satınalma rehberi - Salihli Organize Sanayi Bölgesi

Yorumlar

Transkript

satınalma rehberi - Salihli Organize Sanayi Bölgesi
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TEKLĠF DOSYASI
Satın Alma Rehberi
1
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar
Satın Alma Rehberi
2
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için
ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR
Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aĢağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aĢağıda sayılan
talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamıĢ olduğu sözleĢme
kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda SözleĢme Makamı olarak
adlandırılacaktır. SözleĢme Makamı, aĢağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami
özeni gösterecek ve ihalelerin temel kurallara uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı;
ihalenin Ģaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede
bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek
maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 1 - SözleĢme Makamına iliĢkin bilgiler
SözleĢme Makamının;
a) Adı / Unvanı: Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
b) Adresi: Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-Manisa
c) Telefon numarası: 0.236 713 97 09-0.236 715 50 53-0236 715 50 54
d) Faks numarası: 0236713 97 01
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
f) Ġlgili personelinin adı-soyadı / unvanı: Cevdet EREN/Bölge Müdürü, Emrah DAL/Çevre Mühendisi
Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, SözleĢme Makamının görevli personeliyle
irtibat kurarak temin edebilirler.
Madde 2 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin bilgiler
Ġhale konusu iĢin;
a) Projenin Adı: Manisa- Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve
Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatı
b) SözleĢme kodu: TR33/14/TEÇDP/0040
c) Fiziki Miktarı ve türü: Mevcut 4000m3/Gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisinin 8000 m3/Güne
Çıkarılması Ġçin Teknik ġartnamede Tanımlı Olan Ġlave Ünitelerin ĠnĢaat ĠĢlerinin Yapılması
Ve 8000 m3/Gün Kapasiteli Kimyasal Arıtma Sisteminin Kurulması.
d)ĠĢin / Teslimin GerçekleĢtirileceği yer: Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesi
Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler
Ġhaleye iliĢkin bilgiler;
a) Ġhale usulü: Açık Ġhale Usulü
b) Ġhalenin yapılacağı adres: Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-MANĠSA
c) Ġhale tarihi: 03.11.2014
d) Ġhale saati: 16:00
Madde 4 - Ġhale dosyasının görülmesi ve temini
Ġhale dosyası SözleĢme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların SözleĢme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 500TL(BeĢyüzTürkLirası) bedelle
imza karĢılığı teslim almak zorunludur.
Ġstekli ihale dosyasını imza karĢılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluĢturan belgelerde yer alan koĢul ve
kuralları kabul etmiĢ sayılır.
Ġhale dosyasını oluĢturan belgelerin Türkçe yanında baĢka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması
halinde, ihale dosyasının anlaĢılmasında, yorumlanmasında ve SözleĢme Makamı ile istekliler arasında oluĢacak
anlaĢmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5 - Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati
Teklifler aĢağıda belirtilen adrese elden teslim edilecektir:
a) Tekliflerin sunulacağı yer: Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-MANĠSA
b) Son teklif verme tarihi (Ġhale tarihi) : 03.11.2014
c) Son teklif verme saati (Ġhale saati) : 15:00
Satın Alma Rehberi
3
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden imza karĢılığı verilecektir.
Ġhale (son teklif verme) saatine kadar SözleĢme Makamına ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
SözleĢme Makamına verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Ġhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iĢ gününde yukarıda belirtilen
saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. ÇalıĢma saatlerinin sonradan değiĢmesi
halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)‟nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6 - Ġhale dosyasının kapsamı
Ġhale dosyası aĢağıdaki belgelerden oluĢmaktadır:
a)
Ġhaleye davet mektubu (istenmemektedir.)
b)
Teklif Dosyası (SözleĢme Taslağı, Özel KoĢullar, Genel KoĢullar, Teknik ġartname, Teklif Sunma
Formları, Teklif Değerlendirme Formları)
Ayrıca Genel KoĢulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, SözleĢme Makamının çıkaracağı
zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine SözleĢme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale
dosyasının bağlayıcı bir parçasını teĢkil eder.
Ġsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. Teklifin
verilmesine iliĢkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır.
Ġhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ ilgisine göre
Ticaret ve / veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile
kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin yazılı taahhütname,
e) ġekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin noter tasdikli
vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri
öngörülmüĢ ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,
i) Ġhale dosyasının satın alındığına dair belge,
j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname,
Satın Alma Rehberi
4
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı
ayrı verilmesi zorunludur. Ġhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d)
bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.
k) SözleĢme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin (vergi
dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali MüĢavir (SM-MM) onaylı son 3 (üç) döneme ait bilanço, SM-MM
tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler
l) SözleĢme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler (ĠĢ bitirme belgeleri,
hak ediĢ belgeleri, vb)
m)Ġlgili meslek odasınca (Çevre Mühendisleri Odası) verilmiĢ Büro Tescil Belgesi.
n)Minimum 4000 m3/gün veya daha büyük kapasiteli en az bir endüstriyel atıksu arıtma tesisi inĢaatına anahtar
teslimi yapmıĢ olduğunu gösterir iĢ deneyim belgesi ve iĢletme iĢi iĢ deneyim belgesi,
Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ örneklerini vermek
zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi‟nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm
çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır"
Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul
edilecektir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi
görülerek onaylanmıĢ olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul
edilmeyecektir.
Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce SözleĢme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı
SözleĢme Makamı tarafından görülmüĢtür” veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen ve aslı kendilerine iade edilen
belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
Madde 8 - Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı
SözleĢme Makamı tarafından gerçekleĢtirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.
Madde 9 - Ġhaleye katılamayacak olanlar
AĢağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baĢkaları adına hiçbir Ģekilde,
Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleĢtirilen ihalelere katılamazlar;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmıĢ olanlar, Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya baĢka bir yasadıĢı
faaliyetten dolayı kesinleĢmiĢ yargı kararı ile mahkûm olanlar,
Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
SözleĢme Makamının ihale yetkilisi kiĢileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiĢiler.
SözleĢme Makamının ihale konusu iĢle ilgili her türlü ihale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
(c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiĢilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzde on)'undan fazlasına sahip olmadıkları
anonim Ģirketler hariç).
Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun
vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler.
Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye‟de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan
yabancı ülkelerin isteklileri.
Ayrıca ihale konusu iĢle ilgili danıĢmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu iĢin ihalesine katılamazlar. Bu
yasak, bunların ortaklık ve yönetim iliĢkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına
sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir.
Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıĢı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aĢamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine
ihale yapılmıĢsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak giriĢim ya da konsorsiyum halinde
ihalelere katılmalarına engel değildir.
Satın Alma Rehberi
5
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 10 - Ġhale dıĢı bırakılma nedenleri
AĢağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dıĢı bırakılacaktır;
a) Ġflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karĢı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir
durumda olan.
b) Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olan.
c) Ġlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ vergi borcu olan.
d) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
e) Ġhale tarihinden önceki beĢ yıl içinde, yaptığı iĢler sırasında iĢ veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde
bulunduğu SözleĢme Makamı tarafından ispat edilen.
f) Ġhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiĢ olan.
g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve / veya sahte belge verdiği tespit
edilen.
h) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
i) 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranıĢlarda bulunduğu tespit edilen.
Madde 11 - Yasak fiil veya davranıĢlar
Ġhale süresince aĢağıda belirtilen fiil veya davranıĢlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaĢma, irtikâp, rüĢvet suretiyle veya baĢka yollarla
ihaleye iliĢkin iĢlemlere fesat karıĢtırmak veya buna teĢebbüs etmek.
b) Ġsteklileri tereddüde düĢürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaĢma teklifinde bulunmak veya teĢvik
etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıĢlarda bulunmak.
c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teĢebbüs etmek.
d) Bir istekli tarafından kendisi veya baĢkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten
birden fazla teklif vermek.
e) 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.
Bu yasak fiil veya davranıĢlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranıĢın özelliğine göre ilgili yasal hükümler
uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleĢtirilecek diğer
ihalelere katılmaları engellenir.
Madde 12 - Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. SözleĢme Makamı, ihalenin
seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu
tutulamaz.
Madde 13 - Ġhale dosyasında açıklama yapılması
Ġstekliler, tekliflerin hazırlanması aĢamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili
olarak, son teklif verme gününden 10 (on) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu
tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, SözleĢme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar
ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karĢılığı elden
verilir. SözleĢme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az 5 (beĢ) gün önce tüm
isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak Ģekilde yapılacaktır.
Açıklamada, sorunun tarifi ve SözleĢme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan
isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra
alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.
Madde 14 - Ġhale dosyasında değiĢiklik yapılması
Ġlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değiĢiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya
iĢin gerçekleĢtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin SözleĢme Makamı
Satın Alma Rehberi
6
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin SözleĢme Makamı
tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değiĢiklik yapılabilir.
Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karĢılığı elden
verilir ve ihale tarihinden en az 5 (beĢ) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değiĢiklik nedeniyle
tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, SözleĢme Makamı ihale tarihini bir defaya
mahsus olmak üzere en fazla 10 (on) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası
satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.
Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiĢ olan isteklilere tekliflerini geri çekerek,
yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.
Madde 15 - Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının serbestliği
SözleĢme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan
ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce
ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur.
Bu aĢamaya kadar teklif vermiĢ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
Ġhalenin iptali halinde, verilmiĢ olan bütün teklifler reddedilmiĢ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere
iade edilir. Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler SözleĢme Makamından herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
SözleĢme Makamı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmesi ve 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanunu‟na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta
tamamen serbesttir.
Madde 16 - Ortak giriĢim
Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. ĠĢ ortaklığı
oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iĢ ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte
örneği bulunan iĢ ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde
kalması halinde iĢ ortaklığından, sözleĢme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleĢmesini vermesi
istenecektir.
ĠĢ ortaklığı anlaĢmasında (iĢ ortaklığı beyannamesi) ve sözleĢmesinde iĢ ortaklığını oluĢturan gerçek ve tüzel
kiĢilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müĢtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. ĠĢ
ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaĢmasında (iĢ
ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleĢmesinde gösterilir.
Madde 17 - Alt yükleniciler
Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taĢeronlara) yaptırılamaz
Madde 18 - Teklif ve sözleĢme türü
Tekliflerin, teklif birim fiyat esaslı olacağı SözleĢme Makamı tarafından belirlenir ve ihale duyurusunda hangi
usul ile ihaleye çıkıldığı belirtilir.
Madde 19 - Teklifin dili
Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.
Madde 20 - Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL‟dir.
Madde 21 - Kısmi teklif verilmesi
SözleĢme Makamı tarafından gerçekleĢtirilecek ihalelerde, lotlar halinde ihaleye çıkılmamıĢ ise, iĢin tamamı için
teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 22 - Alternatif teklifler
Ġhale konusu iĢe iliĢkin olarak alternatif teklif sunulamaz.
Satın Alma Rehberi
7
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 23 - Tekliflerin sunulma Ģekli
Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak bu
ġartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya
ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu ve ihaleyi yapan SözleĢme Makamının açık
adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaĢelenecektir.
Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında SözleĢme Makamına
(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye
iade edilir.
Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, SözleĢme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme
tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve
saatine kadar uzatılmıĢ sayılır.
Madde 24 - Teklif mektubunun Ģekli ve içeriği
Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluĢur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik
teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha ve üzerinde
“KOPYADIR” yazan 0 adet kopya bulunmalıdır.
Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;
a) Ġhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ olması,
zorunludur.
Ortak giriĢim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif
vermeye yetki verdikleri kiĢiler tarafından imzalanması gerekir.
Konsorsiyum olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarında, Konsorsiyum ortaklarının iĢin uzmanlık
gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel ayrı ayrı yazılacaktır. Konsorsiyum ortaklarının iĢin uzmanlık
gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluĢturacaktır.
Madde 25 - Tekliflerin geçerlilik süresi
Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha
kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Ġhtiyaç duyulması halinde SözleĢme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 (otuz) gün süre ile
uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. Ġstekli SözleĢme Makamının bu talebini kabul edebilir veya
reddedebilir. SözleĢme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici
teminatı iade edilecektir.
Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleĢme koĢulları değiĢtirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmiĢse
geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata iliĢkin hükümlere
uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla
gönderilir veya imza karĢılığı elden teslim edilir.
BaĢarılı istekli sözleĢmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 60 (altmıĢ) gün için
teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 60 (altmıĢ) günlük ilk süreye 60 (altmıĢ)
gün daha eklenir.
Madde 26 - Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler
SözleĢme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri
bedelin %3 (yüzde üç)‟ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Teklif edilen bedelin %3 (yüzde üç)‟ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme
dıĢı bırakılacaktır.
Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iĢin uzmanlık
gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir.
Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik
süresinin bitiminden itibaren 60 (altmıĢ) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
Satın Alma Rehberi
8
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, SözleĢme Makamı tarafından istenilen katılma
Ģartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda sayılmıĢtır;
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
Ġlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri
teminat mektupları ile Türkiye dıĢında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluĢlarının kontrgarantisi
üzerine Türkiye‟de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat
mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir.
Madde 27 - Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi
Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte SözleĢme Makamına sunulur. Teminat mektupları
dıĢındaki teminatların SözleĢme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde
sunulması gerekir.
Ġhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra SözleĢme Makamınca muhafaza edilir. Diğer
isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. Ġhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin
teminatın verilip sözleĢmeyi imzalaması halinde iade edilir.
Madde 28 - Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri
Ġhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10
(on) gün öncesine kadar SözleĢme Makamına iletilir. SözleĢme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması
için son tarihten 5 (beĢ) gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir Ģekilde, internet sayfasında
ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.
SözleĢme Makamı, kendi giriĢimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi
sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.
Madde 29 - Tekliflerin sunulması
Teklifler aĢağıdaki Ģekilde teslim edilmelidir:
SözleĢme makamına doğrudan elden Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-MANĠSA adresine teslim edilmeli
ve teslim karĢılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.
BaĢka yollarla ulaĢtırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim
edilmelidir; bir dıĢ paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı - Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B
Zarfı - Mali Teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.
Mali teklif dıĢındaki, teknik teklifi oluĢturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim
formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve
mali kimlik formu).
Bu kuralların herhangi bir Ģekilde yerine getirilmemesi, (örn. MühürlenmemiĢ zarflar ya da teknik teklifte fiyata
herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır.
Madde 30 - Tekliflerin mülkiyeti
SözleĢme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak,
teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.
Madde 31 - Tekliflerin açılması
Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aĢağıda yer alan usul uygulanır;
a)
Değerlendirme Komitesince bu ġartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiĢ olduğu bir
tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye baĢlanır.
b) Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınıĢ sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde
isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iĢe ait olduğu, ihaleyi
yapan SözleĢme Makamının açık adresi ve zarfın yapıĢtırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp,
mühürlenmesi veya kaĢelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla
belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.
c)
Mal alımı ve yapım iĢi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınıĢ sırasına göre
açılır. Ġsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne
Satın Alma Rehberi
9
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Ġstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.
Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından
incelenir. Teknik değerlendirme aĢamasında eĢik puana ulaĢamayan teklifler kabul edilmeyeceği için,
mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.
d) c bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların
Değerlendirme Komitesi BaĢkanı tarafından onaylanmıĢ bir sureti isteyenlere imza karĢılığı verilir.
e)
Bu aĢamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluĢturan belgeler düzeltilemez
ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
Madde 32 -Tekliflerin değerlendirilmesi
Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne
uygun olmadığı bu ġartnamenin 30. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin
değerlendirme dıĢı bırakılmasına karar verilir.
Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin,
isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.
Ancak,
a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taĢıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere,
sunulan belgelerde teklifin esasını değiĢtirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması
halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin belgeler,
b) Ġsteklilerce sunulan ve baĢka kurum, kuruluĢ ve kiĢilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taĢıması
zorunlu asli unsurlar dıĢında, belgenin içeriğine iliĢkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi
düzenleyen kurum, kuruluĢ veya kiĢilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine iliĢkin
belgeler,
verilen süre içinde tamamlanacaktır.
Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına iliĢkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale
tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım
Ģartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.
Bu ilk değerlendirme ve iĢlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun
olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.
Bu aĢamada, yapım iĢi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu iĢi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik
kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı
belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılır.
En son aĢamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol
edilir.
Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması
halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi
tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve
bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.
Ġstekli düzeltilmiĢ teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 (beĢ) gün içinde yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Ġsteklinin düzeltilmiĢ teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir
cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.
Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede,
Ģartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve
metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama
yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 (seksen) eĢik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif
zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 (seksen) eĢik puanı aĢan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali
değerlendirme (puanlama) aĢamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma
isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düĢük bedelli teklife 100 (yüz) puan verilir ve diğer teklifler orantılı
olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı
hesaplanır.
Satın Alma Rehberi
10
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
DeğiĢik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur’u m.13)SözleĢme Makamının tekliflerin mali
kaynakları aĢması halinde aĢan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde,
sözleĢme için kullanılabilecek azami bütçeyi aĢan teklifler elenecektir1.
Ġhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik ġartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir.
yapım iĢi ihalelerinde ihale, Ģartname gerekliliklerini karĢılayan uygun teklifler arasında en düĢük teklifi veren
istekliye verilecektir.
Madde 33 - Ġsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi
Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine SözleĢme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karĢılaĢtırılması ve
değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını
isteyebilir.
Bu açıklama, hiçbir Ģekilde teklif fiyatında değiĢiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan Ģartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak Ģekilde kullanılamaz.
SözleĢme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.
Madde 34 - Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde SözleĢme Makamının serbestliği
Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine SözleĢme Makamı, gerekçelerini net bir Ģekilde belirterek, verilmiĢ
olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. SözleĢme Makamı bütün tekliflerin
reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Ġptal, aĢağıdaki durumlarda gerçekleĢebilir:
a)
Teklif sürecinin baĢarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi
ya da hiçbir teklif gelmemesi;
b) Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değiĢmesi;
c)
(DeğiĢik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli olan tüm
tekliflerin sözleĢme için ayrılan azami bütçeyi aĢması (SözleĢme Makamının tekliflerin mali
kaynakları aĢması halinde aĢan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç) 2;
d) Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;
e)
Ġstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleĢmenin normal Ģekilde ifasını imkânsız kılması.
Ġhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. Ġhale sürecinin iptal edilmesi
durumunda, SözleĢme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. ġayet ihale süreci, herhangi bir
teklifin dıĢ zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamıĢ haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.
SözleĢme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya
çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmıĢ olsa bile, sorumlu tutulamaz.
Ġhale sürecinin iptal edilmiĢ olması, SözleĢme Makamının Kalkınma Ajansı‟na karĢı olan sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Madde 35 - Etik Kurallar
Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında SözleĢme Makamının gerçekleĢtirdiği
ihalelerde aĢağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;
a)
Tetkik, inceleme, netleĢtirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından
teĢebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadıĢı yollarla
uzlaĢma eylemleri, Değerlendirme Komitesi‟ni ya da SözleĢme Makamını etkilemeye çalıĢması,
teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.
b) Ġstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatıĢmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da
proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir Ģekilde bağlantı kurmamalıdır.
c)
Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iĢ hayatının gerektirdiği Ģekilde tarafsız ve
güvenilir bir Ģekilde davranmalıdır.
1
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur‟u m.13 ile değiĢtirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde,
mali teklifleri, sözleĢme için kullanılabilecek azami bütçeyi aĢan teklifler elenecektir”.
2
21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı MüsteĢarlık Olur‟u m.14 ile değiĢtirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan
yeterli olan tüm tekliflerin sözleĢme için ayrılan azami bütçeyi aĢması;”.
Satın Alma Rehberi
11
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer
destekleme faaliyetlerinden de dıĢlanmasına neden olabilir.
Madde 36 - Ġtirazlar
Ġhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluĢan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif
sahipleri, SözleĢme Makamına (Kalkınma Ajansı‟na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler.
SözleĢme Makamının Ģikâyetin alınmasını takip eden 90 (doksan) gün içerisinde bir cevap vermesi
gerekmektedir.
Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, SözleĢme Makamı ile bağlantıya geçerek görüĢ
bildirmeli ve Ģikâyetçi (istekli) ile SözleĢme Makamı arasında oluĢan soruna dostane bir çözüm getirerek iĢleri
kolaylaĢtırmaya çalıĢmalıdır.
Eğer yukarıda anlatılan yöntem baĢarılı olmazsa; istekli, olayı SözleĢme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı
sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.
Okudum, kabul ediyorum. .../.../2014
İmza
Teklif Veren
Satın Alma Rehberi
12
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri
Satın Alma Rehberi
13
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
SÖZLEġME VE ÖZEL KOġULLAR
Genel KoĢullardaki hükümlerde değiĢiklik varsa Özel KoĢullarda değiĢiklikler belirtilir. Burada verilen Özel KoĢullar
örnek niteliğinde olup genel uygulamalara göre yazılmıĢtır. Bu nedenle sizin ihalenize iliĢkin hükümleri de kapsar. Sizin
için de geçerli olduğunu düĢündüğünüz maddeleri aynen koruyabilirsiniz.
YAPIM ĠġĠ SÖZLEġMESĠ
Bir tarafta
Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-MANĠSA
("SözleĢme Makamı"), ve
Diğer tarafta
 Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı 
 Hukuki statüsü / unvanı 3
< Resmi tescil numarası >4
<Açık resmi-tebligat adresi>
<Vergi dairesi ve numarası>,
(“Yüklenici”) olmak üzere, taraflar aĢağıdaki hususlarda anlaĢmıĢlardır:
ÖZEL KOġULLAR
Madde (1)
Konu
Bu SözleĢmenin Konusu MANĠSA-Salihli‟de uygulanacak Mevcut 4000m3/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma
Tesisinin 8000 m3/güne Çıkarılması Ġçin Teknik ġartnamede Tanımlı Olan Ġlave Ünitelerin ĠnĢaat
ĠĢlerinin Yapılması ve 8000 m3/gün Kapasiteli Kimyasal Arıtma Sisteminin Kurulması’dır.
Madde (2)
SözleĢmenin Yapısı
Yüklenici, bu ihalede belirlenmiĢ olan ve öncelik sırasına göre, Özel KoĢullar (“Özel KoĢullar”) ve aĢağıdaki
Eklerde belirtilen koĢullardan oluĢan Ģartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:
Ek-1: Genel KoĢullar
Ek-2: Teknik ġartname (ĠĢ Tanımı)
Ek-3: Teknik Teklif <Organizasyon ve Metodoloji ve Kilit Uzmanların ÖzgeçmiĢleri dâhil>
Ek-4: Mali Teklif (Bütçe Dökümü)
Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çeliĢki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen
öncelik sırasına göre uygulanır.
Madde (3)
SözleĢme Bedeli ve Ödemeler
SözleĢme Bedeli : .......………… TL‟dir.
SözleĢme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.
Ödemeler, hak ediĢ esasına göre yapılacaktır.
SözleĢme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden
itibaren inceleme yapacak ve hak ediĢin ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine
transfer gerçekleĢtirilecektir.
Yüklenici sözleĢmeye uygun olarak iĢi bitirmediği takdirde SözleĢme Makamı tarafından 10 (on) gün süreli
gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleĢme bedelinin ‰1 (binde bir)‟i oranında
gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protestoçekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleĢme feshedilir.
3
4
Yüklenici olan taraf Ģahıs olduğu durumlarda.
Geçerli olan hallerde. ġahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eĢdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.
Satın Alma Rehberi
14
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Madde (4)
BaĢlama Tarihi
Uygulamaya baĢlama tarihi sözleĢmenin her iki tarafça imzalandığı tarih Ģeklindedir.
Madde (5)
Uygulama Süresi
SözleĢmenin II ve III no.lu ekleri dâhilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleĢmenin taraflarca
imzalandığı günden itibaren 5(beĢ) gün içinde yapım iĢleri genel Ģartnamesi hükümlerine göre yer teslimi
yapılarak iĢe baĢlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, iĢyeri teslim tarihinde 475(dörtyüzyetmiĢbeĢ) gün (385 gün
iĢ yapımı ve teslimi(ilk 200 gün kimyasal ünitelerin tamamlanması ve son 30 günü eğitim),90 gün deneme
iĢletme ve bakım) takvim gününde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
Madde (6)
Raporlama
Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel KoĢulların ilgili maddelerinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekliyle sunar.
Madde (7)
ĠletiĢim - Tebligat Adresleri
7.1
SözleĢme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleĢme ile ilgili tüm yazıĢmalarda sözleĢmenin baĢlığı ve
kimlik numarası belirtilecektir. YazıĢmalar, bu sözleĢmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya
elden teslim edilecektir.
7.2
Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmıĢ sayılır. Tarafların
adres değiĢikliğine iliĢkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından
sorumluluk kabul edilmez.
Madde (8)
SözleĢmenin Tabi Olduğu Hukuk ve Dili
8.1
SözleĢmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.
8.2
SözleĢmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletiĢim Türkçe yapılır.
Madde (9)
Teminatlar
Bu sözleĢme kapsamında iĢin ihale edildiği Yüklenici tarafından sözleĢme imzalama aĢamasında sözleĢme
makamının vereceği form örneğine uygun teklif ettiği bedelin % 6 ‟sı oranında kesin süresiz teminat mektubu
verilecektir.
SözleĢme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.
Yüklenici tarafından Genel KoĢulların 29 uncu maddesi gereği her türlü riskleri içeren all risk sigorta
yapılacaktır.
Madde (10) AnlaĢmazlıkların Giderilmesi
(a)
Bu sözleĢmeyle ilgili ya da bu sözleĢmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir Ģekilde
çözümlenemeyen herhangi bir anlaĢmazlık Salihli mahkemelerince çözülür.
ĠĢ bu sözleĢme, SözleĢme Makamında kalacak Ģekilde, 1(bir) asıl, 1(bir) kopya nüsha olarak hazırlanmıĢ olup,
SözleĢme Makamı tarafından onaylı bir kopyası yükleniciye verilir. SözleĢme Damga Vergisi Yüklenici
tarafından ödenecek ve makbuzu “SözleĢme Makamı”na ibraz edilecektir.
Yüklenicinin
SözleĢme Makamının
Adı:
Adı:
Unvanı:
Unvanı:
Ġmzası:
Ġmzası:
Tarih:
Tarih:
Satın Alma Rehberi
15
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Söz. Ek-1: Genel KoĢullar
Satın Alma Rehberi
16
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Söz. EK:01
Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde
Yapım ĠĢi SözleĢmelerine ĠliĢkin
GENEL KOġULLAR
Genel KoĢullar hiçbir Ģekilde değiĢtirilemez. DeğiĢiklik yapılması gereken maddeler Özel KoĢullarda verilir. Özel
KoĢulların Genel KoĢullara göre hukuksal önceliği vardır.
BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ
Madde 1)
Tanımlar ve Genel Kurallar
(1) SözleĢmede yer alan aĢağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taĢıyacaklardır.
Ġdari emir / talimat: (SözleĢmeye konu iĢin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından
Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.
Yüklenici: SözleĢme konusu iĢleri yerine getirmeyi bir sözleĢme altında taahhüt eden taraf.
SözleĢme: Mali destek sözleĢmesi kapsamındaki iĢlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve
gerek bu Genel KoĢulları gerekse sözleĢmenin iliĢiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmıĢ
anlaĢma.
SözleĢme Makamı: Yüklenici ile sözleĢmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleĢmenin kendi adına bağıtlandığı kamu
hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kiĢilik.
SözleĢme bedeli: Özel KoĢulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.
Ay / Gün: takvim ayı / günü.
Genel zarar-ziyan bedeli: SözleĢmede evvelce belirtilmemiĢ olan ve taraflardan birinin sözleĢmeyi ihlal etmesi
nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karĢılıklı
anlaĢmasıyla kararlaĢtırılan tutar.
Maktu zarar-ziyan bedeli: SözleĢmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören
tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleĢmede belirtilen tazminat.
Proje: SözleĢmeye konu iĢin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.
Proje Yöneticisi: SözleĢmenin uygulanmasını SözleĢme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kiĢi.
SözleĢme konusu iĢ: Yüklenici tarafından SözleĢme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım iĢleri
ile ilgili faaliyetler.
ĠĢ Tanımı (Teknik ġartname): SözleĢme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, SözleĢme konusu
iĢlerin yerine getirilmesine iliĢkin Ģartları, gerekleri ve / veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan
durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve / veya ulaĢacağı sonuçları belirten doküman.
(2) SözleĢmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden iĢgününe kadar uzar.
(3) Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin
de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.
(4) KiĢileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, Ģirketleri ve tüzel kiĢiliğe sahip bütün kuruluĢları içerdiği
addedilecektir.
Madde 2)
Bildirimler ve Yazılı HaberleĢmeler
(1) Yazılı bir haberleĢme belgesinin alınması için belirlenmiĢ bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici
söz konusu yazılı haberleĢme belgesinin alındığının karĢı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte,
gönderici her durumda yazılı iletiĢim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri
önceden almalıdır.
(2) SözleĢme gereğince herhangi bir kiĢi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller / rızalar, onaylar,
belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça
geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.
Satın Alma Rehberi
17
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 3)
SözleĢmeye Davet
(1) Ġhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleĢme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini
takip eden 7 inci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle
SözleĢme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.
(2) Ġsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen 5 (beĢ) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen
iĢlerde) sözleĢmeyi imzalaması Ģarttır.
Madde 4)
Ġhalenin SözleĢmeye Bağlanması
(1) SözleĢme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan Ģartlara uygun olarak hazırlanan sözleĢme, SözleĢme
Makamı adına yetkili kiĢi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde, sözleĢme
ortak giriĢimin bütün ortakları tarafından imzalanır.
Madde 5)
SözleĢme Yapılmasında Ġsteklinin Görev ve Sorumluluğu
(1) Ġhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla Ġsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),
(e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek
sözleĢmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
(2) Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla Ġsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan
belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da
düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma iliĢkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.
(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde
kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.
(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıĢında usulüne göre sözleĢme yapmayan istekli,
SözleĢme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleĢtireceği diğer ihalelere katılmaktan 3 (üç) yıl süreyle
yasaklanır.
(5) Yüklenici, iĢleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleĢmede öngörüldüğü
Ģekilde), yürütecek, tamamlayacak ve iĢlerde olabilecek kusurları sözleĢme hükümlerine uygun olarak
giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun,
gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve iĢçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.
(6) Yüklenici, iĢin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici
nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. Ġlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler
ise, öngörülmüĢ tedbirler alınarak ve usulüne uygun Ģekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi
halinde yüklenici, SözleĢme Makamının ve üçüncü Ģahısların tüm zararlarını karĢılamak zorundadır.
Madde 6)
SözleĢme Yapılmasında SözleĢme Makamının Görev ve Sorumluluğu
(1) SözleĢme Makamının sözleĢme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3.
Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 (beĢ) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir
noter ihbarnamesi ile durumu SözleĢme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek Ģartıyla, taahhüdünden
vazgeçebilir.
(2) Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.
Madde 7)
SözleĢmenin Devri, Alt SözleĢme
Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir Ģahsa / tarafa vermek üzere sözleĢmeyi devredemez, alt
sözleĢme (taĢeron sözleĢmesi) yapamaz. SözleĢmenin devri, taĢerona verilmesi sözleĢmenin ihlali olarak
addedilecektir.
SÖZLEġME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Madde 8)
Bilgi / Doküman Temini
(1) SözleĢme Makamı sözleĢmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve / veya dokümanı derhal
Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleĢmenin sonunda SözleĢme Makamı‟na iade edilecektir.
(2) SözleĢme Makamı, sözleĢmenin baĢarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep
edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde iĢbirliği yapacaktır.
(3) SözleĢme Makamı, sözleĢmenin Ģaibeden uzak, etkin ve saydam iĢleyebilmesi için gerekli her türlü belgenin
temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli giriĢimlerde bulunmakla yükümlüdür.
Satın Alma Rehberi
18
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
YÜKLENĠCĠNĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Madde 9)
Genel Yükümlülükler
(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karĢılıklı akdedilen sözleĢmeye uygun olarak iĢi yürütecektir. Yüklenici,
faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranıĢları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve
müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peĢinen kabul eder.
(2) Yüklenici sözleĢmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve / veya dokümanı derhal SözleĢme
Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleĢmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. SözleĢme
Makamı‟nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. SözleĢme
konusu iĢin yürütülmesi süresince kat edilen aĢamalar ve detaylar SözleĢme Makamına en kısa zamanda
bildirilecektir.
(3) Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi
personelinin, sorumlu olduğu kiĢilerin ve yerel çalıĢanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını
sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalıĢanlarının ve sorumlu olduğu kiĢilerin söz konusu yasa ve
yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruĢturma, kovuĢturma ve dava karĢısında
SözleĢme Makamı‟nın zarar görmeyeceğine peĢinen kefil olacaktır.
(4) Yüklenici sözleĢmeye konu iĢi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve
teamüllere riayet ederek gerçekleĢtirecektir.
(5) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere, sözleĢmeye konu iĢin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir
Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karĢılaĢırsa ve ek
maliyetlerin gerekeceği ve / veya sözleĢmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici
süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iĢ bu Genel KoĢullardaki maddelere uygun olarak SözleĢme
Makamını bilgilendirilecektir. Engelin Ģiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değiĢikliği
yapmak veya sözleĢmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.
(6) Verilen teklifin SözleĢmeye konu iĢ için gereken tüm standart araĢtırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.
(7) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟nin sözleĢmeye konu iĢin mevzuata ve sözleĢme kurallarına uygun olarak
yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için SözleĢme Makamı‟nın veya
temsilcisinin iĢ mahalline giriĢini sağlamakla ve iĢ mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.
(8) Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği Ģartların Proje Yöneticisi‟nin yetkilerinin veya sözleĢmenin
kapsamının dıĢında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak,
emri aldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir. Ġdari talimatın
yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.
(9) ġayet Yüklenici iki veya daha fazla kiĢinin oluĢturduğu bir konsorsiyum ya da ortak giriĢimden oluĢuyorsa,
bu kiĢilerin tümü sözleĢme hükümlerini yerine getirmekten müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu
sözleĢmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak giriĢim adına hareket etmek üzere tayin
edilmiĢ bulunan kiĢi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.
(10) SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak giriĢimin yapı ve
bileĢiminde yapılacak her türlü değiĢiklik sözleĢmenin ihlali olarak addedilecektir.
(11) Kalkınma Ajansı ile SözleĢme Makamı arasındaki sözleĢme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma
Ajansı‟nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır.
Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması
gereklidir.
(12) Tasarım bileĢeni olan sözleĢmelerde; Yüklenici, yapım iĢlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan
yararlanarak, SözleĢme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu iĢlemlerin
sorumluluğunu üstlenecektir. Özel KoĢullar ve Teknik ġartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik
dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel KoĢullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine
sunulur ve SözleĢme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve
diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici,
SözleĢme Makamının personelini eğitir Özel KoĢullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını
teslim eder ve bunları güncel halde tutar.
(13) Yüklenici iĢleri kendisi yönetecektir veya bu iĢi gerçekleĢtirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu
Ģekildeki atamalar onay için SözleĢme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri
çekilebilir.
Satın Alma Rehberi
19
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
(14) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere Özel KoĢullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleĢmenin uygulama
programını hazırlayarak SözleĢme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aĢağıdakileri ihtiva
edecektir:
a) Yüklenicinin iĢlerin yürütülmesini önerdiği sıra;
b) Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;
c) Yüklenicinin iĢlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;
d) SözleĢme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniĢ bilgi ve ayrıntılar
(15) Onay için SözleĢme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel
KoĢullarda belirtilir. Özel KoĢullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar
ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. SözleĢme Makamının
uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel
KoĢullarda yer alır. SözleĢme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleĢme altındaki hiçbir
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
(16) SözleĢme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değiĢiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte
iĢlerin ilerlemesi programa uymazsa, SözleĢme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir
ve gözden geçirilmiĢ programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.
(17) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel KoĢullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre
geçici iĢler de dâhil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve / veya modeller ile sözleĢmenin uygulanması için
SözleĢme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için SözleĢme Makamına sunacaktır.
Onay kararının 30 (otuz) gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmıĢ kabul edilecektir.
(18) Yüklenici, SözleĢme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıĢtırması, ayarlaması
ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.
(19) Yapım iĢlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve
kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmıĢ
nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere SözleĢme Makamına
teslim edilecektir.
(20) Yüklenici, sözleĢmenin yürütülmekte olduğu Ģartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde
SözleĢme Makamı‟na temin edecektir. SözleĢme Makamı / Proje Yöneticisi, olağandıĢı ticari giderlerden
kuĢkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleĢme konusu iĢ
mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini
yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.
(21) Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iĢ sahasına getirildiğinde, sadece
iĢlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir
kısmını, iĢ sahası dıĢına çıkaramaz.
Madde 10)
ĠĢ Ahlakı / DavranıĢ Kuralları
(1) Yüklenici, gerek mesleğine iliĢkin iĢ ahlakı ve / veya davranıĢ kurallarına gerekse doğru muhakeme ve
takdir yetkisine uygun olarak, SözleĢme Makamı‟na karĢı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman
olarak hareket edecek, SözleĢme Makamını zor duruma düĢürecek tutum ve davranıĢlardan kaçınacaktır. Aksi
durumda SözleĢme Makamı, Yüklenicinin sözleĢme altında tahakkuk etmiĢ hakları saklı kalmak kaydıyla,
sözleĢmeyi feshedebilir.
(2) Yükleniciye sözleĢme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleĢme kapsamındaki iĢleri yerine
getirmesi karĢılığı düzenlenecek hak ediĢler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup
baĢka herhangi bir ödeme yapılamaz.
(3) Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleĢmede veya projede
kullanılan ya da sözleĢme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmıĢ hiçbir
malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma
hakkına sahip değildir.
(4) Yüklenici ve personeli gerek sözleĢme süresince gerekse sözleĢmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik
koĢullarına riayet edecek, sözleĢmenin yürütülmesi sırasında veya sözleĢmenin yerine getirilmesi amacıyla
yapılan etüt, test ve araĢtırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir Ģekilde
SözleĢme Makamı‟na zarar verecek veya onu zaafa düĢürecek Ģekilde kullanmayacaklardır.
(5) SözleĢmenin yürütülmesi olağandıĢı ticari giderlere yol açmayacaktır. ġayet olağandıĢı ticari giderler
meydana gelirse sözleĢme feshedilecektir. OlağandıĢı ticari giderler deyimiyle, sözleĢmede belirtilmeyen veya
sözleĢmeye atfen uygun Ģekilde akdedilmiĢ bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya
meĢru hizmet karĢılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen
Satın Alma Rehberi
20
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kiĢiye ödenmiĢ komisyonlar veya her yönüyle paravan bir Ģirket
izlenimi uyandıran firmalara ödenmiĢ komisyonlar kastedilmektedir.
(6) Yüklenici, sözleĢme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır.
Yazılı izin olmaksızın sözleĢmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.
Madde 11)
Çıkar ÇatıĢması
(1) Yüklenici sözleĢmeyi tarafsız ve objektif bir Ģekilde ifa etmesini tehlikeye düĢürecek durumları önlemek
veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle SözleĢme Makamına herhangi bir külfet
getirilemez. SözleĢmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatıĢmaları gecikmeksizin SözleĢme
Makamı‟na yazılı olarak bildirilmelidir.
(2) SözleĢme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel
değiĢimini talep etmek de dâhil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. SözleĢme Makamı, bu sebeple
uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koĢuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan
sözleĢmeyi derhal feshedebilir.
(3) Yüklenici, sözleĢmenin bu Ģekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü
SözleĢme konusu iĢin teminiyle sınırlandıracaktır. SözleĢme Makamı‟nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde,
Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin
herhangi bir kısmı için teklif vermek de dâhil olmak üzere projeye ait iĢleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer
hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.
(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalıĢan diğer kiĢiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun,
SözleĢme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen
sözleĢmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kiĢilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri
halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.
(5) Yüklenici ve sözleĢmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya
kontrolü altında çalıĢan baĢka kiĢiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında
sağlanmıĢ olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.
Madde 12)
Ġdari ve Mali Cezalar
(1) SözleĢmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlıĢ veya sahte
beyanda bulunmaktan suçlu görülmüĢse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi
ölçüde yerine getirmediği tespit edilmiĢse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami 3 (üç) yıl süreyle
Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleĢmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin
verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.
Yüklenici bu cezaya karĢı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletiĢim yöntemiyle yapılan tebligattan
itibaren 7 (yedi) gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karĢı herhangi bir yanıt
vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde
Kalkınma Ajansı‟nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale
gelecektir. Ġlk ihlalden itibaren 5 (beĢ) yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı 6 (altı) yıla
çıkarılabilecektir.
(2) Mücbir sebepler dıĢında sözleĢme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen
Yükleniciler toplam SözleĢme bedelinin %10 (yüzde on)‟u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. Ġlk ihlalden
itibaren beĢ yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında,
tekrarlanması halinde bu oran %20 (yüzde yirmi)‟ye yükseltilebilecektir.
(3) Yüklenici sözleĢmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / iĢi bitirmediği takdirde SözleĢme
Makamı tarafından 10 (on) gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleĢme
bedelinin %1 (yüzde bir)‟i oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun
devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleĢme
feshedilir.
Madde 13)
Tazmin Etme Yükümlülüğü
(1) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, SözleĢme Makamı‟nı ve onun vekilleri ile
çalıĢanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal
hükümlerin veya üçüncü Ģahısların / tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin
SözleĢme konusu iĢleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep,
dava, kayıp ve zararlara karĢı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. ġöyle ki:
a) SözleĢme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30
(otuz) gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;
Satın Alma Rehberi
21
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
b) Yüklenicinin SözleĢme Makamı‟na karĢı azami sorumluluğu sözleĢme bedeline eĢit bir tutarla sınırlı
olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlıĢ fiilleri dolayısıyla üçüncü
Ģahıslara / taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;
c) Yüklenicinin sorumluluğu sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan
kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak
ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.
(2) Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, SözleĢme Makamı‟nın talebi halinde,
Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleĢme konusu iĢlerin
yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.
(3) Yüklenici aĢağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir Ģekilde
sorumluluk taĢımayacaktır:
a) SözleĢme Makamı‟nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya
Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık
olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya
zorlaması veya
b) Yüklenicinin talimatlarının SözleĢme Makamı‟nın vekilleri, çalıĢanları veya bağımsız Yüklenicileri
tarafından yanlıĢ ve uygunsuz Ģekilde uygulanması.
(4) Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleĢme
konusu iĢlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleĢmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam
edecektir.
Madde 14)
Sağlık, Sigorta ve ĠĢ Güvenliği Düzenlemeleri
(1) SözleĢme Makamı, Yüklenicinin ve / veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden
ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluĢunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa
süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu SözleĢme Makamı‟na vermelerini talep edebilir.
(2) Yüklenici, sözleĢme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleĢme altında çalıĢtırdığı veya iĢ yaptırdığı
diğer kiĢiler için iĢ hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.
(3) Yüklenici, SözleĢme Makamının talep etmesi halinde, sözleĢmenin imzalanmasından itibaren 20 (yirmi) gün
içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu
poliçeyi sözleĢme süresince geçerli tutacaktır.
Söz konusu sigorta poliçesi sözleĢme süresince aĢağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:
a) Yüklenicinin, çalıĢtırdığı personeli etkileyen hastalık ve iĢ kazaları bakımından sorumluluğu;
b) SözleĢmenin ifasında kullanılan SözleĢme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;
c) SözleĢmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü Ģahısların / tarafların veya SözleĢme Makamı‟nın
ve çalıĢanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve
d) SözleĢmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde
oluĢabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iĢ göremezlik.
(4) Yüklenici, SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik
poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.
(5) Yüklenici, çalıĢanları ve uzmanları için bu kiĢilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karĢı gerekli emniyet ve
iĢ güvenliği tedbirlerini alacaktır.
(6) Yüklenici, çalıĢanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve SözleĢme
Makamı‟nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalıĢanının veya uzmanının
hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya SözleĢme Makamı tarafından
haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kiĢileri güvenliğe kavuĢturmak için gerekli iĢlem ve eylemleri derhal
yapacaktır. ġayet Yüklenici söz konusu iĢlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal
bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleĢmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.
Madde 15)
Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları
(1) SözleĢmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, Ģemalar,
çizimler, Ģartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici /
doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe SözleĢme Makamı‟nın
mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleĢmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri
SözleĢme Makamı‟na teslim edecektir. Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmadan, bu
doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleĢme dıĢı amaçlar için kullanamaz.
Satın Alma Rehberi
22
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
(2) Telif hakları ve diğer fikri veya sınaî mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere, SözleĢmenin yürütülmesi
sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak SözleĢme Makamı‟nın mutlak
mülkiyetinde olacaktır. SözleĢme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu
durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü
Ģekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.
Madde 16)
Personel ve Ekipman
(1) Yüklenici, Ģartname gereği özgeçmiĢleri sunulan kilit uzmanlar dıĢında, sözleĢmenin uygulanması
kapsamında çalıĢtırmayı düĢündüğü bütün personeli SözleĢme Makamı‟na bildirmek zorundadır. Personelin
sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık
düzeyi belirtilecektir. SözleĢme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.
(2) SözleĢme Makamı‟nın onayı üzerine projede çalıĢacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde
baĢlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından
Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde iĢbaĢı yapacaklardır.
(3) Özel KoĢullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleĢmede çalıĢan personel iĢyerlerine yakın bir
yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dıĢında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin
o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir.
(4) Yüklenici:
a) Personele iĢbaĢı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleĢmenin her iki tarafça imzalanmasını
takip eden 7 (yedi) gün içinde Proje Yöneticisi‟ne iletecektir;
b) Her bir personelin geliĢ ve gidiĢ tarihlerini Proje Yöneticisi‟ne bildirecektir;
c) Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine iliĢkin talebini
Proje Yöneticisi‟ne sunacaktır.
(5) Yüklenici, personelinin belirlenmiĢ görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yapabilmeleri için gerekli
ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.
Madde 17)
Personelin DeğiĢtirilmesi
(1) Yüklenici, SözleĢme Makamı‟nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmıĢ personelde değiĢiklik
yapmayacaktır. Yüklenici aĢağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değiĢikliği teklif etmelidir:
a) Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.
b) Yüklenicinin kontrolü dıĢındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değiĢikliğinin gerekli olması.
(2) Bu sebeplere ek olarak, eğer SözleĢme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya
sözleĢme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte
bulunarak sözleĢmenin yürütülmesi sırasında personel değiĢikliği isteyebilir.
(3) Personel değiĢikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve
deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz.
Yüklenicinin eskisiyle eĢdeğer niteliklere ve / veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda,
SözleĢme Makamı, eğer sözleĢmenin düzgün Ģekilde ifası tehlikeye düĢüyorsa sözleĢmeyi feshetmeye karar
verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düĢüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu
takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak Ģekilde tekrar müzakere
edilecektir.
(4) Personelin değiĢtirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın
hemen değiĢtirilemediği veya yeni uzmanın göreve baĢlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda,
SözleĢme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın geliĢine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın
geçici yokluğunu telafi edecek baĢka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, SözleĢme Makamı,
uzmanın veya yerini alacak kiĢinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.
SÖZLEġMENĠN ĠFA EDĠLMESĠ
Madde 18)
SözleĢmenin Ġfasında Gecikmeler
(1) SözleĢmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici SözleĢme konusu iĢi sözleĢmede
belirtilen süre içinde yerine getirmezse, SözleĢme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleĢme
altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleĢmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu
arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.
(2) Maktu zarar-ziyan bedeline iliĢkin günlük oran sözleĢme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi
suretiyle hesaplanır.
Satın Alma Rehberi
23
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
(3) Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleĢme bedelinin %15 (yüzde on beĢ)‟ini aĢarsa, SözleĢme
Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleĢmeyi feshedebilir ve iĢleri Yüklenicinin namı
hesabına tamamlayabilir.
Madde 19)
SözleĢmede DeğiĢiklikler
(1) Toplam sözleĢme tutarında yapılacak değiĢiklikler de dâhil olmak üzere, sözleĢmedeki önemli maddi
değiĢiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleĢmede bir değiĢiklik talebi gelirse,
Yüklenici bu talebini değiĢikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 (otuz) gün önce SözleĢme
Makamı‟na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve SözleĢme Makamı‟nın da kabul ettiği
değiĢiklik talepleri bu hükme tabi değildir.
(2) DeğiĢiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değiĢikliğin mahiyetini ve
biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde
Proje Yöneticisi‟ne aĢağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:
a)
Ġfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere iliĢkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve
b) SözleĢme ifa programında veya Yüklenicinin sözleĢme altındaki yükümlülüklerinde gerekli
değiĢiklikler
(3) Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değiĢikliğin
uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değiĢikliğin uygulanmasına karar verirse,
bir idari talimat düzenleyerek değiĢikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen Ģartlarla Proje Yöneticisi tarafından
tadil edildiği Ģekilde yürütüleceğini belirtecektir.
(4) DeğiĢikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değiĢikliği hemen uygulamaya
baĢlayacak ve bunu yaparken sanki değiĢiklik sözleĢmede belirtilmiĢ gibi buradaki Genel KoĢullar kendisi için
bağlayıcı olacaktır.
(5) SözleĢme Makamı, Proje Yöneticisi‟nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici
de, SözleĢme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka
hesabını SözleĢme Makamı‟na yazılı olarak bildirecektir. SözleĢme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka
hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.
(6) SözleĢme Makamı‟nın sözleĢmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmıĢ olarak addedilecektir.
(7) Hiçbir değiĢiklik geçmiĢe dönük olarak yapılamaz. Ġdari emir veya zeyilname Ģeklinde olmayan veya iĢ bu
Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleĢme değiĢiklikleri geçersiz ve
hükümsüz sayılacaktır.
Madde 20)
ÇalıĢma Saatleri
(1) Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalıĢma günleri ve saatleri iĢin gerektirdiği Ģartlara ve yasa,
yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.
(2) Yüklenici çalıĢma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiĢtiremez. ÇalıĢma saatlerinin, SözleĢme Makamının
çalıĢma saatleriyle uyumlu olması ve olası değiĢikliklerde SözleĢme Makamının onayının alınması zorunludur.
Madde 21)
Ġzinler
(1) SözleĢmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak
yıllık izinler Proje Yöneticisi‟nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.
Madde 22)
Kayıtlar
(1) Yüklenici, iĢle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar
Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalıĢma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin
tamamen iĢin yerine getirilmesi için kullanılmıĢ olduğunu yeterince kanıtlayacak Ģekil ve ayrıntıda olmalıdır.
(2) Yüklenici personelinin çalıĢtığı günlerin kaydedildiği çalıĢma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından
muhafaza edilmelidir. ÇalıĢma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya SözleĢme Makamı‟nın
yetkilendirdiği bir kiĢi veya bizzat SözleĢme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura
edilen tutarlar bu çalıĢma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iĢ yapan uzmanlarda, çalıĢma
zamanı çizelgeleri çalıĢılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iĢ yapan uzmanlarda ise, çalıĢma zamanı
çizelgeleri çalıĢılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve iĢin icabı olarak SözleĢme amaçları çerçevesinde
yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalıĢma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya
saate dâhil edilebilir.
Satın Alma Rehberi
24
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
(3) Bu kayıtlar sözleĢme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar,
çalıĢma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaĢım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fiĢleri ve
arızi giderlere iliĢkin fatura veya makbuzlar da dâhil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve
kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması
sözleĢmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleĢmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.
(4) Yüklenici, Proje Yöneticisi‟ne veya SözleĢme Makamı‟nın yetkilendirdiği herhangi bir kiĢiye veya SözleĢme
Makamı‟nın kendisine ve Kalkınma Ajansı‟na gerek iĢin temini sırasında ve gerekse sonrasında iĢle ilgili kayıt
ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.
Madde 23)
Adli ve Ġdari Mercilerce Yapılacak Ġncelemeler
(1) Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk eriĢilebilir ve
dosyalanmıĢ Ģekilde tutacaktır.
(2) Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleĢtirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı
sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.
Madde 24)
Ara ve Nihai Raporlar
(1) Yüklenici sözleĢme süresince, sözleĢme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak
mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluĢacaktır.
Bu raporların formatı sözleĢmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen
Ģekilde olacaktır.
(2) SözleĢme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu
raporda -eğer varsa- sözleĢmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmıĢ olan baĢlıca problemlerin kritiği de yer
alacaktır.
(3) Bu nihai rapor, sözleĢme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde Proje
Yöneticisi‟ne iletilecektir. SözleĢme Makamını bağlamayacaktır.
(4) SözleĢmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir
kesin hak ediĢ raporu düzenleyecektir.
Madde 25)
Raporların ve Dokümanların Onaylanması
(1) Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların SözleĢme Makamı tarafından
onaylanması bunların sözleĢme Ģartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.
(2) SözleĢme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde, bunlarla ilgili kararını
Yükleniciye bildirecek ve Ģayet bu rapor veya dokümanları reddetmiĢse ya da bunlarda değiĢiklik talep etmiĢse
gerekçelerini belirtecektir. Eğer SözleĢme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında
herhangi bir görüĢ belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin
alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde SözleĢme Makamı görüĢlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse
dokümanlar veya raporlar onaylanmıĢ addedilecektir.
(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değiĢiklikler yapılmak kaydıyla SözleĢme Makamı tarafından
onaylandığı durumlarda, SözleĢme Makamı talep ettiği değiĢiklikler için, 15 (on beĢ) günden fazla olmamak
koĢuluyla, bir süre belirtecektir.
(4) SözleĢmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eĢ zamanlı olarak yürütüldüğü haller
hariç olmak üzere, her bir safhanın ifa edilmesi SözleĢme Makamı‟nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi
bulunacaktır.
ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSĠLĠ
Madde 26)
Ön Ödeme ve Ödemeler
(1) SözleĢmenin Özel KoĢullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleĢme bedelinin %20 (yüzde yirmi)‟sini
geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu
sunacaktır.
(2) Yapım iĢi ve hizmet alımı sözleĢmelerinde ödemeler hak ediĢ esasına göre yapılacaktır. SözleĢme Makamı,
Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve
ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleĢtirilecektir.
(3) Mal alımı sözleĢmelerinde ödemeler, sözleĢme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme
öngörülmesi durumunda, sipariĢ mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya
istinaden ödenir.
Satın Alma Rehberi
25
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Madde 27)
EK 3 - Teklif Dosyası
Giderlerin Ġncelenmesi ve Doğrulanması
(1) Ġhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından
gerçekleĢtirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karĢılanmak üzere, uluslararası
kabul görmüĢ bir yasal denetim organının üyesi olan bir dıĢ denetçi tarafından faturaların ve mali raporların
incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.
(2) Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriĢ ve eriĢim haklarını tanıyacaktır.
(3) Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara baĢvurur.
Madde 28)
Ödemeler ve Geç Ödemeye Tahakkuk Ettirilecek Faiz
(1) SözleĢme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk
gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 (üç) puan ilave
ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.
Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dâhil) ile SözleĢme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç)
arasında geçen süre için geçerli olacaktır.
(2) SözleĢme Makamı‟nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.
(3) Hizmet alımı sözleĢmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalıĢma zamanı çizelgelerinin
kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar
açıklanmıĢ olmalıdır.
(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin iĢin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine iliĢkin tüm
yükümlülüklerini yerine getirmiĢ olmasına ve SözleĢme Makamı‟nın iĢin son safhasını veya kısmını onaylamıĢ
olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin / son hak ediĢ raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından
sunulması ve bunların SözleĢme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.
(5) SözleĢme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmıĢ sayılmaz.
(6) AĢağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, SözleĢme Makamı,
Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, SözleĢme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya
kısmen askıya alabilir:
a) Yüklenicinin sözleĢmeyi ifa etmekte temerrüde düĢmesi;
b) SözleĢme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve SözleĢme Makamı‟nın kanaatine göre projenin veya
sözleĢmenin baĢarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.
(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen SözleĢme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana
gelebilecek aksaklıklar hiçbir Ģekilde Kalkınma Ajansı‟na izafe edilemez.
Madde 29)
Kesin Teminat ve Sigorta
(1) SözleĢme Makamı yapacağı sözleĢmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici,
sözleĢme bedelinin %6 (yüzde altı)‟sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.
(2) Kesin teminat mektubu, mali kuruluĢun antetli kâğıdına yazılmıĢ ve yetkili imzaları haiz Ģekilde düzenlenir.
(3) Özel KoĢullar baĢka türlü Ģart koĢmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 (kırk beĢ) gün
içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.
(4) Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde,
SözleĢme Makamı, ya Ģimdiye kadar yapılmıĢ ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı SözleĢme altında
Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse
SözleĢmeyi feshedebilir.
(5) Eğer sözleĢme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin SözleĢme Makamı‟na olan borçları kesin
teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluĢ her ne sebeple olursa olsun ödemeyi
geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.
(6) Özel koĢullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım iĢlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve
zararların önlenmesini teminen, iĢin yenilenmesine yetecek meblağda, iĢ ve iĢ yerini sigorta ettirecektir. Sigorta
hem Yüklenici hem de SözleĢme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleĢme ile yükümlü olunan herhangi
bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.
(7) Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalıĢanları tarafından iĢlerin
yürütülmesinden kaynaklanan kiĢisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü Ģahıslar tarafından
yapılan taleplere karĢı sorumludur ve SözleĢme Makamının bu tür taleplere karĢı sorumlu tutulamayacağını
peĢinen kabul eder.
Satın Alma Rehberi
26
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Madde 30)
EK 3 - Teklif Dosyası
Borç Tutarlarının Yükleniciden Tahsil Edilmesi
(1) Yüklenici nihai olarak onaylanmıĢ bedelden daha fazla ödenmiĢ olan ve dolayısıyla SözleĢme Makamına
borçlu bulunduğu bütün tutarları SözleĢme Makamı‟nın talebi üzerine 15 (on beĢ) gün içinde geri ödeyecektir.
Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, SözleĢme Makamı, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 (üç) puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil
yoluna gidecektir.
(2) SözleĢme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir Ģekilde borçlu olunan tutarlardan
mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve SözleĢme Makamı‟nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması
konusunda anlaĢmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek
sağlayan kuruluĢ sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak SözleĢme Makamının yerini alabilir.
(3) SözleĢme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen
Yüklenici tarafından üstlenilecektir.
Madde 31)
Yapım ĠĢlerinde Kabul ve Bakım
(1) Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleĢtirilen sözleĢme konusu iĢlerin
doğrulanması çalıĢmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.
(2) SözleĢme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inĢaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya
baĢlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inĢaat bölümlerinin SözleĢme Makamı tarafından devralınmasından
önce mutlaka bunların kısmi kabul iĢlemleri gerçekleĢtirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi
tarafından yapılacak iĢlere iliĢkin envanterin hazırlanmıĢ olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi
arasında önceden mutabakata varılmıĢ olması koĢuluyla kabulden önce devir gerçekleĢebilir. SözleĢme Makamı
bir yapı, bunların bir kısmı veya inĢaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya iĢçilikten
dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dıĢında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda
olmayacaktır.
(3) Tamamlanmaları üzerine baĢarılı bir Ģekilde denetim / incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde
bulundurulması halinde, yapım iĢleri, SözleĢme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi
tanzim edilecek veya tanzim edilmiĢ sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların
yanı sıra, iĢlerin sözleĢmede belirtilenlere uygun bir Ģekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır
hale geldiğine iliĢkin görüĢler yer alır.
(4) Bakım süresi özel koĢullarda veya Ģartnamede belirtilmemiĢ ise, 365 (üç yüz altmıĢ beĢ) gündür. Yüklenici,
bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, iĢçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur
veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.
(5) Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu Ģekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son
sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiĢ olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 (otuz) gün
içinde bir kopyasını SözleĢme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.
(6) Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmıĢ olduğu kabul edilinceye
kadar, Yüklenicinin iĢleri tamamen gerçekleĢtirmiĢ olduğu kabul edilmeyecektir.
(7) Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve SözleĢme Makamı, kesin kabul belgesinin
tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamıĢ, yerine getirilmemiĢ herhangi bir borçluluğu yerine getirme
bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı,
sözleĢme Ģartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.
Madde 32)
Mal Alımı SözleĢmelerinde Teslim, Kabul ve Garanti ĠĢlemleri
(1) Yüklenici sözleĢme koĢullarına göre malları teslim eder. Mallara iliĢkin riskler, geçici kabullerine kadar
yükleniciye aittir.
(2) Yüklenici, sözleĢmede belirtildiği Ģekilde malların ulaĢacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini
engellemek için uygun Ģekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta
depolama sırasında karĢılaĢabilecekleri fiziki ve iklim Ģartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek
Ģekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dıĢının iĢaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel KoĢullarda
belirlenen koĢullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değiĢikliklerle uyum içinde olmalıdır.
(3) Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez.
Yüklenici, sözleĢmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30
(otuz) gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin baĢvurusunu reddetmezse, bu sürenin son
gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.
Satın Alma Rehberi
27
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
(4) Mallar, masraflarını Yüklenicinin karĢılayacağı, öngörülen doğrulama ve test iĢlemleri tamamlanana kadar
kabul edilmiĢ sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve / veya malların son teslim noktasında
yürütülebilir.
(5) Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aĢağıdakileri emretme ve
karar verme hakkına sahiptir:
a. SözleĢmeye uygun olmadığını düĢündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;
b. Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiĢtirilmeleri,
c. Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme iĢçilik ya da
tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın
sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,
d. Yapılan iĢ, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleĢmeye uygun
olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleĢme Ģartını yerine getirip
getirmedikleri.
(6) Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karĢılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu
talimata uymazsa, SözleĢme Makamının talimat gereklerini baĢkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili
ve bundan kaynaklanan tüm masraflar SözleĢme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden
düĢülür.
(7) ġartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir iĢaret
konur. Bu iĢaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek Ģekilde olmamalıdır.
Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından
masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak Ģartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iĢ kabul edilmez.
(8) Mallar, sözleĢmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiĢ olarak kabul
edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almıĢ sayıldıklarında SözleĢme Makamına
devredilir.
(9) Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için
baĢvurur. Proje Yöneticisi de baĢvurudan itibaren 30 (otuz) gün içerisinde aĢağıdaki iĢlemlerden birini uygular:
a) Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleĢmeye göre tamamlandığı tarihin
yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası SözleĢme Makamında
kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da
b) Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu iĢlemleri belirterek baĢvuruyu
reddeder.
(10) Eğer Proje Yöneticisi 30 (otuz) gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse,
geçici kabul onay belgesini vermiĢ sayılır.
(11) Kısmi sevkiyat durumunda SözleĢme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.
(12) Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleĢmenin uygulanmasıyla ilintili bir iĢ için gerek
duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak
ve Kabul yerini sözleĢmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.
(13) Yüklenici, malların yeni, kullanılmamıĢ, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleĢtirir
durumda olduğunu eğer aksi sözleĢmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin
Ģartnamede belirtildiği Ģekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme
ya da iĢçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel KoĢullarda
belirtildiği Ģekilde geçerli kalır.
(14) Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aĢağıda belirtilen durumları
düzeltmekle sorumludur:
a) Kusurlu malzeme, hatalı iĢçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,
b) Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,
c) SözleĢme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.
(15) Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karĢılayarak düzeltir. DeğiĢtirilen
ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren
baĢlar. Eğer sözleĢme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen
parçalar için uzatılır.
(16) Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluĢursa SözleĢme Makamı ya da Proje Yöneticisi
durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme
yoluna gitmezse, SözleĢme Makamı;
a) Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme iĢini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından
Satın Alma Rehberi
28
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
karĢılanacak Ģekilde baĢkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar SözleĢme Makamı tarafından
Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düĢülür.
b) SözleĢmeyi feshedebilir.
(17) Yükleniciye hemen ulaĢılamayan acil durumlarda ya da ulaĢıldığında Yüklenicinin gerekli iĢlemleri
yapmadığında, SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karĢılanmak üzere iĢi
yürütürler ve yapılan iĢlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler
(18) Garanti süresi geçici kabul tarihinde baĢlar ve garanti yükümlülükleri Özel KoĢullar ve Teknik ġartnamede
belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemiĢse 365 (üç yüz altmıĢ beĢ) gün olarak kabul edilecektir.
(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleĢmedeki yükümlülüklerini Proje
Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin
kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 (otuz)
gün içinde hazırlanır.
(20) SözleĢme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmıĢ varsayılana
kadar tamamlanmıĢ sayılmaz.
Madde 33)
Fiyatlarda DeğiĢiklik
(1) Özel KoĢullarda aksi öngörülmedikçe fiyat / ücret oranları veya tutarları değiĢtirilemeyecektir.
SÖZLEġMENĠN ĠHLALĠ VE FESĠH
Madde 34)
SözleĢmenin Ġhlali
(1) Tarafların herhangi biri sözleĢme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde
sözleĢmeyi ihlal etmiĢ addedilir.
(2) SözleĢmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aĢağıdaki hukuki çarelere baĢvurma
hakkına sahip olacaktır:
a)
Zarar-ziyan bedelinin karĢılıklı mutabakatla tahsili ve / veya
b)
SözleĢmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
(3) Zarar-ziyan bedeli iki Ģekilde olabilir:
a)
Genel zarar-ziyan bedeli veya
b) Maktu zarar-ziyan bedeli.
(4) SözleĢme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye
ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.
(5) SözleĢme Makamının, sözleĢme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma
hakkı saklıdır.
Madde 35)
SözleĢmenin Askıya Alınması
(1) SözleĢme konusu iĢin ihale edilmesine iliĢkin prosedürlere veya sözleĢmenin ifa edilmesine maddi hatalar
veya usulsüzlükler veya sahtekârlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda SözleĢme Makamı sözleĢmenin
yürütülmesini askıya alacaktır.
(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekârlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden
kaynaklanması halinde SözleĢme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekârlıkların
ciddiyetiyle orantılı Ģekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiĢ olduğu tutarları geri
alma hakkına sahip olacaktır.
Madde 36)
SözleĢmenin SözleĢme Makamı Tarafından Feshi
(1) SözleĢme, sözleĢmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve
karĢılığında ödeme yapılmamıĢsa, kendiliğinden fesh olunmuĢ addedilecektir.
(2) Fesih, SözleĢme Makamının veya Yüklenicinin sözleĢme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel
getirmeyecektir.
(3) Bu Genel KoĢullar‟da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, SözleĢme Makamı aĢağıdaki durumlardan
herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleĢmeyi
feshedebilir:
a) Yüklenicinin SözleĢme konusu iĢi önemli ölçüde sözleĢmeye uygun Ģekilde yerine getirmemesi;
Satın Alma Rehberi
29
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
b) Yüklenicinin iĢin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek Ģekilde yükümlülüklerini
yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından
yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;
c) Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal
etmesi;
d) Yüklenicinin sözleĢmeyi devretmesi veya sözleĢme altındaki iĢleri taĢerona vermesi;
e) Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine
verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaĢmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu
hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir
prosedür neticesinde bu türden durumlara düĢmesi;
f)
Yüklenicinin mesleki fiil ve davranıĢlarıyla ilgili olarak kesinleĢmiĢ hüküm ifade eden bir mahkeme
kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiĢ olması;
g) Yüklenicinin SözleĢme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya
suistimalden suçlu bulunmuĢ olması;
h) Yüklenicinin sahtekârlık, yolsuzluk, suç örgütüne iĢtirak veya baĢka bir yasadıĢı faaliyet münasebetiyle
kesinleĢmiĢ hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiĢ olması;
i) Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen baĢka bir tedarik sözleĢmesi prosedürünü veya
destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için
sözleĢmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiĢ olması;
j) SözleĢmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kiĢiliğinde, niteliğinde,
statüsünde veya Ģirket üzerindeki kontrolünde değiĢikliğe yol açan bir kurumsal yapı değiĢikliğinin
meydana gelmiĢ olması;
k) SözleĢmenin ifa edilmesini önleyen baĢka bir yasal engelin zuhur etmiĢ olması;
l) Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı
sağlayan kiĢinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben SözleĢme Makamı Yüklenicinin
namı hesabına olmak üzere ya iĢi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir Ģahısla / tarafla baĢka bir sözleĢme
akdedecektir. SözleĢme Makamı‟nın, SözleĢmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin iĢin tamamlanmasındaki
gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleĢme altında daha önceden maruz kalınmıĢ yükümlülükler saklı kalmak
kaydıyla, derhal sona erecektir.
(5) Yüklenici, sözleĢmenin feshi üzerine veya sözleĢmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, iĢin süratli ve
düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak Ģekilde tamamlanmasını teminen gerekli
adımları derhal atacaktır.
(6) Proje Yöneticisi sözleĢmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle
Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.
(7) SözleĢme Makamı SözleĢme konusu iĢ tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma
yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa iĢin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini
Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir
bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.
(8) ġayet SözleĢme Makamı tarafından sözleĢme feshedilirse, SözleĢme Makamı maruz kaldığı zarar ve
kayıpların bedelini sözleĢmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip
bulunacaktır. Eğer sözleĢmede herhangi bir azami tutar belirtilmemiĢse, SözleĢme Makamı, sözleĢme altında
tanınan diğer hukuki çarelere baĢvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleĢme bedelinin Yüklenicinin kusuru
nedeniyle iĢin yeterli Ģekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına
sahiptir.
(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmıĢ olduğu iĢler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir
zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.
Satın Alma Rehberi
30
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Madde 37)
EK 3 - Teklif Dosyası
SözleĢmenin Yüklenici Tarafından Feshi
(1) Yüklenici, SözleĢme Makamının aĢağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, SözleĢme Makamına 15 (on
beĢ) gün önceden bildirimde bulunarak sözleĢmeyi feshedebilir:
a) SözleĢme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;
b) Hatırlatmalara rağmen SözleĢme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi veya
c) SözleĢmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle
SözleĢme Makamının iĢin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 (doksan) günden daha uzun bir
süreyle askıya alması.
(2) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshi SözleĢme Makamı‟nın veya Yüklenicinin sözleĢme altında sahip
oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.
(3) SözleĢmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda SözleĢme Makamı bu fesih dolayısıyla
Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel
KoĢulların sözleĢme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aĢamayacaktır.
Madde 38)
Vefat
(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kiĢiyse bu kiĢinin vefatı halinde sözleĢme kendiliğinden fesholunmuĢ
addedilecektir. Ancak bu kiĢinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 (on beĢ) gün
içinde sözleĢmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmiĢlerse, SözleĢme Makamı bunların yaptıkları
teklifi inceleyecektir. SözleĢme Makamı‟nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 (on beĢ) gün içinde ilgili
varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.
(2) Yüklenici bir grup gerçek kiĢiden oluĢuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmiĢse, SözleĢme
konusu iĢin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karĢılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve SözleĢme
Makamı ölen kiĢilerin vefat tarihinden itibaren 15 (on beĢ) gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya
ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuĢ taahhütlere uygun olarak sözleĢmenin sürdürülmesi
veya sözleĢmenin feshi yönünde karar verecektir. SözleĢme Makamı‟nın kararı bu husustaki teklifin
alınmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine
bildirilecektir.
(3) Bu kiĢiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleĢmenin düzgün ifa edilmesinden müĢtereken ve münferiden sorumlu
olacaklardır. SözleĢmenin devam ettirilmesi sözleĢmede hükme bağlanmıĢ teminatın düzenlenmesi ve
sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.
Madde 39)
Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve ġartları
(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aĢağıda sayılmıĢtır.
A. Mücbir sebepler;
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurum / kuruluĢlar tarafından belirlenecek benzeri diğer
haller.
Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir
sebep oluĢturacak durumun;
a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiĢ bulunması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiĢ olması,
d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin SözleĢme
Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması
e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
B. SözleĢme Makamından kaynaklanan sebepler
Ayrıca SözleĢme Makamının sözleĢmenin ifasına iliĢkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu
sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve iĢin süresinde bitirilememesi
halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya
gücünün yetmemiĢ bulunması kaydıyla yüklenicinin baĢvurusu üzerine durum SözleĢme Makamı ve Ġlgili Ajans
Satın Alma Rehberi
31
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
tarafından incelenerek yapılacak iĢin niteliğine göre iĢin bir kısmına veya tamamına iliĢkin süre uzatımı
verilebilir.
(2) Eğer sözleĢme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleĢmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten
sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleĢme altındaki
yükümlülüklerini ihlal etmiĢ sayılmayacaktır.
(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleĢme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine
getirebilecek Ģekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.
(4) SözleĢmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine
getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve
kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu
olmayacaktır. SözleĢme Makamı da, sözleĢmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer Ģekilde
sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir
sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleĢmenin kusur-temerrüt nedeniyle
Yüklenici tarafından feshinden veya sözleĢme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiĢ
ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.
(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine
getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin
mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi
yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleĢme altındaki
yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa
etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde
talimat verilmedikçe söz konusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.
(6) Eğer mücbir sebep koĢulları meydana gelir ve varlığını 180 (yüz seksen) gün boyunca sürdürürse, bu
takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların
herhangi biri 30 (otuz) gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. ġayet 30
(otuz) günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleĢme feshedilecek ve bunun
neticesinde taraflar sözleĢme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuĢ olacaklardır.
ĠHTĠLAFLARIN HALLĠ
Madde 40)
Ġhtilafların Halli
(1) SözleĢme Makamı ve Yüklenici, sözleĢmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı
dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.
(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleĢme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını
gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düĢüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer
sözleĢme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye
çalıĢacaklardır. Tarafların her biri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 (on) gün
içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaĢma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60
(altmıĢ) gün olacaktır.
(3) Dostane çözüme ulaĢma çabasının baĢarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe
zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların her biri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma
Ajansının uzlaĢtırmasıyla çözümlenmesini kararlaĢtırabilirler. UzlaĢtırma sürecinin baĢlamasından itibaren 60
(altmıĢ) gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleĢme taraflarının her biri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir
sonraki aĢamaya geçme hakkına sahip olacaktır.
(4) Dostane çözüme veya uzlaĢtırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin baĢlamasından itibaren
120 (yüz yirmi) gün içinde ulaĢılamazsa, tarafların her biri Özel KoĢulların ilgili Maddesinde belirtildiği Ģekilde
ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.
HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
Madde 41)
Hüküm Bulunmayan Haller
(1) ĠĢ bu Genel KoĢullarda ve sözleĢmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleĢmenin imzalanması ve ifası
aĢamalarında ortaya çıkabilecek ve karĢılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre
Kamu Ġhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım iĢlerine iliĢkin Tip SözleĢmelerindeki hükümler ve hukuki
referansları kıyasen uygulanır.
Satın Alma Rehberi
32
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Söz. Ek-2: Teknik ġartname (ĠĢ Tanımı)
[Teknik Ģartnamenin (iĢ tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleĢtirilecek faaliyetleri ve
yapılacak iĢleri net bir Ģekilde tanımlamak, teklif verme aĢamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti
hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin baĢvuracağı
referansı olarak hizmet etmektir. Teknik ġartname, ihale dosyasına dâhil edilir ve ihale sonucunda imzalanan
sözleĢmenin ayrılmaz bir parçası olur.
Teknik ġartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai baĢarısı için çok önemlidir. Düzgün bir Ģekilde
hazırlanmıĢ Teknik ġartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalıĢmanın öngörülen takvim dahilinde
yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]
Satın Alma Rehberi
33
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TEKNĠK ġARTNAME STANDART FORMU
(Yapım iĢi ihaleleri için)
EK 3 - Teklif Dosyası
(Söz. EK:2c)
ĠĢ, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı Ģekilde, SözleĢme Makamı
(yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düĢündüğünüz iĢin teknik özelliklerini, kullanılacak
malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlıĢ anlamaya yer vermeyecek Ģekilde
hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım ĠĢi Teknik ġartnamesi ve KeĢif Özeti aĢağıda verilmektedir.
Satın Alma Rehberi
34
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
YAPIM ĠġLERĠ ĠÇĠN TEKNĠK ġARTNAME
Proje Adı : Biz Dünyayı Atalarımızdan Miras Olarak Almadık, Çocuklarımızdan Ödünç Aldık,Salihli
OSB Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatı
SözleĢme Makamı (Yararlanıcı) : Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
1.
Genel Tanım
3
a)ĠĢin kapsamı ve yeri: Anahtar teslimi Mevcut Var Olan 4000m /gün Kapasiteli Atıksu Arıtma
Tesisinin 8000 m3/güne Çıkarılması Ġçin Teknik ġartnamede Tanımlı Olan Ġlave Ünitelerin ĠnĢaat
ĠĢlerinin Yapılması Ve 8000 m3/gün Kapasiteli Kimyasal Arıtma Sisteminin Kurulması.
b)Ödeme Ģartları: ĠĢ kapsamındaki ödemeler hak ediĢ esasına göre yapılacaktır. Hak ediĢ raporları, fiili
ihzarat ve imalat durumları göz önüne alınarak, bu sözleĢmenin eki olan Yapım ĠĢleri Genel
ġartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler yapılarak 30(otuz) günde bir
düzenlenir.Ġdare onayladıktan sonra ödenir.
1) Yüklenicinin sözleĢme konusu iĢte çalıĢtıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna iliĢkin Ģartlarda
Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi hükümleri uygulanır.
2) ĠnĢaat süresince 1 Çevre Mühendisi(5 yıl) ve 1 ĠnĢaat Mühendisi(5 yıl) sürekli olarak, iĢ programına göre de
1 Elektrik Mühendisi(3 yıl) ve 1 Makine Mühendisi(3 yıl) bulundurulacaktır.
3) SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde idare ile birlikte, atıksu değerleri tabloda belirtilen
sınır değerleri aĢan iĢletmeler tespit edilecektir. Yüklenici iĢletmelerin alması gereken tedbirleri ve yapması
gereken önlem tesisinin proje ve detaylarını idareye sunacaktır. Ayrıca tesis yapımı denetlenerek idareye
bilgi verilecektir. Yüklenici firma mevcut atıksu arıtma tesisi ile ilgili yapılması gereken iĢlerle ilgili idareye
yine bu sürede içerisinde bilgi verecektir.
Kimyasal ünite devreye girene kadar idare personeli ile yüklenici firmanın mevcut personeli birlikte
çalıĢacaklardır.
Kimyasal üniteler devreye alındığında ilk 15 günlük sürede eğitim yapılacaktır. Tüm tesis devreye alınana
kadar idare personeli, yüklenici firmanın teknik kadrosunun sorumluluğu altında birlikte çalıĢacaklardır.
Tüm tesis bitmeden son 1 ay önce OSB personeli eğitime alınacaktır.3 aylık iĢletme döneminde idare
personeli, yüklenici personel(1 adet Çevre Mühendisi,3 adet Teknik Personel) birlikte çalıĢacaklardır.
4)Kamu veya Özel sektörde yapılmıĢ minimum 4000 m3/gün veya daha yüksek kapasiteli en az 1 endüstriyel
atıksu arıtma tesisi(kimyasal ve biyolojik) inĢaatını yapmıĢ olduğunu gösterir iĢ deneyim belgesi ve iĢletme iĢi iĢ
deneyim belgesi.
2.
Teknik ġartname
A- Yapım ĠĢi
a) Yapım ĠĢleri Özel ġartnamesi (Söz. EK:2c-1)
b) Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi (Söz. EK:2c-2)
c) Proses Özel Teknik ġartnamesi (Söz. EK:2c-3)
B- Mekanik ĠĢleri
a) Mekanik ĠĢleri Özel Teknik ġartnamesi (Söz. EK:2c-4)
C- Elektrik ĠĢleri
a) Elektrik ĠĢleri Özel Teknik ġartnamesi (Söz. EK:2c-5)
b) Elektrik ĠĢleri Genel Teknik ġartnamesi (Söz. EK:2c-6)
3.
D- ĠĢletmeye Alma
a) ĠĢletmeye Alma Özel Teknik ġartnamesi (Söz. EK:2c-7)
Bakım Gereksinimi
Ġ.
Yüklenici, bakım döneminde inĢaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı,
ayrıca
Satın Alma Rehberi
35
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya iĢçilik hatasından ya
da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve / veya
b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;
c) SözleĢme Makamı tarafından veya SözleĢme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit
edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.
ĠĠ. Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karĢılanır. Yenilenen veya
değiĢtirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiĢtirmenin
yapılması ile baĢlar. SözleĢmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca
yenileme veya değiĢtirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.
ĠĠĠ. Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde SözleĢme Makamı
veya Denetleyici durumu yükleniciye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya
hasarı gidermediği takdirde SözleĢme Makamı:
a.
b.
Giderleri Yüklenici tarafından karĢılanmak üzere tamiratı / tadilatı kendisi yapar veya yaptırır;
bu durumda SözleĢme Makamı bu giderleri yüklenicinin hak ediĢlerinden ve / veya
teminatlarından keser veya
SözleĢmeyi fesheder.
IV. Hata veya hasar SözleĢme Makamı‟nın inĢaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde
kullanmasına engel oluyorsa SözleĢme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inĢaatın bu
parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.
V. Yükleniciye hemen ulaĢılamadığı veya ulaĢıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil
durumlarda SözleĢme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karĢılanmak
üzere yaptırabilir. SözleĢme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan
Yükleniciye bildirir.
VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım
iĢi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak ediĢlerden mahsup
edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar
görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.
VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel KoĢullar ve Teknik ġartnamede belirtilir. Bakım süresi
belirtilmediği takdirde 365 (üç yüz altmıĢ beĢ) gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleĢtiği
tarihte baĢlar.
VIII. Geçici kabul gerçekleĢtikten sonra Yüklenici inĢaatı etkileyebilecek ve kendisinden
kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici
geçici kabulün gerçekleĢme tarihinden itibaren Özel ġartlar‟da belirtildiği üzere yapımın sağlam
olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.
4.
Çevre ile ilgili gereksinimler
Yapım iĢleri, inĢaatın hem çevre hem etraftaki yerleĢim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini
asgariye indirecek Ģekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla
yükümlüdür.
5.
Yasalara Uyulması
Türkiye‟de çalıĢanların istihdamına iliĢkin koĢullar gözetilir ve her tür çalıĢanın istihdamına iliĢkin
yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. Ġsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve
sonuçlanan ihale kapsamındaki iĢlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye‟de geçerli her
türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.
6.
Görünürlük / Tanınırlık Gerekleri
Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı iĢleri projeyi açıklayıcı mahiyette
panolarla tanıtılmalıdır.
Satın Alma Rehberi
36
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA-SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
YAPIM ĠġLERĠ ÖZEL ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-1)
Satın Alma Rehberi
37
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
1. ĠĢ Programı
Madde 1. Yüklenici, SözleĢmenin imzalanmasından önce teklifi ile birlikte vermiĢ olduğu detaylı iĢ
programını revize edecek ve geniĢletecek, iĢlerin inĢası, imalatı, montajı, testi, iĢletmeye alınması, bakımı ve
garantisi tarihlerini kesin olarak belirtecek ve revize iĢ programı Yükleniciyi bağlayıcı olarak SözleĢme Ekine
konacaktır.
Yüklenici sözleĢmenin imzalanmasının ardından, yüklenici sözleĢme eki ĠĢ Programını son haline
getirerek ĠĢveren‟in uygun görüĢüne sunulacaktır. Bu iĢ programında; proje onay dosyası hazırlığı / ÇEVRE VE
ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞI onayı, satın almanın, imalat iĢlerinin, Ģantiyeye teslimlerin, inĢaatın,
kurmanın/montajın, testlerin, iĢletmeye almanın, geçici kabulün, iĢletmenin, kesin kabulün her aĢaması da dahil
olmak üzere Yüklenicinin iĢleri yürütmede izlemeyi ön gördüğü sıralamalar belirtilecektir.
Herhangi bir zaman veya aĢamada, Yüklenicinin fiili ilerleme durumu programın gerisinde kalır veya
kalacağı anlaĢılırsa, Yüklenici programı iĢin bitirilmesi tamamlama süresi içinde kalacak Ģekilde revize eder.
Ġlerlemeyi hızlandıracak önlemlerini açıklar. ĠĢi hızlandırma ile ilgili tüm masraflar Yükleniciye aittir.
Yüklenici hazırlamıĢ olduğu iĢ programındaki faaliyetleri ne Ģekilde gerçekleĢtireceğini açıklayan bir
“Yöntem Raporu” nu hazırlayıp uygun görüĢe sunacaktır.
Yüklenicinin iĢ programı tüm iĢleri, ve bu iĢ ile ilgili tüm detayları içerecektir:
1. Tesis projesinin hazırlanması, gerekli mercilere onaylatılması, ( Çevre ve ġehircilik Bakanlığı vb.)
2. ġantiye personelinin temini,
3. ġantiye tesisleri, makine ve ekipman temini ve montajı,
4. Tesis yerinin hazırlanması,
5. Arıtma ünitelerinin inĢaatı ve montajı,
6. Geri kalan tesisin inĢaatı ve montajı, iĢletme binasının yapılması,
7. Tesisin test edilmesi, iĢletmeye alınması ve 3 ay boyunca iĢletme çalıĢmaları ile tesisin bakımı,
8. Performans garanti süresi çalıĢmaları,
9. Tesisin ilgili kuruma kabulünü yaptırmak
SözleĢme kapsamındaki diğer çizim ve hesaplar da iĢ programlarında verilen tarihlerde sunulacaktır.
2. Saha Etütleri
Madde 2. Projelerde ön görülen yapıların aplikasyonu sırasında, yapıların sağlam zemine oturtulması
esastır.Ġstekli yapıların sağlam zemine oturtulmasını sağlamak için gerekli göreceği ilave test ve etütleri bedelsiz
olarak yaptırır. Zemin etüdü konusunda iĢveren tarafından verilen bilgiler bağlayıcı değildir. Tesisin inĢaatı
sırasında uygulamada Yükleniciye gerekecek ilave çalıĢmalar, Yüklenicinin kendi tasarrufundadır. Ġlave çalıĢma
için ayrıca bedel ödenmeyecektir.
3. Rapor ve Fotoğraflar
Madde 3.
3.1. Raporlar
Yüklenici aylık raporlar hazırlayacak ve bunların kopyalarını Ġdari ġartname ve SözleĢme tasarısında
belirtilen hükümler çerçevesinde ĠĢverene sunacaktır. Aylık raporların içerikleri, bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla aĢağıdakileri kapsayacaktır:
1. ĠĢlerin yapımını etkilemesi halinde olumsuz hava koĢulları ile ilgili bilgiler,
2. Yüklenici‟nin iĢgücü ve tesis verimi.
3. Tamamlanan iĢlerin özeti.
4. ĠĢ kapsamı ve özelliklerinin tarifi.
5.Gerektiği takdirde belgelenmek üzere iĢler veya iĢyeri ile ilgili problemlerin detayları.
6.GerçekleĢtirilen ilerlemenin SözleĢmedeki iĢ programı ile karĢılaĢtırılarak gösterildiği tablolar.
Satın Alma Rehberi
38
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
7.Daha sonra gerçekleĢtirilecek iĢlerin özeti ve gerekiyorsa revize iĢ programı.
8.ġantiyeye gelen ana malzeme, makine ve ekipmanlarla ilgili açıklamalar.
9.Rapor periyodunda ortaya çıkan her tür olay, zorluk ve problemler,
10.Onaylı iĢ programına uygunluk: meydana gelen gecikmeler, bu gecikmelerin sebepleri ve bunların
telafi edilmesine yönelik önlemler.
11.ĠĢin ilerlemesini gösteren fotoğraflar, rapora dahil edilecektir .
3.2. Fotoğraflar
Yüklenici, raporlarında iĢin ilerleyiĢini ve bitimini göstermek üzere hem dijital ortamda hem de basılı
olarak renkli fotoğraflar verecektir. Fotoğraflar ayrıca dijital ortamda, CD‟de teslim edilecektir. Her fotoğrafın
arkasına çekildiği tarih, yer vb. bilgiler yazılacaktır.
Yüklenici, ĠĢveren tarafından istenecek tüm rapor ve fotoğrafların masraflarını teklif fiyatı kapsamında
verecek, ayrıca bedel talep etmeyecektir.
4. Zemin Suları
Madde 4. Yüklenici, ĠĢlerin yapımı sırasında ihtiyaç duyulan ilave çalıĢmaları yaptıracaktır. Ġlave
çalıĢmalar için ayrıca bedel ödenmeyecektir. ĠnĢaat süresince iĢ sahasında mevcut bulunan kanalizasyon ve
drenaj sistemlerindeki akıĢın devamlılığı sağlanacaktır. ĠĢlerin düzgün inĢasını temin etmek üzere, hafriyatın ve
temel inĢaatının kuru zeminde yapılmasını temin için varsa temellerdeki sular çekilecek ve çalıĢmalar kuru
ortamda yapılacaktır. Yüklenici temelde herhangi bir su birikintisine karĢı gerekli olan sızıntı kontrollerini
yapacaktır.
5. Su TaĢmaları
Madde 5. Yüklenici, çalıĢmalarında su taĢımaları ve sel basmasına karĢı iĢ sahasını, tüm iĢleri ve kendi
personelini korumak için yeterince önlem almalıdır.
TaĢkın durumunda havuz iç ve dıĢ basınçlarını dengelemek için Yüklenici tüm tahkikleri yapmak ve her
türlü önlemi almakla yükümlüdür.
6. Yollar Üzerinde Yapılacak ĠĢler
Madde 6. Yüklenici ilgili makamların müsaadesini alacak ve Devlet Karayollarının,Devlet
Demiryolarının,OSB‟nin veya Belediyenin yollarının üzerinde ve civarında yapılacak iĢlerde bu makamların
koyduğu uyulması gereken standart usullere uyacaktır.
Trafiğin istikamet değiĢtirmesi, bunun ne biçimde olacağı, iĢaret ve levhaların adet ve yerlerini, iĢaret
lambalarını, bariyerleri vs. belirterek önerilerini ilgili makamlara bildirecektir.
Ayrıca, hafriyat döküm bölgelerinin belirlenmesi, hafriyat esnasında çıkan suların tahliyesi ve kamu
emniyeti ile ilgili iĢleri de buna dahil edecektir. Ġlgili makamların trafiğin yön değiĢmesi, emniyet, kontrol ve
devamlı bakımı için koydukları Ģartlara uymak zorundadır. Ġlgili makamların müsaadesi olmaksızın hiçbir yol
veya yolun bir kısmı kapatılmayacaktır.
Yüklenicinin, Yetkili makamlardan onayını aldığı izinlerin birer kopyası, iĢe baĢlamadan önce ĠĢverene
verilecektir.
7. Arazinin Düzenlenmesi
Madde 7. ĠĢlerin inĢası sırasında Yüklenici, iĢ sahasının etrafındaki yerlere, çevredeki iĢyerlerine ve
çalıĢanlarına zarar vermeden iĢlerini ifa edecektir. Yüklenici, çalıĢma sahalarının etrafını, ĠĢveren ile baĢka türlü
karar verilmedikçe, tel çit ile çevirecektir.
ĠĢlerin tamamlanmasından sonra Yüklenici tüm çalıĢma sahası içerisindeki ve çevresindeki alanları
ĠĢvereni tatmin edecek Ģekilde ilk haline getirecektir.
Yüklenici iĢyerinden zarar gören veya etkilenen alanları ilk haline getirmek zorundadır ve gerekiyorsa
bu alanlara toprak dökecek ve çimen, fidan ve ağaç ekecektir. Ayrıca projelerinde gösterilen boĢ alanlara da
toprak döküp çim ekecektir.
GiriĢ kapısı gerekli geniĢlikte olacaktır. Her kapının ĠĢverenin onayladığı Ģekilde ve hava Ģartlarından
etkilenmeyen kilidi olacaktır.
Satın Alma Rehberi
39
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
8. Zeminin Hazırlanması ve Islahı
Madde 8. Yüklenici, tüm toprak iĢlerini tamamladıktan sonra Ģantiyenin arazi düzenlemesini yapacaktır.
9. ġantiye Tesisleri, Mobilizasyon ve ĠĢverenin Ġstekleri
Madde 9
9.1. ġantiye Tesisleri
Yüklenici ĠĢverene, SözleĢmenin imzalanmasından sonra Ġdari ġartname ve SözleĢme tasarısında
belirtilen hükümler çerçevesinde tesis yerinin nasıl kullanılacağına dair bir plan sunacaktır. Bu plan ofislerin ve
araba parkının, depoların, ekipmanların ve bakım ünitelerinin, diğer önemli tesislerin yerlerini gösterecektir.
Yüklenici, ĠĢverenin uygun görüĢü olmadan herhangi bir inĢaat veya montaj iĢini baĢlatmayacaktır.
9.2. Yüklenici Tarafından Sağlanacak Hizmetler ve Tesisler;
9.2.1. ĠĢveren ve ĠĢveren Temsilcisi için Hizmetler
Yüklenici, ĠĢveren Temsilcisi‟ne ve ĠĢveren tarafından yetki verilen diğer kiĢilere, istendiğinde iĢçi ve
usta sağlayacaktır. Yüklenici gereken görevleri yapacak iĢgücü sağlayacak ve istihdamın devamlılığını muhafaza
edecektir. Ustalar arazi çalıĢmalarında deneyimli olacaklardır.
9.2.2. ĠĢveren ve Personeli için Koruyucu Giysiler
Yüklenici kendi personeli için temin etmekle yükümlü olduğu gibi ĠĢveren, Kontrol ve Personeli ve
Ģantiyeye gelen ziyaretçiler içinde yeterli miktarda koruyucu giysi ve emniyet aracını temin edecek ve bunlar
aĢağıda belirtilen malzemeler ile sınırlı kalmayıp yürürlükteki ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri uyarınca
gerekli olan tüm koruyucuları kapsayacak ve kullanılmasını sağlayacaktır.
- Emniyet kaskları
- Parka (emniyet tipi)
- Lastik çizme
- Gerekli olabilecek diğer malzemeler (Kulaklık, Gözlük vb.)
Gerekli kalemlerin sayısı ve ölçüleri iĢyerinde ĠĢveren tarafından belirlenecektir.
Satın Alma Rehberi
40
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
YAPIM ĠġLERĠ GENEL ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-2)
Satın Alma Rehberi
41
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu ġartnamenin amacı, Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi
Revizyonu ve Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatı yapım iĢinin yürütülmesinde uygulanacak genel esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu ġartname, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan
anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmeye bağlanan yapım iĢlerini kapsar.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ĠĢyerleri
ĠĢyerinin yükleniciye teslimi
Madde 3ĠĢveren, iĢin yapılacağı yerleri, sözleĢme veya eklerinde aksi yazılı olmadıkça, iĢ için gerekli tesislerin
kurulmasında ihtiyaç duyulan sahalar ile hizmet yollarının geçeceği yerleri, yükleniciye bedelsiz olarak teslim
eder. ĠĢyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.
ĠĢlerin yapılacağı yerlerin yükleniciye tesliminde gecikme olması ve bunun iĢin bir kısmının veya
tamamının zamanında bitirilmesini geciktirmesi halinde, sözleĢmede tespit edilen iĢ süresi, iĢin bir kısmı veya
tamamı için gecikmeyi karĢılayacak Ģekilde uzatılır.
Zorunluluk halinde, sözleĢme bedelinin aĢılmaması ve ĠĢveren ile yüklenicinin karĢılıklı olarak
anlaĢması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiĢ olan iĢyerlerinde değiĢiklik yapılabilir. Bu durumda, iĢ baĢına
getirilmiĢ olan malzeme, araç ve makinelerin yeni iĢ yerine taĢınması giderleri ile eski iĢ yerinde (kurulmuĢ ise)
Ģantiye bina ve tesisleri yeni iĢ yerine taĢınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir. Bu durumda iĢin süresi,
iĢin bir kısmı veya tamamı için gecikmeyi karĢılayacak kadar uzatılır.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerler
Madde 4- Yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile iĢçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olan tesisler
için kullanacağı yerlerin ĠĢveren tarafından yükleniciye bedelsiz olarak verileceği sözleĢme veya eklerinde yazılı
olduğu takdirde, ĠĢveren, bu tür yerlerin, ulaĢım, malzeme temini ve iĢin ağırlık merkezi gibi hususlarla uyumlu
olmasını göz önüne alır. ĠĢveren, gerekli gördüğü takdirde, yüklenicinin kullanacağı en uygun yeri kendisi seçip
ayırarak yükleniciye gösterebilir.
Bu durumda yüklenici, ĠĢverenin gösterdiğinden baĢka yerleri ancak sahipleri ile anlaĢmak Ģartı ve
ĠĢverenin uygun görüĢü ile kullanabilir ve ĠĢverenden bu kullanım karĢılığı olarak bir bedelin ödenmesini
isteyemez.
Yüklenicinin kendi ihtiyacı için kullanacağı yerlerin temini için gereken bütün giderler yükleniciye ait
olacaktır..
ĠĢ ve iĢyerlerinin korunması ve sigortalanması
Madde 5- Yüklenici; iĢyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iĢ makineleri, taĢıtlar, tesisler ile
sözleĢme konusu iĢ için, iĢin özellik ve niteliğine göre, iĢe baĢlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen
süre içinde oluĢabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık,
sabotaj gibi risklere karĢı, “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.
ĠĢyerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldırılması
Madde 6- Yüklenici tarafından iĢin sonunda iĢyerleri her türlü ihzarattan ve çalıĢma artıklarından
çevreyle uyumlu olacak Ģekilde temizlenir.
Bundan baĢka yüklenici tarafından kendi ihtiyaçları için yapılmıĢ olan baraka, ambar, garaj, atölye vb.
tesisler, iĢin sonunda yüklenici tarafından sökülerek götürülür ve bu iĢler için kendisine hiçbir bedel ödenmez.
Satın Alma Rehberi
42
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Projeler
Anahtar teslimi götürü bedel iĢlerde uygulama projelerinin hazırlanması
Madde 7- Anahtar teslimi götürü bedel sözleĢmelerde, Yüklenici, iĢlere ait Uygulama projelerini
bedelsiz olarak 5(beĢ) takım halinde hazırlayarak 30 gün içerisinde ĠĢveren‟in uygun görüĢüne sunar.
ĠĢin devamı esnasında gerekecek veya idarece lüzum görülecek her türlü tadilat ve gerekli ilavelerle
ilgili, her türlü proje ve hesaplar (Mimari, Statik, Tesisat ve Elektrik) yüklenici tarafından bila bedel ve iĢ
programına uygun bir zaman içinde hazırlanarak, idarenin onayından sonra tatbik edilecektir.
ĠĢe ait kesin projeler 3 ay içinde hazırlanıp ilgili kuruluĢların onayına sunulacaktır.
Yüklenicinin yapacağı uygulama projeleri, hesaplar vb. sözleĢme ve eklerinde belirtilen Ģartlara, Ġhale
aĢamasında Ġstekli tarafından verilen ön projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iĢ
programını aksatmayacak Ģekilde hazırlanır ve uygulamada gerekli görülecek tüm ölçüleri ve ayrıntıları kapsar.
Yüklenici tarafından hazırlanan uygulama projelerinde ĠĢverence değiĢiklik yapılması gerekli görüldüğü
ve/veya verilen bilgiler yeterli görülmediği takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen değiĢikliklerin
yapılması ve/veya eksik bilgilerin tamamlanması için projeler, istenilenlere uygun Ģekle getirilmek üzere,
yükleniciye geri verilir. ĠĢveren, isterse projeler üzerinde kendisi de değiĢiklik yapabilir.
Uygun görüĢ verilmesi aĢamasında ĠĢveren tarafından proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit
edildiği takdirde, yüklenici ĠĢverenin yazılı talimatı üzerine ve verilen süre içinde, ayrıca bir bedel ödenmesini
istemeksizin bunları düzeltmek zorundadır.
SözleĢme veya eklerinde baĢka bir hüküm bulunmadığı takdirde, yüklenici tarafından ĠĢverene verilen
projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten baĢlamak üzere on beĢ gün içinde aynen onaylanmıĢ veya gerekli
görülen değiĢiklikler yapılmıĢ olarak veya eksiklerin tamamlanması kaydı ile yükleniciye geri verilir.
ĠĢveren, değiĢtirilmesini gerekli gördüğü projeleri, değiĢikliğin özelliğine, iĢin aciliyet durumuna göre,
isterse, yapılması gerekli görülen değiĢikliklerin daha sonra yapılması Ģartı ile uygun görebilir.
Yüklenici, hazırladığı projelerin ve hesapların hata ve eksiklerinden ve bunların her türlü sonuçlarından
sorumludur. Projelerin ĠĢveren tarafından görülmüĢ ve uygun görüĢ verilmiĢ olması yükleniciyi bu
sorumluluktan kurtarmaz.
Yüklenici tarafından hazırlanan proje ve hesapların belirlenen tarihlerde ĠĢverene verilmemesinden,
verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, ĠĢverence uygun görüĢ verilmeden geri verilmiĢ
olmalarından kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden yüklenici sorumludur.
ĠĢlerin devamı sırasında uygulama sırasında yapılmıĢ değiĢiklikleri de içeren ve iĢin bitmiĢ durumunu
gösteren nihai projeler (as-built) yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanıp orijinalleri ĠĢverene teslim edilir.
Yüklenici tarafından teslim edilen projelerin bölge müdürlüğü kontrol ve onayı sonrasında yüklenici
adına yapı ruhsatı düzenlenecektir. Yapı ruhsatı ile ilgili olarak Yapı Denetim Firması ve ġantiye ġefinin
belirlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.Yapı Denetim Firması ve ġantiye ġefi ile ilgili tüm ücret,vergi, vb
tüm ödemeler yüklenici tarafından karĢılanacaktır.ĠĢveren bu doğrultuda herhangi bir ücret ödemeyecektir.
Projelerin uygulanması
Madde 8- SözleĢme konusu iĢler, yüklenici tarafından hazırlanıp ĠĢverence uygun görülen uygulama
projelerine uygun olarak yapılır.
Projelerin zemine uygulanması sırasında meydana gelen hataların sorumluluğu ve hataların neden
olduğu zararlar ve giderler yükleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatalı iĢin bedeli de
yükleniciye ödenmez.
ĠĢveren, sözleĢme konusu iĢlerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli göreceği her türlü değiĢikliği
yapmaya yetkilidir. Yüklenici, iĢlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değiĢikliklere uygun olarak iĢe
devam etmek zorundadır. Proje değiĢiklikleri iĢin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre
talebi de ĠĢveren tarafından dikkate alınır, ancak süre uzatımı sadece ĠĢveren‟in uygun görüĢü ile verilebilir.
ĠĢveren, ĠĢveren Temsilcisi ve/veya Kontrolün yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, projelerde
herhangi bir değiĢiklik yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değiĢiklikler nedeniyle bir hak
iddiasında bulunamaz.
ĠĢlerin devamı sırasında yüklenici, proje uygulaması konusunda kendisine yapılan tebligatın sözleĢme
hükümlerine aykırı olduğu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarına uygun olmadığı görüĢüne varırsa, bu
husustaki karĢı görüĢlerini iĢverene bildirmek zorundadır.
Satın Alma Rehberi
43
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol ĠĢleri
ĠĢlerin denetimi
Madde 9. SözleĢmeye bağlanan her türlü yapım iĢleri, Organize Sanayi Bölge müdürlüğünün kendi
kontrol ekibi ve OSB müdürlüğünün yetkilendireceği müĢavir firma yetkilileri tarafından denetimi altında, Ġdari
ġartname, SözleĢme ve Ekleri‟ne uygun olarak yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleĢtirilir.
Herhangi bir iĢin, Kontrol‟ün denetimi altında yapılmıĢ olması yüklenicinin, üstlenmiĢ olduğu iĢi
bütünüyle projelerine, sözleĢme ve Ģartnamelerine, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki
yükümlülüklerini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Yüklenici, üstlenmiĢ olduğu iĢleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun
olarak yapmayı kabul etmiĢ olduğundan, uygunluk görüĢü verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre iĢi
yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin genel olarak uygunluğunu ve yeterliliğini iĢ yerinin gereklerine,
fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca iĢin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik
bakımından yeterliliğini incelemiĢ, kabul etmiĢ ve bu suretle iĢin teknik sorumluluğunu üstlenmiĢ sayılır.
Bununla birlikte yüklenici, uygunluk görüĢü verilen projelerin ve/veya Ģartnamelerin, teslim edilen
iĢyerinin veya malzemenin veyahut talimatın, sözleĢme ve eklerinde bulunan hükümlere aykırı olduğunu veya
fen ve sanat kurallarına uymadığı hususundaki karĢı görüĢlerini teslim ediliĢ tarihinden baĢlayarak on beĢ gün
içinde hem Kontrol‟e hem de ĠĢverene yazı ile bildirmek zorundadır. Bu sürenin aĢılması halinde yüklenicinin
itiraz hakkı kalmaz.
Önemli görülen durumlarda yüklenici isteklerini ĠĢveren veya Kontrol‟e, aynı Ģekilde ĠĢveren veya
Kontrol‟e de istek ve talimatlarını yükleniciye yazı ile bildirir. Söz üzerine yapılmıĢ iĢler ve iĢlemler hakkında
yüklenicinin istek ve iddiaları ĠĢveren tarafından dikkate alınmaz.
Yüklenici ile Kontrol arasında anlaĢmazlık olursa, bu anlaĢmazlık hükümlerine göre ĠĢverence karara
bağlanır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ĠĢin Yürütülmesi ve Tamamlanması
ĠĢ programı
Madde 10- Yüklenici, sözleĢmenin imzalanmasını takiben 15 gün içinde, sözleĢmede belirtilen iĢ
kısımları ve bitirme tarihleri dikkate alınarak hazırlayacağı; iĢ kalemlerini, iĢ gruplarını, aylık imalatı ve iĢ
miktarlarını, ayrıntılı iĢ programlarını hazırlayarak onaylanmak üzere iĢverene teslim edecektir.
ĠĢveren, iĢ programının verildiği tarihten baĢlamak üzere sözleĢme veya eklerinde belirlenen süre
içinde, iĢ programına olduğu gibi veya gerekli gördüğü değiĢiklikleri yaparak uygunluk görüĢü verir ve bir
nüshasını yükleniciye verir. ĠĢ programları ĠĢverenin uygun görüĢü ile geçerli olur.
Yüklenici ĠĢverence onaylanmıĢ iĢ programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde
ĠĢverenin uygun görüĢü ile iĢ programında değiĢiklik yapılabilir.
ĠĢte ĠĢverence onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği
tarihinden baĢlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iĢ programı düzenleyerek ĠĢverenin onayına
sunmak zorundadır.
Kimyasal ünitelerin devreye alınmasındaki gecikmelerde ilgili Ģartnamede belirtilen gecikme
cezasının yarısı uygulanacaktır.
SözleĢmenim imzalandığı tarihten itibaren 30.11.2015 tarihine kadar ilk 200 gün kimyasal ünitelerin
bitimi ve 30.11.2015‟e kadar kimyasal ünitelerin deneme iĢletmesi ve ek iĢler tamamlanacaktır. Son 30 gün
eğitim olacaktır.30.11.2015 itibarı ile 3 aylık deneme iĢletme süresi baĢlayacaktır.
Kimyasal ünite devreye girene kadar idare personeli ile yüklenici firmanın mevcut personeli birlikte
çalıĢacaklardır.
Kimyasal üniteler devreye alındığında ilk 15 günlük sürede eğitim yapılacaktır. Tüm tesis devreye alınana
kadar idare personeli, yüklenici firmanın teknik kadrosunun sorumluluğu altında birlikte çalıĢacaklardır.
Tüm tesis bitmeden son 1 ay önce OSB personeli eğitime alınacaktır.3 aylık iĢletme döneminde idare
personeli, yüklenici personel(1 adet Çevre Mühendisi,3 adet Teknik Personel) birlikte çalıĢacaklardır. ĠĢletme
sorumluluğu yüklenici firmada olacaktır.
Satın Alma Rehberi
44
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Yüklenicinin iĢ baĢında bulunması
Madde 11- Yüklenicinin üstlenmiĢ olduğu iĢin devamı süresince, iĢ yerinde bulunması esastır.
Yüklenici veya vekili iĢ yerinden ayrılmalarını gerektiren hallerde, Kontrol‟den izin almak
zorundadırlar.
Alt yüklenicilerin çalıĢtırılması ve sorumlulukları
Madde 12- Kamu Ġhalelerinden yasaklanmıĢ olanlar alt yüklenici olamazlar.
ĠĢverenler, iĢin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıĢtırılmasını öngörmedikleri iĢlerde, iĢlerin tamamının
yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler.
Ġhale dokümanında, sözleĢme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin ĠĢverenin onayına
sunulmasının istendiği hallerde, onaya sunulan listede yer alan alt yükleniciler için, ĠĢveren, uygunluk görüĢü
verir ve ĠĢverence uygun görülmeyen alt yükleniciler hiçbir suretle iĢ yerinde çalıĢamaz. Yüklenicinin uygun
görülen alt yükleniciler ile bunlar iĢe baĢlamadan önce sözleĢme yapması ve bir örneğini ĠĢverene vermesi
gerekir.
ĠĢverence uygun görülmüĢ alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iĢ kısımlarının iĢin devamı sırasında
değiĢtirilerek, iĢin baĢka alt yüklenicilere yaptırılması da ĠĢverenin iznine ve yukarıdaki Ģartlara tabidir.
Alt yüklenicilerin yaptığı bütün iĢlerden ĠĢverene karĢı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin
ĠĢverence kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir Ģekilde değiĢtirmez.
ĠĢveren, alt yüklenici tarafından yapılan iĢlerin sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun olmadığını
tespit ederse, alt yüklenicinin değiĢtirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir
iĢ bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.
Yüklenici ve alt yükleniciler, iĢin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme
kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, inĢai yapının tamamı için iĢe baĢlama
tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beĢ
yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal
ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında hukuki iĢlem uygulanır.
SözleĢme kapsamında yaptırılabilecek ilave iĢler, iĢ eksiliĢi ve iĢin tasfiyesi
Madde 13- Yapım sözleĢmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iĢ artıĢının zorunlu olması
halinde, artıĢa konu olan iĢ Ġdari ġartname ve SözleĢme Tasarısı‟nda belirlenen hükümler çerçevesinde
yaptırılabilir.
Hatalı, kusurlu ve eksik iĢler
Madde 14- Kontrol yüklenici tarafından yapılmıĢ olan iĢin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunu veya
malzemenin Ģartnamesine uygun olmadığını gösteren delilerle gösterdiği takdirde, gerek iĢin yapımı sırasında ve
gerekse kesin kabule kadar olan sürede bu gibi eksiklerin, hataların ve kusurların incelenmesi ve tespiti için
gerekli görülen yerlerin kazılmasını ve/veya yıkılıp yeniden yapılmasını yükleniciden isteyebilir.
Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak
tebliğe uymazsa, incelemeler Kontrolce tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.
Bu gibi inceleme ve araĢtırmaların giderleri, iĢlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun anlaĢılması
halinde yükleniciye ait olur. Aksi anlaĢılırsa genel hükümlere göre iĢlem yapılır.
Sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaĢılan hatalı, kusurlu ve malzemesi Ģartnameye uymayan iĢlerin
bedelleri, geçici hakediĢlere girmiĢ olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakediĢlerinden veya kesin hakediĢinden
veya teminatından kesilir.
Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları
Madde 15- Taahhüt konusu yapım iĢinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul iĢlemlerinin ĠĢverence
onaylanacağı tarihe kadar tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici, gerek malzemenin Ģartnameye uygun
olmamasından ve gerekse yapım iĢlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, ĠĢverence gerekli görülecek bütün
onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım iĢlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.
Yüklenici bu zorunluluğa uymadığı takdirde, ĠĢveren, kendisinden bir yazı ile yükümlülüklerini yerine
getirmesini isteyecektir. Bu talimatın yükleniciye tebliği tarihinden baĢlamak üzere iĢin özelliğine göre, talimat
yazısında ĠĢverence daha uzun bir süre verilmemiĢse, yüklenici on gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeye
fiilen baĢlamadığı veya baĢlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre iĢi bitirmediği takdirde ĠĢveren,
söz konusu onarım, düzeltme ve bakım iĢlerini, bütün giderleri yükleniciye ait olmak üzere bir baĢkasına
yaptırabilir.
Satın Alma Rehberi
45
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ĠĢveren, yüklenicinin yaptığı iĢlerde kesin kabul tarihine kadar geçen zaman içinde herhangi bir
aksaklık gördüğü takdirde, bu aksaklıkları yukarıda belirtildiği Ģekilde düzelttirip onarmakla birlikte, iĢin
niteliğine göre aksaklığı tespit edilen yapım iĢlerinin kesin kabul iĢlemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu
takdirde kabulü ertelenen kısım için, ĠĢverenin uygun göreceği bir miktarda teminat alıkonur.
Yapılan iĢlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar
meydana geldiğinde, yüklenicinin o anda iĢle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa bu takdirde ĠĢveren,
yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde
bulunamaması veya iĢe ilgi göstermemesi halinde ĠĢveren, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri
alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz.
Yapım iĢlerinde yüklenici veya alt yüklenici , inĢai yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak
yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı
için iĢe baĢlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden
itibaren de on beĢ yıl süreyle sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin
ettirilir.
ĠĢin Miktarının Artması veya eksilmesi
Madde 16- ĠĢveren iĢin devamı süresince herhangi bir imalatın miktarında uygun veya zorunlu gördüğü
değiĢiklikleri yapmaya ve Yükleniciye bu değiĢikliklere göre iĢ yaptırmaya yetkilidir.
Yüklenicinin kusuru dıĢındaki hasar ve zararlar
Madde 17- Olağanüstü haller ve doğal afetlerin iĢyerlerinde ve yapılan iĢlerde meydana getireceği
hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamında bulunduğundan yüklenici, bu hasar ve
zararlar için ĠĢverenden hiç bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler için
yükleniciye gerekli ek süre ĠĢveren‟in uygun görüĢü ile verilir.
Yükleniciye ait giderler
Madde 18- ĠĢin gerçekleĢtirilmesi için gerekli ve yüklenicinin yapmak zorunda olduğu iĢlerin
giderlerinin tümü, Ġdari ġartname ve SözleĢme Tasarısı‟nda belirlenen hükümler çerçevesinde Yüklenici
tarafından ödenir.
AtaĢmanlar ve ilgili diğer defterler
Madde 19- ĠĢyerlerinde, yapılan iĢlerin bütün ayrıntılarını günü gününe kayıt altına almak için,
örneklerine göre Ģantiye günlük defteri, röleve ve ataĢman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yüklenici ile birlikte
Kontrol tarafından tutulur. Yüklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadır. Bunlardan imzalı
birer kopya yükleniciye verilir.
Yüklenici bu belgelerle defteri imzalamıĢ olmakla içindekileri ve yapılan hesapların doğruluğunu kabul
etmiĢ olur. Ġmzalamaz ise veya ihtirazi kayıtlar altında imzalarsa karĢı görüĢlerini yazılı olarak bildirmesi için,
defter ve belgelerin kendisine gösterildiği tarihten baĢlamak üzere, on gün süre verilir. Bu süre içinde karĢı
görüĢlerini yazı ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin içinde kayıtlı hususları kabul ve imza etmiĢ sayılır. Bu
sonucu tespit eden bir tutanak düzenlenerek ataĢmana eklenir. AtaĢman defterinde, mürekkep veya sabit kalem
kullanılacak ve yazı, rakam, resim, kroki ve kesitler özenle, açık ve noksansız olacak, kazıntı ve silinti
olmayacaktır. Herhangi bir yanlıĢlık yapıldığı veya görüldüğü takdirde ilk rakam ve yazı okunacak Ģekilde üzeri
kırmızı mürekkeple çizilip, doğrusu yazılarak aynı renkli mürekkeple imza edilir.
ĠĢin süresi ve sürenin uzatılması
Madde 20. ĠĢin, sözleĢmesinde belirlenen zamanda tamamlanamaması ile ilgili hususlar, Ġdari
ġartname ve SözleĢme Tasarısı‟nda belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirilir ve ĠĢveren tarafından
karara bağlanır.
Mevcut yapıların yıkılması
Madde 21. ĠĢyerlerinde yıkılması gereken ve yükleniciye yıktırılan mevcut yapılardan çıkacak
malzemenin, yeniden değerlendirilmesi ve gerektiğinde kullanılabilmesi için bu malzemenin yüklenici tarafından
dikkatle ayıklanması ve Kontrol‟ün uygun göreceği Ģekilde saklanması yada bertaraf edilmesi gereklidir. Burada
bertaraf ile ilgili tüm giderler iĢverene aittir.
Satın Alma Rehberi
46
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Kazı ve yıkmalarda bulunan değerli eĢya
Madde 22. OSB içerisinde yapılan kazılarda ve yıkmalar sırasında elde edilen malzeme ĠĢverene aittir.
Bu gibi eĢya ve sanat eserleri veya tarihi eserlerin meydana çıkmasında, yüklenici derhal iĢ baĢındaki
Kontrol‟e bilgi vermek ve ĠĢveren gelip teslim alıncaya kadar bunları saklayıp korumak ve bu husustaki kanun,
tüzük ve yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hükümleri
uygulanır.
Kazılardan veya yıkmalardan çıkarılan malzeme
Madde 23. ĠĢin sözleĢmesinde veya eklerinde gösterilenler dıĢında kazılardan veya yapıların
yıkılmasından çıkacak malzemenin iĢte kullanılmasını Kontrol uygun görürse, yüklenici bu gibi malzemeyi
kullanmak zorundadır.
ÇalıĢanların hakları ve çalıĢma Ģartları
Madde 24. Yüklenici, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile Ġdari ġartname ve SözleĢme
Tasarısı‟nda belirlenen hükümler çerçevesinde iĢe aldığı her iĢçinin ve personelin ve teknik elemanın haklarını
vermek ve çalıĢma Ģartlarını belirlemekle yükümlüdür.
Geçici hakediĢ raporları
Madde 25. Yüklenici tarafından, teklif birim fiyat esasına göre yapılan iĢlerde hak ediĢler ve kesin
hesap, Ġdari ġartname ve SözleĢmenin ilgili maddelerine göre ödenir.
Geçici kabul
Madde 26. Yüklenici tarafından, teklif birim fiyat esasına göre yapılan iĢlerde kabul iĢlemleri Ġdari
ġartname ve SözleĢmenin ilgili maddelerine göre yapılır.
Kesin kabul
Madde 27. Yüklenici tarafından, teklif birim fiyat esasına göre yapılan iĢlerde kesin kabul Ġdari
ġartname ve SözleĢmenin ilgili maddelerine göre yapılır.
Madde 28.SözleĢme ve eklerinde bahsedilmeyen konularda Yapım ĠĢleri Genel ġartnameleri hükümleri
uygulanır.
Satın Alma Rehberi
47
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
PROSES ÖZEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-3)
Satın Alma Rehberi
48
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
1. TASARIMDA ESAS ALINAN VERĠLER
1.1 ATIKSU VERĠLERĠ
Tasarıma esas alınan debi değerleri ve atıksu parametrelerine ait kirlilik konsantrasyonları aĢağıdaki
gibidir.
1.1.1. TASARIM DEBĠSĠ
DEBĠ: 8000 m3/gün
1.1.2. TASARIM KĠRLĠLĠK PARAMETRELERĠ
Tasarımda dikkate alınan debi ve atıksu karakterizasyonu aĢağıda verilmiĢtir.
Burada tanımlanan kirlilik yükünün üzerinde atıksuyu olan iĢletmeler ön arıtma yapıp bu standartları sağladıktan
sonra kanala bağlanacaklardır.
PARAMETRE
KOI
BOI
AKM
YAĞ VE GRES
SÜLFAT
TOPLAM FOSFAT
TOPLAM KROM
KROM (+6)
KURġUN
SĠYANÜR
KADMĠYUM
DEMĠR
FLORÜR
CĠVA
BAKIR
Sıcaklık
PH
ÇĠNKO(Zn)
TOPLAM KJELDAHL AZOTU
BALIK BĠODENEYĠ(ZSF)
Satın Alma Rehberi
DEĞER
8000
2000
800
300
500
17
0,045
0,07
0,04
4
5
0,02
40
3-10
0,06
75
10
BĠRĠM
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
mg/lt
0C
mg/lt
mg/lt
49
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
1.2 ÇIKIġ SUYU STANDARTLARI
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19: KarıĢık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama DeĢarj
Standartları;
KOMPOZĠT
KOMPOZĠT
PARAMETRE
BĠRĠM
NUMUNE
NUMUNE
2 SAATLĠK
24 SAATLĠK
KĠMYASAL OKSĠJEN ĠHTĠYACI
(mg/L)
400
300
(KOĠ)
ASKIDA KATI MADDE (AKM)
(mg/L)
200
100
YAĞ VE GRES
(mg/L)
20
10
TOPLAM FOSFOR
(mg/L)
2
1
TOPLAM KROM
(mg/L)
2
1
KROM (Cr+6)
(mg/L)
0.5
0.5
KURġUN (Pb)
(mg/L)
2
1
TOPLAM SĠYANÜR (CNˉ)
(mg/L)
1
0.5
KADMĠYUM (Cd)
(mg/L)
0.1
DEMĠR (Fe)
(mg/L)
10
FLORÜR (Fˉ)
(mg/L)
15
BAKIR (Cu)
(mg/L)
3
ÇĠNKO (Zn)
(mg/L)
5
CĠVA (Hg)
(mg/L)
0.05
SÜLFAT (SO4 )
(mg/L)
1500
1500
TOPLAM KJELDAHL-AZOTU (*)
(mg/L)
20
15
BALIK BĠYODENEYĠ (ZSF)
10
10
pH
6-9
6-9
(Pt-Co)
280
260
(Ek satır:RG-24/4/2011-27914)
Renk
Arıtma Sistemi Özellikleri
Yukarıda ana hatları ile anlatılan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi aĢağıdaki ünitelerden oluĢacaktır.
1- Kimyasal Arıtma Ünitesi
 Hızlı karıĢtırıcı
 pH metre
 Kostik Dozlama Pompası
 Asit Dozlama Pompası
 Dalgıç Mikser
 Atıksu Besleme Pompası
 Klor Dozlama Pompası
 Otomatik Izgara
 Ön Çökeltim Havuz Sıyırıcısı
 Seyyar Debimetre
 Seyyar Numune Alma Cihazı
22.ETAP
 Ara Terfi Pompası
 Ġç AkıĢlı Tambur Elek
 Dalgıç Mikser
 Atıksu Ara Besleme Pompası
 Blower
 Ġnvertör
 Difüzör
 Difüzör Tesisatı
 Son Çökeltim Havuz Sıyırıcısı
 Çamur Geri Devir Pompası
 K.poli Dozlama Pompası
 Monopomp
 Oksijenmetre
Satın Alma Rehberi
50
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
3- ĠĢletme ve makine binaları (dekantör bölümü ve pano odaları)
Bu kısım iĢverence yapılacaktır.
Kontrol ve Kumanda Sistemi Özellikleri
Arıtma Tesisi iĢletme binası kontrol odasında piyano tipi bir PLC ve kontrol panosu tesis edilecek olup bu pano
üzerinde bulunan bir GeniĢ Ekran LCD üzerinden tesisteki ekipmanların çalıĢma ve arıza durumları izlenecektir.
Bu panodaki PLC, otomatik çalıĢma modunda sistemin çalıĢmasını izleyerek denetleyecektir.
ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ÜNĠTELERĠ
MADDE 1 : ATIKSU ARITMA TESĠSĠ;
Atıksu Arıtma Tesisi;
/1. Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 4000 m3/gün
/2. Kimyasal arıtma 8000 m3/gün
/3. Ġlave Atıksu Arıtma Tesisi 4000 m3/gün
Atıksular kanalizasyon hattı boyunca toplanarak, mevcut Izgara kanalına alınacaktır. Izgara ile 8 mm den büyük
katıların otomatik ızgara ile sistem giriĢi engellenecektir. Buradan ara terfii havuzuna alınan atıksular tambur
elekten geçirilmek üzere yeni inĢaa edilecek Dengeleme tankına alınacaktır. Dengeleme tankından terfi
pompaları ile atıksu yeni yapılacak kimyasal arıtma tesisinin ilk ünitesi olan kuagülasyon ünitesine
aktarılacaktır. Kuagülasyon, Flokülasyon ve Ön Çökeltim iĢlemleri ardından atıksu cazibe ile mevcut ara
dengeleme havuzuna aktarılacaktır.
Mevcut ara Dengeleme havuzunda hidrolik ve kirlilik olarak dengelenen atıksu, buradan dalgıç tip pompa ile
havalandırma havuzuna aktarılacaktır. Mevcut 4000 m3/gün havalandırma havuzuna ilaveten yeni yapılacak olan
4000 m3/gün havalandırma havuzuna dağıtımı yapılan atıksular Biyolojik artma iĢlemine tabi tutulacaktır.
Biyolojik Arıtma Tesisi Tam karıĢımlı Biyolojik Aktif Çamur Yöntemine uygun olarak boyutlandırılmıĢtır.
Havalandırma havuzunda atıksu oksijenmetre kontrolü ile havalandırılacaktır. Havalandırma havuzu ile son
çökeltim havuzu arasında bir bağlantı bulunmakta ve atıksu bu bağlantıdan Son çökeltim havuzuna geçmektedir.
Atıksu; içersinde çözünmüĢ halde bulunan organik kirleticiler üretilecek mikroorganizmalar (aktif
çamur)
tarafından tüketilerek, karbondioksit, su ve yeni biyolojik kütleye dönüĢtürülür. Havuzun havalandırmasını
Blowerlar yapacaklardır. Havalandırma havuzunun tabanına döĢenen difüzör sistemine Blowerlarla hava
basılacaktır.
Havalandırma havuzundan, son çökeltim havuzuna geçen Biyolojik olarak canlı atıksu burada çökmeye
bırakılacaktır. Tabana çöken Aktif Çamur geri çevrim sistemindeki pompa ile havalandırma havuzuna tekrar
verilebilecektir. Bu sayede havalandırma havuzundaki canlı organizma sayısını da istenilen oranda sabitlemiĢ
olacaktır. ĠĢletme esnasında geri çevrim oranlarını değiĢtirebilecektir. Son çökeltim havuzundan günlük belli bir
oranda çamur sistemden uzaklaĢtırılacaktır.
Fazla çamur, çamur stabilizasyon havuzuna gönderilecektir. Son çökeltim havuzunun üstündeki su kendi
cazibesi ile savaklanarak ve son olarak patojenlerini de yok etmek amacıyla klorlanarak deĢarj edilecektir.
Çamur stabilizasyon havuzu blower hattından havalandırılacaktır.
Çamur stabilizasyon havuzunda stabilize edilen atık çamur, monopomp
vasıtasıyla dekantöre ünitesine
basılacaktır. Monopomp sağlıklı kek elde edilmesi için hız kontrol cihazı ile çalıĢtırılacaktır. Dekantör de elde
edilen kekler bir konteynır de biriktirilerek sistemden uzaklaĢtırılacaktır.
Satın Alma Rehberi
51
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
MADDE 2 : ATIKSU ARITMA TESĠSĠ ÜNĠTELERĠ;
/1.Ara Terfi Havuzu MEVCUT
poz no
: H 101
tip
: kare planlı, prizmatik
faydalı havuz hacmi
: 75 m3
miktar
: 1 adet
boyutlar
: 5x5 m2 x h faydalı=3.0 m (+akar kod)
malzeme
: betonarme, BS20 , StIIIa
/2.Izgara Kanalı MEVCUT
poz no
: H 102
tip
: dikdörtgen planlı,
miktar
: 1 adet
Kanal Boyutları
: 7.5m x 0.65 m h: 0.5 m (+akar kod)+ by pass
malzeme
: betonarme , BS20 , StIIIa
A.KĠMYASAL ÜNĠTELER
/3.DENGELEME HAVUZU ĠNġAATI
poz no
: H.103
tip
faydalı havuz hacmi
miktar
: Kare planlı prizmalı (mevcut terfi havuzu ile birlikte)
: 1012.5 M3
:1
boyutlar
malzeme
: B=15.00 L= 1500 H max.=500 (H su 4.50)
: Betonarme C.30 WR
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
cvcvc
/4.KUAGÜLASYON HAVUZU
poz no
tip
Brüt havuz hacmi
miktar
: H.104
: Kare Planlı Prizmatik
: 56 m3
:1
boyutlar
: B=400 L=400
Hmax. =3.50
malzeme
: Betonarme C.30 WR
(Hsu 300)
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
Satın Alma Rehberi
52
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
/5.FLOKÜLASYON HAVUZU
poz no
: H.105
tip
faydalı havuz hacmi
miktar
: Kare Planlı Prizmatik
: 3 50 m3
:1
boyutlar
: B=10.00 L= 10.00 H max.= 3.50 (Hsu 300)
malzeme
: Betonarme C.30 WR
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
/6.ÖN ÇÖKELTĠM HAVUZU
poz no
: H.106
tip
: Dairesel Prizmatik
Brüt havuz hacmi
: 800- m3
miktar
:1
boyutlar
: R=16.00
malzeme
: Betonarme C.30 WR
H= 400
(Hsu 350)
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
NOT: Boyutlar iç ölçüler
B.BĠYOLOJĠK ARITMA ÜNĠTELERĠ
/7.HAVALANDIRMA HAVUZU
poz no
: H.107
tip
: Kare Planlı Prizmatik
havuz hacmi
: 5.156.10 m3
miktar
:1
boyutlar
: B= 33.10
malzeme
: Betonarme C.30 WR
L= 3400
h= 4.50 (Hsu 400)
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
Satın Alma Rehberi
53
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
/8.SON ÇÖKELTĠM HAVUZU
poz no
:H.108
tip
:Dairesel Prizmatik
faydalı havuz hacmi
: 800 M3
miktar
:1
boyutlar
: R= 1600
malzeme
: Betonarme C.30 WR
H=400
(Hsu 350)
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
/9.ÇAMUR YOĞUNLAġTIRMA
poz no
: H.109
tip
: Kare Planlı Prizmatik
havuz hacmi
: 16200 M3
miktar
:1
boyutlar
:B=600
malzeme
: Betonarme C.30 WR
L= 600
h= 45 (Hsu 400)
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
/10.ÇAMUR DEPO ALANI
poz no
: H.110
tip
: Kare Planlı
havuz hacmi
: 87.875 m3
miktar
:1
boyutlar
: B=9.25
malzeme
: Betonarme C.30 WR
L= 9.50
h=100
ST III a
Açıklama:Ekte teknik Ģartnamesi ve özellikleri verilen havuzun her Ģey dahil götürü birim fiyatıdır.
Satın Alma Rehberi
54
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
MEKANĠK KAPSAM ĠÇĠN TEKNĠK ÖZELLĠKLER
A.KĠMYASAL ARITMA TESĠSĠ
/1 Hızlı KarıĢtırıcı (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 101
tip
: Dikey Milli paslanmaz karıĢtırıcı
Malzeme
: AISI 316 kalite gövde paslanmaz çelik
Tank Boyutları
: 4,00 x 4,00 mt
Tank Derinliği
: 3,5 mt
Redüktör
: Toba veya eĢdeğeri
kapasite
: 100 d/d
miktar
: 1 adet
/2. pH metre (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 102
iĢlevi
: pH değerini ölçümleyerek kostik pompasına
m.yeri
: nötralizasyon tankı
kapasite
: 0-14 aralığında ölçüm yapabilen, çift set noktalı
imalatçı
: SEKO, E&H,WTW,EMEC veya eĢdeğeri
Aksesuar
: Prop dahil , sahada pano montajlı
miktar
: 2 adet
start - stop vermek.
/3. Kostik dozlama pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 103
iĢlevi
: Kostik çözeltisini pompalamak
m.yeri
: kimyasal depo
tip
: teflon diyaframlı
malzeme
: dozaj kafası ve çek valfler paslanmaz çelik
kapasite
: 1200 lt/h, 2 bar
imalatçı
: DOSEURO veya eĢdeğeri
Aksesuar
: emme tarafına PVC pislik tutucu ve vana, basma tarafına PVC vana donatılı.
miktar
: 1 adet + 1 adet
Satın Alma Rehberi
55
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
/4. Asit dozlama pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 104
iĢlevi
: Alüm çözeltisini pompalamak
m.yeri
: kimyasal depo
tip
: teflon diyaframlı
malzeme
: dozaj kafası ve çek valfler paslanmaz çelik
kapasite
: 1200 lt/h, 2 bar
imalatçı
: DOSEURO veya eĢdeğeri
Aksesuar
miktar
: emme tarafına PVC pislik tutucu ve vana, basma tarafına PVC vana donatılı.
: 1 adet
/5.Dalgıç Mikser (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 105
tip
: Yatay Dalgıç paslanmaz karıĢtırıcı
Kullanıldığı Ünite
: Dengeleme Tankı
ĠĢlevi
: homojen karıĢım sağlamak, çökelmelere engel olmak
Malzeme
: AISI 316 kalite paslanmaz çelik
Tank Boyutları
: 15,00 x 15,00 mt
Tank Derinliği
: 5,0 mt
Ġmalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
kapasite
: 700 – 800 rpm
miktar
: 1 adet
/6. Atıksu Besleme Pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 106
m.yeri
: yeni dengeleme havuzu
tip
: dalgıç, açık veya parçalayıcı bıçak fanlı
kapasite
: 200 m3/h, 17-20 mSS
imalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
özellik
: Kızak tip montajlı
koruma sınıfı
: IP 68, Motor sınıfı:H
Aksesuar
: sökme için zincir, Seyyar calaskar ve ayakları
Miktar
: 2 adet
Satın Alma Rehberi
56
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
/7. Klor dozlama pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 107
iĢlevi
: Sıvı Klor çözeltisini pompalamak
m.yeri
: kimyasal depo
tip
: teflon diyaframlı
malzeme
: dozaj kafası ve çek valfler paslanmaz çelik
kapasite
: 1200 lt/h, 2 bar
imalatçı
: DOSEURO veya eĢdeğeri
Aksesuar
: emme tarafına PVC pislik tutucu ve vana, basma tarafına PVC vana donatılı.
miktar
: 1 adet
/8.Otomatik Izgara (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 108
tip
: Otomatik
Malzeme
: yan gövde 316 kalite paslanmaz,
Kanal geniĢliği
: 650 mm
Kanal Derinliği
: 2500 mm (akar kod 1 m kabul edilmiĢtir.)
ġut yüksekliği
: 1000 mm
Montaj açısı
: 70
Güç
: 0,75 kW
Redüktör
: Toba veya eĢdeğeri
kapasite
: 450 m3/h
miktar
: 1 adet
Satın Alma Rehberi
57
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
/9. Ön Çökeltim Havuzu Sıyırıcısı (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: KA 109
Kullanıldığı Ünite
: Ön Çökeltim Havuzu
Marka
: Özel Ġmalat
Tip
: Çevreden tahrikli yarım döner köprülü
Motor
: 1 kW
Köprü Yürüme Hızı
: 2-4 cm/sn
Havuz Yarı Çap
: 8.00 m
Havuz Yüksekliği
: 4.0 m
Malzeme,
Köprü: ST37+ epoksi
Köprü yürüme yolu
: ST37+ galvaniz
Yüzey sıyırıcı
: AISI 304
Taban sıyırıcı
: AISI 304
Sıyırıcı Kolları
: AISI 304
Savak ve dalgıç perde
: AISI 304
Köpük Toplama Hunisi
: AISI 304
Tekerlekler
: Vulkolan kaplı sfero döküm
Miktar
: 1 adet
/10. Seyyar Debimetre
poz no
: KA 110
iĢlevi
: ham atıksu debisini ölçümlemek.
m.yeri
: Seyyar Debi Ölçümü
imalatçı
: Greyline, E&H veya eĢdeğeri
koruma sınıfı
: IP 65
miktar
: 1 adet
/11.Seyyar Numune Alma Cihazı
poz no
: KA 111
iĢlevi
: Bölge içinde kontrolü sağlamak amacı ile atıksu çıkıĢlarından kompozit
numune alınmasını sağlamak
marka
: Greyline, wtw, E&H veya eĢdeğeri marka
Özellikleri
: * 1 galon(yaklaĢık 4lt)polietilen kompozit numune ĢiĢesi
*Maksimum örnekleme yüksekliği 7,9 metre
*1-9999 dakika arasında 1 dakika artıĢlarla örnekleme süreleri ayarlanabilir
*10-9990 mL arasında 1 mL artıĢlarla örnekleme hacmi ayarlanabilir
*Cihaz elektrostatik deĢarj ve radyo dalgalarında korumak üzere alüminyum
kaplama elektronik kontrol ünitesi
*Tamamen korozyona dayanıklı malzeme
*3 yıl garanti
: portable tip
: numune alma hortumu,paslanmaz çelik örnekleme kafası ile birlikte
: 1 adet
Tip
Aksesuarları
miktar
Satın Alma Rehberi
58
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
B.2.ETAP
/1. Ara Terfi Pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 101
iĢlevi
: atıksuyu otomasyona bağlı, tambur eleğe iletmek
m.yeri
: ara terfi havuzu
tip
: dalgıç, açık veya parçalayıcı bıçak fanlı, seviye switchleri ile birlikte
kapasite
: 200 m3/h, 10 mSS
imalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
özellik
: Kızak tip montajlı
koruma sınıfı
: IP 68, motor sınıfı H.
Aksesuar
: sökme için zincir , Seyyar calaskar ve ayakları
Miktar
: 2 adet +1 adet
/2. Ġç AkıĢlı Tambur Elek (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 102
iĢlevi
: atıksuyu içindeki 2 mm den küçük katıların sisteme giriĢini engellemek.
m.yeri
: nötralizasyon tankı üzeri
tip
: iç akıĢlı
elek aralığı
: 2mm
kapasite
: 200 m3/h,
Marka
: Özel imalat
Redüktör markası
: Toba veya eĢdeğeri
Malzeme
: AISI 304 paslanmaz tambur ,
Ġmalat Özellikleri
: *üst servis kapağı sökülebilir olmalı,
*tüm bağlantı elemanları (civata,somun,pul) AISI 304 olmalı,
*taĢıyıcı konstrüksiyon st 37 saçtan imal
* katı atık yönlendirme konisi dahil
*elek içi atık yönlendirme lamaları AISI 304
* ½” selenoid vana kontrollü elek yıkma teli tesisatı (borudan teĢkil)
* yıkama nozulları ile donatılı olmalı,
*rulman,diĢli gibi yataklama elemanları TSE belgeli olmalı ,
miktar
Satın Alma Rehberi
: 1 adet
59
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
/3.Dalgıç Mikser (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 103
tip
: Yatay Dalgıç paslanmaz karıĢtırıcı
Kullanıldığı Ünite
: Dengeleme Tankı
ĠĢlevi
: homojen karıĢım sağlamak, çökelmelere engel
Malzeme
: AISI 316 kalite paslanmaz çelik
Tank Boyutları
: 15,00 x 15,00 mt
Tank Derinliği
: 5,0 mt
Ġmalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
kapasite
: 700 – 800 rpm
miktar
: 1 adet
olmak
/4. Atıksu Ara Besleme Pompası (8000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 104
m.yeri
: mevcut dengeleme havuzu
tip
: dalgıç, açık veya parçalayıcı bıçak fanlı
kapasite
: 170 m3/h, 12 mSS
imalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
özellik
: Kızak tip montajlı
koruma sınıfı
: IP 68, Motor Sınıfı:H
Aksesuar
: sökme için zincir, Seyyar calaskar ve ayakları
Miktar
: 2 adet +1 adet
/5.Blower (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 105
IĢlevi
: aerobik çamur deposunda stabilizasyonu sağlamak
m.yeri
: makina dairesi
tip
: pozitif deplasmanlı
kapasite
: 2500 m3/h,450 mbar
e.motoru
: 3000 d/d, gamak ya da eĢdeğeri
blower devri
: 2800 d/d, kayıĢ-kasnak tahrikli
imalatçı
: AERZAN,ROBUSCHI,TUTIL veya eĢdeğeri
Aksesuar
:elektrik motoru,Ģasi,motor gerdirme tertibatı,emme ve basma susturucuları, emme
filtresi , emniyet sübabı, klape, kayıĢ kasnak tertibatı, kayıĢ muhafazası, titreĢim önleme ayakları , esnek
bağlantı parçası, manometre, bağlantı flanĢları ile donatılı, ilk dolum yağı dahil.
miktar
Satın Alma Rehberi
: 4 adet
60
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
/6.Ġnvertör (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 106
Kullanıldığı Ünite
: Blower
Marka
: ABB veya muadili
Tip
: Pozitif Deplasmanlı Roots tipi Blower a uygun
Güç
: Blower kw ına eĢdeğer
Miktar
: 4 adet
/7.Difüzör (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 107
Kullanıldığı Ünite
: Havalandırma Havuzu
Tip
: 9 inch ( 230 mm.) disk
Kapasite
:10-12 m3/h
Mebran Gövdesi
: Polypropylene
Mebran Malzemesi
: EPDM
Ġmalatçı
: Gummijager , Edi veya muadili
Özellikler
: Ultraviyole Isınlarına Karsı özel Koruma Çek Vana
Miktar
: 1000 adet
/8.Difüzör Tesisatı
/9. Son Çökeltim Havuzu Sıyırıcısı (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 109
Kullanıldığı Ünite
: Yeni Son Çökeltim Havuzu
Marka
: Özel Ġmalat
Tip
: Çevreden tahrikli yarım döner köprülü
Motor
: 1 kW
Köprü Yürüme Hızı
: 2-4 cm/sn
Havuz Yarı Çap
: 8.00 m
Havuz Yüksekliği
: 4.0 m
Malzeme
Köprü
: ST37+ epoksi
Köprü yürüme yolu
: ST37+ galvaniz
Yüzey sıyırıcı
: AISI 304
Miktar
Satın Alma Rehberi
Taban sıyırıcı
: AISI 304
Sıyırıcı Kolları
: AISI 304
Savak ve dalgıç perde
: AISI 304
Köpük Toplama Hunisi
: AISI 304
Tekerlekler
: Vulkolan kaplı sfero döküm
: 1 adet
61
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
/10. Çamur Geri Devir Pompası (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 110
iĢlevi
: Son Çökeltim Havuzunda oluĢan Çamuru havalandırma havuzuna göndermek
m.yeri
: Son Çökeltim Havuzu
tip
: dalgıç,açık veya vorteks fanlı
kapasite
: 50 m3/h, 10 mSS
imalatçı
: FLYGT,WĠLO, EBARA ya da eĢdeğeri
özellik
: taĢınabilir tip montajlı,
koruma sınıfı
: IP 68, Motor Sınıfı:H
Aksesuar
: sökme için zincir ,
miktar
: 2 adet
/11.k.poli dozlama pompası (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 111
iĢlevi
: k.poli çözeltisini pompalamak
m.yeri
: kimyasal depo
tip
: diyaframlı
malzeme
: dozaj kafası ve çek valfler paslanmaz çelik,diyafram teflon
imalatçı
: DOSEURO,SEKO veya eĢdeğeri
özellik
miktar
: Aksesuar,emme tarafına PVC pislik tutucu ve vana,basma tarafına PVC vana donatılı.
: 1 adet
/12.Monopomp (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 112
iĢlevi
: atık çamuru yüksek basınç altında filtre prese göndermek.
m.yeri
: makine dairesi
kapasite
: 35 m3/h, 4 bar
imalatçı
: BELLĠN,ĠġMAKSAN,SYDEX ya da eĢdeğeri
Aksesuarları
: motor kw ına uygun hız kontrol cihazı
miktar
: 1 adet
/13. Oksijen metre (4000m3/gün kapasiteye uygun)
poz no
: ME 113
iĢlevi
: Oksijen değerini ölçümleyerek blower lara
m.yeri
: Yeni Havalandırma Havuzu
imalatçı
: Oksiguard, Chemitech , wtw veya eĢdeğeri
Aksesuar
: Prop dahil , sahada pano montajlı
miktar
: 1 adet
Satın Alma Rehberi
start - stop vermek.
62
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
/14.Boru Vana Fittings
Sistemde blower hava hatları st37 atıksu ve kimyasal madde hatları PVC olarak düĢünülecektir. Vana çelik
hatlarda asite dayanıklı BURÇELĠK veya eĢdeğeri marka kimyasal hatlarda ithal menĢeli PVC vanalar
kullanılacaktır.
Atıksu Hatları : PE Boru olacaktır
Blower Hatları : Su ile temas etmeyen yerlerde Galvaniz kaplı çekme boru; su ile temas eden yerlerde PE Boru
olacaktır
Vanalar : Vanalar paslanmaz klapeli manuel vana olacaktır
Çekvalfler : Atıksu Terfi Hatlarında çalpara çekvalf olacaktır
Kimyasal Dozaj Hatları : HDPE veya PPRC olacaktır
Temiz su Dağıtım hatları : HDPE veya PPRC olacaktır
Kelepçeler : Boru hatlarında çaplara uygun ağır yük kelepçeleri kullanılacaktır. Kelepçeler çelikçekme dübel ile
sabitlenecektir. Su ile temas eden vida ve somunlar paslanmaz çelik olacaktır.
Tüm borulama iĢleri Yüklenici tarafından yapılacak ve estetik bir Ģekilde monte edilecektir. Her hatta çaplara
uygun kelepçeler ile sabitleme yapılacak; ayrıca borulamaların yer üstünde olan kısımlarda uygun galvaniz
mesnetler veya konsollar yapılacak ve kelepçeler ile sabitlenecektir. Borulama mümkün olduğunca yer altından
yapılacaktır.
GENEL HUSUSLAR
ArıtılmıĢ su arıtmanın çıkıĢında oluĢturulacak bir kollektör mevcut ve ilave edilecek arıtılmıĢ su çıkıĢlarını tek
bir deĢarj hattı haline getirilecektir. Mevcut ve ilave edilecek deĢarj hattı ile 8000 m3/gün kapasiteye uygun
savak yapısı oluĢturulacak ve debimetre bağlantısına uygun hale getirilecektir. Tüm arıtılmıĢ su çıkıĢ hattına
uygun nitelik ve ebatlarda yapılacak deĢarj öncesi debi ölçümü yapılacaktır. Savak yapısından sonra deĢarj hattı
mevcut ø 400 çaplı deĢarj borusuna bağlanacak ve Hayıtlı Dereye deĢarj edilecektir.
Tüm kimyasal tanklar içerisindeki kimyasala mukavim, düz tabanlı, HDPE ve PP (polipropilen) malzemeden
tasarlanacaktır. Tesiste su ve atıksu ile temas eden tüm yüzeyler AISI 304 (paslanmaz çelik), temas etmeyen
yüzeyler galvaniz veya epoksi kaplı karbon çelik olacaktır.
Tesiste kullanılacak penstoklar AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.
Dalgıç tip pompalar ve karıĢtırıcılar bakım ve tamir için kolaylıkla havuz dıĢına alınabilecek Ģekilde monte
edilecek ve her bir pompa grubu ve mikser için birer adet manuel tip caraskal ve paslanmaz çelik halat
bulunacaktır.
Ekipmanlarda verilen markalar birbirinin muadili olacaktır.
Difüzörlerin montaj öncesi dağıtım kolektörleri dizayn edilecek ve tasarlanan montaj projesi yönetimin onayına
sunulacaktır. Yönetimden onay almadan difizör dağıtım hatları ve montajı yapılmayacaktır. Difizörler ithal
olacak ve montajında imalatçının önerdiği kendi orijinal parçaları kullanılacaktır.
Arıtma ünitelerine ait hatlar, giriĢi ve çıkıĢı kapatılıp bakım yapılabilecek Ģekilde dizayn edilecektir. Bu nedenle
tesis bu tür iĢletmeye olanak verecek Ģekilde tasarlanacaktır.
Tüm gerekli borular, tesisteki çeĢitli mekanik birimlerinin iĢletilmesi için gereken vanalar ve fittingler de dâhil
olmak üzere, mekanik iĢlerin bir parçası olarak temin ve teslim edilecektir.
Boru sistemi, olabilecek her türlü kazaya karĢı tam olarak takviye edilecek ve korunacaktır. Gerekli görülen
yerlere boru ağırlığını taĢıyacak destekler, konsollar, askılar yapılacak olup boru, vana, çekvalf v.b. ağırlıklarının
ilgili ekipmana transfer edilmemesine özen gösterilecek, gereken tüm boru destekleri, braketler, askılar vs.
sisteme dahil olacaktır.
Boru sistemi teslimatları genel olarak mekanik iĢlerin parçası olarak yapılacaktır. Boru hatlarının harici duvarlar,
döĢemeler vs. içinden geçirilmesinin gerektiği yerlerde bina, tank, hazne vs. içine duvar geçiĢ ve sızdırmazlık
Satın Alma Rehberi
63
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
elemanları yerleĢtirilecektir. Bu iĢlemde, duvardan geçirilen borunun, bağlandığı sızdırmazlık plakası ile aynı
malzeme, sınıfta olması sağlanacaktır.
Teslim edilen tüm donanımlar, iĢletme, montaj ve bakımın, iĢletme koĢulları, zorlamalar, basınçlar, değiĢken
çevre sıcaklıkları da dâhil olmak üzere tüm olasılıklar ve taĢınacak her türlü sıvı niteliği koĢulları altında niteliğe
ve tekniğe uygun bir çalıĢmanın elde edileceği Ģekilde tasarlanacaktır.
Tüm malzemeler yeni ve en iyi kalite olacak, çalıĢma ve çevre koĢullarının neden olacağı gerilmelere, biçim ve
evsaf bozulmasına uğramadan dayanabilecek ve aynı zamanda, tesisin verimlilik ve güvenilirliğini koruyacak
Ģekilde tasarlanacak veya seçilecektir.
Tüm boru, vana, fitting veya gruplarının, bu ġartnamede belirtilenlerden daha zor her türlü benzer iĢlerde ve
koĢullarda verimli oldukları kanıtlanmıĢ olacaktır. ĠĢveren, Yükleniciden seçilen donanım savunmasını isteme
hakkına sahiptir. Yüklenici, kullanacağı bütün parçaların ve özel donanımın niteliklerini doğrulayan belgeleri de
verecektir. Teslimatı yapılan malzemeler ve teçhizat, ġartnamedekinden daha düĢük standarda ait olamaz.
ġartnamede belirtilenden daha düĢük kalitede malzeme veya teçhizat kullanıldığı tespit edildiği takdirde,
Yüklenici, ĠĢverenden herhangi bir maliyet talebinde bulunmaksızın söz konusu donanımı iĢverenin isteği
doğrultusunda tadil edecek ya da değiĢtirecektir.
Malzemeler ve boyaları, bölgedeki çevre koĢulları, tozlu ortam ve etkileĢimde bulunduğu kimyasal maddeler
dikkate alınarak seçilecektir. Donanım böcek ve küçük hayvanların içeri girmesine karĢı korunacaktır.
Açık havada bulunacak donanım hava koĢullarından etkilenmeyecek ve herhangi bir yerinde su toplanmasına
olanak bulunmayacak Ģekilde tasarlanmıĢ olacaktır. Metal aksam doğrudan doğruya birbirleri ile
birleĢtirilmeyecektir.
Tüm mekanik aksam ve bağlantılar pas, her türlü korozyon, tuzlu su veya toz nedeniyle çalıĢmayı etkilemeyecek
malzemelerden imal edilecektir. Ayrıca çalıĢan millerin yatakları, nemin milin içinde ilerleyerek donanımın içine
sızmasına olanak vermeyecek Ģekilde tasarlanacaktır. Tüm yataklamalar nem korumalı (waterproof) olacaktır.
Donanım ve aletler, üzerlerine herhangi bir cisim düĢebilecek veya su damlayabilecek Ģekilde
konumlandırılmayacaktır.
Tevsi için, gerekli yapılarda boru bağlantı imkânları tesis edilecektir.
Tesiste yer alan ve borulara ve vanalara monte edilen tüm sensorlar, göstergeler, mekanik iĢlerin kapsamında
tesis edilecektir.
Korkuluklar; her üniteye ulaĢımı sağlamak için gerekli sayıda korkuluklu bakım platformu yapılacaktır.
Platformlar CTP malzemeden veya çelik üzerine galvaniz kaplı olacaktır. Ünitelere eriĢim basamaklı merdiven
ile olacaktır. Betonarme merdivenler haricindeki tüm merdivenler CTP veya galvaniz kaplı veya epoksi kaplı
karbon çelik olacaktır.
Korkuluklar 1,10 m yüksekliğinde olacak ve bir ara rayı bulunacaktır. Tüm fittingler civatalarla saplama
vidalarıyla tespit edilecektir. Korkuluklar sağlam ve dayanıklı Ģekilde imal edilecektir. Kontrol biriminin uygun
görmediği korkuluklar yerine monte edilmeyecektir. Her ekipmana kolaylıkla ulaĢılabilecek Ģekilde korkuluk
sahanlık yapılacaktır. Tüm merdivenler ve sahanlıklar üç taraftan korkuluklarla muhafaza edilecektir. ĠĢ sağlığı
ve güvenliği Ģartlarına uygun korkuluklar ve sahanlıklar imal edilecektir. ĠĢ güvenliği uzmanı tarafından kontrol
edilecek imalat uygun hale getirilmeden iĢ teslim alınmayacaktır.
Ġmalat sırasında mevcut alt yapı tesislerine boru hattı, kablo, telefon ve diğer tüm alt yapı tesislerine... vb bir
zarar vukuunda yüklenici hiç vakit geçirmeden derhal idareye bilgi verecek ve verdiği hasarın onarımını
yapacaktır. Yapılacak onarımlar vakit kaybetmeden derhal yapılacaktır. Mevcut tesisin çalıĢmasına engel koĢul
oluĢturulmayacaktır.
/15.Kontrol ve Kumanda Sistemi Özellikleri
Arıtma Tesisi iĢletme binası kontrol odasında piyano tipi bir PLC ve kontrol panosu tesis edilecek olup bu pano
üzerinde bulunan bir GeniĢ Ekran LCD üzerinden tesisteki ekipmanların çalıĢma ve arıza durumları izlenecektir.
Bu panodaki PLC, otomatik çalıĢma modunda sistemin çalıĢmasını izleyerek denetleyecektir.
Satın Alma Rehberi
64
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ĠNġAAT ĠġLERĠ
Arıtma tesisinin havuz hafriyat iĢleri projesine uygun olarak iĢveren tarafından yapılacaktır.Diğer hafriyat iĢleri
yüklenici tarafından yapılacaktır.
Projesine göre havuzlar yere gömülü veya yer üstü olarak inĢaa edilecektir. Taban dolgusu havuz planındaki
sınırlardan 1‟er m daha geniĢ yapılacak olup, dolgu ve sıkıĢtırma iĢlemi 10 cm‟lik tabakalar halinde yapılacaktır.
Söz konusu dolgu malzemesi sıkıĢtırılabilecek nem ve gronülometreye sahip olacaktır. Temel betonu için 10 cm
kalınlığında 150-200 dozlu grobeton yapılacaktır. Havuz temel sistemi sızdırmazlık esası göz önüne alınarak,
radye temel olarak önerilmektedir. Taban döĢemeleri temel kiriĢlerine bağlı olarak dökülerek radye dolguları
içine su sızması engellenecektir. Radye–perde birleĢim noktalarındaki farklı zamanlarda dökümden doğan iç
derzlerinde sızdırmazlığı engellemek için, perde betonu döküldükten sonra 25x25 cm ,45 derece eğimli beton
pah yapılacaktır. Kazı boĢlukları temel altı malzemesi ve söz edilen sıkıĢtırma tekniği ile doldurulacaktır. Atıksu
arıtma tesisi inĢaatı olması nedeniyle, sızdırmazlık katkılı hazır beton kullanılacaktır. Beton kalitesi su tutucu
yapılarda C30 WR, su tutucu olmayan yapılarda en az C 30 olacaktır. TSE belgeli, St III a demir donatısı
kullanılacaktır. Donatı pas payı radyede minimum 5 cm , korunan yüzeylerde 3 cm alınacaktır. Pas payları için
yeterli miktarda plastik mesafe takozları kullanılacaktır. Beton dökümü süreklilik arz edecek Ģekilde
yapılacak,uygun bir vibratör ile beton sıkıĢtırılması yapılacaktır. Kullanılacak betonlarda hazır beton
imalatçısının verdiği değerler üzerinde sulandırma yapılmayacaktır. Beton dökümünü müteakip yüzeyde rötre
çatlaklarının olmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Dökülen her ayrı beton dökme iĢleminden 6 adet
numune alınacak ve ilk 3‟ü yedi günde, diğerleri ise 28. Gün sonunda kırılarak dökülen betonların projede kabul
edilen nitelikte olup olmağı test edilecektir. Beton yüzeyleri pislik tutmayacak ve diĢ izleri yaratmayacak kalıp
malzemesi kullanılarak yapılacaktır.
Betonarme Yapıların Su Geçirmezlik Deneyi
su tutulan tüm yapılar su geçirmezlik deneyine tabi tutulacaktır. Su
geçirmezlik deneyinin sonucu Yapı Denetim Mühendisi tarafından onaylanmadan dolgu iĢlerine
baĢlanmayacaktır. Bu deneyler, beton yapıların tüm kısımları için en az 28 günlük mukavemet kazanılmadan
yapılmayacaktır.
Müteahhit, deneyi tüm vanaları kapatarak baĢlatacaktır. Bundan sonra yapı, normal çalıĢma düzeyine veya taĢma
düzeyine kadar veya Kontrol Mühendisi‟nin talimatına göre temiz su ile doldurulacaktır. Doldurma hızı saatte
0.1 m‟den az olmalıdır. Bu durumda su, gerekirse günde iki kez ilavede bulunmak kaydıyla en az üç gün süreyle
azami seviyede tutulacaktır.Bu üç günlük süre zarfında Yüklenici yapıyı gözle görülen sızıntının olup olmadığını
anlamak için sık sık inceleyecektir.3 günlük sürenin sonunda su seviyesi, herhangi bir yapı için rüzgar nedeniyle
taĢma olabilecek seviyenin yaklaĢık 150 mm altına kadar düĢürülecektir. Bundan sonra 7 gün süreyle her gün su
seviyesi ölçülerek kaydedilecektir. Yağmur ve buharlaĢma için düzeltmeler, hemen hemen ağzına kadar
doldurulan ve deneye tabi tutulan yapının merkezine yerleĢtirilen bir kaptaki su seviyesinin kontrolü ile
yapılacaktır.Eğer, yağmur ve buharlaĢma faktörlerine iliĢkin düzeltmelerin yapılmasından sonra deneye tabi
tutulan yapıdaki su seviyesi 7 günlük deneyin baĢlangıcındaki seviyeye göre 5 mm‟den daha düĢük değiĢse ve
herhangi bir noktada sızıntı emaresi görülmüyorsa, yapının deneyden baĢarılı olarak geçtiği kabul edilecektir
Kalıp uygun Ģekilde takviye ile desteklenerek ĢiĢmesi, Ģakülden kaçması veya açması gibi olumsuzlukların
meydana gelmesine izin verilmeyecektir. Kalıp yüzeyleri, daha sonra uygulanacak geçirimsizlik malzemesinin
beton yüzeyine yapıĢmasına engel olmayacak evsafta malzeme ile yağlanacaktır. Betonarme perdelerde en az 4
adet/m2 çiroz etriye mutlaka kullanılacaktır. Kalıp alınma sürelerinde kontrol mühendisi tarafından belirlenecek
süreye uyulacaktır. Havuzların suyla temas eden yüzeylerine, sızdırmazlığı temin için, nemli yüzeylere
uygulanabilen ve beton bünyesindeki boĢluklara nüfuz ederek kristalleĢen ve sızdırmazlığı sağlayan özel
malzemeler Ģartnamesine uygun olarak kullanılacaktır. Makine dairesi duvarları toz ve kire karĢı fayansla
kaplanacaktır.
Tabanda ise yağ emmeyen ve kir tutmayan malzeme uygulanacaktır. Havuzun toprak üzerinde kalan dıĢ kısmı
sıvanacak olup, daha sonra çevreye uygun renkte dıĢ cephe boyasıyla boyanacaktır. Havuz taban döĢemesi
üzerine gelecek yağmur suları çepeçevre yapılacak parapetle kontrol altına alınacak olup, belirli noktalardan
dıĢarıya verilecektir.Yeni deprem yönetmeliklerine uyulacaktır.
Satın Alma Rehberi
65
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
2. ĠHALE KAPSAMINDA YAPILACAK ĠġLER
2.1. Ġhale konusu SözleĢme kapsamında yapılacak iĢler:
Öncelikle; son duruma göre hazırlanmıĢ ;
*Proses Raporu ve Proses Akımġeması
*P&I diyagramı
*Genel yerleĢim planı
*Hidrolik Hesaplar, Hidrolik Profil
*Tüm yapıların mimari, inĢaat ve tesisat projeleri
*Mekanik ekipmanlar için montaj projeleri
*Saha içleri borulama projeleri
*Elektrik giriĢ ve kumanda panoları tek hat ve Ģematik projeleri
*Otomasyon Projesi
*Paratoner Projesi
* Topraklama Projesi
*Arıtma tesisi iĢletme hesapları
*Çamur susuzlaĢtırma ve/veya arıtma prosesinin tanımı ve hesap tabloları,
*Tesisin inĢaatının yapılması ,
*Mekanik /Elektrik ekipmanlarının imal ve temin edilmesi ,
*Tüm tesisin montajının yapılması ,
*Tesisin iĢletmeye alınması,
* Performans testlerinin yapılması,
* Kimyasal ünitelerin 6 ve süre ile ve tüm tesisin 3 ay süre ile tesisin performansının izlenerek belgelenmesi ,
* Arıtma tesisini iĢletmeye yetecek sayıda iĢveren personelinin eğitilmesi,
* ĠĢletmeye Alma ve Geçici Kabul Süresinin bitimiyle Geçici Kabul Belgesinin verilmesinden itibaren ĠĢletme
ve Kesin Kabul Süresi boyunca garanti kapsamındaki hizmetlerin verilmesi,
* Her ekipmanın detaylı spesifikasyonları,
* Ekipmanlar için imalatçı verileri ve imalatçıların tavsiyeleri,
*Kullanılan tüm ekipmanların katalogları,,
SözleĢme kapsamında yapılacak tüm iĢler Ġhale Dökümanları‟nda yazılı tüm iĢlerin, eksiksiz olarak Ġhale
Dökümanları‟nda tanımlanan ölçülere, Ģartlara, fen ve sanat kaidelerine uygun biçimde ve eksiksiz olarak
tamamlanmasını kapsamaktadır.
Yüklenici, Ġhale Dökümanları‟nda belirtilen bütün ekipmanların alımını ve yapıların yapımını en kısa süre ve
güvenlik içinde yapmak ve tanımlanan bütün iĢlerin baĢlatılmasından sorumludur.
Yüklenici, Ġhale Dökümanları‟nda belirtilmiĢ olmasa bile, sözleĢmesinin tamamlanması için gereken bütün
ekipman, malzeme, alet, tesis, makine, aygıt, yakıt, kereste, ofis, ulaĢım, personel, usta, düz iĢçi (su ve enerji
hariç) vb. temin ederek SözleĢme‟de belirtilen iĢlerin yerine getirilmesi ile yükümlüdür.
Yüklenici, SözleĢme ile sorumluluğu altında olan ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile, yeterli koruyucu
önlemleri, aydınlatma, ilk yardım ekipmanı, iĢçilerin barınmasını, beslenmesini ve ücretlerinin ödenmesini,
iĢlerin yapılması sonucunda ortaya çıkabilecek bütün masrafların karĢılanmasını ve çevrede oluĢacak bütün
kirliliklerin giderilmesini sağlamakla yükümlüdür. ĠĢler tamamlandıktan sonra Yüklenici teslim almıĢ olduğu
yeri gerekli temizlikleri yaparak Ġdare‟ye teslim edecektir.
Yüklenici, SözleĢme kapsamındaki iĢleri kabul edilecek Ģekilde iĢ programında verilen süreler içinde bitirerek
planlanan tarihte teslim edecektir .
3. ARITMA TESĠSĠ ARAZĠ ÖLÇÜLERĠ
Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi tarafından arıtma tesisi olarak ayrılan arazinin ölçüleri; 30000 m2 dir.
Satın Alma Rehberi
66
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
MEKANĠK ĠġLERĠ ÖZEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-4)
Satın Alma Rehberi
67
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
1. KAPSAM
Madde 1.
Bu Ģartname Manisa Salihli OSB Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatı içinde yer
alacak makine ve ekipmanların seçiminde ve montajında uyulması gereken hususları içermektedir.
2.GENEL HUSUSLAR
ArıtılmıĢ atıksuyun kalitesinin Proses Özel Teknik ġartnamesinde verilen standartları sağlaması gerekmektedir.
Tesiste su ve atıksu ile temas eden tüm yüzeyler AISI 304 (paslanmaz çelik), temas etmeyen yüzeyler epoksi
kaplı karbon çelik olacaktır.
Tesiste kullanılacak penstoklar AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden olacaktır.
Dalgıç tip pompalar bakım ve tamir için kolaylıkla havuz dıĢına alınabilecek Ģekilde monte edilecektir.
Ekipmanlarda verilen markalar birbirinin muadili olacaktır.
Arıtma tesisi çıkıĢına atıksu debimetresi ve numune alma cihazı konulacaktır.
Arıtma ünitelerine ait hatlar, giriĢi ve çıkıĢı kapatılıp bakım yapılabilecek Ģekilde dizayn edilecektir. Bu nedenle
tesis bu tür iĢletmeye olanak verecek Ģekilde tasarlanacaktır.
Tüm gerekli borular, tesisteki çeĢitli mekanik birimlerinin iĢletilmesi için gereken vanalar ve fitingler de dâhil
olmak üzere, mekanik iĢlerin bir parçası olarak temin ve teslim edilecektir.
Reaktörde hava hatları (havuz dıĢındakiler komple) bağlantı malzemeleri de dâhil epoksi kaplı karbon çelik
olacaktır. Havuz içi hava hatları HDPE (yüksek yoğunluklu poli etilen) malzemeden olacaktır.
Boru sistemi, olabilecek her türlü kazaya karĢı tam olarak takviye edilecek ve korunacaktır. Gerekli görülen
yerlere boru ağırlığını taĢıyacak destekler, konsollar, askılar yapılacak olup boru, vana, çekvalf v.b. ağırlıklarının
ilgili ekipmana transfer edilmemesine özen gösterilecek, gereken tüm boru destekleri, braketler, askılar vs.
teslimata dahil olacaktır.
Boru sistemi teslimatları genel olarak mekanik iĢlerin parçası olarak yapılacaktır. Boru hatlarının harici duvarlar,
döĢemeler vs. içinden geçirilmesinin gerektiği yerlerde bina, tank, hazne vs. içine duvar geçiĢ ve sızdırmazlık
elemanları yerleĢtirilecektir. Bu iĢlemde, duvardan geçirilen borunun, bağlandığı sızdırmazlık plakası ile aynı
malzeme, sınıfta olması sağlanacaktır.
Teslim edilen tüm donanımlar, iĢletme, montaj ve bakımın, iĢletme koĢulları, zorlamalar, basınçlar, değiĢken
çevre sıcaklıkları da dâhil olmak üzere tüm olasılıklar ve taĢınacak her türlü sıvı niteliği koĢulları altında
tatminkar bir çalıĢmanın elde edileceği Ģekilde tasarlanacaktır.
Tüm malzemeler yeni ve en iyi kalite olacak, çalıĢma ve çevre koĢullarının neden olacağı gerilmelere, biçim ve
evsaf bozulmasına uğramadan dayanabilecek ve aynı zamanda, tesisin verimlilik ve güvenilirliğini koruyacak
Ģekilde tasarlanacak veya seçilecektir.
Tüm boru, vana, fitting veya gruplarının, bu ġartnamede belirtilenlerden daha zor her türlü benzer hizmetlerde
ve koĢullarda verimli oldukları kanıtlanmıĢ olacaktır. ĠĢveren, Yükleniciden seçilen donanım savunmasını isteme
hakkına sahiptir. Yüklenici, kullanacağı bütün parçaların ve özel donanımın niteliklerini doğrulayan belgeleri de
verecektir. Teslimatı yapılan malzemeler ve teçhizat, ġartnamedekinden daha düĢük standarda ait olamaz.
ġartnamede belirtilenden daha düĢük kalitede malzeme veya teçhizat kullanıldığı tespit edildiği takdirde,
Yüklenici, ĠĢverenden herhangi bir maliyet talebinde bulunmaksızın söz konusu donanımı iĢverenin isteği
doğrultusunda tadil edecek ya da değiĢtirecektir.
Malzemeler ve boyaları, bölgedeki çevre koĢulları, tozlu ortam ve etkileĢimde bulunduğu kimyasal maddeler
dikkate alınarak seçilecektir. Donanım böcek ve küçük hayvanların içeri girmesine karĢı korunacaktır.
Açık havada bulunacak donanım hava koĢullarından etkilenmeyecek ve herhangi bir yerinde su toplanmasına
olanak bulunmayacak tarzda tasarlanmıĢ olacaktır. Metal aksam doğrudan doğruya birbirleri ile
birleĢtirilmeyecektir.
Satın Alma Rehberi
68
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Mekanizmalar, pas, her türlü korozyon, tuzlu su veya toz nedeniyle çalıĢmayı etkilemeyecek malzemelerden
imal edilecektir. Ayrıca çalıĢan millerin yatakları, nemin milin içinde ilerleyerek donanımın içine sızmasına
olanak vermeyecek Ģekilde tasarlanacaktır.
Donanım ve aletler, üzerlerine herhangi bir cisim düĢebilecek veya su damlayabilecek Ģekilde
konumlandırılmayacaktır.
Tesiste yer alan ve borulara ve vanalara monte edilen tüm sensorlar, göstergeler, mekanik iĢlerin kapsamında
tesis edilecektir.
Korkuluklar; her üniteye ulaĢımı sağlamak için gerekli sayıda korkuluklu bakım platformu yapılacaktır.
Platformlar ctp malzemeden veya çelik üzerine epoksi boya olacak ve basamaklı merdiven olacaktır. Betonarme
merdivenler haricindeki tüm merdivenler CTP veya epoksi boyalı karbon çelik olacaktır.
Korkuluklar 1,10 m yüksekliğinde olacak ve bir ara rayı bulunacaktır. Tüm fittingler civatalarla saplama
vidalarıyla tespit edilecektir. Korkuluk direkleri merkezden merkeze en fazla 1,5 m ara ile yerleĢtirilecektir.
Tüm merdivenler ve diğer açıklıklar üç taraftan korkuluklarla muhafaza edilecektir.
Konteyner; iĢin kapsamındaki yapılacak arıtma tesisi içi 1 adet galvaniz kaplı çelik konteyner temin
edilecektir.Konteyner kamyona monte edilmiĢ olan bir kaldırma aracıyla taĢımayı kolaylaĢtırıcı aygıtlarla
donatılacaktır.Konteyner tamamen kaynaklı olacak Ģekilde dizayn edilecek ve imalatdan sonra
kaplanacaktır.Konteyner üstü açılır kapaklı olarak dizayn edilecektir.
3. EKĠPMAN LĠSTESĠ
Tesiste kullanılacak ekipmanlar aĢağıda belirtilen markalar ve muadilleri arasından seçilebilir.
A.SALĠHLĠ OSB KĠMYASAL ARITMA TESĠSĠ EKĠPMAN LĠSTESĠ
S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
POZ
NO
KA
101
KA
102
KA
103
KA
104
KA
105
KA
106
KA
107
KA
108
KA
109
KA
110
KA
111
EKĠPMAN ADI
MARKA/TĠP
MĠKTAR
KĠMYASAL ARITMA MEKANĠK
ĠġLERĠ
Hızlı KarıĢtırıcı
Özel Ġmalat
1 adet
pH Metre
SEKO, E&H, WTW,EMEC veya eĢdeğeri
2 adet
Kostik Dozlama Pompası
DOSEURO veya eĢdeğeri
1 adet+1 adet
Asit Dozlama Pompası
DOSEURO veya eĢdeğeri
1 adet
Mekanik KarıĢtırıcı
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
1 adet
MEKANĠK AKSAM
Dalgıç Pompa
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
2 adet
Klor Dozaj Monopomp
DOSEURO veya eĢdeğeri
1 adet
Izgara Otomatik Temizlemeli
Özel Ġmalat
1 adet
Sıyırıcı
Özel Ġmalat
1 adet
DENETĠM EKĠPMANLARI
Seyyar Debimetre
Greyline, E&H veya eĢdeğeri
1 adet
Seyyar Numune Alma Cihazı
Greyline,WTW, E&H veya eĢdeğeri
1 adet
12
DĠĞER
Kumanda Panosu
1 adet
13
Saha Elekt. Mlz. Kablo TaVA %10
1 Tk.
14
Boru Vana Fittings %15
1 Tk.
Satın Alma Rehberi
69
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
B.2.ETAP
S.N.
POZ NO
EKĠPMAN ADI
MARKA/TĠP
MĠKTAR
MEKANĠK ÖN ARITMA
1
ME 101
Ara Terfi Pompası
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
2 adet+1 adet
2
ME 102
Ġç AkıĢlı Tambur Izgara
Özel Ġmalat
1 adet
3
ME 103
Mekanik KarıĢtırıcı
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
1 adet
4
ME 104
Besleme Pompası
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
1 adet
BĠYOLOJĠK ARITMA
5
ME 105
Blower
AERZAN,ROBUSCHI,TUTIL veya eĢdeğeri
4 adet
6
ME 106
Ġnvertör
ABB veya muadili
4 adet
7
ME 107
Difizör
GUMMIJAGER,EDI veya muadili
1000 adet
8
ME 108
Difizör Tesisatı
9
ME 109
Sıyırıcı
1 Tk.
Özel Ġmalat
1 adet
ÇAMUR SUSUZLAġTIRMA
10
ME 110
Çamur Pompası
FLYGT,WĠLO,EBARA ya da eĢdeğeri
2 adet
11
ME 111
K.poli Dozlama Pompası
DOSEURO veya eĢdeğeri
1 adet
12
ME 112
Monopomp
BELLĠN,ĠġMAKSAN,SYDEX ya da eĢdeğeri
1 adet
13
ME 113
Oksijenmetre
Oksiguard,Chemitech,wtw veya eĢdeğeri
1 adet
DĠĞER
14
Kumanda Panosu
1 adet
15
PLC
1 adet
16
Saha Elekt. Mlz. Kablo Tak
1 Tk.
17
Boru Vana Fittings
1 Tk.
4.DĠĞER ġARTLAR
4.1.Atıksu arıtma tesisi Ģartnameleri Ġdarenin ve Zafer Kalkınma Ajansının web sitelerinden temin edilecektir.
4.2.Yükleniciye ait Ģantiye binası, malzeme ve araç ambarları ile iĢçi barakaları gibi kendi ihtiyacı olacak
tesisler için kullanılacak yerler, yüklenicinin kendisi tarafından temin edilecektir.
4.3.Tatbikat aĢamasında meydana gelebilecek değiĢikliklerden veya zorunlu bir nedenden dolayı yapılacak
tadilat projeleri ve zemin etüdü, topoğrafik çalıĢma ve laboratuar çalıĢması gibi ilave hizmetleri gerektiren proje
tadilatları için sözleĢme ve ekleri hükümlerine göre değerlendirilecektir.
4.4.Boru hattı, demiryolu, su telgraf, telefon ve diğer kamu tesislerine... vb bir zarar vukuunda yüklenici hiç
vakit geçirmeden derhal ilgili daireye bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur.
Ġdarenin gerekli görmesi ve ilgili idarenin muvafakatı ile enerji nakil hattı ve direklerin vb. hatların yüklenici
tarafından kaldırılması veya güzergah dıĢında tesis edilmesi demiryolu altından hat geçirilmesi gibi hallerde bu
iĢlerin bedelleri, ayrıca ödenir.
4.5. ĠĢin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Kontrol Mühendisleri aĢağıdaki hallerde yetkilidir.
1. Hava Ģartları bu iĢ kısmının Ģartnamelere uygun olarak yapılmasına elveriĢli değilse,
2. Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iĢ kısmının ġartnameler ve projelere göre
yapılmasını gerçekleĢtiremiyecek ise,
3. Bu iĢ kısmında yüklenici sözleĢme ve ekleri hükümleri dahilinde verilen emirlere karĢı durursa
2. ve 3. maddelerde belirtilen sebeplerden dolayı oluĢabilecek gecikmelerden yüklenici sorumludur.
4.6. HakediĢler sözleĢme ve eklerinde belirtildiği gibi 30(otuz) günde bir düzenlenir. Ġmalatın projesine,
tekniğine ve ġartnamesine uygun olarak bitmesine müteakiben yapılması tercih olunacaktır. ġartnamesine uygun
olarak yapılmıĢ olduğu tespit edilmeyen imalatların miktarı hakediĢe dahil edilemez.
Satın Alma Rehberi
70
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
4.7.Yüklenici,”Yapı iĢlerinde iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği tüzüğü” hükümlerini yerini getirmekle yükümlüdür.
Yapı sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya Yüklenici
mesul olacaktır. 1475 sayılı iĢ yasasından doğan bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.
Kazaların doğuracağı zarar ziyan ve tazminatları yüklenici sigortası vasıtasıyla veya tamamen kendi mali
mesuliyeti ile karĢılar.
4.8. ġartnamelerde istenen nitelikleri taĢımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamıĢ
ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya Ģantiyeden uzaklaĢtırılacaktır. ġayet kullanılmıĢ ise, bununla
yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, yüklenici tarafından
Ģartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak Ģekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu
Yapı denetim görevlisi tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması
mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve Ģartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul
edilmeyen veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında Kontrol Görevlisi bir rapor
düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazı idarece
incelenerek reddedilir ve Yapı Denetim görevlisinin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen
malzemeyi değiĢtirmeye ve yapı yerinden uzaklaĢtırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur.
4.9. SözleĢme süresine tesisin iĢletmeye alınması ve iĢ yeri deneyleriyle kimyasal ünitelerin 6 aylık ve tüm
tesisin 3 aylık kesintisiz deneme iĢletme süresi ve personel eğitimi süresi dahil olup, yüklenici bu hususları göz
önünde bulundurarak iĢ programını düzenleyecektir.
4.10.Yüklenici tarafından yapılan iĢletmeye alma ve iĢ yeri deneylerinde proses değerlerine uygunluğu
laboratuar deneyleriyle ispatlandıktan sonra geçici kabul talebinde bulunur ve bu tarih geçici kabul itibar tarihi
olarak kabul edilir.
4.11.Yukarıda 10 madde halinde belirtilen ve idare tarafından yükleniciden söz konusu atıksu arıtma tesisi için
istenilen araĢtırma ve incelemelerle ilgili olarak, yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
4.12 Tesisin deneme iĢletme süresi kimyasal üniteler için 6 ay(30.11.2015‟e kadar), tüm tesis için 3 aydır.
4.13. GiriĢ ve çıkıĢ suyundan deneme iĢletmesi süresi zarfında idarenin öngöreceği belirli zaman aralıklarında
numune alınarak test edilecektir.ĠĢletme süresi içinde alınan numunelerin laboratuar sonuç değerleri “Proses
Özel teknik ġartnamesindeki” kriterleri sağlamalıdır.ArıtılmıĢ su kalitesinin “Proses Özel teknik
ġartnamesindeki” kriterlere uygun olması durumunda kesintisiz deneme süresinin sonunda yüklenici tesisi
idareye teslim edecektir.
4.14. Kesintisiz iĢletme süresince harcanacak su, elektrik enerjisi, kimyasallar ve idarece temin edilen personel
hariç analiz bedelleri ve diğer tüm giderler yüklenici tarafından karĢılanacaktır.
4.15.Tesisin tüm mekanik ekipmanları ilk standart tarihinden itibaren 2 yıl müddetle imalatçı firma garantisinde
olacaktır.
4.16.Teminat süresi boyunca yüklenici tesisteki tüm hata ve kusurları düzeltmek, kesintisiz deneme iĢletme
süresi içerisinde tesisin bakımı için gerekli tüm malzemeyi temin etmek, Ġdarece iĢletme süresi sonunda
çalıĢtırılacak iĢletme personelinin eğitimini sağlamak, tesis iĢletmesi için giderleri yükleniciye ait olmak üzere
tesiste yeterli personeli bulundurmak, çıkıĢ suyu kalitesini, tesis iĢletme parametrelerini (Debi, kirlilik, ekipman
çalıĢma saatleri, vb.) sürekli kontrol etmek ve kaydetmek durumundadır.
4.17.ĠĢletme Personelinin Eğitimi: Ġdare tarafından tesisin iĢletmesinde görevlendirilecek personelin
niteliklerinin uygunluğu tespit edildikten sonra, iĢletmeyi tek baĢlarına yürütebilecek düzeyde eğitilmeleri,
iĢletme ve bakım talimatnamelerini öğrenmeleri ve iĢletme süresinin sonuna kadar yüklenicinin personeli ile
birlikte çalıĢacak tesisi yalnız iĢletebilecek düzeye gelmeleri sağlanacaktır. Bu kiĢilerle ilgili tüm sorumluluklar
iĢverene aittir.
4.18.Kullanma talimatları: Geçici kabulden önce ve geçici kabulün ön Ģartı olarak yüklenici tesis kapsamında
bulunan ekipman ve enstrümantasyonların prospektüs,bilgi föyü, kurulu tesis çizimleri ve olması halinde imalat
projelerini de içerek Ģekilde tesisin iĢletilmesine yönelik gerekli bilgileri ihtiva eden bir talimatname hazırlayıp,
3 (üç) kopya halinde Ġdare‟ye verecektir
Talimatname, tesiste en üst düzeyde güvenli ve sağlıklı iĢletme yapılarak tesisten azami performansın
sağlanabilmesi için gerekli bilgileri, gerekli hallerde ünitelerin hangi noktalardan ve nasıl diğer ünitelerle
bağlantısının kesileceği ve bu iĢlem için dikkat edilmesi gereken hususlara iliĢkin bilgileri, mekanik ekipman ve
Satın Alma Rehberi
71
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
enstrümantasyonlar için periyodik bakım ve ikmal iĢleriyle ilgili bilgileri, gerekli hallerde mekanik ekipman ve
enstrümantasyonların onarımı ve bakımlarında demontaj ve montajlarının nasıl yapılacağı ve dikkat edilmesi
gereken hususlar ile bakım veya onarım için iĢletmeden çıkartılması sürecinde ekipman veya enstrümantasyonun
nasıl ikame edileceğine iliĢkin bilgileri içermelidir.Talimatname bedeli iĢletme bedeli içerisindedir. Ayrıca bir
bedel ödenmez.
4.19.Çevre ve ġehircilik Bakanlığında proje onayları yapılacaktır (onaylanma prosedürlerin süreci yoğun
olmasından dolayı uzaması, iĢin bitim süresini değiĢtirmeyecek). ĠĢ sonu (As-Built) Projeleri de hazırlanacaktır.
Yüklenici, uygulama projelerine göre inĢaat sırasında yapılmıĢ olan kot ve konum değiĢiklikleri de iĢlenmiĢ
olarak Genel Vaziyet planı üzerinde yapı konum, koordinat ve temel kotlarını, borulama ve kablo hatlarının
konum ve kotlarını, ilgili planlarda ekipman ve enstrümantasyonların konum ve kotlarını belirten tesisin inĢa
olunan nihai haline ait projeleri 3 takım düzenleyerek geçici kabulden önce Ġdare‟ye verecektir. ĠĢ sonu projesi
tüm detay çizimlerinin yanı sıra hesapları da içerecektir. ĠĢ sonu projeleri için yükleniciye herhangi bir bedel
ödenmez. Tüm proje onay çalıĢması proses teknik Ģartnamesinde verilen giriĢ çıkıĢ parametrelerine göre
hazırlanacak olup, bu verilerde değiĢiklik istenmeyecektir.
4.20.Ġdare Yükleniciye ĠĢletme ve Bakım SözleĢmesi‟nin uzatılması davetinde bulunabilir. Bu tür iĢletme
hizmetleri için Ģartlar karĢılıklı tercihe bağlı olacaktır.
4.21.Yüklenici, iĢletme süresi iĢletme ve bakımının tüm sorumluluğunu üzerine alacaktır.
4.22.Yüklenici tedarik edilen malzemelerin kalite yetersizliğinden kaynaklanan sonuçlar için sorumlu
tutulacaktır. Arıza yapan makineler ve bozulan malzemeler 15 (on beĢ) gün içerisinde onarılacak veya yenileri
ile değiĢtirilecektir.
4.23.Tesis iĢletme süresinin sonuna kadar all risk sigorta ile yüklenici tarafından sigortalanacaktır.
4.24.Sistemin iĢletmeye alınması aĢamasında, elektrik kontrol Ģeması, güç Ģeması ve klemens bağlantı Ģeması
Ġdareye verilecektir.
4.25.ĠĢletme süresince tesis kesintisiz çalıĢtırılacaktır. Tesisin devre dıĢı olduğu ilk günler için teklif bedelinin
‰1‟i (binde bir) tutarınca günlük ceza kesilecektir. Tesisin 30 (otuz) gün boyunca çalıĢmaması halinde Ġdare
isterse sözleĢmeyi fesh edebilecektir. Ġdare tarafından atıksu getirilememesi ve arıtılmıĢ suyun deĢarj edilmemesi
durumunda tesisin teslim süresi uzatılır.
4.26. ĠĢletme süresi içerisinde Yüklenici firma baĢta Çevre ve ġehricilik Bakanlığı parametrelerine göre akredite
laboratuarlarda (en az iki numune) çıkıĢ suyunu sağlayacaktır. Sonuçlar olumlu çıkar ise iĢi iĢverene teslim
edecek, sonuçlar olumlu çıkmaz ise 3 aylık iĢletme süresi otomatik uzayacaktır. ĠĢin teslimi proje onayına bağlı
değildir.
4.27.ĠĢletmeye Alma ÇalıĢmaları
ĠĢletmeye alma çalıĢmaları önce, tesiste herhangi bir su olmadan kuru Ģartlar altında gerçekleĢtirilir.
Yüklenicinin verdiği listeler doğrultusunda bir test programı hazırlanır ve elektro-mekanik ekipmanın tamamı bu
program doğrultusunda test edilir. Bu testler sırasında bakılacak noktalar, kontrol edilecek ayrıntılar
ekipmanların “ĠĢletme ve Bakım Kılavuzu”nda yazan özelliklere göre belirlenir.
Kuruda yapılan testlerin ardından tesise temiz kullanım suyu alınır. Havalandırma havuzlarının yarı seviyesine
kadar doldurulur. Tesisteki elektro-mekanik ekipmanın tamamı tekrar test edilir.
ĠĢletmeye alma çalıĢmalarının ardından eksikler belirlenir ve bir tutanak hazırlanarak karĢılıklı olarak imzalanır.
ĠĢveren resmi bir yazı ile bu tutanağı Yükleniciye gönderir. Yüklenici tutanakta yazan eksiklikleri yerine
getirdikten sonra resmi bir yazı ile bu durumu ĠĢverene bildirir ve ĠĢletmeye alma çalıĢmalarının baĢlaması için
talepte bulunur.
Satın Alma Rehberi
72
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
ELEKTRĠK ĠġLERĠ ÖZEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-5)
Satın Alma Rehberi
73
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
1 Kapsam
Madde 1. Bu Ģartname, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve
Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatına ait elektrik ekipmanlarının temin ve montajında uyulması gereken hususları
içermektedir. Tesis edilecek elektrik üniteleri komple elektrik güç dağıtım sistemini kapsayacak ve tesisin
randımanlı ve ünitelerin birbiriyle uyumlu bir Ģekilde çalıĢtırılmasını sağlayacaktır. Tesiste kullanılacak
malzeme ve montajları yürürlükte olan elektrik tesisleri Yönetmeliklerine, EPDK Enerji Verimliliğine uygun
olacaktır.
Elektrik enerjisinin temini makine dairesine kadar Salihli OSB tarafından sağlanacaktır.
Yüklenici, öngördüğü elektrik enerji sistemini ve yardımcı sistemleri Ģartnamelere uygun olarak ve
tesisin yük talebine göre projelendirecek, onaylatarak iĢe baĢlamadan önce Salihli OSB‟ye sunacaktır.
Yüklenici, Tesiste tüketilecek elektrik enerjisi miktarının optimizasyonu için gereken tüm önlemleri
alacak ve elektrik enerjisi tüketimi konusunda garanti verecektir.
Yüklenici tarafından elektrik tüketiminin kWh olarak hesabı ve güç ihtiyacı verilecektir.
Tesisin ihtiyacına uygun güç dağıtım panoları temin ve monte edilecektir.
Pano; korozyona karĢı korumalı, yanmaz plastik malzemeden olacaktır.
Aydınlatma panolarında kaçak akım koruma rölesi koyulacaktır.
*Otomatik temizleyici ızgara panosu :Adı geçen pano hazır gelecek ve besleme kablosu çekilecektir.
*Terfi pompası-1:Pompa otomatik ve manuel olmak üzere iki pozisyonda çalıĢacaktır. Otomatik pozisyonda
seviye flatörünün komutu (havuzdaki su miktarı) ile çalıĢacaktır. Manüel pozisyonda ise seviye kontrolüne bağlı
olmaksızın sürekli çalıĢacaktır(bu pozisyon genellikle arıtma operatörünce havuzu tamamen boĢaltma amaçlı
kullanılır).Pompanın manuel pozisyonda çalıĢır halde unutulması ve buna bağlı olarak da pompa mekanik
kademelerinin zarar görmememsi için termistör çıkıĢı kullanılacak (bu tür pompalar üzerinde termistör çıkıĢı var
olduğu kabul edilerek)pompa susuz çalıĢmaya karĢı korunmuĢ olacaktır (otomatik ve manuel konum dahi). Yine
adı geçen terfi pompası dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rölesi ile kısa devre ve aĢırı akıma
karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için terfi havuzu yanına konulacak
antigron buat (IP65) vasıtası ile pompa güç ve kumanda kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano üzerine
konulacak sinyal lambaları ile; pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) , pompa gövde sıcaklı&termistör
arıza (sarı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Terfi pompası-2:Terfi pompası-1 „deki çalıĢma Ģartlarının tamamı terfi pompası-2 içinde geçerlidir.
*Bekleme pompası:Terfi pompası-1 „deki çalıĢma Ģartlarının tamamı bekleme pompası için de geçerlidir.
*Mikser dengeleme havuzu motoru:Mikser motoru otomatik ve manuel olmak üzere iki pozisyonda
çalıĢacaktır. Otomatik pozisyonda; terfi pompalarında biri ya da her ikisi çalıĢırken sürekli çalıĢacak (bu
durumda terfi havuzundan dengeleme havuzuna her daim su geliyor demektir) . Yine terfi pompalarından her
ikisi de çalıĢmıyor ise (bu durumda terfi havuzundan dengeleme havuzuna su gelmiyor demektir) devreye
konulacak zaman Ģartı ile belirli zaman aralıklarında çalıĢacak ve durma ve çalıĢma zamanları ayarlanabilecektir
(böylece atıksu gelmediği dönemlerde mikser zamana bağlı çalıĢtırılarak enerji tasarrufu sağlanacaktır).Manuel
pozisyonda ise terfi havuzundan su gelip gelmesine bağlı olmaksızın sürekli çalıĢacaktır. Mikser motorunun
mekanik&elektrik açıdan zarar görmemesi için termistör çıkıĢı kullanılacak (bu tür pompalar üzerinde termistör
çıkıĢı var olduğu kabul edilerek)mikser susuz çalıĢmaya karĢı korunmuĢ olacaktır (otomatik ve manuel konum
dahi). Yine adı geçen mikser motoru dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rölesi ile, kısa devre ve
aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için terfi havuzu yanına
konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile pompa güç ve kumanda kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano
üzerine konulacak sinyal lambaları ile; mikser çalıĢıyor (yeĢil) , mikser arıza (kırmızı) , mikser gövde
sıcaklı&termistör arıza (sarı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi
yapılacaktır.
*Hızlı karıĢtırıcı motoru:Hızlı karıĢtırıcı motoru otomatik ve manuel olmak üzere iki pozisyonda çalıĢacaktır.
Otomatik pozisyonda; k.dozlama pompasına çalıĢınca sinyal alarak çalıĢacak. Manuel pozisyonda ise sürekli
çalıĢacaktır. Adı geçen hızlı karıĢtırıcı motoru dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rölesi ile kısa
Satın Alma Rehberi
74
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için konulacak
antigron buat (IP65) vasıtası ile karıĢtırıcı motoru güç ve kumanda kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano
üzerine konulacak sinyal lambaları ile karıĢtırıcı çalıĢıyor (yeĢil) , karıĢtırıcı arıza (kırmızı) , dengesiz
voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Ön çökeltim çamur pompası:Pompa otomatik ve manüel olmak üzere iki pozisyonda çalıĢacaktır. Otomatik
pozisyonda seviye flâĢörünün komutu (havuzdaki su miktarı)ve zaman kontrollü olarak(çalıĢma ve durma
zamanları belirlenebilecektir) çalıĢacaktır. Manüel pozisyonda ise seviye kontrol ve zaman Ģartına bağlı
olmaksızın sürekli çalıĢacaktır. Pompanın manuel pozisyonda çalıĢır halde unutulması ve buna bağlı olarak da
pompa mekanik kademelerinin zarar görmemesi için termistör çıkıĢı kullanılacak (bu tür pompalar üzerinde
termistör çıkıĢı var olduğu kabul edilerek)pompa susuz çalıĢmaya karĢı korunmuĢ olacaktır (otomatik ve manuel
konum dahi). Yine adı geçen ön çökeltim çamur pompası dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rölesi
ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için ön
çökeltim havuzu yanına konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile pompa güç ve kumanda kabloları kolaylıkla
sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) ,
pompa gövde sıcaklı&termistör arıza (sarı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu
üzerinden takibi yapılacaktır.
*Blower (4 adet):Blower motorları otomatik ve manuel olmak üzere iki pozisyonda çalıĢacaktır. Otomatik
pozisyonda; oksijenmetreden alacağı sinyalle oransal olarak çalıĢacak ( havalandırma havuzundaki suyun oksijen
ihtiyacına göre çalıĢarak enerji tasarrufu sağlanacak) . Manuel pozisyonda ise; oksijen metreden gelen komuta
bağlı olmaksızın sürekli çalıĢacaktır. Ġki adet blower için iki adet invertör kullanılacak motorlar belirlenecek
parametreler vasıtasıyla korunacaktır. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile blower çalıĢıyor (yeĢil) ,
blower arıza (kırmızı) ,olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Son çökeltim çamur sıyırıcı rediktörlü motor:Sıyırıcı motoru otomatik ve manuel olmak üzere iki
pozisyonda çalıĢacaktır. Otomatik pozisyonda; zaman Ģartına bağlı (zaman ayarlanabilecek) olarak çalıĢacak.
Manüel pozisyonda ise sürekli çalıĢacaktır. Adı geçen sıyırıcı motor; dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor
koruma rölesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis
kolaylığı için son çökeltim havuzu yanına konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile motor güç ve kumanda
kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile sıyırıcı çalıĢıyor (yeĢil) ,
sıyırıcı arıza (kırmızı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi
yapılacaktır.
*Son çökeltim çamur pompası:Pompa otomatik ve manüel olmak üzere iki pozisyonda çalıĢacaktır. Otomatik
pozisyonda seviye flatörünün komutu (havuzdaki su miktarı)ve zaman kontrollü olarak (çalıĢma ve durma
zamanları belirlenebilecektir) çalıĢacaktır. Manüel pozisyonda ise seviye kontrol ve zaman Ģartına bağlı
olmaksızın sürekli çalıĢacaktır. Pompanın manuel pozisyonda çalıĢır halde unutulması ve buna bağlı olarak da
pompa mekanik kademelerinin zarar görmememsi için termistör çıkıĢı kullanılacak (bu tür pompalar üzerinde
termistör çıkıĢı var olduğu kabul edilerek)pompa susuz çalıĢmaya karĢı korunmuĢ olacaktır (otomatik ve manuel
konum dahi). Yine adı geçen ön çökeltim çamur pompası dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rölesi
ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için son
çökeltim havuzu yanına konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile pompa güç ve kumanda kabloları kolaylıkla
sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) ,
pompa gövde sıcaklı&termistör arıza (sarı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu
üzerinden takibi yapılacaktır.
*Yoğun çökeltim çamur pompası :Yoğun çökeltim pompası otomatik çalıĢacaktır. Otomatik pozisyonda;
dekantör iç basıncına bağlı olarak ve invertör aracılığı ile çalıĢacaktır.1,1 KW invertör kullanılacak motorlar
belirlenecek parametreler vasıtasıyla korunacaktır. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor
(yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) ,olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Kostik dozaj pompası:Kostik dozaj pompası otomatik çalıĢacaktır. Otomatik çalıĢma PH metreden alacağı
sinyal aracılığı ile olacaktır. Adı geçen kostik dozaj pompası dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma
rölesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için
konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile kostik dozaj pompası güç ve kumanda kabloları kolaylıkla
sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) ,
dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Alüm dozaj pompası:Alüm dozaj pompası otomatik çalıĢacaktır. Adı geçen alüm dozaj pompası dengesiz
voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rolesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile
korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile alüm dozaj pompası güç
Satın Alma Rehberi
75
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ve kumanda kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor
(yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi
yapılacaktır.
*K.poli dozaj pompası:K.poli dozaj pompası otomatik çalıĢacaktır. Otomatik çalıĢma dekantörden alacağı
sinyal aracılığı ile olacaktır. Adı geçen k.poli dozaj pompası dengesiz voltaj&eksik faza karĢı motor koruma
rolesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için
konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile k.pli dozaj pompası güç ve kumanda kabloları kolaylıkla
sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) ,
dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Klor dozaj pompası:Klor dozaj pompası otomatik çalıĢacaktır. Adı geçen klor dozaj pompası dengesiz
voltaj&eksik faza karĢı motor koruma rolesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile
korunacaktır. Bakım ve servis kolaylığı için konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile klor dozaj pompası güç
ve kumanda kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor
(yeĢil) , pompa arıza (kırmızı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi
yapılacaktır.
*PH metre- 2 adet:PH metre için 200V besleme kablosu çekilecek monofaze topraklı piriz konulacaktır.
Kontrol panosu üzerine de açma kapama mandal butonu ile kontrol edilerek çalıĢıyor sinyal lambası(yeĢil) ile
uzak kontrolü sağlanacaktır.
*Oksijen metre: Blower çalıĢma devresinde oransal çalıĢmayı sağlayacaktır.
*Kostik kimyasal karıĢtırıcı:Kostik kimyasal karıĢtırıcı otomatik çalıĢacaktır. Otomatik çalıĢma k.dozaj
pompasından alacağı sinyal aracılığı ile olacaktır. Adı geçen kostik kimyasal karıĢtırıcı dengesiz voltaj&eksik
faza karĢı motor koruma rolesi ile kısa devre ve aĢırı akıma karĢıda motor koruma Ģalteri ile korunacaktır. Bakım
ve servis kolaylığı için konulacak antigron buat (IP65) vasıtası ile kostik kimyasal karıĢtırıcı güç ve kumanda
kabloları kolaylıkla sökülebilecektir. Pano üzerine konulacak sinyal lambaları ile pompa çalıĢıyor (yeĢil) , pompa
arıza (kırmızı) , dengesiz voltaj&eksik faz arızası (sarı ) olarak kontrol panosu üzerinden takibi yapılacaktır.
*Poli hazırlama panosu (Trifaze):Adı geçen pano hazır gelecek ve besleme kablosu çekilecektir.
*Dekantör panosu (Trifaze):Adı geçen pano hazır gelecek ve besleme kablosu çekilecektir.
Madde 2. ġartnamede belirtilenler, güç sistemi ve elektrik tesisatı için minimum koruma talepleridir.
Yüklenici güç ve tesis koruma sistemini belirlenen projelendirme parametrelerine göre tasarlayacak ve ölçü
trafoları çevirme oranları ile koruyucu röleleri, ayar sınırlarını, iĢletme karakteristiklerini aĢağıdakilere göre
belirleyecektir:
a) AĢırı yüke karĢı koruma, teçhizatın ısınma karakteristiklerine uygun olacaktır.
b) Motor devrelerine, aĢırı yüke, faz arası ve toprak kısa devrelerine karĢı toprak kaçağı ile tek
faza kalma arızalarına karĢı etkili bir koruma sağlanacaktır.
c) Röleler arasında selektif bir iĢletme olacaktır. Yüksek kesme güçlü sigortalar ve otomatik
Ģalterler ile korunan fiderlerde, bölgesel iĢletme güvenliği ve dengeli akım koruma sistemleri (arıza ve
ark kesme için) olacaktır.
Otomatik Ģalterler elle kumanda edilen kurma yaylı kapama mekanizmalı olacaktır.
GiriĢ fideri otomatik Ģalterlerinin Doğru Akım (DC) Ģönt açma bobinleri bulunacak ve panolar bağımsız
koruma röleleri ve ölçü cihazları ile donatılacaktır.
Satın Alma Rehberi
76
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
GiriĢ fideri ve bara ayırma panolarının gösterge ve kontrolleri aĢağıdaki gibi olacaktır.
Sinyal Lambaları
Otomatik Ģalter kapalı Kırmızı
Otomatik Ģalter açık YeĢil Otomatik
Ģalter arızadan açtı Amper Arıza
rölesi devrede ihbarı Beyaz
380 V giriĢ fideri panosu aynı zamanda aĢağıdaki güç trafosu koruma ve alarm röleleri ile
donatılacaktır.
Sargı sıcaklığı Alarm
Sargı sıcaklığı Açma
Her bir bölmede aĢağıdaki sinyal ve tesis izleme sistemi temin edilecektir.
Otomatik Ģalter kapalı
Otomatik Ģalter açık
Otomatik Ģalter arızadan açtı
Trafo aĢırı yük alarmı
Bara ayırma bölmesi
Otomatik Ģalter kapalı Kırmızı
Otomatik Ģalter açık YeĢil
4 Güç Faktörü Düzeltme
Madde 3. Tesisin Elektrik Dağıtım Sistemi OSB‟nin talebine uygun olarak Cos ф0.98‟e düzeltilmiĢ güç faktörü
ile çalıĢmak üzere projelendirilecektir. Kompanzasyon, Ana Dağıtım Panosu üzerinden otomatik olarak
yapılacaktır. Kompanzasyon sisteminde, Ģebekeye harmonik vermeyecek, ayarlanabilir, uzaktan izlenebilir röleli
sistemin kurulması, teçhizatın temini ve montajı Yüklenicinin yükümlülüğündedir.
Madde 4. Yüklenici bu SözleĢme altında temin edilecek olan elektrik enerjisi makine dairesinden sonra dağıtım
sistemleri ve bina, saha, kablo tesisatının çalıĢması için gerekli tüm güç ve kumanda kablo sistemlerinin temini,
döĢenmesi, bağlanması, test edilmesi, iĢletmeye alınması ve garantisinden sorumlu olacaktır. Tesis topraklama
projesi ve uygulamaları Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliğine uygun olacaktır.
Saha kabloları betonarme kanallar içerisinde, markalanmıĢ olarak taĢınacaktır. Kanal içinde su
birikmesini önlemek amacıyla rögara bağlantılar yapılacaktır.
Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte enerji dağıtım sistemi Ģeması ve tesis kalemleri ana hatlarının
projelerini iĢe baĢlamadan önce Ġdareye verecektir. Kablo tesisatları ġartnamede belirtilen özelliklere uygun
olacaktır.
Yüklenici, uygulama projelerinde ĠĢverenin onaylaması için ayrıntılı Ģematik ve blok diyagramlarının,
tesis etmeyi teklif ettiği kabloları cetvelleriyle birlikte temin edecektir. Cetveller aĢağıdaki bilgileri ihtiva
edecektir.
a) Kablo tanıtım referansı
b) Kablo güzergah bilgileri
c) Kablo tipi
d) Kablo kesiti
e) Damar sayısı
f) Gerilim sınıfı
g) Güç kabloları için maksimum tam yük akımı
Yüklenici onaylanmıĢ nihai yüklere göre kablolar seçecek ve boyutlandıracaktır. Tüm güç kablolarının
kısa devre süreleri ilgili Ģalt tesisi ve koruma devrelerinin maksimum kısa devre anma değerlerine uyumlu
olacaktır.
DeğiĢik gerilimlerde çalıĢan güç sistemlerinin ve değiĢik ünite ve tesislere ait kontrol, koruma ve tesisat
devrelerinin kabloları ayrı ayrı döĢenecektir.
Dahili kablo tesisatında, kabloların birbirine yakınlığından dolayı akım taĢıma kapasitesinin düĢmemesi
için kabloların arasında yeterli mesafe bırakılacaktır.
Topraklama: Yüklenici topraklama sistemini ġartnamenin ilgili maddelerine uygun olarak temin
edecektir. Sistem aĢağıdaki kriterleri karĢılayacak Ģekilde projelendirilecektir.
a) Normal ve anormal iĢletme koĢullarında, personelin bulunmasının olağan olduğu mahallerde
personel herhangi bir tehlikeye maruz kalmayacaktır.
Satın Alma Rehberi
77
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
b) Herhangi bir noktada kısa devre olduğunda maksimum kısa devre akımı elektrik sistemi nötrüne geri
iletilecek ve toprakta veya ekipmanın personel tarafından aynı anda dokunabilecek bölümleri arasında tehlikeli
potansiyel farkları oluĢmasına sebep olmayacaktır.
c) Kısa devre akımı sistemde termik veya mekanik herhangi bir hasara sebep olmayacaktır.
d) Trafo binasında çift elektrodlu (topraklama çubuğu) sistem olacaktır.
e) Her tesis binasında topraklama Ģeridi tesisatı olacaktır.
Ana topraklama bağlantıları yeĢil PVC yalıtkanlı tek damarlı, proje kriterlerine uygun kesitli
iletkenlerden yapılacak ve ilgili güç kablosu güzergâhlarını izleyeceklerdir. Kimyasal korozyona maruz
bölgelerde topraklama Ģeritleri yeĢil/sarı PVC kılıflı olacaktır. Tüm elektrot sistemleri 2 Ohm‟dan fazla bir
toprak temas direnci oluĢmayacak Ģekilde projelendirilecektir.
Her transformatör hücresinin duvarına cıvatalı bir toprak hattı bağlama tertibatı monte edilecektir. Her
bir bağlantı tertibatı ile ilgili transformatör çerçevesi ve sekonder nötr toprak terminali birbiriden bağımsız, PVC
yalıtkanlı topraklama kabloları ile bağlanacaktır.
Topraklama Ģebekeleri ve elektrodların dirençlerinin belirlenmiĢ sınırlar içinde ve Elektrik Gücünü Temin Eden
Yetkili Ġdarenin Yönetmeliklerine uygun olup olmadığı test edilecektir.
Madde 5.
5.1. Bina Aydınlatması: Bina içi “U” tipi floresan armatürlerle aydınlatılacaktır.
Priz Sortileri :Tesisteki binada prizler temin edilecektir. GeniĢ mekanlarda döĢeme üzerinde prizden en
uzak nokta 10 mt. olacak Ģekilde priz yerleĢimi yapılacaktır. Kullanılacak malzeme seçiminde ĠĢverenin onayı
alınacaktır.
Yüklenici ileride SözleĢme Ģartları kapsamındaki testleri gerçekleĢtirmek için veya bakım amaçları için
her tesis alanında en az bir adet 380 V üç fazlı priz temin edecektir. Prizler uygun amperli W- Otomat veya
termik – manyetik Ģalterle korunacaktır.
Aydınlatma anahtarları kapılara ve giriĢlere uygun bir konumda yerleĢtirilecek ve birden fazla giriĢi
bulunan alanlarda vavien anahtarlar kullanılacaktır. Büyük alanların aydınlatılması kontaktör kumandalı
olacaktır. Kontaktörler pratikte mümkün olduğu kadar dağıtım panolarında muhafaza edilecektir.
Aydınlatma ekipmanı aĢağıda verilen aydınlık düzeylerine göre projelendirilecektir.:
Kablo borularının sıva altına gizlenmesine olanak verecek Ģekilde çekilecektir. Tüm aydınlatma
anahtarları, prizler, vb. sıva üstü muhafazalı ve etanj korumalı olacaktır.
Acil durumlarda elektriğin kesilmesi halinde personelin binayı emniyetli bir Ģekilde boĢaltabilmesi için
çıkıĢ ve kaçıĢ yollarını aydınlatan acil aydınlatma armatürleri temin edilecektir.
5.2. Saha Aydınlatması:
Emniyetli bir iĢletme ve bakım sağlamak için uygun yerlere harici aydınlatma yapılacaktır.
Aydınlatma tesisatı genelde minimum 50 lüx‟lük bir aydınlık düzeyi sağlayacak olup, tesis iĢletme ve
acil bakım iĢlerinin yapılması muhtemel alanlarda 150 lüx olacak ve N tipi, hava Ģartlarından etkilenmeyen
direğe monte projektörlerden oluĢacaktır. Direk uzunlukları max. 18 m. olacaktır.
Madde 6. Yangından korunma için yangın tespiti ve alarm sistemleri bütün tesis binalarında temin
edilecektir.
Her binada ġartnamelere uygun olarak sabit ve seyyar yangın söndürücüler bulunacaktır.
Herhangi bir sensörün veya manuel alarm akctüatörünün çalıĢması sonucunda, ilgili binanın duvarına
dıĢardan takılmıĢ bir sesli alarm cihazı çalıĢmaya baĢlayacaktır.
Alarm tesisatının tüm komponentleri TSE‟ye veya ilgili Uluslararası Standartlara uygun olacaktır.
Alarm dedektör tesisatı madeni yalıtkanlı, bakır kılıflı PVC muhafazalı “J tipi” kablolarla yapılacaktır.
Dedektörlerin ve manuel actüatörlerin kablo/klemens bağlantıları galvanize silindirik buatlar içinde yapılacaktır.
Her bir bina ile sinyal ve kumanda bağlantıları özel kontrol kabloları ile yapılacaktır.
Satın Alma Rehberi
78
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 7
Tesiste kullanılacak ekipmanlar aĢağıda belirtilen markalar ve muadilleri arasından seçilebilir.
PANOLAR : ABB- LEGRAND, SĠEMENS, MERLĠN GERĠN
KABLOLAR : PĠRELLĠ, NEXANS, DEMĠRER HES
ġALTERLER : SĠEMENS, MERLĠN GERĠN, ABB
RÖLELER : SĠEMENS, AREVA. ABB SCHNEĠDER
KONDANSATÖRLER : SĠEMENS, ABB, MERLĠN GERĠN
KONTAKTÖRLER : SĠEMENS. TELEMEKANĠK, ABB
SĠGORTALAR : SĠEMENS, SCHNEĠDER, LEGRAND
TERMĠK . SĠEMENS, MERLĠN GERĠN, TELEMEKANĠK
DĠJĠTAL SAYAÇ : ABB, SCHLUMBERGER
YUMUġAK YOL VERĠCĠ : TELEMEKANĠK-SĠEMENS
AYDINLATMA: PHILIPS-CEMDAĞ
UPS : MASTERGUARD, EKA
ENSTRÜMANTASYON CĠHAZLARI : ENDRESS HAUSER
TELEFON SANTRALĠ : SĠEMENS, KAREL
JENERATÖR : AKSA, ÇUKUROVA
MCC PANOLARI : SCHNEĠDER, ABB, SĠEMENS
SCADA : SĠEMENS, ABB
BĠLGĠSAYARLAR : HP, IBM, TOSHIBA, LENOVO
PLC : SIEMENS, ABB
Madde 8
PARATONER:
Projesine ve ilgili standartlara uygun, “Aktif Yakalama Ucu” kullanılarak, yıldırımdan korunma
sistemi tesis edilecektir. Montajda, iniĢ iletkenlerinin keskin köĢe yapmadan, yumuĢak dönüĢlerle topraklamaya
bağlanmasına özellikle dikkat edilecektir.
Satın Alma Rehberi
79
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
ELEKTRĠK ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-6)
Satın Alma Rehberi
80
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ELEKTRĠK ĠġLERĠ GENEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
ĠġĠN KAPSAMI
Tesisin iĢletmesini sağlamak üzere, projesine uygun olarak;
- Güç dağıtımı, kontrolü ve kumanda sistemi,
- Ġç ve dıĢ aydınlatma,
- Yedek enerji tesisi, (dizel-jeneratör grubu)
- Enstrümantasyon
- Topraklama,
- Katodik koruma,
- Paratoner sistemi,
- Ġç ve dıĢ haberleĢme,
- Reaktif güç kompanzasyonu,
Ana baĢlıkları ile belirtilen iĢlerin yapımıdır. Bununla birlikte tesisin yapımı sırasında kullanılacak olan
tüm yardımcı ekipman ve malzemeyi kapsamaktadır.
GEÇERLĠ STANDART, YÖNETMELĠK VE ġARTNAMELER
Tesisin yapımında uyulacak genel dokümanlar Ģunlardır.
- Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği,
- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
- Elektrik Ġç Tesisat Yönetmeliği,
- Elektrik Tesisleri Topraklama Yönetmeliği,
- Yapılan iĢ ve kullanılan malzeme ile ilgili TSE ( Türk Standartları Enstitiüsü ), IEC ( International
Electrotechnical Commission ), VDE ( Verband Deutscher Elektrotechniker ) ve ya Ġdarece uygun
görülen diğer standart ve normlar.
- Enerji Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, TEDAġ ve Ġller Bankası‟nın ilgili Teknik Ģartnameleri.
- Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı, ĠnĢaat ve Tesisat Birim Fiyat Kitabı,
- TEDAġ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyatlar ve Birim Fiyat Tarif ve Açıklamalar Kitabı.
- Tip Planlar. ( Trafo Binaları, Panolar, Direkler, Aydınlatma Direkleri v.b. )
MALZEME
Tesiste kullanılan tüm malzeme, standart ve normlarına uygun, yeni imal edilmiĢ, az bakım gerektiren,
uzun ömürlü, birinci sınıf kalitede ve kullanıldığı yere en uygun özellikte olacaktır. Malzeme temininden önce,
kontrol mühendisinin onayı alınacaktır. Malzeme idarece her aĢamada denetlenebilecek, uygun görülmeyen
malzeme değiĢtirilecektir. Gerektiğinde malzemeye ait üretim ve test sertifikaları ( malzemelerin standartlara
uygunluk belgeleri ) idareye verilecektir.
ĠġÇĠLĠK
Yapım sırasında, tesisin düzgün görünümlü, projesi ve tekniğine uygun olarak yapılması için azami
dikkat ve özen gösterilecektir. Her iĢin özelliğine uygun nitelikte ve o iĢe uygun ehliyette eleman kullanılacaktır.
ÇalıĢanların deneyim ve özellikleri gerektiğinde belgelendirilecektir.
ÇalıĢanların iĢ güvenliği eğitimi aldıkları, sağlık raporları, çok tehlikeli iĢlerde çalıĢabileceklerine
iliĢkin doktor raporu, SSK bildirgeleri iĢe baĢlamadan önce idareye sunulacaktır.
Tesis montajına baĢlamadan önce ilgili mühendisten onay alınacaktır. Projede yeterli açıklıkta olmayan
bölümler için, kontrollüğün kabul edeceği detay çizimler hazırlanacak ve buna göre imalat yapılacaktır.
Elektrik sektörü çalıĢmaları sırasında, inĢaat ve mekanik sektör çalıĢmaları ile çakıĢan ve kesiĢen
bölümler için, mutlaka ilgili sektörün teknik elemanları ile koordineli çalıĢılacak, kontrollükle birlikte verilen
ortak kararlar uygulanacaktır. Bu çalıĢmalar sırasında proje değiĢikliği olması halinde, değiĢiklik projeleri
hazırlanarak idarenin onayına sunulacak Ġdarenin onayından sonra imalatlara baĢlanacaktır.
Satın Alma Rehberi
81
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ETĠKETLEME
Elektrikle ilgili birimlerde etiketleme iĢlemi; panolarda, saha kumanda kutularında, enstrümanlarda,
pano üzerindeki cihazlarda, panodaki ve diğer elektriksel ekipmanlar arasındaki kablo bağlantılarında,
panolardan çıkıĢlarda ve her tür elektrikli ekipmanlarda, yalıtkan malzemelerden imal edilmiĢ etiketler veya
Ģeffaf kapaklı değiĢtirilebilir etiketler kullanılarak yapılacaktır. Ġmalatçının adı, malzemenin seri numarası,
uygulanabilen anma değerleri, malzemenin tanımı etiketlere yazılmıĢ olarak, ilgili bölüme monte edilecektir.
Kullanılacak etiketler silinmez ve paslanmaz olacak ve yapıĢtırma olarak değil, vida veya perçin usulüyle
sabitlenecektir. Etiketler anlaĢılabilir açıklıkta ve normal mesafeden rahatça okunabilir büyüklükte olacaktır.
ANA ELEKTRĠK ġEBEKESĠ
Tesisin ana besleme enerjisi, OSB‟ye ait trafo tesisinden karĢılanacaktır. OSB trafodan makine
dairesine kadar çekilecek hattı kendisi yaptıracaktır.
EMNĠYET PAYLARI
Tesiste kullanılan her tür malzeme ve cihaz, tesis sahasında karĢılaĢılabilecek değiĢiklik Ģartlarına karĢı,
ilgili standart, yönetmelik ve Ģartnamelerin öngördüğü katsayılar ölçüsünde emniyet paylarını taĢımalıdır.
GÜVENLĠK
Tesisin güvenliğini ve sürekli çalıĢmasını sağlamak için, tüm dahili kilitlemeler ve emniyet cihazları
aĢağıda belirtilenleri sağlamak üzere temin ve monte edileceklerdir.
1- Tesisin çalıĢmasından ve bakımından sorumlu personelin iĢ güvenliği ve iĢ sağlığı açısından emniyeti
için,
2- Tesisin yol verilmesinde ve tesisteki kontrollü/kontrolsüz duruĢlarda , iĢletmede kullanılan cihazların
belirlenen güvenlik çerçevesinde çalıĢması ve durdurulmasında,
3- Tesisin acil durumlardaki emniyetinde,
Dahili kilitlemeler düzeltici olmayıp önleyici olacaktır. Yüklenici, dahili kilit düzenlerinin
hazırlanmasından sorumlu olacak ve bunun için kontrollüğün görüĢünü alacaktır.
ENERJĠ DAĞITIMI, KONTROL VE KUMANDA
Panolar; Tesiste, AG Panoları, Motor Kontrol ve Kumanda Panoları (MCC), Yerel Kumanda Kutuları,
Aydınlatma Panoları ile diğer yardımcı panolar bulunmaktadır. Ġmal ve temin edilecek olan her tür pano,
TEDAġ ve Bayındırlık Ġskan Bakanlığının ilgili teknik Ģartnameleri ile birim fiyat tariflerinde tanımladığı
malzeme ve imalat özelliklerini taĢıyacaktır.
Panolar, köĢebent veya profille güçlendirilen bir iskelet üzerine, 2 mm den az olmamak üzere çelik saç ile
imal edilecektir. Tozdan ve nemden korunma sınıfı IEC‟ye göre olacak ve haĢarata karĢı önlem alınmıĢ olacaktır.
Panolar monte edildikleri mahallin özelliğine uygun olarak ilave koruma tedbirleri alınmalıdır. Kablo giriĢ
çıkıĢları rahat ve düzgün olmalı, ıslak zeminde olanlar, ıslak zeminden etkilenmeyecek yükseklikteki beton veya
profil kaideler üzerine monte edilmelidirler. Açık sahada kullanılan panolar, özellikle sıcaktan, yağmurdan ve
tozdan etkilenmeyecek Ģekilde imal ve monte edilecektir. Tesis edilecekleri iklim Ģartlarına uygun olarak doğal
veya cebri havalandırma imkanı bulunacaktır. Gerekli görülmesi durumunda termostatlı ısıtıcı tesis edilecektir.
Panolar bölümler halinde imal edilmeli, bölümlerdeki bakım ve arızalar birbirini etkilemeyecek önlemler
taĢımalıdır. Panolar gerektiğinde birbirleri ile yan yana tesis edilerek geniĢlemeye müsait olacaktır. Bu amaçla
sağ ve sol yüz kapakları gerektiğinde sökülebilir olacaktır.
Gelecekte monte edilmesi planlanan ekipman ve cihazların, tesisin çalıĢması kesintiye uğramadan
montajına uygun olmalıdır. Pano ön ve arka kapakları, her tür müdahale, bakım ve onarımın yapılmasına izin
verecek geniĢlik ve konumda monte edilmelidir.
Pano içindeki cihaz ve terminalleri bağlayan tüm kablolar, yeterli kesit ve özellikte olmalı, projedeki
kontrol ve kumanda Ģemasına uygun olarak etiketlenmelidir.
Nemli ortamda çalıĢan tüm panolarda, nem giderici ve yoğunlaĢmayı önlemek üzere, termostat ile
ayarlanabilen ısıtıcılar konulmalıdır. Bu tür yerlerde pano binası yeterli derecede güneĢ ıĢığı almalı ve yeterli
havalandırmayı sağlayacak tedbirler alınmalıdır.
Satın Alma Rehberi
82
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Her panonun önünde yalıtkan paspas bulunmalıdır.
Tüm panolardaki baralar boyalı olacak ve aĢağıdaki hususlara uyulacaktır.
1-) Baraların boyanmasında kullanılacak boyalar yanmaz, özel boyalar olmalıdır.
2-) Boya tabakası bara üzerine çok ince tabaka halinde sürülmelidir.
3-) Baraların üzerileri vernik, kılıf veya baĢka bir yalıtkan ile kaplanmamalıdır.
Baraların boyanmasında kullanılan renkler;
R – fazına ait baralar – KAHVERENGĠ renk ile
S – fazına ait baralar – SĠYAH renk ile
T – fazına ait baralar – KIRMIZI renk ile
Nötr
- AÇIK MAVĠ renk ile
Toprak
- SARI YEġĠL renk ile boyanmalıdır.
Panolarda kapak üzerinde bağlantı Ģemalarının bulunacağı cep bulunacaktır. Panoya ait bağlantı
Ģemaları kabulden önce 3 takım olarak hazırlanacak ve 1 takımı bu cebe konulacak, kalanlar ise kontrollüğe
teslim edilecektir.
Yapıda bulunacak tüm kapaklar kontrollüğün onaylayacağı tipte kilit mekanizması ile donatılacaktır.
Genel bir anahtar ile tüm pano kapakları açılabilecektir.
Kablolar; Tesiste güç dağıtımı, kumanda kabloları, iç-dıĢ aydınlatma ile DATA kabloları
kullanılmaktadır. Güç ve kumanda kabloları 1 kV YVV veya projesinde belirtilen diğer tür iletkenler olacaktır.
Bu malzemeden her biri projede belirtilen özellikleri yanında, ilgili standartlar ile TEDAġ ve Bayındırlık
Ģartname ve malzeme tanımlarına tamamen uygun olmalıdır. DATA kabloları ilgili normlarla uygun olacak,
ayrıca teknik özellikleri hakkında Ġdarece ek bilgi istenebilecektir.
Gerilim düĢüm hesapları ve kablo akım taĢıma kapasiteleri imalat sırasında, imalatçı firma verilerine,
kablo döĢeniĢ Ģekillerine, besleyeceği ekipman özelliklerine, ortam sıcaklığına ve son uygulama Ģekline göre
yeniden tahkik edilecektir. Kesit değiĢikliği gerekmesi durumunda kontrollüğün onayı alınacaktır.
Kablo montajı, projesine uygun olarak, dıĢ etkilerden etkilenmeyecek biçimde yapılacaktır.
Kablolar, toprak veya beton kanallara veya galvaniz saç kablo rafları aracılığı ile ilgili cihaza
ulaĢtırılacaktır. Montajın her aĢaması ilgili teknik Ģartnamelere uygun olacak, kullanılacak her tür montaj
malzemesi, kullanıldığı yere uygun özellikte, kalitede ve halojen içermeyen, alev geciktirici yanmaya dayanıklı
olacaktır.
Kablolar mümkün olduğunca ek yapılmadan, kablo baĢlıkları ve kablo pabuçları kullanılarak monte
edilecektir. Tesisteki bakım ve onarım çalıĢmalarına engel olmayacak biçimde ve darbelerden etkilenmeyecek
önlemler ile korunmuĢ olarak döĢenecektir.
Açık sahada kullanılan kablolar, güneĢ ıĢığından korunacak, atık suyun içinde kalan kabloların bu
ortama dayanıklı olmasına dikkat edilecektir.
DATA kabloları taĢıdığı sinyale uygun özelliklerde olacak, sinyal kayıpları belirlenen toleranslar içinde
kalmayı sağlayacaktır. EIA/TIA 568-B ,AWG (American Wire Gauge) Standartlarına uygunluk sağlanacaktır.
Kumanda - Kontrol: Kumanda – kontrol planlamasında, personel ve iĢletme güvenliği birinci öncelik
olacaktır. Bununla birlikte proses kontrolünün en üs düzeyde gerçekleĢmesini sağlamak, ana amaç olmalıdır.
Bunu sağlamak üzere, olabildiğince tek merkezden izleme ve iĢ baĢından iĢlem yapma sağlanmalıdır.
Tesiste herhangi bir ekipman için belirlenen arıza durumu, otomatik ölçüm ve kontrol cihazları için
belirlenen limit değerlerin aĢılmaları hallerinde, iĢletmeci sesli ve ıĢıklı olarak uyarılacaktır. Bunu sağlamak
üzere, iĢletme binasındaki ana kontrol panosunda, sahadaki güç kontrol panolarında veya bizzat ünitenin
yanıbaĢında bulunacak ikaz-alarm sistemi ile iĢletmeci uyarılacaktır.
Bakım ve onarım anında, personel ve iĢ güvenliğinin sağlanmıĢ olmasına özellikle dikkat edilmeli,
bakım onarım yapılan bölüm, tesisin diğer bölümlerinden ayrılarak iĢlem yapacak biçimde kontrol-kumanda
düzenlenmelidir.
Enstrümantasyon: Tesiste kullanılan enstrüman cihazlarının özellikleri, projesinde ve bilgi föylerinde
belirtilecektir. Bilgi föylerinde projede belirtilen enstrüman kodları ve isimleri kullanılacaktır. Bununla birlikte,
tesisin iĢletmesi göz önüne alınarak, en uygun ölçüm ve kontrol cihazı belirlenecek ve Ġdarenin onayına
sunularak tesiste kullanılacaktır.
Satın Alma Rehberi
83
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Enstrüman seçiminde, iĢletme, ekonomi, kullanım kolaylığı ve çevre Ģartları belirleyici etken olacak,
benzer imalat özellikleri olan marka ve cihazlar arasından seçim yapılırken Ġdare ile mutabakat sağlanacaktır.
Aynı döngü içinde kullanılacak birden fazla cihazın, teknik ve imalat özellikleri uyumlu olacak,
mümkün olduğunca aynı imalatçının cihazları kullanılarak devre oluĢturulacaktır.
Enstrümanlar, iç mekanlarda IP 54 ( Toz ve suya karĢı koruma ), dıĢ mekanlarda IP 55 ( Toza ve su
püskürmelerine karĢı koruma ) korumaya sahip olacaktır.
Tesise monte edilen cihazlar, geçerli test kuruluĢlarından belgeli olacak, kalibre edilerek devreye
alınacaktır. Kullanım ve bakım kılavuzları Türkçe ve kolay anlaĢılabilir bir tarzda hazırlanarak iĢletmeciye
verilecektir. Temininde güçlük çekilen ve sözleĢme ekinde belirtilen yedek parçaları iĢ bitiminde iĢletmeciye
teslim edilecektir.
Enstrümanlar, iĢletmeye alınmasından itibaren sözleĢmesinde belirtilen süre boyunca garanti altında
olacak, bu sürede her tür sarf malzemesi, yedek parça ve iĢletme-bakım sorumluluğu Yapımcıda olacaktır.
Ġç-DıĢ Aydınlatma: Projesine göre ve her bir ünitenin özelliğine uygun aydınlatmayı sağlayacak bir
aydınlatma tesis edilecektir. Aydınlatmada, ilgili “Ġç Tesisat ve Aydınlatma Yönetmeliği, ” geçerli olacak ve
uygulamada özellik isteyen iĢler için Ġdarenin görüĢü alınacaktır. DıĢ aydınlatma için, tesisin iĢletme ve bakım
onarım güvenliği öncelikle dikkate alınacaktır. Hareketli ekipmanın bulunduğu yerler, daha yüksek aydınlatma
düzeyinde aydınlatılacaktır.
Yol aydınlatma armatürleri önerilen armatür tipi için uygun montaj yuvası olan galvaniz çelik direklere
monte edilecektir. Her direğin taban bölmesinde izole edilmiĢ sigortalarıyla komple bir dökümden mamul servis
kutusu bulunacaktır.Tüm aydınlatma direkleri beton tabanlı olacaktır.
KOMPANZASYON
Projesine göre , münferit veya otomatik kompanzasyon yapılacak, otomatik olması halinde ana dağıtım
panosuna irtibatlı olacak ve kademeli reaktif güç rölesi ile çalıĢacaktır. Gruplar AC4 sınıfındaki kontaktörler,
kafesli veya bilezikli motorların kesik çalıĢma ve ters akımla frenleme uygulamalarında kullanılan kontaktörler
ile devreye bağlanacaktır. Kontaktör bobinleri 220 V +/- % 10 toleranslı ve kontaklara sürekli kumanda
edebilecek güçte olacaktır.
Kontaktörler devre dıĢı kaldığında , kondansatörlerin deĢarjı en geç 7 sn de sağlanacaktır. Bunun için
deĢarj direnci veya self bobinleri kontaktörün iki açıcısı üzerinden (V) bağlantısında devreye sokulacaktır.
Kontaktörlerin endüktif yükte devamlı taĢıyabilecekleri akımları, kondansatör nominal akımının 1,25 katından
küçük olmayacaktır.
Kullanılacak kondansatörler TSE 804 ve IEC 70 ' e uygun olacaktır. Kondansatörün üzerinde
"DĠKKAT TEHLĠKE!, UÇLARA DOKUNMADAN ÖNCE BUNLARI KISA DEVRE EDĠNĠZ VE
TOPRAKLAYINIZ" ibaresi belirgin Ģekilde bulunacaktır. Kondansatör kabının saç veya alüminyum olması
halinde topraklama ucu bulunacak ve bu uç ortak topraklama sistemine bağlanacaktır.
Reaktif Güç Kontrol Rölesi; ġebeke elektriğinde mevcut olan 3, 5, 7, 9 ve 11. harmonik bileĢenleri
değerlerini ölçme ve gösterme, bunlar ayarlanabilir değerlerin üzerine çıktığında kondansatörleri devreden
çıkarabilme özelliğini taĢıyacak, kondansatörlerin değerini ölçebilecek ve bütün bu değerleri dijital ekrenında
gösterme özelliğine sahip olacaktır. 18 kademe röle seçilecektir.
KATODĠK KORUMA
Arıtma tesislerinde, üniteler arasına döĢenecek olan çelik boruların yer altı korozyonunu önlemek için,
boru dıĢ yüzeyleri uygun kaplama ile kaplanacaktır. Boru hattının etkin olarak korunmasının sağlaması için
ayrıca “galvanik” sistemle katodik korunması yapılacaktır.
Katodik Koruma, Ġller Bankası‟nın “Katodik Koruma Proje ve Tesis Teknik ġartnamesi” esasları
dahilinde projelendirilecek ve buna uygun tesis edilecektir.
Katodik korumanın verimini ve etkinliğini artırmak ve uzun ömürlü olmasını sağlamak için, çelik
boruların ünite giriĢ ve çıkıĢ bağlantılarında izole flanĢ kullanılacaktır. Bu iĢlemle galvanik akımların,
betonarme bina donatıları veya diğer metal aksam üzerinden geçiĢleri önlenmiĢ olacaktır.
Satın Alma Rehberi
84
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
PARATONER
Projesine ve ilgili standartlara uygun, “Aktif Yakalama Ucu” kullanılarak, yıldırımdan korunma
sistemi tesis edilecektir. Montajda, iniĢ iletkenlerinin keskin köĢe yapmadan, yumuĢak dönüĢlerle
topraklamaya bağlanmasına özellikle dikkat edilecektir.
TOPRAKLAMA
Tesiste, projesine ve topraklama yönetmeliğine uygun olarak topraklama yapılacaktır. Her bir pano
münferiden, galvaniz levha veya bakır çubuklar ile topraklanacak, ayrıca tesisin tümünü kapsayan bir
topraklama Ģebekesi tesis edilecektir. 50 mm2 den az kesitte olmamak üzere, örgülü çıplak bakır iletken tüm
tesisteki metal aksamla bağlantılı olarak, yeterli sayıdaki noktadan, bakır topraklama çubukları kullanılarak
topraklama yapılacaktır. Saha aydınlatması için besleme iletkeni ile birlikte, 10 mm2 den az olmamak üzere
çıplak bakır iletken döĢenecek ve ortak topraklama Ģebekesine bağlanacaktır.
OTOMASYON
Atıksu Arıtma Tesisi otomasyon sistemi ile idare edilecektir. Atıksu Arıtma Tesisinde tüm
ekipmanların izlenmesi ve kontrolünü sağlayan bir otomasyon sistemi kurulacaktır.
Atıksu Arıtma Tesisinde kullanılan tüm bilgiler otomasyon merkezine taĢınacaktır. (Motorlar,
pompalar, seviyeler, oksijen ORP vb. online ölçümler, pH, trafo bilgileri, haberleĢme bilgileri, ani durum
bilgileri, fark basınç ekipmanları, debimetreler, vb.) Ayrıca alarmlar alınacak (sesli ve yazılı), grafikler
oluĢturulabilecek, raporlamalar Salihli OSB‟ un istediği seviyelerde ve istediği Ģekilde yapılacaktır.
MALZEMELER ĠÇĠN GEÇERLĠ TEDAġ ġARTNAMELERĠ
TEDAġ YAYIN NO
TEDAġ-MYD-2003-006
ġARTNAME ADI
METAL MUHAFAZALI ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI
TEKNĠK ġARTNAMESĠ – TR AG PANOSU
TEDAġ-MYD-2003-006
METAL MUHAFAZALI ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI
TEKNĠK ġARTNAMESĠ- KOMP. PANOSU
METAL MUHAFAZALI ALÇAK GERĠLĠM DAĞITIM PANOLARI
TEKNĠK ġARTNAMESĠ – MCC PANOSU
TEDAġ-MYD-96-015
0,6/1 kV TERMOPLASTĠK – TERMOSET YALITKANLI ENERJĠ
KABLOLARI TEKNĠK ġARTNAMESĠ
TEDAġ-MYD-2003-006
Satın Alma Rehberi
85
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
STANDART NO
STANDART
NO
KABUL
TARĠHĠ
KABUL
TARĠHĠ
STANDART KONUSU
YABANCI
STANDART
KARġILIĞI
STANDART KONUSU
YABANCI
STANDART
KARġILIĞI
09.01.1996
Devre Kesiciler. Ev ve Benzeri Tip Tesisatta AĢırı
Akım Koruma
TS 3367
22.04.2004
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Üniteleri
EN 60439-1
TS 1472
04.04.1997
Anahtarlar - Elektrikli Cihazlar Ġçin Bölüm: 1 Genel
Kurallar
EN 61058-1
TS 1058
11.11.1997
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni- Bölüm:2
Devre Kesiciler
EN 60947-2
TS EN
60947 -3
08.04.2004
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol DüzeniBölüm:3 Anahtarlar,Ayırıcılar, Ayırıcı Anahtarlar ve
Eriyen Telli Sigorta BileĢimi Üniteler
EN 60947 -3
TS 4915
18.01.2005
Anahtarlar - Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Sabit
Elektrik Tesisleri Ġçin. Bölüm -1: Genel Özellikler
EN 60669-1
TS EN
60947-4-1
06.10.1998
Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzeni- Bölüm:4
Kont aktörler ve Motor Yol Vericileri
TS 8697
17.03.1998
TS 8698
01.04.1996
Aydınlatma Armatürleri - Bölüm :2 Özel Kurallar
TS 8699
14.05.1998
Aydınlatma Armatürleri - Bölüm :1 Genel Kurallar ve
Deneyler
TS 8700
15.05.1998
TS 914
06.11.2001
Demir ve Çelik Yapı Malzemeleri Üzerine Sıcak
Daldırma Galvaniz Kaplamalar
EN ISO 1461
TS EN
62271-100
26.04.2004
Yüksek Gerilim Anahtarlam Düzeni. Bölüm: 100
Yüksek Gerilim Alternatif Akım Kesicileri.
EN 62271-100
TS 2
31.01.2002
Bakır Tel. Sert ÇekilmiĢ, Elektriksel Amaçlar Ġçin.
TS 3
29.04.1994
Bakır Ġletkenler- Örgülü: Hava Hatları Ġçin.
TS 464
27.09.1997
Parafudrlar.
EN 60099-1
TS EN 30931-1
22.04.2004
Kondansatörler.1 kV
EN 60931-1
TS 5018
Satın Alma Rehberi
Aydınlatma Armatürleri - Bölüm :1 Genel Kurallar ve
Deneyler
Aydınlatma Armatürleri - Yol ve Cadde Aydınlatması
Ġçin
EN 60898
EN 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60598-2-1
EN 60598-3
EN 60598-2-3
86
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
ELEKTRĠK MALZEMELERĠ ĠMALATÇI LĠSTESĠ
AĢağıda belirtilen malzemelerin marka ve muadilleri kullanılabilir.
MALZEME ADI
AG KABLOLARI
MARKA /
ĠMALATÇI ADI
PRYSMAN
NEKSANS
DEMĠRER
MALZEME ADI
GALVANĠZ SAÇ KABLO
KANALI
HES
KONDANSATÖRLER
SĠEMENS
MARKA /
ĠMALATÇI ADI
RADSAN
PARATONER SĠSTEMĠ
ABB
SĠEMENS
AKSA
DĠZEL-JENERATÖR GR.
BORUSAN
TELEFON SĠSTEMĠ
KAREL
ĠġBĠR
SĠAEMENS
AG - MCC PANOLARI
ABB,LEGRAND
MERLĠN GERĠN
TERMĠK-MAGNETĠK
ġALTER
SĠEMENS
ABB,LEGRAND
MERLĠN GERĠN
SĠEMENS
AYDINLATMA
DĠREKLERĠ
KONTAKTÖR
MERLĠN GERĠN
SĠEMENS
PRYSMAN
OG KABLOLAR
NEKSANS
AG SĠGORTALARI
DEMĠRER, HES
PAKO ġALTER
SEVĠYE ÖLÇÜM SETĠ
YARDIMCI RÖLELER
ENDRESS HAUSER
KAYDEDĠCĠ
Satın Alma Rehberi
MERLĠN GERĠN
ABB, LEGRAND
DEBĠÖLÇÜM SETĠ
OKSĠJEN ÖLÇÜM SETĠ
ABB,LEGRAND
PHILIPS
AYDINLATMA
ARMATÜRÜ
CEMDAĞ
PANO ÖLÇÜ CĠHAZLARI
87
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
MANĠSA SALĠHLĠ OSB ATIKSU ARITMA TESĠSĠ REVĠZYONU VE KAPASĠTE ARTIġI ĠNġAATI
ĠġLETMEYE ALMA ÖZEL TEKNĠK ġARTNAMESĠ
(Söz. EK:2c-7)
Satın Alma Rehberi
88
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 1 Genel Hükümler
Atıksu Arıtma Tesisi Ģartnamelerinin ilgili maddelerinde belirtildiği gibi yüklenici, arıtma tesisinin
ekipman montajının tamamlandığını, tesisin çalıĢma Ģartlarının yeterli olduğunu, inĢaat iĢlerinin tesisin
düzgün çalıĢmasına imkan verecek durumda olduğunu belirttikten sonra Ġdare ve Yüklenici
elemanlarından oluĢan heyet tarafından tesis kuru olarak inĢaat, makine ve elektrik iĢleri yönünden
incelenir ve tesisin iĢletmeye alınabileceği „ĠĢletme Öncesi Tetkik Tutanağı‟ ile tespit edilir. Bundan
sonra arıtma tesisi 3 aylık deneme iĢletmeye yüklenici tarafından alınacaktır. Ġdari ġartname ve
SözleĢmede bulunmayan veya açıkça belirtilmemiĢ hususlar var ise, öncelikle Türk Standartları, yoksa
uluslararası teknik standartlar geçerli olacaktır. Ġlgili standartlarda veya uluslararası teknik standartlarda
açık olarak belirtilmeyen veya ihtiyari olarak bırakılan hususlarda, ĠĢverenin yazılı talimatına
uyulacaktır.
Madde 2 Tanımlar
1.1-
2.1- Bu Ģartnamede;
Arıtma Tesisi : 8000 m3/Gün Kapasiteli Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi
ĠĢveren/Ġdare: Manisa Salihli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Yüklenici: Teklifi idare tarafından kabul edilen ve sözleĢme yapılan tüzel kiĢi ve kanunlar çerçevesinde bu kiĢi
yerine geçecek tüzel kiĢi anlamına gelir. Yüklenici
………………………………………………………………….……………………………‟dir.
Denetim Görevlisi: ĠĢveren tarafından, iĢlerin kontrolü ve SözleĢmenin yürütülmesi için görevlendirilecek bir
eleman veya bir heyeti ve/veya ĠĢveren dıĢından bu iĢleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kiĢi
veya kiĢilerdir.
Madde 3 ĠĢlerin Kapsamı
8.000 m³/gün kapasiteli Manisa Salihli OSB Atıksu Arıtma Tesisinin yapımında ilk 200(ikiyüz)gün olarak
belirlenen Kimyasal Ünitelerin bitiminden itibaren 30.11.2015 tarihine kadar Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisinin
deneme ve devreye alma süresi olacaktır. Toplam iĢ bitimi olan 30.11.2015 tarihinden itibaren de tüm tesis için
3(üç) aylık deneme ve devreye alma iĢletmesi olacaktır. Yüklenicinin amacı arıtma tesisinin en yüksek verimle
istenilen deĢarj standartlarını sağlayacak Ģekilde iĢletmesini yapmaktır.
SözleĢme imzalandığı tarihten itibaren 2 ay içerisinde idare ile birlikte, atıksu değerleri tabloda belirtilen sınır
değerleri aĢan iĢletmeler tespit edilecektir. Yüklenici iĢletmelerin alması gereken tedbirleri ve yapması gereken
önlem tesisinin proje ve detaylarını idareye sunacaktır. Ayrıca tesis yapımı denetlenerek idareye bilgi
verilecektir. Yüklenici firma mevcut atıksu arıtma tesisi ile ilgili yapılması gereken iĢlerle ilgili idareye yine bu
sürede içerisinde bilgi verecektir.
Kimyasal ünite devreye girene kadar idare personeli ile yüklenici firmanın mevcut personeli birlikte
çalıĢacaklardır.
Kimyasal üniteler devreye alındığında ilk 15 günlük sürede eğitim yapılacaktır. Tüm tesis devreye alınana kadar
idare personeli, yüklenici firmanın teknik kadrosunun sorumluluğu altında birlikte çalıĢacaklardır.
Tüm tesis bitmeden son 1 ay önce OSB personeli eğitime alınacaktır.3 aylık iĢletme döneminde idare personeli,
yüklenici personel(1 adet Çevre Mühendisi,3 adet Teknik Personel) birlikte çalıĢacaklardır. ĠĢletme sorumluluğu
yüklenici firmada olacaktır.
Kimyasal ünitelerin devreye alınmasından sonra tesisin tüm idari ve yasal sorumlulukları yükleniciye ait
olacaktır.
ĠĢletme süresince harcanacak su, elektrik enerjisi, kimyasallar ve idarece temin edilen personel hariç analiz
bedelleri ve diğer tüm giderler yüklenici tarafından karĢılanacaktır.
Satın Alma Rehberi
89
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Bu Teknik ġartname çerçevesinde, Arıtma Tesisi ile ilgili olarak yapılacak olan iĢler ana baĢlıkları ile
aĢağıdakileri kapsamaktadır:
Devreye Alma
3.1- Yapım ĠĢlerinin tamamlanmasının idare tarafından onaylanmasından sonra tesisin devreye alma iĢlemine
baĢlanacaktır.
3.2- Bu aĢamada öncelikle tüm motorlu ekipmanlar kontrol edilecek. Ekipmanların dönüĢ yönleri, yağ seviyeleri,
elektriksel ölçümleri v.b. yapılacak, iĢlemler kayıt altına alınacaktır.
Enstrüman ve ölçü aletleri kontrol edilerek verilerin uygunluğu test edilecektir. Tesis PLC ve otomasyon sistemi
kontrol edilecek, ekipman ve enstrümanlardan gelen analog ve sayısal verilerin, arıza ve uyarı bilgilerinin
mevcut yazılımdaki durumu kontrol edilecektir. Bu aĢamada tesis iĢletme performansının daha iyi kontrol
edilebilmesi amacıyla idarenin de onayı alınarak yapım yüklenicisinden yazılımda değiĢiklik yapması istenebilir.
3.3- ĠĢ güvenliğini tehlikeye sokacak durumlar tespit edilecek ve düzeltilmesi sağlanacaktır. Gece çalıĢması
yapılabilirliği için aydınlatma sistemi ve saha aydınlık düzeyi kontrol edilecek çalıĢmayı engelleyen durumlar
var ise düzeltilmesi sağlanacaktır.
3.4- ĠĢe baĢlanması ile yüklenici personeli tesiste hazır bulunacak ve sistemle ilgili eğitimleri tamamlanmıĢ
olacaktır. Personelin görev tanımları yapılacak, devreye alma aĢamasında personelin görevleri ile ilgili iĢlerde
aktif çalıĢması sağlanacaktır. Bu personeller ile ilgili özellik ve Ģartlar teknik Ģartname sunulmuĢtur.
3.6- Devreye alma aĢamasında yapılan tüm iĢlemlerde idarenin onayı alınacaktır.
3.7- Yapım yüklenicisinin kimyasal ünitelerin iĢleri tamamladığı ve bu durumun idare tarafından onaylanması
sonrası 30.11.2015 e kadar kimyasal ünitelerin deneme iĢletme süresi baĢlayacaktır.30.11.2015‟te tüm iĢlerin
tamamlanması ve bu durumun idare tarafından onaylanması sonrası 3 aylık deneme iĢletme süresi baĢlayacaktır.
Deneme İşletmesi
3.10- Deneme iĢletmesi süresince tesisin tamamının iĢletilmesinden, güvenliğinden ve temizliğinden yüklenici
sorumlu olacaktır. Deneme iĢletme süresi kimyasal ünitelerin bitim tarihi olan tarihten itibaren toplam iĢ bitimi
olan 30.11.2015‟e kadar kimyasal ünitelerin deneme iĢletmesi,30.11.2015 ten itibaren de tüm tesisin deneme
iĢletmesi olan 3 ay sürecektir. Deneme iĢletmesi süreci Yapım Yüklenicisiyle beraber çalıĢılarak tesis
performansının test edildiği dönemdir.
3.11- ĠĢletme süresince tesiste kullanılacak elektrik enerjisi, su ve kimyasal malzemeler idare tarafından
karĢılanacaktır.
3.12- Deneme iĢletmesi süresince tesiste periyodik bakımlar veya arıza bakımları için kullanılacak malzeme
giderleri, sarf malzemeler ve ekipmanların/enstrümanların yetkili servislerdeki bakım giderleri yüklenici
tarafından karĢılanacaktır.
3.13- Garanti kapsamındaki ekipmanların sorumlusu Yapım Yüklenicisidir.
3.14- Tesis performansı takip edilerek otomasyon sistemine set değerleri ve verileri girilerek sistemin otomatik
olarak çalıĢabilir pozisyona gelmesi sağlanacaktır.
3.15- Tesise atıksu alınmasına baĢlanması sonrası tesis 24 saat çalıĢır vaziyette olacak ve vardiya sistemi ile
sürekli 1 personel tesiste hazır bulunacaktır.
3.16- ĠĢletme ile ilgili talimatlar hazırlanarak personelin görevlerini uygun yapması sağlanacaktır.
3.17- ĠĢletme ile ilgili yapılanlar kayıt altına alınacak, bunlar bir dosyada tutulacaktır. Bu dosyayı idare istediği
zaman inceleyebilecektir.
3.18- Tesis verilerinin bulunduğu bir iĢletme tablosu hazırlanarak her ay idareye sunulacaktır. Bu tabloda giriĢ
atıksu özellikleri, çıkıĢ atıksu verileri, enerji ve kimyasal sarfiyatları, birim maliyetler, ekipman çalıĢma saatleri
gibi bunlarla sınırlı kalmamak üzere iĢletme verileri bulunacaktır.
Satın Alma Rehberi
90
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
3.19- Ekipman ve enstrümanlar için sicil kartı oluĢturulacaktır. Bu sicil kartlarında
cihazın/ekipmanın özellikleri, kodu, yetkili servis bilgileri, arıza ve bakım bilgileri bulunacaktır.Bu bilgiler
istenildiğinde idareye verilecektir.
3.20- Tesis giriĢ atıksuyundan ve çıkıĢ atıksuyundan kompozit, tesis iĢletmesi için gerekli görülen bölgelerden
ise anlık numune alınacak, analizleri tesis laboratuvarında yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. Numune
alınması ve analiz sırasında kullanılacak cihaz ve malzemeler idare tarafından tedarik edilecektir.
3.21- Analiz sonuçları ve raporları idareye aylık olarak sunulacaktır. Tesis giriĢ, çıkıĢ atıksu ve diğer
parametreler ile ilgili sınır değerler ve koĢular teknik Ģartnamede verilmiĢtir.
3.22- GiriĢ atıksuyunda, tesis performansını olumsuz etkileyecek bir durum idareye hemen bildirilecek ve
müdahale edilmesi sağlanacaktır. GiriĢ atıksu değerlerinin teknik Ģartnamede verilen değerlerden yüksek olması
durumunda idarenin onayıyla yüklenici tesise atıksu alımını durdurabilir. Ġdarenin onayı olmadan baĢka bir
kuruluĢ veya iĢletmeden tesise atıksu alınması yasaktır.
3.23- Ġdare tarafından bölge içersindeki atıksu kaynaklarının denetiminin yapılması, numune alınması, tesis
laboratuvarında analiz yapılması ve raporun idareye sunulması istenebilir. Yüklenici bu isteği yapmak ve en az 1
personelini bu iĢ için görevlendirmek zorundadır. Bu istek için kullanılacak araç ve malzemeler idare tarafından
sağlanacaktır.
3.24- Deneme iĢletmesi sırasında resmi kurum, kuruluĢlar tarafından veya idarenin kendi isteği ile alınan
numunelerin, tesis dıĢındaki akredite bir laboratuar tarafından yapılan analiz giderleri yüklenici tarafından
karĢılanacaktır.
3.25- Deneme iĢletmesi sırasında giriĢ atıksu özelliklerinin teknik Ģartnamede verilen değerlere uygun olması
durumunda çıkıĢ atıksuyu kalitesinden yüklenici sorumludur.
3.26- Arıtma Tesisinin en yüksek verimi ve istenilen deĢarj standartlarını sağlayacak Ģekilde iĢletilmesi amacıyla
Yüklenici öneriler getirecek ve bunlarla ilgili çalıĢmalar yapacaktır. Bu çalıĢmalar için farklı meslek
gruplarından uzman personeller çalıĢtırabilecektir.
3.27- 3 aylık deneme iĢletmesi sürecinin sonucunda performans değerlerinin sağlanması ile kabul iĢlemlerine
baĢlanacaktır. Yüklenici Ġdare adına tesisin kabulünde bulunacaktır. Tesisle ilgili son durumu idareye bildirecek,
idarenin talimatına göre gerekli iĢlemleri yapacaktır. Yüklenici gerekli deĢarj standartlarını sağlayacak ve bunları
akredite laboratuarlardan yaptırdığı analizlerle belgeleyecektir.
3.28- Yüklenici bakım sözleĢmesi hazırlayarak idareye onaylattıracaktır. ĠĢletilecek tesisin yetkili servisi ile veya
bu iĢleri yapmaya yeterlilik belgesi olan firmalarla bakım sözleĢmesi yapacaklardır.Bu sözleĢme Ģartlarına göre
tesisin bakım ve onarımını yapacaktır.Kontrol sırasında görülen veya periyodik olarak değiĢmesi gereken parça
ve malzemeler yüklenici tarafından yerinde müdahalelerle değiĢtirilecektir.Malzemeler yüklenici tarafından
tedarik edilecektir.Bu iĢlerin tamamında idare bilgilendirilecektir.
3.29- Kullanılan kimyasallar tesisin iĢletmesine engel olmayacak Ģekilde zamanında temin edilecektir.
3.30-Tesisin iĢletiminde yapılacak her türlü değiĢiklik idarenin onayına tabidir.Tesis iĢin bitiminde bağlı tüm
yapı ve ekipmanları ile birlikte bakım ve onarımları yapılmıĢ ve çalıĢır halde idareye teslim edilecektir.
3.31-Yüklenici tüm çalıĢanları sigortalı olarak çalıĢtıracak olup, konu ile ilgili olarak idareye aylık bilgi
verilecektir. Tesiste çalıĢacak personelin her türlü can ve iĢ güvenliği yüklenici tarafından sağlanacaktır.
3.32- Tesiste oluĢacak teknik arızalar en geç 5(beĢ)gün içerisinde giderilecektir. Geçerli bir nedenle
giderilememesi durumunda her gün için ihale bedelinin ‰1(binde bir) oranında cezai iĢlem uygulanacaktır.
3.33- ĠĢletme döneminde ekipman ve enstrümanlar için oluĢturulan sicil kartlarında cihazın/ekipmanın
özellikleri, kodu, yetkili servis bilgileri, arıza ve bakım bilgileri doldurulmaya devam edilecektir. DeğiĢen
ekipmanlar olursa bu bilgiler güncellenecektir. Bu bilgiler istenildiğinde idareye verilecektir.
3.34- ĠĢletme döneminde tüketilen elektriğin reaktif bedel tahakkuk etmesini önlemek amacıyla firma tarafından
kompanzasyon sisteminin periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.Reaktif cezaya girilmesi durumunda ceza
bedelleri yüklenici tarafından ödenir.
Satın Alma Rehberi
91
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
3.35-ĠĢletme personeli arasında sürekli koordinasyon sağlayarak iĢletme problemlerini zamanında ve tam olarak
belirlenecektir.
3.36-Arıtma birimlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını sağlamak için yönetim planlaması hazırlanacaktır.
Madde 4 Personel Durumu
4.1- Yüklenici, iĢe baĢlama tarihinden itibaren aĢağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ yerinde
sürekli bulundurmak zorundadır. Bu personelin maaĢ, fazla mesai, sigorta, özlük hakları, tazminatları, iĢçi sağlığı
ve iĢ güvenliği ekipmanları, iĢ elbiseleri, ulaĢım ve yemek v.b. giderleri yüklenici tarafından karĢılanacaktır.
Adet
1
3
Pozisyonu
ĠĢletme Sorumlusu
Teknisyen
Mesleki Unvanı
Çevre Mühendisi
Teknisyen
Mesleki Özellikleri
Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu
Meslek Lisesi Mezunu
4.2- Yüklenici, yukarıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iĢ baĢında bulundurmadığı takdirde;
1- Mühendis için ..............................250 TL/gün-kiĢi,
2- Teknisyen için ............................ 150 TL/gün-kiĢi
ceza müteakiben Yükleniciye yapılacak olan ilk ödemeden kesilir.
4.3- Yüklenici, yukarıdaki teknik elemanların isimlerini ve belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi,
sertifika v.b.) Teknik Personel Bildirisi ile birlikte sözleĢmenin imzalanmasından itibaren yedi (7) gün içinde
ĠĢverene bildirmek mecburiyetindedir. ĠĢveren, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul
edip etmediğini yedi (7) gün içinde Yükleniciye tebliğ eder. ĠĢveren tarafından bu tebliğ yapılmadığı takdirde,
bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiĢ sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Aksi halde, yukarıda
öngörülen günlük cezalar uygulanır ve ĠĢveren her hangi bir ihtar yapmaksızın iĢi durdurma yetkisini kullanır.
4.4- Bu personel, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere haiz olduğu ĠĢveren tarafından kabul edilmiĢ
vekil bırakarak; ĠĢverenin onayı ile iĢyerinden ayrılabilirler.
4.5- Ġdare isterse Yüklenici personelini tesisteki iĢler aksamayacak Ģekilde ve personelin niteliklerine göre bölge
içersindeki teknik iĢlerde kendi personeline yardımcı olması amacıyla kullanabilir. Yüklenici ise tesiste
oluĢabilecek arıza veya problemlerde idareden personel yardımı isteyebilir. Ancak idare bu yardımı yapmakta
zorunlu değildir.
4.6- Personel tarafından yıllık izin kullanılması, haftalık tatil günleri, resmi tatil günleri veya hastalık nedeniyle
rapor alınması gibi durumlarda Yüklenici iĢyerinde aynı sayıda, aynı nitelikte ve iĢgücünde personellerini
bulundurmak zorundadır. Aksi halde ĠĢveren madde 4.2 müeyyidesini uygular.
4.7- ĠĢveren veya denetim görevlisi tarafından çalıĢmasında sakınca görülen personeli Yüklenici derhal
değiĢtirmek ve yerine kabul edilebilir bir kiĢiyi koymak zorundadır. Bu nedenle yapılabilecek olan masraflar
Yükleniciye aittir.
4.8- Yüklenici, personele yılda en az iki kez yazlık ve kıĢlık olmak üzere iĢ kıyafeti verecektir. Tüm personele
Hepatit B ve tetanoz aĢıları yapılacaktır.
4.9- Yüklenici personeline ait nitelikler ve görevleri aĢağıda verilmiĢtir
4.10-Kimyasal ünite devreye girene kadar idare personeli ile yüklenici firmanın mevcut personeli birlikte
çalıĢacaklardır.
4.11-Kimyasal üniteler devreye alındığında ilk 15 günlük sürede eğitim yapılacaktır. Tüm tesis devreye alınana
kadar idare personeli, yüklenici firmanın teknik kadrosunun sorumluluğu altında birlikte çalıĢacaklardır.
4.12-Tüm tesis bitmeden son 1 ay önce OSB personeli eğitime alınacaktır.3 aylık iĢletme döneminde idare
personeli, yüklenici personel(1 adet Çevre Mühendisi,3 adet Teknik Personel) birlikte çalıĢacaklardır. ĠĢletme
sorumluluğu yüklenici firmada olacaktır.
Satın Alma Rehberi
92
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 5 Numune Alınması ve Analiz Durumu
5.1- ĠĢletme dönemi sırasında resmi kurum, kuruluĢlar tarafından veya idarenin kendi isteği ile alınan
numunelerin, tesis dıĢındaki akredite bir laboratuar tarafından yapılan analiz giderleri yüklenici tarafından
karĢılanacaktır.
5.2- Analiz metodları kabul edilebilir uluslararası standartlardan referans alınarak oluĢturulacaktır. Bununla ilgili
analiz metodları dosyası oluĢturulacak ve idareye sunulacaktır. Laboratuvarda yapılan analizler kayıt altına
alınacak ve raporlanacaktır. Ġdarenin izni olmadan dıĢarıdan baĢka bir numunenin tesis laboratuvarında
analizinin yapılması yasaktır.
5.3- ĠĢletme dönemi boyunca tesis giriĢ atıksuyundan ve çıkıĢ atıksuyundan kompozit, tesis iĢletmesi için gerekli
görülen bölgelerden ise anlık numune alınacak, analizleri tesis laboratuvarında yüklenici personeli tarafından
yapılacaktır. Numune alınması ve analiz sırasında kullanılacak cihaz ve malzemeler idare tarafından tedarik
edilecektir.
Madde 6 Atıksu ve Diğer Parametreler ile Ġlgili Değerler
6.1- GiriĢ atık suyundan ve çıkıĢ atık suyundan kompozit, tesis iĢletmesi için gerekli görülen bölgelerden ise
anlık numune alınacak, analizleri tesis laboratuvarında yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. Numune
alınması ve analiz sırasında kullanılacak cihaz ve malzemeler idare tarafından tedarik edilecektir.
6.3- GiriĢ atıksuyunda, tesis performansını olumsuz etkileyecek bir durum idareye hemen bildirilecek ve
müdahale edilmesi sağlanacaktır. GiriĢ atıksu değerlerinin teknik Ģartnamede verilen değerlerden yüksek olması
durumunda idarenin onayıyla yüklenici tesise atıksu alımını durdurabilir. Ġdarenin onayı olmadan baĢka bir
kuruluĢ veya iĢletmeden tesise atıksu alınması yasaktır.
6.4- Ġdare tarafından bölge içersindeki atıksu kaynaklarının denetiminin yapılması, numune alınması, tesis
laboratuvarında analiz yapılması ve raporun idareye sunulması istenebilir. Yüklenici bu isteği yapmak ve en az 1
personelini bu iĢ için görevlendirmek zorundadır. Bu istek için kullanılacak araç ve malzemeler idare tarafından
sağlanacaktır.
6.5- Arıtma tesisi çıkıĢ suyunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19. KarıĢık Endüstriyel Atık Suların
Alıcı Ortama DeĢarj Standartları ( Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi
Yapılmayan Diğer Sanayiler) parametreleri esas alınmıĢtır.
6.7- Çamur susuzlaĢtırma ünitesinden çıkan çamur kekinin minimum % 20 katı madde içermesi sağlanacaktır.
Daha sonra kireç ile iĢlem yaparak kek kururluğu % 30-35 katı madde mertebesine çıkartılacaktır. Burada amaç
çamur susuzlaĢtırma ünitesinden maksimum çamur keki kuruluğu elde edilerek kireç kullanımının azaltılmasıdır.
Bu nedenle ünitede kullanılan polielektrolit seçimi ve ekipman iĢletme Ģartları önem kazanmaktadır.
Madde 7 Kimyasal Malzeme Durumu
7.1- Tesiste kullanılan polielekrolit, FeCl3 (Demir üç klorür), kireç ve diğer kimyasal malzeme giderleri Ġdare
tarafından karĢılanacaktır. Yüklenici bu malzemeler ile ilgili günlük sarfiyatların kayıtlarını tutacak, kullanım
miktarını optimum olacak Ģekilde ayarlayacaktır. Birim tüketim miktarları (gram.poli/kgKM, kgFeCl3/m3 v.b.)
hesaplanarak farklı kimyasal ürünler için karĢılaĢtırma yapılacaktır. Malzeme talepleri idareye zamanında
bildirilerek kimyasal malzemenin tesiste hazır bulunması sağlanacaktır.
Madde 8 Atık Nakil ĠĢleri
8.1- Tesis iĢletme sırasında oluĢan ızgara, çöp, peyzaj ve kum atıkları tesis içersinde oluĢturulacak çöp döküm
sahasına yüklenici tarafından taĢınacaktır. Belli bir dönem içinde toplanan bu atıkları idare tesis dıĢına nakil
edecektir. Tesisten çıkacak atıkların tesisten uzaklaĢtırılması ile ilgili olarak nakil vasıtasına yapılacak olan
yükleme Yüklenici‟ye , nakil vasıtası ile bunu kullanacak Ģoförün temin edilmesi Ġdare‟ye ait olacaktır.Atıkların
nakil vasıtası ile tesis dıĢına taĢınması ve atık depolama sahalarındaki döküm ücretlerini Ġdare karĢılayacaktır.
Tesiste oluĢan arıtma çamurunun nakliyesi de aynı kapsamdadır.
Satın Alma Rehberi
93
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Madde 9 Enerji Giderleri
9.1- Tesiste tüketilen enerji giderlerini idare karĢılayacaktır. Fakat yüklenici kompanzasyon ünitesinde gerekli
kontrolleri yaparak, endüktif ve kapasitif reaktif tüketimlerden kaynaklanan yönetmeliklerde belirlenen ceza
sınırlarını aĢmaması için gerekli önlem ve tedbirleri alacak, bu durumu idareye bildirecek, bu nedenle oluĢacak
olası cezaları engelleyecektir. Bu önlemleri almaması ve idareye bildirmemesi durumları nedeniyle oluĢacak
cezalardan yüklenici sorumludur. Yüklenici, Ġdarenin resmi kurumlar tarafından uygulanan elektrik enerjisi ile
ilgili indirim veya desteklemelerden faydalanması için gerekli çalıĢmalara yardım edecektir.
Madde 10 Bakım ve Onarım ĠĢlemleri
10.1- ĠĢletme süresince tesiste periyodik bakımlar veya arıza bakımları için kullanılacak malzeme giderleri, sarf
malzemeler ve ekipmanların/enstrümanların yetkili servislerdeki bakım giderleri ve ekipmanların servislere
nakliye giderleri idare tarafından karĢılanacaktır. Yüklenici bu iĢlerde teknik bilgi ve iĢçilik desteği
sağlayacaktır.
10.2- Yüklenici pompa, blower, pres, sıyırıcı v.b. ekipmanlarda dönemsel kontroller yapacaktır. Kontrol
sırasında görülen veya periyodik olarak değiĢmesi gereken kayıĢ, filtre, yağ, rulman, keçe gibi parça ve
malzemeler yüklenici tarafından yerinde yapılan müdahaleler ile değiĢtirilecektir. Malzemeler idare tarafından
tedarik edilecektir, ancak teknik servis müdahalesi gerektiren ekipmanlar yetkili servise gönderilecektir. Nakliye
giderleri ve yetkili servis bakım giderleri idare tarafından karĢılanacaktır. Bu iĢlerin tamamından idarenin bilgisi
olacak ve onayı alınacaktır. Yüklenici idarenin bilgisi dıĢında ve onayı olmadan tesisten malzeme veya ekipman
çıkartamaz.
10.3- Yüklenici, yapılacak acil arıza bakımları dıĢındaki periyodik bakımlar için malzeme talebinde bulunacak,
bu taleple ilgili alternatif çözüm önerileri getirecektir.
10.4- Ekipman ve enstrümanlarla ilgili arıza ve bakım kayıtları sicil kartlarına iĢlenecektir. Her türlü bakım ve
onarım faaliyetinde idareye bilgi verilecek ve onayı alınacaktır.Yüklenici hatalı kullanımdan dolayı sorumludur.
10.5- Ġdareye bildirilen malzeme ve ekipmanlar için servis ihtiyaçlarının makul bir süre (bildirim tarihinden
itibaren on (10) gün) içersinde karĢılanmaması durumunda oluĢacak kötü performans değerlerinden ve çıkıĢ
atıksuyu problemlerinden Yüklenici sorumlu değildir.
10.6- Yetkili servise gönderilen ekipman ve enstrümanların takibi yüklenici tarafından yapılacaktır. Alternatif
çözüm önerileri idareye sunulacaktır.
10.7- Yüklenicinin ana hedefi tesisteki ekipman kullanım ömrünü olabildiğince uzatmak olmalıdır.
10.8- Yüklenici periyodik olarak tesis içersinde bulunan elektrik, elektronik ve otomasyon sistemleri ile ilgili her
türlü ekipman ve enstrümanın kontrol ve bakımından sorumludur.
10.9- Tesisin temizliğinden ve peyzaj iĢlerinden yüklenici sorumludur. Tesisteki yolların ve ünitelerin temizliği,
ekipmanların boyanması, çimlerin biçilmesi ve haĢere ile mücadele iĢlemi yüklenici personeli tarafından
yapılacaktır. Bu iĢler için gereken ekipman ve malzemeyi idare tedarik edecektir.
Madde 11 Araç, Atölye ve Ofis Malzemeleri Durumu
11.1- Tesisin iĢletme sırasında kullanılacak atölye malzemeleri ve tamir takım setleri idare tarafından tedarik
edilecektir. Bu takımlar ve aletler Yükleniciye tutanak ile teslim edilecek, iĢ bitiminde aynı Ģekilde teslim
alınacaktır. Bu süre içersinde deforme olan, bozulan ve kaybolan alet ve takımların yenileri yüklenici tarafından
tedarik edilecektir.
Madde 12 Güvenlik
12.1- Yüklenici iĢleri, Türk Güvenlik Mevzuatı ve Standartları ile Uluslararası Güvenlik Mevzuatı ve
Standartlarına uygun hareket ederek gerçekleĢtirecektir. Tesisin tamamının güvenliğinden, kendisi tarafından
görevlendirilen personelin güvenliğinden Yüklenici sorumludur.
12.2- ĠĢverenin, tesisteki çalıĢma yöntemini ve her türlü güvenlik önlemini yetersiz veya eksik bulduğu durumda,
Yüklenici, verilen talimata uygun olarak çalıĢma yöntemini değiĢtirecek veya ek güvenlik önlemleri alacaktır.
Bu çeĢit talimatlar Yükleniciyi sorumluluktan azletmeyecek veya Ġhale Dökümanları dahilindeki
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.
Satın Alma Rehberi
94
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
12.3- Yüklenici, tesis içinde veya dıĢında meydana gelen ve yaralanmaya yol açan her türlü kaza durumunda
derhal ĠĢvereni de bilgilendirecektir. Bu bildirim, baĢlangıçta sözlü olacak ve kazanın vukuundan itibaren 24 saat
içinde kapsamlı bir yazılı rapor verilecektir.
12.4- Ark kaynağı teçhizatı, oksi-asetilen kesme teçhizatı ve açık alev kullanan diğer iĢlemlerin yer aldığı
faaliyetlerde, özel bir dikkat gösterilecektir. Tesisteki çabuk parlayıcı sıvıların muhafazası için özel
düzenlemeler yapılacaktır.
Madde 13 Yüklenici Tarafından Yapılacak ĠĢler
13.1- AĢağıda listelenen iĢler Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici aĢağıdaki iĢleri yapmakla, Ġhale
Dokümanlarında belirtilen diğer iĢleri ve sorumlulukları yerine getirmiĢ sayılmaz.
 ĠĢi, Ġhale Dökümanlarında belirtildiği Ģekilde yapmak,
 Tesis için gerekli olan tüm uygulama talimatlarının hazırlanması,
 Tesise ait tüm iĢletme taahhüdünün yerine getirilmesi,
 Gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması.
 Tesisten çıkacak atıkların tesisten uzaklaĢtırılması ile ilgili olarak nakil vasıtasına yapılacak olan yükleme
 Otomasyon sisteminin kontrol edilmesi, mevcut sistemin iĢ bitiminde çalıĢır halde ĠĢverene teslim edilmesi,
 ĠĢletme ve bakım prosedürlerinin hazırlanması, Ġdareye takdim ve tesliminin yapılması,
 Tesisin kabulü yapılarak iĢletmeye alınması ile birlikte, düzenli bakım ve kontrollerin yapılması, gerekli
iĢletme personelinin iĢin baĢında bulundurulması,
Yüklenici tesiste çalıĢacak personelin, barınma, yeme içme ve istirahati için gerekli olan sosyal tesis ve idari
bina, wc, banyo ünitelerini yapacak, kuracağı tesise ait bilgi ve maliyetleri idarenin onayına sunacaktır.
Yüklenici arıtma tesisi içinde personel sağlığını ve verimli çalıĢmasını etkileyecek gaz çıkıĢlarını anlık
ölçümlerle tespitini yapacak cihaz ve sistemleri kuracaktır.
Yüklenici iĢ sonunda tesisi tüm ekipmanlarıyla birlikte çalıĢır vaziyette teslim edecektir.
Madde 14 ĠĢveren Tarafından Yapılacak ĠĢler
14.1- AĢağıda listelenen iĢler ĠĢverenin sorumluluğundadır. ĠĢveren aĢağıdaki iĢleri yapmakla, ihale
dokümanlarında belirtilen diğer iĢleri ve sorumlulukları yerine getirmiĢ sayılmaz.
 Tesis içinde yükleniciye yer göstermek,
 Tesiste kullanılacak su, elektrik v.b. bağlantıları yapmak, her türlü altyapı tesisatının yerini göstermek,
 Tesisle ilgili her türlü belge, proje ve rapor örneğini Yükleniciye vermek,
 Tesisten çıkacak atıkların tesisten uzaklaĢtırılması ile ilgili olarak nakil vasıtası ile bunu kullanacak Ģoförün
temin edilmesi
 Tesisin iĢletilmesi iĢinin kontrolü için personel/personelleri tahsis etmek,
14.2- Yürürlükteki Çevre Mevzuatı kapsamında belirtilen izinlerin alınması konusunda Yüklenici, ĠĢverene her
türlü konuda yardımcı olacaktır. Yüklenicinin gerekli değerleri sağlayamaması sebebi ile bu izinlerin
alınamaması halinde Tesisin performans değerlerine ait yaptırım maddeleri uygulanacaktır.
.ĠġLETMECĠ PERSONEL EĞĠTĠMĠ
Eğitim hizmetlerinin amacı, personelin kabiliyetlerini geliĢtirmek ve onları arıtma iĢlerinin yönetim,
iĢletim ve bakımını en az maliyetle en kısa zamanda yapabilmelerini sağlamak, tesisin optimum düzeyde
çalıĢmasını ve iĢletme personelinin emniyetini sağlamak, bu eğitimde asgari enerji kullanımı ile mümkün olan
en yüksek arıtma verimini elde etmek, gerekli personel sayısını asgariye indirmek ve çalıĢanların iĢ güvenliğini
sağlamak olacaktır.
Eğitim sırasında iĢletme personelinin ekipmanların rutin ve periyodik bakımlarını yapabilmeleri, su ve
analizleri ve tesisin tatminkâr derecede çalıĢtırılması için gerekli olan diğer konular üzerinde bilgi sahibi
olmaları sağlanacaktır.
YÜKLENĠCĠ, her bölümün ĠĢletmeye Alınması ve ĠĢyeri Deneylerinin baĢlaması ile onaylanmak
üzere hazırladığı Eğitim Programını Ġdare‟nin onayına sunacak ve Arıtma Tesisinde görevlendirilmesi gereken
personelin eğitim, nitelik ve sayısını bildirecektir.
Eğitim programına, görevlendirilecek personelle yapılacak görüĢmeler ve onların kapasite
değerlendirilmeleri bir baz teĢkil edilecektir.
Satın Alma Rehberi
95
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Her eğitim programının genel amacı ve içeriği, eğitim bölümleri birbirini takip eder düzende olacak
ve ancak o bölüm baĢarıyla tamamlandıktan sonra diğerine geçilecektir.
Sunulan ders planları muhakkak amaca uygun olacaktır. Her ders planı giriĢ, sunuĢ, uygulamaları
içerecektir. Eğitim 2 aĢamada gerçekleĢtirilecektir.
Birinci AĢama Eğitim, Kimyasal ünitelerin ĠĢletmeye alınmasından 5 gün önce baĢlayacak ve tüm
arıtma tesislerinde çalıĢan personel için gerekli mekan, video, televizyon, tepegöz, slayt makinesi, kurs notları
v.b. tüm gereksinimler YÜKLENĠCĠ tarafından temin edilecektir.
Daha sonra, Kimyasal Ünitelerin ĠĢletmeye Alınması ile 15 gün süreyle iĢyerinde verilecektir. Eğitim
aĢağıda belirtilen konuları kapsayacak, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır.
Ġkinci AĢama Eğitim, Tüm tesisin ĠĢletmeye alınmasından 1 ay önce baĢlayacak ve tüm arıtma
tesislerinde çalıĢan personel için gerekli mekan, video, televizyon, tepegöz, slayt makinesi, kurs notları v.b.
tüm gereksinimler YÜKLENĠCĠ tarafından temin edilecektir.
Tesis iĢletilmesi ve proses kontrolü, Tesis bakım prosedürleri,
Acil iĢlem prosedürleri, Tesis yönetimi ve iĢletimi, Bina ve çevre bakımı,
Tesis elektrik sistemleri,
ĠĢ güvenliği.
Ġdare gerek gördüğü takdirde konulara ilave eğitim talebinde bulunabilecektir. Eğitim Türkçe olarak
verilecektir.
ĠġLETME BAKIM KĠTAPÇIKLARININ HAZIRLANMASI
Tesis için ĠĢletme ve Bakım Kitabı Yüklenici tarafından; 5 takım olarak hazırlanacak ve ĠĢletme ve
Bakım Kitabı Onay için ĠĢverene sunulacaktır.
ĠĢletme ve Bakım Kitabı, normal iĢletme prosedürlerini, düzenli bakım faaliyetleri ile ilgili bütün
detaylar tanımlamaları ve talimatları ile aĢağıdaki konuları kapsar.
a) Fihrist
b) ġekiller Listesi
c) Tesis çalıĢma prensibi
d) Tesiste yer alan bütün makine, ekipman elektrik ve kumanda sistemleri ve enstrümanlar için
üniteler bazında düzenlenmiĢ detaylı spesifikasyonu, test sertifikaları, çizim, resim, TEKNĠK
katalogları
e) Tesiste yer alan ünitelerin yedek parça listeleri
f) Ekipman ve tesisler için iĢletme prosedürleri
g) Ekipmanların bütün birimleri için bakım talimatları
h) Bütün sistem için arıza-bulma prosedürü
i) Bütün ekipman kalemleri için referans numaraları ile birlikte imalatçı parça listeleri
j) Tesiste yer alan bütün makinalar için yağlama ve gresleme programları ve kullanılacak gres ve yağ
cinsleri, filtre değiĢtirme detayları
k) Tehlike anı teçhizatı
l) Periyodik Bakım Programları (rutin günlük,haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık)
m) BaĢlıca teçhizat; iĢletme ve dizayn Ģartlarını ve pompalar aletler, kontrol vanalar vs. için boyutları
veren özel tablolar
n) Tesiste yer alan makine, ekipman ve enstrümanların imalatçı ve aracı firmalarının isim, adres,
telefon ve fax numaraları
o) Ölçü aletleri ve kontrolleri
p) Güvenlik; yangın söndürme ve koruyucu teçhizat, yangından korunma, teçhizatın bakımı ve
sistemin yönetimi, onarım iĢi
q) Analiz için numune alma
r) Acil durum planı
s) ĠĢ sağlığı ve güvenliği planı gibi bilgileri içerecektir.
Anlatıma anlaĢılma ve açıklık getirdiği hallerde planlar, Ģemalar, resim ve fotoğraflardan yararlanılır.
TOPLANTILAR
ĠĢveren‟in talimatı üzerine Yüklenici, ĠĢveren ve ĠĢverenin gerekli gördüğü yetkililerle düzenlenecek
toplantılara temsil yetkisine sahip uzmanları ile katılacaktır.
Satın Alma Rehberi
96
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Söz. Ek-3: Teknik Teklif
Satın Alma Rehberi
97
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TEKNĠK TEKLĠF (Yapım ĠĢi ihaleleri için)
EK 3 - Teklif Dosyası
(Söz. EK: 3c)
<Ġstekliler teknik tekliflerini Teknik ġartname doğrultusunda, Ģartnamede istenilen niteliklere ve teknik projeye
uygun olarak hazırlayacaklardır. SözleĢme Makamı tarafından talep edilmiĢ ise, ayrıca aĢağıda belirtilen
hususlarda bilgilere de yer vereceklerdir.>
1. Teklif Sahibi Hakkında Genel Bilgi
2. Organizasyon ġeması
Yöneticiler ve projede görevlendirmeyi düĢündükleri kilit personelleri içerecek Ģekilde hazırlanmalı ve
kilit personele iliĢkin öz geçmiĢler de sunulmalıdır.
3. Yüklenici Olarak Deneyim
Son 3 yıl içerisinde tamamlanan benzer nitelikteki iĢlerin listesi, sözleĢme bedelleri, iĢverenlerin adları
ve irtibat bilgilerini de içerecek Ģekilde listelenmelidir.
4. Tesis ve Araç-Ekipman Listesi
SözleĢmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesis, araç ve ekipman listesi
sunulmalıdır. Bu tesis ve ekipman kendi malı değilse sözleĢme imzalanması halinde bu tesis ve
ekipmanın kendi kullanımında olacağına dair taahhütname sunulmalıdır.
5. ĠĢ Planı ve Programı
Ġhale konusu iĢin gerçekleĢtirilmesi için önerilen iĢ planı programı açıklamalı olarak hazırlanmalıdır.
6. Kalite Güvence Sistem(ler)i
Yapım iĢlerinin baĢarılı bir Ģekilde tamamlanması için kullanılması teklif edilen kalite güvence
sistem(ler)inin detaylarını burada belirtiniz.
7. Adli Sicil Kaydı
Son 3 yıl içerisinde yürütülen veya hali hazırda yürütülmekte olan sözleĢmelerden kaynaklanan
herhangi bir dava veya tahkim geçmiĢi hakkında bilgi veriniz. Bu davaların lehinize mi yoksa
aleyhinize mi sonuçlandığını, bu davalar sonucu tahakkuk etmiĢ cezalar olup olmadığını burada
açıklayınız. Ortak giriĢim / konsorsiyum halinde her bir ortağı için ayrı bir sayfa doldurulmalıdır.
8. Ek Bilgi
Ġstekliler buraya, tekliflerinin değerlendirilmesi için faydalı olduğuna inandıkları ilave bilgileri
ekleyebilirler.
İsteklinin Kaşesi
Yetkili İmza
Satın Alma Rehberi
98
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Söz. Ek-4: Mali Teklif
(Ġhale kapsamında tekliflerin sunulması aĢamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak
sunulacaktır)
Satın Alma Rehberi
99
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Yapım ĠĢi Ġhaleleri Ġçin
MALĠ TEKLĠF FORMU
Söz. EK:4c
A. BĠRĠM FĠYAT ESASLI ĠHALELER
Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aĢağıdaki tabloda; Teknik ġartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 15. sütunlar SözleĢme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını
doldurarak teklifini hazırlayacaktır.
1
2
3
4
5
Kalem
Tanım
Teknik ġartname
Birim
Miktar
 Yapım iĢleri özel
Ģartnamesi (söz.
Ek:2c-1)
 Yapım
iĢleri
genel Ģartnamesi
(söz. Ek:2c-2)
 Proses
özel
teknik Ģartnamesi
(söz. Ek:2c-3)
 Mekanik
iĢleri
özel
teknik
Ģartnamesi (söz.
Ek:2c-4)
 Elektrik
iĢleri
özel
teknik
Ģartnamesi (söz.
Ek:2c-5)
 Elektrik
iĢleri
genel
teknik
Ģartnamesi (söz.
Ek:2c-6)
 ĠĢletmeye alma
özel teknik
Ģartnamesi (söz.
Ek:2c-7)
Adet
1
MANĠSA
SALĠHLĠ
OSB
ATIKSU
ARITMA
TESĠSĠ
REVĠZYO
NU VE
KAPASĠT
E ARTIġI
ĠNġAATI
6
Birim
Fiyat
(TL)
7
8
Tutar
(TL)
KDV
(TL)
1
Ara Toplam
Arızi giderler (ara toplamın %5-10 arası bir miktar)
Toplam Teklif Tutarı (rakam ve yazı ile)
ĠĢletmeye alma özel teknik Ģartnamesi (Ek 2c-7) madde 3 ĠĢlerin kapsamı kısmında belirtilen iĢlerde bu
bedele dahildir.
Satın Alma Rehberi
100
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
…/…/….
MANĠSA SALĠHLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
SALĠHLĠ
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı/Ticari Ünvanı:
Tebligata esas açık adresi:
Bağlı Olduğu vergi dairesi ve vergi numarası:
Telefon ve Faks Numarası:
Ġdarenizce …/…/…. …. günü ihalesi yapılacak olan Manisa-Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma
Tesisi Revizyonu ve Kapasite ArtıĢı ĠnĢaat ĠĢi‟ne ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen
kabul ettik.ĠĢin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin Ģartlarını tetkik ettik,
herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün Ģartları kabul ediyoruz.
1-Söz konusu iĢi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iĢ kalemi için teklif ettiğimiz
fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam ………………(………) bedel karĢılığında yapmayı kabul ve taahhüt
ederiz.
2-Teklif cetvelinde yer alan her bir iĢ kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik
Ģartnameye ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.
3-Ġhale konusu iĢ için kendimiz veya baĢkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden
fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.
4-En düĢük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.
5-Ġhale konusu iĢle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer iĢlerde, idarenizin sınırlarına aykırı
düĢecek hiçbir eylem ve oluĢum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.
Saygılarımızla,
Ġmza
Sözleme Makamı Yetkilisi
Ek:Birim Fiyat Cetveli
Satın Alma Rehberi
101
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
A.SALĠHLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ KĠMYASAL ÜNĠTE BETONERME ĠġLERĠ
S.N.
POZ NO
ĠġĠN ADI
3
H 103
Dengeleme Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
4
H 104
Kuagülasyon Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
5
H 105
Flokülasyon Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
6
H 106
Ön Çökeltim Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
TOPLAM BEDEL
TOPLAM
B.SALĠHLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 2.ETAP BETONERME ĠġLERĠ
POZ
S.N. NO
ĠġĠN ADI
7
H 107
Havalandırma Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
8
H 108
Son Çökeltim Havuzu Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
9
H 109
Çamur YoğunlaĢtırma Hav. Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
10
H 110
Çamur Depolama Alanı Her ġey Dahil Götürü Birim Fiyatı
TOPLAM
BEDEL
TOPLAM
C.MEKANĠK ĠġLER
S.N.
ĠġĠN ADI
A
Kimyasal Üniteler Mekanik Ekipman(Ekli Alt BileĢen Cetvelindedir)
B
2.Etap Mekanik Ekipman(Ekli Alt BileĢen Cetvelindedir)
TOPLAM
BEDEL
TOPLAM
GENEL TOPLAM
ĠĢletmeye alma özel teknik Ģartnamesi (Ek 2c-7) madde 3 ĠĢlerin kapsamı kısmında belirtilen iĢlerde bu
bedele dahildir.
Satın Alma Rehberi
102
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
A. SALĠHLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ KĠMYASAL ARITMA TESĠSĠ EKĠPMAN LĠSTESĠ
ALT BĠLEġEN CETVELĠ
S.N.
POZ
NO
EKĠPMAN ADI
MĠKTAR
1 adet
1
KA 101
KĠMYASAL ARITMA
MEKANĠK ĠġLERĠ
Hızlı KarıĢtırıcı
2
KA 102
pH Metre
2 adet
3
KA 103
Kostik Dozlama Pompası
1 adet+1 adet
4
KA 104
Asit Dozlama Pompası
1 adet
5
KA 105
Mekanik KarıĢtırıcı
1 adet
B.FĠYAT
TOPLAM
MEKANĠK AKSAM
6
KA 106
Dalgıç Pompa
2 adet
7
KA 107
Klor Dozaj Monopomp
1 adet
8
KA 108
Izgara Otomatik Temizlemeli
1 adet
9
KA 109
Sıyırıcı
1 adet
DENETĠM EKĠPMANLARI
10
KA 110
Seyyar Debimetre
1 adet
11
KA 111
Seyyar Numune Alma Cihazı
1 adet
DĠĞER
12
Kumanda Panosu
1 adet
13
Saha Elekt. Mlz. Kablo TaVA %10
1 Tk.
14
Boru Vana Fittings %15
1 Tk.
EKĠPMAN TOPLAMI
KDV %18
EKĠPMAN TOPLAMI
Satın Alma Rehberi
103
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
B. SALĠHLĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ
EKĠPMAN LĠSTESĠ(2.ETAP) ALT BĠLEġEN CETVELĠ
S.N.
POZ NO
EKĠPMAN ADI
MĠKTAR
B.FĠYAT
TOPLAM
MEKANĠK ÖN ARITMA
1
ME 101
Ara Terfi Pompası
2 adet+1 adet
2
ME 102
Ġç AkıĢlı Tambur Izgara
1 adet
3
ME 103
Mekanik KarıĢtırıcı
1 adet
4
ME 104
Besleme Pompası
1 adet
BĠYOLOJĠK ARITMA
5
ME 105
Blower
4 adet
6
ME 106
Ġnvertör
4 adet
7
ME 107
Difizör
1000 adet
8
ME 108
Difizör Tesisatı
1 Tk.
9
ME 109
Sıyırıcı
1 adet
ÇAMUR SUSUZLAġTIRMA
10
ME 110
Çamur Pompası
2 adet
11
ME 111
K.poli Dozlama Pompası
1 adet
12
ME 112
Monopomp
1 adet
13
ME 113
Oksijenmetre
1 adet
DĠĞER
14
Kumanda Panosu
1 adet
15
PLC
1 adet
16
Saha Elekt. Mlz. Kablo Tak
1 Tk.
17
Boru Vana Fittings
1 Tk.
EKĠPMAN TOPLAMI
KDV %18
EKĠPMAN TOPLAMI
Satın Alma Rehberi
104
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler
Satın Alma Rehberi
105
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
MALĠ KĠMLĠK FORMU
(Söz. EK: 5a)
MALİ KİMLİK
HESAP SAHİBİ
ADI
ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
ÜLKE
POSTA KODU
KDV SİCİL NO
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
TELEFON
FAKS
E - POSTA
BANKA
BANKA ADI
ŞUBE ADRESİ
KASABA/ŞEHİR
POSTA KODU
ÜLKE
HESAP NO
IBAN
NOTLAR :
BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI:
TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI:
(Her ikisi de gereklidir)
(Gereklidir)
TÜZEL KĠMLĠK FORMU
Satın Alma Rehberi
(Söz. EK: 5b)
106
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
GERÇEK KĠġĠ
SOYADI
ĠLK ĠSĠM
2. ĠSĠM
3. ĠSĠM
RESMĠ ADRESĠ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ġEHĠR
ÜLKE
T.C. KĠMLĠK NUMARASI
VERGĠ NUMARASI
VERGĠ DAĠRESĠ
KĠMLĠK BELGESĠ TÜRÜ:
KĠMLĠK BELGESĠ
NO:
NÜFUS KÂĞIDI
EHLĠYET
G
Y
PASAPORT
DOĞUM TARĠHĠ
G
A
Y
Y
Y
Y
DOĞUM YERĠ- ĠL
DOĞUM YERĠÜLKE
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE KĠMLĠK BELGESĠNĠN OKUNUR BĠR
FOTOKOPĠSĠYLE BĠRLĠKTE VERĠLMELĠDĠR.
TARĠH VE ĠMZA
Satın Alma Rehberi
107
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TÜZEL KĠMLĠK FORMU
(Söz. EK: 5b)
KAMU KURUM / KURULUġLARI
TÜRÜ
STK (Sivil Toplum
KuruluĢu)
EVET
HAYIR
ĠSĠM(LER)
KISALTMA
RESMĠ ADRESĠ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ġEHĠR
ÜLKE
VERGĠ NUMARASI
KAYIT YERĠ
KAYIT TARĠHĠ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
KAYIT NUMARASI
TELEFON
FAKS
E-POSTA
Bu “Tüzel kiĢilik belgesi” doldurulmalı ve aĢağıdakilerle birlikte verilmelidir:
 tüzel kiĢiliğin kuruluĢuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası
 eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kiĢiliğin kuruluĢunu belirten baĢka bir resmi doküman
TARĠH
DAMGA
YETKĠLĠ TEMSĠLCĠNĠN ADI VE GÖREVĠ
ĠMZA
Satın Alma Rehberi
108
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TÜZEL KĠMLĠK FORMU
(Söz. EK: 5b)
ÖZEL KURUM / KURULUġLAR
TÜRÜ
STK (Sivil Toplum
KuruluĢu)
EVET
HAYIR
ĠSĠM(LER)
KISALTMA
GENEL MERKEZ
RESMĠ ADRESĠ
POSTA KODU
POSTA KUTUSU
ġEHĠR
ÜLKE
VERGĠ NUMARASI
KAYIT YERĠ
KAYIT TARĠHĠ
G
G
A
Y
Y
Y
Y
Y
KAYIT NUMARASI
TELEFON
FAKS
E-POSTA
BU “TÜZEL KĠġĠLĠK BELGESĠ” DOLDURULMALI VE AġAĞIDAKĠLERLE BĠRLĠKTE VERĠLMELĠDĠR:
 SÖZLEġME TARAFININ ĠSĠM, ADRES VE ULUSAL OTORĠTELER TARAFINDAN VERĠLEN
KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMĠ DOKÜMANIN BĠR KOPYASI (ÖRNEĞĠN; RESMĠ
GAZETE, ġĠRKETLERĠN KAYDI VB.)
 YUKARIDA DEĞĠNĠLEN RESMĠ DOKÜMANDA BELĠRTĠLMEMĠġSE VE DE MÜMKÜNSE
VERGĠ KAYDININ BĠR KOPYASI
TARĠH VE ĠMZA
Satın Alma Rehberi
109
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
KĠLĠT PERSONELĠN MESLEKĠ DENEYĠMĠ
Söz. Ek-5c
ÖZGEÇMĠġ
(Azami 3 sayfa + 3 sayfa ek)
SözleĢmede Önerilen Pozisyon:
1.
Soyadı:
2.
Adı:
3.
Doğum yeri ve tarihi:
4.
Tabiiyeti:
5.
Medeni durumu:
Adres (telefon / faks / e-posta):
6.
Eğitim:
Eğitim Kurumları:
Tarih:
(ay / yıl) tarihinden
(ay / yıl) tarihine kadar
Derece:
7.
Yabancı Dil
(1‟den 5‟e kadar bir ölçeğe göre, 5 en iyi):
Dil
Okuma
Konuşma
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Mesleki kurumlara üyeliği:
Diğer yetenekler (mesela bilgisayar bilgisi, vb.):
Mevcut pozisyon:
Mesleki deneyim süresi:
Kilit özellikleri:
Bölgesel deneyimi:
Ülke / Bölge / Şehir
14.
Yazma
Tarih: (ay / yıl) tarihinden (ay / yıl)
tarihine kadar)
Projenin adı ve kısa tanımı
Mesleki deneyim:
Tarih: (ay / yıl) tarihinden (ay / yıl) tarihine kadar
Yer
ġirket / kurum
Pozisyon
ĠĢ tanımı
15.
15a.
15b.
Diğerleri:
Yayınlar ve seminerler:
Referanslar:
Ġmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Satın Alma Rehberi
110
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
TESĠS, ARAÇ ve EKĠPMAN
Söz. Ek-5d
(Yapım işi alımlarında ihale kapsamında talep edilmiş ise)
SözleĢmenin uygulanması için teklif edilen ve kullanıma hazır tesisler / ekipmanlar:
AÇIKLAMA
Güç /
Kapasite
(tip / marka / model)
Ünite
Sayısı
YaĢ
(Yıl)
Kendi Mülkiyeti (KM)
veya Kira (K) / ve
Mülkiyet Yüzdesi
MenĢei
(Ülke)
Cari
YaklaĢık
Değeri
(TL)
A)
ĠNġAAT TESĠSĠ
EKĠPMANLAR
/
/
/
/
/
B)
ARAÇLAR
KAMYONLAR
VE
/
/
/
/
C)
DĠĞER TESĠSLER
/
/
/
/
Ġmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Satın Alma Rehberi
111
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
ORTAK GĠRĠġĠMLER HAKKINDA BĠLGĠ
Söz. Ek-5e
(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)
1
Adı ......................................................................................
2
Yönetim kurulunun adresi ..................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon .........................Faks ..................................E-posta .....
3
SözleĢme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider
ortağı olan ortak giriĢim / konsorsiyumlar için)
Ofis adresi ...........................................................................
..................................................................................................
Teleks ..........................................................
Telefon ..............................Faks .........................................
4
Ortakların isimleri
i)
..............................................................................................
ii)
..............................................................................................
iii) ..............................................................................................
vb. ............................................................................................
5
Lider ortağın adı
..................................................................................................
..................................................................................................
6
Ortak giriĢim / konsorsiyumun oluĢumu ile ilgili anlaĢma
i)
Ġmza tarihi: ................................................................
ii)
Yeri: ...................................................................................
iii) Ek – ortak giriĢim / konsorsiyum sözleĢmesi
7
Ortakların her biri tarafından yapılacak iĢlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında
önerilen iĢ bölümü (% olarak)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
İmza ....................................................
(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)
Tarih ............................................
Satın Alma Rehberi
112
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Bölüm C: Diğer Bilgiler
Satın Alma Rehberi
113
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Ġdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu
Biz Dünyayı Atalarımızdan Miras Olarak Almadık Çocuklarımızdan Ödünç Aldık, Manisa Salihli OSB
Atıksu Arıtma Tesisi Revizyonu ve Kapasite ArtıĢı ĠnĢaatı
Teklif No.
Adı:
01
Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı, 1Adet (8000 m3/gün kapasiteli)
Teklif alındı belgesi
verildi
(E / H)
Mali Teklif ayrı bir
zarfta ve kapalı olarak
sunulmuĢ
(E / H)
Karar
(Kabul / Ret)
Teknik Teklif mevcut
(E / H)
Teklif sahibinin
beyanı imzalı
(E / H)
Teklif formu
doldurulmuĢ.
(E / H)
Teklif Usulüne
uygun, kapalı olarak
teslim edilmiĢ
(E / H)
Teklif sahibinin adı
Teklif süresi içinde
teslim edilmiĢ.
(E / H)
Teklif zarfı No.
Ġdari Uygunluk Tablosu
1
2
3
4
5
BaĢkanın Adı Soyadı
BaĢkanın Ġmzası
Tarih
(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru
sütunları ekleyebilir.)
Satın Alma Rehberi
114
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Teknik Değerlendirme Tabloları
Yapım ĠĢi Ġhaleleri Ġçin
4.
TEKNĠK DEĞERLENDĠRME TABLOSU
Açıklamalar
(varsa)
Karar
(Kabul / Ret)
Tali hizmetler istenilen
Ģekilde mi?
(E / H / Geçerli değil)
adı
Ġsteklinin ĠĢ Tecrübesi
yeterli mi?
(E / H)
Ġsteklinin
Faaliyet Planı / Teslim
Süresi Uygun mu?
(E / H)
: TR33/14/TEÇDP/0040
Ġsteklinin ekonomik ve
mali kapasitesi yeterli mi?
(E / H)
Yayın Referansı
Teklif Teknik ġartnameye
Uygun mu?
(E / H)
: Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı, 1Adet (8000 m3/gün kapasiteli)
Teklif zarfı No
SözleĢme BaĢlığı
Teklif dosyasındaki diğer
teknik gereklilikler?
(E / H / Geçerli değil)
Ġlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, SözleĢme
Makamı iĢin gereklerine uygun olarak farklı / ilave kriterler belirleyebilir.
1
2
3
BaĢkan
Üye
Üye
Ġmza
Ġmza
Ġmza
Satın Alma Rehberi
115
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
EK 3 - Teklif Dosyası
Bölüm D: Teklif Sunum Formu
Satın Alma Rehberi
116
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Bölüm D.
Teklif Sunum Formu
Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler
dıĢındaki genel hükümler değiĢtirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiĢtirilemez.
< Ġsteklinin Anteti>
Referans: 01
SözleĢme adı: Atık Su Arıtma Tesisi Yapımı, 1Adet (8000 m3/gün kapasiteli) Lot baĢlığı: Teklif teslim formunun bir adet imzalanmıĢ aslı (mali kimlik formu, tüzel kiĢilik formu ve sunulması gereken
diğer beyannameler de dâhil) 0 kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmıĢ olmalıdır.
1 ĠSTEKLĠNĠN KĠMLĠĞĠ
Tüzel KiĢiliğin Ad(lar)ı ve Adres(ler)i
2 ĠLETĠġĠM KURULACAK KĠġĠ (bu teklif için)
Adı Soyadı
Firma Adı
Adres
Telefon
Faks
E-mail
3 BEYANNAME(LER)
Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kiĢilik, ekteki formatta kullanılan imzalı
beyannameyi teslim etmelidir.
4 TAAHHÜTNAME
Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kiĢisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için
hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koĢul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. Ġhale
dosyasında belirlenen yapım iĢini üstlenmeyi, Teknik Teklifimizi oluĢturan aĢağıdaki belgeler ve mühürlenmiĢ
ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

Planlar – Çizimler (sadece yapım iĢleri için)

Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmiĢlerden oluĢur)

Ġsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

Ġhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuĢ mali
kimlik formu
Satın Alma Rehberi
117
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

EK 3 - Teklif Dosyası
DoldurulmuĢ Tüzel KiĢilik Formu
Bu teklif, Ġsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiĢ olan geçerlilik süresince geçerlidir.
Ġstekli adına,
Adı Soyadı
Ġmza
Tarih
Satın Alma Rehberi
118
EK 3 - Teklif Dosyası
T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI
Beyanname Formatı
(Teklif teslim formunun 3. maddesinde belirtilen beyanname formatı)
<Tüzel kişiliğin antetli kâğıdına yazılarak sunulacaktır>
<Tarih>
Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Eskicami Mah. 15.Sokak No:2 Salihli-MANĠSA
Referansınız: < Davet tarihi>
Sayın Yetkili,
TEKLĠF SAHĠBĠNĠN BEYANI
Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kiĢiliğin ad(lar)ı> olarak,

ĠĢbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiĢ olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı
ihaleye verilen tekliflerde baĢka bir Ģekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

Ġsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dâhil
olmadığımızı;

Ġsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranıĢlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara
uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle
mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatıĢması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

BaĢvuru formunda yalnızca kendi tüzel kiĢiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

Teklif süreci ya da sözleĢmenin uygulanmasının herhangi bir aĢamasında, üstte belirtilen durumlarda
herhangi bir değiĢiklik olması halinde, SözleĢme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlıĢ ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma
Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,
beyan ederiz.
Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, Ġsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dıĢı bırakılma durumlarından
herhangi birine dâhil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil
niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 (yüz seksen) gün öncesinden daha
eskiye ait olmayacaktır.
Ġstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik
durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Ġhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 (on beĢ) takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik /
yanlıĢ bilgi vermiĢ olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu
bildiririz.
Saygılarımla
<Tüzel kiĢiliğin yetkili temsilcisinin imzası>
<Tüzel kiĢiliğin yetkili temsilcisinin adı ve unvanı >
Satın Alma Rehberi
119