tay)n ) kences - Ataköy Gazetesi

Transkript

tay)n ) kences - Ataköy Gazetesi
BAKIRKÖYLÜLER’LN MERAK ETTLL SORULARI KERLMOLU CEVAPLADI
Bir süredir Bak[rköy gündemini oluOturan; “SaFl[k personeli
maaOlar[n[ alam[yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna karO[l[k
Bak[rköy Belediyesi, NevOehir Hac[bektaO’da 1.2 milyon
liraya Kültür Merkezi yapt[r[yor. Ramazan süresince her
akOam Botanik Park’ta konserler düzenleniyor. Bak[rköy’ün
her yerinde 8ftar Sofralar[ kuruluyor.
Opera Binas[, YeOilköy’deki Huzur Evi’nin ve Nikah
Salonu’nun sat[lacaF[ söyleniyor.
KreOlerin kapanacaF[ konuOulanlar aras[nda...
5. K[s[m’da yapt[r[lan Nikah Salonu “Aç[l[rsa rahat[m[z
bozulacak” gerekçesi ve hat[rl[ kiOilerin devreye girmesiyle
aç[lm[yor.
Bu arada Türkiye’ye örnek olmuO, imkan[ olmayan çok
say[da öFrenciye ders veren BAKGEM kapand[ m[?
Borç bataF[ içinde olduFu söylenen Bak[rköy Belediyesi’nin
borcu ne kadar?
Tüm bu sorular[ Bak[rköy Belediye BaOkan[ Bülent
KerimoFlu’na sorduk...
(Yaz[s[ 14,15,16. sayfalarda)
Mehmet Emin ERTEKLN
GAZETEMLZDE
Sürekli,
Etkili,
Ýlkeli.
22
Y
aþýnda
SAYI: 240
Bakýrköy’de
1
Ertekin
“Muhalefet Gözüyle”
Numara
ATAKÖY
AUSTOS - EYLÜL 2014
köOesinde
yaz[lar[na baOl[yor.
8lk yaz[s[ 10. sayfada
Okullar 15 Eylül’de aç2l2yor
BAKIRKÖY’DE 45 BLN ÖRENCL
DERS BA4I YAPACAK
F8YAT: 2
http://www.atakoygazete.com.tr
Çevre ve 4ehircilik BakanlP7P plan de7i.ikli7ini yaptP ve beklenen oldu
BAKIRKÖY’E BLR ALI4VERL4 MERKEZL DAHA
Bir süre önce boOalt[lan
Bak[rköy Yenimahalle’deki
Kad[n DoFum ve Çocuk
Hastal[klar[ EFitim ve AraOt[rma
Hastanesi'ne iliOkin haz[rlanan
Ticaret Amaçl[ 1/5000 Ölçekli
Naz[m 8mar Plan[ ve 1/1000
Ölçekli Uygulama 8mar Plan[
bakanl[k taraf[ndan 20 Mart’ta
onayland[. GeçtiFimiz ay ask[ya
ç[kan planlara CHP 8BB 8zleme
Komisyonu itiraz etti. CHP,
8zleme Komisyonu itirazlar[
dikkate al[nmazsa mahkemeye
baOvuracak.
(Yaz[s[ 11. sayfada)
Bak[rköy 8lçe Milli EFitim Müdürü Emrullah Ayd[n,
“BAKIRKÖY’DEKL OKULLAR CEZBEDLYOR”
BakPrköy Müftüsü Zakir UZUN Osmaniye’ye tayin edildi.
TAY)N )KENCES)
Bak[rköy Müftüsü Zakir
Uzun Osmaniye Müftü
Yard[mc[l[F[’na tayin edildi.
Zakir Uzun’un 4. kez tayin
edilmesine paralelcilerin
(Yaz[s[ 9. sayfada) etkisi olduFu söyleniyor.
(Yaz[s[ 19. sayfada)
Capacity AVM, kapal2 otopark ç2k22ndaki kamuya ait yolu yeniden igal etti.
BU CESARETL KLMDEN ALIYORLAR? BU L4GALE KLMLER NEDEN GÖZ YUMUYOR?
TAR8H: MART 2012
Capacity AVM kapal[ otopark ç[k[O[ndaki
kamuya ait yolu böyle ortadan bölerek
kendi kullan[m[na alm[Ot[.
TAR8H: HAZ8RAN 2012
Yay[nlar[m[z ve Bak[rköy Kaymakaml[F[’na
yap[lan Oikayetler sonucu
kamuya ait yoldaki iOgal kald[r[lm[Ot[.
TAR8H : AUSTOS 2014
Capacity AVM kapal[ otopark ç[k[O[ndaki
kamuya ait yolu yeniden ortadan bölerek
iOgal etti. (Yaz[s[ 9. sayfada)
3
ÇNL KADINLAR BAKIRKÖY’Ü ZYARET ETT
Türk Kad;nlar Birli(i Bak;rköy ubesi, Çin Halk
Cumhuriyeti N;ngbo Kad;n Federasyonu ve N;ngbo
Ticaret Bürosu üyelerini Bak;rköy’de a(;rlad;.
Türk Kad;nlar Birli(i Bak;rköy ube Ba-kan; Asuman
Erkan ve dernek üyeleri, Çin’den gelen misafirleri ile
Bak;rköy Belediyesi Botanik Park;’nda bir toplant;
gerçekle-tirdi. Toplant;da Türkiye’de uygulanan
kad;n politiklar;, Türkiye’deki kad;n derneklerinin
çal;-malar; ve kamu kurumlar; ile özel sektörün
derneklere olan maddi manevi katk;lar;, Türkiye’de
kad;n;n yeri, kad;na uygulanan -iddet olaylar; ve
daha bir çok konuda bilgiler aktar;ld;.
Türk Kad;nlar Birli(i Ba-kan; Asuman Erkan, Çin’den
gelen heyete Türk Kad;nlar Birli(i’nin Türkiye’nin en
eski kad;n derne(i oldu(unu belirterek, derne(in tarihçesinden bahsetti. Erkan, sunumunda daha sonra
ise dernek olarak yapt;klar; çal;-malar ve projeler ile
tutumlar kad;nlar; eve hapsediyor ve kad;nlar;n
elindeki maddi varl;klar muhtemelen azal;yor.
Dünyada kad;nlar;n parlamentodaki temsil oran;
artarken, Çin'in ulusal yasama organ; Çin Halk
Kongresi'ndeki kad;nlar;n yüzdesi, onlarca y;ld;r
yüzde 20'nin biraz üzerinde kald;. Ku-kusuz, Çin'deki
kad;nlar;n haklar; Afganistan veya Suudi A rabistan'daki hemcinslerinden daha çok. M;s;r ve di(er Arap
ülkelerindeki kad;nlar, Arap Bahar;'n;n ard;ndan
muhafazakârlar;n güçlenmesiyle, kendi haklar;n;n
tehlikeye dü-tü(ünü veya k;s;tland;(;n; dü-ünüyor.
Ama Çin, kad;nlar; öne ç;karma konusunda Hindistan, Latin Amerika veya Güney Afrika ve Ruanda
gibi Afrika ülkelerini izlemiyor. Bizim hedefimiz
dünyan;n de(i-ik ülkelerindeki kad;n derneklerini
ziyaret ederek o ülkelerde uygulanan politiklar;,
çal;-malar; ö(renmek ve bu çal;-malar; kendi ülkem-
genel olarak Türkiye’de uygulanan kad;n politikalar;,
kad;n;n toplumdaki yeri, derneklerin çal;-malar; ve
daha bir çok konuda bilgiler verdi.
Türkiye’de kad;n;n önündeki en önemli sorunun son
y;llarda artan kad;na yönelik -iddet olaylar;
oldu(unun alt;n; çizen Erkan, bu konuda devlet
yetkililerinin de çal;-ma yapt;klar;n; belirtti.
Türk Kad;nlar Birli(i Ba-kan; Asuman Erkan’dan
Türkiye’deki çal;-malar ve uygulanan politikalar;
dikkatle dinleyen ve not alan Çin heyeti daha sonra
ise kendi ülkelerinde yap;lan çal;-malar ve
uygulamalar hakk;nda Türk Kad;nlar Birli(i Bak;rköy
ubesi üyelerine bilgiler verdi.
Ningbo Kad;n Federasyonu Ba-kan; Yang X;ao Duo,
Tüm Çin Kad;nlar; Federasyonu verilerine göre, kad;n
haklar;nda gerileme ya-anan az say;daki ülke
aras;nda oldu(unu belirterek, “Günümüzde kad;nlar;n
geliri erkeklerinkine k;yasla dü-üyor, geleneksel
izde de yapabilmek.” dedi. Duo, ayr;ca Türk Kad;nlar
Birli(i Bak;rköy ubesi Ba-kan; Asuman Erkan ve
üyelere de kendilerini gösterdikleri yak;n ilgiden
dolay; te-ekkür etti. Duo’nun konu-mas;n;n ard;ndan
ise N;ngbo Ticaret Bürosu Genel Direktörü, Chen
Minzhi de söz alarak Türkiye ve Türk insanlar;n; çok
sevdiklerini belirterek, Türkiye’nin son y;llarda çok
geli-me kaydetti(ini ve kendilerinin de bu
geli-meleri takip etmek ve kad;nlara uygulanan
politikalar ve kad;n haklar; ile kad;nlara yönelik
yap;lan çal;-malar; yerinde görmek amac;yla ziyaret
ettiklerini dile getirdi. Oldukça samimi bir ortamda
gerçekle-tirilen toplant;n;n ard;ndan iki ülke heyeti
Bak;rköy Belediyesi Botanik Park;’nda yemek
yediler. Toplant;n;n sonunda ise Türk Kad;nlar Birli(i
Bak;rköy ubesi, Çin Halk Cumhuriyeti N;ngbo Kad;n
Federasyonu ve N;ngbo Ticaret Bürosu üyeleri hep
birlikte hat;ra foto(raf; çektirdi.
C a r o u s e l D i n a m i k M a r ka l a r P
B ü n y e s i n e ka t a r a k b ü y ü y o r …
KurulduFu günden bu yana alan[nda
tek ve önemli yap[ taOlar[n[ ailesine
katan, müOteri memnuniyeti
çerçevesinde, müOterilerinin beklenti ve
taleplerine yan[t veren Carousel
Al[OveriO ve YaOam Merkezi,
Avrupa’n[n tart[Omas[z 1 numaral[
elektronik devi “MEDA
MEDA MARKT”[
MARKT
ziyaretçileriyle buluOturman[n
gururunu yaO[yor.
14 Ülkede, 700’den fazla maFazas[yla
sektörün öncü elektronik markas[;
Media Markt,
Markt teknolojik televizyonlardan, son model bilgisayarlara,
navigasyon cihazlar[ndan, beyaz eOya
ve küçük ev aletlerine kadar arad[F[n[z
her çeOit elektronik ürünü uygun
Oartlarda bulma imkan[ tan[maktad[r.
Aran[lan markalarla iObirliFi içinde
bulunmaya devam eden Carousel
Al[OveriO ve YaOam Merkezi, farkl[ ve
özel seçenekler sunan markalar[
müOterilerinin beFenisine sunarak,
farkl[l[F[n[ ortaya koymaktad[r.
AYIN
YAZISI
KAZAN KAYNIYOR
Mahalli 8dareler Seçimleri üzerinden
5 ay geçti. Bak[rköy Belediyesi’nde
taOlar[n yerine tam olarak
oturmad[F[ ortada.
Kamuoyunda her kafadan ayr[
sesler ç[k[yor.
Olumsuz söylemler her geçen gün
artarak devam ediyor.
Özcan Atamer
Bu söylemlerin önüne geçmenin tek
yolu en yetkili aF[zdan al[nan cevaplar[ kamuoyuna yans[tmak.
Asl[nda bu Belediye’nin Bas[n Bürosu’nun görevi. Ancak Bas[n
Bürosu’nun baO[ndaki Ruhsan Tezkan, nerede ise 10 y[ld[r o
koltuFu iOgal etmesine raFmen, bugüne kadar hiçbir konuda bilgi
ak[O[ saFlayamad[F[ gibi bir kez olsun hat[r sormak için dahi
aram[O deFil. Ulusal bas[nda ç[kan haberler ortada. Bu
görevdekiler yerel bas[n[ yok sayd[klar[ için fatura kime ç[k[yor.
Tabii ki baOta Belediye BaOkan[’na...
Önemli bir meclis üyesine bu durumu aktard[k. Kendisine dedim
ki, çok say[da müdürü görevden ald[n[z. Bunlar[n içinde görevini
hakk[yla yapan da vard[ yapmayan da. Ancak görevini yapmad[F[
aç[kça ortada olan Bas[n Yay[n ve Halkla 8liOkiler Müdürü halen
yerinde duruyor. Ald[F[m cevap ne oldu biliyor musunuz? “Onun
arkas[ kal[n, dokunamad[k.”
Meclis üyesinin deyimiyle, arkas[ kal[n olanlar görevlerini yapmasa bile yerinde kalacak. Peki nas[l baOar[l[ olup Bak[rköylüler’e
özledikleri hizmeti getireceksiniz?
Dedikodular alm[O baO[n[ gidiyor. Gazetemizin görevi tüm bu
söylemler ile ilgili sorular[n cevaplar[n[ Belediye BaOkan[’n[n
aFz[ndan kamuoyuna duyurmak.
Biz de öyle yapt[k. Say[n KerimoFlu gazetemize geldi, biz de
sorular[ kendisine yönelttik.
KerimoFlu’nun sorular[m[za yan[tlar[n[ hiçbir yorum katmadan
gazetemizde yay[nl[yoruz, karar sizin...
Bu arada Nikah Salonu ile ilgili sorduFumuz soruya verdiFi
cevaba itiraz[m[z var.
Nikah Salonu çevresinde oturanlar[n rahats[z olacaF[ ve diFer
olumsuzluklar gerekçesiyle KerimoFlu; Nikah Salonu’nun oraya
taO[nmayacaF[n[ söylüyor.
BildiFiniz gibi nikah törenleri Yunus Emre Kültür Merkezi içindeki
salonda yap[l[yor. Ataköy’ün bu k[sm[nda oturanlar olumsuzluklardan bugüne kadar etkilenmiyor muydu? Yeni Nikah Salonu’nun
bulunduFu yerde Oimdikinden daha çok araç alacak otopark var.
Bu salon bu iO için yap[ld[F[na göre nikahlar art[k bu salonda
k[y[lmal[. 8leride yeni bir nikah salonu yap[lacaksa buradan oraya
taO[nmal[. Birkaç hat[rl[ kiOi istemiyor diye bu salon aç[lmamazl[k
edilmemeli.
Durum böyle olunca 9. K[s[m’da oturanlara bir tavsiyemiz var.
Yar[ndan tezi yok sizler de K[l[çdaroFlu ve KerimoFlu’nun hat[r[n[
k[ramayacaF[ kiOilere ulaO[n, yeni Nikah Salonu’nun aç[lmas[n[
saFlamak için...
CHP Bak[rköy’ü her seçimde olduFu gibi CumhurbaOkanl[F[ seçiminde de “çanta da keklik” olarak gördü. Ancak gözden
kaçmamas[ gereken bir gerçek var. Gazetemiz sayfalar[nda
göreceFiniz gibi 170 bin seçmeni olan Bak[rköy’de 51 bin seçmen
sand[Fa gitmedi ve oyunu kullanmad[.
CHP’nin Bak[rköy yöneticileri bu baOar[s[zl[F[ nas[l
deFerlendiriyorlar? Seçim çal[Omalar[nda nerede yanl[O yapt[klar[n[
düOünüyorlar m[ doFrusu merak ediyorum.
Say[n KerimoFlu’na sorduFumuz sorular[n birisi de Ataköy’ün
Yenibosna taraf[nda yap[lan Nef 22 projesine, AteO Ünal Erzen
döneminde, kot fark[ndan 5 bin metrekare fazla inOaat alan[
istekleri geri çevrilmiO ve ruhsat verilmemiOti. Yeni yönetim May[s
ay[nda buraya ruhsat verdi. KerimoFlu bu sorumuza “AKP Grubu
meclise bu konu ile ilgili soru önergesi vermiOti onlara cevap
verildi.” dedi.
BildiFiniz gibi meclis AFustos ay[nda tatilde olduFu için AKP grubu
ile görüOme imkan[m[z olmad[. Meclis Eylül ay[nda aç[l[yor. NEF
22 projesi ile ilgili detaylar[ bir sonraki say[m[zda sizlere
ulaOt[racaF[z.
Bu arada ayn[ yerde Selenium projesine de eski yönetim ruhsat
vermemiOti. Yeni yönetim oraya da ruhsat verdi deniyor.
Her iki proje ile ilgili araOt[rmalar[m[z devam ediyor.
Sonuçlar[ sizlerle paylaOacaF[z...
e-mail: [email protected]
5
ZUHURATBABA MUHTARINDAN ALKI4LANACAK ÇALI4MALAR
Bak[rköy’ün en genç muhtarlar[ndan biri olan
Zuhuratbaba Muhtar[ Mustafa Aykut 8ncesaraç,
hayata geçirdiFi projeler ve mahallenin
sorunlar[n[n çözümündeki baOar[s[ ile ad[ndan
s[kça söz ettiriyor.
Son olarak mahallede yaOayan yaOl[ ve yatalak
vatandaOlar[n listesini ç[karan 8ncesaraç, bu
vatandaOlara evlerinde ücretsiz kuaför hizmeti
saFl[yor.
8ncesaraç ile
gerçekleOtirdiFi projeler,
mahallenin sorunlar[ ve
ilgili birimlerden
beklentileri hakk[nda
konuOtuk.
ettik. Ve biz bu vatandaOlar[m[za periyodik olarak,
evlerine ücretsiz kuaför gönderiyoruz.
VatandaOlar[m[z bu hizmetimizden çok memnun
kald[lar. Yüzlerce tebrik ve teOekkür telefonu
ald[m. Bu insanlar[m[z[n kuaför hizmeti d[O[nda bir
çok ihtiyac[ var. En önemli ihtiyaçlar[ ise hasta
transfer konusu. Bununla ilgili de belediye
baOkan[m[z ile en yak[n zamanda görüOeceFim.
“BAKANIN B8ZE
SÖZÜ VAR”
Say4n ncesaraç, mahallenizde bir çok etkinlik
ve proje
gerçekle%tiriyorsunuz?
Bu proje ve etkinlikler
nelerdir?
Mahallemin s[k[nt[s[
benim de s[k[nt[m. Mahallemin ihtiyac[ benim de
ihtiyac[m. Bu amaç doFrultusunda mahallemde bir
tak[m projeler yapt[m. Göreve gelir gelmez, bir
spor salonu ile anlaOarak mahallemde ücretsiz
yoga ve pilates dersleri verdik. Çok büyük say[da
kat[l[m oldu. Ayr[ca ihtiyaç sahibi kiOilere yard[m
projemiz de son sürat devam ediyor.
Karabal Caddesi’ndeki Sal[ pazar[ ile ilgili büyük
s[k[nt[lar[m[z var. VatandaOlar[m[z bu konuda çok
dertli. Parklar[m[z özellikle de Çaml[k Atatürk Park[
ile ilgili sorunlar[m[z var. Park[n tüm boyalar[n[,
Atatürk Büstü’nden tutun taOlar[na kadar biz
yapt[k. Bu park ile ilgilenilmiyor. Geceleri meyhane
gibi oluyor. Bu arada Çaml[k Atatürk Park[
Bak[rköy Belediyesi’ne ait deFil. BüyükOehir
Belediyesi’ne ait.
BüyükOehir ile görüOtüm.
BüyükOehir de Çaml[k
Atatürk Park[’n[ komple
yeniden düzenleyeceFini
söyledi. Bunlar[n sözünü
ald[k.
“BELED8YEN8N ARKAMIZDA
DURMASINI 8ST8YORUZ”
Bu projelerden sonra nas4l geri dönü%ler ald4n4z?
Çok tebrikler ald[m. Ama muhtarl[k olarak kendi
imkanlar[m[zla, kendi baFlant[lar[m[zla
yapabildiFimiz kadar yapabiliyoruz ve biraz
maliyetli bir iO oluyor. Biz aç[kças[ belediyeden
destek istiyoruz. Biz önderlik yaparak bu iOe
baOlad[k ama arkam[zda da belediyenin durmas[n[
istiyoruz.
Dedi"iniz gibi muhtarl4k
olarak tüm bu
sorunlar4n ve projelerin
alt4ndan kalkman4z zor
görünüyor. Bu konuda ilgili
birimlerden beklentileriniz ve istekleriniz
nelerdir?
Bak[rköy bizim doFup büyüdüFümüz yer, bizim
semtimiz. Art[k Bak[rköy’e hizmet bekliyoruz. Biz
de bu hizmet zincirinin bir parças[ olmak istiyoruz.
Ayr[ca mahallemizde bir emekliler lokali istiyoruz.
Devam eden projeleriniz ve hayata geçirmeyi
dü%ündü"ünüz yeni projeleriniz neler?
“YALI VE HASTALARA
ÜCRETS8Z KUAFÖR”
Say4n ncesaraç, ücretsiz kuaför projeniz
vatanda%lar taraf4ndan büyük be"eni toplad4.
Özellikle sosyal medyada çok say4da tebrik
ald4"4n4z4 biliyoruz.? Nedir bu proje?
Bu benim kendi kiOisel projem. Mahallemizin
yüzde 65’ini yaOl[lar oluOturduFu için çok büyük
say[da yatalak insana ulaOt[k. Bunlar[n hepsinin
tespitini yapt[k. Neye ihtiyaçlar[ olduFunu tespit
Yeni bir projemiz, hayvanlara gezi alan[
yap[lmas[n[ istiyoruz. 8stanbul’un bir çok ilçesinde
bu söz konusu. Ben bu konuyla ilgili 8stanbul
BüyükOehir Belediyesi’ne dilekçe verdim. Dilekçem
kabul edildi. K[smet olursa ufac[k bir alan olsa da
Çaml[k Park[m[z’[n içine bir alan yapacaklar.
K[yafet yard[mlar[m[z tüm h[z[yla devam ediyor.
Bunun d[O[nda olaFan üstü durumlarda da
yard[mlar[m[z oluyor. ÖrneFin geçenlerde yaFan
Oiddetli yaFmur sonucunda mahallemizde bir
bodrum kat[n[ su bast[. Bu insanlara eOya yard[m[
yapt[k. Bu yard[mlar[ da hay[rseverlerimizin
katk[lar[yla yapt[k. Yine geçen aylarda
mahallemizde bir çöp eve rastlad[k. Bu evi de
belediyeye bildirdik. imdi bu evin de boyas[n[
hay[rseverlerle birlikte yapacaF[z.
“SALI PAZARI YAAMI
ÇEK8LMEZ HALE GET8R8YOR”
Mahallenizdeki sorunlar nelerdir?
Bak[rköy Belediye BaOkan[m[z’[n bu konuda sözü
var. Mahallemiz yaOl[ nüfusa sahip ve bu
insanlar[n gidebilecekleri yerleri yok.
8nsanlar[m[z[n çay[n[ içebileceFi, gazetelerini
okuyabileceFi, sohbet edebileceFi bir lokal
istiyoruz.
“VATANDALARIMA SÖZ VERD8M”
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Ben 25 bin kiOiyi temsil ediyorum. Ve son ana
kadar bu insanlar[n emrinde olacaF[m. Söz
verdim.
Zuhuratbaba’da Sal Pazar çilesi devam ediyor.
SALI PAZARI MAHALLEN)N KABUSU OLDU
Y[llard[r çözüm
getirilmeyen
Zuhuratbaba Pazar[ ile
ilgili Oikayetler her
geçen gün artarak
devam ediyor.
Zuhuratbaba
Mahallesi’nde Sal[
günleri kurulan Pazar
nedeniyle Karabal
Caddesi ve bu caddeye
ç[kan sokaklarda tam
bir trafik karmaOas[ ve
otopark sorunu
yaOan[yor.
Zuhuratbaba Mahallesi
Karabal Caddesi üzerinde Sal[ günleri kurulan
Zuhuratbaba Pazar[ nedeniyle pazarc[lar ve pazara
gelenler taraf[ndan sokaklar[n adeta iOgal edilmesi
mahalle sakinlerini isyan noktas[na getirdi.
Karabal Caddesi’ni boydan boya kapatan Pazar
nedeniyle cadde trafiFe kapat[l[yor. Sokak aralar[
ise pazara gelenlerin ve pazarc[lar[n araçlar[n[ park
etmeleri nedeniyle çift tarafl[ kapat[l[yor. Baz[ evlere
ulaO[m zor da olsa saFlan[rken, Ruh ve Sinir
Hastal[klar[ Hastanesi taraf[nda kalan evlere araç ile
ulaOmak mümkün olmuyor. Olas[ bir yang[n veya
acil bir durumda itfaiye ve ambulans araçlar[n[n da
bu evlere ulaOmas[ imkans[z.
Herkesin para kazanmas[n[ istediklerini fakat
pazarc[lar para kazan[rken mahalle sakinlerinin
büyük s[k[nt[lar çekmesini kabul edemeyeceklerini
ifade eden Zuhuratbaba Mahalle Muhtar[ Mustafa
Aykut 8ncesaraç, y[llard[r çözüm getirilmeyen Pazar
ile ilgili son dönemlerde vatandaOlardan yoFun
Oekilde Oikayet ald[klar[n[ ifade ederek,
“Bak[rköy’deki semt pazarlar[ uygun yerlere taO[nd[.
Fakat Zuhuratbaba Pazar[ ile ilgili uzun y[llard[r bir
çözüm üretilemedi. Konuyla ilgili geçmiO
dönemlerde çeOitli toplant[lar yap[ld[, kararlar da
al[nd[. Ama bu kararlar zamanla unutuldu. Pazar
nedeniyle vatandaOlar[m[zdan çok say[da Oikayet
al[yoruz. Gerek trafik sorunu olsun, gerekse otopark
ve hijyen sorunlar[ olsun bir çok s[k[nt[ yaOan[yor.
Ayr[ca binalar[n otopark giriO ve ç[k[Olar[na da park
ediyorlar. Bu konuda vatandaOlar[m[z çok maFdur.
Sal[ günleri bu park etmeler yüzünden arac[yla
akOam saatlerine kadar evinden ç[kamayan
vatandaOlar[m[z oluyor.” dedi.
8ncesaraç ayr[ca, Zuhuratbaba Pazar[’n[n hijyenik
olmad[F[n[ da belirterek, “Pazar boyunca bir tane
lavabo ve tuvalet yok. Hijyen yönünden saFl[kl[ bir
pazar deFil.” diye konuOtu.
PAZARCILAR ODASI 8LE GÖRÜÜLDÜ
Bu arada artan Oikayetler üzerine Zuhuratbaba
Muhtar[ 8ncesaraç, Pazarc[lar Odas[ yöneticileri ile
bir görüOme yapt[. GörüOmede pazardan dolay[
yaOad[klar[ s[k[nt[lar[ aktan 8ncesaraç, yaOanan
s[k[nt[lar[n düzeltilmesi yönünde Pazarc[lar Odas[
yöneticilerinden söz ald[.
(Yavuz ARPACIK)
7
YOLLARDAK8
SARI BANTLAR
GÖRME ENGELL8
VATANDALARIMIZIN
ZORLANMADAN
YÜRÜYEB8LMELER8 8Ç8ND8R.
BU YOLLARI KAPATACAK
EK8LDE PARK YAPMAYINIZ.
PARK
P ARK EDENLER8 UYARINIZ...
TUTORS (AKRAN DANI4MANI) PROJESL TÜM HIZIYLA DEVAM EDLYOR
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanl[F[’n[n Engellilerin
Toplumsal Entegrasyonu’nun
GeliOtirilmesi Hibe Program[
taraf[ndan desteklenen
Tutors; Omurilik Felçlilerinin
BaF[ms[z YaOamlar[n[n
Desteklenmesi AF[ Projesi
eski ve yeni omurilik felçli
vatandaOlar[ Ataköy Kültür
EFitim ve Spor Vakf[ sosyal
tesisleri bünyesinde bulunan
Big Mamma’s Cafe’de
buluOturdu.
Türkiye Omurilik Felçlileri
DerneFi, 8spanya Omurilik
Felçlileri DerneFi ve ÖZEV
ortakl[F[nda yürütülen projede hayatta tekrar var olma
amac[n[ ispatlayan ve bu
hayata tekrar tutunduFunu
yaOama alt[n harflerle
kaz[yan Tutorslar
(Dan[O[lanlar) eFitimlerine ve
yeni tan[Ot[F[ arkadaOlar[na
yoldaO olmaya devam
ediyor…
Projenin baOlama sürecinden
itibaren Tutorslar ve
Tutee’ler (Dan[Oanlar)
yaOama al[Omaya dair farkl[
hayat hikâyeleri, farkl[
deneyimler ve farkl[ ipuçlar[
öFrenme imkan[ elde ettiler.
YaOamlar[na art[k birer
engelli olarak adapte
olmaya çal[Oan bireyleri
tekrar hayata döndürmek ve
bu hayata al[Ot[rmak kolay
olmayan bir süreç. 8lk
izlenim, ilk gözlem, ilk
konuOma, birbirleriyle ilk
temaslar[ onlara yeni hayata
tekrar al[Ot[rmak belki de
tekrar geçmiOe götürmek
Tutorslar için en zorlay[c[
k[s[m. Asl[nda her birinin
farkl[ hayat hikâyeleri ve
farkl[ hayat Oartlar[na maruz
kalma durumlar[ olsa da,
onlar[ birleOtiren birbirlerine
karO[ tuttuklar[ aynad[r.
Dokuz y[l önce geçirmiO
olduFu deniz kazas[ sonucu
omurilik felci olan Bahattin
HekimoFlu proje hakk[nda
duygular[n[ “Yeni
arkadaOlarla tan[Omak ve
bilgi aktar[m[nda bulunmak,
fikir al[OveriOinde bulunmak,
yaOad[F[m olaylar[ anlatmak
benim geliOmemi saFl[yor. 9
y[ld[r engelliyim ama bu
proje sayesinde bilmediFim
birçok Oeyin olduFunu
anlad[m.” sözleriyle ifade
etti.
Proje boyunca hastaneler,
yerel yönetimler ve farkl[ sivil
toplum kuruluOu temsilcileri
ile yap[lan temaslar sonucu,
projenin öneminden
bahsedilmiO ve sonras[ için
uygulamaya destek verilmesi
istendi.
Projeye ev sahipliFi yapan
Türkiye Omurilik Felçlileri
DerneFi, yap[lan toplant[lar
sonucu al[nan geri
bildirimlerde projenin
uygulanmas[ndan duyduklar[
heyecan[ anlat[rken, proje
koordinatörü Burak Keskin
“Projenin sunulmas[n[n
ard[ndan Türkiye’de yaOanan
s[k[nt[lar su yüzeyine
ç[km[Ot[r, proje ihtiyaca cevap
veren, eksikleri tespit eden,
doFru noktalar[ görüp, doFru
temas[ saFlayan ve kendi
içinde doFru müdahaleri
olan bir proje, bu anlamda
emeFi geçen herkese
teOekkürlerimizi sunuyoruz.“
dedi.
(Arzu BeratoFlu)
BAKIRKÖY KONSERVATUARI VAKFI KAYITLARI BA4LADI
Prof. Dr. Nevzat AtlP7, Cumhurba.kanlP7P Klasik Türk Musikisi Korosu 4efi Fatih Salgar,
TRT Lstanbul Radyosu Ses SanatçPsP Faruk Salgar
ve LTÜ KonservatuarP HocalarPndan Suat Güney yönetiminde
YarP ZamanlP Türk Müzi7i KonservatuarP, ayrPca her ya.a yer veren Türk Müzi7i KorolarP
ve BatP Müzi7i’nde Tuba Yenice Akku. yönetiminde ve lisans üstü e7itim yapmP. hocalarPn e.li7inde
piyano, keman, gitar, ritim ve çocuk korolarP dersleri için ö7renci kayPtlarP ba.ladP.
A d res : 7. 8 . K Ps P m B a kP rk ö y B e le d i y e K o ns e rv a tu a rP Bi na s P T a ri hi Ls p i rto h a n e A ta k ö y /L ST A N B UL
Te l: ( 0 2 1 2 ) 6 6 1 9 0 8 6 - 8 7
w w w . baki r ko ym u s ik i. com
9
Çevre ve ehircilik Bakanl3#3 plan de#iikli#ini yapt3 ve beklenen oldu
BAKIRKÖY’E B8R ALI VER8 MERKEZ8 DAHA YAPILACAK
Çevre ve ehircilik BakanlSFS, BakSrköy KadSn
DoFum ve Çocuk HastalSklarS EFitim ve AraHtSrma
Hastanesi arazisinin planlarSnS deFiHtirerek ticaret
alanSna aldS.
BakanlSk tarafSndan doFrudan onaylanan yeni
imar planS notlarSna göre, ticaret alanSna
alSnan araziye 1.50 emsal yoFunlukta ve 6 kat
yüksekliFinde bina yapSlabilecek. Ticaret
alanSnda, iH merkezleri, ofis-büro, çarHS, çok
katlS maFazalar, katlS otopark, alSHveriH merkezleri ve otel gibi konaklama tesisleri, sinema,
tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi
kültür tesisleri, lokanta, restoran, gazino,
düFün salonu gibi eFlenceye yönelik birimler,
yönetim binalarS, banka, finans kurumlarS,
yurt, kurs, dershane, özel eFitim ve özel saFlSk
tesisleri gibi ticaret ve hizmet fonksiyonlarSna
iliHkin yapSlar yapSlabilecek, oranlara
bakSlmaksSzSn birden farklS fonksiyon bir arada
yer alabilecek.
BakSrköy KadSn DoFum ve Çocuk HastalSklarS
EFitim ve AraHtSrma Hastanesi'ne iliHkin
hazSrlanan Ticaret AmaçlS 1/5000 Ölçekli
NazSm -mar PlanS ve 1/1000 Ölçekli Uygulama
-mar PlanS bakanlSk tarafSndan 20 Mart’ta
onaylandS. GeçtiFimiz ay askSya çSkan planlara
CHP -BB -zleme Komisyonu itiraz etti. CHP,
-zleme Komisyonu itirazlarS dikkate alSnmazsa
mahkemeye baHvuracak.
alanlarSnSn özel ticaret alanSna alSndSFS ifade edilerek, “YapSlan planda yoFunluk fazla, emsal yüksek, genel olarak Hehir planlama ilkelerine, plan
yapSm yönetmeliFine ve plan -stanbul üst
planlarSna aykSrS. Plan tadili emsal teHkil edici,
donatS dengesini azaltScS, plan bütünlüFünü bozucu, yapS ve trafik yoFunluFunu arttSrScS nitelikte.
YapSlan iHlem açSk olarak yasa ve mevzuata aykSrS.
Bu deFiHiklikle kamusal çSkar ihlal edilmiH olacak. Plan deFiHikliFi sosyal doku ve mahallenin geleneksel yaHam kültürü ile uyumlu
deFil.” denildi.
BakSrköy Belediye Meclisi -mar Komisyonu
BaHkanS ve CHP -BB Meclis Üyesi Ali RSza
Akyüz de yapSlan plan deFiHikliFini kabul
edilemez olduFunu belirterek, mahkemenin bu
plan deFiHikliFini iptal edeceFini düHündüFünü
söyledi. Akyüz, “BurasS saFlSk alanS. SaFlSk
alanSnS, siz özel alana çevirirseniz, orada özel
alan kadar yine saFlSk alanS aySrmalSsSnSz.
Burada bu yok. CHP -zleme Komisyonu olarak
buna itiraz ettik. -tiraz önümüzdeki ay
kesinleHir. -tirazdan bir Hey çSkacaFSnS
düHünmüyorum. Sonra konuyu mahkemeye
taHSyacaFSz. Mahkemenin bizi haklS bulacaFSna
inanSyorum.” diye konuHtu.
BAKIRKÖY’ÜN SMGELERNDEND
KuruluHu 1952’ye dayanan hastane, uzun
ySllar BakSrköy’de hizmet vererek BakSrköy’ün
simgelerinden biri haline gelmiHti. 2011
ySlSnda hastane, Küçükçekmece HalkalS’da
TOK- tarafSndan yaptSrSlan binaya taHSnmSH ve
adS da '-stanbul Kanuni Sultan Süleyman
EFitim ve AraHtSrma Hastanesi' olmuHtu.
Uygulamadaki planlarda hastane alanS olarak
görülen yer, yine saFlSk hizmetleri için
kullanSlacaFS beklenirken ticaret alanSna
alSndS.
“KAMUSAL ÇIKAR -HLAL ED-LM- OLACAK”
YapSlan plan deFiHikliFinin yasa ve mevzuatlara aykSrS olduFunu belirten -BB CHP -zleme
Komisyonu tarafSndan yapSlan itirazda, söz
konusu plan ile kamusal kullanSma açSk donatS
Capacity AVM, kapal3 otopark ç3k33ndaki kamuya ait yolu yeniden igal etti.
BU CESARET8 K8MDEN ALIYORLAR? BU 8 GALE K8MLER NEDEN GÖZ YUMUYOR?
TAR-H: MART 2012
Capacity AVM kapalS otopark çSkSHSndaki
kamuya ait yolu böyle ortadan bölerek
kendi kullanSmSna almSHtS.
Capacity AVM bunu hep yapSyor. Birileri yapSlan
yasa dSHS iHlemler ve uygulamalara nedense hep
göz yumuyor.
Capacity AVM kapalS otopark çSkSHSndaki kamuya
ait yolu ortadan bölerek iHgal edince haberi
aHaFSdaki Hekilde kamuoyuna duyurmuHtuk.
BU OLAYLARA ANCAK ÜLKEM-ZDE RASTLANIR
Ülkemizde öyle olaylar yaHanSyor ki geliHmiH
ülkelerde aynS olaylar yaHansa Bakan’Sndan en
alt kademedeki sorumlusuna kadar anSnda istifa
ederler. Japonya gibi ülkelerde ise bir daha
toplum içine çSkamayacaklarS için intihar ederler.
BakSrköy’ün göbeFindeki Capacity AVM’nin
kapalS otoparkSna mevcut yollardan giriH ve çSkSH
baFlantSlarSnS kimlerin yaptSFS ySllardSr ortaya
çSkarSlamSyor. Mevcut projeler nasSl onandS,
onanmSH bu projeler neden uygulanmadS?
UygulanmaySHSna kimler gözyumdu belli deFil.
Bu arada Capacity AVM’nin kapalS otopark
çSkSHSndaki kamuya ait caddedeki iHgal sürüyor.
YapSlan yazSHmalar sonucu tüm yetkili birimler bu
yolun iHgal edildiFini söylüyor. BakSrköy
KaymakamlSFS’na yapSlan Hikayetler üzerine
baHlatSlan inceleme son aHamaya geldi.
Caddedeki iHgal belgelendi. Ancak AVM yetkilileri Bölge -dare Mahkemesi’nden 30 günlük
TAR-H: HAZ-RAN 2012
TAR-H
T AR-H : A[USTOS 2014
YaySnlarSmSz ve BakSrköy KaymakamlSFS’na Capacity AVM kapalS otopark çSkSHSndaki
yapSlan Hikayetler sonucu
kamuya ait yolu yeniden ortadan bölerek
kamuya ait yoldaki iHgal kaldSrSlmSHtS.
iHgal etti.
yürütmeyi durdurma aldSklarS için yasal iHlemler
devam ediyor.
Bu arada aynS AVM’nin kapalS otoparkSnda bulunan onanlS projelerde olmamasSna karHSn özel
firmaya verilen 400 metrekare civarSndaki oto
ySkama yeri ile ilgili sorunlar devam ediyor. Yine
bu AVM’de alSHveriH katlarSnda bulunan müHterek
kullanSm alanlarSnda proje dSHS yapSlan 23’e
yakSn iHyerlerinin de kaldSrSlmasS için Hikayetler
üzerine yasal iHlemlerin baHlatSldSFS gazetemize
gelen bilgiler arasSnda.
BakSrköy KaymakamlSgS Hikayet üzerine gerekli
incelemeyi yapmSH ve yolu iHgalden kurtarmSHtS.
Haziran 2012 tarihinde haber gazetemizde
aHaFSdaki Hekilde yer almSHtS.
GÜNDEME GET-RD-K YASALAR UYGULANDI
Capacity AVM, kapalS otoparkSnSn çSkSHSndaki
kamuya ait yolu ortadan bölerek yasal olmayan
bir Hekilde ySllardSr kullanSyordu. ikayet üzerine
BakSrköy KaymakamlSFS gerekeni yaptS ve bölünen yolu aySran bariyerler söküldü. Ancak sorunlar bitmedi. AynS AVM’nin kapalS otoparkSna
giriHteki sorunlar hala devam ediyor. YSllardSr
yapSlan yazSHmalarda bu AVM’nin kapalS
otoparkSna giriH ve çSkSHlarSn kimin tarafSndan
düzenlendiFi ortaya çSkarSlamadS. Otoparka giriH
ve çSkSH yollarSnS düzenleyen proje ortada yok.
Trafik sSkSHSklSFS ve karmaHa her geçen gün
artarak devam ediyor. Gazetemizi arayanlar
“AVM’nin yapSmSndan önce yollarSn düzenlenmesi gerekmiyor muydu?” sorusunu sormaya
devam ediyor.
Yl 2014...
Capacity AVM kapalS otopark çSkSHSndaki kamuya
ait yolu yeniden ortadan bölerek iHgal etmiH
durumda.
Yetkililerin gözleri önünde yapSlan bu iHgali
sorumlular neden görmezden geliyor.
Gazetemizi arayanlar “Belediyenin zabStalarS ne
iH yapar. Bu iHgali görmüyorlar mS? Yoksa birileri
onlara görmeyin mi diyorlar? Bu kanunsuzluklar
ne zamana kadar sürecek. Cebinde parasS ve
siyasi gücü olanlarSn saltanatS ne zaman son
bulacak.
Hukuk sisteminin yok olduFunu en çok dillendiren CHP’liler deFil mi? BakSrköy CHPli belediye
deFil mi? Bu kanunsuzluklara dur diyemiyorlarsa
söz söylemeye haklarS var mS? “CHPli belediyemizden bu kanunsuzluFa derhal son vermelerini,
bunu yapanlarSn yanlarSna bSrakmamalarSnS istemek hakkSmSz deFil mi?” diyorlar...
10
MUHALEFET GÖZÜYLE
SaygSdeFer BakSrköylüler;
uFratma suçu da varmSH. YaklaHSk 20-24 dönüm
arasS bir arazi ve içinde bulunan yaklaHSk 200-300
m²’lik ufak bir inHaat 6306 saySlS yasadaki açSklar
kullanSlarak kentsel dönüHüm çerçevesinde
buradaki yirmi bin metrekarelik alanSn tamamS
belediyenin alacaFS harçlardan ve devlete
ödenecek KDV’den mahrum bSrakSlarak üstelik
burasS çok önemli !!! Kendilerinden önceki aynS
partiye mensup baHkan ve yöneticilerinin dava
konusu ettiFi ve Hu an DanSHtay’da olduFu söylenen dava sonuçlanmadan bundan bihaber olan
veya hiçe sayan yönetim bu projeye de ruhsat
veriyor. Ya siz SaySn -lçe baHkanS sizde mi bilmiyordunuz? Oysaki o dönemde siz de vardSnSz. Bu
nasSl bir yönetim anlaySHS sizin takdirinize
bSrakSyorum.
SaygSdeFer okuyucular uzunca bir ticaret ve
siyasi yaHamSmdaki tecrübelerin ardSndan bu gün
de gerçekten çok inanSp güvendiFim bir
gazetenin imtiyaz sahibi SaySn Özcan Atamer
beyefendinin isteFini kSramaySp köHe yazSsS yazmak ve siz deFerli okuyucularS muhalefet gözüyle
bilgilendirmek talebi ile ilgili ilk yazSmS siz deFerli
okuyucularSn beFenisine sunmanSn heyecanSyla
istemeyerek sürçü lisan edersem af ola.
Ailem ile birlikte havasSnS soluduFum,
gecesini, gündüzünü yaHadSFSm, komHularSmSn
yürüdüFü yolda yürüyüp, ayaFSnSn takSldSFS taHa
takSlSp, düHtüFü çukura düHen bir BakSrköylü
olarak, fakat hemen belirtmeliyim ki Botanik
Park’ta buluHan BakSrköy buluHmasS altSnda
hesapta BakSrköy’ü düHünüp sadece eski dostlar
diye HarkSlarSnS söyleyip kendilerini diFer
BakSrköylüler’den soyutlayan güzel
BakSrköy’ümüze ne güzel bir BakSrköylü olmayan
BakSrköy’ü tanSmayan burada oturmayan bir
Belediye baHkanS ve bir sürü meclis üyesi
getirdiFinizi konuHmaySp bu partinin milletvekilini
ve ilçe baHkanSnS sahneye çSkarSp saySn milletvekilinin bu tür organizasyonlarSn örnek alSnmasS
gerektiFini belirtirken biz örnek alSyoruz da siz
bizi ciddiye almSyorsunuz diyemeyen bir de
üstüne gerçekten BakSrköylü olmaySp bu organizasyonda olmamasS gerektiFini bilip katSlmayan,
saySn belediye baHkanSna sitem eden
BakSrköylüler’den deFilim.
YaHadSFSm, çocuklarSmSn büyüyüp yaHayacaFS
benim de eHimle yaHlanacaFSm ilçemde taH üstüne
taH koyana teHekkür eden ve bu anlaySHla on ySllSk
bir meclis üyeliFi, sonrasSnda belediye baHkan
adaylSFS yaptSFSm tüm sokaklarSnS karSH, karSH
gezdiFim ilçemde sizlere seçim sonrasS ile ilgili
birkaç küçük anekdotu buradan aktarmak isterim.
imdi Hasat ZamanS ;
Seçim dönemindeki kampanyamda gerek
katSldSFSm toplantSlarda olsun, gerekse yazSlS ve
görsel basSnda siz deFerli vatandaHlarSmSza Hu an
seçilen baHkan ve meclis üyelerinin derdinin
aslSnda tanSmadSklarS BakSrköy’e hizmet etmek
olmadSFSnS kurduklarS Hirketleri çantada keklik
olan BakSrköy’de yapacaklarS iHlerinin onlarS
ilgilendirdiFini söylemiHtim. imdi gerçekten
bizlere bu bilgileri getiren guguk kuHlarSnSn ne
kadar haklS olduFunu, Ramazan aySnda Botanik
Park’ta düzenlenen ramazan etkinliklerinde verilen konserlerin hangi firmaya, kaç liraya
verildiFini, toplamdaki organizasyon maliyetinin
ne, kaç TL olduFu, bu firmanSn seçim öncesinde
acil olarak kurulup bir ortaFSnSn Hu an meclis
üyesi olduFu konusunda gelen bilgiler Ramazan
etkinliklerinin geleneksel RamazanlarS yaHatmak
olmadSFSnS çok iyi anlayacaFSz.
Seçim döneminde bizim açSkladSFSmSz projelerden
bir kaçSnS söylemekten baHka projesi olmayan Hu
anki belediye ve CHP ilçe baHkanSn eski belediye
baHkanSnSn sanki uzaydan gelmiH kendi partileriyle hiç baFlantSsS yokmuH gibi belediye
borçlarSndan yakSnmasS manidar olduFu
kadarSyla da aySptSr. imdi soruyorum saySn ilçe
baHkanS siz önceki dönemde belediye baHkanSnSn
üstünde bir kiHi Grup BaHkanS olarak meclise
gelen tüm çalSHmalarda yapSlacak tüm projelerde
Mehmet Emin ERTEKN
söz sahibi deFil miydiniz? SaySn AteH Ünal Erzen
Bakkart dediFi zaman, ambulans, saFlSk hizmetleri, kreHler diye konuHup yaySn yaptSFS, afiH astSFS
zaman ilk alkSHlayan, ilk savunan siz deFil miydiniz? Evet sizdiniz ve ekibinizdi. imdi bu saFlSk
kuruluHunda çalSHan doktorlarSn parasS ödenmiyor, kreHler özelleHtiriliyor, saFlSk birimleri
özelleHtirilecek deniyor parti olarak özelleHtirmeye
karHSsSnSz davanSzdan vazgeçtiniz hadi onda
samimi deFilsiniz, ya siz saySn baHkan alkSHlarSnSzS
geri alacak saySn eski baHkan yanlSH yapmSHtS biz
de buna ses çSkarmadSk borç içinde bir on ySllSk
belediyeyi beraber yönettik sesimiz çSkmSyordu da
Himdi sesimiz gür çSkSyor mu diyeceksiniz.
Peki saySn baHkanlar Ataköy Nef 22 Projesi’ne ne diyeceksiniz? Yine sizin ilçe
baHkanlSFSnSz dönemindeki sizin partinizin
belediye baHkanS bu söylenen projede kamuya
terk edilmesi gereken yaklaHSk 7000 m²’lik bir
alanSn terk edilemediFi gerekçesiyle ruhsat vermezken ne oldu da bu proje 800 adet daire
satSHS yaptSktan sonraki (bunu televizyon ve
gazetelerde kendileri reklam aracS olarak
kullanmSHlardSr) seçimden yaklaHSk iki ay sonra
08.05.2014 tarihinde, encümen kararSyla kamuya
ayrSlmasS gereken metrajda terkler yapSlmadan,
-BB adSna kamulaHtSrSlSp tescil edilmesi gereken
alanlar varken yine sizin belediye baHkanlSFSnSz
döneminde 09.10.2012 tarihinde 404 saySlS encümence alSnan karar iptal edilerek satSHS yapSlan
hazSr proje önünüze koyulduFu zaman onay
verenlere ve bunun üstünden kamuoyunda, yerel
basSnda konuHulan bu kararSn acil olarak
encümene getirilip görüHülmesini saFlayan meclis
üyenize ve araya giren hatSrS saySlan Alevi
cemaatinin önderlerine sormadSnSz mS? Biz noter
makamS mSySz? Biz belediyecilik yapmayacak
mSySz? Biz vatandaHSn hakkSnS hukukunu korumayacak mSySz? Ortada konuHulan rakamlar
nedir? BunlarS açSklamanSz gerektiFini
düHünüyorum.
DeFerli okuyucular bir üçüncü anekdot
ise yukarSda belirttiFim projenin hemen yanS
baHSnda bulunan Selenium Ataköy olarak
adlandSrSlan proje. Bu proje de diFer projeyle
aynS fakat bu projede bir de kamuyu zarara
Çok deFerli BakSrköylüler ve okuyucular;
AslSnda seçim döneminde bu zamana az bir
zaman görünse bile etik olmayan bir çok olay var,
ben sizleri daha fazla üzmeden son bir anekdot
anlatSp yazSmS bitirmek isterim.
Evet Hu an yazSmS yazdSFSm Ataköy Gazetesi’nin
Temmuz 2014 saySsSnda “Meclis sSralarSndan dinleyici sSralarSna” baHlSklS yazSyS okudunuz seçilen
Ak Parti Meclis üyesi arkadaHlarSmS ziyarete gittikten sonra meclis dinleyici koltuFundan bir de
meclisi dinlemek istedim. GörüHülen iki konu vardS
ikisinin de beni de, sizi de çok sevindirip
ilgilendireceFini zannetmiyorum neydi biliyor
musunuz, birincisi BakSrköy Belediyesi ile Ardahan
- Damal Belediyesi’nin kardeH olmasS, ikincisi ise
yine BakSrköy Belediyesi ile NevHehir HacSbektaH
Belediyesi’nin kardeHliFi...
Biz zaten kardeHiz bu kardeHlik öncelikle
BakSrköy’e sonra diFer kardeHlere yansSmasS
gerekirken bakSn ilk kardeHlik kime yaradS.
HacSbektaH Belediyesi’ne rakamS duyduFum
kadarSyla 1.500.000 TL (eski parayla bir buçuk trilyon) harcanarak Kemal KSlSçdaroFlu Kültür
Merkezi yapSlmSH bir de SaySn BaHkanSn gazetelerdeki söylemiyle; “Çok kSsa bir sürede Belediye
Meclisi üyesi arkadaHlarSmSz 2 ay buraya gelerek,
gece gündüz çalSHarak çok ciddi bir maliyetle
böyle bir kültür merkezini yaptSk.” Bunu
gerçekleHtirirken maliyetin tamamSnS BakSrköy'deki
Alevi, BektaHi iH adamlarSnSn desteFi ile
BakSrköy'de bulunan gayri müslim yani Ermeni,
Rum iH adamlarSnSn desteFi ile gerçekleHtirdik.
BakSrköy Belediyesi ile HacSbektaH Belediyesi
kardeH belediyelerdir. Ancak bu kültür merkezini
dostlarSmSz ve iH adamlarSmSzSn desteFi ile
yaptSk.”...
DeFerli okuyucular sevgili BakSrköylüler
bunca sorunla uFraHan BakSrköyümüz’de 15
kuruHluk yatSrSm yapmayan çalSHkan BaHkan ve
gayretli meclis üyeleri biz kimseden baFSH falan
istemiyoruz, biz destek istemiyoruz biz en üst
kademeden ödediFimiz emlak vergilerinin yol
katSlSm paylarSnSn karHSlSFSnda satmSH olduFunuz
kültür merkezi lojmanlar ve bir çok farklS yerdeki
arazilerin karHSlSFSnda BakSrköy’e yatSrSm istiyoruz.
DeFerli okuyucular sevgili BakSrköylüler
aslSnda yazacak konuHulacak çok Hey var neler
mi? Yine meclis üyeleri, yine inHaat firmalarS,
MenekHe’de satSn alSnan araziler, imar komisyonu,
kimlere ruhsat verilip, kimlere verilmediFi çok Hey
var, diFerlerini isterseniz diFer saySlardaki
yazSlarSmSzda veya röportajlarSmda anlatSySm.
Tüm okuyucularSmSza ve BakSrköylüler’e
saFlSk, mutluluk dolu günler dilerim...
OKUYUCULARIMIZIN D,KKAT,NE
G a z e t e m i z e g ö s t e r d i i n i z i l g i h e r g e ç e n g ü n a r t a r a k d e v a m e d i y o r.
An c ak g aze temi zi he r ev v e iye ri ne ulat 1rmam 1z1n mümk ü n olam ayaca 1n 1 tak dir ede rsin iz.
Sizd en ricam 1z
Gazetenizi okuduktan sonra lütfen komular1n1za veriniz.
11
BAKIRKÖY’DE 45 B8N ÖRENC8 DERS BA I YAPACAK
BakSrköy -lçe Milli EFitim Müdürü Emrullah AydSn,“BAKIRKÖY’DEK8
-lçe Milli EFitim Müdürü Emrullah AydSn ile yeni
eFitim-öFretim ySlS hakkSnda konuHtuk.
BakSrköy’deki öFrenci saySsSnSn her ySl arttSFSnS
kaydeden AydSn, yeni eFitim öFretim ySlSnda
BakSrköy’deki 57 okulda 45 bin öFrencinin eFitimöFretim göreceFini ve 2700 öFretmenin de görev
yapacaFSnS söyledi.
BakSrköy’de bulunan 57 okuldan 9’unun ikili
eFitime devam edeceFini diFer okullarSn ise tekli
eFitim yapacaFSnS kaydeden AydSn, tekli eFitim
veren okul saySsS bakSmSndan -stanbul’da BeHiktaH
ilçesinden sonra ikinci sSrada olduklarSnS da kaydetti.
BakSrköy’de öFretmen açSFSnSn bulunmadSFSnS
aksine öFretmen fazlalSFSnSn da olduFunu dile
getiren -lçe Milli EFitim Müdürü Emrullah AydSn,
ayrSca öFrenci kayStlarSnSn da Eylül ayS sonuna
kadar devam edeceFini de belirtti.
“HEYECANLI VE HAREKETL- B-R
DÖNEM OLACAK”
SaySn AydSn, yeni bir eFitim-öFretim ySlSnSn
arifesindeyiz. BakSrköy yeni eFitim-öFretim ySlSna
tam olarak hazSr mS?
Milli EFitim’de çalSHmalar tabiri caizse tam gaz
devam ediyor. Bir yandan okullarSmSzSn fiziki
çalSHmalarS, tamiratlarS hSzlS bir Hekilde yapSlSyor.
DiFer taraftan da iyi bir planlama ile eFitimöFretimin baHarSsSnS ve kalitesini arttSrmak için
neler yaparSz diye çalSHmalar yapSyoruz. HeyecanlS
ve hareketli bir döneme gireceFiz.
ÖFretmenlerimiz Eylül’ün ilk haftasS okullarda
seminere alSnSyorlar. Bu seminer dönemini verimli
Hekilde geçirmek, deFerlendirmek adSna bir takSm
planlamalar içine girdik. Bir komisyon oluHturduk.
Bu komisyonumuz kendi arasSnda tartSHtS. Seminer
döneminde açSlSHSmSzS DoFan CüceloFlu ile
yapacaFSz. Akademisyenlerimiz olacak, kendi
içimizden bazS arkadaHlarSmSzSn çalSHmasS olacak.
AkSllS tahtanSn nasSl kullanSlacaFS,
öFretmenlerimizin nasSl faydalanacaFS gerekse
yeni sSnav sistemleri ile ilgili planlamalar yapmSH
durumdaySz. KSsacasS 15 Eylül’e kadar tam
anlamSyla yeni eFitim-öFretim ySlSna hazSr durumda olacaFSz.
“BAKIRKÖY’DE 45 B-N Ö[RENCDERS BAI YAPACAK”
BakSrköy’de kaç okulda, kaç öFrenci eFitimöFretim görecek? Okullarda görev alacak
öFretmen saySsS nedir?
BakSrköy’de 2700 civarSnda öFretmenimiz 45 bin
civarSnda öFrencimiz var. ÖFrenci saySmSz
BakSrköy’ün iç dinamiklerine göre her ySl düHmesi
gerekirken tam tersine artSyor. Biz kendi
okullarSmSzS BakSrköyümüz’e çok fazla
deFerlendiremiyoruz. Elbetteki biz Bahçelievler,
Zeytinburnu, Küçükçekmece ile biz -stanbuluz, biz
Türkiye’yiz, bunu kabul ediyorum ama buradaki
sSkSntSmSz Hu; Milli EFitim’in temel hedefleri içinde
tekli eFitim vardSr. Sabah 09:00’da baHlar
15:00’da biter. Temel eFitim
budur ve pedagojik olan
da budur. EFitim
açSsSndan verimliliFi
arttSrma adSna da
yapSlmasS
gereken budur.
Çevre ilçelerimizde tekli
eFitim nadiren birkaç
okulda var.
BakSrköy’de
ise
okullarSmSzSn
da büyük
kSsmSnda tekli
eFitim var. Bu
nedenle
BakSrköy çevre
ilçelerdeki
öFrenci ve çalSHan
anne - babalarSn
çocuklarS için bir cazibe merkezi. Ve hSzlS bir
Hekilde çevre ilçelerden
nüfuslarS da aktarSlarak BakSrköy’deki okullara
kaySt var. u an sistemde okullarSmSza düHen
öFrenci saySsS okullarSmSzSn kontenjanSnSn
üzerinde. YanlSH anlaHSlmasSn her çocuk bizim
çocuFumuz. Her çocuFa eFitim vermek durumdaySz
ama bu Hekilde devam ederse bizi tekli eFitime
geçmekte zorlayacak. Pedagojik olmaktan çSkacak,
BakSrköy’ün baHarSsSna belki zarar verecek.
DolaySsSyla biz biraz daha sSkS tedbirler alarak
mümkün olduFu kadar önceliFi kendi bölgemizdeki öFrencilerimize sonra kontenjan doldurma
noktasSnda diFer ilçelerden kaySt alalSm dedik.
Çünkü biz 9 okulda tekli eFitim veremiyoruz. -kili
eFitim veriyoruz. Biz bu saySyS düHürmeye
çalSHSrken tam tersine 10., 11. okulda ikili eFitime
geçersek yanlSH olur. Bizde 57 okul var. 9 okulda
ikili eFitim var. DiFerlerinde tekli eFitim var. Ama
bizi seneye bekleyen riskler var. Meslek Liseleri’nde ikili sistemimiz var. BakanlSk tarafSndan
meslek liselerinde haftalSk ders saati 44 saate
çSkarSldS. ÖFrenci saySsSnSn da fazlalSFSnS
düHünürsek asla tekli eFitimde kalmamSz mümkün
olmayacak. DolaySsSyla mesleki teknik eFitim veren
OKULLAR CEZBED8YOR”
okullarSmSzda muhtemeldir ki, seneye ikili eFitime
geçmek zorunda kalacaFSz ama geçmemek için
direniyoruz.
Bunlara SaFlSk Meslek Lisesi de dahil mi?
SaFlSk Meslek Lisesi geçmeyecek. Ama Ticaret
Meslek Lisesi olsun KSz Teknik Lisesi olsun bunlar
büyük bir ihtimalle ikili eFitime geçmek durumunda kalacaklar. Ama biz geçmemek için de
direneceFiz.
BakSrköy’de öFretmen açSFS var mS?
BakSrköy’de öFretmen açSFSmSz yok. Tam tersine öFretmen fazlalSFSmSz var. Biz bu
öFretmen fazlalSlSFSmSzS da mümkün olduFu
kadar okullarSmSzda deFerlendiriyoruz.
“KAYITLAR EYLÜL SONUNDA
B-TECEK”
ÖFrenci kayStlarS ne zaman sona erecek?
KayStlar Eylül’ün sonuna kadar devam
edecek. Okullar açSldSktan sonra nakiller
olacak. Ailelere tavsiyem çocuklarSnS bir
okula yerleHtirsinler. Anadolu Liseleri’ne
yerleHemeyen çocuklar ek kontenjan için
boHta beklemesin. Çünkü o okullarda ek
kontenjanlar da herhangi bir meslek okuluna kaydSnS yaptSranlardan alacak. Bu çok
önemli bir konu. Nakiller olacak. u an bu
istatistiFi çSkarmamSz zor ama sisteme düHen
öFrencilere baktSFSmSz zaman okulumuzun birisine
geçen sene 80 öFrenci düHmüHse bu ySl 120 tane
düHmüH. Geçen sene 150 tane düHen okulumuza
bu sene 240 tane düHmüH. BunlarSn ne kadarSnSn
kaydS gerçekleHecek, gerçekleHmeyecek bunu süreç
içinde hep beraber izleyeceFiz.
SSnSflar, özellikle 1. sSnSflar kaçar kiHi olacak?
4+4+4 sistemine geçildiFinde özellikle çevre ilçelerde 1. sSnSflarda mevcutlar 60-70’i bulmuHtu.
BakSrköy’de bu yönde çok sorun yaHanmamSHtS
ama bu sene nasSl olacak?
BakSrköy’de aslSnda istense de 60 kiHilik sSnSflar
oluHturulamaz. Özellikle Ataköy’de böyle bir Hey
olamaz. Bizim okullarSmSzSn çoFu butik. SSnSflarSmSz
da küçük. AlacaFS masa sSra saySsS belli. Onun
üzerine fiziken çSkmanSz mümkün deFil. DolaySsSyla
bizde maksimum öFrencimiz 40 olur diye tahmin
ediyorum. AslSnda 40 bile fazla bunu 35-30’larda
tutacaFSz. Hatta bakanlSk geçen ySl 35’in altSnda
sSnSflarda öFrenci varsa 35’e kadar kaySt bölgesi
dSHSndan alabilirsiniz diye genelge gönderirken bu
sene 30’la bunu sSnSrladS. Yani 5 öFrenci daha
düHürdü. Bunun anlamS Hu bizim 30’un üzerine
mümkün olduFu kadar çSkmamamSz gerekiyor.
(Yavuz ARPACIK)
EBUZZ,YA CADDES, BAKIRKÖY’ÜN NERES,NDE?
Büyük/ehir Belediye Meclisi’nin CHP ile ilgili tüm haberlerini
H=d=r ULA
yapar ve bas=n bülten gönderir.
CHP Bak=rköy Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman
Meclis listesinde kontenjan 1. s=radan seçildi#i için ayn= zamanda
Büyük/ehir Belediyesi Meclis üyesidir. Cumhuriyet Meydan=’n=n
bak=ms=z durumu ile ilgili bir bir önerge veriyor.
Beylikdüzü’nde oturan ve Bak=rköy’ü tan=mayan Ataman önergesinde “Bak=rköy )lçesi’nde bulunan )ncirli Caddesi ve Ebuzziya
Caddesi'ni ba#layan ve pek çok önemli olaya /ahit olmu/ bir
meydand=r.” diyor. Halbuki Cumhuriyet Meydan=; )ncirli Caddesi
ile Fahri Korutürk ()stasyon) Caddesi’ni ba#lar. )stasyon Caddesi’nden a/a#=ya yürüdü#ünüz zaman önünüze ç=kan caddenin
sa#= (Capacity AVM taraf=) Fi/ekhane, sol taraf= ise )stanbul Caddesidir. Tam kar/=s= sahile inen cadde ise Ebuzziya Caddesidir.
Bak=rköy ve Bak=rköylüler’in hakk=n= savunacak ki/iler önce
Bak=rköy ve Bak=rköylüler’i tan=mal=d=r. Birilerinin arkas=na s=#=n=p
biryerlere gelenler özellikle politika yapanlar zor duruma
dü/tükleri gibi kendi ayaklar=n=n üzerinde duramad=klar= için kaybolup giderler.
Ataman’n Büükehir Belediye Meclisi’ndeki önergesi;
CHP'L SÜLEYMAN NADR ATAMAN BAKIRKÖY
CUMHURYET MEYDANI’NI BB GÜNDEMNE TAIDI
)BB Meclis gündemine yaz=l= soru önergesi sunan )BB Meclisi ve
Bak=rköy Belediye Meclisi CHP Üyesi Süleyman Nadir Ataman
önergesinde, “Bak=rköy Cumhuriyet Meydan= Neden )stanbul
Büyük/ehir Belediyesi ()BB) taraf=ndan onar=l=p yap=lm=yor?
B=rak=n Bak=rköy Belediyesi yaps=n diyoruz izin verilmiyor.” dedi.
)BB Meclisi’ne yaz=l= soru önergesi sunan )BB Meclisi CHP Üyesi
ve Bak=rköy Belediye Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman
haz=rlad=#= önergesinde;
“Bak=rköy meydan= ile ilgili olumsuzluklar= sizlerle payla/mak
istiyorum biliyorsunuz Bak=rköy ilçesinde bulunan )ncirli Caddesi
ve Ebuzziya Caddesi'ni ba#layan ve pek çok önemli olaya /ahit
olmu/ bir meydand=r.
)stanbul’da bir çok ilçede ya/ayan hem/erilerimizin geçi/ noktas=
önemli bir aks da bulunmaktad=r ayr=ca kültür sanat etkinliklerinin
yap=ld=#= bir merkezdir, )stanbul’un önemli kent merkezlerinden
biridir gelin görün ki meydan=n hali içler ac=s= haldedir meydan=n
yer dö/emeleri neredeyse tamam= kullan=lamaz haldedir,
ya#murda su birikintilerinden dolay= insanlar meydan=n öbür
taraf=na geçememektedirler ya/l=lar=n hali daha da içler ac=s=d=r
meydan= çevreleyen kemer ve duvarlar boyas=z s=valar= dökülmü/
bir haldedir hatta meydan= çevreleyen kemerlerden beton
parçalar= kopup yere dü/mektedir, vatanda/lar=m=z=n zarar görme
ihtimali yüksektir ben de orada ya/ayan bir arkada/=n=z=m ve
meydan ile ilgili taraf=ma gelen /ikayetlerden telefonuma bakamaz hale geldim, asl=nda dü/ünmek istemiyorum ama genel kan=
/u vatanda/lar=n bana iletti#i buras= CHPli belediye oldu#u için
)BB buraya üvey evlat muamelesi yap=yor /eklindedir.
Unutulmamal= ki )stanbul bir bütündür herhangi bir ilçesinde olacak olumsuzluk hepimizi etkiler do#ru olan= ise Büyük/ehir
Belediyesi’nin Bak=rköy meydan=nda acilen kendisine yak=/=r
düzenleme yapmal=d=r e#er )BB olarak biz buraya üvey evlat
muamelesi yapmaya devam edece#im diyorsan=z b=rak=n
Bak=rköy Belediyesi olarak biz yapal=m. Te/ekkür ediyorum.
NAD)R ATAMAN )BB Meclis Üyesi
12
YA Ş A M I N
İÇİNDEN
Çok değerli okuyucularım;
10 Ağustos tarihi Türkiye Cumhuriyeti için,
kapalı bir kutudur, kapağını açtığımızda içinden neler çıkacağını bize zaman gösterecektir.
Büyük devrimci dünyaya örnek olmuş lider
Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah
arkadaşlarının dişleriyle, tırnaklarıyla, fukara
ama asil milletimizle birlikte yoktan var ettikleri, yeniden kurdukları ülkemizin haline göz
atalım. Onun ilk sahibi olduğu tüm asaletiyle
oturduğu koltuğun şimdiki haline bakarak
derin düşünelim lütfen!
Siyaset millete, memlekete hizmet, onu
muasır devletler seviyesine ulaştırmak,
demokrasisi, ekonomisi ile milletin yaşam
standartını yüceltmek olmalı. Bazılarının
söylediği gibi araç değil, amaç olmalıdır.
Yoksa siyaset ve iktidarın bütün olanakları ve
nimetlerini önce kendi çevren ve seni
alkışlayan menfaatçi, yalakalar için yaparsan,
bu arada ülkemin tüm gelir kaynaklarını,
değerli sanayi kuruluşlarını, bankaları, sahillerini, enerji kuruluşlarını yandaşa ve
yabancılara özelleştirme adı ile devredersen,
bu bir hizmet değildir. Memleketi, milleti
çıplak hale getirmektir, fukaralaştırmaktır.
Birçok örnekler içinde, çarpıcı son özelleştirme
ile bu konuyu kapatmak isterim. Çünkü yanlış
yapılan ve ülkemizin tüm değerlerini elden
çıkarmakla, bu güzel cennet yurdumuzun ne
hale geldiği hepimizin malumudur.
1940 yıllarında kurulan ve İstanbul ile
çevresine ilk elektrik enerjisini dağıtan,
kömür ile çalışan Zonguldak-Çatalağzı
Elektrik Santrali’nin satılması söylediklerime çarpıcı bir örnektir. Keza böyle bir dizi
tesis ve kuruluş elden gitmiştir, gidecektir.
YENİ DÖNEM
10 AĞUSTOS SEÇİMLERİ; SONUÇLARI:
Değerli okurlarım, hepinizin gözlediği gibi
ülkemizin ve halkımızın hayati önemini arz
eden bir seçimde; alınan sonuçlar ile yapılan
doğrular ve yanlışlar birbirine karışmış, her
kafadan bir ses yükselmiş, sonuçta 14 milyon
insanın bu çok önemli seçimde görüşünü sunmamıştır. Recep Tayyip Erdoğan seçimleri 1.8
puan ile kıl payı ilk turda kazanmıştır. Ben bu
konuda kendi özel görüşlerimi siz değerli
Bakırköylülerle paylaşmak isterim.
İktidar yöneticileri her türlü devlet
olanaklarını seferber etmiş, her tarafa, her
türlü ulaşım imkanı ve vasıtayla ülkeyi
dolaşmış, büyük harcamalar yapmıştır. Diğer
yandan önce iki büyük köklü partinin ortaklaşa aday gösterdiği, sonradan 12-13 partinin
de desteğini alan, gerçekten centilmenliğiyle
mükemmel ve kusursuz bir devlet başkanlığını
yapabilecek muhterem bilim adamı ortaya
çıkarılmıştır.
Başlangıçta, kendisine karşı çıkanlar olmuş,
bir kırılgan dönem yaşanmıştır. Daha sonra
ise bazıları bu muhalefet (doğru veya yanlış,
mecburiyetten) kendisini desteklememiştir.
Ancak oldukça yüksek bir kesimde oy vermemiştir.
Sevgili okurlarım, bu noktada sizlerle şu
konuyu paylaşmak istiyorum. CHP’nin altı
okunda belirtilmiş, ilkelerine, Atatürk devrimlerine, özgürlüğe, demokrasiye, laikliğe,
cumhuriyete bağlı birisi olarak şu tespitlerimi
görüşlerinize sunuyorum.
1- Hiçbir kurum veya kişinin (genel merkez
dahil) parti örgütünü, tabanda emek verenleri
yok sayarak, onların düşüncelerini almadan
aday çıkarmak demokratik değildir.
2- Madem ki, parti geleneklerine, tüzüğüne,
değer verilmedi. Ortaya çıkanlar değerli
adaya, sahip çıkmamak (tüm büyük, küçük
partiler dahil) onu gerektiği gibi tanıtmamak,
halk ile daha çok buluşturulmaması çok yanlış
-
görevi sürdürülmelidir.
Konu ile ilgili sonuç olarak, yarım asırdır
oyumu verdiğim, çeşitli kademelerinde, en son
olarak da son seçimde verilen görevi yapan
sade bir vatandaş olarak şunu söylüyorum;
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve dirilişi,
uluslararası saygınlığı ile 90 yıldır ayakta
kalan siyaset kurumu CHP’ye herkes başkan
olamaz, herkes mevcut yönetime (ufak bir
arıza için) karşı çıkarak, bu yıkılamaz çınarı
deviremez. Bunu yapanlar ve hastalık halinde
her seçim sonucu daha içerde olmadan,
tecrübe kazanmadan, bir kaç yıllık partili veya
milletvekilleri hemen zirveye ulaşamazlar.
Sabredin, partiye ve ülkeye neler verebileceğiniz dersine iyice çalışın, ondan sonra
demokrasi çerçevesi içinde bu partide mutlaka
yer alırsınız.
Lütfen hep birlikte yeniden işbaşı yapınız,
kenetleniniz. Demokrasiye, insan haklarına,
cumhuriyete, özgürlüğe tutununuz.
İNANILMAZ ÇEVRE KİRLİLİĞİ
PANAYIR MANZARASI
Fikret TORAMAN
SİYASET VE ÇEVREMİZDEKİ
İNANILMAZ PİSLİK PANAYIRI
olmuştur.
3- CHP-MHP müşterek adayı olarak aday
yapılan değerli kişiye; günün şartlarını
düşünerek, oy vermemek veya sandığa gitmemekte ayrı bir yanlış olmuştur. Oyunu
veren bazı CHP milletvekilleri gibi eleştirini de
yaparsan, istifa dileğini de ortaya koyarsın.
Hem parti yöneticisi hem parti üyesi olacak
hem de alınan karara karşı çıkacaksın bu da
ayrı bir yanlıştır. Ülkenin sorunu hiçe
sayılmıştır.
4- Boykotçular, tatilciler, adamsendeciler, ilgisizler eğer CHP’ye ait olan 5 milyon kullanılmayan oydan 300 bin kullanılsaydı, durumu
değiştirebilirdi. Bu da fuzuli ve duyarsız bir
davranıştır. Verilmeyen oyların nereye
yaradığını görememek hatadır. Genel merkez,
milletvekilleri, bölgeye dağılmamış, örgütle
bütünleşmemiş, il yönetimi ile ilçe yönetimleri
de bu yanlışlıklara ayak uydurmuştur. Sonuçta
bütün bunlar %74 iştirak oranı ile bilinen
sonucu millete empoze etmişlerdir, yanlış yapmışlardır.
5- Şimdi bu saydıklarımıza rağmen genel
başkana kazan kaldırmak, acaba işe yarayacak mıdır? Bu hastalık CHP’nin ezeli ve ebedi
bir hastalık örneği midir? Tabanda ve özellikle
seçim sandıklarında azimle, özveri ile görev
yapanlar dışında kim tam olarak görevini
yaptı. Bu hususu sandıkta görevli kişi olarak
iddia ediyorum. Olağan üstü kongreye
gidilmeden aslında ilçe bazında kongre yapılmalıydı. Örgüt ve delegasyonun yenilenmesi,
gençleşmesi, kadınlara daha çok yer verilmesi
de ayrı bir koşuldur, ihtiyaçtır.
Sonuç olarak görüşüm: CHP bu ülkede bir
asıra varan geçmişi ile, ilkelerine, devrimlerine, gençlere, kadınlara, emekçilere verdiği
önemli değerler içinde, bütünü ile siyasette
kalmak, ona zarar verecek davranış biçimlerinden rakiplerini sevindirecek parçalanma
nedenleri ve söylemlerine mutlaka son verilmeli, layık olduğu konumu, gücü, uluslararası değerini, tavrını korumalıdır.
Yapılan itirazlara karşı koymalı, kurultaylar,
yeni yapılanmalar ile sağlam bir temel oluşturulmalıdır. Bu ülkenin huzurunu sağlamak
Yıllardır bölgedeki bir çevreci dernek yöneticisi ve üyesi olarak, Bakırköy çevresi, sahilleri,
Ataköy, Yeşilköy, Florya Sahilleri’ndeki çirkin
betonlaşma, işgaller, doğa katliamları, orman
ve ağaçların yok edilmeleri konusunda
uğraşan ve halen çalışan birisiyim. Bu
konuda seçimlerden önce Belediye
Başkanı Bülent Kerimoğlu’na dosya da
sundum.
40 yıllık Bakırköylü olarak Ramazan
ayından bu günlere kadar özellikle BakırköyYeşilköy-Florya sahil ve sokaklarındaki rezaletlere şahit olmadım.
Yaz aylarında tüm semtlerdeki ilçe vatandaşlarımız haklı olarak, deniz kıyılarına
giderek serinlemeye ihtiyaç duymaktadır.
Devlet ve belediyelerde bu ihtiyaca, bölgede
yaşayanların haklarını çiğnetmeden, onların
yaşamlarını zehir etmeden temin etmek durumundadır. Hem Büyükşehir hem de Bakırköy
Belediyesi görevlilerine, zabıtalarına, trafik ve
emniyet mensuplarına rica ediyorum. Bir
sabah 10-11 saatlerinde bu sahillere, bu
mahallelere geliniz. Yazık oluyor gerçekten bu
doğaya. Her gece ve gündüz ana arterler çift
yanlı, geniş kasalı vasıtalar tarafından tıkanıyor, sürücüleri ise sahilde mangal keyfi
yaparken, İETT otobüsleri ve tüm vasıtalar kilitleniyor, yolcular ve yaşayanlar perişan oluyor.
Sahilde biriken onbinlerce insanın gideceği
WC bulunmuyor. Yeşile, ağaca, doğaya zarar
veriyorlar. Suriyeli göçmenler ve günübirlikçiler sahilde yoğun mangal, içki alemleriyle,
gerçekten MEGA KENTİ, sığınmcı bölgesine
çevirmişlerdir. Ve son olarak 14 Ağustos’ta
HANE TECAVÜZÜ bile yapmışlardır.
İlgili yönetimlere, belediyeye, valiliğe,
muhtarlıklara, Büyükşehir Belediyesi’ne önemle duyurulur. Lütfen bölgeyi etüt ediniz. Birkaç
km ileride ki, komşu yer ve mahalle Florya
sahil ve tesislerinde bir tek mangal yakılmaz,
tertemiz konumda, korunmaktadır. Yeşilköy’ün
terkedilişine, pisliğine akıl erdirmek mümkün
değidlir. Sayın ilgililer, bu çok açık, net ayrımcılığın nedenini, millete anlatınız.
Mahalle halkı adına yöneticilere güveniyor,
bu yaşam biçimine çözüm üreteceklerine dair
umudumuzu koruyorum.
Son olarak da bir teşekkür borcumu yerine
getirmek isterim. Belediyemizin Yenimahalle’deki sağlık kurumunun Sayın Müdüresi
Dr. Nilüfer Demirbaş, insancıl ve çok yakın
ilgisine eşim ve şahsım adına şükranlarımı
sunuyor, sevgiler, mutluluklar diliyorum.
Sevgilim okurlarım, nice sağlıklı günler
diliyorum.
13
“Her zora girdiCimde, günün kuytu
saatlerinde dibimde bitivermek
zorunda deCilsin.” dedi,
karanlRkta karHRsRnda duran gölgeye.
Gölge gülerek, “Zora
girmek mi? Sen bence yolunu
bulup, itinayla yaptRklarRnRn
içinden çRkarsRn. Ben her
seferinde, ne zaman
akRllanacaksRn diye yanRnda
bitiveriyorum.” dedi. Gölge, elinde
bulunan iki anahtarR masanRn
üstüne yavaHça koydu. AnahtarlarR
kendisine getiren, kaçRncR gölgeydi
hatRrlamRyordu ama tek bildiCi her
gölgenin olan bitenden
haberdar olduCuydu.
IHRCR açmak için, yerinden
doCrulduCunda
karHRsRndaki ses, “SakRn RHRCR açma,
RHRCRn gölge oyunlarR benim gölgemi siler ve bunu çok iyi bilmene
raCmen niye yapRyorsun
anlamRyorum.” derken, ayakta
elektrik düCmesinin yanRna bir
adRmda gidip, sinsice gülmeye
baHlamRH, “Her zaman ki
HakalarRmdandR. Niye yaptRCRmR
sorma ne kadar HansRm olursa
olsun ben buyum anladRm artRk. Bu
yüzden bana vereceCin bu
anahtarlar bende bir boka yaramayacak.” dedi.
AynR anda içindeki sesi de
susturamRyordu. 0çindeki ses diyordu ki, “Sana ilk Hans verildiCinde,
sen yalanlarla iyiliCi ve aHkR
hakkettiCini, gölgelere
düHündürttün. DüHündürtme çabasR
içindeyken, anahtarlarR kendi
mezarRna gömmen gerekirken,
heyecana kapRlRp, baHka mezara
gömdün. Ve yakalanRnca, geldiCin
yere geri gönderildin. Herkese
ikinci Hans verilmez bari bu sefer
önce kendini, sonra gölgeleri
kandRrma.” diyordu.
Gölgenin sesi, kendi sesi, içindeki
ses derken yeniden aklR karman
çorman olmuHtu. BildiCi tek Hey
vardR, geldiCi yere yeniden git gel
yapmak istemiyor, artRk bu dünyada kalmak istiyordu.
0çindeki diCer ses, bir anda diline
dökülüp, karHRsRnda duran gölgeye
bakarak, “Tekrar geri dönmek
istemezken, baHaramayacaCRmR da
iyi biliyorum. Kendim ile ilgili bu
kadar umutsuzken, birbirinden
haberdar olan farklR her gölge,
benden nasRl bu kadar emin olabiliyor?” dedi, kRrgRn, umutsuz ses
tonuyla.
Gölge sakince, “Herkes ikinci HansR
bizim alemde hak eder. Önemli
olan hak ettiCine sahip çRkman. Bu
sefer ne kendini ne bizi kandRr. MRH
gibi aHkR, iyiliCi yaHama, parayR ve
çRkarR seçme. Bu zamanda insanlar
aleminde geçerli olmayanR seç. Bu
sefer gerçekten bizi
inandRrdRCRnda, kendi mezarRnRn en
dibine, gece yarRsR iyilik ve aHk
anahtarlarRnR göm. Zaten bu
durumda buradaki yerin
geçerliliCini kazanacaktRr.” dedi.
OturduCu yere çöküp, baHRnR
geriye yasladR,
“YapamRyorummmm!!! Olmuyorrrrrrr!!! Ruhum bir yerde tRkanRyor.
0htiras, para ve çRkar önden
koHturuyor. YalvarRyorum uCraHma
benle, beni geri gönder.” dedi,
titreyen ses tonuyla.
Gölge bir anda Hiddetlenerek,
“Yeterrrrrrr!!! Sus artRkkkkk!!! Sen
burada kalmak zorundasRn. DiCer
alem için bir iyilik yap ve burada
PIN AR KUMSAL
evinden ayrRldRCRnda, kulaklarRnda
dinmeyen uCultu yerini dinmek
bilmeyen baH aCrRsRna
bRrakmRHtR. Hiç düHünmeden
yataCRna uzanRp, derin uykuya
daldRCRnda, ruhu yeniden
bedeninden çRkmRH, köHeden
kendisini izliyordu ve Himdi
bilinmedik bir düHün içine
girmiHti.
DüHte, Bayram’Rn niHanlRsR ile el ele
sahilde oturuyorlardR. KRzRn buCulu,
zeytin karasR gözleri içini eritirken,
Bayram onlarR uzaktan hem
mahcup hem HaHkRn izliyordu.
Ama onlarRn umurunda olmadan
birbirlerine kur yapRp,
öpüHüyorlardR. Bir an ruhu
bedeninde sarsRldR, üzüldü,
ne yapacaCRnR HaHRrdR,
hangi evrende olduCunu
bulamayRp, tökezledi.
Ruhu onu cezalandRrmak
üzereyken, karanlRktaki ses ile irkilip uyandR. Sesin geldiCi yöne
doCru, yataktayken kafasRnR
çevirdiCinde, gölge dedi ki,
“GördüCün düH veya rüya da diyebiliriz, birinci HansRn yani sana verilen ilk hayatRn. Sen bu gördüklerini bire bir yaHadRn, yaHattRn. 0kinci
HansRnR iyi deCerlendir diye, sadece
küçük bir hatRrlatma yapmak istedik. ZamanRnda bunlarR yaHarken,
pek umursamadRCRndan ruhunun
bu düHle bu kadar incineceCini
düHünmemiHtik.”
Gölgenin söyledikleri ile sarsRlRp,
erkek halinden utanmadan
aClamaya baHlamRHtR. Bir yandan
aClarken, bir yandan duygularRnR
dile getirmeye baHlamRHtR. “Ben
Himdi hatRrlRyorum. Yani siz
düHlerime müdahale edince, daha
net hatRrladRm her Heyi.”
Gölge, omzuna sRcak bir temas hissettirdikten sonra, “Bizim için
önemli olan ruhunun hazRr
olmasRydR. Ama daha fazla denemeye gerek yok çünkü sen ilk defa
yaptRCRn hatadan acR çekip, gözyaHR
döktün. Bence burada kalmayR
hakkettin ve bu gece yarRsR kendi
mezarRna gidip, anahtarlarR en
derine gömmelisin.” dedi.
Pür telaHla, yataCRndan fRrlayRp RHRCR
açtR, gölgeyi baHRndan savRp,
hemen üstünü giyindi. En yakRn
taksi duraCRndan, taksi çaCRrRp,
mezarlRCRn yolunu tuttu. MezarlRCRn
önünde, gece yarRsRnRn olmasRnR
bekledi. Saat gece yarRsRnR
vurduCunda, anahtarlarR gömmek
üzere mezarRnR kazmaya
baHlamRHtR. AnahtarlarR topraCRn
en derin yerine yerleHtirirken,
arkasRnda bir ses iHitti. Kendi
sesinin yankRsR, “Herkesi
kandRrabilirsin ama beni asla. Ben
kim miyim? Tabi ki senin ruhun.
0nsan bir tek kendine yalan
söyleyemez. Ebediyetin artRk bu
dünyada deCil, sonsuza dek
geldiCin yerde. Senden gölgeler
olarak, insanlara verilecek ikinci
Hans ihtimalini, dünyadan yok
etmeme iyiliCini istedik, onu bile
beceremedin.” dediCi gibi,
havalandR. Gölge havalanRrken,
O’nu da içine aldRCRnR hissetti.
AvuçlarRnda, anahtarlar yoktu,
ceplerini yokladR, ceplerinde de
anahtarlar yoktu. Kendini ne yerde
ne gökte hissettiCi sRrada,
mezarRna uzaktan bakabiliyordu ve
anahtarlar gömülmeden topraCRnRn
üstünde kalRvermiHti.
SON SÖZ: Tatil sonrasR
düHündürücü öykü olsun istedim...
YORUM S3Z3N
BakRrköy’ün hemen her cadde ve
sokaCRnda bu görüntüleri görmek
mümkün. AraçlarRnR kaldRrRmlara
rastgele bRrakan sürücüler nedeniyle
kaldRrRmlarR kullanamayan
BakRrköylüler feryat ediyor.
Biz de kRsa bir YeHilköy turunda
aHaCRdaki görüntüleri kaydettik.
Yorumu size bRrakRyoruz.
0K0 ANAHTARA, 0K0 DÜNYA
kalmayR baHar. ECer kalamazsan,
yani baHaramazsan sen son kiHi
olduCundan diCer alemin
inançlarRnR yok edeceksin ve artRk
dünyada kimsenin ikinci HansR olamayacak.” dedikten hemen sonra
iyiliCin ve aHkRn anahtarlarRnR
ortadaki sehpanRn üstüne koydu.
GözyaHlarR içinde, baHR geride
tavanR seyrederken, olduCu yerde
ne kadar kaldRCRnR bilmezken,
ortalRCRn sessizliCe gömüldüCünü
fark edince, RHRCR yakmak aklRna
geldi. IHRCR yakmRHtR çünkü gölgelerin sessizlik içinde
kaybolduCunu artRk öCrenmiHti.
OlduCu yerde doCrulup, orta sehpada duran iki anahtarR eline alRp
iyice okHadRCRnda, sis perdesi
aralandR. YolculuCu baHlamRHtR.
AslRnda sahne ve oyuncular
arasRnda bir fark yokken, henüz
kendisi farkRnda deCildi. FarkRnda
deCildi çünkü artRk eski ruhu
bedeninden ayrRlmRH, gözetleme
kulesine dönüHüp, tüm yaHananlarR
ve yaHanacaklarR köHeden izlemeye
baHlamRHtR.
Bankada, müHteri temsilcisi olarak
çalRHRyordu. En yakRn arkadaHR
Bayram’dR. Bu koca Hehre tayini
çRktRCRnda, iHi hazRr olsa da pansiyon köHesinde sürünmek üzereyken,
kalacak yer bulmasR zaman
alacaCRndan, Bayram ona ailesi ile
yaHadRCR evi açmRHtR. Bayram,
hesapsRz, hemen güvenen, sevgi
adamR olmasRna karHRlRk kendisiyle
zRt karaktere sahip dünyalar güzeli
bir niHanlRsR vardR. Gerekli parayR
biriktirdiklerinde, evleneceklerdi.
Gerçi Bayram ile kendisi de yakRn
iki arkadaH olarak, zRt karakterlerdeydiler.
Gel zaman, git zaman, kendisine
ev bulmuH, Bayram’Rn da yardRmR
ile kararRnca evini döHemiHlerdi.
Evinde ilk olarak aCRrlayacaCR misafirleri, zamanla kardeH gibi
olduCu Bayram ve niHanlRsR idi.
Bayram ve niHanlRsR evine geleceCi
gün, sis perdesi aralandRCR gibi
kapanmRH, ruhu yeniden bedenine
girivermiHti. ArtRk köHeden bir yerden izlemiyor, tamamen sahnenin
ortasRna düHmüHtü.
Bayram’Rn niHanlRsR fazlasRyla
meraklR, güzel bakan bir genç
kRzdR. Bayram’Rn niHanlRsR ile
arasRnda bilmediCi bir heyecan
vardR. KRzRn gözlerine bakRnca eriyor, sanki göz göze gelince
aralarRndaki sRr her neyse sadece
gözleriyle konuHabiliyorlardR.
Bayram aralarRnda olmalarRna
raCmen, hiç umurlarRnda deCildi.
Bayram ise her iki sevdiCi insanRn
kardeH kadar yakRn olduklarRnR
düHünüp, içten içe seviniyordu.
Gün bitiminde, Bayram ve niHanlRsR
BAKIRKÖY GENEL3NDE
ASFALT YEN3LEME
ÇALI+MALARI YAPILACAK
BakRrköy Belediyesi Fen 0Hleri
MüdürlüCü, BakRrköy genelinde
asfalt, alt yapR, tretuvar yapRm
bakRm ve onarRm iHini ihaleye
çRkarRyor.
0hale 18 Eylül 2014 tarihinde saat
11.00'da BakRrköy Belediye Meclis
BinasR’nda bulunan Encümen
Salonu’nda gerçekleHtirilecek. Söz
konusu iH 75 günde tamamlanacak.
BakRrköy Belediyesi’nden ihale ile
ilgili yapRlan açRklamada,
“BakRrköy ilçe dahilinde Asfalt,
AltyapR ve Tretuvar YapRm, BakRm
ve OnarRm 0Hi yapRm iHi 4734 sayRlR
Kamu 0hale Kanunu’nun 19’uncu
maddesine göre açRk ihale usulü
ile ihale edilecektir.” denildi.
16
CHP’nin ilkelerine, tüzü/üne, prensiplerine sonuna kadar sayg>l>y>m ama
Bak>rköy halk>n>n yarar>n> gözetmek
amac>yla gerekirse Kadir Topba4’la,
hükümetle konu4mak, kendi prensiplerimizden ödün vermek sizin ama
Bak>rköy halk>n>n yarar>na da her
türlü olumlu ili4kiyi sürdürmek
niyetinde olaca/>m. Bu sözün gere/ini
yerine getirmeye çaba gösteriyorum.
Hem Büyük4ehir Belediye Ba4kan> ile
hem mar ve ehircilik Bakanl>/> ile
Bak>rköy halk>n>n istek ve taleplerini
ilettim. Kendilerinden bu konuda yetki
ve yasa yapma gücü onlarda oldu/u
için destek sözü ald>m ama ne
kadar>n> hayata geçirece/iz. Hep birlikte görece/iz
CUMHURBAKANLILI
SEÇM
Cumhurba4kanl>/> seçimi yap>ld>. Yandaki seçim
sonuçlar>n> gösteren tabloda da görülece/i gibi
Bak>rköy’deki 170 bin seçmenden 51 bin seçmen
sand>/a gitmedi. Bu konuda ne söylersiniz?
Çok üzüldüm. Genel olarak Cumhurba4kanl>/>’n>n
kaybedeni kimdir diye bakt>/>m>zda iki kaybeden
var. Birincisi, çat> adaya destek veren CHP ve MHP
en büyük iki parti olarak deste/ini ilan etmi4ti. Ama
seçim sonras>nda iki kaybeden oldu.
Kentli MHP’li seçmen üzerine dü4en sorumluluklar>
yerine getirdi, oy verdi. Ama köylü ve k>rsal kesimdeki MHP’li seçmen maalesef din referans> a/>r
oldu/u için AK Parti Genel Ba4kan>’na oy vermeyi
tercih etti. Kaybeden bence MHP’li k>rsal kesim seçmeniydi. kinci kaybeden de CHP’nin kentli burjuva
seçmeniydi. Sürekli tart>4an, sürekli ele4tiren, sürekli sorgulayan ama yaz>n tatile gitmekten ve
4ezlongtan kalk>p gelmekten imtina eden kentli
burjuva seçmendi. Çok üzüldüm. Bak>rköy’de de 51
bin yurtta4>n sand>/a gelmemesi ve bunlar>n hemen
hemen yüzde 90’n>n>n CHP’li seçmen olmas> beni
ayr>ca yaralad>. Ben kendi kampanyamda ne kadar
çal>4t>ysam, Ekmeleddin Bey’in seçilmesi için de o
kadar gayretli çal>4t>m. Hatta ço/u zaman Ekmeleddin Bey’in bro4ürünü Özgürlük Meydan>’nda kendi
elimle da/>tt>m. Fakat yurtta4>n ilgisizli/i,
duyars>zl>/> beni çok derinden yaralad>. Bu ülkenin
yar>nlar> için böyle bir kay>ts>zl>/a kimsenin hakk>
yok. Tabi gönül isterdi ki ba4ka bir aday da olabilir,
ama böyle bir adayla yola ç>k>lm>4sa hiç olmazsa bu
ülkenin gericili/ine ve bölücülü/üne kar4> bir arada
durmay> bilmek laz>md>. Bunu yapamayan ve
sand>/a gelmeyen seçmen, bence en büyük vebali
onlar ta4>yor. Onlara da buradan sitem iletiyorum
ancak. En üzücü yan> da bu ülkenin iki temel
sorunu var. Ekonomiyi bir 4ekilde a4ar>z. Bazen
insanlar yoksulluktan peri4an halde. Bir
bak>yorsunuz hiç beklemedi/i anda bir yak>n
akrabas>ndan bir miras kalm>4. Hiç tan>mad>/>
halas>ndan. Bir anda refaha ula4>yor. Bu ülkenin
kaynaklar>, bu zorluklar> a4maya yeter. Ama bu
ülke, 4unu a4amaz. Birincisi gericilik, ikincisi
bölücülük. Bununla mücadele etmek zorunday>z.
Her ça/da4, yurtsever, Atatürkçü, yurtta4>n görevi
bu. Bu ülkede yar>n öbürgün bölücülerle, gericilerin
ittifak yapt>/> bir ülkede bizlerin ya4ama ko4ullar>
zorla4>r.
Ben Pazar günü 10 A/ustos’ta sand>klar>
dola4>yorum. Bir han>mefendi ben size oy verdim,
4unlar 4unlar eksik kald>
dedi. Ben aynen 4u
cevab> verdim.
Han>mefendi verdi/iniz
oy için partim ve kendim
ad>na müte4ekkirim. Ama
beni bir belediye ba4kan>
yapmaktan öte siz, (k>sa
kollu giyinmi4ti) haddimi
a4arak, böyle giyinmek
için oy veriyorsunuz
dedim. Ak4am>n bir
saatinde çocuklar>n>z
güven içinde 4u bahçede
oynayabilsin diye oy
veriyorsunuz.
Çocuklar>n>z özgürce, bu
ülkenin laik, ça/da4,
e/itim sisteminden
e/itimini alabilsin diye oy
veriyorsunuz. Yoksa ben
aç aç>kta, sokakta kalm>4,
i4 arayan bir adam
de/ilim ki, sana oy
verdim de belediye
ba4kan> yapt>m diyorsun.
Evet ben siyaset yapma
arzusunday>m, siyasette
hedefleri olan bir insan>m. Ama bana verdi/iniz oy
kadar sizin yar>nlar>n>z ile ilgili kayg>lar>n>zdan
dolay> oy verdiniz. Yani ID teröristlerinin yar>n
öbürgün gelip insanlar>n bo/az>n> kesmesin diye oy
verdiniz. Yoksa kimse sizi gazeteci, beni belediye
ba4kan> yaps>n diye oy vermiyor. Herkes kendisi
daha mutlu, daha refah içinde, çocuklar>n>n
gelece/ini kurabilece/i, ça/da4 kurumlarda e/itim
alan, ça/da4 adaletle yarg>lanabilen, ekonomisiyle,
d>4 siyasetiyle daha ya4anabilir bir Türkiye için oy
veriyor. Yoksa kimse, size bana ya da Kemal Bey’e
bir ba4kas>na oy vermiyor. Herkes kendi gelece/i
için oy kullan>yor.
Son olarak söylemek istedikleriniz neler?
45 ya4>nday>m. Siyasette hedefleri olan bir insan>m.
Siyasette hedefi olan insanlar>n
yapmas> gerekenleri yapmak
için yola ç>kt>m. K>sa vadede 5
y>l belediye ba4kanl>/> yapay>m
sonra da gidip tatil yapay>m
hedefinde de/ilim. Ben siyasi
hedefleri olan birisiyim.
Dolay>s>yla att>/>m her ad>m> 5
y>l, 10 y>l, 20 y>l sonra nerede
olaca/>m> hesap ederek
at>yorum. Bu nedenle de daha
çok çal>4maya özen gösteriyorum. Olabildi/ince halkla bir
arada olmaya çal>4>yorum.
Olabildi/ince iyi bir yönetici
olmaya, kamunun yarar>n>,
kamunun haklar>n> korumaya
özen gösteriyorum ama CHP’nin
temel de/erlerine, Atatürkçü
dünya görü4lerine, bu ülkenin
AB’ye Avrupa’ya yakla4mas>
yönündeki çabas>na ve gayretlerine bende katk> sunmaya
elimden geldi/ince bir niyet ve
arzu içindeyim. Bir de en önemlisi bu ülkenin en güvenilir, en
dürüst siyasetçilerinden biri
olarak ad>mdan söz ettirmek
gayreti ve çabas> içindeyim. Çünkü bu ülkenin
temel harçlar>ndan bir tanesi güvenilirlik ve
dürüstlük. Bunu yapmak zorunday>z. Her
siyasetçinin görevi bu olmal>d>r. Hedefi olan bir
siyasetçi olarakta en çok bunu önemsiyorum
Te4ekkür ederiz say>n ba4kan...
Belediye otobüsleri +ükran Çiftlii Sokak ve Cumhuriyet Meydan giriinde yaya trafiini kilitliyor
GEÇ G E Ç E B L R S E N ( ! )
Özellikle sabah ve akHam saatlerinde; belediye ve halk otobüsleri, Cumhuriyet MeydanR
yanRndaki otobüs plantonluCu
dolu olduCundan BakRrköy
Belediyesi önündeki ükran
ÇiftliCi Sokak ve Cumhuriyet
MeydanR giriHinde uzun kuyruklur oluHturuyor. Yolun saC
Heridini tamamen ve uzun süre
iHgal eden otobüsler yüzünden
özellikle Ataköy istikametinden
gelenler dakikalarca yolun
açRlmasRnR bekliyor.
Bu arada Cumhuriyet MeydanR
giriHini de kapayan otobüsler
yayalara da zor anlar yaHatRyor.
17
KONUK YAZAR
YILMAZ BACACI
BakRrköy’de sazlR sözlü ramazan
ACustos, gazetenin tatil dönemi
olduCu için yazmam gereken
birçok konuyu ancak bu ay
sizlerle paylaHabiliyorum.
BakRrköy Belediyesi’nin geleneksel olarak sürdürdüCü iftar
çadRrlarR bu yRl da devam etti.
GeçmiH dönemlerde yapRlanRn
yanRnda bu yRl Ramazan AyR
boyunca Botanik Park’ta
Ramazan etkinlikleri de düzenlendi. Bunlar iyi Heyler tabi ki
çadRr da kurulmalR, etkinlikler de
yapRlmalR. Ancak bunlar
yapRlRrken belediye bütçesi de
düHünülmeli. HayRrseverlerin
yardRmlarRyla verilen iftar yemeklerinde belediye bütçesinden
harcama yapRlmadRCR biliniyor.
Bilinmeyen bir Hey var o da iftar
yemekleri ihalesini kimlerin
aldRCR. DuyumlarRma göre ihaleyi
alan firma yeni kurulmuH, iH
deneyimi yok. Daha da ilginç
olanR üç ortaklR bir Hirket ve
Belediye BaHkanR Bülent
KerimoClu’nun yakRn köylüleri
olduCu Heklinde. KerimoClu’nun
yakRnR olduklarRnR da Hirket
ortaklarRndan H.T bizzat kendisi
söylemiH. Meclis Üyesi Baki
Gövtepe’nin sorumluluCunu
üstlendiCi Ramazan konserlerinin
parasR da hayRrseverler
tarafRndan karHRlandRysa vay
BakRrköylü’nün haline.
Her yer Cumhuriyet Gazetesi
BakRrköylüler’in dikkatini çekmiH
olmalR ki bana da Hikayette
bulundular. Belediyenin hangi
birimine gitsek deste deste
Cumhuriyet Gazetesi var. Bunun
gerekçesi nedir? 0nsanlara
Cumhuriyet Gazetesi’ni okutmak
mR? Yoksa gazeteye bir anlamda
destek saClamak mR?
GördüCümüz kadarRyla
KerimoClu, ulusal basRnRn bazR
yayRn organlarRnda sRkça yer
almakta. Hatta bazR etkinlik
programlarRnR da sanal medya
üzerinden paylaHmakta. 0Hin
ilginç yanR sosyal medya
üzerinden paylaHRlan görüntülerin altRna yorum yapan
vatandaHlar da var. Var olmasRna
var da yalnRzca övgü sözlerinin
yer aldRCR yorumlar var. EleHtiri
yapRlan yorumlar nedense
gizleniyor. Neden gizleniyor der-
seniz ben de bir yorum
yapmRHtRm göremedim.
UnutmayRnRz ki eleHtiriye açRk
olmayanlar baHarRyR yakalayamaz. Bülent KerimoClu’nun
siyasetten beklentilerinin yüksek
olduCu biliniyor. O halde neden
eleHtiriden korkuyorsunuz.
Kerimo/lu Hac>bekta4’a
Damgas>n> vurmu4
BAKIRKÖY BELED3YES3
252 K3+3Y3 3+E ALACAK
BakRrköy Belediyesi, belediyenin
bilgisayar sistemlerine yönelik
faaliyetlerini yürütmek amacRyla
geçici süreli 90, Kültür ve Sosyal
0Hler MüdürlüCü’ne ve baClR birimlerine ise 3 ay süreyle
çalRHacak 162 kiHi olmak üzere
toplamda 252 personel alacak.
BakRrköy Belediyesi tarafRndan
Elektronik Kamu AlRmlarR Platformu’na (EKAP) verilen ihale
ilanlarRnda; “BakRrköy Belediyesi’nin bilgisayar sistemlerine
yönelik faaliyetlerini yürütmek
üzere geçici süreli hizmet alRmR
ve birimlerine 3 ay süreyle 162
kiHilik personel destek hizmet
alRmR, 4734 sayRlR Kamu 0hale
Kanunu’nun 19. Maddesi’ne
BELED3YE, 3+Ç3LERLE ANLA+TI
Gazetelerden biri “KerimoClu
HacRbektaH’a DamgasRnR Vurdu”
Heklinde manHet atmRH. Bunlar
güzel Heyler. YapRlan iHler
vatandaHlar tarafRndan beCeni ve
taktir toplar, siyasilerde bunlarRn
karHRlRCRnR yükselerek alRrlar. 1.2
Milyon lira harcayarak Kemal
KRlRçdaroClu isminin verildiCi
Kültür Merkezi açRlRHRna damga
vuran KerimoClu, kültür merkezi
açRlRH kurdelesi kesilirken çekilen
fotoCrafta neden yok? Hatta
HacRbektaH anma etkinlikleri
video görüntüleri neden sosyal
medyada yayRnlanmadR?
DuyumlarRma göre basRn bürosuna evli bir çift alRnmRH. BaHkan
yardRmcRlarRndan Taner
ÖCünç’ün tanRdRklarR olduCu
söyleniyor. 0He yeni alRnan bu
arkadaHlar da HacRbektaH’R anma
etkinliklerine götürülmüH. Video
çekimleri yapmak için giden karRkoca iHlerini tam olarak
yapamamRH olmalRlar ki görüntüler paylaHRlmadR.
BakRrköy Belediyesi ile Türk 0H’e
baClR Belediye 0H SendikasR
arasRnda uzun süren görüHmeler
sonunda sendikalR iHçilere
yapRlacak zam oranlarRnda
anlaHma saClandR.
0Hçilere ilk yRl için %8,5 ikinci yRl
için enflasyon oranRna göre zam
yapRlacak. Yunus Emre Kültür
Merkezi’nde çalRHan iHçiler için ise
A Grubu %10, B Grubu %12, C
Grubu için de %15 oranlarRnda
zam yapRlmasR noktasRnda
anlaHmaya varRldR.
S.Nadir Ataman
Milletvekilli/i’ne mi soyunuyor?
BaHta Ataköy olmak üzere,
BakRrköy’ün bazR mahallelerinde
evlerin günlük olarak kiraya verilmesi üzerine olaylar
BakRrköy Belediyesi’nin genç
meclis üyelerinden Süleyman
Nadir Ataman MilletvekilliCi’ne
mi oynuyor? Son dönemlerde
basRnda sRkça yer aldRCRnR
gördüCümüz Ataman, eCer
MilletvekilliCini düHünüyorsa
önce ikamet ettiCi bölgeyi ve
insanlarR iyi tanRmalR. 0BB Meclis
Oturumu’nda BakRrköy
Cumhuriyet (Özgürlük) meydanR
ile ilgili önerge veren Ataman
henüz BakRrköy’ü tanRyamamRH
olmalR ki meydanRn olduCu yeri
Ebuzziya Caddesi ve 0ncirli Caddesi’nin kesiHtiCi yer olarak
belirtmiH. DoCrusu Fahri Korutürk
(0stasyon) Caddesi ve 0ncirli Caddesi olacak sayRn Ataman
aklRnRzda bulunsun.
göre açRk ihale usulü ile ihale
edilecektir.” denildi.
BakRrköy Belediyesi Kültür ve
Sosyal 0Hler MüdürlüCü’ne ve
baClR birimlerine 3 ay süreyle
162 kiHilik personel destek
hizmet alRmR BakRrköy Belediyesi
Meclis BinasR Encümen Salonu’nda 01 Eylül 2014 tarihinde saat
10:00’da, BakRrköy Belediyesi’nin
bilgisayar sistemlerine yönelik
faaliyetlerini yürütmek üzere
geçici süreli 90 personel
çalRHtRrRlmasR hizmet alRmR ihalesi
de yine aynR gün BakRrköy
Belediye Meclis BinasR Encümen
Salonu’nda saat 14:00’de
yapRlacak.
BilindiCi üzere BakRrköy Belediyesi borçlarRndan dolayR iHçilere
zam yapmakta zorlanRyordu.
Bunun üzerine sözleHmeleri bir
türlü imzalanmayan iHçiler de 28
ACustos 2014 gününden geçerli
olmak üzere grev kararR almRHtR.
Grev gününe sayRlR saatler kala
son bir görüHme daha yapan
BakRrköy Belediye BaHkanR Bülent
KerimoClu ve sendika temsilcileri
saatler süren toplantR sonunda
anlaHmaya vardRlar.
(Yavuz ARPACIK)
Ataköy’de günlük kiralamalar
tüm hzyla devam ediyor
HAN ENGELLENECEKT?
çRkmRH, yetkililer gerekli önlemleri alacaklarRnR kamuoyuna
duyurmuHlardR.
Ancak her konuda olduCu gibi
Türkiyemiz’de yasaklar birkaç
saat veya birkaç gün sürüyor.
Ataköy’de evlerin günlük kiraya
verilmesi son günlerde önemli
artRH gösteriyor. Evleri kiraya
verenler her türlü yola
baHvuruyor. YukarRdaki fotoCraf
26 ACustos günü 0ncirli Caddesi’nde çekildi.
“Ataköy’de günlük kiralRk
daire” ve telefon numarasR
yazRyor.
OlaylarRn önüne geçmenin tek
yolu yetkililerin kalRcR önlemler
almasR olduCu söyleniyor.
18
07 TEMMUZ 2014 PAZARTES2
Ekseriyetin bulunduBu tespit edilerek [email protected]
Meclis 1. [email protected] Vekili Mahir Çelik tarafIndan
açIldI. Selim Malgaz, Yahya Gö[email protected], Baki
Gövtepe, 2brahim Gündüz, Muzaffer ahin ve
Ali TürkoBlu’nun izinli sayIlmalarIna oybirliBi
ile karar verildi. Gündem okundu, oy birliBi ile
kabul edildi. Gündem maddelerinin
görü@ülmesi neticesinde; 1- Ruhsat ve Denetim
MüdürlüBü’nün ilçemiz dahilinde faaliyet
gösteren otel ve [email protected]@ merkezi bünyesindekiler hariç olmak kaydIyla erkek berberleri ve
bay-bayan kuaför salonlarInIn erkek bölümü
de dahil Pazar günleri kapalI olmalarIna dair
evrakIn Hukuk Komisyonu’na havalesinin
oybirliBi ile kabulüne, 2- Kültür ve Sosyal [email protected]
MüdürlüBü’nün baBlI bulunduBu birimlere ait
ücret tarifelerine dair evrakIn Tarife Komisyonu’na havalesinin oybirliBi ile kabulüne, 3Emlak 2stimlak MüdürlüBü’nün Ç[email protected] ve
Görev YönetmeliBi’ne dair evrakIn Hukuk
Komisyonu’na havalesinin oybirliBi ile kabulüne, 4- Mali Hizmetler MüdürlüBü’nün
Kurumsal Düzeyde 2nsan KaynaklarI ve EBitim
MüdürlüBü bütçesinden Kültür ve Sosyal [email protected]
MüdürlüBü’ne ödenek aktarIlmasIna dair
evrakIn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirliBi ile kabulüne, 5- Mali
Hizmetler MüdürlüBü’nün Kurumsal Düzeyde
Özel Kalem MüdürlüBü bütçesinden Kültür ve
Sosyal [email protected] MüdürlüBü’ne ödenek
aktarIlmasIna dair evrakIn Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havalesinin oybirliBi ile kabulüne, 6- Mali Hizmetler MüdürlüBü’nün
Kurumsal Düzeyde Kültür ve Sosyal [email protected]
MüdürlüBü bütçesinden Destek Hizmetleri
MüdürlüBü’ne ödenek aktarIlmasIna dair
evrakIn Plan ve Bütçe Komisyonu’na
havalesinin oybirliBi ile kabulüne, 7- 2nsan
KaynaklarI ve EBitim MüdürlüBü’nün Ç[email protected]
ve Görev YönetmeliBi’ne dair evrakIn Hukuk
Komisyonu’na havalesinin oybirliBi ile kabulüne karar verilerek [email protected] Meclis 1. [email protected]
Vekili Mahir Çelik tarafIndan 09.07.2014
Ç[email protected] günü saat 15:00’de toplanmak
üzere kapatIldI.
09 TEMMUZ 2014 ÇARAMBA
Ekseriyetin bulunduBu tespit edilerek [email protected]
TEMMUZ 2014
BELEDÝYE MECLÝSÝ’NDE
NELER GÖRÜÞÜLDÜ?
Belediye [email protected] Bülent KerimoBlu tarafIndan
açIldI. Geçen [email protected] ait zabIt özeti okundu,
oybirliBi ile kabul edildi. Adalet ve KalkInma
Partisi Grubu’nun [email protected] olduBu “2004
yIlIndan sonra BakIrköy Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin [email protected]” ile “BakIrköy’ deki reklam
panolarInIn kiralanmasI” hakkIndaki yazIlI
soru önergeleri okundu, [email protected] MakamI’na
havale edildi. Gündem maddelerinin
görü@ülmesi neticesinde; 1- Park ve Bahçeler
MüdürlüBü [email protected] “Boztepe ParkI’na Abdullah
Cömert ParkI isminin tekrar verilebilmesine”
dair [email protected] Teklifi’nin 5 ret (Hasan Kaptan,
Fatma Elmasgül Torun, [email protected] 2lgin Oktay, Servet
Toraman, 2brahim [email protected]) oya [email protected] oyçokluBu
ile kabulüne, 2- Özel Kalem MüdürlüBü
[email protected] “Belediyemiz ile [email protected] Belediyesi
arasInda [email protected] Belediye [email protected] KurulmasI”
hakkIndaki [email protected] Teklifi’nin oybirliBi ile
kabulüne, 3- [email protected] Hizmetleri MüdürlüBü
[email protected] “Ardahan 2li Hanak Belediye [email protected]
yol sulama ç[email protected] kullanIlmak üzere
bir adet Su Tankeri’nin Bedelsiz Devri”
hakkIndaki [email protected] Teklifi’nin 5 çekimser
(Hasan Kaptan, Fatma Elmasgül Torun, [email protected]
2lgin Oktay, Servet Toraman, 2brahim [email protected])
oya [email protected] oyçokluBu ile kabulüne karar verilerek [email protected] Belediye [email protected] Bülent
KerimoBlu tarafIndan 11.07.2014 Cuma günü
saat 15:00’de toplanmak üzere kapatIldI.
11 TEMMUZ 2014 CUMA
Ekseriyetin bulunduBu tespit edilerek [email protected]
Meclis 2. [email protected] Vekili Selim
Malgaz tarafIndan açIldI. Mahir Çelik, Muzaffer
ahin, ükrü AydIn, Sinan Emre
KIzIltuB ve Ali TürkoBlu’nun izinli sayIlmalarIna
oybirliBi ile karar verildi. Geçen
[email protected] ait zabIt özeti okundu, oybirliBi ile
kabul edildi. 2nsan KaynaklarI ve EBitim
MüdürlüBü’nün Birim Müdürü ve Üst Yönetici
kadrolarIna yapIlan atamalara dair
bilgilendirme yazIsI okundu. Adalet ve
KalkInma Partisi Grubu’nun [email protected] olduBu 3
adet yazIlI soru önergesi okundu, [email protected]
MakamIna gönderildi.
Gündem maddelerinin görü@ülmesi neticesinde;
1. Sosyal YardIm [email protected] MüdürlüBü [email protected]
Görev ve Ç[email protected] YönetmeliBi’ne dair
evrakIn Hukuk Komisyonu’na havalesinin
OybirliBi ile kabulüne,
2. Emlak 2stimlak [email protected] MüdürlüBü [email protected]
Tasarrufu Belediyemize ait Ömer Naci
Sokak ve uzantIsI olan Ebuzziya Caddesi’ne
baBlanan 80 metre uzunluBundaki kullanIm
hakkIna dair evrakIn Hukuk Komisyonu ile
Harita Komisyonu’na havalesinin oybirliBi
ile kabulüne,
3. Temizlik [email protected] MüdürlüBü [email protected] Çevre
Temizlik Hizmet AlImI [email protected] süresine dair
[email protected] Teklifinin 5 Red (Hasan Kaptan,
Fatma Elmasgül Torun, [email protected] 2lgin
Oktay, Servet Toraman, 2brahim [email protected]) oya
[email protected] oyçokluBu ile kabulüne,
4. Fen [email protected] MüdürlüBü [email protected] Kamu Kurum
ve [email protected] ile Milli EBitime baBlI
okullarIn bakIm onarIm ve tadilatIna dair
[email protected] Teklifinin OybirliBi ile kabulüne,
5. 2mar ve BayIndIrlIk Komisyonunun Cevizlik
Mahallesi 794 ada 66 parsele ait 1/1000
ölçekli uygulama imar planI tadilatI teklifine
dair Raporunun OybirliBi ile kabulüne,
6. 2mar ve BayIndIrlIk Komisyonunun Kartaltepe Mahallesi 59 pafta 843 ada 146
parsele mahreç saBlanmasIna [email protected] 1/1000
ölçekli uygulama imar planI [email protected]
teklifine dair Raporunun OybirliBi ile kabulüne,
7. 2mar ve BayIndIrlIk Komisyonunun Sultangazi 2lçesi SultançiftliBi Mahallesi 181
ada 31 parsele dair tapu kütüBüne erh konularak bedelsiz devir tescil [email protected]
yapIlmasI için Belediye [email protected] yetki verilmesine dair Raporunun OybirliBi ile
kabulüne karar verilerek [email protected] Meclis 2.
[email protected] Vekili Selim Malgaz tarafIndan
kapatIldI.
Meclis oturumlarýnýn tamamýný gazetemizin
www.atakoygazete.com.tr
sitesini ziyaret ederek okuyabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.
/PKB, OLASI DEPREME KARI 44 OKULU DAHA GÜÇLEND/RECEK
Kamu binalar' aras'nda öncelii okullara
veren stanbul Proje Koordinasyon Birimi
(PKB), olas' depreme kar' okullar'n
güçlendirilmesi
çal'malar'n' h'zl'
bir ekilde
sürdürüyor.
Bugüne kadar
540 okulu
güçlendirerek
eBitim hizmetine
sunan 2stanbul
ValiliBi 2stanbul
Proje Koordinasyon Birimi
(2PKB), 2SMEP
kapsamInda
2stanbul’da olasI
depreme [email protected]
44 okulu daha güçlendirecek.
2stanbul Sismik Riskin AzaltIlmasI ve Acil
Durum HazIrlIk Projesi (2SMEP) kapsamInda,
44 okul daha depreme [email protected] güçlendirilecek.
Güçlendirme ç[email protected] toplam maliyeti
55.038.381 TL. 44 okulda bin 189 derslik
bulunuyor, 48
bin 874 öBrenci
eBitim görüyor.
2SMEP Projesi
kapsamInda
bugüne kadar
540 okul
güçlendirildi.
2006 yIlInda
[email protected] proje
ile bu güne
kadar birçok
kamu binasI
güçlendirildi
veya yIkIlarak
yeniden yapIldI.
19
Bakrköy Müftüsü Zakir UZUN
Osmaniye’ye tayin edildi.
DYANET LER BAKANLII BU TAYNN
GEREKÇESN NASIL AÇIKLAYACAK?
TAY!N !KENCES!
Esra
E sra ERDOAN
Büyük Oyunlar Neden Zararl,d,r Anlad,n m, /smail ?
BONZA
BU
VE BENZER2
UYUTURUCULAR S2Z2
ÖLDÜRÜR
ama 1 kere deBil…
Önce deliliBin sInIrlarInda
gezdirir, [email protected] sonsuz
kez aslInda olmayan ama
sizin gerçekliBiniz
de var olmaya [email protected]@
görüntülerden ve seslerden
dolayI korkudan öldürür.
Bütün duyu organlarIndan
gelen sinyalleri alIp
deBerlendirme; kas, eklem
ve kemiklerin hareketini
yönlendirme; iç organlarIn
[email protected]@ini düzenleme gibi
birçok ana faaliyeti yürüten
beyin dünyayI [email protected]
doBumdan ölüme kadar
gerç[email protected] ve
gerçekliBimizi belirleyen tek
organdIr.
S2Z beyninizle oynarsanIz, o
da sizinle oynar. Gerçeklik
algInIz [email protected] ve olmayan
@eyler görüp, [email protected]
[email protected]
YIlanlar, akrepler, sizi
kovalayan canavarlarla
dönü@ü olmayan bir yola
girersiniz, hayatInIz gün
geçtikçe daha korku dolu ve
acInasI hale gelir.
Gelir gelmesine de kendinize acImak için çok geç
[email protected], artIk
kullansanIz da
kullanmasanIz da beyin
gerçekliBi [email protected] bir
kere.
Sizin aklInIzca; bu dünyadaki gerçeklikten kaçIp kafa
bulmayI umut ettiBiniz tüm
bu maddeler sizin kaçmanIzI
deBil “delirium tremens”
denilen bir örümcek aBIna
yakalanmanIzI saBlamaktan
[email protected] bir [email protected] yaramaz.
Evet, bu dünyadaki gerçeklikten bana ne, zaten çok
sIkIcI diyenlerin bu örümcek
aBInda kIskIvrak yakalanan
ve kaç[email protected] olmayanlarI iyi dinlemelerini @iddetle tavsiye
ediyorum…
EBer hala dünyayI sIkIcI
bulanlarInIz ve bir korku
filminin içinde üzerine çöken
duvarlar, yIlanlar ve vücudunda gezinen akreplerle
[email protected] isteyenleriniz
varsa seçim sizin.
Bu maddelerin örümcek
aBIna
yakalananlarIn
(isimleri
[email protected]@ olarak)
beyanlarI [email protected]:
2smail 1 “Üzerimde yIlanlar
ve akrepler [email protected], ne
kadar silkelesem, avaz avaz
baBIrsam da kimse yardIma
gelmiyor.”
2smail 2 “Kan ter içinde, bir
labirentteyim arkamdaki
karaltI beni kovalIyor, bir
karabasan gibi çöküyor ve
vücudumdan akan irini
görüyorum, her yerim delik
[email protected]”
2smail 3 “Sürekli
dü@üyorum, tutunacak hiçbir
yer yok, bu
anlatamayacaBIm kadar
sonsuz ve bitmez bir acI.”
2smail 4 “Burada büyük
oynuyorum ama oyundan
çIkmak istersem bIrakmIyor,
beni zorluyorlar. ÇIrpIndIkça
batIyorum, burasI simsiyah
bir bataklIBa dönü@üyor,
kurtarIn.”
Bu dünyayI [email protected],
[email protected] siz gençlerin
avuçlarIna [email protected] bir
hazinedir ama bunu ancak
gerçeklikte kalIp, mücadele
ederek yapabilirsiniz.
Sanal bir âlemde çIrpInIp,
acI çekerek, yaBmurdan
kaçarken fIrtInaya tutularak
deBil...
AcIsI-tatlIsI ile bu dünya
[email protected] tek yerdir.
UnutmayIn !!!
DünyanIn neresinde
olursanIz olun ve her ne
[email protected] olursanIz olun,
gerçeklerle [email protected] etme ihtimaliniz, delirium ile [email protected] etme
ihtimalinizden daima daha
yüksektir.
BunlarI kullanarak
delirmeyi, [email protected] edilemez
derece de korkunç yaratIklar
ve karabasanlarla
[email protected] seçmiyorsanIz,
beyninizin gerçekliBi ile
oynamayIn.
GENÇLER,
GERÇEKL2Z2N AKIL
ANAHTARI 2LE
AÇAB2LECEZ2N2Z GELECEK,
Sizin ellerinize [email protected] bir
hazine sandIBIdIr.
SADECE ANAHTARI
KULLANIN.
BakIrköy
Müftüsü Zakir
Uzun
Osmaniye
Müftü YardImcIlIBI’na tayin
edildi.
Zakir Uzun’un 4. kez tayin
edilmesine paralelcilerin
etkisi olduBu söyleniyor.
BakIrköy MüftülüBü’nden ilk
tayini Çorlu MüftülüBü’ne
çIkartIlan Zakir Uzun
Mahkeme kararIyla 2008
yIlInda BakIrköy
MüftülüBü’ne geri geldi.
Daha sonra Mersin Müftü
YardImcIlIBI’na atanan Zakir
Uzun’un tayini mahkeme
kararI ile durduruldu.
Mersin’e gitmeden BakIrköy
MüftülüBü’ne devam etti.
2011 yIlInda Kütahya Müftü
YardImcIlIBI’na atanan Zakir
Uzun, mahkema atamayI
esastan bozdu, tekrar
BakIrköy MüftülüBü
görevine geri döndü.
Bu dava [email protected]’da hala
devam etmesine raBmen
Zakir Uzun
bu kez de
Osmaniye iline tayin edildi.
Diyanet [email protected] [email protected]’nIn
Zakir Uzun’un tayinleri
konusunda neler söyleyeceBi
merak konusu.
Paralel yapInIn sürekli
[email protected] isim olarak bilinen
Zakir Uzun’un halen bu
tayin [email protected] maruz
kalmasI paralel yapInIn etkisini sürdürdüBünü
gösteriyor.
BELED/YE MECL/S
KOM/SYONLARI ÇALIIYOR MU?
Belediye Meclisleri’nde Meclis Üyeleri’nden olu an
yasa gere$i 17 komisyon olmas. gerekiyor. Bu
komisyonlar seçiliyor ama mar, Hukuk ve tarife
komisyonlar. d. .nda di$erlerinin toplan.p
toplanmad.$.n. ve ne kararlar ald.$.n. kimse bilmiyor.
Bak.rköylüler’den gazetemize gelen talep
do$rultusunda Meclis Üyeleri’ne bir ça$r.da
bulunuyoruz. Komisyonlar toplan.yor mu?
Toplan.yorsa Bak.rköylüler’in ya am kalitelerini
art.rmak veya sorunlar.n. çözmek için ald.$.n.z
kararlar. bize bildirin biz de yay.nlayal.m.
A a$.da Komisyonlar. ve komisyonlar.n hangi meclis
üyelerinden olu tu$unu görüyorsunuz.
Biz baz. meclis üyelerine ula t.k ve “Komisyonlar
toplan.yor mu?” diye sorduk.
te ald.$.m.z cevaplar...
mar ve Bay"nd"rl"k Komisyonu: Ali R1za Akyüz, Taner
Kazanolu, smail Ta', rfan Kurtulmu', Ta'k1n Toprak.
Komisyon üyelleri toplant1lar1n1 düzenli bir 'ekilde
yap1yor.
Plan ve Bütçe Komisyonu: Mustafa Harputluolu, ükrü
Ayd1n, Baki Gövtepe, Ta'k1n Toprak, Taner Kazanolu.
Komisyon düzenli toplan1yor.
Hukuk Komisyonu: Taner Kazanolu, brahim Gündüz,
Nebahat Y1ld1r1m, S. Nadir Ataman, rfan Kurtulmu'
rfan Kurtulmu': Sürekli arkada'lar1m1zla irtibat halindeyiz.
Taner Kazanolu ba'kanl11nda komisyon toplant1lar1n1
gerçekle'tiriyoruz.
Ula"m Komisyonu:
Ali Türkolu, Hasan Çal1', Emrah Topkaya, Baki Gövtepe,
brahim Gündüz.
Toplant1lar yap1l1yor.
Alt Yap" Komisyonu:
Ali R1za Akyüz, Selim Malgaz, Yahya Gökta', smail Ta',
Muzaffer ahin,
Arkada'lar1m1zla toplant1lar1m1z1 yap1yoruz.
Engelliler ve nsan Haklar" Komisyonu: Ay'e Tansel
Gülmezolu, Nurhan Çetinkaya, Selim Malgaz, brahim
Gündüz, ükrü Ayd1n
Toplant1lar1m1z1 yap1yoruz. Komisyon üyesi
arkada'lar1m1zla engellilere yönelik yapabileceimiz
çal1'malar hakk1nda konu'uyoruz.
AB ve D" likiler Komisyonu: Nebahat Y1ld1r1m, Hatice
Selli Dursun, Selim Malgaz, ükrü Ayd1n, Nurhan
Çetinkaya,
Hatice Selli Dursun: Arkada'lar1m1zla görü'üyoruz. Ama
komisyon olarak henüz bir karar almad1k.
Tarife Komisyonu: Taner Kazanolu, Ali Türkolu, Kenan
ahin, Sinan Emre K1z1ltu, Ta'k1n Toprak
Komisyon toplant1lar1 düzenli 'ekilde gerçekle'tiriliyor.
Deprem ve Doal Afet Komisyonu: Hasan Çal1', Muzaffer ahin, Kenan ahin, Sinan Emre K1z1ltu, Emrah Topkaya
Bak1rköy’de kentsel dönü'üm konusunda ba'kan1m1z1nda
üzerinde durduu bir konu. Biz de komisyon olarak
toplant1lar1m1z1 yap1yoruz.
Tüketiciyi Koruma Komisyonu:
Sinan Emre K1z1ltu, Ali Türkolu, Margarit Dikme, Muzaffer ahin, Baki Gövtepe
Komisyon toplant1lar1m1z1 yap1yoruz.
Kad"n Erkek F"rsat Eitlii Komisyonu: Emel T1l1, Hatice Selli Dursun, S. Nadir Ataman, Ay'e Tansel
Gülmezolu, Margarit Dikme
Hatice Selli Dursun: Arkada'lar1m1zla görü'üyoruz. Ama
henüz bir çal1'ma yapmad1k.
Harita Komisyonu: smail Ta', Ali R1za Akyüz, rfan
Kurtulmu', Selim Malgaz, ükrü Ayd1n
Komisyon toplant1lar1m1z1 yasada belirtildii 'ekilde
gerçekle'tiriyoruz.
Sanat Komisyonu: smail Ta', Nurhan Çetinkaya, Baki
Gövtepe, Emel T1l1, Hatice Selli Dursun.
Hatice Selli Dursun: Henüz komisyonda bir karar almad1k.
Turizm Komisyonu: brahim Gündüz, Nebahat Y1ld1r1m,
Margarit Dikme, Hasan Çal1', Ay'e Tansel Gülmezolu
Toplant1lar1m1z1 yap1yoruz.
Çevre ve Sal"k Komisyonu: Ay'e Tansel Gülmezolu,
Nebahat Y1ld1r1m, Hatice Selli Dursun, Emel T1l1, Kenan
ahin,
Hatice Selli Dursun: Arkada'lar1m1zla çevre ile ilgili
çal1'malar yapmak için dernekleri geziyoruz. Görü' al1'
veri'inde bulunuyoruz.
Eitim, Kültür ve Gençlik Komisyonu: S. Nadir Ataman,
Hasan Çal1', Hatice Selli Dursun, brahim Gündüz, Nurhan
Çetinkaya,
Hatice Selli Dursun: Henüz bir çal1'ma yapmad1k.
Bas"n Yay"n ve Halkla likiler Komisyonu: Yahya
Gökta', Sinan Emre K1z1ltu, Nurhan Çetinkaya, Hasan
Komisyon toplant1lar1m1z1 yap1yoruz.
TEKNOLOJÝ DÜNYA SI
_dKd\LdeLd`^R\^_dUb`cScJbabaebRd_c\bOeFc`cGYa[de2eDAe'C7
UV`VaWdZ^e [de A`dS]Ac__X4be HN`cXca`c_be ZcIba[b_cSc]e Ub_
KdUc_Oe>2e7=ed_]de]dWc_d[deYP\b]ebWd0eZdUb\`cWceZbZ\c?
Wbe Xc_e d`dSd]Oe AHX`cSce dWd\H_Sce Kd\d`d_e XdPd_d]
UV`da^]e GY\YJ_dGe Lc]Wc]e LY]e NY_`dRdSd]Oe %b[cYe Lc]Wc
ZcI[d`^`d_^e bZce >EEPe 1/e ]d`b\cZba[ce .Ee 3=<e K^N^a[d
Ib[cY`d_e ]dX[c[cUb`cSc]`c_Oe <c`Gbce IcXde ]YaGc_daZ
QH_TRWc`c_bebLbaZce9e7=eLHNTaT_`TJTa[ceHae]dWc_deXc_
d`dSd]Oe
!!$&& "&$$&&%
GÖKHAN ATAMER
[email protected]
%"%#&%# &%# %&%!" #
DdNc\cWbNeUdZ^`[^]\daeKcWcaeZYa_deWYUb`e[TaXd[deLY]
XYJVae Ub_e QTa[cWe XdRdadSd]Oe -VR]VZVNe UVa`d_
d_dZ^a[decaeHacW`bZbe2e:X`T`B[c]be<dWZVaQeDd`d8Xe,Y\c
@e\da^\^W^eIcee:X`T`B[c]beCPP`ceb=KYace.e$eIceWVK\cWc?
`caeUc_dUc_e\da^\dSdJ^eb+d\SKe"ec\]ba`bJbeY`dSd]Oe2e:X`T`
(d_RdWUde QTaTe C`WdaXdB[de 63Ce 9E>@e ]dPZdW^a[d
ZdKace d`dSd]e Dd`d8Xe ,Y\ce @e Ib[cY`d_^e Ub_]dLe KdG\d[^_
<dWZVaQe7YUb`cB^ae#YVFVUceKcZdU^a[daePdX`dR^`^XY_O
bW[b`b]eXdN[^]`d_^WeZd[cSceHacW`be]dXad]`d_de[dXdada
ZHX`ca\b`c_e Y`dSd]e dWde Qc_LcJbe Xd]^a[de HJ_cacScJbNO
Dd`d8Xe,Y\[email protected]\ce9O;.Ee8e>[email protected]@EePb]Zc`eLHNTaT_`TJTa[cM
;OebaL`b]e$eXd]`dR^]e;>;ePPbe"e<VPc_eC7*:/ePdac`eXc_
d`dSd]Oe <dW7YUb`ce Zb\cZbabae ]^Zde ZT_ce HaSce dL^]`d[^J^
Xcabe Ub`Qb`c_e Dd`d8Xe ,Y\ce @B\ce Ub_e KdX`be b[[bd`^e Ub_
]dWc_da^ae Xc_e d`dSdJ^a^e QHZ\c_bXY_Oe Dd`d8Xe ,Y\ce @B\c
\^P]^e Dd`d8Xe <;e *F:?Ce WY[c`ba[ce Y`[VJVe QbUbe >.7=
LHNTaT_`T]`Te<[email protected]_e]V``da^`dSd]OeDd`d8X
<;*F:?CeKc_eace]d[d_eYP\b]eQH_Ta\TeZdUb\`cWceHNc``bJbac
ZdKbPeY`WdZde[dMe<dWZVaQeDd`d8Xe,Y\[email protected]\ceUVeHNc``bJc
Xc_e Ic_cSc]Oe @-e &`\_de 1/e Ib[cYe ]dX[^e Xbace ]dWc_da^a
Xc\cac]`c_be d_dZ^a[de Y`dSd]Oe ,Y\ce @e b]be dX_^e bR`cWSbe b`c
Zd\^`dSd]Oe Ab_baSbZbe Vd`SYWWe <adP[_dQYae E;Me [bJc_b
bZce :8XaYZe ;@22e Y`dSd]Oe [email protected]?Ub\e [cZ\c]e ZVadae :8XaYZ
bR`cWSb[ce[H_\ed[c\e5Y_\c8?C;eIce[H_\ed[c\e5Y_\c8?C;2
Y`Wd]eTNc_ce\YP`dWeZc]bNeLc]b_[c]eUV`VaVXY_OeZ\c`b]eUV
Lc]b_[c]`c_eUdN^ebR`cI`c_[cedXa^eda[deLd`^RdSd]Oe:8XaYZ
;@22Bce C'7B^ae 7d`b?F.Ee Q_dGb]e Ub_bWbe cR`b]e c[bXY_O
:8XaYZe ;@22e KcWe 5=&e KcWe [ce D=&e Pc_GY_WdaZ^a[d
<adP[_dQYaeE;BbeQc_b[ceU^_d]WdX^eUdRd_^XY_O
CPP`ce b`ce b`Qb`be ZHX`ca\b`c_bae bZce d_[^e d_]dZ^e ]cZb`WbXY_O
b=KYace.eb`ceb`Qb`beQd`bUdeac\eY`dae\c]RcXeSbKdN^ae\dZd_^W^
LTa]TeQc_Lc]eY`[VJVade]cZbaeQHNTX`ceUd]^`dae]dZd`d_eIc
T_TaTae ]V\VZVe HacW`be ]dXad]`d_e \d_dG^a[dae Z^N[^_^`[^O
*daZWdae\d_bKbee:X`T`ebW[b`b]eY_\d`^]\de[Y`dadae9edX_^
UTXT]`T]\[email protected]]baSbZbe;O;ebaLO
1daQbZbe `daZce c[b`cSc]e Wc_d]`de Uc]`bXY_VNOe 3d]d\e [bJc_
Ub_eUc]`ca\be]bMeLYJVe]bRbXceQH_ceCPP`ceUVe]YaV[deLY]eQcL
]d`[^Me \c`cGYa`de Ub_`b]\ce \da^\^`WdZ^e ]VIIc\`ce WVK\cWc`
CPP`cB^ae d]^``^e Zdd\bOe X`ce ]be _d]bP`c_be <dWZVaQe $e ZYae 9
X^`[[email protected][c`eZdd\e\da^\\^eIce63Ce9E>@B\ceDd`d8XeDcd_e<Bb
\da^\dSd]e "e Me 7Y\Y_Y`dMe *De UVe ]YaV[de RVe dae PdNd_^
[YWbace c\\b`c_Oe FdUbe ]be CPP`ce XdP^aSde KbLUb_e RcXe QcL
Y`WdW^ReY`dSd]MeIceUVeXTN[caeUc]`ca\b`c_bWbNe[ce\dIda
XdPW^Re[V_VW[d
/bJc_e Ub_e KdUc_e [ce ZT_c]`be ]da]dXUc[cae A`dS]Ac__X
ScPKcZba[cOe A`dS]Ac__X4abae ZYae VWV[VMe ]d_ce c]_da`^
\c`cGYaVe =dZZPY_\4Vae Z^Ndae HNc``b]`c_be Pd_Wd]e ^Z^_\^XY_
A`dSAc__X4abaMe LH]TR\cae ]V_\V`Wd]e bLbae ZYae ]V_RVaVaVM
=dZZPY_\e bZWba[ce ]d_ce GY_WVa[de Xcabe Ub_e \c`cGYae T_c\?
Wc]e bLbae Kd_SdWdXde ]d_d_e Ic_[bJbe Nd\cae Ub`bacae Ub_
Qc_Lc]Oe A`dS]Ac__X4abae [dKde HaSce UdZ^ade [cGd`d_Sd
Z^NdaedaSd]e[c\dX`d_^eKd]]^a[deUb`QbeIc_Wc[bJbe\c`cGYaVa
[c\dX`d_^e bZce Rb_]c\e bLba[cae Z^Ndae Ub`Qb`c_[ce Y_\dXde L^]\^O
-dad[d`^e \c`cGYae T_c\bSbZbabae UT\Tae VWV\`d_^a^e UdJ`d[^J^
Xcabe\c`[email protected];?baLeQcabR`bJba[ceIce>[email protected]@Ee8e>[email protected]@EePb]?
Zc`eUYXV\`d_^a[deUb_ec]_dadeZdKbPeY`dSd]OeeFc`cGYaVaePb]?
Zc`eXYJVa`[email protected];2ePPbeY`WdZ^eUc]`cabXY_Oe5bKdN?
[de dX_^Sde 9O9D1Ne [H_\e Lc]_b[c]`be <adP[_dQYae EE
bR`cWSbe UV`VadSd]Oe AVe [de cae NY_e VXQV`dWd`d_^e Ub`c
ATAKÖY
AYLIK BÖLGE GAZETESÝ
Aylýk Süreli Yayýn
YIL: 22 Sayý: 240 AZUSTOS-EYLÜL 2014
[email protected]
Köþe yazýlarýndaki sorumluluk, yazarlarýna aittir.
Gazetemizde yay,nlanan ilanlar,n sorumluluu ilan sahibine aittir.
>>?>@e :X`T`e 9E>@e \d_bK`c_be d_dZ^a[de Ub`bRbWe Zc]\H_TaT
UV`VR\V_WdXdeKdN^_`dadae5cA6FeAb`bRbWe:V_dZbdeIceD`YU?
d`e -YaGc_daZe HaScZbe [TNca`cacae UdZ^ae \YP`da\^Z^Me 1da?
aYIc_e 7cZZce FV_]cXe Xc\]b`b`c_bMe c\]ba`b]e ZPYaZY_`d_^e Ic
Zc]\H_e Xc\]b`b`c_babae ]d\^`^W^X`de Qc_Lc]`cR\bOe FYP`da\^[dM
5cA6FeAb`bRbWe:V_dZbdB[de9E>@eX^`^eKc[cGbabaMe6aaYIdZX?
Yae Ice Dc`cScJbae Fc]aY`Y0b`c_b e Y`d_d]e Uc`b_`ca[bJb
dL^]`da[^OeDcL\bJbWbNeX^`[daeb\bUd_caecReNdWda`^e[TNca`c?
acae5cA6FeD`YUd`e-YaGc_daZ^ eeb`ceV`VZ`d_d_dZ^eUb_eUYXV?
\de V`dRdae 5cA6FBe baMe UVe X^`e [de bRe [TaXdZ^e bLbaMe bLba[c
UV`Va[VJVWVNe SYJ_dGXda^ae cae c\]b`be Ub`bRbWe Ice \c]aY`Y0b
P`d\GY_WVaVeKdN^_`d[^J^eUc`b_\b`[bOe5cA6FBebae9E>@B[ceCad
<PYaZY_VeC]\bGUda]eY`[VOe=`d\GY_WVMe[TaXde`b[c_`c_ba[ca
<C=Me 6aaYIdZXYae <PYaZY_Ve Y`d_d]e [cZ\c]`bXY_Oe e 'cZWb
1dIdXY`Ve <PYaZY_Ve bZce Xbace F1#e Y`[VOe AVe X^`e ]H]`T
[cJbRb]`b]`c_be Ud_^a[^_dSd]e Y`dae 5cA6FMe e >EEe bR
[TaXdZ^ade Y[d]`dadSd]Oe :Jb\bWe Ice d]d[cWb]
Ld`^RWd`d_`de Qb[c_c]e ]d`b\cZbe XT]Zc`cae Zc]\H_
Ld`^Rda`d_^a^ae b`QbZbabe Lc]cSc]e c\]ba`b]`c_e [TNca`cXcSc]O
!aYIdZXYae Ice Dc`cScJbae Fc]aY`Y0b`c_babae Hae P`dad
L^]dSdJ^e5cA6FebRe[TaXdZ^a^e\c]eUb_eLd\^ed`\^a[de\YP`dXd?
Sd]Oe FYP`da\^[de ZHNe d`dae 1daaYIc_e 3db_Ze FV_]cX
3Vd_S^`^]eDcac`e7T[T_TMeC`c8da[c_e-TKac`MeFT_]bXcB[c
Kd_[d_cMe ZYG\d_cMe 6Fe Ice \c`c]YWTab]dZXYae KbNWc\`c_b
Kd_SdWd`d_^a^ae 9E>.e X^`^a[de 9;e Wb`Xd_e [Y`d_de V`dRWdZ^
Uc]`cabXY_Oe aQH_T`c_Me FT_]bXcBabae 65Fe Kd_SdWd`d_^a^a
9E>2?9E>.eX^``d_^ed_dZ^eD<#1BXceUdJ`^eY`d_d]ed_\dSdJ^a^
QHZ\c_bXY_ e [bXc_c]Me UVe Y_QdabNdZXYae bLbae FT_]bXcBaba
HacWbabae d`\^a^e LbN[bOe 1daaYIc_e 3db_Ze FV_]cXe 3Vd_S^`^]
Dcac`e7T[T_e#d_[^WS^Z^e7V_d\eNc_Me5cA6FeAb`bRbWMebR
[TaXdZ^ade XHac`b]Me ZdadXbMe \bSd_c\Me KbNWc\e \c[d_b]be Ic
Zc_UcZ\e Zc]\H_`c_[ce Gdd`bXc\e QHZ\c_cae HacW`be Gb_Wd`d_^
Kc[cG`cXc_c]e \TWe Zc]\H_`c_e bLbae baYId\bGe bRe LHNTW`c_b
ZVaVXY_ e[bXc_c]ec\]ba`bJbaedadeUdR`^]`d_^a^aMe!Re/TaXdZ^
e!aYIdZXYaeec?/cI`c\eY`[VJVaVeUc`b_\\bO
!#&!$"$&%#$%&
&"$&%! "%%
FT_]eFc`c]YWeC_cadMeUba`c_Sce]bRbabaedXa^eda[deba\c_ac\c
UdJ`da[^J^e cae UTXT]e FF,:Fe +b3be aY]\dZ^e Y`V_]caM
\d_dG\d_`d_^ae WdLe bN`c_]cae cae UTXT]e ZY_Va`d_^a[dae Y`da
WdL^aeHNc`eda`d_^a^eZcI[b]`c_beb`cePdX`dRWdeZ^]^a\^Z^eZYad
c_bXY_Oe;OeacZb`e+b3be\c]aY`Y0bZbeZdXcZba[ceFT_]eFc`c]YW
C_cadB[dMedXa^eda[deUba`c_Sce\d_dG\d_MeUb_LY]eGd_]`^eSbKdN
b`ce @EEe 7UPZBXce ]d[d_e Id_dae K^N`d_[de ba\c_ac\c
UdJ`dadSd]Oe Fd_dG\d_`d_Me e FF,:Fe ]dU`YZVNe ba\c_ac\
d`\XdP^Z^eTNc_ba[caeFT_]eFc`c]YWeC_cadebLbaeHNc`eY`d_d]
Qc`bR\b_b`cSc]e VXQV`dWd`d_`dMe Dd`d\dZd_dXB[dae QTaSc`
KdUc_`c_be da^a[de d`dUb`cSc]Me \d]^W`d_^a^ae ZYae [d]b]d
Ib[cY`d_^a^ebN`cWceRdaZ^adeZdKbPeY`dSd]MeZVaV`dSd]eHNc`
GdX[deIceG^_Zd\`d_[daeGdX[d`dad_d]ed]^``^eZ\d[XVWe[cacX?
bWbabeXdRdXdSd]O
&"$!&!$&% #
'VZXdMeXdRdadaeSdZVZ`V]eY`dX`d_^a^aed_\WdZ^eac[cabX`cM
7bS_YZYG\eIce6a\c`eQbUbeCA/eGb_Wd`d_^eXc_bace]ca[beLHNTW?
`c_babe T_c\Wce ]d_d_^e d`W^R\^Oe AHX`c`b]`cMe CA/4Xce dL^]e Ub_
d_]de ]dP^e U^_d]\^J^e b[[bde c[b`cae CA/e Wc_]cN`be Wd_]d`d_
Xc_bace ]ca[be *baV8e \dUda`^e bR`c\bWe ZbZ\cWbabe Ice C'7
\dUda`^e ]ca[be bR`cWSb`c_babe T_c\Wce bR`cWbace QcLWbR`c_[bO
AcaNc_eUb_ed[^We[dMe(bae\d_dG^a[daeQc`bXY_Oe!`]edRdWd[d
WdZdTZ\Te ZbZ\cW`c_[cMe HNc``b]`ce ]V_VWZd`e Ub_bW`c_[c
7bS_YZYG\e LHNTW`c_ba[cae ]V_\V`WdX^e dWdL`dXdae (baM
WYUb`eSbKdN`d_[de[deLd`^RdUb`cSc]eUb_ebR`c\bWeZbZ\cWbebLba
]Y``d_^e Z^IdW^Re [V_VW[dOe #d]`dR^]e >e Wb`Xd_
UTXT]`TJTa[ceUb_ePdNd_deZdKbPeY`dae(baMeUV_d[daeAd\^`^
T`]c`c_ce KcWe PdNd_e PdX^e Xd_d\Wd]e bZ\cWbXY_e KcWe [c
QTIca`b]e dL^]`d_^a^e WbabWVWde ba[b_Wc]e bZ\bXY_Oe d\ca
NdWda^a[de DYYQ`ce b`ce [ce ZY_Vae XdRdXdae (baMe ]ca[b
ZYZXd`e dJ^e +cbUYe Ice ]ca[be d_dWde WY\Y_Ve Adb[V4XV
Qc`bR\b_WbR\bOe9E>>eX^`^a[daeUVeXdaded`\\daed`\deUdR`d\^`da
P_Y0cMeabKdXc\ec``ce\V\V`V_eUb_eaY]\dXdeQc`[bOeDbNWY[Y4aVa
KdUc_bace QH_ce (ba4bae Xcabe bR`c\bWe ZbZ\cWbMe Sd]e dX^a[d
Kd`]dedL^]eY`d_d]e[cacWcedRdWdZ^adeQcLcSc]OeFdU`c\M
Ub`QbZdXd_e Ice d]^``^e \c`cGYa`d_[de Ld`^RWdZ^e Uc]`caca
bR`c\bWe ZbZ\cWbX`ce Uc_dUc_e (baMe ]dPd`^e [cI_ce Ice ]ca[b
]ca[baceXc\cUb`Wce]YaV`d_^a[de[de]ca[babeUb_eb`c_beZcIbX?
cXce\dR^W^ReY`dSd]O
"$&%! &%"%"%#%&#
6a\c_ac\e[cIbeDYYQ`cMe\c]aY`Y0be[TaXdZ^a[decaeLY]eZd\^a
d`WdeQc_Lc]`cR\b_caeRb_]c\`c_baeUdR^a[deQc`bXY_Oe%c_b`c_c
QH_cMe 9E>Ee X^`^a[dae Uc_be ac_c[cXZce Kc_e KdG\de b_b`be VGd]`^
Ub_e Zd\^ae d`^W^ade bWNde d\dae Rb_]c\Me ZYae [HacW[ce [ce UV
Qc`cacJbe K^Ne ]cZWc[cae ZT_[T_TXY_OCJVZ\YZe dX^a[d
/b_cS\_Me :WVe Ice )c\PdSe VXQV`dWd`d_^a^e Zd\^ae d`da
DYYQ`cMeZYaeY`d_d]e-d`bGY_abdeWc_]cN`beDcS]YeFdZd_^W^
[deUTaXcZbace]d\\^Oe:a[TZ\_bXc`e\dZd_^Wed`da^a[deGdd`bXc\
QHZ\c_caeRb_]c\\caeQc`cSc]eP_Y0c`c_ce]d\^]^[deUV`VaWdZ^
bLbaeXd_d_`da^`dSd]OeDcS]YeFdZd_^W4^ae]d\]^eZdJ`dXdSdJ^
DYYQ`ce T_Ta`c_be Ice P_Y0c`c_be d_dZ^a[de ZT_TSTZTNe d_dUdM
DYYQ`ce D`dZZe Ice =_Y0cS\e *YYae QbUbe Y`[V]Lde HacW`b
Ld`^RWd`d_e UV`VaVXY_Oe FdZd_^We Rb_]c\babae PY_\GY`XYZV
DYYQ`c4^ae
Ub_LY]e
d`da[de
[cacXbW`c_ba[ca
Xd_d_`dadUb`cScJbabe [ce Y_\dXde ]YXVXY_Oe <`baQUY8e Wc[Xd
d]^Re dXQ^\^Me 1=e FYVSKZWd_\e =5e Zc_bZbMe 3b\Ub\e d]\bIb\c
bN`cXbSbe QbUbe T_Ta`c_e DcS]Ye FdZd_^W4^ae bWNdZ^a^e \dR^Xda
H_ac]`c_e d_dZ^a[dOe FdZd_^We d`da^a[de QTLe ]dNdada
DYYQ`cB^aeCJVZ\YZedX^a[deXdP\^J^eZd\^aed`Wd`d_ed_dZ^a[d
[b]]d\eLc]caeUb_e[bJc_eT_Tae)c\PdSeY`[VOeDHNTaTeb<
P`d\GY_WVade[de[b]caeDYYQ`cMeb=KYacebLbaeZVaV`daeTS_c\?
ZbNeRcKb_e_cKUc_be)c\PdSeVXQV`dWdZ^a^eZd\^aed`[^Oe/TaXd
LdP^a[de .EEEe RcKb_[ce Xc_c`e \dIZbXc`c_e ZVadae )c\PdS
VXQV`dWdZ^a[de PYPT`c_e _cZ\Y_da`d_Me Ud_`d_Me ]dKIc
[T]]da`d_^Me cJ`caSce Wc_]cN`c_bMe WTNc`c_Me d`^RIc_bR
Wc_]cN`c_be QbUbe Ub_LY]e ]d\cQY_b[ce Wc]dae UV`Wd]
WTW]TaOe 6aZ\_dQ_dWe TNc_ba[cae ZdJ`dadae GY\YJ_dG`d_`d
Wc]da`d_^e \da^\dae VXQV`dWdMe UV`VaV`dae Xc_ce Xd]^ae ca
LY]e_dJUc\eQH_caeWc]da`d_^e[de\YPe>Ee`bZ\c`c_beRc]`ba[c
ZVaVXY_OeCX_^SdMe]d[^a`d_^aecaeLY]eZcI[b]`c_beUd_`d_Meca
Z^]e VJ_dadae KbPZ\c_e Wc]da`d_^e QbUbe ZPcZbGb]e `bZ\c`c_c
V`dRWd]e[deWTW]TaOeDYYQ`c4^ae)c\PdSeVXQV`dWdZ^a^eac
Rc]b`[ce]V``dadSdJ^eKd]]^a[de]cZbaeUb_eUb`QbeUV`VaWVXY_O
&XQV`dWda^ae Qc`bR\b_bSb`c_ba[cae Qc`cae dL^]`dWdXde QH_cM
Zd\^aed`WdeZT_cSbabae\dWdW`daWdZ^X`deUb_`b]\ceVXQV`dWd
CPPe<\Y_c4[dae]d`[^_^`dSd]Oe1d`beKdN^_[dMeb=KYac4`d_^a[d
)c\PdSe5b\XeDVb[cZeVXQV`dWdZ^eUV`Vadae]V``da^S^`d_ebZc
>;e:X`T`e\d_bKbace]d[d_e[cZ\c]ed`WdXde[cIdWec[cSc]O
%!%!%&$&#$#
C]^``^e \c`cGYa`d_e bLbae Qc`bR\b_b`cae WcZd0`dRWde VXQV`dWdZ^
+Kd\ZCPPMe dX`^]e .EEe Wb`XYae d]\bGe ]V``da^S^e ZdX^Z^ad
V`dRd_d]e UTXT]e Ub_e UdRd_^e c`[ce c\\bOe 9E>2e X^`^a^ae C_d`^]
dX^a[de dX`^]e @EEe Wb`XYae d]\bGe ]V``da^S^e ZdX^Z^ade V`dRda
VXQV`dWdMeUb_eZcaceZYa_deUVeZdX^X^eXTN[ce;Eed_\\^_d_d]
]ca[be _c]Y_VaVe ]^_[^Oe 9EEe X^`^a[de )dae -YVWBVae -d`b?
GY_abXdB[d]be cIba[ce ]V_[VJVe +Kd\ZCPPMe 3dScUYY]
\d_dG^a[daeZd\^aed`^a[^]\daeZYa_de]V``da^S^eZdX^Z^a[deK^N`^
Ub_e d_\^Re Y`WVR\VOe 3dScUYY]Me VUd\e dX^a[de >e WbXd_
/Y`d_e [email protected] Wb`Xd_e F*"e [cJc_ba[c]be Ub_e da`dRWd
]d_R^`^J^a[de +Kd\ZCPPB^e UTaXcZbace ]d\W^R\^Oe 3dSc?
UYY]BVae ]V_VSVZVe 7d_]e VS]c_Uc_QMe +Kd\ZCPPB^a
HaTWTN[c]be;eZcacebLc_bZba[ceWb`Xd_`d_Sde]bRbXceKbNWc\
Ic_cScJbabe[TRTaTXY_O
%"$&"$&#%$&!#$$
CPP`cB^aeRb_]c\eIce]V_VW`d_deXHac`b]eKbNWc\be%Y`VWce=V_?
SKdZce=_YQ_dWe$%=="ed_d`d_^a[de1Y``da[dMe!ZIcLMe<ba?
QdPV_Me1YaQe-YaQMeFdXIdaB^ae[deUV`Va[VJVe>;eT`]ceb`c
Ub_`b]\ce FT_]bXcB[ce [ce ]V``da^Wde ZVaV`[VOe :Jb\bWe Ice bR
[TaXdZ^ebLbaeb]bedX_^e]d\cQY_b[ceZVaV`daeKbNWc\MeCPP`cB^a
VXQV`dWde Ice [b0b\d`e ]b\dP`d_^e ba[b_bW`be GbXd\`d_`de Xde [d
TS_c\ZbNeY`d_d]e]V``daWd?[dJ^\WdebW]da^eZdJ`^XY_Oe%==M
b=d[e b`ce cJb\bWbae XdXQ^a`dRWdZ^e XHaTa[ce HacW`be Ub_
dIda\d0^e cJb\bWe ]V_VW`d_^ade ZVaVXY_Oe &XQV`dWd
WdJdNd`d_^a[dae \YP`Ve Zd\^ae d`^W`d_[de XT]Zc]e Y_da[d
ba[b_bWeZdJ`^XY_O
Yurtgün 2ç ve [email protected] Ticaret A.. AdIna
2mtiyaz Sahibi
Hukuk Danýþmaný: Av. Öner AYBEK
Göksenin ATAMER 2LER2
Ofset Baský : ÜNÝFORM
GENEL YÖNETMEN VE SORUMLU
YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ
Renk Ayýrým : FÝLMEVÝ
Özcan ATAMER
Haber Koordinatörü
Ýdare Yeri: Ýncirli Caddesi Yeþilada Sokak No:2/1
Ferhat Apt. Kat:1 D:4 Bakýrköy / Ýstanbul
Gökhan ATAMER
Tel: (0212) 543 86 64-543 86 65-543 86 47 Fax: 543 86 16
Haber Merkezi
Ataköy Gazetesi, Yurtgün Ýç ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan yayýnlanmaktadýr.
Gazetemizde yayýnlanan yazý ve fotoðraflar kaynak
gösterilmeden kullanýlamaz.
Yavuz ARPACIK
Arzu BERATOZLU
21
BAKIRKÖY’DE ÇOK ÖZEL BR OKUL
Milli E/itim Bakanl7/7 ve Adalet Bakanl7/7
aras7nda yap7lan protokol ile Bak7rköy
Kad7n Kapal7 Ceza ve Tutukevi içinde
ba/7ms7z olarak aç7lan anaokulu 3545 aras7 çocu/a hizmet veriyor.
2007-2008 e/itim ö/retim y7l7nda
2 ö/retmen 27 çocuk ile e/itim
ö/retime ba(layan anaokulu, 3
y7l devam ettikten sonra
Bak7rköy lçe Milli E/itim
Müdürlü/ü giri(imleri ile Milli
E/itim Bakanl7/7’na ba/l7
ba/7ms7z bir anaokulu olarak
2013-2014 e/itim ö/retim
dönemine 36-66 ay aras7
çocuklara e/itim vermek üzere
hizmete girdi. Halen okulda her
gün de/i(en çocuk say7s7na ra/men
ortalama 35-45 aras7 çocu/a e/itim
veriliyor.
Bak7rköy Kad7n Ceza ve Tutukevi’nde
bulunan bir binada iki s7n7f, iki oyun odas7, mutfak, uyku
odas7, yemekhane ve lavabolardan olu(an bir okul öncesi
e/itim kurumu olarak hizmet veren Adalet Anaokulu’nun
Müdürü Arzu Arslan ve Bak7rköy lçe Milli E/itim Müdürü
Emrullah Ayd7n ile okul ve verilen e/itimler hakk7nda
konu(tuk.
Amaçlar7n7n çocuklar7n tutukevi d7(7nda gerçek hayatla
birlikte olmalar7n7, yaparak ve ya(ayarak ö/renmelerini
sa/lamak oldu/unu belirten Arslan, “Akranlar7 yerine tutuklu
ve yükümlüler ile ta( duvar aras7na s7k7(an
çocuklar7m7z soyut dü(ünme yetene/i henüz
geli(meden arkada(lar7 ile oyun oynayaca/7
hayalini ya(amaktad7r. Bu çocuklara
ula(mak insani bir görevdir
anlay7(7 ile “Annesinin
yan7ndan anaokuluna”
kap7lar7m7z7 açma
dü(üncesini savunan
Bak7rköy lçe Milli E/itim
Müdürümüz Say7n
Emrullah Ayd7n’da
planlamalara ve
çal7(malara bizzat
kat7lmaktad7r. Tüm
çocuklar7n nerede olurlar
ise olsunlar akranlar7 ile
hayata ayn7 ko(ullarda
ba(lamalar7n7 sa/lamak,
ya(7tlar7ndan daha fazla
dezavantajla kar(7 kar(7ya gelen
ya(ad7klar7 korku ve kayg7lar7 bir yana b7rakarak cezaevi
ya(ant7s7na uyum sa/lamalar7, okul ça/7ndaki çocuklar7n
okul ve arkada( çevresinden uzak kald7klar7 dü(ünülerek
e/itim-ö/retimlerini cezaevinde kald7klar7 süre boyunca
devam ettirebilmeleri
ve böylelikle
devams7zl7k suretiyle
y7l kayb7n7n çocuk
üzerinde yarataca/7
olumsuz psikolojik
etkinin
giderilebilmesi
yönünde e/itimler
veriyor.” diye
konu(tu.
Adalet Anaokulu’nun
ilk olmas7 ve stanbul
ilinde tek olmas7
nedeniyle yurt içi ve
yurt d7(7ndan birçok
konu/u a/7rlad7/7n7
çocuklar7m7z7n önündeki engelleri temizlemek ve onlara
çocukluklar7n7 ya(atmak, onlara uygun ortamlar olu(turmak
için adalet bakanl7/7 personel çocuklar7n7n da bu e/itim
ortam7ndan yararlanmalar7 sa/lanm7(t7r.” dedi.
Arslan, “Bak7rköy lçe Milli E/itim Müdürlü/ü bünyesinde
bulunan Adalet Anaokulu; özel e/itime muhtaç çocuklar7n
özür türüne ve derecesine bak7lmaks7z7n özel e/itim
hizmetinden yararlanmalar7, Kad7n Ceza ve Tutukevleri’nde
yatan annelerin yan7nda çocuklar7n e/itimleri, çocuklar7n
vurgulayan Bak7rköy lçe Milli E/itim Müdürü Emrullah
Ayd7n ise, Anadalet Anaokulu’nun ilk ve örnek model olmas7
nedeni ile üniversiteler taraf7ndan yürütülen birçok
akademik çal7(mada da yer ald7/7n7 belirtti.
Ayd7n, Bak7rköy lçe Milli E/itim bünyesinde yer alan Adalet
Anaokulu arac7l7/7 ile hiç çimen görmeyen, oyun park7na
gidemeyen çocuklar7n da gerçek ya(amla kar(7la(ma f7rsat7
buldu/unu söyledi.
(Yavuz ARPACIK)
Bakrköy Beiktallar Dernei Soma’y Unutmad
B E YA Z G Ü N D E L S YA H G Ü N D O S T U
Soma’da ya8anan ve tüm Türkiye’yi yasa bo+an
maden faciasCnCn üzerinden aylar geçmesine
ra+men BakCrköy Be8ikta8lClar Derne+i Soma’yC ve
maden faciasCnda ya8amCnC yitiren madencilerin
ailelerini unutmayarak
bayram ziyaretinde bulundu.
Bayram ziyareti öncesinde
BakCrköy’de bir araya gelen
ve topladCklarC oyuncak,
giyim e8yasC ve kCrtasiye
malzemelerini Soma’daki
ailelere teslim eden
BakCrköylü Be8ikta8lClar,
Soma’daki acClC ailelerin
acClarCnC payla8tC.
BakCrköy’den hareket ederek
Soma’ya giden BakCrköylü
Be8ikta8lClar topladCklarC
yardCm malzemelerini
Soma’daki ailelere teslim
ederken aynC zamanda
götürdükleri oyuncaklarla
çocuklarCn da bayram
sevincini ya8amalarCnC
sa+ladC.
BakCrköy Be8ikta8lClar
Derne+i Ba8kanC Korkut
Güvenç, yürüttükleri çalC8ma ile ilgili olarak,
“Türkiyemiz’i derinden sarsan Soma faciasCnCn
üzerinden aylar geçtikçe maden faciasCnda
hayatCnC kaybedenlerin ailelerin acClarC malesef
unutulmaya ba8landC. Biz de BakCrköy’deki
Be8ikta8lClar olarak bu aileleri unutmadC+CmCzC her
zaman yanlarCnda oldu+umuzu göstermek istedik.
Bu amaçla BakCrköy’deki hayCrseverlerden, gönüllülerden ve üyelerimizden topladC+CmCz yüzlerce
giyim e8yasC, kCrtasiye malzemesi ve oyuncaklarC
Soma’ya bizzat kendimiz götürerek oradaki
ailelere teslim ettik. Hepsinin dertlerini, sCkCntClarCnC
dinledik. AcClarCnC indirme noktasCnda bir nebze
olsa katkCda bulunmak istedik.” dedi.
Ziyaretlerini özellikle
Ramazan BayramC’na denk
getirdiklerini de ifade eden
Güvenç, “Bayramlar ailelerin
bulu8tu+u, herkesin bir
arada oldu+u günlerdir.
Soma’daki aileler bu
bayramC buruk geçirdiler. Biz
de bu ailelere ve özellikle de
çocuklara bayram sevinci
ya8atabilmek adCna çaba sarf
ettik. Çocuklara oyuncaklar
götürerek, yüzlerinin
gülmesini sa+ladCk. Orada
kar8Cla8tC+CmCz manzaralar
kötüydü. Soma, halen maden
faciasCnCn izlerini ta8Cyor.
Aileler acClC, çocuklar
hüzünlü. Bu çocuklarCmCz
bizim de çocuklarCmCz, her
zaman onlarCn yanCnda
olmaya devam edece+iz.”
dedi. Güvenç, sosyal ve
yardCm projelerinin bundan sonra da devam
edece+ini de belirterek, BakCrköy’deki tüm
Be8ikta8lClarC derneklerine üye olmaya davet etti.
23
BAKIRKÖY BELEDYE TYATROLARI
YEN SEZONU 9 EKM’DE AÇIYOR
Bakrköy Belediye Tiyatrolar
birbirinden güzel oyunlar ile
yeni sezonu 9 Ekim Perembe
günü açacak.
YAl boyunca birbirinden farklA
oyunun sergilenece.i BakArköy
Belediye TiyatrolarA’nda oyunlar
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde
bulunan Mü;fik Kenter Sahnesi
ve Turhan Tuzcu Sahnesi’nde
gerçekle;tirilecek.
Sezon boyunca bilet fiyatlarA
Tam 6, ndirimli ve Çocuk Oyunu
biletleri ise 4 TL olacak. Biletler
Yunus Emre Kültür Merkezi
gi;elerinden temin edilebilecek.
BakArköy Belediye TiyatrolarAnda
bu sezon, “Romeo ve Juliet”,
“Hayvan Çiftli.i”, “Sokak KAzA
rma”, “Kaç Baba Kaç”, “Azizce
(Aziz Nesin’den KAsa Oyunlar)”,
“Külhanbeyi Müzikali”, “i;man
Domuz”, “Güne;in ÇocuklarA
(07-12 ya;)”, “Üç Ku; Karde;
(07-12 ya;)” isimli oyunlar
sahnelenecek.
BakArköy Belediye Ba;kanA Bülent Kerimo.lu’nun
tiyatroda yeni bir kadrola;maya gitti.i söyleniyor.
Kerimo.lu’nun, kendisine kültür-sanat danA;manA
olarak tiyatro yazarA ve televizyoncu Enver
Aysever’i seçti.i ve bu görevi 1997’den beri
sürdüren tiyatrocu Üstün Asutay’An ise istifaya
Sanat DanA;manA olarak göreve
BELED)YE T)YATROLARINDA NELER OLUYOR? TiyatrolarA’nAn
ba;layan Kadriye Kenter de istifaya zorlanmA;.
zorlandA.A ve Asutay’An bunca yAl emek verdi.i
kurumdan kArgAn ayrAldA.A konu;ulanlar arasAnda.
ddialara göre, 2012 yAlAnda e;i Mü;fik Kenter
vefat ettikten sonra BakArköy Belediye
Hatta Kadriye Kenter’in odasA haberi olmadan
Enver Aysever’e tahsis edilmi;. Ya;anan bu
olaylara tiyatro sanatçAlarAnAn da isyan etti.i ve
belediye tiyatrolarAnAn karA;tA.A söyleniyor.
8 farkl% ülkeden 200 çocuk, Bak%rköy Belediyesi Leyla Gencer Opera Salonu’nda muhteem bir konser verdi.
DÜNYA ÇOCUKLARINDAN BAKIRKÖY’DE MUHTEEM KONSER
Türkiye’den BarB6 ,çin Müzik OrkestrasB’yla birlikte Avusturya,
Danimarka, HBrvatistan, ,ngiltere, ,sveç, ,sviçre, ,talya ve
Portekiz’den ya6larB 10-19 arasBnda de3i6en 200 çocuk
muhte6em bir konser verdi.
BarB6 ,çin Müzik VakfB’nBn ,stanbul Kültür Sanat VakfB
deste3iyle, ilkini geçen yBl Salzburg Festivali kapsamBnda
gerçekle6tirdi3i, Sistema Europe Orkestra KampB’nBn
ikincisini ,stanbul’da düzenlendi. Bo3aziçi Üniversitesi’nin
ev sahipli3inde yaptB3B Sistema Europe Orkestra
KampB’na, 8 ülkeden katBlan 200 çocuk ve e3itmen, bir
hafta boyunca provalar yaparak birlikte çalB6ma imkânB
buldu. BarB6 için Müzik VakfB, Müzik Direktörü Bruno
Campo ile Mozart Bologna OrkestrasB ve Lucerne Festival
OrkestrasB üyesi Etienne Abelin’in müzikal liderli3iyle
gerçekle6tirilen Sistema Europe Orkestra KampB’na,
Türkiye’den BarB6 ,çin Müzik OrkestrasB’yla birlikte
Avusturya, Danimarka, HBrvatistan, ,ngiltere, ,sveç,
,sviçre, ,talya ve Portekiz’den ya6larB 10-19 arasBnda
de3i6en 200 çocuk katBldB. Sistema Europe Gençlik
OrkestrasB göstermi6 oldu3u
performansla katBlBmcBlara unutulmaz
dakikalar ya6attB.
Etkinlikte “BarB6 ,çin Müzik’ adBna
konu6an M. Selim Baki,
kendilerinden desteklerini
esirgemeyen Bo3aziçi
Üniversitesi’ne, gönüllü e3itim
görevlilerine ve BakBrköy Belediye
Ba6kanB Bülent Kerimo3lu’na
te6ekkür etti.
“SanatsBz kalan bir milletin, hayat
damarlarBndan biri kopmu6 demektir.
Ho6geldiniz” diyerek konu6masBna
ba6layan BakBrköy Belediye Ba6kanB Bülent Kerimo3lu ise böyle
dev organizasyona ev sahipli3i yapmaktan duydu3u memnuniyeti
dile getirerek, “BarB6Bn temeli sanat ve kültürle olur” dedi.
Konu6masBna Mustafa Kemal Atatürk’ün “SanatsBz kalan bir
milletin, hayat damarlarBndan biri kopmu6 demektir”
sözleriyle devam eden Kerimo3lu, genç müzisyenlere
deste3ini esirgemeyen herkese te6ekkür etti.
Bir hafta boyunca birlikte prova yapan 200 çocuk; aynB
sahnede, ef Bruno Campo yönetimindeki Sistema
Europe Gençlik OrkestrasB konserinde, Tchaikovsky’nin
Slav Mar6B, Arturo Marquez’in Danzon no.2, Rossini’nin
William Tell Uvertürü, Elgar’Bn Enigma VaryasyonlarB’ndan
Nimrod, Mozart’Bn Küçük Bir Gece Müzi3i ve Grieg’in Holberg Suit’inden 1. Bölüm’ü seslendirildi.
Konsere izleyici olarak katBlan BolivarcB Venezuela
Cumhuriyeti ,stanbul Ba6konsolosu Tatiana Lucia Zapata
Bracho’da etkinlikten duydu3u memnuniyeti dile getirerek,
BakBrköy Belediye Ba6kanB Bülent Kerimo3lu’na sanata ve
kültüre verdi3i önemden dolayB te6ekkür etti.
8 farklB ülkeden 200 çocu3a ev sahipli3i yapBp,
UluslararasB bir salonda genç müzisyenleri a3BrladB3B için
sevincini dile getiren Bracho “Böyle
bir organizasyona ev sahipli3i
yaptB3BnBz için sizlerle gurur duyuyorum.” dedi.
Beklenenin üstündeki katBlBmcBnBn
izledi3i konserin ardBndan genç
sanatçBlar, katBlBma olan ilgiden
dolayB duyduklarB memnuniyeti dile
getirerek, BakBrköy Belediye Ba6kanB
Bülent Kerimo3lu’na te6ekkür etti.
Yo3un ilgi üzerine merkezin
kapBsBnda da çalmaya devam eden
“Sistema Europe Gençlik OrkestrasB”
katBlBmcBlarla birlikte çalBp oynadB.
25
5
M
U
T
L
U
Berna USLU & %enol S"RMEN
EVLEND"LER
G
Ü
N
L
E
R
CEYL"N
Gazetemiz
kö e yazarlar/ndan
Zülkani Sirmen’in olu
%enol ile Berna’n/n
Nikah Töreni’ne
Uslu ve Sirmen ailelerinin
akraba ve dostlar/ ile
Berna ve %enol’un
yak/n arkada lar/
kat/ld/.
5 YA%INDA
Tu ba - E r sin Yük sel ç ift in in
k 1zlar1 Ceylin ,
5. ya gü nün ü kut lad1.
B ak 1r k öy’ de b ir kaf e de d üze n le ne n
do um gün ü par tisine
Yük se l ç iftin in a ile si v e a rk a da la r 1 ka t1ld 1.
Ankara
Bilkent Otel’de
aile aras/nda yap/lan
ni an töreninden
iki gün sonra
Selen ve Onur
arkada lar/ ile
elendi.
Selen Tucu & Onur Töreci
N"%ANLANDILAR
MÜJDAT GEZEN BAKIRKÖY’DE
“Müjdat Gezen Sanat Merkezi”
(MSM) BakCrköy’de açClCyor.
Bünyesinde Türkan oray
Sinema Akademisi,
U+ur Dündar Televizyon
Akademisi, Müjdat
Gezen Drama
Akademisi,
Konservatuvar,
Ak8am Okulu,
Diksiyon ve Etkili
Konu8ma, Actor Studio,
Haftasonu Okulu, Yaz
Okulu, Piyano-Gitar-an
gibi bölümler bulunacak. lk
kez YClmaz Özdil YazC Okulu da
açClacak. YClmaz Özdil’in yanC sCra,
Bekir Co8kun, Halit KCvanç,
Kandemir Konduk, Umur
Bugay, Tuncer
Cüceno+lu, Burçak
Evren, Süleyman
Nebio+lu, Sevin Okyay
gibi pek çok usta
isim yer alCyor.
Gazetemiz böyle bir
Sanat Merkezi’ni
BakCrköy’e kazandCrdC+C
için Müjdat Gezen’e
te8ekkür ediyor ve
çalC8malarCnda ba8arClar
diliyor..
Foto+raflar fazla söze gerek bCrakmCyor. Her tatil günü aynC i8kence...
YELKÖYLÜLER SYAN EDYOR

Benzer belgeler

yemekte bulu*tu - Ataköy Gazetesi

yemekte bulu*tu - Ataköy Gazetesi GüloKlu Ceyhan ve Nurten Tar[m’[n katk[lar[yla gerçekleNti.

Detaylı

beled,yen,n bu tavrı ataköy sah,l,`nde yumu ak

beled,yen,n bu tavrı ataköy sah,l,`nde yumu ak TMMOB Mimarlar OdasV, sahildeki inJaatlarVn durdurulmasV için 5dare Mahkemesi’ne baJvuruyor. 5stanbul 9. 5dare Mahkemesi de Yürütmeyi Durdurma KararV veriyor. Bu karar üzerine BakVrköy Belediyesi i...

Detaylı

çek>c>lerde - Ataköy Gazetesi

çek>c>lerde - Ataköy Gazetesi Sürekli, Etkili, Ýlkeli.

Detaylı

Ataköy Gazetesi

Ataköy Gazetesi ve restoranlar,n çoald,, Bak,rköy kimilerine göre bir ya!am merkezi, kimilerine göre ise özellikle trafik sorunu yüzünden ya!am,n gittikçe zorla!t,, bir ilçe. Peki ya y,llar,n,, hayatlar,n,n büy...

Detaylı