Fráze: Přihláška | Motivační dopis (turecky

Transkript

Fráze: Přihláška | Motivační dopis (turecky
bab.la Fráze: Přihláška | Motivační dopis
turecky-anglicky
Motivační dopis : Úvod
Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formální, příjemce muž,
jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formální, příjemce žena,
jméno neznámé
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formální, jméno a pohlaví
příjemce neznámé
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formální, pro několik
neznámých příjemců nebo pro
celé oddělení
Yetkili makama / merciiye,
To whom it may concern,
Formální, jméno příjemce,
popř. jména příjemců,
neznámé, stejně jako pohlaví
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formální, příjemce muž,
jméno známé
Sayın Dilek Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formální, příjemce žena,
vdaná, jméno známé
Sayın Melek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formální, příjemce žena,
svobodná, jméno známé
Sayın Demet Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formální, příjemce žena,
jméno známé, rodinný stav
neznámý
Sayın Alihan Erturan,
Dear John Smith,
Méně formální, pro ty, se
kterými byl již uzavřen nějaká
smlouva
... tarihte ...'da ilanını
verdiğiniz ... pozisyonu için
başvurmak istiyorum.
I wish to apply for the post
of…which you advertised
in…on… .
Standardní vzorec pro podání
žádosti o zaměstnání, jehož
reklamu jste viděli v novinách
nebo časopise
...'da yayımlanan ilanınıza
binayen size yazıyorum.
I am writing in response to
your advertisement posted
on…
Standardní vzorec použitý při
odpovědi na inzerát
zveřejněny on-line
... tarihli ...'daki ilanınıza
binayen yazıyorum.
I refer to your advertisement
in…dated… .
Standardní vzorec pro
vysvětlení, kde jste našli
inzerát na danou práci
... dergisinin ... nolu baskısı ...
nolu sayısında iş ilanınızı
gördüm ve büyük bir ilgiyle
okudum.
I read your advertisement for
an experienced…in
the…issue of…with great
interest.
Vzorec použitý při žádosti o
zaměstnání, na které jste
viděli reklamu v časopise
nebo periodiku
İlan verilen pozisyona ...
olarak başvurmak benim için
bir zevktir.
I have pleasure in applying for
the advertised position, as…
Standardní vzorec pro podání
žádosti o práci
... pozisyonuna başvurmak
istiyorum.
I would like to apply for the
position of…
Standardní vzorec pro podání
žádosti o práci
Şu anda ... için çalışıyorum ve
sorumluluklarım arasında ...
Currently I am working for…
and my responsibilities
include…
Používá se jako úvodní věta k
popsání současného
zaměstnání a co to obnáší
Bu pozisyonla özel olarak
ilgileniyorum çünkü ...
I am particularly interested in
this job, as…
Používá se k vysvětlení, proč
chcete určitou práci
... için sizinle çalışmak
isterdim.
I would like to work for you, in
order to…
Používá se k vysvětlení, proč
chcete určitou práci
Güçlü yanlarım ...
My strengths are…
Používá se, abyste ukázali,
Tek zayıf yönüm / yönlerim ...
I would say that my only
Používá se při reflektování
Motivační dopis : Argumentace
1/4
bab.la Fráze: Přihláška | Motivační dopis
turecky-anglicky
jaké jsou vaše klíčové
přednosti
. Ancak bu alanda / alanlarda
kendimi geliştirmek için fırsat
kolluyorum.
weakness / weaknesses
are… . But I am looking to
improve in this / these area/s.
vašich slabých stránek, ale
také pro ukázání, že jsou
určeny ke zlepšení v těchto
oblastech
Bu pozisyon benim için çok
uygun çünkü ...
I would be well suited to the
position because…
Používá se pro vysvětlení, co
z vám dělá ideálním
kandidátem pro danou práci
... konusunda tecrübem
olmamasına rağmen ...
konuda oldukça tecrübeliyim.
Although I have no previous
experience in…, I have had…
Používá se, pokud jste nikdy
neměli možnost pracovat v
určitém oboru podnikání, ale
můžete prokázat kvality z
jiných zkušeností, které jste
nabyli
Profesyonel niteliklerim /
becerilerim öyle görünüyor ki
şirketinizin gerektirdiği
özelliklere çok iyi uyuyor.
My professional qualifications
/ skills appear to be well
suited to your company's
requirements.
Používá se pro vysvětlení,
jaké dovednosti vás dělají
vhodným kandidátem pro
danou práci
... olan zamanım boyunca, ...
konusunda kendimi geliştirdim
/ ilerledim / genişlettim.
During my time as ..., I
improved / furthered /
extended / my knowledge of…
Slouží k prokázání své
zkušenosti v určitém oboru a
schopnost získat nové
dovednosti
Uzmanlık alanım dahilinde ...
My area of expertise is…
Slouží k ukázání, ve které
oblasti práce jsou vaše hlavní
atributy a zkušenosti
...'de çalışırken ... konusunda
oldukça uzmanlık kazandım.
Whilst working at… I became
highly competent in…
Slouží k prokázání své
zkušenosti v určitém oboru a
schopnost získat nové
dovednosti
Çok kısıtlı bir zamanda
çalışırken bile net sonuç
odaklılığını elden
bırakmamamın yanında, ...
için özel olarak çok uygun
olduğumu belirtmek isterim.
Even when working at high
speed, I do not neglect
accuracy and would therefore
be particularly suitable for the
demands of working as ….
Používá se pro vysvětlení,
proč jste dobrým kandidátem
na danou práci s využitím
zkušeností získaných z
předchozího zaměstnání
Baskı altındayken bile yüksek
iş kalitesi standartlarını
koruyabilirim.
Even under pressure I can
maintain high standards.
Používá se k ukázání, že
můžete pracovat v náročném
prostředí byznysu
Bu pozisyondaki işim ile bu
konudaki özel ilgimi
birleştirmiş olacağım bu
şekilde.
And thus I would have the
opportunity to combine my
interests with this placement.
Používá se k ukázání, že
máte o práci osobní zájem
... ile ilgili özel bir ilgim var ve
eğer sizinle çalışma şansım /
fırsatım olursa çok minnettar
kalırdım.
I have a lively interest in …
and would appreciate the
opportunity / chance to
broaden my knowledge by
working with you.
Používá se k ukázání, že
máte o práci osobní zájem
Özgeçmişimden de
görebileceğiniz gibi
tecrübelerim ve
kualifikasyonlarım bu
pozisyon için çok uygun.
As you can see from my
enclosed résumé, my
experience and qualifications
match this position's
requirements.
Používá se pro zvýraznění
vašeho životopisu a k
ukázání, jak dobře vám práce
bude vyhovovat
... olarak ...'daki şu anki
pozisyonum bana yüksek
baskıyla, takım ruhu içinde
çalışmayı öğretti, iş
arkadaşlarımla yakın
mesafede çalışmanın işleri
yetiştirmek açısından önemini
kavrattı.
My current position
as…for...has provided me
with the opportunity to work in
a high-pressure, team
environment, where it is
essential to be able to work
closely with my colleagues in
order to meet deadlines.
Používá se pro zobrazení,
jaké dovednosti jste získali od
vašeho aktuálního
zaměstnání
... olarak sorumluluklarıma
ilaveten ... becerilerimi de
geliştirdim.
In addition to my
responsibilities as..., I also
developed…skills.
Slouží k zobrazení další
dovedností získané z
aktuálního zaměstnání.
Dovednosti, které by mohly
2/4
bab.la Fráze: Přihláška | Motivační dopis
turecky-anglicky
být normálně spojeny s vaším
pracovním názvem
Motivační dopis : Dovednosti
Ana dilim ..., ama ... da
konuşabiliyorum.
My native language is…, but I
can also speak…
Používá se pro poukázání na
svůj rodný jazyk a také další
jazyky, ve kterých mluvíte
plynule
... diline son derece
hakimimdir.
I have an excellent command
of…
Slouží k zobrazení cizích
jazyků, ve kterých můžete
komunikovat na vysoké úrovni
İyi seviyede ... bilgim vardır.
I have a working knowledge
of…
Slouží k zobrazení cizích
jazyků, ve kterých můžete
komunikovat na středně
pokročilé úrovni
... üzerine ... yıllık iş tecrübem
vardır.
I have …years experience of
working…
Používá se k ukázání svých
zkušeností v určité oblasti v
rámci byznysu
...'ın tecrübeli bir
kullanıcısıyım.
I am an experienced user of…
Používá se k ukázání, který
počítačové softwary ovládáte
... ve ...''den yeterli ve gerekli
derecelerde anlıyorum.
I believe I possess the right
combination of...and… .
Používá se k ukázání, jak
vyrovnané jsou vaše
schopnosti
Mükemmel iletişim becerisi
Excellent communication
skills
Schopnost sdílet informace se
svými kolegy a vysvětlit jim
dané úkoly
Tümdengelim muhakemesi
Deductive reasoning
Schopnost porozumět a
vysvětlit věci rychle a
efektivně
Mantıklı düşünebilme
Logical thinking
Schopnost logicky uvažovat v
co nejvíce propracované
podobě
Analitik düşünce
Analytical skills
Schopnost detailně hodnotit
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Good interpersonal skills
Schopnost efektivně řídit a
komunikovat se svými kolegy
Anlaşma becerisi
Negotiation skills
Schopnost účinně vytvářet s
jinými společnostmi obchodní
spolupráce
Sunum becerisi
Presentation skills
Schopnost komunikovat své
myšlenky efektivně, a to před
velkou skupinou lidí
Şirketinizin bana sunacağı bir
pozisyonu son derece
heyecanla bekliyorum.
I am highly motivated and
look forward to the varied
work which a position in your
company would offer me.
Používá se na závěr pro
zdůraznění a zopakování
svého přání pracovat pro
danou společnost
Bu pozisyondaki yeni
görevleri bir giriş sınavı gibi
görüyor ve onları dört gözle
bekliyorum.
I see new tasks / this position
as a welcome challenge,
which I look forward to.
Používá se na závěr pro
zdůraznění a zopakování
svého přání pracovat pro
danou společnost
Pozisyonun derin detaylarını
I would welcome the
Používá se na závěr pro
Özgeçmişimi / CV'mi ekte
Please find my résumé / CV
Standardní vzorec pro sdělení
Motivační dopis : Závěr
3/4
bab.la Fráze: Přihláška | Motivační dopis
turecky-anglicky
sizinle bireysel olarak
görüşme fırsatını
memnuniyetle karşılardım.
opportunity to discuss further
details of the position with you
personally.
naznačení o možnosti
pohovoru
bulabilirsiniz.
attached.
zaměstnavateli, že váš
životopis je součástí e-mailu.
Eğer istenirse ...'dan referans
sağlayabilirim.
I can supply references
from…if required.
Standardní vzorec pro sdělení
zaměstnavateli, že jste
ochotni poskytnout reference
Referanslar ...'dan
sağlanabilir.
References can be requested
from…
Standardní vzorec pro sdělení
zaměstnavateli, že jste
ochotni poskytnout reference
a koho mohou kontaktovat
... tarihindeki bir mülakat için
uygunum.
I am available for interview
on…
Používá se k naznačení, kdy
máte čas na pohovor
İlginiz ve zamanınız için
teşekkür ederim. Bu
pozisyona neden uygun
olduğumu sizinle kişisel olarak
görüşmek için
sabırsızlanıyorum.
Thank you for your time and
consideration. I look forward
to the opportunity to
personally discuss why I am
particularly suited to this
position. Please contact me
via…
Používá se k podání
preferovaných kontaktních
údajů a k poděkování
zaměstnavateli za posouzení
vaší žádosti
Saygılarımla,
Yours faithfully,
Formální, jméno příjemce
neznámé
Tüm içtenliğimle,
Yours sincerely,
Formální, velmi používané,
příjemce známý
Saygılarımla,
Respectfully yours,
Formální, velmi nepoužívané,
příjemce známý
Saygılar,
Kind/Best regards,
Neformální, mezi obchodními
partnery, kteří si říkají
křestním jménem
4/4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Benzer belgeler

Fráze: Cestování | Stravování (anglicky-turecky)

Fráze: Cestování | Stravování (anglicky-turecky) Poznamenání toho, že vaše objednávka není kompletní

Detaylı

Fráze: Přihláška | Referenční dopis (česky-turecky)

Fráze: Přihláška | Referenční dopis (česky-turecky) bab.la Fráze: Přihláška | Motivační dopis turecky-anglicky Motivační dopis : Úvod Sayın Yetkili,

Detaylı

Fráze: Byznys a obchodní záležitosti | Dopis (turecky-anglicky)

Fráze: Byznys a obchodní záležitosti | Dopis (turecky-anglicky) Používá se na závěr pro zdůraznění a zopakování svého přání pracovat pro

Detaylı