iNganr

Transkript

iNganr
PREFABRiK WC BUFE iNSA, TI YAPIMI
iNganr
TEKNiK SARTNAMESi
isix r,tRiri
U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr. Prefabrik
in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr.
GENEL
gartname kargrsrndaki tiim igler TS500 ile belirtilen teknik gartnameler kapsamrnda
yafrlacaktu. ihaleyi alan yiiklenicinin bu ihale kapsamrndaki tiim imalatlarda yetkin ve hakim oldulu
kabul edilecektir.
l. Tiim bu
yiiklenicinin yapacaEr imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yiiklenicinin
olarak yiikleniciye
sorumlulugunda otup,-bu gibi imalatlar idarece sdktiiriiliir ve yenisi bedelsiz
piirtizsiiz halde
yaptrnlrr. 6egid kabulde tiim mahaller kullamma hazrr halde temiz, tozsvz, lekesiz,
ek bir temizlile gerek
iremen kullamma hazl bir gekilde, hig bir inqaat pislili ve tozu olmakstztn,
kalmayacak gekilde teslime haztr olacakttr.
Kullanrlacak tiim malzemeler tercihen TSE ve ISO belgeli olacakttr'
getirilmesi halinde en ktsa
idarece kullantlmasr istenmeyen malzemeler i9 bagrna getirilmeyecek
,ii."a" il yeri drgrna yi.iklenicitarafindan grkanlacak bundan dolayr idare asla sorumlu olmayacaktrr'
i$gilik, birinci srmf olacak ve en kaliteli iqqilik gartlanna uygun olacaktrr. Teknik $artnamelerdeki
standartlara minimum uygunluk sallanacakttr.
olacaktrr.
iqin baglayrgrndan biti$ine kadar tiim iq ve i99i giivenligi yiikleniciye ait
7.
'iMalzeme" terimi, Yiiklenici tarafindan temin edilen ve ige gdre, her cins ham, iglenmiq veya imal
edilmiq biitiin malzeme, teghizat ve makine anlamrna gelecektir. Yi.iklenici, tiim imalatlarda (ingaat,
mekanik, elektrik) kullanacalr malzemeleri idareye, iiretim veya gantiyede kullanmadan 6nce
onaylatacaktrr. Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafrndan kargrlanmak tizere idarenin onaylayacalr bir laboratuar yada kurulugta tahkikini yaptrracak
ve neticelerini Idare onayrna sunacaktrr. Bu gibi tahkikler igin her tiirlii alet , malzeme ve teqhizat
Yiiklenici tarafindan sallanacaktrr.
8.
Malzemelerin segimi esnasrnda Yiiklenicinin sunacalr en az iig gegit malzeme numunesinin birisini
idare segebilecektir.
9.
Kabul yaprlana kadar milteahhit malzemeden ya da yaprm hatasrndan kaynaklanan her tiirlti sorunu
gidermek ve malzemeyi degiqtirmekle yiikiimliidiir.
10.
ihale kapsamrndaki biitiin igler Yaprm igleri Genel $artnamesindeki esaslara gdre yaprlacaktr.
ihaleye giren her istekli Yaprm iqleri Genel $artnamesini kabul etmig sayrlrr.
12.
Yiiklenici firma oluqacak her ttrlii imalat ve montaj hatalanndan sorumlu olacaktrr. Montaj igi
yiiklenici tarafindan igin ehli kigilere yaptrrrlacaktrr. Oluqacak deli9ik imalat ve uygulama
zorunluluklarrnda "Miiteahhit" gerekli tiim yaklagrmlannr ve detay resimlerini "Kontrolliik"e onay
igin sunacaktrr. Onaylanan de[igiklik isteklerinin getireceli ttim mali yiikiimliiltikler "Miiteahhit"
larafindan yiiklenilecektir.
"Miiteahhit"i sorumluluktan kurtarmaz. "Kontrolluk"un
kontrolliik tegkilatr imalattaki kusurlu iqleri hemen veya kesin kabule kadar gegen zaman iginde
reddetme hakkrna sahiptir. Aksine bir talimat verilmedikge son kontrolliin yaprhp igin proje ve
gartnamelere uygunlulu tespit edildikten sonra miisaade edilecektir.
13. "Kontrolluk"un imalatr kontrol etmig olmasr
14.
grkabilecektir. imalatm proje ve
, "Miiteahhit"in imalat sahasrna serbes4e girip
yaprlan
igten tatmin . olabilmesi igin
yaprlmadrlrnr
ve
gdre
yaprhp
kontrol
edecek
$artnameye
imalat slrasrnda
"Miiteahhit"
gereken
ve
kolayhlr
sallayacaktrr.
imkan
kendisine
"M1teahhit"
yaprlan iqlerle ilgili bilgiyi "Kontrolluk"a kesintisiz verecektir.
Kontrolluk"
15. Sabit tesisler igin gerekli, a!ag, gah ve otlar,beton veya benzeri kaplama ile
temizlenip idarenin gdstereceli sahaya attlacakttr.
diler saktncalt maddeler
16. Nakliye ve nakliye sigortasr bedeli belirtilen iq igerisindedir.
Mimari, mekanik elektirk ve_ statik gizmler
bina malzemeleri kesit tayini yaprlacaktrr.
'
yiiklenici tarafindan yaprlacak idareye onaylathnlacakttr. Ruhsat iglemeleri idare tarafindan
17. Prefabrik
tamamlanacaktrr.
18.
Tiim bina elemanlarr ( duvar panelleri ve birlegim elamanlan, tavan kaplamasr, tavan yahtlml, gatl
kaplamasr ) yiiklenici tarafindan yaptlacaktrr.
19. iqin montajr, cam dahil kapr ve pencere dolramalarr yiiklenici tarafindan yaprlacakttr.
20.
( prizler, anahtarlar, sigortalar, floresan
yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr.
Bina igi elektirk tesisatl malzeme ve uygulamalan
aydrnlalma armatiirleri, kablolama iglemeleri
)
21. Bina igi Srhhi Tesisatr malzeme ve uygulamalan yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr.
22.19 ve Drq Tavan, Metal Aksam Boya ve Astarlama iglemleri ( birlegim elamanlanrun kendi iginde
silikolanmasr) yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr.
23. Teknik agrdan gerekli ise uygun nitelikte ving temini yiiklenici tarafindan yaprlacaktrr.
'
24., Ankraj gukurlannrn verilen beton plamna gdre agrlmasr ve beton ile doldurulmasr yaprmr yiiklenici
Iarafindan yaprlacaktLr. 1 idare yardrm edecektir.)
25. Malzemelerin qantiyede kamyondaa indirilmesi, malzemelerin qantiyede depolanmasr , malzemelerin
qantiyede her tiirlii drg etkene kargr korunmasr iglemi ve bu iglemler srrasrnda olugabilecek her tiirlii
risk ytikleniciye aittir.
26. Ytiklenici higbir gekilde idareden yaprm ile ilgili ekipman ( jenaratdr, matkap vs. ) istemeyecektir.
PREFABRiK BiNA TEKNiT 6znr,r,ixr-nRi:
Qelik Malzeme : ST 37
Hesap Kriterleri : TS 648, TS 498 , TS I1372
: TSEN 634-2
Cam
: TS 901 , DIN 18165
Polistren K6piik : TS 7316
Betopan
Yiinii
HESAP
XnirEnr,Oni:
imalatlar 90 kg/m" kar yiikii, 90 km/saat tizgar hrzt, birinci deprem qartlan ve iig iklim bdlgesi esas
allnarak iiretilmektedir.
TASIYICI SiSTEM:
Galvaniz Sacdan gekilen ta$lylcl H profiller ile, makas imalatrnda kullamlan galvantz U profili
binalann ana ta$rylcr iskeletini oluqturulacaktrr. Makaslan birbirine ballamak ve yapryr rijit hale getirmek
igin omega aqrklar kullamlacaktrr.
YAPISAL CELiK:
Tiim ta$lylcl sistem <izel H,C ve U modelli galvaniz profillerinden olugturulacaktrr.
PLAN:
0n iiretimli prefabrike yaprlar geniqlik ve uzunluklan 125 cm' nin katlan olacak gekilde
uygulanacaktrr. Prefabrike yapiar 4 farkh panelin modiilasyonundan meydana gelmektedir.Dolu duvar
paneli, pencereli duvar paneli, vasistash duvar paneli ve kaprh duvar paneli olarak imal edilen pargalardan
en alrn drg kapilr paneldir.( 90 kg )
1) DIg
ve
iq nUVlnLAR
YUZEY
iq YUZEY
DI$
( H:2500 mm Katrnhk:lOo mm )
mm kahnhgrnda gimentolu yonga levha ( Betopan )
8 mm kalmlgrnda gimentolu yonga levha ( Betopan )
BIRLE$IM ELEMANLARI Galvaniz tek malzemeden gekilir.
80 mm kahnhlrnda 16k{m3 B:1 yanmaz polistren k6piik
8
IZOLASYON
2) DUVARBiRLEgiM:
Birlegim elemanlan 6zel U ve H profilleri GALVAMZ sag malzemeden biikiilerek 6zel kenet
sistemi ile birleqtirilir.Kenarlarda radius olugtulundan terleme sonucu paslanma olmaz.
3) TAVAN
Normal mekan 12 mm kahnhlrnda algrpan levha
Islak mekan 8 mm kahnhlrnda Betopan
Birlegim Elemanlan Birlegme elemanlan elokrostatik boyah galvaniz sag
80 mm kahnhlrnda rulo camytinti
Kaplama
Izolasyon
4) CATIKAPLAMA
Kaplama yeqil renkli yaprakh shrngle olacaktrr.
Makas 5320 GD+Z, AZ Erdemir kalite No:1322 olan galvaniz sacdan 6zel olarak dizayn edilen
profiller kullanrlarak dizayn edilmiq sistemidir.
Agrklar galvaniz sacdan yaprlrr.
Sagaklar 30 cm genigliginde 6zel biikiimlii galvaniz sac ile kaplantr.
Dereler I 50 mm PVC kare yagmur dereleri ve iniqleri
5) KAPILAR
Ig Kaprlar
80x198 cm ebatrnda metal kasah olup kanatlan
gift taraflr Amerikan kapr
yaprlmaktadrr.
Drq Kaprlar gelik kapr olacaktrr.
6)
7)
PENCERELER
Pencere 80\140 PVC pencere kullanrlmaktadrr.
Pencere Kasasr 1,2 mm kahnhgrnda so[uk gekillenmig galvaniz
Vasistas 40160 cm ebatlarrnda PVC dolrama
CAM
sacdan olugturulur.
Pencere 4+12, 5+4 mm kahnhkta lslcam
Vasistas Buzlu tek cam
8)
BOYA
Cephe Qift kat akrilik dtq cephe boyast
Metal Aksam Qift kat astar ve gift kat ya[h boya
iq Cephe Qift kat plastik boya.
Tavan
Qift kat plastik boya.
9) ELEKTRiKTESiSATT ( STVAALTT )
Kablo 3*2.5 Nym TSE Standartlarrnda kablo kullantlr.
Priz ve Diilmeler TSE standartlannda olacaktrr.
Aydrnlatma 2*40 fl orasan armatiirdiir
WC Banyo Yuvarlak Glop aydrnlatma kullanrltr.
Kapr iistii Drg kapr iizeri Glop kullamlrr.
r0) srHHi TESiSAT ( SrvA ALrr )
Temiz Su Borulan PVC Boru ( TSE standanlannda )
Pis Su Borulan PVC Boru ( TSE standartlannda )
Vitriyeler ve Armatiirler TSE standartlannda kullamlrr.(+mermerit mutfak tezgahr)
Drq
n)BiNAici ZEMiN
Islak Zemin Seramik kaplama ( TSE Standartlannda)
Kuru
12)
Zemin
Laminant parke kaplama ( TSE Standartlannda)
BiNA Dr$r Ko$ELERi
Kiigeler
Scive Kaplama kullanrlacaktrr.
189
V
M. ODASI
19 m2
P
il
lL -.
31 mz PREFABRiK BINA
oN GORUNUS
VERANDA
3mz
-
__
P
lt
--,- !l

Benzer belgeler