detaylar - Ak Yatırım

Transkript

detaylar - Ak Yatırım
 Şirket –– Sektör – Makroeko
onomi Haaberleri ‐ 3
31/05/201
16 Alarko Ho
olding (NÖTR
R; Getiri Beklentisi: Endeekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiiyat: 4,11 TLL), bugünden
n itibaren hisse başına 0,26 TL 0
brütt temettü daağıtacak (Tem
mettü verimi %6,8). Dağğıtım sonrasıında yeni 12
2 aylık hedeef fiyatımız hisse başına 4
4,11 TL. Aselsan (N
NÖTR; Getiri Beklentisi: Endekse Paaralel; 12 Ayylık Hedef Fiy
yat: 9,40 TL)) ile bir yurt dışı müşterii arasında ttoplam bedeeli 60 milyon dolar olan H
Haberleşme Teçhizatı sattış sözleşmessi imzalandı.. Söz konusu
u sözleşme kapsamındaa teslimatlar 2016‐2018 yılları arasında gerçekle
eştirilecek. BBu sözleşme
e ile birlikte,, bizim hesaaplamamıza göre yılbaşından bu yanna Aselsan toplamda 850 milyon doolarlık sözleşmelere imzaa attı. İlk çeyyrek 2016 itiibariyle siparrişler bakiyessi toplamı 4,4
4 milyar dola
ar. etiri beklenntisi: Endeksse Paralel; 12 aylık H
Hedef Fiyat: 42,80 TL)) Coca Colaa İçecek’in (NÖTR; Ge
Kazakistan
n’da 80 milyyon dolar ya
atırımla inşa edilen ikincci şişeleme fabrikası f
dünn açıldı. Şirkket yönetimii önümüzdeeki üç yılda K
Kazakistan’da 50 milyon dolarlık dah
ha yatırım yapmayı planlaadıklarını be
elirtti. Haberii şirket hissseleri için nöttr olarak değğerlendiriyorruz. Logo Yazıılım’ın (OLU
UMLU; Getirri Beklentisi : Endekse Paralel; P
12 Aylık Hedeff Fiyat: 56,0
00 TL) bağlıı ortaklığı LLogo Elektron
nik Ticaret H
Hizmetleri A.ŞŞ. (e‐Logo) ille F.I.T. Bilgi İşlem Sistem
mleri Servisle
eri Sanayi vee Ticaret An
nonim Şirketi (FIT Çözümleri) arası nda ortaklıkk kurulması için bağlayıccı olmayan bir anlaşmaa imzalandı.. Kurulacak yeni şirket Türkiye'dekii şirketlere ticari t
faaliye
etlerini kolayylaştırmayı öngören ö
riskk değerlend
dirmesi, sigo
orta, finansm
man ve tahhsilat gibi katma k
değerli hizmetle re erişimi Ticaret T
Bilgii Platformu
u üzerinden sağlayacakk. İlgili hizm
metleri elekktronik ve tek ortamdda sunacak platformun
n geliştirilmesi Tarafların bilgi birikim
mi ile gerçekkleşecek. Taraflar kararla
aştırılacak kooşullara göre
e hissedarlıkk sözleşmessi imzalayaraak şirketin ku
uruluşunu e n kısa süred
de tamamlam
mayı hedefliyyor. FIT Çözümleri 1999
9 yılında ku
urulmuş e‐ dönüşüm d
hizzmetleri sunnan önde ge
elen şirketle
erden biri. LLogo Yazılım
m ayrıca GSFF Software Labs LLC ile Hindistan'da
a faaliyet gö sterecek bir yazılım firm
ması kurulmassı için bağlayyıcı olmayan
n ma imzaladığıını açıkladı. ön anlaşm
Şişe Cam (NÖTR; Ge
etiri beklenttisi: Endeksse Paralel; 12 1 aylık Hed
def Fiyat: 33,77 TL) Gen
nel Kurul’daa onaylanmış olan 0.131
15TL hisse ba
aşı brüt nakitt temettüsün
nü bugün öd
deyecek. Tem
mettü verimi son kapanışş fiyatına gö
öre %3,6’dırr. Temettü ödemesi ö
sonnrası Şişe Cam için 12 ayylık hedef fiiyatımızı 3,77 TL olarakk düzeltiyorruz. Vakıfbankk (NÖTR; Ge
etiri Beklentisi: Nötr; 122 Aylık Hede
ef Fiyat: 5,50
0 TL) brüt nnakit temettü
ü ödemesinii bugün yap
pacak. Hissed
de temettü vverimi %0,9 ddüzeyinde bu
ulunuyor. OLUMLU; Getiri Beklentiisi: Endeksin
n Üzerinde G
Getiri; 12 Ayllık Hedef Fiyyat: 4,95 TL)) Yapı Kredi Bankası (O
yabancı o
ortağı Unicreedit geçtiğim
miz günlerdee gündeme gelen kendi sermayesinni kuvvetlen
ndirmek için
n zamana yaayılmış, çeşittli opsiyonlarrı bulunduğuunu ve gurub
bun Koç Hold
ding ile Yapı Kredi’deki o
ortaklığından
n oldukça m
memnun old
duğunu belirrtti. Habertüürk’ün habe
erine göre açıklama Uniicredit’in Orrta ve Doğu
u Avrupa Bö
ölgesi Bölüm
m Başkanı Carrlo Vivaldi taarafından Milano’da düze
enlenen ve YYapı Kredi Ba
ankası Genell Müdürü FFaik Açıkalın’ın da katıldığı bir yatırım
mcı toplantısında yapıldı. Vivaldi ayrı ca Orta ve D
Doğu Avrupaa n Unicredit sermayesind
Bölgesi’nin
deki payının mevcut %2
26 seviyesind
den 2018’e kkadar %33’e
e çıkarılacağıı bilgisini dee paylaştı. Yo
orum: Son bilgiler geçtiğğimiz günlerd
de Unicredit’in Türkiye vee Polonya’da
aki aktiflerinii azaltacağı yönündeki basın haberleriyle morall kaybeden p
piyasa açısınd
dan olumlu ddeğerlendirilecektir diyee düşünüyoruz. BANKACILLIK SEKTÖRÜ – NÖTR:: BDDK bannkaların Nissan ayı verilerini içerenn Aylık Bülten’i bugün
n yayınlayaccak. Ara dön
nem istatistiklerine bakılldığında bir önceki ay %1,7 %
olan ku r etkisinden arındırılmışş kredi artışşının Nisan’d
da sadece %0
0,6 olduğu, ddiğer taraftan takibe dön
nüşüm hızını n da Nisan’d
da bir miktarr yavaşladığğı dikkat çekkiyor. Ancak Mart ayındaa sektörün elde e
ettiği to
oplam 3,6 miilyar TL tutarındaki aylıkk net kâr TÜ
ÜFE’ye endeksli menkul kıymet getir ilerinin döne
emsel enflasyon sıçramaasından etkile
enmesi, bazıı olağanüstü gelir kalemleri ve komisyon gelirrlerindeki caanlanma sayyesinde müm
mkün olmuştu. Özelliklee TÜFE katkkısının zayıflaması ve diğer d
faktörller eşliğinde
e Nisan ayı net kârınınn önceki aya
a göre %30
0 gerileyereek 2,5 milyarr TL düzeyind
de kalması bbizim için şaşşırtıcı olmaz.. Diğer taraft
ftan Nisan ayyı sektör nett kârının 3,00 milyar TL’n
nin üzerinde ggelmesi piyaasa tarafından olumlu karrşılanabilir göörüşündeyiz. Ü – NÖTR: Dünyanın D
en büyük interrnet para tra
ansferi hizm
metleri şirketlerinden birii BANKACILLIK SEKTÖRÜ
olan Payp
pal, BDDK’dan lisans alma konusundaa sonuca ulaaşılamadığı g
gerekçesiyle Türkiye ope
erasyonlarınıı askıya aldı. Şirket ilerid
de uygun koşşullar oluşurrsa Türkiye’de yeniden fa
aaliyet gösterrebileceğini vvurguladı. Makro H
Haberler TÜİK Nisan dış ticaret verilerini aççıklayacak. G
Gümrük bakaanlığı tarafınd
dan açıklanaan verilerde N
Nisan ayındaa dış ticarett açığı geçen yılın aynı ayyına göre %116,2 düşerek 4,2 milyar d
dolar oldu. İhhracat Nisan ayında %10
0 gerilerken
n, ithalat %11
1,6 düştü. Nisan ayında 44,2 milyar dolar dış ticarret açığının 22,7 milyar do
olar cari açıkk yaratacağını tahmin ediyoruz. Geççen yılın Nisaan ayında caari açık 3,9 m
milyar dolarddı. Bu durum
mda yıllık carii 5 milyar dola
ardan, Nisann ayında 28,3 milyar dollara gerileyeecek. Düşüşte en önemlii açık Mart ayında 29,5
etken eneerji faturasının azalması. Enerji ithalaatı geçen yılın Nisan ayın
nda 3 milyar dolarken, bu yılın Nisan
n ayında 2 m
milyar dolaraa geriledi. Merkez Bankası PPK ttoplantı özetini açıklayaacak. Mayıs ttoplantısında
a gecelik borrç verme faizz oranları 50
0 baz puan düşürülmüştü. Açıklama
ada küresel ddalgalanman
nın arttığı ve
e çekirdek ennflasyondakii iyileşmenin
n sınırlı olduğu vurgulaanmıştı. Faizz indirimleriinin nedeni oldukça da
algalı seyir iizleyen gıda
a fiyatlarının
n gerilemesiyle düşen TÜFE enflassyonu. Faiz indirimi ölçüşü olarak belirtilmesi yeni faiz in
ndirimlerinin
n olabileceğği sinyali olarrak algılandı. nsal istikrar rraporunu aç ıklayacak. Fiinansal istikrrar raporu yı lda iki kez aççıklanıyor vee Merkez Baankası finan
finansal sistemdeki mu
uhtemel riskkleri değerlenndiriyor. onomi Haaberleri ‐ 3
30/05/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
Anadolu EEfes (NÖTR; Getiri Beklentisi: Endeeksin Altında
a Getiri; 12 Aylık Hedeff Fiyat: 18,48 TL) bugün
n hisse başın
na 0,245 TL b
brüt temettü
ü ödeyecek ( %1,3 temetttü verimi). Türk Telekom (NÖTR
R; Getiri Bek
klentisi: Endeeksin Altınd
da Getiri; 12 Aylık Hedeef Fiyat: 6,15
5 TL) bugün
n hisse başına 0,240246
6 TL brüt (%
%3,9 temettüü verimi) ve 0,2042091 TL net temeettü ödeyecek. Temettü
ü dağıtımı so
onrası 12 aylık hedef fiya
atımız hisse bbaşına 6,15 TTL seviyesind
de bulunuyorr. Hürriyet ggazetesinde çıkan habe
ere göre, A
Anadolu grubu Tesco‐Kipa’yı satın almayı planladığını vee görüşmeleerde sona yaklaşıldığın
y
ı duyurdu. Anadolu Grubu, Migro
os’ta (OLUM
MLU; Getiri Beklentisi:: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 Aylık Hedef Fi yat: 23,00 TL) T %40.25 payla p
BC Pa rtners ile orrtak harekett olu Grubu’nuun Tesco‐Kip
pa’yı Migros ile birleştirm
meyi planlad
dığı belirtildi.. ediyor. Saatın alımla biirlikte Anado
Tesco‐Kipaa’nın özellikkle İzmir bö
ölgesinde o lmak üzere 20 ilde to
oplam 168 mağaza ve 31 AVM’sii bulunmakkta. 2015 yılı itibarıyla Te
esco‐Kipa 2,225 milyar ciro
o (yıllık %2 artış) ve ‐%5,,6 VAFÖK ma
arjı elde etti.. Haberin h
hem Migros hem de Tesco‐Kipa hisseelerini bugün olumlu etkilemesini beekliyoruz. Te
esco‐Kipa vee Migros birleşmesinin başarısı Miggros’un büy ümesine destek vereceğ
ğinden, Mig ros hisseleriine etkisinin
n düşünüyoruzz. uzun vadeede de olumllu olacağını d
Cuma gün
nü yapılan aççıklamada So
oda Sanayi ((NÖTR; Getirri Beklentisi: Endeksin Ü
Üzerinde Getiri; 12 aylıkk Hedef Fiyyat: 5,90 TL) hisselerinin Trakya Cam
m (OLUMLU; Getiri Bekle
entisi: Endekksin Üzerind
de Getiri; 12
2 adolu Cam ( OLUMLU; Getiri Beklenttisi: Endeksee Paralel Getiri; 12 aylıkk aylık Hedeef Fiyat: 2,65 TL) ve Ana
Hedef Fiyyat: 2,32 TL)) tarafından planlanan ssatışının tam
mamlandığı bildirildi. b
Bunna göre Trakya Cam vee mayenin %1
Anadolu C
Cam ellerindeki tüm 86 milyon adet Soda Sanayyi hissesini (ö
ödenmiş serm
13’ü) 4,50 TLL hisse başı fiyattan BİSST Toptan Sa
atışlar Pazarı’’nda bugün satacak (Sod
da Sanayi’ninn son kapanış fiyatı 4,58
8 TL idi). Traakya Cam 67
7,3 milyon ad
det Soda Sannayi hissesi satarak (öden
nmiş sermayyenin %10’u) hesaplarınaa 303 milyo
on TL’lik nakkit girişi; An
nadolu Cam ise 19 milyyon adet Sod
da Sanayi hhissesi satara
ak (ödenmişş sermayenin %3’ü) hessaplarına 84 milyon TL’liik nakit girişi sağlayacak. En son Maart ayında An
nadolu Cam,, Soda Sanaayi’nin %10’luk hissesini 288 milyonn TL’ye Topttan Satışlar Pazarı’nda ssatmıştı. Trakya Cam vee Anadolu C
Cam’ın ana ffaaliyet dalla
arı dışındaki bir iştirak paayını satarakk hesaplarınaa nakit girişi sağlamasınıı olumlu kaarşılıyoruz. 1Ç
Ç16 sonu itibarıyla Trakyya Cam’ın 86
68 milyon TLL, Anadolu CCam’ın ise 73
32 milyon TLL net borç p
pozisyonu bu
ulunmaktayd
dı. Ayrıca, bu satışla birlikkte grup şirke
etlerinin elinnde bulunan Soda Sanayii hisselerinee ilişkin belirrsizliğin tümüyle çözülüyyor olmasını da Soda Sanayinin hissee performan
nsı açısından
n iyi bir gelişşme olarak d
değerlendiriyyoruz. Makro H
Haberler Maliye Baakanı Naci Ağbal, A
2002 yılında y
GSYİ H’nin %11,5
5’i seviyesind
de olan bütççe açığının, 2016 2
yılındaa %1,3'e düşürüldüğünü
ü söyledi. Ağğbal, 2002 yıllında toplanaan vergi gelirlerinin milli gelire oranı %17,2 iken,, şimdi yaklaşık %20,9 o
olduğunu, 20
002 yılında, yyaklaşık olaraak toplanan her 100 lirallık verginin 8
85 lirası faizee ödenirken
n, bunun da 11 liraya ind
diğini belirttii. Ağbal, bun
ndan sonra d
da kamu harrcamalarında
a disiplinden
n asla vazgeeçmeyeceklerini söyledi. 

Benzer belgeler

SEKTÖR 09/02/201 Türk Tel hedeflerin seviyeler

SEKTÖR 09/02/201 Türk Tel hedeflerin seviyeler Alarko Ho olding (NÖTR R; Getiri Beklentisi:  Endeekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiiyat: 4,11 TLL), bugünden n  itibaren  hisse  başına  0,26 TL 

Detaylı

detaylar

detaylar başladı. Şiişe Cam Grubu hisseleri (Şişe Cam; N NÖTR; Getiri Beklentisi: Nötr; 12 Ayylık Hedef Fiyyat: 3,77 TL,,  Trakya  Caam  NÖTR;  Getiri  G Beklen ntisi:  Endekssin  Üzerinde e;  12  Aylık  He...

Detaylı