Kurt ve Kertenkele

Transkript

Kurt ve Kertenkele
Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"
Kurt ve Kertenkele
“Resûlullah― devrinde, dað baþýnda bir çoban,
Kýrda, koyunlarýný otlattýðý bir zaman,
Â
Bir “Kurt―, gelip kaçýrdý koyunlardan birini.
Çoban, tâkib ederek buldu kurdun yerini.
Â
Ve kurtardý koyunu, o kurdun pençesinden.
Lâkin kurt dile gelip, seslendi ki peþinden:
Â
(Ey çoban, o koyunu niçin benden alýrsýn?
Rýzka mâni olmaya Allah'tan korkmaz mýsýn?)
Â
Çoban bunu duyunca, pek çok hayret eyledi.
(Ne garip, insan gibi konuþan bir kurt) dedi.
Â
Kurt dedi ki: (Sen buna garip dersin ve lâkin,
Bundan daha gariptir halbuki senin hâlin.
Â
Zîrâ sen, koyunlarýn tanýrsýn herbirini.
Ve lâkin tanýmazsýn kendi Peygamberini.
Â
Onunla aranýzda, sâdece bir vâdi var.
Haydi git, sen de ona tâbi ol, etme inkâr.)
Â
Dedi: (Kime emânet edeyim koyunlarý?)
Kurt dedi: (Ben beklerim, sen düþünme onlarý.)
Â
Çoban, koyunlarýný kurda edip emânet,
Resûl’ün huzûruna vâsýl oldu nihâyet.
Â
Resûlullah, görünce çobanýn geldiðini,
Buyurdu: (Haydi anlat kurdun hikâyesini.)
Â
Çoban, hayret içinde "Peki" dedi ve hemen,
Anlattý o Resûl’e hâdiseyi tamâmen.
Â
Ve þehâdet getirip o Resûl’ün yanýnda,
ÃŽmân edip, eshâbtan oluverdi ânýnda.
Â
Bir gün de, eshâbiyle otururken o Server,
Huzûruna, bir köylü çýkageldi bu sefer.
Â
Elinde "Kertenkele" tutuyordu o hattâ.
O hayvaný gösterip, Server-i kâinâta,
Â
Dedi: (Þu kertenkele tasdîk ederse seni,
Ben de tasdîk ederim senin nübüvvetini.)
Â
O Server hitâb edip, sordu ki o hayvana:
(Kime kulluk edersin ey mahlûk, söyle bana?)
Â
Hayvan dile gelerek, dedi: (Ey Peygamberim!
Allahü teâlâya ancak kulluk ederim.)
Â
Resûlullah buyurdu: (Peki ey kertenkele!
Benim kim olduðumu, açýkça beyân eyle.)
Â
Hayvan, fasîh lisânla dedi: (Yâ Resûlallah!
Sen, Allah'ýn kulu ve Peygamberisin vallah.
Â
Mahlûkâtýn içinde, en þerefli kiþisin.
Cihânýn efendisi, Hüdânýn Habîbisin.)
Â
http://www.sevgilipeygamberim.com
Powered by Joomla!
Oluþturulma: 13 October, 2016, 01:31
Sevgili Peygamberim "aleyhisselatü vesselam"
Köylü, kertenkeleden duyunca bu sözleri,
Þaþkýn bir vaziyette oturdu diz üzeri.
Â
“Kelime-i þehâdet― getirip en sonunda,
Girdi islâm dinine, Resûl’ün huzûrunda.
Â
Dedi: (Cân-ü gönülden îmân ettim ben dahî.
Sen Allah'ýn kulu ve Resûlüsün vallahi.)
http://www.sevgilipeygamberim.com
Powered by Joomla!
Oluþturulma: 13 October, 2016, 01:31

Benzer belgeler