Pamuk ve Sürdürülebilirlik

Transkript

Pamuk ve Sürdürülebilirlik
A.B.D. PAMUK ENDÜSTRİSİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ HEDEFLİYOR
A.B.D. Pamuk Endüstrisi, çevre kalitesini
ve doğal kaynakları korumak ve dünya
pazarlarında giderek artan pamuk talebinin
sadece
bugün
değil
yarın
da
karşılanabilmesine olanak sağlamak ve
çiftlik işletmelerinin ekonomik olarak
ayakta kalmalarına olanak sağlamak
amacıyla
pamuk
üretiminde
sürdürülebilirlik hedefine bağlılığını devam
ettiriyor. A.B.D. pamuk üretimi, bu uzunvadeli hedefler arasında gerekli dengeyi
koruyor.
Geleneksel A.B.D pamuk üretiminde, gerektiğinde biyoteknolojik pamukların ve
pestisidlerin de dahil edildiği entegre bir sistem olan “zararlılara karsı
zirai yönetim” (IPM) pratikleri uygulanıyor. IPM pratikleri, tarımsal eko sistemlere
mümkün olduğu kadar az müdahale ve zararla sağlıklı bir pamuk mahsulü elde
etmenin önemini vurgulamakta ve doğal zararlı kontrolü mekanizmalarını teşvik
etmektedir.
Tarımsal üretim sistemlerinin üç ana bileşenine (bir çiftlik işçisi bileşeni, bir tüketici
bileşeni ve bir ekoloji bileşeni) dayanan ve bir "çevresel ayak izi" ölçütü olarak
kullanılan "Çevresel Etki Katsayısı" (EIQ), 1996-2004 yılları arasındaki dönemde
A.B.D.'nde pamuk verimi ve rekoltesi %25 artarken pamuk üretiminde pestisid
kullanımında %17 azalma olduğunu göstermektedir.
Organik pamuk üretiminde kullanılması
güç ya da olanaksız olan koruyucu sürme
ve işleme sistemi, geleneksel A.B.D.
pamuk
üretiminde
büyük
oranda
kullanılmaktadır. Bu sistem, sera gazı
emisyonlarını azaltır; A.B.D.'nde her yıl
yaklaşık yarım milyar metrik ton toprağın
kaybolmasını engeller ve bir milyar litrenin
üzerinde traktör yakıtı tasarruf sağlar.
Pamuk lifi için net pozitif karbon ayak izi,
toplumun ürettiği CO2'nin dengelenmesi açısından yaklaşık 1,06 kg net pozitiftir.
Geleneksel pamuk üretimi organik pamuğa kıyasla daha az arazi, daha az su ve
daha az emek gerektirir. A.B.D. pamuğuna yönelik cari pazar talebi tamamen
organik üretimden karşılansa idi, 6 milyon acre (2.42 milyon hektar) daha fazla
arazinin ekilmesi gerekecekti. Şu anda A.B.D. pamuk mahsulünün sadece
yaklaşık %35'inde bir ilave sulama yöntemi uygulanmaktadır ve kalan %65
tamamen yağışa bağlıdır. Ek olarak, geleneksel A.B.D. pamuğu, nitratlar
açısından zengin olan ve bu nedenle,
yerel nehir, ırmak ve göllere zarar veren
besleyici madde akıntılarına sebep olan
hayvan gübresinden büyük miktarlarda
(17-33 metrik ton/hektar) kullanılarak
değil sadece yaklaşık 45 kg/hektar
oranında
bir
nitrojen
gübresiyle
gübrelenmektedir. A.B.D.'nde yapılan ve
sonuçları yayımlanan bir araştırmaya
göre, organik pamuğun üretim giderleri
geleneksel pamuk üretim giderlerine
kıyasla yaklaşık %50 daha fazladır.
Pamuk; doğal, yenilenebilir, biyolojik olarak ayrışabilir ve sürdürülebilir bir liftir.
Pamuk lifinde pestisid kalıntıları bulunmaz. Bremen Pamuk Borsası'nın A.B.D. de
dahil dünyanın pek çok pamuk ekim alanından aldığı pamuk lifi üzerinde yaptığı
düzenli testler, pamukların Eko-etiket standartlarına uygun olduklarını ve gıda
maddelerine ilişkin mevzuatın öngördüğü koşulları kolay karşıladıklarını
göstermiştir.
Geleneksel yöntemlerle üretilen pamuk, şu anda, toplam A.B.D. pamuk üretiminin
%99,99'undan fazlasını oluşturmaktadır. Bir bütün olarak dünyada ise, geleneksel
pamuk üretimi, toplam global pamuk üretiminin yaklaşık %99,8'ine eşittir. A.B.D.
pamuğunun yaklaşık %85'i ve cari dünya pamuk üretiminin %50'si biyoteknolojik
pamuktur.

Benzer belgeler

46 Pamuk Piyasası: Fiyatlar_ ABD İhracat Satışları

46 Pamuk Piyasası: Fiyatlar_ ABD İhracat Satışları bir özet sunmaktadır. Piyasa raporlarını okurken, bu yıl ABD'nin 18,84 milyon balya pamuk üreteceğinin ve 15,5 milyon balya pamuk ihraç edeceğinin tahmin edildiğini hatırlamak gerekir. 10 Eylül iti...

Detaylı