ulaşmak için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

ulaşmak için tıklayınız
4■
T.C.
ゞ世
0ゞ
MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ve Egidm Tekn01oiileri Genel Midirli=│
Ψ
18/11/2014
Sayl :88013337/82105/5447075
Konu:Fotoま af Yansmasl
(■
Ilgi:
VALILIGINE
M■ ‖E」 lm Mi山 Ji」 )
Gimc Amcrikan Universitcsi'nin 02.10 2014 taHhlivc 10 14 MEB/01 l say11l yazlsI
Gimc AmeHkan Universitesi'nin Tttkiye geneli vc KKTC resm1/6zel i面 n lisc
Oま CnCilCrinc y6nelik“ Genc Fotogratilar Yan,masi"dizcnicmck istediklcHnc iliskin ilgi
yazlsl incclcnlni,tlr.
Ttrkiyc Cumhudyeti Anayasasl, Milli Elitim Temel Kanunu ilc Turk Milli
Ettiuminln gcncl ama91anna uygun olarak,ngili yasJ dセ enlemclcrdc beli“ ilcn ilkc,csas vc
amttlara aykinllk tcskil etlneyecck,ckilde,denctimlcH ilgili okul,iyl19e milli clith
midirliklcri taraindan gcr9cklestiHlmck セ ere s02 kOnuStl ctkinlilin yapllmasl uygun
g6mlmistur
BllgilcHnizi ve gcrc:ini rica ede五
m
M Sadlk ARSLAN
Bakan a
Gcncl Mudur V
EK:1lgi yazl vc cklcH(4sayfa)
DAGITIM:
Gcrc言
i:
B Plan1
Bilgi:
0面
酔 ■m Genel MidiJi帥
Ozc1 0酔 Jm Ku-lan Gencl MmiJi帥
Din O」 etimi Gcncl Midむ li帥
Medeki ve Tcknik E意 itim Gcnel Midirit帥
AB ve Dl,Iliskiler Gencl M岨 ■li帥
Gime AmcHkan Univcrsitcsi
Konya YolwT Okullar ANKARA
Aynnmh bngii,in:Ya,arsAHN(Uz ё:rcmCn)
Elcktronlk Ag:w、 vw mcb govtr
Tcl:(0312)2969440
Faks:(0312)2238736
[email protected] gOV tr
Bu ewak griventi elekronik imza ile imzatanmr rr. httpr//evraksorgu. meb gov tr adresinden be5 a-Eee3 -3 65 3
-8066-c l e4 kodu ile te],rt edilebil ir
il′
43
卜 や:ス
VI
GAU
AMERI(
〕
IRNE
UNIVERSITl
OFFI(
)F THl
)ENl
2 Ekim 2014
Savi:10.14.MEB/011
ToC MILLI EGITIM BAKANLIGI
Yenilik ve E=itim Tekn01可
ile‖
Genel Midirl■ ここ
Gimc Amcrikan Univcrsltcsi 2014-2015 Akadcmik Ylll etkinlikleH 9e""csindc Gens
りl j9inct kcz ger9ekle,■ HImesi planlanmaktadlr Turkiye
Fotottrattllar Yarismasl' nln bu
n katllim
Cuinhuriyeti ve Kuzey Klbris Tllrk Cumhuriyeti'ndeki 14-25 ya,arah=inda bulunan gen91e」
gOstcrebilcccgi yan,manin tcmasl Uni、 .crsitcmizin bu akadcmik yllinl Barl,vc Sagllk Y11l olarak ilan
etmesine de baこ 11。 larak.・ Barl,vc Sa言 1lk''。 lacaktlr
Gime Amerikan Universitesi taraflndan bu )11 ■
911ncllStl
ger9eklesti五 lmesi planlanan
yan,mamlzl onaン nlza sunar.cktc folulau a91klanan yar15manin gcttcklcstirilcblmcsi i91n bu etkinlige
ka● lacak
okullann tes宙 k edilmeJ ve desteklenmcS amaclyla O● aOま etim Kurumlarina duン
umlmasl
hususunda yardlmlarln121 riCa cdcriz
TCM‖ li Egitim Bakanllこ
l olarak vcrcccginiz dcstcgc 5imdidcn tc,ckktr cdenz.
Pro■ Dr.Sadlk Ulker′
REKTOR(v)
EK:
1‐ 3.Cenc Fotottra驚 :lar Yarl,masI Kanhm Ko,ullari sartnamesi
Univers:ty Dnver Girner
TRNC,via Mersin 10 TURKEY
T +903926502000
F +9o3926502061
M [email protected]
ヽ
ヘ
ノ
︵
到
く
=,
つ
鯉 皇 涯・〇 日鵬 貰 議 曇 ▲ 国
ww‐ gau.edu.tr
UWERSITY
G:RNE CYPRuS
GiRNE AMERiKAN tiNivERsfrEsl 3. GENC
Foro6RAFCI R yARttMAst gARirNAMEsi
VAR:,MANIN AD:
> G「 ne Amenkan oniverstesi3 Genc Fotoを
raf9‖
ar Yansmasi
VAR:,MAN:N TEMASl
> ″
0こ renci
c521yle Bans ve Saё hr
Girne Amerikan universitesi Kibris adasi ve DOnya'da vasanan slkintl:ara duyarl:llk
yaratabilmek amaci‖ e201■ 2015 Etttim 6ё re■ my‖ lni“ Ban5 ve Sa意 l:kY‖ r‖ an etmi5ur Bu
ba億 1amda bu vll 191nc150 gercekle,■
‖lmesi planlanan Cenc Foto薔 raf91ar Yar:5mas,‖ e Girne
]o:an ve fotoこ raf"kmeJn seven
Amenkan O雨 ver● teJ dOnyada ya5anan sorunlara duya‖
14-25 yas arah薔 Inda bulunan gen゛ ere kend‖ ennilfade edebilece‖en ve top:umun dikka■
ni
cekebi:ecekleri bir platform sunmayl amaclamaktadir
YAR:5MAN:N AMAC:
> KKTC'nin ilk ve Avrupa′ nin en bOγ lk Amerikan Oniversitesi olan Cirne Amerikan Oniversitesi
30 v‖ lni kuJadl=i bu aniamhり lda sosyai sorumlu!uk prolesi olarak fotottraf sanat,hこ
:n:
desteklemevi amaclamaktad:r Hedet profeSyonel havata adim atan genc nesil:ere yol
gOstermek, e言 ■
im havaJanna katklda bu:unmak ve gen、 膊Jelere ulasarak fotottraf
sanatgl:薔 :b‖ indni vavmakt:r
GENEL
XATIUM 9ARTI.ARI
l)Yangmaya KKrC ve TC srnrrlan igerisinde ikamet eden (KTC , TC veya yabancl uyruklu tom
kitiler katrlabilir.
2lYangma
balurusu yapacak olan kitiler, 14-25
ya$ srnrrlan arasrnda
olmaltdtr.
3)Her yangmaq yantmaya toplamda en fazla 3 eserle katrlabilir.
4lYangmaya katrlmak
igin son bagvuru
tarihi 27 Mart 2015 tir.Bu
tarihe
kadar
htto://varismalar.qau.edu.tr adresinden ba5vurulannr yapabilirler.
slFotograflann krsa kenan en az 2000 pixel olmaldrr.Aynca eserlerin yiiksek goz0niirliikte
gekilmii orrrna, holbd lle brrrr&te http://varismalar.qau.edu.tr adresine online kayt formu
doldurularak y0klenmeleri gerekmektedir.
SlYansmaya eser gonderenler, eserlerin kendilerine ait oldugunu beyan ve taahh0t etmit saylhr.
TlYanrmaya gdnderilecek olan eserler daha 6nce d0zenlenmi5 herhangi bir sergide yer almamrt
ve bagka bir fotoiraf yansmasrna katllmamrg olmatdrr. Alsltakdirde eser yangmadan diskalifiye
edilir.
8)Universitemiz yar$maya katrlan her fotolrafrn sergilenmesi ve alb0mlenmesi hakkrna sahiptir.
9lYantma sonuglan 27 Mart - 09 Nisan 2015 tarihleri arastnda yaptlacak jUri toplanttst sonunda
belirlenecek ve 10 Nisan 2015 g0nn iiniversitemiz himayelerinde gergekleltirilecek sergi
sonunda d0zenlenecek 6dUl toreninde agklanacaktrr.
lolYanrma dozenleyicileri ve iori Uyelerinin birinci derece akrabalan yanSmaya katlamazlar.
lllJiirinin karafl kesindir ve deEistirilemez.
12) (atrhm Sartlan bu madde dahil 12 maddeden olusur.Her katrltmc! yantmanrn katrlrm
kogullannr kabul etmit sayrlrr,Girne Amerikan Universitesi katlm jartlannr deEistirme hakknr
sakl tutar.
VAR:,MA TAKViMi
> Son Ba,vuru Tarihl:27 Mart 2015
> Jむ ri Deter:endirmes::27 Mart 2015-9 Nisan 2015
> Od● :Toreni Tarihi:10 Nisan 2015
●DULER
●Fm● J● ″ceye g:"Л f● ●ristrer"■ endiた■●
e refa■ ●
te“ ■■lξ ′
δd"′ め″nine
rm“ ●苺“
merrt● nυ
た s′ Grme Famp」 s● ′″ “
● y● aFm● yj
"′ "ぉ
"cime■
"m
masrd●
d● ″
eF々 ″m oran J"、ett tarar"J●
●
々■
alllm
ソ
●franac● ■5ek::と mrsaFrd● ″
"た
"綺
“
力okki t● 2●
C● ■●4
Y●
勧
"●
11淋聞認淵 8鷺躙
Bursu(l yl)Ve 2000 Euro para 6d011
1■ incilik
de"00h」 麟
e Hazttk E薔 Hm
股詰
OdШ ■:GAU Canterbury Kampむ hde%1001■JliZCe Hazrlよ E」tin Bursu
(l yll)Ve 1500 Euro Para Odtlltl
O,■ ■
c■ 1■ k● dili:GAU Canterbury Kamptslnde%100 ingilLκ e Hazrlよ EEitin
Bursu(l yll)Ve lo00 Euro para ёdtlli
Bu ylim 6dille」 Rekt6rl■ Ⅲ
』
iiRi
也 ve B∞ kanllk Oflsi tarafmdan belirlene∝ 雨
OYELER:
> Doc Dr Hossein Sadri― GAU Mimarhk ve GlzelSanatlar Fak薔 :tesi Dekani
> Do● Dr MehmetAdl‐ CAU Oこ re■ m Ovesi
> Emin ciZenel― ResSam
Blrcl vE BAwURU
htto://rrarismalar.eau.edu.tr
/
www.gau.edu.tr
Adres: Girne Amerikan Universitesi,Universite Caddesi, Girne KKfC
GAo Etkinlik Ydnetimi
lletltlm: 650 20 OO - 1165
[email protected]
_

Benzer belgeler

ulaşmak için tıklayınız.

ulaşmak için tıklayınız. Bilgilerinizi vc gcre意 ini rica edc五

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7-Zablta MiduJuЁ t 9 Boliim,79 Madde,19 Sayfa, MldtJ■ 言 u,lo madde,2 SttL 9-lnsan Kaynaklan ve Ettim Midiirli帥 ,2 Bdim,12 vadde,I SayL 10・ 県eVre Korluna ve Kontrol MudiirluE■ ,3 Bolim,21 Madde,14 S...

Detaylı

Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ulaşmak İçin Tıklayınız. Kanunu ile Tirk Milli Ettti面 nin gcncl ama91anna uygun olarak,ilgili yasal duzenlcmelerde bclirtilcn ilke, csas vc alna91ara aykinllk teskil etmcyccck,ckllde, dcnctimlcri llgili okul, i1/i19c milli...

Detaylı

MUDURLUGUNE BANAZ

MUDURLUGUNE BANAZ Genel MudurllЁ unun"oyki Yarlsmasl"hakklndaki 22/11/2014 tarihli vc 5606495 saylll yaz.Ist ve cklcri yazllnlz ckindc gё

Detaylı

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı.

Müdürlüğümüzün 09/01/2015 tarih ve 263355 sayılı yazısı. "Kompozisyon Yar19masI"diizenleyecck10ri Bakanll言 lmlZ ilgi emri ile bildirilmi§ olup;sё z konusu yarl,mava katlimtt isteycn ёttretmenler ba,vllrularinl dO言 製dan ilgili kuruma yapacaklardlr. Yarl,m...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. Al798A HP 23ofc Modular Smart Aray controler 2 eJU98l Hp Z:Of. t*odrlarsmaft Al8214 HP B.series 8/24c Blade Al821A HP B-series 8/24c Blade

Detaylı

2013-Genel-Kurul-Top..

2013-Genel-Kurul-Top.. ENKA iNsAAT VE SANAYi ANONiM SiRKETl'nin imtiyazh Hisse SenetlcH SahipleH Ozel TOplantisl 12.04 2013 tarihindc Saat 16:30'da Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuン u Yolu,Enka IH Binasl Bc,ikt● -1説 anbul ...

Detaylı