Serkan GÜÇLÜ

Transkript

Serkan GÜÇLÜ
Fetal GİS Obstrüksiyonları
Prof Dr Serkan GÜÇLÜ
Şifa ÜTF Kadın Hast ve Doğum AD
Fetal Abd Anomalilerinin Değerlendirilmesi
Mide, safra kesesi, mesane ve vena porta gibi içi sıvı dolu
organların lokalizasyonları ?
Karın boşluğu içinde yukarıdaki lokalizasyonlar dışında kistiksolid oluşum?
İntraabdominal kalsifikasyonlar ?
Polihidramnios ?: Tıkanıklık seviyesi ne kadar proksimalde
ise: AF miktarı 
Asit ?
Peristaltizm?
İlişkili olabilecek diğer anomali varlığı
Dış genitalia
Normal Sonografik Anatomi
Mide
FETAL MİDE ÇAPLARI
Gebelik
Hf.
Olgu
Sayısı
A-P
Çap
Transvers
Çap
Longitudinal
Çap
13 - 15
15
0.4± 0.1
cm
0.6 ± 0.2
cm
0.9 ± 0.3 cm
16 - 18
29
0.6 ± 0.2
cm
0.8 ± 0.2
cm
1.3 ± 0.4 cm
19 - 21
17
0.8 ± 0.2
cm
0.9 ± 0.2
cm
1.6 ± 0.5 cm
22 - 24
11
0.9 ± 0.3
cm
1.8 ± 0.3
cm
1.9 ± 0.6 cm
25 - 27
14
1.0 ± 0.5
cm
1.9 ± 0.5
cm
2.3 ± 1.0 cm
28 - 30
17
1.2 ± 0.3
cm
1.6 ± 0.4
cm
2.3 ± 0.5 cm
31 - 33
18
1.4 ± 0.3
cm
1.6 ± 0.4
cm
2.8 ± 0.9 cm
34 - 36
15
1.4 ± 0.4
cm
1.6 ± 0.4
cm
2.8 ± 0.9 cm
37 - 39
16
1.6 ± 0.4
cm
2.0 ± 0.4
cm
3.2 ± 0.9 cm
Goldstein, Reece, Yarkoni et al : Growth of the normal stomach in normal pregnancies.
Obstet Gynecol. 1987; 70:641.
İncebarsaklar:
Kalınbarsaklar:
Daha merkezi yerleşim
Periferik ve pelvik yerleşim
>18 hft peristaltik
hareketler başlar
Peristaltizm gözlenmez
<20 hft rölatif hiperekojen
görünüm
Çapı 25 hft: < 5 mm
Çapı < 7 mm olmalı
>30 hft haustrasyon
Termde:< 20 mm
FETAL TRANSVERS KOLON ÇAPLARI
Gebelik
Haftası
26
10.
Percentile
(cm)
0.1
50.
Percentile
(cm)
0.5
90.
Percentile
(cm)
0.9
27
0.2
0.5
0.9
28
0.3
0.6
1.0
29
0.4
0.7
1.1
30
0.4
0.8
1.1
31
0.5
0.8
1.2
32
0.6
0.9
1.3
33
0.6
1.0
1.3
34
0.7
1.1
1.4
35
0.8
1.1
1.5
36
0.9
1.2
1.6
37
1.0
1.3
1.7
38
1.1
1.4
1.8
39
1.2
1.5
1.9
40
1.3
1.6
2.0
41
1.4
1.7
2.1
42
1.5
1.9
2.2
Goldstein,Lockwood, Hobbins : Ultrasound Assessment of fetal intestinal development in the evaluation of
gestational age Obstet Gynecol. 1987; 70:682.
Safra Kesesi ve Karaciğer
KC abd büyük bölümünü kaplar
SK: Abdomen sağ tarafta, konik şekilde hipoekojen yapı şeklinde
görülür
SK; Umbilikal venle karışabilir:
Orta hatta olmaması, dışa doğru kordon içinde devam etmemesi,
silindirik bir yapıda olmaması ve Doppler akım sinyali vermemesi
ile UV’den ayrılabilir
Anüs
Anüs ekojenik merkez etrafında hipoekoik bir halka olarak görülür
GİS OBSTRÜKSİYONLARI
Prenatal detection rate of GIO: 34%;
40% were detected < or = 24 weeks
The detection rate
duodenal obstruction 52%,
small intestine obstruction 40%,
large intestine obstruction 29%,
esophageal obstruction 25%
anal atresia 8%
Prenatal ultrasonographic detection of gastrointestinal obstruction: results from 18 European congenital
anomaly registries. EUROSCAN Study Group. Prenat Diagn. 2002 Jul;22(7):616-23
Ösefagus Atrezisi
Sıklık: 1/3000-5000 sporadiktir
Olguların % 85’inde distal ösefagus cebi ile trakea arasında fistül
vardır
Olguların % 60-90’ında Polihidramnios, % 50 ilave anomali (KVS!),
% 10’unda kromozomal anomali
VACTERL assosiasyonunun bir parçası olabilir (Vertebra, anal,
cardiovascular, trakeesofageal, renal, extremite)
Tanı: Polihidramnios ve mide cebinin görülmemesi??
Normal Ösefagus
Ösefageal Atrezi
Konjenital pilor stenozu
Sıklık:2-3/1000, OR geçiş
Polihidramniosa bağlı ED sıktır.
Gastrointestinal (duodenal stenosis, malrotation)
Cardiovascular (coarctation of the aorta, VSD, Patent ductus arteriosis).
Hypospadias
Dysmorphic facial features and laryngomalacia.
Duedonal Atreziler
Sıklık: 1/5000-10000, ~ sporadiktir, % 30-50 olgu izoledir
Olguların 1/3’ünde Trizomi (Özellikle 21),
1/3 vertebra anom, ¼ ek GİS anom, 1/5 CVS anom
Tanı: Double Bubble sign(>24 hft), polihidramnios
A tanı: Geniş mide+koledok kisti, omental kist, anüler pankreas
Yönetim: Malf USG, Karyotip, Fetal EKO
Duedonal Atrezi
Koledok Kisti
İncebarsak Atrezileri
Sıklık: 1/3000, ~ sporadiktir
En sık distal ileumdadır (% 36)
Olgularda OR geçişli Kistik Fibrozis sıklığı yüksektir
Jejunal ve ileal atrezilerde GİS dışı ek anomali sıklığı duedonal
atrezilere oranla çok azdır. Ek GİS anom ~ % 45
Tanı: Fetal abd’de asimetrik yerleşmiş dilate sonolusent kistler
peristaltizm görülebilir. İB çapı > 7 mm’dir. Polihidramnios ob.
A. Tanı: Over, mesenter kistleri, duedonal atreziler, renal kistler
Kolona ait Patolojiler
Volvulus, duplikasyonlar, mekonyum ileusu, mekonyum peritoniti,
K Fibrozis, Hirschprung hastalığı vb kolon obstrüksiyonu;
Kolon çapı termde > 20 mm’dir.
Dilate barsak ansları daha ziyade pelvis içinde ya da abdomende
periferik yerleşimlidir.
Mekonyum Peritoniti
Sıklık: 1/3000
Etyoloji: ~Stenoz, atrezi ve volvulusa bağlı İB perforasyonu,
Mekonyum ileusu, Kistik Fibrozis, Viral enfeksiyonlar
Tanı: İntraperitoneal kalsifikasyonlar, dilate barsak ansları, asit,
polihidramnios, mekonyum pseudokistleri, scrotal kalsifikasyonlar
Duplikasyon Kistleri
1/10000
Muskuler tabakası olan non fonksiyone anekoik yapılardır
En sık ince barsak orjinlidir (ileum), peristaltizm +
Bazen barsak obstriksiyonuna bağlı barsak dilatasyonu ve
polihidramnios olabilir
Hiperekoik mukoza+hipoekoik duvar nedeniyle kalın
duvarlı
Mesenter Kistleri
Kistik lenfatik malformasyonlardır
En sık ince barsak mezenteri, ama omental, retroperitoneal veya
solid organ kaynaklı olabilir
Çok aşırı büyüyerek abdominal asit gibi algılanabilir
Sıklıkla multiloküler, septalı ince duvarlı kistler
Duplikasyon kistlerinde görülen musküler duvarları yoktur
Duplikasyon Kistleri
Kalın kapsül
peristaltizm +
Mesenter Kistleri
İnce kapsül
peristaltizm -
Ovarian kistler
2.-3. trmsterde görülürler
Basit düzgün sınırlı tek taraflı anekoik
kistlerdir
Pelvik bölgede, orta hatta, üst abdomende
vb görülebilir
Gebelik ilerledikçe büyüme-küçülmekaybolma-komplike olma olasılığı var
Torsion, kanama, nekroz, rüptür ve
intestinal obstrx olabilir
Hematom organize olarak solid görüntü
verebilirler
%10 polihidramnios
DM, Rh İsoiummn, preeklamptik gebelerde
sıklık biraz daha fazla
Konjenital hipotroidide sıklık fazla
Hydrometrocolpos
Hymenal atrezi sonucu, nadir
Mesane arkasında kistik kitle görünümüne yol açar
Bazen mesane veya barsak obstrüksiyonuna yol açarak
hidronefroz ya da mekonyum peritoniti gibi durumlara yol
açabilir
uterus anomalileri, vaginal duplikasyon; böbrek agenezisi,
imperforate anus, polikistik böbrek, esophageal atrezi
eşlik edebilir
Anal Atrezi
1-4/5000
VACTERL ve OEIS (omphalocele, exstrophy, imperforate anus, and
spinal defects) parçası olabilir
%10 Trizomi 21
Tanı: Dilate distal kolon (u, v şeklinde), mekonyum topaçları, anüsün
görülememesi
İntrabdominal Kitleler
Kistik, solid ya da mixt yapıda ob.
Kistik: Barsak obstr, atrezi, duplikasyonu
Solid: Neoplazi, Torsiyone kistler, sakrokoksigeal teratom
Sağ Üst Kadran:
Mide duplik, koledok
KC kisti
Sol Üst Kadran:
Mide duplik, splenik kist
Alt abdomende: Over, urakus, omentum, hidrometrokolpos
Herhangi bir lokalizasyonda: Barsak duplik, mesenter kisti
lenfanjioma
Fetal Abd Anomalilerinin Değerlendirilmesinde:
 Normal anatominin değerlendirilmesi
 Malformasyon USG
 Karyotip tayini
 Fetal EKO
SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER