setbir

Transkript

setbir
SETBİR - AB PROJELERİ
Şubat 2007
SETBİR 2003 yılı itibariyle kuruluşuna önayak olduğu
SPEs-EEIG konsorsiyumunun bir üyesi olmuştur.
Konsorsiyumun çekirdek kadrosunu oluşturan ülkeler:
İtalya, Fransa, Yunanistan, Belçika, İspanya, Portekiz,
Danimarka, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Türkiye
(SETBİR) dir.
SETBİR, bu 10 ülkenin gıda derneklerinin
bir araya gelerek kurduğu SPES EEIG
konsorsiyumu ile ortak, her aşamasında
etkin olarak görev yaptığı pek çok projede
koordinasyon, üye komitesi üyeliği, bilimsel
komite üyeliği yanında iş paketlerinin
yürütülmesi görevlerini üstlenmiştir.
SPEs
(Spread European Safety)
Bir bütünleştirilmiş proje olan SPEs,
AB komisyonu tarafından 2003
yılında kendi alanında ilk sıraya layık
görülmüştür.
Toplam 69 ortağı bulunan bu konsorsiyumprojenin, federasyonlar dışındaki ortakları,
yine AB üye ve aday ülkelerinin enstitüleri,
araştırma kurumları ve üniversiteleridir.
Ülkemizden Karadeniz Teknik Üniversitesi
projeye ortaktır. Projenin toplam bütçesi
yaklaşık 14,500,000 Eurodur.
SMEs-NET
PROJESİ
•http://smes-net.ciaa.be
AB 6. Çerçeve programı kapsamında
AB
fonlarınca
finanse
edilerek
yürütülen pek çok projeden biri de
SME’s NET Projesidir.
SETBİR’ in ortağı bulunduğu SMEs-NET projesi AB çapında tüm gıda
KOBİ’leri
arasında
iletişim,
eğitim
ve
yayım
ağının
kurulmasını
hedeflemektedir.
Bunun için proje ile:
•
KOBİ’lerin araştırma ve teknoloji geliştirme konusundaki önceliklerinin
belirlenmesi
•
Bu önceliklere dair konsorsiyum üyesi derneklerin koordinasyonuyla,
KOBİ’lerin ilgili üniversite ve enstitülerin yürüteceği araştırma, buluş ve yeni
teknolojilerden yararlandırılması
amaçlanmaktadır.
• SME’s NET Projesi Haziran 2006’da
tamamlanmıştır.
• SETBİR, proje kapsamında gıda
sektöründe
anketler
yürütmüş,
vizyon belgesi hazırlamıştır.
• Proje kapsamında Türkiye için Ulusal
Değerlendirme Raporu
hazırlanmıştır.
• Konsorsiyum üyesi tüm ülkelerin
raporları ile birlikte bu rapor Proje
internet sitesinde yayınlanmıştır.
www.smes-net.ciaa.be
TRUEFOOD
PROJESİ
http://www.truefood.eu Araştırma,
gösteri,
aracılığıyla
yayım
Avrupa
ve
eğitim
geleneksel
faaliyetleri
gıda
üretim
sistemlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmanın ve
yeniliklerin tanıtımının amaçlandığı bir birleştirilmiş
proje
olan
Truefood,
SPEs
EEIG
tarafından
hazırlanmış ve Mart 2006 itibarı ile yürütülmeye
başlanmıştır.
Tüketicinin ve üreticinin değerinin
artması ve bunların öneminin fark
edilmesi üzerine odaklanmış olan bu
proje,
tüm
gıda
zinciri
için
uygulanabilir
iş
planlarının
geliştirilmesini destekleyecektir.
TRUEFOOD Projesinin hedefleri:
Tüketicinin anlayışı, beklentileri ve yaklaşımlarının belirlenip
ölçülmesi
•Geleneksel gıdaların karakteristiğine yönelik güvenlik ve
kalite
•Geleneksel gıda sanayine olası yeniliklerin tanıtılması
Gıda güvenliğini garanti altına alan yeniliklerin belirlenip,
değerlendirilip, sanayiye aktarılması
 Beslenme kalitesini geliştiren yeniliklerin belirlenip,
değerlendirilip, sanayiye aktarılması
 Geleneksel gıda ürünlerinde pazarlama ve tedarik
zinciri gelişiminin desteklenmesi
 Geleneksel gıda sanayine yenilikler konusunda
etkin teknoloji transferinin kolaylaştırılması.
www.truefood.eu ENFFI PROJESİ
ENFFI PROJESİ, gıda ve beslenme sektörünün yenilik
finansmanı konuların belirleme, analiz ve işaret etmeyi
amaçlamaktadır.
ENFFI, gıda sektörü yenilikleri için uygun finansmanın
aktörlerini içeren bir ağ oluşturup işler hale getirecektir.
ENFFI projesinin hedefleri:
Yeniliklerin finansmanı yönünden gıda sektörüne özel
ihtiyaçların ve sorunların belirlenip tanımlanması ve gıda
sektörü yeniliklerinin finansmanında başarı faktörlerinin
daha iyi anlaşılması;
Belirlenerek tanımlanmış finansman boşluklarına köprü
olacak kılavuz ve araçları geliştirmek ve yürürlüğe
konmasını sağlamak;
 Belirlenerek tanımlanmış finansman boşluklarına köprü
olacak
kılavuz
ve
araçları
geliştirmek
ve
yürürlüğe
konmasını sağlamak;
 En uygun finansman kaynağı kuruluşlar ile gıda sektörünün
yenilikler
yapabilmesi
makamlarca
ve
gıda
yönünde
ağ
sektörünün
oluşturmak;
ilgili
Siyasi
taraflarınca
kullanılmak üzere idari ders ve öneriler belirlemek ve
yayımlamak.
• Proje kapsamında Türkiye’de dar kapsamlı
bir anket yürütülmüştür. Ankette,
işletmelerin innovasyonun finansmanı
konusundaki sıkıntılarının belirlenmesi
hedeflenmiştir.
• Her konsorsiyum üyesi tarafından yapılan
bu anketlerin sonucunda innovasyonfinasman ilişkisi konusunda çarpıcı bilgiler
elde edilmiştir.
• Sonuçlar ENFFI Bülteninde her ülke dilinde
yayınlanmıştır.
AVRUPA TEKNOLOJİ
PLATFORMLARI (ATP)
FOOD FOR LIFE
Avrupa Teknoloji Platformları, sanayinin liderliğinde
seçilen teknoloji alanında ilgili tüm tarafların (özel
sektör, kamu, araştırmacılar, finans kuruluşları ve sivil
toplum temsilcileri, tüketiciler vb.) ortak bir teknolojik
vizyon oluşturmak amacı ile bir araya getirilmesi, bu
vizyonun hayata geçirilebilmesi için gerekli teknolojik
gelişimin sağlanması amacıyla bir “Stratejik Araştırma
Planı”
oluşturulması
projeleri
aracılığı
ve
AB
ile
Çerçeve
Programları
belirlenen
gerçekleştirilmesine odaklanan platformlardır.
Planın
ATP altında 15. platform olarak kurulan
Food for Life platformunun, mevcut
ihracatımız ve mevzuat uyum çalışmaları
nedeniyle önemli bir parçası olduğumuz Avrupa gıda zincirinin rekabet gücünün
geliştirilmesi
ve
tüketici
refahının
sağlanmasına, ülkemiz ulusal önceliklerinin
entegrasyonu açısından önemli bir fırsat
olarak görüldüğü ifade edilmektedir.
Mevcut Teknoloji Platformları içerisinde
“Food for Life” ayrı bir öneme sahiptir
ve SETBİR bu konuda Ülkemizde
yürütülen aktivitelere etkin katılım
sağlamakta, TÜBİTAK- MAM ile işbirliği
içerisinde Türkiye’ de gıda teknoloji
platformunun kurulması için çalışmalar
yürütmektedir. Avrupa Teknoloji Platformları kapsamında, 18
Eylül 2006 tarihinde TUBITAK AB Çerçeve
Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi – Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası – Antalya Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliğinde 7. Çerçeve Programında “Gıda –
Tarım – Biyoteknoloji” Alanı ile ilgili bir konferans
düzenlenmiş ve konferansa SETBİR olarak katılım
sağlanmıştır.
Konferansın
“Başarı
Öyküleri”
kısmında SETBİR’ in AB ile ilişkilerini anlatan bir
sunum yapılmıştır.
ATP altında 15. platform olarak
kurulan “Food For Life” platformu
tanıtım ve danışma toplantısı 8
Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da
SETBİR‘ in de sponsor olduğu bir
toplantı ile gerçekleştirilmiştir.
DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Melek US
SETBİR
[email protected]

Benzer belgeler