir.
Vites kilidi manuel olarak devreden ç›kar›ld›ysa
yetkili bayinize arac› kontrol ettiriniz.
Otomatik fianz›man Vites Kolu
Fren/fianz›man Kilit Sistemi
Bu sistem, fren pedal›na bas›lmad›kça vites kolunu
P “Park” konumundan ç›kar›p her hangi bir vites konumuna geçirmenizi engeller. Vites kolunu P
(PARK) konumundan ç›karmadan önce daima ilk
önce fren pedal›na bas›n›z.
ayr›l›rken park freni kolunu sonuna kadar çekiniz.
Daima ilk önce park frenini uygulay›p sonra vitesi P
(Park) konumuna getiriniz.
Vites Konumlar›
P (Park) veya N (Bofl) konumlar›ndan baflka bir vites konumuna geçerken motor devrini afl›r› artt›rmay›n›z.
Motor devri rölanti devrinden daha fazlaysa vitesi P (Park) veya N (Bofl) d›fl›nda bir konuma getirmek tehlikelidir. Aya¤›n›z fren pedal›na s›k› bir
flekilde basm›yorsa, araç ileri veya geri hareket
edebilir. Kontrolü kaybedebilirsiniz ve bir yere
veya kifliye çarpabilirsiniz. Sadece rölanti devri
normalken ve aya¤›n›z s›k› bir flekilde frene basarken vitese tak›n›z.
P (Park)
fianz›man› kilitleyerek park frenine destek olur.
Motor bu konumda çal›flt›r›labilir. P (Park) konumunu araç hareket halinde iken asla kullanmay›n›z.
fianz›man P (Park) konumunda iken araçtan
103
R (Geri Vites)
1 (Birinci)
NOT:
Vites kolunu bu vites konumuna sadece araç tamamen durmufl vaziyetteyken getiriniz.
Düflük h›zlarda çamurda, kumda, karda veya dik
yokuflta çekifl sa¤lamak için. Düflük viteste vites
yükseltmeden bafllar. Düflük h›zda motor kompresyon frenleme sa¤lar.
Arac›n çok so¤uk bir ortamda çal›flt›r›lmas›
durumunda, flanz›man Yüksek Vites (Overdrive)
konumuna geçmeyerek, otomatik olarak bu
s›cakl›k için en uygun vites konumunu seçecektir. fianz›man ya¤› s›cakl›¤› uygun bir seviyeye
ç›kt›¤›nda normal çal›flma düzenine geçilecektir. Bu bölümde ilerleyen sayfalarda yer alan
tork konvertör kavramas› k›sm›nda yer alan
Not’a baflvurunuz.
N (Bofl)
Motor çal›fl›rken araç uzun süre hareketsiz kalacaksa vitesi N (Bofl) konumuna al›n›z. Motor bu
konumdayken çal›flt›r›labilir. Araçtan ayr›lman›z gerekiyorsa park frenini uygulay›n›z.
NOT:
Vites N (Bofl) konumundayken arac›n çekilmesi,
yokufl afla¤› b›rak›lmas› veya herhangi bir sebeple sürülmesi ciddi flanz›man hasar›na sebep
olabilir. Bu k›lavuzun 5. bölümündeki “Arac›n
Çekilmesi” ve 6. bölümdeki “Ar›zal› Arac›n Çekilmesi” bölümüne bak›n›z.
Yüksek Vites (Overdrive)
Yüksek vitesli otomatik flanz›manda elektronik kumandal› dördüncü ve beflinci vites kademeleri sunulmaktad›r (Yüksek Vites). Afla¤›da belirtilen koflullar mevcutsa, flanz›man otomatik olarak 3. vitesten Overdrive (Yüksek Vites) konumuna geçecektir:
G
Vites kolu D (‹leri) konumunda,
G
Motor so¤utma s›v›s› normal çal›flma s›cakl›¤›na
ulaflm›fl durumda,
D (Sürüfl)
G
Arac›n h›z› yaklafl›k 48 km/saatin üzerinde,
Ço¤unlukla flehir içi ve otoyol kullan›m› için.
G
TOW/HAUL (DÜfiÜK ÇEK‹fi/RÖMORK ÇEKME) dü¤mesi bas›l› durumda de¤il,
G
fianz›man normal çal›flma s›cakl›¤›na ulaflm›fl
durumda.
2 (‹kinci)
Orta dereceli h›zlarda ve kuru kald›r›m veya çamur
ve karl› zeminlerde frenlemeye yard›mc› olmak için.
Duran araçta düflük viteste otomatik olarak 2. vitese ç›karak bafllar. 3. vitese geçmez.
104
fianz›man›n afl›r› derece de ›s›nmas› durumunda, otomatik olarak bu s›cakl›k için en uygun vites konumu seçilecektir. fianz›man s›cakl›¤› çok
yükseldi¤i takdirde, “Transmission Temperature Warning Light” (fianz›man S›cakl›¤› Uyar›
Lambas›) yanacak ve flanz›man vites küçültüp
Yüksek vites konumundan ç›karak so¤uyana
kadar Yüksek vites konumuna dönmeyecektir.
fianz›man so¤uduktan sonra normal çal›flma
düzenine geçecektir.
Arac›n h›z› 56 km/s’nin üzerinde iken gaz pedal›na
sonuna kadar bas›ld›¤›nda (kickdown), flanz›man
Yüksek vites (Overdrive) konumundan, bir düflük
vites konumuna geçecektir.
“TOW/HAUL” (DÜfiÜK ÇEK‹fi/RÖMORK
ÇEKME) Modu
Da¤l›k bölgelerde seyrederken, römork çekerken
ve a¤›r yükler tafl›rken flanz›man s›k s›k vites de¤ifltiriyorsa, “TOW/HAUL” (DÜfiÜK ÇEK‹fi/RÖMORK
ÇEKME) dü¤mesine bas›n›z. Bu sayede arac›n
performans› artacak ve viteslerin s›k s›k de¤ifltirilmesi önlenerek flanz›man›n ›s›nmas› ve ar›zalanmas› engellenecektir. Bu modda çal›fl›rken, flanz›man 3. vitese geçecek ve sabit sürüfl koflullar›nda
4. vites de devreye girecektir.
fianz›man “Limp Home” (Zorunlu Çal›flma)
Modu
fianz›man ifllevi anormal koflullar oluflup oluflmad›¤›n› görebilmek için izlenir. fianz›mana hasar verebilecek bu tür koflullar olufltu¤unda, flanz›man “limp
home” modu devreye girer. Bu modda, araç durdurulana kadar, flanz›man mevcut vitesten baflka vitese geçmez.
fianz›man› resetlemek için:
1. Arac› durdurunuz.
2. Vites kolunu P (Park) konumuna al›n›z.
3. Motoru kapat›n›z ve anahtar›n “LOCK” (K‹L‹TL‹)
konumunda oldu¤undan emin olunuz.
seyir halinde iken biraz farkl› bir hisse ya da tepkiye
neden olabilecektir. Arac›n h›z› düfltü¤ünde veya
h›zlanma esnas›nda kavrama otomatik ve yumuflak
bir flekilde devre d›fl› kalacakt›r.
5 Vitesli Otomatik fianz›man› (4.0L Motor
ve 2.8L Dizel Motor)
Elektronik kumandal› flanz›man kesin bir vites de¤ifltirme çizelgesi sunar. fianz›man elektroni¤i kendi kendini kalibre edebilme özelli¤ini tafl›r; dolay›s›yla, yeni araçtaki ilk birkaç vites de¤ifltirme giriflimi ani olabilir. Bu normal bir durumdur ve birkaç
yüz kilometre sonra vites de¤ifltirme ifllemi iyileflir.
4. Yaklafl›k 10 saniye bekleyiniz, ard›ndan motoru
tekrar çal›flt›r›n›z.
5. Vitesi istenilen konuma getiriniz.
Tow/Haul Dü¤mesi
Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda gösterge grubunda bulunan “TOW/HAUL” (DÜfiÜK ÇEK‹fi/RÖMORK ÇEKME) uyar› lambas› yanacakt›r. Dü¤meye ikinci kez
bas›ld›¤›nda normal çal›flma düzenine dönülecektir. Arac›n “TOW/HAUL” (DÜfiÜK ÇEK‹fi/RÖMORK
ÇEKME) konumunda çal›flmas› isteniliyor ise, motor her çal›flt›r›ld›¤›nda bu dü¤meye bas›lmal›d›r.
Sorun ortadan kalkt›¤›nda, flanz›man normal çal›flmaya devam eder. Sorun devam ediyorsa, P
(Park), R (Geri vites) ve N (Bofl) vites konumlar› çal›fl›r. D (Sürüfl) konumunda sadece 2. vites çal›fl›r.
En k›sa zamanda yetkili bayinize baflvurup flanz›man› kontrol ettiriniz.
Tork Konvertör Kavramas›
Bu arac›n otomatik flanz›man›na, yak›t tasarrufunu
art›ran bu sistem eklenmifltir. Tork konvertörü içindeki bir kavrama, kalibre edilmifl bir h›zda otomatik
olarak devreye girecektir. Bu durum yüksek viteste
Otomatik Vites Kumandas›
105
Vites Konumlar›
NOT:
Herhangi bir vites konumu seçildikten sonra
gaz vermeden önce seçilen vitesin devreye
girmesi için biraz bekleyiniz. Özellikle motor so¤ukken bu noktaya dikkat edilmesi gerekir. Motorun tekrar çal›flt›r›lmas› gerekiyorsa önce
mutlaka anahtar› “LOCK” (K‹L‹TL‹) konumuna
getiriniz. fianz›man vites devreye girmesi motor
tekrar çal›flt›r›ld›ktan sonra anahtar “LOCK”
(K‹L‹TL‹) konumunda de¤ilse gecikebilir.
P (Park)
fianz›man› kilitleyerek park frenine destek olur. Motor bu konumda çal›flt›r›labilir. P (Park) konumunu
araç hareket halinde iken asla kullanmay›n›z. fianz›man P (Park) konumunda iken araçtan ayr›l›rken
park freni kolunu sonuna kadar çekiniz. Daima ilk
önce park frenini uygulay›p sonra vitesi P (Park)
konumuna getiriniz.
UYARI!
Motor devri rölanti devrinden daha fazlaysa vitesi P (Park) veya N (Bofl) d›fl›nda bir konuma getirmek tehlikelidir. Aya¤›n›z fren pedal›na s›k› bir
flekilde basm›yorsa, araç ileri veya geri hareket
edebilir. Kontrolü kaybedebilirsiniz ve bir yere
veya bir kifliye çarpabilirsiniz. Sadece rölanti
devri normalken ve aya¤›n›z s›k› bir flekilde frene basarken vitese tak›n›z.
R (Geri Vites)
Vites kolunu bu vites konumuna sadece araç tamamen durmufl vaziyetteyken getiriniz.
N (Bofl)
Motor çal›fl›rken araç uzun süre hareketsiz kalacaksa vitesi N (Bofl) konumuna al›n›z. Motor bu kademedeyken çal›flt›r›labilir. Araçtan ayr›lman›z gerekiyorsa park frenini uygulay›n›z.
NOT:
UYARI!
Hiçbir zaman P (Park) vites konumunu park freni yerine kullanmay›n›z. Arac›n hareket edip yaralanma ve hasarlara yol açmamas› için araç
park edildi¤inde daima park frenini de uygulay›n›z.
106
Vites N (Bofl) konumundayken arac›n çekilmesi,
yokufl afla¤› b›rak›lmas› veya herhangi bir sebeple sürülmesi ciddi flanz›man hasar›na sebep olabilir. Bu k›lavuzun 5. bölümündeki “Arac›n Baflka
Bir Araç Taraf›ndan Çekilmesi” ve 6. bölümdeki
“Ar›zal› Arac›n Çekilmesi” bölümüne bak›n›z.
D (Sürüfl)
fianz›man otomatik olarak beflinci vitese ç›kar. D
(Sürüfl) konumu normal koflullarda optimum sürüfl
seçenekleri sunar.
Elektronik Konum Seçme (ERS) ‹fllevinin
Çal›flmas›
ERS vites kontrolü, vites kolunu D (Sürüfl) konumundayken sola (-) veya sa¤a (+) hareket ettirebilmenizi sa¤lar, böylece istenilen vitese manuel geçilebilir. Örne¤in, sürücü flanz›man› 3. vitese ald›¤›nda flanz›man bu vitesin üstüne ç›kmaz ama gerekti¤inde ikinci veya birinci vitese inebilir.
UYARI!
Kaygan zeminlerde ilave motor frenlemesi için
vites düflürmeyiniz. Tahrik tekerlekleri yolu tutamayabilir ve araç kayabilir.
Ekran Gösterimi
‹zin Verilen
Vites
1
1
2
1-2
3
1-3
4
1-4
D
1-5
NOT:
Maksimum yavafllama (motor freni) için uygun
vites konumu seçerken vites kolunu sola çekip
“D(-)” konumuna getiriniz ve orda b›rak›n›z.
fianz›man arac›n en iyi flekilde yavafllamas› için
gereken konumu kendi seçecektir.
Yüksek Vites (Overdrive)
Yüksek vitesli otomatik flanz›manda elektronik
kumandal› dördüncü ve beflinci vites kademeleri
sunulmaktad›r (Yüksek Vites). Afla¤›da belirtilen
koflullar mevcutsa, flanz›man otomatik olarak 3.
vitesten Overdrive (Yüksek Vites) konumuna geçecektir:
G
Vites kolu D (‹leri) konumunda
G
Motor so¤utma s›v›s› normal çal›flma s›cakl›¤›na
ulaflm›fl durumda
G
Arac›n h›z› yaklafl›k 48 km/saatin üzerinde
G
fianz›man normal çal›flma s›cakl›¤›na ulaflm›fl
durumda.
seltirken gecikme oldu¤unu fark edebilirsiniz.
Bu özellik, motorun ve flanz›man›n ›s›nma
süresini gösterir.
So¤uk havada çal›flt›rma s›ras›nda, flanz›man 1.
vitesten 2. vitese geçirildikten sonra 2. vitesten
1. vitese geçmeyebilir.
fianz›man “Limp Home” (Zorunlu Çal›flma)
Modu
fianz›man ifllevi anormal koflullar oluflup oluflmad›¤›n› görebilmek için izlenir. fianz›mana hasar verebilecek bu tür koflullar olufltu¤unda, flanz›man “limp
home” modu devreye girer. Bu modda, araç durdurulana kadar, flanz›man mevcut vitesten baflka vitese geçmez.
fianz›man› resetlemek için:
1. Arac› durdurunuz.
NOT:
2. Vites kolunu P (Park) konumuna al›n›z.
Arac›n çok so¤uk bir ortamda çal›flt›r›lmas›
durumunda, flanz›man Yüksek Vites (Overdrive)
konumuna geçmeyerek, otomatik olarak bu
s›cakl›k için en uygun vites kademesini seçecektir. fianz›man ya¤› s›cakl›¤› uygun bir seviyeye ç›kt›¤›nda normal çal›flma düzenine geçilecektir. Bu bölümde ilerleyen sayfalarda yer alan
tork konvertörü kavramas› k›sm›nda yer alan
Not’a baflvurunuz.
3. Motoru kapat›n›z ve anahtar›n “LOCK” (K‹L‹TL‹)
konumunda oldu¤undan emin olunuz.
So¤uk havada çal›flt›rma s›ras›nda motor ve
flanz›man s›cakl›¤›na ba¤l› olarak vites yük-
4. Yaklafl›k 10 saniye bekleyiniz, ard›ndan motoru
tekrar çal›flt›r›n›z.
5. Vitesi istenilen konuma getiriniz.
Sorun ortadan kalkt›¤›nda, flanz›man normal çal›flmaya devam eder. Sorun devam ediyorsa, P
(Park), R (Geri vites) ve N (Bofl) vites konumlar› çal›fl›r. D (Sürüfl) konumunda sadece 2. vites çal›fl›r.
En k›sa zamanda yetkili bayinize baflvurup flanz›man› kontrol ettiriniz.
Tork Konvertör Kavramas›
Bu arac›n otomatik flanz›man›na, yak›t tasarrufunu
art›ran bu sistem eklenmifltir. Tork konvertörü içindeki bir kavrama, kalibre edilmifl hafif bir h›zda otomatik olarak devreye girecektir. Ani h›zlanma s›ras›nda daha yüksek h›zlarda devreye girecektir. Bu
durum yüksek viteste seyir halinde iken biraz farkl›
bir hisse ya da tepkiye neden olabilecektir. Arac›n
h›z› kalibre edilmifl h›z seviyesinin alt›na düfltü¤ünde veya h›zlan›rken kavrama otomatik ve yumuflak
bir flekilde devre d›fl› kalacakt›r.
NOT:
Tork konvertör kavramas› flanz›man ya¤› ve motor so¤utma s›v›s› ›s›nana kadar (genellikle 1.6
km - 4.8 km aras›) kavrama yapmaz. Tork konvertör kavrama yapmad›¤›nda motor h›z› daha
yüksek oldu¤u için flanz›man›n so¤uk oldu¤unda “Overdrive” moduna geçmedi¤i düflünülebilir. Bu normaldir.
NOT:
Araç birkaç gün boyunca kullan›lmam›flsa vites
de¤ifltirmeden sonraki birkaç saniyelik çal›flma
yavafl gelebilir. Bunun sebebi, ya¤›n k›smen
tork konvertöründen flanz›mana ak›yor olmas›d›r. Bu durum normaldir ve flanz›manda hasara
yol açmaz. Tork konvertörü Park konumundan
baflka bir vites konumuna geçildi¤inde befl saniye içinde tekrar dolacakt›r.
107
DÖRT TEKERLEKTEN ÇEK‹fi
MP 143 Tek Vitesli “Part-Time” (Yar›
Zamanl›) Arazi fianz›man› – Baz›
Modellerde
Çal›flma Bilgisi/Önlemler
Bu elektrikli vites de¤ifltirme özelli¤i olan bir arazi
flanz›man›d›r ve 4WD Kontrol Dü¤mesi (Arazi fianz›man› Dü¤mesi) ile çal›flt›r›l›r, bu dü¤me orta konsolda bulunur.
Elektronik olarak vites de¤ifltiren arazi flanz›man› 2
mod konumu sa¤lar: 2 (arka) tekerlekten çekiflli
(2WD) yüksek kademe ve 4 tekerlekten çekiflli
(4WD LOCK) yüksek kademe.
Arazi flanz›man›, normal flehir içi yol ve otoyol
koflullar›nda (sert zemin) 2 tekerlekten çekiflli
(2WD) çal›flacak flekilde tasarlanm›flt›r.
‹lave çekifl gerekli oldu¤unda arazi flanz›man›
“4WD LOCK” konumu ön ve arka aks millerini birlikte kilitler ve ön ve arka tekerleklerin ayn› h›zda
dönmesine olanak tan›r. Bunu 4WD Kontrol
Dü¤mesini istenilen konuma çevirerek yapabilirsiniz - belirli vites de¤ifltirme talimatlar› için
"Vites De¤ifltirme Talimatlar›”na bak›n›z. “4WD
LOCK” konumu normal sürüfl için de¤il sadece
gevflek, kaygan zeminler için tasarlanm›flt›r. Kuru
ve sert zeminde “4WD LOCK” konumunda sürüfl
yapmak lastiklerin çok fazla afl›nmas›na ve güç
aktarma organlar›nda hasara neden olacakt›r. Bu
konumda araç h›z›n›n 80 km/s’yi geçmemesine
özen gösteriniz.
108
UYARI!
Bu arac› arazi flanz›man› “4WD LOCK” konumundayken 80 km/s’yi aflan h›zlarda kullan›lmamal›d›r. Bu uyar› göz ard› edildi¤i takdirde kontrol kayb› yaflanabilir ve bu da ciddi ve hatta ölümcül yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara yol açabilir.
Vites De¤ifltirme ‹fllemi – Elektronik
Olarak Vites De¤ifltiren Arazi fianz›man›
NOT:
NOT:
Sadece ön veya arka tekerlekler patinaj
yaparken vites de¤ifltirmeye çal›flmay›n›z. Aksi
takdirde arazi flanz›man›nda hasar oluflabilir.
Yeni arazi flanz›man› konumu seçilmesi için gerekli koflullar yerine getirilmediyse arazi flanz›man› vites de¤ifltirmez. Seçilen konum için gerekli koflullar yerine getirilene kadar "4WD"
Uyar› Lambas› (takometrenin alt›nda) yan›p söner. Tekrar vites de¤ifltirme giriflimi için: kontrol
dü¤mesini çevirerek orijinal konumuna getiriniz, bütün vites de¤ifltirme koflullar›n› yerine
getiriniz, befl (5) saniye bekleyip tekrar vites de¤ifltirmeyi deneyiniz.
4 tekerlekten çekiflli araçlar›n düzgün çal›flmas›
lastiklerin ebatlar›n›n, tiplerinin ve her tekerle¤in çevresinin eflit olmas›na ba¤l›d›r. Tekerleklerdeki herhangi bir fark arazi flanz›man›na zarar verebilir.
Arazi fianz›man Dü¤mesi
4 tekerlekten çekifl daha iyi çekifl sa¤lad›¤› için
dönerken veya dururken emniyetli dönüfl ve durufl h›z limitlerini aflma e¤ilimi görülür. Yol koflullar›n›n izin verdi¤inden daha h›zl› sürüfl yapmay›n›z.
2WD ⇔ “4WD LOCK”
4WD Kontrol dü¤mesini çevirerek istenilen konuma
getiriniz. 2WD ve “4WD LOCK” aras›nda geçifller
araç dururken veya 80 km/s'ye kadar bir h›zda seyir
halindeyken yap›labilir. Araç hareket halindeyken
kontrol dü¤mesini çevirdikten sonra gaz pedal›n›
anl›k olarak b›rak›rsan›z arazi flanz›man› daha h›zl›
devreye girer veya devreden ç›kar. Araç duruyorsa,
kontak anahtar› “ON” (AÇIK) konumunda olmal› ve
motor ya çal›fl›yor olmal› ya da kapal› olmal›d›r.
Anahtar aksesuar konumunda de¤ilse bu geçifl
yap›lamaz.
NOT:
4x4 sistemi, ön ve/veya arka tekerlekler patinaj
yap›yorsa (çekifl yoksa) 2WD/”4WD LOCK” aras›nda geçifle izin vermez. Bu durumda, (takometrenin alt›ndaki) “4WD” Uyar› Lambas› yan›p
söner. Lamba yan›p sönmeye bafllad›ysa h›z›
düflürüp tekerleklerin dönmesini durdurarak vitesin geçiflini tamamlay›n›z.
NOT:
Lastikler aras›nda düzensiz afl›nmalar, düflük
lastik bas›nc› veya afl›r› yükleme varsa 4WD
LOCK’tan gecikmeli ç›k›fl yaflanabilir.
MP 140 Tek Vitesli “Full-Time” (Tam
Zamanl›) Arazi fianz›man› – Baz›
Modellerde
sek kademe) ve tam zamanl› dört tekerlekten çekifl
sa¤lar. Sürücünün herhangi bir fley yapmas› gerekmez. Bu arazi flanz›man› akslar aras› diferansiyel kullan›r, bu diferansiyel motor torkunun yüzde 48’ini ön
aksa iletirken yüzde 52’sini de arka aksa iletir, böylece ön ve arka tekerlekler bütün yol zeminlerinde farkl› h›zlarda döner. Fren Çekifl Kontrol Sistemi (BTC),
standart ABS ve Çekifl Kontrolü birlefltirir ve kayan
herhangi bir tekerle¤e direnç sa¤lar ve çekiflli tekerleklere ilave tork transferi sa¤lar.
PARK FREN‹
Park frenini devreye sokmak için kolu mümkün oldu¤u kadar s›k› bir flekilde çekiniz. Kontak aç›kken
park freni çekildi¤inde gösterge tablosundaki “Fren
Uyar› Lambas›” yanacakt›r. Park frenini serbest
b›rakmak için, fren pedal›na bas›n›z, kolu hafifçe
yukar› do¤ru çekiniz, ard›ndan kolun uç k›sm›ndaki
dü¤meye basarak kolu tabana do¤ru tamamen
afla¤› indiriniz.
SÜRÜfi TAVS‹YELER‹
NOT:
Gösterge grubundaki “Fren Uyar› Lambas›” sadece park freni kolunun çekildi¤ini gösterir.
Arac› terk etmeden önce park freninin tam olarak uygulanm›fl oldu¤undan emin olunuz.
Hem flehir-içi hem arazi kullan›m›na uygun araçlar›n yerden yüksekli¤i daha fazlad›r ve bir çok arazi
koflulunda çok iyi bir sürüfl performans› sergileyebilmelerini sa¤layan daha dar tekerlek aral›¤› vard›r. Özel tasarlanm›fl yap›lar› ile s›radan araçlara
göre daha yüksek bir a¤›rl›k merkezine sahiptirler.
Zeminden olan yüksekli¤in fazla olmas› sayesinde
yolu daha iyi görürsünüz ve olas› problemler daha
çabuk fark edilir. Klasik 2 tekerlekten çekiflli araçlar
nas›l arazi koflullar›nda düzgün performans gösterecek flekilde tasarlanmam›flsa bu araçlar da 2WD
araçlar ile ayn› h›zda viraj alabilecek flekilde tasarlanmam›flt›r. Mümkünse, keskin viraj almaktan veya ani manevralardan kaç›n›n›z. Bu tipteki di¤er
araçlar gibi bu araçta da yanl›fl kullan›m sonucu
kontrol kayb› hatta devrilme meydana gelebilir.
Park Freni
Çal›flma Bilgileri/Önlemler
MP 140 arazi flanz›man›, tek viteslidir (sadece yük109
Arac› terk etmeden önce, park freninin uyguland›¤›ndan emin olunuz. Ayr›ca vites kolunu P (Park)
konumuna (otomatik flanz›manda) veya R (Geri vites) konumuna veya 1. vitese (düz flanz›manda)
getiriniz. Bir tepenin üzerine park ederken vites kolunu P (Park) konumuna getirmeden önce park freninin çekilmesi gereklidir. Aksi halde, flanz›man kilitleme mekanizmas› üzerindeki yük, vites kolunun
P (Park) konumundan ç›kart›lmas›n› güçlefltirebilir.
UYARI!
G
G
G
110
Arac› terk etmeden önce park frenini tam olarak
uygulay›n›z, aksi takdirde araç devrilme tehlikesi geçirebilir ve yaralanma meydana gelebilir.
Otomatik flanz›man› P (Park) konumunda; düz
flanz›man› ise R (geri vites) veya 1. viteste b›rak›n›z. Aksi takdirde araç devrilme tehlikesi geçirebilir ve yaralanma meydana gelebilir.
Çocuklar›n araçta yaln›z b›rak›lmas› çok tehlikelidir. Çocuklar veya di¤er kifliler yaralanabilir.
Anahtarlar› kontak üzerinde b›rakmay›n›z.
Araçta bulunan çocuklar otomatik camlar› veya baflka kumandalar› çal›flt›rabilir veya arac›
hareket ettirebilir.
Yola ç›kmadan önce park freninin tamamen
serbest b›rak›ld›¤›ndan emin olunuz. Aksi takdirde arka frenlerin afl›r› ›s›nmas›ndan dolay›
fren sistemi ar›zalanarak kaza yapman›za neden olabilecektir.
Yokufl afla¤› park ederken ön tekerleri kald›r›m kenar›na do¤ru, yokufl yukar› park ederken kald›r›m
kenar›n›n aksi yönüne do¤ru çeviriniz.
Arac› terk etmeden önce daima park frenini uygulamal›s›n›z.
K‹L‹TLENMEY‹ ÖNLEY‹C‹ FREN S‹STEM‹
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi yaklafl›k 20 km/s
h›zda bir self-test uygulamaktad›r. Bu test gerçeklefltirilirken aya¤›n›z› hafifçe fren pedal›n›n üzerine
koyarsan›z pedal›n hafifçe hareket etti¤ini hissedebilirsiniz. Bu hareket buzlu ve karl› zeminlerde daha belirgin bir flekilde hissedilecektir. Bu durum normaldir.
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi (ABS), sürücünün zor koflullarda fren yaparken arac›n kontrolünü
kaybetmemesini sa¤lamak amac› ile tasarlanm›flt›r.
Bu sisteme özel bir kontrol modülü kumanda eder
ve hidrolik bas›nc›n› ayarlayarak kaygan zeminlerde tekerleklerin kilitlenmesini ve arac›n kaymas›n›
önler.
Bu test s›ras›nda ve araç ABS yard›m›yla yavafllarken kilitlenmeyi önleyici fren sistemi pompa motoru
çal›flmaktad›r. Pompa motoru hafif bir ses ç›kartmaktad›r. Bu ses normaldir.
Kontrol modülüne do¤ru sinyaller göndermek için
arac›n tüm jantlar› ve lastikleri ayn› ölçüde ve tipte
olmal› ve lastikler öngörülen bas›nçlara fliflirilmelidir.
ABS Frenlerin aya¤›n›zla pompalanmas› fren etkinliklerini azalt›r ve kazaya neden olabilir. Pompalama, durma mesafesinin uzamas›na neden
olur. Yavafllaman›z veya durman›z gerekti¤inde
fren pedal›n›za s›k› bir flekilde bas›n›z.
UYARI!
Lastik hava bas›nçlar›n›n afl›r› derecede yüksek
veya düflük olmas› ve ön ve arka akslarda farkl›
ebatlarda jant ve lastik kullan›lmas› fren performans›n› azaltacakt›r.
UYARI!
NOT:
UYARI!
G
G
G
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) do¤al
fizik kanunlar›n›n araca etki etmesini engelleyemez ve arac›n fren sisteminin ve lastiklerinin durumu ile arac›n yola tutunmas› gibi etkenlerin izin verdi¤inden daha etkili bir frenleme yapman›z› sa¤layamaz ve direksiyon hakimiyetini daha fazla art›ramaz.
ABS virajlara afl›r› h›zla girmek, öndeki arac›
çok yak›ndan takip etmek ve suda k›zaklamak
gibi nedenlerle oluflan kazalar› önleyemez.
Kazalar› ancak emniyetli araç kullanan, dikkatli ve tecrübeli bir sürücü önleyebilir.
ABS donan›m›na sahip bir otomobilin s›n›rlar›,
pervas›zca ve tehlikeli bir flekilde zorlanarak
sürücünün ve di¤er insanlar›n güvenli¤i tehlikeye at›lmamal›d›r.
G
UYARI!
Fren ve gaz pedallar›n› daha güvenli bir flekilde
kullanabilmek için afla¤›daki tavsiyelere uyunuz:
G
Normal sürüfl koflullar›nda aya¤›n›z› devaml› fren
pedal›n›n üzerinde tutarak frenleri “çi¤nemeyiniz”. Bu durum frenlerin afl›r› flekilde ›s›nmas›na
neden olarak fren sisteminin beklenmedik tepkiler vermesine, durufl mesafesinin uzamas›na ve
fren sisteminin hasar görmesine yol açabilir.
Derin bir su birikintisinden geçtikten ya da arac›n›z› y›katt›ktan sonra frenler ›slanarak fren
performans›n›n azalmas›na ve fren sisteminin
beklenmedik tepkiler vermesine neden olabilecektir. Bu durumlarda arac›n›z› çok düflük h›zlarda kullan›p ara ara hafif bir flekilde fren yaparak frenlerinizin kurumas›n› sa¤lay›n›z.
H‹DROL‹K D‹REKS‹YON
Standart hidrolik direksiyon sistemi arac›n do¤ru tepki
vermesini sa¤lar ve dar alanlarda iyi bir manevra
kabiliyeti sunar. Güç deste¤i kaybolursa, sistem
mekanik yönlendirme kapasitesi sa¤layacakt›r.
G
Uzun rampa inifllerinde sürekli fren yap›lmas›
frenlerin kaç›rmas›na ve kontrolünün kaybedilmesine yol açabilir. Düflük viteste motor frenini kullanarak ve flanz›man›n yüksek vitesi kullanmas›n›
engelleyerek, sürekli frene basmaktan kaç›n›n›z.
G
Arac›n›z›n motoru ›s›n›rken yüksek rölanti devirlerinde çal›flaca¤›ndan, arka tekerleklerin patinaja
kalmas›na ve arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olabilecektir. Kaygan zeminlerde araç kullan›rken, dar alanlarda manevra yaparken, park
ederken ve durdururken dikkatli olunuz.
NOT:
Direksiyon simidi hareket alan›n›n sonundaki
artm›fl olan gürültü seviyeleri normal olarak kabul
edilir ve hidrolik direksiyon sisteminde bir problem oldu¤unu göstermez.
G
Islak ve kaygan zeminlerde h›zl› araç kullanma-
So¤uk havalarda ilk kalk›fllarda, hidrolik direksiyon pompas› k›sa bir süreli¤ine ses yapabilir. Bu
D‹KKAT!
ABS Fren Sistemi, araca düzgün bir flekilde tak›lmayan yan sanayi radyolar›n veya telefonlar›n
neden oldu¤u elektronik parazitlerden olumsuz
bir flekilde etkilenebilir.
y›n›z. Lastik diflleri ile yol aras›nda bir su tabakas› oluflabilecektir. Bu k›zaklama arac›n yola
tutunamamas›na ve frenleme kabiliyetinin zay›flamas›na yol açarak arac›n hakimiyetini kaybetmenize neden olabilecektir.
Sert frenaj s›ras›nda fren pedal›nda bir titreflim
hissedebilir ve bir t›k›rt› duyabilirsiniz. Bunlar
Kilitlenmeyi Önleyici Fren sisteminin devreye
girdi¤ini gösteren normal belirtilerdir.
Herhangi bir sebepten dolay› güç deste¤i kesilirse,
direksiyonu kumanda etmeniz hala mümkün olacakt›r. Özellikle çok düflük h›zlarda ve arac›n›z›
park ederken, direksiyonu çevirmek için gereken
kuvvette çok büyük bir art›fl gözlemleyeceksiniz.
111
hidrolik direksiyon sistemindeki so¤uk, yo¤un
hidroli¤e ba¤l›d›r. Bu ses normal olarak düflünülmelidir ve herhangi bir flekilde hidrolik direksiyon
sistemine hasar vermez.
UYARI!
Azalm›fl hidrolik direksiyon deste¤i ile sürüfle
devam etmek sizi ve di¤erlerini bir güvenlik riski
ile karfl› karfl›ya getirebilir. Mümkün olan en k›sa
zamanda servise gidilmelidir.
D‹KKAT!
Hidrolik direksiyonu hareket alan›n›n sonunda
uzun süreli tutmak direksiyon hidroli¤inin s›cakl›¤›n› art›racakt›r, bu nedenle mümkün oldu¤unda
bu durum sonland›r›lmal›d›r. Hidrolik direksiyon
pompas›nda hasar meydana gelebilir.
LAST‹KLER – GENEL B‹LG‹LER
Lastik Bas›nc›
Arac›n güvenli ve tatminkar bir flekilde çal›flmas›
bak›m›ndan lastiklerin uygun bas›nca sahip olmas›
çok önemlidir. Lastik bas›nçlar›n›n uygun olmamas›ndan bafll›ca üç alan etkilenmektedir.
112
1. Emniyet
UYARI!
Uygun miktarda fliflirilmemifl lastikler tehlikelidir
ve kazalara neden olabilir.
G
Lastiklerin az fliflirilmesi lasti¤in esnemesini
art›rarak çabuk afl›nmas›na neden olur.
G
Lasti¤in fazla fliflirilmesi zeminden ald›¤› darbeleri yumuflatmas›n› önler. Yol üzerinde bulunan cisimler ve çukurlar lasti¤inize zarar verebilir.
G
Eflit olmayan lastik bas›nçlar› direksiyon hakimiyeti problemlerine yol açabilir. Arac›n›z›n
kontrolünü kaybedebilirsiniz.
G
Farkl› lastik hava bas›nçlar› arac›n sa¤a veya
sola çekmesine neden olabilir. Bu durum arac›n›z›n kontrolünü kaybetmenize yol açabilir.
G
Gere¤inden az veya fazla fliflirilmifl lastikler
arac›n yol tutufl özelliklerini etkileyebilir ve aniden patlayarak arac›n kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.
Arac›n›z› daima lastikleri önerilen hava bas›nc›na göre fliflirilmifl olarak kullan›n›z.
2. Ekonomi
Uygun olmayan lastik hava bas›nçlar› lastik difllerinin düzensiz bir flekilde afl›nmas›na neden olabilir.
Bu düzensiz afl›nmalar lasti¤in ömrünü azaltarak
erken de¤ifltirilmesine neden olabilir. Lastik hava
bas›nc›n›n gere¤inden düflük olmas› lasti¤in yuvarlanma direncini art›rarak yak›t tüketiminin yükselmesine neden olacakt›r.
3. Sürüfl Konforu ve Arac›n Dengesi
Uygun lastik hava bas›nçlar› sürüfl konforuna katk›da bulunur. Lastik hava bas›nçlar›n›n gere¤inden
yüksek olmas› titreflime neden olarak sürüfl konforunu azalt›r. Lastiklerin gere¤inden az veya fazla fliflirilmesi arac›n dengesini olumsuz flekilde etkileyerek direksiyonun çok yavafl tepki vermesine veya
afl›r› tepki vermesine neden olabilir.
Farkl› lastik hava bas›nçlar›, direksiyonun dengesiz
ve beklenmedik tepkiler vermesine neden olabilir.
Arac›n iki taraf›nda farkl› lastik hava bas›nçlar›, arac›n sa¤a veya sola çekmesine neden olabilir.
Lastik fiiflirme Bas›nc›
Arac›n›z için do¤ru so¤uk lastik fliflirme bas›nçlar›,
sürücü kap›s› üzerinde veya sürücü taraf›ndaki “B”
sütununda bulunan bir etiket üzerinde belirtilmifltir.
D‹KKAT!
Lastik bas›nc›n›n kontrol edilmesinden veya
ayarlanmas›ndan sonra, her zaman supap gövdesi kepini (baz› modellerde) yeniden tak›n›z. Bu
valf gövdesine, onun hasar görmesine sebep
olabilecek, nem ve kirin girmesini önleyecektir.
Etiket üzerinde belirtilen lastik hava bas›nçlar› “So¤uk Lastik fiiflirme Bas›nc›” de¤eridir. So¤uk lastik
fliflirme bas›nc› en az 3 saat kullan›lmam›fl ya da 3
saatlik bir park süresinin sonunda en fazla 1 km yol
yapm›fl bir arac›n lastik hava bas›nc› olarak tan›mlanmaktad›r. So¤uk lastik fliflirme bas›nc› lastik yana¤›nda belirtilen azami de¤erleri aflmamal›d›r.
Lastik Etiketinin Yeri
En az ayda bir kez lastik afl›nmas› veya gözle görülür bir lastik hasar› olup olmad›¤›n› ve ayn› zamanda lastik bas›nc›n› kontrol ediniz. Lastik bas›nc›n› ölçmek için kaliteli bir ölçme aleti kullan›n›z.
Düzgün bir fliflirme olup olmad›¤›n› anlamak için
sadece bakarak yapt›¤›n›z gözleme güvenmeyiniz.
Radyal lastiklerin fliflirme bas›nc› olmas› gerekenden az olsa bile normal görülebilir.
E¤er genifl bir aral›kta de¤ifliklik gösteren d›fl ortam
s›cakl›klar›na maruz kalm›flsan›z, lastik bas›nc›n›n
s›cakl›k de¤iflimiyle de¤iflmesinden dolay› lastik
bas›nçlar›n› daha s›k kontrol ediniz.
Lastik bas›nçlar› her 12° F (7° C) hava s›cakl›¤› de¤ifliminde yaklafl›k olarak 1 psi (7 kPa) de¤iflir.
Özellikle k›fl aylar›nda lastik bas›nçlar›n› garaj›n›zda kontrol ederken bunu akl›n›zda bulundurunuz.
Örnek: e¤er garaj s›cakl›¤› = 68° F ( 20° C) ve d›fl
ortam s›cakl›¤› = 32° F (0° C) ise so¤uk lastik fliflirme bas›nc› 3 psi (21 kPa) yükselmelidir ki bu durum
bu d›fl ortam s›cakl›k koflulunda her 12° F (7° C) s›cakl›k de¤iflimi için 1 psi (7 kPa) bas›nç de¤iflimine
eflittir.
Lastik hava bas›nc› arac›n kullan›lmas› s›ras›nda
13 ila 40 kPa (2 ila 6 psi) aras›nda art›fl gösterebilmektedir. Kullan›m neticesinde oluflan bu normal
bas›nç art›fl›n› gidermek amac› ile lasti¤in havas›n›
‹ND‹RMEY‹N‹Z.
Yüksek H›zda Kullan›m
Arac›n›z›n belirlenmifl yasal h›z s›n›rlar› dahilinde
güvenli h›zlarda kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.
Yasal h›z s›n›rlar›n›n veya koflullar›n daha yüksek
h›zlarda kullan›ma izin vermesi halinde lastik hava
bas›nçlar›n›n do¤ru olmas› çok büyük önem kazanmaktad›r. Arac›n yüksek h›zda çal›flt›r›lmas› için art›r›lm›fl lastik bas›nc› ve düflürülmüfl araç yükü gerekebilir. Tavsiye edilen emniyetli çal›flt›rma h›zlar›,
yükleri ve lastik fliflirme bas›nçlar› için orijinal ekipman veya yetkili lastik bayilerine bak›n›z.
UYARI!
Arac›n yüklü olarak yüksek h›zda kullan›lmas›
tehlikelidir. Lastikleriniz bu flekilde bir zorlanma
sonucunda patlayabilir. Bu durum ciddi bir kazaya yol açabilir. Arac› azami yükle sürekli olarak
120 km/saatin üzerindeki h›zlarda kullanmay›n›z.
113
Radyal Katl› Lastikler
UYARI!
Radyal lastiklerin arac›n›zda baflka tip lastiklerle
birlikte kullan›lmas› arac›n yol tutuflunu olumsuz
etkileyebilir. Arac›n dengesini kaybetmesi sonucunda kazaya neden olabilir. Radyal lastikleri her
zaman dörtlü tak›m halinde kullan›n›z, asla baflka
tip lastiklerle bir arada kullanmay›n›z.
Lastik Afl›nma Göstergeleri
Lastik afl›nma göstergeleri size lasti¤inizin ne zaman de¤ifltirilmesi gerekti¤ini göstermede yard›mc›
olmas› için orijinal lastiklerin içinde bulunmaktad›r.
AfiINMIfi LAST‹K
YEN‹ LAST‹K
LAST‹K AfiINMA
GÖSTERGES‹
Radyal lastiklerdeki kesik ve delikler lastik yana¤›n›n esnek olmas› nedeniyle sadece lastik difllerinin
bulundu¤u lastik taban›nda onar›labilir. Radyal lastiklerin onar›m› ile ilgili bilgi için yetkili lastik sat›c›n›za baflvurunuz.
Lastiklerin Patinaj Yapmas›
Çamur, kar veya buzda sapland›¤›n›zda 55 km/saat h›zdan yüksek h›zda patinaj yapt›rmay›n›z.
UYARI!
H›zl› patinaj yapan lastikler tehlikeli sonuçlar do¤urabilir. Afl›r› yüksek h›z nedeniyle oluflan kuvvetler lasti¤in hasar görmesine neden olabilir.
Lastik patlayarak flah›slar›n yaralanmas›na neden olabilir. Yumuflak bir zemine sapland›¤›n›z
takdirde tekerleklerinize 55 km/sa h›z›n üzerinde
patinaj yapt›rmay›n›z. Tekerle¤in h›z› ne olursa
olsun patinaj yaparken arac›n etraf›na kimseyi
yaklaflt›rmay›n›z.
114
UYARI!
Lastikler ve yedek lastikler, afl›nma çok olmam›flsa
bile alt› y›lda bir de¤ifltirilmelidir. Bu uyar›n›n dikkate al›nmamas›, lastiklerden kaynakl› sorunlara yol
açabilir. Kontrolü kaybedip sonu a¤›r yaralanma
veya ölüm olabilecek kazalar yaflayabilirsiniz.
Tak›lmayan lastikleri serin ve kuru bir yerde ve ›fl›ktan
mümkün oldu¤unca uzakta muhafaza ediniz. Lastiklerin ya¤, gres veya benzinle temas›n› önleyiniz.
Yeni Lastik Al›rken
Bu göstergeler difl kanallar›n›n dibine tak›lm›fllard›r.
Bu göstergeler 2 mm geniflli¤indeki dar fleritlerdir ve
difl kanallar›nda bulunur. Difl bu afl›nma göstergelerine kadar afl›nd›¤›nda, lastikler de¤ifltirilmelidir.
Bu noktada birçok eyalet lastik de¤ifltirilmesini gerektiren kanunlara sahiptir.
Lastik Ömrü
Lastik servis ömrü, sadece bunlarla s›n›rl› olmamakla birlikte, flu faktörler taraf›ndan belirlenir:
G
Sürüfl tarz›
G
Lastik bas›nc›
G
Katedilen yol
Arac›n›z›n orijinal lastikleri birçok özelli¤i dengeli bir
flekilde sunmaktad›r. Lastiklerin afl›nma seviyesi ve
hava bas›nçlar› düzenli bir flekilde kontrol edilmelidir. Üretici, lastiklerin de¤ifltirilmesi gerekti¤inde yeni alaca¤›n›z lastiklerin arac›n orijinal lastikleri ile
ayn› ölçülere, kaliteye ve performansa sahip olmas›n› önemle tavsiye etmektedir (lastik afl›nma göstergeleri hakk›ndaki paragrafa bak›n›z). Lastiklerinizin ebatlar› için Lastik ve Yükleme Bilgisi plakas›na
bak›n›z. Servis aç›klamas› ve belirlenen yük miktar› orijinal lastiklerden ö¤renilebilir. Yeni lastiklerin
arac›n orijinal lastiklerine eflde¤er olmamas› arac›n›z›n güvenli¤ini, yol tutufl özelli¤ini ve sürüfl konforunu olumsuz yönde etkileyecektir. Lastiklerin teknik özellikleri hakk›ndaki sorular›n›z için arac›n orijinal lastiklerini üreten firman›n yetkili bayi ile temas
kurman›z› tavsiye ederiz.
UYARI!
G
G
G
Arac›n›z›n lastik etiketinde belirtilen lastik tipine, jant ebad›na ve h›z ile yük de¤erine uygun
olmayan bir lastik kullanmay›n›z. Onaylanmam›fl baz› lastik ve jant kombinasyonlar› arac›n›z›n süspansiyon ölçülerini ve performans
özelliklerini etkileyerek arac›n›z›n yönlendirme, yol tutufl ve frenleme özelliklerinin de¤iflmesine neden olabilir. Bu durum arac›n›z›n
beklenmedik tepkiler vermesine neden olacak
ve direksiyon ve süspansiyon aksam›na afl›r›
yük binmesine yol açacakt›r. Arac›n hakimiyetini kaybederek yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek bir kaza yapman›za neden
olabilir. Sadece arac›n›zda kullan›lmas›na izin
verilen tipte ve ebatta, izin verilen h›z ve yük
de¤erine sahip lastik ve jantlar kullan›n›z.
Asla arac›n›zda tak›l› bulunan orijinal lastiklerden daha küçük yükleme indeksine veya kapasitesine sahip lastikler kullanmay›n›z. Daha
küçük yükleme indeksine sahip lastik kullanmak lasti¤in afl›r› yüklenmesine ve ar›za yapmas›na sebep olabilir. Arac›n kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
Arac›n›za uygun h›z kapasitesine sahip olmayan bir lastik kullanmak lasti¤in aniden patlamas›na ve arac›n kontrolünü kaybetmenize
neden olabilir.
D‹KKAT!
Arac›n orijinal lastiklerinin farkl› ebattaki lastiklerle de¤ifltirilmesi, arac›n h›z göstergesi ile kilometre sayac›n›n hatal› de¤erler göstermesine
neden olabilir.
Rot ve Balans Ayar›
Süspansiyon ayarlar›n›n bozuk olmas› afla¤›da belirtilen sorunlar›n yaflanmas›na neden olabilir:
G
lastiklerin h›zl› afl›nmas›,
G
lastiklerin tek tarafl› ve düzensiz bir flekilde afl›nmas›,
G
arac›n sa¤a veya sola çekmesi.
Lastikler de arac›n›z›n sa¤a veya sola çekmesine neden olabilir. Rot ayar› bu durumun düzeltilmesini sa¤lamaz. Sorunun do¤ru bir flekilde teflhis edilebilmesi için
yetkili servise baflvurunuz.
Rot ayar›n›n bozuk olmas› araçta titreflim oluflmas›na
yol açmaz. Araçta meydana gelen titreflimler lastik ve
jantlar›n balanslar›n›n bozuk olmas›ndan kaynaklanabilir. Do¤ru balans ayar› titreflimleri, lastiklerin yalpalamas›n› ve bölgesel afl›nmalar› azaltacakt›r.
LAST‹K BASINCI ‹ZLEME S‹STEM‹
(TPMS) – BAZI MODELLERDE
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS), araç için
tavsiye edilen so¤uk plaka bas›nc›na göre düflük
olan lastik bas›nçlar›nda sürücüyü uyaracakt›r.
Lastik bas›nc› s›cakl›kla beraber her -11 ˚C için 1
psi (7 kPa) de¤iflecektir. Bu d›fl ortam›n s›cakl›¤›
düfltü¤ü zaman lastik bas›nc›n›n da düflece¤i anlam›na gelir. Lastik bas›nc› daima lasti¤in so¤uk fliflirme bas›nc›na göre ayarlanmal›d›r. Bu, arac›n 3 saatten fazla bir süre kullan›lmamas›n›n ard›ndan ve
d›fl ortam s›cakl›¤›nda al›nan lastik bas›nc› olarak
tan›mlan›r. Araç lastiklerinin uygun bir flekilde fliflirilmesi hakk›nda bilgi almak için bu bölümdeki “Lastikler – Genel Bilgiler” k›sm›na bak›n›z. Lastik bas›nc› ayr›ca arac›n kullan›lmas› esnas›nda da artacakt›r – bu normaldir ve artm›fl olan bu bas›nç için
bir ayarlama olmamal›d›r.
TPM Sistemi, lastik bas›nc›n›n düflük s›cakl›k etkilerinin de içinde bulundu¤u herhangi bir sebepten
dolay› düflük bas›nç uyar› efli¤inin alt›na düflmesi
durumunda sürücüyü uyaracakt›r.
TPM sistemi lastik bas›nc› düflük oldu¤u süre boyunca sürücüyü uyarmaya devam edecektir ve lastik bas›nc› tavsiye edilen so¤uk lastik bas›nc›na veya bu bas›nc›n üstünde bir seviyeye gelene kadar
kapanmayacakt›r. Düflük lastik bas›nc› uyar›s› bir
kere yand›¤›nda, “Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›”n›n kapat›lmas› için lastik bas›nc› tavsiye edilen
so¤uk bas›nç de¤erine yükseltilmelidir. Sistem otomatik olarak güncellenecektir ve güncellenmifl lastik bas›nçlar› kabul edildi¤inde “Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›” uyar› lambas› sönecektir. Bu bilgiyi
kabul etmesi için arac›n 10 dakika kadar 24
km/saatin üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
115
Örne¤in, arac›n›z 33 psi F (227 kPa) tavsiye edilen
so¤uk (3 saatten fazla bir süre park edilmifl) plaka
de¤erine sahip olabilir. E¤er ortam s›cakl›¤› 68˚ F
(20˚ C) ve ölçülen lastik bas›nc› 28 psi (193 kPa)
ise, s›cakl›¤›n 20˚ F (-7˚ C)’ye düflmesi lastik bas›nc›n› yaklafl›k olarak 24 psi (165 kPa)’a düflürecektir. Bu lastik bas›nc› “Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›”n› yakmak için yeteri kadar düflüktür. Arac› kullanmak lastik bas›nc›n›n yaklafl›k olarak 28 psi (193
kPa)’a yükselmesine sebep olacakt›r ancak “Lastik
Bas›nc› ‹zleme Lambas›” hala yanacakt›r. Bu durumda, “Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›” sadece
lastikler tavsiye edilen so¤uk plaka bas›nc› de¤erine fliflirilmesinin ard›ndan sönecektir.
mamal›d›r.
D‹KKAT!
TPMS arac›n orijinal ekipman›nda yer alan lastikler ve jantlar için optimize edilmifltir. TPMS bas›nç
de¤erleri arac›n›zda kullan›lan lastik ölçülerine göre belirlenmifltir. Ayn› ebatta, türde ve/veya tarzda
lastikler kullan›lmad›¤› takdirde sistem hatal› bir
flekilde çal›flabilecek ya da sensörler hasar görebile-cektir. Piyasada aksesuar olarak sat›lan jantlar
sensörlerin hasar görmesine neden olabilecektir.
Arac›n›z TPMS ile donat›lm›fl ise tüplü lastik onar›m kitleri ya da balans kurflunlar› kullanmay›n›z.
Aksi takdirde sensörler hasar görebilecektir.
G
G
G
D‹KKAT!
Lastik bas›nc›n›n kontrol edilmesinden veya
ayarlanmas›ndan sonra, her zaman supap gövdesi kepini (baz› modellerde) yeniden tak›n›z. Bu
valf gövdesine, onun hasar görmesine sebep
olabilecek, nem ve kirin girmesini önleyecektir.
NOT:
TPMS normal lastik bak›m› iflleminin yerini
almak veya lasti¤in patlad›¤›n› belirt-mek ya
da durumu hakk›nda bilgi vermek amac›n› tafl›mamaktad›r.
G
G
116
Lastik hava bas›nc› kontrol edilirken TPMS
lastik hava bas›nc› göstergesi olarak kullan›l-
Arac›n önemli derecede düflük hava bas›nc›
olan bir lastik ile sürülmesi lastikte afl›r› ›s›nma ve sonuç olarak da ar›zaya sebep olur. Düflük lastik hava bas›nc› ayn› zamanda yak›t verimini de azalt›r ve arac›n kullan›lmas› ve durdurulmas› becerisini de kötü yönde etkiler.
TPMS düzgün bir lastik bak›m›n›n yerine geçmez. “Lastik Hava Bas›nc› ‹zleme Lambas›”n›n yanmas›n› sa¤lamayacak derecede bir
düflük fliflirme bas›nc› olsa bile do¤ru lastik
hava bas›nc›n› sa¤lamak sürücünün sorumlulu¤undad›r.
Mevsime ba¤l› s›cakl›k de¤ifliklikleri lastik
bas›nc›n› etkiler ve TPM sistemi lastikteki
gerçek lastik bas›nc›n› izler.
“Base” Sistem – Baz› Modellerde
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS), lastik bas›nc› seviyelerini izlemek için tekerlek jantlar›na tak›lm›fl olan elektronik sensörler ile kablosuz teknolojiyi kullan›r. Sensörler, valf sisteminin bir parças› olarak her bir tekere tak›l›r, lastik bas›nc› de¤erlerini
Al›c› Modülüne iletir.
NOT:
Tüm lastiklerinizin hava bas›nçlar›n› düzenli
olarak kontrol etmeniz ve do¤ru hava bas›nc›na
sahip olmalar›n› sa¤laman›z büyük bir önem tafl›maktad›r.
Lastik Hava Bas›nc› ‹zleme Sistemi afla¤›da belirtilen parçalardan oluflmaktad›r:
G
Al›c› Modülü
G
4 adet Tekerlek Sensörü
G
Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›
Bir veya daha fazla dört aktif yol lasti¤i bas›nc› düflük oldu¤unda “Lastik Bas›nc› ‹zleme Uyar› Lambas›” gösterge grubunda yanar ve bir uyar› sesi duyulur. Uyar› sesi
kontak her aç›ld›¤›nda tespit etti¤i durumlar› belirtir. Bu durumda, en k›sa sürede arac› durdurup araçtaki bütün lastiklerin bas›nc›n› tek tek
kontrol edip üreticinin tavsiye etti¤i bas›nçta olup olmad›¤›na bak›n›z. Sistem otomatik olarak güncellenir ve güncellenmifl olan lastik bas›nçlar› sisteme
ulaflt›¤›nda lamba söner. Bu bilgiyi almas› için arac›n 24 km/s'nin üzerinde 10 dakika sürülmesi gerekebilir. Düflük bas›nçl› bir yedek lastik lamban›n
yanmas›na veya uyar› sesinin verilmesine neden
olmaz.
"Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›" 60 saniye boyunca yan›p söner ve sistem bir hata tespit etti¤inde
sesli uyar› verilir. Lamba, her on dakikada bir, sesli
uyar› vermeden ve ar›zal› durum giderilene kadar
yan›p sönmeye tekrar eder. Kontak anahtar› kapat›p aç›ld›¤›nda sistem ar›zay› hala alg›l›yorsa bu ifllem dizisi yine devam eder.
NOT:
NOT:
Arac›n›zda standart stepne ya da opsiyonel orijinal boyutta olmayan (kompakt) bir stepne olabilir. Bu stepnelerde lastik bas›nc› izleme sensörü yoktur. Bu yüzden, bunlar TPMS taraf›ndan izlenmez. Düflük bas›nçl› bir lasti¤i bu stepnelerden biriyle de¤ifltirdi¤inizde kontak anahtar›n›n her çevriliflinde "Lastik Bas›nc› ‹zleme
Lambas›" yanar ve sesli uyar› verilir. Orijinal
lastik düzgün bir flekilde tamir edilip tekrar tak›ld›¤›nda TPMS otomatik olarak güncellenir ve
lastiklerden hiç biri uyar› efli¤inin alt›na inmemifl olaca¤›ndan uyar› lambas› söner. Bu bilginin güncellenmesi için arac›n 24 km/s'nin üzerinde 10 dakika kullan›lmas› gerekebilir.
Tüm lastiklerinizin hava bas›nçlar›n› düzenli
olarak kontrol etmeniz ve do¤ru hava bas›nc›na
sahip olmalar›n› sa¤laman›z büyük bir önem
tafl›maktad›r.
Premium Sistem – Baz› Modellerde
G
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS), lastik bas›nc› seviyelerini izlemek için tekerlek jantlar›na tak›lm›fl olan elektronik sensörler ile kablosuz teknolojiyi kullan›r. Sensörler, valf sisteminin bir parças› olarak her bir tekere tak›l›r, lastik bas›nc› okumalar›n›
Al›c› Modülüne iletir.
Lastik Hava Bas›nc› ‹zleme Sistemi afla¤›da belirtilen parçalardan oluflmaktad›r:
G
Al›c› Modülü
G
4 adet Tekerlek Sensörü
G
G
3 adet Tekerlek Sensörü Tetikleme Modülü (dört
tekerlek yuvas›n›n üçünde tak›l›d›r)
EVIC’te Çeflitli Lastik Hava Bas›nc› ‹zleme
Sistemi Ekran Mesajlar›
Lastik Hava Bas›nc› ‹zleme Lambas›
Lastik Bas›nc› ‹zleme Düflük Bas›nç Uyar›lar›
Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas› gösterge
panelinde yanacakt›r ve kullan›lan dört tekerlekten birinin veya daha fazlas›n›n bas›nc› düflük oldu¤unda bir ses devreye sokulur. Uyar› sesi, tespit edilen her bir durum için, konta¤›n her çevriliflinde duyulacakt›r. Ayr›ca, Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) düflük bas›nc›n/bas›nçlar›n yan›p söndü¤ü bir bas›nç de¤erleri grafi¤i gösterecektir.
117
NOT:
Sisteminiz bas›nç birimlerini PSI, kPa veya BAR
olarak gösterecek flekilde ayarlanm›fl olabilir.
Lambas› sönecektir. Bu bilgiyi kabul etmesi için
arac›n 10 dakika kadar 24 km/saatin üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
TPM Sistemini Kontrol Ediniz Mesaj› (Check
TPM System Message)
Bir ar›za tespit edildi¤inde, Lastik Bas›nc›
‹zleme Lambas› 60 saniyeli¤ine yan›p söner ve bir uyar› sesi duyulur. Yan›p sönme
döngüsü ar›za durumu giderilene kadar, bir
ses duyulmaks›z›n, her on dakikada bir tekrar eder.
EVIC üç saniyeli¤ine “CHECK TPM SYSTEM”
(TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) mesaj›n›
gösterecektir. Bu metin mesaj›n›n ard›ndan, hangi
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sensörü/Sensörlerinin kabul
edilmedi¤ini gösteren bas›nç de¤eri için “- -“ fleklinde bir grafik görülecektir.
NOT:
NOT:
Düflük yedek lastik bas›nc› Lastik Bas›nc›
‹zleme Lambas›n›n yanmas›na ve bir sesin
duyulmas›na sebep olmayacakt›r.
Sisteminiz bas›nç birimlerini PSI, kPa veya BAR
olarak gösterecek flekilde ayarlanm›fl olabilir.
Düflük bas›nç aktif olarak kullan›lmakta olan dört
lastikten herhangi birinde oldu¤unda, mümkün olan
en k›sa sürede durmal›s›n›z ve grafik ekran›nda
yan›p sönmekte olan lasti¤i/lastikleri arac›n tavsiye
edilen so¤uk plaka bas›nc› de¤erine kadar
fliflirmelisiniz. Sistem otomatik olarak güncellenecektir, grafik ekran›ndaki bas›nç de¤erlerinin
yan›p sönmesi kesilecektir ve güncellenmifl lastik
bas›nçlar› al›nd›¤›nda, Lastik Bas›nc› ‹zleme
118
E¤er kontak anahtar› çevrilirse, sistem ar›zas›n›n
hala var oldu¤unu bildiren bu s›ra tekrar edecektir.
E¤er sistem ar›zas› giderilirse, Lastik Bas›nc› ‹zleme Uyar› Lambas› daha fazla yan›p sönmez ve bu
lastikler (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj› art›k gösterilmez.
NOT:
Arac›n›zda standart stepne ya da opsiyonel, orijinal boyutta olmayan (kompakt) bir stepne olabilir. Bu lastikler bas›nç izleme sensörüne sahip
de¤ildir. Bu nedenle, bu lastikler Lastik Bas›nc›
‹zleme Sistemi (TPMS) taraf›ndan izlenmeyecektir. Kompakt stepnenin veya tam ebatta, ayn›
olmayan stepnenin düflük bas›nçl› bir lastikle
de¤ifltirilmesi durumunda, bir sonraki kontak
anahtar› döngüsü hala “Lastik Bas›nc› ‹zleme
Lambas›”n› AÇIK olarak gösterecek, bir ses duyulacak ve Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC)
düflük lastik bas›nc› de¤erini grafik ekran›nda
yan›p sönüyor olarak gösterecektir. Bununla
birlikte, arac› 10 dakikaya kadar 24 km/saatin
üzerinde bir h›zla kullanmak, EVIC ekran›nda
“CHECK TPM SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹ KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj›n› görüntüleyecektir.
Bu metin mesaj›n›n ard›ndan yan›p sönen düflük bas›nç de¤erinin yerinde “- -” fleklinde bir
grafik görüntülenecektir. Birbirini takip eden
her kontak döngüsünde “Lastik Bas›nc› ‹zleme
Lambas›” Yanacak, bir ses duyulacak, EVIC ekran›nda “CHECK TP SYSTEM” (TPM S‹STEM‹N‹
KONTROL ED‹N‹Z) metin mesaj› görüntülenecek ve grafik ekran›nda yedek lastik bölgesinin
bas›nç de¤eri yerinde “- -” fleklinde bir grafik
görüntülenecektir. Orijinal yol lasti¤i düzgün
flekilde tamir ettirildi¤inde ve araçta kompakt
stepne veya standart stepnenin yerine geri kondu¤unda TPMS EVIC’teki grafik ekran›n›, “- -”
yerine yeni lastik bas›nc› de¤eriyle güncelleyecektir ve “Lastik Bas›nc› ‹zleme Lambas›” kullan›lan lastiklerin hiçbirisinin düflük bas›nç uyar›
efli¤inin alt›nda olmamas› durumunda sönecektir. Olanlar› güncellemesi için arac›n 10 dakika
kadar 24 km/saatin üzerinde kullan›lmas› gerekebilir.
Genel Bilgiler
Bu cihaz, FCC kurallar›-bölüm 15 ve Industry Canada
RSS-210 ile uyumludur. Afla¤›daki koflullarda kullan›lmal›d›r:
Bu sistemin çal›flmas› flu iki koflula ba¤l›d›r:
G
Bu cihaz zararl› parazitlere neden olmamal›d›r.
G
Bu cihaz istenmeden çal›flmalara neden olacak parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti yakalamal›d›r.
Lastik hava bas›nc› sensörleri flu yetki belgelerinden
birine sahiptir:
Amerika Birleflik Devletleri.......................KR5S120123
Kanada ..................................................2671-S120123
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ (Benzinli Motorlar)
Arac›n›z, tüm emisyon düzenlemelerini karfl›layacak
ve 91 derecelik minimum oktana sahip yüksek kalitede kurflunsuz benzin kulland›¤›n›z zaman mükemmel
bir yak›t ekonomisi sa¤layacak flekilde tasarlanm›flt›r.
Araç, 91 derecelik minimum oktana sahip normal kurflunsuz yak›ttan 98 derecelik minimum oktana sahip
premium kurflunsuz aral›¤›nda de¤iflen yak›tlarla çal›flacakt›r.
Dünya genelinde 40 otomobil üreticisi, gelifltirilmifl
emisyonlar, motor performans› ve arac›n›z›n dayan›kl›l›¤› sa¤lamak için gerekli olan yak›t özelliklerini
belirlemek için istikrarl› benzin teknik özelliklerini
(Dünya Geneli Yak›t Bildirisi WWFC) karara ba¤lad›lar ve onaylad›lar. Üreticiler e¤er mevcutsa WWFC
teknik özelliklerini karfl›layan benzinlerin kullan›m›n›
tavsiye etmektedir.
Düflük motor h›zlar›nda hafif vuruntu motorunuz için
zararl› de¤ildir. Bununla birlikte, yüksek h›zlardaki
a¤›r vuruntu hasara sebep olabilir ve derhal bayinize
rapor edilmelidir. A¤›r vuruntu flartlar› alt›nda arac›n
kullan›lmas›ndan kaynaklanan motor hasarlar› yeni
araç garantisi taraf›ndan kapsanm›yor olabilir.
Uygun oktan derecesine sahip kurflunsuz benzin kullanman›n yan› s›ra, deterjan, korozyon ve denge katk›lar› içeren benzinlerin kullan›lmas› da tavsiye edilir.
Bu katk›lara sahip benzinlerin kullan›lmas› yak›t ekonomisini gelifltirmede, emisyonlar› azaltmada ve araç
performans›n› sürdürmede yard›mc› olabilir.
Düflük kalitedeki benzin zor çal›flt›rma, motorun stop
etmesi ve tekleme gibi problemlere yol açabilir. E¤er
bu sorunlar› yafl›yorsan›z, servise baflvurmadan önce baflka marka bir benzin deneyiniz.
Metanol
(Metil veya Odun ‹spirtosu) kurflunsuz benzin ile
harmanlanarak çeflitli konsantrasyonlarda kullan›labilmektedir. Piyasada yard›mc› solvent ad› verilen di¤er alkol türlerinin yan› s›ra %3 veya daha
fazla metanol içeren benzinler sat›lmaktad›r
Metanol içeren benzin kullanmay›n›z.
Metanol/benzin kar›fl›m›n›n kullan›lmas› motorun
zor çal›flmas›na ve teklemesine neden olabilece¤i
gibi yak›t sisteminin önemli parçalar›na da zarar verebilmektedir.
119
Metanol/benzin kar›fl›m›n›n kullan›m› sonucunda oluflacak sorunlar üreticinin sorumlulu¤unda de¤ildir ve
yeni araç garantisi kapsam›na girmeyebilir.
Temiz Hava Yak›t›
Özellikle hava kirlili¤i oran›n›n yüksek oldu¤u bölgelerde birçok benzin çeflidi temiz havaya katk›da bulunacak flekilde harmanlanmaktad›r. Yeniden formüle edilmifl benzin olarak adland›r›lan bu yeni kar›fl›mlar daha
temiz yanan bir yak›t elde edilmesini sa¤lamaktad›r.
Havan›n temizlenmesine yönelik tüm u¤rafllar› desteklemekteyiz. Siz de mümkün mertebe bu tür yak›tlar›
kullanarak bu çabalara yard›mc› olabilirsiniz.
YAKIT DOLDURMA
Kilitlenen Yak›t Deposu Kapa¤›
Kilitlenen yak›t kapa¤›, arac›n sol taraf›nda, yak›t
deposu kapa¤›n›n arkas›ndad›r. E¤er yak›t kapa¤›
kaybolur veya zarar görürse, yedek kapa¤›n o araçta kullan›m için oldu¤undan emin olunuz.
Anahtar› yuvas›na sokup sa¤a çevirerek kilidi aç›n›z. Yak›t kapa¤› dü¤mesini sola çevirerek kapa¤›
ç›kar›n›z.
Yak›t kapa¤›n› s›karken 2 veya 3 klik sesi duyulana
kadar çevirerek kapa¤›n düzgün oturdu¤undan
emin olunuz.
Yak›t Katk›lar›
D‹KKAT!
D‹KKAT!
Yak›t›n akmas›ndan ve taflmas›ndan kaç›nmak
için, yak›t dolumunun ard›ndan tekrar “ekleme”
ya da “doldurma” yapmay›n›z.
YAKIT ÖZELL‹KLER‹ – D‹ZEL
MOTORLAR
120
Yak›t sisteminde veya emisyon kontrol sisteminde oluflan hasarlar hatal› yak›t deposu dolum kapa¤›n›n kullan›lmas›ndan kaynaklan›yor olabilir.
Yerine zay›f flekilde oturmufl olan kapak kirlerin
yak›t sistemine girmesine izin verebilir. Ayr›ca,
piyasa mal› gevflek kapaklar, sistemden yak›t
buhar› kaçabilece¤inden dolay› MIL’in (Ar›za
Uyar› Lambas›) yanmas›na sebep olabilir.
Yerine zay›f flekilde oturmufl yak›t kapa¤› Ar›za
Uyar› Lambas›n›n yanmas›na sebep olabilir.
Yak›t sistemini temizleyici maddelerin rasgele kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Benzinin içerisinde bulunan katran› ve verni¤i gidermeyi amaçlayan bu maddelerin ço¤u aktif solvent ve benzeri kimyasal maddeler içermektedir. Bu maddeler yak›t sisteminde kullan›lan conta ve
diyaframlara hasar verebilmektedir.
Premium Kalitede Dizel yak›tlar bilinen yak›t istasyonlar›nda bulunabilir. Biz sadece, 50 veya daha üzerinde Setan say›s›na sahip bulunabilecek en iyi kalitedeki yak›t›
kullanman›z› teflvik ediyoruz. Ayn› zamanda maksimum
50 ppm sülfür (kükürt) içeren dizel yak›t kullan›m› gerekmektedir. Bölgenizde bulunabilecek yak›tlar ile ilgili olarak daha fazla bilgi için yetkili servisinize dan›fl›n›z.
D‹KKAT!
Yak›t Deposu Kapa¤›
NOT:
Yak›t doldurma tabancas› “klik” sesi verdi¤inde
veya “kapand›¤›nda” yak›t deposu dolu demektir.
UYARI!
G
G
Yak›t depo kapa¤› ç›kar›lm›flken veya depo
dolduruluyorken arac›n içinde veya civar›nda
asla sigara ve benzeri fleyler içmeyiniz.
Motor çal›fl›yorken asla yak›t eklemeyiniz. Bu
durum ço¤u ülkede ve ABD’de yang›n regülasyonlar›na ihlali anlam›na gelmektedir ve
ar›za uyar› lambas›n›n yanmas›na sebep olacakt›r.
UYARI!
E¤er yak›t, arac›n içerisinde bulunan tafl›nabilir
bir kaba pompalan›rsa, yang›n ile sonuçlanabilir.
Yanabilirsiniz. Yak›t kaplar›n› doldururken daima
yere koyunuz.
RÖMORK ÇEKME
Bu bölümde, arac›n›zla kabul edilebilir bir flekilde
yapabilece¤iniz römork çekme iflleminin limitleri
hakk›nda emniyet ipuçlar›n› ve bilgilerini bulacaks›n›z. Bir römorku çekmeden önce, yükünüzü etkili ve
mümkün oldu¤unca emniyetli bir flekilde çekmek
için, bu bilgileri dikkatlice gözden geçiriniz.
Garanti kapsam›n›n d›fl›na ç›kmamak için, bu k›lavuzda yer alan römork çekmede kullan›lan araçlarla ilgili gerekliliklere ve tavsiyelere uyunuz.
Genel Römork Çekme Aç›klamalar›
Afla¤›daki römork çekme ile ilgili tan›mlar ileriki k›s›mlardaki bilgileri anlamada size yard›mc› olacakt›r.
Brüt Araç A¤›rl›k S›n›f› (GVWR)
GVWR arac›n›z›n toplam izin verilen a¤›rl›¤›d›r. Bu
arac›n›z›n, sürücünün, yolcular›n, bagaj›n ve römork çeki kancas›n›n a¤›rl›¤›d›r. Toplam a¤›rl›k s›n›rland›r›lmal›d›r, böylelikle GVWR’yi aflmazs›n›z.
Brüt Römork A¤›rl›¤› (GTW)
Brüt römork a¤›rl›¤› (GTW), römork ve onun “yüklenmifl ve harekete haz›r durumundaki” tüm bagajlar›n, tüketim malzemelerinin ve römork içinde veya
üzerinde tak›l› ekipmanlar›n (kal›c› veya geçici)
a¤›rl›¤›d›r. GTW’yi ölçmenin tavsiye edilen yolu,
tam dolu römorkunuzu bir araç kantar› üzerine koyman›zd›r. Römorkun tam a¤›rl›¤› kantar taraf›ndan
verilecektir.
Brüt Kombinasyon A¤›rl›k S›n›f› (GCWR)
Brüt kombinasyon a¤›rl›k s›n›f› (GCWR), arac›n›z›n
ve römorkunuzun bir kombinasyon biçiminde tart›ld›klar›nda izin verilen toplam a¤›rl›¤›d›r. (GCWR’de,
sürücünün binmesi için 68 kg’l›k bir a¤›rl›k pay›
b›rak›ld›¤›n akl›n›zda bulundurunuz).
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› (GAWR)
GAWR ön ve arka akslar›n maksimum kapasitesidir. Yükü ön ve arka aks üzerinde düzgün bir flekilde da¤›t›n›z. Her iki ön veya arka GAWR a¤›rl›¤›n›
aflmad›¤›n›zdan emin olunuz.
UYARI!
Maksimum ön veya arka GAWR a¤›rl›¤›n› aflmaman›z önemlidir. Herhangi bir a¤›rl›k s›n›f› afl›l›rsa bu durum tehlikeli bir sürüfl kofluluyla sonuçlanabilir. Arac›n kontrolünü kaybedebilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Çeki Kancas› A¤›rl›¤› (TW)
Römorkun çeki kancas›na uygulad›¤› afla¤› yönlü
kuvvettir. Bir çok durumda, römork a¤›rl›¤›n›n
%7’sinden az %10’undan fazla olmamal›d›r. Çeki
kancas›n›n a¤›rl›¤›, hem kanca sertifika s›n›f›n›n
hem de römork çeki kancas› çerçevesi s›n›f›n›n en
az olan›n› aflmamal›d›r. Asla römork yükünün
%4’ünden ve 25 kg’den az olmamal›d›r. Çeki kancas›n›n yükünü, arac›n›za yükledi¤iniz yük ve onun
GAWR a¤›rl›¤›n›n bir parças› olarak düflünmelisiniz.
UYARI!
Hatal› olarak ayarlanm›fl kanca sistemi kullan›m›, dengeyi ve frenleme performans›n› azaltabilir ve kazalara sebep olabilir. Daha fazla bilgi için
kanca veya römork üreticisine veya bilinen bir römork/karavan sat›c›s›na baflvurunuz.
121
Ön bölge
G
Römorkun ön k›sm›n›n maksimum yüksekli¤i ve
maksimum derinli¤i.
Römork Ba¤lant›s›
Sabit kanca için klipsi do¤rudan belirlenmifl noktaya tutturunuz. Bu alternatife römork üreticisi
taraf›ndan, klipsin bu flekilde kullan›mda yeterince
güçlü olamayabilece¤i için özel olarak izin verilmelidir.
3500 kg’a kadar olan frenli römorklar için Avrupa frenleme düzenlemeleri, römorkun ya ikincil bir ba¤lant›
ya da bir fren kablosu ile sabitlenmesini gerektirir.
Römorkun normal ba¤lant› kablolar›n› tutturmak için
tavsiye edilen yer kancan›n yan duvar› üzerindeki
damgalanm›fl deliktir.
Ayr›labilir Kanca Boynu Dü¤üm Yöntemi
Tutturma Noktas› ‹le
Ayr›labilir çeki kancas› için kabloyu ba¤lant› noktas›ndan geçiriniz ve kendi üzerinde tutturunuz.
G
G
Sabit kanca için kabloyu kancan›n boynu etraf›nda dü¤ümleyiniz. E¤er kabloyu bu flekilde sabitlerseniz, sadece tek bir dü¤üm kullan›n›z.
Sabit Kanca Klips Dü¤üm Yöntemi
Ba¤lant› Noktas› Olmadan
Ayr›labilir kanca için tavsiye edilen üretici veya
tedarikçi prosedürünü takip etmelisiniz.
G
Ayr›labilir Kanca Klips Dü¤üm Yöntemi
Sabit Kanca Boynu Dü¤üm Yöntemi
122
Römork Çekme A¤›rl›klar› (Maksimum Römork A¤›rl›k S›n›flar›)
Afla¤›daki tablo
s›n›flar›n› vermektedir.
g verilen
p güç aktarma organlar›n›z için çekilebilir
g
gmaksimum römork
y a¤›rl›k
g
Motor/fianz›man
Model
Maks. GTW (Brüt Römork A¤›rl›¤›)
Kanca A¤›rl›¤› (Not’a bak›n›z)
3.7L/Otomatik
4x4
7,716 lbs (3 500 kg)
772
4.0L/Otomatik
4x4
7,716 lbs (3 500 kg)
772
2.8L Dizel/6 Vitesli Düz
4x2
4,850 lbs (2 200 kg)
485
2.8L Dizel/6 Vitesli Düz
4x4
4,850 lbs (2 200 kg)
485
2.8L Dizel/Otomatik
4x4
7,055 lbs (3 200 kg)
705
Yerel yasalar daha az›n› gerektirmedikçe maksimum römork çekme h›z› 100 km/sa ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
1588 kg’dan daha a¤›r römorklar› çekmek için sars›nt› sönümleyici cihaz gereklidir.
Arac›n arka aks› üzerindeki a¤›rl›¤› hesapl›yorken
afla¤›daki maddeleri göz önünde bulundurunuz:
NOT:
G
Römork çeki kancas›n›n a¤›rl›¤›, yolcular ve bagaj a¤›rl›¤›n›n kombine a¤›rl›¤›n›n bir parças›
olarak de¤erlendirilmelidir ve Lastik ve Yükleme bilgileri plakas›nda belirtilen a¤›rl›¤› asla aflmamal›d›r. Bu k›lavuzdaki Lastik-Emniyet Bilgileri Bölümüne bak›n›z.
Römork ve Çeki Kancas›n›n A¤›rl›¤›
Tekerlekler üzerinde dengelenen veya arka tarafta
daha a¤›r olan yük, arac›n ve römorkun kontrolünün kaybedilmesine sebep olacak flekilde
römorkun fliddetli bir biçimde sa¤a ve sola yalpalamas›na neden olabilir.
Römorkunuzun çeki kancas› üzerinde yer alan
maksimum çeki kancas› a¤›rl›¤›n› asla aflmay›n›z.
G
G
Römorkun çeki kancas› a¤›rl›¤›.
Arac›n›z›n içine veya üzerine koydu¤unuz herhangi di¤er baflka bagaj ve ekipmanlar›n a¤›rl›klar›
(350
(350
(220
(220
(320
kg)
kg)
kg)
kg)
kg)
Römork Çekme ‹le ‹lgili Gereklilikler
Yeni arac›n›z›n güç aktarma organlar› parçalar›n›n
uygun al›flt›rma periyodunu (Rodaj) desteklemek
için afla¤›daki talimatlara uyman›z tavsiye edilir:
D‹KKAT!
Sürücü ve tüm yolcular›n a¤›rl›¤›.
G
NOT:
Römorkun içine veya üzerine koydu¤unuz her
fleyi arac›n›zdaki yüke eklemeyi unutmay›n.
Ayr›ca, ilave olarak fabrikada tak›lm›fl veya
bayide tak›lm›fl opsiyonlar arac›n›zdaki toplam
yükün bir parças› olarak kabul edilmelidir.
Arac›n›z için yolcu be bagaj›n maksimum kombine a¤›rl›¤› için sürücü kap›s› dire¤ine yerlefltirilmifl olan Lastik ve Yükleme Bilgileri plakas›na
bak›n›z.
lbs
lbs
lbs
lbs
lbs
G
Arac›n çal›flt›r›lmas›n›n ilk 805 km’si içerisinde
römork çekmekten kaç›n›n›z. Bunu yapmak
arac›n›za hasar verebilir.
Römork çekmenin ilk 805 km’si içerisinde, h›z›n›z› 80 km/sa ile s›n›rlay›n›z.
Bu k›lavuzun 8. Bölümde listelenen bak›m çal›flmalar›n› yap›n›z. Bir römork çekerken, GAWR veya
GCWR a¤›rl›klar›n› asla aflmay›n›z.
123
UYARI!
G
Uygun yap›lmayan çekme ifllemi yaralanmal› kazalara yol açabilir. Römork çekme iflleminizin
mümkün oldu¤unca güvenli olmas› için afla¤›daki uyar›lara dikkat ediniz:
Yükün römork içerisinde emniyete al›nd›¤›ndan
ve seyahat süresince yer de¤ifltirmeyece¤inden
emin olunuz. Römorka yüklenmifl olan kargo tamam›yla emniyete al›nmad›¤›nda, sürücünün
kontrolü sa¤lamas›n› zorlaflt›ran dinamik yük yer
de¤ifltirmesi ortaya ç›kabilir. Arac›n›z›n kontrolünü kaybedebilir ve kaza yapabilirsiniz.
G
G
G
Tüm römork çeki kancalar› arac›n›za profesyonel
olarak tak›lmal›d›r.
Kargo tafl›yorken veya römork çekerken, arac›n›z› veya römorkunuzu afl›r› yüklemeyiniz. Afl›r›
yükleme kontrol kayb›na, düflük performansa veya frenlerde, aksta, motorda, flanz›manda, direksiyonda, süspansiyonda, flasi çerçevesinde veya
lastiklerde hasara sebep olabilir.
Emniyet zincirleri arac›n›zla römork aras›nda her
zaman kullan›lmal›d›r. Zincirleri daima araç çekme ba¤lant›s›n›n çerçeve veya kanca tutucular›na ba¤lay›n›z. Zincirleri römork çeki kancas›n›n
alt›ndan geçiriniz ve virajlar› dönebilmek için yeterli bofllu¤u b›rak›n›z.
124
G
G
Römork ba¤l› araçlar e¤imli zemin üzerine park
edilmemelidir. Park edildiklerinde, römorku çeken
araçtaki park frenini uygulay›n›z. Römork çeken
araç otomatik flanz›manl› ise arac› P (Park) konumuna getiriniz. Römork tekerleklerine daima “takoz” yerlefltiriniz.
GCWR afl›lmamal›d›r.
Toplam a¤›rl›k, çeken araç ve römork aras›nda
afla¤›daki dört s›n›f afl›lmayacak flekilde da¤›t›lmal›d›r:
1. GVWR
2. GTW
3. GAWR
4. Kullan›lan römork çeki kancas› için çeki kancas› a¤›rl›¤› s›n›f›.
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler–
Lastikler
– Kompakt stepne kullan›rken bir römork çekmeye
çal›flmay›n›z.
– Arac›n›z›n emniyetli ve tatmin edici bir flekilde çal›flmas› için uygun lastik fliflirme bas›nçlar› gereklidir. Uygun lastik fliflirme prosedürleri için Lastik
Bas›nçlar› hakk›nda bu k›lavuzun Lastikler bölümüne bak›n›z.
– Ayr›ca, römorku kullanmadan önce, römork lastiklerinin fliflirme bas›nçlar›n›n uygun olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
– Römorku çekmeden önce, lastiklerin afl›nm›fl
olup olmad›¤›n› ve gözle görülebilen hasarlar›n
varl›¤›n› kontrol ediniz. Uygun kontrol prosedürü
için Afl›nma Göstergeleri hakk›nda bu k›lavuzun
Lastikler bölümüne bak›n›z.
– Lastikleri de¤ifltirirken, uygun lastik de¤ifltirme prosedürleri için “Yeni Lastik Al›rken” konusu hakk›nda bu k›lavuzun Lastikler Bölümüne bak›n›z. Yüksek yol tafl›ma kapasitesine sahip stepneler arac›n
GVWR ve GAWR a¤›rl›klar›n› art›rmayacakt›r.
Römork Çekerken Dikkat Edilmesi Gerekenler –
Römork Frenleri
– Arac›n›z›n hidrolik fren sistemini veya vakum sistemini römorkunki ile birlefltirmeyiniz. Bu yetersiz
frenlemeye ve muhtemel kiflisel yaralanmalara
sebep olabilir.
– Hidrolik kumandal› fren sistemi ile donat›lm›fl bir
römork çekerken, elektronik fren kontrolörü
gerekli de¤ildir.
– Römork frenleri 450 kg’›n üzerindeki römorklar
için tavsiye edilmekte ve 750 kg’›n üzerindeki römorklar için tavsiye edilir.
D‹KKAT!
Yüklü römork a¤›rl›¤› 450 kg’den fazlaysa römorkun yeterli kapasiteye sahip kendi frenleri bulunmal›d›r. Aksi halde fren balatalar›n›n afl›nmas›
h›zlanabilir, fren pedal› a¤›rlaflabilir ve durufl mesafeleri uzayabilir.
UYARI!
Römork frenlerini arac›n›z›n hidrolik fren hatlar›na ba¤lamay›n›z. Fren sisteminizin afl›r› yüklenmesine ve ar›za yapmas›na sebep olabilir. ‹htiyac›n›z oldu¤unda frenleri kullanamayabilir ve kaza
yapabilirsiniz.
Araca giden elektrik ba¤lant›lar›n›n tümü tamd›r
ama römork konnektörüne giden kablo demetini
efllefltirmelisiniz.
7
Sol Arka Park, Yan Sinyal
Lambalar› ve Arka Plaka
Ayd›nlatmab
Siyah
b
Arka plaka ayd›nlatma cihaz›n hiçbir lambas› her
iki 5 ve 7 pimli genel ba¤lant›ya sahip olmayacak
flekilde ba¤lanacakt›r.
Herhangi bir römorku çekmek durma mesafenizi
art›racakt›r. Römork çekerken arac›n›zla önünüzdeki araç aras›nda ilave takip mesafesi b›rakmal›s›n›z. Bunu yapmamak kaza ile sonuçlanabilir.
Römork Çekme ‹le ‹lgili Gereklilikler –
Römork Lambalar› ve Kablolar
Römork çekece¤iniz zaman, römorkun büyüklü¤üne bakmaks›z›n, yol emniyeti için römork üzerindeki stop lambalar› ve sinyaller gereklidir.
Römork Çekme Paketi 7 pimli veya 13 pimli kablo
demeti içerebilir. Fabrika onayl› römork kablo demetleri ve konnektör kullan›n›z.
NOT:
Konnektör
77 -Pimli
Pin Connector
Pim say›s›
Fonksiyonu
1
2
3
4
5
Sola Dönüfl Sinyali
Arka Sis Lambas›
fiasi/Genel Dönüfl Devresi
Kablo
Rengi
Sar›
Mavi
Beyaz
Sa¤a Dönüfl Sinyali
Yeflil
6
Stop Lambalar›
Araç kablo demetindeki kablolar› kesmeyiniz
veya birbirine eklemeyiniz.
13 Pimli Konnektör
Sa¤ Arka Park, Yan Sinyal
Lambalar› ve Arka Plaka Kahverengi
Ayd›nlatmab
K›rm›z›
125
Pim
Pin
Nsay›s›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Fonksiyonu
Sola Dönüfl Sinyali
Arka Sis Lambas›
1 ve 2 ve 4 ila 8 no’lu
ba¤lant›lar (Pimler) için
fiasi/Genel Dönüfl Devresi
Sa¤a Dönüfl Sinyali
Kablo
Rengi
Sar›
Mavi
Beyaz
Sol Arka Park, Yan Sinyal
Lambalar› ve Arka Plaka
Ayd›nlatma Cihaz›.b
Yeflil
K›rm›z›
Siyah
K›rm›z›/
Siyah
Kal›c› Güç Deste¤i
Kahverengi
(+12 V)
/ Beyaz
K›rm›z›
Kontak Anahtar› Taraf›ndan
Geri Vites Lambalar›
12
126
Ba¤lant› 10 (Pim) için
Dönüfl Devresi
Yedek pim
Beyaz
Not: Tahsis pimi 12 “Ba¤lanm›fl Römork için
Kodlama”dan “Yedek Pim”e de¤ifltirilmifltir.
Üç dönüfl devresi römorka elektrik ile
ba¤lanmayacakt›r.
Kontrol Edilen Güç Deste¤i
(+12 V)
11a
Ba¤lant› 9 (Pim) için
Dönüfl Devresi
a
Sa¤ Arka Park, Yan Sinyal Kahverengi
Lambalar› ve Arka Plaka
Ayd›nlatmab
Stop Lambalar›
13a
Beyaz
K›rm›z›/
Mavi
b
Arka plaka ayd›nlatma cihaz›, cihaz›n hiçbir lambas› her iki 5 ve 7 pimli genel ba¤lant›ya sahip
olmayacak flekilde ba¤lanacakt›r.
Römork Çekme ‹puçlar›
Yolculu¤a ç›kmadan önce, yo¤un trafikten uzakta
dönüfl, durma ve frenleme çal›flmalar› yap›n›z.
Römork Çekme ‹puçlar› – Düz fianz›man
Römork çekmek için düz flanz›manl› bir araç kullan›yorsan›z, kavraman›n afl›r› kaymas›ndan kaç›nmak
için tüm çal›flt›rmalar B‹R‹NC‹ viteste yap›lmal›d›r.
Römork Çekme ‹puçlar› – Otomatik fianz›man
Römork çekilirken “D” konumu seçilebilir. Bununla
birlikte, bu konumdayken e¤er s›k vites de¤ifltirme
olursa, “Tow/Haul” (Düflük Çekifl/Römork Çekme)
konumu seçilmelidir.
NOT:
Araç a¤›r çal›flma koflullar› alt›nda çal›flt›r›l›yorken “Tow/Haul” (Düflük Çekifl/Römork Çekme)
konumu konumu kullanmak performans› gelifl-
tirecek ve afl›r› vites de¤ifltirmeyi ve ›s› oluflumunu önleyerek flanz›man›n ömrünü uzatacakt›r. Bu eylem ayr›ca daha iyi motor frenlemesi
sa¤layacakt›r.
E¤er DÜZENL‹ olarak sürekli çal›fl›r halde 45 dakikadan daha uzun süre römork çekiyorsan›z otomatik flanz›man ya¤› ve filtresi de¤ifltirilmelidir.
NOT:
Römork çekme iflleminden önce otomatik flanz›man ya¤›n›n seviyesini kontrol ediniz.
Römork Çekme ‹puçlar› – “Tow/Haul” (Düflük
Çekifl/Römork Çekme) konumu (Baz›
Modellerde)
Otomatik flanz›man harareti potansiyelini azaltmak
için e¤imli yolda sürüfl yaparken “Tow/Haul” (Düflük
Çekifl/Römork Çekme) konumu modunu seçiniz
veya e¤im çok fazlaysa flanz›man› Sürüfl konumununu 2'ye al›n›z. Bu bölümdeki "fianz›man Vites
De¤ifltirme" k›sm›na bak›n›z.
Römork Çekme ‹puçlar› – Elektronik H›z Kontrolü (Baz› Modellerde)
– Da¤l›k arazide veya a¤›r yol flartlar›nda kullanmay›n›z.
– H›z kontrolü kullan›yorken, h›zda 16 km/s’den
daha fazla düflüfller yafl›yorsan›z, sabitlenmifl h›za geri dönene kadar devre d›fl› b›rak›n›z.
– Arac› düz arazide sürerken yak›t verimini artt›rmak
için h›z kontrolünü kullan›n›z ve az yük yükleyiniz.
Römork Çekme ‹puçlar› – So¤utma Sistemi
Motor ve flanz›manda hararet potansiyelini azaltmak için afla¤›dakileri uygulayabilirsiniz:
– Daha fazla bilgi için bu k›lavuzun Bak›m
bölümünde So¤utma Sisteminin Kullan›lmas›
k›sm›na bak›n›z.
– fiehir ‹çi Sürüfl
K›sa aral›klarla durulmas› gerekti¤inde flanz›man›
bofl konuma getirip motoru rölantiye al›n›z.
ARACIN ÇEK‹LMES‹
– Otoyolda Sürüfl
H›z› azalt›n›z.
– Kliman›n Kullan›lmas›
Geçici olarak kapat›n›z.
2WD modellerin çekilmesi
4WD veya Tüm Tekerleklerden Çekiflli
modellerin çekilmesi
Araç hiçbir flekilde çekilmemelidir. Bu modellerde arazi flanz›man›nda N (Bofl) konumu bulunmaz.
Araç aç›k kasal› bir çekici üzerinde, dört tekerle¤i
de dönmeyecek (sabit) flekilde tafl›nabilir.
Sadece kardan mili sökülmüflse, arac›n çekilmesine izin verilmelidir. Kardan mili ba¤l›yken arka tekerlekler zeminde olacak flekilde arac›n çekilmesi flanz›manda ciddi hasara yol açabilir.
127
128
6
AC‹L DURUMLARDA YAPILMASI
GEREKENLER
G
DÖRTLÜ FLAfiÖR.........................................................................130
G
ARACINIZ HARARET YAPARSA .................................................130
G
ARACIN KR‹KOYA KALDIRILMASI VE LAST‹K
DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹ ..........................................................................131
Krikonun Yeri ............................................................................131
Stepne Yuvas› ...........................................................................131
Stepnenin Ç›kart›lmas› ............................................................131
Arac› Krikoya Kald›rmak için Yap›lmas›
Gereken Haz›rl›klar...................................................................132
Krikoyla Kald›rma ‹fllemi Talimatlar› ......................................132
G
G
G
G
G
G
AKÜ ZAYIFLADI⁄INDA TAKV‹YE ‹LE ÇALIfiTIRMA ..................133
G
ÇEK‹ KANCASI .............................................................................134
G
ARAZALI B‹R ARACIN ÇEK‹LMES‹.............................................134
2WD Modelleri ..........................................................................134
4WD Modelleri ..........................................................................135
G
G
129
DÖRTLÜ FLAfiÖR
NOT:
Arac›n›zda bulunan dörtlü flaflör bir acil durum uyar›
sistemidir. Dörtlü flaflör dü¤mesine bas›ld›¤›nda arac›n önündeki ve arkas›ndaki tüm dönüfl sinyalleri yan›p sönecektir. Bu sistemi arac›n›z yolun üzerinde ya
da yol kenar›nda hareketsiz durumda kald›¤›nda kullan›n›z. Bu sistem di¤er sürücüleri arac›n›za dikkat etmeleri konusunda uyarmaktad›r. Bu bir acil durum
sistemidir ve araç sürülürken kullan›lmamal›d›r.
Flaflör uzun süre aç›k kal›rsa arac›n aküsünü
boflaltabilir.
Dörtlü Flaflörü yakmak için, orta konsolda (klima
kumandalar›n›n alt›nda) dü¤meye, bas›n›z. Dörtlü
flaflörü kapatmak için dü¤meye ikinci defa bas›n›z.
G
ARACINIZ HARARET YAPARSA
Afla¤›da belirtilen durumlarda gerekli önlemleri alarak hararet riskini azaltabilirsiniz.
G
Otoyollarda – Yavafllay›n›z.
fiehir içi trafikte – Araç durdu¤unda, vitesi bofla
(N konumu) al›n›z ancak motorun rölanti devrini
artt›rmay›n›z.
NOT:
Haraket yükselmeye bafllad›¤›nda, düflürmek
için aflamal› olarak baz› ifllemler yapabilirsiniz.
Kliman›z aç›ksa kapat›n›z. Klima sistemi motor
so¤utma sisteminin hararetini artt›r›r ve klima
kapat›ld›¤›nda bu ›s› kaybolur. S›cakl›k kumandas›n› azami s›cakl›k konumunda çal›flt›r›n›z,
Mod Kontrol dü¤mesini zemin hava ç›k›fllar›na,
fan kumandas›n› yüksek kademeye getiriniz. Bu
durumda arac›n kalorifer sistemi radyatöre destek olur ve motor so¤utma sistemindeki afl›r›
›s›nman›n giderilmesine yard›mc› olur.
Dörtlü Flaflör dü¤mesi
130
D‹KKAT!
Motor so¤utma sistemi afl›r› ›s›nm›fl durumda
iken yola devam etmek arac›n›za hasar verebilir.
Hararet göstergesinin ibresi “H” (S›cak) bölgesine kadar yükseldi¤i takdirde arac› hemen sa¤a
çekip durdurunuz. ‹bre normal bölgeye gelinceye
kadar klimay› kapatarak arac› rölantide çal›flt›r›n›z. ‹bre “H” bölgesinden afla¤› inmiyorsa ve devaml› sesli uyar› veriliyorsa motoru derhal durdurup servisi ça¤›r›n›z.
ARACIN KR‹KOYA KALDIRILMASI VE
LAST‹K DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
UYARI!
G
G
Kriko ile kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na girmek
tehlikelidir. Araç krikodan kay›p üzerinize düflebilir, ezilebilirsiniz. Vücudunuzun hiçbir k›sm›n› krikoya kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na sokmay›n›z. Kald›r›lm›fl bir arac›n alt›na girmeniz
gerekti¤inde arac› lifte kald›r›labilece¤i bir servise götürünüz.
Kriko sadece lastik de¤ifltirmek amac› ile tasarlanm›fl bir tak›md›r. Kriko onar›m ve bak›m
amac› ile arac›n kald›r›lmas›n› sa¤lamak için
kullan›lmamal›d›r. Araç ancak düzgün bir zemin
üzerinde krikoya kald›r›lmal›d›r. Buzlu ve kaygan zeminlerde arac› krikoya kald›rmay›n›z.
Krikonun Yeri
Makas tipi kriko ve lastik de¤ifltirme tak›mlar› ikinci
koltuk s›ras›n›n arkas›ndaki bir bölmede yer almaktad›r.
Krikonun Yeri
Stepne Yuvas›
Stepne halatl› bir vinç mekanizmas› yard›m›yla arac›n arka taraf›nda, alt›na yerlefltirilmifltir. Ç›kartmak
ya da yerine yerlefltirmek için “stepne” tespit bijonunu kriko koluyla gevfletip s›k›n›z. Tespit bijonu bagaj zemininin arkas›nda ortada, bagaj kapa¤› aç›kl›¤›n›n hemen iç k›sm›nda bulunan bir plastik kapa¤›n alt›nda yer almaktad›r.
UYARI!
Lasti¤i afla¤›-yukar› hareket ettirmek için darbeli
aletler kullanmay›n›z. Bu tür aletler lastik mekanizmas›na zarar verebilir.
Stepnenin Ç›kart›lmas›/Tak›lmas›
Stepnenin Ç›kart›lmas›
Kriko kolunu tespit bijonuna yerlefltiriniz. Bijonu saat yönünün tersine çevirerek stepnenin zemine inmesini ve halat›n stepneyi arac›n alt›nda çekmenizi
sa¤layacak kadar boflalmas›n› sa¤lay›n›z.
D‹KKAT!
Vinç mekanizmas› sadece arac›n kriko koluyla
çal›flacak flekilde üretilmifltir. Haval› bijon anahtar›n›n ya da elektrikli di¤er tak›mlar›n kullan›lmas› tavsiye edilmez. Bu tür tak›mlar›n kullan›lmas› vinç mekanizmas›n›n hasar görmesine neden olacakt›r.
131
Stepne ortaya ç›kt›¤›nda halat›n ucunda bulunan
tespit eleman›n› yukar› kald›r›p stepnenin göbe¤inden ç›kart›n›z.
Arac› Krikoya Kald›rmak için Yap›lmas›
Gereken Haz›rl›klar
Arac› düz e sa¤lam bir zemine park ediniz. Buzlu
ve kaygan zeminlere park etmeyiniz. Park freni kolunu çekiniz ve vites kolunu P (Park) konumuna
getiriniz. Konta¤› kapat›n›z.
UYARI!
Trafik ak›fl›n›n oldu¤u tarafta lastik de¤ifltirmeye
çal›flmay›n›z. Krikoyu kullan›rken veya lasti¤i de¤ifltirirken bir araç taraf›ndan çarp›lma tehlikesini
ortadan kald›rabilmek için arac› trafik ak›fl›ndan
mümkün oldu¤u kadar uza¤a park ediniz.
G
Dörtlü flaflörleri aç›n›z.
De¤ifltirece¤iniz
lasti¤in çapraz›nda
kalan
tekerle¤in
önüne ve arkas›na
takoz koyunuz. Örne¤in sa¤ ön lasti¤i
de¤ifltiriyorsan›z sol
arka tekerle¤e takoz koyunuz.
G
Araç krikoya kald›r›l›rken araçta kimse bulunmamal›d›r.
Krikoyla Kald›rma ‹fllemi Talimatlar›
1.Stepneyi, ç›kart›n›z.
2.Tekerlekler henüz yerdeyken tekerlek bijon somunlar›n› bir tur sola çevirerek gevfletiniz ama ç›kartmay›n›z.
3.Krikoyu ve ilgili parçalar› flekilde gösterildi¤i gibi
monte ediniz: Kriko kolunu iki adet uzatmaya geçiriniz, sonra bunun ucuna bijon anahtar›n› tak›n›z
4.Krikoyu resimde gösterildi¤i flekilde yerlefltiriniz.
Ön aks için, resimde gösterildi¤i flekilde, süspansiyon alt ba¤lant› kolunun alt›na yerlefltiriniz. Arka
aks için de, aks›n alt›na, de¤ifltirmek istedi¤iniz tekerle¤in yak›n›na yerlefltiriniz. Arka aks› kald›r›rken,
krikonun tekerle¤in iç k›sm›na yak›n olmas›na dikkat ediniz. Krikonun tam olarak oturdu¤undan
emin olmadan arac› kald›rmay›n›z.
Ön Krikoya Kald›rma Noktas›
G
TAKOZ
132
Arka Krikoya Kald›rma Noktas›
5. Kriko kolunu saat yönünde çevirerek arac› kald›r›n›z. Arac› sadece patlak lasti¤i ç›karmaya ve stepneyi takmaya yetecek kadar kald›r›n›z. Ne kadar az
kald›r›rsan›z arac›n dengesini o kadar korursunuz.
UYARI!
UYARI!
Arac›n gerekti¤inden fazla yükse¤e kald›r›lmas›
dengesini bozabilir. Krikodan kay›p birilerini yaralayabilir. Arac› lasti¤i ç›karmaya yetecek kadar
kald›r›n›z.
Yerine tam oturmam›fl bir lastik veya kriko bir
çarp›flma ya da ani frenleme s›ras›nda ileri f›rlayarak arac›n içindeki kifliler için tehlike yaratabilir. Kriko parçalar›n› ve stepneyi daima özel bölmelerinde muhafaza ediniz.
6. Bijon somunlar›n› sökünüz ve tekerle¤i ç›kart›n›z.
7. Stepneyi tak›n›z. Bijon somunlar›n› konik yüzeyleri tekerle¤e bakacak flekilde tak›n›z. Bijon somunlar›n› hafifçe s›k›n›z. Arac› krikodan düflürme riskine girmemek için araç tamamen yere indirilmeden
bijon somunlar›n› s›kmay›n›z.
8. Kriko kolunu saatin aksi yönünde çevirerek arac›
yere indiriniz. Krikoyu ve takozlar› ç›kart›n›z.
9. Bijon somunlar›n› s›k›n›z. Bijon somunlar›n› s›karken güç almak için kolu afla¤›ya do¤ru bast›r›n›z. Bijon somunlar›n› dönüflümlü olarak iki defa s›k›n›z. Bijon somunlar›n› 130 Nm tork de¤erine s›k›n›z. Bijon somunlar›n›n do¤ru de¤ere s›k›l›p s›k›lmad›¤›ndan kuflku duyuyorsan›z emin olmak için
yetkili servisinizde veya bir servis istasyonunda tork
anahtar› ile kontrol ettiriniz.
10. Krikoyu tam kapal› pozisyonuna getirerek indiriniz.
11.Krikoyu ve kolunu yerine yerlefltiriniz.
AKÜ ZAYIFLADI⁄INDA TAKV‹YE ‹LE
ÇALIfiTIRMA
UYARI!
G
G
Akü elektrodu yak›c› bir asit çözeltisidir; akü
elektrodunun gözünüze, cildinize veya giysilerinize temas etmemesine özen gösteriniz. Takviye kablosu k›skaçlar›n› takarken akünün üzerine
e¤ilmeyiniz. Gözünüze veya cildinize asit s›çramas› halinde bölgeyi bol su ile y›kay›n›z.
Akü, yan›c› ve patlay›c› bir gaz olan hidrojen gaz›n› a盤a ç›kar›r. Havaland›rma deliklerinin yak›n›nda alev olmamas›na dikkat ediniz. 12 Voltun
üstünde ç›k›fl› olan bir takviye kullanmay›n›z.
Akü Testi Göstergesini kontrol ediniz (baz› modellerde). Aç›k veya parlak renkte nokta görülüyorsa
(baz› modellerde) aküye takviye YAPMAYINIZ.
Uyar› Lambas› (baz› modellerde) koyu renk ise veya yeflilse afla¤›daki ifllemi yap›n›z.
1. Koruyucu gözlük tak›n›z ve saat, künye gibi elektrik konta¤›na yol açabilecek madeni aksesuarlar›n›z› ç›kart›n›z.
2. Baflka bir araçta bulunan bir aküden takviye sa¤land›¤›nda bu arac› takviye kablosunun eriflebilece¤i ve araçlar›n birbirine temas etmeyece¤i bir uzakl›¤a park ediniz. Her iki arac›n park frenini çekip otomatik flanz›man› P (Park) konumuna alarak kontak
anahtarlar›n› “OFF” (Kapal›) konumuna getiriniz.
3. Kaloriferi, radyoyu ve tüm gereksiz elektrik yüklerini kapat›n›z.
4.Takviye kablosunun bir ucunu boflalm›fl akünün
pozitif kutup bafl›na ba¤lay›n›z. Kablonun di¤er ucunu takviye aküsünün pozitif kutup bafl›na ba¤lay›n›z.
UYARI!
Araçlar›n birbirine dokunmamas›na dikkat ediniz.
Dokunulursa, flasi ba¤lant›s› gerçekleflebilir ve
bu durum kiflisel yaralanmalarla sonuçlanabilir.
5. Di¤er kabloyu önce takviye aküsünün negatif kutup bafl›na, daha sonra da aküsü boflalm›fl arac›n
motor bölmesinde boyal› olmayan metal bir yüzeye
(flasiye) ba¤lay›n›z. Motor bölmesi üzerinde tam temas olmas› gerekir.
133
UYARI!
UYARI!
UYARI!
Kabloyu bofl akünün negatif kutup bafl›na ba¤lamay›n›z. Ortaya ç›kacak elektrik alevi akünün
patlamas›na yol açabilir.
Yukar›dakilerin d›fl›nda bir ifllem flu flekilde sonuçlanabilir:
1. Elektrolitin alev almas› sonucu kiflisel yaralanma
2. Akünün patlamas› kiflisel yaralanma veya mali zarar.
3. Takviyeli veya immobilizerli arac›n flarj sisteminde hasar.
Arac›n›z› çeki kancalar› yard›m›yla çekerken
uzakta durunuz. Çeki halatlar› ve zincirleri koparak ciddi bir flekilde yaralanman›za neden olabilecektir
So¤uk havalarda, s›cakl›k donma noktas›na yak›n bir seviyedeyken bofl akünün içindeki elektrolit donabilir. Bu durumda takviye ile çal›flt›rmaya çal›flmay›n›z, çünkü akü patlayabilir. Takviye
ile çal›flt›rmadan önce akü donma noktas›n›n
üzerinde bir s›cakl›¤a getirilmelidir.
6. Takviye akünün bulundu¤u arac›n motorunu çal›flt›r›p birkaç dakika rölantide b›rak›n›z. Daha sonra aküsü boflalm›fl arac›n motorunu çal›flt›r›n›z.
7. Takviye kablolar›n› ç›kart›rken yukar›daki ifllem
s›ras›n› tersinden birebir takip ediniz. Hareketli kay›fllara ve fana dikkat ediniz.
134
ARIZALI ARACIN ÇEK‹LMES‹
ÇEK‹ KANCASI
Arac›n›z›n zarar görmemesi için uygun çekme ekipman› gereklidir. Emniyet zincirlerinin kullan›lmas›
tavsiye edilir. Arac›n›z›n – tampon veya ilgili braketlere de¤il – ana yap› elemanlar›na çekme
aparat› tak›n›z.
Arac›n›z›n donan›m›nda mevcutsa, arkas›nda ve,
önünde çeki kancas› bulunacakt›r.
‹ki Tekerlekten Çekiflli Araçlarda
D‹KKATI!
Çeki kancalar› sadece arazi koflullar›nda, acil
durumlarda gerçeklefltirilecek kurtarma ifllemleri
için sunulmaktad›r. Çeki kancalar›n› arac›n›z›
kurtarma arac›na ba¤lamak ya da otoyolda çektirmek amac› ile kullanmay›n›z. Aksi takdirde
arac›n›za hasar verebilirsiniz.
fianz›man ar›zas›z durumdayken, vitesi N (Bofl) konumuna ve kontak anahtar›n› “OFF” (KAPALI) konumuna getirip ön tekerlekler havada ve arka tekerlekler yerde olacak flekilde araç çekilebilir. H›z 50
km/s’yi ve mesafe de 25 km’yi geçmemelidir.
Araç 25 km’den fazla bir mesafe veya 50 km/s’den
daha yüksek bir h›zda çekilecekse ya dört tekerle¤i
de zeminde olacak flekilde çekici arac›n›n üstünde
ya da ön tekerlekleri yerde ve arka tekerlekleri havada olacak flekilde ya da ön tekerlekleri havada
ve arka tekerlekleri k›zak üstünde mekanizma ile
(araç arka tekerlekleri dönmeyecek flekilde) çekilebilir.
NOT:
Dört Tekerlekten Çekiflli Araçlarda
Arka tekerlekler yerde olacak flekilde araç 25
km’den fazla bir mesafe veya 50 km/s’den fazla
bir h›zda çekilirse flanz›man ciddi hasar görebilir.
Üretici, kesinlikle arac›n dört tekerle¤i de zeminde
olacak flekilde düz bir çekici arac› üzerinde tafl›nmas›n› tavsiye etmektedir. Kabul edilebilir yöntemler, arac›n düz bir arac› üzerinde götürülmesi veya
bir taraf› havadayken di¤er taraf› tekerlekli k›zak
üstünde çekilerek götürülmesidir.
135
136
7
ARACINIZIN BAKIMI
G
MOTOR BÖLMES‹ – 3.7L MOTOR...............................................139
G
MOTOR BÖLMES‹ – 4.0L MOTOR .............................................140
G
MOTOR BÖLMES‹ – 2.8L TURBO D‹ZEL MOTOR .....................141
G
ELEKTRON‹K ARIZA TEfiH‹S S‹STEM‹ (OBD)...........................142
G
YEDEK PARÇALAR......................................................................142
G
BAKIM ‹fiLEMLER‹ .......................................................................142
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Motor Ya¤› – Benzinli Motorlar ...............................................142
Motor Ya¤› – Dizel Motorlar.....................................................144
Tahrik Kay›fllar› – Afl›nma ve Gerginlik Kontrolü .................144
Bujiler ........................................................................................144
Katalitik Konvertör...................................................................145
Karter Emisyon Kontrol Sistemi.............................................145
Yak›t Filtresi..............................................................................145
Motor Hava Filtresi ..................................................................146
Bak›m Gerektirmeyen Akü ......................................................146
Klima Bak›m› ............................................................................146
Hidrolik Direksiyon Hidrolik Seviyesi Kontrolü ....................147
Güç Aktarma ve Direksiyon Parçalar›n›n Ya¤lanmas›..........147
Gövdenin Ya¤lanmas›..............................................................147
137
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S‹GORTALAR (ENTEGRE GÜÇ MODÜLÜ).................................155
G
YEDEK AMPULLER......................................................................159
G
SIVI KAPAS‹TELER‹ .....................................................................159
G
ÖNER‹LEN SIVILAR, YA⁄LAR VE OR‹J‹NAL
PARÇALAR ...................................................................................160
Motor .........................................................................................160
fiasi............................................................................................161
G
G
138
Ön Cam Silecek Lastikleri.......................................................147
Ön Cam F›skiyeleri ..................................................................147
Egzoz Sistemi...........................................................................147
So¤utma Sistemi......................................................................148
Hortumlar ve Vakum/Yak›t Buhar› Hatlar› ..............................150
Fren Sistemi .............................................................................150
Otomatik fianz›man..................................................................151
Debriyaj Hidroli¤i – Düz (Manuel) fianz›man.........................152
Düz (Manuel) fianz›man...........................................................152
Arazi fianz›man› .......................................................................152
Ön/Arka Diferansiyel Ya¤› .......................................................152
Arac›n D›fl bak›m› ve Korozyona Karfl› Koruma ...................153
MOTOR BÖLMES‹ – 3.7L MOTOR
HAVA F‹LTRES‹
SO⁄UTMA SIVISI
BASINÇLI KAPA⁄I
FREN H‹DROL‹⁄‹
REZERVUARI
MOTOR YA⁄I SEV‹YE
KONTROL ÇUBU⁄U
MOTOR YA⁄I
DOLDURMA KAPA⁄I
SO⁄UTMA SIVISI
HAZNES‹
S‹GORTALAR (ENTEGRE
GÜÇ MODÜLÜ)
CAM YIKAMA SIVISI
HAZNES‹
AKÜ
139
MOTOR BÖLMES‹ – 4.0L MOTOR
HAVA F‹LTRES‹
SO⁄UTMA SIVISI
BASINÇLI KAPA⁄I
140
MOTOR YA⁄I SEV‹YE
KONTROL ÇUBU⁄U
SO⁄UTMA SIVISI
HAZNES‹
FREN H‹DROL‹⁄‹
REZERVUARI
CAM YIKAMA SIVISI
HAZNES‹
S‹GORTALAR (ENTEGRE
GÜÇ MODÜLÜ)
MOTOR YA⁄I
DOLDURMA KAPA⁄I
AKÜ
MOTOR BÖLMES‹ – 2.8L TURBO D‹ZEL MOTOR
SO⁄UTMA SIVISI
HAZNES‹
HAVA F‹LTRES‹
MOTOR YA⁄I
SEV‹YE KONTROL
ÇUBU⁄U
YAKIT/SU
SEPERATÖRÜ
MOTOR YA⁄I DOLDURMA KAPA⁄I
(MOTOR KAPA⁄ININ
ALTINDA)
FREN H‹DROL‹⁄‹
REZERVUARI
S‹GORTALAR (ENTEGRE
GÜÇ MODÜLÜ)
CAM YIKAMA SIVISI
HAZNES‹
AKÜ
141
ARIZA TEfiH‹S S‹STEM‹ (OBD)
Arac›n›z OBD olarak adland›r›lan, geliflmifl bir elektronik ar›za teflhis sistemine sahiptir. Bu sistem
emisyon, motor ve otomatik flanz›man kumanda sistemlerinin performans›n› izlemektedir. Bu sistemler
düzgün çal›flt›¤› sürece arac›n›z mükemmel bir performans sergileyecek ve yak›t tasarrufu sa¤layacak
ayn› zamanda motor emisyonlar› yürürlükteki yasal
mevzuat taraf›ndan öngörülen seviyelerde olacakt›r.
Bu sistemlerden herhangi birinin bak›ma ihtiyac› oldu¤unda OBD sistemi “Ar›za Uyar› Lambas›n›” yakacakt›r. Bu sistem ayr›ca servis teknisyeninin bak›m s›ras›nda gereksinim duyaca¤› ar›za teflhis kodlar›n› ve
di¤er bilgileri de haf›zas›nda saklayacakt›r. Lamba
yand›¤›nda arac›n›z genellikle çekilmeye gerek duyulmadan kullan›labilecek durumda olacakt›r, ancak
yine de bir an önce arac› yetkili servise götürmeniz
gerekmektedir.
D‹KKAT!
Ar›za Uyar› lambas› yanarken arac›n uzun süre
kullan›lmas›, emisyon kontrol sisteminin hasar
görmesine neden olacakt›r. Bu durum yak›t tasarrufunu ve sürüfl konforunu da olumsuz flekilde etkileyebilir.
“Ar›za Uyar› Lambas›n›n” devaml› yan›p sönmesi,
katalitik konvertörün k›sa bir süre sonra ciddi bir flekilde hasar görece¤ini ve arac›n güç kayb›na u¤ra142
yaca¤›n› belirtmektedir. Araç derhal yetkili servis taraf›ndan görülmelidir.
YEDEK PARÇALAR
Arac›n›z›n ilk günkü performans›n› koruyabilmesi
için normal bak›mlarda ve onar›m ifllemlerinde orijinal Mopar® parçalar›n› kullanman›z› önemle tavsiye
ederiz. Onar›m ve bak›m ifllemleri s›ras›nda tak›lan
Mopar® d›fl›ndaki parçalar›n neden oldu¤u ar›za ve
hasarlar Üretici taraf›ndan sunulan garanti kapsam›na al›nmayacakt›r.
dakika sonra veya araç bütün gece çal›flt›r›lmadan
bekledikten sonra sabah motoru çal›flt›rmadan hemen öncedir.
Motor ya¤› seviyesinin araç düz bir zemindeyken
kontrol edilmesi daha sa¤l›kl› bir sonuç verecektir.
Ya¤ seviyesinin “SAFE” (GÜVENL‹) bölgesinde olmas›n› sa¤lay›n›z. Ya¤ seviyesi “SAFE” (GÜVENL‹)
bölgesinin dibinde iken 0.95 L ya¤ ilave edildi¤i takdirde ya¤ seviyesi “SAFE” (GÜVENL‹) bölgesinin
üst k›sm›na ç›kacakt›r.
BAKIM ‹fiLEMLER‹
Bu bölümde arac›n›z›n tasar›m›n› yapan mühendisler taraf›ndan belirlenen gerekli bak›m ifllemleri
aç›klanmaktad›r.
Arac›n›zda düzenli olarak bak›m yap›lmas› gereken
parçalar›n yan› s›ra periyodik bak›ma gerek duyulmadan tatminkar bir flekilde çal›flmas› gereken parçalar da bulunmaktad›r. Ancak bu parçalar›n ar›zalanmas› motorun veya arac›n performans›n› olumsuz yönde etkileyebilir. Bu parçalarda bir sorun tespit etti¤iniz veya böyle bir durumdan flüphelendi¤iniz
takdirde bu parçalar› yetkili serviste kontrol ettiriniz
Ya¤ ekleme iflareti
Tam dolu iflareti
Motor Ya¤› – Benzinli Motorlar
D‹KKAT!
Motor Ya¤› Ya¤ Seviyesinin Kontrolü
Motorun iyi flekilde ya¤lanmas›n› sa¤lamak için ya¤›n gerekli seviyede olmas›na özen gösteriniz. Motor ya¤› seviyesini kontrol etmek için en uygun zaman, tamamen ›s›nm›fl bir motor stop edildikten 5
Gere¤inden fazla veya az ya¤ konulmas› ya¤›n
köpüklenmesine veya ya¤ bas›nc›n›n düflmesine
neden olacakt›r. Bu durum motorunuza zarar
verebilir.
Motor Ya¤›n›n De¤ifltirilmesi
Yol koflullar› ve sürüfl tarz›n›z ya¤ de¤ifltirme aral›¤›n› etkiler. Afla¤›daki listeyi inceleyerek durumunuza uygun olan koflullar› tespit ediniz:
G
G
G
G
G
G
G
G
Gündüz ve gece hava s›cakl›¤›n›n 0°C’nin alt›nda olmas›.
Arac›n yo¤un trafikte s›k s›k dur-kalk yaparak
kullan›lmas›
Motorun uzun süre rölantide çal›flt›r›lmas›
Arac›n s›k s›k 16.2 km’den daha k›sa mesafelerde kullan›lmas›
Arac›n %50’den daha fazla oranda 32°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda uzun süre yüksek h›zda kullan›lmas›.
Römork çekme.
Arac›n taksi, polis arac› veya kurye arac› olarak
kullan›lmas› (ticari amaçl›)
E-85 (Etanol) yak›t ile çal›fl›yorsa
Bu koflullardan HERHANG‹ B‹R‹ sizin durumunuza
uygunsa, motor ya¤›n›z›, 5000 km’de bir (ya da 3
ayda bir) de¤ifltiriniz. (Sadece benzinli motorlar için
geçerlidir) Bu koflullar sizin için geçerli de¤ilse, bu
k›lavuzun “Bak›m Periyotlar›” k›sm›nda geçen tablolar esas al›nmal›d›r.
NOT:
Motor Ya¤› Seçimi – ACEA Kategorileri
Ya¤ de¤ifltirme aral›¤› hiçbir koflul alt›nda, benzinli araçlar için 10 000 km.yi ya da 6 ay›, hangisi önce gelirse ve dizel araçlar için 15000 km’yi
aflmamal›d›r.
Serviste doldurulan ya¤larda ACEA Avrupa Ya¤ Kategorilerini kabul eden ülkelerde ACEA A3/B3,
A4/B4 veya A5/B5 koflullar›n› karfl›layan motor ya¤lar›n› kullan›n›z.
Motor Ya¤› Seçimi – ACEA D›fl› Kategoriler
Her türlü çal›flma koflulunda en iyi performans ve azami koruma için üretici sadece
API sertifikas›na sahip
ve Daimler Chrysler’in
MS-6395 say›l› Malzeme Standartlar›n›n koflullar›n›
karfl›layan
motor ya¤lar›n›n kullan›lmas›n› tavsiye etmektedir. MS-6395’in
koflullar›n› karfl›layan
Mopar veya eflde¤er ya¤ kullan›n›z. Bu Sertifikal›
Ya¤larda ya¤ kutusunun önünde Amerikan Petrol
Enstitüsü (API) Motor Ya¤› Sertifikasyon Sembolü
bulunmaktad›r. Bu sembol motor ya¤›n›n Amerikan
Petrol Enstitüsü (API) taraf›ndan test edildi¤ini,
onayland›¤›n› ve üreticiler taraf›ndan öngörülen
ya¤ standartlar›n› karfl›lad›¤›n› belirtir. Üretici
sadece API Sertifikal› ve DaimlerChrysler malzeme
s›tandard› MS-6395’i karfl›layan motor ya¤lar›n›
tavsiye etmektedir.
Motor Ya¤› Viskozitesi (3.7L Motorlarda)
Tüm çal›flma s›cakl›klar›nda SAE 5W-20 motor
ya¤lar› tavsiye edilmektedir. Bu motor ya¤lar› düflük s›cakl›klarda çal›flt›rma özelliklerini iyilefltirmekte ve arac›n yak›t tasarrufunu artt›rmaktad›r.
Motorunuzun ya¤ doldurma kapa¤›, arac›n›za uygun motor ya¤› viskozitesini gösterir.
Motor ya¤› sertifikas› iflareti veya do¤ru SAE viskozite numaras›na sahip olmayan ya¤lar kullan›lmamal›d›r.
Motor Ya¤› Viskozitesi (4.0L Motorda)
Tüm çal›flma s›cakl›klar›nda SAE 10W-30 sentetik motor ya¤lar› tavsiye edilmektedir. Bu motor
ya¤lar› düflük s›cakl›klarda çal›flt›rma özelliklerini iyilefltirmekte ve arac›n yak›t tasarrufunu
artt›rmaktad›r.
Motor ya¤› sertifikas› iflareti veya do¤ru SAE viskozite numaras›na sahip olmayan ya¤lar kullan›lmamal›d›r.
143
Motor Ya¤›na Eklenen Katk› Maddeleri
Motor Ya¤› – Dizel Motorlarda
Üretici öngörülen motor ya¤›na (kaçak tespit boyalar› d›fl›nda) herhangi bir katk› maddesi eklenmesini kesinlikle tavsiye etmemektedir. Motor ya¤› ifllenmifl bir üründür ve katk› maddeleri bu ürünün
performans›n› olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Motor Ya¤› Seviyesinin Kontrolü
Kullan›lm›fl Motor Ya¤›n›n At›lmas›
Kullan›lm›fl motor ya¤lar› at›l›rken özen gösterilmelidir. Rasgele at›lan kullan›lm›fl ya¤lar çevreye
zararl› olabilir. Kullan›lm›fl ya¤ ve ya¤ filtrelerinin
nereye ve nas›l at›laca¤› konusunda bayinize, servis istasyonunuza veya ilgili belediyeye dan›fl›n›z.
Motor ya¤›n›n kontrol edilmesi için en uygun zaman
motor durduktan 5 dakika sonra veya bir gece dinlendikten sonra motoru çal›flt›rmadan öncedir.
Motor Ya¤ Filtresi
Her ya¤ de¤ifliminde ya¤ filtresi de de¤ifltirilmelidir.
Motorun düzgün ya¤lanmas› için motor ya¤› hep
do¤ru seviyede olmal›d›r. Düzenli aral›klarla ya¤
seviyesini kontrol ediniz, örne¤in, her yak›t al›m›nda.
Araç düz bir zemindeyken ölçüm yapman›z, ölçümün do¤rulu¤unu artt›racakt›r. Ya¤ seviyesinin, seviye çubu¤uüzerinde “MIN” ve “MAX” iflaretleri aras›nda olmas› gerekir. “MIN” düzeyindeki ya¤a 0.95
L ya¤ ekledi¤inizde seviye “MAX”a gelir.
NOT:
Ya¤ filtresine eriflimin en iyi flekilde olmas› için
flasi lifti yerine sürüfl lifti kullan›n›z (sadece 3.7L
motorda).
Motor Ya¤› Filtresi Seçimi
Araç üreticisi taraf›ndan üretilen tüm motorlarda
kullan›ld›ktan sonra at›lan, tam ak›fll› ya¤ filtreleri
kullan›lmaktad›r. Ya¤ filtresi de¤iflimlerinde bu tip
bir ya¤ filtresi kullan›n›z. Piyasada çok çeflitli kalite
seviyelerinde ya¤ filtreleri bulunmaktad›r. En iyi
performans› alabilmek için sadece en kaliteli ya¤ filtrelerini kullanman›z gerekmektedir. Mopar® Motor
Ya¤› Filtreleri yüksek kaliteli ya¤ filtreleridir ve kullanman›z tavsiye edilmektedir.
144
DPF olmayan araçlarda, 0W-40 ESP tam sentetik
ve DaimlerChrysler Malzeme Standart› MS-10725’i
karfl›layan ya¤ kullan›lmal›d›r.
Tahrik Kay›fllar› – Afl›nma ve Gerginlik
Kontrolü
Kay›fl gerginli¤i otomatik gergi ile kontrol edilir. Herhangi bir gerginlik ayar› gerektirmez. Ancak, belirlenen aral›klarla kay›fl ve kay›fl gergisi durumu kontrol edilmelidir ve gerekiyorsa de¤ifltirilmelidir. Bak›m için yetkili servisinize baflvurunuz.
Bak›m program›nda gösterilen kilometrelerde tüm
tahrik kay›fllar›n›n durumunu ve gerginli¤ini kontrol
ediniz. Kay›fl gerginli¤inin hatal› olmas›, kay›fl›n
kayarak kopmas›na neden olacakt›r.
Ayr›ca Kay›fl›n yerleflimini de kontrol ederek di¤er
motor aksam›na temas etmedi¤inden emin olunuz.
Tahrik kay›fllar›nda kesik, çatlak ve sertleflme olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz ve kay›fl›n kopmas›na
neden olacak bir hasar gördü¤ünüz takdirde kay›fl›
de¤ifltiriniz. Düflük jeneratör kay›fl› gerginli¤i aküde
ar›zaya sebep olabilir.
Bujiler
Motor Ya¤› Viskozitesi (2.8L Dizel Motorlarda)
Dizel Partikül Filtresi (DPF) donan›ml› araçlarda,
5W-30 ESP tam sentetik, düflük kül seviyeli, DaimlerChrysler Malzeme Standart› MS-11106’› karfl›layan ya¤ kullan›lmal›d›r.
Motorun azami performansla çal›flmas› ve emisyon
kontrolünün sa¤l›kl› bir flekilde yap›labilmesi için
bujilerin düzgün bir flekilde ateflleme yapmas› flartt›r. Bujilerin ilgili bak›m program›nda belirtilen kilometrelerde yeni bujilerle de¤ifltirilmesi gerekmektedir. Motorda bujilerden kaynaklanan bir sorun yaflan›yorsa bujilerin tamam› de¤ifltirilmelidir.
Bujiler hakk›nda bilgi edinmek için motor bölmesindeki “Araç Emisyon Kontrol Bilgisi” etiketine bak›n›z.
UYARI!
Arac›n›z› kolayl›kla tutuflabilen maddelerin üzerine park etti¤iniz takdirde s›cak egzoz sistemi
yang›n ç›kmas›na neden olabilir. Kuru yapraklar
ya da kurumufl otlar bu tür bir yang›n ç›kmas›na
yol açabilir. Arac›n›z› kolayca tutuflabilecek maddelerin bulundu¤u bölgelerde kullanmay›n›z ve
bu tür maddelerin üzerine park etmeyiniz.
Katalitik Konvertör
Katalitik konvertör sadece kurflunsuz yak›t
kullan›lmas›n› gerektirir. Kurflunlu benzin katalizöre
zarar vererek emisyon kontrolü görevini yerine getirmesine mani olacakt›r.
Normal çal›flma koflullar› alt›nda katalitik konvertör
bak›m gerektirmemektedir. Ancak katalizörün düzgün bir flekilde çal›flmas› ve hasar görmemesi için
motorun düzenli bir flekilde bak›m görmesi gerekmektedir.
D‹KKAT!
Arac›n›z›n bak›ms›z kalmas› katalitik konvertörün hasar görmesine neden olacakt›r. Motorda
tekleme ya da performans kayb›na neden olan
baflka bir ar›zan›n ortaya ç›kmas› durumunda
arac›n›z›n bak›m›n› zaman kaybetmeden yapt›r›n›z. Arac›n›z›n bu tür ciddi bir ar›za ile kullan›lmas›, katalitik konvertörün afl›r› derecede ›s›nmas›na ve dolay›s›yla hem konvertörün hem de
arac›n hasar görmesine neden olacakt›r.
Motorun çok düzensiz çal›flt›¤› ola¤an d›fl› durumlarda katalitik konvertörden afl›r› ›s›nma nedeniyle
bir yan›k kokusu gelebilir. Bu durumda arac› hemen
durdurup motoru stop ediniz ve so¤umas›n› bekleyiniz. Bu durumda arac›n ayarlar›n›n üretici
taraf›ndan öngörülen de¤erlerde yap›lmas› için bir
an önce yetkili servise götürülmesi gerekmektedir.
G
G
G
Araç vitesteyken ve hareket halindeyken motoru
durdurmay›n›z veya atefllemeyi kesmeyiniz.
Arac› iterek veya çekerek motoru çal›flt›rmaya
u¤raflmay›n›z.
Ar›za teflhis testi yaparken buji kablolar›ndan
herhangi birisi ç›kart›lm›fl olarak motoru rölantide
çal›flt›rmay›n›z.
G
G
Rölantinin düzensiz oldu¤u ya da arac›n tekledi¤i durumlarda motoru uzun süre rölantide
çal›flt›rmay›n›z.
Arac›n yak›t›n›n bitmemesine özen gösteriniz.
NOT:
Emisyon kontrol sistemlerine müdahaleye
teflebbüs edilmesinin yasal cezas› vard›r.
Karter Emisyon Kontrol Sistemi
Bu sistemin düzgün bir flekilde çal›flmas›, araç yol
kat ettikçe oluflan birikintiler nedeniyle tutukluk yapmamas›na veya t›kanmamas›na ba¤l›d›r. Araç yol
yapt›kça PCV valfinde ve kanallarda pislik birikebilecektir. PCV valfi düzgün bir flekilde çal›flmazsa,
yenisiyle de¤ifltiriniz. ESK‹ VALF‹ TEM‹ZLEMEYE
ÇALIfiMAYINIZ!
Havaland›rma hortumunda hasar veya t›kan›kl›k
izleri olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. Gerekirse
de¤ifltiriniz.
Yak›t Filtresi
Yak›t filtresinin t›kal› olmas›, sert çal›flmaya veya
arac›n gerekti¤i gibi h›zlanamamas›na neden olabilir. Yak›t deposunda afl›r› miktarda kir birikirse,
yak›t deposuna tak›lan yak›t filtresinin s›k s›k
de¤ifltirilmesi gerekli olabilir.
145
Motor Hava Filtresi
Normal kullan›m koflullar›nda, hava filtresini Bak›m
Program›nda gösterilen s›kl›kta de¤ifltiriniz. Ancak,
arac›n›z› s›k s›k tozlu veya a¤›r koflullarda kullan›yorsan›z sürerseniz, filtre eleman› periyodik olarak
kontrol edilmeli ve gerekti¤i takdirde Bak›m Program›nda gösterilen aral›klardan daha s›k de¤ifltirilmelidir.
UYARI!
Filtre, motorda alevin geri tepmesi s›ras›nda koruma sa¤layabilir. Tamir veya bak›m için gerekli
olmad›¤› sürece filtreyi sökmeyiniz. Filtre tak›l›
de¤ilken arac› çal›flt›rmadan önce motor bölmesinin çevresinde hiç kimse olmad›¤›ndan emin
olunuz. Aksi takdirde kiflisel yaralanmalar olabilir.
UYARI!
UYARI!
Akü kutup bafllar› kurflun ve kurflun bileflikleri
ihtiva etmektedir. Akü üzerinde çal›flt›ktan sonra
ellerinizi y›kay›n›z.
G
D‹KKAT!
Akü kablolar›n› de¤ifltirirken pozitif kablonun pozitif kutup bafl›na, negatif kablonun da negatif
kutup bafl›na ba¤lanmas›na özen gösteriniz. Akü
kutup bafllar› pozitif (+) ve negatif (-) iflaretleriyle
belirtilmekte, bu iflaretler akü kutusunun üzerinde de yer almaktad›r. Aküye araç üzerinde “h›zl›
flarj” yap›lacaksa flarj cihaz›n› aküye ba¤lamadan önce akü kablolar›n›n ikisini de sökünüz.
“H›zl› flarj” cihaz›n› motoru çal›flt›rmak için kullanmay›n›z.
Bak›m Gerektirmeyen Akü
Klima Bak›m›
Arac›n›z bak›m gerektirmeyen bir akü ile donat›lm›flt›r. Aküye saf su eklenmesi veya düzenli olarak
kontrol edilmesi gerekmemektedir.
Mümkün olan en iyi performans› elde etmek için s›cak havalar bafllarken kliman›n bak›m onar›m› Yetkili Servis taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir. Bu bak›m
onar›m s›ras›nda kondensör kanatç›klar› temizlenmeli ve bir performans testi yap›lmal›d›r. Bu s›rada
tahrik kay›fl› gerginli¤i de kontrol edilmelidir.
146
G
Klima sisteminizde sadece üretici taraf›ndan
onaylanm›fl so¤utma gazlar› ve kompresör
ya¤lar›n› kullan›n›z. Onaylanmam›fl baz› so¤utma gazlar› yan›c›d›r ve patlamaya sebep
olarak sizi yaralayabilir. Di¤er onays›z so¤utma gazlar› veya ya¤lar sistemin ar›zalanmas›na ve pahal› onar›mlara neden olabilir. Garanti Bilgisi hakk›nda ayr›nt›lar için Garanti Bilgisi
Kitap盤›n›n 3. bölümüne bak›n›z.
Klima sisteminde yüksek bas›nç alt›nda tutulan so¤utucu gaz bulunmaktad›r. Yaralanmalar› ve sistemin hasar görmesini önlemek
amac› ile so¤utucu gaz eklenmesi ifllemi ve
hat ba¤lant›lar›n›n sökülmesini gerektiren
onar›m ifllemleri deneyimli bir teknisyen taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
So¤utma Gaz›n›n Geri Kazan›lmas› ve
Geri Dönüflümü
Arac›n›z›n klima sisteminde atmosferin üst k›sm›nda bulunan ozon tabakas›na zarar vermeyen ve
Çevre Koruma Dairesi (Amerika) taraf›ndan onaylanm›fl, R-134a hidrofluorokarbon (HFC) so¤utucu
gaz› kullan›lmaktad›r. Üretici, klima bak›m ifllemlerinin uygun geri kazan›m ve geri dönüflüm donan›m›na sahip yetkili servislerde ve atölyelerde yap›lmas›n› tavsiye etmektedir.
Hidrolik Direksiyon Hidrolik Seviyesi
Kontrolü
Güç Aktarma ve Direksiyon Parçalar›n›n
Ya¤lanmas›
Direksiyon hidroli¤i seviyesinin belirli bir aral›kla
kontrol edilmesine gerek yoktur. Hidroli¤i sadece
bir kaçak flüphesi oldu¤unda, anormal sesler geldi¤inde ve/veya sistem beklenen düzeyde çal›flmad›¤›nda kontrol edilmelidir. Hidrolik kontrolünü yetkili
bir DaimlerChrysler bayiine dan›flarak yapt›r›n›z.
Bütün Güç Aktarma ve direksiyon parçalar› s›zd›rmazl›k özelli¤i tafl›r ve ya¤lama gerektirmez. Tahrik
millerine bak›m yap›lmaz.
UYARI!
Direksiyon hidrolik seviyesi kontrolü, hareketli
parçalar›n insanlara zarar vermesini önlemek ve
do¤ru bir sonuç elde etmek amac› ile düz bir zeminde ve motor durdurulduktan sonra yap›lmal›d›r. Afl›r› seviyede hidrolik ilave etmeyiniz. Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen direksiyon
hidroli¤ini kullan›n›z.
Gerekti¤i takdirde yeterli düzeye kadar direksiyon
hidroli¤i ekleyiniz. S›v› dökülen yüzeyleri temiz bir
bezle siliniz. Arac›n›zda kullanman›z gereken hidrolik tipi için Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar bölümüne bak›n›z.
NOT:
So¤uk havalarda ilk çal›flt›rmada, hidrolik direksiyon pompas› k›sa bir süre gürültü yapabilir.
Bunun sebebi, direksiyon sistemindeki so¤uk,
yo¤unlaflm›fl hidroliktir. Bu gürültü normaldir
ve direksiyon sistemine zarar vermez.
Gövdenin Ya¤lanmas›
Kilitler ve koltuk k›zaklar›, kap›lar ve bagaj kapa¤›
ve motor kaputu mentefleleri gibi gövde ba¤lant›
mekanizmalar› sessiz ve yumuflak bir flekilde çal›flmalar›n›n sa¤lanmas› ve pasa ve afl›nmaya karfl›
korunmalar› amac› ile düzenli olarak ya¤lanmal›d›r.
Herhangi bir ya¤lamadan önce ilgili parçalar toz ve
çak›ldan temizlenmeli, ya¤lamadan sonra fazla ya¤
ve gres al›nmal›d›r. Düzgün çal›flmalar› için motor
kaputu menteflelerine de özellikle dikkat edilmelidir.
Motor kaputu alt›nda baflka bak›mlar gerçeklefltirilirken motor kaputu mandal›, açma mekanizmas›
ve emniyet mandal› temizlenmeli ve ya¤lanmal›d›r.
D›fl kilit silindirleri y›lda iki defa, tercihen sonbaharda ve ilkbaharda ya¤lanmal›d›r. Kilit silindirine Mopar® Kilit Silindiri Ya¤› gibi yüksek kaliteli bir ya¤dan
az bir miktar uygulay›n›z.
Sileceklerin kuru cam üzerinde uzun süre çal›flmas› silecek lastiklerinin bozulmas›na yol açabilir. Kuru bir ön camdan tuz ve kiri temizlemek için silecekleri her zaman y›kama suyu ile kullan›n›z. Cam sileceklerini camdaki bu¤ulanmay› ve buzlanmay› gidermek amac› ile kullanmamaya çal›fl›n›z. Silecek
lastiklerinin motor ya¤› ve benzin gibi petrol türevlerine temas etmemelerine özen gösteriniz.
Ön Cam F›skiyeleri
Motor bölmesindeki rezervuarda bulunan s›v›n›n
seviyesi düzenli aral›klarla kontrol edilmelidir.
Rezervuara -31°C’de donmayan cam y›kama suyu
doldurunuz (radyatör antifrizi de¤il). Kalan s›v›n›n
ç›kmas› için sistemi bir kaç saniye çal›flt›r›n›z.
UYARI!
Piyasada bulunabilen ön cam y›kama s›v›lar› yan›c› olabilir. Bunlar tutuflabilir ve sizi yakabilir. Ön
cam y›kama s›v›s› doldururken veya bunun yak›n›nda çal›fl›rken dikkatli olunmal›d›r.
Ön Cam Silecek Lastikleri
Egzoz Sistemi
Silecek lastiklerinin kenarlar› ve ön cam periyodik
olarak bir sünger veya yumuflak bir bez ve afl›nd›r›c› olmayan bir temizlik maddesi ile temizlenmelidir. Bu ifllem birikmifl tuz ve tozu temizleyecektir.
Arac›n içerisine karbon monoksit gaz› girmesini önlemenin en iyi yolu, egzoz sisteminin sa¤lam ve bak›ml› durumda olmas›n› sa¤lamakt›r.
147
Egzoz sisteminin sesinin de¤iflti¤ini fark etmeniz, arac›n içine egzoz duman› girmesi ya da arac›n alt veya
arka k›sm›n›n hasar görmesi durumunda, komple egzoz sisteminin ve civar›ndaki bölgelerin k›r›lm›fl, hasar görmüfl, bozulmufl ya da yerinden oynam›fl parçalar›n tespit edilmesi amac› ile uzman bir teknisyen
taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lay›n›z. Aras› aç›lm›fl
ek yerleri ve gevflek ba¤lant› noktalar›, egzoz duman›n›n arac›n içerisine s›zmas›na yol açabilir. Ya¤lama
veya motor ya¤› de¤iflimi ifllemleri için lifte kald›r›ld›¤›nda egzoz sistemini de kontrol etmeyi al›flkanl›k haline getiriniz. Gerekli görülen parçalar› de¤ifltiriniz.
So¤utma Sistemi
UYARI!
Radyatörden f›flk›ran s›cak antifriz/so¤utma s›v›s›
veya buhar ciddi bir flekilde yaralanman›za neden
olabilir. Motor kaputunun alt›ndan buhar ç›kt›¤›n›
görür veya duyarsan›z radyatör so¤uyana kadar
motor kaputunu açmay›n›z. Radyatör veya so¤utma s›v›s› haznesi s›cakken so¤utma sisteminin
bas›nçl› kapa¤›n› asla açmaya çal›flmay›n›z.
148
So¤utma S›v›s›n›n Kontrolü
So¤utma s›v›s›n›n koruyucu özelli¤ini muhafaza
edip etmedi¤ini her 12 ayda bir (dondurucu so¤uklar›n yafland›¤› bölgelerde bu so¤uklar bafllamadan
önce) kontrol ediniz So¤utma s›v›s› kirli ve pasl› bir
görünüme sahipse so¤utma sistemi boflalt›lmal›,
temizlenmeli ve yeni so¤utma s›v›s› doldurulmal›d›r. Klima kondansörünün önünde böcek, yaprak
vb. olmamas›na özen gösteriniz. Bir bahçe hortumu
ile kondansörün önüne veya radyatörün arkas›na
bas›nçl› olmayan su tutarak temizleyiniz.
So¤utma Sistemi – Boflaltma, Temizleme ve
Tekrar Doldurma
So¤utma sistemi, ilgili bak›m program›nda belirtilen
aral›klarla boflalt›lmal›, temizlenmeli ve yeniden
doldurulmal›d›r.
So¤utma s›v›s›n›n kirli olmas› ve yüksek miktarda
tortu içermesi durumunda sistemi güvenilir bir so¤utma sistemi temizleme maddesi ile temizleyiniz.
Tüm tortulardan ve kimyasal maddelerden ar›nd›rmak için iyice durulay›n›z. Eski antifrizi/so¤utma s›v›s›n› uygun flekilde at›n›z.
So¤utma sistemi hortumlar›nda gevreme, çatlama,
y›rt›lma, kesik olup olmad›¤›n› ve hazne ve radyatör ba¤lant›lar›n s›k›l›¤›n› kontrol ediniz. Tüm sistemde kaçak olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Eski antifriz/so¤utma s›v›s› solüsyonu tavsiye edilen prosedür ile at›n›z.
Motor normal çal›flma s›cakl›¤›nda iken (ancak çal›fl›r durumda de¤ilken) radyatör tahliye muslu¤undan bir miktar so¤utma s›v›s› boflaltarak so¤utma
s›v›s› bas›nçl› kapa¤›n›n vakum s›zd›rmazl›¤›n›
kontrol ediniz. Kapak s›zd›rmazl›k sa¤l›yorsa genleflme kab›ndan so¤utma s›v›s› akmaya bafllayacakt›r.SO⁄UTMA S‹STEM‹ SICAKKEN BASINÇLI
KAPA⁄I ÇIKARTMAYINIZ.
Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen antifrizi/so¤utma s›v›s›n› kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z
gereken antifriz/so¤utma s›v›s› için Önerilen S›v›lar,
Ya¤lar ve Orijinal Parçalar bölümüne bak›n›z.
So¤utma S›v›s› Seçimi
UYARI!
G
G
G
So¤utma s›v›lar›na, HOAT olarak tan›mlanandan
baflka tip antifriz/so¤utma s›v›s› kar›flt›r›lmas›, korozyondan korunman›n azalmas›na ve motorun
hasar görmesine neden olabilir. Acil durumlarda
so¤utma sistemine HOAT d›fl›nda bir antifriz/so¤utma s›v›s› konulursa, en k›sa zamanda öngörülen antifriz/so¤utma s›v›s› ile de¤ifltirilmelidir.
Tek bafl›na normal su veya alkol bazl› antifriz/so¤utma s›v›s› ürünlerini kullanmay›n›z. Pas geciktirici veya paslanmay› önleyici katk› maddeleri
kullanmay›n›z. Bunlar antifriz/so¤utma s›v›s› ile
uyumlu olmayabilir ve radyatörü t›kayabilir.
Bu araç Propilen Glikol bazl› antifriz/so¤utma s›v›s› ile kullan›lmak üzere tasarlanmam›flt›r. Propilen Glikol bazl› antifrizlerin/so¤utma s›v›lar›n›n
kullan›lmas› tavsiye edilmez.
So¤utma S›v›s› Eklenmesi
Arac›n›z bak›m aral›klar›n›n uzat›lmas›n› sa¤layan
geliflmifl bir antifriz/so¤utma s›v›s› ile donat›lm›flt›r.
Bu antifriz/so¤utma s›v›s› 5 y›l veya 100.000 mil
yapt›ktan sonra de¤ifltirilebilir. Bu sürenin k›salmamas› için arac›n›zda her zaman ayn› antifriz/so¤utma s›v›s›n› kullan›n›z. Lütfen Hibrid Organik Katk›
Teknolojisi (HOAT) antifriz/so¤utma s›v›s› tavsiyelerine bak›n›z.
So¤utma s›v›s› ilave edilirken asgari %50 oran›nda,
önerilen 5 Y›l ya da 160 000 km Formüllü HOAT
(Hibrit Organik Katk› Teknolojili) Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› ile su kar›fl›m› kullan›lmal›d›r. Hava s›cakl›¤›n›n -37°C’den düflük olmas› bekleniyorsa
daha yüksek konsantrasyon oranlar› (%70’i aflmamak üzere) kullan›lmal›d›r.
Su/antifriz kar›fl›m›n› haz›rlarken sadece dam›t›lm›fl veya iyondan ar›nd›r›lm›fl yüksek safl›kta su
kullan›n›z. Düflük kaliteli su kullan›lmas›, motor so¤utma sisteminin korozyona karfl› sa¤lad›¤› koruman›n etkinli¤ini azaltacakt›r.
Arac›n, kullan›ld›¤› bölgedeki genel hava koflullar›na uygun flekilde donmaya karfl› korunmas›, araç
sahibinin sorumlulu¤undad›r.
NOT:
Antifrizlerin/So¤utma s›v›lar›n›n kar›flt›r›larak
kullan›lmas›, antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n hizmet
ömrünü k›saltacak ve antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n daha s›k de¤ifltirilmesine neden olacakt›r.
So¤utma S›v›s› Bas›nçl› Kapa¤›
Antifriz/so¤utma s›v›s› kayb›n›n önlenmesi ve antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n radyatörden genleflme kab›na geri dönüflünün sa¤lanmas› için so¤utma s›v›s›
bas›nçl› kapa¤› s›k›ca kapat›lmal›d›r.
UYARI!
So¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤›n›n üzerinde yer
alan “DO NOT OPEN HOT” (SICAKKEN AÇMAYINIZ) ibaresi bir emniyet önlemi olarak yaz›lm›flt›r. Motor hararet yapt›¤›nda radyatöre asla antifriz/so¤utma s›v›s› ilave etmeyiniz. Hararet yapm›fl
bir motoru so¤utmak için so¤utma s›v›s› bas›nçl›
kapa¤›n› gevfletmeyiniz ve ç›kartmay›n›z. Is›, so¤utma sisteminde bas›nç oluflumuna neden olmaktad›r. Yanma ve yaralanma riskini önlemek
için sistem s›cakken veya bas›nç alt›nda iken so¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤›n› asla açmay›n›z.
Kullan›lm›fl Motor So¤utma S›v›s›n›n At›lmas›
Etilen glikol bazl› antifriz/so¤utma s›v›s›, yasal düzenlemelere uygun flekilde at›lmas› gereken bir
maddedir. Ne flekilde at›lmas› gerekti¤i konusunda
ilgili belediyeye baflvurunuz. Çocuklar ve hayvanlar
taraf›ndan yutulmas›n› önlemek için etilen glikol
bazl› antifrizi/so¤utma s›v›s›n› a¤z› aç›k kaplarda
muhafaza etmeyiniz ve yerde birikinti oluflturmas›na imkan vermeyiniz. Çocuklar taraf›ndan yutulmas› halinde hemen doktor ça¤›r›n›z. Yere dökülmesi
halinde bir an önce temizleyiniz.
So¤utma s›v›s› bas›nçl› kapa¤› kontrol edilmeli ve
s›zd›rmaz yüzeylerde yabanc› maddeler birikmiflse
iyice temizlenmelidir.
149
So¤utma S›v›s› Seviyesi
So¤utma s›v›s› genleflme kab› sayesinde antifriz/so¤utma s›v›s› seviyesinin yeterli olup olmad›¤›
kolayca görülebilir. Motor normal çal›flma s›cakl›¤›na ulaflm›fl durumda rölantide çal›fl›rken antifriz/so¤utma s›v›s› seviyesi genleflme kab› üzerinde belirtilen iflaretlerin aras›nda olmal›d›r.
Radyatör normal koflullar alt›nda hep dolu olaca¤›ndan, antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n donma noktas›n› ölçmek veya s›v› eklemek gibi ifllemler d›fl›nda
so¤utma sisteminin bas›nçl› kapa¤›n›n ç›kart›lmas›na gerek yoktur. Bak›m ifllemlerini yapan kiflilere bu
durum hakk›nda bilgi veriniz. Motor çal›flma s›cakl›¤›nda bir sorun olmad›¤› takdirde genleflme kab›n›n ayda bir kez kontrol edilmesi yeterli olacakt›r.
maya devam edebilirsiniz. Motor bölmesinden ç›kan buhar bir süre sonra kaybolacakt›r.
G
G
G
G
‹lave antifriz/so¤utma s›v›s› gerekti¤inde genleflme
kab›na ekleyiniz. Afl›r› seviyede doldurmay›n›z.
Hat›rda Tutulmas› Gereken Noktalar
NOT:
Birkaç km yol ald›p durdu¤unuzda motor bölmesinin ön k›sm›ndan buhar ç›kt›¤›n› görebilirsiniz.
Bu ya¤mur, kar ve yüksek rutubet nedeniyle radyatörde oluflan nemin, termostat aç›ld›¤›nda
radyatöre giren s›cak antifriz/so¤utma s›v›s› nedeniyle buharlaflmas›n›n normal sonucudur.
Motor bölmesinde yapaca¤›n›z kontrol sonucunda
radyatörde veya hortumlarda bir kaçak belirtisine
rastlamad›¤›n›z takdirde arac›n›z› güvenle kullan150
G
G
G
So¤utma s›v›s› haznesini tafl›rmay›n›z.
Radyatördeki ve genleflme kab›ndaki antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n donma noktas›n› kontrol
ediniz. Antifriz/so¤utma s›v›s› ilave etmeniz gerekiyorsa, so¤utma s›v›s› genleflme/vakumlu kab›ndaki antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n da donmaya
karfl› korunmas› gerekmektedir.
Sisteme s›k s›k antifriz/so¤utma s›v›s› ilave etmeniz gerekiyorsa ya da motor so¤udu¤unda genleflme kab›ndaki s›v› seviyesi düflmüyorsa, sistemde
bas›nçl› kaçak testi yap›lmas› gerekmektedir.
Motorunuzun alüminyum parçalar›n›n korozyona
karfl› etkili bir flekilde korunabilmesi için antifrizin/so¤utma s›v›s›n›n (asgari) % 50 HOAT antifriz/so¤utma s›v›s› konsantrasyonuna sahip olmas› gerekmektedir.
Radyatör ve genleflme kab› hortumlar›n›n k›vr›l›p
bükülmediklerinden emin olunuz.
Radyatörün önünü temiz tutunuz. Arac›n›z klima
sistemi ile donat›lm›flsa klima kondansörünün
önünü de temiz tutunuz.
Termostat›n ayar›n› yaz ve k›fl aylar›na göre de¤ifltirmeyiniz. Olas› olmamakla birlikte termostat›n de¤ifltirilmesi gerekti¤i takdirde SADECE uygun tipte termostat tak›n›z. Di¤er tipler yetersiz
so¤utma performans›na, yak›t tüketiminin ve eg-
zoz emisyonlar›n›n artmas›na neden olabilir.
Hortumlar ve Vakum/Yak›t Buhar› Hatlar›
Hortumlar›n ve plastik borular›n yüzeylerinin yüksek ›s›dan ve mekanik etkenlerden etkilenmifl olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz. Sert ya da yumuflak bölgeler, lasti¤in gevremesi, çatlaklar, kesikler, y›rt›klar, afl›nma ve afl›r› fliflme, lasti¤in deforme oldu¤unu göstermektedir.
Egzoz manifoldu gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda
bulunan hortumlara bilhassa dikkat ediniz. Hortumlar›n güzergahlar› boyunca, afl›r› ›s› veya mekanik
afl›nma nedeniyle hasar görmelerine neden olabilecek ›s› kaynaklar›na ve hareketli parçalara temas
etmediklerinden emin olmak için hortum güzergahlar›n› kontrol ediniz.
Bu bölgelerden geçen plastik hortumlar›n erimediklerinden ve ezilmediklerinden emin olunuz.
Hortum ba¤lant›lar›n›n yap›ld›¤› kelepçe ve kaplinlerin s›k› oldu¤undan ve s›z›nt› yapmad›klar›ndan
emin olunuz. Ar›zaya neden olabilecek en ufak bir
afl›nma veya hasar görüldü¤ünde bu parçalar derhal de¤ifltirilmelidir.
Fren Sistemi
Fren sisteminin performans›n› korumas› için tüm
fren sistemi parçalar› periyodik olarak kontrol edilmelidir. Önerilen servis aral›klar› bu kullanma k›lavuzunun Bak›m Programlar› bafll›kl› 8. bölümünde
bulunabilir.
UYARI!
UYARI!
Arac›n fren pedal›na devaml› bas›larak kullan›lmas›, frenlerin tutmamas›na ve kaza yapman›za
neden olabilir. Aya¤›n›z›n devaml› fren pedal›n›n
üzerinde durmas› frenlerin afl›r› flekilde ›s›nmas›na, fren balatalar›n›n anormal derecede afl›nmas›na ve fren sisteminin hasar görmesine neden olacakt›r. Acil durumlarda fren sisteminden
tam rand›man alamayabilirsiniz.
Y›pranm›fl fren hortumlar› patlayarak frenlerin
tutmamas›na neden olabilir. Bu durum kaza yapman›za yol açabilir. En ufak bir çatlak, s›yr›lma
ya da afl›nma tespit etti¤iniz takdirde fren hortumunu derhal de¤ifltiriniz.
Fren ve Hidrolik Direksiyon Sistemi
Hortumlar›
Periyodik bak›m s›ras›nda hortumlar›n ve plastik
borular›n yüzeylerinin yüksek ›s›dan ve mekanik etkenlerden etkilenmifl olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Sert ve gevrek bölgeler, çatlaklar, kesikler, y›rt›klar,
afl›nma ve afl›r› fliflme, lasti¤in deforme oldu¤unu
göstermektedir. Egzoz manifoldu gibi ›s› kaynaklar›n›n yak›n›nda bulunan hortum yüzeylerine bilhassa dikkat ediniz. Bu bölgelerden geçen plastik hortumlar›n erimediklerinden ve ezilmediklerinden
emin olunuz.
Hortum ba¤lant›lar›n›n yap›ld›¤› kelepçe ve kaplinlerin s›k› oldu¤undan ve s›z›nt› yapmad›klar›ndan
emin olunuz.
NOT:
Tüm fren bak›m ifllemleri ve ya¤ de¤iflimleri s›ras›nda fren hortumlar› kontrol edilmelidir.
UYARI!
G
G
Fren Merkezi
Motor bölmesinde bak›m ifllemleri yap›l›rken fren
merkezi hidrolik seviyesi de kontrol edilmelidir. Fren
sistemi uyar› lambas› sistem ar›zas› belirtti¤inde
fren merkezi hidrolik seviyesi derhal kontrol edilmelidir.
Kapa¤›n› açmadan önce fren merkezinin üst k›sm›n› iyice temizleyiniz. Gerekti¤i takdirde, hidrolik
miktar›n› hidrolik haznesinin üzerinde belirtilen seviyeye getirecek flekilde fren hidroli¤i ilave ediniz.
Disk frenlerde fren balatalar› afl›nd›kça hidrolik seviyesi düflecektir. Ancak hidrolik seviyesinin düflük
olmas› bir kaçaktan da kaynaklanabilece¤inden
sistemin genel olarak kontrol edilmesi gerekebilir
Sadece üretici taraf›ndan tavsiye edilen fren hidroli¤ini kullan›n›z. Arac›n›zda kullanman›z gereken
hidrolik tipi için Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal
Parçalar bölümüne bak›n›z.
‹lk kaynama noktas› öngörülen de¤erden düflük olan veya teknik özellikleri belli olmayan
bir fren hidroli¤i uzun süreli sert frenlerde frenlerinizin aniden boflalmas›na ve kaza yapman›za neden olabilir.
Fren hidroli¤i haznesinin gere¤inden fazla doldurulmas› fren hidroli¤inin s›cak motor parçalar› üzerine dökülmesine alev almas›na neden
olabilir.
Fren sistemine yabanc› maddelerin ve nemin girmesini önlemek için sadece s›k›ca kapat›lm›fl kutularda
muhafaza edilen fren hidroli¤i kullan›n›z. Petrol bazl› ya¤lar›n fren hidroli¤ini kirletmesine izin vermeyiniz, keçenin hasar görmesine sebep olabilir.
Otomatik fianz›man
fianz›man Ya¤› Seçimi
fianz›man›n optimum performans sunabilmesi için
uygun bir flanz›man ya¤› kullan›lmas› gerekmektedir. Sadece Üretici taraf›ndan önerilen flanz›man
ya¤› kullan›lmal›d›r. Arac›n›zda kullanman›z gereken flanz›man ya¤› hakk›nda bilgi almak için Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar bölümüne
baflvurunuz. fianz›man ya¤› miktar›n›n, önerilen
tipte flanz›man ya¤› ilave edilerek öngörülen seviyede tutulmas› gerekmektedir.
151
D‹KKAT!
Üretici taraf›ndan önerilen flanz›man ya¤› d›fl›nda bir ya¤ kullan›lmas›, flanz›man›n vites de¤ifltirme kalitesinin düflmesine ve/veya tork konvertörünün titreflimli çal›flmas›na neden olabilir. Üretici taraf›ndan önerilen flanz›man ya¤› d›fl›nda bir
ya¤ kullan›lmas› flanz›man ya¤› ile ya¤ filtresinin
daha s›k de¤ifltirilmesine yol açabilir. Arac›n›zda
kullanman›z gereken flanz›man ya¤› hakk›nda
bilgi almak için Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal
Parçalar bölümüne baflvurunuz.
Ya¤ Seviyesinin Kontrolü – 42RLE
(3.7L Motorlarda)
Arac›n›zda kapakl› seviye çubu¤u vard›r, bu çubu¤un kapa¤›n› açmaya çal›flmay›n›z. Yetkili bayinizde ya¤ seviyesinin olmas› gerekti¤i yeri ölçen aletler vard›r.
Ya¤ Seviyesinin Kontrolü – W5A580
(4.0L motor ve 2.8L Dizel Motorda)
Arac›n›zda kapakl› seviye çubu¤u vard›r, bu çubu¤un kapa¤›n› açmaya çal›flmay›n›z. Yetkili bayinizde ya¤ seviyesinin olmas› gerekti¤i yeri ölçen aletler vard›r.
Özel Katk› Maddeleri
Üretici flanz›mana herhangi bir ya¤ katk›s› ilave
edilmesini önermemektedir. Bu durumun tek istisnas› ya¤ kaçaklar›n›n tespiti amac› ile kullan›lan
152
özel izleme boyalar›d›r. fianz›man keçeleri kullan›lmamal›d›r. Bunlar kötü etkide bulunabilir.
Debriyaj Hidroli¤i – Düz (Manuel)
fianz›man
Arazi fianz›man›
Ya¤ Seviyesinin Kontrolü
Araç düz bir zeminde iken s›v› seviyesi dolum deli¤inin (A) alt kenar›nda olmal›d›r.
Debriyaj hidrolik sistemi, ana fren merkezi rezervuar›ndan gelen hidrolikle beslenir. Afl›nma veya s›z›nt› oldu¤unda, sadece üreticinin tavsiye etti¤i hidroli¤i kullan›n›z. Do¤ru hidrolik için tavsiye edilen s›v›lar tablosuna bak›n›z.
Düz fianz›man
Ya¤lay›c› Seçimi
Sadece üreticinin tavsiye etti¤i düz flanz›man ya¤›n› kullan›n›z. Do¤ru ya¤ tipi için tavsiye edilen s›v›lar tablosuna bak›n›z.
Ya¤ Seviyesinin Kontrolü
Dolum tapas›n› ç›kararak seviyeyi kontrol edebilirsiniz. Ya¤ seviyesi doldurma deli¤inden en fazla
4.76 mm afla¤›da olmaktad›r.
Gerekli seviyeye ulaflmak için ya¤ ekleyebilirsiniz.
Ya¤ De¤iflim S›kl›¤›
Normal çal›flma koflullar›nda, fabrikada doldurulan
ya¤ arac›n ömrü boyunca yeterli olmal›d›r. Ya¤a su
kar›flmad›¤› sürece ya¤ de¤iflimi gerekli de¤ildir.
Ya¤a su kar›flt›¤› takdirde derhal de¤ifltirilmelidir.
Ya¤ Eklenmesi
Araç düz bir zeminde iken taflana kadar ya¤ dolum
deli¤inden ya¤ ilave ediniz.
Tahliye
‹lk olarak dolum tapas›n› (B), ard›ndan da tahliye
tapas›n› (C) ç›kart›n›z. Tahliye ve dolum tapalar›
için tavsiye edilen s›kma torku 20-34 Nm.dir (15–25
ft.lbs).
UYARI!
Tapalar› takarken fazla s›kmay›n›z. Tapalara hasar verebilir ve s›z›nt› yapmalar›na neden olabilirsiniz.
Ya¤ Seçimi
Sadece üretici taraf›ndan önerilen tipte ya¤ kullan›lmal›d›r. Arac›n›zda kullanman›z gereken arazi flanz›man› ya¤› hakk›nda bilgi almak için Önerilen S›v›lar,
Ya¤lar ve Orijinal Parçalar bölümüne baflvurunuz.
Ön/Arka Diferansiyel Ya¤›
Ya¤ Seviye Kontrolü
Ya¤ seviyesi, dolum deli¤inin alt kenar›nda olmal›d›r.
Ya¤ Eklenmesi
Sadece dolum deli¤inden ve ancak yukar›da belirtilen seviyeye kadar ya¤ ekleyiniz.
Ya¤ Seçimi
Sadece üretici taraf›ndan önerilen tipte ya¤ kullan›lmal›d›r. Arac›n›zda kullanman›z gereken diferansiyel ya¤› hakk›nda bilgi almak için Önerilen S›v›lar,
Ya¤lar ve Orijinal Parçalar bölümüne baflvurunuz.
Arac›n D›fl Bak›m› ve Korozyona Karfl›
Koruma
Kaporta ve Boyan›n Korozyona Karfl›
Korunmas›
Gövde koruma gereksinimi arac›n kullan›ld›¤› bölgenin co¤rafi konumuna ve arac›n kullan›m koflul-
lar›na ba¤l› olarak farkl›l›k göstermektedir. Karl› ve
buzlu yollar› açmak için kullan›lan kimyasal maddeler ile a¤açlara s›k›lan ve yollara serpilen di¤er kimyasal maddeler arac›n›z›n metal aksam›nda yüksek
seviyede korozyona neden olmaktad›r. Arac›n›z,
aç›k havada park etti¤inizde, hava kaynakl› kirleticilere maruz kal›r. Arac›n kulland›¤› yol yüzeyi, afl›r›
s›cak veya so¤uk hava flartlar› arac›n boyas›, metal
trimi ve gövde alt› korumas› üzerinde olumsuz etki
gösterebilir.
Y›kama
Arac›n›z› düzenli flekilde y›kay›n›z. Arac›n›z› daima gölgede ve yumuflak bir oto flampuan› ile y›kay›n›z ve temiz su ile durulay›n›z.
Afla¤›da, arac›n›zda bulunan korozyona karfl› koruma sisteminden azami derecede faydalanman›z›
sa¤layacak bak›m önerileri yer almaktad›r.
Çelik yünü veya ovalama tozu gibi, boyal› ve
metal yüzeyleri çizen afl›nd›r›c› ve güçlü temizlik
maddeleri kullanmay›n›z.
Korozyona Neden Olan Etkenler
Korozyon, arac›n›z›n üzerindeki boyan›n ve koruyucu tabakan›n s›yr›lmas› sonucunda ortaya ç›kmaktad›r.
En yayg›n sebepler flunlard›r:
G
G
Arac›n›za yap›flan böcekleri, zifti ve benzeri
maddeleri “Mopar® Super Kleen Bug” ve Zift Giderici ürünleri ile temizleyiniz.
D‹KKAT!
G
G
Arac›n›z›n üstündeki lekeleri ç›kartmak ve arac›n›z› cilalamak için Mopar® oto cilas› kullan›n›z.
Boyay› çizmemeye özen gösteriniz.
Boyan›n parlakl›¤›n› azaltan ve boyay› incelten
afl›nd›r›c› pasta maddelerini ve elektrikli cila makinelerini kullanmay›n›z.
G
Tuz, kir ve nemin birikmesi.
G
Tafl ve m›c›rlar›n çarpmas›.
G
Böcekler, a¤aç özleri ve zift.
Özel Bak›m
Deniz k›y›s›ndaki bölgelerde havada bulunan
tuz.
G
G
G
G
Atmosferde bulunan kimyasal maddeler/ sanayi
at›klar›.
Kufl pisli¤i
G
Arac›n›z› tuzlu ve tozlu yollarda ya da denize yak›n bölgelerde kullan›yorsan›z arac›n›z›n alt›n›
ayda en az bir kez bas›nçl› su ile y›kay›n›z.
Kap›lar›n, çamurluklar›n ve bagaj kapa¤›n›n alt
k›sm›nda bulunan tahliye deliklerinin temiz ve
aç›k olmalar›n› sa¤lay›n›z.
153
G
G
G
G
G
Arac›n›z›n boyas›nda tafl izleri ya da çizikler görürseniz ilgili bölgeyi hemen rötufllay›n›z. Bu tür
onar›m giderleri araç sahibine aittir.
lek koruyucu cilas›na zarar verebilecek, asidik solüsyonlar ve sert f›rçalar kullanan otomatik araba
y›kama makinelerinden kaç›n›n›z.
Arac›n›z›n boyas›n›n ve koruyucu tabakan›n bir
kaza nedeniyle hasar görmesi durumunda arac›n›z›n onar›m›n› mümkün oldu¤u kadar çabuk
yapt›r›n›z. Bu tür onar›m giderleri araç sahibine
aittir.
YES Essentials® Kumafl Temizleme Prosedürü –
Baz› Modellerde
YES Essentials® koltuk k›l›flar› afla¤›daki flekilde temizlenebilir.
Kimyasal maddeler, gübre, buz çözücü tuz gibi
özel maddeler tafl›rken bu maddelerin çok iyi paketlenmifl olmas›na ve s›z›nt› yapmamas›na
özen gösteriniz.
Arac›n›z› s›k s›k m›c›rl› yollarda kullan›yorsan›z
tüm tekerleklerin arkas›na çamur veya tafl paçal›klar› takt›r›n›z.
Çizikleri ve tafl izlerini derhal Mopar rötufl boyas›
ile kapat›n›z. Arac›n›z›n rengine uygun rötufl boyas›n› yetkili servisinizde bulabilirsiniz.
Tekerlek ve Tekerlek Triminin Bak›m›
Tüm tekerlekler ve tekerlek trimleri, özellikle alüminyum ve krom kapl› tekerlekler paslanmay› önlemek için düzenli olarak su ve sabunla temizlenmelidir. A¤›r kirleri ç›karmak için, Mopar Tekerlek Temizleyicisi kullan›n›z veya afl›nd›r›c› ve asidik olmayan bir temizleyici seçiniz. Afl›nd›r›c› pedler, çelik
temizleme teli ve k›l f›rça veya metal cilalar› kullanmay›n›z. Sadece Mopar® temizleyiciler tavsiye edilmektedir. F›r›n temizleyicileri kullanmay›n›z. Teker154
G
G
G
G
G
Mümkün olan en fazla lekeyi temiz, kuru bir havluyla temizleyerek ç›kar›n›z.
Kalm›fl olan herhangi bir lekeyi temiz, ›slak bir
havluyla temizleyiniz.
Dayan›kl› lekeler için, Mopar® Total Clean® veya bir
sabun solüsyonunu temiz, ›slak bir beze uygulay›n›z ve lekeyi ç›kar›n›z. Sabun kal›nt›lar›n› ç›karmak
için yeni, ›slak bir havlu kullan›n›z.
Gres kal›nt›lar› için, Mopar® Çok-amaçl› temizleyiciyi temiz, ›slak bir beze uygulay›n›z ve lekeyi ç›kar›n›z. Sabun kal›nt›lar›n› ç›karmak için yeni, ›slak
bir havlu kullan›n›z.
Yes Essentials ürünlerinde herhangi bir solvent veya koruyucu kullanmay›n›z.
‹ç Bak›m
Kumafl döfleme ve hal›lar› temizlemek için Mopar®
Total Clean temizleyici kullan›n›z.
‹ç kaplama nemli bir bez, Mopar® Total Clean ve gerekliyse Mopar® Spot & Stain Remover (Leke Ç›kar›c›) ile temizlenmelidir. Sert, afl›nd›r›c› temizleyici-
ler kullanmay›n›z. Vinil kaplamay› temizlemek için
Mopar® Total Clean kullan›n›z.
UYARI!
Temizlik amac› ile uçucu solvent kullanmay›n›z.
Parlay›c› özelli¤e sahip olan bu maddeler kapal›
alanlarda kullan›ld›klar› takdirde solunum sistemine zarar verebilmektedir.
Cam Yüzeyler
Tüm cam yüzeyler Mopar® Cam Temizleyici veya
piyasadan temin edebilece¤iniz ev tipi cam temizleme maddeleri ile düzenli olarak temizlenmelidir. Asla afl›nd›r›c› temizlik maddesi kullanmay›n›z. Rezistansl› bu¤u çözücü ile donat›lm›fl arka cam› içten
temizlerken dikkatli olunuz. Rezistans elemanlar›na
zarar verebilecek raspa gibi keskin aletler kullanmay›n›z.
Dikiz aynas›n› temizlerken bir sprey temizleyiciyi
önce havlu veya bez parças›na püskürtüp, sonra
aynay› siliniz. Sprey temizleyiciyi do¤rudan cama
püskürtmeyiniz.
Plastik Gösterge Paneli Lenslerinin Temizlenmesi
Bu araçta göstergelerini ön taraf›ndaki lensler saydam plastik ile kaplanm›fllard›r. Lensleri temizlerken,
plasti¤i çizmemeye özen gösteriniz.
1. Islak bir bez parças›yla temizleyiniz. Bir sabun solüsyonu kullan›labilir, ama yüksek oranda alkol içeren
veya afl›nd›r›c› temizleyiciler kullanmay›n›z. E¤er sabun kullan›l›yorsa, nemli bir bez parças›yla silerek temizleyiniz.
Yuva
J6
Emniyet kemerlerinin temizlenmesi gerekiyorsa
Mopar® “Total Clean”, yumuflak bir sabun çözeltisi ve
›l›k su ile temizleyiniz. Emniyet kemerlerini temizlemek için araçtan sökmeyiniz.
Kemerlerde afl›nma veya saçaklanma tespit ederseniz veya emniyet kemeri tokalar› düzgün çal›flm›yorsa emniyet kemerlerini de¤ifltiriniz.
S‹GORTALAR (ENTEGRE GÜÇ MODÜLÜ)
Entegre Güç Modülü (TIPM) motor bölmesi içinde,
akünün yak›n›na yerlefltirilmifltir. Bu merkez kartufl
sigortalar, mini sigortalar ve röleler içerir. Her bir
parçay› tan›mlayan bir etiket kapa¤›n iç yüzeyine
bas›l› halde bulunabilir.
Yuva
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
J1
40 Amp
Yeflil
Elektrik Kumandal›
Katlanabilen Koltuk
J2
30 Amp
Pemb e
Arazi fianz›man›/
Elektrikli Bagaj Kap›s›
40 Amp
Yeflil
Arka Kap› Modülü
(ARKA KAPI NODU)
J4
25 Amp
Renksiz
Sürücü Kap›s› Modülü
J5
25 Amp
Renksiz
Yolcu Kap›s› Modülü
J3
Aç›klama
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS)
Pompas›/ESP
30 Amp
Pembe
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS)
Valfi/ESP
J8
40 Amp
Yeflil
Elektrikli Haf›zal› Koltuklar (Baz› Modellerde)
J9
40 Amp
Yeflil
PZEV Motor/Flex Yak›t
30 Amp
Pembe
Far Su F›skiyesi
Rölesi/Manuel Ayar
Valfi
30 Amp
Pembe
THATCHAM Kilit/Kilit
Açma/Elektrik
Kumandal› Sürgülü
Kap› Modülü
J13
60 Amp
Sar›
Kontak Kapal›yken
Ak›m Çekme IOD–Ana
J14
40 Amp
Yeflil
EBL (Arka Cam Bu¤u
Giderici)
J15
30 Amp
Pembe
Arka Fan
J17
40 Amp
Yeflil
Marfl Solenoidi
J7
Entegre Power
Güç Modülü
(TIPM)
Integrated
Module
(TIPM)
Mini
Sigorta
40 Amp
Yeflil
2. Yumuflak bir mendille kurulay›n›z.
Emniyet Kemeri Bak›m›
Emniyet kemerlerini kimyasal solventler veya afl›nd›r›c› temizlik maddeleri ile beyazlatmaya, boyamaya
veya temizlemeye teflebbüs etmeyiniz. Bu maddeler
emniyet kemerlerinin bozulmas›na neden olmaktad›r.
Günefl de emniyet kemerlerinin bozulmas›na yol
açar.
Sigorta
J10
J11
155
Yuva
J18
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
20 Amp
Sar›
Güç Aktarma Kontrol
Modülü (PCM)
fianz›man Konum
J19
60 Amp
Sar›
Radyatör Fan›
J20
30 Amp
Pembe
Ön Silecek LO/HI
(DÜfiÜK/YÜKSEK)
J21
20 Amp
Sar›
Ön/Arka Su F›skiyesi
J22
25 Amp
Renksiz
Aç›l›r Tavan Modülü
M1
15 Amp
Mavi
Üçüncü Fren Lambas›
(CHMSL)/Fren Svici
M2
20 Amp
Sar›
Römork Lambas›
M3
20 Amp
Sar›
Ön/Arka Aks Kilitleri
M4
10 Amp
K›rm›z›
Römork Çekme
M5
25 Amp
Renksiz
Dönüfltürücü
M6
20 Amp
Sar›
Güç Prizi #1/Ya¤mur
Sensörü
156
Yuva
M7
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
20 Amp
Sar›
Güç Pirizi #2
(BATT/ACC SELECT)
M8
20 Amp
Sar›
Ön Is›tmal› Koltuk
M9
20 Amp
Sar›
Arka Is›tmal› Koltuk
(Baz› modellerde)
M10
20 Amp
Sar›
Yuva
Sigorta
Mini
Sigorta
M11
M12
Aç›klama
10 Amp
K›rm›z›
(Kontak Kapal›yken
Ak›m Çekme)
IOD-HVAC/ATC, MW
SENSR, Kaput Alt›
Lambas› (UH LMP)
30 Amp
Yeflil
Amplifikatör (AMP)
20 Amp
Sar›
Kontak Kapal›yken
Ak›m Çekme – Kabin
Bölmesi
(IOD-CCN), WCM,
SIREN, Saat Modülü
(CLD MOD), Çok
‹fllevli Far Kolu Svici
(MULTI-FCTN SW)
20 Amp
Sar›
Römork Çekme
(Sadece ‹hraç)
M13
Kontak Kapal›yken
Ak›m Çekme
(IOD-VES), Uydu Dijital
Radyo Al›c›s› (SDARS),
DVD, Hands-Free
Modülü (HFM),
RADYO, Anten (ANT),
Evrensel Garaj Kap›s›
Açma Kumandas›
(UGDO), Makyaj
Lambas› (VANITY LP)
M14
Yuva
M15
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
Yuva
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
M16
20 Amp
Sar›
10 Amp
K›rm›z›
COL MOD, IR SNS,
Is›t›c› Havaland›rma,
Klima/Otomatik
S›cakl›k Kontrolü
(HVAC/ATC), Dikiz
Aynas› (RR VW MIR),
Kabin Bölmesi Nodu
(CCN), Arazi
fianz›man› Svici (TCASE SW), RUN/ST,
Çok ‹fllevli Kumanda
Kolu Svici (MULTIFTCN SW), Lastik
Bas›nc› ‹zleme (TPM),
K›zd›rma Bujisi Modülü
(GLOW PLG MOD) –
Sadece ‹hraç Dizelde
Yolcu Koruma
Kontrolörü/Yolcu
S›n›fland›rma Modülü
(ORC/OCM)
Yuva
Sigorta
Mini
Sigorta
M23
10 Amp
K›rm›z›
Sol Korna (LT HORN
HI/LOW)
M24
25 Amp
Renksiz
Arka Silecek
(REAR WIPER)
M25
M17
15 Amp
Mavi
Sol Arka/Plaka/Park
Lambas› (LTTAIL/LIC/PRK LMP)
15 Amp
Mavi
Sa¤ Arka/Park/Run
Lambas› (RTTAIL/PARK/RUN LMP)
25 Amp
Renksiz
Otomatik Kapatma
(ASD #1 ve #2)
15 Amp
Mavi
Kabin Bölmesi Nodu ‹ç
Lambas› (CCN INT
LIGHT), Sviç dizisi
(SW BANK),
Direksiyon Kontrol
Modülü (SCM)
M18
M19
20 Amp
Sar›
M26
20 Amp
Sar›
Otomatik Kapatma
(ASD #3)
M22
10 Amp
K›rm›z›
Sa¤ Korna (RT HORN
HI/LOW)
Yak›t Pompas›, Dizel
Lift Pompas› (DSL
LIFT PUMP) – Sadece
‹hraç
10 Amp
K›rm›z›
Elektrik Kumandal›
Ayna Svici (PWR
MIRR SW), Sürücü
Cam› Svici (DRVR
WIND SW)
10 Amp
K›rm›z›
Kontak Anahtar› (IGN
SW), Cam Modülü
(WIN MOD)
10 Amp
K›rm›z›
Motor Kontrol Modülü
(NGC), fianz›man
Besleme (TRANS
FEED), J1962
10 Amp
K›rm›z›
Yolcu S›n›fland›rma
Modülü (OCM)
M27
M20
M21
Aç›klama
M28
M29
157
Yuva
Kartufl
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
Yuva
Kartufl
Sigorta
Mini
Sigorta
Aç›klama
D‹KKAT!
G
M30
M31
15 Amp
Mavi
Arka Silecek Modülü
(RR WIPER MOD),
Elektrik Kumandal›
Katlanabilen Ayna
(PWR FOLD MIR)
20 Amp
Sar›
Geri Vites Lambalar›
(B/U LAMPS)
10 Amp
K›rm›z›
Yolcu Koruma
Kontrolörü (ORC), TT
EU-ROPE
10 Amp
K›rm›z›
Motor Kontrol Modülü
(NGC), Motor
Kontrolörü (GPEC)
10 Amp
K›rm›z›
Park Destek (PRK
ASST), Is›t›c›
Havaland›rma (HVAC
MOD), Far Su F›skiyesi
(HDLP WASH), Pusula
(COMPAS)
M32
M35
10 Amp
K›rm›z›
Is›tmal› Aynalar
M36
20 Amp
Sar›
Güç Prizi #3
(BATT)
10 Amp
K›rm›z›
Kilitlenmeyi Önleyici
Fren Sistemi (ABS),
Elektronik Denge
Program› (ESP), Fren
Lambas› Svici (STP LP
SW), Yak›t Pompas›
Rölesi Yüksek Kontrol
25 Amp
Renksiz
Kilitleme/Kilit Açma
Motorlar› (LOCK/
UNLOCK MTRS)
M37
M33
M34
158
M38
G
Entegre Güç Modülü kapa¤›n› takarken, kapa¤›n
düzgün flekilde yerleflmesini ve tamamen kilitlenmesini sa¤lamak önemlidir. Bunu yapmamak
Entegre Güç Modülünün içerisine su girmesine
yol açarak, muhtemel bir elektrik ar›zas›na sebep olabilir.
Atm›fl sigortay› de¤ifltirirken, sadece do¤ru amper de¤erindeki sigortay› kullan›n. Belirtilenin d›fl›nda bir amper de¤erine sahip bir sigortan›n kullan›lmas› elektrik sisteminin tehlikeli olarak afl›r›
yüklenmesine sebep olabilir. E¤er do¤ru de¤erdeki sigorta atmaya devam ediyorsa, bu durum
devrede mevcut olan bir problemin giderilmesi
gerekti¤ini iflaret eder.
DIfi AYDINLATMA AMPULLER‹
YEDEK AMPULLER
Ampul No
Sis Lambas›.............................................H10 9145
Ampul No
Far ...........................................................9008 H13
Plaka Lambas› ..................................................168
Tavan Lambas› .........................................WL212-2
Ön Park/Dönüfl Sinyali ...............................3157AK
Arka, Fren, Dönüfl Sinyali.............................4057K
Bagaj Lambas› ..................................................567
Ön Yan Sinyal ...................................................168
Üst Konsol Lambas›.............................PLW214-2A
Geri Vites ......................................................4057K
Okuma Lambas› .......................................WL212-2
Üçüncü Fren Lambas›.......................................921
‹Ç AYDINLATMA AMPULLER‹
SIVILAR VE YAKIT KAPAS‹TELER‹
US (Amerikan)
Metrik
3.7L ve 4.0 Litre Motor
19.5 Galon
73.8 Litre
2.8L Dizel Motor
18.5 Galon
70 Litre
3.7 Litre Motor
5 Qts
4.7 Litre
4.0 Litre Motor
6 Qts
5.7 Litre
2.8 Litre Dizel Motor
7 Qts
6.6 Litre
3.7 Litre Motor (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› 5 Y›l/100.000 Mil Formüllü)
14 Qts
13 Litre
4.0 Litre Motor (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› 5 Y›l/100.000 Mil Formüllü)
14 Qts
13 Litre
2.8 Litre Dizel Motor (Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› 5 Y›l/100.000 Mil Formüllü)
13 Qts
12 Litre
Yak›t (Yaklafl›k)
Motor Ya¤› – Filtre De¤iflimi ile
So¤utma Sistemi*
*Kalorifer sistemi dahildir, so¤utma s›v›s› genleflme kab› MAX seviyesindeyken.
159
ÖNER‹LEN SIVILAR, YA⁄LAR VE OR‹J‹NAL YEDEK PARÇALAR
Motor
Parça
S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal Parçalar
Motor So¤utma S›v›s›
Mopar® Antifriz/So¤utma S›v›s› 5 Y›l/100.000 Mil Formüllü HOAT (Hibrid Organik Katk› Teknolojisi) ve eflde¤eri
Motor Ya¤› . Benzinli motorlarda
(ACEA D›fl› Kategoriler)
Her türlü çal›flma koflulunda en iyi performans ve en çok koruma için üretici sadece API sertifikas›na
sahip ve DaimlerChrysler.in MS-6395 say›l› Malzeme Standartlar›n›n koflullar›n› karfl›layan motor ya¤lar›n›n kullan›lmas›n›
tavsiye etmektedir. MS-6395’in koflullar›n› karfl›layan Mopar veya eflde¤er ya¤ kullan›n›z. Bu Sertifikal› Ya¤larda ya¤
kutusunun önünde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Motor Ya¤› Sertifikasyon Sembolü bulunmaktad›r. Bu sembol motor
ya¤›n›n Amerikan Petrol Enstitüsü (API) taraf›ndan test edildi¤ini, onayland›¤›n› ve üreticiler taraf›ndan öngörülen ya¤
standartlar›n› karfl›lad›¤›n› belirtir. Üretici sadece, DaimlerChrysler Malzeme Standard› MS-6395 gerekliliklerini karfl›layan
API sertifikal› motor ya¤lar›n› tavsiye eder.
Motor Ya¤› . Benzinli motorlarda
(ACEA Kategorileri)
Serviste Doldurulan Ya¤larda ACEA Avrupa Ya¤ Kategorilerini kabul eden ülkelerde ACEA A3/B3, A4/B4 veya A5/B5
koflullar›n› karfl›layan motor ya¤lar›n› kullan›n›z.
Motor Ya¤› – Dizel motorlarda
(Partikül Filtresiz)
Sadece API (Amerikan Petrol Enstitüsü) C1-4 veya CJ-4 kalitesine sahip Dizel Motor Ya¤lar› kullan›n›z. ACEA Avrupa Ya¤
Kategorileri kullanan ülkelerde ise ACEA A3/B3/C4 kalitesine sahip motor ya¤› kullan›n›z.
Motor Ya¤› – Dizel motorlarda
(Partikül Filtreli)
Sadece API (Amerikan Petrol Enstitüsü) C1-4 veya CJ-4 kalitesine sahip Dizel Motor Ya¤lar› kullan›n›z. ACEA Avrupa Ya¤
Kategorileri kullanan ülkelerde ise ACEA A3/B3/C4 kalitesine sahip motor ya¤› kullan›n›z. (LOW ASH) (Düflük Kül Oranl›)
Motor Ya¤› Filtresi (3.7L/4.0L Motorlar)
Mopar® Motor Ya¤ Filtresi, P/N 5281090 veya eflde¤eri
Motor Ya¤› Filtresi (2.8L Dizel Motorlar)
Bujiler
Mopar® Motor Ya¤ Filtresi (P/N 5003538AA)
Motor bölmesinde bulunan Araç Emisyon Kontrol Bilgileri Etiketine baflvurunuz.
Yak›t Seçimi (Benzinli Motorlarda)
Min. 91 Oktan
Yak›t Seçimi (Dizel Motorlarda)
50 Setan ve 50 ppm’den daha az sülfür (kükürt) içerikli dizel yak›t
160
fiasi
Parça
S›v›lar, Ya¤lay›c›lar ve Orijinal Parçalar
Otomatik fianz›man
Mopar® ATF+4, Otomatik fianz›man Ya¤›
Düz fianz›man
Mopar® Düz fianz›man Ya¤lay›c› veya dengi (DaimlerChrysler Malzeme Standart› MS-9224 gerekliliklerini karfl›layan).
Arazi fianz›man›
Mopar® ATF+4, Otomatik fianz›man Ya¤›
Ön Aks
SAE 80W-90 Çok Amaçl› Tip, GL-5 Diflli Ya¤lay›c›s› veya eflde¤eri
Arka Aks
SAE 75W-140 Sentetik Diflli Ya¤lay›c›s› veya eflde¤eri
Fren Merkezi/Düz fianz›man
Debriyaj Sistemi
Mopar® DOT 3 fren hidroli¤i, SAE J1703 kullan›lmal›d›r. DOT 3, SAE J1703 fren hidroli¤i yoksa, DOT 4 de kabul
edilebilir. Sadece tavsiye edilen fren hidroli¤ini kullan›n›z.
Hidrolik Direksiyon Rezervuar›
Mopar® ATF+4, Otomatik fianz›man Ya¤›
161
162
8
BAKIM PROGRAMLARI
G
BAKIM PROGRAMLARI-BENZ‹NL‹ MOTORLAR .......................164
G
BAKIM PROGRAMLARI-D‹ZEL MOTORLAR..............................170
G
BAKIM KAYITLARI .......................................................................174
163
BAKIM PROGRAMLARI – BENZ‹NL‹
MOTORLAR
Her Benzin Al›fl›n›zda
G
Normal flartlar alt›nda arac›n›z her 10.000 km’de bir
ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa) bak›ma tabi tutulmal›d›r. Bununla beraber afla¤›daki durumlardan herhangi biri sizin için de geçerliyse arac›n›z
5.000 km’de bir ya da 3 ayda bir (hangisi önce dolarsa) bak›ma tabi tutulmal›d›r.
G
G
Gündüz ve gece hava s›cakl›¤›n›n 0°C’nin alt›nda olmas›.
Arac›n yo¤un trafikte s›k s›k dur-kalk yaparak
kullan›lmas›
G
Motorun uzun süre rölantide çal›flt›r›lmas›
G
Arac›n tozlu ortamlarda kullan›lmas›
G
G
G
G
G
G
G
G
Arac›n %50’den daha fazla oranda 32°C’nin üzerindeki s›cakl›klarda uzun süre yüksek h›zda kullan›lmas›.
G
Römork çekme.
G
Arazide veya çölde kullan›m.
164
Ön cam y›kama suyunu kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ekleme yap›n›z.
Ayda Bir Defa
Arac›n s›k s›k 16 km’den daha k›sa mesafelerde
kullan›lmas›.
Arac›n taksi, polis arac› veya kurye arac› olarak
kullan›lmas› (ticari amaçl›)
S›cak motor stop edildikten yaklafl›k 5 dakika
sonra motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz. Motor
ya¤› seviyesinin araç düz bir zemin üzerinde
iken kontrol edilmesi ölçümünüzün do¤rulu¤unu
artt›racakt›r. Sadece ya¤ seviyesi ADD (EKLE)
ya da MIN iflaretinde veya daha afla¤›da iken
ya¤ ilave ediniz.
Lastik hava bas›nçlar›n› ve lastiklerde anormal
bir afl›nma veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup bafllar›n› temizleyip s›k›flt›r›n›z.
So¤utma s›v›s› kab›ndaki, fren ana merkezindeki ve flanz›man s›v› seviyelerini kontrol ediniz ve
gerekti¤i takdirde ilave yap›n›z.
Tüm lamba ve farlar ile di¤er elektrik aksam›n›n
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
Her Ya¤ De¤ifliminde
G
Motor ya¤ filtresini de¤ifltiriniz.
G
Egzoz sistemini kontrol ediniz.
G
Fren hortumlar›n› kontrol ediniz.
G
G
G
Ba¤lant› mafsallar›n› ve ön süspansiyon parçalar›n› kontrol ediniz.
So¤utma s›v›s› seviyesini, hortumlar› ve kelepçeleri kontrol ediniz.
Arazi (Off-Road) kullan›m› sonras› arac›n alt aksamlar›n› kontrol ediniz. Gevfleyen c›vata v.b.
komponentleri gözden geçiriniz.
D‹KKAT!
Gerekli bak›m ifllemlerinin yap›lmamas› halinde
araç hasar görebilir.
Periyodik Bak›m Aral›¤›
Normal flartlar alt›nda arac›n›z her 10.000 km’de
bir ya da 6 ayda bir (hangisi önce dolarsa) Yetkili
Serviste bak›ma tabi tutulmal›d›r.
NOT:
Ya¤ de¤iflim aral›¤› hiçbir koflulda 10.000 km
veya 6 ay› (hangisi önce dolarsa) aflmamal›d›r.
NOT:
Servis Bak›m Aral›klar›
de¤ifliklik gösterebilir.
ülkeden
UYARI
Araç motorun üzerinde veya yak›nlar›nda çal›fl›yorken ciddi flekilde yaralanabilirsiniz. Sadece
bilgi sahibi ve do¤ru ekipmana sahip oldu¤unuz
servis çal›flmalar›n› yap›n›z.
E¤er servis çal›flmas›n› gerçeklefltirebilece¤inize
dair en ufak bir flüpheniz varsa arac›n›z› yetkili
servis teknisyenlerine götürünüz.
ülkeye
NOT:
Baz› durumlarda yap›lan bak›mlar› ibraz etmeniz gerekece¤inden bak›m kay›tlar›n› tutmak
sizin sorumlulu¤unuzdad›r. E¤er arac›n›z›
elden ç›kartacak olursan›z, bu kay›tlar› ve bu
kullan›m k›lavuzunu lütfen yeni sahibine
veriniz. ‹nceleme ve bak›m; ar›zadan flüphelenildi¤i anlarda da yap›lmal›d›r.
165
DODGE NITRO BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
K‹LOMETRE X 1000
10
20
30
40
50
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol (Sadece 3.7L Motor)
X
X
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Bujilerin De¤iflimi (Sadece 3.7L Motor)
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
166
DODGE NITRO BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
K‹LOMETRE X 1000
60
70
80
90
100
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol (Sadece 3.7L Motor)
X
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Bujilerin De¤iflimi (Sadece 3.7L Motor)
X
Oto. fian. Ya¤› ve Filt. De¤. (ve “Spin-On” So¤. Filt. De¤iflimi)
X
Motor So¤utma S›v›s› De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
X
V Kay›fl› Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
167
DODGE NITRO BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
K‹LOMETRE X 1000
110
120
130
140
150
X
X
X
X
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol (Sadece 3.7L Motor)
X
X
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Bujilerin De¤iflimi (Sadece 3.7L Motor)
X
V Kay›fl› Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
168
DODGE NITRO BENZ‹NL‹ ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
K‹LOMETRE X 1000
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol (Sadece 3.7L Motor)
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
PCV Valfi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
Bujilerin De¤iflimi (Sadece 3.7L Motor)
Bujilerin De¤iflimi (Sadece 4.0L Motor)
Motor Sente Kay›fl› Kont., Gerekirse De¤iflim (Sadece 4.0L)
Oto. fian. Ya¤› ve Filt. De¤. (ve “Spin-On” So¤. Filt. De¤iflimi)
Motor So¤utma S›v›s› De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
V Kay›fl› Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
Kuru Ya¤lama*
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
Akü Kontrol
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
Egzoz Sistemi Kontrol
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
96
160
X
X
X
X
102
170
X
X
108
180
X
X
X
X
114
190
X
X
X
X
120
200
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
169
BAKIM PROGRAMLARI - D‹ZEL
MOTORLAR
D‹KKAT
Gerekli bak›m ifllemlerinin yap›lmamas› halinde
araç hasar görebilir.
Her Ya¤ De¤ifliminde
G
Motor ya¤ filtresini de¤ifltiriniz.
G
Egzoz sistemini kontrol ediniz.
G
G
Her Yak›t Al›fl›n›zda
G
G
Motor ya¤ seviyesini kontrol ediniz, gerekirse ekleme yap›n›z.
G
Ön cam y›kama suyunu kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ekleme yap›n›z.
G
G
Ayda Bir Defa
G
G
G
G
Lastik hava bas›nçlar›n› ve lastiklerde anormal
bir afl›nma veya hasar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz.
Aküyü kontrol ediniz, akü kutup bafllar›n› temizleyip s›k›flt›r›n›z.
So¤utma s›v›s› kab›ndaki, fren ana merkezindeki ve flanz›mandaki s›v› seviyelerini kontrol ediniz ve gerekti¤i takdirde ilave yap›n›z.
Tüm lamba ve farlar ile di¤er elektrik aksam›n›n
düzgün çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
170
G
Fren aksam›n›, kaliperleri ve hortumlar›n› kontrol
ediniz.
Ba¤lant› mafsallar›n› ve ön süspansiyon parçalar›n› kontrol ediniz.
So¤utma s›v›s› seviyesini, hortumlar› ve kelepçeleri kontrol ediniz.
Motor V kay›fllar›n› kontrol ediniz.
Yak›t Filtresi/Su Seperatörü ünitesinde su olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Arazi (Off-Road) kullan›m› sonras› arac›n alt aksamlar›n› kontrol ediniz. Gevfleyen c›vata v.b.
komponentleri gözden geçiriniz.
NOT:
Servis Bak›m Aral›klar› ülkeden ülkeye de¤ifliklik gösterebilir.
NOT:
Baz› durumlarda yap›lan bak›mlar› ibraz etmeniz gerekece¤inden bak›m kay›tlar›n› tutmak
sizin sorumlulu¤unuzdad›r. E¤er arac›n›z›
elden ç›kartacak olursan›z, bu kay›tlar› ve bu
kullan›m k›lavuzunu lütfen yeni sahibine
veriniz. ‹nceleme ve bak›m; ar›zadan flüphelenildi¤i anlarda da yap›lmal›d›r.
DODGE NITRO D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
6
12
18
24
30
K‹LOMETRE X 1000
15
30
45
60
75
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
Yak›t Filtresi / Su Seperatör Ünitesi De¤iflimi
X
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Motor V Kay›fl› De¤iflimi
X
X
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
171
DODGE NITRO D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
36
42
48
54
60
K‹LOMETRE X 1000
90
105
120
135
150
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
Yak›t Filtresi / Su Seperatör Ünitesi De¤iflimi
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Motor V Kay›fl› De¤iflimi
X
Oto. fian. Ya¤› ve Filt. De¤. (ve “Spin-On” So¤. Filt. De¤iflimi)
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
172
X
DODGE NITRO D‹ZEL ARAÇ PER‹YOD‹K BAKIM TABLOSU
AYLAR
66
72
78
84
90
K‹LOMETRE X 1000
165
180
195
210
225
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi De¤iflimi
X
X
X
X
Hava Filtresi Kontrol, Gerekirse De¤iflimi
X
X
Hava Filtresi De¤iflimi
X
X
Yak›t Filtresi / Su Seperatör Ünitesi De¤iflimi
X
X
Manuel fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
Fren Sistemi ve Balatalar Kontrol
X
X
X
X
X
X
X
X
Ön ve Arka Diferansiyel Ya¤› De¤iflimi
X
X
Arazi fianz›man Ya¤› Kontrol, Gerekirse Ekleme
X
X
Motor V Kay›fl› De¤iflimi
X
Motor Sente Kay›fl› ve Gergisi De¤iflimi
X
Motor So¤utma S›v›s› De¤iflimi ve Sistemin Temizlenmesi
X
Oto. fian. Ya¤› ve Filt. De¤. (ve “Spin-On” So¤. Filt. De¤iflimi)
X
Kuru Ya¤lama*
X
X
X
X
X
Tüm S›v› Seviyeleri Kontrol
X
X
X
X
X
Akü Kontrol
X
X
X
X
X
Ön Tak›m, Süspansiyon Sistemi, Aktarma Organlar› Kontrol
X
X
X
X
X
Egzoz Sistemi Kontrol
X
X
Lastikler ve Lastik Bas›nçlar› Kontrol ve Rotasyon
X
X
X
X
X
Araç Modülleri (Ar›za Teflhis Cihaz› ile) Kontrol
X
X
X
X
X
Kontroller; temizleme, tork de¤erine s›kma, ekleme ve gerekirse de¤ifltirmeyi de kapsamaktad›r.
*Kuru ya¤lama; aktarma organlar›, ön tak›m ve süspansiyon sistemi, direksiyon sistemi, tüm mentefle ve kilit sistemlerinin ya¤lanmas›n› içerir.
173
Birinci Bak›m
‹kinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Üçüncü Bak›m
Dördüncü Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
174
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Beflinci Bak›m
Alt›nc› Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Yedinci Bak›m
Sekizinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
175
Dokuzuncu Bak›m
Onuncu Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Onbirinci Bak›m
Onikinci Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
176
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Onüçüncü Bak›m
Ondördüncü Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
Onbeflinci Bak›m
Onalt›nc› Bak›m
Kilometre
Kilometre
Onar›m Emri No.
Onar›m Emri No.
Tarih
Tarih
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
YETK‹L‹ SERV‹S KAfiE VE ‹MZASI
177
178
9
D‹Z‹N
179
ABS (Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi) . . . .85,110
Acil Durumlar
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Kriko ile Kald›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Ar›zal› Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Aç›l›r Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Açma, Kaput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Aks Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Akü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
fiarj Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Gaz Dikkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Uzaktan Kumanda Cihaz› Pilinin
De¤ifltirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Alarm (Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . . . . . . .12,82
Alarm Sistemi (Güvenlik Alarm›) . . . . . . . . . . . .12
Ampuller, Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Anahtar Kontakta Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Anahtarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Anahtars›z Girifl Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Antifriz (Motor So¤utma S›v›s›) . . . . . . . . . . . .159
Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Arac›n D›fl›nda Yap›lacak Emniyet Kontrolleri . .34
Arac›n ‹çinde Yap›lacak Emniyet Kontrolleri . . .34
Arac›n Uzun Süre Kullan›lmamas› . . . . . . . . . . .94
Arac›n Y›kanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Araç Bilgi Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Araç fiasi Numaras› (VIN) . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Araçta Yap›lacak Modifikasyonlar/De¤ifliklikler . .7
Arazi fianz›man› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
180
S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Ar›za ‹kaz Lambas› (Motoru Kontrol Ediniz) . . .83
Ar›zal› Arac›n Çekilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Arka Aks (Diferansiyel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Arka Bagaj Kayma Load N Go . . . . . . . . . . . . .73
Arka Cam Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Arka Cam Rezistans› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Arka Park Alg›lama Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . .66
Arka Silecek/Su F›sk›yesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Atma
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Kullan›lm›fl So¤utma S›v›s› (Antifriz) . . . . . .149
Ayar›, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ayarlar, Kiflisel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Ayd›nlatmal› Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Otomatik Karartmal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Yan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Elektrik Kumandal› Katlan›r . . . . . . . . . . . . . .40
Dikiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Makyaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Bagaj Bölümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Lamba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Bagaj Bölümü Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Bagaj Kap›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Bagaj Kayma Sistemi
Load N Go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Bagaj Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Bagaj Tespit Kancalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Bagaj Yükleme Zemini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ba¤lant› Kay›fl›, Tespit Kancas›,
Çocuk Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,152
Düz (Manuel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Bak›m Programlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Bak›m Programlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .154,174
Benzinli Motorlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
Dizel Motorlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Bak›m Kay›tlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Bak›m Gerektirmeyen Akü . . . . . . . . . . . . . . . .146
Bak›m ‹fllemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Bardak Tutucu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Benzin (Yak›t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Benzin Göstergesi (Yak›t Göstergesi) . . . . . . . .81
Benzin Kapa¤› (Doldurma Kapa¤›) . . . . . . . . .120
Bo¤ulmufl Motorun Çal›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . . .98
Boya Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Boya Hasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Bölümü, Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Brüt Aks A¤›rl›k S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Bu¤u Çözücü, Ön Cam . . . . . . . . . . . . . . . . .34,93
Bujiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Cam Y›kama Suyu Eklenmesi . . . . . . . . . . . . . .74
Cam Yüzeylerin Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . .154
Camda Bu¤ulanma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Camlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Cila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
So¤uk Havada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Acil Durum (Takviye ‹le Çal›flt›rma) . . . . . . .133
Motor Çal›flmazsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Düz fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Çeki Kancas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Çeki Kancas›/Römork A¤›rl›¤› . . . . . . . . . . . . .123
Çekifl Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63,85
Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Ar›zal› Araç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
K›lavuz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Baflka Bir Arac›n Arkas›nda . . . . . . . . . . . . 127
A¤›rl›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Çizelge, Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164,174
Çocuk Emniyet Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Çocuk Koltu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Çocuk Koltu¤u Alt Kanca ve Kay›fl
Ba¤lant›lar› (LATCH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Çocuk Koltu¤u Tespit Sistemi . . . . . . . . . . . . . .31
Çocuk Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . .29,31,32
Çok ‹fllevli Kumanda Kolu . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Debriyaj Hidroli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
De¤ifliklikler/Modifikasyonlar, Araçta
Yap›lacak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Dikiz Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Direksiyon
Hidrolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,147
Kolon Yükseklik Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Direksiyon Kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Direksiyon Yükseklik Ayar› . . . . . . . . . . . . . . .61
Direksiyondan Müzik Sistemi (Radyo)
Kumandalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Dizel Motor Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Dizel Yak›t Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Dizel Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Doldurma Kapa¤› (Benzin Kapa¤›) . . . . . . . . .120
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Oktan Derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119,160
Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Depo Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Doldurma Kapaklar›
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Hidrolik Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Dönüfl Sinyalleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,84
Dört Tekerlekten Çekifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Çal›flmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sistemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Dört Tekerlekten Çekiflin Çal›flmas› . . . . . . . . .108
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Düz fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,152
Ya¤ Seviyesi Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Ya¤lay›c› Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,161
Vites H›zlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Egzoz Gaz› Uyar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Egzoz Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Elektrik Da¤›t›m Merkezi (Sigortalar) . . . . . . . .155
Elektrik Kumandal› Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . .40
Elektrik Prizleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Elektrik Prizleri, Yard›mc› (Güç Ç›k›fl›) . . . . . . . .70
Elektrikli Otomatik Aç›lan Camlar . . . . . . . . . . . .17
Elektrik Kumandal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Aç›l›r Tavan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Camlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Elektronik Araç Bilgi Merkezi (EVIC) . . . . . . . . .86
Elektronik Ar›za Teflhis Sistemi . . . . . . . . . . . .142
Elektronik Denge Program› (ESP) . . . . . . . . 64,82
Elektronik Devrilme Riski Azaltma
Sistemi (ERM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Elektronik Fren Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . . 63
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi . . . . . . . . . . 63
Fren Destek Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Elektronik Devrilme Riski Azaltma Sistemi . .64
Elektronik Denge Program› . . . . . . . . . . . . . . 64
Çekifl Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Elektronik H›z Kontrolü (Sabit H›z Kontrolü) . . . 62
Emniyet Kemeri Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Emniyet Kemeri Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Emniyet Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Ayarlanabilir Üst Omuz Kancas› . . . . . . . . . . 21
Ve Hamile Kad›nlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Çocuk Koruma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . .29,32
181
Ön Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,155
Ön Gergiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Omuz Kemeri Kancas› . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Emniyet Notlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Entegre Güç Modülü (Sigortalar) . . . . . . . . . . .155
Evcil Hayvanlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Evcil Hayvanlar, Tafl›ma . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Far
Karartma Svici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Svici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Far Karartma Svici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,82
Fas›lal› Silecekler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Filtre, Motor
Filtreler
Hava Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Motor Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,160
Flaflörler
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Dönüfl Sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Fren Destek Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Fren Hidroli¤i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Fren Kontrol Sistemi, Elektronik . . . . . . . . . . . .63
Fren Merkezi (Frenler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Fren Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
182
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) . .63,110
Hortumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Fren Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Uyar› Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,85
Fren/fianz›man Kilit Sistemi . . . . . . . . . . . . . . .103
Gelifltirilmifl Kaza Tepki Özelli¤i . . . . . . . . . . . . 27
Genel Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,119
Girifl Ayd›nlatma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Görünüm Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Gösterge Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79,81
Gösterge Paneli Lens Temizli¤i . . . . . . . . . . . .154
Gösterge Paneli ve Kumandalar . . . . . . . . . . . .78
Göstergeler
So¤utma S›v›s› S›cakl›¤›n› . . . . . . . . . . . . . . .81
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Kilometre Sayac› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Kilometre Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Takometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Gövdenin Ya¤lanmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Günefl Siperli¤inin Kayma Özelli¤i . . . . . . . . . . .40
Güvenlik Alarm› (H›rs›z Alarm›) . . . . . . . . . . .12,82
Hamile Kad›nlar ve Emniyet Kemeri . . . . . . . . .23
Hands-Free Telefon (UConnect™) . . . . . . . . . .41
Hararet Göstergesi, Motor So¤utma S›v›s› . . . .81
Hararet, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81,130
Hat›rlatma, Emniyet Kemeri . . . . . . . . . . . . . . . .22
Hava Bas›nc›, Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Hava Filtresi (Motor Hava Filtresi) . . . . . . . . . 146
Hava Yast›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,85
Hava Yast›¤› Lambas› . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,34
Hava Yast›¤› Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Hava Yast›¤›n›n Aç›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hava Yast›¤›n›n Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
H›rs›zl›k Önleyici Sistem . . . . . . . . . . . . . . . .12,82
H›z Kontrol (Sabit H›z Kontrol) . . . . . . . . . . . . . .62
Hidrolik Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,147
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i . . . . . . . . . . . . . . .161
Hortumlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,151
Is›tmal› Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
‹ç Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
‹ç Dikiz Aynas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
‹mmobilizer (Sentry Key) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kaçaklar, S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kalibrasyon, Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Kapasiteler, S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kaput Açma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Karbon Monoksit Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Katalitik Konvertör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Katk›lar, Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Katlanabilir Arka Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Kaydedicisi, Olay Veri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Kay›fllar, Tahrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Kilitlenme Önleme Uyar› Lambas› . . . . . . . . . . .85
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS) . . . .63,110
Kilitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Otomatik Kap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Çocuk Korumas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kap› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Elektrik Kumandal› Kap› . . . . . . . . . . . . . . . .16
Direksiyon Simidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kilometre Saati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Kilometre Sayac›
Yol Bilgisayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Kiflisel Ayarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,93
Klima Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Klima Çal›flt›rma ‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Klima Gaz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Klima Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Klima Kumandalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Klima Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Klima So¤utucu Gaz› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Koltuk Bafll›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Is›tmal› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Düz Katlanan Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Yat›r›labilir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Koltuk Bafll›klar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Temizleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Konsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Konsol, Zemin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Kontak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anahtar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kontak Anahtar›n›n Ç›kar›lmas› . . . . . . . . . . . . .11
Kontroller, Güvenlik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Konvertör, Katalitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Korozyona Karfl› Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Koruma Sistemleri, Yolcu . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Krank Karteri Emisyon Kontrol Sistemi . . . . . .145
Kriko ile ilgili Haz›rl›klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Krikonun Kullan›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . .131,132
Kucak/Omuz Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Kumafl Bak›m› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,58
Hava yast›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,85
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kilitlenmeyi Önleyici Fren Uyar›s› . . . . . . . . .85
Fren Destek Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Fren Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Yedek Ampuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Bagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Sabit H›z Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Karartma Svici, Far . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Elektronik Denge Program› (ESP)
Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65,82
Sis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,85
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Far Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Far Svici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ayd›nlatmal› Girifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Gösterge Grubu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59,81
‹ç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Far Aç›k Uyar›s› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Düflük Yak›t Seviyesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Ar›za ‹kaz Lambas› (Motoru Kontrol Et) . . . .83
Selektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Emniyet Kemeri Hat›rlatma . . . . . . . . . . . . . .81
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Çekifl Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Dönüfl Sinyali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Uyar› (Gösterge Grubu – Aç›klama) . . . . . . . 81
Lastik Afl›nma Göstergeleri . . . . . . . . . . . . . . .114
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi . . . . . . . . . . . . .115
Lastik De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Lastik Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Lastik fiiflirme Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,112
Lastik Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Rot ve Balans Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Genel Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Yüksek H›z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
fiiflirme Bas›nc› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Kriko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Lastik Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Lastik Bas›nc› ‹zleme Sistemi (TPMS) . . . . .115
Radyal Katl› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
De¤ifltirme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Emniyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Stepne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Patinaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
183
Lastik Afl›nma Göstergeleri . . . . . . . . . . . . .114
LATCH (Çocuk Koltu¤u Alt Kanca ve Kay›fl
Ba¤lant›lar›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Load N Go
Arka Bagaj Kayma Sistemi . . . . . . . . . . . . . .73
Makyaj Aynalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Metanol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Metanol Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Mini Yol Bilgisayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Modifikasyonlar/De¤ifliklikler, Araçta Yap›lacak . .7
Mopar Parçalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Motor Al›flt›rma (Rodaj) Tavsiyeleri
Motor Ya¤› Viskozite Çizelgesi . . . . . . . . . . . . .143
Motor Ya¤› Viskozitesi . . . . . . . . . . . . . . . .143,144
Motor
Hava Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Al›flt›rma (Rodaj) Tavsiyeleri . . . . . . . . . . . . . 33
Bölmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139,140
Bölmenin Aç›klanmas› . . . . . . . . . . . . . .139,140
So¤utma S›v›s› (Antifriz) . . . . . . . . . . . . . . .160
Egzoz Gaz› Uyar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Motor Çal›flmazsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Bo¤ulmufl Motorun Çal›flt›r›lmas› . . . . . . . . . 98
Yak›t Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Takviye ile Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ya¤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142,159,160
Ya¤›n At›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Ya¤ Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Ya¤ Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143,159
184
Hararet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Çal›flt›rma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Hararet Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Müzik Sistemleri (Radyo) . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Müzik Sistemleri . . . . . . . . . . . . . .Müzik Sistemleri
Kitap盤›na Bak›n›z
Oktan S›n›f›, Benzin (Yak›t) . . . . . . . . . . . . . . .119
Olay Veri Kaydedicisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Omuz Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Otomatik Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Otomatik Kararan Ayna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . .103,105,151
S›v› ve Filtre De¤ifliklikleri . . . . . . . . . . . . . . 151
S›v› Seviyesi Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . .152
S›v› Tipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151,161
Vites Konumlar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
Özel Katk›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Tork Konvertörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,107
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Overdrive OFF Svici . . . . . . . . . . . . . . . . .104,107
Ön Aks (Diferansiyel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Ön Cam Buz Çözücü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Ön Cam Silecek Lastikleri . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Ön Cam Silecekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Ön Cam Su F›skiyeleri . . . . . . . . . . . . . . . .61,147
S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Ön Gergiler
Ön Park Destek Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Önerilen S›v›lar, Ya¤lar ve Orijinal
Yedek Parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Park Alg›lama Sistemi, Arka . . . . . . . . . . . . . . . .66
Park Alg›lama Sistemi, Ön . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Park Freni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
PCV Valfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Portbagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Programlanabilir Elektronik Özellikler . . . . . . . .90
Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pusula Kalibrasyonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Pusula Sapmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Radyal Katl› Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Radyo (Müzik Sistemleri) . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Rezistans, Arka Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Rot ve Balans Ayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Römork A¤›rl›¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Römork Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
So¤utma Sistemi, ‹puçlar› . . . . . . . . . . . . . .127
Minimum Gereklilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Römork ve Çeki Kancas› A¤›rl›¤› . . . . . . . . .123
Kablolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Römork Çekme K›lavuzu . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Rüzgar Türbülans› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,70
Saklama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Sapma, Pusula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Selektör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Sentry Key (‹mmobilizer) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
S›v› Kaçaklar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
S›v› Kapasiteleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
S›v› Seviyesi Kontrolleri . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151
Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Düz fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Hidrolik Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Sigortalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Silecek, Arka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Sinyaller, Dönüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60,84
Sis Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
So¤utma S›v›s› Seçimi (Antifriz) . . . . . . . . . . .160
So¤utma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
So¤utma S›v›s› Ekleme (Antifriz) . . . . . . . . .149
So¤utma S›v›s› Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . .159
So¤utma S›v›s› Seviyesi . . . . . . . . . . . . . . .150
Kullan›lm›fl So¤utma S›v›s›n›n At›lmas› . . . 149
Boflaltma, Temizleme ve Tekrar Doldurma .148
Kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Hat›rda Tutulmas› Gereken Noktalar . . . . . .150
Bas›nç Kapa¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
So¤utma S›v›s› Seçimi (Antifriz) . .148,159,160
Hararet Göstergesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
So¤utma, Turbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Stepne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Su F›skiyeleri, Ön Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Sürüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Çal›flma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,105
Otomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,105
S›v› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
fiarj Etme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
fierit De¤ifltirme ve Dönüfl Sinyalleri . . . . . . . . .84
Takometre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Tekerle¤in Tak›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Tekerlek ve Tekerlek Trimi . . . . . . . . . . . . . . . .154
Tekerlek ve Tekerlek Triminin Bak›m› . . . . . . .154
Temiz Hava Yak›t› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Tespit Kancalar›, Bagaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Tork Konvertör Kavramas› . . . . . . . . . . . .105,108
Turboflarj So¤utma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Uyar› Lambalar›
(Gösterge Grubu Aç›klamalar) . . . . . . . . . . . . . .81
Uyar› ve Dikkat ‹bareleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Uyar›s›, Far Aç›k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Uzaktan Anahtars›z Girifl (RKE) . . . . . . . . . . . .13
Uzaktan Kumanda Cihaz›n›n Pillerinin
De¤ifltirilmesi (Uzaktan Anahtars›z Girifl) . . . . .14
Uzaktan Kumandalar›n Programlanmas›
(Uzaktan Anahtars›z Girifl) . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Uzun Far Gösterge Lambas› . . . . . . . . . . . . . . .82
Vakum/ Yak›t Buhar› Hatlar›i . . . . . . . . . . . . . .150
Viskozite, Motor Ya¤› . . . . . . . . . . . . . . . .143,144
Vites De¤ifltirme
Otomatik fianz›man . . . . . . . . . . . . . . .103,105
Düz fianz›man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Vites H›zlar›, Düz fianz›man . . . . . . . . . . . . . .102
Vites Kilit Sisteminin Manuel
Olarak ‹ptal Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Vites Konumlar› . . . . . . . . . . . . . . . . .102,103,106
Ya¤ Ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Ya¤ Seviye Çubu¤u
Ya¤ (Motor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Ya¤, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142,160
Kapasite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Dizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Seviye Çubu¤u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,160
Katk› Maddeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Tavsiyeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143,158
Viskozite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143,144,159
Ya¤lama, Gövde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Yak›t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Katk›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Dizel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Doldurma Kapa¤› (Benzin Kapa¤›) . . . . . . .120
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
185
Gösterge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Oktan S›n›f› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119, 160
Gereklilikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Depo Kapasitesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Yak›t Sistemi Dikkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Yan Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Yard›mc› Elektrik Ç›k›fl› (Güç Ç›k›fl›) . . . . . . . . .70
Yat›r›labilen Ön Koltuklar . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
186
Yedek Parçalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Yeni Araç Al›flt›rma Süreci . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Yeni Araç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Yeni Lastik Al›rken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
YES Essentials Kumafl Temizleme
Prosedürü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Y›kama Suyu Ekleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Yokuflta Park Etmek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
Yol Bilgisayar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Yol Bilgisayar› Kilometre Sayac› . . . . . . . . . . . .83
Yol Bilgisayar› Kilometre Sayac›
Resetleme Dü¤mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Yolcu Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Yükleme Zemini, Kargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Yüksek Vites (Overdrive) . . . . . . . . . . 82,104,107
Yükseklik Ayarl› Direksiyon Kolonu . . . . . . . . . .61
Chrysler Corporation
EK/CJT/SSH/KKKA/02-07
KA07

Benzer belgeler