Büyükada`ya ULaŞIM HaVaaLaNLaRINdaN Büyükada`ya ULaŞIM

Transkript

Büyükada`ya ULaŞIM HaVaaLaNLaRINdaN Büyükada`ya ULaŞIM
B ü y ü k a d a U L A Þ I M R e hb e r Ÿ
A dada u l aþı m i ç i n a t lı f a yt onla r k ulla nılm a k t a dır. Ayrıc a b isik let ler ile de u la þım sa ðla na b ili r . Ÿtfai y e,
po l i s, be l e di y e ve s a ð lık k u r um la r ınc a k u lla nıla n a ra ç la r ha ric inde mo t o rlu a ra ç k u lla nımı na i zi n
v eri l me m e k te di r, d ola yıs ıyla g ü r ült ü v e ya ha v a k irliliði yo k t u r.
B ü y ü k a d a ’ YA U L A Þ I M
B üy ük ada’y a Kaba t a þ , K a d ık öy v e B os t a nc ı isk elelerinden k a lk a n deniz o t o b ü sü , mo t o r, v eya vapur l ar ı
kul l a n arak u l aþab ilir s iniz . A yr ıc a b e lir li is k elelerden deniz t a k si ile de a da la ra u la þma k mü mkünd ür .
D aha fazl a bi l gi i ç in lüt f e n link le r i k u lla nınız.
D E N ŸZ TA KS Ÿ: de n i z t a k s i. c om . t r
A D A LAR D E N ŸZ TA K S Ÿ : is t a nb u la d a d e niz t a k s i.c o m
N A V E T TA KS Ÿ TR A NS FER : na v e t t e . c om . t r
H A V AA L A N L A R I N DA N B ÜYÜKADA ’ YA U L A Þ I M
Ÿsta nbu l ’dak i an a ha v a lim a nla r ınd a n B üyü k a da ’ ya k o la ylık la u la þa b ilirsiniz . Bu nu n iç in b irç o k s eçeneði
deðer l e n di re bi l i rsi niz .
A ta türk Havaal an ı ’ nd a n B ü yü k a d a ’ ya ula þ ım
Hav a al an ı – Kaba t a þ - B üyü k a d a
A ta türk Havaal an ı’ nd a n a r a b a , t a k s i v e ya ha v a a la nı serv isleri ile Ka b a t a þ isk elesine u la þa b ili r , or ad an
da de n i z o t o bü sü v e ya v a p u r ile B ü yü k a d a’ ya geç eb ilirsiniz .
A ta türk Havaal an ı – B a k ır k öy – B os t a nc ı – Bü yü k a da
Hav a al an ı n dan B a k ır k öy is k e le s ine g id e b ilir, Ba k ırk ö y’ den deniz o t o b ü sü ile Bo st a nc ı’ ya geçi p, s on
o l ara k da B o st an c ı’ d a n v a p u r v e ya m ot or ile Bü yü k a da ’ ya u la þa b ilirsiniz .
A ta türk Havaal an ı – B a k ır k öy – B üyü k a d a
Hav a al an ı n dan B a k ır k öy Ÿ s k e le s ine g id ip o ra da n deniz t a k silerinden b iri ile direk Bü yükad a’y a
ul aþabi l i rsi n i z.
Sa bi ha G ö k ç e n Ha v a a la nı’ nd a n B üyü k a d a’ ya u la þım
Sa bi ha G ö k ç e n Ha v a a la nı – B os t a nc ı – B ü yü k a da
Sa bi ha
Gökçen
ha v a a la nınd a n,
araba,
t a k si
v eya
ha v a a la nı
B o sta n c ı ’dan B ü y ü k a d a ’ ya v a p ur v e ya m o t o r ile u la þa b ilirsiniz .
serv isleri
ile
Bo st a nc ıya
ul aþ ı p,
Sa bi ha G ö k ç e n Ha v a a la nı – K a r t a l – B ü yü k a da
Sa bi ha G ö k ç e n h a v a a la nınd a n, a r a b a , t a ksi v eya ha v a a la nı serv isleri ile Ka rt a l mo t o r isk elesine ul aþ ı p,
Ka rtal ’dan B ü y ü k a d a ’ ya m ot or ile ula þ a b ilirsiniz .
TOPLU DAVET ULAÞIMLARI
Top l u dave t u l aþı m la r ı iç in inf [email protected] s p le nd id . net a dresinden b iz e u la þa b ilirsiniz .
V A PUR V E M O TO R S ÜR EL ER Ÿ
B o sta n c ı - B ü y ü k ad a d ir e k : 3 0 d a k ik a
B o sta n c ı - He y be l ia d a - B ü yü k a d a : 4 5 d a k ik a
B o sta n c ı - Tü m ada la r - B ü yü k a d a : 6 0 d a k ik a
Ka bataþ - B ü y ü k ad a : 1 s a a t 3 5 d a k ik a ( v a p u r)
Ka bataþ - B ü y ü k ad a : 1 s a a t 1 5 d a k ik a ( m ot o r)
D E N ŸZ O TO B Ü S Ü S ÜR EL ER Ÿ
Ka bataþ - B ü y ü k ad a : 3 0 d a k ik a
B o sta n c ı - B ü y ü k ad a : 1 0 d a k ik a