Kia, flirket

Yorumlar

Transkript

Kia, flirket
PU_ENG_FOREWORD.QXD
19/8/04 16:50
Page 1 (1,1)
Kia, flirket
Art›k bir Kia sahibisiniz, çevrenizdekilerin Kia’n›n kelime
anlam›na yönelik sorular›yla karfl›laflacaks›n›z. ‹flte size baz›
cevaplar.
Öncelikle, Kia Kore’deki en eski otomobil flirketidir. Kia uygun
fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanm›fl binlerce
çal›flan› olan bir flirkettir.
Kia kelimesinin ilk hecesi olan Ki, “dünyadan do¤mak”
anlam›na gelirken, ikinci hece olan a “Asya” anlam›na gelir. Bu
flekilde Kia kelimesi “Asya’dan dünyaya do¤mak” anlam›na
gelmektedir.
Arac›n›zla keyifli sürüfller!
PU_ENG_FOREWORD.QXD
19/8/04 16:50
Page 2 (1,1)
Önsöz
Bir Kia arac› seçti¤iniz için teflekkür ederiz.
Arac›n›zda servis çal›flmas› yap›lmas› gerekti¤inde, arac›n›z› en iyi bilinen Kia yetkili servisiniz oldu¤unu unutmay›n›z. Yetkili servisinizde fabrikada e¤itim görmüfl
teknisyenler, kullan›lmas› tavsiye edilen özel aletler, orijinal Kia yedek parçalar› bulunur ve servisiniz kendisini
koflulsuz memnuniyetiniz için adam›flt›r.
Arac›n›z›n sonraki sahiplerinin de bu k›lavuzda bulunan
önemli bilgilere ihtiyac› olacakt›r, bu nedenle arac›n›z›
satt›¤›n›z taktirde bu k›lavuzu da arac›n yeni sahibine teslim ediniz.
Bu k›lavuzda yeni arac›n›z›n kullan›m›, bak›m› ve emniyet özellikleri ile ilgili bilgileri bulacaks›n›z. K›lavuzla
birlikte verilen Garanti ve Tüketici Bilgileri K›lavuzunda
ise arac›n›z›n garantisi ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz. Ayr›ca, arac›n›zda müzik sistemi bulunuyorsa, sistemin kullan›m› ile ilgili bilgiler için Kia Müzik Sistemi
K›lavuzuna bakabilirsiniz. Yeni arac›n›z› emniyetli ve
keyifli bir flekilde kullanabilmeniz için bu k›lavuzlar›
dikkatli bir flekilde bir okuman›z› ve k›lavuzlarda yer
alan tavsiyeleri uygulaman›z› öneririz.
Kia, üretti¤i farkl› modeller için de¤iflik birçok seçenek,
aksesuar ve özellik alternatifi sunmaktad›r. Bu nedenle,
bu k›lavuzda sizin arac›n›z›n modeline ait olmayan donan›m özellikleri ve resimleriyle de karfl›laflabilirsiniz.
i
Bu k›lavuzda verilen bilgiler ve teknik özellikler, k›lavuzun bas›ld›¤› tarihte geçerli olan bilgilerdir. Kia, her zaman, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülükle karfl› karfl›ya kalmaks›z›n teknik özelliklerde ya
da tasar›mda de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar. Sorular›n›z için her zaman Kia yetkili servislerine dan›flabilirsiniz.
Kia’n›z›n size hiç eksilmeyen bir sürüfl keyfi yaflataca¤›na ve ondan her zaman memnun kalaca¤›n›za sizi temin
ederiz.
© 2204 Kia Motors Corp.
Her hakk› sakl›d›r. Kia Motors Corporation’›n yaz›l› izni
olmadan bu yay›n›n hiçbir bölümü, tamamen ya da
k›smen elektronik, mekanik, fotokopi, kay›t ya da di¤er
yöntemler kullan›larak ço¤alt›lamaz, bir belge eriflim ya
da saklama sisteminde saklanamaz ya da böyle bir sisteme aktar›lamaz ve tercüme edilemez.
Kore’de bas›lm›flt›r.
PU_ENG_FOREWORD.QXD
19/8/04 16:50
Page 3 (1,1)
‹çindekiler
Girifl
1
Arac›n›z›n iç ve d›fl görünüflü
2
Arac›n›z›n özellikleri
3
Arac›n›z› sürerken
4
Sürüflle ilgili öneriler
5
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
6
Bak›m
7
Teknik özellikler
8
Dizin
9
ii
PU_ENG_1.QXD
19/8/04 16:51
Page 1 (1,1)
1
Girifl
Bu K›lavuz Nas›l Kullan›l›r / 1-2
Al›flt›rma (Rodaj) Süresi / 1-3
Kullan›m Ömrü / 1-3
Üretici Firma / 1-3
Uygunluk De¤erlendirme Kuruluflu / 1-3
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_1.QXD
19/8/04 16:51
Page 2 (1,1)
Girifl
BU KILAVUZ NASIL KULLANILIR
1
2
3
4
5
6
7
8
Arac›n›zdan en yüksek seviyede sürüfl keyfi alman›za yard›mc› olmak istiyoruz. Kullan›m K›lavuzu size birçok yönde yard›mc› olabilir. K›lavuzun tamam›n› okuman›z› tavsiye ediyoruz. Özellikle, ölüm ya da yaralanma riskini önlemek için k›lavuz içinde
farkl› yerlerde bulunan ve yanlar›nda
bulunan özel sembolleri say›s›nda
kolayca fark edilebilen UYARI ve
D‹KKAT bölümlerini okuman›z gereklidir.
K›lavuzda yer alan flekiller, arac›n›zdan alaca¤›n›z sürüfl keyfini nas›l en
yüksek seviyeye ç›karabilece¤inizi
aç›klama konusunda yaz›l› k›sma
yard›mc› olacak flekilde kullan›lm›flt›r. K›lavuzu okuyarak, arac›n›z›n
özellikleri, önemli emniyet bilgileri ve
farkl› yol koflullar›nda uygulanabilecek sürüfl tavsiyeleri hakk›nda bilgi
edinebilirsiniz.
9
1 2
K›lavuzun genel düzeni ‹çindekiler
bölümünde ortaya konmufltur. K›lavuzdaki tüm bilgileri alfabetik s›rayla
veren Dizin bölümü iyi bir bafllang›ç
noktas› olabilir.
Bölümler: Bu k›lavuz sekiz bölüm ve
dizin bölümünden oluflmaktad›r. Her
bölümün bafl›nda bölümün içeri¤i k›sa bir flekilde listelenmifltir, böylece
bir bak›flta ihtiyaç duydu¤unuz bilgilerin o bölümde olup olmad›¤›n› görebilirsiniz.
K›lavuz içinde birçok yerde UYARI,
D‹KKAT ve ‹KAZ bafll›klar›yla karfl›laflacaks›n›z. Bu bafll›klar, bireysel
emniyetinizi sa¤lamak ve Kia’n›zdan
duydu¤unuz memnuniyeti sürekli k›lmak üzere haz›rlanm›flt›r. UYARI,
D‹KKAT ve ‹KAZ bafll›klar› alt›nda
verilen tüm çal›flmalar› ve tavsiyeleri
dikkatli bir flekilde okuman›z ve uygulaman›z gerekir.
UYARI
UYARI, talimatlara uyulmamas›
durumunda ciddi yaralanmaya ya
da hayati riske neden olabilecek
bir durumu belirtir.
D‹KKAT
D‹KKAT, talimatlara uyulmamas›
durumunda yaralanmaya ya da
ciddi yaralanmaya neden olabilecek bir durumu belirtir.
‹KAZ
‹KAZ, talimatlara uyulmamas› duru munda arac›n›zda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir.
PU_ENG_1.QXD
19/8/04 16:51
Page 3 (1,1)
Girifl
ALIfiTIRMA (RODAJ)
SÜRES‹
Özel bir al›flt›rma süresi uygulanmas› gerekmez. ‹lk 1000 km boyunca
baz› basit tedbirleri uygulayarak, arac›n›z›n performans›n› ve ekonomisini
artt›rabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz.
• Motora afl›r› yüklenmeyiniz.
• ‹ster düflük h›zda olsun, ister yüksek h›zda, uzun bir süre boyunca
ayn› h›zda seyretmeyiniz. Motorun
do¤ru flekilde al›flt›r›labilmesi için
motor devrinin sabit tutulmamas›
gerekir.
• Frenlerin do¤ru flekilde al›flt›r›lmas›na olanak sa¤lamak için acil durumlar d›fl›nda ani frenlerden kaç›n›n›z.
• Gaz pedal›na sonuna kadar basarak kalk›fl yapmay›n›z.
KULLANIM ÖMRÜ
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü
10 y›ld›r.
ÜRET‹C‹ F‹RMA
Kia Motors Corporation
231 Yangjae-Dong, Seocho-Ku
Seoul 137-938, Korea
Tel: 82-2-3464-1114
Fax: 82-2-3464-6861
‹nternet: www.kia.co.kr
UYGUNLUK
DE⁄ERLEND‹RME
KURULUfiU
1
RDW
P.O. Box 777
2700 AT Zoetermeer
The Netherlads
Tel: +31 79 345 8143
Fax: + 31 79 345 8033
2
3
4
5
6
7
8
9
1 3
PU_ENG_2.QXD
19/8/04 16:52
Page 1 (1,1)
1
Arac›n›z›n iç ve d›fl görünüflü
D›fl Görünüfl / 2-2
‹ç Görünüfl / 2-3
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_2.QXD
19/8/04 16:52
Page 2 (1,1)
Arac›n›z›n iç ve d›fl görünüflü
DIfi GÖRÜNÜfi
1
2
3
4
5
1. Kaput
6
2. Farlar
7
4. Kap›
8
6. Lastik
3. Silecek
5. Yan kap›/Arka kap›
7. Cam
8. Anten
9
1PUB0001
2 2
PU_ENG_2.QXD
19/8/04 16:52
Page 3 (1,1)
Arac›n›z›n iç ve d›fl görünüflü
‹Ç GÖRÜNÜfi
1
1. Kap› kilitleme/açma dü¤mesi
2. Elektrikli cam dü¤meleri*
2
3. Fren/debriyaj hidroli¤i
4. Gösterge tablosu
3
5. Far kontrol/Sinyaller
6. Cam silecek/Y›kay›c›
7. Torpido gözü
4
8. Kaput açma kolu
9. Far ayar dü¤mesi*
5
10. Direksiyon
11. Vites kolu
6
12. El freni
13. Havaland›rma kontrolleri
7
14. Sis lambas›*
15. Flaflör
8
16. Müzik sistemi*
17. Klima kontrol sistemi*
9
18. Çakmak
19. Küllük
*: baz› tiplerde
1PUA0002/1PUB0003
2 3
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 1 (1,1)
Anahtarlar / 3-2
Kap› Kilitleri / 3-3
Camlar / 3-6
Koltuk / 3-8
Arac›n›z›n özellikleri
Emniyet Kemerleri / 3-16
Kaput / 3-30
Arka Kapak / 3-32
Yan Kapak / 3-33
Yak›t Depo Kapa¤› / 3-34
Aynalar / 3-35
‹ç Lambalar / 3-36
Eflya Gözleri / 3-37
‹ç Özellikler / 3-39
Anten / 3-42
D›fl Alet Kutusu (sadece 1.4 ton modeli) / 3-42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 2 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
ANAHTARLAR
UYARI - Kontak anahtar›
1
2
3
4
5
6
7
8
1CTA2001
Anahtar kod numaras› anahtarlarla
birlikte verilen plaka üzerine bas›lm›flt›r. Anahtarlar›n›z› kaybederseniz, bu plakay› kullanarak Kia yetkili
servisinde yeni anahtarlar kestirebilirsiniz. Bu plakay› anahtarlar›n›z›n
yan›ndan ay›r›n›z ve emniyetli bir
yerde saklay›n›z. Ayr›ca, kod numaras›n› kaydediniz ve numaray› araç
d›fl›nda, güvenli fakat kolayca bulunabilecek bir yerde saklay›n›z.
9
3 2
Anahtar konta¤a tak›l› olmasa
dahi, araçta yaln›zca çocuklar
varken kontak anahtar›n› araçta
b›rakmak tehlikelidir. Çocuklar
büyükleri taklit ederler, araçtaki
çocuklar daha önce gördükleri
flekilde anahtar› konta¤a sokabilirler. Anahtar›n konta¤a sokulmas›, çocuklar›n camlara veya di¤er kontrollere güç vermelerine ve hatta arac› hareket ettirmelerine olanak sa¤layacakt›r; bu, ciddi yaralanmalara ve
hatta hayati riskle karfl› karfl›ya
kal›nmas›na neden olabilir. Çocuklar arac›n içinde yaln›zken
anahtarlar›n›z› asla araçta b›rakmay›n›z.
D‹KKAT
Arac›n›zda sadece orijinal Kia
kontak anahtar› kullan›n›z. Piyasadan temin edilen orijinal olmayan kontak anahtar› kullan›lmas›
durumunda
anahtar
START konumunda tak›l› kalarak ON konumuna dönmeyebilir.
Bu durumda, marfl motoru çal›flmaya devam edecek ve marfl
motorunda hasar meydana gelecektir, ayr›ca kablo tesisat›n›n
afl›r› yüke maruz kalmas› nedeniyle yang›n ihtimali de ortaya
ç›kacakt›r.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 3 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
KAPI K‹L‹TLER‹
‹KAZ
Kilit aç›k
Kap›, gerek araç kilidi gerekse kap›
kilit dü¤mesine arka arkaya, h›zl› bir
flekilde bas›larak kilitlenir/aç›l›rsa, sistem devreye veya sistem bileflenlerine
zarar gelmesini engellemek üzere
geçici olarak devre d›fl› kalacakt›r.
Kilitli
1
2
3
1PUA2004
Kap›lar›n d›flar›dan
kilitlenmesi/kilidin aç›lmas›
• Kap› kilidini açmak için anahtar›
sa¤a, kap›y› kilitlemek için anahtar› sola çeviriniz.
• Kap›lar›n kilidini açt›ktan sonra, kap› kollar›n› çekerek kap›lar› açabilirsiniz.
• Kap›y› kapatt›ktan sonra kap›y› itiniz. Kap›n›n tam olarak kapand›¤›ndan emin olunuz.
4
1PUA2005
Kap›lar›n anahtar kullan›lmadan kilitlenmesi için sürücü kap›s›ndaki kilit
mandal›na ( ) bas›n›z veya kap› kilit
dü¤mesini LOCK konumuna getiriniz
ve daha sonra kap›y› ( ) kapat›n›z.
5
6
7
‹KAZ
Arac›n›zdan ayr›l›rken daima anahtar›
kontaktan ç›kart›n›z, el frenini çekiniz,
tüm camlar› kapat›n›z ve tüm kap›lar›
kilitleyiniz.
8
9
3 3
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 4 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
D‹KKAT
Kilit aç›k
1
Kilitli
2
Kilitli
Kilit aç›k
3
1PUA2004
4
5
6
7
8
9
1PUA2006
Kap›lar›n arac›n içinden
kilitlenmesi/kilidin aç›lmas›
• Kap› kilidini açmak için kap› kilit
dü¤mesini “K‹L‹T AÇIK” konumuna
getiriniz.
• Kap›y› kilitlemek için kap› kilit
dü¤mesini ( ) “K‹L‹TL‹” konumuna
getiriniz.
Kap›
kilitlendi¤inde
dü¤menin üzerindeki k›rm›z› bölüm
( ) görünmeyecektir.
• Kap›y› açmak için kap› kolunu ( )
çekiniz.
3 4
Kilit aç›k
Kilitli
1PUA2007
Merkezi kilit sistemi
(baz› tiplerde)
Sürücü kap›s›n› anahtarla veya kap›
kilit dü¤mesi kullanarak kilitleyip/kilidini açt›¤›n›zda bütün kap›lar ve arka
kap› otomatik olarak kilitlenir/kilitleri
aç›l›r.
• Araç hareket halindeyken kap›lar›n yanl›fll›kla aç›lmas›n›
önlemek için kap›lar›n tam kapat›lm›fl ve kilitlenmifl olmas›
gerekir. Kilitli kap›lar ayn› zamanda araç durdu¤unda ya da
yavafllad›¤›nda kötü niyetli kifliler üzerinde cayd›r›c› bir etki
yaratacakt›r.
• Kap›lar› açarken dikkatli olun
ve kap›ya do¤ru yaklaflan araçlara, motosikletlere, bisikletlere veya yayalara dikkat edin.
Herhangi bir fley yaklafl›rken
kap›lar› açmak hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 5 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI
Arac›n›z›n kilidini aç›k olarak b›rakman›z h›rs›zlara davetiye ç›karabilir veya gerek sizin gerekse arac›n›zda yoklu¤unuz esnas›nda bulunan bir kiflinin zarar
görmesine sebep olabilir. Arac›n›z› terk ederken daima kontak
anahtar›n› ç›kar›n, el frenini
çekin, tüm camlar› kapat›n ve
tüm kap›lar› kilitleyin.
UYARI - Araçta yaln›z
b›rak›lan çocuklar
Kapal› durumdaki araç içindeki
s›cakl›k afl›r› derecede yükselebilir; bu da araçtan ç›kamayan
çocuklar›n ya da hayvanlar›n
ciddi yaralanma ya da hayati
risk tehlikesi ile karfl› kafl›ya kalmas›na neden olabilir. Çocuklar› ya da hayvanlar› asla araç
içinde yaln›z b›rakmay›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 5
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 6 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
CAMLAR
Elektrikli Camlar (baz› tiplerde)
1
Elektrikli camlar›n kullan›labilmesi
için konta¤›n aç›k (ON) olmas› gerekir. Ön kap›larda, o kap›daki cama
kumanda eden bir elektrikli cam dü¤mesi yer almaktad›r.
Aç›k
2
‹KAZ
3
Kapal›
4
5
6
7
8
9
3FDA2015
Manuel Camlar (baz› tiplerde)
Camlar› aç›p kapatmak için cam
açma kolunu kullan›n›z.
‹KAZ
Camlardan biri aç›kken araçta rüzgar dan kaynaklanan bir sars›nt› ya da yalpalama meydana geldi¤ini hisseders eniz, aç›k cam›n karfl›s›ndaki cam›
hafifçe aralayarak bu sorunu gidere bilirsiniz.
3 6
Elektrikli cam sisteminin hasar görme
ihtimalini ortadan kald›rmak için iki
cam› ayn› anda açmay›n›z ve kapatmay›n›z. Bu flekilde sigortan›n ömrünü
de uzatabilirsiniz.
D‹KKAT
• Cam› kapatmadan önce cam›n
hareket alan› içinde kimsenin
elinin ve kafas›n›n olmad›¤›ndan emin olunuz.
• Çocuklar›n elektrikli camlarla
oynamas›na izin vermeyiniz.
Camlar›n yanl›fll›kla kullan›lmas›na ba¤l› olarak çok ciddi
yaralanmalar (özellikle de çocuklarda) meydana gelebilir.
• Sürüfl esnas›nda camdan d›flar› elinizi veya kollar›n›z› ç›kartmay›n›z.
• Cam› kapatmadan önce, cam›n hareket alan› içinde kimsenin elinin, kolunun ve cama
s›k›flma ihtimali bulunan hiçbir fleyin bulunmad›¤›ndan
emin olmak için daima çifte
kontrol yap›n›z.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 7 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Sürücü kap›s›
1PUB2003
Elektrikli cam zamanlay›c›s›
(baz› tiplerde)
Elektrikli camlar, kontak anahtar› ç›kart›ld›ktan veya ACC veya LOCK
konumuna al›nd›ktan sonra yaklafl›k
30 saniye süreyle çal›flt›r›labilir. Ancak ön kap›lar aç›l›rsa, elektrikli camlar kontak anahtar›n›n ç›kart›lmas›ndan sonra 30 saniye içinde dahi çal›flt›r›lamaz.
1
2
3
4
Yolcu kap›s›
5
6
7
1PUA2010
8
Cam›n aç›lmas› ve kapanmas›
Sürücü kap›s›nda araçtaki ön camlar› kontrol eden bir ana elektrikli cam
dü¤mesi bulunmaktad›r. ‹lgili dü¤menin ön k›sm›na basarak ( ) veya yukar› ( ) çekerek cam› aç›p kapayabilirsiniz.
9
3 7
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 8 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
KOLTUK
UYARI
1
2
3
4
5
• Yerlerine sabitlenmemifl olan
eflyalar yuvarlan›p sürücünün
aya¤›n›n alt›ndan geçerek pedallar›n kullan›lmas›n› önleyebilirler. Bu durum çok ciddi
kazalara yol açabilir. Bu eflyalar koltuk kayd›rma mekanizmas›n› bozabilirler. Ön koltuklar›n alt›na eflya yerlefltirmeyiniz.
• Çocuklar› arabada yaln›z b›rakmay›n›z.
6
7
8
9
3 8
UYARI - Sürücü Koltu¤u
• Araç hareket halindeyken asla
sürücü koltu¤unu ayarlamaya
çal›flmay›n›z. Aksi taktirde, direksiyon hakimiyetini kaybedebilir ve ciddi bir flekilde yaralanabilir ya da hayati riskle
karfl› karfl›ya kalabilirsiniz.
• Hiçbir fleyin koltuk arkal›¤›n›n
normal konumda sabitlenmesini engellememesi gerekir.
Bu gibi bir engelleme, koltuk
arkal›¤›n›n kilitlenmesini önleyebilir ve bu da ani bir fren yap›ld›¤›nda ya da kaza halinde
ciddi yaralanmalara veya hayati riskin ortaya ç›kmas›na
neden olabilir.
• Arac›n›z› daima koltuk arkal›¤›
dik ve normal sürüfl konumda
olacak, emniyet kemerinizin
kucak k›sm› kalçan›z›n alt k›sm›n› s›k› bir flekilde kavrayacak flekilde kullan›n›z. Bu
konum bir kaza an›nda sizi en
iyi koruyacak konumdur.
Ön Koltu¤un Ayarlanmas›
Arac›n›z› sürmeden önce koltu¤u
ayarlay›n›z ve kontrol dü¤mesine
basmadan koltu¤u ileri geri oynatarak bu konumda kilitlendi¤inden
emin olunuz. Koltuk ileri geri hareket
ediyorsa kilitlenmemifl demektir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 9 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
2. Dikkatli bir flekilde geriye do¤ru
yaslan›n›z ve koltuk arkal›¤›n› arzu etti¤iniz konuma gelecek flekilde ayarlay›n›z.
3. Kolu b›rak›n›z ve koltuk arkal›¤›n›n
bu konumda kilitlenip kilitlenmedi¤ini kontrol ediniz (Koltuk arkal›¤›n›n kilitlenebilmesi için ayar kolunun b›rak›lm›fl olmas› gerekir.)
1PUA2020
1PUA2021
Koltu¤un ileri ve geri al›nmas›
(Sürücü koltu¤u)
Koltu¤u ileri ya da geri almak için:
1. Koltuk minderinin ön kenar›n›n alt›nda bulunan koltuk kayd›rma
ayar kolunu yukar› do¤ru çekiniz
ve bu flekilde tutunuz.
2. Koltu¤u arzu etti¤iniz konuma gelene kadar kayd›r›n›z.
3. Kolu b›rak›n›z ve koltu¤un bu konumda kilitlendi¤inden emin olunuz.
Koltuk arkal›¤› aç›s›n›n
ayarlanmas› (baz› tiplerde)
Koltuk arkal›¤›n› yat›rmak için:
1. Hafifçe öne do¤ru e¤iliniz ve koltu¤un d›fl kenar›nda bulunan koltuk
arkal›¤› yat›rma kolunu geriye
do¤ru çekiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 10 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Sökülmesi
Bafl deste¤ini sökmek için, sonuna
kadar kald›r›n›z ve yukar› çekerken
ay›rma koluna bas›n›z.
UYARI
1
2
3
4
5
6
Araçta ön koltuk geriye yat›r›lm›fl bir flekilde seyahat etmeniz
bir kaza an›nda ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Ön koltuk yat›r›ld›¤›nda, yolcunun kalças› emniyet kemerinin kucak k›sm›n›n alt›ndan kayarak korunmas›z durumdaki
kar›n ve boyna büyük bir bask›
uygulamas›na neden olabilir.
Bu da iç yaralanmalara neden
olabilir. Araç hareket halindeyken koltuk s›rtlar› mutlaka dik
konumda olmal›d›r.
7
8
9
3 10
UYARI
1PUA2023
Bafl deste¤inin ayarlanmas›
Bafl deste¤inin yukar› afla¤› ayarlanmas›
Koltuklarda bulunan bafl destekleri
konfora katk›da bulunurken, ayn› zamanda belirli tipteki çarp›flmalarda
yolcular›n›z›n bafllar›n› ve boyunlar›n› korumaya yard›mc› olurlar.
Bafl deste¤ini kald›rmak için tutunuz
ve yukar› do¤ru çekiniz. Bafl deste¤i
istedi¤iniz konuma geldi¤inde kilitlenecektir. Bafl deste¤ini indirmek için
sol tarafta bulunan ay›rma dü¤mesine bas›n›z ve bafl deste¤ini afla¤›
do¤ru bast›r›n›z. En iyi koruma için,
bafl deste¤ini orta k›sm› kulaklar›n›z›n hizas›nda olacak flekilde ayarlay›n.
Kafa ve boyun yaralanmalar› riskini azaltmak için, arac› bafl deste¤i ç›kart›lm›flken veya yanl›fl
ayarlanm›flken kullanmay›n›z.
Sürüfl esnas›nda sürücü bafl
deste¤ini ayarlamay›n›z.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 11 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
1PUA2026
Orta koltuk
Eflya gözü olarak kullanmak istedi¤inizde koltu¤un yan›nda bulunan
ay›rma kolunu yukar› do¤ru çekiniz
ve koltuk arkal›¤›n› öne do¤ru yat›r›n›z.
Koltuk olarak kullanmak istedi¤inizde
koltu¤un yan›nda bulunan ay›rma
kolunu afla¤› bast›r›n›z ve koltuk arkal›¤›n› dik konuma getiriniz.
4
1PUA2025
5
D‹KKAT
Orta koltu¤u katlad›¤›n›zda orta
emniyet kemerini el freni kapa¤›n›n içine yerlefltiriniz. Böylece
orta koltu¤un emniyet kemerine
zarar vermesini önleyebilirsiniz.
6
7
8
9
3 11
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 12 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Arka koltuk ayar›
(Ç‹FT KAB‹NL‹ model)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UYARI - Arka koltuk
arkal›¤›
• Arka koltuk arkal›¤› sa¤lam bir
flekilde kilitlenmelidir. Aksi
takdirde, ani frenleme veya
çarp›flma an›nda araç içindeki
yolcular ve eflyalar yerlerinden f›rlayabilir, bu da ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
• Yolcular kargo alan›nda seyahat etmemeli veya araç hareket halindeyken katlanm›fl koltuk s›rtlar›nda oturmamal› ya
da uzanmamal›d›rlar.
• Koltuk arkal›¤›n› tekrar dik konuma getirirken, ileri ve geri
iterek koltuk s›rt›n›n yerine
sa¤lam bir flekilde kilitlendi¤inden emin olunuz.
3 12
• Katlanm›fl koltuk üstlerine
yerlefltirilen eflyalar hiçbir flekilde koltuk s›rtlar›ndan daha
yüksekte olacak flekilde istiflenmemelidir. Bu uyar›lara
uyulmamas› durumunda, ani
frenleme, çarp›flma veya devrilme esnas›nda ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
B110A01HR
D‹KKAT
Koltuk arkal›¤›n› katlamadan
önce, arka koltuk emniyet kemerini koltuk arkal›¤›ndaki cebe
yerlefltiriniz.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 13 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
B110B01HR
HHR2050
Arka koltu¤un katlanmas›
Arka koltu¤u katlayarak kargo alan›nda daha fazla yer açabilirsiniz.
Koltuk arkal›¤›n›n kilidini açmak için
koltu¤un iki taraf›nda bulunan kilit
dü¤melerini yukar› çekiniz ve koltuk
arkal›¤›n› öne do¤ru katlay›n›z.
HHR2051
4
Koltuk arkal›¤›n› dik konuma getirmek için koltuk arkal›¤›n› yerine kilitleninceye dek yukar› kald›r›n›z.
5
6
7
HHR2052
Arka koltuk minderinin
alt›ndaki eflya gözü
Arka koltuk minderinin alt›nda çok
amaçl› bir eflya bölmesi bulunur.
1. Koltuk minderinin önündeki mandallar› aç›n›z.
2. Koltuk minderini yukar› kald›r›n›z.
3 13
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 14 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI
1
2
Koltuk minderini do¤ru konuma
getirdi¤inizde emniyet kemerlerinin uygun konumda ve çal›fl›r
oldu¤undan emin olunuz.
3
4
1PUB2004
Motor bölmesine eriflim
5
Sürücü koltu¤u
Sürücü koltu¤unun arkas›ndan
motor bölmesine eriflmek için,
1. Koltu¤u mümkün oldu¤unca ileri
kayd›r›n›z.
2. Koltuk arkal›¤›n› öne katlay›n›z.
3. Ön koltuk arkas›ndaki döflemeyi
kald›r›n›z.
4. Kapaktaki somunlar› sökerek
kapa¤› ç›kar›n›z.
6
7
8
9
3 14
1CTA2046
Ön yolcu koltu¤u
Ön yolcu koltu¤u alt›ndan motor
bölmesine eriflmek için,
1. Ön yolcu koltuk arkal›¤›n› ve orta
koltu¤u katlay›n›z.
2. Koltuk minderinin ön k›sm›ndaki
tokalar› ( ) aç›n›z.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 15 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI - 2.5L Motor
1PUA2027
3. Destek çubu¤unun ucunu yuvaya
yerlefltiriniz.
UYARI
Motor bölmesinde eldiven, bez
parças› veya yan›c› malzemeleri
unutmay›n›z. Yan›c› malzemelerin unutulmas› sonucu yang›n
ç›kabilir.
Motor çal›fl›rken veya motorun
durdurulmas›ndan sonraki 30
saniye içinde enjeksiyon sistemiyle ilgili ifllem yapmay›n›z.
Yüksek bas›nç pompas›, bas›nç
hatt›, enjektörler ve yüksek bas›nç borular› motor durdurulsa
dahi yüksek bas›nca maruz kal›rlar. Yak›t s›z›nt›s› ile oluflan
yak›t püskürtmesinin vücuda temas etmesi ciddi yaralanmaya
neden olabilir. Kalp pili kullanan
kifliler, motor çal›fl›r durumdayken 30 cm’den fazla yaklaflmamal›d›r. Aksi takdirde elektronik
motor kontrol sistemindeki yüksek ak›m, önemli ölçüde manyetik alan üretir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 15
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 16 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
EMN‹YET KEMERLER‹
Emniyet Kemeri Sistemi
1
2
3
UYARI - Emniyet Kemerleri
Bir kaza durumunda ciddi yaralanma riskini en düflük seviyeye
indirmek için sürücü ve tüm yolcular›n daima emniyet kemerlerini takmalar› gerekir.
4
fiiddetle sürücü ve tüm yolcular›n
emniyet kemerlerini kullanarak kendilerini sürekli koruma alt›nda tutmalar›n› tavsiye diyoruz. Emniyet kemerlerinin do¤ru flekilde kullan›lmas›
kaza an›nda ya da ani fren yap›ld›¤›nda ciddi bir yaralanma ya da hayati riskle karfl› karfl›ya kalma riskini
azalt›r.
Ön koltuklarda kucak/omuz tipi emniyet kemerleri kullan›lm›flt›r. Emniyet
kemeri toplama mekanizmalar›nda
bulunan atalet kilitleri, tüm kucak/omuz kemerlerinin normal seyir
halinde normal flekilde kullan›lmas›na olanak tan›r. Bu, yolcular›n emniyet kemerleri ba¤l› haldeyken daha
serbest flekilde hareket etmelerine
olanak tan›r ve daha yüksek konfor
sa¤lar. Arac›n ani fren, keskin viraj,
çarp›flma gibi bir kuvvete maruz kalmas› durumunda emniyet kemeri
toplama mekanizmalar› kemerleri
otomatik olarak kilitleyecektir.
5
6
7
8
9
3 16
Atalet kilitlerinin devreye sokulmas›
için mutlaka bir kaza olmas› gerekmez, frenleme s›ras›nda ya da keskin virajlarda kemerlerin kilitlendi¤ini
hissedebilirsiniz.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 17 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Emniyet kemerleri afla¤›da aç›klanan flekilde kullan›ld›¤›nda en iyi korumay› sa¤lar:
• Koltuk arkal›¤›, dik flekilde ayarlanm›flsa.
• Koltuktaki kifli dik bir flekilde oturuyorsa (öne ya da arkaya e¤ilmifl
halde de¤il).
• Emniyet kemerinin kucak k›sm›
kalçan›n alt k›sm›n› s›k› bir biçimde kavrayacak flekilde ba¤lanm›flsa.
• Emniyet kemerinin omuz k›sm›
gö¤üs bölgesini s›k› bir biçimde
kavrayacak flekilde ayarlanm›flsa.
• Dizler tam karfl›ya bakacak flekilde tutuluyorsa.
Sistemde emniyet kemerinizi takman›z› hat›rlatmak üzere bir uyar› lambas› ve sesli uyar› sinyaline de yer
verilmifltir. Sayfa 3-19’daki Emniyet
Kemeri Uyar› Lambas› bölümüne bak›n›z.
UYARI - Kazan›n Ard›ndan
• Kaza s›ras›nda yaflanan gerilime ve kuvvete maruz kalan
kucak/omuz kemerleri esneyebilir ya da hasar görebilir.
• Kazan›n ard›ndan tüm kemer
sisteminin kontrol edilmesi
gerekir. Kaza s›ras›nda hasar
gören tüm kemerlerin, toplama mekanizmalar›n›n, kemer
ba¤lant› noktalar›n›n ve donan›m›n araç yeniden kullan›lmadan önce de¤ifltirilmesi
gerekir.
UYARI - Bagaj Bölümü
Yolcular›n asla arac›n bagaj bölümünde seyahat etmelerine
izin verilmemelidir. Bagaj bölümünde emniyet kemeri bulunmaz.Bir kaza durumunda, emniyet kemerlerini ba¤lamadan seyahat eden yolcular›n ciddi bir
yaralanmayla karfl›laflma riskleri çok daha yüksektir.
1
UYARI - Bükülmüfl Emniyet
5
kemerleri
Bükülmüfl veya s›k›flm›fl emniyet kemeri sizi gerekti¤i gibi korumayacakt›r. Emniyet kemerini
eski haline getiremiyorsan›z,
derhal Kia yetkili servisine baflvurunuz. Arac›n›z› asla emniyet
kemeriniz bükülmüfl ya da s›k›flm›fl bir haldeyken kullanmay›n›z.
3 17
2
3
4
6
7
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 18 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI - Emniyet kemeri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
kullan›m›
Bir kaza an›nda gerekli korumay› sa¤lamalar› için emniyet kemerleri do¤ru kullan›lmal›d›r.
Arac›n›zdaki her koltukta emniyet kemer grubu bulunmaktad›r.
Emniyet kemeri grubu, birlikte
kullan›lmak üzere tasarlanm›fl
kemer tokas› ve kemer dilinden
oluflmaktad›r.
Emniyet kemerlerini kullan›rken
en iyi rand›man› almak için, afla¤›daki talimatlara uyun:
• Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› sadece omzunuzun d›fl
k›sm›na gelecek flekilde tak›n.
Omuz k›sm›n› kesinlikle kolunuzun alt›ndan geçirmeyin.
• Emniyet kemerini omzunuzun
iç k›sm›na oturtmak için kesinlikle boynunuzun etraf›ndan
dolamay›n.
• Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› kesinlikle boynunuzdan
veya yüzünüzden geçirmeyin.
3 18
• Kemerin kucak k›sm›n› mümkün oldu¤unca afla¤›dan tak›n. Kucak kemerinin kalçalar›n›za tam olarak oturdu¤undan emin olun. Kucak kemerini veya kucak/omuz kemerinin kucak k›sm›n› kesinlikle
belinizden geçirmeyin; kemeri
daima kalçalar›n›z›n daha güçlü k›sm›ndan geçirin.
• Tek bir emniyet kemerini kesinlikle birden fazla kifliyle birlikte kullanmay›n.
• Araç seyir halindeyken, ön
koltuk s›rtlar› daima dik konumda olmal›d›r.
UYARI - Emniyet kemerinin
bak›m›
• Hasarl› emniyet kemeri bir kaza an›nda yeterli koruma sa¤lamayabilir.
• Emniyet kemerlerinizi afl›r›
afl›nma ve hasara karfl› periyodik olarak kontrol edin. Emniyet kemerlerini sonuna kadar
çekip y›pranma, kesik, yanma
veya baflka hasar olup olmad›¤›n› kontrol edin. Emniyet kemerlerini d›flar› çekip birkaç
kez toplanmas›n› sa¤lay›n. Kucak/omuz emniyet kemerlerinin düzgün ve kolay bir flekilde
topland›¤›ndan emin olun.
• Mandallar›n kilitlendi¤inden ve
hemen aç›ld›¤›ndan emin olun.
• Kap›lar kapat›ld›¤›nda kucak
veya omuz kemerinin herhangi
bir parças›n›n kesinlikle kap›ya
s›k›flmamas›na dikkat edin.
• ‹yi durumda olmayan veya düzgün çal›flmayan emniyet kemerleri hemen de¤ifltirilmelidir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 19 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
D‹KKAT
Kap›y› asla kemerin kucak ya da
omuz k›sm›n›n kap›n›n aras›na
s›k›flmas›na neden olacak flekilde kapatmay›n›z. Bu, emniyet
kemerinin ya da kemer tokas›n›n hasar görmesine neden olarak bir kaza an›nda yaralanma
riskini artt›racakt›r.
1
2
3
1PUA2025
D‹KKAT
Orta koltu¤u katlad›¤›n›zda orta
emniyet kemerini el freni kapa¤›n›n içine yerlefltiriniz. Böylece
orta koltu¤un emniyet kemerine
zarar vermesini önleyebilirsiniz.
1GQA2083
Emniyet kemeri uyar› lambas›
Kontak aç›ld›¤›nda (ON) sürücü ve
yolcuyu uyarmak üzere emniyet kemeri uyar› lambas› 6 saniye boyunca
yan›p sönecektir.
4
5
6
7
8
9
3 19
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 20 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
4
5
6
7
1GHA2262
Kucak/Omuz Kemeri
Kucak/omuz kemerini ba¤lamak
için
1. Kemer tokas›n› ve dilini tutunuz.
2. Kucak/omuz kemerini yavafl yavafl toplay›c› mekanizmadan çekerek ç›kart›n›z.
8
9
3 20
1GHA2263
1GHA2264
3. Kemer dilini ( ), dilin tokaya kilitlendi¤ini gösteren "t›k" sesini duyana
dek kemer tokas›n›n ( ) aç›k k›sm›ndan içeri itiniz.
4. Kaza an›nda kemerin alt›ndan
kayma riskini azaltmak için kemerin kucak k›sm›n› ( ) KALÇANIZI
MÜMKÜN OLDU⁄UNCA AfiA⁄IDAN saracak flekilde yerlefltiriniz.
Kemerin omuz k›sm›ndan ( ) çekerek, kemerin vücudunuzu s›k›
bir flekilde kavramas›n› sa¤lay›n›z. Kemerin bofltaki k›sm›n›
otomatik olarak toplamak için kemer toplama mekanizmas› kemeri
gerecek ve gergin flekilde
tutacakt›r. En yüksek seviyede
emniyet için emniyet kemerinde
afl›r› boflluk oluflmas›na izin vermemeniz gerekir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 21 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI
1GHA2263A
Kucak/omuz kemerini açmak için:
Kemer tokas› üzerinde yer alan açma dü¤mesine bas›n›z ve kemerin
yavafl yavafl toplanmas›n› sa¤lay›n›z.
• Araç hareket halindeyken koltuk arkal›klar›n›n daima dik ve
konforlu bir konumda tutulmas› gerekir. Emniyet kemeri sistemi en fazla korumay› koltuk
arkal›klar› dik konumdayken
sa¤layacakt›r.
• Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› kesinlikle d›fl tarafta kalan kolunuzun alt›ndan ya da
s›rt›n›zda geçecek flekilde
ba¤lamay›n›z.
• Emniyet kemerinin omuz k›sm›n› kesinlikle yüzünüze ya da
boynunuza temas edecek flekilde ba¤lamay›n›z.
• Emniyet kemerinin kucak k›sm›n› kalçan›z› mümkün oldu¤unca afla¤›dan kavrayacak
flekilde tak›n›z. Kucak kemerinin kalçalar›n›z› mümkün oldu¤unca s›k› kavramas› gerekir. Kemerin kucak k›sm›n› kesinlikle belinizden geçirmeyiniz.
• Arac›n›z› asla bükülmüfl yada
s›k›flm›fl emniyet kemeriyle
sürmeyiniz. Emniyet kemerini
düzeltemiyorsan›z en yak›n
Kia servisiyle temas kurunuz.
• Bir emniyet kemerini asla iki
kifliyi ba¤lamak için kullanmay›n›z.
Bu uyar›lar›n dikkate al›nmamas› bir kaza an›nda yaralanma ve
ölüm riskini art›rabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 21
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 22 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
Ayarlay›n
4
5
6
7
8
9
1PUA2090
Arka emniyet kemeri
(Ç‹FT KAB‹NL‹ model)
UYARI
Arka yan koltuklarda emniyet
kemerini kullanmad›¤›n›z zaman
emniyet kemeri tokas›n› dik konuma getiriniz.
Böylece bir kaza an›nda tokan›n
sizi yaralamas›n› önleyebilirsiniz.
3 22
1GHA2265
Kucak Kemeri (baz› tiplerde)
Kucak kemerini ba¤lamak için:
1. Kemerin toka k›sm›n› tutunuz ve
karn›n›z›n alt k›sm›na yak›n tutunuz.
1CTA2048
2. Kemer dilini ( ), dilin tokaya kilitlendi¤ini gösteren “t›k” sesini duyana dek kemer tokas›n›n ( )
aç›k k›sm›ndan içeri itiniz. Kemerin bükülmedi¤inden emin olunuz.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 23 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
Çok yüksek
2
S›k›ca ayarlay›n
3
Kalçan›z›n mümkün
oldu¤unca afla¤›s›ndan tutun.
1CTA2049
1CTA2050
1CTA2051
4
3. Kemerin bofltaki k›sm›n› tutunuz
ve kemer kalçan›z› ve karn›n›z›n
alt k›sm›n› s›k› bir flekilde kavrayana kadar kemeri çekiniz. Kemeri
uzatman›z ya da k›saltman›z gerekirse, kemer dilini kemere göre dik
aç› oluflturacak flekilde tutunuz ve
çekiniz.
4. Kemeri KALÇANIZI MÜMKÜN
OLDU⁄UNCA AfiA⁄IDAN saracak flekilde yerlefltirdi¤inizden
emin olunuz.
Kucak kemerini açmak için:
Kemer tokas› üzerinde yer alan
açma dü¤mesine ( ) bas›n›z.
5
6
UYARI - Kucak Kemeri
Kucak kemerinin belinizi de¤il
kalçan›z› saracak flekilde yerlefltirilmifl olmas› gerekir. Kucak
kemerinin kalçadan geçecek flekilde yerlefltirilmemesi bir kaza
durumunda yaralanma riskini ve
boyutunu artt›rabilir.
3 23
7
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 24 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Emniyet Kemeri Sisteminin
Do¤ru fiekilde Kullan›m› ve
Bak›m›
Emniyet kemerlerinin azami seviyede koruma sa¤lamas› için lütfen afla¤›daki noktalara dikkat ediniz:
• Kemerinizi her zaman tak›n›z, arac›n›z› çok k›sa bir mesafe için kullan›yor olsan›z bile.
• Kemeriniz bükülmüflse, takmadan
önce düzeltiniz.
• Sivri kenarl› ve kemerlere hasar
verme ihtimali bulunan nesneleri
kemerlerden uzak tutunuz.
• Kemeri, ba¤lant› noktalar›n›, kemer tokalar›n› ve di¤er parçalar›
afl›nma ve hasar izlerine karfl›
kontrol ediniz. Hasarl›, afl›nm›fl ya
da sorun ç›kartma ihtimali olan
parçalar› derhal de¤ifltiriniz.
• Kemeri temizlemek için döfleme ve
hal›lar› temizlemek için kullan›lmas› tavsiye edilen yumuflak sabun
kar›fl›m›n› kullan›n›z.
3 24
• Kemer üzerinde çamafl›r suyu ya
da boya kullanmay›n›z, bu kemerin
zay›flamas›na ve kaza an›nda görevini yerine getirmemesine yol
açabilir.
• Emniyet kemeri sisteminde eklemeler ya da de¤ifliklikler yapmay›n›z.
• Emniyet kemerini takt›ktan sonra,
kemerin toplama mekanizmas›nda
topland›¤›ndan emin olunuz. Kap›y› kapat›rken kemeri s›k›flt›rmamaya dikkat ediniz.
UYARI
Kay›fl liflerini zay›flat›p, çarp›flma an›nda kemerlerin ifllevlerini
yerine getirmesini engelleyece¤inden dolay› kemerleri boyamay›n›z veya a¤artmay›n›z.
Hamile Bayanlar›n Korunmas›
Hamile bayanlar›n mümkün olan her
durumda, kucak/omuz kemerlerini
doktorlar›n›n tavsiyeleri do¤rultusunda kullanmalar› gerekir. Kemerin
kucak k›sm›, VÜCUDUN MÜMKÜN
OLDU⁄UNCA ALT KISMINDAN VE
MÜMKÜN OLDU⁄UNCA SIKI bir
flekilde tak›lmal›d›r.
UYARI - Hamile Bayanlar
Hamile bayanlar›n kemerin kucak k›sm›n› asla bebe¤in bulundu¤u kar›n bölgesi üzerinden ya
da bir kaza an›nda kemerin bebe¤in ciddi zarar görmesine yol
açabilece¤i bir alan olan kar›n
üstü bölgeden geçirmemeleri
gerekir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 25 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Bebeklerin ve Küçük
Çocuklar›n Korunmas›
Küçük çocuklar›n ve bebeklerin seyahat s›ras›nda kendilerini korumaya
yard›mc› olacak onayl› çocuk koltuklan kullan›larak korunmas› gerekir.
Araç hareket halindeyken çocuklar›n
koltuklar üzerinde aya¤a kalkmalar›na ya da dizleri üzerinde durmalar›na
kesinlikle izin vermeyiniz. Emniyet
kemerinin bir yetiflkin ile bir çocuk ya
da iki çocuk taraf›ndan ayn› anda
kullan›lmas›na kesinlikle izin vermeyiniz.
Çocuklar için en iyi oturma koltu¤u
arka koltuklard›r.
UYARI - Kucakta Tafl›nan
Çocuklar
Araç hareket halindeyken çocuklar› kesinlikle kuca¤›n›zda
ya da kollar›n›zda tutmay›n›z.
Ufak bir kazada bile çok güçlü
bir insan dahi çocu¤u tafl›yamayacakt›r.
D‹KKAT - S›cak Metal
Parçalar
S›cak havada kapal› kalm›fl bir
araçtaki emniyet kemerleri ve
koltuklar afl›r› derecede ›s›narak
çocuklar›n yanmas›na neden olabilirler. Çocuklar› araca bindirmeden önce koltuk k›l›flar›n› ve
kemer tokalar›n› kontrol ediniz.
Çocuklar ve bebekler için çocuk koltuklar› üreten birçok firma bulunmaktad›r. Kullanaca¤›n›z çocuk koltu¤unun mutlaka ülkenizde geçerli olan
Emniyet Standartlar›na uygun olmas› gerekir. Arac›n›zda kulland›¤›n›z
çocuk koltu¤unun bu standartlara
uyumlulu¤u gösteren onay iflaretlerini tafl›d›¤›ndan emin olunuz.
Çocuk koltu¤u seçilirken, koltu¤un
hem çocu¤un bedenine hem de
araçtaki koltu¤a uygun oldu¤undan
emin olunmas› gerekir. Çocuk koltu¤una araca takarken, koltuk üreticisinin talimatlar›n› uygulay›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 25
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 26 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Büyük Çocuklar›n Korunmas›
1
2
3
4
5
6
7
8
Çocuklar büyüdükçe, kendilerine uygun daha büyük koltuklar› ya da yükseltici koltuklar gibi yeni çocuk koltuklar›na ihtiyaç duyabilirler.
Çocuk koltu¤u kullanamayacak kadar büyümüfl çocuklar araçtaki emniyet kemerlerini kullanmal›d›r. Arka
koltu¤un yan oturma konumlar›nda
oturan çocuklar›n kucak/omuz kemerlerini kullanmalar› gerekir.
Kemerin omuz k›sm› çocu¤un boynuna ya da yüzüne hafifçe temas
ediyorsa, çocu¤u koltu¤un orta k›sm›na yaklaflt›r›n. Kemer hala çocu¤un yüzüne ya da boynuna temas
ediyorsa, çocu¤un çocuk koltu¤u kullanmaya devam etmesi gerekebilir.
Ayr›ca, piyasada omuz kemerini afla¤› çeken ve çocu¤un boynundan ya
da yüzünden uzak tutmaya yarayan
çeflitli aksesuarlar bulunmaktad›r.
9
3 26
UYARI - Omuz Kemeri ve
Küçük Çocuklar
• Araç hareket halindeyken kemerin omuz k›sm›n›n çocu¤un
boynuna ya da yüzüne temas
etmesine kesinlikle izin vermeyiniz.
• Emniyet kemerleri do¤ru flekilde tak›lmazsa ya da ayarlanmazsa, çocuk ciddi bir yaralanma ya da hayati risk tehlikesi ile karfl› karfl›ya kalacakt›r.
Arka Koltuklara Tak›lmas›
UYARI
• Çocuk emniyet sistemini takmadan önce, çocuk emniyet
sistemi ile birlikte verilen üretici talimatlar›n› okuyunuz.
• Bu kullan›m k›lavuzundaki ve
çocuk emniyet sisteminin k›lavuzundaki talimatlar› uygulamamak bir kazan›n ard›ndan
ciddi yaralanma olas›l›¤›n› art›r›r.
• Çocuk emniyet koltu¤u düzgün ba¤lanmam›flsa, herhangi
bir çarp›flma an›nda çocu¤un
ciddi flekilde yaralanma veya
ölme riski önemli ölçüde artar.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 27 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
E2MS103005
E2BLD310
MMSA3030
Çocuk emniyet sisteminin (yan arka)
kucak/omuz emniyet kemeri ile
tak›lmas›
3. Kucak/omuz emniyet kemerini koltuk üreticisi talimatlar›na göre çocuk emniyet sisteminden geçiriniz.
4. Emniyet kemerini ba¤lay›n›z ve
gevflekli¤ini al›n›z. Takt›ktan sonra, çocuk emniyet sistemini tüm
yönlerde hareket ettirerek sa¤lam
bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
Çocuk emniyet sistemini yan arka
koltuklara takmak için flunlar› yap›n›z:
1. Çocuk emniyet sistemini istenilen
konumda yerlefltiriniz.
2. Omuz/kucak emniyet kemerini kemer toplama mekanizmas›ndan
çekiniz.
4
5
6
7
8
9
3 27
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 28 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1
2
3
Emniyet kemerini s›kman›z gerekiyorsa, kemeri kemer toplama mekanizmas›na do¤ru çekiniz. Emniyet
kemerini çözdü¤ünüzde, toplanmas›n› sa¤lay›n›z. Kemer toplama mekanizmas›, acil durumda kilitlenme
kullan›m durumuna otomatik olarak
gelecektir.
4
3. Kucak kemerini koltuk üreticisi talimatlar›na göre çocuk emniyet
sisteminden geçiriniz.
4. Emniyet kemerini ba¤lay›n›z ve
kemerin gevflek ucunu çekerek
kucak kemerini çocuk emniyet koltu¤una tam oturacak flekilde ayarlay›n›z. Takt›ktan sonra, çocuk
emniyet sistemini tüm yönlerde
hareket ettirerek sa¤lam bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin olunuz.
E2BLD347
Kucak Kemeriyle Çocuk Emniyet
Sisteminin Tak›lmas› (arka orta koltuk)
(baz› tiplerde) – Avrupa hariç
5
6
Çocuk emniyet sistemini orta arka
koltuklara takmak için flunlar› yap›n›z:
1. Çocuk emniyet sistemini orta arka
koltu¤a yerlefltiriniz.
2. Kucak kemerinin mandal plaka dilini aç›n›z.
7
8
9
3 28
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 29 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Çocuk emniyet koltu¤unun oturma konumuna uygunlu¤u – Avrupa için
Resmi olarak onaylanm›fl ve çocu¤unuza uygun çocuk emniyet koltuklar›n›
kullan›n›z. Çocuk emniyet koltuklar›n› kullan›rken afla¤›daki tabloya bak›n›z.
1
2
Oturma Konumu
Yafl Grubu
0 < 10 kg
(0-9 ay aras›)
0+ < 13 kg
(0-24 ay aras›)
I : 9 kg - 18 kg
(9-48 ay aras›)
II&III : 15 kg - 36 kg
(4-12 yafl aras›)
1. S›ra Yolcu
2. S›ra Yan
2. S›ra Orta
X
UF
X
X
UF
X
4
X
UF
X
5
X
UF
X
6
3
7
X : Bu yafl grubundaki çocuklar için uygun olmayan konum.
UF: Bu yafl grubunda kullan›lmak üzere onaylanm›fl “genel” kategori için
uygun konum.
8
9
3 29
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 30 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
KAPUT
1
2
3
4
5
6
1PUA2014
Kaputun Aç›lmas›:
1. Kaput kilidini açmak için gösterge
panelinin sol alt k›sm›nda yer alan
kaput mandal›n› çekiniz. Kaput
aç›lacakt›r.
7
8
9
3 30
1PUA2015
1PUA2016
2. Arac›n önüne geçiniz ve öndeki
mandal› bulana dek kaputu kald›r›n›z, daha sonra bu mandal› yukar› kald›r›n›z (mandal kaputun alt›nda, orta k›s›mda yer al›r).
3. Kaputu kald›r›n›z ve kaput destek
çubu¤unun bofltaki ucunu yuvaya
sokarak kaputu aç›k konumda tutunuz.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 31 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
Kaputun Kapat›lmas›:
1. Kaputu kapatmadan önce afla¤›dakileri kontrol ediniz:
• Motor bölümündeki tüm doldurma kapaklar› do¤ru bir flekilde
tak›lmal›d›r.
• Kriko yerine sabitlenmelidir (1
ton modeli ).
2. Destek çubu¤unu klipsine sabitleyiniz.
3. Kaputu 30 cm kald›r›n›z ve b›rak›n›z. Kaput kapanarak yerine kilitlenecektir. Arac› sürmeden önce kaputun kilitlendi¤inden emin olunuz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3 31
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 32 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
KASA ARKA KAPA⁄I
Kasa arka kapa¤›n›n
kapat›lmas›
1
Kasa arka kapa¤›n› kald›r›n›z ve arka kapak kolunu yerine geçiriniz.
Hareket etmeden önce kasa arka kapa¤›n›n kilitlendi¤inden emin olunuz.
2
3
4
5
6
7
8
9
1PUB2005
Kasa arka kapa¤›n›n aç›lmas›
1. Kasa arka kapa¤›n›n kolunu kald›r›n›z, önce içeriye itiniz, sonra
kendinize do¤ru çekiniz.
2. Kasa arka kapa¤›n›, her iki kolla
destekleyerek yavaflça indiriniz.
UYARI
Arka ›fl›klar kapa¤›n arkas›nda
kald›¤›nda di¤er sürücüler üçgen ya da baflka araçlarla uyar›lmal›d›r.
3 32
1PUA2019
UYARI
• Araç hareket ederken kasa
arka kapa¤›n› açmay›n›z.
• Araç hareket ederken halat›n
gevflemesi için halat› halat
kancas›na geçiriniz.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 33 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
KASA YAN KAPA⁄I
Kasa yan kapa¤›n›n
kapat›lmas›
1. Kasa yan kapa¤›n› kald›rarak yan
kapak kolunu yerine geçiriniz.
2. Yan kapaklar› kilitlemek için dü¤meyi afla¤›ya bast›r›n›z.
Kasa yan kapa¤›n›n aç›lmas›
1. Kasa arka kapa¤› aç›kken destek
çubu¤unu serbest b›rakmak için
dü¤meyi yukar›ya çekiniz.
1PUA2018
2. Yan kapak kolunu yukar› çekerek
kancadan ç›kar›n›z.
3. Kasa yan kapa¤›n› her iki kolla
destekleyerek yavaflça indiriniz.
2
3
UYARI
1PUB2006
1
Yan kapak kolunu kilitlerken
parmaklar›n›z›n koldaki yar›¤a
s›k›flmamas›na dikkat ediniz.
4
5
6
7
8
9
3 33
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 34 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
YAKIT DEPO KAPA⁄I
UYARI - Yak›t Al›rken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1PUA2013
1 Motoru durdurunuz.
2. Anahtar› sokup saatin aksi yönünde çeviriniz.
3. Kapa¤› saatin aksi yönünde çevirerek ç›kart›n›z.
4. Depoya yak›t doldurunuz.
5. Kapa¤› deponun a¤z›na yerlefltiriniz ve “t›k” sesini duyana kadar
saat yönünde çeviriniz. Bu ses kapa¤›n s›k› bir flekilde kapand›¤›n›
gösterir.
3 34
• Depoda bas›nç birikmifl olabilir. Daima depo kapa¤›n› dikkatlice ve yavaflça ç›kart›n›z.
Kapaktan yak›t ç›k›yorsa ya da
bir f›slama sesi duyuluyorsa
kapa¤› tamamen açmadan önce bu durumun geçmesini
bekleyiniz. Bu tedbirler uygulanmazsa depodan yak›t f›flk›rabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
• Yak›t buhar› son derece tehlikelidir ve çok çabuk parlayabilir. Yak›t al›rken, daima motoru
durdurunuz ve k›v›lc›m, alev
veya sigara türünden her çeflit
maddeyi deponun a¤z›ndan
uzak tutunuz. Yak›t al›rken
sigara içmeyiniz.
‹KAZ
• Yak›t al›rken dizel motorlu araçlar
için dizel yak›t› ald›¤›n›zdan emin
olunuz.
• Yak›t ald›ktan sonra yak›t depo kapa¤›n›n tam olarak kapand›¤›ndan
emin olunuz.
• Yak›t depo kapa¤›n›n de¤ifltirilmesi
gerekirse, sadece orijinal Kia kapak
ya da arac›n›za uygun onayl› muadil
kapak kullan›n›z. Yanl›fl kapak seçi mi yak›t sisteminde ya da emisyon
kontrol sisteminde ciddi ar›zalar
meydana gelmesine yol açabilir.
Arac›n›za uygun orijinal kapaklar›
Kia yetkili servisinden temin edebi lirsiniz.
• Arac›n d›fl yüzeyine yak›t dökmemeye özen gösteriniz. Boyal› yüzeylere
dökülen yak›t, boyan›n bozulmas›na
neden olabilir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 35 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
AYNALAR
D›fl Aynalar
Yola ç›kmadan önce aynalar›n›z›
ayarlay›n›z.
Arac›n›z›n sa¤›nda ve solunda ayna
vard›r. Araç otomatik y›kama makinesinde y›kan›rken ya da dar bir sokaktan geçerken aynalar katlanabilir.
D‹KKAT
• D›fl aynalar d›flbükeydir. Aynada görülen nesneler göründüklerinden daha yak›nd›rlar.
• fierit de¤ifltirirken arkadaki
araçlarla aran›zdaki mesafeyi
daha net bir flekilde görebilmek için iç dikiz aynas›n› kullan›n›z ya da arkaya dönüp bak›n›z.
‹KAZ
Ayna yüzeyindeki buzu kaz›yarak ç›kartmaya çal›flmay›n›z, bu aynan›n za rar görmesine neden olabilir. Buz aynan›n hareket etmesine engel oluyorsa,
aynay› zorlayarak ayarlamaya çal›flmay›n›z. Buzu temizlemek için buz
çözücü sprey ya da ›l›k suyla ›slat›lm›fl
sünger veya yumuflak bez kullanabilirsiniz.
1
2
3
1PUA2034
4
Elle kumandal› ayna
D›fl aynalardan birini ayarlamak için
aynay› oynat›n›z.
5
6
7
8
9
3 35
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 36 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
‹Ç LAMBALAR
1
Gündüz/Gece Mandal›
2
3
Gündüz
Gece
4
5
6
1PUA2036
D›fl aynalar›n katlanmas›
(kapat›lmas›)
D›fl aynalar› katlamak için ayna muhafazas›n› tutunuz ve geriye do¤ru
itiniz.
7
8
9
3 36
1PUB2007
Gündüz/Gece Konumlu ‹ç
Dikiz Aynas› (baz› tiplerde)
Bu ifllemi yola ç›kmadan önce ve gece/gündüz mandal› gündüz konumundayken yap›n›z.
Arac›n›z› gece kullan›rken arkadan
gelen araçlar›n farlar›n›n gözlerinizi
kamaflt›rmas›n› önlemek için gece/gündüz mandal›n› gece konumuna al›n›z.
Gece konumunda aynan›n daha bulan›k bir görüfl sunaca¤›n› unutmay›n›z.
1PUA2056
ON (AÇIK)
- Tüm kap›lar kapal›yken bile lamba
yanar ve yan›k durumda kal›r.
OFF (KAPALI) - Kap› aç›k olsa bile lamba kapal›
kal›r.
DOOR (KAPI) - Kap›lardan birinin
aç›lmas›na ya da
kapanmas›na
ba¤l› olarak lamba yanar ya da
söner.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 37 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
EfiYA GÖZLER‹
Bu bölümler, sürücü veya yolcu taraf›ndan küçük eflyalar› muhafaza etmek amac›yla kullan›labilir.
D‹KKAT
Kaza ya da ani fren durumunda
yaralanma ihtimalini azaltmak
için, araç hareket halindeyken
daima torpido gözü kapa¤›n› kapal› tutunuz.
‹KAZ
• Potansiyel h›rs›zl›k olaylar›na karfl›,
muhafaza bölümünde de¤erleri efl yalar›n›z› b›rakmay›n›z.
• Muhafaza edilen eflyalar araç hare ket halindeyken hareket edebilece ¤inden, bunlar› ses yapmayacak veya potansiyel tehlike oluflturmayacak flekilde muhafaza bölümüne yerlefltiriniz.
UYARI
Araçta çakmak, propan kutular›
veya di¤er yan›c›/patlay›c› maddeleri muhafaza etmeyin. Araç
uzun bir süre afl›r› s›ca¤a maruz
b›rak›ld›¤›nda bu tür maddeler
atefl alabilir ve/veya patlayabilir.
1
2
3
4
1PUB2008
Torpido Gözü
5
Torpido gözü kapa¤›n› açmak için
mandaldan tutup çekerek kapa¤›
aç›n›z. Kulland›ktan sonra kapa¤›
kapat›n›z.
Torpido gözünün kapa¤›nda ka¤›t
mendillerini koyman›z için cep bulunur.
6
7
8
9
3 37
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 38 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI
A¤ cebe sivri uçlu nesneler koymay›n. Bu nesneler ani fren s›ras›nda ya da yokufl yukar› ç›karken aniden cepten d›flar›ya f›rlayabilir. Sürücü ya da yolcular
ciddi flekilde yaralanabilir.
1
2
3
4
5
6
7
1PUB2009
Arka koltuk arkal›¤› konsol
tepsisi
Bu tepsi kaset ya da baflka küçük eflyan›n saklanmas› için kullan›l›r.
Tepsi kapa¤›n› açmak için kapa¤›n
kulbundaki kancay› bast›rarak kapa¤› yukar› çekiniz.
8
9
3 38
1PUA2078
A¤ cep (baz› tiplerde)
Belge, evrak, vb. saklamak için kullan›l›r.
A¤ cebe kalem ya da küçük eflya
koymay›n. Bu tür eflya cebin içine girebilir ve d›flar›ya ç›kmaz. Ayr›ca yolculuk s›ras›nda gürültüye yol açabilir.
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 39 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
‹Ç ÖZELL‹KLER
‹KAZ
1PUA2072
Çakmak
Çakma¤› kullanmak için, içeri do¤ru
bast›r›n›z ve b›rak›n›z. Is›nd›¤›nda
çakmak otomatik olarak atacakt›r.
Motor çal›flm›yorsa, çakma¤›n kullanabilmesi için kontak anahtar›n›n
ACC konumunda olmas› gerekir.
• Çakma¤›n afl›r› ›s›nmas›na neden olmamak için, ›s›n›p att›ktan sonra
çakma¤› tekrar yuvas›na do¤ru bas t›rmay›n›z.
• Çakmak yuvas›nda sadece orijinal
Kia çakma¤› kullan›lmal›d›r. Çakmak yuvas›na tak›lan aksesuarlar›n
kullan›lmas› (örne¤in t›rafl makineleri, portatif elektrik süpürgeleri ya
da kahve makineleri) çakmak yuvas›n›n ya da elektrik sisteminin hasar
görmesine neden olabilir.
• Çakmak 30 saniye içinde atmazsa,
afl›r› ›s›nmas›n› önlemek için çakma ¤› ç›kart›n›z.
UYARI
Araç hareket halindeyken çakma¤› ayarlamay›n›z. Arac›n
kontrolden ç›karak ciddi hasar,
ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek bir kaza meydana gelebilir.
1
2
3
1PUA2073
Küllükler
Küllü¤ü boflaltmak ve temizlemek
için ç›kartman›z gerekti¤inde, t›rna¤›
( ) içeri do¤ru itiniz, küllü¤ü çekiniz.
UYARI - Küllük Kullan›m›
• Araçtaki küllükleri çöplerinizi
koymak için kullanmay›n›z.
• ‹çinde yan›c› maddeler varken
küllü¤e sönmemifl bir sigara
ya da kibrit koyarsan›z, bir
yang›na neden olabilirsiniz.
3 39
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 40 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
UYARI - S›cak içecekler
1
2
3
4
5
6
1PUA2080
Bardak Tutucu (baz› tiplerde)
Bardak tutucuyu açmak için ön
k›sm›na bast›r›n›z, küllük orta konsoldan yavaflça d›flar› ç›kacakt›r.
7
1PUA2081
Bardak tutucu bardak veya içecek
kutular›n› koymak için kullan›l›r.
• Araç hareket halindeyken bardak tutuculara a¤›zlar› kapat›lmam›fl s›cak içecek dolu bardaklar vb. koymay›n›z. Bardak
içindeki s›cak içecek dökülerek yanman›za neden olabilir.
Sürücünün yanmas›, direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabilir.
• Ani bir fren ya da kaza an›nda
yaralanma riskini azaltmak
için, bardak tutuculara flifle,
cam bardak, teneke kutu vb.
yerlefltirmeyiniz.
‹KAZ
A¤›r bardak veya içecekleri bardak tutucuya yerlefltirmeyiniz. Bardak tutucu
zarar görebilir.
8
9
3 40
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 41 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
1PUB2010
1PUA2083
Günefl Siperlikleri
Dijital saat
Ön ve yan camlardan gelen direk günefl ›fl›¤›n› kesmek için günefl siperliklerini kullanabilirsiniz.
Günefl siperli¤ini kullanmak için afla¤› do¤ru çekiniz. Siperli¤i yan camda
kullanmak istedi¤inizde, siperli¤i
afla¤› indiriniz, menteflesinden ( )
kurtar›n›z ve yana çeviriniz.
Akü kutup bafllar› veya haf›za sigortas› söküldü¤ünde, saati tekrar ayarlaman›z gerekir.
Saat dü¤melerini kontak anahtar›
ACC ya da ON konumundayken afla¤›da belirtilen flekilde kullanabilirsiniz:
UYARI
Araç hareket halindeyken çakma¤› ayarlamay›n›z. Arac›n kontrolden ç›karak ciddi hasar, ölüm
veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek bir kaza meydana
gelebilir.
• SAAT:
Dü¤meyi sola “H” do¤ru çevirdi¤inizde ekrandaki saat bir saat ileri
al›nacakt›r.
• DAK‹KA:
Dü¤meyi sa¤a “M” do¤ru çevirdi¤inizde ekrandaki dakika bir dakika
ileri al›nacakt›r.
• SIFIRLAMA:
Dakikay› s›f›rlamak için dü¤meye
bas›n›z. Bu flekilde dakika haneleri
s›f›rlanacakt›r.
Örne¤in, saat 9:01 ile 9:29 aras›nda bir de¤er gösterirken “R” dü¤mesine bas›l›rsa, ekrandaki de¤er
9:00 olacakt›r.
9:01~9:29
9:00
9:30~9:59
10:00
‹KAZ
Dü¤menin ar›zalanmamas› için fazla
çevirmeyiniz.
3 41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_3.QXD
19/8/04 16:42
Page 42 (1,1)
Arac›n›z›n özellikleri
ANTEN
‹KAZ
• Anten kirli ise, antenin düzgün çal›fl mas› için anteni mutlaka temizleyiniz.
• Arac›n›z› otomatik y›kamaya sokmadan önce, anteni toplad›¤›n›zdan
emin olunuz.
1
2
3
UYARI
4
5
6
DIfi ALET KUTUSU
(1.4 TON MODEL‹)
(BAZI T‹PLERDE)
1PUA2082
Arac›n›zda hem AM hem de FM yay›nlar›n› alan paslanmaz çelik manuel anten bulunmaktad›r. Anteni flekilde gösterildi¤i biçimde çekiniz.
7
8
9
3 42
Araç hareket halindeyken anteni
ayarlamay›n›z. Arac›n kontrolden ç›karak ciddi hasar, ölüm
veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek bir kaza meydana
gelebilir.
1PUB2011
D›fl alet kutusu krikonun sa¤›nda, arka tekerle¤in gerisindedir.
Kutuyu açmak için mandal kolunu
yukar›ya kald›rarak mandal› aç›n.
Kutuyu kapatak için plastik kay›fl›
kullan›n.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 1 (1,1)
Kontak Anahtar› / 4-2
Arac›n Çal›flt›r›lmas› / 4-4
Düz Vites / 4-7
Kilitli Diferansiyel / 4-8
Fren Sistemi / 4-8
Direksiyon / 4-13
Gösterge Tablosu / 4-16
Arac›n›z› sürerken
Göstergeler / 4-18
Uyar› ve Gösterge Lambalar› / 4-21
Lambalar / 4-27
Silecek ve Y›kama / 4-31
Rezistans - Ortado¤u / 4-33
Dörtlü Flaflör / 4-33
Klima Kontrol Sistemi / 4-34
Ön Cam Bu¤u ve Buz Çözme / 4-44
Dört Tekerlekten Çekifl (4WD) / 4-47
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 2 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
KONTAK ANAHTARI
ACC (Aksesuar)
Bu konumda direksiyon kilidi aç›lm›flt›r ve elektrikli aksesuarlar kullan›labilir durumdad›r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1GHA3201A
Kontak Anahtar› ve Direksiyon
Kilidi
Kontak anahtar› konumu
LOCK (K‹L‹TL‹)
H›rs›zl›¤a karfl› bir tedbir olarak direksiyon kilitlenir. Anahtar kontaktan
sadece LOCK konumunda ç›kart›labilir. Kontak anahtar›n› LOCK konumuna al›rken, ACC konumunda
anahtar› içeri do¤ru itiniz ve anahtar›
daha sonra LOCK konumuna çeviriniz.
4 2
ON (AÇIK)
Motor çal›flt›r›lmadan önce uyar›
lambalar› kontrol edilebilir. Motorun
çal›flt›r›lmas›n›n ard›ndan kontak
anahtar›n›n bulunmas› gereken normal çal›flma konumu budur.
Akünün boflalmas›n› önlemek için
motor çal›flm›yorken kontak anahtar›n› ON konumunda b›rakmay›n›z.
START (MARfi)
Motoru çal›flt›rmak için kontak anahtar›n› START konumuna al›n›z. Marfl
motoru, siz anahtar› bu konumda tuttu¤unuz sürece çal›flacakt›r; daha
sonra anahtar ON konumuna dönecektir. Bu konumda fren uyar› lambas› kontrol edilebilir.
Kontak anahtar›n› START konumuna
al›rken güçlük çekiyorsan›z, direksiyonu hafifçe sa¤a ya da sola çeviriniz ve daha sonra anahtar› çevirmeye çal›fl›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 3 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
UYARI - Kontak anahtar›
• Araç hareket halindeyken kontak anahtar›n› asla LOCK ya
da ACC konumuna almay›n›z.
Bu direksiyon hakimiyetinin
ve arac›n frenleme kabiliyetinin kaybedilmesine yol açarak
bir kazaya neden olabilir.
• Direksiyon kilidi el freninin yerini tutmaz. Sürücü koltu¤undan kalkmadan önce, daima
vites kolunu 1 konumuna (düz
vites) al›n›z; el frenini sonuna
kadar çekiniz ve motoru stop
ediniz. Bu tedbirlerin al›nmamas› durumunda araç beklenmedik ve ani bir flekilde
hareket edebilir.
• Araç hareket halindeyken kesinlikle elinizi direksiyon simidinden geçirerek kontak anahtar›na ya da di¤er kontrollere
uzanmaya çal›flmay›n›z. Ellerinizin ya da kollar›n›z›n bu
alanda bulunmas› direksiyon
hakimiyetini kaybetmenize,
buna ba¤l› olarak bir kazaya
ve yaralanmalarla ya da hayati
riskle karfl› karfl›ya kalman›za
neden olabilir.
• Sürücü koltu¤unun etraf›na
hareket edebilecek nesneler
yerlefltirmeyiniz, bunlar direksiyon hakimiyetinizi etkileyerek kazalara neden olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 3
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 4 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
D‹ZEL MOTORLU ARACIN ÇALIfiTIRILMASI
1
2
3
4
So¤uk dizel motorun çal›flt›r›lmadan
önce ve yola ç›k›lmadan önce
›s›t›lmas› gerekir.
1. El freninin çekili oldu¤undan emin
olunuz.
2. Düz Vites – Debriyaj pedal›na
sonuna kadar bas›n›z ve vitesi
Bofla al›n›z. Motoru çal›flt›r›rken
debriyaj pedal›n› bas›l› tutunuz.
3. Motoru ›s›tmak için kontak
anahtar›n› ON konumuna al›n›z.
Is›tma uyar› lambas› yanacakt›r.
5
6
7
8
9
4 4
‹KAZ
Is›tma Uyar› Lambas›
Is›tman›n sona ermesinin ard›ndan geçen 10 saniye içinde motor çal›flt›r›la mam›flsa, kontak anahtar›n› önce 30
saniye için LOCK konumuna, daha
sonra yeniden ›s›tma için ON konumuna al›n›z.
D‹KKAT
W-60
4. Is›tma uyar› lambas› sönerse,
kontak anahtar›n› START konumuna al›n›z ve motor çal›flana
kadar bu konumda tutunuz (en
fazla 10 saniye), daha sonra kontak anahtar›n› b›rak›n›z.
Marfla 10 saniyeden daha uzun
bir süre basmay›n›z. Motor stop
ederse veya çal›flmazsa marfla
yeniden basmadan önce 30 saniye bekleyiniz. Aksi halde marfl
motorunun hasar görmesine neden olabilirsiniz.
Motor çal›flt›r›lam›yorsa, ateflleme sistemini yetkili bir Kia servisinde kontrol ettiriniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 5 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
‹KAZ
‹KAZ
Motorun her durumda (motor so¤ukken ya da s›cakken) gaz pedal›na bas›l madan çal›flt›r›lmas› gerekir. Ancak
s›cak motor birkaç kez marfla bas›lmas›na ra¤men gaz pedal›na bas›lmadan
çal›flt›r›lam›yorsa gaz pedal›na yar›ya
kadar basarak çal›flt›rabilirsiniz.
Is›tma dü¤mesi aç›k arac› sürmek, afl›r› yak›t tüketimine ve motor hasar›na
sebep olabilir.
1
2
3
4
1PUA3020
So¤uk motorun çal›flt›r›lmas›
(sadece 2.7L/3.0L motor
modeli)
5
6
1. Is›tma uyar› lambas› söndü¤ünde
motoru çal›flt›r›n›z.
2. Is›tma dü¤mesini çekiniz ve saat
yönüne çeviriniz.
3. Motor hararet göstergesinin yavaflça hareket etmesiyle ›s›tma
dü¤mesini saatin aksi yönüne
do¤ru çevirerek yerine itiniz.
Is›tma dü¤mesinin kullan›lmamas›
araçta yüksek yak›t tüketimine ve
emisyon sisteminde hasara sebep
olur.
7
8
9
4 5
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 6 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Turbo Kompresör Ara
So¤utucusu (Intercooler)
Bulunan Motorun
Çal›flt›r›lmas› ve Stop Edilmesi
(sadece 2.5 L motor modeli)
1. Motor çal›flmaya bafllad›ktan hemen sonra gaz pedal›na ya da
motora yüklenmeyiniz.
Motor so¤uksa, turbo kompresör
ünitesindeki ya¤laman›n yeterli bir
seviyeye ulaflmas› için arac› hareket ettirmeden önce motoru birkaç
saniye ›s›t›n.
2. Arac›n motorun zorlanmas›na ve
a¤›r yükse maruz kalmas›na neden olacak flekilde yüksek h›zda
ya da uzun süre kullan›lmas› durumunda, motorun stop edilmeden
önce yandaki tabloda gösterildi¤i
biçimde bir süre rölantide b›rak›lmas› gerekir.
Uygulanan rölanti süresi, turbo
kompresörün motor stop edilmeden önce so¤umas›na imkan tan›r.
4 6
Sürüfl Koflulu
Gerekli Röl. Süresi
Normal sürüfl
Gerekmez
Yüksek h›zda 80 km/s’ye kadar Yaklafl›k 20 saniye
sürüfl
100 km/s’ye kadar Yaklafl›k 1 dakika
Dik rampalar ya da 100 km/s’yi
aflan h›zlarda uzun süreli
Yaklafl›k 2 dakika
kullan›m
UYARI
A¤›r yüke maruz kalm›fl motoru
hemen stop etmeyiniz. Bu, motorda ya da turbo kompresörde
ciddi hasarlar meydana gelmesine neden olabilir.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 7 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
DÜZ V‹TES
Motoru devir saati ibresi k›rm›z› bölgeye gelecek flekilde asla çal›flt›rmay›n›z.
‹KAZ
1LDA3018
Düz Vitesin Kullan›lmas›
Düz flanz›man 5 ileri vites konumuna
sahiptir.
Vites de¤ifltirirken debriyaj pedal›na
sonuna kadar bas›n›z, daha sonra
aya¤›n›z› yavafl yavafl pedaldan çekiniz.
Arac›n›zda vitesin yanl›fll›kla 5’ten
R’ye (Geri) tak›lmas›n› önleyen özel
bir güvenlik fonksiyonu bulunmaktad›r. Vites kolunun R (Geri) konumuna
al›nmadan önce bofla al›nmas› gerekir.
Vitesi R (Geri) konumuna almadan
önce arac›n tamamen durdu¤undan
emin olunuz.
Debriyaj balatas›n›n vaktinden önce
afl›nmas›n› ve hasar görmesini önle mek için aya¤›n›z› debriyaj pedal› üze rinde tutmay›n›z. Ayr›ca yokuflta, örne¤in trafik lambas›n›n yanmas›n›
beklerken, arac› sabit tutmak için debriyaj pedal›n› kullanmay›n›z.
Vites Küçültme
Yo¤un trafikte yavafllaman›z gerekti¤inde ya da rampa ç›karken motor
devri çok düflmeden önce vites küçültünüz. Vites küçültme motorun
stop etme ihtimalini azalt›r ve h›z›n›z› art›rman›z gerekti¤inde daha yüksek bir h›zlanma performans› sa¤lar.
Araç yokufl afla¤› giderken vites küçülterek emniyetli bir h›zda seyredebilir ve frenlerin ömrünü uzatabilirsiniz.
1
2
3
4
5
UYARI - Düz Vites
6
Sürücü koltu¤undan kalkmadan
önce, daima el frenini sonun kadar çekiniz ve motoru stop ediniz. Arac› yokufl yukar› park etti¤inizde vitesi 1’e takt›¤›n›zdan,
yokufl afla¤› park etti¤inizde R
(Geri) vitese takt›¤›n›zdan emin
olunuz. Bu tedbirlerin verilen s›raya uygun bir flekilde uygulanmamas› durumunda araç aniden
ve beklenmedik bir flekilde
hareket edebilir.
7
8
9
4 7
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 8 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
K‹L‹TL‹ D‹FERANS‹YEL (BAZI T‹PLERDE)
UYARI
1
2
Yaralanma riskini önlemek için,
arac›n bir tekerle¤i yerle temas
halinde de¤ilken (örne¤in lastik
de¤ifltirilirken) kesinlikle motoru çal›flt›rmay›n›z.
3
4
5
6
7
8
9
4 8
Arac›n›z›n arka diferansiyeli kilitli tiptedir (baz› tiplerde). Kilitli diferansiyelin özellikleri afla¤›da belirtilmifltir.
Standart diferansiyellerde oldu¤u gibi, araç dönüfl yaparken, arac›n bir
taraf›ndaki tekerle¤in di¤er taraf›ndakine oranla farkl› bir h›zda dönmesi
sa¤lan›r.
Kilitli diferansiyel ile standart diferansiyel aras›ndaki fark, arac›n bir taraf›ndaki tekerle¤in yolla temas›n›n kesilmesi durumunda, çekifli artt›rmak
için di¤er taraftaki arka tekerle¤e daha fazla tork aktar›lmas›d›r.
FREN S‹STEM‹
Hidrolik Frenler
Arac›n›zda normal kullan›m esnas›nda otomatik olarak ayarlanan hidrolik
fren sistemi kullan›lm›flt›r.
Motorun stop etmesine ya da di¤er
bir neden ba¤l› olarak frenlerin güçten düflmesi durumunda, fren pedal›na normalde uygulad›¤›n›zdan daha
fazla bask› uygulayarak arac›n›z›
durdurabilirsiniz. Bununla birlikte durufl mesafesi uzayacakt›r.
Motor çal›flm›yorken, depolanm›fl
haldeki fren gücü, fren pedal›na her
bast›¤›n›zda biraz azalacakt›r. Hidrolik takviye kesilmifl haldeyken fren
pedal›n› pompalamay›n›z. Fren pedal›n› sadece kaygan zeminlerde direksiyon hakimiyetini kaybetmemek
için kullan›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 9 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Fren Sisteminde Ar›za Olmas›
Durumunda
Araç hareket halindeyken ayak freninin ar›zalanmas› durumunda, acil bir
durumda el frenini kullanarak fren
yapabilirsiniz. Bununla birlikte durufl
mesafesi normale oranla çok daha
uzun olacakt›r.
UYARI - El freni
Araç normal h›zda seyir halindeyken el freninin çekilmesi direksiyon hakimiyetinin aniden
yitirilmesine neden olabilir. Arac› durdurmak için el frenini kullanmak zorundaysan›z, el frenini çekerken çok dikkatli olunuz.
UYARI - Frenler
• Sürüfl s›ras›nda aya¤›n›z sürekli fren pedal› üzerinde tutmay›n›z. Bu fren sistemi s›cakl›¤›n›n çok fazla yükselmesine, fren balatalar›n›n çok h›zl›
afl›nmas›na ve durufl mesafesinin uzamas›na neden olacakt›r.
• Uzun ve dik bir yokufltan afla¤› inerken, frene sürekli basmamak için vites küçültünüz.
Frene sürekli basmak frenlerin
afl›r› ›s›nmas›na ve geçici fren
gücü kayb›na neden olabilir.
• Islanm›fl frenler arac›n normal
flekilde yavafllayamamas›na
ve frene bas›ld›¤›ndan arac›n
bir tarafa do¤ru çekme yapmas›na neden olabilir. Fren pedal›na hafif bir flekilde basarak
frenlerde böyle bir durum olup
olmad›¤›n› görebilirsiniz. Su
birikintilerinden
geçtikten
sonra mutlaka frenlerinizi bu
flekilde test ediniz. Frenlerin
kurumas›n› sa¤lamak için,
fren performans› normale
dönene kadar normal seyir
h›z›n›z› korurken fren pedal›na
hafifçe bas›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 9
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 10 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Disk Fren Afl›nma Göstergesi
1
2
3
Arac›n›z›n ön tekerleklerinde disk
frenler kullan›lm›flt›r.
Ön fren balatalar›n›z afl›nd›¤›nda ve
balatalar›n de¤ifltirilmesi gerekti¤inde, ön frenlerinizden g›c›rt› benzeri
bir ses gelecektir. Bu sesi ara s›ra ya
da fren pedal›na bast›¤›n›zda duyabilirsiniz.
4
5
‹KAZ
Yüksek fren tamiri masraflar›yla karfl› laflmamak için arac›n›z› fren balatalar›
afl›nm›fl halde kullanmaya devam etmeyiniz.
UYARI - Fren afl›nmas›
Fren balatas› uyar› sinyali, arac›n›z›n bak›ma ihtiyac› oldu¤unu gösterir. Bu sinyali dikkate
almazsan›z, arac›n›z› fren kabiliyetini kaybedebilir ve ciddi bir
kazayla karfl› karfl›ya kalabilirsiniz.
6
D‹KKAT
7
Daima fren balatalar›n› ön – arka
tak›m halinde de¤ifltiriniz.
8
9
4 10
Arka Kampana Frenler
Arac›n›z›n arka tekerleklerinde afl›nma göstergeleri kullan›lmam›flt›r. Bu
nedenle, arka frenlerden gelen bir
sürtünme sesi duydu¤unuzda, arka
fren balatalar›n› kontrol ettiriniz. Ayr›ca lastikler de¤ifltirildi¤inizde ya da
ön-arka yapt›r›ld›¤›n›zda veya ön
fren balatalar› de¤ifltirildi¤inde de arka frenlerinizi kontrol ettiriniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 11 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
UYARI - El freni
1PUA3041
El freni
El frenini çekmek için, fren pedal›na
basarken el frenini s›k› bir flekilde ve
sonuna kadar yukar› do¤ru çekiniz.
1PUA3042
El frenini indirmek için kolu hafifçe
yukar› çekiniz ve kolun önündeki
dü¤meye bas›n›z. Daha sonra dü¤me bas›l› halde el frenini indiriniz.
• Araç park halindeyken veya
arac› terk ederken arac›n kazara hareket etmesini önlemek
için vites kolunu el freni yerine kullanmay›n›z. Daima el frenini sonuna kadar çekiniz ve
düz vitesli araçlarda vitesi 1’e
ya da geriye tak›n›z.
• Arac›n özelliklerini bilmeyen
kiflilerin veya çocuklar›n el frenine dokunmas›na kesinlikle
izin vermeyiniz. El freni istenmeden indirildi¤inde ciddi yaralanmalara neden olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
D‹KKAT
Arac› el freni çekili halde kullanmak fren balatalar›n›n afl›r› derecede afl›nmas›na neden olacakt›r.
8
9
4 11
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 12 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
El freni indirildikten sonra fren uyar›
lambas› yan›k kal›rsa, fren sisteminde bir sorun olabilir. Böyle bir durumda çok dikkatli davran›lmas› gerekir.
Mümkünse, arac› hemen durdurunuz. Bu mümkün de¤ilse, arac› kullan›rken çok dikkatli olunuz ve arac›
yaln›zca güvenli bir nokta ya da tamirhane bulana kadar kullan›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
W-75
Kontak anahtar›n› ON konumuna
alarak fren uyar› lambas›n› kontrol
ediniz (motoru çal›flt›rmay›n›z). Kontak anahtar› ON ya da START konumundayken el freninin çekili olmas›
durumunda bu lamba yanacakt›r.
Hareket etmeden önce, el freninin tamamen indirildi¤inden ve fren uyar›
lambas›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
9
4 12
Kald›r›m Bulunan Yollarda
Arac›n Park Edilmesi
• Arac›n›z› yokufl yukar› park edecekseniz, arac›n›z› kald›r›ma mümkün oldu¤unca yak›n park ediniz
ve tekerlekleri kald›r›m aksi yönüne bakacak flekilde çeviriniz; bu
flekilde arac›n geriye do¤ru harekete geçmesi durumunda ön tekerleklerin kald›r›ma dayanmas› sa¤lanacakt›r.
• Arac›n›z› yokufl afla¤› park edecekseniz, arac›n›z› kald›r›ma mümkün oldu¤unca yak›n park ediniz
ve tekerlekleri kald›r›ma bakacak
flekilde çeviriniz; bu flekilde arac›n
ileri do¤ru harekete geçmesi durumunda ön tekerleklerin kald›r›ma
dayanmas› sa¤lanacakt›r.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 13 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
D‹REKS‹YON
Hidrolik Direksiyon
(baz› tiplerde)
Hidrolik direksiyon, direksiyonu çevirmek için sürücünün harcayaca¤›
gücü azaltmak amac›yla motordan
ald›¤› gücü kullan›r. Motor çal›flm›yorken ya da hidrolik direksiyon sistemi devre d›fl› kald›¤›nda da direksiyon çevrilebilir fakat bu gibi durumlarda direksiyonu çevirmek için sürücünün daha fazla güç harcamas› gereklidir.
Araç normal seyir halindeyken direksiyonu çevirmek için harcaman›z gereken güçte herhangi bir de¤ifliklik
oldu¤unu hissederseniz, hidrolik direksiyon sistemini Kia yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
‹KAZ
• Motor çal›fl›r durumdayken direksi yonu kesinlikle tam sa¤a ya da tam
sola dayanm›fl halde 5 saniyeden
fazla tutmay›n›z. Aksi durumda hid rolik direksiyon pompas›n›n hasar
görmesine neden olabilirsiniz.
• Hidrolik direksiyon kay›fl› ve hidro lik direksiyon pompas› ar›zaland› ¤›nda direksiyonu çevirmek güçle flir.
‹KAZ
Araç uzun süre so¤uk havada (10°C’nin alt›nda) kald›ysa, motor ilk
çal›flt›¤›nda direksiyonu çevirmek için
normalden daha fazla güç harcanmas›
gerekebilir. Bu, so¤uk hava nedeniyle
hidrolik direksiyon sistemindeki hid rolik ya¤›n›n viskozitesinin artmas›n dan kaynaklanmaktad›r ve herhangi
bir ar›zaya iflaret etmez.
Bu gibi bir durumda, sistemdeki hidrolik ya¤› s›cakl›¤›n› artt›rmak için gaz
pedal›na basarak motor devrini 1.500
d/d’ye kadar yükseltiniz, daha sonra
pedal› b›rak›n›z ya da motoru iki-üç
dakika rölantide b›rak›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 13
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 14 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Direksiyon Yükseklik Ayar›
(baz› tiplerde)
1
2
3
4
5
6
Yüksekli¤i ayarlanabilen direksiyon,
yola ç›kmadan önce direksiyon yüksekli¤ini ayarlaman›za olanak tan›r.
Araca girerken ya da ç›karken bacaklar›n›z› daha rahat hareket ettirebilmek için direksiyonu en yüksek konuma alabilirsiniz.
Direksiyon, arac› konforlu bir flekilde
sürmenize olanak tan›yacak ve gösterge panelindeki uyar› lambalar›n›
ve göstergeleri görmenizi engellemeyecek biçimde ayarlanmal›d›r.
7
8
9
4 14
UYARI
• Direksiyon yüksekli¤ini kesinlikle araç hareket halindeyken
ayarlamay›n›z. Aksi taktirde
direksiyon hakimiyetini yitirerek ciddi yaralanmalara ya da
kazalara neden olabilirsiniz.
• Ayarlama sona erdikten sonra, direksiyonun yeni konumunda kilitlendi¤inden emin
olmak için direksiyonu afla¤›yukar›
hareket
ettirmeye
çal›fl›n›z.
1PUA2031
1. Direksiyon yüksekli¤ini ayarlamak
için kilit kolunu çekip tutunuz.
2. Direksiyonu istedi¤iniz konuma
getiriniz.
3. Direksiyon yükseklik ayar› kilit kolunu b›rak›n›z.
Arac›n›z› sürmeden önce direksiyon
ayar›n› yap›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 15 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
D‹KKAT
1PUA2032
• Korna çalmak için, elinizle direksiyon üzerindeki korna
sembolü üzerine bast›r›n›z
(resme bak›n›z). Korna sadece
bu alana bast›¤›n›z taktirde çalacakt›r.
• Kornaya sert bir flekilde vurmay›n›z ya da yumruk atmay›n›z. Kornaya sivri uçlu bir aletle basmay›n›z.
1
2
3
4
Korna
5
Korna çalmak için elinizle direksiyon
üzerindeki korna sembolü üzerine
bast›r›n›z.
Kornan›n düzgün çald›¤›ndan emin
olmak için kornay› düzenli olarak
kontrol ediniz.
6
7
8
9
4 15
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 16 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
GÖSTERGE TABLOSU
Takometresiz
1
A tipi
B tipi
2
3
4
C tipi
5
6
7
8
9
1. Hararet göstergesi
4. Kilometre saati
2. Sinyal lambalar›
5. Yak›t göstergesi
7. S›f›rlanabilir mesafe ölçer s›f›rlama
dü¤mesi
3. Uzun far uyar› lambas›
6. Uyar› ve gösterge lambalar›
8. S›f›rlanabilir mesafe ölçer/mesafe ölçer
1PUB2012
4 16
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 17 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Takometreli
1
A tipi
B tipi
2
3
4
C tipi
5
6
7
8
9
1. Hararet göstergesi
4. Kilometre saati
2. Sinyal lambalar›
5. Yak›t göstergesi
7. S›f›rlanabilir mesafe ölçer s›f›rlama
dü¤mesi
3. Uzun far uyar› lambas›
6. Uyar› ve gösterge lambalar›
8. S›f›rlanabilir mesafe ölçer/mesafe ölçer
9. Takometre
1PUB2013
4 17
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 18 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
GÖSTERGELER
1
2
3
4
5
6
1PUB2014
Kilometre Saati
Kilometre saati arac›n›z›n h›z›n› gösterir (ileri hareket esnas›nda).
7
8
9
4 18
1PUA2037
Mesafe Ölçer/S›f›rlanabilir
Mesafe Ölçer
S›f›rlanabilir mesafe ölçer dü¤mesine basarak mesafe ölçer, s›f›rlanabilir mesafe ölçer A ve s›f›rlanabilir mesafe ölçer B aras›nda geçifl yapabilirsiniz.
1PUB2015
Mesafe Ölçer
Mesafe ölçer, arac›n kat etti¤i toplam
mesafeyi gösterir.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 19 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
‹KAZ
Motoru, takometre ibresinin k›rm›z›
tehlike bölgesine girmesine neden ola cak flekilde kullanmay›n›z.
Bu, motorda çok ciddi ar›zalar meydana gelmesine neden olabilir
1
2
3
1PUB2016
S›f›rlanabilir Mesafe Ölçer
TRIP A: S›f›rlanabilir Mesafe Ölçer A
TRIP B: S›f›rlanabilir Mesafe Ölçer B
‹ki s›f›rlanabilir mesafe ölçer, son s›f›rlamadan sonra kat edilen mesafeyi gösterir.
S›f›rlanabilir mesafe ölçer A ve B’yi
s›f›rlamak için s›f›rlama dü¤mesine
bir saniyeden uzun bir süre boyunca
bas›lmas› gerekir.
4
1PUB2017
Takometre (baz› tiplerde)
5
Takometre, motorun bir dakikada
yapt›¤› devri (rpm ya da d/d) yaklafl›k
bir de¤er olarak gösterir.
Do¤ru vites de¤ifltirme noktalar›n›
seçmek için motor devrinin afl›r› yükselmesini önlemek için takometreyi
kullan›n›z.
Motor çal›fl›r halde de¤ilken, kontak
anahtar› ON ya da ACC konumuna
al›nd›¤›nda takometre ibresi hafifçe
hareket edebilir. Bu hareket normaldir ve motor çal›flmaya bafllad›ktan
sonra takometrenin motor devrini
do¤ru bir flekilde göstermesini engellemez.
6
7
8
9
4 19
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 20 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Takometresiz
Takometresiz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Takometreli
1PUB2018
Takometreli
1PUB2019
Hararet Göstergesi
Yak›t Göstergesi
Bu gösterge, kontak aç›kken (ON)
motor so¤utma suyu s›cakl›¤›n› gösterir.
Motorunuz hararet yaparsa, yola
devam etmeyiniz. Dizin bölümünde
“Hararet” bafll›¤›na bak›n›z.
Yak›t göstergesi, yak›t deposunda
kalan yaklafl›k yak›t miktar›n› gösterir.
Yak›t deposu kapasitesi - 60 litre
Yak›t göstergesinin yan›s›ra gösterge tablosunda bir de yak›t ikaz lambas› bulunmaktad›r. Bu lamba, depodaki yak›t seviyesi 8 litrenin alt›na
düfltü¤ünde yanar.
‹KAZ
Gösterge ibresi normal aral›k d›fl›na
ç›karsa ve H’ye do¤ru yükselirse,
motor hararet yapm›flt›r; hararet
motorun hasar görmesine neden olabilir.
4 20
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 21 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
UYARI VE GÖSTERGE LAMBALARI
Uyar› Lambalar›/Sesli Uyar›
Sinyalleri
Kontrol ifllemi
Kontak anahtar› ON konumuna al›nd›¤›nda (motor çal›flt›r›lmadan) tüm
uyar› lambalar› kontrol edilebilir. Yanmayan lambalar›n Kia yetkili servisinde kontrol ettirilmesi gerekir.
Motor çal›flt›ktan sonra, tüm uyar›
lambalar›n›n söndü¤ünden emin olunuz. Uyar› lambalar›ndan herhangi
biri yan›yorsa, bu kontrol edilmesi
gereken bir durum oldu¤unu gösterir.
El frenini indirirken, fren sistemi uyar› lambas› sönmelidir. Yak›t ikaz lambas›, yak›t seviyesinin düflük olmas›
durumunda yan›k kalacakt›r.
Ya¤ Bas›nc› Uyar›
Lambas›
fiarj Uyar›
Lambas›
Bu uyar› lambas›, motor ya¤› bas›nc›n›n düflük oldu¤unu gösterir.
Araç seyir halindeyken bu lamba yanarsa:
1. Arac›n›z›n güvenli bir flekilde yolun kenar›na çekiniz ve motoru
durdurunuz.
2. Motor çal›flm›yorken motor ya¤›
seviyesini kontrol ediniz. Seviye
düflükse, ya¤ ilave ediniz.
Ya¤ ilave ettikten sonra uyar› lambas› yan›k kal›rsa, ya da ya¤ bulam›yorsan›z, Kia yetkili servisini aray›n›z.
Bu uyar› lambas›, alternatörde ya da
flarj sisteminde bir sorun oldu¤unu
gösterir.
Araç seyir halindeyken bu lamba yanarsa:
1. Arac›n›z› en yak›n güvenli noktada
durdurunuz.
2. Motor çal›flm›yorken, alternatör
kay›fl›nda gevfleme ya da kopma
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
3. Kay›fl ayar› normalse, flarj sisteminin baflka bir k›sm›nda sorun olabilir. Kia yetkili servisini aray›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
‹KAZ
8
Motor derhal stop edilmezse, ciddi
hasar meydana gelebilir.
9
4 21
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 22 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
4
5
6
Emniyet Kemeri Uyar›
Lambas›
El Freni ve Fren
Hidroli¤i Uyar›
Lambas›
Kontak aç›ld›¤› anda ve aç›ld›ktan
sonra (ON) sürücü ve yolcu emniyet
kemeri ba¤l› de¤ilse, emniyet kemeri
uyar› lambas› 6 saniye boyunca
yan›k kalacakt›r.
Kontak ON konumuna al›nd›¤›nda
kucak/omuz kemeri ba¤l› de¤ilse veya ON konumundayken kemer aç›l›rsa emniyet kemeri uyar› lambas› 6
saniye boyunca yanar. Sistem aç›kland›¤› flekilde çal›flm›yorsa, Kia yetkili servisi ile temas kurunuz.
El freni uyar›s›
Bu lamba, kontak anahtar› START ya
da ON konumuna al›nd›¤›nda el freni
çekiliyse yanacakt›r. Uyar› lambas› el
freni indirildi¤inde sönecektir.
7
8
9
4 22
Düflük fren hidroli¤i uyar›s›
Uyar› lambas›n›n yan›k kalmas›, hidrolik kab›ndaki fren hidroli¤i seviyesinin düflük oldu¤unu gösterebilir.
Uyar› lambas› yan›k kal›rsa:
1. En yak›n güvenli noktada durunuz
ve motoru stop ediniz.
2. Motor çal›flm›yorken hemen fren
hidroli¤i seviyesini kontrol ediniz
ve gerekiyorsa hidrolik kab›na gerekli miktarda fren hidroli¤i ilave
ediniz.
3. Fren sisteminde herhangi bir kaçak varsa, uyar› lambas› yan›k kal›yorsa ya da frenler do¤ru flekilde
çal›flm›yorsa, fren sistemini kontrol ettirmek ve gerekli tamirleri
yapt›rmak için arac›n›z›n Kia yetkili servisine çektiriniz.
Ampulün çal›fl›p çal›flmad›¤›ndan
emin olmak için, el freni ve fren hidroli¤i uyar› lambas›n›n kontak anahtar› ON konumuna al›nd›¤›nda yan›p
yanmad›¤›n› kontrol ediniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 23 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Düflük fren vakum bas›nc› uyar›
lambas› (baz› tiplerde)
Fren uyar› lambas› fren hidroli¤i ekledikten sonra aç›k kal›yor ve fren
pedal› a¤›rlafl›yor veya sertlefliyorsa
vakum pompas›nda bir sorun olabilir.
Bu nedenle arac› yüksek h›zlarda
kullanmamaya veya ani durufllar
yapmamaya dikkat etmelisiniz ve
fren pedal›na normalden daha fazla
ve sert basmal›s›n›z. Arac›n›z› Kia
yetkili servisine götürüp kontrol veya
tamir ettiriniz.
UYARI
Arac›n uyar› lambas› yan›k halde kullan›lmas› tehlikelidir. Fren
uyar› lambas› yan›k kal›rsa,
frenlerinizi derhal Kia yetkili servisinde kontrol ve tamir ettiriniz.
Yak›t ‹kaz
Lambas›
Kap› Aç›k Uyar›
Lambas›
Bu lamba, yak›t deposunun hemen
hemen boflalm›fl oldu¤unu gösterir.
En k›sa süre içinde yak›t al›n›z. Yak›t ikaz lambas› yan›k ve yak›t E’nin
alt›nda arac› kullanmak motorun teklemesine ve katalitik konvertörün hasar görmesine sebep olabilir.
Bu lamba, kontak anahtar› konumundan ba¤›ms›z olarak kap›lardan herhangi biri iyice kapat›lmad›¤›nda
yanacakt›r.
1
2
3
Uzun Far Lambas›
4
Bu lamba farlar aç›kken, uzun farlar
yak›ld›¤›nda ya da far kolu kullan›larak selektör yap›ld›¤›nda yanacakt›r.
5
6
7
8
9
4 23
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 24 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Sinyal Uyar› Lambas›
1
2
3
4
5
Araç gösterge tablosunda yan›p
sönen yeflil oklar dönüfl sinyalinin
yönünü gösterir. Ok yanar fakat
yan›p sönmezse, normalden daha
h›zl› yan›p sönerse ya da hiç yanmazsa dönüfl sinyal sisteminde bir
ar›za var demektir.
Sinyal sisteminizi yetkili bir Kia servisine kontrol ettiriniz ve tamirini
yapt›r›n›z.
6
7
8
9
4 24
Ar›za ‹kaz Lambas›
(baz› tiplerde)
Bu ikaz lambas›, emisyon kontrol sistemi bileflenlerini izleyen Motor
Kontrol Sisteminin bir parças›d›r. Bu
lamba sürüfl s›ras›nda yanarsa,
emisyon kontrol sisteminde potansiyel bir sorun alg›land›¤›n› gösterir.
Bu durumda genellikle arac›n›z› normal bir flekilde kullanmaya devam
edebilirsiniz ve arac›n›z› çektirmeniz
gerekmez fakat arac›n›z› en k›sa
sürede Kia yetkili servisinde kontrol
ettirmeniz gerekir.
D‹KKAT
• Arac›, motor kontrol sistemi
ar›za ikaz lambas› (
) yan›k
halde uzun süre kullanman›z,
emisyon kontrol sisteminin
hasar görmesine ve buna ba¤l› olarak arac›n hareket kabiliyetinin ve/veya yak›t ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir.
• Motor kontrol sistemi ar›za
ikaz lambas› (
) yan›p sönmeye bafllarsa, katalitik konvertörde bir ar›za meydana gelmifl olabilir, bu da motor performans›n›n azalmas›na yol
açabilir. En k›sa sürede Motor
Kontrol Sistemini Kia yetkili
servisinde kontrol ettiriniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 25 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Is›tma Uyar› Lambas›
Yak›t Filtresi Uyar›
Lambas›
4WD Uyar› Lambas›
(baz› tiplerde)
Bu lamba ›s›tma s›ras›nda yanar ve
daha sonra söner.
Yak›t filtresinde normalden daha
fazla su dolaflt›¤›nda uyar› lambas›
yanar. Lamba yand›¤›nda suyu
boflalt›n. Lamba yan›k halde arac›
kullanmak motora zarar verebilir.
Kontak anahtar› ON konumuna al›nd›¤›nda 4WD uyar› lambas› yanar
birkaç saniye sonra söner.
4WD uyar› lambas› vites kolu 4H veya 4L konumuna al›nd›¤›nda yanar.
‹KAZ
Is›tma uyar› lambas› motor ›s›nd›ktan
sonra ya da seyir esnas›nda yanmaya
devam ederse sistemi en k›sa süresinde
Kia yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 25
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 26 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Emniyet Kemeri Uyar› Sinyali
(baz› tiplerde)
1
2
Kontak aç›ld›¤›nda (ON) sürücü emniyet kemeri ba¤l› de¤ilse, emniyet
kemeri uyar› sinyali yaklafl›k 6 saniye
boyunca çalacakt›r.
3
Anahtar Uyar› Sinyali
(baz› tiplerde)
4
Sürücü kap›s› anahtar kontaktan ç›kart›lmadan aç›ld›¤›nda, anahtar
uyar› sinyali duyulacakt›r. Bu sinyal,
anahtarlar›n›z› araçta unutman›z›
önlemeye yönelik olarak tasarlanm›flt›r.
5
6
7
8
9
4 26
Park Sinyali (baz› tiplerde)
Arac›n›z 2-3 saniye boyunca 10 km/s
h›z›nda sürüldü¤ünde el freni çekilene kadar park uyar› sinyali duyulacakt›r.
Yüksek H›z Uyar› Sinyali
(baz› tiplerde)
Arac›n›z› 120 km/s ya da daha yüksek bir h›zda kullan›yorsan›z, yüksek
h›z uyar› sinyali duyulacakt›r. Bu tedbir arac›n›z› h›zl› kullanmaman›z› hat›rlatmak üzere tasarlanm›flt›r.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 27 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
LAMBALAR
Arka lamba konumu (
)
Far kolu arka lamba konumundayken (1. konum) arka lambalar, park
lambalar›, plaka lambalar› ve gösterge paneli lambalar› yanar.
Akü Koruma Fonksiyonu
(baz› tiplerde)
• Bu özellik akünün boflalmas›n› önlemeye yönelik olarak düflünülmüfltür. Sürücü anahtar› kontaktan
ç›kartt›¤›nda ve sürücü kap›s›n› açt›¤›nda sistem lambalar› otomatik
olarak kapatacakt›r.
• Bu özellik nedeniyle, sürücü arac›n› gece yol kenar›na park etti¤inde,
park lambalar› otomatik olarak sönecektir.
Gerekiyorsa, anahtar kontaktan ç›kart›ld›¤›nda lambalar› aç›k tutmak
için afla¤›daki ifllemleri yapabilirsiniz:
1) Sürücü kap›s›n› aç›n›z.
2) Far kolunu kullanarak park lambalar›n› önce kapat›n›z ard›ndan yeniden aç›n›z.
1PUA2048
Far Kolu
Far kolu far ve arka lamba konumuna sahiptir.
Lambalar› yakmak için kolun uç
k›sm›ndaki dü¤meyi çeviriniz.
OFF konumu
Arka lambalar
Far konumu
Far konumu (
)
Far kolu far konumundayken (2. konum) farlar, arka lambalar, park lambalar›, plaka lambalar› ve gösterge
paneli lambalar› yanar.
‹KAZ
Farlar›n çal›flt›r›lmas› için kontak
anahtar› ON konumunda olmal›d›r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 27
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 28 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Sa¤
1
2
3
Sol
4
5
6
7
1PUA2050
Uzun Farlar
Uzun farlar› yakmak için, far kolunu
ileri do¤ru itiniz. K›sa farlara dönmek
için kolu geri çekiniz.
Uzun farlar› yakt›¤›n›zda, gösterge
tablosundaki uzun far lambas› yanacakt›r.
8
9
4 28
1PUA2051
Selektör
Selektör yapmak için, kolu kendinize
do¤ru çekiniz. B›rakt›¤›n›zda kol eski
konumuna dönecektir. Selektör yapmak için farlar›n yan›k olmas› gerekmez, far kolu hangi konumda olursa
olsun selektör özelli¤ini kullanabilirsiniz.
1PUA2049
Sinyaller
Sinyallerin kullan›labilmesi için konta¤›n aç›k (ON) olmas› gerekir. Sinyalleri yakmak için far kolunu afla¤›
çekiniz ya da yukar› itiniz. Hangi taraftaki sinyal lambalar›n›n yand›¤›n›
göstermek üzere gösterge tablosundaki yeflil ok iflaretleri yan›p sönecektir. Dönüflü tamamlaman›z›n ard›ndan sinyal otomatik olarak kesilecektir. Dönüflün tamamlanmas›n›n
ard›ndan sinyal hala devam ediyorsa, kolu kapal› konumuna (orta konum) al›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 29 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
fierit de¤ifltirme sinyalleri
fierit de¤ifltirme sinyali vermek için,
far kolunu hafifçe afla¤› ya da yukar›
hareket ettiriniz ve bu flekilde tutunuz. Kolu b›rakt›¤›n›zda kapal› konumuna (orta konum) dönecektir.
Sinyallerden biri yan›p sönmeden
sürekli bir flekilde yan›k kal›yorsa ya
da anormal bir flekilde yan›p sönüyorsa, sinyal ampullerinden biri yanm›fl olabilir. Bu ampulün de¤ifltirilmesi gerekir.
‹KAZ
Uyar› lambas› yavafl veya çabuk
yan›p sönüyorsa, ampul yanm›fl veya
devrede zay›f elektrik ba¤lant›s› olabilir.
1
2
3
1PUB2020
1PUB2021
Arka Sis Farlar› (baz› tiplerde)
Ön Sis Far› (baz› tiplerde)
Sis farlar›n› yakmak için, farlar› yak›n›z, daha sonra sis far› dü¤mesine
bas›n›z.
Sis farlar›n› kapatmak için dü¤meye
tekrar bas›n›z ya da farlar› kapat›n›z.
Sis farlar› ya¤murlu, karl› veya sisli
havalarda arac›n›z›n görünür olmas›n› sa¤lar ve kaza yapman›z› önler.
Sis farlar›n› yakmak için arka lambalar› yak›n›z daha sonra sis far› dü¤mesine bas›n›z.
Sis farlar›n› kapatmak için dü¤meye
tekrar bas›n›z veya arka lambalar›
kapat›n›z.
4
5
6
7
8
9
4 29
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 30 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
‹KAZ
1
2
Sis farlar› çal›flt›r›ld›klar› zaman arac›n
yüksek miktarda elektrik gücü tüket mesine neden olur. Sis farlar› sadece
görüfl alan›n›n az oldu¤u durumlarda
kullan›n›z, aksi takdirde akü ve dinamo zay›flar veya boflal›r.
3
4
5
6
7
8
Gündüz Seyir Lambalar›
(baz› tiplerde)
Gündüz seyir lambalar› (DRL) di¤er
sürücülerin gündüz saatlerinde arac›n›z› görmesini kolaylaflt›rabilir.
Gündüz seyir lambalar› birçok farkl›
sürüfl koflulunda faydal› olabilir
(özellikle gün do¤umundan sonra ve
günbat›m›ndan önce).Gündüz seyir
lambalar› fonksiyonu afla¤›daki durumlarda k›sa farlar› söndürecektir:
1. Farlar yak›ld›¤›nda.
2. Arka lambalar yak›ld›¤›nda.
3. Motor durduruldu¤unda.
1PUB2022
Far Yükseklik Ayar›
(baz› tiplerde)
Bu sistem farlar›n›z›n di¤er sürücülerin gözlerini kamaflt›rmas›n› önlemeye yönelik olarak tasarlanm›flt›r. Far
yüksekli¤i, döner dü¤meyi yandaki
tablolarda verilen de¤erlere uygun
bir flekilde çevirmek suretiyle ayarlanabilir.
Dü¤me konumlar›
9
Konum
0
1
4 30
Yük durumu
Ön koltuk
Bagaj
Sadece sürücü
sürücü
Tam yüklü
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 31 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
SILECEKLER VE Y›KAMA
1PUA2052
Ön Cam Silecekleri
Silecekleri ve y›kamay› kullanabilmek için kontak anahtar›n›n ON konumunda olmas› gerekir.
: Tek Tur Silme: Sileceklerin bir
tur çal›fl›p sonra durmas› için
silecek kolunu ileri do¤ru itiniz
ve daha sonra kolu kapal›
(OFF) konumda b›rak›n›z. Silecek kolunu ileri do¤ru iter ve
bu konumda tutarsan›z silecek
sürekli çal›fl›rlar.
OFF : Silecekler çal›flmaz.
INT : Silecekler fas›lal› çal›fl›r. Hafif
ya¤murda veya bu¤uda kullan›n›z.
LO : Silecekler normal h›zda çal›fl›r
HI : Silecekler yüksek h›zda çal›fl›r
‹KAZ
Ön camda kar ya da buz birikmiflse,
silecek ve y›kama sistemlerini kullan madan önce yaklafl›k 10 dakika beklemeniz gerekir.
1
2
3
1PUA2053
Fas›la Ayarl› Silecekler
(baz› tiplerde)
Silecek kolunu INT (fas›lal›) konumuna al›n›z ve kol üzerindeki halkay›
çevirerek fas›lay› ayarlay›n›z.
4
5
6
7
8
9
4 31
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 32 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Y›kama sistemi çal›flmazsa, cam suyu kab›ndaki su seviyesini kontrol
ediniz. Yeterli miktarda cam suyu
yoksa, cam suyu kab›na uygun tipte
afl›nd›r›c› olmayan cam suyu ilave
etmeniz gerekir.
‹KAZ
1
2
3
4
5
• Sileceklerin ya da ön cam›n zarar
görmesini önlemek için silecekleri
ön cam kuruyken çal›flt›rmay›n›z.
• Silecek lastiklerinin hasar görmesini
önlemek için silecek lastikleri
üzerinde ya da yak›n›nda benzin,
kerosen, tiner ya da benzer sol ventler kullanmay›n›z.
• Silecek kollar›na ve ba¤lant›l›
aksama zarar vermemek için sile cekleri elinizle hareket ettirmeye
çal›flmay›n›z.
‹KAZ
1PUA2054
Ön cam y›kama
Ön cama su püskürtmek ve sileceklerin 1-3 tur çal›flmas›n› sa¤lamak
için silecek kolu kapal› (OFF) konumdayken kolu yavaflça kendinize do¤ru çekiniz.
Bu fonksiyonu camlar kirliyken kullan›n›z.
Kolu b›rakana kadar cam suyu f›skiyeleri ve silecekler çal›flmaya devam
edecektir.
6
7
8
9
4 32
Cam suyu pompas›n›n hasar görmesini
önlemek için cam suyu kab› boflken
silecek kolunu su püskürtme (y›kama)
konumuna almay›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 33 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
REZ‹STANS – ORTADO⁄U ‹Ç‹N (BAZI T‹PLERDE)
DÖRTLÜ FLAfiÖR
Rezistanslar 20 dakika sonra ya da
kontak kapat›ld›¤›nda otomatik olarak kapanacakt›r. Rezistans› kapatmak için rezistans dü¤mesine tekrar
basman›z yeterlidir.
1
2
‹KAZ
1PUB2023M
Rezistans, motor çal›fl›r durumdayken arka cam›n iç ve d›fl k›sm›ndaki
çi¤i, bu¤uyu ve ince buzu temizler.
Arka rezistans› çal›flt›rmak için, orta
konsoldaki arka rezistans dü¤mesine bas›n›z. Arka cam rezistans› aç›kken bu sisteme ait uyar› lambas› yanacakt›r.
• Arka cam›n iç yüzeyinin alt k›sm›na
ve arka cam›n iç yüzeyine yap›flt›r›l m›fl olan rezistans tellerine zarar vermemek için camlar› silerken kesinlikle sivri aletler ya da afl›nd›r›c› tipteki temizleyiciler kullanmay›n›z.
• Akünün boflalmas›n› önlemek için,
rezistans› sadece motor çal›fl›r hal deyken kullan›n›z.
• Ön camdaki buzu ya da bu¤uyu gidermek için bu bölümde yer alan Ön
Cam Bu¤u ve Buz Çözme bafll›¤›na
bak›n›z.
3
1PUB2023
Dörtlü flaflör arka lambalar›n ve ön
sinyal lambalar›n›n yan›p sönmesini
sa¤layarak di¤er sürücüleri arac›n›za
yaklafl›rken ya da arac›n›z›n yan›ndan geçirken dikkatli olmalar› yolunda uyar›r.
Dörtlü flaflörü yakmak için dörtlü flaflör dü¤mesine bas›n›z. Bu dü¤me
kontak anahtar› konumundan ba¤›ms›z olarak kullan›labilir. Dörtlü flaflörü
kapatmak için dü¤meye yeniden bas›n›z.
4 33
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 34 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
KL‹MA KONTROL S‹STEM‹ (BAZI T‹PLERDE)
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
8
9
Konum seçme dü¤mesi
Fan h›z› kontrol dü¤mesi
S›cakl›k kontrol dü¤mesi
Hava ak›m› kontrol dü¤mesi
Klima dü¤mesi (baz› tiplerde)
1PUA2063
4 34
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 35 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
1PUA2067
4
1PUA2065
Fan H›z› Kontrol Dü¤mesi (ön)
S›cakl›k Kontrol Dü¤mesi
Dört (4) fan h›z› kademesi bulunur,
fan h›z› kademesi artt›kça fan h›z› da
artar. Fan›n çal›flmas› için kontak
anahtar›n›n ON konumunda olmas›
gerekir.
0 – Fan kapal›
1 – Düflük h›z
2 – Orta h›z
3 – Yüksek h›z
4 – En yüksek h›z
S›cakl›k kontrol dü¤mesi havaland›rma sisteminden gelen hava ak›m›n›n
s›cakl›¤›n› ayarlaman›za olanak tan›r. Yolcu bölümündeki s›cakl›¤› de¤ifltirmek istedi¤inizde, daha s›cak
hava için dü¤meyi sa¤a, daha serin
hava için dü¤meyi sola çeviriniz.
5
6
7
8
9
4 35
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 36 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Yüz konumu
Hava ak›m› bu konumda
bedeninizin üst k›sm›na ve
yüzünüze yöneltilecektir.
Ayr›ca, havaland›rma kanallar›, gelen hava ak›m›n›n yönünü ayarlayabilecek flekilde ayarlanabilir.
(Havaland›rma kanal›: A,
D)
Yüz – zemin konumu
Hava ak›m› yüzünüze ve
ayaklar›n›za yöneltilir. S›cakl›k kontrol dü¤mesinin
azami so¤uk konumuna
getirildi¤i durumlar d›fl›nda, zemine yöneltilen hava ak›m› yüze yöneltilen
hava ak›m›ndan daha s›cak olacakt›r. (Havaland›rma kanal›: A, C, D)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1PUA2064
Konum Seçme Dü¤mesi
Konum seçme dü¤mesi hava ak›m›n›n havaland›rma sistemindeki hangi
konumdan gelece¤ini belirler.
4 36
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 37 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Zemin konumu
Hava ak›m›n›n büyük bir
k›sm› ayaklar›n›za, kalan
k›sm› ise ön cam ve yan
cam bu¤u çözücü kanallar›na yöneltilir.
(Havaland›rma kanal›: B,
C, D)
Zemin – bu¤u çözme konumu
Hava ak›m›n›n büyük bir
k›sm› zemine ve ön cam
bu¤u çözücü kanallar›na,
kalan k›sm› ise yan cam
bu¤u çözücü kanallar›na
yöneltilir.
Zemin-Bu¤u çözme konumu seçildi¤inde, klima
otomatik olarak çal›flmaya
bafllayacak ve temiz (d›fl)
hava konumu seçilecektir.
(Havaland›rma kanal›: B,
C, D)
Bu¤u çözme konumu
Hava ak›m›n›n büyük bir
k›sm› ön cam bu¤u çözme
kanallar›na, kalan k›sm›
ise yan cam bu¤u çözme
kanallar›na yöneltilir.
Bu¤u çözme konumu seçildi¤inde, klima otomatik
olarak çal›flmaya bafllayacak ve temiz (d›fl) hava
konumu seçilecektir.
(Havaland›rma kanal›: B,
D)
1
2
3
1PUA2066
Hava Ak›m› Kontrol Dü¤mesi
Hava ak›m› kontrol dü¤mesine basarak iç hava konumu veya d›fl (temiz)
hava konumunu seçebilirsiniz.
Hava ak›m› kontrolünü de¤ifltirmek
için dü¤meye bas›n›z.
4
5
6
7
8
9
4 37
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 38 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
‹ç hava konumu
‹ç hava konumu seçildi¤inde dü¤me uyar› lambas›
yanar.
‹ç hava konumunda, araç
içindeki hava seçilen s›cakl›k konumuna göre (s›cak veya so¤uk) devridaim
ettirilir.
4
5
6
7
8
9
4 38
Temiz (d›fl) hava konumu
Temiz (d›fl) hava konumu
seçildi¤inde dü¤me üstündeki uyar› lambas› yanar.
Bu konumda, hava seçilen
s›cakl›k konumuna göre
(s›cak veya so¤uk) d›flar›dan havaland›rma kanallar›ndan girer.
‹KAZ
Is›tma sisteminin uzun süre iç hava konumunda çal›flt›r›lmas› durumunda, ön
yan camlar bu¤ulanacak ve kabindeki
hava a¤›rlaflacakt›r.
Ayr›ca kliman›n uzun süre iç hava ko numunda çal›flt›r›lmas› kabindeki havan›n afl›r› derecede kurumas›na yol
açacakt›r.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 39 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
UYARI
• Kliman›n sürekli iç hava konumunda çal›flt›r›lmas› kabindeki nem oran›n›n artmas›na neden olarak camlar›n bu¤ulanmas›na ve görüfl alan›n›z›n kapanmas›na yol açabilir.
• Klima aç›k haldeyken araçta
uyumay›n›z. Aksi taktirde, oksijen oran›ndaki ve vücut s›cakl›¤›ndaki düflüfl nedeniyle
ciddi yaralanmalar ya da hayati riskle karfl› karfl›ya kalabilirsiniz.
• Kliman›n sürekli iç hava konumunda çal›flt›r›lmas› rehavete
ve uykuya yol açabilir ve arac›n kontrolünü kaybedebilirsiniz. Sürüfl esnas›nda mümkün
oldu¤unca temiz hava konumunu kullan›n›z.
1
2
3
4
1PUA2068
Klima (A/C) Dü¤mesi
(baz› tiplerde)
5
Klima sistemini açmak için A/C (klima) dü¤mesine bas›n›z. Uyar› lambas› yanacakt›r. Klima sistemini kapatmak için A/C dü¤mesine tekrar
bas›n›z.
6
7
8
9
4 39
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 40 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Sistemin Çal›flmas›
1
2
3
4
Havaland›rma
1. Konum seçme dü¤mesini
konumuna getiriniz.
2. Hava ak›m›n› d›fl (temiz) hava
konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
5
6
7
8
9
4 40
Is›tma
1. Konum seçme dü¤mesini
konumuna getiriniz.
2. Hava ak›m›n› d›fl (temiz) hava
konumuna getiriniz.
3. S›cakl›k kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
4. Fan h›z› kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
5. Havadaki nemin al›nmas›n› istiyorsan›z, klima sistemini (baz› tiplerde) aç›n›z.
• Ayaklar›n›za s›cak, bafl›n›za daha
serin hava verilmesini istiyorsan›z,
konum seçme dü¤mesini
konumuna getiriniz.
• Ön cam bu¤ulan›yorsa, konum
seçme dü¤mesini
konu,
muna al›n›z.
Klimayla so¤utma (baz› tiplerde)
Tüm Kia Klima Sistemlerinde ozon
tabakas›na zarar vermeyen çevreyle
dost R134a klima gaz› kullan›lm›flt›r.
1. Motoru çal›flt›r›n›z. Klima (A/C)
dü¤mesine bas›n›z.
2. Konum seçme dü¤mesini yüz
konuma getiriniz.
3. Arzu etti¤iniz hava girifl kontrol
dü¤mesine (iç hava/temiz hava)
bas›n›z.
4. S›cakl›k kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
5. Fan h›z› kontrol dü¤mesini arzu
etti¤iniz konuma getiriniz.
6. Fan h›z› kontrol dü¤mesini ve
s›cakl›k kontrol dü¤mesini en yüksek seviyede konfor sa¤layacak
flekilde ayarlay›n›z.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 41 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
• Bafl›n›za serin ayaklar›n›za daha
s›cak hava verilmesini istiyorsan›z,
konum seçme dü¤mesini
konumuna getiriniz ve s›cakl›k kontrol
dü¤mesini en yüksek seviyede
konfor sa¤layacak flekilde ayarlay›n›z.
• Maksimum so¤utma için s›cakl›k
kontrol dü¤mesini en sola çeviriniz
ve iç hava dü¤mesine bas›n›z. Fan
h›z› kontrol dü¤mesini en yüksek
seviyeye ayarlay›n›z.
‹KAZ
• S›cak havalarda klima aç›k durumda
yokufl yukar› ç›karken ya da s›k›fl›k
trafikte seyrederken hararet göstergesini yak›ndan takip ediniz. Klima
sisteminin çal›flmas› motorun hararet
yapmas›na neden olabilir. Hararet
göstergesi motor so¤utma suyu s› cakl›¤›n›n çok artt›¤›n› gösteriyorsa
havaland›rma fan›n› kullanmaya de vam edebilirsiniz fakat klima siste minin kapat›lmas› gerekir.
• Nemli havalarda camlar aç›k halde
klima çal›flt›r›ld›¤›nda arac›n içinde
su damlac›klar› oluflabilir. Afl›r› derecede su, elektrik donan›m›nda ha sara yol açabilir, dolay›s›yla klima
camlar kapal›yken çal›flt›r›lmal›d›r.
Klima Sisteminin Kullan›m›yla
‹lgili Tavsiyeler
• S›cak havalarda, araç direkt günefl
›fl›¤› alt›nda kalacak flekilde park
edilmiflse, arac›n içindeki s›cak havay› boflaltmak için camlar› k›sa bir
süre aç›k tutunuz.
• Ya¤›fll› ve nemli günlerde camlar›n
iç k›sm›nda bu¤u oluflumunu azaltmak için, klima sistemini kullanarak
kabin içindeki nem oran›n› düflürünüz.
• Klima devredeyken, klima kompresörünün çal›flmas›na ba¤l› olarak
motor devrinde ufak bir de¤iflim
meydana geldi¤ini hissedebilirsiniz. Bu sistemin çal›flma tarz›ndan
kaynaklanan normal bir durumdur.
• Klima sistemini her ay en az birkaç
dakika için çal›flt›r›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 41
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 42 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
4
5
6
7
• Klima sistemini kulland›ktan sonra
yolcu taraf›nda zeminde su damlac›klar› (hatta küçük bir su birikintisi)
olufltu¤unu görebilirsiniz. Bu sistemin çal›flma tarz›ndan kaynaklanan normal bir durumdur.
• Klima sistemi, motor so¤utma suyu
s›cakl›¤›n›n hararet seviyesine
yaklaflmas› durumunda klima
kompresörünü otomatik olarak
devreden ç›kartma fonksiyonu ile
donat›lm›flt›r. Motor so¤utma suyu
s›cakl›¤›n›n normale dönmesinin
ard›ndan klima kompresörü çal›flmaya devam edecektir. Ayr›ca gaz
pedal›na sonuna kadar bas›ld›¤›nda, klima kompresörü otomatik olarak birkaç saniye boyunca kapat›lacakt›r.
8
9
4 42
• Klima sistemini kullan›rken temiz
(d›fl) hava konumunu seçiniz.
• Klima sisteminin iç hava konumunda çal›flt›r›lmas› maksimum so¤utma elde edilmesini sa¤lar fakat sistem uzun süre bu flekilde kullan›ld›¤›nda, kabindeki hava a¤›rlaflabilir.
Klima gaz›n›n ve kompresör
ya¤›n›n kontrol edilmesi
Klima gaz› miktar› azald›¤›nda kliman›n performans› azal›r. Gaz›n fazla
doldurulmas› da klima sistemini kötü
etkiler.
Bu nedenle sistemde bir anormallik
oldu¤unda sistemi Kia yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 43 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Klima gaz› ve kompresör ya¤›
Sistem SAE J-639 ile uyumludur.
Madde
Klima gaz›
Kompresör
ya¤›
Tip
1 Ton
1.4 Ton
2.5L
2.7L, 3.0L
700 ± 25 g (24.7 ± 0.9 oz.)
R-134a
Klima sistemini yetkili Kia servislerinde kontrol ettiriniz. Yanl›fl servis ifllemi yaralanmalara
sebep olabilir.
2
450 ± 25 g (15.9 ± 0.9 oz.)
PAG (FD46XG)
D‹KKAT
1
Miktar
3
150 ± 10 cc (9.2 in3)
4
‹KAZ
Kliman›n performans› düfltü¤ünde
do¤ru tip ve miktarda ya¤ ve klima ga z› kullanmak önemlidir. Aksi halde
kompresör zarar görebilir veya sistem
ar›zalanabilir.
5
6
7
8
9
4 43
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 44 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
ÖN CAM BU⁄U VE BUZ ÇÖZME
D‹KKAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1PUA2069
1PUA2070
Ön Cam›n ‹ç K›sm›ndaki
Bu¤unun Çözülmesi
Ön Cam›n D›fl K›sm›ndaki
Buzun Çözülmesi
1. Fan h›z›n› ayarlay›n›z (0 d›fl›ndaki
bir konum seçiniz).
2. Arzu edilen s›cakl›¤› seçiniz.
1. Fan h›z›n› “3” ya da “4”e ayarlay›n›z.
2. S›cakl›k kontrol dü¤mesini maksimum s›cak konumuna getiriniz.
3. Bu¤u çözme
konumunu seçiniz.
4. Klima otomatik olarak devreye girecek ve temiz (d›fl) hava konumu
seçilecektir.
3. Zemin – bu¤u çözme
ya da
bu¤u çözme
konumunu
seçiniz.
4. Klima otomatik olarak devreye
girecek ve temiz (d›fl) hava konumu seçilecektir.
4 44
Çok nemli havalarda so¤utma
ifllemi yaparken zemin-bu¤u
çözme
veya bu¤u çözme
konumunu kullanmay›n›z.
D›fl hava ile ön cam aras›ndaki
s›cakl›k fark› ön cam›n d›fl k›sm›nda bu¤u oluflumuna neden
olacak ve bu da görüfl alan›n›z›n
kapanmas›na yol açacakt›r.
Böyle bir durumda dü¤meyi yüz
konumuna ve fan h›z›n› düflük konuma getiriniz.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 45 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
• Azami buz çözme performans› için
s›cakl›k kontrol dü¤mesini en sa¤a
yani en yüksek s›cakl›¤a ve fan h›z› kontrol dü¤mesini en yüksek h›za getiriniz.
• Bu¤u ya da buz çözme s›ras›nda
zemine s›cak hava verilmesini istiyorsan›z, konum seçme dü¤mesini
zemin – bu¤u çözme konumuna
getiriniz.
• Yola ç›kmadan önce ön camdaki,
arka camdaki, d›fl aynalardaki ve
yan camlardaki kar ve buzu temizleyiniz.
• Kalorifer ve bu¤u çözme performans›n› artt›rmak ve ön cam›n iç
k›sm›nda bu¤u oluflmas› ihtimalini
azaltmak için kaputtaki ve kaputun
arka k›sm›nda, ön cam›n alt›nda
yer alan hava girifl menfezindeki
kar ve buzu temizleyiniz.
Bu¤u Çözme Sistemi
Ön cam›n iç k›sm›nda bu¤u oluflma
olas›l›¤›n› azaltmak için afla¤›dakilerden biri gerçekleflti¤i takdirde hava
ak›m kontrolü otomatik olarak d›fl
hava (temiz) konumuna geçer.
• Sistem devreye girdi¤inde
,
veya
modu seçilir.
•
veya
modu seçilirken kontak aç›l›r.
Bu durumda
veya
modu seçildi¤inde klima otomatik olarak devreye girer.
Kliman›n devreye girmesini veya d›fl
(temiz) hava konumunu istemiyorsan›z, sistemin çal›flmas›n› iptal
etmek için ilgili dü¤meye bas›n›z.
1
2
3
1PUA2070A
Manuel klima kontrol sisteminin bu¤u
çözme sisteminin iptal edilmesi veya
programlanan konuma geri dönülmesi
1. Kontak anahtar›n› "ON" (AÇIK)
konumuna getiriniz.
2. Fan h›z kontrol dü¤mesini "0" konumuna getiriniz.
3. Mod seçme dü¤mesini bu¤u çözme ( )konumuna getiriniz.
4. Hava ak›m kontrol dü¤mesine
(
) 3 saniye içinde en az 5 kez
bas›n›z.
4 45
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 46 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
1
2
3
4
Ard›ndan, hava ak›m kontrol dü¤mesinin lambas› 0.5 saniye aral›klarla 3
kez yan›p sönecektir. Bu, bu¤u çözme sisteminin iptal edildi¤ini veya
programlanm›fl duruma geri döndü¤ünü gösterir.
Akü boflald›¤›nda veya araçtan ç›kart›ld›¤›nda bu¤u çözme sistemi s›f›rlan›r.
5
6
7
8
9
4 46
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 47 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
DÖRT ÇEKER (4WD) S‹STEM‹ (BAZI T‹PLERDE)
Çekifl aktarma konumu
‹KAZ
1PUA3027
Azami çekifl gücü için motor gücünü
ön ve arka tekerleklere aktarabilirsiniz.
Dört çeker (4WD), yüksek çekifl gücü
gerektiren karl›, çamurlu ve buzlu ya
da kumlu zeminlerde ya da araç arkadan itifl konumunda hareket halindeyken tekerleklerin yolla temas›
kaybetmeleri durumunda faydal› olacakt›r.
• Düz ve normal durumdaki yollarda
dört çeker modunu seçmeyiniz.
• Arac›n düz yolda uzun süre dört çeker modunda çal›flt›r›lmas› yak›t sarfiyat›n› artt›r›r ve lastiklerin daha
h›zl› afl›nmas›na yol açar.
• Düz ve normal durumdaki yollarda
dört çeker modunun kullan›lmas›,
direksiyon çevrildi¤inde tutuklu¤a
ve gürültüye neden olabilir.
• Arac›n düz yolda uzun süre dört çeker modunda çal›flt›r›lmas› ayn› zamanda diferansiyel ya¤› s›cakl›¤›n›n
artmas›na ve buna bafll› olarak aktar ma organlar›nda hasar meydana gelmesine neden olabilir.
• Dört çeker (4WD) moduna geçtikten
sonra mekanik bir gürültü duyulabilir ve transferden kaynaklanan bir
sars›nt› yaflanabilir. Bu, sistemin tasar›m›ndan kaynaklanan normal bir
durumdur.
UYARI
Aktarma kolu dört çeker konumuna al›nd›¤›nda (4H ve 4L) kolun tam olarak geçti¤inden emin
olun. Aktarman›n tam olarak 4
çeker konumuna geçmemesi
diflli kayd›rarak güç kayb›na neden olabilir. Bu da arac›n kontrolünü kaybetmenize ve ciddi
bir kazaya sebebiyet verebilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 47
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 48 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
2H (Arkadan itifl, yüksek h›z)
Bu mod normal yollarda ve otoyolda
kullan›l›r.
1
2
3
4
5
1AWA302
Farkl› konumlara ayarlamak için kullan›l›r.
6
7
8
9
4 48
4H (Dört çeker, yüksek h›z):
azami h›z 80km/s)
Bu mod arazide, ›slak, karla kapl›
yollarda araç normal h›zla seyir halindeyken kullan›l›r.
Arac›n 4HI modunda oldu¤unu göstermek üzere gösterge tablosundaki
4WD uyar› lambas› (
) yanacakt›r.
4L (Dört çeker, düflük h›z):
azami h›z 40 km/s
4L modunu, tepelere ç›karken ya da
tepelerden inerken, arazide sürüfl s›ras›nda ve araç çekerken yüksek çekifl gücüne ihtiyaç duyuldu¤unda kullan›n›z.
Arac›n 4L modunda oldu¤unu göstermek üzere gösterge tablosundaki
4WD uyar› lambas› (
) yanacakt›r.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 49 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
Çekifl aktarma sisteminin
çal›flmas›
2H ⇔ 4H
Çekifl aktarma kolunu 2H konumundan 4H konumuna (veya tam tersi)
80 km/s’nin alt›ndaki h›zlarda al›n›z.
Debriyaj pedal›na basman›z gerekmez.
D‹KKAT
Çok so¤uk havalarda (-15°C’nin
alt›nda veya motor so¤ukken)
aktarma kolunu 2H konumundan 4H konumuna almak istedi¤inizde arac› durdurun veya
düflük h›zlarda aktarma ifllemini
gerçeklefltirin.
2H ⇔ 4H ⇔ 4L
1. Arac› durdurun.
2. Debriyaja sonuna kadara bas›n ve
geçifli yap›n.
D‹KKAT
• Aktarma ifllemini yaparken
araç hareket ederse flanz›man
hasar görebilir.
• 4L konumunda 40km/s’nin üstüne ç›kmay›n, böyle bir durum aktarma organlar›n›n
hasar görmesine sebep olabilir.
Arac›n Dört Çeker Konumunda
Güvenli Bir fiekilde
Kullan›lmas› ‹çin
• Arac›n›z› yolda ve arazi koflullar›nda kullanabilirsiniz.
• Bununla beraber, arac›n›z› derin su
birikintilerinde, çamurda ve dik
rampalarda ve tepelerde kullanmaya çal›flmay›n›z.
• Dik bir rampadan afla¤› inerken yada yukar› ç›karken mümkün oldu¤u
ölçüde düz bir çizgi takip ediniz.
Dik rampalardan inerken ya da dik
rampalara ç›karken çok dikkatli
olunuz; bu gibi alanlarda e¤im, yüzey ve su/çamur durumuna ba¤l›
olarak arac›n›z›n devrilme ihtimali
bulunmaktad›r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 49
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 50 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
UYARI - Tepeler
1
2
3
4
5
6
Arac›n›z›n dik yükseltilerin s›rt
k›s›mlar›nda kullan›lmas› son
derece tehlikeli olabilir.
Tekerlek aç›s›nda meydana gelen de¤iflikliklere ba¤l› olarak
arac›n dengesi bozulabilir ya da
araç hareket halindeyken dengesini korusa dahi, durdu¤u anda dengesini yitirebilir. Arac›n›z,
aniden ve ciddi yaralanma ya da
hayati riskle karfl› karfl›ya kalman›za yol açabilecek bir hatay›
düzeltmenize imkan tan›mayacak biçimde takla atabilir.
7
8
9
4 50
• En k›sa süre içinde dört çeker
(4WD) araçla viraj›n nas›l al›nmas›
gerekti¤ini ö¤renmeniz gerekir. Viraja girifl h›z›n›z› standart önden
çekiflli ya da arkadan itiflli (2WD)
araçlarda elde etti¤iniz tecrübeye
ba¤l› olarak belirlemeyiniz. Arac›n›z› daha yavafl kullanman›z gerekir.
• Arac›n›z› arazide (off-road) kullan›rken dikkatli olunuz, arac›n›z kayalar ya da a¤aç kökleri nedeniyle
hasar görebilir. Arac›n›z› arazide
kullanmaya bafllamadan önce arazide sürüfl koflullar›na al›flmaya
çal›fl›n›z.
UYARI - Viraj
Virajlara girerken h›z›n›z› azalt›n›z. Dört çeker (4WD) araçlar›n
a¤›rl›k merkezleri standart önden çekiflli ya da arkadan itiflli
(2WD) araçlara oranla daha yüksektir. Bu da, dört çeker araçlar›n viraja h›zl› girmeleri durumunda takla atma olas›l›klar›n›
artt›r›r.
PU_ENG_4.QXD
19/8/04 16:47
Page 51 (1,1)
Arac›n›z› sürerken
D‹KKAT
Arac›n›z› arazi koflullar›nda kullan›rken direksiyonun iç k›sm›n›
tutmay›n›z.
Ani bir direksiyon manevras›
nedeniyle ya da tekerleklerin zemindeki nesnelere çarpmas›yla
direksiyonun aniden dönmesine
ba¤l› olarak kolunuz incinebilir.
Bu, direksiyon hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
• Arac›n›z› arazide kullan›rken
daima direksiyonu s›k› bir flekilde
tutunuz.
• Tüm yolcular›n›z›n emniyet kemerlerinin ba¤l› oldu¤undan emin
olunuz.
• Arac›n›z›, su seviyesinin arac›n›z›n
zeminini aflt›¤› su birikintilerinde
kullanmay›n›z.
• Çamurlu bir alandan ya da su birikintisinden geçtikten sonra, frenlerinizin durumunu kontrol ediniz.
Arac›n›z› yavaflça sürerken frenlerin normal bir flekilde çal›flmaya
bafllad›¤›n› hissedene dek fren
pedal›na birkaç kez bas›n›z ve
pedal› b›rak›n›z.
D‹KKAT
Rüzgarl› havalarda, arac›n›z›n
a¤›rl›k merkezinin yüksek olmas› direksiyon hakimiyetini güçlefltirecektir, bu nedenle bu koflullar alt›nda arac›n›z› daha
yavafl sürmeniz gerekecektir.
UYARI
Su birikintilerinden h›zl› bir flekilde geçerseniz motorunuza su
girebilir ve ateflleme sisteminin
›slanmas›na neden olarak arac›n›z›n aniden durmas›na neden
olabilir. Böyle bir durumda arac›n›z e¤imli bir noktadaysa devrilme ihtimali mevcuttur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 51
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 1 (1,1)
Emisyon Kontrol Sistemi / 5-2
Yola Ç›kmadan Önce / 5-4
Ekonomik Kullan›m ile ‹lgili Tavsiyeler / 5-5
Özel Sürüfl Koflullar› / 5-6
Römork Çekme / 5-11
Afl›r› Yükleme / 5-19
Etiketlerle ‹lgili Bilgiler / 5-20
1
2
3
4
Sürüflle ilgili öneriler
5
6
7
8
9
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 2 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
EM‹SYON KONTROL S‹STEM‹
1
2
3
4
5
6
Arac›n›z emisyon kontrol sistemi
garanti kapsam›ndad›r. Arac›n›zda
bulunan Garanti Belgesine bak›n›z.
Egzoz Gaz› ile ‹lgili Tedbirler
(Karbon Monoksit)
UYARI
Araçtaki De¤ifliklikler
(Modifikasyonlar)
Araçta de¤ifliklik yap›lmamal›d›r.
Kia’n›zda yap›lacak de¤ifliklikler, performans›, emniyeti ya da dayan›kl›l›¤› olumsuz yönde etkileyebilir ve hatta emniyet ve emisyon yönetmeliklerinin ihlaline dahi neden olabilir.
Ayr›ca, yap›lan de¤iflikliklerden (modifikasyonlardan) kaynaklanan hasarlar ya da performans sorunlar›
arac›n›z›n garanti kapsam› d›fl›nda
kalmas›na neden olabilir.
7
8
9
5 2
Egzoz gaz› karbon monoksit
içerir. Renksiz ve kokusuz olan
bu gaz tehlikelidir ve solunmas›
durumunda ölüme yol açabilir.
Karbon monoksit zehirlenmesinden korunmak için afla¤›daki
uyar›lar› okuyunuz.
• Karbon monoksit egzoz gaz›n›n bir
bileflenidir. Bu nedenle arac›n›z›n
içinde egzoz kokusu hissederseniz, arac›n›z› derhal Kia yetkili servisinde ya da uygun bir tamirhanede kontrol ve tamir ettiriniz. Arac›n›z›n içine egzoz gaz› s›z›nt›s› oldu¤unu düflünüyorsan›z, arac›n›z›
yaln›zca bütün camlar› aç›lm›fl halde kullan›n›z. Arac›n›z› derhal
kontrol ve tamir ettiriniz.
• Kapal› alanlarda (garaj gibi) motoru yaln›zca arac›n›z› d›flar› ç›karmaya ya da içeri sokmaya yetecek
kadar kullan›n›z.
• Araç aç›k bir alanda motor çal›fl›r
halde park edildiyse, havaland›rma
sistemini (gereken flekilde) arac›n
içine d›flar›dan hava alacak flekilde
ayarlay›n›z.
• Kesinlikle motor çal›fl›r halde park
edilmifl bir araçta uzun süre oturmay›n›z.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 3 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Katalitik Konvertörlerle ‹lgili
Kullan›m Koflullar›
(baz› tiplerde)
UYARI - Yang›n
Arac›n›z› kuru ot, ka¤›t, yaprak
gibi kolayca tutuflabilecek maddelerin bulundu¤u alanlara park
etmeyiniz. Belirli koflullar alt›nda, s›cak egzoz sistemi bu maddelerin tutuflmas›na neden olabilir.
Arac›n›z katalitik konvertör emisyon
kontrol sistemi ile donat›lm›flt›r.
Bu nedenle, afla¤›daki tedbirlerin uygulanmas› gerekir:
• Yaln›zca dizel yak›t kullan›n›z.
• Arac›n›z› düflük yak›t seviyesiyle
kullanmay›n›z. Dizel yak›t›n bitmesi sonucunda motor stop edebilir
ve katalitik konvertör hasar görebilir.
• Motorda tekleme ya da performans
kayb› gibi bir ar›zayla ilgili belirtiler
varsa, arac›n›z› kullanmaya devam
etmeyiniz.
• Motoru hatal› ve uygun olmayan
flekilde kullanmay›n›z. Hatal› ve
amaca uygun olmayan kullan›ma
örnek olarak, arac›n kontak kapal›
halde seyretmesi ve arac›n vitesteyken kontak kapal› haldi dik rampalardan inmesi gösterilebilir.
• Motoru uzun süre (5 dakika ya da
daha uzun bir süre) yüksek rölanti
devrinde çal›flt›rmay›n›z. 10 dakikadan daha fazla arac› rölantide
b›rakmay›n›z.
• Motor ya da emisyon kontrol sisteminin hiçbir parças›n› de¤ifltirmeyiniz ve kurcalamay›n›z. Tüm kontrol
ve ayarlama ifllemlerinin kalifiye
teknisyenler taraf›ndan yap›lmas›
gerekir.
Bu tedbirlerin dikkate al›nmamas›
katalitik konvertör sisteminin ve arac›n›z›n hasar görmesine neden olabilir. Ayr›ca, bu gibi durumlarda arac›n›z garantisi kapsam› d›fl›nda kalabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 3
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 4 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
YOLA ÇIKMADAN ÖNCE
1
2
3
4
5
6
7
8
Araca binmeden önce:
Motoru Çal›flt›rmadan Önce
• Tüm camlar›n, aynalar›n ve d›fl
lambalar›n temiz oldu¤undan emin
olunuz.
• Lastiklerin durumunu kontrol ediniz.
• Arac›n alt›ndan herhangi bir s›z›nt›
ya da kaçak olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Arac›n›z› geri alacaksan›z, arkada
hiçbir engel olmad›¤›ndan emin
olunuz.
• Tüm kap›lar› kapat›n›z ve kilitleyiniz.
• Koltu¤unuzu tüm kontrollere rahatça eriflmenize olanak sa¤layacak
flekilde ayarlay›n›z.
• ‹ç ve d›fl aynalar› ayarlay›n›z.
• Tüm lambalar›n çal›flt›¤›ndan emin
olunuz.
• Tüm göstergeleri kontrol ediniz.
• Kontak anahtar› ON konumuna
al›nd›¤›nda uyar› lambalar›n›n yan›p yanmad›¤›n› kontrol ediniz.
• El frenini indiriniz ve fren uyar› lambas›n›n söndü¤ünden emin olunuz.
Emniyetli kullan›m için arac›n›z› ve
arac›n›z›n donan›m› özelliklerini iyi
tan›man›z gerekir.
Gerekli Kontroller
Ya¤/s›v› seviyelerinin (örne¤in motor
ya¤›, motor so¤utma suyu, fren
hidroli¤i ve cam suyu) düzenli olarak
kontrol edilmesi gerekir. Kesin kontrol periyotlar› ya¤/s›v› tipine göre
de¤iflir. Detayl› bilgi için Bak›m
Bölüm 7’ye bak›n›z.
9
5 4
UYARI - Alkollü Araç
Kullanma
Alkollü araç kullanmak son derece tehlikelidir. Alkollü araç
kullan›m› trafik kazalar›n›n en
önemli nedenlerinden biridir.
Küçük bir miktar alkol bile sürücünün reflekslerini, alg› durumunu ve karar alma yetene¤ini
olumsuz yönde etkileyecektir.
Lütfen alkollüyken araç kullanmay›n›z ya da alkollüyken araç
kullanan kiflilerin kulland›¤›
araçlara binmeyiniz. Arkadafllar›n›zla birlikteyseniz direksiyona alkol almam›fl bir kiflinin geçmesini sa¤lay›n›z; yaln›zsan›z,
taksi ça¤›r›n›z.
Kullan›lan ilac›n tesirine ve kullan›lan ilaç miktar›na ba¤l› olarak ilaç etkisi alt›nda araç kullanmak, alkollü araç kullanmaktan bile tehlikeli olabilir. ‹laç etkisi alt›ndayken araç kullanmay›n›z.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 5 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
EKONOM‹K KULLANIM ‹LE ‹LG‹L‹ TAVS‹YELER
Arac›n›z›n yak›t ekonomisi esas olarak sürüfl tarz›n›za ve arac›n›z› kulland›¤›n›z yere ve zamana ba¤l›d›r.
Bu faktörlerin her biri bir litre yak›tla
kaç kilometre gidebilece¤iniz etkiler.
Arac›n›z› mümkün oldu¤unca ekonomik bir flekilde kullanarak hem tamir
masraflar›ndan hem de yak›t masraflar›ndan tasarruf etmek için afla¤›daki tavsiyeleri uygulayabilirsiniz:
• Motoru uzun süre ›s›tmay›n›z. Motor normal ve sars›nt›s›z bir flekilde
çal›flmaya bafllad›¤› an yola ç›kabilirsiniz. So¤uk havalarda motoru
›s›tmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulaca¤›n› unutmay›n›z.
• Arac› harekete geçirdi¤inizde gaza
yavafl ve kademeli bir flekilde basarak yak›ttan tasarruf edebilirsiniz.
• Motor ayarlar›n› düzenli olarak
yapt›r›n›z ve periyodik bak›m program›n› takip ediniz. Bu arac›n›z›n
tüm bileflenlerinin kullan›m ömrünü
artt›racak ve kullan›m maliyetlerinizi azaltacakt›r.
• Klimay› gereksiz yere kullanmay›n›z.
• Düzgün zeminli olmayan yollarda
yavafllay›n›z.
• Lastik ömrünü uzatmak ve yak›t
ekonomisini artt›rmak için lastik bas›nçlar›n›n daima tavsiye edilen
de¤erde olmas›n› sa¤lay›n›z.
• Ani frenlerden kaç›nmak için di¤er
araçlarla aran›zda yeterli takip mesafesi b›rak›n›z. Bu, fren balatalar›nda meydana gelecek meydana
gelecek afl›nmay› azaltacakt›r. Ayr›ca arac›n›z› bu flekilde kullanarak, arac›n›z›n normal seyir h›z›na
dönmek için harcad›¤› ekstra yak›ttan tasarruf edebilirsiniz.
• Araçta gereksiz yük tafl›may›n›z.
• Seyir esnas›nda aya¤›n›z› fren pedal› üzerinde tutmay›n›z. Bu, balatalar›n gereksiz yere afl›nmas›na,
fren sisteminde sorun ç›kmas›na
ve yak›t sarfiyat›n›n artmas›na neden olacakt›r.
• Hatal› ön düzen, lastiklerin h›zla
afl›nmas›na ve yak›t sarfiyat›n›n
artmas›na neden olacakt›r.
• Yüksek h›zlarda camlar›n aç›k olmas› yak›t sarfiyat›n› artt›rabilir.
• Araç rüzgara karfl› kullan›l›rken ya
da yandan rüzgar al›rken yak›t sarfiyat› artacakt›r. Sarfiyattaki bu art›fl› bir ölçüde telafi etmek için arac›n›z› bu gibi koflullarda kullan›rken
h›z›n›z› azalt›n›z.
Arac›n en uygun çal›flma koflullar›nda tutulmas› hem ekonomi hem de
emniyet aç›s›ndan önemlidir. Bu nedenle Kia yetkili servisine giderek
arac›n›z›n periyodik bak›m ve kontrollerini yapt›r›n›z.
1
2
3
4
5
6
UYARI - Arac›n Motor Stop
Edilmifl Halde Seyretmesi
Araç hareket halindeyken (yokufl afla¤› gitmek vb. nedenle)
kesinlikle motoru stop etmeyiniz. Motor çal›flm›yorken hidrolik direksiyon ve hidrolik frenler
de çal›flmayacakt›r. Motoru stop
etmek yerine, yeterli motor freni
elde etmek için vites küçültünüz.
5 5
7
8
9
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 6 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
ÖZEL SÜRÜfi KOfiULLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tehlikeli Sürüfl Koflullar›
Arac›n Yayland›r›lmas›
Arac›n›z› su, kar, buz, çamur ve kum
gibi tehlike arz eden koflullarda kullan›rken afla¤›daki tavsiyeler uyunuz:
• El Arac›n›z› dikkatli bir flekilde kullan›n›z ve daha uzun bir durufl mesafesi b›rak›n›z.
• El Frenleri ya da direksiyonu ani bir
flekilde kullanmaktan kaç›n›n›z.
• El Fren yaparken, araç tamamen
durana kadar fren pedal›n› hafifçe
pompalay›n›z.
• El Arac›n›z kara, çamura ya da buza saplan›rsa, ikinci vitesi kullan›n›z. motor gücü aktar›lan tekerleklerin patinaj yapmamas› için gaz
pedal›na yavafl ve kademeli bir flekilde bas›n›z.
• El Arac›n›z kara, çamura ya da buza saplan›rsa lastiklerin zemine tutunmas›n› sa¤lamak için motor gücü aktar›lan tekerleklerin alt›na
kum, kaya tuzu, lastik zinciri gibi
kaymay› önleyecek malzemeler
yerlefltiriniz.
Arac› kardan, kumdan ya da çamurdan kurtarmak için yayland›rman›z
gerekiyorsa, ön tekerlekler aras›ndaki alan› boflaltmak için önce direksiyonu sa¤a ve sola çeviriniz. Daha
sonra, düz vitesli araçlarda vitesi 1 –
R (Geri) konumlar› aras›nda de¤ifltiriniz. Motor devrinin çok fazla yükselmesine izin vermeyiniz. Tüm bu çaban›n ard›ndan araç hala sapland›¤›
yerden kurtar›lamad›ysa, motorun
hararet yapmas›n› ve flanz›man›n
hasar görmesini önlemek için kurtar›c› ça¤›r›n›z.
5 6
‹KAZ
Arac›n uzun süre yayland›r›lmas› mo torun hararet yapmas›na, flanz›man›n
ve lastiklerin hasar görmesine neden
olabilir.
UYARI - Patinaj
Özellikle 56 km/s’nin üzerindeki
h›zlarda, patinaj yapmamaya
özen gösteriniz. Daha yüksek
h›zlarda araç hareket halinde
de¤ilken patinaj yap›lmas› lastiklerin afl›r› ›s›nmas›na, patlamas›na ve etraftaki insanlar›n
yaralanmas›na neden olabilir.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 7 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Gece Sürüfl
Ya¤murlu Havalarda Sürüfl
Gece araç kullanmak, gündüz araç
kullanmaya oranla daha tehlikelidir;
gece sürüfl s›ras›nda dikkat edilmesi
gereken baz› noktalar afla¤›da verilmifltir:
• Gece görüfl mesafesi özellikle cadde lambalar› bulunmayan alanlarda daha k›s›tl› oldu¤undan, h›z›n›z›
azalt›n›z ve di¤er araçlarla aran›zdaki takip mesafesini artt›r›n›z.
• Aynalar›n›z›, arkan›zdaki araçlar›n
farlar›n›n gözlerinizi kamaflt›rmas›n› önleyecek flekilde ayarlay›n›z.
• Farlar›n›z›n temiz ve ayarl› oldu¤undan emin olunuz. Kirli ya da
hatal› ayarlanm›fl farlar geceleyin
görüfl mesafenizin iyice daralmas›na neden olacakt›r.
• Karfl›dan gelen araçlar›n farlar›na
bakmay›n›z. Aksi taktirde geçici
olarak önünüzü göremeyebilirsiniz
ve gözlerinizin yeniden karanl›¤a
al›flmas› için birkaç saniye geçmesi gerekebilir.
Islak zeminde araç kullanmaya haz›r
de¤ilseniz ya¤murlu havada ve ›slak
zeminde araç kullanmak tehlikeli olabilir. Afla¤›da ya¤murlu havada araç
kullan›rken akl›n›zdan ç›kartmaman›z gereken birkaç nokta verilmifltir:
• Sa¤anak ya¤›fl görüfl alan›n›z› kapatacak ve arac›n›z›n durufl mesafesini uzatacakt›r, bu nedenle h›z›n›z› azalt›n›z.
• Cam sileceklerinizi iyi durumda ve
bak›ml› olmas› gerekir. Ön camda
çizgiler ya da silinmemifl alanlar b›rakmaya bafllayan silecek lastiklerinin de¤ifltirilmesi gerekir.
• Lastiklerinizin durumu iyi de¤ilse,
›slak zeminde yapaca¤›n›z ani bir
fren lastiklerinizin k›zaklanmaya
bafllamas›na ve bir kazaya yol
açabilir. Lastiklerinizin iyi durumda
oldu¤undan emin olunuz.
• Di¤er sürücülerin sizi daha rahat
görmesini sa¤lamak amac›yla farlar›n›z› yak›n›z.
• Su birikintilerinden h›zl› bir flekilde
geçmek frenlerinizin olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Su
birikintilerinden geçmeniz gerekiyorsa, yavafllay›n›z.
• Frenlerinizin ›slanm›fl olabilece¤ini
düflünüyorsan›z, frenleriniz normale dönene kadar seyir esnas›nda
fren pedal›na hafifçe bas›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 7
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 8 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
K›fl Koflullar›nda Sürüfl
1
2
3
4
5
6
7
8
• Yan›n›zda acil durum ekipman›
(lastik zinciri, buz kaz›y›c›, buz çözücü, bir torba kum ya da tuz, iflaret fiflekleri, küçük bir kürek ve akü
takviye kablolar›) bulundurman›z›
tavsiye ederiz.
• Radyatörde yeterli miktarda etilenglikol (antifriz) içeren so¤utma suyu bulundu¤undan emin olunuz.
• Akü flarj durumunu ve kablolar›
kontrol ediniz. So¤uk havalarda
akünün kapasitesi düfler, bu nedenle akünün k›fl aylar›nda motoru
çal›flt›rabilmesi için mükemmel durumda olmas› gerekir.
• Motor ya¤› viskozitesinin so¤uk havada kullan›m için uygun oldu¤undan emin olunuz.
• Ateflleme sistemini gevflek ba¤lant›lara ve hasara karfl› kontrol ediniz.
9
5 8
• Donmayan ön cam suyu kullan›n›z
(motor so¤utma suyu antifrizi kullanmay›n›z).
• El freninin donma ihtimali varsa, el
frenini çekmeyiniz. Arac›n›z› park
ederken, 1 ya da R (Geri) konumunu kullan›n›z ve arka tekerleklere
takoz koyunuz.
Kar lastikleri
Kia’n›zda kar lastikleri kullanacaksan›z, tak›lacak lastiklerin radyal lastikler oldu¤undan ve arac›n›z›n orijinal
lastikleri ile ayn› ebatta ve yük aral›¤›nda oldu¤undan emin olunuz. Arac›n›z›n yol tutuflunu her türlü hava
koflulunda dengeleyebilmek dört tekerle¤e birden kar lasti¤i takt›r›n›z.
Kuru yollarda kar lastiklerinin sunaca¤› yol tutuflun arac›n›z›n orijinal
lastikleri kadar yüksek olmayabilece¤ini unutmay›n›z. Kardan temizlenmifl yollarda bile arac›n›z› dikkatli
kullanman›z gerekir. Kar lasti¤i için
geçerli azami h›z s›n›rlamalar› ile ilgili bilgi için lastik sat›c›s›na dan›fl›n›z.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 9 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
UYARI - Kar Lasti¤i Ebad›
Kullan›lacak kar lastikleri, ebat
ve tip aç›s›ndan araçtaki standart lastiklere uygun olmal›d›r.
Aksi taktirde, arac›n›z›n emniyeti ve yol tutuflu olumsuz etkilenecektir.
Kar lastikleriyle ilgili yerel yönetmelikleri bildi¤inizden emin olunuz.
Lastik zincirleri
Radyal lastiklerin yan taraf› daha ince oldu¤u için belli türdeki kar zincirlerinin tak›lmas› bu lastiklere zarar
verebilir. Bu sebepten dolay› kar zincirlerinden çok kar lastiklerinin kullan›lmas› önerilmektedir. Alüminyum
jantlara sahip araçlara lastik zincirleri takmay›n›z, kar zincirleri jantlara
zarar verebilir.
Kar zincirlerinin mutlaka kullan›lmas›
gerekiyorsa, 15 mm'den daha az bir
kal›nl›¤a sahip tel tipi zincirler kullan›n›z. Uygun olmayan türde kar zinciri kullan›m›ndan kaynaklanan hasarlar araç imalatç›n›z›n sundu¤u
garanti kapsam›na girmemektedir.
Zincirleri sadece arka lastiklere tak›n›z.
‹KAZ
• Kar zincirlerinin lastikleriniz için
do¤ru ebatta ve türde oldu¤undan
emin olun. Uygun olmayan kar zincirleri arac›n›z›n yap›s›na ve süspan siyonuna hasar verebilir ve bu du rum imalatç›n›z›n sundu¤u garanti
kapsam›na girmemektedir. Ayn› zamanda kar zinciri ba¤lant› kancalar›
arac›n bileflenleri ile olan temas› nedeniyle hasar görebilir ve lastikle
olan ba¤lant›s› gevfleyebilir. Kar zincirlerinin SAE s›n›f› "S" sertifikal›
oldu¤undan emin olunuz. Kablo türü
veya plastik türü kar zincirleri de
kullan›labilir.
• Daima 0.5 ila 1 km. yol ald›ktan son ra zincirlerin güvenli bir flekilde tak›ld›¤›ndan emin olmak üzere zin cirleri kontrol edin. Gevflekse zincir leri yeniden s›k›laflt›r›n veya yeniden
tak›n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 9
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 10 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
1
2
3
4
Zincirin tak›lmas›
Zincirleri üreticinin talimatlar›na uygun bir flekilde ve mümkün oldu¤unca gergin bir flekilde tak›n›z. Lastiklerinizde zincir tak›l›yken arac›n›z› yavafl sürünüz. Zincirin kaportaya ya
da flasiye çarpt›¤›n› duyarsan›z, arac› durdurunuz ve zincirleri gerdiriniz.
E¤er zincirler hala gövde parçalar›na
temas ediyorsa, ses kesilene kadar
yavafllay›n›z. Kardan temizlenmifl
yollarda zincirlerinizi derhal ç›kart›n›z.
5
6
7
8
9
UYARI
- Zincirlerin tak›lmas›
Kar zincirlerini takarken arac›n›z› trafikten uzak düz bir zemine
park ediniz. Dörtlü flaflörü aç›n›z ve mümkünse üçgen acil durum iflaretini arac›n›z›n arkas›na
yerlefltiriniz. Zincirleri takmadan
önce el frenini çekip motoru
durdurunuz.
5 10
UYARI - Lastik zincirleri
• Lastik zinciri kullan›m› direksiyon hakimiyetini olumsuz yönde etkileyebilir.
• 30 km/s’yi ya da zincir üreticisi
daha düflük bir h›z s›n›r› belirlemiflse, zincir üreticisinin belirledi¤i h›z s›n›r›n› aflmay›n›z.
• Arac›n›z› dikkatli bir flekilde
kullan›n›z ve tümseklerden,
çukurlardan, keskin dönüfllerden ve arac›n yaylanmas›na
neden olacak yoldaki benzer
engellerden kaç›n›n›z.
• Keskin dönüfllerden ve arac›n›z› tekerleklerin kilitlenmesine neden olabilecek flekilde
kullanmaktan kaç›n›n›z.
• Hatal› ebattaki ya da hatal› flekilde tak›lm›fl zincirler arac›n›z›n fren borular›na, süspansiyon sistemine, gövdesine ya
da jantlara zarar verebilir.
• Zincirlerin arac›n›za çarpt›¤›n›
duyarsan›z derhal arac›n›z›
durdurunuz ve zincirleri geriniz.
Su Bask›n›na U¤ram›fl
Alanlarda Sürüfl
Su seviyesinin tekerlek göbe¤inin alt
k›sm›ndan daha düflük oldu¤undan
emin oldu¤unuz durumlar haricide,
arac›n›z› su bask›n›na u¤ram›fl alanlarda kullanmay›n›z. Su birikintilerinden yavaflça geçiniz. Fren performans› sudan olumsuz yönde etkilenebilece¤inden, yeterli durufl mesafesi b›rak›n›z.
Sudan geçtikten sonra, araç yavafl
bir flekilde ilerliyorken fren pedal›na
artarda birkaç kez basarak frenleri
kurutunuz.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 11 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
RÖMORK ÇEKME -SADECE AVRUPA MODEL‹ (1 TON MODEL‹)
UYARI - Römork çekme
Do¤ru donan›m› kullanmaz ve
arac›n›z› do¤ru flekilde kullanmazsan›z, römork çekerken direksiyon hakimiyetinizi kaybedebilirsiniz. Örne¤in, e¤er römork çok a¤›rsa, frenler yeterli
bir flekilde çal›flmayabilir, hatta
hiç çal›flmayabilir. Yolcular›n›z
ve siz ciddi ve hatta hayati riske
neden olabilecek bir flekilde yaralanabilirsiniz. Sadece bu
bölümde belirtilen ad›mlar› eksiksiz bir flekilde uygulad›ysan›z römork çekiniz.
‹KAZ
Römorku hatal› bir flekilde çekmek,
arac›n›z›n hasar görmesine ve garanti
kapsam›nda olmayan yüksek maliyetli
tamirlere neden olabilir. Do¤ru bir fle kilde römork çekmek için bu bölümde
yer alan tavsiyeleri uygulay›n›z.
Motor
Konu
Azami
Fren sistemi
römork
yoksa
a¤›rl›¤›
Fren sistemi
kg (Ibs.)
varsa
‹zin verilen azami
römork kancas› statik
dikey yükü
kg (Ibs.)
Arka tekerlek orta noktas›
ile römork kancas› aras›nda bulunmas› tavsiye
edilen mesafe
mm (Inch)
2.5L Motor
2.7L Motor
700 (1,543)
700 (1,543)
1,400 (3,086)
1,400 (3,086)
1
2
3
56 (124)
4
56 (124)
5
886 (34.88)
*1
6
886 (34.88) *1
1,086 (42.76) *2
7
8
Not)
*1
: Ekstra uzun gövdeli
*2
: Türkiye pazar› için (Uzun gövde (Yüksek kasa))
9
5 11
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 12 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Uygun donan›m› kullanarak arac›n›zla römork çekebilirsiniz. Arac›n›z›n
römork çekme kapasitesini ö¤renmek için bu bölümde daha sonraki
sayfalarda yer alan “Römork A¤›rl›¤›”
bafll›¤›na bak›n›z. Römork çeken bir
arac› kullanmak römork çekmeyen
bir arac› kullanmaktan farkl›d›r. Römork çekerken, yol tutuflta, direksiyon hakimiyetinde ve yak›t ekonomisinde de¤ifliklikler meydana gelecektir. Römorkun emniyetli bir flekilde
ba¤lanmas› için do¤ru ekipman›n
do¤ru flekilde kullan›lmas› gerekir.
Bu bölümde, römork çekmeyle ilgili
olarak y›llar boyunca denenmifl ve
önemli tavsiyeler ve emniyet kurallar› verilmektedir. Bu bilgiler yolcular›n›z›n ve sizin emniyetiniz için çok
önemlidir. Römork çekecekseniz lütfen bu bölümü dikkatli bir flekilde
okuyunuz.
1
4.4WL
2
C
D
3
2WL
A B
4
44TL
5
E
6
F
7
8
9
Boyutlar: mm (in)
A : 165 (6.50)
B : 70 (2.76)
C : 55 (2.17)
D : 165 (6.50)
E : 50 (1.97)
F : 880 (34.65)
5 12
Collar
E
6-M12 bolt
1PUC5001
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 13 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Arac›n yükü artt›r›ld›¤›nda, motor,
flanz›man, tekerlek gruplar› ve lastikler gibi hareket sa¤layan organlar›n
üzerlerine binen yük artar ve bu organlar daha fazla çal›flmak durumunda kal›rlar. Motor daha fazla yük
alt›nda ve nispeten daha yüksek devirde çal›flmak zorunda kal›r. Ekstra
yük ekstra ›s›ya neden olur. Römork
rüzgar direncini de önemli ölçüde artt›r›r, bu da çekifl gücünün artt›r›lmas›n› zorunlu k›lar.
Römork Çekmeye Karar
Verirseniz
Römork çekmeye karar verdi¤inizde
göz önünde tutman›z gereken baz›
noktalar afla¤›da verilmifltir:
• Sars›nt› kontrol cihaz› kullanabilirsiniz. Bunun için römork kancas›
sat›c›s›ndan bilgi alabilirsiniz.
• Arac›n›zla 800 km ya da daha fazla yol yapt›ktan sonra römork kullanmaya bafllayabilirsiniz. Römork
çekmeye bafllad›¤›n›zda, ilk 800
km boyunca 80 km/s’yi geçmeyiniz
ve arac› gaz pedal›na sonuna kadar basarak kald›rmay›n›z. Bu flekilde motorunuzun ve arac›n›z›n di¤er parçalar›n›n a¤›r yüke al›flmas›na yard›mc› olabilirsiniz.
• A¤›rl›kla ilgili olarak göz önünde
bulundurulmas› gereken önemli
noktalar:
Römork a¤›rl›¤›
Emniyetli bir flekilde çekilebilecek römorkun a¤›rl›¤› ne olmal›d›r? Römorkun a¤›rl›¤› kesinlikle maksimum römork a¤›rl›¤›n› geçmemelidir. Fakat
bazen bu bile çok a¤›r olabilir.
A¤›rl›k, römorkunuzu nas›l kullanaca¤›n›za ba¤l› olarak de¤iflir. Örne¤in, h›z, yükseklik, yol e¤imi, d›fl s›cakl›k ve arac›n›z›n ne s›kl›kta römork çekti¤i römork a¤›rl›¤›n›n belirlenmesinde rol oynayan önemli faktörlerdir. ‹deal römork a¤›rl›¤› ayn›
zamanda arac›n›zda bulunan özel
donan›ma ba¤l› olarak da de¤iflebilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 13
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 14 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
1
2
3
4
5
6
7
8
Römork ba¤lant›s› a¤›rl›¤›
Römork ba¤lant›s› a¤›rl›¤› arac›n›z›n
toplam araç a¤›rl›¤›n› etkileyen ve ölçülmesi gereken bir a¤›rl›kt›r. Toplam
araç a¤›rl›¤›, arac›n bofl a¤›rl›¤›n› ve
araçtaki yolcu ve yüklerin toplam
a¤›rl›¤›n› kapsar. Römork çekeceksiniz, römork ba¤lant›s› a¤›rl›¤›n› da
toplam araç a¤›rl›¤›na ilave etmeniz
gerekir.
Römork ba¤lant›s› a¤›rl›¤›, yüklü römork toplam a¤›rl›¤›n›n %4’ünü geçmemelidir. Römorkunuzu yükledikten
römorku ve römork ba¤lant›s›n› ayr›
ayr› kantara al›n›z ve bunlar›n a¤›rl›klar›n›n do¤ru de¤erde olup olmad›¤›n› kontrol ediniz. fiayet a¤›rl›klar
do¤ru seviyede de¤ilse, römork içindeki baz› eflyalar›n yerlerini de¤ifltirerek a¤›rl›klar› do¤ru seviyeye getirebilirsiniz.
9
5 14
UYARI
• Römorku kesinlikle arka k›sm›
önünden daha a¤›r olacak flekilde yüklemeyiniz. Römorku
toplam römork yükünün yaklafl›k %60’› ön k›s›mda, toplam
römork yükünün yaklafl›k
%40’›n ise arka k›s›mda olacak flekilde yüklemeniz gerekir.
• Römork ve römork çekme
ekipman› için belirtilen azami
a¤›rl›k s›n›rlar›n› kesinlikle aflmay›n›z. Römorkun hatal› bir
flekilde yüklenmesi arac›n›z›n
hasar görmesine ve/veya yaralanmalara neden olabilir.
A¤›rl›k ve yükleme kontrollerini kantarda yapman›z gerekir.
• Yanl›fl yüklenmifl römork arac›n›z›n kontrolünü kaybetmenize sebep olabilir.
Kancalar
Römorku araca ba¤lamak için do¤ru
kanca ekipman›n›n kullan›lmas› gerekir. Yandan gelen rüzgar, yandan
geçen uzun araçlar, bozuk zeminli
yollar do¤ru kanca ekipman› kullanman›z› zorunlu k›lan nedenlerden
sadece birkaç›d›r. Kanca seçimi ve
kullan›m›yla ilgili olarak uygulaman›z
gereken baz› kurallar afla¤›da verilmifltir:
• Römork kancas›n› takmak için araç
gövdesinde delik açman›z gerekiyor mu? Gerekiyorsa, römork kancas›n› söktükten sonra delikleri kapatman›z gerekir. Delikleri kapatmazsan›z, arac›n›z›n içine egzoz
gaz› içinde yer alan ölümcül karbon monoksit (CO) gaz›, çamur ya
da su girebilir.
• Arac›n›z›n tamponlar› römork kancas› tak›lacak flekilde tasarlanmam›flt›r. Tamponlara portatif römork
kancalar› ya da tampona ba¤lanan
tip römork kancalar› takmay›n›z.
Sadece tampona ba¤lanmayan,
flasiye ba¤lanan tip römork kancalar› kullan›n›z.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 15 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Emniyet zincirleri
Arac›n›z ile römork aras›nda mutlaka
emniyet zincir kullanman›z gerekir.
Römork ba¤lant›s›n›n römork kancas›ndan kurtularak yola temas etmesini önlemek için emniyet zincirini römork ba¤lant›s›n›n alt›ndan geçiriniz.
Emniyet zinciri ile ilgili kullan›m talimatlar› römork kancas› ya da römork
üreticisi taraf›ndan verilecektir. Emniyet zincirini ba¤larken üreticinin talimatlar›n› uygulay›n›z. Zinciri daima
römorkun arac›n›zla birlikte dönmesine yetecek kadar gevflek b›rak›n›z.
Ayr›ca, zincirin yerde sürünmesine
kesinlikle izin vermeyiniz.
Römork frenleri
Römorkunuzun yüklü a¤›rl›¤› 700
kg’den fazlaysa, römork üzerine fren
sistemi bulunmas› ve bu fren sisteminin römork için yeterli güçte olmas›
gerekir. Fren sistemini do¤ru bir flekilde takmak, ayarlamak ve sistemin
bak›m›n› do¤ru bir flekilde yapmak
için römork frenleri ile ilgili kullan›m
talimatlar›n› okuyunuz ve uygulay›n›z.
• Römork fren sistemini arac›n›z›n
fren sistemine ba¤lamay›n›z.
UYARI
Fren sistemini do¤ru bir flekilde
ayarlamay› bilmiyorsan›z, fren
sistemi bulunan römork kullanmay›n›z. Bu, amatör bir flekilde
gerçeklefltirilebilecek bir çal›flma de¤ildir. Bu çal›flmay›, deneyimli ve ehliyetli bir römork atölyesinde yapt›r›n›z.
Römork çekme
Römork çekmek için belirli bir tecrübe
edinmifl olman›z gerekir. Yola ç›kmadan önce, kendinizi römork çeken bir
araç kullanmaya al›flt›rman›z gerekir.
Römorkun yükledi¤i ekstra a¤›rl›k nedeniyle direksiyon hakimiyetinde ve
fren performans›nda ne gibi de¤ifliklikler meydana geldi¤ini kontrol ediniz.
Ayr›ca römork nedeniyle arac›n›z›n
uzunlu¤unu eskisine oranla daha fazla oldu¤unu ve art›k arac›n›z›n eskisi
(yani römorksuz hali) kadar atak olmad›¤›n› unutmay›n›z.
Motoru çal›flt›rmadan önce, römork
kancas›n› ve platformunu, emniyet
zincirlerini, elektrik konnektörlerini,
lambalar›, lastikleri ve ayna ayarlar›n›
kontrol ediniz. Römork elektrikli fren
sistemine sahipse, arac›n›z› römork
ba¤l› haldeyken harekete geçiriniz ve
römork frenlerinin çal›flt›¤›ndan emin
olmak için römork fren kumandas›n›
çekiniz. Bu, ayn› anda elektrik ba¤lant›s›n› da kontrol etmenize olanak tan›r.
Seyahat esnas›nda, arada s›rada römorktaki eflyalar›n römorka s›k› bir flekilde ba¤l› olup olmad›¤›n› ve römork
lambalar›n›n ve frenlerinin do¤ru çal›fl›p çal›flmad›¤›n› kontrol ediniz.
5 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 16 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
1
2
3
4
5
6
Takip mesafesi
Arac›n›z› römork tak›lm›fl flekilde kullan›rken takip mesafesini normale
göre iki kat artt›r›n›z. Bu flekilde, ani
fren ya da direksiyon manevras› yap›lmas›n› gerektiren durumlardan
kurtulabilirsiniz.
Sollama
Römork çekerken, sollama yapt›¤›n›zda, önünüzde daha uzun bir mesafe olmas› gerekir. Ayr›ca, arac›n›z›n uzunlu¤u artt›¤›ndan, sollama
yapt›ktan sonra sollad›¤›n›z arac›n
önüne geçmeden önce daha uzun
bir mesafe alman›z gerekir.
7
8
9
5 16
Geri gitme
Bir elinizle direksiyonu alt k›sm›ndan
kavray›n›z. Daha sonra, römorku sola çevirmek için elinizi sola do¤ru hareket ettiriniz. Römorku sa¤a çevirmek için, elinizi sa¤a do¤ru hareket
ettiriniz. Römork tak›l› halde arac›
geri al›rken daima yavafl hareket ediniz ve mümkünse, arac›n d›fl›ndaki
bir kifliden size yard›mc› olmas›n› isteyiniz.
Dönüfller
Römork tak›l› haldeyken arac›n›zla
dönüfl yapman›z gerekti¤inde, normalden daha genifl bir yay çizecek
flekilde çiziniz. Römorkunuzun kald›r›ma, yol iflaretlerine, a¤açlara ya da
benzer nesnelere çarpmamas› için
bu noktay› göz önünde tutunuz. Ani
ve sars›nt›ya neden olacak manevralar yapmay›n›z. Dönüfl yapmadan
önce sinyal veriniz.
Römork çekerken dönüfl sinyali
vermek için
Römork çekerken, arac›n›zda farkl›
bir sinyal sistemi ve ekstra bir kablo
tesisat› kullan›lmas› gerekir. Gösterge panelindeki yeflil sinyal lambalar›
dönüfl ya da flerit de¤ifltirmek için
sinyal verdi¤inizde yan›p sönecektir.
Do¤ru flekilde ba¤lanm›fl olan römork lambalar› da sinyal verildi¤inde
ya da fren yap›ld›¤›nda yanacakt›r.
Römork çekerken, römork lambas›
üzerindeki ampuller patlam›fl olsa
dahi gösterge panelindeki sinyal
lambalar› normal flekilde yan›p sönmeye devam edecektir. Buna ba¤l›
olarak siz di¤er sürücülerin verdi¤iniz
sinyalleri gördüklerini düflünürken
asl›nda durum böyle olmayacakt›r.
Arada s›rada römork ampullerinin
çal›flmas›n› kontrol etmeniz gerekir.
Ayr›ca, kablolar› söktükten ve takt›ktan sonra da lambalar›n çal›flmas›n›
kontrol etmeniz gerekir.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 17 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
Römork ayd›nlatma sistemini direkt
olarak arac›n›z›n ayd›nlatma sistemine ba¤lamay›n›z. Sadece onayl› bir
römork kablo demeti kullan›n›z.
Kablo tesisat›n› takt›rmak için Kia
yetkili servisine baflvurabilirsiniz.
D‹KKAT
Onayl› römork kablo demetinin
kullan›lmamas› arac›n elektrik
sisteminin hasar görmesine
ve/veya yaralanmalara neden
olabilir.
Yokufllarda sürüfl
Dik veya uzun bir yokufltan afla¤› inmeden önce h›z›n›z› azalt›n›z ve vites küçültünüz. Vites küçültmezseniz, frenlerinizi çok s›k kullanman›z
gerekir, bu durumda da frenleriniz
›s›nacak ve fren performans› azalacakt›r.
Uzun bir yokuflu ç›karken vites küçültünüz ve motorun ya da flanz›man›n afl›r› ›s›nmas› ihtimalini azaltmak
için h›z›n›z› 70 km/s civar›na düflürünüz.
‹KAZ
• Yokuflta römork çekerken (% 12’yi
geçen) motorun hararet yapmamas›
için hararet göstergesine özellikle
dikkat ediniz. Hararet gösterge ibresi “H” (s›cak) bölümüne yaklaflt›¤›
anda durunuz ve motor so¤uyana ka dar bekleyiniz. Motor yeterince so ¤uduktan sonra yolunuza devam ediniz.
• Motor ve flanz›man›n hararet yapmamas› için römork a¤›rl›¤›na ve yoku flun dikli¤ine göre sürüfl h›z›n›z›
ayarlay›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 17
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 18 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
3
Arac›n yokuflta park edilmesi
Normal koflullar alt›nda arac›n›z› römork ba¤l› haldeyken yokuflta park
etmemeniz gerekir. Arac›n ve römorkun yokufl afla¤› kaymaya bafllamas›
durumunda ciddi ve hatta hayati riske neden olabilecek yaralanmalarla
karfl›laflabilirsiniz ve hem arac›n›z
hem de römorkunuz hasar görebilir.
4
UYARI - Arac›n Yokuflta
1
2
5
6
7
Park Edilmesi
Arac›n›z› römork ba¤l› haldeyken yokuflta park etmeniz, arac›n ve römorkun yokufl afla¤›
kaymaya bafllamas› durumunda
ciddi ve hatta hayati riske neden
olabilecek yaralanmalara neden
olabilir.
8
9
5 18
Bununla birlikte, arac›n›z› yokuflta
park etmek zorunda kal›rsan›z afla¤›dakileri yapman›z gerekir:
1. Frene bas›n›z fakat flanz›man› vitese takmay›n›z.
2. Yolcular›n›zdan birinden römorkun
tekerleklerine takoz koymas›n› isteyiniz.
3. Takozlar yerlefltirildikten sonra tekerleklerin yükü takozlara binene
kadar aya¤›n›z› fren pedal›ndan
çekiniz.
4. Frene tekrar bas›n›z. El frenini çekiniz, daha sonra vitesi R (Geri)
konumuna al›n›z.
5. Aya¤›n›z› fren pedal›ndan çekiniz.
UYARI - El freni
El frenini sonuna kadar çekmeden araçtan inmeniz tehlikeli
olabilir.
Motoru çal›fl›r halde b›rak›rsan›z, araç aniden harekete geçebilir. Yolcular›n›z ya da siz ciddi
bir flekilde yaralanabilir ya da
hayati riskle karfl› karfl›ya kalabilirsiniz.
Yokuflta park edilmifl arac›
hareket ettirmek
1. Vites kolu N (Bofl) konumundayken, afla¤›dakileri yaparken fren
pedal›na bas›n›z ve el frenini indiriniz:
• motoru çal›flt›r›n›z
• flanz›man› vitese tak›n›z
• el frenini indiriniz
2. Aya¤›n›z› yavaflça fren pedal›ndan kald›r›n›z.
3. Römork takozlardan kurtulana kadar arac›n›z› yavaflça sürünüz.
4. Durunuz ve yolcular›n›zdan birinden takozlar› almas›n› ve araca
yerlefltirmesini isteyiniz.
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 19 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
AfiIRI YÜKLEME
Römork Çekme ve Bak›m
Arac›n›z› düzenli olarak römork çekmek için kullan›yorsan›z, arac›n›z
daha s›k bak›ma ihtiyaç duyacakt›r.
Dikkat edilmesi gereken önemli maddeler aras›nda motor ya¤›, otomatik
flanz›man ya¤›, aks gresleri ve motor
so¤utma suyu yer almaktad›r. Frenler de s›k s›k kontrol edilmesi gereken maddeler aras›nda yer almaktad›r. Tüm bu maddelere bu k›lavuz
içinde yer verilmifltir, bunlar› Dizin
bölümünden h›zl› bir flekilde bulabilirsiniz. Arac›n›z› römork çekmek için
kullan›yorsan›z, yola ç›kmadan önce
bu konular› gözden geçirmeniz faydal› olabilir.
Ayr›ca römorkunuz ve römork kancan›z da bak›ma ihtiyaç duyar. Römorkunuzla birlikte verilen kullan›m k›lavuzundaki bak›m program›n› takip
ediniz ve römorkunuzu s›k s›k kontrol
ediniz. Kontrolü mümkünse sabah
yola ç›kmadan önce yap›n›z. Kontrolle ilgili en önemli nokta römork
kancas› somunlar›n›n ve c›vatalar›n›n kontrolüdür.
‹KAZ
• Römork kullan›rken araç yükünde
meydana gelen art›fla ba¤l› olarak
s›cak havalarda ya da yokufl yukar›
ç›karken motor hararet yapabilir.
Hararet göstergesi ibresi motorun
hararet yapt›¤›n› gösteriyorsa, lütfen
klimay› kapat›n›z ve arac› güvenli
bir yere çekerek so¤umas› için bek leyiniz.
• Römork çekerken flanz›man ya¤›n›
daha s›k kontrol ediniz.
• Arac›n›zda klima yoksa, römork
çekerken motor performans›n›
art›rmak için kondenser fan› kullanmal›s›n›z.
D‹KKAT
Arac›n›z için geçerli toplam aks
a¤›rl›¤› ve toplam araç a¤›rl›¤›
sürücü kap›s›nda yer alan üretim bilgileri etiketinde bulunur.
Bu de¤erlerin afl›lmas› kazalara
ya da arac›n hasar görmesine
yol açacakt›r. Araçtaki yüklerin
ve eflyalar›n (ya da kiflilerin)
a¤›rl›¤›n› bunlar› araca yerlefltirmeden önce hesaplayabilirsiniz.
Arac›n›z› afl›r› yüklememeye
dikkat ediniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 19
PU_ENG_5.QXD
19/8/04 16:50
Page 20 (1,1)
Sürüflle ilgili öneriler
ET‹KETLERLE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER
1
Arac›n›zda önemli birçok etiket ve
numara yer almaktad›r. Etiketlerin
konumlar› yandaki flekillerde gösterilmifltir:
2
3
4
1PUB5001
Araç Kimlik Numaras› (VIN)
5
6
7
8
9
5 20
1PUB5002
Kimlik Etiketi (baz› tiplerde)
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 1 (1,1)
Di¤er Sürücüleri Uyarmak ‹çin / 6-2
Hararet / 6-3
Arac›n Acil Durumda Çal›flt›r›lmas› / 6-4
Elektrik Devrelerinin Korunmas› / 6-7
Çekme / 6-12
Lastik Patlarsa / 6-17
Acil Durum Aletleri / 6-26
1
2
3
4
5
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
6
7
8
9
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 2 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
D‹⁄ER SÜRÜCÜLER‹ UYARMAK ‹Ç‹N
Dörtlü flaflör dü¤mesine kontak
anahtar› hangi konumda olursa olsun basabilirsiniz. Dörtlü flaflör dü¤mesi orta konsoldaki dü¤me panelinde yer al›r. Bu dü¤meye bas›ld›¤›nda
tüm sinyal lambalar› ayn› anda yan›p
sönmeye bafllayacakt›r.
1
2
3
4
5
6
7
1PUB2023
Dörtlü Flaflör
Dörtlü flaflör, di¤er sürücüleri arac›n›za yaklafl›rken ya da arac›n›z sollarken çok dikkatli olmalar› için uyar›r.
Dörtlü flaflörün acil durumlarda araç
üzerinde tamir çal›flmas› yap›l›rken
ya da araç yol kenar›na çekildi¤inde
kullan›lmas› gerekir.
8
9
6 2
• Dörtlü flaflörün kullan›labilmesi için
motorun çal›flmas› gerekmez.
• Dörtlü flaflör aç›kken sinyaller kullan›lamaz.
• Araç çekilirken dörtlü flaflörün dikkatli bir flekilde kullan›lmas› gerekir.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 3 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
HARARET
Hararet göstergesi motorun hararet
yapt›¤›n› gösteriyorsa, motor performans› düfltüyse ya da kuvvetli bir vuruntu sesi duyuyorsan›z muhtemelen
motor hararet yapm›flt›r. Bu belirtilerden biriyle karfl›laflt›¤›n›zda, afla¤›dakileri yap›n›z:
1. Dörtlü flaflörü yak›n›z, arac›n›z› en
yak›ndaki emniyetli noktaya kadar
sürünüz ve sonra durdurunuz; vites kolunu N (Bofl) konumuna al›n›z ve el frenini çekiniz.
2. Kliman›n kapal› oldu¤undan emin
olunuz.
3. Radyatörden d›flar› su ya da buhar f›flk›r›yorsa, motoru stop ediniz ve yard›m için Kia yetkili servisini aray›n›z.
D›flar› su f›flk›rm›yorsa, motoru rölantide b›rak›n›z ve motorun so¤umas›na olanak sa¤lamak için kaputu aç›n›z.
Motor rölantideyken motor so¤utma suyu s›cakl›¤› düflmezse, motoru stop ediniz ve so¤utma suyunun so¤umas› için bekleyiniz.
4. Motor so¤utma suyu seviyesinin
motor so¤uduktan sonra kontrol
edilmesi gerekir. Radyatör yedek
deposundaki su seviyesi düflükse,
radyatör hortumlar›nda ve ba¤lant›lar›nda, kalorifer hortumlar›nda
ve ba¤lant›lar›nda, radyatörde ve
devirdaim pompas›nda kaçak
kontrolü yap›n›z. Büyük bir kaçak
ya da motorun hararet yapmas›na
neden olabilecek baflka bir sorunla karfl›lafl›rsan›z, sorun giderilene
kadar motoru çal›flt›rmay›n›z. Yard›m için Kia yetkili servisini aray›n›z. Kaçak ya da baflka bir sorunla karfl›laflmazsan›z, radyatör yedek deposuna dikkatli bir flekilde
so¤utma suyu ilave ediniz.
UYARI - Radyatör
Kapa¤›n›n Aç›lmas›
Radyatör ve motor s›cakken
radyatör kapa¤›n› açmay›n›z.
Aksi taktirde, f›flk›ran s›cak su
ya da buhar yanman›za ve ciddi
bir flekilde yaralanman›za neden
olacakt›r.
Motor s›k s›k hararet yap›yorsa, motor so¤utma sistemini Kia yetkili servisinde kontrol ve tamir ettiriniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 3
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 4 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
ARACIN AC‹L DURUMDA ÇALIfiTIRILMASI
‹KAZ
Akü Takviyesiyle Çal›flt›rma
1
2
3
4
5
Akü takviyesi hatal› bir flekilde uyguland›¤›nda tehlikeli olabilir. Bu nedenle, yaralanmalara neden olmamak ve arac›n›z›n ve akünüzün zarar
görmesine yol açmamak için sayfa 65’te aç›klanan akü takviyesi ifllemini
uygulay›n›z. Kendi bafl›n›za akü takviyesi yaparak arac›n›z› çal›flt›ramayaca¤›n›z› düflünüyorsan›z bu ifllemi
yapmas› için kalifiye bir teknisyen ya
da yol yard›m servisi ça¤›rman›z›
tavsiye ederiz.
6
7
8
9
6 4
Akü takviyesi için sadece 12 voltluk
güç kayna¤› kullan›n›z. 24 voltluk bir
güç kayna¤› (seri ba¤lanm›fl iki 12
voltluk akü ya da 24 voltluk jeneratör)
kullan›m›, marfl motorunun, ateflleme
siteminin ve di¤er elektrikli aksam›n
tamir edilemeyecek bir flekilde hasar
görmesine neden olacakt›r.
UYARI - Akü
Akünün elektrolit seviyesini ölçmeye kalk›flmay›n›z, böyle bir
durum akünüzün bozulmas›na
ve yaralanman›za yol açabilir.
UYARI - Akü
• Alev ve k›v›lc›mlar› aküden
uzak tutunuz. Akü alev ya da
k›v›lc›mlarla temas etti¤inde
patlayan hidrojen gaz› içerir.
• Donmufl durumdaki ya da akü
suyu seviyesi düflük aküye
akü takviyesi yapmay›n›z, akü
çatlayabilir ya da patlayabilir.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 5 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Boflalm›fl
(deflarj
olmufl) akü
(-)
Akü takviyesi
(-)
(+)
(+)
1PUA4001
Akü takviye kablolar›n›n
ba¤lanmas›
Kablolar› belirtilen s›raya uygun olarak ba¤lay›n›z. Kablolar› takma s›ras›n›n tersini takip ederek sökünüz.
Akü takviyesi ifllemi
1. Takviye yapmak için kullan›lacak
akünün 12 voltluk oldu¤undan ve
negatif kutup bafl›n›n toprakl›
(araç flasisine ba¤l›) oldu¤undan
emin olunuz.
2. Takviye yapmak için kullan›lacak
akü baflka bir araçtaysa, iki arac›n
birbirine temas etmemesi gerekir.
3. Gereksiz tüm elektrikli ekipman›
kapat›n›z.
4. Akü takviye kablolar›n›, flekilde
belirtilen s›raya göre tak›n›z. Önce
akü takviye kablosunun bir ucunu
boflalm›fl akünün pozitif kutup bafl›na, di¤er ucunu takviye aküsünün pozitif kutup bafl›na ba¤lay›n›z. Daha sonra di¤er akü kablosunun bir ucunu takviye aküsünün
negatif kutup bafl›na, di¤er ucunu
ise boflalm›fl akünün bulundu¤u
araçta, akünün uza¤›ndaki sabit
ve sa¤lam bir metal parçaya (örne¤in motor kula¤›) ba¤lay›n›z.
Kablonun bu ucunu motor çal›flt›¤›nda hareket eden bir parçaya ya
da böyle bir parçan›n yak›n›na
ba¤lamay›n›z. Takviye aküsünün
negatif kutup bafl›na ba¤lad›¤›n›z
kablonun di¤er ucunu boflalm›fl
akünün negatif kutup bafl›na ba¤lamay›n›z.
Akü takviye kablolar›n›n do¤ru akü
kutup bafllar› ya da do¤ru flasi
noktas› d›fl›nda hiçbir fleye temas
etmemesi gerekir. Ba¤lant›lar› yaparken akünün üzerine do¤ru e¤ilmeyiniz.
5. Takviye aküsünün bulundu¤u arac›n motorunu çal›flt›r›n›z ve motorun 2.000 d/d çal›flmaya devam
etmesini sa¤lay›n›z. Daha sonra
aküsü boflalm›fl olan arac›n motorunu çal›flt›r›n›z.
Akünün neden boflald›¤› bilinmiyorsa, arac›n›z› Kia yetkili servisinde
kontrol ettirmeniz gerekir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 5
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 6 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
‹terek Çal›flt›rma
1
2
3
4
Düz vitesli araçlar, itilerek çal›flt›r›lmamal›d›r, aksi taktirde emisyon
kontrol sistemi zarar görebilir. Bu bölümde, akü takviyesiyle çal›flt›rma
bafll›¤› alt›nda verilen talimatlar› uygulay›n›z.
Bu bölümde akü takviyesiyle çal›flt›rma bafll›¤› alt›ndaki talimatlar› uygulay›n›z.
5
6
7
8
9
6 6
D‹KKAT
Arac› kesinlikle çekerek çal›flt›rmay› denemeyiniz, motor çal›flt›¤› anda arac›n ileri do¤ru yapaca¤› hamle, arac›n çekici araca
çarpmas›na neden olacakt›r.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 7 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
ELEKTR‹KL‹ DEVRELER‹N KORUNMASI
Standart
Normal
Atm›fl
Ana sigorta
Normal
Atm›fl
1LDA4002
Arac›n›z›n lambalar›, aksesuarlar› ya
da kontrolleri çal›flmazsa, ilgili sigortalar› kontrol ediniz. Sigortalardan biri att›¤›nda, sigorta içinde bulunan
metal ba¤lant› eriyecektir.
Elektrik sistemi çal›flm›yorsa önce
sürücü taraf› alt yan panelindeki sigorta panelini kontrol ediniz.
Söktü¤ünüz sigortan›n yerine daima
ayn› amperaja sahip bir sigorta tak›n›z.
Yeni takt›¤›n›z sigorta da atarsa, bu
elektrik sisteminde bir sorun oldu¤unu gösterir. Sigortas› atan devreyi
kullanmay›n›z ve derhal Kia yetkili
servisi ile temas kurunuz.
‹ki tip sigorta kullan›lm›flt›r: düflük
amperli standart sigorta ve yüksek
amperli ana sigorta.
1
2
3
4
Sigortalar
5
Arac›n elektrik sistemi sigortalar arac›l›¤›yla afl›r› yüklenmelere karfl› korunur.
Araçta üç sigorta paneli yer almaktad›r. Bunlardan biri sürücü taraf›nda
alt yan panelde, di¤er ikisi ise motor
bölmesinde bulunur.
6
7
8
9
6 7
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 8 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Sigortalar›n De¤ifltirilmesi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
UYARI - Sigortalar›n
De¤ifltirilmesi
• Atm›fl olan sigorta yerine sadece ayn› amperdeki bir sigorta tak›n›z, baflka hiçbir fley
takmay›n›z.
• Daha yüksek amperli sigorta
kullan›lmas› bir hasara ve
muhtemelen bir yang›na neden olabilir.
• Sigorta yerine geçici olarak bile olsa kesinlikle tel parças›
kullanmay›n›z. Aksi taktirde,
elektrik sisteminde büyük bir
hasara ve muhtemelen bir
yang›na neden olabilirsiniz.
• Sigortalar› sökmek için kesinlikle tornavida ya da benzer
metal aletler kullanmay›n›z.
Bunlar k›sa devreye ve sistemin hasar görmesine neden
olabilir.
6 8
1PUA4003
Sürücü taraf›ndaki sigorta
paneli
1. Konta¤› ve tüm dü¤meleri kapat›n›z.
2. Att›¤›ndan flüphelendi¤iniz sigortay› çekerek ç›kart›n›z. Sigorta panelinde bulunan sigorta maflas›n›
kullan›n›z.
3. Söktü¤ünüz sigortay› kontrol ediniz; atm›flsa de¤ifltiriniz.
Sigorta panelinde yedek sigortalar
bulunmaktad›r.
4. Ayn› ampere sahip yeni bir sigorta
tak›n›z, sigortan›n yuvas›na tam
olarak oturdu¤undan emin olunuz.
Sigorta yuvas›na gevflek bir flekilde
oturduysa, Kia yetkili servisine baflvurunuz.
Yedek sigorta kalmam›flsa, kullan›lmas› zorunlu olmayan bir sisteme
(örne¤in çakmak sigortas›) ait ayn›
ampere sahip bir sigortay› kullan›n›z.
Farlar veya di¤er elektrikli sistemler
çal›flm›yorsa ve sigortalarda bir sorun yoksa, motor bölmesindeki sigorta kutusunu kontrol ediniz. Sigortalardan biri atm›flsa, de¤ifltiriniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 9 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
‹KAZ
Ana sigorta kutusu, sürücü taraf›nda
ön lastikle arka lastik aras›nda bulu nur.
Ana sigorta
1
2
3
Vidalar
4
1PUA4006
Ana sigorta
5
100 Amperlik “ANA” sigorta atm›flsa,
sigortan›n afla¤›da belirtilen flekilde
de¤ifltirilmesi gerekir:
1. Akü negatif kablosunu sökünüz.
2. Ana sigorta kutusu kapa¤›n› ç›kart›n›z.
3. Yukar›daki flekilde gösterilen vidalar› sökünüz.
4. Sigortan›n yerine ayn› amperde
yeni bir sigorta tak›n›z.
5. Parçalar› sökme esnas›nda izledi¤iniz s›ran›n tersini takip ederek
tak›n›z.
6
7
8
9
6 9
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 10 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Sigorta paneli özellikleri
1
Sigorta kutusu kapaklar›n›n içinde, sigorta adlar›n› ve amperlerini gösteren sigorta etiketi bulunur.
Sürücü alt yan paneli
2
3
4
5
6
7
8
9
Ana sigorta paneli
Amper
Tan›m
MEMORY
STARTER
B/UP LAMP
ENG
CLUSTER
T/SIG
HEATER CONTROL
MODULE
FUEL HEATER
WIPER
CIGAR LIGHTER
ACC
HLLD*
DOOR LOCK*
STOP LAMP
HORN
REAR FOG*
FOG LAMP*
HAZARD
KEY ILLUMI*
ILLUMI
TAIL LAMP
6 10
2.5L
2.7L /
3.0L
15A
10A
10A
15A
10A
10A
10A
10A
10A
15A
15A
15A
10A
10A
20A
10A
10A
15A
15A
15A
10A
10A
10A
Amper
Sigorta devresi
Haf›za sigortas›
Marfl motoru
Geri vites lambas›
Motor kontrol ünitesi
Gösterge
Sinyal lambas›
Is›t›c› kontrol ünitesi
ETACS
Is›t›c› kontrol ünitesi
Silecek
Çakmak
Aksesuar
Far ayar cihaz›
Merkezi kilit
Fren lambas›
Korna
Arka sis lambas›
Ön sis lambas›
Dörtlü flaflör
Anahtar ayd›nlatma
Ayd›nlatma
Arka lamba
Tan›m
SPARE
SPARE
SPARE
BTN1
BROWER
COND*
IC FAN*
RR HTD*
IGN2
MAIN
IGN1
BTN2
ALT*
A/CON*
ECU*
P/W(REAR)*
P/W(FRT)*
H/LP(RH)
H/LP(LH)
GLOW HTR
* :baz› tiplerde
2.5L
2.7L /
3.0L
25A
15A
10A
30A
30A
20A
20A
20A
30A
100A
30A
30A
10A
10A
15A
25A
25A
15A
15A
60A
-
Sigorta devresi
Yedek sigorta
Yedek sigorta
Yedek sigorta
Arka röle
Fan motoru
Kondanser fan rölesi
‹ntercooler fan›
Arka cam rezistans›
Ateflleme
Ana sigorta
Ateflleme
Ana röle
Alternatör
Klima
Motor kontrol ünitesi
Arka elektrikli cam
Ön elektrikli cam
Far (SA⁄)
Far (SOL)
Is›t›c› rölesi
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 11 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
1. Motoru stop ediniz.
2. Farlar› ve arka lambalar› söndürünüz.
3. Sürücü alt yan panelinde yer alan
ana sigorta kutusu kapa¤›n› aç›n›z
ve “MEMORY (haf›za) sigortas›n›
(15A)” ç›kart›n›z.
Haf›za sigortas›
‹KAZ
• MEMORY (haf›za) sigortas› sigorta
kutusundan ç›kart›ld›¤›nda, uyar›
sinyali, müzik sistemi, saat ve iç
lambalar, vb. çal›flmayacakt›r. Baz›
sistemlerin yeniden ayarlanmas› ge rekir. Sayfa 7-35’e bak›n›z.
• Sigorta ç›kart›lm›fl olsa dahi, akü,
farlar›n ya da di¤er elektrikli ekipman›n kullan›m›na ba¤l› olarak deflarj olabilir.
1PUB6001
Haf›za sigortas›
Arac›n uzun süre park halinde b›rak›lmas› durumunda akünün deflarj
olmas›n› önlemek üzere arac›n›zda
haf›za sigortas› bulunmaktad›r. Arac›n›z› uzun bir süre için park etmeden önce, afla¤›daki ifllemleri uygulay›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 11
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 12 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
ÇEKME
Araç arka tekerlekleri yerle temas etmeyecek flekilde (tafl›y›c› araba kullan›lmadan) ve ön tekerlekleri yerde
çekilebilir.
Arac› tafl›y›c› araba ya da çekici üzerinde çektirmeniz gerekirse, arac›n
önü de¤il arkas› kald›r›larak çektirilmelidir.
1
2
3
1BW4020
4
5
6
7
8
1TUA4026
Açil durumda arac›n›z›n çekilmesi
gerekirse, Kia yetkili servisini ya da
kurtar›c› hizmeti veren bir servisi araman›z› öneririz. Arac›n›z›n hasar görmemesi için uygun kald›rma ve çekme ifllemlerinin uygulanmas› gerekir.
Arac›n›z› tekerlekleri kald›r›lm›fl halde ya da kurtar›c› üzerinde tafl›tman›z önerilir.
9
6 12
2GHA4107
‹KAZ
• Arac›n›z› arka tekerlekler yerde
çektirmeyiniz. Bu, arac›n hasar gör mesine neden olur.
• Arac›n›z› ask› tipi çekme teçhizat›
bulunan bir çekiciye çektirmeyiniz.
Tekerlek kald›rma teçhizat› bulunan
bir çekici üzerinde ya da kurtar›c›
üzerinde çektiriniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 13 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Arac›n›z› acil durumda tafl›y›c› araba
kullanmadan çektirmeniz gerekirse:
1. Kontak anahtar›n› ACC konumuna
al›n›z.
2. Vitesi N (Bofla) konumuna al›n›z.
3. El frenini indiriniz.
1 Ton
‹KAZ
Vitesin bofla al›nmamas› flanz›man›n
hasar görmesine neden olabilir.
1PUA4022
1.4 Ton
Acil durum halinde çekici hizmetine
ulafl›lam›yorsa arac›n›z bir süreli¤ine
arac›n önünde bulunan acil durum
çekme kancas›na ba¤lanm›fl metal
bir halat veya zincir arac›l›¤›yla baflka bir araç taraf›ndan çekilebilir. Araç
çekilirken çok dikkat ediniz. Araca
yön vermesi ve yavafllatmas› için direksiyon bafl›nda bir sürücünün bulunmas› gerekir.
1
2
3
4
5
D‹KKAT
4WD çekiflli araçlarda, vites 2H
konumuna al›nd›ktan sonra araç
çekilmelidir.
6
1PUA4026
7
Arac›n›z›n Çekici Haricindeki
Bir Araç Taraf›ndan Çekilmesi
8
Arac›n çekilmesi gerekti¤inde bunun
yetkili bir Kia servisi veya ticari bir
çekici hizmeti taraf›ndan yap›lmas›n›
tavsiye ediyoruz.
9
6 13
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 14 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
1
2
3
4
5
6
Bu flekilde çekme sadece sert zeminli yollarda k›sa mesafeler için ve
düflük h›zlarda yap›labilir. Ayn› zamanda lastikler, akslar, tahrik sistemi, direksiyon ve frenler iyi durumda
olmal›d›r.
• Tekerlekleri çamur veya kuma sapland›¤›nda veya arac›n kendi gücüyle içinden ç›kamayaca¤› durumlarda arac›n›z› baflka bir araca
çektirmeyiniz.
• Çeken araç çekilen araçtan daha
hafif olmamal›d›r.
• Çekme s›ras›nda her iki arac›n sürücüleri birbirleriyle s›k s›k iletiflim
kurmal›d›r.
7
8
9
6 14
‹KAZ
• Çekme kancas›na bir çekme halat›
ba¤lay›n›z.
• Çekme ifllemi için arac›n çekme kancas›ndan baflka k›s›mlar›n kullan›lmas› arac›n gövdesine zarar verir.
• Özellikle araçlar›n çekilmesinde
kullan›lmak üzere amaçlanan tel ha lat veya zincirleri kullan›n›z. Halat
veya zinciri araçtaki çekme kancas›na s›k›ca ba¤lay›n›z.
• Arac› çekmeden önce, kancan›n
sa¤lam oldu¤undan emin olunuz.
• Çekme halat›n› veya zincirini kancaya s›k›ca ba¤lay›n›z.
• Kancay› birden çekmeyiniz. Yavafl
ve düz bir flekilde çekiniz.
• Kancaya zarar vermemek için
halat› yandan ya da yukar›dan çekmeyiniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 15 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Arac›n›z›n Çekici Haricindeki
Bir Araç Taraf›ndan (Acil
Durumlarda) Çekilmesi
S›ras›nda Dikkat Edilecek
Noktalar
D‹KKAT
Arac› çekerken çok dikkatli olunuz.
• Ani kalk›fllardan veya acil durum çekme kancas›na ve çekme halat› veya zincirine afl›r›
yük bindirecek olan ani sürüfl
manevralar›ndan kaç›n›n›z.
Kanca ve çekme halat› veya
zinciri k›r›labilir ve ciddi yaralanmalara veya araçta hasara
yol açabilir.
• Çeken araç çok zor hareket
edebiliyorsa çekme ifllemini
zorla devam ettirmeyiniz. Yard›m için Yetkili bir Kia Servisi
veya ticari bir çekici araç hizmetiyle temasa geçiniz.
• Arac› mümkün oldu¤unca düz
olarak çekiniz.
• Çekme ifllemi s›ras›nda araçtan uzak durunuz.
1TUA4029
• Uzunlu¤u 5 m'den k›sa olan çekme
halat› kullan›n›z. Halat›n kolayca
görülebilmesi için ortas›na, yaklafl›k 30 cm. geniflli¤inde beyaz ya
da k›rm›z› bir bez ba¤lay›n›z.
• Sürüfl s›ras›nda çekme halat›n›n
gevflememesi için araçlar› dikkatli
bir flekilde kullan›n›z.
1
• Direksiyonun kilitlenmemesi için
kontak anahtar›n› ACC konumuna
al›n›z.
• Vites kolunu N (Bofl) konumuna
al›n›z.
• El frenini indiriniz.
‹KAZ
50 km/s (31 m/s) ve/veya 25km’nin
(16 mil) üzerinde h›z yapman›z gerekti¤inde kardan milini ç›kar›n›z. Aks
mili ç›kar›lam›yorsa her 25 km’de (16
mil) bir motoru durdurup tekrar çal›fl t›r›n›z. Motoru birkaç dakika rölantide
b›rak›n›z. Böylelikle flanz›man›n yeteri kadar ya¤land›¤›ndan emin olabilirsiniz.
2
3
4
5
6
7
8
9
6 15
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 16 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
1
2
3
4
5
6
7
• Fren performans›n›z azald›¤›ndan,
fren pedal›na normalden daha sert
bas›n›z.
• Hidrolik direksiyon devre d›fl› kald›¤›ndan, direksiyonu çevirmek için
daha fazla güç harcanmas› gerekir.
• Uzun bir rampadan afla¤› iniyorsan›z, frenler afl›r› ›s›nabilir ve buna
ba¤l› olarak fren performans› düflebilir. S›k s›k durarak frenlerin so¤umas›n› bekleyiniz.
‹KAZ
fianz›manda hasar meydana gelmesini
önlemek için arac›n›z› kesinlikle dört
tekerle¤i yerle temas halindeyken arka
k›sm›ndan (geriye do¤ru) çektirmeyiniz.
8
9
6 16
Saplanm›fl bir arac›n çekilmesi
konusunda tavsiyeler
Arac›n›z›n kendi motor gücüyle d›flar› ç›kmas›n› engelleyecek flekilde çamur, kum veya benzeri maddelerde
saplanmas› halinde afla¤›daki yöntemlerin uygulanmas› etkili olur:
• Ön ve arka tekerlekler üzerindeki
çamuru, kumu, v.b. maddeleri temizleyiniz.
• Lastiklerin alt›na bir tafl veya tahta
parças› yerlefltiriniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 17 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
LAST‹K PATLAD⁄INDA
Kriko ve aletlerin saklanmas›
1 Ton
Alet çantas›
Kriko
1PUA4008
1.4 Ton
Kriko kolu
Krank kolu
1 Ton
Yaln›z 1 ton için
Kriko kaput içinde, di¤er aletler alet
çantas›nda saklan›r.
Yaln›z 1.4 ton için
Kriko d›fl alet kutusunda, di¤er aletler
alet çantas›nda saklan›r.
D›fl alet çantas› sa¤ arka lasti¤in,
krank kolu ve anahtar kolu ön
koltu¤un arkas›ndad›r.
1
2
3
1PUB6002
Krikoyu ç›karmak için
1. Lastik bant› afla¤›ya çekerek kancadan ç›kar›n›z.
2. Krikoyu dikkatlice kald›r›n›z.
Krikoyu kulland›ktan sonra bu ad›mlar› tersten izleyerek yerine yerlefltiriniz.
1PUA4023
4
5
6
7
8
‹KAZ
D›fl alet kutusuna (yaln›z 1.4 ton için)
bak›n›z.
6 17
9
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 18 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Yedek lasti¤in ç›kar›lmas›
1 Ton
1
2
3
4
1PUA4011
1.4 Ton
5
6
1. Bijon anahtar›n› yedek lastik
tafl›y›c›s›na, anahtar kolunu tekerlek somun anahtar›na sokun
(yaln›z 1.4 Ton için)
Krank kolunu yedek lastik
tafl›y›c›s›na sokun (yaln›z 1.4 Ton
için).
2. Bijon anahtar›n› (ya da krank kolunu) saatin ters yönüde çeviriniz.
Böylece yedek lastik yerinden
ç›kacakt›r.
3. Yedek lastik yerinden tamam›yla
ç›ktaktan sonra çelik teli lastik
destek kancas›ndan ç›kar›n›z.
1 Ton
• 2WD
Destek kancas›
• 4WD
Destek kancas›
1PUA4009A
1.4 Ton
7
1PUA4025
8
9
Arka lastik
Ön lastik
1PUA4024
6 18
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 19 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Yedek lasti¤in yerine tak›lmas›
Lastiklerin De¤ifltirilmesi
1. Yedek lasti¤i yeniden yerine takmak için yedek lasti¤i resimdeki
gibi yerlefltiriniz ve lastik deste¤ini
çekiniz.
2. Çelik teli lastik destek halkas›na
geçiriniz.
3. Bijon anahtar›n› (ya da krank kolunu) saat yönünde çeviriniz.
Kriko kullan›m talimatlar›
Kriko sadece acil durumlarda lastiklerin de¤ifltirilmesi gerekti¤inde kullan›lmal›d›r.
Yaralanma riskini azaltmak için kriko
kullan›m talimatlar›n› uygulay›n›z.
‹KAZ
Araç hareket halindeyken yedek lasti ¤in gürültü ç›karmamas› için çerçeve ye tam olarak oturdu¤undan emin olunuz.
UYARI - Lastiklerin
De¤ifltirilmesi
• Arac›n›z› kesinlikte yolun trafi¤in akmakta olan k›sm›nda tamir etmeye çal›flmay›n›z.
• Lasti¤i de¤ifltirmeden önce
arac›n›z› mutlaka yoldan ç›kart›p yol kenar›na al›n›z. Yol kenar›nda sert ve düz zeminli bir
nokta bulamazsan›z, yard›m
için kurtar›c› ça¤›r›n›z.
• Krikonun izin verilen azami
yükünü aflmay›n›z: 1.800 kg
• Araç üzerindeki do¤ru kald›rma (kriko dayama) noktalar›n›
kullanmaya dikkat ediniz;
krikoyu kesinlikle tamponlara
ya da arac›n di¤er k›s›mlar›na
dayamay›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 19
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 20 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
1
2
3
4
5
6
• Araç krikodan kolayca kayarak yaralanmalara ve hayati
riskle karfl› karfl›ya kalman›za
neden olabilir. Kriko kullan›rken vücudunuzun hiçbir bölümünü arac›n alt›na sokmay›n›z.
• Araç kriko üzerindeyken arac›
çal›flt›rmay›n›z.
• Araç kriko üstündeyken arac›n içinde kimsenin kalmas›na
izin vermeyiniz.
• Araç kriko üstündeyken çocuklar› araçtan ve yoldan uzak
tutunuz.
7
8
9
6 20
1PUA4013E
1TUA4016
Lasti¤in de¤ifltirilmesi
1. Arac› düz bir zemine park ediniz
ve el frenini s›k› bir flekilde çekiniz.
2. Vitesi R (Geri) konumuna al›n›z.
3. Dörtlü flaflörü yak›n›z.
4. Bijon anahtar›n›, krikoyu, kriko sap›n› ve stepneyi araçtan ç›kart›n›z.
5. Krikonun yerlefltirildi¤i noktan›n
çapraz›nda bulunan tekerle¤in
önüne ve arkas›na takoz yerlefltiriniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 21 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Ön (1 Ton)
UYARI - Lasti¤in de¤ifltirilmesi
• Lastik de¤ifltirirken arac›n hareket etmesini önlemek için,
daima el frenini sonuna kadar
çekiniz ve daima de¤ifltirdi¤iniz lasti¤in çapraz›nda bulunan tekerle¤in önüne ve arkas›na takoz yerlefltiriniz.
• Araç kriko üstündeyken arac›n içinde kimsenin bulunmamas› ve tekerleklere takoz
koyulmas› tavsiye edilir.
1
2
Çapraz eleman›n alt›
1PUA4016
Ön (1.4 Ton)
3
4
1PUA4015
6. Jant kapa¤›n› flekilde gösterildi¤i
gibi tornavidayla kan›rtarak yavaflça ç›kart›n (baz› tiplerde)
7. Bijonlar› saatin aksi yönünde birer
tur gevfletiniz, lastik yerden kald›r›lana kadar bijonlar› sökmeyiniz.
5
6
Makas›n alt›
1PUA4016A
8. Krikoyu de¤ifltirdi¤iniz lasti¤e yak›n olan ön ya da arka kriko noktas›na yerlefltiriniz.
7
8
9
6 21
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 22 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Arka (1 Ton)
UYARI - Krikonun yeri
Yaralanma riskini azaltmak için,
sadece arac›n›zda bulunan krikoyu kullan›n›z, krikoyu do¤ru
konumda kullanmaya dikkat
ediniz. Kriko yerine asla arac›n
baflka bir parças›n› kullanmay›n›z.
1
2
3
4
4WD : Arka aks›n alt›
1PUA4017
Arka (1 Ton)
1PUA4018
5
6
7
2WD : Makas›n alt›
1PUA4017A
Arka (1.4 Ton)
8
9
Makas kelepçesinin
braket alt›
6 22
1PUA4017B
9. Kriko sap›n› bijon anahtar›na geçiriniz.
10.Kriko sap›n› krikoya tak›n›z ve tekerlek yerden kesilene kadar
(yaklafl›k 30 mm boyunca) kriko
sap›n› saat yönünde çeviriniz. Bijonlar› sökmeden önce, arac›n
dengede oldu¤undan ve kayma
ya da harekete geçme riski bulunmad›¤›ndan emin olunuz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 23 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
‹KAZ
D‹KKAT
Valf saatin aksi yönünde iki tur ya da
daha fazla çevrilirse, krikoda ya¤ ka ça¤› olacakt›r. Böyle bir durumda krikoyu bir daha kullanamazs›n›z.
Kriko hidroliktir ve iki kademelidir. Piston ayn› hizaya geldi¤inde sar› iflaretli dur iflaretini göreceksiniz, bu iflareti gördü¤ünüzde kald›rma ifllemini durdurunuz.
1
2
3
4
1PUA4019
11. Bijonlar› saatin aksi yönünde çevirerek ç›kart›n›z, daha sonra tekerle¤i sökünüz.
12.Stepneyi patlak lasti¤i söktü¤ünüz noktaya yerlefltiriniz ve bijonlar› sivri kenar› içe bakacak flekilde tak›n›z.
13.Kriko sap›n› saatin aksi yönünde
çeviriniz ve araç yere temas edene dek arac› indiriniz.
5
6
7
8
9
6 23
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 24 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
S›kma Torklar›
Madde
1
Standart kabin
2
King kabin
2WD Çift kabin
3
1 Ton
4
5
6
7
8
1PUA4015
14.Bijonlar› s›kt›ktan sonra, arac› tamamen indiriniz ve bijonlar tamamen s›k›lana dek bijonlar› s›kmaya devam ediniz. Bijonlar› çapraz
s›ra takip ederek “ ” s›k›n›z.
Bijonlar› yeterince s›kt›¤›n›zdan
emin de¤ilseniz, en yak›ndaki servis noktas›nda bijonlar› kontrol ettiriniz. Tam s›k›lmam›fl bijonlar
frenleme esnas›nda pedal›n titremesine sebep olabilir.
9
6 24
Yüksek kasa
Standart kabin
4WD King kabin
Çift kabin
1.4 Ton
Ön
kg·m (Ib·ft, N·m)
Arka
kg·m (Ib·ft, N·m)
9~12
19~22
(65~87, 88~108)
(137~159, 186~216)
19~22
(137~159, 186~216)
19~22
19~22
19~22
(137~159, 186~216)
(137~159, 186~216)
45~50
(326~362, 441~490)
19~22
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 25 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
D‹KKAT
Tekerlek saplamalar›nda ve bijonlarda metrik k›lavuzlar bulunmaktad›r. Tekerle¤i sökerken
söktü¤ünüz bijonlar› eski konumlar›na takmaya dikkat ediniz. Bijonlar› de¤ifltirdi¤inizde,
metrik k›lavuzlu ve ayn› k›lavuz
yap›s›na sahip bijonlar kullanmaya dikkat ediniz. Metrik saplamaya metrik olmayan somun
tak›lmas› ya da tersi durumda
bijon, tekerle¤i poryaya düzgün
flekilde ba¤layamayacak ve saplamada hasar meydana gelmesine neden olacakt›r. Bu durumda
saplaman›n de¤ifltirilmesi gerekecektir.
Birçok bijon metrik k›lavuzlu de¤ildir. Piyasadan ald›¤›n›z bijonlar› ya da jantlar› takmadan önce
bijonun k›lavuzlar›n› dikkatli bir
flekilde inceleyiniz. Sorular›n›z
için Kia yetkili servisine dan›flabilirsiniz.
UYARI - Tekerlek
Saplamalar›
Tekerlek saplamalar› hasar gördü¤ünde tekerle¤i tutamazlar.
Bu, tekerle¤in yerinden ç›karak
bir kazaya yol açmas›na neden
olabilir.
1
2
3
Kriko, kriko sap›, bijon, bijon anahtar› ve stepnenin araç hareket halindeyken gürültü ç›kartmas›n› önlemek
için bunlar› do¤ru bir flekilde yerlerine yerlefltiriniz.
4
5
6
UYARI
Stepneyi takt›ktan sonra en k›sa
süre içinde lastik bas›nçlar›n›
kontrol ediniz. Gerekiyorsa lastik
bas›nçlar›n› ayarlay›n›z. Bölüm 8,
Teknik Özelliklere bak›n›z.
7
8
9
6 25
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 26 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
AC‹L DURUM ALETLER‹ – ORTADO⁄U ‹Ç‹N (BAZI T‹PLERDE)
1
Arac›n›z›n içinde acil bir durumla
karfl›laflt›¤›n›z zaman size yard›mc›
olacak acil durum aletleri bulunmaktad›r.
2
3
4
5
6
7
8
9
6 26
Yang›n söndürücü
‹lk yard›m seti
Yang›n söndürücü ön koltu¤un arkas›nda (Standart model) veya arka
koltuk minderinin alt›nda (Çift kabinli model) yer al›r.
Küçük bir yang›n varsa ve yang›n
söndürücüyü nas›l kullanman›z gerekti¤ini biliyorsan›z afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:
1. Yang›n söndürücünün tepesinde
bulunan ve üzerine yanl›fll›kla bas›lmas›n› engelleyen i¤neyi çekiniz.
2. Söndürücünün ucunu yang›n›n ç›k›fl noktas›na do¤ru tutunuz.
3. Yang›ndan yaklafl›k 2.5 m (8ft)
uzakta durunuz ve yang›n söndürücüyü püskürtmek üzere tutama¤›n› s›k›n›z. Tutama¤› b›rakt›¤›n›zda püskürtme ifllemi sona erecektir.
4. Yang›n söndürücüyü yang›n merkezinin önüne ve arkas›na do¤ru
püskürtünüz. Yang›n söndü¤ünde
yeniden tutuflup tutuflmad›¤›n›
tespit etmek üzere dikkatlice yang›n yerini gözlemleyiniz.
Yaralanm›fl kifliye ilk müdahaleyi yapabilmeniz için makas, bandaj ve
bant gibi materyaller içerir.
Üçgen Reflektör
Herhangi bir sorun nedeniyle arac›n
yola park edilmesi gibi acil durumlarda gelen araçlar› uyarmak amac›yla
üçgen reflektörü yola yerlefltiriniz.
PU_ENG_6.QXD
19/8/04 17:30
Page 27 (1,1)
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Lastik bas›nc› göstergesi
(baz› tiplerde)
Lastikler günlük kullan›mlarda genellikle hava kaybederler, dolay›s›yla
lastiklere düzenli olarak hava basman›z gerekecektir; bu lasti¤in eskidi¤ini göstermez, normal bir durumdur. Lastikler so¤ukken daima lasti¤in hava bas›nc›n› kontrol edin çünkü lastik bas›nc› ›s› ile artar.
Lastik bas›nc›n› kontrol etmek için
afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:
1. Lasti¤in kenar›nda bulunan fliflirme sübap kapa¤›n› ç›kar›n›z.
2. Göstergeyi lastik sübap›n üzerine
tutunuz. Bafllad›¤›n›zda lastiklerden bir miktar hava kaçacakt›r ve
göstergeyi s›k›ca sübapa bast›rmad›¤›n›z sürece kaçmaya da devam edecektir.
3. S›k› ve hava s›zd›rmayan bir bas›nç, göstergeyi harekete geçirecektir.
4. Lastik bas›nc›n›n yüksek mi, yoksa düflük mü oldu¤unu anlamak
için gösterge üzerindeki hava bas›nc›n› okuyunuz.
5. Lastiklerin bas›nc›n› belirlenen bas›nca göre ayarlay›n›z. Bunun için
sayfa 8-3'te "Tavsiye Edilen Lastik
Bas›nc›" bafll›¤›na bak›n›z.
6. fiiflirme sübap kapa¤›n› yerine
tak›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 27
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 1 (1,1)
Bak›m ‹fllemleri / 7-3
Periyodik Bak›m Program› / 7-5
Araç Sahibinin Yapabilece¤i Bak›m Çal›flmalar› / 7-8
Motor Bölmesi / 7-11
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi / 7-13
Motor So¤utma Sistemi / 7-17
Frenler ve Debriyaj / 7-20
El Freni / 7-221
Tahrik Kay›fllar› / 7-22
Hidrolik Direksiyon / 7-23
Ya¤lama Maddeleri ve S›v›lar / 7-265
Yak›t Filtresi / 7-26
Hava Filtresi / 7-28
Polen Filtresi / 7-29
Silecek Lastikleri / 7-30
1
2
3
4
5
6
7
Bak›m
Akü / 7-32
Jantlar ve Lastikler / 7-35
Ampullerin De¤ifltirilmesi / 7-37
Ya¤ Teknik Özellikleri / 7-42
8
9
10
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
1
Page 2 (1,1)
D›fl Bak›m / 7-50
‹ç Bak›m / 7-54
2
3
4
5
6
7
8
9
Bak›m
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 3 (1,1)
Bak›m
BAKIM ‹fiLEMLER‹
Arac›n›z›n hasar görmesine ya da
yaralanmalara neden olmamak için
bak›m ya da kontrol çal›flmalar›n›
gerçeklefltirirken çok dikkatli olman›z
gerekir.
Sahip oldu¤unuz beceri ve ekipman›n arac›n›zda kontrol ya da servis
çal›flmalar›n› gerçeklefltirmek için
yeterli olup olmad›¤› konusunda herhangi bir flüpheniz varsa, bu çal›flmalar› güvenilir ve kalifiye bir servis
noktas›nda, tercihen Kia yetkili servisinde yapt›rman›z› tavsiye ederiz.
Kia yetkili servisinde fabrikada e¤itim
görmüfl teknisyenler ve arac›n›zdaki
servis çal›flmalar›n›n do¤ru bir flekilde gerçeklefltirilmesi için gerekli olan
orijinal Kia yedek parçalar› bulunur.
Uzman tavsiyeleri ve kaliteli servis
için Kia yetkili servisine gidebilirsiniz.
Yetersiz ya da eksik bak›m çal›flmas›, araçta hasara, kazaya ya da yaralanmaya neden olabilecek sorunlar
ç›kmas›na yol açabilir.
Araç Sahibinin Sorumluluklar›
‹KAZ
Bak›m ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi
ve servis kay›tlar›n›n saklanmas› araç
sahibinin sorumlulu¤undad›r.
Arac›n›zda, sonraki sayfalarda yer
alan periyodik bak›m program›na uygun bir flekilde bak›m yap›ld›¤›n› kan›tlayan belgeleri saklaman›z gereklidir. Kia garantisi servis ve bak›m zorunluluklar›n› karfl›lad›¤›n›z› belgelemek için bu bilgiye ihtiyaç duyulacakt›r.
Garanti ile ilgili kapsaml› bilgi Garanti Bilgileri kitap盤›nda bulunabilir.
Hatal› bak›m ya da bak›m›n gerçeklefltirilmemesine ba¤l› olarak meydana gelen tamir ve ayar ifllemleri garanti kapsam›nda yer almamaktad›r.
Bak›m ifllemlerinin orijinal Kia parçalar› kullan›larak Kia yetkili servisinde
gerçeklefltirilmesini tavsiye ederiz.
Bununla birlikte, bak›m ifllemleri, arac›n›zda bulunan orijinal parçalar›n
muadilleri kullan›larak di¤er ehliyetli
servis noktalar›nda da gerçeklefltirilebilir.
Servis ve bak›m ifllemlerinizi do¤ru
parçalar› kullanarak kaliteli hizmet
sunan Kia yetkili servisinde yapt›rman›z› tavsiye ederiz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 3
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 4 (1,1)
Bak›m
Periyodik bak›m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Araç genellikle afla¤›daki koflullar alt›nda kullan›lm›yorsa, NORMAL PER‹YOD‹K BAKIM PROGRAMINI takip ediniz. Arac›n›z› afla¤›daki koflullardan bir k›sm› alt›nda kullan›yorsan›z, A⁄IR KOfiULLAR ‹Ç‹N BAKIM
PROGRAMINI takip ediniz.
• Araç sürekli k›sa mesafelerde kullan›l›yorsa.
• Araç tozlu ortamlarda kullan›l›yorsa.
• Araç kullan›l›rken frenler çok s›k
kullan›l›yorsa.
• Araç tuz ya da paslanmaya ve
afl›nmaya neden olabilecek di¤er
malzemelerin kullan›ld›¤› alanlarda
kullan›l›yorsa.
• Araç bozuk zeminli ya da çamurlu
yollarda kullan›l›yorsa.
• Araç uzun süre düflük devirlerde
ya da rölantide çal›fl›yorsa.
• Araç so¤uk ve/veya afl›r› nemli koflullarda uzun süre kullan›l›yorsa.
• Toplam kullan›m›n %50’den fazlas›n›n 32°C’yi aflan s›cakl›kta, yo¤un trafikte gerçekleflti¤i kullan›mlarda
7 4
Arac›n›z yanda belirtilen koflullar alt›nda kullan›l›yorsa, kontrol ve de¤ifltirme ifllemlerini Normal Periyodik
Bak›m Program›nda belirtilenden daha s›k gerçeklefltirmeniz gerekir. 54
ay ya da 90.000 km doldu¤unda belirtilen bak›m aral›klar›n› kullanmaya
devam ediniz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 5 (1,1)
Bak›m
PER‹YOD‹K BAKIM PROGRAMI
BAKIM PER‹YODLARI
*1.000 KM
10-30-50-70
20-60
40-80
AY
6-18-30-42
12-36
24-48
K
K
K
BAKIM KONULARI
1
So¤utma Sistemi (Radyatör, Termostat, Hortumlar ve Ba¤lant›lar›)
2
So¤utma S›v›s› (Saf Su + Antifriz) Bome ve Seviye Kontrolü
K
K
D
3
V Kay›fllar›
K
K
K
4
Hava Filtresi
K
D
D
5
Yak›t Boru ve Hortumlar›
K
K
K
6
Akü Elektrolit Seviye ve Yo¤unlu¤u/Kutup Bafl›
K
K
K
7
Eksoz ve Emme Manifolt Somun ve C›vatalar›n›n S›k›l›¤›
K
K
8
Triger Kay›fl› (80.000 km. ve katlar›nda de¤iflim)
9
Sübap Ayar›
10
Rölanti Ayar›
11
Motor ‹flletim Sistemleri Kontrolü (Hi-Scan Pro ile)
12
13
K
K
K/D
K
K
K
K
K
K
K
K
Debriyaj ve Kavrama Noktas› Kontrolü
K
K
K
Fren ve Debriyaj Hidroli¤i
K
K
K
14
Hidrolik Direksiyon Ya¤›
K
K
K
15
Yak›t Filtresi
K
D
D
16
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi (5.000 km ve katlar›nda de¤iflim)
D
D
D
17
Bypass Filtresi (Varsa)
D
D
D
18
Vestinghouse ve Hortumlar›
K
K
K
19
El Freni
K
K
K
20
Fren Pedal›
K
K
K
21
Fren Boru, Hortum ve Ba¤lant›lar›
K
K
K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 5
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 6 (1,1)
Bak›m
BAKIM PER‹YODLARI
1
BAKIM KONULARI
*1.000 KM
10-30-50-70
20-60
40-80
AY
6-18-30-42
12-36
24-48
22
Disk Frenler
K
K
K
23
Direksiyon Çal›flmas› ve Diflli Boflluk Kontrolü
K
K
K
24
Direksiyon Ba¤lant›lar› ve Rot Bafllar›
K
K
K
25
Ön Arka Süspansiyon, Rotiller ve Burçlar
K
K
26
Kampana Frenler
27
Tekerlek Rulmanlar›n›n Gresi
4
28
fianzuman Ya¤› (80.000 km ve katlar›nda de¤iflim)
29
Diferansiyel Ya¤› (40.000 km ve katlar›nda de¤iflim)
5
30
fiaft ‹stavrozlar›n›n Ya¤lanmas›
K
31
Eksoz Muhafazas›, Boru ve Susturucular›
K
K
K
6
32
fiase Karoseri C›vata ve Somunlar
K
K
K
33
Is›tma-So¤utma Sistemi, Kompresör ve Klima Gaz› (Varsa)
K
K
7
34
Tüm Elektrik Sistemlerinin Çal›flma Kontrolü
(Marfl, fiarj, Ayd›nlatma, Sinyal, Stop Lambalar›, Radyo Teyp Kontrolü)
K
K
K
8
35
Silecek ve Cam Y›kama Sistemi, Silecek Lastikleri ve
Suyu, Lastik Bas›nç Ayar› ve Bijonlar›
K
K
K
K
K
K
36
Yaflam Bölümü Kontrolü (Koltuklar, Kemerler, Aynalar, ‹ç Ayd›nlatma)
K
K
K
37
Kap› ve Kap› Kilitlerin Kontrolü
K
K
K
38
Kap› Camlar› Çal›flma Kontrolü
K
K
K
39
Kaporta ve Boya Kontrolü
K
K
K
40
Yol Testi (Göstergeler, Performans, Vibrasyon, Ses, Yol Tutufl ve
Fren Tutma Kontrolü
K
K
K
2
3
9
7 6
K
K
K
D
K
K
K/D
K
K
D
K
K
K
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 7 (1,1)
Bak›m
D: DE⁄‹fiT‹RME
K: KONTROL (Gözle, elle muayeneyi, çal›flt›rarak fonksiyonlar›n› yerine getirip getirmedi¤ini anlamay›, gerekirse
temizlik, s›kma, ayar, düzeltme ve ilave ifllemlerini kapsar.)
1
Uyar›lar:
• Tavsiye edilen ya¤, s›v› ve orijinal parçalar kullan›lmad›¤›nda tablodaki bak›m periyodlar› geçerli de¤ildir.
• Sökme ve Takma ifllemlerinde önerilen tork de¤erlerine uyunuz.
• Zaman ve masraf gerektiren ilave ifllerde müflteri onay› al›n›z.
• At›klarda Çevre Mevzuatlar›na uyunuz.
2
3
4
Notlar:
• De¤iflimleri belli periyot ve kilometrelerde önerilen parçalar, kullan›m koflullar›na ba¤l› olarak kontroller neticesinde
daha erken periyot ve kilometrelerde de¤ifltirilebilir.
• “K” Kontrol yaz›l› bak›m ifllemlerinde kontrol sonucu parça de¤iflimi gerekti¤inde, iflçilik ayr›ca ücretlendirilir.
• V kay›fllar›, filtreler ve fren balatalar› gibi sarf malzemelerinin de¤iflimi periyodik bak›m›n içerisinde olup ayr›ca
de¤iflim ücreti al›nmaz.
• Kullanma K›lavuzunda yaz›l› Araç Sahibinin Yapaca¤› Bak›m ve Kontroller kullan›c›n›n sorumlulu¤undad›r.
6
7
8
Zor Kullan›m Koflullar›:
•
•
•
•
•
5
K›sa mesafeli kullan›m
S›cak hava flartlar› (32°C’den fazla) veya yo¤un trafikte kullan›m
Uzun süre rölantide veya s›k dur-kalk flartlar›ndaki trafikte kullan›m
Çamurlu, tozlu ve bozuk yol flartlar›nda kullan›m
Araçla römork çekilmesi
9
7 7
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 8 (1,1)
Bak›m
ARAÇ SAH‹B‹N‹N YAPAB‹LECE⁄‹ BAKIM ÇALIfiMALARI
Araç Sahibinin Yapabilece¤i
Bak›m Çal›flmalar› Program›
1
2
3
4
5
6
7
Sonraki sayfalarda verilen listelerde,
arac›n emniyetli ve güvenilir bir flekilde çal›flmas›na yard›mc› olmak için
araç sahibi ya da kalifiye bir servis
teknisyeni taraf›ndan yüksek s›kl›kta
yap›lmas› gereken kontrol ifllemleri
yer almaktad›r.
Araçta meydana gelen sorunlar›n en
k›sa süre içinde yetkili servise ya da
kalifiye servis teknisyenine bildirilmesi gerekir
Araç sahibinin yapabilece¤i bak›m
çal›flmalar› genellikle garanti kapsam›nda yer almazlar ve iflçilik, parça
ve ya¤lar için sizden ücret talep edilebilir.
8
9
7 8
Benzin istasyonuna gitti¤inizde:
• Motor ya¤› seviyesini kontrol ediniz.
• Radyatör yedek kab›nda bulunan
motor so¤utma suyu seviyesini
kontrol ediniz.
UYARI
Motor s›cak halde motor so¤utma suyu seviyesini kontrol
ederken dikkatli olunuz. Aksi
taktirde, f›flk›ran s›cak su ya da
buhar yanman›za ve ciddi bir flekilde yaralanman›za neden olacakt›r.
• Cam suyu seviyesini kontrol ediniz.
• Lastik bas›nc› düflük lastik bulunup
bulunmad›¤›n› kontrol ediniz.
Arac›n›z kullan›rken:
• Egzoz sesinde meydana gelen de¤iflikliklere ya da kabin içindeki egzoz kokusuna karfl› dikkatli olunuz.
• Direksiyonda titreflim meydana gelip gelmedi¤ini kontrol ediniz. Direksiyonu çevirmek için harcad›¤›n›z güçte herhangi bir art›fl olup olmad›¤›n›, direksiyonda bir boflluk
olup olmad›¤›n› ve direksiyon konumunda bir de¤ifliklik olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• Araç düz bir yolda giderken herhangi bir tarafa çekme olup olmad›¤›n› ya da arac›n sürekli bir flekilde hafifçe dönüp dönmedi¤ini kontrol ediniz.
-• Frene bast›¤›n›zda tuhaf sesler duyulup duyulmad›¤›n›, çekme olup
olmad›¤›n›, fren pedal› hareket mesafesinde art›fl olup olmad›¤›n› veya fren pedal›nda sertleflme olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
• fianz›man›n çal›flmas› s›ras›nda
bir de¤ifliklik ya da kaç›rma meydana gelirse, flanz›man ya¤› seviyesini kontrol ediniz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 9 (1,1)
Bak›m
• Otomatik vitesli araçlarda P (Park)
konumu fonksiyonunu kontrol ediniz.
• El frenini kontrol ediniz.
• Arac›n alt›nda herhangi bir kaçak
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz
(klima kullan›ld›ktan sonra klimadan su damlamas› normaldir).
En az ayda bir kez:
• Radyatör yedek kab›nda bulunan
so¤utma suyu seviyesini kontrol
ediniz.
• Fren lambalar›, sinyaller ve dörtlü
flaflör fonksiyonu da dahil olmak
üzere tüm d›fl lambalar›n çal›flmas›n› kontrol ediniz.
• Stepne de dahil olmak üzere tüm
lastiklerin bas›nc›n› kontrol ediniz.
En az y›lda iki kez (yani her
Sonbahar ve ‹lkbaharda):
• Radyatör, klima ve kalorifer hortumlar›n› kaçaklara ve hasara karfl› kontrol ediniz.
• Ön cam y›kama f›skiyelerinin ve sileceklerin çal›flmas›n› kontrol ediniz. Silecek lastiklerini cam suyuna
bat›r›lm›fl temiz bir bez kullanarak
temizleyiniz.
• Far ayar›n› kontrol ediniz.
• Susturucuyu, egzoz borular›n›, kalkanlar› ve kelepçeleri kontrol ediniz.
• Emniyet kemerlerinin çal›flmas›n›
ve afl›nma durumunu kontrol ediniz.
• Lastikleri afl›nmaya, bijonlar› gevflemeye karfl› kontrol ediniz.
En az y›lda bir kez:
• Gövde ve kap›daki tahliye deliklerini temizleyiniz.
• Kap› menteflelerini ve limitörlerini
ve kaput menteflelerini ya¤lay›n›z.
• Kap› lastiklerini ve fitillerini ya¤lay›n›z.
• S›cak mevsim gelmeden önce klima sistemini kontrol ediniz.
• Hidrolik direksiyon hidroli¤i seviyesini kontrol ediniz.
• Otomatik flanz›man ba¤lant›s›n› ve
kontrollerini kontrol ediniz.
• Aküyü ve akü kutup bafllar›n› temizleyiniz.
• Fren hidroli¤i seviyesini kontrol
ediniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 9
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 10 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Araç Sahibinin Yapabilece¤i
Bak›m Çal›flmalar› ile ‹lgili
Tedbirler
Hatal› ya da eksik servis sorunlara
neden olabilir. Bu bölümde sadece
kolayca gerçeklefltirilebilecek çal›flmalar ile ilgili talimatlar verilmifltir.
Bu bölümün daha önceki sayfalar›nda aç›kland›¤› üzere, belirli ifllemler
sadece özel aletler kullanan kalifiye
servis teknisyeni taraf›ndan gerçeklefltirilebilir.
‹KAZ
Garanti süresi içinde kullan›c› taraf›ndan gerçeklefltirilen hatal› bak›m ifl lemleri garanti kapsam›n› etkileyebilir.
Ayr›nt›lar için, araçla birlikte verilen
Kia Garanti Bilgileri Kitap盤›na bak›n›z. Yap›lmas› gereken bir bak›m ya
da servis çal›flmas› konusunda flüpheleriniz varsa, bu çal›flmay› Kia yetkili
servisinde yapt›r›n›z.
7 10
UYARI - Bak›m Çal›flmas›
• Araç üzerinde bak›m çal›flmas›
yapmak tehlikeli olabilir. Baz›
bak›m çal›flmalar›n› gerçeklefltirirken ciddi bir flekilde yaralanabilirsiniz. Yeterli bilgi ve deneyime ya da gerekli alet ve
ekipmana sahip de¤ilseniz, bak›m çal›flmas›n› kalifiye bir teknisyene yapt›r›n›z.
• Kaput alt›nda motor çal›fl›r durumdayken çal›flma yapmak
tehlikelidir. Üzerinizde bilezik
ya da kolye gibi aksesuarlar
varken ya da gevflek k›yafetler
giymifl halde tehlike daha da
artar. Aksesuarlar›n›z ve k›yafetleriniz hareketli parçalara
dolanarak yaralanmalara yol
açabilir. Bu nedenle, kaput alt›nda çal›flma yaparken motoru çal›flt›rman›z gerekiyorsa,
motora ya da fanlara yaklaflmadan önce üzerinizdeki aksesuarlar› (özellikle yüzük, bilezik, saat ve kolye vb.) ve kravat, atk› ve benzer gevflek k›yafetleri ç›kartt›¤›n›zdan emin
olunuz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 11 (1,1)
Bak›m
MOTOR BÖLMES‹
2,5 L Benzinli Motor
Sürücü taraf›
1
2
3
Sürücü taraf›
4
5
1. Motor ya¤ seviye çubu¤u
Kaput
6
2. Hidrolik direksiyon hidroli¤i kab›
(baz› tiplerde)
7
3. Motor ya¤› doldurma kapa¤›
4. Radyatör kapa¤›
8
5. Polen filtresi
6. Motor so¤utma suyu kab›
9
7. Cam suyu kab›
1PUB7001/1PUB7002/1PUB7003
7 11
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 12 (1,1)
Bak›m
2.7L / 3.0L Motor
1
2
3
4
5
6
1. Hidrolik direksiyon hidroli¤i kab›
(baz› tiplerde)
7
2. Motor ya¤ seviye çubu¤u
8
3. Motor ya¤› doldurma kapa¤›
4. Radyatör kapa¤›
9
5. Polen filtresi
6. Motor so¤utma suyu kab›
7. Cam suyu kab›
1PUB7004/1PUB7003
7 12
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 13 (1,1)
Bak›m
MOTOR YA⁄I VE YA⁄ F‹LTRES‹
2.5L Motor
1PUB7005
2.7L / 3.0L Motor
2. Motoru çal›flt›r›n›z ve normal çal›flma s›cakl›¤›na gelene kadar bekleyiniz.
3. Motoru stop ediniz ve ya¤›n kartere geri dönmesi için bir süre (en az
10 dakika) bekleyiniz.
4. Ya¤ seviye çubu¤unu çekiniz, siliniz ve deli¤ine sokunuz.
5. Çubu¤u tekrar ç›kart›n›z ve seviyeyi kontrol ediniz. Ya¤ seviyesinin F ile L aras›nda olmas› gerekir.
1
2
3
1PUA5005
Seviye L’deyse ya da L’ye yak›nsa,
seviye F’ye gelene kadar ya¤ ilave
ediniz. Bu seviyeyi geçecek flekilde ya¤ doldurmay›n›z.
1PUB7006
Motor Ya¤› Seviyesinin
Kontrol Edilmesi
1. Arac›n düz zemine park edildi¤inden emin olunuz.
‹KAZ - 2.5 Motor modeli
Ya¤ seviye çubu¤u sürücü koltu¤u alt›nda bulunur.
Motor bölümüne geçifl bölümüne bak› n›z.
Sadece belirtilen tip motor ya¤›n› kullan›n›z. (Bu bölümün daha sonraki
sayfalar›nda yer alan “Tavsiye Edilen
Ya¤lar” bafll›¤›na bak›n›z.)
7 13
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 14 (1,1)
Bak›m
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresinin
De¤ifltirilmesi
1
2
3
4
5
6
Motor ya¤›n› ve ya¤ filtresini bu
bölümün bafl›nda yer alan Periyodik
Bak›m program›na uygun bir flekilde
de¤ifltiriniz.
UYARI
Laboratuarda yap›lan testlerde,
kullan›lm›fl motor ya¤› ile sürekli temas kobaylarda kansere neden olmufltur. Cildinizin kullan›lm›fl ya¤ temas eden k›s›mlar›n›
sabun ve suyla y›kayarak cildinizi koruyunuz.
7
8
9
7 14
1. Motoru normal çal›flma s›cakl›¤›na
gelene kadar çal›flt›r›n›z ve durdurunuz.
2. Arac› güvenli bir flekilde kald›r›p
destekleyiniz.
UYARI - Arac›n›z›n
kald›r›lmas›
Arac›n›z› kald›racaksan›z, dört
kriko veya kald›rma noktalar›ndan desteklendi¤inden emin
olunuz. Lastik de¤iflimi için yap›lm›fl olan krikoyu kullanmay›n›z. Sadece arac›n alt›nda bak›m
yapmak için tavsiye edilen kald›rma tertibat›n› kullan›n›z. Arac› ve kald›rma tertibat›n›, arac›n
tüm a¤›rl›¤›n›, onu oynatmadan
ve fleklini bozmadan destekleyebilecek sert ve düz bir yere
yerlefltiriniz. Deste¤in sabit olmamas› arac›n düflmesine ve
ciddi veya ölümcül yaralanmalara sebep olabilir. Kald›rma aleti
ile ilgili talimatlar› takip ediniz.
1PUB7007
3. Ya¤ doldurma kapa¤›n› ç›kart›n›z.
4. Tahliye tapas›n› ç›kart›p ya¤› uygun bir kaba boflalt›n›z.
D‹KKAT
• Motor ve motor ya¤› s›cakt›r,
kendinizi yakmay›n›z.
• Motor ya¤›n› çocuklar›n ulaflamayaca¤› yerde saklay›n›z.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 15 (1,1)
Bak›m
‹KAZ
2.5L Motor
Ya¤ filtresi de¤ifltirme ifllemini ger çeklefltirirken ya¤ filtre contas›n› ya¤
filtresi üzerinde b›rakmay›n›z.Bu ya¤
kaça¤›na sebep olur ve motora hasar
verebilir. Eski contay› at›p yerine yenisini tak›n›z.
1PUB7008
2.7L / 3.0L Motor
1PUB7009
5. Ya¤ filtresini ya¤ filtre anahtar›yla
ç›kart›n›z.
6. Ya¤ filtresinin motora bakan yüzeyini temiz bir bezle temizleyiniz.
7. Yeni hava filtresi keçesine biraz
motor ya¤› sürünüz.
8. Ya¤ filtresini tak›p s›k›flt›r›n›z.
(S›kma ifllemi için ya¤ filtresi uyar› etiketini okuyunuz.)
9. Tahliye tapas›na yeni pul koyunuz. Eski pulu kullanmay›n›z.
10.Ya¤ tamamiyle boflald›ktan sonra
tahliye tapas›n› yerine iyice yerlefltiriniz.
S›kma torku
2.5L Motor:
3.5~4.5 kg·m
(25~33 lb·ft, 35~45 N·m)
2.7L / 3.0L Motor:
3.2~4.2 kg·m
(23~30 lb·ft, 32~41 N·m)
11. Çubu¤u ç›kart›n›z.
D‹KKAT
Yeni motor ya¤›n› huniyle doldurdu¤unuzda ya¤› ikiye bölerek
doldurunuz. Ya¤›n ilk bölümünü
doldurduktan sonra di¤er yar›s›n›
1 dakika sonra doldurunuz.
12.Seviye çubu¤undaki F iflaretine
kadar ya¤› doldurunuz. Bu seviyeyi geçmeyiniz.
13.Ya¤ doldurma kapa¤›n› tak›n›z.
14.Motoru çal›flt›r›n›z ve ya¤ filtresi
keçesini kaçaklara karfl› kontrol
ediniz. Motoru durdurunuz.
15.Ya¤ seviyesini kontrol edip gerekirse F iflaretine kadar ya¤ doldurunuz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 15
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 16 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
5
6
Ya¤ kapasitesi
2.5L Motor
Filtre de¤ifltirildi¤inde:
5.7 litre (6.0 US qt.)
2.7L Motor
Filtre de¤ifltirildi¤inde:
7.4 litre (7.8 US qt.) - 2WD
7.9 litre (8.3 US qt.) - 4WD
3.0L Motor
Filtre de¤ifltirildi¤inde::
7.9 liters (8.3 US qt.)
Sadece belirtilen Servis S›n›f›ndaki
ya¤› kullan›n›z. (Bu bölümün daha
sonraki sayfalar›nda yer alan “Tavsiye Edilen Ya¤lar” bafll›¤›na bak›n›z.)
7
8
9
7 16
‹KAZ
• Ya¤ filtreleri benzer d›fl görünümlere sahip olmalar›na ra¤men, iç tasar›mlar› önemli ölçüde farkl›d›r. Bu
filtreler birbirlerinin yerine kullan› lamaz. Motorda meydana gelebilecek potansiyel hasarlar› önlemek
için sadece belirtilen ya¤ filtresini
kullan›n›z. Kia yetkili servisine dan›flabilirsiniz.
• Talimatlar› dikkatle uygulay› n›z.Ya¤ filtresinin hatal› bir flekilde
tak›lmas› ya¤ kaçaklar›na ve moto run hasar görmesine neden olabilir.
Boflalt›lan motor ya¤› yerel çevre
koruma kurallar›na göre at›lmal›d›r.
Çöpe at›lmamal›d›r.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 17 (1,1)
Bak›m
MOTOR SO⁄UTMA S‹STEM‹
Yüksek bas›nçl› so¤utma sistemi yedek kab›na fabrikada dört mevsim
antifrizli so¤utma suyu doldurulmufltur.
Antifriz korumas›n› ve so¤utma suyu
seviyesini en az y›lda bir kez, k›fl
mevsimi bafl›nda ve daha so¤uk bölgelere yolculuk yapmadan önce
kontrol ediniz.
So¤utma Suyu Seviyesinin
Kontrol Edilmesi
UYARI - Radyatör
Kapa¤›n›n Ç›kart›lmas›
• Motor çal›fl›r durumdayken kesinlikle radyatör kapa¤›n› açmaya çal›flmay›n›z. Aksi taktirde, so¤utma sisteminde ve/veya motorda hasar meydana
gelmesine ve radyatörden f›flk›ran s›cak su ya da buhara
ba¤l› olarak ciddi yaralanmalar meydana gelmesine neden
olabilirsiniz.
• Motoru stop ediniz ve motor
so¤uyana kadar bekleyiniz.
Bu durumda bile radyatör kapa¤›n› sökerken dikkatli olunuz. Kapa¤›n etraf›na kal›n bir
havlu sar›n›z ve ilk kademeye
kadar saatin aksi yönünde ve
yavafl yavafl kapa¤› çeviriniz.
So¤utma sistemi bas›nc› boflal›rken bekleyiniz. Bas›nc›n
tamamen boflald›¤›ndan emin
olduktan sonra, havlu kullanarak kapa¤› afla¤› do¤ru bast›r›-
n›z ve kapa¤› saatin aksi yönünde çevirmeye devam ederek kapa¤› aç›n›z.
• Motor çal›flm›yorken bile, motor ve radyatör s›cak haldeyken radyatör kapa¤›n› açmay›n›z ve tahliye tapas›n› sökmeyiniz. F›flk›ran s›cak su ya da
buhar ciddi yaralanmalara neden olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 17
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 18 (1,1)
Bak›m
So¤utma suyu seviyesi düflükse,
donmaya ve paslanmaya karfl› koruma sa¤layacak özelli¤e sahip so¤utma suyundan gerekli miktarda ilave
ediniz. F seviyesine kadar doldurunuz, bu seviyeyi geçmeyiniz. S›k s›k
so¤utma suyu ilavesi gerekiyorsa,
so¤utma sistemini kontrol etmesi için
Kia yetkili servisine gidiniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
1PUA5006
Tüm motor so¤utma sistemi hortumlar›n›n ve kalorifer hortumlar›n›n durumlar›n› ve ba¤lant›lar› kontrol ediniz. fliflmifl ya da bozulmufl hortumlar› de¤ifltiriniz.
Motor so¤ukken, so¤utma suyu seviyesinin radyatör yedek kab› üzerinde
bulunan F ve L iflaretleri aras›nda olmas› gerekir.
So¤utma Suyunun
De¤ifltirilmesi
• So¤utma suyu kar›fl›m›nda sadece
yumuflak (demineralize edilmifl) su
kullan›n›z.
• Arac›n›z›n motorunda alüminyum
parçalar yer almaktad›r ve motorun
paslanmaya ve donmaya karfl› korunmas› için etilen-glikol tabanl›
so¤utma suyu kar›fl›m› kullan›lmas› gerekir.
• Alkol ya da metanol içeren so¤utma suyu kar›fl›m› kullanmay›n›z ve
bu maddeleri belirtilen so¤utma suyuna kar›flt›rmay›n›z.
• %60’dan fazla veya %35’ten az
antifriz içeren bir so¤utma suyu kar›fl›m› kullanmay›n›z, bu kar›fl›m›n
etkinli¤ini azaltacakt›r.
So¤utma suyu de¤iflimini bak›m
program›na göre yap›n›z.
9
7 18
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:43
Page 19 (1,1)
Bak›m
Kar›fl›m yüzdesi için afla¤›daki tabloya bak›n›z.
1
Kar›fl›m yüzdesi
(hacmen)
S›cakl›k
So¤utma
Suyu Kar›fl›m›
2
Su
-15°C (5°F)
35
65
-25°C (-13°F)
40
60
-35°C (-31°F)
50
50
-45°C (-49°F)
60
40
3
4
1CTA5008
5
UYARI
Motor ve radyatör s›cak haldeyken radyatör kapa¤›n› açmay›n›z ve tahliye tapas›n› sökmeyiniz. F›flk›ran s›cak su ya da buhar ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
6
7
8
9
7 19
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 20 (1,1)
Bak›m
FRENLER VE DEBR‹YAJ
Hidrolik seviyesi düflükse, MAX seviyesine kadar hidrolik ekleyiniz. Seviye arac›n kat etti¤i mesafedeki art›fla
ba¤l› olarak azalacakt›r. Bu,
fren/debriyaj balatalar›ndaki afl›nmaya ba¤l› olarak ortaya ç›kan normal
bir durumdur. Hidrolik seviyesi çok
düflükse, fren/debriyaj sistemini Kia
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1PUA5015
Fren/Debriyaj Hidroli¤i
Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Hidrolik kab› içindeki hidrolik seviyesini düzenli olarak kontrol ediniz.
Hidrolik seviyesinin kab›n yan k›sm›nda bulunan MAX ve MIN iflaretleri aras›nda bulunmas› gerekir.
Hidrolik kab› kapa¤›n› ç›kartmadan
ve fren hidroli¤i eklemeden önce,
fren/debriyaj hidroli¤inin kirlenmesini
önlemek hidrolik kab› kapa¤›n›n etraf›ndaki alan› iyice temizleyiniz.
7 20
Sadece belirtilen fren/debriyaj hidroli¤ini kullan›n›z. (Bu bölümün daha
sonraki sayfalar›nda yer alan “Tavsiye Edilen Ya¤lar” bafll›¤›na bak›n›z.)
Farkl› tip hidrolikleri kesinlikle kar›flt›rmay›n›z.
UYARI
Fren/debriyaj sistemine s›k s›k
hidrolik eklenmesi gerekiyorsa,
arac›n Kia yetkili servisinde
kontrol ettirilmesi gerekir.
UYARI
Fren/debriyaj hidroli¤i ilave
ederken ve hidrolik de¤iflimi s›ras›nda hidroli¤i dikkatli bir flekilde tutunuz. Hidroli¤in gözlerinizle temas etmemesi gerekir.
Fren/debriyaj hidroli¤i gözlerinize temas edecek olursa, bol su
ile gözlerinizi y›kay›n›z. En k›sa
süre içinde doktora giderek gözlerinizi kontrol ettiriniz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 21 (1,1)
Bak›m
EL FREN‹
D‹KKAT
Fren/debriyaj hidroli¤inin arac›n
boyas›na temas etmemesi gerekir, aksi taktirde boya hasar›
meydana gelecektir. Uzun süre
havayla temas etmifl fren/debriyaj hidroli¤inin kalitesi garanti
edilemez, bu nedenle bu durumdaki hidroli¤in kesinlikle kullan›lmamas› gerekir. Bu durumdaki hidrolik uygun flekilde çöpe
at›lmal›d›r. Hatal› tip ya¤ kullanmay›n›z. Örne¤in, birkaç damla
mineral ya¤ (ör. motor ya¤›) bile
fren sistemi parçalar›n›n hasar
görmesine neden olmaya yeter.
1
2
3
4
1PUA3041
El Freninin Kontrol Edilmesi
5
El frenini çekerken duyulan “t›k›rt›”
(difl) say›s›n› hesaplayarak el freni
hareket mesafesini kontrol ediniz.
Ayr›ca, tek bafl›na el freninin arac›
dik bir yokuflta güvenilir flekilde sabit
tutabilmesi gerekir. Hesaplanan t›k›rt› (difl) say›s› belirtilenden fazla ya da
azsa, el freninizi Kia yetkili servisinde
ayarlatt›r›n›z.
6
7
8
9
El freni hareket mesafesi:
20 kg (44 lbs, 196 N) kuvvette 5~7
t›k›rt› (difl)
7 21
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 22 (1,1)
Bak›m
TAHR‹K KAYIfiLARI
2.5L Motor
2.7L / 3.0L Motor
1
2
3
Hidrolik direksiyon pompa kasna¤›
Alternatör kasna¤›
Klima kompresör kasna¤›
4
5
Esneme
6
Birim: mm (in)
Madde
7
2.5L
Motor
8
9
Devridaim pompa kasna¤›
Krank mili kasna¤›
Avare kasna¤›
1CTA7231/1CTA7232
2.7L / 3.0L
Motor
7 22
Alternatör
Yeni
Kullan›lm›fl
Yeni
Kullan›lm›fl
Hidrolik
direksiyon
Klima
9 ~ 12
8 ~ 10
7 ~ 10
(0.35 ~ 0.47)
(0.31 ~ 0.39)
(0.28 ~ 0.39)
11 ~ 14
10 ~ 12
9 ~ 12
(0.43 ~ 0.55)
(0.39 ~ 0.47)
(0.35 ~ 0.47)
9 ~ 11
8 ~ 10
7~9
(0.35 ~ 0.43)
(0.31 ~ 0.39)
(0.28 ~ 0.39)
11 ~ 12
10 ~ 12
9 ~ 11
Tahrik kay›fllar›n›n gerginli¤inin do¤ru olup olmad›¤› periyodik aral›klarla
kontrol edilmeli ve gerekirse ayarlanmal›d›r. Ayr›ca, kay›fllar çatlaklara,
afl›nmaya, y›pranmaya veya di¤er
deformasyon belirtilerine karfl› kontrol edilmeli ve gerekirse de¤ifltirilmelidir.
Kay›fllarla motorun di¤er parçalar›n›n birbirine temas etmedi¤inden
emin olmak için ayr›ca kay›fl güzergahlar› da kontrol edilmelidir. Herhangi bir kay›fl de¤ifltirildi¤inde, ilk
kullan›mdan sonraki esnemeden
kaynaklanan gevflemeyi ortadan kald›rmak için iki veya üç hafta sonra
yeni kay›fl tekrar ayarlanmal›d›r.
Klima düzenli olarak kullan›l›yorsa,
kompresör tahrik kay›fl› gerginli¤i ayda en az bir kez kontrol edilmelidir.
Tahrik kay›fl› gerginli¤ini kontrol etmek için, motoru kapat›p krank mili
ve kompresör kasnaklar›n›n ortas›ndan kay›fla bast›r›n. Parma¤›n›zla
bast›rd›¤›n›zda bu kay›fl› yanda gösterilen de¤erlerden fazla esnetememeniz gerekir. Kay›fl çok gevflekse,
kay›fl› yetkili Kia Servisine götürüp
ayarlatt›r›n.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 23 (1,1)
Bak›m
H‹DROL‹K D‹REKS‹YON (BAZI T‹PLERDE)
Hidrolik direksiyon sistemine s›k s›k
hidrolik eklenmesi gerekiyorsa, arac›n Kia yetkili servisinde kontrol ettirilmesi gerekir.
Hidrolik direksiyon hortumu
Araç sürüflten önce hidrolik direksiyon hortumunda hasar olup olmad›¤›n› ve ba¤lant›larda ya¤ kaça¤› olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
‹KAZ
1PUA5013
Hidrolik Direksiyon Hidroli¤i
Seviyesinin Kontrol Edilmesi
Hidrolik direksiyon hidroli¤i seviyesini düzenli olarak, araç düz bir zemindeyken kontrol ediniz. Hidrolik seviyesinin hidrolik kab›n›n yan taraf›nda
bulunan MAX ve MIN iflaretleri aras›nda olmas› gerekir.
Hidrolik direksiyon hidroli¤i ilave etmeden önce, hidrolik direksiyon hidroli¤inin kirlenmesini önlemek hidrolik kab› kapa¤›n›n etraf›ndaki alan›
iyice temizleyiniz.
Seviye düflükse, seviye MAX iflaretine gelene kadar hidrolik ilave ediniz.
• Hidrolik direksiyon pompas›nda ha sar›n meydana gelmesini önlemek
için arac› düflük hidrolik direksiyon
hidroli¤i seviyelerinde uzun süre
kullanmay›n›z.
• Motorun hidrolik deposu bofl haldeyken asla çal›flt›rmay›n›z.
• Hidrolik eklerken deponun içine kir
kaçmamas› konusunda dikkatli olunuz.
• S›v›n›n az konulmas› direksiyonu
sertlefltirebilir veya ses ç›kmas›na
neden olabilir.
• Tavsiye edilmeyen s›v› kullan›lmas›
hidrolik direksiyonun etkinli¤ini
azaltabildi¤i gibi direksiyona hasar
da verebilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sadece belirtilen hidrolik direksiyon
hidroli¤ini kullan›n›z. (Bu bölümün
daha sonraki sayfalar›nda yer alan
“Tavsiye Edilen Ya¤lar” bafll›¤›na bak›n›z.)
7 23
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 24 (1,1)
Bak›m
D‹REKS‹YON
‹KAZ
Ölçülen de¤er standart de¤erden faz laysa sistemi yetkili bir Kia servisine
kontrol ettiriniz.
1
2
30 mm
(1.2 in)
3
4
5
6
7
1CTA5017
Arac› düz bir zemine park ediniz ve
lastiklerin düz olmas›na dikkat ediniz. Biraz güç uygulayarak direksiyonu sa¤a ve sola çevirin ve lastiklerin hareket ettirilmesi konusunda
bir direnç oldu¤unu hissetti¤iniz noktaya kadar aç›kl›¤› kontrol ediniz.
Standart de¤er: 30 mm veya daha az
8
9
7 24
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 25 (1,1)
Bak›m
YA⁄LAMA MADDELER‹ VE SIVILAR
UYARI
1PUA5016
Cam Suyu Seviyesinin Kontrol
Edilmesi
• Cam suyu kab›na motor so¤utma suyu ya da antifriz koymay›n›z.
• Cam suyu kab›na motor so¤utma suyu doldurulmuflsa,
ön cama su s›k›ld›¤›nda, motor so¤utma suyu görüflünüzün kapanmas›na ve direksiyon hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir ya da boyan›n ve gövde parçalar›n›n hasar görmesine yol açabilir.
Kaporta Parçalar›n›n
Ya¤lanmas›
Kaportadaki tüm hareketli noktalar
(örne¤in kap› mentefleleri, kaput
mentefleleri ve kilitler) motor ya¤› de¤ifltirildi¤inde ya¤lanmal›d›r. So¤uk
havalarda, kilitlerde donmayan tip
ya¤lama maddesi kullan›n›z.
Kaput ön mandal›n›n, kaput kabin
içindeki kaput açma kolu kullan›larak
aç›ld›¤›nda kaputun aç›lmas›n› önledi¤inden emin olunuz.
1
2
3
4
5
Cam suyu kab› fleffaft›r, seviyeyi bir
bak›flta görebilirsiniz.
Cam suyu kab›ndaki cam suyu seviyesini kontrol ediniz ve gerekiyorsa
cam suyu ilave ediniz. Cam suyu
yoksa saf su kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, so¤uk havalarda suyun
donmas›n› önlemek için antifriz özelli¤ine sahip cam suyu kar›fl›m› kullan›lmas› gerekir.
6
7
8
9
7 25
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 26 (1,1)
Bak›m
YAKIT F‹LTRES‹
1
2
3
4
Yak›t filtresinde su birikmiflse, kontak
anahtar› ON konumundayken uyar›
lambas› yanacakt›r.
‹KAZ
• Etrafa yak›t s›çramamas› için hava
al›rken bez kullan›n›z.
• Motoru çal›flt›rmadan önce yak›t filt resinin veya enjeksiyon pompas›n›n
etraf›n› temizleyiniz.
• Son olarak yak›t kaça¤›na karfl› her
parçay› kontrol ediniz.
D‹KKAT
Yak›t filtresinde biriken su zaman›nda boflalt›lmazsa, yak›t
filtresine su girmesine ba¤l› olarak enjeksiyon pompas› pistonunda hasar meydana gelebilir.
1PUB7010
Yak›t sistemindeki havan›n
al›nmas›
5
Arac› yak›t deposundaki tüm yak›t bitinceye kadar kulland›ysan›z veya
yak›t filtresini de¤ifltirdiyseniz, motorun çal›flmas›n› zorlaflt›raca¤›ndan
yak›t deposundaki havay› mutlaka
al›n›z.
• Yak›t filtresinin üstündeki hava alma tapas›n› ç›kart›n›z.
• Yak›t delikten d›flar› akana kadar
pompalay›n›z.
• Havay› ald›ktan sonra tapay› yerine iyice yerlefltiriniz.
6
7
8
9
7 26
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 27 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
1PUB7011
Yak›t Filtresindeki Suyun
Boflalt›lmas›
5
• Yak›t filtresinin alt›na bir kap yerlefltiriniz.
• Tahliye tapas›n› gevfletiniz ve suyu
boflalt›n›z.
• Su boflalt›ld›ktan sonra, tahliye tapas›n› iyice s›k›n›z.
• Pompa birinci planceri pompalay›n›z ve tahliye tapas›ndan yak›t s›zmad›¤›ndan emin olunuz.
• Motoru çal›flt›rd›ktan sonra yak›t
filtresi uyar› lambas›n›n sönüp sönmedi¤ini kontrol ediniz.
6
7
8
9
7 27
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 28 (1,1)
Bak›m
HAVA F‹LTRES‹
Hava filtresini Periyodik Bak›m Program› bölümünde belirtilen flekilde de¤ifltiriniz.
Araç afl›r› kumlu ya da tozlu ortamlarda kullan›l›yorsa, hava filtresini
programda belirtilenden daha s›k de¤ifltiriniz. (Bu bölümde yer alan A¤›r
Koflullar için Periyodik Bak›m Program› bafll›¤›na bak›n›z.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1CTA5015
1PUA5012
Filtrenin Temizlenmesi
Filtrenin De¤ifltirilmesi
Hava filtresi durumuna göre havayla
temizlenmeli veya de¤ifltirilmelidir.
Çok kirli olmad›kça hava filtresini sallayarak yabanc› maddeleri temizleyebilirsiniz. Filtreyi her kontrol ediflinizde hava filtresi muhafazas›n› temiz ve nemli bir bezle siliniz. Araç
afl›r› kumlu ya da tozlu ortamlarda
kullan›l›yorsa, hava filtresini programda belirtilenden daha s›k de¤ifltiriniz.
Kuru ka¤›t tipi hava filtresi kullan›lm›flt›r. Gerekti¤inde filtrenin kontrol
edilmesi ve de¤ifltirilmesi gerekir.
1. Hava filtresi kapa¤›n› açmak için
ba¤lant› klipslerini gevfletiniz ve
kapa¤› aç›n›z.
2. Hava filtre muhafazas› iç yüzeyini
temiz nemli bir bezle temizleyiniz.
3. Hava filtresini de¤ifltiriniz. Hava
filtresinin orjinal Kia olmas›n› tavsiye ediyoruz.
4. Kapa¤›, kapak ba¤lant› klipslerini
kullanarak kilitleyiniz.
7 28
D‹KKAT
• Arac› hava filtresi sökülmüfl
halde kullanmay›n›z, bu motorda çok fazla afl›nma meydana gelmesine neden olacakt›r.
• Arac›n hava filtresi olmadan
kullan›lmas› motorda ters çal›flma meydana gelmesi olas›l›¤›n› artt›r›r. Bu, motorda yang›n ç›kmas›na neden olabilir.
• Hava filtresini sökerken, hava
girifline toz ya da kir dökmemeye dikkat ediniz. Aksi taktirde hasar meydana gelebilir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 29 (1,1)
Bak›m
POLEN F‹LTRES‹
1
2
3
4
1PUA5024
Hava kanal› girifline yerlefltirilmifl
polen filtresi havaland›rma ve klima
sisteminden araç içine çekilen tozu
ve di¤er yabanc› maddeleri temizler.
Polen filtresinin her 20 000 km’de bir
temizlenmesi gerekir. Araç özellikle
tozlu ve kumlu bölgelerde kullan›l›yorsa, filtre daha s›k kontrol edilmeli
ve temizlenmelidir.
5
6
7
8
9
7 29
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 30 (1,1)
Bak›m
S‹LECEK LAST‹KLER‹
1
2
3
4
5
6
7
1PUA5017
Silecek Lasti¤i Bak›m›
‹KAZ
Otomatik araç y›kama makineleri
taraf›ndan uygulanan s›cak cilalar›n ön
cam›n temizlenmesini güçlefltirdi¤i
bilinmektedir.
8
9
7 30
Ön cam›n ya da silecek lastiklerinin
yabanc› maddeler nedeniyle kirlenmesi durumunda sileceklerin etkinli¤i
azalabilir. Kirlenmeye yol açan genel
nedenler aras›nda böcekler, a¤aç reçinesi ve baz› otomatik araç y›kama
makinelerinde kullan›lan s›cak cila
çeflitleri yer almaktad›r. Silecekler ön
cam› düzgün bir flekilde temizlemiyorsa, cam› ve silecek lastiklerini iyi
bir temizleyici ya da nötr temizlik
maddesi ile temizleyiniz ve temiz su
ile iyice durulay›n›z.
‹KAZ
Silecek lastiklerinin hasar görmesini
önlemek için lastikler üzerinde ya da
yak›n›nda benzin, kerosen, tiner ya da
benzer solventler kullanmay›n›z.
Ön Cam Silecek Lastiklerinin
De¤ifltirilmesi
Silecekler ön cam› yeterince temizlemiyorsa, lastikler afl›nm›fl ya da çatlam›fl olabilir ve de¤ifltirilmeleri gerekir.
‹KAZ
Silecek kollar›n›n ya da di¤er parçalar›n hasar görmesini önlemek için sile cekleri elinizle hareket ettirmeye çal›fl may›n›z.
‹KAZ
Belirtilenler d›fl›ndaki silecek lastiklerinin kullan›lmas› sileceklerde sorun
ve ar›za meydana gelmesine neden
olabilir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 31 (1,1)
Bak›m
1
2
3
1LDA5023
1LDA5024
1LDA5025
1. Silecek kolunu kald›r›n›z ve silecek lasti¤i grubunu çevirerek plastik kilit klipsini d›flar› ç›kar›n›z.
2. Klipsi bast›rarak silecek lasti¤i
grubunu afla¤› do¤ru kayd›r›n›z.
3. Sonra koldan ay›r›n›z.
4. Dikkatli bir flekilde yeni bir silecek
lasti¤i tak›n›z ve silecek lasti¤i
grubunu sökme s›ras›nda izledi¤iniz s›ran›n tersini takip ederek silecek koluna tak›n›z.
‹KAZ
Silecek kolunun ön cam üzerine
düflmesine izin vermeyiniz.
4
5
6
7
8
9
7 31
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 32 (1,1)
Bak›m
AKÜ
UYARI - Aküyle ‹lgili
Tehlikeler
Aküyle ilgili ifllem yaparken afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z.
1
2
K›v›lc›m, alev veya sigara
türünden her çeflit maddeyi aküden uzak tutunuz.
3
4
Son derece yan›c› bir gaz
olan hidrojen akü hücrelerinde sürekli mevcuttur
ve ateflle yaklafl›ld›¤›nda
patlayabilir.
5
6
Aküler son derece afl›nd›r›c› bir madde olan SÜLFR‹K AS‹T içermektedirler,
bu nedenle çocuklar›n
eriflebileceklerde saklanmamalar› gerekir. Akü
asidinin cildinizle, gözlerinizle, k›yafetlerinizle ya
da boyayla temas etmemesi gerekir.
7
8
9
7 32
Gözlerinize elektrolit (akü
suyu) kaçmas› durumunda gözlerinizi en az 15 dakika boyunca temiz suyla
y›kay›n›z ve derhal doktor
ça¤›r›n›z.
Mümkünse,
doktor gelene kadar bir
bez ya da sünger kullanarak gözlerinize su tatbik
etmeye devam ediniz.
Elektrolit (akü suyu) cildinize temas ederse, elektrolite (akü suyuna) maruz
kalan alan› iyice y›kay›n›z. Ac› ya da yanma hissederseniz, derhal doktor
ça¤›r›n›z.
Aküyü flarj ederken ya da
akü yan›nda çal›fl›rken,
göz koruma ekipman›
kullan›n›z. Kapal› alanlarda çal›fl›rken daima yeterli havaland›rma olmas›n›
sa¤lay›n›z.
• Plastik aküyü kald›r›rken çok
fazla bask› uygulanmas› akü
asidi s›z›nt›s›na, bu da yaralanmalara neden olacakt›r.
Aküyü, akü tafl›y›c› kullanarak
ya da z›t köflelerden tutarak
kald›r›n›z.
• Akü kablolar› ba¤l› durumdayken kesinlikle aküyü flarj etmeye çal›flmay›n›z.
• Elektrikli ateflleme sistemi
yüksek voltajda çal›fl›r. Kontak
aç›k konumdayken veya motor çal›fl›rken bu parçalara kesinlikle dokunmay›n›z.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 33 (1,1)
Bak›m
Akünün fiarj Edilmesi
CBGQ0705
Akünün görevini en iyi flekilde
gerçeklefltirebilmesi için:
Arac›n›zda bak›m gerektirmeyen,
kalsiyum içeren akü kullan›lm›flt›r.
• Akü k›sa sürede deflarj oluyorsa
(örne¤in, motor çal›flm›yorken farlar›n ya da iç lambalar›n yan›k b›rak›lmas› nedeniyle), aküyü 10 saat
boyunca yavafl flarja tabi tutunuz.
• Akü, araç çal›fl›r durumdayken
yüksek elektrik yükü nedeniyle yavafl yavafl deflarj oluyorsa, 2030A’da iki saat flarj ediniz.
Akü bitti¤inde veya ba¤lant›s›
kesildi¤inde aletlerin s›f›rlanmas›
• Saat (sayfa 3-41)
• Klima kontrol sistemi (sayfa 4-34)
• Müzik sistemi (Müzik sistemi el kitab›na bak›n›z)
1
2
3
4
5
• Aküyü yerine s›k› bir flekilde ba¤lay›n›z.
• Akünün üst k›sm›n› temiz ve kuru
tutunuz.
• Kutup bafllar›n› ve ba¤lant›lar› temiz, s›k› kutup bafl› gresi ile kaplanm›fl halde tutunuz.
• Aküden damlayan elektroliti (akü
suyunu) derhal karbonat – su kar›fl›m› kullanarak siliniz.
• Araç uzun bir süre kullan›lamayacaksa, akü kablolar›n› ay›r›n›z.
6
7
8
9
7 33
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 34 (1,1)
Bak›m
UYARI - Akünün fiarj
1
2
3
4
5
6
Edilmesi
Aküyü flarj ederken afla¤›daki
tedbirleri uygulay›n›z:
• Akü araçtan sökülmeli ve iyi
havaland›r›lan bir yere yerlefltirilmelidir.
• K›v›lc›m, alev veya sigara türünden her çeflit maddeyi aküden uzak tutunuz.
• fiarj s›ras›nda aküyü izleyiniz
ve akü hücreleri afl›r› flekilde
fokurdamaya bafllarsa ya da
elektrolit (akü suyu) s›cakl›¤›
49°C’yi aflarsa, flarj› durdurunuz ya da ak›m› düflürünüz.
7
8
9
7 34
• fiarj s›ras›nda aküyü kontrol
ederken göz koruma ekipman›
kullan›n›z.
• fiarj cihaz›n› aküden afla¤›da
verilen s›raya uygun bir flekilde ay›r›n›z.
1. Akü flarj cihaz› ana dü¤mesini kapat›n›z.
2. Negatif kablo kelepçesini
akünün negatif kutup bafl›ndan ay›r›n›z.
3. Pozitif kablo kelepçesini akünün pozitif kutup bafl›ndan
ay›r›n›z.
‹KAZ
• Akü üzerinde bak›m ya da flarj iflle mi gerçeklefltirmeden önce, tüm ak sesuarlar› kapat›n›z ve motoru stop
ediniz.
• Akü sökülürken akü negatif kutup
bafl›n›n önce ayr›lmas› ve en son
ba¤lanmas› gerekir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 35 (1,1)
Bak›m
JANTLAR VE LAST‹KLER
Lastiklerin Bak›m›
Do¤ru bak›m, emniyet ve azami yak›t
ekonomisi için lastiklerin daima tavsiye edilen bas›nçta olmas›n›, yük s›n›rlar› içinde kullan›lmas›n› ve yük
da¤›l›m›n›n arac›n›z için tavsiye edilen flekilde yap›lmas›n› sa¤laman›z
gerekir.
Lastik Bas›nçlar›
Tüm lastik bas›nçlar› (stepne dahil
olmak üzere) ayda bir kez, lastikler
so¤ukken kontrol edilmelidir. Arac›n
en az üç saat boyunca kullan›lmad›¤› ya da 1.6 km’den daha k›sa bir
mesafe için kullan›ld›¤› durumlarda
lastikler so¤uk olacakt›r.
Konforlu sürüfl, üstün yol tutufl ve asgari lastik afl›nmas› için tavsiye edilen lastik bas›nçlar›n›n korunmas›
gerekir.
UYARI
Lastik bas›nc›n›n ciddi seviyede
eksik olmas› (10 psi ya da daha
fazla) özellikle s›cak günlerde ve
yüksek h›zlarda lastiklerin afl›r›
›s›nmas›na neden olacakt›r. Bu
lastik difllerinin ayr›lmas›na ya
da benzer sorunlara yol açarak
direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve buna ba¤l› olarak
ciddi yaralanmalara ya da hayati riskle karfl› karfl›ya kalman›za
neden olabilir.
‹KAZ
• Is›nm›fl lastiklerin bas›nc› tavsiye
edilen normal bas›nç de¤erinden 4
ila 6 psi (28 ila 41 kPa) fazla ç›kabilir. Lastik bas›nçlar›n› ayarlamak
için ›s›nm›fl durumdaki lastiklerin
havas›n› almay›n›z, aksi taktirde las tik bas›nçlar›n›n düflük olmas›na ne den olursunuz.
• Lastik bas›nçlar›n›n düflük olmas›
fazla afl›nmaya, yol tutuflun olumsuz
etkilenmesine, yak›t sarfiyat›n›n artmas›na ve lastiklerin fazla ›s›nmas› na ba¤l› olarak patlama olas›l›¤›n›n
artmas›na neden olacakt›r. Ayr›ca,
lastik bas›nc›n›n düflük olmas›, lasti¤in jantla birleflti¤i yüzeylerdeki s›zd›rmazl›¤›n bozulmas›na da yol açabilir. Lastik bas›nc› çok düflerse, jant
deforme olabilir ve/veya lastik ayr›labilir. bu nedenle, lastik bas›nc›n›
do¤ru seviyede tutman›z gerekir.
Lastiklerden birine sürekli hava vu rulmas› gerekiyorsa, bu lasti¤i Kia
yetkili servisinde kontrol ettiriniz.
7 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 36 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
• Lasti¤in fazla fliflirilmesi sert bir
sürüfle, yol tutuflla ilgili sorunlara,
lasti¤in ortas›nda afl›nmaya ve yol daki sorunlara ba¤l› olarak araçta ha sar meydana gelmesi olas›l›¤›n›n artmas›na yol açacakt›r.
• Lastik fliflirme subaplar›n› takt›¤›n›z dan emin olunuz. Subap kapa¤› tak›lmad›¤›nda kir ve nem subap deli¤inden girip, lastik havas›n›n s›zmas›na sebep olabilir. Kapak kaybedi lirse yenisini vakit geçirmeden tak›n›z.
5
6
7
8
9
UYARI - Lastik Bas›nc›
Lasti¤in gere¤inden fazla ya da
az fliflirilmesi, lastik ömrünü k›saltabilir, yol tutuflu ve direksiyon hakimiyetini olumsuz yönde etkileyebilir ve lastiklerde sorun meydana gelmesine neden
olabilir. Bu, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine yol açabilir.
7 36
Lastik Rotasyonu
(Yer De¤ifltirme)
Lastiklerin eflit flekilde afl›nmas›n›
sa¤lamak için her 12.000 km’de bir ya
da lastiklerde düzensiz afl›nma meydana gelmesi durumunda bu mesafenin dolmas› beklenmeden lastiklerin
yerlerinin de¤ifltirilmesi gerekir.
Lastiklerin yerleri de¤ifltirilirken, lastik
balans›n›n da kontrol edilmesi gerekir.
Yer de¤ifltirme s›ras›nda lastikleri düzensiz afl›nmaya ve hasara karfl›
kontrol ediniz. Anormal afl›nma genellikle hatal› lastik bas›nc›ndan, hatal›
ön düzen ayar›ndan, balanss›z lastiklerden, ani frenlerden ya da ani dönüfllerden kaynaklan›r. Lastik difllerinde ya da yanaklar›nda flifllikler ya da
baloncuklar olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. Bu sorunlarla karfl›lafl›rsan›z,
lasti¤i de¤ifltiriniz. Elyaf ya da kordon
görülüyorsa da lasti¤i de¤ifltiriniz.
Lastiklerin yerlerini de¤ifltirdikten sonra, ön ve arka lastiklerin bas›nc›n› teknik özelliklere uygun bir flekilde ayarlay›n›z ve bijonlar› kontrol ediniz.
Bölüm 8 Teknik Özellikler’e bak›n›z.
‹lk kez
‹kinci kez
1TUA5028
Lastiklerin yerleri de¤ifltirildi¤inde,
disk fren balatalar›n›n ve arka fren
pabuçlar›n›n kontrol edilmesi gerekir.
‹KAZ
Asimetrik difl desenine sahip radyal
lastiklerde ön – arka de¤iflimi yap›n›z,
sa¤ – sol de¤iflimi yapmay›n›z.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 37 (1,1)
Bak›m
Ön Düzen ve Balans
Difl afl›nma göstergesi
1CTA5023
Lastiklerin De¤ifltirilmesi
Fabrikada lastiklerinizin balans ayar›
uzun lastik ömrü ve yüksek performans için do¤ru bir flekilde yap›lm›flt›r. Ancak lastiklerinizde yeniden balans ayar› yap›lmas› gerekebilir. Normal d›fl› lastik afl›nmas› veya direksiyonun bir tarafa do¤ru çekmesi halinde balans ayar›n›n yap›lmas› gerekebilir.
Sürüfl s›ras›nda sürekli bir titreflim
hissediyorsan›z, Kia yetkili servisinde lastiklerinizi kontrol ettiriniz.
‹KAZ
Uygun olmayan balans a¤›rl›klar›
alüminyum jantlar›n›z›n hasar görmesine neden olabilir. Sadece onayl›
balans a¤›rl›klar› kullan›n›z.
1
2
3
4
5
Lastik düzenli bir flekilde afl›nm›flsa,
lastik yüzeyinde bir flerit (difl afl›nma
göstergesi) görülecektir. Bu, lastikte
1.6 mm’den daha az afl›nma pay›
kald›¤›n› gösterir. Difl afl›nma göstergesini gördü¤ünüzde lasti¤i de¤ifltiriniz.
Lasti¤i de¤ifltirmek için difl afl›nma
göstergesinin tamamen ortaya ç›kmas› için beklemeyiniz.
6
7
8
9
7 37
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 38 (1,1)
Bak›m
UYARI
1
2
3
4
5
6
7
8
• Lastikleri de¤ifltirirken kesinlikle radyal, çapraz kuflakl› ve
çapraz tip lastikleri ayn› anda
kullanmay›n›z. Dört lasti¤in
dördünün de ayn› ebatta, tasar›mda ve yap›da olmas› gerekir. Sadece sürücü kap› pervaz›nda bulunan Lastik Bilgileri
etiketinde yer alan ebattaki
lastikleri kullan›n›z. Tüm lastiklerin ve jantlar›n ayn› ebatta
oldu¤undan ve ayn› yük tafl›ma kapasitesine sahip oldu¤undan emin olunuz. Sadece
Lastik Bilgileri etiketinde ya
da Kia yetkili servisi taraf›ndan tavsiye edilen lastik – jant
kombinasyonlar›n› kullan›n›z.
Bu tedbirlerin uygulanmamas›, arac›n›z›n emniyetini ve yol
tutuflunu olumsuz yönde etkileyebilir.
9
7 38
• Farkl› ebattaki ya da tipteki
lastik kullan›m› sürüflü, yol tutuflu, yerden yüksekli¤i, lastik
– çamurluk bofllu¤unu ve kilometre saati ayar›n› ciddi bir
flekilde etkileyebilir.
• Afl›nm›fl lastik kullan›m› çok
tehlikelidir ve fren kabiliyetini,
direksiyon hassasiyetini ve
çekifli olumsuz yönde etkileyecektir.
• En iyisi dört lasti¤i ayn› anda
de¤ifltirmektir. Bu mümkün
de¤ilse ya da gerekmiyorsa,
ön ya da arka lastikleri tak›m
halinde de¤ifltiriniz. Sadece
bir lasti¤in de¤ifltirilmesi direksiyon hakimiyetini ciddi bir
flekilde etkileyecektir.
Jantlar›n De¤ifltirilmesi
Jantlar› de¤ifltirirken, yeni jantlar›n
çaplar›n›n, geniflliklerinin ve e¤iminin
orijinal jantlarla ayn› olmas›na dikkat
ediniz.
UYARI
Do¤ru ebatta olmayan jant, jant
ve rulman ömrünü, fren ve durufl kabiliyetini, yol tutufl karakteristiklerini, yerden yüksekli¤i,
gövde – lastik mesafesini, lastik
zinciri bofllu¤unu, kilometre saati ayar›n›, far ayar›n› ve tampon
yüksekli¤ini olumsuz yönde etkileyebilir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 39 (1,1)
Bak›m
Lastik Ebad› Bilgileri
Lasti¤in yanak k›sm›nda lastik ebad›
bilgileri yer almaktad›r. Arac›n›z›n
lastiklerini de¤ifltirirken bu bilgilere
ihtiyac›n›z olacakt›r. Afla¤›da lastik
ebad›nda yer alan harflerin ve rakamlar›n ne anlama geldi¤i aç›klanmaktad›r.
Örnek lastik ebad› bilgileri:
195 R14C 106/104R
(Bu numaralar örnek olarak verilmifltir, arac›n›za göre lastik ebad› bilgileri de¤iflebilir).
195 - Milimetre cinsinden lastik
geniflli¤i.
R - Lastik yap› kodu (Radyal).
14 - ‹nç cinsinden jant çap›.
C - Ticari lastik
106/104 - Yük Endeksi, lasti¤in tafl›yabilece¤i azami yükü
gösteren rakamsal kod.
R - H›z S›n›f› Sembolü. Daha fazla
bilgi için bu bölümde yer alan h›z›
s›n›f› tablosuna bak›n›z.
5.00 R12LT 83/81P
(Bu numaralar örnek olarak verilmifltir, arac›n›za göre lastik ebad› bilgileri de¤iflebilir).
5.00 - Milimetre cinsinden lastik
geniflli¤i.
R - Lastik yap› kodu (Radyal).
12 - ‹nç cinsinden jant çap›.
LT - Hafif kamyon lasti¤i
83/81 - Yük Endeksi, lasti¤in tafl›yabilece¤i azami yükü gösteren
rakamsal kod.
P - H›z S›n›f› Sembolü. Daha fazla
bilgi için bu bölümde yer alan h›z›
s›n›f› tablosuna bak›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 39
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 40 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
5
6
Jant Ebad› Bilgileri
Lastik H›z› S›n›f›
Jantlar üzerinde de, jantlar› de¤ifltirirken ihtiyaç duyaca¤›n›z önemli bilgiler yer almaktad›r. Afla¤›da jant
ebad›nda yer alan harflerin ve rakamlar›n ne anlama geldi¤i aç›klanmaktad›r.
Afla¤›daki tabloda binek araçlar için
kullan›lmakta olan h›z s›n›flar› gösterilmektedir. H›z s›n›f› sembolü, lasti¤in yanak k›sm›nda bulunan lastik
ebad› bilgileri içinde yer almaktad›r.
Sembol, lastik için belirlenmifl olan
azami güvenli h›z s›n›r›n› göstermektedir.
Örnek jant ebad› bilgileri:
6.0 J x 14
6.0 – ‹nç cinsinden jant geniflli¤i.
J – Jant kontur tasar›m›.
14 – ‹nç cinsinden jant çap›.
7
8
9
7 40
H›z S›n›f›
Sembolü
P
Q
R
S
T
H
V
Z
Azami H›z
150 km/s (93 mph)
160 km/s (99 mph)
170 km/s (106 mph)
180 km/s (112 mph)
190 km/s (118 mph)
210 km/s (130 mph)
240 km/s (149 mph)
240 km/s (149 mph) üzeri
UYARI - Lastik S›cakl›klar›
Lastik üzerinde bulunan s›cakl›k
s›n›f›, do¤ru bas›nçla fliflirilmifl
ve afl›r› yüklenmemifl lastikler
için geçerlidir. Afl›r› h›z, düflük
lastik bas›nc› ya da afl›r› yükleme ›s› oluflumuna yol açarak
lastiklerin sorun ç›kartmas›na
neden olabilir. Bu, direksiyon
hakimiyetinin kaybedilmesine
ve ciddi kazalara ya da hayati
riskle karfl›laflman›za sebebiyet
verebilir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 41 (1,1)
Bak›m
DOT : XXXX XXXX OOOO
DOT’un ilk bölümü üretim kodu, lastik ebat› ve afl›nma paterni, son dört
rakam ise üretim y›l› ve haftas›n›
gösterir.
Örne¤in;
DOT XXXX XXXX 0803, lasti¤in
2003 y›l›n›n 8. haftas›nda üretildi¤ini
gösterir.
1LDN7046
Lastik ömrünün kontrol edilmesi
Lasti¤in gücü ve performans› eskidikçe düfler. Yedek lastiklerde dahil 6
y›l›n üzerindeki tüm lastikler (lastik
üretim tarihinden itibaren) kat etti¤i
kilometreye bak›lmaks›z›n de¤ifltirilmelidir. Lastik üretim tarihine lasti¤in
yanaklar›ndan (lasti¤in hem iç hem
de d›fl k›sm›nda) bakabilirsiniz. Bu
tarih Ulaflt›rma Bakanl›¤› (DOT) numaras›d›r ve harf ve rakamlardan
oluflmaktad›r. Lastik üretim tarihini
DOT kodunun son dört rakam›ndan
tespit edebilirsiniz.
1
2
3
4
UYARI
5
6 y›ldan fazla kullan›lan lastik
parçalanabilir. Bu durum arac›n
hakimiyetini kaybetmenize ve
a¤›r yaralanmalara sebep olabilir. Bu sebeple üretim tarihini
bildi¤inizden emin olunuz ve 6
y›l› aflm›fl lastikleri yenisiyle de¤ifltiriniz.
6
7
8
9
7 41
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 42 (1,1)
Bak›m
AMPULLER‹N DE⁄‹fiT‹R‹LMES‹
UYARI - Ampuller üzerinde
1
2
3
4
5
çal›flma yaparken
Ampuller üzerinde çal›flma yapmadan önce, arac›n aniden hareket geçmesini ve parmaklar›n›z›n yanmas›n› ya da elektrik
çarpmas›n› önlemek için el frenini sonuna kadar çekiniz ve
kontak anahtar›n› “LOCK” konumuna al›n›z.
Sadece belirtilen Watt’a sahip ampulleri kullan›n›z.
6
Far (Uzun/K›sa)
Park lambas›
Ön sinyal lambas›
Ön sis far› - Avrupa hariç (baz› tiplerde)
1PUA5025
Far Ampulünün De¤ifltirilmesi
7
‹KAZ
Arac›n›z› ya¤murda kulland›ktan ya da
y›kad›ktan sonra farlarda ve arka lambalarda bu¤u görülebilir. Bu, lamban›n
içi ile d›fl› aras›ndaki s›cakl›k fark›ndan
kaynaklan›r ve ya¤murlu havalarda
camlar›n bu¤ulanmas›na benzer. Bu durum bir sorun yaratmaz fakat lamban›n
›slanmas› ya da nemlenmesi durumunda Kia yetkili servisine dan›fl›n›z.
8
9
7 42
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 43 (1,1)
Bak›m
tak›ld›ktan sonra yak›lmas› gerekir.
• Ampul hasar görür ya da çatlarsa, derhal de¤ifltiriniz ve dikkatli ve uygun biçimde çöpe
at›n›z.
• Ampul de¤ifltirirken göz koruma ekipman› kullan›n›z. Ampule dokunmadan önce so¤umas›n› bekleyiniz.
1LDA7048
‹KAZ
UYARI - Halojen Ampuller
• Halojen ampuller içinde bas›nçl› gaz bulunur, ampul k›r›ld›¤›nda cam parçalar› bas›nç
nedeniyle etrafa saç›lacakt›r.
• Daima ampulleri dikkatli bir flekilde tutunuz ve çizmemeye
dikkat ediniz. Yanm›fl durumdaki ampule s›v›lar›n temas etmesini önleyiniz. Kesinlikle
ampule ç›plak elinizle dokunmay›n›z. Elinizden ampule bulaflan ya¤ ampulün afl›r› ›s›nmas›na ve patlamas›na neden
olabilir. Ampulün sadece fara
Arac›n›zda ön kaporta tamiri yap›ld›y sa veya far grubu de¤ifltirildiyse far
ayar›n›n Kia yetkili servisi taraf›ndan
kontrol edilmesi gerekir.
1
2
3
1PUB7012
4
1. Kaputu aç›n›z.
2. C›vatalar› gevfleterek ampul grubunu araç gövdesinden sökünüz.
5
6
7
8
9
7 43
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 44 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
5
6
7
8
1PUA5026
3. Far ana konektörünü ay›r›n›z. Ön
sinyal lambas› konektörünü ay›r›n›z.
4. Far ampulü kapa¤›n› saatin aksi
yönünde çevirerek ç›kart›n›z.
5. Far ampulü duy konektörünü ay›r›n›z.
6. Ucuna bas›p yukar› do¤ru iterek
far ampulü tespit telini yuvas›ndan
ç›kart›n›z.
9
7 44
7. Ampulü far grubundan ç›kart›n›z.
8. Yeni far ampulünü tak›n›z ve teli
ampul üzerindeki yiv ile hizalayarak far ampulü tespit telini yerine
tak›n›z.
9. Far ampulü duy konektörünü
ba¤lay›n›z.
10.Far ampulü kapa¤›n› saat yönünde çevirerek yerine tak›n›z.
11. Far ana konektörünü tak›n›z. Ön
sinyal lambas› konektörünü tak›n›z.
12.Lamba grubunu araç gövdesine
tak›n›z.
1PUA5028
Park/Sinyal Lambas›
Ampulünün De¤ifltirilmesi
1. Far grubunu sökünüz. Önceki sayfalardaki far grubunun de¤ifltirilmesi bölümüne bak›n›z.
2. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar
lamba grubu üzerindeki yuvalar ile
hizalanana kadar saatin aksi yönünde çevirerek lamba grubundan
ay›r›n›z.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 45 (1,1)
Bak›m
3. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.
4. Duya yeni bir ampul tak›n›z.
5. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar›
muhafaza üzerindeki yuvalar ile
hizalayarak muhafazaya tak›n›z.
Duyu muhafazaya do¤ru bast›r›n›z ve saat yönünde çeviriniz.
6. Far ana konektörünü tak›n›z. Ön
sinyal lambas› konektörünü tak›n›z.
7. Lamba grubunu araç gövdesine
tak›n›z.
3. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.
4. Duya yeni bir ampul tak›n›z.
5. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar›
muhafaza üzerindeki yuvalar ile
hizalayarak muhafazaya tak›n›z.
Duyu muhafazaya do¤ru bast›r›n›z ve saat yönünde çeviriniz.
1
2
3
4
1PUA5029
Ön Sis Lambas› Ampulünün
De¤ifltirilmesi
5
1. Elinizi ön sis far›n›n alt›ndan ön
tampona do¤ru sokunuz.
2. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar muhafaza üzerindeki yuvalar ile hizalanana kadar saatin aksi yönünde
çevirerek muhafazadan ay›r›n›z.
6
7
8
9
7 45
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 46 (1,1)
Bak›m
D‹KKAT
‹ç Lambalar üzerinde herhangi
bir çal›flma yapmadan önce,
parmaklar›n›z›n yanmas›n› ve
elektrik çarpmas›n› önlemek
için lamba dü¤mesini “OFF”
(kapal›) konumuna al›n›z.
1
2
3
4
1PUA5031
5
‹ç Lamba Ampullerinin
De¤ifltirilmesi
6
1. Düz tornavida kullanarak iç lamba
cam›n› dikkatli bir flekilde esnetiniz.
7
8
9
7 46
2. Ampulü çekerek ç›kart›n›z.
3. Yeni ampulü tak›n›z.
4. Lamba cam› t›rnaklar›n› lamba
muhafazas›ndaki t›rnak yuvalar›
ile hizalad›ktan sonra cam› yerine
oturtunuz.
1PUA5032
Plaka Lambas›
1. Y›ld›z tornavida ile lamba cam›n›
tutan vidalar› gevfletiniz.
2. Ampulü içeri do¤ru bast›rarak ve
ampul üzerindeki t›rnaklar› duy
üzerindeki yuvalar ile hizalanana
kadar çeviriniz, daha sonra ampulü çekerek ç›kart›n›z.
3. Yeni ampulü duzay sokunuz ve kilitlenenen kadar çeviriniz.
4. Yeni ampulü tak›n›z.
5. Lamba cam›n›, vidalar› kullanarak
yerine tak›n›z.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 47 (1,1)
Bak›m
Arka sinyal lambas›
Stop lambas› ve arka lamba
Geri vites lambas› - (Avrupa için)
- LH taraf›: Sis lambas›
- RH taraf›: Geri vites lambas›
Geri vites lambas› (Avrupa hariç) 1PUA5034
Arka Lamba Ampullerinin
De¤ifltirilmesi
2. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar
lamba grubu üzerindeki yuvalar ile
hizalanana kadar saatin aksi yönünde çevirerek lamba grubundan
ay›r›n›z.
3. Ampulü içeri do¤ru bast›rarak ve
ampul üzerindeki t›rnaklar duy
üzerindeki yuvalar ile hizalanana
kadar çeviriniz, daha sonra ampulü çekerek ç›kart›n›z.
4. Yeni ampulü duya sokunuz ve kilitlenene kadar çeviriniz.
5. Duyu, duy üzerindeki t›rnaklar›
lamba grubu üzerindeki yuvalar ile
hizalayarak lamba grubuna tak›n›z. Duyu lamba grubuna do¤ru
bast›r›n›z ve saat yönünde çeviriniz.
6. Kapa¤› tak›n›z.
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Kapaktaki t›rnaklara bast›rarak
kapa¤› ç›kart›n›z.
9
7 47
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 48 (1,1)
Bak›m
YA⁄ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹
Piyasada Enerji Tasarruflu Ya¤ etiketli
Motorun ve aktarma organlar›n›n motor ya¤lar› mevcuttur. Di¤er faydado¤ru performansta çal›flmalar›na ve lar›n›n yan›s›ra bu ya¤lar motordaki
dayan›kl› olmalar›na yard›mc› olmak sürtünmeyi ortadan kald›rmak için kuliçin sadece do¤ru ve kaliteli ya¤lar› lan›lan yak›t miktar›n› azaltarak yak›t
kullan›n›z. Do¤ru ya¤lar motor verim- ekonomisine katk›da bulunurlar. Bu
lili¤ini ve buna ba¤l› olarak yak›t eko- ya¤lar›n sa¤lad›¤› avantajlar›n gündenomisini de artt›rmaya da yard›mc› lik kullan›mda fark edilmesi güç olabilir fakat y›llar geçtikçe bu ya¤lar›n bütolurlar.
çe ve yak›t tasarrufu konusunda sa¤lad›¤› katk›lar› fark edebilirsiniz.
.
Arac›n›zda afla¤›daki ya¤lar› kullanman›z tavsiye edilmektedir.
Tavsiye Edilen Ya¤lar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ya¤
S›n›f
Motor ya¤› *1
API Service CF-4 ya da üzeri (SAE 10W-30)
Düz flanz›man ya¤›
API Service GL-4 (SAE 75W-85, ömür boyu kullan›m)
Diferansiyel
hidroli¤i
LSD’li
LSD’siz
4WD (ön)
API Service GL-5 (SAE 85W-90)
API Service GL-5 (SAE 90)
Transfer kutusu hidroli¤i
API Service GL-4 (SAE 75W-85, ömür boyu kullan›m)
Hidrolik direksiyon hidroli¤i
PSF-III
Fren/debriyaj hidroli¤i
FMVSS116 DOT-3 ya da DOT-4
*1 Bir sonraki sayfadaki tavsiye edilen SAE viskozite de¤erlerine bak›n›z.
7 48
Tavsiye Edilen SAE Viskozite
De¤eri
‹KAZ
Ya¤ seviyesini kontrol etmeden ya da
ya¤› boflaltmadan önce daima doldur ma tapas›, tahliye tapas› ya da ya¤ se viye çubu¤u etraf›ndaki alan› temizle yiniz. Bu özellikle tozlu ya da kumlu
alanlarda ve araç asfaltlanmam›fl zeminlerde kullan›l›yorsa önemlidir. Tapa ve ya¤ seviye çubu¤u etraf›ndaki
alan›n temizlenmesi, toz ve kumun
motora ve di¤er mekanizmalara gire rek bunlara hasar vermesini önleyecektir.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 49 (1,1)
Bak›m
Motor ya¤› viskozitesinin (kal›nl›¤›n›n) yak›t ekonomisi ve so¤uk havada kullan›m üzerinde etkisi vard›r (ilk
çal›flt›rma ve ya¤ ak›fl›). Düflük viskoziteli motor ya¤lar› yak›t ekonomisini ve so¤uk hava performans›n› artt›rabilir fakat s›cak havalarda yeterli
ya¤lama için yüksek viskoziteli motor
ya¤lar› kullan›lmas› gerekir. Tavsiye
edilenden farkl› viskoziteye sahip
motor ya¤lar› kullan›lmas› motorun
hasar görmesine neden olacakt›r.
Motor ya¤› seçerken, arac›n›z›n bir
sonraki ya¤ de¤ifliminden önce hangi s›cakl›k aral›¤› içinde kullan›laca¤›n› düflününüz. Daha sonra afla¤›daki tablodan tavsiye edilen ya¤ viskozitesini seçiniz.
S›cakl›k
SAE Viskozite S›cakl›k Aral›¤›
°C -30
-20
-10
0
10
20
30
40
(°F)
-10
0
20
40
60
80
100
50
120
30
20W-40
15W-40
Motor Ya¤›
2
10W-30
3
5W-30
0W-30
*1
1
*1
4
: Sürüfl ve çevre koflullar› nedeniyle k›s›tl› kullan›m.
(Sürekli afl›r› yüklü ve yüksek h›zda kullan›m için tavsiye edilmez.)
5
6
7
8
9
7 49
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 50 (1,1)
Bak›m
DIfi BAKIM
D›fl Bak›mla ‹lgili Genel Uyar›
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kimyasal temizleyici ya da cila kullan›l›rken ürün kutusu üzerindeki
etikette yer alan kullan›m talimatlar›n›n takip edilmesi çok önemlidir.
Etiketteki tüm uyar› ve ikazlar›
okuyunuz.
Boya Bak›m›
Y›kama
Arac›n›z›n boyas›n› paslanmaya ve
bozulmaya karfl› korumak için arac›n›z› so¤uk ya da ›l›k su kullanarak
ayda en az bir kez olmak üzere s›k
s›k ve tamamen y›kay›n›z.
Arac›n›z› arazide kullan›yorsan›z,
her araziye ç›k›fl›n›z›n ard›ndan arac›n›z› y›kaman›z gerekir. Tuz, kir, çamur ya da di¤er yabanc› maddelerin
birikti¤i alanlar›n temizlenmesine
özel bir önem veriniz. Kap›lar›n alt
kenarlar›ndaki tahliye deliklerinin temizlenmesine özel bir önem veriniz.
7 50
Böcekler, katran, a¤aç reçinesi, kufl
pislikleri, sanayi kirlili¤i ve benzer
maddeler hemen temizlenmedi¤i
taktirde arac›n›z›n boyas›na zarar
verecektir.
Arac›n›z› sadece suyla y›kayarak bu
pislikleri tamamen temizleyebilirsiniz.
Boyal› yüzeylerde kullan›m› uygun
olan nötr bir sabun kullanabilirsiniz.
Y›kad›ktan sonra arac›n›z› so¤uk ya
da ›l›k su kullanarak iyice durulay›n›z. Sabunun araç üzerinde kurumas›na izin vermeyiniz.
‹KAZ
Arac›n›z› y›karken kuvvetli sabun,
deterjan ya da s›cak su kullanmay›n›z
ve arac› günefl alt›nda ya da kaporta
s›cakken y›kamay›n›z.
UYARI
Arac› y›kad›ktan sonra, frenlerin
sudan etkilenip etkilenmedi¤ini
görmek için arac› yavafl bir flekilde kullan›rken frenleri test
ediniz. Fren performans› azalm›flsa, araç düflük bir h›zda ilerlerken fren pedal›na hafifçe
basarak frenleri kurutunuz.
D‹KKAT
• Motor bölmesinin y›kanmas›
burada yer alan elektrik devrelerinde hasar meydana gelmesine neden olabilir.
• Motor bölmesini y›karken çok
dikkatli olunuz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 51 (1,1)
Bak›m
Cilalama
Su boya üzerinde damlac›klar halinde toplanm›yorsa cila yap›n›z.
Cila yapmadan önce arac› y›kay›n›z
ve kurutunuz. Kaliteli s›v› ya da pasta cila kullan›n›z ve üreticinin talimatlar›n› uygulay›n›z. Korumak ve parlakl›¤› artt›rmak için tüm metal parçalar› cilalay›n›z.
Leke temizleyici madde kullan›larak
ya¤, zift ve benzer maddelerin temizlenmesi durumunda genellikle boyan›n üzerindeki cila tabakas› zarar görecektir. Arac›n kalan k›sm›n›n cilalanmas›na gerek olmasa bile, bu
alanlar› mutlaka cilalay›n›z.
‹KAZ
• Kuru bir bezle kaporta üzerindeki
toz ve kirin silinmesi durumunda boya çizilecektir.
• Kromajl› veya alüminyum parçalar
üzerinde bulafl›k teli, afl›nd›r›c› temizlik maddeleri veya kuvvetli deterjanlar kullanmay›n›z. Bu, koruyucu tabakan›n hasar görmesine ve boyan›n renk de¤ifltirmesine ya da bo zulmas›na yol açabilir.
Boya Tamiri
Boyal› yüzeylerde meydana gelen
derin çiziklerinin ya da tafl çapaklar›n›n derhal tamir edilmesi gerekir. Havayla temas eden sac h›zla paslanmaya bafllayacak ve bu durumda tamir masraf› artacakt›r.
1
2
3
‹KAZ
Arac›n›z hasar görmüflse ve sac parça
tamiri ya da de¤iflimi gerekiyorsa, ta miri yapt›rd›¤›n›z servis noktas›nda tamir edilen parça ya da yeni parça üzerinde pas önleyici tedbirler uyguland›¤›ndan emin olunuz.
4
5
6
7
8
9
7 51
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 52 (1,1)
Bak›m
1
2
3
4
5
6
Parlak Metal Parçalar›n Bak›m›
Alt Gövde Bak›m›
• Zift ve böcek kal›nt›lar›n› temizlemek için zift temizleyici kullan›n›z,
spatula ya da sivri bir alet kullanmay›n›z.
• Parlak metal parçalar›n yüzeyini
paslanmaya karfl› korumak için bu
parçalar›n üzerine cila ya da krom
koruyucu sürünüz ve parlat›n›z.
• K›fl aylar›nda ya da sahil bölgelerinde, parlak metal parçalar›n üzerine daha kal›n bir tabaka halinde
cila ya da koruyucu uygulay›n›z.
Gerekiyorsa, parçalar›n üzerine
paslanmaya yol açmayan petrol jel
ya da benzer koruyucu maddeler
uygulay›n›z.
Kar ve buzun eritilmesi için kullan›lan
afl›nd›r›c› maddeler alt gövdede
birikebilir. Bu maddeler temizlenmezse, yak›t borular›, flasi, karter ve
egzoz sistemi gibi alt gövdede bulunan parçalar, paslanmaya karfl›
koruyucu tedbirler uygulanm›fl
olmas›na ra¤men h›zl› bir flekilde
paslanmaya bafllayacakt›r.
Arac›n alt k›sm›n› ve çamurluklar›n
içlerini ›l›k ya da so¤uk suyla ayda bir
kez, arac›n›z› arazi koflullar›nda kulland›ktan sonra ve her k›fl sonunda
y›kay›n›z. Arac›n bu bölümlerindeki
çamur ve kiri görmek kolay de¤ildir,
bu nedenle bu k›s›mlar› y›karken
özel bir özen gösteriniz. Çamuru
temizlemez, sadece ›slat›rsan›z, bu
yarardan çok zarar getirecektir.
Kap›lar›n alt kenarlar›nda ve flasi
parçalar›nda yer alan tahliye deliklerinin t›kanmamas› gerekir, bu noktalarda kalan su bu parçalar›n
paslanmas›na neden olabilir.
7
8
9
7 52
UYARI
Arac› y›kad›ktan sonra, frenlerin
sudan etkilenip etkilenmedi¤ini
görmek için arac› yavafl bir flekilde kullan›rken frenleri test
ediniz.
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 53 (1,1)
Bak›m
Alüminyum Jant Bak›m›
Alüminyum jantlar üzerinde fleffaf
koruyucu bir tabaka bulunur.
• Alüminyum jantlar üzerinde afl›nd›r›c› temizlik maddeleri, solvent ya
da tel f›rça kullanmay›n›z. Bunlar,
koruyucu tabakan›n çizilmesine ya
da hasar görmesine neden olacakt›r.
• Sadece nötr sabun ve nötr deterjan kullan›n›z ve y›kaman›n ard›ndan jantlar› iyice durulay›n›z. Ayr›ca, arac›n›z› tuzlanm›fl yollarda
kulland›ktan sonra jantlar› temizleyiniz. Bu flekilde paslanmay› önlemeye yard›mc› olabilirsiniz.
• Jantlar›n›z› yüksek h›zl› oto y›kama
f›rçalar› ile y›kamay›n›z.
• Asit içeren deterjan kullanmay›n›z.
Bu tip deterjanlar fleffaf koruyucu
tabakan›n hasar görmesine ve
paslanmaya neden olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7 53
PU_ENG_7.QXD
19/8/04 17:44
Page 54 (1,1)
Bak›m
‹Ç BAKIM
‹ç Bak›mla ‹lgili Genel Uyar›
1
2
3
4
Parfüm ve kozmetik ürünlerin ön panele temas etmemesi gerekir, aksi
taktirde bu tip kostik maddeler hasara ya da renk a¤armas›na neden olabilir. Parfüm ya da kozmetik ürünlerin
ön panele temas etmesi durumunda,
bu alanlar› derhal siliniz. Vinil döflemelerin nas›l temizlenece¤ini görmek için afla¤›daki aç›klamay› okuyunuz.
5
Döfleme ve ‹ç Panellerin
Temizlenmesi
6
Vinil
Vinil döfleme üzerindeki tozu ve derine ifllememifl kiri elbise f›rças› ya da
elektrik süpürgesi kullanarak temizleyiniz. Vinil yüzeyleri vinil temizleyicisi kullanarak temizleyiniz.
7
8
9
7 54
Kumafl
Kumafl döfleme üzerindeki tozu ve
derine ifllememifl kiri elbise f›rças› ya
da elektrik süpürgesi kullanarak temizleyiniz. Temizli¤i döfleme ve hal›
üzerinde kullan›lmas› uygun olan
nötr sabun solüsyonu kullanarak yap›n›z. Yeni lekeleri kumafl için uygun
leke temizleyicisi kullanarak derhal
temizleyiniz. Yeni lekeler derhal temizlenmezse, leke kumafl›n içine iflleyebilir ve kumafl›n rengi bozulabilir.
Ayr›ca yeterli bak›m yap›lmamas›
durumunda kumafl›n atefle karfl› direnci azalabilir.
D‹KKAT
Tavsiye edilen temizlik maddeleri ve temizlik yöntemleri d›fl›nda madde ya da yöntemler kullan›lmas› kumafl›n görünümünü
ve atefle karfl› gösterece¤i direnci olumsuz yönde etkileyebilir.
Emniyet Kemerinin
Temizlenmesi
Kemeri, döfleme ya da hal› temizli¤i
için uygun nötr sabun solüsyonu kullanarak temizleyiniz. Ürün üzerinde
bulunan talimatlar› uygulay›n›z. Kemerin boyanmas› ya da çamafl›r suyuna sokulmas› kemerin dayan›kl›l›¤›n› azaltacakt›r.
Camlar›n ‹ç K›s›mlar›n›n
Temizlenmesi
Camlar›n iç k›s›mlar› puslan›rsa
(ya¤l› bir tabakayla kaplan›rsa), cam
temizleyici kullan›lmas› gerekir. Cam
temizleyici üzerindeki talimatlar›
uygulay›n›z.
‹KAZ
Arka cam›n iç yüzeyini kaz›may›n›z
ve çizmeyiniz. Aksi taktirde, arka cam
rezistans› tellerinin k›r›lmas›na neden
olabilirsiniz.
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 1 (1,1)
Teknik Özellikler / 8-2
1
2
3
4
5
6
7
Teknik Özellikler
8
9
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 2 (1,1)
Teknik özellikler
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Burada verilen teknik özellikler ve de¤erler sadece genel bilgilerdir. Daha kesin ve güncel bilgi için lütfen Kia yetkili
servisine baflvurunuz.
1
Boyutlar
mm
1 Ton
2
Uzun Gövde
3
2WD
4
5
Ekstra Uzun Gövde
Konu
4WD
Standart
kabin
King
kabin
4,805
5,450
5,425
1,740
1,740
1,750
1,750
1,970
2,090
2,090
2,095
2,095
1,505
1,505
1,505
1,470
1,470
Standart
kabin
Çift
kabin
Standart
kabin
King
kabin
Çift
kabin
Toplam uzunluk
4,820
4,805
5,120
5,110
5,120
4,820
4,820
Toplam genifllik
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1,740
1.4 Ton
Uzun Gövde
(Yüksek kasal›)
Standart Standart
kabin
kabin
Çift
kabin
6
Toplam yükseklik
1,975
1,975
7
Ön iz aç›kl›¤›
1,490
1,490
Arka iz aç›kl›¤›
1,340
1,340
1,340
1,340
1,340
1,460
1,460
1,460
1,270
1,270
8
Dingil mesafesi
2,415
2,415
2,615
2,615
2,615
2,415
2,415
2,415
2,810
2,810
Uzunluk
2,810
1,870
3,110
2,860
2,185
2,810
2,810
1,870
3,400
3,135
9
Kasa
Genifllik
1,630
1,630
1,630
1,630
1,630
1,630
1,630
1,630
1,650
1,650
Yükseklik
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
*1)
Not
*1)
2.7L Motor / 2.5L Motor
8 2
1,970
*1)
1,970
*1)
1,970
/ 2,040
/ 2,040
/ 2,040
1,490
1,490
1,490
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 3 (1,1)
Teknik özellikler
Lastikler
Ön
Konu
Standart kabin
2WD
Lastik
2WD
Bijon s›kma torku
kg·m (lb·ft, N·m)
fiiflirme
bas›nc›
kg/cm2 (psi, bar)
Lastik
fiiflirme
bas›nc›
kg/cm2 (psi, bar)
Lastik
5.00R12-8PR
195R14-6PR
*1)
Çift kabin
195R14-6PR
*1)
3.2 (45, 3.1)
145R13-8PR
4.0 (57, 3.9)
Yüksek kasal›
195R14-8PR
*2)
3.2 (45, 3.1)
195R14-8PR
4.0 (57, 3.9)
6.70R14-8PR
*2)
4.2 (60, 4.1)
6.70R14-8PR
4.4 (62, 4.3)
King kabin
Standart kabin
4WD
Arka
King kabin
3.2 (45, 3.1)
145R13-8PR
*a)
6.70R14-10PR
*2)
4.2 (60, 4.1)
6.70R14-10PR
4.8 (68, 4.7)
Standart kabin
6.50R16-10PR
*3)
4.7 (67, 4.6)
5.50R13-8PR
3.6 (51, 3.5)
9.0 ~12.0 (65~87, 88~108)
*2)
19.0 ~22.0 (137~159, 186~216)
*3)
45.0 ~50.0 (326~362, 441~490)
2
4.0 (57, 3.9)
Çift kabin
*1)
1
Not
3
4
1 Ton
5
6
1.4 Ton
7
19.0~22.0 (137~159, 186~216)
8
Not
a)
Arka lastik: 145R13-8PR (Avrupa için)
9
8 3
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 4 (1,1)
Teknik özellikler
Konu
Malzeme
1
Ebat
Standart kabin
Off set (mm)
King kabin
PCD (mm)
2
Ebat
3
Çift kabin
PCD (mm)
Jant
4
Off set (mm)
Ebat
4WD
5
Off set (mm)
PCD (mm)
Ebat
6
1.4 Ton
Off set (mm)
PCD (mm)
7
8
9
8 4
Ön
Arka
Çelik
Çelik
5J x 14
3.5J x 12
35 ± 1
87.5 ± 1
139.7 ± 0.13
145 ± 0.13
5J x 14
4J x 13
35 ± 1
94 ± 1
139.7 ± 0.13
145 ± 0.13
5J x 14
5J x 14
42 ± 1
42 ± 1
160 ± 0.13
160 ± 0.13
5.5J x 16WDC
4.0J x 13WDC
107 ± 1
95 ± 1
203.2 ± 0.13
170 ± 0.13
Not
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 5 (1,1)
Teknik özellikler
Kapasiteler
Ya¤
Motor ya¤› *1
(filtre de¤ifliminde)
Düz flanz›man ya¤›
2.5L
2WD
2.7L
4WD
3.0L (1.4 ton)
2.5L
2WD
2.7L/3.0L
4WD 2.7L/3.0L
Transfer kutusu hidroli¤i (baz› tiplerde)
Diferansiyel ya¤›
LSD’li
LSD’siz
4WD (ön)
Hidrolik direksiyon
So¤utma suyu
Fren/debriyaj hidroli¤i
Yak›t
*1
2.5L
2.7L
3.0L
5.7
7.4
7.9
7.9
2.4
2.2
2.2
Hacim
l (6.0 US qt.)
l (7.8 US qt.)
l (8.3 US qt.)
l (8.3 US qt.)
l (2.5 US qt.)
l (2.3 US qt.)
l (2.3 US qt.)
1.1 l (1.2 US qt.)
1.6 l (1.7 US qt.)
1.6 l (1.7 US qt.)
1.3 l ~1.4 l
(1.4 ~ 1.5 US qt.)
1.1 l ~1.2 l
(1.2 ~ 1.3 US qt.)
12.6 l (13.3 US qt.)
11.2 l (11.8 US qt.)
11.4 l (12.0 US qt.)
0.35 l (0.37 US qt.)
60 l (15.9 US gal)
S›n›fland›rma
1
API Service CF-4 üstü
SAE 10W-30
2
3
API Service GL-4
SAE 75W-85 (ömür boyu kullan›m)
4
API Service GL-4
SAE 75W-85 (ömür boyu kullan›m)
API Service GL-5 (SAE 85W-90)
5
API Service GL-5
(SAE 90)
6
PSF-III
7
8
Etilen glikol bazl›
radyatör
9
FMVSS116 DOT-3
veya DOT-4
-
Sayfa 7-51’deki tavsiye edilen viskozite de¤erlerine bak›n›z.
8 5
PU_ENG_8.QXD
19/8/04 17:46
Page 6 (1,1)
Teknik özellikler
Ampuller
1
2
3
4
5
6
Motor
AMPUL
Far (K›sa/Uzun)
Ön sinyal lambalar›
Park lambalar›
Yan sinyal lambalar› (baz› tiplerde)
Ön sis lambalar› (baz› tiplerde)
Fren ve arka lambalar
Arka sinyal lambalar›
Geri vites lambas›
Arka sis lambalar› (baz› tiplerde)
Plaka lambalar›
Ön harita lambas›
Tavan lambas› (baz› tiplerde)
7
8
9
8 6
Watt
1 Ton
55/60
21
5
5
27
21/5
21
21
21
10
10
10
1.4 Ton
55/60
21
5
5
27
21/5
21
21
10
10
10
Konu
Tip
Çap x strok (mm)
S›k›flt›rma oran›
Silindir hacmi (cc)
Akü (AH)
Alternatör (V-A)
Marfl motoru (V-kw)
1 Ton
1.4 Ton
2.5L
2.7L
3.0L
4 silindirli
dizel
91.1 x 95.0
20.5
2,476
100
12-75
12-2.2
4 silindirli
dizel
94.5 x 95.0
21.5
2,665
100
12-60
12-2.2
4 silindirli
dizel
98.0 x 98.0
22
2,957
100
12-60
12-2.2
PU_ENG_9.QXD
20/8/04 9:48
Page 1 (1,1)
1
2
3
4
5
6
7
8
Dizin
9
PU_ENG_9.QXD
20/8/04 9:48
Page 2 (1,1)
Dizin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
D
Acil Durum Aletleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Akü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32
Al›flt›rma (Rodaj) Süresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Ampullerin De¤ifltirilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-42
Anahtarlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Anten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
Arac›n Acil Durumda Çal›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Arac›n Çal›flt›r›lmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Araç Sahibinin Yapabilece¤i Bak›m Çal›flmalar› . . . . . 7-8
Arka Kapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32
Afl›r› Yükleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19
Aynalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-35
D›fl Alet Kutusu (sadece 1.4 ton modeli) . . . . . . . . . . 3-42
D›fl Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-50
D›fl Görünüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Di¤er Sürücüleri Uyarmak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Dörtlü Flaflör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Dört Tekerlekten Çekifl (4WD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-47
Düz Vites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
B
Bak›m ‹fllemleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
Bu K›lavuz Nas›l Kullan›l›r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
C
Camlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Ç
Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12
9 2
E
Ekonomik Kullan›m ile ‹lgili Tavsiyeler . . . . . . . . . . . 5-5
El Freni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21
Elektrik Devrelerinin Korunmas› . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7
Emisyon Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Emniyet Kemerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Eflya Gözleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-37
Etiketlerle ‹lgili Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-20
F
Fren Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Frenler ve Debriyaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20
PU_ENG_9.QXD
20/8/04 9:48
Page 3 (1,1)
Dizin
G
K
Gösterge Tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
Kap› Kilitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Kaput . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
Klima Kontrol Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-34
Kilitli Diferansiyel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Koltuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
Kontak Anahtar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Kullan›m Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
H
Hararet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Hava Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-28
Hidrolik Direksiyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-23
‹
‹ç Bak›m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-54
‹ç Görünüfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
‹ç Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-36
‹ç Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-39
J
L
Lambalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-27
Lastik Patlarsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-17
M
Motor Bölmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
Motor So¤utma Sistemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-17
Motor Ya¤› ve Ya¤ Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13
Jantlar ve Lastikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-35
1
2
3
4
5
6
7
Ö
8
Ön Cam Bu¤u ve Buz Çözme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-44
Özel Sürüfl Koflullar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
9
9 3
PU_ENG_9.QXD
20/8/04 9:48
Page 4 (1,1)
Dizin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P
Ü
Periyodik Bak›m Program› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Polen Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-29
Üretici Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
R
Rezistans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-33
Römork Çekme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
S
Silecek Lastikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-30
Silecek ve Y›kama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-31
T
Tahrik Kay›fllar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-22
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
U
Uyar› ve Gösterge Lambalar› . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
Uygunluk De¤erlendirme Kuruluflu . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
9 4
Y
Ya¤ Teknik Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-48
Ya¤lama Maddeleri ve S›v›lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25
Yak›t Depo Kapa¤› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34
Yak›t Filtresi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-26
Yola Ç›kmadan Önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Yan Kapak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33

Benzer belgeler