Danıştay 6.Dairesi 1

Yorumlar

Transkript

Danıştay 6.Dairesi 1
-[]-
cEune
,
T.C.
gnninc[ir
qEvRE
vn
v.
nIAKANLTGI
HukukMiiqavirlifi
$EHlRclLlK
BAT(AI.ILIGI
Sayr z 23663589 -64r.04'13-226421
Konu: L. Savunmamrz
/t+3
ZLLouzot+
gA'$lGNLrGrN'q'
DANTSTAY e. n.q.iREsi
Bakanh[t
CEVAP VEREN (Davah) : Qevre ve $ehircilik
KARSI TARAF
DOSYA
NUMARASI
TEBELLI]G
TARiHi
18s16
: E'2013/5985
edilmiqtir'
;2411212013 tarihi olup, 30 gtin ek siire talep
::;:;:;trf"H"i#f,f;TiT;,fi?i'{}i'xi'i"B#:trt
yanetmeh{i:"i;;;';;t--iudtest ne ottootzu3 firihli ve 28664
Karan Berediyeler Tip imar
Tip imar Yonetmeli{inde De*isiklik
savrrt Resmi eozrt{ir"ioyr;i;';;,;i\t;;n-itonto,
iptali
yaprlmasrna Dair y1netmeli{in 30 unci'ioiiiii i,tu ate-gistirilen 34 iincii maddesinin
sunulmasmdan
karlr'l.Savunmamuan
tal-ebi ile Bakanlti;;-;i6,hto" uqido'J;;;t"
ibarettir.
A) Usfil Baliirmrndan :
iptali talep edilen
aa) Davamn Konusuz KalmaiYbntindep..: DaVa dilekgesi ile
yayrmlanan Plan1 Alanlar Tip imar
0110612013 tarihli ve 28664 ruyrl, R.|[email protected] d.
y6netmeli[inde De[iqiklik Yaprimaslna Dair Yrinetmelilin 30 uncu maddesi ile depiqtirilen
yayrmlanan
34 iincii maddesin-rl e, 0g10gt2013 tarihli ve 28759 sayrh Resmi Gazete',de
YiinetmeliSn2l inci maddesi ile defiqiklik yaprlmrgtr'
Dav dilekgesi ile }zllltlggs tarihli ve 1891.6 sayrh miikerrer Resmi,Gazete'de
yayrmlanan 303b sayrh Kanun Kapsamr Drqrrnd_a Kalan Belediyeler Tip Imar
ydnetmelifi'nin 36 nci maddesinin de iptali talep edilmekte olup, iqbu Ytinetmeli$in adt
l9l0g/200t tarihli ve 26972 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yiiriirlti[e giren
yonetmelik ile ,planh Alanlar Tipimar Yiinetmeliiii' olarakdefiqtirilmiqtir. iptali talep
olunan 36 rncr maddesinde ise en son 08/09/2013 tarihli ve28759 sayrh Resmi Gazete'de
yayrmlanan Yiinetmelifin 23 iincti maddesi ile deEirliklik yaprlmrgtrr.
Bu sebeple konusuz kalan iqbu davanLrn iincelikle bu balamdan reddi
gerekmektedir.
: Dava dilekgesi ve eklerinin incelenmesinden, dava
bb) Siire ydniinden
hangi
dilekgesinde tarin n"f""-"Org, gii"iit-ekte olup, iqibu davanrn Daireleri kalemine
tarihte kaydedildifi de anlaqrlamamaktadrr.
Bilindi[i iiiere 2S7i sayth idari Yargrlama Usfilii Kanunu'nun "Dava Agma
Siiresi" baq1k1 7 nci maddesinde, dava agma siiresinin <izel kanunlarda ayrr siire
g6sterilmeyen hallerde 60 giin oldu[u hiikme -ba[lanmqfir'
e---0zlll/1985 tarihii ve 18916 sayrk mtikerrer Resmi
iq u" dava ile iptaii talep
"Jil"n
Tip imar
Gazete,de yayrmlanan 3030 sayrh Kanun Kapsamr Drqrnda Kalan Belediyeler
yayrmlanarak
yiinetmelili;nin adr 19108/2008 tarihli ve 26972 sayrh Resmi Gazete'de
yiiriirlti[e [iren yrinetmelik ile 'Planh Alanlar Tip imar Y0netmeligi' olarak deEigtirilmig
tl7
';tlk
CEVRE VE gEHIRCILIK
BAKANLIGI
.T.C.
qEVRE vE $EHiRcilir BAKANLTGI
Hukuk Miiqavirtii$
'
...10u2014
Sayr z 23663589 -641'04'13-226421
Konu: 1. Savunmamrz
tarihli
36 ncr maddesinde en son 08/09/2013
olup, iptali talep olunan'Qrkmalar' baqhkh
ve2StsgsayrlrResmiGazete,deyoy.-tu',unYiinetrnelikiledegiqiklikyaprlmrqtrr.Ote
olunan
vii".i-"ri[i'nin dawacr tarafindan iptalivetalep
yandan planh
sayrh
28664
.r, son 01/06/2013 tarihli
difer bir maddesi oran 34 tincii maddesind*]i..
ile de[iqik yaprlmqttr'
Resmi Gazete'de yayrmlanan Yiinetmelik
hiikmii uyannca' iqbu iptal
Bu durumda yuka'da Uetirtiten 25,77
yuka'da belirtilen Resmi Gazete'de
davasrrun sdz konusu Yonetmeril. oegiiikikl-t-t-1t
60 giin icinde acrlmast
Ad;;i;;i;;;
,ly*'fun*
itibaren
yayrmlandrg, yuoi yiiriirliife gi"aigi t"ti4."ddeerekmektedir.
siiresinde agrhp agrlmadrfrnm
Agrklanan bu hususlar kapsamrnda, davamn
2577 sayrl Kanun'un l4l3-e' ve
gergeklegmi s
6ncelikle re,sen araqtr'lmasr ve ,tir.ui*
.ise
gerekmektedir'
davanrn ,tii"loitra"rr r.diine karar verilmesi
15/1_b. maddeleri uyarmca
: Dava konusu Ydnetmelik ve iptali talep edilen
B) Esas Bakrmrndan
ve n-a$1 sebeplere binaen
maddeler hukuka ve konu ite ilgili mevzuatt |YBun
Mesleki Hizmetler Genel
sevkedilmig olup, davacr taraf iidiulo", Bakanl[rmrz
sayrlt yazrsr ile karqrlanrp
Miidiirlii[ii,niin iligikte sunulan l4l0lt20l4 tarihli ve 78580
giiriitiihEqtiir. Zikredilen yazrda da belirtildipi fizere ;
Baskanh{tnca
Teftis Kurulu
-Dava dilekgesinde yer alan "Bakanl$'mtz Rehberlik ve
degi1ikli{inde
hanrlnnan inceleme raporunda en ktsa imanda ydnetmelik
bu soranu
gdzecekleridadesininyeraldtP"iddiastileilgiliolara!
-R.tU"rtit
ue retiq firulu Baqkanh$r'nn 281122011 tarihli ve MU'
Bakanl[rmr,
*kapahve aEk gik^olorrn miilkiyet srnttna betlimesafeleri asmadan
lglll-zsayrh raporund4
edilmigtir'
yuklasmak,, koqulu ile mevzuat diizenlemelerinin yaprlmasr gerekti[i ifade
Dolayrsryla davacrnrn iddiasr mesnedden yoksundur"
bahqesiz
-Dava dilekgesinde yer alan Baknitt{tmtzca biiyiitqehir belediyelerince 6n
olarak;
nizamda aEkve kaph qmayaptlabilece{ininbelirtildi$i iddiasr ile ilgili
madd'esinde;
3194 sayrtr imar Kanunu'nun Ek-5 inci
*Ek Madde 5 (Ek t6l5l20t2-6306114 md.) 2i1712005 tarihli ve 5393 sayrh Belediye
iligkin olanlar,
Kanunu ve bu Kanuna g6re grkarrlacak yonetmeliklerclen imar uygulamalarrna
bu Kanun ile bu Kanun uyannca yiiriirliige konulan ydnetmelikier ve beidenin gartlan da
g<izetilerek, Qevre ve $ehircilik gal€nhgi tarafindan onaylandrktan sonra Resmi Gazetede
yayrmlanarak yiiriirlii[e girer." htikmii'
Aynr Kanunun Gegici 14 iincii maddesinde iser;
;Gegici Madde 14 - (Ek t6tst20t2-6306tltt md.) Bu maddenin yiiriirliile girdipi
tarihten 6nce belediyelerce imar uygulamalanna iliqkin olarak grkanlmrq olan ycinetmelikler,
geg bir
ek 5 inci maddedeki esaslar gergevesinde bu maddenin yayrmr tarihinden itibaren en
yrl iginde hanrlanaruk amlan maddedeki usule g<lre yiiri.irlii[e konulacak ydnetmeliklerle
iegiqtirilir. Aksi takdirde, amlan ydnetmelikler bir yrlhk siirenin bittigi tarih itibanyla
ytiiirttilten kalkar." hiikmii yer almaktadrr. Buna giire, Biiyiilqehir Belediyelerin imar
yiinetmelikleriyle veya imar planlanyla miitkiyet srnrrlan drqrna taqan grkma
yaprlabilmesinin iiniinii agan herhangi bir dtizenlemLe yapmasr mevzuata aylun ikeno 6306
sqwrh Afef Riski Altrndaki Alanlarrn Diinti$tiitiilmesi Haklanda Kanun'un Resmi
Gazete'de yayrmlanarak
217
JIP-
T.C.
qEVRE
vn gnnincir,ix
nA.K,q.NLlGt
Hukuk Miiqavirlifi
cEvRE vE gFHlRclLlK
gnKANilGt
...10u20r4
Sayr z 23663 589 -641.04.L3-226421
Konu: L. Savunmamrz
diasrna da itibar edilmesi miimkiin defitdir.
o
Dava konusu Yiinetmelik hiikiimleri incelendif1inde;
planl Alanlar Tip imar Y<inetmeli[i'nin iptali talep olunan
ooSag-aklar'o baghkh
Yiinetmelik ile de[iqik 34
0lt06lz0l3tarihli ve2tie+sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan
iincii maddesi;
,,Madde 34 (De{isik:RG-1/6/2013-25664) (lygtlama imar plantnda belirlenmemis
saqaklann geniqli{i, y'renin mimari
ise binalara saqak yapiltp yapimayaca{t ve yaptiacak
(De{iSik ibare:RGknrakterine ,, yoprlorik yapilarm Azelli{ine gore mimari estetik
(De{iEik ibure:RG-8/9/2013S/g/2013-2S7Sg) komisyonu ioron almarak itgili idarec'e tayin
ibare:RG-8/9/2013-28759) ("')
2s75g) editebitir. Aniak saqaklar hiqbir sekilde (Miilga
"
qeklinde oldu[u,
yiiriirliife
0}lllllgg5 tadhli ve 18916 sayrh"mtikener Resrni Gazete'de yayrmlanarak
Tip Imar
giren ve iptali talep olunan 3030 sayrh Kanun Kapsamr D5t"1u {"t":.Bttfdiyeler
Pl:lnh Alanlar Tip imar Yiinetmeligi
Y6netmeli$,nin adr yukanda da agrklandr[r iizere
o'erkmrnlar'o baqhkh 03/09/2013 tarihli ve
olarak defiqtirilmig otup, iptali taiep otuian
ile defi;ik 36 ncr maddesi ise,
2B7Sg sayrl R"s-icareie'ie yayr-lanan Yiinetmelik
tabgn alam dtEmda kendi bahqe
uMudde 36
-(DeEisi*:ne-i9tz013-28759) BinalarrJa
ve knpah gthna yapilabilir'
hudutlart dtEma ,oi*o7rin qartt ile binanm her cep'hesinde agtk
Ancak:
A- KaPah Qthnalar;
kalmy\ knsuluyla yapt
t) parselterin yol cephelerinde parsel smrlart .igerisinde yapilabilir'
yaklasma smrmdan iifborni nrfazla (1.50) m. tasacak S:ekilde Ekrna
(3.00) m''den fazla yaklasmamak
2) Arka ve yan bahqe mesafelerine, parsel'stntrlartna
kny&ile, (1.50) m' tasabilir.
l' ve 2'
3) Bina tabant zeminde yapt yaklaqma smtlarmdan daha iqeri qekilerek
yapilabilir'
mesafelere tecavt)z etmemek Sarfi ile istenilen dlqillerde
parsel smtrlarmt a;amaz.
filcralardaki
B - Agtk Qtlcrnalar;
kosuluyla yapt
11 parsilerin yol cephelerinde parsel smtrlan iEerisinde knlml\
qtlvna yapilabilir'
yaktasma smtrmdan fifuarei rrfazla (1.50) m. taqacak,Tekilde
yaklaqmamak
2) Arka ve yan bahge mesafeler:ine, parsel'stntrlarma (3 00) m''den fazla
knydile, (1 50) m. taEabilir.
2'
3)'Binitabant zeminde yapt yaklaqma smtrlartndan daha igeri qekilerek 1' ve
yapilabilir'
mesafelere tecavi,iz etmemek sarfi ile istenilen olqiilerde
filvalardaki
"
yaklaqamaz'
4) Bitiqik nizamda bitisik oldulu komqu stnfftna (:1.00) m.'denfazla
altma
Agft ve kapalt qthnaiarm taiii zeminden veya tesviye edilmiq zeminden-gtlcma
kndar en yakm Sakfiti mesafesi en az (2.40) m' olacakttt'
yapiltrsa yapilstn (0.20)
Zemin katta kendi pirset hududu dtqmc taqmoyan, hangi katta
tistti aqtk teras ve zemin kat
m.,yi gegmeyen motif gtimalar yapilabftir. Bahqi iEtnd' yaptlacak
tretuar
gtiiq"meraivenleri iti Uino ciphesinden itibaren geniqli{i (2'50) m''yi gegmemek'
(2'50) m' ytikseklihe yapilacak
dtqma tasmamak ve en alqak ioktaY tretuar kotundan en az
gi-r i S s aq akl an gthna de gil dir' " qeklinde diizenlenmiqtir'
317
;-S--
QEVRE VE $EHIRCILIK
.T.C.
eEvRE vn gnnincir,ir Br\KANLrdr
HukukMiiqavirli[i
BAMNLIGI
...10112014
Sayr z 23663589 -64L.04.r3-226421
Konu: 1. Savunmamrz
Dava konusu Yiinetmelile iliqkin mevzuat hiikiiLmleri incelendifinde;
o'Her
Avrupa insan Haklan Siizlegmesi 1 No'lu Ek Prrotokoliin 1 inci maddesinde|
hnkh vardtr' Bir
gergekve tilzel kiqinin mal ve miilk dokunulmazhfira sayg igosterilmesini isteme
ve uluslararas hulatkun
kimse, ancak pnmu yaran sebebiyle ve yasadi hngdri)len koqullara
genel illrelerine uygun olarak mql ve miilki)nden yohun bta,hlabilir'",
o
T.C. Anayasasl'nrn 35 inci maddesinde "Herl{es, miilkiyet ve miras haklarma
hskhrun
sahiptir. Bu haklar, ancak pamu yaran amactyla, fumunla smtrlannbilir. Millkiltet
kulfarulma$ toplum yar arma ayktrt olamaz. " denilmektedir.
"Bir Seye
4721 saythMedeni Kanun'un 683 iincii maddresinin 1 inci fikrasrnda,
gibi kullanma,
malik olan kimse, hukuk di)zeninin smrlan iQinde, o 4tey ilzerinde diledidi
yararlanma ve tasarrufia bulunma yetkisine sahiptir'
",
tescille
705 inci maddesinin 1 inci fikrasrnda, "Ta|mnnaz mi)lkiyetinin l<nzanilmav.
fu.",
o'Arazi i)zerindeki millkiyet, kullanilmasmda
718 inci maddesinin 1 inci frkrasrnda,
"
yarar otdu{u olgi)de, ilstiindeki hava ve altmdaki arz k'stt'nanlartm knpsar' '
eder yapryt
725 inci maddesinde "Bir yapmm bagknsma ait araziye taqtrilan hsmt,
ait tasmmazm
yapan malik taErilan arazi ilzerinde bir irtifok hakhna sahip bul\nuyorsa, ona
batiinleyici par E an olur.
baqlayarak on
B6yle bir irtifak hafth yoksa, zarar goren malik taq'mayt afrendi{i tarihten
ve laEullar da hakh gdsterdi{i takdirde,
beE gun fqinae itiriz etmedifr, oyn, ,o*inda durum
ktstm igin bir irtifuk
tashn yaptyt iyi niyetle yapin kimse, uygun bir bedel lavstlfrnda tasan
hakkt la.rulmasmt veya- bu hsmm- iulundu{u arazi pargasmm millkiyetinin kpndisine
devr e dilme s ini i s t eYeb ilir
"', o'Herkes, taqmmaz miilkiyetinden do$an yetkileri kullamrken ve
737 ncimaddesinde
taqkrnltktan
ozellikle iqletme faaliyetini stirdiirtirken, komqularrm olumsuz qekilde etkileyecek
kagrnmakla y[kiimliidiir. "
hiikiimleri yer almaktadrr.
anilan
T.C. Anayasaslnmn 35 inci maddesi ile 472t sayrlh Medeni Kanun'un yukanda
kigiye
olmayrp,
ve
surrsrz
mutlak
maddeleri birlikte deferlendirildifinde, mtilkiyet hakkl
imkaru
miilkti iizerinde kullarina, ondan yararlanma ve onun hakkrnda tasamrfta bulunma
yiiklemektedir' Bundan
vermekle birlikte, toplum yararrnaaykrn kullanmama sorurnlululunu da
kullanma.makla ve dzellikle
dolayr malik sahin olduEu sevi kamu ve toplum varanna avlan
3091 sa*h Taqrnmaz Mal Zilyedliline Yaprlan'Tecaviizlerin Onlenmesi Hakkmda
Kanun,un 1 inci maddesind e; "Bu Kanun; gergek veya tilzelkiqilerin zilyed bulundu{u tasmmaz
idare olunan
mallarla lmmu idareleri, kamu kurumlan ui kurulugto* veya bunlar tarafi'ndan
yerlere veya menfoati
veya Devlete ait veya Devletin hi)ki)m ve tasarrufu altmdn bulunan sahipsiz
4t7
;rl!/
eEvRE vn
QEVRE VE $EHIRCILIK
.T.C.
gnnincilir
B,{.KANLIGI
Hukuk Miiqavirlifi
EAKANLIGI
Sayr z 23663589 -64r.04.13-226421
Konu: 1. Savunmamz
...10112014
umuma ait olan tasmmaz mallara yaptlan tecavilz ve.ya mildahalelerin, idnri malamlar
tarafindan \nlenmesi suretiyle tasarrufa iliskin gtivenli{i ve kamu diizenini sa{lar."
denilmektedir.
3091 sayrh Kanun ile gerek gergek veyatitzel kigiler,e gerekse de kamu mallanna tecaviz
veya mtidahalenin <inlenmesine y<inelik dtizenlemeler getirilerek kamu mallanndan kamunun
ortak ve eqit qekilde yararlanmasq kamu hiznetlerinin kes:intisiz siirdtiriilmesi, milli servetin ve
ktiltiiriin korunma$ sa$lanmaktadrr.
3194 sayrh imar Kanunu ve Planh Alanlar Tip imarr Yiinetmelifiinde d9 amlan yasalara
paralel diizentemelere yer verilmektedir.0910711956 tarihli ve 6785 say.rh imar Kanunu'nun
lttOlttgZZ tarihli ve 1605 sayrh Kanunla deSiqik 32nci maddesinde "imar ve yol istil<nmet
planlannda gdsterilen cephe hattmdan 6nde binayapilamuz. " hiikmii,
0310511985 tarihli ve 3194 sayrh imar Kanunu'nun "Cephe hattr" baqhkh 12 nci
maddesinde "imar planlarmda gdsterilen cephe hattmdan '6nde binayapilamaz... " hiikmii,
02111t1985 tarihli ve 3030 sayrh Kanun Kapsamr Drqrnda Kalan Belediyeler Tip
imar Ybnetmelifitnin 36 nci maddesinde; "Binalardu taban alaru dtEtnda; kendi bahce
hudutlart dtgma tasmamak ve genisli{i t.50 m'yi asmar,nak, parselin arka hudutlartna ag*
Ehnalarda 2.00 m. knpahlarda 3.00 m'den, yon hudutlmrma agtk qtlvnalarda 1.50 m. kapah
"
Ehnalarda 2.00'm denfazlayaklasmamak Earfi ile qilvna;vapilabilir. hiikmti'
Planh Alanlar Tip imar Yiinetmeligi'nin 2 nci maddesinde; "Bu Yonetmeliklerde yer
alan genel hiikt)mler, tarumlar ve ruhsata iliSkin hiiktimler, planlarla ve ilgili idarelerce
g tlrnr il ac ak y 6ne tme I ikl e r I e de {i q t ir il e m e 2. " htikmii,
16 ncr maddesinin 1 inci fikrasrmn 50 nci bendirnde; "Qthna: Binalarda ddsemelerin
uzanfiffi olarakyaptlan, parsel smfflan dryma tal,m ent az bir ucu serbest, mesnetli olan agtk
veya lmpah olan derinli{i uygulama imar plaru veya yonetr;neliHe belirlenen yapt elemanlandtr."
hiikmii,
24 iincii maddesinde; "Bir parselin bulundu{u imar adastna ait parselasyon plant
yaptlry belediye encilmenince kabul edilip Tapu'ya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir
parsele yapt ruhsafi verilemez. " htikmiine yer verilmiq,
36 ncr maddesinde ise; parcellerin yol cephelerinde parcel stnrlan icerisinde kalmak
kosuluvla vap yaklagma smrtndan itibaren en fazlu 1.50 metre, arka ve yan bahge
mesafelerine ise parsel stnrlanna 3 metredenfazla yaklarymamnk kayfi ile 1.50 metre tasacak
Sekitde aqk ve kapah qkmn y aptlabilece Pi belirtilmiqtir.
Ayrrca 3194 sayrh imar Kanununnun 12 nci maddesi ile imar planlannda belirlenen
cephe hathnm drqrnda binalann veya bina biiliimlerinin yaprlmasrna imkin verecek gekilde
plan kararlanmn iiretilmesi, Planh Alanlar Tip imar Ydnetmeli[i'nin 36 ncr maddesi ile
de miilkiyet haklannrn kullanrmrnrn ancak kigilerin kendi miilkleri iginde miimkiin
olaca[r anlayrqryla, yapr veya yapr btiliimlerinin bfu' baqka 6zel miilkiyetp veya kamu
miilkiyetine ticaviiziiiuq-uri.ogellenmektedir. Bu anleryrq gerek 6785 sayrh imar Kanunu
gerekse de 3194 sayrh imar Kanunu ve ilgili Yiinertmeliklerinde benimsenmekte olup.
Bakanh$mzca higbir diinemde bu anlayrgur aksi ;yiinde uygulamalara izin verecek
{
diizenlemelere yer verilmemigtir.
Kaldr ki, Planh Alanlar Tip imar Yiinetmelifi'nLin 2 nci maddesi ile gerek planlarla
gerekse de imar ydnetmelikleri ile defiqtirilemeyecrek "Tanrmlar" biiliimiiniin 16 ncr
maddesindeo.9tkma''tanrmryaprlarakvehigbirko9uldar,,,,
hiikiim altrna ahnarak, Yiinetmeli#n 24 iincii maddesi ile de bir alana ait parselasyon
5t7
.
T.C.
eEvRE vn gnHincil,ir B;\KANLIGI
;{}-
QEVRE VE $EHIRCILIK
BAKANLIGI
Sayr z 23663589-64L.04.13-226421
Konu: 1. Savunmamrz
Hukuk Miiqavirlifi
...t0U2014
planr yaprhp tapuya tescil edilmeden o alandaki parsele ruhsat diizenlenemeyece$
hiikme ba$anarak" hem Anayasa ve Medeni Kanun ile giivence altrna ahnan miilkiyet
haklunrn yasalar gergevesinde kullanrlmasr sa$lanmalkta hem de miilkiyet srnrrlannrn
kesinleqmesi akabinde yaprlagmaya izin verilmesi iingiiriilerek miilkiyet haklannm ihlali
iinlenmektedir.
Agrklanan nedenlerle, kamu alanrna veya iizel miiilkiyete tecaviizlii yaprlan agrk yahut
kapah grkma veya sagaklar kamu alanlarrnrn ve iizel miilkiyetin dokunulmazhfrm
giivence altrna alan Anayasaya, Medeni Kanuna, irnar Kanunu ve Yiinetmeliklerine
aylarr olup, miilkiyet srnrn iginde yer almayan yapr larsrmlart inqa edilmesi baqkalartnln
haklanna tecaviiz anlamrna gelecefinden yapmm grkmalan ve sagafr ile birlikte miilkiyet
srmrlan iginde kalmasr gerekmektedir.
Ote yandan, imar planlanmn amacl, belediye ve mtlcavir alan smrrlan iginde ve drqrnd4
kamu yararuu gergekleqtirecek hulilki gergevenin olugturulmasrdr. Bu amacm
gergekleqtirilmesinde hulski boyut, bagta T.C. Anayasasr oltmak i)zere, imar Kanunu, diler ilgili
kanunlar ve imar ydnetrnelikleri olup; planlama mevzuatrrun amacl, Anayasarun belirledi[i ilke
ve hedefler dogrultusunda kamu yaranrun saflanmasr ve planlarda ayru ilke ve hedefler
doSrultusunda uygulanmasr olmahdrr.
Huhk devleti ilkesi
gere[ince, imar planlan ve bu:nlann uygulanmast amactyla idarece
yaprlan dtizenlemeler Anayasamn ikinci krsmrnda yer alan temel hak ve htiniyetlerle uyumlu,
6ze1likle 35 inci maddesi ile giivence altma alman miilkiyet hakkrna saygrh olmahdrr. Ayrrca,
ilgili idarece, imar planlan ve bunlan uygul'iunak arnac;ryla idari iglemler yaprlrrken, hulcuk
devleti ilkesinin bir gerefi olarak, Anayasa ve kanunlarca belirlenen usullerin takip edilmesi
gerekir.
Bu itibarla, uluslararast ve ulusal hukuk diizenlemelerine aykrn olarak miilkiyet
srnrrlan drqrna taqacak gekilde uygulama yapmaya iimkAn veren imar planlan, imar
yiinetmelikleri ya da meclis kararlarr emsal giistrcrilerek bu uygulamanrn devam
ettirilmesi ve miilkiyet srnrrlarr drqrna taqacak gekilde agrk ve kapah grkma veya sagak
yaprlmasr lukanda izah edilen hususlar nedeniyle miimkiin defitdir.
Bununla birlikte, kapah grkma yaprlmasr iingiiriiLliiyor ise bu hususun parsel slnn
drqrna taqmayacak, kiqisel yarar ile kamu yararr arasrndaki dengeyi bozarak miilkiyet
haklarmr ihlal etmeyecek bir diizenleme sonucu, plan kararr ile giiziilmesi, parsel
biiyiikliiklerinin bu hususlar gergevesinde olugturulmarsr gerekmektedir.
Belirtilen hususlar ve agrklamalar dofrultusunda, ne 0910711956 tarihinde kabul
edilen 6785 sayilr imar Kanunu ve 02lllll985 tarihli 31030 Sayrh Kanun Kapsamr Drqrnda
Kalan Belediyeler Tip imar Yiinetmelifiinin agrk ve kapah grkmalann parsel drqrna
grkamayacafrna dair 36 ncr maddesi, ne de 03/05/19815 tarihli ve 3194 imar Kanunu ve
0110612013 tarihli ve 08109/2013 tarihli Yiinetmeliklerle defiqik Planh Alanlar Tip imar
YiinetmeliEi'nin aynr prensibi hiikme ba$layan 34 ve i]6 ncr maddeleri dava dilekeesinde
iddia edilenin aksine Anavasaya. Medeni Kanuna ve 31194 saldr imar Kanunu dAhil diEer
iizel kanunlara avkrrrhkteskil etmediEinden. dava konusu Ydnetmelikte yer alan htikiimlerin
iptalini gerektirir herhangi bir husus ihtiva etmemekterlir.
Bu durumda yukanda agrklanan ve iliqik belgeler ile de ortaya konulan hususlar
kargrsrnda davaya konu Yiinetmelik ve iptali talep edilen maddeler kanuna, hukuka ve
ilgili mevzuat hiikiimleri ile hizmet gerekleri ve k:lmu yaranna uygun oldu$undan
haksz ve mesnedsiz agrlan davanm reddine karar verilmesi gerekecektir.
6t7
;tU'-""
eEvRE vn
.T.C.
gnnincilix
n,ar,q.NlrGr
Hukuk Miiqavirli!;i
QEVRE VE gEHIRCILIK
BAKANLIGI
...t01t2014
Sayr z 23663589 -641.04.13-226421
Konu: 1. Savunmamrz
Diger taraftan, 659 sayrh Kanun Hiikmiindle Kararname'nin "Davalardaki
temsilin nitelifi ve vekalet iicretine hiikmedilmesi ve da[rtrmr'o baqhkh 14 maddesi (1)
numarah fikrasr ve 644 sayrh Kanun Hiikmiinde Kar:rrname'nin 17 nci maddesinin (4)
numarah fikrasr uyannca, iqbu dava Bakanhk lehine karan baglandr[r takdirde vekilet
iicretine hiikmedilmesi gerekmektedir.
Bakanhfrmrz Mesleki Hizmetler Genel
Dava konusu
Miidiirliifti'nden temin edilen l4l0Ll20l4 tarihli ve 78580 sayrh y*n ve ekindeki
Araqtrrma Raporu iliqikte sunulmaktadrr.
NETiCE VE TALEP : Yukanda agrklanan ve re'sen gdzetilebilecek olan sebepler
kargrsrnda; iincelikle davarun yukanda agrklanan srebeplerden iitiirii usul ydniinden
reddine, haksrz ve mesnedsiz agrlan davanrn reddline, yargrlama giderlerinin davacr
i.izerinde brakrlmasrna ve Bakanhfrmrz lehine veki]let iicreti takdir edilmesine karar
veriimesini arzve talep ederim.
ihtilifa dair
=Z--
./
lt
-J
iL
Dr.Bavram KESKiN
Bakan a.
I.Hukuk Miiqaviri
EK:
l-Yazr ve eki rapor 6rn. (l adet dosya)
7
t7

Benzer belgeler

Danıştay 6.Dairesi 2

Danıştay 6.Dairesi 2 veya tamamen yaprlagmasr te5ekkiil etmig imar adalartnda agtk ve kapah grkmalar ile binalartn yola olan uzaklklarr mevcut te5ekkiile gore belirlenir. Yan bahge mesafeleri ve agtk ve kapah grkma olg...

Detaylı