Minik Mucitler Saadet Partisi İlçe Müftülüğü Ziyareti Hotamış`da El

Transkript

Minik Mucitler Saadet Partisi İlçe Müftülüğü Ziyareti Hotamış`da El
GAZETEMÝZÝ
BULABÝLECEÐÝNÝZ
BAYÝLER
AVM
Hankapý Mh.
Belediye Altý
No: 45
KARAPINAR
GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE
SI
H
R
AK
L L E T Ý N DÝ
Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar...
Þ A RT
.
1.00 TL. (KDV. Dahil)
SIZ
MÝ
Sayý : 433
Y
IT
Z
27 Mayýs 2015 Çarþamba
iM iYE T K
A
Hastane Karþýsý - KARAPINAR
Karapýnar ’ýn
Haftalýk Süreli
Yerel Baðýmsýz
Siyasi Gazetesi
Devlet Hastanesi
T ö re n l e A ç ý l d ý
Wu Shu Takýmýmýz
Baþarýya Doymuyor
Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Karapýnar Devlet Hastanesi yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreni yapýldý. 3’de
Saadet Partisi Ýlçe
Müftülüðü Ziyareti
Konya Karapýnar Ýlçesi Saadet partisi ilçe Baþkaný
Kemal KOR ve Yönetim kurulu üyeleri Ziyaretlerde
bulunmaya devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde Ýlçeye
yeni gelen Emniyet müdürü ,Ýmam Hatip lisesi, ilçe
Jandarma komutanlýðý ve Ziraat Odasý Baþkanlýðý ziyaret
edilmiþti.
Yaþlý ve hasta olan kiþileri evlerinde ziyaret eden ve
Cenaze sahiplerine taðziyelerinden Sonra Karapýnar
Ýlçe müftüsü Kadir DEMÝRLENK Makamýnda ziyaret
edildi. Demirlenk Vermiþ olduðu bilgilerde Karapýnar
ilçesi Toki Konutlarýna yapýlacak olan Merkez Kuran
Kursu'nun temeli attýk ve karapýnar halkýna güzel bir
küllüye býrakacaðýz dedi ve Kuran kursu hakkýnda
bilðiler verdi.22 .06.2015 Tarihinde Yaz kuran kurslarýnýn
Baþlýyacaðýný 28 Aðustos 'ta son bulacaðýný belirterek
Kurslarýn Okullarda deðil Camilerde ve Kuran
kurslarýnda yaparak kurslara gelen vatandaþlarýmýz
ve çoçuklarýmýzýn camiilerimizi tanýmalarý ve Cami
adabýný kazanmalarýný amacý ile kurslarýn camilerde
yapýlmasýnýn daha uygun olduðunu düþünüyoruz dedi.
Karapýnar Belediyesi Uzakdoðu
Sporlarý ve Wu Shu Spor Kulübü
Baþkaný Mehmet Emekli, uluslar
arasý þampiyonda kulüp
sporcularýnýn baþarýlý olduklarýný
söyledi
Kulup baþkaný Mehmet Emekli
Þunlarý kaydetti:22-23-24 Mayýs
Samsun ili Bafra ilçesinde 7
ülkenin katýlýmýyla yapýlan uluslar
arasý Wu shu þampiyonasýnda
Milli Takýmýmýzda ülkemizi
temsil eden sporcularýmýzdan
Muhammet Karagöz Sanda 48
kð da þampiyon olarak 1 altýn
madalya,.Taolu' da Harun
Yükseksoy 2 gümüþ
madalya,Rabia Nur Öztaþ 1
gümüþ,1 bronz madalya,Sefa Nur
Kurtay 2 bronz madalya
kazanmýþlardýr. Sporcularýmýzý
baþarýþlarýndan dolayý
kutluyorum. Desteklerinden
dolayý Belediye Baþkanýmýz
Mehmet Yaka'ya ve Meclis
üyelerine Teþekkür ediyorum
.Elde ettiðimiz baþarýlardan dolayý
çok mutluyum" dedi.
Aydýnlatma
Direðine Çarpan
Sürücü Aðýr
Yaralandý
Karapýnar'da meydana gelen trafik
kazasýnda aydýnlatma direðine
çarpan 14 yaþýndaki motosiklet
sürücüsü aðýr yaralandý.
Ýlçenin Çetmi mahallesinde
meydana gelen kazada 42 JC 097
plakalý motosiklet sürücüsü Hali
Sadi Ö(14) direksiyon
hâkimiyetini kaybedince
aydýnlatma direðine çarptý.
Çaðrýlan 112 acil ambulans ile
Karapýnar devlet hastanesine
kaldýrýlan motosiklet sürücü hava
ambulansý ile Konya'ya sevk
edildi.
Polis olayla ilgili soruþturma
baþlattý.
Kaymakam
Ramazan
Yýldýrým Çini
Kursunu
Ziyaret Etti
Hotamýþ'da El Sanatlarý Sergisi Açýldý
Karapýnar Kaymakamý Ramazan
Yýldýrým, Halk Eðitim Merkezi
Müdürlüðü ile Ýþ Kur Ereðli
Müdürlüðü tarafýndan açýlan çini
iþlemeciliði kursunu ziyaret etti.
Bayanlara yönelik
Gaziosmanpaþa mahallesinde
açýlan kursa 27 bayan katýlýyor.
Aile ekonomilerine katkýda
bulunan ve Osmanlý sanatý olan
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu 3/D
çini sanatýný yaþatmak için açýlan
sýnýfý öðrencileri yaptýklarý
kursu ziyaret eden Kaymakam
birbirinden güzel icatlarýný
Yýldýrým ve beraberindeki heyet
sýnýflarýnda keyifle sergilediler.
Kurs öðreticisi Hatice Akýndan
Hayat Bilgisi dersinde "Bir Ürün
bilgi aldý.
Tasarla" konusuyla ilgili anne
Kursiyerle ile sohbet eden
babalarýyla birlikte yaptýklarý
Yýldýrým, onlardan bu sanata sahip
birbirinden ilginç ve birbirinden
çýkmalarýný istedi.
güzel etkinlikleriyle birbirlerini
Kursta, çini iþlemeciliðinin
þaþýrttýlar. Tasarladýklarý ürünleri
anne babalarýyla birlikte yapmanýn sýrlama ve fýrýnlama gibi tüm iþ
mutluluðunu yaþayan minik mucitler, ve iþlemlerinin tamamý yapýlýyor.
bu etkinlikle çok keyifli anlar
yaþadýklarýný dile getirdiler. Minik
mucitler bu etkinliði yaparken anne
babalarýyla da kaliteli zaman
geçirdiklerini sözlerine eklediler.
755 79 78 - 755 36 53
Çocuklarýn yaptýklarý kendi
tasarýmlarý olan çim biçme makinesi
ve limondan üretilen enerjiyle yanan
lamba büyük ilgi gördü.
Minik Mucitler
Hotamýþ Mahallesinde Bayanlar
Tarafýndan Yapýlan El Sanatlarý Sergisi
Açýldý
Karapýnar Kaymakamlýðý, Karapýnar
Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat
Okulu Müdürlüðü'nün 2014-2015 Eðitim
ve Öðretim yýlýnda açmýþ olduðu El
Sanatlarý yýl sonu sergisi Hotamýþ
Mahallesinde Türkmen Kilimi Dokuma
ve Tanýtým Merkezi sosyal faaliyetler
salýnunda açýlýþý yapýldý.
Sergi Açýlýþýna, Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Sami Saðdýç, Þube Müdürü Ünal Cesur,
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ahmet
Aydýnbelge, Md. Yrd. Ahmet Ýçalan, Ýlçe
Jandarma Komutaný J. Kýdemli Bçvþ
Orhan Özcan, J. Kýd. Çvþ Kazým Yýlmaz,
ve Y.K.Üyeleri, Hotamýþ Mahallesi
vatandaþlarý katýldý.
Sergi Açýlýþý Belediye Baþkaný Mehmet
Yaka ve diðer katýlýmcýlar ile birlikte
yapýldý.
Halk Eðitim Merkezi Usta Öðretici
Gülsüm Pekince önderliðinde diðer her
yaþtan bayanlarýn el emeði göz nuru
yapmýþ olduklarý Çocuk giyimleri, Kadýn
giyimleri, Makine Nakýþý, Kurdale
Nakýþý, Mefruþat gibi el sanatlarý
sergilenerek vatandaþlar tarafýndan büyük
beðeni kazýndý.
Sergi açýlýþýndan sonra katýlýmcýlara
pasta, börek ve meþrubat ikram edildi.
Ayrýca Belediye Baþkaný Hotamýþ
Mahallesi sakinlerinin istek ve sorunlarýný
dinledi.
2
GÜNCEL
27 Mayýs 2015
Çarþamba
Tapu ve Kadastro Genel Okul Servis Araç
Müdürlüðü 168 Yaþýnda Þoförlerine Eðitim Verildi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kuruluþunun
168. Yýldönümünde Karapýnar Tapu Müdürü Eyup
MANAV ve personeli pasta keserek kutlama yaptýlar.
Tapu Müdürü Eyup MANAV bu konuda þunlarý
söyledi." Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðünün
168.'nci Kuruluþ Yýldönümü olmasý münasebetiyle,
kuruluþ yýldönümünde makamýmda personelimiz ile
birlikte pasta keserek kutlama yaptýk.
Bugün 21 Mayýs 2015 Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüðümüzün Kuruluþunun 168.'nci
yýldönümüdür. Ülkemizde Tapu teþkilatý ilk olarak
21 Mayýs 1847 tarihinde Defterhane-i Amire kalemi
adýyla kurulmuþ ve Cumhuriyete kadar çeþitli isimler
altýnda görevini sürdürmüþtür.
Devletimizin sorumluluðu altýndaki tapu sicillerinin
düzenli bir biçimde tutulmasýný, taþýnmazlarla ilgili
her türlü akitli ve akitsiz iþlemleri ile tesçil iþlemlerinin
yapýlmasýný, siciller üzerindeki deðiþikliklerin takibini,
denetlemesini, sicil ve belgelerin arþivlenerek
korunmasýný saðlamak. Ülkenin Kadastrosunu
yapmak, deðiþiklikleri takip etmek, tapu planlarýnýn
yenilenmesini ve güncellenmesini saðlamak ve
bunlara iliþkin kontrolm ve denetim hizmetlerini
yürütmek gibi konular Tapu Kadastro Genel
Müdürlüðünün esas görevleri arasýnda yer almaktadýr
diyen MANAV, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü
Türkiye'nin Kadastrosunun tamamýný yapmýþ ve
bitirmiþtir. Türkiye genelinde bulunan bütün Tapu
Müdürlükleri TAKBÝS (Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi) sistemine geçmiþ durumdadýr.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kalite Yönetim
Sistemi gereðince geliþtirmiþ olduðu projeler
kapsamýnda Tapu Müdürlüklerine ilgili vatandaþlarýn
istenilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri ile
saat 08.00 ile 12.00 saatleri arasýnda ön baþvurular
alýnmakta ve alýnan baþvurular ayný gün içerisinde
bitirilmektedir. Karapýnar ilçesinde gayrýmenkul satýþ
iþlemlerinin % 60'ýný Tarým arazileri oluþturduðundan
dolayý 5403 Sayýlý Tarým Arazilerini Koruma Kanunu
gereðince Ýlçe Gýda ve Tarým Hayvancýlýk
Müdürlüðüne soru konusu edildiðinden dolayý bu
yöndeki talepler ayný gün içerisinde
bitmeyebilmektedir.
Tapu Müdürlükleri verdikleri hizmet bakýmýndan
çok geniþ alana sahiptir. Bu bakýmdan Karapýnar
ilçesinde bulunan Belediye, Bankalar, Ýcra
Müdürlükleri, Hukuk Mahkemeleri, Ýlçe Tarým
Müdürlüðü, SYDVakfý, Esnaf ve Sanatkarlar
Kooperatifi, Tarým Kredi Kooperatifleri Milli Emlak
Müdürlüðü ile birlikte Karayollarý, DSÝ, Türkiye
Elektrik Kurumu, BOTAÞ gibi kamu kurum ve
kuruluþlarýna da hizmet verilmektedir. T.K.G.
Müdürlüðü Kalite Yönetim Planý Kapsamýnda 40.000
iþlem ve 40.000 kiþi ile yapýlan birebir telefon
görüþmeleri sonucunda vatandaþ memnuniyeti % 96
lara kadar ulaþmýþtýr. Doðabilecek herhangi bir kamu
zararý ya da vatandaþýn uðrayacaðý maddi zararýn ve
olabilecek sahtecilik iþlemlerin önüne geçilmesi için
Müdürlüðümüzde iþlem yaptýracak vatandaþlarýmýzýn
bizzat ya da vekâleten temsillerde nüfus cüzdaný
asýllarý ile baþvuru yapmalarý çok önemlidir. Bizler
her zaman vatandaþýmýzýn iþlerinin saðlýklý yürümesi
için titizlikle ve özverili bir þekilde çalýþmalarýmýz
devam etmektedir."dedi
GAZETESi
YIL : 9 27 Mayýs 2015
SAYI : 433
SAHiBi
Himmet TÜRKMEN
Gsm : 0532 315 67 46
e-mail : [email protected]
SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Hakan TÜRKMEN
SAYFA EDÝTÖRÜ
Nuh Harun Türkmen
MUHABÝR
Mithat KORKUSUZ
FAHRÝ MUHABÝR
Musa CEYHAN
Gsm. : 0.532. 502 07 93
YAYIN TÜRÜ
Haftalýk Siyasi Gazete
DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM
Nuh Harun TÜRKMEN
YÖNETÝM VE BASIM YERÝ
PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ
Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR
Tel. : 0.332. 755 36 53 Fax : 755 79 78
Gsm. : 0.532. 315 67 46 - 0.538.898 46 64
www.yesilpinargazetesi.com
e-mail : [email protected]
RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ
Resmi Ýlanlar
St.Sn. : 9.63 TL + KDV
Ýcra Mahkeme Ýlanlarý St.Sn. : 9,63 TL + KDV
ZAYÝÝ ÝLAN TARÝFESÝ
Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso,
: 10.oo TL + KDV
Kurum Kimlik Kartý
: 15.oo TL + KDV
K ,K2 Sürücü Belgesi
: 20.oo TL + KDV
Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri )
: 25.oo TL + KDV
Diploma
: 25.oo TL + KDV
Fatura Ýrsaliye Vs.
BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR
Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki
sorumluluðu yazarýn kendisine aittir.
Milli Eðitim Bakanlýðý, Özel Öðretim Kurumlarý
Genel Müdürlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðý, Emniyet Genel
Müdürlüðü ve Türkiye Þoförler ve Otomobilciler
Federasyonu arasýnda imzalanarak uygulamaya
konulan " Okul Servis Araçlarý Þoförlerine Yönelik
Trafik Eðitim Ýþbirliði Protokolü" kapsamýnda ilçemiz
okullarýnda öðrenci taþýma iþlerini yürüten 70 kiþiden
oluþan servis þoförlerine yönelik Karapýnar Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðü tarafýndan 20-21 Mayýs.2015
Çarþamba ve Perþembe günü olmak üzere iki gün
süreyle Öðretmenevi toplantý salonunda eðitim
verildi.
20.05.2015 Çarþamba günü Ýlçe Emniyet
Müdürlüðünde görevli Trafik Polis Memuru Hasan
Ünal ve Hacý Osman Arý Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi- Saðlýk/ Hemþirelik Öðretmeni Hatice Özçelik
tarafýndan servis þoförlerine; Trafikte hak ihlalleri
sonucu birey, toplum ve çevreye verilen zararlar.
Güvenli sürüþ ve temel kurallar ve servis aracýnda
çocuðun güvenliði. Çocuk ve Trafik- Çocuklarýn
trafik ortamýnda fiziksel ve mental etkisi ve trafik
ihlalleri- ilk yardým. Servis sürücülüðü. Hýzýn sürüþ
güvenliðine olan etkisi ve trafik ihlalleri konularý
slâyt eþliðinde servis þoförlerine geniþ bilgiler vererek
sunum yaptýlar.
21.05.2015 Perþembe günü Ýlçe Emniyet
Müdürlüðünde görevli Trafik Polis Memuru Hasan
Ünal, Karapýnar MEKE Anadolu Lisesi Okul
Müdürü Celalettin Aktürk, Ýlçe Milli Eðitim Þube
Müdürü Ünal Cesur ise Asayiþ ve Çocuk, Güvenli
sürüþü etkileyen psikolojik faktörler, iletiþim ve
meslek etiði, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklar
ve araç içi davranýþlar ve stres yönetimi gibi
konularda slâyt eþliðinde servis þoförlerine geniþ
bilgiler vererek sunum yaptýlar.
Karþýlýklý soru ve cevap þeklinde verilen eðitimden
servis þoförleri çok yararlý bilgi sahibi olduklarýný
dile getirdiler.
Verilen eðitime Karapýnar Þoförler ve Otomobilciler
Odasý Genel Sekreteri Ýsmail Yabanoðlu da paydaþ
olarak katýldý.
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç'tan aldýðýmýz
bilgiye göre, iki günlük eðitime katýlan Okul Servis
Araçlarý Þoförlerine katýlým belgelerinin verileceði
belirtildi.
Sazlýpýnar Ortokulu'ndan
4006 Bilim Fuarý Sergisi
Açýldý
Sazlýpýnar Ortaokulu tarafýndan" Sazlýpýnar Ortaokulu
TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý" açýlýþý yapýldý.
Sazlýpýnar Ortaokulu Öðrencileri tarafýndan hazýrlanan
projeler, okul bahçesinde bulunan sosyal faaliyetler
salonunda 25.05.2015 günü saat 11.00'desergilendi.
Sergi Açýlýþýna, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç,
Þube Müdürü Ünal Cesur, Okul Müdürü Fettah Olukçu,
Proje Yürütücüsü Fen ve Teknoloji Öðretmeni Onur
Demiryakan, Sazlýpýnar Mah. Muhtarý Salih Koçaker,
Ziraat Odasý Baþkan V. Þamil Yazgan ve Y.K.Üyeleri,
Öðretmenler, vatandaþlar, öðrenciler ve Basýn
Mensuplarý Mithat Korkusuz ve Musa Ceyhan katýldý.
Bilim Fuarý açýlýþýndan sonra Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Sami Saðdýç yaptýðý konuþmasýnda þunlarý söyledi,
TÜBÝTAK Destekli 4006 Bilim Fuarýnda öðrencilerin
hazýrladýklarý birbirinden deðerli projeleri hazýrlayan
öðrencilerin bilgileri, kendilerine özgüvenleri ve icat
güçlerinin ortaya çýkarmalarý açýsýndan büyük önem
arzettiðinden burada okul müdürü ve öðretmenlerini,
öðrencilerimizi kutluyoýr ve baþarýlarýnýn devamýný
diliyorum."dedi
Sazlýpýnar Ortaokulu TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarýnda
Öðrenciler tarafýndan hazýrlanan " Ýki yemek bir tencere,
ardýþýk doðal sayýlarýn kuvvetleri arasýndaki farklarýn
örüntüsü, gerçek sayýlar kümesi, 4x4x4 somo küpleri,
illerin koordinatlarý, deyimlere kulak ver, aynalý
koordinat, iki basamaklý doðal sayýlarda 3 ile
bölünebilme kuralý, çevre merkez açý bul, adaçayý
mucizesi, küresel ýsýnmanýn faydalarý, sayma pullarý
ile iþlemler, portakal kabuðu ve pamuktan ses yalýtýmý
malzemesi, eðlenceli dil bilgisi, kan grubunun insan
üzerinde etkisi, Türkiye'nin tarihi ve doðal güzellikleri
tahribatýnýn önlenmesi, Osmanlý Tuðrasýnýn sýrlarý,
soðuk neþe, süper çöp, kahvaltýda demir yemek" gibi
birbirinden derli projeler sergilendi ve projeler
öðrenciler tarafýndan sergiyi gezenlere özellikleri
anlatýldý.
Karapýnar AK Parti Mitingi Yapýldý
26.06.2015 Salý günü saat 18.00'de
sebze hali giriþinde yapýlan
Karapýnar AK Parti mitingine, AK
Parti Grup Baþkan Vekili Mahir
Ünal, AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa Baloðlu, AK Parti Konya
Milletvekili Adaylarý, AK Parti Ýl
Baþkaný Musa Arat, Konya
Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir
Akyürek,Karapýnar Belediye
Baþkaný Mehmet Yaka, Karapýnar
AK Parti ilçe Baþkaný Nadi Tartan
ve Parti Teþkilat Üyeleri ile
vatandaþlar katýldý.
AK Parti Karapýnar Ýlçe Teþkilat
Baþkaný Nadi Tartan'ýn açýlýþ
konuþmasýndan sonra Belediye
Baþkaný Mehmet Yaka ve AK Parti
Konya Milletvekili Mustafa
Baloðlu, Konya Büyükþehir
Belediye Baþkaný Tahir Akyürek
yaptýklarý konuþmalarda, Baþbakan
Ahmet Davutýoðlu'na 7 Haziran
seçiminde destek verilmesini ve en
fazla oy alan ilçeye Baþbakan
Ahmet Davutoðlu'nu
getireceklerini, Karapýnar'ýn yýldýzý
parlayan bir ilçe olduðunu ve
hizmetlerinin diðer ilçelerde olduðu
gibi Karapýnar'da da devam
edeceðini, AK Parti iktidarýnda
Karapýnar'a azýmsanamayacak
derecede hizmet verilmekte ve
hizmetlere devam edileceðini
söylediler.
AK Parti Grup Baþkanvekili Mahir
Ünal, "Biz 27 milyar dolardan
aldýðýmýz Merkez Bankasýnýn döviz
rezervini, 129 milyara çýkardýk.
Devletin hazinesini doldurduk.
Þimdi diyorlar ki 'gelelim orayý
yaðmalayalým.' Biz de diyoruz ki
2023'e kadar biz bu ülkenin her
kuruþunu planladýk. Çünkü biz bu
ülkeyi babalarýmýzdan miras
almadýk, çocuklarýmýzdan emanet
aldýk" dedi.
Ünal, partisinin Karapýnar ilçe
teþkilatlarýnca düzenlenen
mitinglerde yaptýðý konuþmada,
2002'den önce Türkiye'nin adeta
uçuruma sürüklendiðini söyledi.
Sebze Hali giriþi olan Baþaran
Caddesinde halka seslenen
Ünal,"AK Parti iktidarýndan önce
öðrencilerin ders kitabý
bulamadýðýný, öðretmenlerin tebeþir
alabilmek için öðrencilerden para
topladýðýný anlatan Ünal, þimdi ise
her sýnýfta bilgisayar, projeksiyon
cihazý ve birçok sýnýfta akýllý tahta
bulunduðuna iþaret ederek,
eðitimde, ulaþýmda, saðlýk alanýnda
"Halk Oyunlarý Festivali"
Yapýldý
Karapýnar Kaymakamlýðý, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü'nün öncülüðünde 25 Mayýs 2015 Pazartesi
günü saat 19.00'da Cumhuriyet Meydaný Anýt alanýnda
okullarýn, öðretmen ve öðrencileri tarafýndan
gerçekleþtirilen " Halk Oyunlarý Festivali" izleyicilerden
tam not aldý.
Halk Oyunlarý Festivalini, Belediye Baþkaný Mehmet
Yaka, Belediye Baþkan Yrd. Emre Özsoy, Ýlçe Milli
Eðitim Müdürü Sami Saðdýç, Þube Müdürü Ünal
Cesur, Malmüdürü Zeki Kapdan, Kuruluþ Baþkanlarý
ve temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler
ve vatandaþlar izledi.
75. Yýl Okulu Öðretmeni Fadime Ýlaslan'ýn
sunuculuðunda baþlayan programda, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Sami Saðdýç konuþmasýnda, Ýlçemizde yýlsonu
etkinliklerimiz, sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz devam
etmektedir. Burada emeði geçen tüm okul
müdürlerimize, öðretmen ve öðrencilerimize ve siz
katýlýmcýlara teþekkür ediyorum."dedi
Kayalý Ortaokulu öðrencileri Karaman Yöresi halk
oyunlarýný, Cumhuriyet Ýlkokulu Öðrencileri Çayda
Çýra adlý halk oyunu gösterilerini, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk öðrencileri Cemilem adlý halk oyunu
gösterilerini, Ýsmet Büyükyaylacý Ýlkokulu Konya
yöresine ait Sille adlý halk oyunu gösterilerini,
Cumhuriyet Ortaokulu Öðrencileri Karaman Yöresi
Halk oyunlarý gösterilerini, Müzik Öðretmenleri Aslý
Kaymak, Halil Can Özel, Tuðçe Kurt birbirinden güzel
Türk Halk Müziði söylediler. Ticaret Borsasý Ortaokulu
Öðrencileri Gaziantep Yöresi Halk oyunlarýný, Atatürk
Ýlkokulu Öðrencileri Artvin yöresi halk oyunlarýný,
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu öðrencileri Bolu yöresi
ördek adlý halk oyunlarýný, Fevzi Paþa Ortaokulu
öðrencileri Karadeniz yöresi halk oyunlarýný, 75. Yýl
Ortaokulu öðrencileri Ege yöresine ait Zeybek adlý
halk oyunlarýný, TOKÝ Yavuz Selim Ortaokulu
öðrencileri Akdeniz yöresine ait halk oyunlarýný,
Mustafa Þener Ortaokulu öðrencileri Gaziantep yöresi
halk oyunu gösterilerini, Amil Önal Ýlkokulu Öðrencileri
Antalya ve Bolu yöresine ait halk oyunu gösterilerini,
öðretmenler rehberliðinde sundular ve seyircilerden
halk oyunu gösterilerinin tamamý bol alkýþ aldýlar.
Halk Oyunlarý Festivali seyircilerin büyük bir beðenisini
kazandý ve baþarýlý bir þekilde sona erdi.
ZAYÝ
Sürücü Belgesi Kaybettim . Hükümsüzdür. Hulisi KOCATÜRK ( 288 021 206 10 )
ZAYÝ
Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim. Hükümsüzdür. Tahir YAZGAN ( 453 255 698 18)
ve diðer alanlarda büyük hizmetler
yaptýklarýný ve bu hizmetlerin AK
Parti ile hýzlandýðýný söyleyen Ünal,
Partisi iktidara geldiðinde devletin
bütçesinin yüzde 44'ünün faize
gittiðini belirten Ünal, "Kalanýyla
da devlet yatýrým mý yapsýn,
personel maaþýný mý ödesin?
Devlet, personel maaþýný
ödeyemez, para basardý. Þu anda
devlet bütçesinin sadece yüzde 11'i
faize gidiyor. Bunu daha da aþaðýya
çekeceðiz" diye konuþtu.
Ünal," Biz bu ülkeyi
babalarýmýzdan miras almadýk,
çocuklarýmýzdan emanet aldýk.
2023'te gençlerimizin,
çocuklarýmýzýn yaþayacaðý Yeni
Türkiye'yi inþa etmek için
planlarýmýzý yapýyoruz. Eskiden
Türkiye iki gün sonrasýný
göremezdi. Memurlar maaþlarýný
aldýðý zaman paralarýný dövize
çevirmek için döviz bürolarýna
giderlerdi. Neden? Çünkü Türk
parasý pul olmuþtu. Ama þimdi
paramýz kýymetlendi. Hamdolsun
Türkiye, býrakýn iki gün sonrasýný,
10 yýl sonrasýný planlýyor. Türkiye
2023'ü, 2053'ü planlýyor diyen
Ünal, 7 Haziran seçiminde AK
Partiye oy verilmesini istedi.
Karapýnar Anaokulu
Müdürlüðü Anneler
Günü Etkinliði
Düzenledi
Karapýnar Anaokulu Müdürlüðü tarafýndan "Anneler
Günü " etkinliði Karapýnar Kültür Merkezi
salonunda 25.05.2015 Pazartesi günü saat 14.00'de
gerçekleþtirildi.
Anneler Günü etkinliðine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Sami Saðdýç, Þube Müdürü Ünal Cesur, Karapýnar
Anaokulu Müdürü Yurdaer Tezcan, Okul Müdürleri,
Kuruluþ Temsilcileri, Öðretmenler, Öðrenciler ve
Öðrenci velileri ile vatandaþlar katýldý.
Anaokulu Öðretmeni Hülya Alan'ýn sunuculuðunda
yapýlan program, Bir dakikalýk Saygý Duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Okul Müdürü
Yurdaer Tezcan þunlarý söyledi." Mayýs Ayýnýn
ikinci Pazar günü, bütün dünya'da Anneler Günü
olarak kutlanýr. Anneler Günü ülkemizde 1955
yýlýndan itibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. Karapýnar
Anaokulu olarak düzenlemiþ olduðumuz anneler
günü programýna hoþ geldiniz, þeref verdiniz."dedi
Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sami Saðdýç,
Okullarýmýzda sosyal ve kültürel faaliyetlerin ve
yýlsonu etkinliklerinin devam ettiðini ve bu
etkinliklerde çocuklarýmýzda ve öðrencilerimizde
özgüven duygusunun oluþtuðunu, bu tür etkinliklere
de aðýrlýk verildiðini, Karapýnar Anaokulu müdür,
öðretmen ve öðrencilerine, anaokulu öðrenci
velilerine teþekkür ediyorum."dedi
Minik Adýmlar Sýnýfýnýn, Neþeli Balýklar Sýnýfýnýn,
Kuzucuklar Sýnýfýnýn, Kartaneleri sýnýfýnýn, gülen
yüzler sýnýfýnýn hazýrlamýþ olduðu Slaytý izlendi.
Ardýndan minik anaokulu öðrencileri Chicken Ýsimli
gösteriyi sundular. Anaokulu öðrencileri tarafýndan
"Baþýma Gelenler, Sen Gidince Bak Neler Oldu,
Hayat Bayram Olsa, Hoþ geldin Bahar," isimli dans
gösterilerini oynadýlar. Ardýndan Anneler
öðrencilerinin elinden hediyelerini aldýlar, sahnede
hatýra fotografý çektirdiler ve program baþarýlý bir
þekilde sona erdi.
3
GÜNCEL
27 Mayýs 2015
Çarþamba
Gençlik Konserine Büyük Ýlgi
15-21 Mayýs tarihleri arasýnda
kutlanan ve Gençlik Haftasý
kapsamýnda düzenlenen
etkinliklere çeþitli
organizasyonlarla devam ediliyor.
Gençlik Hizmetleri ve spor Ýlçe
Müdürlüðü'nün baþlatmýþ olduðu
Gençlik Haftasý etkinlikleri
çerçevesinde düzenlen Gençlik
Konseri Karapýnar tarafýndan ilgi
ile takip edildi.
Cumhuriyet Meydanýnda " Meke
orkestra grubu " nun düzenlediði
konserde 3 bin kiþi bir araya geldi.
Programda birbirinden güzel
türküler vatandaþlarý coþtururken
kimi vatandaþta oynayarak stres
atmanýn keyfîni yaþadý.
Programda Halk oyunlarý
gösteride büyük alkýþ aldý.
Gençlik Hizmetleri ve spor Ýlçe
Müdürü Ercan Özel, gençlik
hatasý nedeni ile bir çok etkinlik
düzenlediklerini söyledi.
Programý Belediye Baþkaný
Devlet Hastanesi Törenle Açýldý
Hastane açýlýþýna, AK Parti Grup
Baþkan vekili Mahir Ünal, AK Parti
Konya Milletvekili Mustafa
Baloðlu,AK Parti Konya
Milletvekili Adaylarý, Karapýnar
Kaymakamý Ramazan Yýldýrým, AK
Parti Ýl Baþkaný Musa Arat, Konya
Büyükþehir Belediye Baþkaný Tahir
Akyürek,Kamu Hastaneleri Genel
Sekreteri Op.Dr. Gökhan Darýlmaz,
Konya Ýl Saðlýk Müdürü
Yrd.Doç.Dr. Hasan Küçükkendirci,
Karapýnar Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka, AK Parti Karapýnar
Mehmet Yaka, Ýlçe Milli Eðitim Ýlçe Baþkaný Nadi Tartan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Hastane
Müdürü Sami Saðdýç ile sivil
Baþhekimi Dr. Eser Þenkul,
toplum kuruluþ baþkanlarý da
Karapýnar Kuruluþ Baþkanlarý,
izledi.
Hastane arsasýný baðýþlayan Himmet
Türkoðlu, Müftü Kadir
Demirlenk,Davetliler ve vatandaþlar
katýldý.
Kon-TV sunusu Süleyman
Karaca'nýn sunuculuðunda baþlayan
açýlýþ proðramý Saygý Duruþu ve
kütüphanesinde babamýn
Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ile
kitaplarýnýn yer almasýnda çok baþladý.
mutluyum" dedi.
Karapýnar'da yeni yapýlan Devlet
Kitaplarý teslim alan Okul Müdürü Hastanesi Hizmet Binasý arsasýnýn
Hakan Aslan, Oðuzhan Þener'e baðýþýný yapan Himmet Türkoðlu
çiçek vererek teþekkür etti.
yaptýðý konuþmasýnda katýlýmcýlarý
selamladýktan sonra, Karapýnar
Devlet Hastanesi arsasýný baðýþ
yapmasýndan dolayý çok mutlu
Yüksekokul Öðrencisinden Anlamlý Baðýþ
Selçuk Üniversitesi Karapýnar
Aydoðanlar MYO öðrencisi
Oðuzhan Þener, Ýlçedeki Yeþilyurt
mahallesinde bulunan Kemal
Cantürk Ýlk ve ortaokuluna 600
kitap hediye etti.
Emekli öðretmen ve yazar
babasýný 5 ay önce kaybettiðini
belirten Þener, Babam yazdýðý
kitaplardan okullara vermemi
istemiþti. Vasiyetini yerine
getirmekten mutlu oldum dedi.
Babasý Ferhat Þener'in Roman,
piyes ve þiir dallarýnda kitabý
olduðunu belirten Oðuzhan Þener
þunlarý ifade etti:
"Kitaplarýn okunulmasý ve
öðrencilerin kendilerine
yetiþtirmesi bizleri mutlu
edecektir. Daha önce de Bozkýr,
Taþkent ve Hadim gibi yerlere bu
kitaplardan hediye etmiþtim. Bilgi
çaðýnda öðrencilerimizin
kendilerini yetiþtirmesinde küçük
de olsa katkýmýz olmasý babamýn
adýna sevindiricidir. Okul
olduðunu ve Bu hizmet binasýnýn
Karapýnar'a ve Ülkemize hayýrlý
uðurlu olmasýný diliyorum."dedi
Karapýnar Devlet HNastanesi
Baþhekimi Dr. Eser Þenkul
konuþmasýnda Karapýnar'ýmýzda
saðlýkta deðiþim ve yenilik zamaný
dedik ve bu güzel güne kadar geldik.
Aslýnda yaþadýklarýmýz
Türkiye'mizdeki saðlýk alanýnda
deðiþimin Karapýnar'ýmýza
yansýmasý idi. 52 yýllýk son haddine
gelmiþ hastaneden 20.000 M2 lik
arazide 8.300 M2 lik kapalý alana
sahip 5 yýldýzlý otel ayarýnda
kullanýþlý ve teknolojik bir hastaneye
kavuþmanýn haklý gururu
içerisindeyiz. Hastanemiz 75 yataklý
olarak hizmet vermeye müsait hale
getirilmiþtir. 25 Aralýk 2015
tarihinde bizlere teslim edildi.
Teslimden sonra hastanemizi daha
verimli kullanabilmek adýna çeþitli
çalýþmalar yaptýk ve tabiri caizse
beþ yýldýzlý bir otel konsepti
oluþturduk. Peki ne kadar harcama
yapýldý? Binanýn ihale bedeli
8.300.000 TL, týbbi cihazlar ve
donaným maliyeti yaklaþýk
2.750.000 TLdýr. Yani
Karapýnarýmýza tüm týbbi cihaz
donanýmlarýyla birlikte 1.5 yýllýk
süreç içerisinde 11 milyonluk bir
yatýrým yapýlmýþtýr. 5 Yataklý diyaliz
merkezinin tüm hazýrlýklarý yapýldý.
7 yataklý eriþkin yoðun bakým
ünitesi, 4 kucezli yeni doðum yoðun
bakým ünetise, kan transfizyon
ünitesi yakýn bir zamanda hizmete
baþlayacaktýr.
Hastanemizin kuruluþ aþamasýndan
son haline gelene kadar destekleri
ile hastanemizin açýlýþýný saðlayan
Milletvekilimiz Sayýn Dr. Mustafa
Baloðlu'na, Kaymakam Ramazan
Yýldýrým'a, Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka'ya, AK Parti Ýlçe
Baþkaný Nadi Tartan'a, Arsa baðýþý
yapan Himmet Türkoðlu'na, Saðlýk
Hizmetleri Dernek Baþkaný
Muammer Bozdoðan'a, hayýrsever
vatandaþlarýmýza, Konya Kamu
Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Sayýn Yrd. Doç.Dr. Gökhan
Darýlmaz'a, Genel Sekreterlik
ekibine, çok kýymetli personellerime
teþekkür eder, Karapýnar'ýmýza
hayýrlý uðurlu olmasýný diler, saygýlar
sunarým."dedi
Kaymakam Ramazan Yýldýrým,
Belediye Baþkaný Mehmet Yaka,
AK Parti Konya Milletvekili
Mustafa Baloðlu ve AK Parti Gurup
Baþkan Vekili Mahir Ünal'ýn
konuþmalarýnýn ardýndan Hastane
hizmet binasýnýn açýlýþý katýlýmcýlarla
birlikte yapýldý.
Deðirmenkaya'dan Mektup Var…
TÜBÝTAK Bilim Fuarý Açýlýþý Gerçekleþtirildi
Milli Eðitim Bakanlýðý ile
TÜBÝTAK Bilim ve Toplum
Dairesi tarafýndan yürütülen
"Eðitimde Ýþbirliði Protokolü"
kapsamýnda Karapýnar Gazi
Mustafa Kemal Ortaokulunda
bilim kültürünün geliþtirilmesine
yönelik 4006 TÜBÝTAK Bilim
Fuarý açýlýþý gerçekleþtirildi.
Okul salonunda öðrencilerin
hazýrladýklarý bilimsel buluþlar ilgi
ile takip edildi.
Karapýnar Kaymakamý Ramazan
Yýldýrým, Belediye baþkaný
Mehmet Yaka ve protokol
mensuplarý, öðrencilerin
hazýrlamýþ olduklarý projelerin
stantlarýný tek tek ziyaret ederek
öðrencilerden yaptýklarý çalýþmalar
hakkýnda bilgi aldýlar.
Çeþitli ders ve alanlarda
hazýrladýklarý birbirinden farklý ve
özgün 25 projenin sergilendiði
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu
öðrencilerinin Erzurum'un
Karayazý ilçesi Deðirmenkaya
Köyü Ýlkokulu öðrencileriyle
mektup kardeþliði köprüsü kurdu.
Mehmet Akif Ersoy Rehber
Öðretmeni Büþra DÖKMECÝ'nin
giriþimleriyle baþlatýlan mektup
Kardeþliði Projesiyle gönderilen
"TÜBÝTAK 4006 Bilim Fuarý"
nda 40 öðrenci Matemek
öðretmeni Fatih Gümüþok proje
danýþmanlýðýnda buluþlarýný
beðeniye sundular.
Ýlçe Milli Eðitim Müdür Sami
Saðdýç, Öðrencilerimizin
Ýmam Hatip Ortaokulu
Öðrencileri Piknikte
hazýrladýklarý eserler onlarýn bilgi
ve buluþ gücünü ortaya koymasý
açýsýndan büyük önem arz
etmektedir. Umuyorum ki,
öðrenim hayatlarýnda önemli
buluþlara imza atacaklardýr" dedi.
Karapýnar Ýmam Hatip Ortaokulu 5-B sýnýfta okuyan
30 kiþilik öðrenci grubuna ailelerinin de katýldýðý
ve Öðretmen Mehmet Ercan Fes öncülüðünde 100.
Yýl Atatürk Parkýnda yýl sonu etkinliði çerçevesinde
piknik yaptýlar.
Pikniðe katýlan Öðrenci Fatma Nur Tartan ve
arkadaþlarý yaptýklarý açýklamada þunlarý söyledi."
Öncelikle arkadaþlarýmýzla ve ailelerimizle
yiyeceklerimizi paylaþtýk, çeþitli oyunlar oynayarak
okul yorgunluðunu üzerimizden atmýþ olduk. Ayrýca
yeþil alanlarýn ne kadar kýymetli olduðunu bir kez
daha anlamýþ olduk. Bu imkâný bize sunan
öðretmenimize ve ailelerimize teþekkür
ediyoruz."dedi
mektuplarýn karþýlýðý, heyecanlý
bekleyiþin ardýndan nihayet geldi.
Deðirmenkaya köyünden gelen
mektuplar, Mehmet Akif Ersoy
Ýlkokulu öðrencilerinde büyük bir
sevince neden oldu. Mektuplarýn
içinden çýkan küçük fakat anlamlý
hediyeler de öðrencilerde duygusal
anlarýn yaþanmasýna neden oldu.
Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu
Müdürü Umut KARA, "Mektup
Kardeþliði" projesinin çocuðun
sosyal geliþimi için büyük önem
taþýdýðýný söyledi. Umut KARA,
projenin koordinatörlüðünü yapan
Rehber Öðretmen Büþra
DÖKMECÝ'ye de ayrýca teþekkür
ettiðini söyledi.
Türk Eðitim Sen Piknikte Bir Araya Geldiler
Türk Eðitim-Sen Karapýnar Þubesince
Düzenlenen Piknikte Üyeler Biraraya
Geldi.
Türk Eðitim Sen Karapýnar Þube
Baþkaný Samet Yorulmaz, 100. Yýl
Atatürk Parký'nda düzenlenen piknikte
yaptýðý konuþmada, düzenlenen
piknikle üyeler arasýndaki birlik ve
beraberliði saðlamaya çalýþtýklarýný
söyledi.
Yorulmaz, piknik ile ailelerin
birbirlerini tanýdýklarýný ve hoþ vakit
geçirdiklerini belirterek, pikniði
geleneksel hale getirmeyi
düþündüklerini ifade etti.
Geleneksel Türk Eðitim Sen pikniði
Karapýnar ’dan Haberdar Olun
4
GÜNDEM
27 Mayýs 2015
Çarþamba
KARAPINAR BELEDÝYESÝ FEN ÝÞLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ
Taksi Duraðý ve Kafeterya Yapým yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda
yer almaktadýr.
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/65585
1-Ýdarenin
a) Adresi
: HANKAPI ÝNÖNÜ 45 42400 KARAPINAR/KONYA
b) Telefon ve faks numarasý
: 3327556912 - 3327552516
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu yapým iþinin
a) Niteliði, türü ve miktarý
: Betonarme Karkas 1 Adet Taksi Duraðý ve Kafeterya Yapým iþi
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Yapýlacaðý yer
: Ulus Mahallesi Sultaniye Caddesi
c) Ýþe baþlama tarihi
: Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr.
ç) Ýþin süresi
: Yer tesliminden itibaren 75 (Yetmiþ beþ ) takvim günüdür.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
: Hankapý Mahallesi Ýnönü Caddesi No:45 Karapýnar/KONYA
b) Tarihi ve saati
: 05.06.2015 - 14:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf
ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu
yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile
tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere
yaptýrýlamaz.
4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan
fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir
tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr
kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:
Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin
% 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren
belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik
ve mimarlýk bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler:
B-III grup iþler ile yapýlacak iþe benzer nitelikli iþler, benzer iþ olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri:
Ýnþaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Konya Karapýnar
Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapýnar Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü adresine
elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale
yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için
teklif verilecektir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diðer hususlar:
Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1
Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.
Basýn - 86996 www.bik.gov.tr
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.yesilpinargazetesi.com
www.yesilpinargazetesi.com
KARAPINAR’DA BÝR ÝLK
11 . 0 0 - 2 0 . 0 0 a r a s ý
Hamurumuz Bulunur
TOPLU SÝPARÝÞ ALINIR.
Etli Ekmek
Pide Çeþitleri
0537 371 39 21
0536 408 85 91
Hazýr Etliekmek
Tel. : 0332 755 27 2 8
H. Ömerli Mah. Baþaran Sk. Hal Giriþi No : 12 Karapýnar/KONYA Ekmek
Mustafa KESEK
Yusuf ZENGÝN
Eðitim Þenliði Yapýldý
Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü Tarafýndan Okul
Öncesi Eðitim Þenlikleri Yapýldý
Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü tarafýndan organize
edilen 2014-2015 Eðitim Öðretim
Yýlý Okul Öncesi Eðitim Þenlikleri
Cumhuriyet Meydaný Anýt
alanýnda gerçekleþtirildi.
26.05.2015 Salý günü saat
10.00'da yürüyüþ sorumlusu Okul
Öncesi Öðretmeni Tuðba Önal
baþkanlýðýnda külliye yanýndan
tüm Anaokulu öðrencileri,
Cumhuriyet Meydaný Anýt alanýna
kadar yürüdüler.
Cumhuriyet Meydaný Anýt
Alanýnda Okul Öncesi Eðitim
Þenliklerini, Kaymakam Ramazan
Yýldýrým, Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka, Bel. Baþkan Yrd.
Emre Özsoy, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü Sami Saðdýç, Þube
Müdürü Ünal Cesur, Polis
Merkez Amiri Fatih Iþýk, Kuruluþ
Baþkan ve Temsilcileri, Okul
Müdürleri, Öðretmenler,
Öðrenciler, öðrenci velileri,
vatandaþlar, basýn mensuplarý
izledi.
Anasýnýf Öðretmeni Fadime Ataþ
Atlý sunuculuðunda baþlayan
program Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
Sami Saðdýç tarafýndan günün
anlam ve önemini belirten
konuþmasýnda," Bugün küçücük
boylarý ve kocaman yürekleri ile
çocuklarýmýzýn neler
yapabildiklerini görmek için
buradayýz. Okul Öncesi Eðitimin
öneminin vurgulandýðý bugünde
sizlerle olmaktan onur
duymaktayýz. Bütün
öðrencilerimizi, okul
müdürlerimizi ve
öðretmenlerimizi bu güzel ve
özverili çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ediyorim. Ayrýca
çocuklarýmýzý yalnýz
býrakmadýðýnýz için tüm
katýlýmcýlara sonsuz þükranlarýný
sunuyorum."dedi
Karapýnar Sultaniye Anakolu
öðrencileri el emeði göz nuru
kostümleriyle katýlýmcýlara
gösterilerini sundular. Mehmet
Akif Ersoy Ýlkokulu Anasýnýfý
öðrencileri ront gösterilerini
sundular. Gazi Mustafa Kemal Ýlk
ve Ortaokulu Anasýnýfý
öðrencilerinin müzikli ront
gösterilerini sundular. Karapýnar
Anaokulu Öðrencileri Ront
gösterilerini sundular. Cumhuriyet
Ýlkokulu Anasýnýf öðrencileri
Anadilsiz Kalýrsam adlý müzikli
ront gösterilerini sundular. Ýsmet
Büyükyaylacý Ýlkokulu Anasýnýfý
Öðrencileri Kafkas dansý adlý
oyunlarýný sundular.
Gösterilerden sonra tüm Anaokulu
ve Anasýnýfý öðrencilerinin
minicik elleriyle, sevgi dolu
yürekleriyle hazýrlamýþ olduklarý
sergi açýlýþý Kaymakam Ramazan
Yýldýrým, Belediye Baþkaný
Mehmet Yaka, Ýlçe Milli Eðitim
Müdürü ve diðer katýlýmcýlarýn
katýlýmýyla anaokulu ve anasýnýf
öðrenciler tarafýndan serginin
açýlýþ kurdalesi kesilerek, Bütün
okullarýn stand sergileri
yetkililerce gezildi ve ilgililerden
bilgiler alýndý. Program
katýlýmcýlardan tam not alarak,
baþarýlý bir þekilde sona erdi.
Topraða Saygý Yürüyüþü Gerçekleþtirildi
Konya Toprak Su ve Çölleþme ile
Mücadele Araþtýrma Ýstasyonu
Müdürlüðü tarafýndan "Topraða
saygý yürüyüþü" gerçekleþtirildi.
Karapýnar Araþtýrma ve Çölleþme
Erozyon Araþtýrma Merkezinde
düzenlenen etkinliðe "Gezen Tilki
Yürüyüþ" Grubu üyeleri, Konya
Toprak Su ve Çölleþme Ýle
Mücvadele Araþtýrma Ýstasyon
Müdürü Durmuþ Ali Çarkacý,
Karapýnar Erozyon Bölüm Baþkaný
Mustafa Baðcý, Ziraat Odasý
Baþkaný Durmuþ Üner ve
Y.K.Üyeleri, yansýra basýn
mensuplarý ve vatandaþlarda
katýldý.
Konya Toprak Su ve Çölleþme ile
Mücadele Araþtýrma Ýstasyonu
Müdürü Durmuþ Ali Çarkacý,
etkinliðin 2015 yýlý Uluslararasý
Toprak yýlý ilan edilmesi ve
kuruluþumuzun 66.ncý kuruluþ
yýldönümü nedeni ile
düzenlendiðini söyleyen Çarkacý,
Topraða yönelik farkýndalýðý
artýrmak, kritik öneme sahip bu
kaynaðýn sürdürülebilir kullanýmýný
teþvik etmek gerektiðini bildiren
Çarkacý, 24 Mayýs 2015'de
Çölleþme ve Erezyon Araþtýrma
merkezinde Gezen Tilki Trakking
grubuyla topraða saygý yürüyüþü
yaptýklarýný, Gezen Tilki yürüyüþ
grubu ile bu etkinliði
düzenlediklerini söyleyen Müdür
Çarkacý,
"Bakanlýðýmýz 5403 sayýlý Toprak
Koruma ve Arazi Kullanma
Kanunu gereðince topraðý
önemsediðini ve topraða sahip
çýktýðýný resmileþtirdi. 1949
yýlýndan beri topraða sahip
çýkýyoruz. Su ve toprak ile ilgili
ARGE çalýþmalarýmýzý
yürütüyoruz. Etkinlikler, Paneller
düzenleyip eðitim çalýþmalarýna
aðýrlýk vermekteyiz ayrýca kan
baðýþý düzenleyip topraða saygý
yürüyüþleri düzenliyoruz.
Topraðýn bittiði, hayatýn durduðu
ancak þu zamanda yeniden var
olduðu Karapýnar'da saygý
yürüyüþü yapmaktan mutluyuz.
Bu yürüyüþümüz de farklý
üniversitelerden akademisyenler,
yöneticiler ve vatandaþlar yer
alýyor. Toplumun her kesimine
ulaþmak istiyoruz. Bu öðrenciler,
sivil toplum kuruluþlarý olabiliyor.
Onlara topraðý anlatýyoruz" dedi.
Gezen Tilki Grubu lideri Mehmet
Akbulut ise yurt içinde ve yurt
dýþýnda çeþitli etkinlikler
düzenlediklerini kaydederek" Her
etkinlikte çeþitlilik istiyoruz. Kimi
zaman sýk ormanlýklar kimi zaman
deniz kenarý kimi zaman ise
daðlarda bu faaliyetlerimizi
yürütüyoruz. Bu defa Karapýnar'da
Topraða saygý için "çöl yürüyüþü"
düzenledik" dedi.
Grubumuz Kartal yuvasýndan
baþlayýp Örnek tepeye kadar 7 km
yürüyüþ yaptý. Yürüyüþ 2 saat
sürdü.
Etkinlik sonunda misafirlere
Karapýnar Ziraat Odasý Baþkanlýðý
tarafýndan gözleme ve ayran ikramý
yapýldý.

Benzer belgeler