1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
DEVLET BÜTÇE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Görev Yapılacak Yer: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/ ANKARA
Atama Yapılacak Kadronun Unvanı ve Sayısı: Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer
alan Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı kadrosunda, azami atama yapılabilecek boş kadro
sayısı, 8 ve 9 uncu derecelerden olmak üzere toplam 40' dır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı ile Taban Puanı: Ö.S.Y.M. tarafından 27-28
Haziran 2009 ve 10-11Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) KPSSP 56 puan türünden 75 (yetmiş beş) ve üzerinde puan almış olan adaylar başvuruda
bulunabilecektir (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların
sayısının 400 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 400
aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır).
II- SINAV TARİHİ VE YERİ
Sınavın Yapılacağı Tarih: 4- 5 Aralık 2010 (İki gün)
Sınavın Yapılacağı Yer:
ANKARA
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri, sınav
salonu ve saatine ilişkin açıklamalar, e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında (www.maliye.gov.tr, www.bumko.gov.tr)
yazılı sınav tarihinden en az on gün önce ilan edilecektir.
III - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen Devlet memuru olma şartlarını
haiz olmak,
2. 2010 yılı Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,
3. Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat,
İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf
bulunmak,
5. Görevini yapmasına engel (sağlık sorunu gibi) bir durumu olmamak,
6. Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığı sınavında iki kez başarısız olmamak,
7. Süresi içinde başvuruda bulunmak.
1
IV- SINAV BAŞVURUSU
Giriş sınavı başvuruları, 18 Ekim 2010 Pazartesi gününden başlayarak, 28 Ekim 2010
Perşembe günü saat 13:00'a kadar;
1. Elektronik ortamda Maliye Bakanlığının www.maliye.gov.tr adresi ile Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğünün www.bumko.gov.tr adresinde bulunan “Sınav Başvuru Formu”
online yolla doldurularak yapılacaktır.
Sınav Başvuru Formunu online erişim suretiyle dolduranlar, doldurdukları formun
çıktısını alarak ilgili bölüme fotoğraflarını yapıştırıp imzalayacak ve yazılı sınavda sınav
yetkilisine elden teslim edeceklerdir.
2. Online başvuru imkanı bulamayanlar, müracaat süresi içinde olmak şartıyla, e-Devlet
portalı ve www.maliye.gov.tr adresi ile www.bumko.gov.tr adresinden temin edecekleri
sözkonusu formu elden doldurmak suretiyle müracaat edeceklerdir.
Sınav Başvuru Formunu elden dolduracak olanlar, formu Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Dairesi 1. Kat İlkadım Caddesi
Dikmen Yolu 06100 ANKARA adresine zamanında şahsen veya posta ile ulaştıracaklardır.
Sebebi ne olursa olsun gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular işleme
konulmayacaktır.
Adaylar, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi
fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini sınavda yanlarında bulunduracaklardır.
V- SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
Sınav Şekli: Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda
başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı Sınav Konuları:
I. Ekonomi
A- Kuramsal Ekonomi (Makro, Mikro, Ekonomi Politikası)
B- Para-Kredi
C- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
II. Maliye
A- Kuramsal Maliye (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası)
B- Bütçe ve Bütçe Politikası (Türk Bütçe Sistemi)
C- Türk Vergi Hukuku ve Gider Yasalarının Esasları
III. Hukuk
A- Anayasa Hukuku
B- Medeni Hukuk (Aile Hukuku Dışında)
C- Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)
D- Kamu Hukuku (Genel Esaslar)
IV. Matematik-İstatistik
V. Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca)
2
VI- GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav soruları, I. ve II. konu grupları için 25'er, III. ve IV. konu grupları için
20'şer ve V. konu grubu için 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınav aşamasında başarılı
sayılır.
Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır ve bu sınavda 100 tam puan üzerinden
en az 70 alanlar sözlü sınavı başarmış sayılır.
Atamaya esas olmak üzere; yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması alınarak, başarı
sırasına göre asil ve yedek adaylar belirlenir.
VII- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
Yazılı sınavı kazananların, sınav sonuçları ile birlikte, sözlü sınavın yapılacağı yer, gün
ve saatine ilişkin bilgiler, sınav gününü izleyen en geç iki ay içinde adreslerine taahhütlü olarak
posta ile gönderilir. Aynı bilgiler, e-Devlet portalı ve Maliye Bakanlığı ile Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında da duyurulur.
Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının e-Devlet portalı,
www.maliye.gov.tr adresi ile www.bumko.gov.tr adresinde açıklandığı tarihten itibaren 10 iş
günü içerisinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yapılır. Süresi geçtikten sonra
yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
Sözlü sınavın sonuçları, sözlü sınava katılan tüm adaylara taahhütlü olarak gönderilir ve
ayrıca e-Devlet portalı ile yukarda yer alan internet sayfalarında da duyurulur.
VIII- DİĞER HUSUSLAR
Sınava ilişkin olarak (0312) 415 18 34 - 32 numaralı telefonlardan da bilgi alınabilir.
İlan olunur.
3

Benzer belgeler

24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı

24215809-902- 493 10/03/2016 Konu : Sınav İlanı 1- Yarışma sınavı 25/03/2016 Cuma günü saat: 09.00’da Kırşehir İl Müftülüğünde yapılacaktır. 2- Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kad...

Detaylı

veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit

veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sayısının 400 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 400 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 400 üncü sıradaki aday sayısının ...

Detaylı