Bülten 3 - Hindistan Gezi Rehberi

Transkript

Bülten 3 - Hindistan Gezi Rehberi
www.hindistangezi.com
3
sitesi bülteni
eylül 2003
her türlü sorular›n›z için : [email protected]
De¤erli üyemiz
Bültenlerimizde zaman zaman baflka gezginlerin yaz›lar›na yer verdi¤imizi biliyorsunuz.
Bu tür katk›lara daima aç›k oldu¤umuzu, gezi kültürünün yayg›nlaflmas› için gezginlerin
tecrübelerini birbirlerine aktarmas› gerekti¤ini daha önceden belirtmifltik. Hindistan’da
e¤itim amac›yla bulunan Osman Ünalan arkadafl›m›z›n gönderdi¤i Ganesh Chaturti
Festivali ile ilgili yaz›s›na bu say›m›zda yer verdik. Ayr›ca yabanc› kaynakl› gezi
tart›flmalar›ndan birini de afla¤›da bulacaks›n›z.
Selam ve sevgiler.
Soru : Hindistandayken planlamad›¤›n›z bir flekilde bir yeri çok severek ya da baflka nedenle en çok
nerede kald›n›z? (ifl nedeniyle olanlar hariç) Earth2Angela
Bloem
Mundo
Cevap : Gokarna
Birkaç gün kalmay›
Cevap : Jaisalmer
planlad›k, 4 hafta kald›k... ‹ki ay kald›m.
dessertboot
borboleta77
Melekalikimaka
eilsbarr
Cevap : Jodhpur
Bir gece kalmay›
planlam›flt›m, bir aydan
sonra ayr›labildim.
Cevap : Bekal Fort
Keralan›n kuzeyinde.
Güzel sahiller, turist yok.
S›rt çantam› tafl›maktan
yoruldu¤um için kald›m,
yemekleri çok kötüydü!
Ziang
glimmertwins
Cevap : Orccha'da ve
Rajastan'da Bundi'de
kald›k. Birgün ikisine de
tekrar gelece¤iz.
Hunter_Killer
Cevap : Mc Leod Ganj
Mc Leod Ganj, Bagsu ve
Dharamsala civar› akl›n›z›
kaybettirir, Çok güzel ve
rahatlat›c› yerler, ayn›
Rishikesh gibi.
Cevap : Kalküta 10 gün
Çünkü Kalkütal›
arkadafllar›m benim
gitmeme izin vermediler.
omrocketstar
HuckleberryFinn
Cevap : Mc Leod Ganj
kesinlikle
Dharamsala'ya dolunay
Cevap : Chennai (Madras)
zaman› tekrar gidece¤im. Çünkü oraya afl›k oldum.
Cevap : Gokarna
2000 y›l›n›n fiubat›nda
bir haftal›¤›na gitmifltim,
Hazirana kadar kald›m.
Cevap : Udaipur
Bu çok güzel flehirde 3 ay
kald›m ve adeta
büyülendim. Saraylar›n›n
aynal› mozayiklerini ve
ince bir sanatla oyma
ahflap ifllerine hayran
kald›m. Her akflam bir
baflka evin çat›s›ndan
güneflin bat›fl›n› seyrettim.
Bisiklet Turu Raporu
5 Haziran 2003
Rapor No: 21 • Tibet Bölüm : 1
Katmandudan Tibette Lhassa’ya kadar geçecek 3
hafta süresince e-mail ve internet ba¤lant›m›z kesilecek.
Bu y›l›n May›s ay› ayn› zamanda Evereste ilk ç›k›fl›n 50.
y›l›na da denk geliyor. Böylece Everest Ana Kamp›ndaki
kutlamalara kat›lma flans›m›z da olacak.
Bisiklet grubumuzdakileri size tan›flt›ray›m:
- Meg (‹ngiltere'den bayan) Norveçten buraya kadar
tek bafl›na bisiklet sürdü. Baflka özelliklerinin yan›nda
bir büyükanne olmas› da var.
www.pedalperth2perth.com sitesinin logosu
- Chris ve Jenny (Chris Iskoçya, Jenny Avusturalya) ‹skoçya'dan buraya
kadar birlikte bisiklet sürmüfller. http://www.ozbybike.co.uk adresine
bak›labilir.
- Edwin (‹ngiltere) Dünyada fosil yak›tlar›n kullan›lmamas› uyar›s›n›
d u y u r m a k i ç i n ‹ n g i l t e r e ' d e n b i s i k l e t s ü r e r e k g e l m i fl .
http://www.howsmycycling.com adresi onun web sitesi.
- Scott (Amerika) Amerikadan bafllam›fl, Avrupa ve Asya'da bisiklet
sürerek buraya gelmifl, kesin kararl›l›¤›yla Lhassa'ya kadar bize kat›lmaya
karar verdi. http://www.theargonauts.com
- Andy (‹sviçre) Bisikletinde yedek tekerlek bulundurmadan yola
ç›kmama gibi bir al›flkanl›¤› var. Sürekli lastiklerini parçalad›¤› için.
Umar›m Lhassa yolunda bir çift lastik ona yeterli olur.
Yeni T-Shirtlerimiz
nasıl?
Yukar›da sayd›¤›m bisikletçilerden baflka bir Tibetli rehber ve bütün
yol boyunca ald›¤›m›z malzemelerden dolay› iyice büyüyen eflyam›z›
tafl›yan bir kamyonetin sürücüsü de bizimle birlikte.
Rapor No: 21 Tibet Bölüm : 1 • 5 Haziran 2003
En sonunda bütün planlar›m›z gerçekleflti. Nepal - Çin s›n›r›n› tek
Donna’nın başlığını
tek geçemeyece¤imiz belli olmufltu. Kathmandu’daki Shigatse
denemekte ısrarlı...
Travel bize grup vizesi ve rehberimizle flöförümüze Çindeki
Yunnan eyaletine geçifl izni alabildi. Yeni ve kal›n giysilerimizle,
bak›m› yap›lm›fl bisikletlerimize binmek ve yola ç›kmak için
sab›rs›zlan›yorduk. Sabah 10 s›ralar›nda Bhaktapuru geçerek
Katmanduya elveda dedik. Yol, önümüzde upuzun bir asfalt
ve hep iniflti. Bir süre sonra kola içmek için durduk. Andy
arkam›zdan geliyordu ama bizi görmeden geçti gitti. Ders 1:
Grup halinde bisiklet sürülüyorsa öndekiler durursa en az›ndan
bir bisikleti yol kenar›nda görülebilecek bir yere koymal›d›r.
Ö¤leden sonra yavafl yavafl Katmandu’da yedi¤imiz pasta ve
Jenny ve Meg
tatl›lar›n ac›s› yorgun ve flifl bacaklar halinde ortaya ç›kmaya
bafllad›. Yol üzerindeki otellere bakmaya bafllad›k ama Andy'yi gören olmam›flt›.
Yol ise gitgide bozuluyordu. Bugün geçti¤imiz 30 kilometre bize çok uzun gelmiflti.
Donna bisikletinin küçük selesinde oturmakta zorlanmaya bafllad›. Sürekli pedal
bas›p fren yapmak onu zorluyordu. Kollar› ve bacaklar› tam yüklü bisikletin a¤›rl›¤›yla
a¤r›yordu. Herfleye ra¤men yola devam ettik. Bhote Kosi nehrinin k›y›s›na geldi¤imizde
160 metre yüksekli¤indeki köprüden afla¤›ya Bungie Jumping yapanlarla karfl›laflt›k.
Bizden bir atlay›fl için 50 Dolar istediler. Tabii ki vermedik.
Ertesi gün sabah ya¤mur bafllad›. Buna ra¤men 5 km.lik yolu katederek Kodariye
ulaflt›k. Buradaki Dostluk Köprüsü Nepali Tibete ba¤layan bir köprüymüfl. Karfl›
tepenin üzerinde Tibetin s›n›r köyü olan Drum görünüyordu ama aram›zda yüzlerce
kamyonluk bir kuyruk vard›. Shigatse Travelin buradaki temsilcisinin yard›m›yla
bürokratik ifllemleri umdu¤umuzdan daha
çabuk bitirdik. Sabah güneflinde köprü üzerinde
foto¤raf çektirdik. Shigatsenin adam›n›n
yard›m›yla kamyondaki yiyecek stoklar›m›za
ve di¤er malzememize gümrük ödemeden
Tibete geçtik. Bize Tibette makbuz veya yaz›l›
bir belge almadan asla kimseye para
ödemememizi s›k› s›k›ya tembihledi ve bizi
Tibetteki rehberimiz Jaboya teslim etti. Böylece
turumuzdaki 20. ülkeye tekerlek koymufl olduk.
S›n›rda bizi cebimizdeki Nepal Rupilerini
Yuana çevirme için bekleflen para bozucular
karfl›lad›. Onlar›n hepsi geleneksel giysileri
içinde ve kafalar›nda kocaman flapkalar›yla
Nepal ve Tibet arasındaki dostluk
kad›nlard›! Bir kafede sürekli noddle (çin usulü
köprüsünde bisikletçiler toplu halde
makarna) yeyip yeflil yasemin çay› içiyor ve
kurun yükselmesini bekliyorduk ama öyle olmad›, kötü bir
kurdan Rupileri satt›k Yuanlar› ald›k.
Otele yerlefltik, akflam yeme¤i için geri döndü¤ümüzde iki
sokak çocu¤unu kamyonetin içinde gördük. Görünüfle göre bu
çocuklar bizim çikolatalara gözcülük yapma peflindeydiler.
Çikolata neyse ama Edwin daha sonra tuz kutusunu ve Pringles
paketini kaybetti¤ini farketti. Scott'un uyku tulumu da kendi
b›rakt›¤› flekilde de¤ildi. Bu bize bir uyar› oldu.
Ertesi sabah güneflli, s›cak fakat etraf› karl› da¤larla kapl›
yola koyulduk. Yerel insanlardan biri Lhassa'ya 5 günde
varabilece¤imizi söyledi. Herhalde dünyan›n en uzun ve en dik
yolunun bafl›ndayd›k. Bulundu¤umuz yer 2.230 metreydi ve
5.000 metreye kadar ç›kacakt›k. Etraf›nda korkuluklar› olmayan
bu dik yolun bir taraf›ndaki vadinin derinliklerinde e¤relti otlar›
görülüyordu. Ö¤leden sonra f›rt›na ç›kt› ve ya¤mur bafllad›,
hava iyice so¤udu. Bu derin vadinin üzerindeki yolda
durulabilecek düzlükleri kamyonlar önceden kapm›flt›. Epey
yol ald›ktan sonra uygun bir yer bulabildik ve kamp kurduk.
Hepimiz üflümüfl ve s›r›ls›klam olmufltuk. Andy'nin dudaklar›
morarm›flt›. Donnan›n bafla¤r›lar› sabah 3 e kadar sürdü. Ertesi
gün çad›r› kurutma faaliyeti saat 11’e kadar sürdü. Piflirdi¤imiz
Yulaf yeme¤inin ikincisinin de dibini tutturduk ve Yaklara
verdik! Yak›n›m›zdaki Nyalam köyüne 6 kilometre vard›. Her
tafla çarp›fl›m›z seleden tepemize kadar bizi sars›yordu, anlafl›lan
hepimiz yükseklik hastal›¤›na tutulmaya bafllam›flt›k.
Yeni bir kek daha mı
Meg?
Sadece bir gecede
yağan kar mükemmel
görüntüler yarattı
Burası Çin mi Tibet mi...
Dünyanın en uzun yokuş
yolunun kıvrımları
Nyalam yolunda karlı
geçitler
B‹R GEZG‹N‹N ANILARI.......
Osman Ünalan 17 Eylül 2003
Hyderabad-Hindistan
[email protected]
GANESH CHATURTH‹ - B‹R H‹NDU FEST‹VAL‹
Hindistan 9 Eylül’de y›l›n en renkli günlerinden birini yaflad›.
Say›s›n›n kesin olarak bilinemedi¤i Hindu tanr›lar›ndan biri olan
Ganesh’in (Vigneshwara) bir hafta süren tap›nmalardan sonra sulara
b›rak›lmas› festivali ülkenin en renkli bayramlar›ndan biridir. Bu
y›l da yüzbinlerce Ganesh sembolü göllere, denizlere, okyanuslara
at›ld›. 7’den 70’e bütün Hindu’lar bu kutlamalara kat›l›p, renkli
boyalarla birbirlerini boyayarak e¤lendi. Onbinleri aflan kalabal›klar
caddelerde insan y›¤›nlar› oluflturarak dev boyutlardaki Ganesh
idolleri (sembolleri) yan›nda, ona efllik ederken, dini flark›lar ve
ilahiler söyler ve halk Ganesh sembollerine hediyeler, yiyecekler,
hindistan cevizleri ve çiçekler sunar.
Kutsal inan›fllara göre bir hafta boyunca
ibadet edilen Ganeshler bu süre sonunda
suya at›lmak üzere en yak›n nehire ya da
göle goturulur. E¤er ibadet edilmifl heykel
(idol, sembol) batarsa ona ibadet edenlerin
de günahlar› y›kan›p temizlenmifl say›l›r.
E¤er batmam›flsa idolün sahibi günahkar
demektir. Bu idoller bu inan›fltan dolayi
kimi zenginlerce (kolay batmas› için ! ! ) alt›ndan ve gümüflten yapt›r›l›r.
Ayr›ca demirden, herhangi bir metalden, alç›dan ve a¤açtan idoller de
yapilmaktadir.
Hindu inanç ve efsanelerine göre fil bafll› olan Ganesh’in kafas›n›n
bu flekle gelmesinin 2 de¤iflik hikayesi vard›r. Bunlardan en tan›nm›fl›
flöyledir:
“Kendisi de bir tanr›ça olan Badra-Kali, o¤lu Ganesh’i ilk gördü¤ünde
onu daha güzel yapmak ister ve o keskin bak›fl›yla çocu¤unun kafas›n›
daha güzel yapmak yerine iyice küçültur. Ama Ganesh’in kafas›n› eski
haline getirmek ancak babas› Shiva’nin yapabilece¤i bir ifltir. Bu talihsiz
olay› gören Shiva, gelece¤in meflhur idolu için en iyisini yapmak ister,
hizmetçilerine ormana gitmelerini, ilk karfl›laflt›klar› uyuyan canl›n›n bafl›n›
kesip getirmelerini ister. Ormanda yo¤un bir aramaya ç›kan hizmetçiler
bir an önce efendilerinin iste¤ini yerine getirmeye çal›flt›. Efsane bu ya
hizmetçilerin karfl›s›na ilk olarak uyuyan bir fil ç›kt›. Tereddüte düflen
hizmetçiler efendilerinin dedi¤ini yapmak
zorunda idiler, ve filin bafl›n› kesip Shiva’ya
getirdiler. Bu bafl› alan Shiva onu biraz
güzellefltirip o¤lunun boynuna yerlefltirdi.
Ganesh art›k kocaman bir burun, iki kulak,
4 el ve devasa bir göbe¤e sahipti.”
Böylece Ganesh, güç, kudret ve üstünlü¤ün sembolü olarak
yol, cadde, okul, iflyeri, ev, araba ve bir Hindu’nun bulundu¤u her
yerde en çok sayg› gösterilen idol olma özelli¤ine kavufltu.
Ganesh’in fil bafl›n› almas›n›n ikinci hikayesinde tek fark ise
flöyle: ”Ganesh’in bafl›n› annesinin de¤il de hizmetçilerinin kesti¤i
söylenir. Badra-Kali ile Shiva evden bir süre için ayr›l›rlar. Ganesh’i
tan›mayan hizmetçi o eve geldi¤inde ona kim oldu¤unu sorar,
ve eve girmesine izin vermez. Onunla savafla tutuflur ve savaflta
Ganesh’in bafl›n› keser. Efsanenin gerisi ise ayn›d›r. Shiva gelir ve
o¤lunun kafas›n› yanl›fll›kla kesen hizmetçisini ormana gönderir.......”
Hindistan’a yolunuz düflerse bunu A¤ustos sonu ve takip eden
2 aya denk getirmeye cal›fl›n. Böylece hayat›n›zda hiç görmedi¤iniz
festivaller, ç›lg›nl›klar, ›fl›k, kutlama ve heyecan göreceksiniz.

Benzer belgeler