Anne Üşüyorum

Transkript

Anne Üşüyorum
ÖYDER Kýrþehirliler Kültür Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði -
Anne Üþüyorum...
KÖÞE YAZARI : Þifai KAYA
Yayýnlayan: Sifaikaya Yayýnlanma Tarihi: 15.11.2011
Siz hiç eksi 5 derecelik soðukta çadýrda kaldýnýz mý? Soðuk iliklerinize kadar iþlerken
çocuklarýnýzýn titrediðini görüp kahroldunuz mu? O an kendinizi bir tarafa býrakýp çocuklarýnýzý
ýsýtmak için üzerinizdeki elbiseleri,battaniyeleri onlara örttünüz mü? Siz hiç malýnýzý,evinizi
herþeyinizi kaybettiniz mi? Bunlar da yetmezmiþ gibi yakýnlarýnýzý, akrabalarýnýzý, eþinizi,
dostunuzu,arkadaþlarýnýzý kaybettiniz mi? O da yetmezmiþ gibi baþýnýza gelen bunca belalar
karþýsýnda size oh iyi oldu dendi mi? O an dost düþman farketmez birilerinden yardým beklediniz
mi? O an karnýnýz acýktý mý? O an çocuklarýnýz acýktý mý? O an kendinizi mi çocuklarýnýzý mý
düþündünüz? O an dostumu düþmanlýðýmý düþündünüz? O an geçmiþi mi geleceðimi
düþündünüz? O an sevdiðiniz yada sevmediðiniz birileri size sýcak bir çorba verdi mi? O an ne
düþündünüz öðrenebilirmiyim? O an haykýrmak istediklerinizi dinleyebilirmiyim? O an...
Tüm hayatýný kaybedenlere Allah'tan Rahmet geride kalanlarýna sadece Yüce Mevla'dan yardým
dilerim.Depremzedelere sevinenlere ise ne söyleyecek sözüm, ne de edecek duam kaldý.Duydukça
insanlýðýmdan utandým.Duydukça Müslümanlýðýmdan þüphe ettim.Duydukça Allah'tan
korktum.Kork Allah'tan kormayandan.Kork insanlýktan nasip almayandan.
http://oyderkirsehirliler.org.tr
12.10.2016 16:38:17 / Page 1

Benzer belgeler