Sürdürülebilir Şehirler

Transkript

Sürdürülebilir Şehirler
Şehirler için sürdürülebilir gelişme
Sürdürülebilir Şehir
www.siemens.com.tr/sehirler
İçindekiler
“Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir,
ama aynı zamanda CO2 emisyonlarında en büyük
paya sahiptirler. Dünya genelinde, iklimimiz üzerindeki
belirleyici faktör şehirlerdir. Siemens, benzersiz çevreci
portföyüyle, sürdürülebilir şehirlerin gelişimi için
mükemmel bir ortaktır”
Peter Löscher,
Siemens AG - Başkan ve CEO
2 Sürdürülebilir Şehirler
İçindekiler
Caption
Konu başlıkları
Değişen dünya
4
Araştırmalarımız ve sizin başarınız 8
Finanstan konuşalım
10
Sürdürülebilir şehirlere yönelik
portföyümüz Ulaşım
14
Enerji
16
Binalar, aydınlatma
güvenlik ve emniyet
18
Su ve su arıtma
20
Sağlık
22
Finansman
24
Önemli etkinlikler
26
Kamu idaresi
27
Başarılı geleceğin anahtarı
28
Sürdürülebilir Şehirler 3
Değişen dünya
Osaka
Değişen dünya
Küresel trendler geleceği şekillendiriyor.
Şehirleri yönetenler geleceği daha iyi veya daha kötü
şekillendirecek dört mega trendle karşı karşıya: Şehirleşme, iklim değişimi, küreselleşme ve nüfus değişimi.
Bu dört trendden ilk ikisi dünyanın her yerindeki şehirler
üzerinde daha büyük etkiye sahip.
Şehirler yükselişte
2010’da dünyanın kentsel nüfusu ilk kez kırsal nüfusu
geçti; gelecekte daha fazla insan, başta Asya, Afrika ve
Güney Amerika olmak üzere yoğun nüfuslu megaşehirlerde, tüm sorunlarıyla birlikte yaşıyor olacak. Gelişen
dünyada her ay 5 milyon kişi kırsal bölgelerden şehre
göç ediyor. Önümüzdeki 20 yılda küresel şehir nüfusunun
1,4 milyar kişi artacağı tahmin ediliyor. Küresel GSYH’nin
(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) yüzde 50’den fazlasını 750
binden fazla insanla en büyük 645 şehri oluşturuyorken,
4 Sürdürülebilir Şehirler
2025’e kadar şehirlerin GSYH’sinin kırsal bölgelere göre
neredeyse yüzde 1 artması bekleniyor. (Yıllık yüzde 4,4 ’e
karşılık, yüzde 3,5)
Bu arada dünyamızın sınırlı kaynaklarının aşırı tüketimi
ile şehirleşme seviyesi arasında belirgin ve doğrusal bir
ilişki de bulunuyor. Bir şehrin ekolojik ayak izinin büyüklüğü, iklim değişikliğine önemli ölçüde etki ediyor. Aynı
zamanda şehirler iklim koruma konusunda da çok önemli
etkilere sahip. Büyük şehirler, küresel sera gazı salımının
%80’i ve enerji tüketiminin %75’inden sorumlu oldukları
için bu salımları önemli oranda düşürmede için uygulanacak stratejilerin uygun odak noktalarıdır. Artık şehirlerin
bir an önce harekete geçmesi gerekiyor; çünkü yoğun
nüfusları ve kırılgan altyapılarıyla iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız durumdalar.
Bangkok
2006’da, Stern Dergisi tarafından hazırlanan iklim değişikliği ekonomisi hakkındaki değerlendirme, şehirlerin pasif
maliyetinin etkisini ortaya koyuyor. Bu değerlendirme,
kontrol edilemeyen iklim değişiminin 2030 yılına kadar
küresel gayri safi hasılanın yüzde 3’üne mal olacağını
öngörüyor. Dünyamız için “bir şeyler yapmanın” faydalarını anlamaya gerçekten ihtiyacımız var.
Ulusal ekonomiler için önemli hedefler
Bir ülkenin genel ekonomik durumu, artan çarpık şehirleşme ile
ters oranlı olarak gelişir. Şu anda dünyanın gayri safi hasılasının
beşte biri ekonomik olarak öne çıkan 10 şehirde üretiliyor. Rekabet içinde kalabilmek için bu şehirlerin yakın bir gelecekte altyapıya ve iklim değişikliği ile savaşmaya trilyonlarca Euro yatırmak
zorunda kalacakları tahmin ediliyor. Sıklıkla kullanılan, ama pek
anlaşılamayan ‘sürdürülebilirlik’ burada ana terim olmalı.
Masdar Şehri
Bazı şehirler çoktan harekete geçti ve karbondioksit salımını
azaltmak için önemli hedefler belirledi. Örneğin Kopenhag,
2025’e kadar karbon-nötr olmayı, Londra ise % 60 daha az
salımı hedefledi. Sadece bu hedefleri belirlemek bile bir siyasi
başarıdır. Bu hedefleri gerçekleştirmek ise başka bir seviyede,
başka bir konu olarak yer almaktadır. Şehirlerin büyük eylem
planlarına ihtiyacı var. Büyük yatırımların yapılması ve tahsis
edilmesi gerekiyor. Birçok paydaş bu eylem planlarında işin
içine dahil, ancak bütçeler sınırlı. Ayrıca, bu faaliyetlerin çoğunun sonuçları uzun sürede görülebilmekte ve etkilerinin ölçülmesi de oldukça zor olabilmekte.
Değişim
Bu alanda ortaya çıkan yeni karmaşık durumların sonucu
olarak şehir planlamacıları ve mimarlar köklü bir değişimle
kendilerini entegre planın içinde buldular. Şehirlerin
Sürdürülebilir Şehirler 5
Değişen dünya
New York
geleceğini şekillendirenler artık sosyal bilimcileri, farklı
paydaş kuruluşları temsil eden kişileri ve finans veya teknoloji gibi alanları kapsayan özel sektörden uzmanları da
görüşmelerin çok erken aşamalarında işin içine dahil ediyorlar.
Amaç, fizibilitesi kanıtlanmış çözüm senaryoları oluşturmak
ve ‘bir şeyler yapmanın’ ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını açıkça gösteren somut ticari örneklerini sunmak.
Başka bir deyişle gereken uzun vadeli büyük yatırımları
belirlemek. Bu nedenle, belirli bir politika çerçevesi içinde
farklı ihtiyaç ve yasaları biraraya getiren kamu ve özel sektörlerden paydaşların beraberce dahil olduğu kamu-özel
ortaklı işbirliği modelleri yükselişini sürdürüyor.
Trendler ve sonuçları
Yukarıda açıklanan küresel megatrendlerin, dünya üze-
6 Sürdürülebilir Şehirler
rindeki insan varlığının odak noktası olarak şehirler için
somut ve önemli sonuçları bulunuyor. Artık şehirlerin tarih
boyunca yaptığı; “şimdi büyü, sonra temizlersin” yaklaşımı
da uygulanabilirliğini yitirmiş durumda. Eski ve yeni şehirler, iklim değişimini göz önünde bulundurarak, kaynak
verimliliğine yoğunlaşmak zorundalar.
Şehirler daha iyi bir gelecek için çıktıkları yolculukta
yalnız değil. Ortak amaçları ve fırsatları öngören Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), Şehir Altyapı
İnisiyatifi’ni (UII) destekliyoruz. Siemens’in eşbaşkanlarından biri olduğu bu küresel ve çok şirketli inisiyatif, orta
ölçekli şehirlerin sürdürülebilir altyapılarını geliştirmek ve
daha iyi çözüm yolları bulabilmelerini sağlamak için üç
yıl boyunca çeşitli araştırmalar yapmak amacıyla Şubat
2010’da işe koyuldu.
São Paulo
Önümüzdeki
20 sene
içinde şehir nüfusları
yeni şehirler
1.4 milyarı
Şehir Altyapı İnisiyatifi, şehirlerin geçmişinin incelenmesi
ve yeni fikirler geliştirilmesi, engellerin aşılması, risklerin
azaltılması ve eylem için harekete geçmek konularında yardımcı olunması amacını taşıyor ve tamamen sonuç odaklı
hareket ediyor. Şehirlerin altyapı yatırımlarını başlatmak
için net bir tez oluşturmalarına yardımcı olmak, ekonomik
olarak uygun, sosyal olarak kabul edilebilir ve siyasi olarak
uygulanabilir çözümleri belirlemek UII’nin öncelikli amaçları arasında bulunuyor.
bulacak.
tür bir analizin amacı iyi anlaşılmalıdır. Yani, siyasi karar
almak için kuvvetli bir araç olarak kullanılabilir. Sonuçlar,
kaliteyle tespit edilse de, net rakamlar ve şeffaflıkla desteklendiğinde iyi bir yönetim; sağlam, doğru bilgilere ve fikir
birliğine dayalı karar alma süreçleri ile işler. Sürdürülebilirliğin ana hatlarında devam etmek bir şehir için önemlidir.
Çünkü, belirli bir seviyede uyum sağlamak için farklı paydaşların menfaatlerinin entegre edilmesi gerekir. Böylece
bir şehir, olumsuz şartlar altında bile organik olarak gelişmeye devam edebilir.
İyi bir yönetim rakamlara önem verir
Bir şehri yönetenler, şehirlerini sürdürülebilir hale getirmek
için nasıl bir yönetim sergilemeli? Bazen rakamlar karmaşık problemlerin çözümüdür. Pragmatik maliyet - fayda
analizi, potansiyel girişimlerin başlatılmasında en yararlı
yöntem olabilir. Her ölçüm, işaret ettiği ekonomik, sosyal,
çevresel, siyasi ve maliyet faydaya göre değerlendirilir. Bu
Şehriniz hangi yolu seçerse seçsin, Siemens sizi yolunuzda
ileri taşıyacak çevreci teknolojiler, uzmanlık ve finansal
modeller sunmaktadır.
Sürdürülebilir Şehirler 7
Araştırmalarımız - sizin başarınız
Singapur Şehir Kokpiti
Şehir Kokpitine Erişim
Neden Siemens?
İleri teknoloji ve derinlemesine araştırma
Siemens, bir süredir dünyanın içinde bulunduğu şehirleşme
mücadelesini inceliyor. İklim değişikliklerinde sorumluluğun
şehirlerde olduğu çok açık. Şehirlerin içinde bulundukları yoğun
rekabet ortamının yok olmayacağı da net bir gerçek olarak
karşımıza çıkıyor. Bugün her şehir, küresel seviyede ekonomik,
entelektüel ve yaratıcı faaliyet rekabetine sahne oluyor. Bu
nedenle, şehirleri yönetenlerin, bu şehirlerin uygun şekilde
gelişimine kılavuzluk etmeleri gerekiyor. Bazı durumlarda
eski şehirler yeniden keşfedilmeye ve canlandırılmaya ihtiyaç
duyarken, hızla büyüyen şehirler ise ortak bir ruh ve amaçla
bütünleyici bir planlama stratejisine ihtiyaç duyabiliyor.
Özgün araştırmalarımız bize üstünlük veriyor
Şehirlerin geleceği söz konusu olduğunda, dolaylı bilgiler yeterince güvenilir olmaktan çıkıyor. Bu nedenle, dünya genelindeki
şehirlerin durumları üzerine geniş kapsamlı ve özgün bir araştırma yapmak için bağımsız araştırma ortaklarıyla birlikte hareket
ediyoruz. Bu tip araştırmalarda, şehirlerinin durumu hakkındaki
düşüncelerini paylaşmaktan mutluluk duyan pek çok yöneticinin
görüşlerini alıyoruz. Belediye başkanları, şehir planlamacıları,
8 Sürdürülebilir Şehirler
şehirleşme uzmanları, mühendislik firmaları, sağlık hizmetleri ve
ulaşım konusundaki yöneticiler ile görüşülerek araştırma sonuçlarımızı zenginleştiriyoruz. Bir şehri idare etmenin her ayrıntısı
gözden geçirilirken, birçok alanda dikkat gerektiren acil durumlar
bulunduğuna dair görüşlerimiz de destekleniyor. Bu araştırmalarda en büyük öncelik ulaştırma olarak ön plana çıkarken, temiz
içme suyu, enerji verimliliği, sağlık hizmetleri ve enerji verimli
binalar bu başlığı takip ediyor.
Siemens olarak, topladığımız özgün bilgileri, şehirler için teknoloji çözümleri konusundaki etkileyici portföyümüzü geliştirmek
hedefiyle çalışan birinci sınıf mühendislerimize ilham vermek
için kullanıyoruz. Mevcut teknolojiyi sadece kullanmakla yetinmeyip, onu geliştirerek başta enerji verimliliği olmak üzere diğer
küresel eğilimlerin ışığında şehirleri daha rekabetçi kılan çözümlere imza atıyoruz.
Şehirler için geleceği destekleyen portföy
Şehirlere, hedeflerine ulaşabilecekleri eşsiz bir teknoloji portföyü
sunuyoruz. Portföyümüzde yaşam kalitesini ve genel şehir cazi-
Grid Laboratuvarı Siemens, Erlangen
besini yükselten, şehrin idari verimliliğini artıran ve iklim değişimini kontrol etme çabalarına destek veren unsurlar ön plana
çıkıyor. Şehirlerdeki yüksek yoğunluklu yaşama olumsuz bakış
açısıyla yaklaşmıyor, bunu hem şehirleri hem de dünyayı daha
yaşanır bir hale getirme fırsatı olarak görüyoruz.
Gerçek çözüm için derinlemesine çalışmalar
Şehirler konusunda farklı seviyelerde araştırmalar içinde bulunuyoruz. Önde gelen uzmanlarla yaptığımız “Megacity Challenges”
gibi çalışmalarla şehirlerin karşı karşıya olduğu zorluklar ortaya
çıkarıyoruz. Ayrıca algının daha net oluşması için Economist
Intelligence Birimi ile Yeşil Şehir Endeksi adını verdiğimiz araştırmalara imza atıyoruz. Bu endeks, en iyi uygulamaları tespit
etmek için 100’den fazla şehri analiz ederken, şehirlerin ulaşım,
atık yönetimi, hava kalitesi veya yeşil alan yönetimi gibi altyapı
alanındaki birçok kriteri çevresel performanslarıyla ele alıyor ve
karşılaştırılabilir olmasını sağlıyor. Böylece şehir yöneticileri, bu
endeksteki verilere bakarak hangi alanda önde olduklarını, hangi
alanda geride bulunduklarını ya da hangi alanlarda yatırıma ihtiyaç duyulduğunu kolaylıkla görebiliyor.
Londra, Dublin ve Ekaterinburg’da yapılan çalışmalar, enerji
tasarrufu ve verimliliğine odaklanırken, karbondioksit salımının
azaltılmasına destek veren özellikleriyle dikkat çekiyor. Değişen
verimlilik ve teknoloji seviyeleri, farklı maliyet içerikleriyle açıklama olanağı sunan bu araştırmalarda ayrıntılı hesaplamaların
sonuçları genellikle şaşırtıcı oluyor. Ancak bu şaşırtıcı sonuçlar,
zorlu siyasi tartışmaları kolaylaştırabiliyor. Yeşil Şehir Endeksi, altyapı teknolojisine yatırım yapmanın faydalarını ortaya çıkarıyor.
Yoğun araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle şehirleri sürdürülebilir bir geleceğe ulaştıran ve bazen
zorlu olabilecek bu yolculuklarında desteklemek için çalışıyoruz. Kendimizi, şehirlerin mükemmellik için sarf ettiği günlük
çabalarının bir ortağı olarak görüyor, doğru altyapı yatırımlarını
gerçekleştirme arayışında onlara destek veriyoruz. Uzmanlığımız,
teknolojimiz ve finansal çözümlerimizle şehirleri hedeflerine
ulaştırmak için her zaman hazırız.
Yakından bakın:
Çalışmalarımızın tümünü internet sayfamızdan indirebilirsiniz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen internet sitemizi ziyaret edin
www.siemens.com/greencityindex
Sürdürülebilir Şehirler 9
Finansal çözümler
Sağlam finansal çözümler
Biraz da finansal çözümlerden bahsedelim
Finansman ihtiyacınıza yardımcı olabiliriz
Altyapı iyileştirmeleri yıllar içinde kendilerini geri ödeseler
de, ilk başta hepsinin finanse edilmeleri gerekir bu konudaki
genel finansman ihtiyacı çok büyüktür. OECD, dünya genelinde karayolu, demiryolu, haberleşme, elektrik ve su altyapıları için gereken yatırımın 2030’a kadar 41 trilyon Euro’ya,
yani tüm dünyanın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık
%3,5’ine ulaşacağını tahmin etmektedir. Bu yatırımın önemli
bir kısmı, su teminine ve atık su işlemlerine harcanırken, bu
yatırımları elektrik üretimi ve ulaşım yatırımları takip edecektir. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerin gelişmekte olan ekonomiler
ve gelişen pazarlardaki ülkelerden farklı öncelikleri olsa da
hepsi önemli altyapı yatırımları gibi genel bir ihtiyacı paylaşmaktadırlar.
Projelerinizi ertelemeyin
Bu yatırımları ertelemek veya yarım tedbirlerle yetinmek rekabetçilik açısından çok önemli bir kayıp anlamına gelebilir ve
birçok şehir geride kalmayı kaldıramaz. Gereklilikleri karşılamak için şehirlerin yeni finansman programları geliştirmeleri
10 Sürdürülebilir Şehirler
gerekir. Çünkü merkezi yönetimlerin yatırımları gerçekleştirmek için, kaynakları az ve yetersiz olabilmektedir. Aynı
zamanda bankalar da geniş altyapı projeleri için kredi vermek
konusunda her geçen gün daha da isteksiz davranmaktadır.
Siemens olarak, özellikle kamu kaynaklarının yetersiz geldiği
zamanlarda yeni yatırımlara karar verirken, şehirleri yönetenlerin yaşadıkları zorlukların farkındayız. Sürekli değişen yasal
gereklilikler, dalgalanan ve genellikle tahmin edilemeyen
kamu gelirleri ve azımsanmayacak bir baskı unsuru olarak oy
verenleri memnun etme isteği mali planlamaya engel olabilmektedir. Birçok karar verici, ilginç bir şekilde proje finansmanı
için mevcut olan farklı kaynakların tamamen farkında değildir.
Çoğumuz, büyük altyapı yatırımlarını finanse etmek için iyi
bilinen modeller arasında olan Kamu Özel Sektör Ortaklıklarını
(PPP’ler) duymuşuzdur. İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerde, bu
tür çalışmaların %15’inden fazlası PPP modeliyle finanse edilmektedir. Genele bakıldığında, altyapı için özel sektörün borç
vermesi son 10 yılda 5 kat artış göstermiştir ve bu rakamın
önümüzdeki yıllarda daha da artacağı beklenmektedir.
Caption
İhtiyaçlarınızı karşılamak için size uygun finansman
SFS – Siemens’in ayrılmaz parçası, sizin avantajınız
Siemens’in finans bölümü olan Siemens Finansal Hizmetler
(SFS), müşterilerimizi büyük kamu projelerine finansman
bulma arayışında desteklemek için, bir çok etkileyici finansman modeli oluşturmaktadır. Ortaklarımızla birlikte sizin için
en uygun finansal ürünleri sunmak için çalışmaktayız. Uzmanlarımız, şehirleri yönetenlerin tam olarak nerede desteğe ihtiyacı olduğunu, öncelik verdikleri konuları ve ideal finansman
durumlarının bilerek emin olarak bu modelleri müşterilerimizle yakın işbirliği içinde geliştirmektedirler.
Şehir yöneticileri ve gelişiminden sorumlu kişiler için SFS ile
çalışmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Siemens, 160
yıldan uzun bir süredir, neredeyse dünya üzerinde bilinen
tüm ülkelerdeki kamusal altyapı projelerinde aktif olarak rol
oynamaktadır. Engin tecrübemiz sayesinde şehrinizin küresel
ölçekte rekabet gücüne ve bütçenize fayda sağlıyor ve size
kılavuzluk ediyoruz. Siemens’in faaliyet gösterdiği pazarlar
ve sanayilere doğrudan erişim imkanı size daha etkin karar
alımları anlamına gelir ve gereksinimleriniz için başarılı bir
finansman çözümü bulma şansınızı büyük oranda artırır.
Sunduğumuz hizmetler varlığa dayalı finansmanı ve finansal kiralamayı, yapılandırılmış finansmanı, banka işlemlerini
(kredi finansmanı) ve tabii ki PPP olarak bilinen proje ve
özkaynak iştirakini içermektedir. PPP’ler genel olarak 100 milyon Euro’dan 1 milyar Euro’ya varan farklı hacimlerdeki projelerde kullanılabilmektedir.
Kamu altyapı yatırımlarındaki uzun yıllara dayanan tecrübemiz, her tür şehir ile ortaklık yapabileceğimiz anlamına da
gelmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüyen şehirler, eski altyapısı ile yerleşik Avrupa veya bazen zor koşullar
altında bulunan, dünyanın farklı bölgelerindeki mega şehirler. Daha iyi bir geleceğe ulaşmanız için buradayız.
Sürdürülebilir Şehirler 11
Sustainable Cities 12
Havaalanları
Geleceğin “çevreci ve verimli havaalanları” pek çok unsuru bünyesinde barındırıyor.
Siemens, çevresel uyumluluk için mimarinin, teknolojinin ve lojistiğin tasarlanmasına
katkıda bulunuyor. Ekolojik sorunlar için çözüm niteliğindeki ürün ve sistemlerimiz,
çevreye uyum, sağlığa uygunluk, geri dönüşümlü materyaller ve düşük kaynak
kullanımı gibi özellikler taşıyor.
Limanlar
SIPLINK iletim sistemine dayanan SIHARBOR çözümümüz, limana demirleyen gemilerin kara bazlı enerji şebekelerine bağlanmasını mümkün kılıyor. Bu sayede, demirlemiş
durumdaki gemiler artık egsoz gazı, kurum, ince toz ve gürültüye yol açan dizel
jeneratörler kullanmak zorunda kalmıyor. Aynı zamanda SIHARBOR yakıt tasarrufu
sağlıyor, hava ve gürültü kirliliği azaltıyor. Bu sayede limanlar daha çevreci alanlar
haline geliyor.
Binalar
Sürdürülebilir yeşil bina stratejileri bilgi yönetimini kolaylaştıran ve operasyon
verimliliğini artıran teknolojiler gerektirir. Çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, tesislerin
yaşam döngüsü boyunca devrede kalırken; binaların yeni çevreci teknolojilerden
yararlanmasını, karbon ayak izlerini azaltmalarını, iç mekanlardaki hava kalitesini ve
enerji verimliliğini iyileştirmeyi sağlıyor.
Kamu idaresi
Şehirler için izlenecek yol, e-Yönetimdir. Kamu sektöründeki geniş süreç uzmanlığımız
ile bilgi işlem sektöründeki kapsamlı deneyimimizi birleştirerek kamu yönetiminin
modernizasyonunu ve dönüşümünü destekliyoruz. Gelecekteki maliyet etkinliğinin
ve iyileştirilmiş hizmet kalitesinin tohumlarını ekiyoruz.
Sağlık
Siemens, Yeşil+ Hastanelerden görüntülemeye, teşhisten tedavi ve sağlık bilişimine
kadar en yeni teknolojilerle sağlık sektörünü daha verimli kılmaya, aynı zamanda
kaliteyi artırmaya büyük bir önem veriyor. İleri görüntüleme teknolojileri, hasta ve
laboratuvar takip yazılımı ile bina teknolojilerindeki son gelişmeler aktif olduğumuz
alanların yalnızca birkaçı.
Daha kapsamlı bilgi için:
www.siemens.com.tr/sehirler
Havaalanları
Limanlar
Binalar
Kamu İdaresi
Sağlık
Enerji
Su ve atıksu yönetimi
Finansman
Spor Tesisleri
Güvenlik ve emniyet
Ulaşım
Enerji
Siemens Toplam Entegre Enerji (TIP) teknoloji platformu ve konfigürasyona yönelik araç ve destekler ile, enerji dağıtım sistemlerine yönelik ürün ve sistemleri içerir.
Haberleşme modülleri, bu sistemleri ile daha üst seviyedeki yönetim sistemleri
arasında arayüz oluşturur ve yatırımdan operasyona proje döngüsünün tamamında
önemli bir tasarruf potansiyeli sunar.
Su ve atıksu yönetimi
Siemens danışman mühendislerin belediyeler için en iyi arıtma seçeneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için, güçlü teknik uzmanlık ve kanıtlanmış kurulum deneyimi
ile endüstrinin en geniş teknoloji portföyünü bir araya getiriyor. Çoklu teknoloji gereken projelerde en düşük enerji tüketimi ve kullanım ömrü maliyetinde yüksek performans standartlarını yakalayan entegre yaklaşımlar sunar.
Finansman
Siemens sürdürülebilir şehirlerde yapılması gereken yatırımları uzun vadeli ve düşük
faizli finansman imkanları ile destekler. Müşterilerinin taleplerine ve projelerin özelliklerine göre oluşturduğu, finansal kiralamadan, yapılandırılmış kredilere kadar
uzanan finansman seçenekleri sunar. Bunların ötesinde kullanım başına ödeme
programları gibi, ekipman yatırımlarına yönelik esnek ve kullanım tabanlı finansman
seçenekleri de hizmet kapsamında bulunmaktadır.
Spor tesisleri
Spor ve etkinlik tesisleri, pek çok açıdan şehir altyapısını zorlar. Bu tür tesislerin
şehir altyapısına entegrasyonu için gerek alanın içinde gerekse dışında son derece
karmaşık bir ağla birleştirilmiş çözümler gereklidir. Siemens, teknolojik yeniliklerin
sınırlarını ileriye götürmek konusundaki uzun vadeli küresel taahüdünün bir parçası
olarak dünya standartlarında etkinlik çözümleri sağlar.
Güvenlik ve emniyet
Siemens güvenlik çözümlerinin temelinde yer alan Siveillance portföyü, yenilikçi
kumanda ve kontrol sistemlerini, akıllı yazılım tabanlı video analitiğini ve güvenlik
yönetimini birleştirmektedir. Böylece müdahale ekibi, kritik altyapılar (enerji santralleri, havaalanları vb.), kurumlar ve binalar için son derece etkin güvenlik çözümleri
sağlar.
Ulaşım
Siemens’in en gelişmiş teknolojilere dayanan “Entegre Ulaşım” çözümleri, büyüyen
küresel nüfus, hızlı kentleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki
güçlüklere çözüm üretir. Siemens “Entegre Ulaşım” modeli şehir içi ve şehirler arası
ulaşım ve lojistik için entegre çözümler sunar, insanlar, endüstri ve çevre için önemli
faydalar sağlar.
Sürdürülebilir
Şehirlere Yönelik
Portföyümüz
17 Sustainable Cities
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
Yeni Oslo Metrosu’nun vagonları
eski vagonlara göre
30%
kullanıyor ve
daha az
enerji
% 95 geri dönüşümlü
malzemeden üretiliyor.
Ulaşım
Toplu taşıma, bir şehrin sürdürülebilirliğinin önemli bir bileşenidir
Şehir yöneticilerine şehirlerin sürdürülebilirliğini artırmak için
en acil altyapı yatırımının ne olduğu sorulduğunda büyük bir
çoğunluk ulaşım cevabını verir. Şehirler, hızlı, verimli ve ucuz
bir toplu taşıma sistemi olmadan işleyemez. Trafiği tıkanmış
bir şehir, her yıl milyarlarca dolar değerinde üretkenlik kaybına
uğrayan bir şehirdir. Ayrıca, özel araçların kullanımı, şehirlerin
azaltmaya çalıştığı CO2 emisyonlarının başlıca kaynaklarından
biridir.
Ulaşım geniş bir alandır ve bir şehrin durumunu iyileştirmenin
önündeki engel, özellikle de kaynak (finansman) eksikliği, sık sık
işleri güçleştirir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler çoğu zaman
şaşırtıcı bir sürede maliyetlerini çıkartır.
14 Sürdürülebilir Şehirler
Siemens, “Entegre Ulaşım” çözümleriyle, büyüyen küresel nüfus,
hızlı şehirleşme, iklim değişimi ve kaynak koruma konularındaki
sorunlara çözüm sunmaktadır.
‘Entegre Ulaşım’, insanların ve taşınacak malların ekonomik, hızlı
ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan entegre bir trafik
sistemi için verimli ulaşım çözümleri anlamına gelir. Bu konuda
daha kapsamlı bilgiye, internet üzerinden ulaşılabilen “Sürdürülebilir Şehirsel Altyapı - Viyana Baskısı”(9) başlıklı çalışmasından
ulaşabilirsiniz. Siemens’in Şehir Portföyünde yer alan toplu
taşıma ile yolculuk, kolay, güvenli ve hepsinden önemlisi cazip
bir seçenek hale gelen entegre ulaşım çözümlerinden biri olarak
başarıyla hayata geçmektedir.
Oslo Metrosu
Incheon Uluslararası Havaalanı, Kore Cumhuriyeti
Toplu Taşıma Araçlarının Yönetimi
Almanya Halle’de, toplu taşıma araçlarının hizmete girmesinden bu
yana, sürücülerin %50’sinden fazlası tramvayı tercih etmeye başladı.
Sürücüler, trafik durumu, ücretsiz otopark ve tramvay kalkış saatleri
hakkında bilgilendirilmekte. Kurulan bu akıllı alt yapı ve Straffic sistem modülü sayesinde, toplu taşıma araçları daha cazip hale gelerek
trafik akışı düzene girdi.
Entegre bir ulaşım çözümü için temel zorluklardan birisi insanların ve taşınacak malla yerine raylı ulaşım sistemlerine yönlendirilmesidir. Siemens, küresel anlamda bu tür konseptler geliştirme ve bu konseptleri diğer sektör portföyleriyle uygulama
yeterliliğine sahip tek şirkettir. Müşterilerimize daha kapsamlı
önerilerde bulunmak için ulaşım danışmanlığından, stratejik
planlama ve ulaşım süreçlerinin optimizasyonuna, ticari değerlendirmelerden elektrikli otomobil gibi yeni ve son tüketiciye
yönelik altyapı ve teknojinin sunulması konularında hizmetler
sunmaktayız.
Ulaşım, şüphesiz şu anki şehirleşmede büyük önem taşıyor.
Havaalanlarından limanlara, karayollarından, raylı sistemlere
kadar ulaşımın her alanında uzmanlığa ve ileri teknolojiye
sahibiz. Günümüzde hızla artan kullanımıyla havayolu trafiği,
öncelikli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda bir
havaalanının faaliyette bulunabilmek için ihtiyaç duyduğu ürün,
çözüm ve hizmetleri içeren kapsamlı bir portföye sahip dünyadaki sayılı şirketlerden biriyiz. Gemilerin limanlara yanaşması
sırasındaki salımlarını, Siemens SIHARBOR teknolojisi ile önemli
oranda azaltarak yaklaşık % 35 daha az karbondioksit ve % 97
daha az nitrojen oksit salımı şeklinde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Biz, yenilikçi çözümler için bir yandan AR-GE’ye yatırım
yaparken diğer bir yandan da tüm liman operasyonlarında mevcut olan büyük enerji tasarrufu potansiyelini ortaya çıkarmaya
devam ediyoruz.
Bunların dışında mükemmel ray altyapısı ekipmanı ve raylı
taşıtlarla ilgilenerek, birçok ülkede tren yolu şirketlerine en ileri
çözümleri sunuyoruz. Bu şirketlerin enerji verimliliklerini büyük
ölçüde artırıyor, karbondioksitsiz bir gelişim veya mevcut salımlarda önemli derecede iyileştirme sağlıyoruz. Toplu taşımayı
çekici bir seçenek haline getirmek için gerekli tüm deneyim
ve uzmanlığa sahip bir şirket olarak, şehirlere tasarruf imkanı
sağlıyor ve gelişimleri boyunca ekolojik ayak izlerini azaltmada
yardımcı oluyoruz.
Sürdürülebilir Şehirler 15
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
Dünyanın en yenilikçi gaz türbini
yüksek verimliliği sayesinde,
ton
40.000
CO2 emisyonunu önlüyor
Bu miktar, her biri yılda 20.000 kilometre yol yapan
Enerji
10.000 otomobilin CO 2 emisyonlarının toplamına eşittir.
Bireysel eylemler ve teknolojik ilerlemeler büyük tasarruflar sağlar
Şehirler, küresel enerji talebinin % 75’inden sorumludur ve
tüm sera gazı emisyonlarının % 80’ini üretmektedir. CO2
emisyonlarını kabul edilebilir düzeylerin üzerine çıkarmaksızın işletmelerin ve hane halklarının giderek artan enerji
taleplerini karşılamak, bugün karşı karşıya kalınan başlıca
güçlüklerden biridir. Sürdürülebilir enerji, talebin yönetilmesini, enerjinin daha verimli kullanılmasını, daha verimli
ve temiz bir şekilde üretilmesini mümkün kılan teknolojiler
olarak düşünülebilir.
Talebin yönetilmesi, dağıtımın izlenmesi, güvenli ödeme
araçları ve enerji santralinin korunması gibi kontrol ve güven-
16 Sürdürülebilir Şehirler
lik sistemlerini gerektirir. Verimlilik ve güvenilirlik, çoklu
enerji kaynaklarıyla ve değişken voltaj/amperajla çalışabilen
hibrit cihazlar ve akıllı enerji şebekesi yönetimiyle desteklenebilir.
Sürdürülebilir enerji, hem uygulamaların sayısının hem de
elektrik tüketimimizin artmaya devam edeceğini akıldan
çıkarmadan; güvenli bir enerji arzı, uygun maliyet ve çevresel
etki arasında dengeyi bulmak anlamına gelir. Ayrıca, doğal
kaynakların giderek azaldığı ve bu durum enerjiyi tasarruflu
kullanmaya zorladığı unutulmamalıdır. Siemens’in şehirlerin
çevresel ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunabilecek
Taipei
London Array rüzgâr çiftliği
Siemens, bir süre önce, Thames halicinde yer alan London Array rüzgâr
çiftliğini enerji şebekesine bağlamak için açılan ihaleyi kazandı. Bu proje
kapsamında deniz tipi dağıtım merkezi platformu için elektrik teçhizatı sağlanıyor. Bu tesisat doğrudan rüzgâr çiftliğinde monte ediliyor. Yüksek gerilim dağıtım merkezi, 175 Siemens rüzgâr türbininin ürettiği enerjiyi bir
araya getiriyor ve daha sonra, bu enerji deniz altından geçen kablolarla kıyıya iletiliyor. Bu çalışma, Londra’nın enerji sistemini 2012 Olimpiyatları’na
hazırlamak için de önemli bir adım olarak görülmektedir.
çevreci ürünlerden ve çözümlerden oluşan benzersiz bir portföyü bulunmaktadır. E.ON’un Irsching’deki Kombine Çevrim
Enerji Santrali’nde hizmet vermeye başlayan ve dünyanın en
büyük gaz türbini olan inovatif gaz türbinimiz buna en iyi
örnektir.
Artan enerji talebini karşılayabilmek için, akıllı ve esnek bir
şebeke altyapısı vazgeçilmez önemdedir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının değişken üretim potansiyelleri, geleneksel
şebeke topolojisini ve dolayısıyla bu şebekelerin yönetilme
tarzını tamamen değiştiriyor. Akıllı şebekeler ile üretici ve
tüketici bir denge oluşturabiliyor.
Siemens’in bir süre önce Londra üzerine yürüttüğü bir araştırma, bugün mevcut olan tüm teknolojiler uygulandığı
takdirde, şehrin toplam emisyonlarının 2025’e kadar %44
oranında düşürülebileceğini gösteriyor. Enerji alanında sürdürülebilirliğin davranışlarda yarattığı değişimde, gerçek bir
farklılık olarak hayata katılıyor. Kullanımından kaçınılan her
megavat, emisyonları azaltmanın ve kaynakları korumanın
en ucuz ve en temiz yolu olarak dikkat çekiyor.
Bununla birlikte, davranışları değiştirmek kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bu nedenle, şehirlerin enerji verimliliğini
artırmak için tüm teknik olanakları da kullanmaları gerekiyor.
Sürdürülebilir Şehirler 17
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
Malmoe
Akıllı bina teknolojisi, enerji tüketiminin
50%’ye
kadar azaltılmasına yardımcı olur
Binalar, aydınlatma, emniyet ve güvenlik
Genellikle gözden kaçırılsa da binalar çok büyük enerji tasarrufu potansiyeli barındırır
Çoğu zaman, binalar hakkında gerçekten durup düşünmeyiz.
Onları sadece kullanırız. Ancak, şehrinizi sürdürülebilir kılmaya yönelik bir görev üstlenmişseniz, binalara daha yakından bakmaya değer: Binalar, küresel enerji tüketiminin
% 40 gibi şaşırtıcı bir oranından sorumludur. Bu tüketimin
içinde aydınlatma ise tek başına %50’lik paya sahiptir.
Binaların maksimum konfor sağlaması, enerjiyi tutumlu bir
şekilde kullanması ve harici iklimsel etkilere otomatik olarak
tepki vermesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, binalar insanları,
maddi varlıkları ve iş süreçlerini izinsiz girişlere, hırsızlığa ve
yangına karşı korumalıdır. Yenlikçi bina otomasyonu ve kont-
18 Sürdürülebilir Şehirler
rol sistemlerimiz yalnız yeni binalarda değil varolan binalarda
da önemli verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu sağlar.
Toplam Bina Çözümleri (TBS) yaklaşımımızda, hem konfor ve
enerji verimliliği sağlamak hem de CO2 emisyonlarını azaltmak için, elektrik tesisatı teknolojisi ve bina otomasyonuna
yönelik akıllı bir ağla birleştirilmiş altyapı, yenilikçi sistemler
ve çözümler kullanılır. Binanıza yapacağınız her hangi bir
yatırım gelecekte kendini amorti etmekle kalmaz maliyet tablolarınızda kalıcı pozitif etki bırakır, hatta bir müddet sonra bu
yatırım maliyetinden söz etmezsiniz bile.
Chicago
Çin Standı, Expo Şangay 2010
Şangay’daki Expo Fuar alanında kurulan birkaç kalıcı yapıdan biri olan bu özel stand,
yüksek enerji tasarrufu sunan ürünlerimizle donatılmıştır. Buradaki yenilikçi enerji
dağıtım sistemlerimiz, %50’ye varan enerji tasarrufu sunmaktadır. Siemens Osram
aydınlatma teknolojisi, geleneksel ampullerden 15 kat daha uzun bir ömre sahiptir.
Üstelik % 80 daha verimli LED modüllerini içermektedir. Bina yönetim sistemimiz
hava kalitesini, sıcaklık ve su durumunu, yangın tespit sistemlerini izleyerek genel
enerji tüketimini % 25’e kadar azaltmaktadır. Güvenlik sistemi ise en gelişmiş dinamik tarama ve nesne yakalama fonksiyonuna sahiptir.
Siemens Osram’ın yenilikçi aydınlatma çözümleri, en yeni
LED teknolojisi ile çalışırken geleneksel ampullere kıyasla
%80’e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyor. Mekanların kullanımının otomatik olarak izlenmesi ve ışık kullanımının buna
göre düzenlenmesi de aydınlatmayı çok daha verimli kılan bir
başka unsur olarak öne çıkıyor.
sistemlerimizle birlikte işleyerek hem olaylara müdahalenin ve
kurtarma çalışmalarının etkinliğini artırabilir, hem de günlük
operasyonlarda daha verimli bir enerji kullanımını mümkün
kılabilir.
Yangın emniyeti, elektronik güvenlik sistemlerimiz ve hizmetlerimiz, insanlar, maddi varlıklar ve süreçler için her şeyi kapsayan bir koruma sağlar. Bu koruma operasyonel verimliliği ve
işin devamlılığını maksimize etmeye katkıda bulunur.
Binalar, enerji ve ulaşımla birlikte bir şehrin sürdürülebilirliği
açısından ele alınması gereken en önemli temel üçgeni oluşturur. Siemens, binalarınızın aydınlatma, ısıtma, soğutma,
iklimlendirme, su, basınçlı hava ve proses sistemlerinin kontrolü ile bakımını analiz edebilir ve izleyebilir. Siemens Enerji
Tasarrufu Performans Sözleşmesi ile size garantili enerji maliyeti tasarrufu sağlar.
Bu sistem ve hizmetler, vaka önleme, saptama ve izleme
işlemlerini optimize etmeye yönelik yenilikçi teknolojilere ve
konseptlere dayanır. Ama aynı zamanda HVAC ve aydınlatma
Binalar tasarruf etmemizi sağlayabilir
Sürdürülebilir Şehirler 19
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
Her gün
3
1 milyar m
su
arıtılarak doğaya geri kazandırılmaktadır.
Su ve atıksu yönetimi
En hayati ihtiyacımız olan su, dikkatli yönetime gereksinim duyar.
Bizler çoğu zaman su arzını hep var olacak bir süreç gibi düşünürüz. Oysa, şehirleri yönetenler su temini ile ilgili pek sorun
ile mücadele ederler üstelik bu pahalı bir süreçtir. Belediyelerin
uyguladığı elektrik faturasının % 35’ini, su ve atıksu arıtma maliyetleri oluşturur. Bu, günün şartlarına uymayan bir durumdur.
Çünkü şehirlerin bu alandaki altyapısının büyük bir bölümü 30
yıldan daha eskidir. Ayrıca artan nüfus nedeniyle şehirlerin su
kaynakları da azalmaktadır.
Siemens, olarak yıllar içinde dünyanın önde gelen su ve atıksu
teknolojileri tedarikçilerinden biri olmayı başarmış durumdayız.
Şehirlerde, ömrünü tamamlayan tesisler, sürekli artan yasal
düzenlemeler, artan enerji maliyetleri, biyoatıkların tasfiyesi için
azalan seçenekler ve su kaynaklarındaki sıkıntıları aşmak için
çözümler sunmaktayız.
20 Sürdürülebilir Şehirler
Deneyimli teknik uzmanlarımızı, yapımı tamamlanmış ve ileri
teknoloji ürünlerimizden oluşan geniş portföyümüzü ve dünya
üzerindeki en başarılı uygulamalarımızdaki deneyimlerimizi kullanarak, boyutu ne olursa olsun tüm şehirlere özel çözümler üretilmesine yardımcı oluyoruz.
Şehirlerin içme suyunu, atık suyunu ve biyoatıklarını arıtmak;
sanayiye, proses suyu ve yüksek derecede saf su oluşturmak için
gerekli ana proses teknolojilerinin tümünü sunuyoruz. Ayrıca,
şehirlerin daralan bütçeleriyle artan çevresel standartları karşılamaları gerekliliği nedeniyle sıkça talep gören mevcut tesisatların
iyileştirilmesi hizmetinde de, başarılı bir firma olarak sektörde ön
sıralarda yeri alıyoruz.
Singapur
Caption
BioFlowsheet+™ çözümü
Türkiye’de İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nin atıksu arıtma tesisinin kapasitesini günlük debisini
55 bin metreküpten 130 bin metreküpe çıkarmak üzere bir kapasite artışına, aynı zamanda enerji
tüketiminde ve katı atık üretiminde düşüşe ihtiyacı bulunuyordu. BioFlowsheet+™ yaklaşımımızı kullanarak sistemi analiz ettik ve toplam proses çözümü önerdik. Bugün, Siemens VertiCel® ve Cannibal® Çamur Azaltma sistemi, Tow-Bro® son çökeltme sistemi ile birlikte çalışmakta ve böylece artan
enerji verimliliği sayesinde işletme maliyetlerinde yılda 1 milyon Euro’dan fazla tasarruf
sağlamaktadır.
Uzmanlığımız, deneyimimiz, portföyümüz ve yüksek kapasiteli ekipmanlarımızı bir araya getirirerek sunduğumuz entegre
çözümler, tasarım mühendislerine zaman ve emek, belediyelere
ise ilk yatırım ve işletme masraflarından tasarruf sağlıyor. Bu tür
bir yatırımın finansmanının kolaylaştırılması adına sunduğumuz
performans sözleşmesi de hizmetlerimiz arasında yer alıyor.
Ar-Ge çalışmalarımız şehirlerin su sistemlerinde giderek artan zorluklarla başa çıkma ve aynı zamanda çevresel hedefleri karşılama
olanağı veren çevresel teknolojiler geliştirmeye yöneliktir. Teknolojilerimiz, şehirlere büyük oranlarda enerji tasarrufu sağlama, su
ve atıksu arıtım maliyetlerini azaltma fırsatı veriyor.
Siemens olarak, içme suyu, atıksu, atıktan enerji üretimi, biyoatıkların azaltılması, nutriant (besin) giderimi ve suyun yeniden
kullanılması alanlarında çözümler sunuyoruz. Bu tür sistemlerin
dünya genelindeki en büyüklerinden biri olarak, kurak yapısıyla
bilinen Orange County, Kaliforniya’da ters ozmoz (RO) ünitesine
bir önarıtma olarak Memcor® ultrafiltrasyon membranları tedarik
ettik. Çığır açan bu su arıtma tesisi, günde 87 milyon galon (329
milyon litre) suyu yeniden kullanılabilir hale getiriyor ve bu miktarın yakın gelecekte daha da yükseltilmesi için hazırlıklar devam
ediyor. Orange County, Memcor® daldırma tip membran sisteminin kullanım ömrünün, maliyet analizi Siemens’in tercih edilme
sebebidir.
Benzer bir teknoloji, su temini bağımsızlığına doğru ilerleyen
Singapur’da su geri dönüşümüne yardımcı olmak için uygulandı.
Singapore NEWater isimli bu uygulama, şehrin hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynuyor.
İhtiyaçlarınız ne kadar temel veya ileri düzeyde olursa olsun,
Siemens Su Teknolojileri’nin şehrinizin özel sorunları için ideal bir
çözümü her zaman vardır.
Sürdürülebilir Şehirler 21
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
65
ve üstü yaştaki insanların oranı
2050’ye kadar 3 katına çıkmış olacak.
Sağlık hizmetleri
Verimlilik ve kaliteyle birleşen teknolojiler
Büyüyen ve yaşlanan nüfus, sağlık kuruluşları üzerinde giderek
artan bir baskı oluşturuyor. Uzmanlık merkezleri, büyük eğitim hastaneleri ve araştırma enstitüleri genellikle şehirlerde kuruludur ve
ülkenin en iyi tıp uzmanları ve aynı zamanda sağlık hizmeti sunucuları ile yönetim kadrolarını şehirlere çekmeye çalışırlar.
Bu nedenle belediyelerin sağlık hizmetine yatırım yapması önerilir.
Nüfusa yeterli sağlık hizmeti sunmak sadece sosyal ve etik gereklilik değil, aynı zamanda şehirlerin giderek daha fazla tabi oldukları
küresel rekabet için de güçlü bir unsurdur.
22 Sürdürülebilir Şehirler
Yeşil+ Hastaneler
Geliştirdiğimiz Yeşil+ Hastaneler konseptiyle sağlık hizmeti
sunanlara sadece enerji tasarrufu ve düşük emisyon olarak değil,
süreçleri optimize ederek hem bakım hem de hasta tedavi kalitesini yükselterek de yardımcı oluyoruz. Kalite ve verimlilik odaklı
çalışmalarımız, ihtiyaçlarınıza özel olarak optimize hale getirilmiş
sürdürülebilir sağlık hizmetlerini sunmanıza imkan veriyor.
Hastanelerinizin gelecekteki iş akışlarını düşünerek planlamalara
katkıda bulunuyoruz. Bu kapsamda bina yönetimi, bina otomasyonu, enerji sistemleri, güvenlik sistemleri ve hasta/demirbaş
Tawam Moleküler Görüntüleme Merkezi, Abu Dhabi
Eppendorf Üniversite Hastanesi, Hamburg
Hamburg’a “2011 Avrupa Çevreci Başkenti” ünvanının verilmesinin ardından, Eppendorf Üniversite Hastanesi’nin yönetimi, Siemens’ten kurumların sürdürülebilirlik seviyesini derecelendirilmesini istedi. Yeşil+ Değerlendirme yönetim aracımızı kullanarak çevresel etmenlerden
tüm yönetim birimlerine kadar her şey derinlemesine bir incelemeye tabi tutuldu. Çoğu
Alman hastanesi ile karşılaştırıldığında, Eppendorf’un gayet yüksek derecede sürdürülebilirlik seviyesinde işletildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle yönetim, hastalara sunulan hizmetlerin
verimliliği, hasta yakınları ve çalışanlar için olağanüstü imkanlar özellikle vurgulanmaya
değer konulardır.
takibi hizmetleri veriyoruz. Entegre sağlık hizmeti çözümlerimiz
tıbbi görüntüleme sistemleri, laboratuvar teşhis sistemleri, tedavi
sistemleri ve sağlık bilişim teknolojilerini (BT) kapsıyor. Bu sayede,
önemli iş akışı iyileştirmeleri elde etmenizi sağlıyor ve yüksek kaliteli hizmet sağlama konularında size yardımcı oluyoruz.
Verimli ve yüksek kaliteli
Yeşil+ Hastaneler, ekolojik olarak verimli bir bina olmasının yanı
sıra, bizim verimlilik hakkındaki bütünsel görüşümüzü yansıtmaktadır. Süreç planlaması, cihaz, sistem entegrasyonu, BT ve operasyonu içermektedir. Bunun yanı sıra, kalitedeki iyileşme, hastanenin
daha iyi görüntüleme ve tanı sistemleri ile hastasının özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak daha az girişimsel tanıya rağmen daha kesin
tanı sunabilmesine olanak vermesi anlamına geliyor.
Siemens Proven Excellence kalite süreci uygulaması ile tıbbi sistemleri yenileyerek bir şehrin daha çevreci olma yolculuğuna büyük
destek verebilir ve karbondioksit salımında yılda 20 bin ton azaltım
sağlanabilir. Çalışmalar, bu miktarın 5.700 hanenin enerji tüketimine veya yaklaşık 32 hektarlık tropikal yağmur ormanının karbondioksit depolamasına yakın olduğunu gösteriyor. Siemens Sağlık
olarak, şehirlerinizin gelişiminde kendi üzerimize düşeni yapıyoruz.
Kazandıran çözümler
Hastaneler ve hastalar en gelişmiş Siemens entegre sağlık çözümlerini kullanarak kazanıyor. Artan enerji verimliliği, zaman ve yerden sağlanan önemli tasarruflar herkese fayda sağlıyor. Siemens
şehirlerin sağlık sektörünün artan gereksinimlerinin karşılanmasına
destek oluyor.
Sürdürülebilir Şehirler 23
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
OECD, altyapı yatırımı için küresel ihtiyacın 2030’a kadar
41 trilyon €’ya
ulaşacağını tahmin ediyor.
Finans
İşinizi sağlama alın: Finansal Hizmetler ile hatasız finansman
Büyük kamusal altyapı projelerinin finansmanındaki artan
zorlukları dikkate alarak Siemens, mümkün olan en uygun
finansman anlaşmalarını yapmaları için müşterilerine yardım
etmektedir. Bu kapsamda, Siemens Finansal Hizmetler’de
(SFS) – Siemens’in finansal kolunda çalışan uzmanlarımız
farklı sektörlere yönelik varlığa dayalı finansman ve finansal kiralama, proje ve yapılandırılmış finansman, kamu ve
özkaynak iştiraki (PPP) ve bankacılık işlemlerini içeren finansal araçlar ve imkanlar portföyü oluşturmaktadır.
Colorado City için su arıtıma sistemi
Colorado şehri 3. şahıs mühendislik, inşaat ve ekipman
maliyetlerinin hepsini tek finansman yapısında birleştirecek
bir su arıtma hizmetleri veren firma aramaktaydı. Aradıkları
24 Sürdürülebilir Şehirler
ideal ortaklığı Siemens’te buldular. Çünkü biz, sadece en
uygun ve en ileri teknolojik çözümü (Siemens Su Ekipmanı
Memcor) sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Colorado’nun
ihtiyaçlarına en uygun finansman ve finansal kiralama çözümünü de sunduk.
Siemens’in finansal bölümü olan “Finansal Hizmetler” sayesinde Colorado City, önonaylı, vergiden muaf finansman
şartlarının ayarlanması ile daha büyük proje planlama verimliliği uygulayabilmiş ve devlet döner sermayesinden gelecek
finansmanı beklemesine gerek kalmamıştır. Projenin 1.25
milyon Euro’luk maliyeti SFS tarafından finanse edilerek,
hem toplanan vergilerden tasarruf edildi hem de projenin
hızı büyük ölçüde artırıldı.
Bangalore Havaalanı
Enerji Tasarrufu Ortaklığı, Berlin
Berlin yönetimi, Siemens’ten ısıtma kontrolünün, enerji dağıtımının ve su teknolojisinin
kontrol, izleme ve bakımı kapsayan bir enerji yönetim sistemi kurmasını istedi. Gerçekleştirilen çalışmayla, şehir yönetiminin sorumlu olduğu 185 kamu binasından kaynaklanan, yıllık
17.2 milyon Euro’luk enerji maliyetinde, tasarruf elde edildi. Siemens Finansal Hizmetler’in
finansal desteği uygun olarak belirlenen çerçeve anlaşması, muhasebe ve vergi konularında
açıklık içeriyordu. Sonuç: Yılda 5.3 milyon Euro tasarruf garantisi ve karbondioksit emisyonlarında % 25’e varan (29 kiloton) azalma. Bu proje için yapılan toplam yatırım, 28.5 milyon
Euro’yu bulurken, sözleşme şartları 9 ila 12 yıl boyunca geçerli tutuldu.
Rusya demiryolları için modern trenler
Rusya Devlet Demiryolları (RZD), St.Petersburg - Moskova
- Nizhny Novgorod hattındaki mevcut filosunun modernizasyonu için bir ortak arayışındaydı. Proje değeri 318 milyon
Euro olarak tahmin ediliyordu ve RZD, genel kullanım ömrü
maliyetlerini azaltarak, proje planlaması, 8 adet yüksek
hızlı trenin teslimi ve bu trenlerin 30 yıllık bakımını içeren
bir çözüm istiyordu. SFS, RZD için Euler Hermes sigortalı ve
sigortasız kredilerle, çekici vade ve koşullarda avantajlı bir
uzun vadeli finansman modeli sundu. Euler Hermes, büyük
bir kredi sigortacısı olarak ve Siemens’in tercih ettiği iş ortaklarından biri. Proje ve ihracat finansmanı anlaşmalarımızın
bir örneği olan bu çözüm, filo finansmanı alanında Trade
Finance dergisinden “Yılın Anlaşması” ödülüne layık görüldü.
SFS’nin finanse ettiği bir diğer etkileyici finansman modeli
ise Neue Messe Stuttgart (Stuttgart Fuarı’nın) trafik yönetim
merkezi projesidir. Bu projede SFS, taksitle ödeme modeline
dayanan özel bir çözüm sundu. Sunulan bu model, müşteriye en uygun çözüm olarak, Neue Messe Stuttgart işletme
açılana kadar, taksitleri erteleme fırsatı verdi. Faiz oranları
ise, sadece artan kullanımla birlikte yükseltildi.
Trafik yönetim merkezi, Siemens tarafından tedarik edilen
dinamik bir park alanı yönlendirme sistemi, trafik yönetim
bilgisayarları, sinyalizasyon ve sabit bir ışıklandırma sistemini içermektedir.
Sürdürülebilir Şehirler 25
Sürdürülebilir şehirlere yönelik portföyümüz
Durban
Büyük etkinlikler
Altyapınızı yenilemek için eşsiz bir fırsat
Olimpiyatlar, Dünya Futbol Kupası, kongreler, diğer kültürel
veya sportif etkinlikler gibi büyük organizasyonlar şehirlere
altyapı iyileştirmesi için fırsat yaratır. Bu tür bir organizasyona
ev sahipliği yapacak olan şehir, toplu ulaşım, enerji üretimi,
güvenlik ve sağlık hizmetleri gibi kalemlerin pek çoğunda
hem mevcut sistemi iyileştirmek, hem de kapasite artışı için
yatırımlar gerçekleştirir. Siemens olarak, bu tür büyük etkinlikler için tam entegre, sürdürülebilir çözümler geliştiriyor,
koordine ediyor ve uyguluyoruz. Spor tesislerini en ileri bina
teknolojilerimizden faydalandırıyor, havaalanlarında geçici
genişlemeler sağlıyor ve yeni büyük ulaşım hatları oluşturuyoruz. En gelişmiş aydınlatma, güvenlik ve sağlık hizmetleri
çözümlerini hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda güvenli enerji
iletim ve dağıtımı uzmanlık alanımız. Atık suları arıtarak içilebilir hale getiriyoruz. Finansal kaynaklar sunuyor, yönetim
süreçlerini iyileştiririz. Bu tür etkinlikler için yapılan hazırlıkların sürdürülebilir şehirsel altyapıya yatırım yapmak için en
uygun fırsat olduğuna inanıyor ve işimizin merkezinde yer
alan yüksek standartların ve en son teknolojilerin, müşterilerimize gelecekte uzun süre boyunca fayda sağlayacağından
emin olarak çalışıyoruz.
26 Sürdürülebilir Şehirler
Yas Marina Pisti, Abu Dhabi
Abu Dabi’deki yeni yarış pisti Siemens’in dış ve iç
aydınlatma, giriş kontrol sistemleri, bina yönetimi ve
güvenlik kamera sistemlerinden faydalanıyor. 22 kilovoltluk orta gerilim şebekesi ve alçak gerilim ana enerji
dağıtımı sistemi, güvenli enerji dağıtımı sağlıyor. Aynı
zamanda sistem entegrasyonları ve tüm yarış pisti sistemlerinin kurulumundan da Siemens sorumlu.
E-devlet, Szeged
Macaristan’ın Szeged şehri, vatandaşların görevlilere şahsen başvurma zorunluluğunu büyük oranda ortadan kaldıran entegre bir bilgi platformu kullanıyor. Bu
çözüm, verimlilik ve üretkenliği önemli derecede artırırken veri bankasının tutarlılığını da iyileştiriyor. Vatandaşlar ve iş dünyası, yerel yetkililere 30 farklı hizmette
istedikleri zaman erişmenin kolaylığını yaşıyor.
Kamu yönetimi
Yönetim görevlerinin artan karmaşıklığı için uygulanabilir BT çözümleri
Dünya genelindeki kamu yönetimleri, artan nüfus ve yükselen şehirleşme oranlarından endişe duyuyor. Bunlar,
bir şehri etkin yönetmede pek çok yönetimsel zorluğa
neden olan konulardan sadece ikisi. Sorunsuz yürütülen
bir yönetim, iş dünyasını ve vatandaşları etkilemekte herhangi bir olası rekabet başarısı için hayati önem taşıyor.
Vatandaşların daha iyi yaşam kalitesi beklentisi yükselirken,
yatırımcılar ise verimliliklerini sürdürmek ve iş kolları ile
resmi görevliler arasındaki etkileşimleri daha kolay hale
getirmek için kullanılabilecek akıllı, hızlı ve şeffaf e-devlet
hizmetleri bekliyor. Resmi görevlilerin uygun ve sürdürülebilir çözümlerle bu zorlukları aşmaları gerekiyor. Sanal
Belediye ve Şehir Kokpiti (City Cockpit) gibi esnek akıllı
şehir çözümleri bu zorluklara karşı yenilikçi çözümler olarak
ortaya çıkıyor. Sanal Belediye, vatandaşların ve iş dünyasının her türlü hizmete, kendilerine uygun olan her an ve her
yerde erişmelerini sağlıyoruz. Şehir Kontrol alanıyla ise şehir
yönetimlerinin belirlenmiş hedefleri yakalamasına, modern
bilgi yönetimi ve karar destek sistemlerini kurmalarına
imkan sunuyoruz. Yöneticiler ve yetkililer için karşılaştırılabilir modern çözümler sunarak, vatandaşlar ile iş dünyası
üzerinde pozitif etkiye sahip, entegre ve düşük maliyetli
yönetim süreçleri sağlıyoruz. Şehir yönetimlerinin hizmet
konusunda fark yaratmalarına destek oluyoruz.
Sürdürülebilir Şehirler 27
Başarılı bir geleceğin anahtarı
Başarılı bir geleceğin anahtarı
Şehirler çevreci büyümeyi neden benimsemeli?
Çevre odaklı büyüme, mümkün olan en yüksek seviyede enerji
verimliliğinin ve karbondioksit salımlarında önemli bir düşüşünün
sağladığı klasik ekonomik büyüme anlamına geliyor. Şimdiye
kadar bu kavramın parçaları birbirinden ayrı olarak düşünülmüştü.
Ancak bu broşürde, teknolojinin, bugün var olanları yaptığını ve
şehrinizin önündeki zorlukları bertaraf etmesine yardımcı önemli
bir araç olduğunu gösterdiğimizi umuyoruz.
Şehir paydaşlarının geri planda kalması için bir neden yok, çünkü
harekete geçme gerekliliği her zamankinden daha acil bir hâl
almaya başladı. Aslında paydaşlar, iklim değişimi / kaynak verimliliği konularında daha güçlü ses çıkarmalı, ilgili inisiyatiflere katılmalı ve uygun finansman kaynaklarına doğrudan erişim ihtiyacını
dile getirmeli. Başarılı bir şekilde rekabet etmek isteyen şehirler
için dört önemli faaliyet konusu belirledik.
Köklü değişimi kabul etmek
Günümüzde şehir planlama, master plan halinden sahnedeki
farklı paydaşları içeren ve endüstriyel uzmanlığa ihtiyaç duyan
28 Sürdürülebilir Şehirler
entegre bir sürece dönüşüyor. Bütçe kısıtlamaları nedeniyle,
teknik fizibilitenin başlangıçtan itibaren gündemde olması
gerekiyor. Siemens olarak, karşılaşılabilecek zorlukları önleyici,
zengin çeşitlilikte ürün ve çözümler sunuyoruz. Rüzgar enerjisiyle maliyetleri azaltmaya yardımcı olurken; akıllı şebekeler,
güneş enerjisi ve enerji depolamada verimlilik ve performansı
artırıyor ve karbondioksit dönüşümü gibi yenilikler, yeni fırsatlar sunuyoruz.
Yeni iş potansiyellerini ortaya çıkarmak
Şehrinizin gelişimi sırasında vereceğiniz çabalar ve karşılaşacağınız maliyetler korkutucu görünebilir. İşte bu nedenle yeni iş
modelleri kavramının uygulanması acil bir durumdur. Şehirler,
yatırımları konusunda kaynak yaratarak lider olmalı ve kullanım
ömrü değerlendirmesini de içeren enerji performans anlaşması
ve benzeri anlaşmalar yapmalıdır. E-otomobiller, yeni pazarlar
ve kamu-özel sektör işbirlikleri gibi gelir modelleri de denklemin parçaları olmalıdır. Son olarak şehirleri, net strateji, ana
performans göstergeleri ve bilançolarıyla daha çok bir iş gibi
algılamak oldukça faydalı olan bir yöntem olarak öne çıkıyor.
Geleceğin elektrikli araç şarj istasyonu
Doğru düzenlemeler oluşturmak
Ortak karar verme
Şehirler, çevreci büyüme potansiyellerinden en iyi şekilde
yararlanmak istiyorsa, mevcut yasalarında yeni düzenlemeler yapması gerekir. Burada kapsam içine alınacak pek
çok konu bulunuyor. Yenilikçi finansman sağlama için yol
açmak (AB’nin SET Plan’ı büyük ölçekli altyapı yatırımları için
mükemmel bir finansman aracıdır) ve mali kuralları düzenlemek bunlardan ikisini oluşturuyor. Karbondioksit pazarları
gibi fiyat bağımsız, önem verilmesi gereken, kullanılabilecek
seçeneklerden biri olarak yerini alıyor. Altyapı ekonomistleri,
bütünsel bir ‘maliyet - fayda’ bakış açısındansa teklif edilen
sürdürülebilir çözümlere erişimin değerlendirilmesine yardımcı olabilir, böylece potansiyel siyasi anlaşmazlık önceden
yatıştırılarak daha hızlı hareket edilebilir. Erken planlamayı
geliştirmek için özel sektörün teknoloji uzmanlığının projelere erken dahil edilmesi de önerilen bir yöntem olarak listedeki yerini alıyor.
Ne yapmayı planlarsanız, planlayın: Başarılı modern bir şehir,
ancak içinde yaşayanların karar süreçlerine dahil edildiği
bir fikir birliğiyle yönetilir. Bu hedeflere ancak halkın yeni iş
modellerine dahil edilmesi, uzun vadeli hedefler konusunda
fikir birliği sağlanması ve enerji iletimi gibi tartışmalı konularda fikirler ve ihtiyaçlar üzerine açık bir tartışma ortamı oluşması sağlanarak ulaşılabilir. Halkın süregelen alışkanlıklarının
değiştirilmesi büyük önem taşır. Eğer herkes özel arabasını
kullanmanın en uygun seçenek olduğuna inanmaya devam
ederse, en iyi kitle taşıma sistemi bile kimseye fayda sağlamayacaktır.
Siemens’de biz yeşil büyümeyi günümüzde net bir iş fırsatı
olarak görmekteyiz. Yıllık hedeflenen % 10’luk bir büyüme
oranıyla Çevresel Portföyümüz 2010’daki toplam gelirimizin
yaklaşık % 36’sını oluşturmuştur (27.6 milyar €). Bu büyük
fırsatı kaybetmek niyetinde değiliz. Sizin de, şehrinizin kaybetmesini istemediğinizden eminiz.
Sürdürülebilir Şehirler 29
Londra
Her boyutta ve büyüklükteki şehirlerin bu broşürün
odak noktası olmasının bir nedeni var: Gelecekte
şehirlerin sürdürülebilirliğini sağlarsak, insanlığın bu gezegen üzerindeki varlığı da sürdürülebilir olacak. Güçlükler
çok fazla, engeller yüksek, ama bu sorunları aşmak için
gerekli teknoloji şimdiden mevcut. Özetle, davranışların
değişmesi büyük önem taşıyor.
Modern teknoloji, vatandaşların özgürlüklerini ihlal
etmeden, onları bu gerekli değişikliklere yönlendirebiliyor.
Mümkün olan her noktada teknolojinin imkânlarından
yararlanmalıyız. Siemens olarak, şehirleri gerçekten
sürdürülebilir yaşam alanları; düşlerin gerçeğe dönüştüğü,
Referanslar:
Moscow, Russia (title), Copyright Siemens AG, Jeremy Sutton-Hibbert (4),
Fosters + Partners (5), Andre Viera (7), asiapix/Ken Liong (8, 21), Axel Griesch
(9), Neil Wade (17), Frank Herfort (18), Volker Steger (25), fotolia (25), Kevin
Wright (26), gettyimages (28), Copyright Siemens AG
30 Sürdürülebilir Şehirler
başarılı yaşamların sürdürülebildiği, insanların özgürlükleri
kısıtlanmadan iklim değişimiyle etkin bir şekilde
mücadele edilen yerler haline getirmek için, daha akıllı
ürünler ve çözümler geliştirmeye çalışıyoruz. Şehrinizi
gerçek anlamda sürdürülebilirliğini sağlamak için size de
yardım edebiliriz.
Daha fazla bilgi için: www.siemens.com.tr/sehirler
Kullanılan tüm donanım ve yazılım adları, ilgili kişi ve
kuruluşların marka adları ve/veya tiraci markalarıdır.
© 2011 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Şipariş No. L7-Z719-X-7600-TRK
09/11, Türkiye’de basılmıştır.
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yakacık Cad. No: 111
Kartal / İstanbul
[email protected]
444 0 747
www.siemens.com.tr/sehirler

Benzer belgeler