2ι 。1‐ 201も

Transkript

2ι 。1‐ 201も
T.C.
FIRAT UNIVERSITEsI HAsTANEsI
DONER sERtt AyE IqLETtr,tE BlRiMi
ELAZIG
TEKLiF ISTEME FoRMU
lstem No
Talep Eden Elrim
20012016
.24873 : 161355
:GENEL CERRAHI KLINIdi
Flrat UnlveBitesl Hastanesi ihtivact malzeme/hlzmet satrn atrnacakttr. Fivat
ve 6aatte Ddn.r se'maye satrn atma Biriinine
bizr;i,
iai;i;y;;;si;iili-"lii'iii,ii jiii teklif asa6tda belirtiten ta h
"a",irn.
Malzeme/hrzmet tesliminin kaq giinde yaprlac€Ornrn belirllmesi zoruntudur. Eetinitmemesi durumunda
s,pafll ranhrnden rrbaren
leslim sirresr 10 gun olarak kabul edrlecektir. Taslimatla geok.ne dunrmunda
rrir !i:n ign t tuia r,jt-,"," ,iov
secike;
(Bindebid)
0,001
oranrnda gecikme c€zasr hesaptanarak tatiekkuk uzerinden kesiLEttr
"2_ Teklil opsiyonu en az 20 gon olmalr ve ilrun markasr, belr( ecel ve tekhl fiyauan KDV
hanQ veritec€klr. Betrrttmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Avflca darenrn ongorduoii garttar d,qrnd; firma tar"r'najn ooenie girn,
1_
iiii;j
-
,o
i"i;pt.ri
lekllf,ennde belirtseterdahr, diklate atrnmaiacaklrr
3- Mal leshmi haslane ambarrna veya rdarenin gdstereceoi yere teslim editecektir. Testimal yenne tadar
lum giderter salrcrya
4- Trbbimelzem6 harictndeki ilrunterde TSE markasr aranan malz6meterTSE betgeti otacaktrr.
ve;e tir r ve saarinoen sonra seten tektifer
gdrdtiij lakdrrdE bu soreviuzatabtir
6- Firm8 alacaklaflnr sadece banka ve inans turumt6fln6 lErcama ieuitisinin (Ba$hekimtik MakamD izni e devr ve
temtik
yapab ir. (3 SahrElar ve frmalara temlik izni veritmemektedrr )Temtik Ori,:esi uygunfufv'"r,s,iiina".K,r.
g!11311!g! saEr.k B.akanhgrnrn rrruae rayi,-0, sereken 0runtedn kayrtr otmasr hari']de a,rm
l:-Il1bi,_ll"rip:ll::-it1-Ig-.ki!
yaprlacaxlrr'
_urun-un lmalat9l veya fhalalq,sr olmad,gl durumlarda iJgili salrcrnrn bayi olduouna dair iITUBS tayrt ve oiOir.mi
aranacaklrr Tskl,f mektubunda ugB hodu ve synca frrman,n KIK de iaydr oracaktrr.'uBA t6du ve sur foA, g"r;i"n
ciuii.iin
kodunun behrtlmemesi ile Kl( kaydr olmayan firmalafln lekhli degerbnd,rmeye at,nmavacatl,r Sosvat
Govent;l( Kutumu n.d,rir
-r;t;-i,-Ja"ii'oiiii.,iil""*iriiriil
I'stesinde butunan trbb matzemeter atrnmayac€k, a,rnsa d6hi n;gatif listed;n
;,kma6kca
xayolnln yapllmamasl ve xaydln guncellenmemesi malzeme alndrllan sonra malzemenin neoatif hsteye dUgncsr g'rbi r:tzeme
ksynaklr kuruma eit SGK kesint tulartan ve kurum zarartannln tamamr itgih firma larafrndan k;irtanaca(rr.
8_ Saglk Uygulama Tobliginde yer alan trbbi malzemeler ign suT kodi, Tebtigde yer atmayan matzeme
otmasr dLrumJ^oa bu
l-.]-illr, Xgly9lldi
srtnti
kazrntr,
oegerr6ndrflrmeyec€k otup, anc5k,ve_
idare gerek
yairhayacaktr son tektif
durum teklif mektubunda belirliii:ceklir
i
lG
:3古
1脚 1犯1熙 乱 1;1槻鼎 詔11魏「詔:7‖llil請 酬∫i!濡 1ま 寵:儒 聴 i:蕊 │■高 品L・ 祠はm“ ¨u
`, T^レ
`rdi詰
│:島
●pal,edい n mazememn teЫ im edlmenes duttnunda dare laraindan kanun gere0
砧
滉に
詰梶il童 :ま ittH琵 讐i:す 甘 昴
t稿 ざ
ぃ品
:11::3冒 昴
C_.│_^_^"^"^_`^^^′
ギ閻;f壕 邸:踏i:鵠席
Firma tara
_:●
^│
ka"uattna
論譜電
li3T滉 了 、
ξ 鯉anξ催
:[甜 P窒 Ⅷ :i]鴻驚 酬
ど
[卍僣
]踊 棚
ξ‖
翡訛jlymanは
:1昴
:1吉
:ぉ
lょ
PROF DR
KOMIS
SOn Te3‖ mTarihaSaatlゝ
EFI
2ι 。1‐ 201も
MAI.ZEME,/HIZMET LiSTESi
stra
l{
Malzemo
xodu
Malzeme
cinsi
Agtklama Mlktafl Birimi
Blrim
Fiyat
KDV oranrx
lglN cERMHtMASAS|
OOZENLEME EKIPMANLARI
NOT, TEKNIK $ARTNAME EKTEDIR.
Adres: Flrat On ves te3 Ha31anesi DOner Semaye,letne MIIIloOo HttR V D 3860437404
Tel:
0424 230 05 55
Fax: 04242339040
EPOSTA:dsennavesalna:maolratelu
Saylal
LApARosKopiK AMEL|vATLAR igiru crRnnHi nnasnsr oUzervteus
gxipuelrr rerrviK SARTNAMEsi
l Masa d12enleme ekipman unreJ ve aks3m an′
134 c ncgatr/poJ口 fbuhar ba"nclna
davanlkl cerrahi alet,tekstil ve ster‖
edleb lir plast k esasl malzemenin ster‖ izasyOnuna
uvgun。 lacaktr Masa duzenleme ekipmanl unitesi eloksal kaplama l aluminvumdan lreti mi,
olacakt[r
2
ヽ
4asa d12enleme eklpmanl ln tesl,ku‖ an imi,ma12emenin ta,Inmasl slraslnda hastane
hlyenini lske sokmavacak guven‖ kte pakeueme ve muhaFa2asina uygun vap:da O acak■
「
3 Masa duzenleme ekipman:unteJ′ lst uste kOnulduЁ unda kaymavacak,b"b"enni
c12meyeCek,ek‖ de dizayn ed iml,olacakt r
4‐
Masa dlzenleme ek,pmanl unitesi′
5‐
Garant,,Oretici ve saticl lrma tarar[ndan taahhut edilecektir Masa d12enleme ekipmanl
6‐
Garanti kapsam〔 1,er sinde ar12al maSa du2enleme ekipmanl un tesi 20 gun ice「
lzer nde ster‖ izasvon etiketi,cerrahi bOIlm et,ket′
operasvon etiketi ve guven ik mlhru takma veri Olacakt「
unitesi en az 2 v: ku‖ an[c:hatas[da dah1 8arant olacakt r
sinde baklml
yap:lp hastaneve geritade edilecekt「
フMasa duzenleme ekipmanlln"eJ kapak a‖ kontam nasyon lsHn On evecek,,2drmaJセ
sagiavacak conta s`tem nesah p。 18Cakur
8- Masa d02enleme eklpmanl lnitesi kutularlnda bulunan klit aksamlar paslanma2,ekikten
veva eloksal kaplama[aluminyum ma12emeden uret‖ mi,OIacak′ kapak tutamaklari olorak
ku‖ anlablecektutamak
baЁ
an■
ku‖ anlm siraslnda istenirse kutu
9- Masa dlzenleme ettpmanl ln“ e●
seksen)8un kOruvab‖
diこ
Sa言 lam
“
icerisinde
ste商
ve per,in veya vidaiama,ek‖ nde meta‖ k。 10cak′
kat an iabilecekt「
12aSyOn llemiSOn「 a,nda steH‖ zasyonunu 180(v12
ini gOSterir iso 17025 sertinkaslna sahip,ulusal veva ulusa‖ ar arasI
denev laboratuva「 Iar ndan al[nma belge dosvada bulunmal dlr
10‐
Masa d12enleme ekipmanl ln tesitutamak′
kl‖ t
ve etiket aksamla「 nl ta,lvan on bloklar,
,Okme ve darbelere kar,davan:kh“ k amacI‖ e tek par,a(monobiok)。 acak■ r
ll Stel“ 2aSyOn刷「
a,nda olusan yotu,ma Suvunu tam。 larak bo,almattna imkan verme"d“
12‐
Numuneler denenerek a lnacakt r Masa duzenleme ekipmanl ln tesil,inden ma12emelerin
tam kuru,lkmad tt Ve kulan[ma uY8un o mad〔
l takd"de
Ё
urun kabul ed‖ mevecekJ「
13 Ma,a d12en eme ekipman onne● ′
ust lste`tr eneb‖ me oze‖ ia ne sahip Olmaidr
14 Ettpman n ta,ivに ayaこ :tinde 5 adetSmmx33cm taparoskop k e a ett i adetsmmx41cm
taparoskopik el alet′ 2 adet10mm′ ‖
k34cm laparOskopikTelescop l,in haz:ranml,′ aletlere
2ara「
vermevecek yumusakl[kta ve otOklavlanmava musait evsaFta vuva bulunmaldlr
15 Ma12eme eren a2 5 v‖
garan“ ‖。lma“ d〔 r
16-Ylklenicifirma numune getirmek z。 「undad r

Benzer belgeler

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. yapabilir. (3.Sahrslar ve firmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik dncesi uygunluk yaz rsralnacaklrr. 7- Trbbi malz.eme, ilag ve kit ahmlannda Sagftk Bakantgrnrn TITUBB kayrdr gereken Urunleri...

Detaylı

elezG Agrklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV oranr%

elezG Agrklama Miktan Birimi Birim Fiyatr KDV oranr% aranacaktrr. Teklif mektubunda UBB kodu ve aynca firmanrn KIK de kaydr olacaktrr. UBB kodu gereken Urtinlerin kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmayan firmalann teklifi degerlendirmeye ahnmayac...

Detaylı

ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız. 2. Police/Akreditif lskonto Programl: Scvk sorlrasi nitelikteki ``Poli9e/Akreditif lskonto Progralnl'' ile ihracat91lal■ n vadcli satl, ilnkanlarinin arttlrllmasl vc iilkc riskinden

Detaylı

F」:酬l椰R濡臨」 賞l:庸群鶉聴 1,t璃蒜mi瀞輔マ!響i!謂糧魔葡瀾

F」:酬l椰R濡臨」 賞l:庸群鶉聴 1,t璃蒜mi瀞輔マ!響i!謂糧魔葡瀾 FIRAT UNIVERSITESi HASTANESI DoNER SERMAYE ISLETME BlRlrrl ELAzIG TEKLIF iSTEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim

Detaylı

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち teslim siiresi 10 oiin otarak kabuiedite;irn Teslimala g.cikmezoruntudur. Betrrlitmemesi durumunda srparis tadhinden itiberen du,umu"da-s";ii;; ,,., Ein tatura tutarnrn tKov harig)

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. l0 gon ola6k kabul edileceHir. Teslimatla geotme durumunda geoken her giin igin fetura tut nnrn (KDV hari9) 0,001 (Eindebiri) oranrnda g€cikme cezas r h€saplanarak tehakkuk itzorinden kesilecektir....

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. r;sr,mafla seqkme dufumunda seciken her son icrn farura turaa n (Kov hanc) 0 OO1 {&ndeb'ri) 6rantnda geqkme cszasrh6saplanarak tahakkuk 0zennden l(6sllecenlr' ormar, ve urun markasr. betirtitecek v...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 4. Ttbb malzeme harcrndekr iirilnlerdeTSE marlasrdranan matzemelerTSE be,oeltota€^t r 5_ Tekr'r mektubunda sirint ve karrlrr vaprrm€yacakrrr. s"" i"lt,t ,",i"-" -i-rii" ve

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. TEKLiF ISTEME FoRMU lstem No Talep Eden Elrim

Detaylı