Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları

Transkript

Prospektüs Bilgileri İçin Tıklayın - Çelikler İlaç, veteriner ilaçları
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
İMOCEL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antiprotozooner
BİLEŞİMİ
Beher ml’de 85 mg imidocarb’a eşdeğer 120 mg imidocarb dipropionate içeren berrak, steril,
renksiz veya açık sarı renkli bir çözeltidir.
FARMAKLOJİK ÖZELLİKLER
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, Sığırlarda babesiosis ve anaplasmosis, koyun ve atlarda
babesiosis’in klinik sağaltımı ve kontrolü amacıyla imidocarb dipropionate aktif maddesi
esasına göre geliştirilmiş olan bir veteriner spesiyalitesidir. İmidocarb, güçlü antiprotozoan
etkinliğine sahip olan carbanilide türevi ilaçların bir üyesidir. İlacın etki şekli tam olarak
bilinmemesine rağmen muhtemel etki mekanizması; duyarlı protozoonlarda nukleusun
büyüklüğü ve sayısında bozulmalara, onarım proseslerinin ve kinetoplastik DNA
replikasyonunun engellenmesine ve stoplazmada morfolojik bozulmalar (vacuolatin) yaparak
etki yapmasıdır. İmidocarb’ın piroplasmosis etkenlerine karşı öldürücü etkisinin yanı sıra
sığırlarda hastalığa karşı koruma da sağlaması diğer ilaçlara karşı önemli bir üstünlüğüdür.
Önerilen sağaltım dozlarında deri altı ve kas içi yoldan hedef hayvanlara enjekte edilen
imidocarb hızla emilerek sığırlarda 30 dakika ve koyunlarda da 1 saatten daha kısa bir sürede
en yüksek kan yoğunluğuna ulaşır. Emilen ilaç, öncelikle yüksek oranlarda kan proteinlerine ve
giderek artan yoğunluklarda diğer dokulara bağlanır. Belirtilen farmakokinetik profili
nedeniyle de uzun süreli koruyucu etki meydana getirir. Karaciğer ve böbreklerde en yüksek
yoğunluklarda birikir. Gebe hayvanlarda plasental dolaşıma geçer. Tek doz halinde verilen ilaç
önemli metabolik değişikliğe uğramadan başlıca idrarla ve % 10’a varan oranlarda da dışkı ile
atılır. Sağılan hayvanlarda düşük yoğunluklarda süte de geçer.
İmidocarb, sağaltım dozlarından 1.7 katı yüksek miktarlarda verildiğinde istenmeyen kolinerjik
etkilerin gelişmesine ve 5 katına varan yüksek miktarlarda da ölümlere sebep olabilmektedir
Farelerdeki oral LD50 değerine 544-863 mg/kg ve ratlardaki aynı dozu da 1216-1652 mg/kg
canlı ağırlı arasında saptanmıştır.
KULLANIM YERLERİ/ ENDİKASYONLARI
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti,
Sığırlarda; Babesiosis ve Anaplasmosis hastalıklarının tedavi ve korunmasında,
Atlarda; Babesiosis hastalığını tedavi ve korunmasında,
Koyunlarda; Babesiosis hastalığının tedavisinde kullanılır.
Hedef hayvan türlerinde etkili olduğu başlıca protozoon türleri;
Sığırlarda: Babesia bovis, B. bigemina ve Anaplasma marginale;
Atlarda: Babesia caballi ve B. equi,
Koyunlarda: B. ovis.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde,
sığır, koyun ve atlarda deri altı veya kas içi yolla uygulanır. Ancak sığır ve koyunlarda daha uzun
süreli etkinliğin sağlanabilmesi ve kalıntı riskinin azaltılabilmesi için deri altı yolla uygulanması
önerilir. Koyunlarda küçük hacimlerde ilaç kullanılması yeterli olduğundan, 0.1 ml taksimatlı
küçük enjektektörlerin seçilmesi daha uygun olur.
Farmakolojik doz: İmidokarb dipropionat’ın farmakolojik dozu 1,2 – 3 mg/kg canlı ağırlık
arasında, uygulama amacına ve hayvan türüne göre değişmektedir (bakınız doz tablosu)
Sığır ve koyunlarda (Babesiosis tedavisi) için farmakolojik doz 1,2 mg/kg.ca’dır.
Sığırlardaki Anaplazmosis tedavisi için farmakolojik dozu 3 mg/kg c.a’dır.
Koruma dozu sığırlarda 3 mg/ kg. ca, Atlarda 2,4 mg/kg. ca’dır.
Pratik doz tablosu
Hayvan Protozoa
Sağaltım dozu ve
Sterilizasyon dozu ve Koruma dozu ve
türleri türü
uygulama şekli
uygulama şekli
uygulama şekli
Sığır
Koyun
At
B. bovis
B.
bigemina
Anaplasma
marginale
B. bovis
B. equi
B. caballi
1 ml/ 100 kg.ca
(Deri altı veya kas içi)
(1,2 mg/kg.ca)
2,5 ml/100 kg.ca
(Deri altı veya kas içi)
(3 mg/kg. ca)
0.1 ml/10 kg.ca
(Deri altı veya kas içi)
(1,2 mg/kg.ca)
2 ml/100 kg.ca
(Kas içi)
48 saat ara ile 2 doz
(2,4 mg/kg. ca)
2 ml/100 kg.ca (Kas
içi) (2,4 mg/kg.ca)
-
-
4 ml/100 kg.ca
(Kas içi)
72 saat ara ile 4 doz
2,5 ml/100 kg.ca
(Deri alti veya kas içi)
(3 mg/kg. ca)
2,5 ml/100 kg.ca
(Deri altı veya kas içi)
(3 mg/kg. ca)
2 ml/ 100 kg.ca (Kas
içi)
(2,4 mg/kg.ca)
2 ml/ 100 kg.ca (Kas 2 ml/ 100 kg.ca (Kas
içi) 24 saat ara ile 2 doz içi) (2,4 mg/kg.ca)
ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti; Babesia sp. ve Anaplasma marginale enfeksiyonlarından 4-6
hafta süreli korunma amaçlı kullanılabilir. Bu amaçla, duyarlı hayvanların endemik bir alana
girişi öncesinde İmocel Enjeksiyonluk Çözelti uygulanmalıdır.
Zamanla hayvan vücudundaki İmidokarb seviyei azalır, hayvan ilaç tarafından korunurken
enfeksiyonu tanımak için az sayıda parazite izin verir. Sonuç, klinik belirtiler ortaya çıkmadan
hastalığa karşı immunitenin gelişmesidir. Bununla birlikte İmidokarb seviyesinin azaldığı
zaman hayvan enfeksiyona duyarlı hale gelecektir.
İmocel Enjeksiyonluk Çözeltiİ; duyarlı hayvanların endemik bir yerden kısa geçişi söz konusu
olduğunda Babesiosis’e ve Anaplasmosis’e karşı koruma sağlar.
İyileşen hayvanlar kötüleşme olması ve tedavi tekrarı gerekmemesi açısından, tedaviyi takiben
yaklaşık 4 hafta boyunca denetlenmelidir. Hastalığın yayılma riskini azaltmak için, sürülere
kene kontrolü amaçlı ektoparaziter ilaçlar uygulanmalıdır.
Atlarda, B.caballi enfeksiyonlarının sterilizasyonu İmocel Enjeksiyonluk Çözelti ile kolayca
başarılabilir. Fakat, B equi. enfeksiyonlarının sterilizasyonunda başarı oranı %60 dolayındadır.
Nüks vakalarına karşı ikinci enjeksiyon ilk enjeksiyondan en az 6 hafta sonra yapılmalıdır.
Koyunlarda, B. ovis. tarafından oluşturulan Babesiosis’in tedavisinde kullanılabilir.
Babesiosis’in nüks etmesine karşı yapılacak ikinci enjeksiyon, ilk enjeksiyondan en az 7 gün
sonra yapılmalıdır. Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Koyunlarda önerilen doz oranı aşıldığında,
kolinerjik semptomlar oluşabilir (bakınız: doz aşımında belirtilir ve antidotu).
Sığırlarda, B. bovis ve B. bigemina tarafında oluşturulan Babesiosis ve A. Marginale tarafından
oluşturulan Anaplasmosis’in tedavisinde ve 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ilaç uygulaması
yapılabilir.
GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi sürecince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar
28 gün geçmeden, koyunlar ise 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir ve etleri insan
gıdası olarak tüketilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonraki son 2
gün ( 4 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan
tüketimine sunulacak sağmal koyunlara uygulanmaz.
*** Ancak sığırlarda 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ve anaplasmosis tedavivi için (3
mg/kg.ca*) uygulandığında tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 213
gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 7 gün (14 sağım) boyunca elde edilen inek sütü
insan tüketimine sunulmamalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
İntravenöz uygulamadan kaçınız. Akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan
hayvanlara uygulanmamalıdır. Sığırlarda tekrarlayan dozlar uygulanmamalıdır.
Gebelikte kullanım: Sığır ve atta gebelikte önerilen dozlarda uygulanabilir. Koyunlarda yeterli
bilgi yoktur.
İSTENMEYEN ETKİLER
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, seyrek olarak uygulanan hayvanlarda salivasyon, rahatsızlık,
tremorlar, ataksi, kovülziyonlar, taşikardi, öksürük, ürinasyon, defekasyon ve koliklerle kendini
gösteren kolinerjik etkilerin gelişmesine yol açabilir. Keza, bazı aşırı duyarlı hayvanlarda
gelişen anaflaktik reaksiyonlar sonucu ölümler görülebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
İmidocarb, kolinesteraz inhibitörü organik fosforlu ve karbamat grubu insektisitler ile diğer
kolinesteraz inhibitörü ilaçlarla in vivo etkileşime girebilir. Belirtilen nedenle aynı gruptan
ilaçlarla birlikte veya eş zamanlı olarak kullanılmaması gerekir.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Doz aşımında salivasyon, kaslarda titreme, tremorlar, ataksi, konvülsiyonlar, ürinasyon ve
defekasyon, kolinesteraz inhibitörleri ile zehirlenmeye benzer semptomlar ortaya çıkar.
Sığırlarda 10 mg/kg ve üzeri dozlar, atlarda 8 mg/kg ve üzeri dozlar karaciğer ve böbrek
üzerinde toksik etkiler gösterebilir. Antidotu atropindir. Semptomatik tedavi ile birlikte
uygulanır.
GENEL UYARILAR
Sadece hayvan sağlığında kullanılır. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde
veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
UYGULAYICILARIN ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE
HEKİMLER İÇİN UYARILAR
İlacın kaza ile ağızdan alınması durumunda ağzın bol su ile yıkanması, emilen ilaca bağlı
zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde en kısa sürede prospektüsle hekime başvurulması
gerekir. İlacın göze bulaşması durumunda, göz ve/veya gözler açık tutularak, 15 dakika süreyle
bol temiz suyla yıkanmalıdır. Derinin ilaçla bulaşması halinde ise, bulaşık giysiler çıkarıldıktan
sonra, bulaşık deri kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Solumun yoluyla maruziyet
durumunda ise, olanak ölçüsünde temiz hava ile teneffüs olanağı sağlandıktan sonra, gerekli
görüldüğünde ağız ve burun bölgesi bol su ile temizlenmelidir. Sıralanan sakıncalı durumlarda
doğabilecek sağlık sakıncasının önlenebilmesi için doktora başvurulmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, oda sıcaklığında (2-25 °C). güneş ışığından korunarak muhafaza
edilir. Ambalajı açılan ilacın 2-8 °C dereceler arasında tutulmak koşuluyla 28 gün içerisinde
kullanılması önerilir. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.
KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Keçilerde akut toksikasyon tehlikesi sebebiyle kullanılması sakıncalıdır.
Boşalan şişelerin uygun bir kağıda sarılarak çöpe atılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, 10 ml, 20 ml, 50 ml ve 100ml’lik amber renkli cam şişelerde ve
karton kutu içinde satışa sunulmaktadır
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle veteriner klinikleri ve eczanelerde satılır. (VHR)
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 29.01.2008
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİH VE NO:
29.01.2008/ 19-066
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİNİN ve ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ
ÇELİKLER İLAÇ SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Gersan san.sitesi 2310/1 sok.No:24
Y.mahalle – Ankara
Tel: 0312 255 9860 – 9865 Fax: 0312 255 9878

Benzer belgeler

kanaprim prospektüs

kanaprim prospektüs tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal koyunlara uygulanmaz. ***Ancak sığırlarda 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ve anaplasmosis tedavisi için (3 mg/kg.ca *) uygulandığınd...

Detaylı

Prospektüs

Prospektüs İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, oda sıcaklığında (2-25 °C). güneş ışığından korunarak muhafaza edilir. Ambalajı açılan ilacın 2-8 °C dereceler arasında tutulmak koşuluyla 28 gün içerisinde kullanılma...

Detaylı

iverkol - Etkin İlaç

iverkol - Etkin İlaç doğabilecek sağlık sakıncasının önlenebilmesi için doktora başvurulmalıdır. MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ İmocel Enjeksiyonluk Çözelti, oda sıcaklığında (2-25 °C). güneş ışığından korunarak muhafaz...

Detaylı