OLE-24MCSG Multi Split Klima Kaset Tipi İç Ünite

Yorumlar

Transkript

OLE-24MCSG Multi Split Klima Kaset Tipi İç Ünite
Multi Kaset Tipi Split Klima
OLE24MCSG
KULLANMA KILAVUZU
MULTI KASET TP SPLIT KLMA
MODEL
OLE24MCSG
KULLANMA KILAVUZU
• Klimalar( seçtiiniz için teekkür ederiz, lütfen kullan(ma balamadan önce bu kullan(c( k(lavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride
bavurmak üzere saklay(n. Kullan(c( K(lavuzunu kaybetmeniz durumunda yerel temsilciniz ile iletiime geçebilir ya da elektronik
versiyonu için www.gree.com adresini ziyaret edebilir veya [email protected]om.cn adresine e-posta gönderebilirsiniz.
• GREE, ürün geliimi nedeniyle haber vermeksizin deiiklik yap(labilecek bu k(lavuzu yorumlama hakk(n( sakl( tutar.
• Zhuhai merkezli GREE Elektrikli Aletler irketi bu k(lavuzu son yorumlama hakk(n( sakl( tutar.
KullanBcB UyarBsB
ÇalBtBrBrken, birlikte çalBan iç ünitenin tüm kapasitesi dB ünitenin kapasitesinin % 150'sini
geçmemelidir. Aksi takdirde, soutma (BsBtma) kapasitesinde yetersizlie neden olur.
Her bir iç üniteye bir Kesici (veya sigorta) monte edilmesi gerekmektedir ve kapasite iç
ünitenin elektrik parametresine göre olmalBdBr; tüm iç ünitelerin bir toplam Anahtar ile
merkezi olarak kontrol edilmesi gerekmektedir, acil durumda bu Anahtar elektrik güç
kaynaBnB kesebilir. Her iç ünite üzerindeki Kesici (veya sigorta) kBsa devre önleme ve
anormal aBrB yükten kaçBnma ilevine sahiptir, normal durumda balB olmalBdBr. Tüm iç
ünitelerin güç kaynaBnB kontrol eden toplam anahtar. ç ünite üzerinde temizleme ve bakBm
ii yürütülmeden önce, toplam güç kaynaB anahtarBnB kapatmak çok önemlidir.
Üniteleri baarBlB bir ekilde açmak için, ana güç dümesi çalBtBrmaya balamadan 8 saat
önce açBlmalBdBr.
Kapatma sinyalini aldBktan sonra, her iç ünite, bir sonraki ileme hazBrlanBrken eanjörde
kalan soutma havasBndan ya da kalan BsBtma havasBndan faydalanmak için 20-70 sn daha
çalBmaya devam eder. Bu normal bir durumdur.
ç ünitenin seçilen çalBma modu, dB ünitenin çalBma modu ile çatBtBBnda, arBza BBB iç
ünite veya uzaktan kumanda üzerinde 5 sn sonra yanBp söner, ardBndan iç ünitenin
çalBmasB durur. Bu durumda, çalBmayB normal hale getirmek için iç ünitenin çalBma
modunu dB ünitenin modu ile çatBmayacak bir moda getirin. Soutma modu, kurutma
modu ile çatBmaz; fan modu da herhangi bir mod ile çatBmaz.
Cihaz çamaBrhane gibi nemli ortamlara kurulmamalBdBr.
Tüm kutuplarBnda en az 3mm kontak ayrBmB olan bütün kutuplarB ayBran bir balantB kesici
anahtar, sabit kablo tesisatBna balanmalBdBr.
TaBma/saklama sBcaklBB (-25-55 °C) ile ilgili bilgiler eksik
Son kullanBcB tarafBndan salanan ana alter: ana alter kolu, siyah ya da gri olmalBdBr,
asma kilit ile "KAPALI" konumda kilitlenebilir.
Ana balantB kesme cihazB kBlavuzda açBklanmalBdBr ve yükseklik 0,6-1,7m olarak tavsiye
edilmelidir.
ABrB akBm korumasB gereklidir (EN 60947-3, EN 60947-2).
Ünitenin soutma aral44, d4 ortam s4cakl44d4r -5~48°C DB, ünitenin 4s4tma aral44 d4
ortam s4cakl44na eittir (sadece 4s4 pompas4 tipi ünite için) -15~27°C WB.
Bu cihaz 8 ya ve üstü çocuklar, fiziksel, duyusal ya da zihinsel aç4dan k4s4tl4 kapasiteye
sahip kiiler ya da bilgi ve deneyim sahibi olmayan kiiler taraf4ndan gözetim alt4nda ya da
güvenli kullan4m ekli, muhtemel tehlikeler hakk4nda bilgi verilmesi kouluyla kullan4labilir.
Çocuklar4n cihazla oynamas4na izin verilmemelidir. Gözetim alt4nda olmad4klar4 sürece,
temizlik ve bak4m ilemleri çocuklar taraf4ndan yap4lmamal4d4r.
Besleme kablosu hasar gördüü takdirde, bir tehlike yaratmamak için kabloyu imalatç4,
onun servis acentesi veya bunun gibi kalifiye kiiler deitirmelidir.
Cihaz montaj4 ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak yap4lmal4d4r.
Bu ürünün doru ekilde bertaraf edilmesi
Bu iaret bu ürünün AB içinde dier ev at4klar4yla birlikte bertaraf
edilmemesi gerektiini belirtir. Denetimsiz at4klar4n çevreye veya insan
sal44na zarar vermesini önlemek için materyal kaynaklar4n sürdürülebilir
yeniden kullan4m4n4 tevik etmek üzere cihaz4 sorumlulukla geri dönütürün.
Kullan4lm4 cihaz4n4z4 iade etmek için iade ve toplama sistemlerini kullan4n4z
veya ürünün sat4n al4nd44 bayiye bavurunuz.
dönütürme amaçl4 olarak bu ürünü alabilirler.
Çevre için güvenli bir geri
çindekiler
1 Güvenlik Bilgileri ........................................................................................................ 1
2 Kaset Tipi ç Ünitenin Kurulumu ................................................................................ 2
2.1 Kurulum boluklar=n=n ematik diyagram= ...........................................................2
2.2 ç ünitenin kurulum yerini seçmek .......................................................................2
2.3 Önemli uyar=: .....................................................................................................3
2.4 Tavan aç=kl==n=n boyutlar= ve kald=rma vidas=n=n konumu (M10) ..................... 3
2.5 Kald=r=lan kliman=n ana gövdesi ..........................................................................4
2.6 Soutucu borusunun balanmas= .......................................................................5
2.7 Drenaj hortumu ...................................................................................................6
2.8 Talimat ................................................................................................................8
2.9 Elektrik tesisat= ....................................................................................................9
2.10 Panelin kurulumu .......................................................................................... 10
3 Kaset Tipi ç Ünite için Bileenler ve Parça simleri ............................................... 13
4 Çal=ma S=cakl== Aral== ......................................................................................... 14
5 Bir Acil Durumla Kar=la=ld==nda Çal=t=rma Yöntemi ........................................... 14
6 Ar=za Giderme ......................................................................................................... 15
7 Bak=m Yöntemi ........................................................................................................ 17
7.1 Hava filtresini temizlenmesi ............................................................................. 17
7.2 Temiz hava giri =zgaras= ................................................................................. 18
7.3 Hava temizleyici kurulumu ve deiimi ............................................................ 18
7.4 Ç=k= Hava Delii ve Yüzey Panelinin Temizlenmesi ...................................... 19
7.5 Mevsimsel kullan=mdan önce ya da sonra bak=m ............................................ 20
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
1 Güvenlik Bilgileri
Lütfen bu üniteyi kullanmadan önce bu k5lavuzu dikkatle okuyun ve bu k5lavuzdaki
talimatlara göre doru bir ekilde çal5t5r5n.
Bu iki iaretin anlam5na özellikle dikkat edin:
Uyar! : Bu iaret, yanl5 çal5t5rma durumunda kazalara ya da kötü bir hasara neden
olunabilecei anlam5na gelir.
Not! : Bu iaret, yanl5 çal5t5rma durumunda kazalara ya da eyan5n kayb5na neden
olunabilecei anlam5na gelir.
Dikkat:
Yetersiz kapasiteye sahip sigortalar5 kullanmay5n ya da sigorta yerine demir parças5
kullanmay5n, aksi takdirde ar5za veya yang5n meydana gelebilir.
Ar5za durumunda hemen ana güç anahtar5n5 kapat5n (yanma kokusu alma gibi).
Odaya oksijen s5zmas5n5 önlemek için havaland5rmay5 koruyun.
Drenaj deliine ya da ç5k5 hava deliinin içine parmak veya sopa benzeri eyler
sokmay5n.
Ünitenin kendi a5rl55n5 ta5yabilecei bir yere kurulu olduundan emin olun. Yer
yeterince güçlü deilse, klima düebilir ve kazalara neden olabilir.
Ünitenin yüzeyine herhangi bir yal5 boya veya böcek ilac5 püskürtmeyin veya
bulat5rmay5n, aksi takdirde, yang5na neden olunabilir.
Klimay5 tamir etmeye çal5may5n. Klimay5 tamir etmesi veya ta5mas5 için lütfen uzman
personel ile irtibata geçin.
Tüm kutuplar5nda en az 3mm kontak ayr5m5 olan bütün kutuplar5 ay5ran bir balant5
kesici anahtar, sabit kablo tesisat5na balanmal5d5r.
Not! :
Su, soutucu kaça5, elektrik çarpmas5 veya yang5n5 önlemek için kablo, drenaj borusu
ve tüplerin doru ekilde baland55ndan emin olun.
Kliman5n etkin biçimde topraklanmas5n5 temin etmek ve elektrik çarpmas5n5 önlemek
için ana güç toprak balant5s5 yap5labilir olmal5d5r. Topraklama hatt5n5 gaz borusu, su
borusu, paratoner ya da telefon balant5 hatt5na balamay5n.
Klima en az 5 dakikal5k kullan5mdan sonra kapat5lmal5d5r, aksi halde ünitenin süresi
etkilenir.
Çocuklar5n klimay5 çal5t5rmas5na izin vermeyin.
Üniteyi 5slak elle çal5t5rmay5n.
Kanall5 Split Ünite Kanall5 Split Ünite
Klimay5 temizlemeden veya filtreyi deitirmeden önce lütfen ana güç kayna5n5
kapat5n.
Ünite uzun süre kullan5lmayacaksa ana gücü kesin.
2 Kaset Tipi ç Ünitenin Kurulumu
2.1 Kurulum boluklar5n5n ematik diyagram5
Duvar
yüzeyi
D
uva
Duvar
yüzeyi
DUVAR
OLE12MCSG
OLE18MCSG
OLE24MCSG
birim: mm
Yer
yüzeyi
ekil 1
2.2 ç ünitenin kurulum yerini seçmek
1). Engel iç ünitenin havaland5rma giri veya ç5k55ndan uzakta olmal5d5r ki hava ak55 tüm
odaya verilebilsin.
2). Kurulumun, kurulum boluklar5 ematik diyagram5n5n gerekliliklerine uygun olarak
yap5ld55ndan emin olun.
3). ç ünitenin a5rl55n5n 4 kat5na dayanabilecek ve çal5ma gürültüsünü ve titreimi
art5rmayacak yap5da bir yer seçin.
4). Kurulum yerinin yatay olmas5 gerekmektedir.
5). Younlam5 suyun kolayca tahliye edilebilecei ve d5 ünite ile kolayca
balanabilecei bir yer seçin.
6). Temizlik ve bak5m için yeterli boluk b5rak5lmal5d5r. ç ünite ile zemin aras5ndaki a5rl5k
en az 2500mm olmal5d5r.
7). C5vad5ra c5vatas5n5 takarken, kurulum yerinin ünitenin 4 kat5 a5rl55 kald5r5p
kald5rmayaca5n5 kontrol edin. Eer kald5rm5yorsa kurulumdan önce salamlat5r5n.
(Kurulum kartonuna bavurun ve takviye edilmesi gereken yerleri tespit edin)
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
Not! :
Etrafta, ;s; eanjöründe ve yemek odas; ve mutfaktaki su pompas;nda, ;s; eanjörünün
kapasitesini düürecek, su s;z;nt;s;na neden olabilecek ve su pompas;n;n anormal bir ekilde
çal;mas;na neden olabilecek çok miktarda lamba isi ve yap;m; toz olacakt;r. Böyle bir
durumda aa;daki ilemler uygulanmal;d;r:
Ocak üstü aspiratörünün lamba sisini, klima taraf;ndan çekilmeden önce giderecek
kapasitede olduundan emin olun.
Klimay; mutfaktan uzak tutun, böylece lamba sisi klima taraf;ndan çekilmeyecektir.
2.3
Önemli uyar;:
1). yi bir performans elde etmek için, ünite mutlaka bir profesyonel taraf;ndan bu
talimatlara uygun olarak kurulmal;d;r.
2). Kurulumdan önce Gree taraf;ndan özel olarak atanm; yerel tamir departman; ile
iletiime geçin.
Gree taraf;ndan özel olarak atanm; yerel bir tamir departman;
taraf;ndan kurulmam; bir ünitenin neden olduu herhangi bir ilev bozukluu temas
kurulan i orta; taraf;ndan zaman;nda ilgilenilmeyebilir.
S4G (ç ünite)
780 (Kald;rma vidas; çubuklar; aras;ndaki
mesafeler)
890*1 (Tavan aç;kl;;)
950 (Dekore edilmi yüzey tahtalar;)
2.4 tavan aç;kl;;n;n boyutlar; ve kald;rma vidas;n;n konumu
(M10)
Soutucu ak;kan borusu
Kald;rma vidas; (X4)
6S0 (Kald;rma vidas; çubuklar; aras;ndaki mesafeler)
840 (ç ünite)
890 (Tavan aç;kl;;)
950 (Dekore edilmi yüzey tahtalar;)
ekil.2 Mod kurulum boyutu
Kanall5 Split Ünite Kanall5 Split Ünite
OLE12MCSG
OLE18MCSG
OLE24MCSG
Tavandaki deliklerin delinme ilemi profesyonel personel taraf5ndan yap5lmal5d5r.
Kurulum ünitenin ana gövdesi içindir
Tavan
Üst 20
ekil 3
Notlar:
* iaretli tavan aç5kl5klar5 için boyut 910 mm kadar geni olabilir. Ancak tavan ve dekore
edilmi yüzey tahtalar5n5n çak5an bölümleri 20 mm'den az tutulmamal5d5r.
2.5 Kald5r5lan kliman5n ana gövdesi
1). ç ünitenin kurulumu için birinci ad5m.
Kald5rma stand5n5 kald5rma vidas5na tuttururken kald5rma stand5n5n üst ve alt5ndaki
somun ve contay5 tek tek kullan5n. Conta demiri tahtas5n5n kullan5m5 contan5n k5r5lmas5n5
engeller.
2). Kurulum kartonunu kullan5n
a) Tavan aç5kl55n5n boyutu hakk5nda lütfen kurulum kartonuna bavurun.
b) Tavan aç5kl55n5n merkezi iareti kurulum kartonunda iaretlenmitir.
c) Kurulum kartonunu c5vatalarla (3 parça) üniteye monte edin ve havaland5rma
ç5k55ndaki drenaj borusunun aç5s5n5 c5vata ile sabitleyin.
3). Üniteyi uygun kurulum yerine göre ayarlay5n. (Bak5n5z: ekil 3.4) Ünitenin yatay olup
olmad55n5 kontrol edin.
ç drenaj pompas5 ve bobber anahtar5 iç üniteye dahildir, her ünitenin 4 aç5s5n5n da yatay
olduunu su terazisi ile kontrol edin. (Eer ünite younlam5 su ak55n5n ters yönüne doru
meyilliyse, bobber anahtar5n5n ve suyun damlamas5nda sorunlar ç5kabilir.)
5). Contan5n k5r5lmas5n5 engellemek için kullan5lan conta demirini geri çekin ve üzerine
somunu s5k5t5r5n.
6). Kurulum kartonunu çekin.
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
Somun (salanacakt7r)
Conta (ek)
Yerletirin
kald7rma stand7
Conta demiri tahtas7
(ilave)
S7k7n (çifte somunlar)
[Kald7rma aya7n7 düzgün bir ekilde sabitleyin]
[Contay7 düzgünce s7k7n]
D7 borunun aç7lar7ndan birinin c7vatas7 tahliye
boluunun aç7s7na sabittir
Tavan aç7kl77n7n
merkezi \~.
Kurulum kartonu
Su kald7rac7
Polietilen boru
C7vata (ek)
C7vata (ek)
[Kurulum kartonunu sabitleyin]
ekil 4
Not! :
Kliman7n yerinden kopmas7n7 engellemek için lütfen somunlar7 ve c7vatalar7 iyice s7k7n.
2.6 Soutucu borusunun balanmas7
1). Boruyu üniteye balarken veya üniteden ç7kar7rken, hem somun anahtar7 hem de tork
anahtar7 kullan7n. ekil 5’te gösterildii gibi.
2). Baland77nda, konik c7vatan7n hem iç hem de d7 k7sm7na motor ya7 sürün, elle
vidalay7p somun anahtar7 ile s7k7t7r7n.
3). S7k77p s7k7mad77n7 kontrol etmek için form 1’e bavurun (çok s7k7 olmas7 somunu
bozabilir ve s7z7nt7ya yol açabilir).
4). Gaz s7z7nt7s7 olup olmad77n7 görmek için balant7 borusunu inceleyin, sonra da ekil
5’te gösterilen 7s7 yal7t7m ilemini uygulay7n.
5). Gaz borusunun kablo ara yüzünü sararken ve gaz toplama tüpünün 7s7 korumas7 için
yaln7zca orta sünger kullan7n.
KanallB Split Ünite KanallB Split Ünite
Donma motoryaBnB
buraya sürün
Orta sünger (ek) (kablo ara
yüzünü mühürleme hasBrB ile
sarBn)
Vida diini sBkBn (x4)
Tork anahtarB
SBvB iç tüpün BsB
koruma kaplamasB (ek)
(sBvB tüp için)
Boru anahtarB
Gaz toplama tüpü
Kablo ara yüzü
HavalB somun
Gaz toplama tüpünün BsB
koruma kaplamasB (ek)
(gaz tüpü için)
SBvB iç tüp
ekil 5
Form 1: Somunu sBkBtBrmak için gereken sBkBtBrma gücü
Çap (inç)
Yüzey kalBnlBB (mm)
SBkma torku (N • m)
CD1/4’’
> 0,5
15-30 (N • m)
CD3/8’’
>0,71
30-40 (N • m)
01/2’’
>1
45-50 (N • m)
CD5/8’’
>1
60-65 (N • m)
CD3/4’’
>1
70-75 (N • m)
2.7 Drenaj hortumu
1). Drenaj hortumunu takBn
a) Drenaj hortumunun çapB balantB borusunun çapBna eit veya bundan büyük
olmalBdBr. (Polietilen borunun çapB: DB çap 25mm Yüzey kalBnlBB <1,5 mm)
b) Drenaj hortumu kBsa olmalBdBr ve hava kabarcBB oluumunu önlemek için sarkBtma
eimi 1/100'den daha az olmalBdBr.
c) Drenaj hortumu yeterli sarkBtma eimine sahip deilse, drenaj yükseltme borusu
eklenmelidir.
d) Drenaj hortumunun bükülmesini engellemek için kaldBrma standB ile arasBndaki
mesafe 1 ile 1,5 metre arasBnda olmalBdBr.
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
X (yanl5)
O (Doru) 1/100 veya daha fazla eim
ekil 6
e) Ekteki hortum ve kelepçeyi kullan5n. Drenaj borusunu drenaj deliine yerletirin ve
ard5ndan kelepçe ile s5k5lat5r5n.
f)
Is5y5 izole etmek için drenaj hortumunun kelepçesi üzerindeki büyük süngeri sar5n.
g) ç drenaj hortumuna 5s5 yal5t5m5 yap5lmal5d5r.
Sünger (ek)
Kelepçe (ek)
Kelepçe
Sünger (gri)
Drenaj hortumu
4mm alt5
ekil 7
2). Drenaj kald5rma borusu notu
a) Drenaj kald5rma borusunun kurulum yükseklii 280mm’den az olmal5d5r.
b) Drenaj kald5rma borusu ünite ile doru bir aç5 meydana getirmelidir ve üniteye
uzakl55 300mm’yi geçmemelidir.
Kald5rma stand5
300mm içerisinde
Drenaj
hortumu (ek)
Drenaj
yükseltme
Tavan
Kelepçe (ek)
ekil 8
500mm alt5
280mm alt5
Kanall2 Split Ünite Kanall2 Split Ünite
2.8 Talimat
1). Drenaj hortumunun gereksiz d2 kuvvetlere katlanmak zorunda kalmamas2 için eklenen
drenaj hortumunun eimi 75mm içinde olmal2d2r.
500 mm alt2
75 mm alt2
Drenaj hortumu (ek)
ekil 9
2). Birkaç drenaj hortumu bir araya getirilecekse, drenaj hortumunu aa2daki ileme göre
kurun.
100mm üstü
Drenaj hortumunun T-jointi
Seçilen balant2 drenaj hortumunun özellikleri ünitenin çal2ma kapasitesine uygun olmal2d2r.
ekil 10
3). Kurulumdan sonra hortumun düzgünlüünü kontrol edin.
a) Tahliye durumunu ç2k2 deliinden veya test deliinden 600cc suyu yavaça dökerek
kontrol edin.
b) Elektrik devresinin kurulumundan sonra tahliyeyi soutma durumunda kontrol edin.
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
[Dökme ekli] Tamir amaçl?
Drenaj hortumu
Test delii kapa?
tahliye delii (plastik durdurucu dahildir)
(tahliye kanal?ndaki suyu bu ç?k? deliini
kullanarak tahliye edin)
Test delii
100mm üstü
<Test deliinden suyun dökülmesi>
Plastik su kab? (Borunun uzunluu
yakla?k 100mm olmal?d?r.)
<Ç?k? delii terminalinden suyun dökülmesi>
ekil 11
2.9 Elektrik Kablolamalar?
Not: Her iç ünitenin gücü d? üniteye balanmal?d?r.
Elektrik tesisat? ile ilgili olarak, lütfen üniteye ekli devre emas?na bak?n.
Elektrik tesisat?n?n tüm kurulumu, profesyonel personel taraf?ndan yap?lmal?d?r.
Topraklama ilemi uygulay?n.
Balant? ünitesi ve kumandan?n kablolama yöntemi 1).
Balant? kablolar? (iletiim):
a) Elektrik kutusu kapa?n? aç?n (1), kabloyu (iletiim) lastik fiten A çekin ve bunlara tek
tek darbeli raptiye uygulay?n.
b) ç ünite devre emas?na göre kablolama.
2).
Baland?ktan sonra darbeli raptiye sabitleyin.
3).
Elektrik kablosunun üzerine küçük sünger uygulay?n (younlama önlemek için sar?n)
4).
Balant?dan sonra s?k?ca darbeli raptiye uygulay?n ve ard?ndan elektrik kutusuna
sabitleyin (1) ve (2).
5).
Kablolar? (iletiim) kasan?n boru deliinden ve cihaz?n alt?ndan yukar?ya doru
balay?n, ard?ndan kahverengi kabloyu terminal panosu "3"e, siyah kabloyu (iletiim
kablosu) terminal panosu "2"ye; mavi kabloyu terminal panosu "N(1)"e balay?n ve
topraklama kablosunu ise elektrik kutusu üzerindeki vida terminaline balay?n.
Kanall6 Split Ünite Kanall6 Split Ünite
ç üniteye
d6 üniteye
güç kayna6
3 terminal panosuna
4 lastik kablo göbei
Darbeli raptiye
Kablo çaprazlama ilmei
Elektrik kutusu kapa6 (2)
Elektrik kutusu kapa6 (1)
Kablo
çaprazlama
ilmei
Buradan su s6z6nt6s6n6
önlemek için burada
ekil 12
2.10 Panelin kurulumu
1). Paneli iç ünite gövdesine, panelin sal6n6m kanat motoru, iç ünitenin panelinin boru
tesisat6 konumuna denk gelecek ekilde ekil 13’de gösterildii gibi ayarlay6n.
2). Paneli tak6n
Paneli geçici olarak iç üniteye tak6n. Kurarken, sal6n6m kanad6n6n z6t taraf6nda yer
alan kanca üzerindeki mandal6 iç ünitenin paneline as6n. (2 konum)
Kalan 2 mandal6 iç ünitenin yanlar6ndaki kancalara as6n. (Ç6k6 kablosunun
s6zd6rmazl6k malzemesine yakalanmamas6 için dikkatli olun.)
Mandallar6n alt6ndaki 4 alt6gen viday6 yakla6k 15mm vidalay6n. (Panel yükselir)
Levhan6n tavana iyi biçimde balanmas6 için paneli ekil 13'de gösterildii gibi ok ile
iaretli yöne doru çevirerek ayarlay6n.
Vidalar6 panel ile iç ünite gövdesi aras6ndaki s6zd6rmal6k materyalinin kal6nl66 58mm’ye düene kadar s6k6t6r6n.
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
Kanca
Mandal
Boru konumu
Sal0n0m kanat motoru
S0zd0rmazl0k malzemesi
ç ünite
Tavan
5 mm ila 8mm
Hava ç0k00 delii
Dekorasyon paneli
ekil 13
Notlar:
Vidalar0n düzgünce s0k0lmamas0 ekil 14’de gösterilen sorunlara neden olabilir.
Hava s0z0nt0s0
Tavandan hava s0z0nt0s0
Su youmas0, su akmas0
ekil 14
Eer tavan ile panel aras0nda vidalar0 s0kt0ktan sonra bile hala boluk varsa iç ünite
gövdesinin yüksekliini yeniden ayarlay0n. (
ekil 15’da gösterildii gibi).
Kanall+ Split Ünite Kanall+ Split Ünite
Kald+rma kolu ve drenaj hortumu
etkilemezse, iç ünitenin yüksekliini
panelin köesinde delikle
ayarlayabilirsiniz.
Boluklara izin verilmez
ekil 15
Sabitlemeden sonra tavanla panel aras+nda hiç boluk kalmamal+d+r.
Dekorasyon panelinin kablolamas+ (ek. 16) Panele tak+l+ olan sal+n+m kanad+ motoru ç+k+
kablolar+ için ek yerlerini (2 yerde) balay+n.
Gövdede
Gövdede
Panelde
ekil 16
Panelde
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
3 Kaset Tipi ç Ünite için Bileenler ve Parça simleri
Drenaj ekipman+ (iç tip) Soutma
s+ras+nda iç üniteden youma
suyunu boalt+n
Drenaj hortumu
K+lavuz panjur (d+
hava deliinde
bulunur)
Hava ç+k++ delii
Balant+ borusu
Hava filtresi,
temizleyici (hava giri
+zgaras+)
Hava giri +zgaras+
OLE12MCSG
OLE18MCSG
OLE24MCSG
[email protected] Split Ünite [email protected] Split Ünite
4 Ç[email protected] [email protected]@@ [email protected]@
Ç[email protected] [email protected]@@ [email protected]@
ç cephe durumu
[email protected] cephe durumu
Kuru ampul [email protected]@@°C Islak ampul [email protected]@@°C Kuru ampul [email protected]@@°C
Islak ampul [email protected]@@°C
Nominal Soutma
27
19
35
24
Maks. soutma
32
23
48
26
Min. soutma
21
15
18
—
Nominal [email protected]
20
15
7
6
Maks. @[email protected]
27
—
24
18
Min. @[email protected]
20
15
-15
-16
5 Bir Acil Durumla [email protected]@[email protected]@nda Ç[email protected]@rma Yöntemi
Uzaktan kumanda kaybolduunda ya da hasar gördüünde, kaset tipi iç ünitenin kontrol
edilmesi için [email protected] yöntem [email protected]
(1).
Ünite [email protected]@@nda, köe [email protected] kapak II üzerindeki AUTO dümesine [email protected], [email protected]
fan yüksek devirde ç[email protected]@rken ünite soutma modunda ç[email protected] balar. [email protected]@k
otomatik olarak 26 °C'ye [email protected]
(2).
Ünite [email protected]@@nda, köe [email protected] kapak II üzerindeki TEST dümesine [email protected], ünite @[email protected]
modunda ç[email protected] balar ve fan yüksek devirde ç[email protected]@r.
[email protected]@k otomatik olarak 20 °C'ye [email protected]
(3).
Ünite ç[email protected]@rken, köe [email protected] kapak II üzerindeki AUTO dümesine [email protected], ünitenin
ç[email protected]@ durur; @[email protected] ç[email protected] modunda, köe [email protected] kapak II üzerindeki TEST
dümesine [email protected], ünitenin ç[email protected]@ durur.
Not!
Kablosuz uzaktan kumanda normal olarak [email protected], bir acil durumu [email protected]
için ç[email protected] modunun [email protected]@[email protected] önleyin. Köe [email protected] kapak II üzerinde 3 @@k bulunur: güç için
[email protected]@[email protected], ç[email protected] için yeil ve [email protected]@ için [email protected]
ekil 17
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
6 Ar3za Giderme
Uyar!
Ar3za durumunda hemen ana güç anahtar3n3 kesin (yanma kokusu alma gibi) ve
daha sonra servis merkezi ile temasa geçin. Anormal durumun devam etmesi
halinde ünite zarar görebilir veya elektrik çarpmas3 ya da yang3n meydana
gelebilir.
Klimay3 tamir etmeye çal3may3n. Klimay3 tamir etmesi veya ta3mas3 için servis
merkezi ile irtibata geçin. (1). Bak3m merkezine bavurmadan önce aa3daki
öeleri kontrol edin
Olaanüstü Durum
Klima hiç çal3m3yor
Klima çal33yor ama
hemen duruyor
Anormal soutma veya
3s3tma
Gerekçe
Giderici Tedbirler
Sigorta ya da kesici yanm3
Sigortay3 deitirin veya devre kesiciyi
kapat3n
Enerji kesintisi
Güç kayna3 geldiinde yeniden
çal3t3r3n
Güç ile balamay3n
Gücü düzgün balay3n
Kablosuz uzaktan kumandan3n pilleri
azalm3
Yeni pillerle deitirin
Kablosuz uzaktan kumanda, uzaktan
kumanda alan3n3 a3yor
Sinyal 8m içinde al3nabilir
ç ya da d3 ünitenin giri veya ç3k3
havaland3rmas3nda t3kan3kl3k
T3kan3kl33 temizleyin
ç ya da d3 ünitenin giri veya ç3k3
havaland3rmas3nda t3kan3kl3k
T3kan3kl33 temizleyin
Yanl3 s3cakl3k ayarlar3
Kablosuz uzaktan kumandada ayarlar3
yap3n
Fan devri düük ayar3
Kablosuz uzaktan kumandada ayarlar3
yap3n
Yanl3 rüzgar yönü
Kablosuz uzaktan kumandada ayarlar3
yap3n
Kap3 ya da pencere aç3lm3
Kapat3n
Dorudan güne yan33
Pencerelerin önüne perde ya da jaluzi
as3n
Odada çok fazla kii
Odada çok fazla 3s3t3c3
Filtre kir nedeniyle t3kanm3
Filtreyi temizleyin.
Kanall3 Split Ünite Kanall3 Split Ünite
(2).
Talimat
Yukar3dakileri kontrol ettikten sonra sorunun hala bulunamamas3 halinde, servis merkeziyle
irtibata geçin ve olay ve modeli belirtin.
(3).
Aa3daki durumlar ar3za deildir
"Ar3za"
Gerekçe
Kapand3ktan sonra üniteyi hemen aç3n
A3r3 yük anahtar3 korur, 3 dakika
gecikmeden sonra çal3t3r3r.
Güç aç3ld33nda
Baka bir ilem yapmadan yakla3k 1
dakika çal3t3r3n
Soutma s3ras3nda
Odadaki yüksek nem, hava h3zla
soutulur
Çal3maya balad3ktan sonra hafif bir
t3klama sesi duyuluyor
Elektrikli genleme vanas3n3n
çal3maya balama sesidir
Soutma s3ras3nda sürekli t3slama sesi
duyuluyor
Ünitede soutucu gaz akma sesi
Çal3ma veya durdurma s3ras3nda
t3slama sesi duyuluyor
Gaz soutucu ak33n3n durma sesi
Çal3ma s3ras3nda ya da çal3t3rd3ktan
sonra hafif t3slama sesi duyuluyor
Drenaj sisteminin çal3ma sesi
Çal3ma s3ras3nda ya da çal3t3rd3ktan
sonra g3c3rdama sesi duyuluyor
S3cakl3k deiimi nedeniyle panelin ve
dier parçalar3n genilemesinden
g3c3rdama sesi oluur
Klimadan toz üfleniyor
Uzun bir süre çal3t3r3lmad3ktan sonra
çal3t3r3ld33nda balam3yor
ç üniteden toz d3ar3 üfleniyor
Klimadan d3ar3 koku
veriliyor
Çal3t3r3rken
Bunun nedeni odadaki emilen koku
veya sigara duman3n3n tekrar
boalt3lmas3d3r.
Klima çal3m3yor
Klimadan sis üfleniyor
Klimadan gürültü
duyuluyor
(4).
Sat3 sonras3 hizmet
Klimay3 sat3n al3rken kalite ile ilgili veya baka sorunlar yaarsan3z, yerel servis merkezini ile
irtibata geçiniz.
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
7 Bak6m Yöntemi
Klima uzun bir süre kullan6lmayacaksa, kliman6n ana güç kayna6n6 kapat6n.
Uyar!
Klimay6 temizlemeden önce kapat6n ve güç kayna6n6 kesin, aksi halde elektrik
çarpmas6 ya da hasar meydana gelebilir.
Klima suyla durulanarak y6kanmamal6d6r, aksi halde elektrik çarpmas6 meydana
gelebilir.
7.1 Hava filtresinin temizlenmesi
Kullan6m ortam6nda çok fazla toz varsa, hava filtresi daha s6k (6 ayda bir kez)
temizlenmelidir.
1). Hava girii 6zgaras6n6 aç6n
Hava giri 6zgaras6n6n 2. kolunu ekil 18'deki okla gösterilen yöne doru ayn6 anda çekin,
yavaça aa6ya çekin. (Kapat6rken tersini uygulay6n)
2). Hava filtresinin sökülmesi
ekil 19'de gösterildii gibi, hava giri 6zgaras6n6n arkas6ndaki kolu çekin, kald6r6n ve sökün.
Ard6ndan filtre üzerindeki kar6m6 3 temizleyiciyi boalt6n.
temizleyici
ekil 18
ekil 19
3). Temizleyin.
Filtreyi y6kamak için temizleyici veya su kullan6n; filtre çok kirli ise (üzerinde ya lekesi gibi),
nötr tel ile 6l6k su (45
'den daha düük) kullan6n, ard6ndan gölgede kurutun.
Kanall8 Split Ünite Kanall8 Split Ünite
Not!
Renk solmas8n8 veya deformasyonu önlemek için filtreyi, s8cakl88 45 'den daha
yüksek s8cak su ile temizlemeyin.
Ate üzerine tutmay8n aksi halde filtre atei yakalar veya deforme olur.
4).
Hava filtresinin tak8lmas8
Filtre üzerindeki 3 temizleyiciyi sabitleyin, filtreyi hava giri 8zgaras8n8n üstündeki birkaç
ç8k8nt8ya tak8n, kolu geriye çekin ve filtreyi sabitlemek için hava giri 8zgaras8n8 da içe doru itin.
ekil 20'de gösterildii gibi.
5). Hava giri 8zgaras8n8 kapat8n (1. ad8ma bak8n) Bak8m Yöntemi
ekil 20
ekil 21
7.2 Hava giri 8zgaras8n8n temizlenmesi
1). Hava girii 8zgaras8n8 aç8n (Temiz Hava Filtresinin 1. ad8m8yla ayn8)
2). Hava filtresini ç8kar8n (Temiz Hava Filtresinin 2. ad8m8yla ayn8)
3). Hava girii 8zgaras8n8 ç8kar8n.
4). Hava giri 8zgaras8n8 ek. 21'de gösterildii gibi 45°'lik bir aç8yla aç8n.
5). Temizleyin.
Tüylü f8rça, su ve nötr temizlik deterjan8 ile temizleyin, ard8ndan suyunu al8n veya kurutun.
Not! :
Solmay8 veya deformasyonu önlemek amac8yla paneli y8kamak için 45°C'den fazla derecede
su kullanmay8n.
6). Hava giri 8zgaras8n8 tak8n (3. ad8ma bak8n)
7). Hava filtresini tak8n (Temiz Hava Filtresi 4. ad8m8na bak8n)
8). Hava giri 8zgaras8n8 kapat8n (1. ad8ma bak8n)
7.3 Hava temizleyici kurulumu ve deiimi
1). Hava girii 8zgaras8n8 aç8n (Temiz Hava Filtresinin 1. ad8m8yla ayn8)
2). Temizleyiciyi sökün
Free Match Serisi Kaset Tipi ç Ünite
ekil 22'de gösterildii gibi, hava filtresini sökün, filtre üzerindeki temizleyicideki sabitleme
c8vatalar8n8 sökün, ard8ndan temizleyici sökülebilir.
3). Statik lifli a filtrenin torbas8n8 ç8kar8n ve ard8ndan temizleyici stand8na filtreyi tak8n ve
temizleyiciyi hava filtresine sabitleyin.
4). Hava filtresini tak8n (Temiz Hava Filtresinin 4. ad8m8yla ayn8)
Hava filtresi
Temizleyici filtresi
Temizleyici stand8
Temizleyici
sabitleme
ekil 22
Hava temizleme için fonksiyon ve kullan8m süresi
CO, CO2, benzen, aldehit, benzin kokusu vb. emebilir.
Havada bulunan toz, polen, bakteri ve virüs gibi 1 mikrondan küçük olan zararl8
maddeleri emebilir.
Kullan8m süresi 1 y8l ila 6 ayd8r. Deitirilmesi gerekiyorsa, en yak8n Gree özel bak8m
merkezinden yeni bir temizleyici sat8n al8n.
7.4 Ç8k8 Hava Deliini ve Yüzey Panelini Temizleyin
Yüzey panelini yumuak kuru bir bezle veya nötr deterjanl8 8slak bezle temizleyin.
Yüzey panelinin, benzin, benzen, suland8r8c8 madde ya da temizlik tozu ile temizlenmesi
yasakt8r.
K8lavuz panjur çok kirli ise temizlenmek üzere ç8kar8labilir.
(Aa8da anlat8ld88 ekilde)
K8lavuz panjurun sökülmesi ve tak8lmas8
1). K8lavuz panjurun sökülmesi
Gevetmek için k8lavuz panjurun her iki ucundaki c8vatalar8 aç8n.
Not!
Temizlerken, k8lavuz panjuru güçlü bir ekilde silmeyin aksi halde yüzeyi kabarabilir.
2). K8lavuz panjurun tak8lmas8
Kanall: Split Ünite Kanall: Split Ünite
K:lavuz panjuru, her iki ucundaki ç:k:nt:l: kenarlar k:lavuz panjurun her iki ucuna gelecek
ekilde hafifçe çevirin ve ard:ndan c:vatalar: s:k:n.
7.5 Mevsimsel kullan:mdan önce ya da sonra bak:m
Kullan:m mevsiminden önce kontrol
Kliman:n hava girii veya ç:k:: deliinde t:kan:kl:k olup olmad::n: kontrol edin.
Topraklama kablosunun güvenilir ekilde topraklan:p topraklanmad::n: kontrol edin.
Hava filtresinin iyi bir ekilde tak:l:p tak:lmad::n: kontrol edin.
Uzun süre kullan:lmad:ktan sonra, kliman:n sorunsuz ekilde devreye al:nmas: için
klimay: açmadan önce ana güç kayna:n: 8 saat aç:k tutun.
Kullan:m mevsiminden sonra bak:m
Kliman:n filtresini ve gövdesini temizleyin.
Kliman:n ana güç kayna:n: kesin.
Soutma veya :s:tma kapasitesi ve ses seviyesi fabrikadan ç:kmadan önce test
edilmektedir.
Parametre deitiyse, isim levhas:nda sunulan verilere bak:n.
Aa:daki öeler:
1). Ünitenin güvenli bir ekilde çal:mas: için lütfen talimatlar: dikkatlice okuyun ve
uygulay:n.
2). Çal:ma s:ras:nda, iç ünitelerin toplam kapasitesi d: ünitelerin toplam kapasitesini
amamal:d:r. Aksi takdirde, bu soutma veya :s:tma etkisinin zay:f olmas:yla
sonuçlanabilir.
3). Dorudan kullanan operatörler ya da bak:mc:lar bu k:lavuzu saklamal:d:r.
4). Normal kullan:m esnas:nda ünite çal:mazsa, mümkün olan en k:sa sürede servis
merkezinizle iletiime geçin ve aa:daki bilgileri servis merkezinize iletin:
sim levhas:ndaki içerik (model numaras:, soutma kapasitesi, üretim kodu, fabrika ç:k:
tarihi.)
Ar:za detaylar: (ar:za meydana gelmeden önce ve geldikten sonra).
Fabrikadan teslim edilmeden önce, her bir ünite tam olarak test edilip onaylanm:t:r. Yanl:
demontaj nedeniyle ünitelerin hasar görmesini engellemek ya da düzgün çal:mas:n: önlememek
için lütfen üniteyi kendiniz demonte etmeyin. Eer parçalar: söküp kontrol etmek istiyorsan:z,
lütfen servis merkezinizle iletiime geçin. Demontaj esnas:nda size yard:mc: olmas: için uzmanlar
gönderilecektir.
Bu k:lavuzdaki tüm grafikler bilgi amaçl:d:r. Sat: ya da üretim nedenleriyle, herhangi bir ön
bilgilendirme yapmaks:z:n bu grafikler üretici taraf:ndan deitirilebilir.
Tasarm ve teknik özellikler ürünün gelitirilmesi için önceden haber
verilmeden deitirilebilir. Ayrntl bilgi için sat acentesi veya üreticiyle
iletiime geçin.
PERYODK BAKIM, ZAMANI VE YAPILI
I
Klimalar ortam havas1n1 sirküle ettii için ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi
parçac1klar1 tekrar ortama verdiinden insan sal11, enerji tasarrufu ve cihaz1n
ömrünü uzatmak için belirli kullan1m zamanlar1n da klimalar1n bak1mlar1n1n
yap1lmas1 gerekmektedir.
Filtre ve panel temizlii: Bu bak1m müteri taraf1ndan yap1l1r. Kliman1n filtre paneli
aç1larak toz filtreleri ç1kar1larak hava veya 1l1k su ile temizlenir. Kuruduktan sonra
tekrar yerine monte edilir. Panel üzerindeki toz ve kir de 1slak plastie zarar
vermeyecek deterjanlarla yumuak bir bez kullan1lmak suretiyle yap1l1r. Normal ev
kullan1mlar1nda 15 günde bir yap1lmas1 çok youn toz ve kirin olduu ortamlarda
tozun ve kirin oluma süresine göre daha s1k sürede bak1m yap1lmal1d1r.
Genel Bak)m: Bu bak1m yetkili servis taraf1ndan yap1l1r. Evaparatör ve kondanser
üzerindeki toz, bakteri, mikrop gibi parçac1klar1 temizlemek için yap1l1r kliman1n iç
ünite ve d1 ünitesi insan sal11na zarar vermeyen kimyasal temizleme ilaçlar1 ile
temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yap1l1r. Hareketli aksam üzerindeki tozlar
temizlenir. Genel bak1m1n yetkili servis taraf1ndan y1lda en az 2 kez yap1lmas1
(mevsim geçilerinde ) tavsiye edilir.
ENERJ TÜKETM AÇISINDAN VERML KULLANIMINA L
KN
BLGLER
*- Kullan1lacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliini
art1racakt1r.
*- Kliman1n çal1mas1 için gerekli voltaj deerlerinin düzenli olmas1 elektrik
tüketimini azalt1r.
*- Kliman1n teknik özelliklerinde belirtilen uygun borulama metraj, boru ve kablo
kesiti kullan1lmas1 cihaz1n enerji tüketimini azaltacakt1r.
*- Cihaz1n çal1ma s1cakl1k deerlerinde kullan1lmas1 enerji verimliliini art1racakt1r.
*- nsan vücudu için konfor deeri kabul edilen 22–24 C s1cakl1kta kliman1n
kullan1lmas1 enerji tüketimini azaltacakt1r.
*- Kliman1n üflemesinin yaz1n yukar1ya, k11n aa1ya verilmesi enerji tüketimini
azaltacakt1r.
*- Kliman1n düzenli bak1mlar1n1n yap1lmas1 enerji tüketimini azaltacak ve ürünün
kullan1m ömrünü uzatacakt1r.
*- mevsim geçilerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini
azaltacakt1r.
TEKNK TABLO
MULTI SPLIT KLMA KASET TP Ç ÜNTELER TEKNK TABLO
MODEL
OLE24MCSG
SOĞUTMA
Btu/h
24225
ISITMA
Btu/h
27300
GÜÇ TÜKETİMİ
W
100
ÇALIŞMA AKIMI
A
0,4
KAPASİTE
HAVA DEBİSİ
3
m /h
1180
SES SEVİYESİ
dB(A)
39/35
-
R410A
İÇ ÜNİTE
mm
840 x 240 x 840
PANEL
mm
950 x 60 x 950
SOĞUTUCU AKIŞKAN
BOYUTLAR GxYxD
AĞIRLIK
kg
28
V/Ph/Hz
220~240 / 1 /
50
BESLEME
Adet x mm
3 x 4 (dış ünite)
İLETİŞİM
Adet x mm
4 x 1.5
inch
3/8 - 5/8
BORULAMA UZUNLUĞU
m
20
BORULAMA YÜKSEKLİK FARKI
m
10
°C
-20/46
lt/h
2,5
GÜÇ KAYNAĞI
KABLO ÖLÇÜLERİ
BAĞLANTI BORU ÇAPI (SIVI/GAZ HATTI)
ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI
NEM ALMA KAPASİTESİ
NOTLAR 1. Belirtilmiş ses parametreleri cihaz fabrikadan çıkmadan önce laboratuvarda ölçülmüştür.
2. Nominal soğutma/ısıtma kapasiteleri aşağıdaki şartlarda test edilmiştir.
SOUTMA
İÇ
27°C (KT)
19°C (YT)
DIŞ
35°C (KT)
ISITMA
İÇ
20°C (KT)
15°C (YT)
DIŞ
7°C (KT)
NOT:
Üretici firma sürekli ürün yenilemesi yapt## için teknik özelliklerde deiiklik
olabilecektir.
Yaz#mdan ve bask# hatas#ndan kaynaklanan yanl#l#klardan firmam#z sorumlu
deildir.
1. ÜRETC VE THALATÇI BLDRM
MALATÇI FRMA:
GREE Electric Appliances Inc. of Zhuhai
West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China
Tel: (+86-756) 8522218 Fax: (+86-756) 8669426
www.gree.com
THALATÇI FRMA:
OAC KLMLENDRME A
.
Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka,thane stanbul TÜRKYE
Tel: (212)297 22 22 (Pbx) Fax: (212) 297 97 02
www.oac.com.tr
SERVS BLGS:Servis ihtiyacGnGz için lütfen aaGdaki adresten firmamGza ulaGnGz
TEKNK SERVS MERKEZ
OAC KLMLENDRME A
.
Gürsel mah. Nurtaç cad. No:71/A ka,thane stanbul TÜRKYE
TELEFON : +90 212 246 22 22 FAKS : +90 212 247 53 73
Email: [email protected] [email protected]
www.oac.com.tr
"
$ #
*1/.#6*A*1-7*7*1>.,2=5>*:44F;.
#[email protected]*7
9<5848
+:*1261E
/*<21<.472418<6*25,86
"# %$
$=/*7!*
**1D;<G7#48
G;[email protected]=:<
52-.:4526*18<6*25,86
*1/.;6*A*1-7*7*1>.,2=5>*:
B=4=:8>*
#84*444F;.9<5<548
.;262B*46*4
,.,86.4*72418<6*25,86
$ " #
$8:8;*1#4*:
95<8
.:4.A
>:.7CA4=<5=
<8:8;4526*18<6*25,86
(#"&#
.7*7>:.7=5>*:2:2
225.:*:4.<:4*;
B=4=:8>*
.16.<52<*
+2A26,2<@18<6*25,86
C(
F
.6.6*1*16.<,.>-.<@*+=5>*:
#84*4B2-.69<(.627*<
#[email protected]*7
CA4*7CA.5
8A4*78A.56.4*724,86
B%%" &$
=:*[email protected]*1 /2;*-8
[email protected]*7
F41*7FE6.7.:
<.4724,=4=:8>*06*25,86
$$
#%$'!'$D"
"#
8A*7
'$
.:4.A
!("
#=*<*@**59
4*@**59;=*<18<6*25,86
<*<G:4*1<*<G:4*-8
4*1<*
'
@=;=/=:*7
6*>2<.472418<6*25,86
'
52<*
*1*55.;[email protected]'85=8
.:4.A
'
@-7=:<
$$
=65=97*:*1#[email protected]*7B*>=
*-8
.:4.A
' .::27
+252:
D"$"
426*-8
"(
"
.>.7<=-*4
+=-*45<777.<
"$
[email protected]*62<*1<*<G:4=5>*:78
"(
#"'
$*1;27B*>-*:
<*1;27,*>-*:)18<6*25,86
&$# %$
!2:27E,2*-;<*7+=55=98
.:4.A
#'
&.-*<#*:48,*
>.-*<;80=<6*06*25,86
($"
#<:*A+=:0*-8
#[email protected]
"
(.4.:[email protected]*.72A
27/8-.72A.5.4<:247.<
'$
=A=:*1
#4
C>.E5.:
"
7027*@*
.70274*@*<.472418<6*25,86
&$
:<**1.E.,2#48
B
*@-274526*06*25,86
27/8.52<.<.4724,86
"$"
:A=:=6*1=65=97*:*-8
B*74*@*
"
$*:4$84-.62:
-.62:.5.4<:248=<5884,86
D"# %$
G::[email protected]<*--.;28
B*74*@*
"
=;<*/*G70F:
27/80=7*:;80=<6*,86
B# %$
'=7=;6:.*-#*:*@*1*
4.7<*;<*7.;2
$.7.4.,25.:*:
;
5*[email protected]*
$'
#.>+*[email protected]
;.>+*718<6*25,86
D#
.62:,24*:**1*:.7,[email protected]*-#*:85=
98
=:*<9*
*
$'
@[email protected]
*@-27*+,4526*7.<
%
#*:*@*1#=0FAG*-.64*95<8
5*[email protected]*
$'
=;<*/*8
4=7
-80=;4526*18<6*25,86
$D$$
5<74=6*1
#4#5*98
.:4.A
$'
16.<<*5*@
;.:>2;.48<.44526*,86
D$
5<7-**1856*,98
.:4.A
$'
.42: 7=:D7*5
+.42:87=:=7*518<6*25,86
$#$# ##$
5<7-**1#48
.:4.A
$'
$*12:*+*,*7
6.4*<.44526*06*25,86
#" %$
%5=E*1=5>:@4.7<#2<.;2584
8
[email protected]**5<
$'
=;<*/*#*:
6=;<*/*;*02:805=18<6*25,86
:0*72A.#*7F50;6,*-8
=:*<9*
*
$'
:*<'G,.5
27/[email protected]<.4,86
*7*>0*<
$'
.62
B.<27
*7<*[email protected]*
18<6*25,86
'$$$
B$# %$
2;*:*1 :1*70*A2*-
#48
&#
*@7-:*1!7*:*-#=:*<98
=:*<9*
*
$'
16.<'22<
6.>;264526*06*25,86
' &$
&*:54*1!2:2".2;*-8
=:*<9*
*
$'
#[email protected]*7'.
258>*
;[email protected]*[email protected];258>*18<6*25,86
$
'.
25*1E.*1!8:<*4*5B2E.2=5>*:$8<8
9
=:*<9*
*
8
$'
'5-:*@*@*7:
@25-2:*@4526*<.4724,86<:
#
&*:54*1#4$*
*798
=:*<9*
*
$'
*<21.;427
4.;4274526*18<6*25,86
$
&*:54*1#445598
=:*<9*
*
$'
+:*126%:0*7
<.4724125*518<6*25,86
(# %$
B=4=:+*55*:*-.702A5.:9<8
*
$'
52F41*7CA*4
08A*418<6*25,86
$%$
[email protected]*A*15484=5#48
.6:.
7<*[email protected]*
.627<*
<=.6<.472418<6*25,86
D#
%5=E*1
*-:;5*745E98*
[email protected]**5<
$'
*>*7*G9,*7
146=1.7-2;52406*25,86
$
;<245*5*1$.:627*5#84*48
*A29*
*
$'
25*54*@
*4*@18<6*25,86
"
'5-A*1#84*48
=:*<9*
*
$'
16.<.:=-=7$.6=E27
68-.:74526*06*25,86
C($ !"$
'.
25<.9.*1$.>/2424:.<*-8
!(
$'
*16=<.5*5.<<27'5-:6
8A<89:*4)?27-8?;52>.,86
'"$#"&#
2:*5*@G4:[email protected]*-8
.:4.A
"$&
G;7G'5-:6
@5-:)<.418<6*25,86
DC"# %$
=61=:[email protected]<*1!*
**-8
.:4.A
'
=;:.<G70F:
0=708:;80=<6*[email protected]<,86
$"
$=:*7*1+:;*-8
*A2552
'
C6.:#*5<*4
86.:);*5<*418<6*25,86
$#$#$&# %$
GA.512;*:*1+:;*-8
.:4.A
'
$=7,*@$8;=7
<=7,*@<8;=7<.;<*;,86<:
$
$=:0=<CA*5=5>*:[email protected]
=
*-*;
'
*-2:GA.7
*-*<.472424526;*,86
"#$# %$##$
=61=:[email protected]<*17F7G=5>8
2-26
'
G;[email protected]*:*4*
4*:*4*;4526*18<6*25,86
'$
*@*[email protected]*1*5.52#48
.:4.A
#"
'56*A'.
25
[email protected]<.472418<6*25,86
# %$
.>A29*
**1*:.
*5B*46*4*-#4
8
@>*54
#"
*4*7B*6+G4.7
1*4*7,*6+=4.718<6*25,86
"
47,5*:*1'*54:*-8
*:.;2
#"
.702A =A.:
.:4.A
"$
*7=<5=
2;8<.618<6*25,86
.:4.A
$
#[email protected]
1=A=:)18<6*25,86
# $#"&#
:<**1$89E=487**-8
0.7+*9.550.7+*,86<:
%(%"# %$
=61=:[email protected]<*1*-#48
!"# %$
'.72
.12:*1*@-*:D7;*5*-=4.<#4
8
.:4.A
C
=1*66.-!7*:
927*:;80=<6*18<6*25,86
# (# %$
.6;22<52;*1=:*-8
.:4.A
$#
=:*<#856*A
;856*A;80=<6*18<6*25,86
($"
AA.<*@;*5*-8
.:4.A
%
6274;[email protected]
-.72A.5.4<:24;=9.:87527.,86
B' DE-2+.4*1<*[email protected]*-8
.:4.A
%"%"
=:24E*@
*4,*@+8+27*3;80=<6*[email protected]<,86
D$#$&# %$
CA0G:*[email protected]*;*-8
.:4.A
%"%"
.6*5G51*7
0=5<*;+=:-=:06*25,86
"$"
#.526A*-.*1:*+*,5*:#48
'5-:6
%"#
:2/*7-*A
*:<2.7.:3218<6*25,86
""# %$
*6*A0*1*1*:5#48
'5-:6
%"#
;.-*<[email protected]
6*:6*:*;80=<6*18<6*25,86
$'"#$$$
#27*[email protected]*1=:*<*-8
7.0F5
C(B#"&#
.>*<9*
**1&[email protected]#48.5<*9 .:4.A
DC"$
#!*1*;6*-8
"
'[email protected]*1*55.;2;42;*:@#84*48
$#"&#
#*7*@2#2<.;2#48
.:4.A
#$$
=:<;6*25!*
*#48
"
[email protected]*;1#4=:2-*7#2<584
& $ $&$%"#
(#"&#
%"#
.;=<5<*@
27/8*5<*@245265.7-2:6.,86
B
.16.<CAE.524
8A,.524;.:>2;18<6*25,86
.52+85=
B
%/=4G70F:
0=708:<.472418<6*25,86
.:4.A
B "%
42/B<*4
*42/,2<*418<6*25,86
(
#.:-*:G51*7
-.72A52<.47244526*18<6*25,86
'.72
.12:
'""
=;<*/*8A84*5/*
4*5/*;*74*5/*;*7,86<:
*@*97*:
'""
.,6.<<27:26*7
,*7245265.7-2:6.18<6*25,86
=A=:.>5.:212,5.4.7<5>6279<*@*97*:
'""
("C("
@8:44526*[email protected]:18<6*25,86
.:./[email protected]*1%A=7A*-.#48
.:4.A
D(
;6*7B2E.4
12A52;.:>2;18<6*25,86
$$
=61=:[email protected]<*-:;[email protected]=98
.
*7
"
".,.9G7.:
27/8;.7.5.4<:247.<
C#$# %A=74*5-:6*-5<*@
9<8
@
.4*-7
"
#.:4*7F5.6.7
085.6.74526*18<6*25,86
$# %$
;<*;@7*1;<*;@87*-;<*;@87*<8 .:4.A
"
$
1*525-87*<06*25,86
"# %$
AA.<!*
**1AA.<!*
**-8
(
52*,*:
4*:;80=<6*18<6*25,86
.:4.A
$%"$
#*6*?2*1*;21#<4;*6.15.;<4=*97* [email protected]
(
#*-<44*1$<6,.9
:*-<44*1;<6,.9
17;5*24,75
"$$$"$
6E6F*[email protected]*9#37
[email protected]
"(
A.;26!74*;
/29*;;.362305*24,75
%"$# *,<5**1.9.*-7
'*3<;2?.
"(%"%
(*/.9'*60.9
@*/.917;5*24,75
$& %# %$
[email protected]*1#*5217+*4*-6*674<87
'*3<;2?.
"(%"%
(.32$*=4*74<
@.32;*=4*:704<17;5*24,75
C&#$$
<9;<4<*1<51<92?.;<4=*97
[email protected]
#"
91*6*
#.9=2:'.;3242:2
.91*6+*00<=.6:,75
# .3.9*195*-7
[email protected]
#"
+-<44*[email protected]
.:37523425:*,75
"$#"&#
<9;<4<:1(2?*8***-7
[email protected]
#"
*9<67,*3*?*
37,*3*?*1*9<617;5*24,75
B("$# %$
#*1**1<51<92?.;*-7
[email protected]
($!
+-<43*-2923.9
[email protected]*9;.3623:70<;5*17;5*2,75
$#"&#
'.24.=4.9*1*-67
*126+.?
($!
.15.;7923
5.15.;-792317;5*24,75
"#$$$
*9*[email protected]*1*9*6/24#37
*126+.?
($!
*15<;#*/274<
1*424*9*,217;5*24,75
!# %$
7?*,*1.529420*6.*-7
*126+.?
($!
:./48-7*6
*48):70<;5*17;5*24,75
"# %$
23;*;*1#*425#37
[email protected]
"#%
376*4
.91*6376*417;5*24,75
#$# %$
*:*6+.?*1*:*6.?*-7
[email protected]
CC
9:[email protected]<
-26*5232:2;5*:70<;5*;;5*24,75
!
4;*?*-!$$*5F-F94F3'*67?6.98;
7
[email protected]
"
#F4.?5*6'**9
--.48*26:**;05*24,75
""$
"$*??289-7*6<4=*97
931*6
$'
F:.?26*3*9
+*:3*94*917;5*24,75
'C# %$
#F5.94.9*1*9+2?.*-7
6;*3?*
$'
[email protected],*6'F,.
B(BC#$# <51<92?.;*16E6F*-#*+2;8(.526
*;7
:3.6-.9<6
$'
-28B6,F
"$
A*?*1*53.5*4*-<*;!*?*:(.526*;
:3.6-.9<6
7
$'
7*6*6
B(#
'4-95.?*@;*1.12;'[email protected]+*42 <@
<4=*97
!'#
$'
:1*[email protected]+*4
26/[email protected]+*4?*825*93.;,75
!"$
$78D<4*9*-7
[email protected]
"
+9*125!*94*3
8*94*3;.362320-2917;5*24,75
B($%( '.626;*4?*'74<[email protected]:.=.984;7
[email protected]
#!"$
*9<3$.326
[email protected];.326/*9<317;5*24,75
"# %$$$
<474<*1**5*5*-721*6029
.?74<
#$%
".,*2.926
26/7-.926:70<;5*,75
?<,.:70<;5*17;5*24,75
[email protected],<17;5*24,75
26/73*9*,*;.3623,75
("#"&#
*428.?*-4?*6*3874;6;.8.
FDF3?*4
#$%
[email protected]<44*1'45*@
6*@*93425*;;5*24,75
B($"$
.=4*6**16*/*9;*4*9*-#.91*;#37
;*.129
#$%
.5*4?-6
[email protected])3425*17;5*24,75
[email protected]*17;5*24,75
B(
*15<;.=3.;!***19,*6#37
35.?-*6
242
#$%
?-6.?
#A# %$
[email protected]*35*3*1
#37$*+?*
*,4*9
#$%
:4*6.?
26/73425*;*529,2:2,75
%($$
C6*4*6*[email protected]#37
C:3F-*9
#$%
<:;*/*?-6D*39
5<:;*/*<@5*63425*,75;9
'A$
2926;.8.*1F5F1*6.*-2?*6#3
7
*;1*6.
#$%
F4.6;'*4D6
?*4,263425*17;5*24,75
"$C$$$
?-6;.8.*19#*-315.;*-:;*:?76#3
$<@4*
7+
#$%
F:.?26 3;*?
;740*.9-24;.3623,75
#*6*?2*1*4*@029;*-A6*9#37
F60E9.6
#$%
*3*69-7*6
,[email protected]<5:70<;5*05*24,75
$$
AB(C# %$
A*35*3*13&.?:.4*-4+*?9*3#3
7
C59*62?.
#$%
<:;*/*A.423
5<:;*/*;*+2*;3425*,75
&"%!"
*?*+**1:;234*4*-7
**3.129
#$%
F5269,*6
*=9<8*:70<;5*05*24,75
!%#
'*3<84<[email protected]?.;4=#37
[email protected]
#$%
"*5*@*6$29?*32
26/75.0*84<:3425*,75;9
$.9*332*-7
*9;*4;.8.
*393E?
#$%
&.?:.4*?9*3
26/7053425*,75
#
;*;F935*1;*;F93*-#*@4#73*37
#*6,*3;.8.
#$%
?-6*?9
++:5.3*62305*24,75
%#$ %&"
(.?6.83*524*1*4,4*9'73<<7
"#
9-<*-7
C:3F-*9
#$%
:5.;%:;*
<:;*704<3425*05*24,75
'.24?<9;
("
9:26F9*3*6
.9:263425*17;5*24,75
$($
*@4!***-7
A*5-2+2
("
'**9F6.?
;[email protected];.362317;5*24,75
$#"&#
;*;F93*1
#37
#.4D<3
("
*1;26<9*;2874<
+*1;26<9
17;5*24,75
$
-.5'*=<@*-7
F4;.8.
("
#.-*;*443
:.-*;+*442317;5*24,75
C'$" #37
:[email protected]
**+*4*9
("
./239223
0<6.?.4.3;96317;5*24,75
"'
#37
*9?*3*
("
#*4217?9*@
+24023*9:2?*3*:.9=2:,75
C'#
F992?.;*1F?F3.6-.9.:*-7
#*96D
("
239.;43*6
-/*43*617;5*24,75
.:26;2;.362317;5*24,75
#$$
6E6F*[email protected]?*4
76*3
("
.524$F93.
A
32/97?*129*@4*-7
.5*48**
("
?F8A.423
,.4233425*17;5*24,75
'"$$
2;1*;8***[email protected];.8.
76*3
("
<3.;.:026
+<3.;3.:026?*42;9*-.,75
# "$"$$
.15.;32/*-7
<,*
("
[email protected]
[email protected]*24,75
$%""
.5*4!***16E6F*-7
.6-.9.:
("
F6.?;$<9*
;<9*234254.6-295.05*24,75
%(
;*;F93*1".::*5=629+**-7
7D*
("
C52;:4*6
<@5*6/7,*5;:.9=2:,75;9
'$
#37
*?9*34
@529
[email protected]*64*[email protected]<
?.43*6;.362317;5*24,75
'C
*6:<974<*163*9**-7
[email protected]*64*9 7967=*
("
15.;[email protected]
.?4<43425*05*24,75
#%"
6*/*9;*4*91.12;F;/2260E4*-7
B-.52
("
'%#%#%
?<:</*3:<
;.317;5*24,75
C$$
91*6*@2*1-6*6.6-.9.:<4=*[email protected]*
84;7
[email protected]
"
*;21F9F6
5/05<1.6-2:4235/05<1.6-2:423,75
B("$"
F5+.;*1*,:*;/.6-2*-7
4+2:;*6
"
$<9*[email protected]
[email protected];92317;5*24,75
.3.9-.9.--6*6.6-.9.:<4=*[email protected]*8
[email protected]
7
"
15.;.5,2
0.5,23425*05*24,75
!"# %$
*?*+*[email protected]*35*3*1F4#37
[email protected]
"C
.15.;!.3.9
8.3.9:70<;5*17;5*24,75
# %$
292D2*1+9*125*9*6*-7
[email protected]
"
$*4286*6
26*6:70<;5*05*24,75
'&%(# %$#
:;*:?76*1<51<92?.;*-7
[email protected]
"#
42'*=<@
?*=<@:70<;5*17;5*24,75
#$# %$
9*4249-7*6*-7
[email protected]
"#
?1*6#<9*4
-7:;.42
17;5*24,75
#
6E6F*1.=1.9#73E.58;4737 [email protected]
#$ %
$<6,*?$7;
"'## %$
'.62*1F4?**- 3<98
'#"
<:;*/*7D.9
[email protected]
-70*42:2
17;5*24,75
9,2?.::70<;5*17;5*24,75
%(# %$
#*1*+2?.*1'4-95*-7
7,*:26*6
'#"
<9.;;26*;;*;274<
<@5*6:70<;5*5?6.;,75;9
## %$
FDF3<:;*/**1#73<44<*-
.4230*@2
'#"
<:;*/*36
26/7*3262:2:70<;5*,75
# %$
F94.9*1244.;*-7
[email protected]
"
<:;*/*3
5<:;217;5*24,75
%$%#$# $$
[email protected]*35*3<4=*934*987
[email protected]
""
<;4<76*;
5<;4<376*;5?6.;,75
%($
'.62*1*;21*-
9*#37
F4.+<90*@
""
*@5A7;<3
6,7;<33425.>:,75;9
""
'.62#*6*?2#2;.:24737
F4.+<90*@
""
<9*;'*82,2
5<9*;?*82,2*63*9-.:4.9,75;9
"!#
01=9)6)0
"3+-84;
-93-A
!!
G4-6;:4)6
!
:5-; )
))0-513)),7
-93-A
"
C33-
),1<A
)45-3)134154-6,195-07;5)14+75
*):4)607;5)14+75
#"$#
&-61
-019)0<4=)97
A51;
"-A-9#)0:1674<
;)0:167/4<07;5)14+75
"!"##
6F6G),%-41)*)"37
A51;
@0)6"-9;
*14/1)4:-94151;-,+75
!#
&-61
-0190,6)6-6,-9-:4=7
-3198)
)
C5-9+)9
)+)9;[email protected];+75
!!#
)+)414)07
-*A-
*9)015#-;13
5)95)9);-+061+/5)14+75
&!""$#
)31*74<)00<-=9-6"37
)9);)@
&
,[email protected])9
)@)9:)613415:)+75
!#$!$#"$#
-91;8)
))01
)6;)
"3&4,9584;
7
"-4E<34<
&
05-;9;<9<4
)05-;-;:[email protected])+75
#"&'&%"!%"
-90<[email protected])041/)="73)37
"-4E<34<
&
<0)55-;9;<9<4
5<0)55-;07;5)14+75
!& #"!##
"-4=1)0"-4=1"3G4;)
)67
-93-A
D#&
):593)6
-93)[email protected])8113415:)+75
$'&"$#
-6E4130)9)6"3*9)0154E68;7 934)9-41
D$!'
$A)@B;)3
<A)@:7/<;5)@)6,-?+75
C'"$#
):)[email protected]),7
-93-A
#&
-91;CA
-93-A
"
-96)&-613)A)6+1
&'!## &)90):)64)9)0"37
7A-6:7/<;5)07;5)14+75
@-613)A)[email protected])A)6+13415)+75
CD"
<9;<4<
)0)A5&)=<A),7
"75)
"
93)6)39
7/-/9<8(
07;5)14+75
" #"$#
4;)@)0"-=16E"73)37
#<9/<;4<
"
G6/F933)
16.7:814;-3613+75;9
&"$#
)03<4<[email protected]),7
A4;-8-
!
05-;;)6
:[email protected])6:7/<;5)07;5)14+75
C'BB&'&
);5)6&74<DA-91DA-91B),)
73)6;):&)6
1,@);
!
<9);)9)/G6
7A+1+-3*[email protected])A-:@)07;5)14+75
+)63415)5-93-A1/5)14+75
!'
-01;:0)3)0;);G93),-;=-4&74<
;):)@)984;
#)9:<:
!"
G:[email protected]&45)A
!#
-93-A)01441/-5-6413),7
9,-541
!"
D51;[email protected])A
3415)5)93-;(07;5)14+75
"##
-93-A)0"141.3-),
384;
9,-541
!"
)51;)016
16.7:-4-6134154-6,195-+75
0155-;((07;5)14+75
""$#
")9)@)06F6G),7
"141.3-
!"
155-;:16
!!##
6F6G<4=)[email protected];)014)487
&-61
-019
!"
-;16"-9,)9E4
3)9,-:4-93415)[email protected];+75
""$#
3)9+))0),
6)5<9
!"
<9);:4)6
):4)6:7/<;5)07;5)14+75
"$#
[email protected],)6)[email protected]"37
<;
-9:16
);104E
.);10:-9=1:07;5)14+75
!#"!%"
4)2&74<1441/-5-6413"[email protected]:879,-541
!"
5167E
[email protected];+75
"&"$#
)0E-41-=4-90);108;"73)37
&-61
-019
!"
<91;;169=GA
):@)(:7/<;5)07;5)14+75;9
&#"$#
B4,9)0
"3-61A-44187
)95)91:
$
!)5)A)63*)*)
)@,16;-3613:7/<;5)07;5)14+75
$'#
-05-;6;),6;
-93-A1#<9/<;9-1:
7,9<5
$
CA-9)9)*<4<;
<A5)63415);-361307;5)14+75
#D!"$#
)[email protected]):)0"7,9)"37
14):
$
-05-;516-6;G93
:-6;<93:7/<;5)07;5)14+75
&
G
;)[email protected])0*9)[email protected])@"37
-93-A
$
@,6&)@4)
$#"!%"
#)
@)3))0C4G,-61A),7
-;[email protected]
$
<A0)6CA,-
#$"$#
7+)-,9-;;16)0)9)+)"3
14):
<4)
G6)@#<6)
$!#
*9:-01;4-91),<50<[email protected];5)0*
!$
$
-
-95)6+
6<9;-361367,9<5/5)14+75
D!#
76)+3)0)6<61"<4;)6"[email protected])6),7 7,9<5
$
93)6G6-9
/<6-9:7/<;5)07;5)14+75
""#"$#
;);G93),"37
)4)5)6
$
$<9)9)3<9;
D&"$#
:;)6*<4),;-4G6)@4;7)
-93-A
$
!)/8G6)@
"$#
B1E-3E1)511&)6"-.-91"37
-93-A
%!
"-5)0);=-6
:-5)0);(1=-607;5)14+75
"$#
"<6/<[email protected]:31GA-),#G5-94;
-93-A
"-93)6&)=<A3)6
,)54):7/<;5)07;5)14+75
"""!%"
&-61)0"37
-93-A
!$
"-9,)9G64G
):-:3415)07;5)14+75
B!"#"##
-95-9,-4-6)0<50<[email protected];),7
-93-A
!'
<9);&4,A'139<44)[email protected]
3)+3)9:7/<;5)/5)14+75
"!#
191E4-*1)0'19));),7
)@,[email protected])@4)07;5)14+75
7/<A0)67A,-07;5)14+75;9
;<6):7/<;5)07;5)14+75
</<93)9)3<9;/5)14+75
/<6)@:7/<;5)07;5)14+75
-93-A
!'
-05-;41")90)6
!#
9;))0$4<:),7
,)8)A)9
"!&
"-93)69;)9
:)910)6
07;5)14+75
16.73415)9;+75;9
"""$#
B1.;413)0-;-"37
-93-A
""$
F3:)4!1A-41
:)5)3:
07;5)14+75
B!"$#
!):);0)6-)0"[email protected]"37
;)3<5
""$
"-4E<31E-9
>>>:-4+<3(
07;5)14+75
#!#!
&-61)0-6/1A#78-4),6<984;
-93-A
"!#
&45)A#)90)6
;)90)6(:7/<;5)[email protected];+75
%#!
)513-*19)0#G;G6+G"73)37
-93-A
"
)3)6-A)19
),)-=)4-;4-9107;5)14+75
D&#!
C9;G4G86)9)[email protected])),
-93-A
"%"
<:;).)B78<9
/<[email protected]:7/<;5)07;5)14+75
!"$#
+-)093:-;-6),05-;74<8
-93-A
"%"
<9)6)
3<94<
3)9,)6:7/<;5)/5)14+75
'#
&-61
-019056,<;4<)@84;7
-93-A
$!
-05-;<4<;
*<4<;5-05-;07;5)14+75
"#!#!#
F4*)
)0)9)+),)),7
%19)6
-019
$!
<9);D4G3
,:;4)907;5)14+75
D#
&-
14,19-30"3.
);4)984;7
&-61
-019
$!
05-;G6-
/<6-:;-361307;5)14+75;9
D%#
;);G93)0)..)933)6),7
-93-A
!
),91)0
1
;-3613:-9=1:07;5)14+75
"#
&4)0G3G5-;),7
-93-A
#!
93)6CA37=)4)3
/<93)67A37=)4)3:-9=1:+75
# "$#
;);G93),7
[email protected]
#!
*9<,-41
5)6:<9;181:7/<;5)+75
&!'#
1:)9)0,)4-;"37
)@9)*74<
#!
#)4); [email protected])A
[email protected])A;-361307;5)14+75
##!
G4*)0)9);<6)0-0A);<4=)97
-93-A
##
9+)6$:4<
0):)6(76+<07;5)14+75
&"$#
G4*)0)9);<6)0<5+<4)9"37
-93-A
#!'
<0=-<:))[email protected]
3)[email protected](:7/<;5)07;5)14+75
#
G4*)0)9);<6)0)9)
+),67
-93-A
#!'
05-; )8<
E<
16.75;-3613+75
""##
<50<[email protected];)0-+);1CA-6),7
-93-A
$
CA/G9F65-A
:1:;-5;-361307;5)14+75
C'#
9,<),C9-;5-6-=1&)69):84;
-93-A
%
90)6-61A
7A,-)4)937:-9=1:+75
#
:;)6*<4),79)"3
-93-A
&%
&)3<83*<4<;
;-3613-43415)07;5)14+75
!#
F:-74<)0-=9-3A),-),,)87
-93-A
&'#
*9)015B-413
41,-9;-361307;5)14+75
#
670<;4<)[email protected];),-E1;"37E8
7
-93-A
&'#
*9)015),1.-3)4-
13)4-(07;5)14+75
!$'"$#""#
G.;G)0B-;168);)@<4=)97
,A9-41
'$
$<9#<6)4
</<9;<6)41/5)14+75
!#!#
1;0);8)
)0G4-6;+-=1;,-=9-6-;-6+1
-93-A
'$
:5)14G6)@,6
/-6-4-4307;5)14+75
ÖNEML NOT
1- Gümrük ve Ticaret Bakanl$$nca cihaz$n tespit edilen kullan$m ömrü 10
y$ld$r.
2- Kliman=z=n montaj=n=, ar=zas=n= ve bak=m=n= Yetkili Servisimize yapt=r=n=z aksi
takdirde
Cihaz=n=z firmam=z=n vermi olduu garanti den faydalanamayacakt=r.
3- Klimalar=n bak=m= müterinin sorumluluundad=r. Bak=m= yap=lmayan cihaz
garanti
Kapsam= d==na ç=kar.
4- Firmam=z 6 ayda bir bak=m= tüketicilerine tavsiye eder.
5- Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi müterinin sorumluluundad=r.
6- Kliman=z= montaj ettirmeden yetkili servisten kliman=z=n kapasitesinin ve montaj
yerinin
Uygunluunu teyit ettiriniz.
7- Garanti belgenizi Yetkili sat=c= ve Yetkili servise onaylat=n=z. Ayr=ca, Montaj
formunu
Yetkili servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formlar= muhafaza ediniz.
8- Bo veya eksik doldurulmu garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihaz=n=z
garanti
d== olarak kabul edilecektir.
9- Ar=za ve bak=m sonras= yetkili servisinizden ar=za ve bak=m formunu isteyiniz ve
garanti
Süresince muhafaza ediniz.
10- Kliman=z= montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmad==n= kontrol ediniz.
Sorun
Var sa sat=c= firmaya durumu bildiriniz.
11- Klima montaj=ndan sonra ortaya ç=kacak her türlü k=r=lma, çizilme ve benzeri
hasarlar
Garanti kapsam= d==ndad=r.
12- Klimalar kullan=m amac= d==nda kullan=l=rsa garanti kapsam= d==nda kal=r.
13- Cihaz=n çal=mas= için gerekli elektrik artlar=n=n salanmas= tüketicinin
sorumluuundad=r. Bundan kaynaklanacak ar=zalar garanti kapsam› d==ndad=r.
14- Klimalar=n=z=n montaj yerini belirlerken ar=za durumunda cihaza müdahalenin
kolay
Olabilecei yerleri tercih etmeniz sizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan
Kurtaracak t=r.
15- Klima k==n soutmada kullan=lacak ise klimaya ilave olarak k= kiti tak=lmal=d=r.
16- Gemi karavan, T=r gibi hareketli mekânlara tak=lan klimalar garanti haricidir.
17- Klimalar insan konforu d==nda kullan=l=rsa (tavuk çiftlii, mantar, çim üretimi,
meyve,
Çiçek soutma gibi) garanti harici kabul edilir.
18- Klima montaj teknik artlar=na uymayan ve buna ramen müteri onay= ile yap=lan
Montajlar da cihaz garanti harici olarak ilem görür,
TÜKETC HAKLARI
(1) Mal7n ay7pl7 olduunun anla7lmas7 durumunda tüketici;
a) Sat7lan7 geri vermeye haz7r olduunu bildirerek sözlemeden dönme,
b) Sat7lan7 al7koyup ay7p oran7nda sat7 bedelinden indirim isteme,
c) A7r7 bir masraf gerektirmedii takdirde, bütün masraflar7 sat7c7ya ait olmak
üzere sat7lan7n ücretsiz onar7lmas7n7 isteme,
ç) mkân varsa, sat7lan7n ay7ps7z bir misli ile deitirilmesini isteme, seçimlik
haklar7ndan birini kullanabilir. Sat7c7, tüketicinin tercih ettii bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onar7m veya mal7n ay7ps7z misli ile deitirilmesi haklar7 üretici
veya ithalatç7ya kar7 da kullan7labilir.
Bu f7kradaki haklar7n yerine getirilmesi konusunda sat7c7, üretici ve ithalatç7
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatç7, mal7n kendisi taraf7ndan
piyasaya sürülmesinden sonra ay7b7n doduunu ispat ettii takdirde sorumlu
tutulmaz.
(3) Ücretsiz onar7m veya mal7n ay7ps7z misli ile deitirilmesinin sat7c7 için
orant7s7z güçlükleri beraberinde getirecek olmas7 hâlinde tüketici,
sözlemeden dönme veya ay7p oran7nda bedelden indirim haklar7ndan birini
kullanabilir. Orant7s7zl77n tayininde mal7n ay7ps7z deeri, ay7b7n önemi ve
dier seçimlik haklara bavurman7n tüketici aç7s7ndan sorun tekil edip
etmeyecei gibi hususlar dikkate al7n7r.
(4) Ücretsiz onar7m veya mal7n ay7ps7z misli ile deitirilmesi haklar7ndan
birinin seçilmesi durumunda bu talebin sat7c7ya, üreticiye veya ithalatç7ya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz i günü, konut ve tatil amaçl7
ta7nmazlarda ise altm7 i günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak,
bu Kanunun 58 inci maddesi uyar7nca ç7kar7lan yönetmelik eki listede yer
alan mallara ilikin, tüketicinin ücretsiz onar7m talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
j) Tüketicilerin ikayet ve itirazlar7 konusundaki bavurular7n7 tüketici
mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilikin bilgi,
Ar7zalarda kullan7m hatas7n7n bulunup bulunmad77n7n, yetkili servis
istasyonlar7, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamas7 halinde s7ras7yla;
mal7n sat7c7s7, ithalatç7s7 veya üreticisinden birisi taraf7ndan mala ilikin
azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshas7n7n tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketiciler, ikinci f7krada belirtilen rapora ilikin olarak bilirkii taraf7ndan
tespit yap7lmas7 talebiyle uyumazl77n parasal deerini dikkate alarak tüketici
hakem heyetine veya tüketici mahkemesine bavurabilir.
NOTLAR
:……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Merkez ve Satıfl Sonras› Hizmetler
Gürsel Mh. Nurtaç Cd. No:71/A Ka€›thane
‹stanbul-Türkiye T+90 212 297 2222
F+ 90 212 297 9702 [email protected]
[email protected] oac.com.tr
‹ç Anadolu Bölge Müdürlü€ü
‹lkbahar Mh. 603. Sk. No: 1/8
Çankaya-Ankara
T +90 312 491 9072 - 73
F +90 312 491 9074
[email protected]
Akdeniz Bölge Müdürlü€ü
Kızıltoprak Mh. Ali Çetinkaya Cad.
Sefero€lu Apt. No:123 K:1 D:2
Muratpafla-Antalya T +90 242 311 2068
F +90 242 311 2063
[email protected]
Ege Bölge
T +90 533 207 7710
[email protected]
Çukurova Bölge
T +90 533 207 7718
[email protected]
Depo
Çakmaklı Mh. Uzak Uygörmüfl Cd.
K›dem Sk. No:3 B.Çekmece-‹stanbul
T+90 212 886 1845
F+ 90 212 886 2672
[email protected]
Kablolu-Kablosuz Uzaktan Kumanda
XK19
YAC1FB1
KULLANMA KILAVUZU
1
DUVAR TP SPLT KLMA
Kablolu Uzaktan Kumanda - XK19
(MULT KASET VE KANALLI CHAZLAR ÇN)
Kablosuz Uzaktan Kumanda - YAC1FB1
(DUVAR TP -MULT DUVAR-KASET-KANALLI –KONSOLTP
CHAZLAR ÇN)
KULLANMA KILAVUZU
Ticari klimalar seçtiiniz için teekkür ederiz, lütfen kullanma balamadan önce bu
kullanc klavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride bavurmak üzere saklayn.
2
Kullanc Uyars
Kablolu uzaktan kumanday nemli ortamlara kurmayn veya dorudan güne altna maruz
brakmayn.
Kablolu uzaktan kumanday ve kablosuz uzaktan kumanday asla vurmayn, atmayn ve sk sk sökmeyin.
Kablolu uzaktan kumanday ve kablosuz uzaktan kumanday kesinlikle slak ellerle çaltrmayn.
Bu ürünü kullanmadan ve kurmadan önce bu klavuzu dikkatle okuyun.
3
çerik
I Kablolu Uzaktan Kumanda XK19 ................................................................................................... 1
1 LCD üzerindeki Semboller ......................................................................................................... 1
1.1 Kablolu Uzaktan Kumandan>n D> Görünüü ..................................................................... 1
1.2 Kablolu Uzaktan Kumandan>n LCD'si ................................................................................. 1
2 Dümeler .................................................................................................................................. 2
2.1 Kablolu Uzaktan Kumanda üzerindeki Dümeler................................................................. 2
2.2 Dümelerin Fonksiyonu ....................................................................................................... 3
3 Kullan>m Aç>klamalar> ................................................................................................................ 3
3.1 Açma/Kapatma ..................................................................................................................... 3
3.2 Mod Ayar> ............................................................................................................................. 4
3.3 S>cakl>k Ayarlar> ................................................................................................................... 4
3.4 Fan Ayarlar> .......................................................................................................................... 4
3.5 Zamanlay>c> Ayarlar> ............................................................................................................ 5
3.6 Sal>n>m Ayarlar> .................................................................................................................... 6
3.7 Uyku Ayarlar> ........................................................................................................................ 7
3.8 Turbo Ayarlar>....................................................................................................................... 8
3.9 E-heater Ayarlar> ................................................................................................................. 9
3.10 Üfleme Ayarlar> ................................................................................................................ 10
3.11 Dier Fonksiyonlar .......................................................................................................... 11
4 Kurulum ve Sökme ................................................................................................................. 11
4.1 Kablolu Uzaktan Kumandan>n Sinyal Hatt>n>n Balanmas> ............................................... 11
4.2 Kablolu Uzaktan Kumandan>n Kurulumu .......................................................................... 11
4.3 Kablolu Uzaktan Kumandan>n Sökülmesi ......................................................................... 13
5 Hata Ekran> .............................................................................................................................. 13
II Kablosuz Uzaktan Kumanda YT1F ............................................................................................ 15
1 Dümelerin Fonksiyonu .......................................................................................................... 15
2 Genel Çal>t>rma için K>lavuz ................................................................................................. 17
3 Opsiyonel Çal>t>rma için K>lavuz ........................................................................................... 18
4
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
I Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
1 LCD üzerindeki Semboller
1.1 Kablolu Uzaktan Kumandan#n D# Görünüü
ek.1 Kablolu Uzaktan Kumandan#n D# Görünüü
1.2 Kablolu Uzaktan Kumandan#n LCD'si
ek.2 Kablolu Uzaktan Kumandan#n LCD'si
5
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
Tablo 1
No.
Simgeler
Aç@klama
1
[email protected]@m fonksiyonu
2
Uyku fonksiyonu ([email protected] uyku 1)
3
ç ünite ç[email protected]@rma [email protected] (Soutma, Nem Alma, Fan ve [email protected]).
4
[email protected] ünite için buz çözme fonksiyonu.
5
[email protected] kontrol fonksiyonu (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut deildir).
6
Kilitleme fonksiyonu.
7
ç ünitenin yüksek, orta, düük ve otomatik fan devri
8
Kapsama [email protected] (düme, [email protected]@k, Açma/Kapatma ve Mod uzaktan kumanda ile
9
[email protected]
Turbo fonksiyonu.
10
Bellek fonksiyonu (ç ünite, güç kesintisi ve [email protected] gücün geri gelmesinden sonra
orijinal ayar durumuna geri döner).
11
Ana kablolu uzaktan kumanda (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut deildir).
12
Herhangi bir düme ç[email protected]@[email protected] ünite aç@k durumdayken [email protected] söner.
13
Enerji tasarrufu fonksiyonu (bu fonksiyon bu ünite için henüz mevcut deildir).
14
Ortam/ön ayar [email protected]@k deeri.
15
Elektrikli [email protected]@ @[email protected] fonksiyonu.
16
Üfleme fonksiyonu.
17
Zamanlama deeri.
18
Sessiz fonksiyonu (iki tür: sessiz ve otomatik sessiz) (bu
fonksiyon bu ünite için henüz mevcut deildir).
19
SET (AYAR)
Hata [email protected] modunda gösterilir.
2 Dümeler
2.1 Kablolu Uzaktan Kumanda üzerindeki Dümeler
ek.3 Kablolu Uzaktan Kumanda üzerindeki Dümeler
6
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
2.2 Dümelerin Fonksiyonu
Tablo 2
Fonksiyon
No.
AdI
1
Gir/ptal Et
2
ç ünitenin çalIma sIcaklII ayarlarI, aralIk: 16~30°C.
6
ZamanlayIcI ayarlarI, aralIk: 0,5-24 sa.
3
Fan
Yüksek/orta/düük/otomatik fan devri ayarlarI.
4
Mod
ç ünitenin Soutma/IsItma/Fan/Nem Alma/Otomatik mod ayarI.
5
Fonksiyon
7
ZamanlayIcI
8
Açma/Kapama
Fonksiyon seçimi ve iptali.
Turbo/Save (Tasarruf)/E-heater (E-IsItIcI)/Blow (Üfleme) vb. fonksiyonlarI
arasInda geçi.
ZamanlayIcI ayarI.
ç ünite açma/kapama.
Bellek fonksiyonuna Girmek/ptal etmek için ünite kapalI durumdayken bu
dümelere 5 saniye süreyle basIn (Bellek ayarlanIrsa, iç ünite, gücün kesilip geri
gelmesinden sonra orijinal ayar durumuna döner. Aksi halde, gücün geri
verilmesinden sonra iç ünite varsayIlan olarak KapalI durumda olur. Teslimattan
önce Bellek varsayIlan olarak kapalIdIr.)
4+2
+Mod
3
+6
Fan+
2
+6
+
ArIza olmadan ünitenin çalItIrIlmasI ya da ünitenin kapalI olmasI durumunda, kilit
durumuna girmek için bu dümelere 5 saniye süreyle aynI anda basIn, bu
durumda baka dümeler basma ilemine tepki vermez. Bu durumdan çIkmak için
bu dümelere 5 saniye süreyle yeniden basIn.
4+6
Mod + KAPALI durumunda, Santigrat ve Fahrenhayt ölçekleri be saniye süreyle "Mode"
ve "" dümesine basIlarak deitirilebilir.
Ünite kapalI iken bu dümelere aynI anda basIldIInda, sadece soutma ünitesi
için kablolu uzaktan kumanda üzerinde
görüntülenir, bu sIrada soutma ve
IsItma ünitesi için kablolu uzaktan kumanda üzerinde
görüntülenir.
5+7
KAPALI durumda, be saniye süreyle “Fonksiyon” ve “ZamanlayIcI” dümelerine
basIlarak devreye alma durumuna girilebilir, "Mod" dümesine basIlarak sIcaklIk
görüntüleme alanInda "00" deerinin görüntülenmesini salayIn, ardIndan, "" ve
"" dümesine basarak zamanlayIcI alanInda gösterilen seçeneklerden ayar
yapIn. Toplamda aaIdaki gibi dört seçenek vardIr:
ç ortam sIcaklII dönü havasI sIcaklIk sensörü tarafIndan algIlanIr
(zamanlayIcI alanInda 01 deeri görüntülenir).
Fonksiyon+Zaman
ç ortam sIcaklII kablolu kumanda tarafIndan algIlanIr (zamanlayIcI alanInda
layIcI
02 deeri görüntülenir).
IsItma modunda veya otomatik modda kablolu kumanda sIcaklIk sensörü seçili
iken soutma, kurutma veya fan modunda geri dönü havasI sIcaklIk sensörü
seçilir. (zamanlayIcI alanInda 03 deeri görüntülenir).
IsItma modunda geri dönü havasI sIcaklIk sensörü seçili iken soutma,
kurutma veya fan modunda kablolu kumanda sIcaklIk sensörü seçilir.
(zamanlayIcI alanInda 04 deeri görüntülenir).
5+7
KAPALI durumda, be saniye süreyle "Fonksiyon" ve "ZamanlayIcI" dümesine
basIlarak devreye alma durumuna girilebilir. SIcaklIk göstergesi alanInda "01"
Fonksiyon+Zaman simgesi görüntülenene kadar "Mod" dümesine basIn. Ayar durumu zamanlayIcI
layIcI
alanInda gösterilir. Ayarlamak için "" ve "" dümesine basIn; iki seçenek
vardIr: Üç düük seviye
7 (01); Üç yüksek seviye (02).
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3 Kullan<m Aç<klamalar<
3.1 Açma/Kapatma
Üniteyi açmak için açma/kapatma dümesine bas<n ve kapatmak için bir kez daha bas<n.
Not: ekil 4'de gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Kapal<" durumunu gösterir. ekil 5'de
gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Aç<k" durumunu gösterir.
ek. 4 “Kapal<” Durum
ek. 5 “Aç<k” Durum
3.2 Mod Ayar<
Ünite aç<k iken çal<t<rma modlar<n< aa<daki s<rada deitirmek için Mod dümesine bas<n: OtomatikSoutma-Kurutma-Fan-Is<tma.
3.3 S<cakl<k Ayarlar<
Önceden belirlenmi s<cakl<< art<rmak/azaltmak için veya dümesine bas<n. Bunlardan birisine sürekli
olarak bas<ld<<nda, s<cakl<k, ekil 6'da gösterildii gibi her 0,5 sn'de bir 1 °C artar veya azal<r.
Soutma, Kurutma, Fan ya da Is<tma modunda, s<cakl<k ayar aral<< 16°C~ 30°C'dir.
Otomatik modda, ayar s<cakl<kl<< ayarlanamaz.
8
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.4 Fan Ayarlar4
Ünite aç4k/kapal4 durumda iken Fan dümesine bas4ld44nda, iç ünitenin fan devri ekil 7'de gösterildii gibi
s4rayla deiir.
3.5 Zamanlay4c4 Ayar4
Ünite aç4k/kapal4 durumda iken, açma/kapatma zamanlay4c4s4n4 ayarlamak için Zamanlay4c4'ya bas4n.
Açma zamanlay4c4s4 ayar4: Zamanlay4c4'ya bas4ld44nda saat yan4p sönerken LCD'de "xx.x saat" görüntülenir.
Bu durumda, zamanlama deerini ayarlamak için
veya dümesine bas4n. Ard4ndan ayar4 onaylamak için
Gir/ptal dümesine bas4n.
Kapatma Zamanlay4c4s4 Ayar4: LCD'de xx.x saat görüntülenmezse bu zamanlay4c4 ayar4n4n iptal edildii
anlam4na gelir.
9
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
Zamanlay3c3y3 ayarlamadan üniteyi aç3n
Ayarlamak için "Zamanlay3c3" dümesine bas3n.
Zamanlay3c3 ayar3n3 iptal etmek için
"Zamanlay3c3" dümesine bas3n.
Zaman3 ayarlamak için "Increase (Art3r)"
ya da "Decrease (Azalt)" dümesine
Zamanlay3c3 ayar3n3 bitirmek için
Gir/ptal dümesine bas3n.
ek.8 Ünite aç3kken Kapatma Zamanlay3c3s3
Ayar3 Zamanlay3c3 aral33: 0,5-24 sa veya dümesine her bas3ld33nda, ayarlanan zaman 0,5 sa
artar veya azal3r. Bunlardan birine sürekli bas3lmas3 halinde, ayarlanan süre her 0,5 sn'de bir 0,5 sa artar/azal3r.
10
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.6 Sal1n1m Ayarlar1
Sal1n1m Aç1k: Sal1n1m fonksiyonunu etkinletirmek için, ünite aç1kken Fonksiyon dümesine bas1n. Bu
durumda,
yan1p söner. Bundan sonra, onaylamak için Gir/ptal dümesine bas1n.
Sal1n1m Kapal1: Sal1n1m fonksiyonu aç1kken Sal1n1m ayarlar1 arayüzüne girmek için
yan1p sönerken
Fonksiyon dümesine bas1n. Bundan sonra, bu fonksiyonu iptal etmek için Gir/ptal dümesine bas1n. Sal1n1m
ayar1 ekil 9'da gösterilmitir.
Sal1n1m fonksiyonunu açmadan, üniteyi
aç1n
Sal1n1m durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas1n
Sal1n1m1 iptal etmek için "Gir/ptal" dümesine bas1n.
Onaylamak için "Gir/ptal" dümesine bas1n.
Sal1n1m durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas1n
ek.9 Sal1n1m Ayarlar1
Not:
Uyku, Turbo ya da Üfleme ayar1 Sal1n1m ayar1 ile ayn1d1r.
Ayar yap1ld1ktan sonra, ayar durumuna geri dönmek veya be saniye
sonra otomatik olarak ç1kmak için "Gir/ptal" dümesine bas1lmal1d1r.
11
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.7 Uyku Ayarlar2
Uyku aç2k: Ünite Uyku ayar2 arayüzüne girene kadar ünite aç2kken Fonksiyon dümesine bas2n. Ayar2
onaylamak için Gir/ptal dümesine bas2n.
Uyku kapal2: Uyku fonksiyonu devredeyken, Uyku ayarlar2 arayüzüne girmek için Fonksiyon dümesine
bas2n. Bundan sonra, bu fonksiyonu iptal etmek için Gir/ptal dümesine bas2n.
Soutma ve Kurutma modunda, ünite 1 sa için Uyku 1 alt2nda çal2t2ktan sonra s2cakl2k 1 artar ve
baka bir 1 sa daha geçtikten sonra 1 daha artar. Bundan sonra, ünite bu s2cakl2kta çal22r.
Is2tma modunda, ünite 1 sa için Uyku 1 alt2nda çal2t2ktan sonra s2cakl2k 1 artar ve baka bir 1 sa
daha geçtikten sonra 1 daha artar. Bundan sonra ünite bu s2cakl2kta çal2acakt2r.
Uyku ayar2 ekil 10'da gösterilmitir.
Uykuyu açmadan, üniteyi aç2n
Uyku durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas2n
Uykuyu iptal etmek için "Gir/ptal" dümesine bas2n.
ek.10 Uyku Ayarlar2
12
Uykuyu açmak için "Gir/ptal"
dümesine bas2n.
Uykuya girmek için "Fonksiyon" dümesine bas2n.
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.8 Turbo Ayar0
Turbo fonksiyonu: Yüksek fan devrinde ünite h0zl0 soutma veya 0s0tma gerçekletirebilir, böylece oda
s0cakl00 h0zla ayar deerine yakla0r.
Soutma veya Is0tma modunda, ünite Turbo ayar0 arayüzüne girene kadar Fonksiyon dümesine bas0n
ve ard0ndan ayar0 onaylamak için Gir/ptal dümesine bas0n.
Turbo fonksiyonu devreye sokulduunda, Turbo ayar0 arayüzüne girmek için Fonksiyon dümesine bas0n
ve bu ayar0 iptal etmek için Gir/ptal dümesine bas0n.
Turbo fonksiyonu ayarlar0 ekil 11'de gösterilmitir.
Turboyu açmadan, üniteyi aç0n
Turbo durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas0n.
Turbo fonksiyonu kapatmak için Gir/ptal
dümesine bas0n.
ekil 11 Turbo Ayar0
13
Turbo fonksiyonunu açmak için Gir/ptal
dümesine bas0n.
Turbo durumuna girmek için "Fonksiyon"
dümesine bas0n
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.9 E-heater (E-4s4t4c4) Ayar4
E-heater (yard4mc4 Elektrikli 4s4tma fonksiyonu): Is4tma modunda, verimliliinin iyiletirilmesi için Eheater'4n aç4lmas4na izin verilir.
Kablolu uzaktan kumanda veya uzaktan kumanda Is4tma moduna girdiinde, bu fonksiyon otomatik
olarak aç4l4r.
E-heater arayüzüne girmek için Is4tma modunda Fonksiyon dümesine bas4n, ard4ndan bu fonksiyonu
iptal etmek için iptal dümesine bas4n.
E-heater arayüzüne girmek için Fonksiyon dümesine bas4n, E-heater fonksiyonu aktif deilse, açmak
için Gir/ptal dümesine bas4n.
Bu fonksiyon ayarlar4 aa4da ekil 12'de gösterilmitir:
Yard4mc4 elektrikli 4s4tma fonksiyonu
4s4tma modunda otomatik olarak aç4l4r
Bu fonksiyona girmek için "Fonksiyon" dümesine bas4n
Bu fonksiyonu açmak için "Gir/ptal"
dümesine bas4n
ekil 12 E-heater (E-4s4t4c4) Ayar4
14
Bu fonksiyonu kapatmak için "Gir/ptal"
dümesine bas4n
Yard4mc4 elektrikli 4s4tma fonksiyonuna girmek
için "Fonksiyon" dümesine bas4n
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.10 Üfleme Ayarlar8
Üfleme fonksiyonu: Ünite kapat8ld8ktan sonra, küfü önlemek için iç ünitenin evaporatöründeki su otomatik
olarak buharlat8r8l8r.
Soutma veya Kurutma modunda, ünite Üfleme ayar8 arayüzüne girene kadar Fonksiyon dümesine bas8n
ve ard8ndan ayar8 onaylamak için Gir/ptal dümesine bas8n.
Üfleme fonksiyonu devreye sokulduunda, Üfleme ayar8 arayüzüne girmek için Fonksiyon dümesine bas8n
ve bu ayar8 iptal etmek için Gir/ptal dümesine bas8n.
Üfleme fonksiyonu ayarlar8 ekil 13'de gösterilmitir.
Üfleme fonksiyonunu açmadan,
üniteyi aç8n
Üfleme durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas8n
Üfleme fonksiyonunu kapatmak için
"Gir/ptal" dümesine bas8n
Üfleme fonksiyonunu açmak için
"Gir/ptal" dümesine bas8n
Üfleme durumuna girmek için "Fonksiyon" dümesine bas8
ek.13 Üfleme Ayarlar8
Notlar:
. Üfleme fonksiyonu devreye sokulduunda, ünite açma/kapatma dümesine bas8larak aç8l8rsa, iç fan 2
dakika süreyle düük fan devrinde çal88r ve LCD ekranda "BLOW" ifadesi görüntülenir. Bu s8ra, Üfleme
fonksiyonu devre d88 b8rak8l8rsa, iç fan dorudan kapat8l8r.
Üfleme fonksiyonu Fan veya Is8tma modunda kullan8lamaz.
15
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
3.11 Dier Fonksiyonlar
(1). Kilitleme
Ünite [email protected] olmadan aç@[email protected]@nda ya da ünite [email protected] durumda iken kablolu kumanda kilit durumuna girene
kadar ve dümelerine 5 saniye süreyle [email protected] anda [email protected] Bu durumda, LCD'de
görüntülenir |.
Bundan sonra, bu fonksiyondan ç@kmak için bu iki dümeye 5 saniye süreyle [email protected] anda [email protected]
Kilit durumunda, dümeye bir kez daha [email protected]@@nda herhangi bir [email protected] [email protected]
(2). [email protected]
[email protected] deitirme Ünite [email protected] durumda iken, [email protected] durumunu [email protected] aç@k ve [email protected] [email protected] [email protected]
deitirmek için Mod ve dümelerine 5 saniye süreyle [email protected] anda [email protected] Bu fonksiyon etkinletirildiinde,
[email protected] görüntülenir. Bu fonksiyon [email protected] deilse, ünite, güç kesintisi ve [email protected] güç geri geldikten sonra [email protected]
durumda olur.
[email protected] geri kurtarma: Kablolu uzaktan kumanda için bu fonksiyonun [email protected] [email protected] durumunda, kablolu
uzaktan kumanda güç geri geldikten sonra orijinal ç[email protected] durumuna devam edecektir. [email protected] içerii:
Aç@k/[email protected], Mod, ayar [email protected]@@, ayar fan devri ve Kilitleme fonksiyonu.
(3). [email protected]@k Sensörü Seçimi
Ünite [email protected] durumdayken, devreye alma durumuna girmek için be saniye süreyle hem "Fonksiyon" hem
de "[email protected]@" dümesine [email protected] Bu durumda, [email protected]@k göstergesi [email protected] göstergeyi "Mod" dümesiyle
"00" olarak [email protected] ve [email protected] [email protected]@ görüntüleme [email protected] [email protected]@k sensörünü seçeneini de
veya
dümesi ile [email protected]
. ç ortam [email protected]@@ dönü [email protected] giriinde [email protected]@r ([email protected]@ görüntüleme [email protected] 01).
. ç ortam [email protected]@@ kablolu kumandada [email protected]@r ([email protected]@ görüntüleme [email protected] 02).
. [email protected] ve otomatik [email protected] [email protected] kablolu kumandadaki [email protected]@k sensörünü seçerken, soutma,
kurutma ve fan [email protected] [email protected] dönü [email protected] giriindeki [email protected]@k sensörünü seçin. ([email protected]@
görüntüleme [email protected] 03).
. [email protected] ve otomatik [email protected] [email protected] geri dönü [email protected] [email protected]@k sensörünü seçerken, soutma,
kurutma ve fan [email protected] [email protected] kablolu kumandaki [email protected]@k sensörünü seçin. ([email protected]@ görüntüleme
[email protected] 04).
[email protected] fabrika [email protected]: .
Ayarlardan sonra onaylamak ve bu ayar durumundan ç@kmak için "Gir/ptal" dümesine [email protected]
Açma/Kapatma dümesine [email protected]@@nda, bu devreye alma durumundan ç@[email protected] [email protected] ancak ayarlanan
veriler [email protected] [email protected]
Devreye alma durumunda, son dümeye [email protected]@ktan sonra 20 saniye içinde herhangi bir ilem yoksa, o
anki verileri [email protected] almadan önceki durumuna geri döner.
(4). Fan Devrinin Seçimi
Ünite [email protected], devreye alma durumuna girmek için "Fonksiyon" ve "[email protected]@" dümelerine be
saniye süreyle [email protected] ve [email protected]@k gösterge [email protected]@ "Mod" dümesi ile 01 deerine [email protected] ve iki seçenek
halinde mevcut olan fan devri [email protected]@ da [email protected]
01: Üç düük fan devri; 02: Üç yüksek fan devri
Ayarlardan sonra onaylamak ve bu ayar durumundan ç@kmak için "Gir/ptal" dümesine [email protected]
Açma/Kapatma dümesine [email protected]@@nda, bu devreye alma durumundan ç@[email protected] [email protected] ancak ayarlanan
veriler [email protected] [email protected]
16sonra 20 saniye içinde herhangi bir ilem yoksa, o
Devreye alma durumunda, son dümeye [email protected]@ktan
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
4 Kurulum ve Sökme
4.1 Kablolu Uzaktan Kumandan<n Sinyal Hatt<n<n Balanmas<
•
ç ünitenin elektrikli kumanda kutusunun kapa<n< aç<n.
•
Kablolu uzaktan kumandan<n tek kablosunu lastik halka içerisinden çekin.
•
Kablolu uzaktan kumandan<n sinyal hatt<n< iç ünite PCB'sinin 4 pimli yuvas<na balay<n.
•
Sinyal kablosunu ba ile s<k<n.
•
Ana kart ve kablolu uzaktan kumanda aras<ndaki iletiim mesafesi en fazla 20m olabilir (Standart mesafe
8 metredir).
4.2 Kablolu Uzaktan Kumandan<n Kurulumu
PVP
ek.14 Kablolu Uzaktan Kumandan<n Kurulumu için Aksesuarlar
Tablo 3
No.
Ad<
1
2
3
Duvara
gömülü yuva
kutusu
Kablolu Uzaktan
Kumandan<n
Taban Levhas<
Vida
M4X25
17
45
Kablolu Uzaktan
Kumandan<n Ön
Paneli
Vida ST2.9X6
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
ekil 15
ek.15'de kablolu uzaktan kumandan3n kurulum ad3mlar3 gösterilmektedir, ancak dikkat edilmesi gereken bas3
hususlar vard3r.
(1). Kurulumdan önce, öncelikle montaj deliine gömülü kablonun güç kayna3n3 kesin, yani, kurulum ilemi s3ras3nda
elektrikle ilem yap3lmas3na izin verilmez.
(2). Montaj deliklerinden dört damarl3 bükülü hatt3 çekin ve ard3ndan kablolu uzaktan kumandan3n taban levhas3n3n
arkas3ndaki dikdörtgen delikten geçirin.
(3). Kablolu uzaktan kumandan3n taban levhas3n3 montaj deliinin üzerindeki duvara yap3t3r3n ve daha sonra M4x25
vidalar3 ile sabitleyin.
(4). Kablolu uzaktan kumanda yuvas3na dört damarl3 bükülü kabloyu sokun ve ard3ndan kablolu uzaktan kumanda ön
panelini ve taban levhas3n3 birlikte tokalay3n.
(5). Son olarak, kablolu uzaktan kumandan3n ön panelini ve taban levhas3n3 ST2.9X6 vidalarla s3k3ca sabitleyin.
DKKAT!
Elektromanyetik giriim nedeniyle klima ünitesinin ar3zalanmas3n3 önlemek için balant3 s3ras3nda aa3dakilere
özellikle dikkat edin.
. Kablolu uzaktan kumandan3n sinyal ve iletiim kablolar3n3
18 iç ve d3 ünite aras3ndaki güç kablosundan ve balant3
kablolar3ndan asgari 20 cm aral3kla ay3r3n. Aksi takdirde ünitenin iletiimi muhtemelen anormal çal3acakt3r
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
. Klima ünitesi elektromanyetik giriime kar/ savunmas/z olduu bir yerde kuruluysa, kablolu uzaktan
kumandan/n sinyal ve iletiim kablolar/ koruyuculu bükülü çift kablolar olmal/d/r.
4.3 Kablolu Uzaktan Kumandan/n Sökülmesi
5 Hata Ekran/
Sistemin çal/mas/ s/ras/nda meydana gelen bir hata varsa, hata kodu ek.16'da gösterildii gibi LCD'de
gösterilir. Ayn/ anda birden fazla hata oluursa, bunlar/n kodlar/ da s/rayla görüntülenir.
Not: Herhangi bir hata durumunda, üniteyi kapat/n ve profesyonel kalifiye personel ile irtibata geçin.
ekil 16
19
Kablolu Uzaktan Kumanda XK19
Tablo 4 Her Bir Hatan=n Anlam=
Hata
Dönü havas= s=cakl== sensörü aç=k/k=sa devre
Hata
Hata
Sürücü kart= iletiim hatas=
Kodu
P6
Hata
Kodu
F1
evaporatör s=cakl== sensörü aç=k/k=sa devre
F2
Kompresör a=r= =s=nma korumas=
H3
ç ünite likit vanas= s=cakl=k sensörü aç=k/k=sa devre
b5
ç ve d= üniteler elemiyor
LP
ç gaz vanas= s=cakl=k sensörü aç=k/k=sa
b7
dn
IPM s=cakl== sensörü aç=k/k=sa devre
P7
letiim kablosu ayr=lm= veya genleme vanas=
hatas=
Çal=ma modu uyumsuzluu
E7
D= ortam s=cakl== sensörü aç=k/k=sa devre
F3
Pompalama
Fo
D= ünite kondensatör orta tüp s=cakl=k sensörü aç=k/k=sa
devre
Boalt=m s=cakl== sensörü aç=k/k=sa devre
F4
Buz çözme ya da ya dönüü
F5
Zorlamal= buz çözme
H1
ç ünite ile d= ünite iletiim hatas=
E6
Kompresör balatma ar=zas=
Lc
DC veriyolu alçak gerilim korumas=
PL
Yüksek dearj s=cakl== korumas=
E4
DC veriyolu yüksek gerilim korumas=
PH
A=r= yük korumas=
E8
Kompresör faz ak=m= alg=lama devresi hatas=
U1
Tüm ünite a=r= ak=m korumas=
E5
Kompresör manyetik giderme korumas=
HE
A=r= faz ak=mdan koruma
P5
PFC korumas=
Hc
Kompresör e zamanl= çal=mama
H7
IPM S=cakl=k Korumas=
P8
IPM Ak=m korumas=
H5
A=r= güç korumas=
L9
Kompresör faz kayb=/tersine dönme korumas=
Ld
Sistem yükü azalmas= ya da blokaj korumas=
F0
Frekans=n tüm ünite ak=m korumas= ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
F8
Kapasitör arj= hatas=
PU
En
Yüksek bas=nç korumas=
E1
Düük bas=nç korumas=
E3
Kompresör bekletme
LE
A=r= h=zlanma
LF
Sürücü kart= s=cakl=k sensörü hatas=
PF
Frekans=n IPM ak=m korumas= ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
Frekans=n yüksek boalt=m s=cakl== ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
Frekans=n donma önleme korumas= ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
Frekans=n a=r= yük korumas= ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
Frekans=n IPM s=cakl=k korumas= ile
k=s=tlanmas=/azalmas=
ç ünite dolu su hatas=
AC kontaktör korumas=
P9
Buzlanma önleme korumas=
E2
S=cakl=k birikmesi korumas=
PE
AC giri gerilimi anormallii
PP
Sensör balant= korumas=
Pd
Tüm ünite ak=m= alg=lama devresi hatas=
U5
DC veriyolu gerilim düme hatas=
U3
4-yollu vana geriye hareket yapma hatas=
U7
D= fan 1 hata korumas=
L3
Motor bekletme
H6
D= fan 2 hata korumas=
LA
PG motor s=f=r geçi korumas=
U8
20
F9
FH
F6
EU
E9
Tanıtım
İç Ünite
Hava emiş
Panel
Filtre
Kumandasız
çalıştırma tuşu
Soğutma
göstergesi
Güç
göstergesi
Yatay kanatçık
Sinyal
alıcı
Hava üfleme
Gösterge
paneli
WiFi
Isıtma
göstergesi
Sıcaklık
göstergesi
Nem alma
göstergesi
Uzaktan kumanda
Not: Gösterge paneli yerleşimi modelden modele farklılık gösterebilir.
Dış ünite
Hava emiş
Bağlantı kablosu
Hava filtre
.XPDQGDJ|VWHUJHSDQHOL
.XPDQGD]HULQGHNLWXúODUÕQWDQÕWÕPÕ
1RW
Ɣ*oND\QD÷ÕQDED÷ODQGÕNWDQVRQUDNOLPDGDQELUVHVJHOHFHNWLUøúOHWLP
J|VWHUJHVL
21NRQXPXQGDGÕUNÕUPÕ]Õ%XQGDQVRQUDNOLPDQÕ]Õ
NXPDQGDQÕ]ÕNXOODQDUDNNRQWUROHGHELOLUVLQL]
Ɣ21NRQXPXQGDLNHQNXPDQGD]HULQGHKHUKDQJLELUWXúDEDVWÕ÷ÕQÕ]GDX]DNWDQ
NXPDQGDGD
LúDUHWLELUGHID\DQÕSV|QHFHNYHNOLPDVLQ\DOLQNOLPD\D
J|QGHULOGL÷LQLEHOLUWHQELU³GH´VHVLYHUHFHNWLU
212))WXúX
.OLPD\ÕoDOÕúWÕUPDNLoLQEXWXúDEDVÕQÕ]NDSDWPDNLoLQWHNUDUEDVÕQÕ].OLPD\Õ
oDOÕúWÕUGÕNWDQVRQUDLoQLWHJ|VWHUJHSDQHOL]HULQGHLúOHWLPJ|VWHUJHVL
J|UQHFHNWLUYHLoQLWHGHQVHVJHOHFHNWLU
02'(WXúX
%XWXúDEDVDUDNWDOHSHWWL÷LQL]LúOHWLPPRGXQXVHoHELOLUVLQL]
%XWXúDKHUEDVWÕ÷ÕQÕ]GDLúOHWLPPRGXVÕUDVÕ\OD$872&22/'5<)$1YH
+($7RODUDNGH÷LúHFHNWLU
ƒ
ƒ
2WRPDWLNPRG$872VHoLOGL÷LQGHNOLPDRWRPDWLNRODUDNIDEULNDD\DUODUÕQD
J|UHoDOÕúDFDNWÕU$\DUVÕFDNOÕ÷ÕRWRPDWLNPRGGDJ|UQWOHQPH]YH
D\DUODQDPD]³)$1´WXúXQDEDVDUDNIDQKÕ]ÕQÕVHoHELOLU
WXúODUÕ\ODIDQIOHPHDoÕODUÕQÕD\DUOD\DELOLUVLQL]
6R÷XWPDPRGXQXVHoWLNWHQVRQUDLoQLWHJ|VWHUJHSDQHOLQGHVR÷XWPD
J|VWHUJHVL
ƒ
\DQDU
YH
WXúODUÕQDEDVDUDNWDOHSHGLOHQVÕFDNOÕ÷D
D\DUOD\DELOLUVLQL]³)$1´WXúXQDEDVDUDNIDQKÕ]ÕQÕVHoHELOLU
WXúODUÕ\ODIDQIOHPHDoÕODUÕQÕD\DUOD\DELOLUVLQL]
1HPDOPDPRGXQXVHoLQFHNOLPDQÕGúNIDQKÕ]ÕGDQHPDOPDPRGXQGD
oDOÕúPD\DEDúOD\DFDNWÕUøoQLWHJ|VWHUJHSDQHOLQGHQHPDOPDJ|VWHUJHVL
\DQDU1HPDOPDPRGXVÕUDVÕQGDIDQKÕ]ÕD\DUODQDPD]
ƒ
ƒ
WXúODUÕ\ODIDQIOHPHDoÕODUÕQÕD\DUOD\DELOLUVLQL]
)DQPRGXQXVHoLQFHNOLPDQÕ]ÕVÕWPDYH\DVR÷XWPD\DSPD\DFDNVDGHFHIDQ
IOH\HFHNWLU%XPRGGDWPJ|VWHUJHOHUNDSDOÕNRQXPGDGÕU³)$1´WXúXQD
EDVDUDNIDQKÕ]ÕQÕVHoHELOLU
WXúODUÕ\ODIDQIOHPHDoÕODUÕQÕ
D\DUOD\DELOLUVLQL]
,VÕWPDPRGXQXVHoWLNWHQVRQUDLoQLWHJ|VWHUJHSDQHOLQGHÕVÕWPDJ|VWHUJHVL
\DQDU
YH
WXúODUÕQDEDVDUDNWDOHSHGLOHQVÕFDNOÕ÷D
D\DUOD\DELOLUVLQL]³)$1´WXúXQDEDVDUDNIDQKÕ]ÕQÕVHoHELOLU
WXúODUÕ\ODIDQIOHPHDoÕODUÕQÕD\DUOD\DELOLUVLQL]
1RW
ƒ ,VÕWPDPRGXQGDoDOÕúWÕUPD\DEDúODGÕ÷ÕQÕ]GDVR÷XNIOHPH\L|QOHPHNLoLQLo
QLWHKDYDIOHPH\LGDNLNDHUWHOH\HFHNWLU.HVLQHUWHOHPHVUHVLLoRUDP
VÕFDNOÕ÷ÕQDED÷OÕGÕU
ƒ .XPDQGD]HULQGHD\DUVÕFDNOÕNDUDOÕ÷Õ±&¶GLU
)DQKÕ]ÕRWRPDWLNGúNRUWD\NVHN
)$1%XWXúDEDVÕOGÕ÷ÕQGDRWRPDWLNGúNRUWD\NVHNIDQKÕ]ODUÕVÕUD\OD
VHoLOHFHNWLU&LKD]DoÕOGÕ÷ÕQGDYDUVD\ÕODQRODUDNRWRPDWLNIDQKÕ]ÕVHoLOLU1HP
DOPDNRQXPXQGDVDGHFHIDQKÕ]ÕGúNWU
785%26R÷XWPDYHÕVÕWPDNRQXPGDEXWXúDEDVDUDN7XUERIRQNVL\RQXQX
DoÕSNDSDWDELOLUVLQL]7XUERIRQNVL\RQXoDOÕúÕUGXUXPGDLNHQNXPDQGD
]HULQGH
LNRQXJ|UQWOHQHFHNWLU<NVHNGHELGHYH\NVHNIDQ
KÕ]ÕQGDVÕFDNYH\DVR÷XNKDYDIOH\HUHNRUWDPÕQNÕVDVUHGHÕVÕQPDVÕQÕ
YH\DVR÷XPDVÕQÕVD÷ODU
WXúX
ƒ $\DUVÕFDNOÕ÷ÕQÕDUWÕUPDNYH\DD]DOWPDNLoLQEXWXúODUDEDVÕQÕ]6ÕFDNOÕN
GH÷HUL&DUWDFDNYH\DD]DODFDNWÕU7XúODUDVDQL\HGHQID]ODEDVÕOÕ
WXWDUVDQÕ]D\DUVÕFDNOÕ÷ÕQÕKÕ]OÕFDD]DOWÕUYH\DDUWÕUÕUVÕQÕ]7XúODUODD\DULúLQL
ELWLUGLNWHQVRQUDLoQLWHJ|VWHUJHSDQHOL]HULQGHNLVÕFDNOÕNGH÷HULQLQ
GH÷LúPLúROGX÷XQXJ|UHFHNVLQL]2WRPDWLNPRGGDVÕFDNOÕND\DUODQDPD]
ƒ
7,0(5217,0(52))YH\D&/2&.IRQNVL\RQODUÕQÕD\DUODUNHQ
WXúXQDEDVDUDN]DPDQD\DUÕ\DSÕODELOLU
WXúX
%XWXúDEDVDUDNVD÷VROVDOÕQÕPDoÕVÕVHoLPL\DSÕODELOLU)DQIOHPHDoÕVÕ
VÕUDVÕ\ODDúD÷ÕGDNLúHNLOGHVHoLOHELOHFHNWLU
ƒ
ƒ
YH\D
1RW
%XWXúDVDQL\HGHQID]ODVUHNOLEDVWÕ÷ÕQÕ]GDVROGDQVD÷DGR÷UXVDOÕQÕP
\DSDFDNYHWXúDEDVPD\ÕEÕUDNWÕ÷ÕQÕ]GDNOLPDVDOÕQÕP\DSPD\ÕGXUGXUDFDN
YHNDQDWoÕ÷ÕQPHYFXWNRQXPXKHPHQPXKDID]DHGLOHFHNWLU
6D÷VROVDOÕQÕPVÕUDVÕQGDNDSDOÕNRQXPGDQ
NRQXPXQDGH÷LúWLULOGL÷LQGH
H÷HUEXWXúDWHNUDUVDQL\HVRQUDEDVÕOÕUVD
NRQXPXWHNUDUNDSDOÕ
NRQXPDG|QHFHNWLUH÷HUEXWXúDVDQL\HLoLQGHWHNUDUEDVÕOÕUVDVDOÕQÕP
GXUXPX\XNDUÕGDNLVÕUDODPD\DJ|UHGH÷LúHFHNWLU
WXúX
%XWXúDEDVDUDNVD÷VROVDOÕQÕPDoÕVÕVHoLPL\DSÕODELOLU)DQIOHPHDoÕVÕ
VÕUDVÕ\ODDúD÷ÕGDNLúHNLOGHVHoLOHELOHFHNWLU
ƒ
VHoLOGL÷LQGHNOLPDIDQÕRWRPDWLNRODUDNIOHPH\HEDúODU<DWD\NDQDWODU
RWRPDWLNRODUDN\XNDUÕYHDúD÷ÕVDOÕQÕP\DSPD\DEDúOD\DFDNWÕU
ƒ
VHoLOGL÷LQGHNOLPDIDQÕVDELWELUSR]LV\RQGD
IOHPHNWHGLU<DWD\NDQDWVDELWSR]LV\RQGDGXUDFDNWÕU
ƒ
VHoLOGL÷LQGHNOLPDIDQÕVDELWELUDoÕGDGÕU<DWD\NDQDWVDELW
DoÕGDKDYDIOH\HFHNWLU
ƒ
WXúXQDVDQL\HGHQGDKDX]XQVUHEDVÕOÕWXWDUVDQÕ]LVWHGL÷LQL]VDOÕQÕP
DoÕVÕQÕD\DUOD\DELOLUVLQL]øVWHQHQDoÕ\DXODúWÕ÷ÕQÕ]GDWXúXVHUEHVWEÕUDNÕQÕ]
1RW
ƒ
%D]ÕPRGHOOHUGH
EXOXQPD\DELOLU%XGXUXPGDNOLPDVLQ\DO
DOGÕ÷ÕQGDRWRPDWLNIDQIOH\HFHNWLU
%XWXúDVDQL\HGHQID]ODVUHNOLEDVWÕ÷ÕQÕ]GD\XNDUÕGDQDúD÷Õ\DGR÷UX
VDOÕQÕP\DSDFDNYHWXúDEDVPD\ÕEÕUDNWÕ÷ÕQÕ]GDNOLPDVDOÕQÕP\DSPD\Õ
GXUGXUDFDNYHNDQDWoÕ÷ÕQPHYFXWNRQXPXKHPHQPXKDID]DHGLOHFHNWLU
ƒ
<XNDUÕDúD÷ÕVDOÕQÕPVÕUDVÕQGDNDSDOÕNRQXPGDQ
ƒ
NRQXPXQD
GH÷LúWLULOGL÷LQGHH÷HUEXWXúDWHNUDUVDQL\HVRQUDEDVÕOÕUVD
NRQXPX
WHNUDUNDSDOÕNRQXPDG|QHFHNWLUH÷HUEXWXúDVDQL\HLoLQGHWHNUDU
EDVÕOÕUVDVDOÕQÕPGXUXPX\XNDUÕGDNLVÕUDODPD\DJ|UHGH÷LúHFHNWLU
6/((3WXúX
,VÕWPDVR÷XWPDYH\DQHPDOPDPRGXQGDoDOÕúÕUNHQEXWXúDEDVDUDNX\NX
IRQNVL\RQXQXDoÕSNDSDWDELOLUVLQL]
LNRQXNXPDQGD]HULQGH
J|UQWOHQHFHNWLU$\QÕWXúDWHNUDUEDVWÕ÷ÕQÕ]GDX\NXIRQNVL\RQXVRQD
HUHFHN
LNRQXND\ERODFDNWÕU&LKD]DoÕOGÕ÷ÕQGDYDUVD\ÕODQRODUDNX\NX
IRQNVL\RQXNDSDOÕRODFDNWÕU&LKD]NDSDWÕOGÕNWDQVRQUDX\NXIRQNVL\RQXLSWDO
ROXU)DQYHRWRPDWLNNRQXPODUÕQGDEXIRQNVL\RQNXOODQÕOPD]
,)((/%X WXúXQDEDVÕQFD,)((/IRQNVL\RQXoDOÕúWÕUÕOÕUNXPDQGD]HULQGH
LNRQXJ|UQWOHQLU%XIRQNVL\RQD\DUODQGÕNWDQVRQUDNXPDQGD
DOJÕODGÕ÷ÕRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQÕLOHWLUNOLPDRWRPDWLNRODUDNNXPDQGDQÕQDOJÕODGÕ÷Õ
VÕFDNOÕ÷DJ|UHD\DUVÕFDNOÕ÷ÕQDNDUDUYHULU)RQNVL\RQXLSWDOHWPHNLoLQD\QÕ
WXúDWHNUDUEDVÕOPDOÕGÕU
LNRQXND\ERODFDNWÕU
1RW%XIRQNVL\RQoDOÕúWÕUÕOÕUNHQNXPDQGD\ÕVRQNXOODQÕFÕQÕQ\DNÕQÕQD
NR\XQX]'úN\DGD\NVHNVÕFDNOÕ÷DVDKLSELURUWDPDNR\DUVDQÕ]\DQOÕúLo
RUWDPVÕFDNOÕ÷ÕDOJÕODQÕU
7,0(5217,0(52))WXúX
ƒ
7,0(521WXúX7,0(521WXúX]DPDQOD\ÕFÕDoPD7,0(521
IRQNVL\RQXVÕUDVÕQGD]DPDQD\DUODPDNLoLQNXOODQÕOÕU7,0(521WXúXQD
EDVWÕNWDQVRQUD
V|QHFHNWLU
LNRQXND\ERODFDNYHNXPDQGD]HULQGH³21´\DQÕS
YH\D
21\DSDELOLUVLQL]
WXúODUÕQD EDVDUDN ]DPDQOD\ÕFÕDoPDD\DUÕQÕ7,0(5
YH\D
WXúODUÕQDKHUEDVÕúÕQÕ]GD7,0(521
]DPDQOD\ÕFÕDoPDGDNLNDDUWDUYH\DD]DOÕU YH\D
WXúODUÕQDEDVÕOÕ
WXWDUVDQÕ]VDQL\HVRQUD]DPDQWDOHSHWWL÷LQL]GH÷HUHJHOLQFH\HNDGDU
KÕ]OÕFDDUWÕSD]DODFDNWÕU7,0(521WXúXQDEDVDUDNRQD\OD\ÕQÕ]³21´
NHOLPHVL\DQÕSV|QHFHNWLU
LNRQXJ|UQWOHQPH\HGHYDPHGHFHNWLU
7,0(521LSWDOLLoLQ]DPDQOD\ÕFÕDoPD7,0(521NRQXPXQGDLNHQ
7,0(521WXúXQDWHNUDUEDVÕQÕ]
ƒ
7,0(52))WXúX7,0(52))WXúX]DPDQOD\ÕFÕNDSDWPD7,0(52))
IRQNVL\RQXVÕUDVÕQGD]DPDQD\DUODPDNLoLQNXOODQÕOÕU7,0(52))WXúXQD
EDVWÕNWDQVRQUD
V|QHFHNWLU
LNRQXND\ERODFDNYHNXPDQGD]HULQGH³2))´\DQÕS
YH\D
WXúODUÕQD EDVDUDN ]DPDQOD\ÕFÕNDSDWPDD\DUÕQÕ
7,0(52))\DSDELOLUVLQL]
YH\D
WXúODUÕQDKHUEDVÕúÕQÕ]GD7,0(5
2))]DPDQOD\ÕFÕNDSDWPDGDNLNDDUWDUYH\DD]DOÕU YH\D
WXúODUÕQD
EDVÕOÕWXWDUVDQÕ]VDQL\HVRQUD]DPDQWDOHSHWWL÷LQL]GH÷HUHJHOLQFH\H
NDGDUKÕ]OÕFDDUWÕSD]DODFDNWÕU7,0(52))WXúXQDEDVDUDNRQD\OD\ÕQÕ]
%XIRQNVL\RQLoQLWHHYDSRUDW|UGHNLQHPLNXUXWDUDNNIROPXúPDVÕQÕ
HQJHOOHU
/,*+7WXúXøoQLWHJ|VWHUJHSDQHOLQLQÕúÕ÷ÕQÕV|QGUPHNLoLQEXWXúD
EDVÕQÕ].XPDQGD]HULQGHNL
J|VWHUJHÕúÕ÷Õ\DQDUYH
LNRQXND\ERODFDNWÕU%XWXúDEDVÕQFD
J|UQWOHQLU
WXúX%XIRQNVL\RQEXVHULLoLQPHYFXWGH÷LOGLU
7(03WXúX%XWXúDEDVDUDND\DUVÕFDNOÕ÷ÕQÕRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQÕYH\DGÕú
RUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQÕLoQLWHJ|VWHUJHVL]HULQGHJ|UQWOH\HELOLUVLQL].OLPDLON
oDOÕúWÕUÕOGÕ÷ÕQGDD\DUVÕFDNOÕ÷ÕJ|UQWOHQHFHNWLU.XPDQGD]HULQGHD\DU
DúD÷ÕGDNLúHNLOGHJ|UQWOHQHFHNWLU
ƒ
.XPDQGDGDQ
YH\D³QRGLVSOD\´VHoLOLUVHLoQLWH]HULQGHNLVÕFDNOÕN
J|VWHUJHVLD\DUVÕFDNOÕ÷ÕQÕJ|VWHULU
ƒ
.XPDQGDGDQ
VHoLOLUVHLoQLWH]HULQGHNLVÕFDNOÕNJ|VWHUJHVLLoRUWDP
VÕFDNOÕ÷ÕQÕJ|VWHULU
ƒ
.XPDQGDGDQ³
´VHoLOLUVHLoQLWH]HULQGHNLVÕFDNOÕNJ|VWHUJHVLGÕú
RUWDPVÕFDNOÕ÷ÕQÕJ|VWHULU%X|]HOOLNVDGHFHED]ÕPRGHOOHUGHPHYFXWWXU
g]HOOL÷LQPHYFXWROPDGÕ÷ÕPRGHOOHUGHEXVHoLP\DSÕOÕUVDD\DUVÕFDNOÕ÷Õ
J|VWHULOLU
ƒ
ƒ
ƒ
1RW
%XIRQNVL\RQVDGHFHGXDOJ|VWHUJHSDQHOLPHYFXWRODQPRGHOOHUGHYDUGÕU
&LKD]ÕDoWÕ÷ÕQÕ]GDD\DUVÕFDNOÕ÷ÕJ|UQWOHQPHVLIDEULNDD\DUÕGÕU
øoYH\DGÕúRUWDPVÕFDNOÕ÷ÕVHoLOGL÷LQGHJ|VWHUJHLOJLOLVÕFDNOÕNGH÷HULJ|VWHULS
YH\DVQLoLQGHEDúNDELUVLQ\DODOGÕ÷ÕQGDYHVLQ\DODOPDVDGDYH\D
VDQL\HVRQUDRWRPDWLNRODUDND\DUVÕFDNOÕ÷ÕQÕJ|VWHUPH\HEDúOD\DFDNWÕU
7XúNRPELQDV\RQXLOHIRQNVL\RQODU
(QHUMLWDVDUUXIIRQNVL\RQX
³7(03´YH³&/2&.´WXúODUÕQÕQNRPELQDV\RQX
6R÷XWPDPRGXQGDLNHQHQHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXQXEDúODWPDNLoLQ³7(03´YH
³&/2&.´WXúODUÕQDHú]DPDQOÕRODUDNEDVÕQÕ](QHUMLWDVDUUXIIRQNVL\RQXoDOÕúÕU
GXUXPGDLNHQ³6(´NXPDQGD]HULQGHJ|UQWOHQHFHNYHNOLPDQÕ]D\DU
VÕFDNOÕ÷ÕQÕHQWDVDUUXIOXoDOÕúDFDNúHNLOGHNHQGLVLVHoHFHNWLU)RQNVL\RQX
NDSDWPDNLoLQ³7(03´YH³&/2&.´WXúODUÕQDHú]DPDQOÕRODUDNEDVÕQÕ]
1RW
ƒ (QHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXoDOÕúÕUNHQIDQKÕ]ÕRWRPDWLNKÕ]GDGÕUYH
GH÷LúWLULOHPH]
ƒ (QHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXoDOÕúÕUNHQVÕFDNOÕND\DUÕGH÷LúWLULOHPH]³785%2´
WXúXQDEDVÕQÕ]YHNXPDQGDVLQ\DOJ|QGHUPH\HFHNWLU
ƒ 8\NXIRQNVL\RQXYHHQHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXD\QÕDQGDoDOÕúWÕUÕODPD](÷HU
HQHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXVR÷XWPDPRGXVÕUDVÕQGDD\DUODQPÕúVD6/((3
WXúXQDEDVPDNHQHUMLWDVDUUXIXIRQNVL\RQXQXLSWDOHGHU(÷HUX\NX
IRQNVL\RQXVR÷XWPDPRGXVÕUDVÕQGDD\DUODQPÕúVDHQHUMLWDVDUUXIX
IRQNVL\RQXX\NXIRQNVL\RQXQXLSWDOHGHU
R&ÕVÕWPDIRQNVL\RQX
³7(03´YH³&/2&.´WXúODUÕQÕQNRPELQDV\RQX
,VÕWPDPRGXQGDLNHQR&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXQXEDúODWPDNLoLQ³7(03´YH
³&/2&.´WXúODUÕQDHú]DPDQOÕRODUDNEDVÕQÕ]³
´YH³R&´NXPDQGD]HULQGH
J|UQWOHQHFHNWLUYHNOLPDR&¶GHÕVÕWPD\DSPD\DGHYDPHGHFHNWLU)RQNVL\RQX
NDSDWPDNLoLQ³7(03´YH³&/2&.´WXúODUÕQDHú]DPDQOÕRODUDNEDVÕQÕ]
R&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXoRNVHUWNÕúD\ODUÕQGDHYGHNLPVH\RNNHQRGDVÕFDNOÕ÷ÕQÕ
GHQJHOLELUúHNLOGHR&¶GHWXWPDNLoLQNXOODQÕOÕU1RUPDOGHD\DUVÕFDNOÕ÷ÕR&¶GHQ
GúND\DUODQDPDPDVÕQDUD÷PHQEXIRQNVL\RQVD\HVLQGHR&¶\HD\DUODQÕUYH
HQHUMLWDVDUUXIXVD÷ODQÕU
1RW
ƒ R&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXoDOÕúÕUNHQIDQKÕ]ÕRWRPDWLNKÕ]GDGÕUYHGH÷LúWLULOHPH]
ƒ R&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXoDOÕúÕUNHQVÕFDNOÕND\DUÕGH÷LúWLULOHPH]³785%2´
WXúXQDEDVÕQÕ]YHNXPDQGDVLQ\DOJ|QGHUPH\HFHNWLU
ƒ 8\NXIRQNVL\RQXYHR&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXD\QÕDQGDoDOÕúWÕUÕODPD](÷HU
R
&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXVR÷XWPDPRGXVÕUDVÕQGDD\DUODQPÕúVD6/((3WXúXQD
EDVPDNR&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXQXLSWDOHGHU(÷HUX\NXIRQNVL\RQXVR÷XWPD
PRGXVÕUDVÕQGDD\DUODQPÕúVDR&ÕVÕWPDIRQNVL\RQXQGDNOLPD\Õ
oDOÕúWÕUPD\DEDúODWPDNX\NXIRQNVL\RQXQXLSWDOHGHU
ƒ )VÕFDNOÕNELULPLQGHLNHQNXPDQGD&\HULQH)J|UQWOH\HFHNWLU
'|QJVHOoRNOX]DPDQOD\ÕFÕIRQNVL\RQX
%XIRQNVL\RQVD\HVLQGHD\QÕDQGDoRNVD\ÕGD]DPDQODPDD\DUÕQÕ
JHUoHNOHúWLUHELOLUVLQL]
/,*+7WXúXQDVDQL\HLoLQGHGHIDEDVWÕ÷ÕQÕ]GDNOLPDLNLOLG|QJVHO
]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQDKD]ÕURODFDNWÕUYHGDNLNDOÕND\DUODPDVUHVLEDúODUgQFH
LON]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQÕLOND\DUELWWLNWHQVRQUDGDLNLQFL]DPDQODPDD\DUÕQÕ
\DSDELOLUVLQL](÷HULNLGDNLNDLoLQGHLNLDGHWJHoHUOL]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕ\DSDUVDQÕ]
D\DUÕQÕ]EDúDUÕOÕROPXúGHPHNWLU$NVLKDOGHoRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕ
IRQNVL\RQXQGDQoÕNDUVÕQÕ]YHD\DUÕQÕ]ÕQJHoHUVL]ROGX÷XWDUDIÕQÕ]DELOGLULOLU
øNLOLG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕLoLQ|UQHNNOLPDQÕ]ÕQVDEDK¶GH
X\DQGÕ÷ÕQÕ]GDDoÕOPDVÕQÕYHHYGHQoÕNPDGDQKHPHQ|QFH¶GDGD
NDSDQPDVÕQÕD\UÕFDLWLEDUL\OHDoÕOPDVÕQÕYHLWLEDUL\OHNDSDQPDVÕQÕ
LVWL\RUVDQÕ]/,*+7WXúXQDVDQL\HLoLQGHGHIDEDVDUDNEXLNLOLG|QJVHO
]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQÕ\DSDELOLUVLQL]
%HQ]HUúHNLOGHVDQL\HVUHVLQFH/,*+7WXúXQDGHIDEDVWÕ÷ÕQÕ]GDNOLPDoO
G|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQDKD]ÕURODFDNWÕUYHGDNLNDOÕNVUHEDúODUgQFHLON
]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQÕLOND\DUELWWLNWHQVRQUDGDLNLQFL]DPDQODPDD\DUÕQÕYHLNLQFL
]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕWDPDPODQGÕNWDQVRQUDoQF]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQÕ
\DSDELOLUVLQL]
hoOG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQD|UQHNYHUPHNJHUHNLUVHNOLPDQÕ]ÕQVDEDK
¶GHX\DQGÕ÷ÕQÕ]GDDoÕOPDVÕQÕYHHYGHQoÕNPDGDQKHPHQ|QFH¶GD
NDSDQPDVÕQÕD\UÕFDLWLEDUL\OHDoÕOPDVÕQÕYHLWLEDUL\OHNDSDQPDVÕQÕYH
VRQRODUDN\LQH¶GHDoÕOÕS¶GDNDSDQPDVÕQÕLVWL\RUVDQÕ]/,*+7WXúXQD
VDQL\HLoLQGHGHIDEDVDUDNEXoOG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQÕ
\DSDELOLUVLQL]
/,*+7WXúXQDVDQL\HLoLQGHGHIDEDVWÕ÷ÕQÕ]GDNOLPDQÕQoRNOXG|QJVHO
D\DUÕQÕLSWDOHWPLúROXUVXQX]
*HoHUVL]D\DUODUDúD÷ÕGDNLGXUXPODUGDJ|UOU
=DPDQODPDD\DUODUÕG|QJVHOGH÷LOVH
dRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕODUG]HQOLGH÷LOVH
øNL]DPDQOD\ÕFÕDUDVÕQGDNLVUHGDNLNDYHGDKDNÕVDLVH
$\DU\DSPDNLoLQDúD÷ÕGDNLDGÕPODUÕX\JXOD\ÕQÕ]
dRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕIRQNVL\RQXQDJLULú\DSWÕ\VDQÕ]]LOELUGHID
oDOGÕNWDQVRQUDLON]DPDQOD\ÕFÕG|QJVQJLUPHQL]EHNOHQLU
øON]DPDQOD\ÕFÕG|QJVQJLUGL÷LQL]GH]LOLNLGHIDoDOGÕNWDQVRQUDLNLQFL
]DPDQOD\ÕFÕG|QJVQJLUPHQL]EHNOHQLU
øNLQFL]DPDQOD\ÕFÕG|QJVQJLUGL÷LQL]GH]LOoGHIDoDOGÕNWDQVRQUDoQF
]DPDQOD\ÕFÕG|QJVQJLUPHQL]EHNOHQLU
dRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUODUÕQÕ]ÕEDúDUÕOÕELUúHNLOGHJLUGL\VHQL]]LO
GHIDoDODUYHD\DUÕQÕ]ÕQJHoHUOLROGX÷XQXVL]HELOGLULU
(÷HUoRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUODUÕQÕ]JHoHUVL]LVHYH\DGDKD|QFHGHQ
oRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕLSWDOHGLOPLúVH]LOGHIDoDODUDND\DUÕQÕ]ÕQ
JHoHUVL]ROGX÷XQXVL]HELOGLULU
1RWdRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕIRQNVL\RQXKDIÕ]D\DND\GHGLOPH]YHHOHNWULN
NHVLQWLOHULQGHWHNUDUD\DUODQPDVÕJHUHNLU
øNLD\DUD\QÕDQGD\DSÕOGÕ\VDoRNOXG|QJVHO]DPDQOD\ÕFÕIRQNVL\RQXQXQ
VÕUDGDQELU]DPDQOD\ÕFÕD\DUÕQDJ|UH|QFHOL÷LYDUGÕU
dRFXNNLOLGLIRQNVL\RQX
YH
WXúODUÕQDD\QÕDQGDEDVDUDNNOLPDQÕQoRFXNNLOLGLIRQNVL\RQXQXDoÕS
NDSDWDELOLUVLQL]dRFXNNLOLGLIRQNVL\RQXGHYUHGHLNHQNXPDQGD]HULQGH
LNRQXJ|UQWOHQHFHNWLUYHNXPDQGD]HULQGHKHUKDQJLELUWXúDEDVÕOÕUVD
LNRQXoGHID\DQÕSV|QHFHNNOLPD\DKHUKDQJLELUVLQ\DOJ|GHUPH\HFHNWLU
6ÕFDNOÕNELULPLGH÷LúWLUPHIRQNVL\RQX
.OLPD2))NRQXPXQGDLNHQ³ ´YH³02'(´WXúODUÕQDD\QÕDQGDEDVDUVDQÕ]
VÕFDNOÕNELULPLR&YHR)DUDVÕQGDGH÷LúWLULOHFHNWLU
øúOHWLPNÕODYX]X
(OHNWULNED÷ODQWÕVÕ\DSÕOGÕNWDQVRQUDNXPDQGD]HULQGHQ212))WXúXQD
EDVDUDNNOLPD\ÕoDOÕúWÕUÕQÕ]
³02'(´WXúXQDEDVDUDNLVWHQHQLúOHWLPPRGXQDD\DUOD\ÕQÕ]$872&22/
'5<)$1+($7
YH\D
WXúODUÕQDEDVDUDNLVWHQHQVÕFDNOÕ÷ÕD\DUOD\ÕQÕ]6ÕFDNOÕNRWRPDWLN
PRGGDD\DUODQDPD]
³)$1´WXúXQDEDVDUDNIDQKÕ]ÕQÕD\DUOD\ÕQÕ]RWRPDWLNGúNRUWD\NVHN
KÕ]
³6:,1*´WXúXQDEDVDUDNIDQIOHPHDoÕVÕQÕVHoLQL]
3LOOHULQGH÷LúWLULOPHVL
ùHNLOGHJ|VWHULOGL÷LJLELNXPDQGDQÕQDUNDNDSD÷ÕQÕDoÕQÕ]
(VNLSLOOHULoÕNDUÕQÕ]
<HQL$$$9SLOOHULNXWXSODUDGLNNDWHGHUHNWDNÕQÕ]
.DSD÷ÕWHNUDUNDSDWÕQÕ]
1RWODU
•
øúOHWLPVÕUDVÕQGDNXPDQGDQÕQVLQ\DOJ|QGHULPQRNWDVÕQÕLoQLWHQLQDOJÕOD\ÕFÕ
SHQFHUHVLQHGR÷UXOWXQX]
• 6LQ\DOJ|QGHULPQRNWDVÕLOHVLQ\DODOJÕOD\ÕFÕSHQFHUHDUDVÕQGDNLPHVDIH
P¶GHQGDKDX]XQROPDPDOÕGÕU$\UÕFDDUDODUÕQGDKHUKDQJLELUHQJHO
EXOXQPDPDOÕGÕU
•
øoHULVLQGHIORUHVDQODPEDYH\DNDEORVX]WHOHIRQEXOXQDQRGDODUGDVLQ\DOOHU
ER]XODELOLU%XJLELGXUXPODUGDNXPDQGDPPNQPHUWHEHLoQLWH\H\DNÕQ
WXWXODUDNVLQ\DOJ|QGHULOPHOLGLU
• (VNLSLOOHUOH\HQLSLOOHULELUOLNWHNXOODQPD\ÕQÕ]
• 8]DNWDQNXPDQGDX]XQELUVXUHNXOODQÕOPD\DFDNVDSLOOHULQLoÕNDUÕQÕ]
• 8]DNWDQNXPDQGDG]JQoDOÕúPD]VDSLOOHULGH÷LúWLULQL]
3LOOHULQ|PUWNHQGLNWHQVRQUDSLOo|SOHULQHDWÕQÕ]
Wi-Fi Smart
KURULUM KILAVUZU
Wi-Fi
KURULUM KILAVUZU
Wifi Smart
Ürünlerimizden birini tercih ettiiniz için teekkür ederiz.
Ürünün düzgün ekilde çalmas için lütfen bu klavuzu okuyun ve saklayn.
çerik
Uygulamay indirme ve kurma............................................................... 1
Konfigürasyon ................................................................................................. 1
lev açklamalar ................................................................................... 3
Kullan"c" kayd" ................................................................................................................... 3
Kiisel ayarlar ..................................................................................................................... 4
Kontrol ilevleri ................................................................................................................... 6
Menü ilevleri ................................................................................................................... 15
Yaz"l"m, önceden haber verilmeksizin deitirilebilir.
Smart Control’ün Çal!t!r!lmas! (Ak!ll! Telefon, Tablet Bilgisayar)
Çal!t!rma Talimatlar!
Uygulamay! indirme ve kurma
• Ak5ll5 telefonunuzu kullanarak aa5daki QR kodunu tarat5n ve Wifi Smart uygulamas5n5
indirin.
Yönergeleri izleyerek Uygulamay5 kurun. Uygulamay5 baar5yla kurduunuzda, ak5ll5
telefonunuzun ana ekran5nda u simge görünür:
• IOS sistemi kullan5c5lar5 Uygulaman5n Apple sürümünü indirmek için Apple Store’da
wifismart aramas5 yapabilir.
Konfigürasyon
Ürünü çal5t5rmaya balamadan önce Wifi kontrolü salamak ve klima ile ak5ll5 cihaz
aras5nda balant5 kurmak amac5yla aa5daki konfigürasyonu tamamlay5n. 1. Wifi eriim
noktas5n5 kullanarak klima için k5sa mesafeli kontrol ayar5 yapma 1. Ad5m: Klima wifi’si
fabrika ayarlar5nda AP moduna ayarlanm5t5r. Ak5ll5 telefonunuzu kullanarak kliman5n wifi
eriim noktas5n5 arayabilirsiniz. Wifi eriim noktas5n5n ad5, klima mac adresinin son 8
rakam5ndan oluur. Parola "12345678"dir.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
2. Ad/m: Uygulamay/ açt//n/zda ekranda az önce balant/s/n/ kurduunuz klima
görünür. Giri yapmak için klimaya t/klay/n ve aa/da gösterildii gibi k/sa mesafe
kontrolünü gerçekletirin. Özel kontrol yöntemleri için lütfen “lev aç/klamalar/”
konusuna bak/n.
NOT: Tek bir AC, tek seferde en fazla 4 cep telefonu taraf/ndan kontrol edilebilir.
2. Klimay/ yönelticiye balarken k/sa mesafe ve uzun mesafe kontrol ayar/ yapma 1. Ad/m:
K/sa mesafe kontrolü alt/nda, “Cihaz” ana ekran/na gidin. “Cihaz” ana ekran/n sa üst
köesindeki
üzerine dokunun. “Cihaz ekle” seçeneini belirleyip
“Cihaz ekleme” sayfas/na gidin. “El ile konfigürasyon” seçeneine dokunup bu sayfaya gidin.
2. Ad/m: lgili a ad/n/ seçin ve parolay/ girin. Sunucuyu seçin (buradaki sunucu ayar/ aa/da
belirtilen “Ayarlar” bölümündeki sunucu ayar/ ile ayn/ olmal/d/r. Aksi takdirde, uzaktan kontrol
baar/s/z olur) ve ard/ndan konfigürasyon için “Cihaz ekle” dümesine bas/n.
Smart Control’ün Çal t r lmas (Ak ll Telefon, Tablet Bilgisayar)
Bu s/rada, Uygulama arayüzünde “birlikte bulunma” ilemi görüntülenir. Birlikte
bulunma ilemi tamamland//nda iç birimden bir uyar/ sesi duyars/n/z.
lev aç klamalar
1. Kullan/c/ kayd/
Amaç: Uzun mesafe kontrolü gerçekletirme
Çal/t/rma aç/klamalar/: lk defa oturum açt//n/zda yeni bir kullan/c/ ad/ için kaydolman/z
gerekir. Bir kullan/c/ ad/n/z zaten varsa, kay/t ad/m/n/ atlayabilir ve “Oturum Açma
Sayfas/”nda e-posta adresinizi ve parolan/z/ girerek oturum açabilirsiniz. Parolan/z/
unuttuysan/z, parolan/z/ s/f/rlayabilirsiniz.
lem ad/mlar/:
(1) Sunucu adresini seçin.
(2) Hesapta oturum aç/n: “Cihaz” sayfas/na gidin ve sol taraftaki menü sayfas/na girin.
“Kullan/c/ ad/ kaydetme” sayfas/na girmek için “Oturum aç” seçeneine dokunun. Yeni
kullan/c/lar öncelikle bir kullan/c/ ad/ için kaydolmal/d/r. “Kaydol”a dokunun.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
(3) E-posta adresinizi girin. Dorulama kodu gelene kadar bekleyin. Kodu girin ve ard1ndan
oturum açmak üzere “Tamam”a dokunun.
(4) Parolan1z1 unuttuysan1z, e-posta adresinizi kullanarak parolan1z1 s1f1rlayabilirsiniz.
“Parolan1z1 m1 unuttunuz?” seçeneine dokunarak bu sayfaya girin. lk olarak kay1tl1 Eposta adresinizi girin. E-posta dorulama kodu almak için “Dorulama kodu al”
seçeneine dokunun. Yeni parolay1 girin ve oturum açmak üzere “Tamam”a dokunun.
2. Kiisel ayarlar
Amaç: Kullan1c1n1n kolayca bulunabilmesi için ad (cihaz ad1, ön ayar ad1 vb.) ve resimler (cihaz
resmi) belirleyin.
(1) Cihaz ad1 belirleyin
H1zl1 konfigürasyon sonras1nda kontrol edilebilir ak1ll1 cihazlar listesi oluturulur. Kliman1n
varsay1lan ad1, klima mac adresinin son 8 rakam1ndan oluur.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
1. Ad.m: “Cihaz. düzenle” sayfas.na girmek için “a0b417ac” seçeneine bas.l. tutun. Resim
kayna.n. seçmek için “Resim”e dokunun. “Varsay.lan resimler” aras.ndan bir seçim yap.n,
“Fotoraf çekin” veya “Fotoraf seçin” ve resmi kaydedin.
2. Ad.m: Cihaz ad.n. deitirmek için “Ad”a t.klay.n. Yeni ad. girip kaydettikten sonra yeni
cihaz ad. görüntülenir. Dier ak.ll. telefonlar.n cihaz. arayabilmesini önlemek için cihaz.
kilitlemek üzere “Cihaz. kilitle” dümesini etkinletirin. Geçici birimi deitirmek için “Geçici birim”
seçeneine dokunun.
3. Ad.m: Cihaz.n üretici yaz.l.m.n. yükseltmek için “Güncelletirilmi üretici
yaz.l.m.”na dokunun. “1.8” seçeneine dokunduunuzda otomatik yükseltme
yap.l.r.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
(2) Ön ayar belirleyin
1. Ad2m: “Cihaz” ana ekran2n sa üst köesindeki
üzerine dokunun. “Ön ayar
düzenleme” sayfas2na girmek için “Ön ayar ekle” seçeneini belirleyin.
2. Ad2m: Saati seçin. “Ad”a dokunun. Yukar2daki resimde gösterildii gibi bu ön ayar2n ad2
“bebek odas2”d2r. Zamanlay2c2 türü için “Aç2k” seçeneini belirleyin. Ard2ndan tekrarlayan
günleri belirleyin. Bu ön ayar ad2n2n ayarlar2n2 kaydedin.
(3) Cihaz resmi belirleme
Lütfen 1/2. ad2m2 inceleyin(1)
3. Kontrol ilevleri
(1) Genel kontrol ilevleri: Ak2ll2 cihazlar2n çal2t2r2lmas2na yönelik genel kontroller
(Açma/Kapama, s2cakl2k, fan h2z2, mod vb.) ve gelimi ilev ayarlar2 (hava deiimi,
kuruluk, sal2k, 22k, uyku, enerji tasarrufu üst limiti).
1. Ad2m: Genel kontrol - lk olarak “Cihaz” ana ekran2na gidin. Örnek olarak “bebek
odas2n2” ele alal2m.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
“Bebek odas!”na dokunun ve klima kontrolü sayfas!na gidin. Kontrol anahtar!n!
açmak için
üzerine dokunun.
S!cakl!! yükseltmek veya azaltmak için
deitirmek için
üzerine dokunun.
veya
üzerine dokunun. Çal!ma modunu
üzerine dokunun. Fan h!z!n! ayarlama sayfas!na gitmek için
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
simgesini dokunun ve fan h5z5n5 ayarlamak üzere dairedeki ayar noktas5n5
istediiniz konuma getirin.
2. Ad5m: Gelimi ayarlar - Gelimi ayarlara girmek için
üzerine dokunun. “Hava”,
“Kuru”, “I5k”, “Uyku” veya “Enerji tasarrufu” seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.
(2) Gelimi kontrol ilevleri: Sahne ayarlama; Ön ayar; Balant5: K5z5lötesi kontrolü
(yaln5zca k5z5lötesi vericisi bulunan ak5ll5 telefonlarda kullan5labilir)
Sahne ayarlama: Tek dokunula birden fazla ak5ll5 cihazda çal5mas5 için ön ayar yap5n.
“Cihaz” sayfas5nda, “Cihaz” resmine t5klayarak “Sahne düzenleme” sayfas5na gidin.
“Sahne ekle” seçeneine dokunup sahne ad5n5 belirleyin. Örn. “Eve dönü”. Uygulama
cihazlar5 ekleyin.
Komut eklemek için
üzerine dokunun. “Uygulama cihaz5 seçme” sayfas5nda “bebek
odas5” adl5 klimay5 seçin. Ard5ndan “AÇIK” veya “KAPALI” seçeneini belirleyin.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
Yukar)da aç)kland)) gibi bir sonraki uygulama cihaz)n) seçerek devam edin. Aral))
belirlemek için
üzerine dokunun.
“Kaydet”e dokunun. Komut göndermek için “Cihaz” ana ekran)nda görüntülenen sahne
resmine dokunun. Ard)ndan “Eve dönü” sahnesi uygulanmaya balar. Sahnenin
uygulama koullar)n) görüntüleyebilirsiniz.
(3) Tek cihaz ve birden çok cihaz için ön ayar yap)labilir. Tek cihaz için ön ayar: Belirli
bir cihaz)n belirli bir zamanda Aç)lmas)/Kapanmas) için bu ön ayar kullan)labilir.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
“Cihaz” ana ekran&nda bulunan “bebek odas&” klimas&n& örnek olarak ele alal&m. “Bebek
odas&” sayfas&n&n alt&nda bulunan
sayfas&na yönlendirilirsiniz.
simgesine dokunun. “Ön ayar& düzenleme”
Saati belirlemek için aa& veya yukar& kayd&r&n. Saati eitlemeniz gerekiyorsa, “eitle”
seçeneine dokunun. “pucu” arayüzü görüntülenmezse, lütfen bu çal&ma prosedürünü
atlay&n.
Ön ayar ad&n& özelletirmek için “Ad” seçeneine dokunun.
Ön ayar cihaz& seçilemez, bu cihaz varsay&lan olarak “bebek odas&”d&r. Zamanlay&c& türü
için “Aç&k” seçeneini belirleyin. Tekrarlayan günleri seçerek ön ayar& tamamlay&n.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
Birden çok cihaz için ön ayar: Belirli bir zamanda birden çok cihazda bir komutun yürütülmesi
için bu ön ayar kullan*labilir.
Lütfen tek bir cihaz için ön ayar saatini, ad*n*, zamanlay*c* türünü ve tekrarlayan günleri
ayarlamaya yönelik yönergelere bavurun.
“Ön ayar cihaz*”na dokunarak bir veya birden fazla cihaz seçin. Ard*ndan “Cihaz” sayfas*na
geri dönün.
(4) Balant* (Bu ilev sadece baz* modellerde mevcuttur)
Bir ana cihaz seçin. Ortam ana cihazda ayarlanan parametreleri kar*lad**nda, ba*ml*
cihazlar cihazlar*n balant*s*n* gerçekletirecek komutlar* yürütür.
1. Ad*m: Ana cihaz*n parametrelerini ayarlay*n (Ana cihaz*, ortam parametrelerini,
ana cihaz durumunu seçin).
“Cihaz” ana ekran*n sa üst köesindeki
üzerine dokunun. “Balant*” seçeneini
belirleyip “Balant* Ekleme” sayfas*na gidin. “Cihaz seçme” sayfas*na gitmek için “Cihaz
parametresi”ne dokunun. Örnek olarak “bebek odas*n*” ele alal*m. “Bebek odas*”na
dokunun.
“Ortam parametrelerini seçme” sayfas*na gidin.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
“S(cakl(k parametresini seçme” sayfas(na gitmek için “S(cakl(k” seçeneine dokunun.
S(cakl(( ayarlamak için aa( veya yukar( kayd(r(n. “Üst s(n(r” veya “Alt s(n(r”a dokunun.
Ana cihaz(n durumunu seçmek için “Mod”a dokunun ve “Aç(k/Kapal(” seçeneklerinden
birini belirleyin. Ard(ndan “Kaydet”e dokunun.
2. Ad(m: Balant( için saat parametresi ayarlay(n. “Saati ayarlama” sayfas(na gitmek için
“Saat parametresi”ne dokunun. Ayar saatini açmak için
simgesini saa kayd(r(n.
“Uygulama saati”ne dokunun ve ard(ndan s(ras(yla balang(ç ve biti saatini belirlemek için
“Balang(ç” ve “Biti” seçeneklerine dokunun. Ayar( kaydetmek için sa üst köedeki
“Tamam”a dokunun.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
Tekrarlayan günleri belirlemek için “Tekrar” alt%nda ilgili günlere dokunun. Ard%ndan
“Kaydet”e dokunun.
3. Ad%m: “Komutu yürüt” seçeneini belirleyin.
“Komutu yürüt”e dokunun ve “Cihaz seçme” sayfas%na gidin.
Kontrol etmek istediiniz cihaz%n ad%na dokunun. “AÇIK” veya “KAPALI” seçeneini
belirleyin ve balant%y% tamamlamak üzere “Kaydet”e dokunun.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
“Kaydet” dokunun ve birden çok sahne için balant% ayarlamak üzere yukar%daki
ad%mlar% tekrarlay%n.
(5) K%z%lötesi kontrolü (yaln%zca k%z%lötesi vericisi bulunan ak%ll% telefonlarda
kullan%labilir). lev: Ak%ll% telefon uzaktan kumanda olarak kullan%labilir.
“Cihaz” ana ekran%n sa üst köesindeki
üzerine dokunun. “K%z%lötesi”
seçeneini belirleyin ve “Uzaktan kumanda” sayfas%na gidin. Gelimi ilevler
sayfas%na gitmek için
simgesini yukar% kayd%r%n.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
Cihaz1 açmak için
üzerine dokunun. Modu seçmek için
üzerine dokunun.
Fan h1z1n1 ve aç1lma aç1s1n1 ayarlamak için
üzerine dokunun. Gelimi ilevleri
ayarlamak üzere “Sal1k”, “Enerji tasarrufu”, “Uyku” vb. seçeneklere dokunun.
“DIY (Kendin Yap) uykusu” sayfas1na gitmek için “Uyku” seçeneine dokunun. Uyku
saatini belirlemek üzere sol ve sadaki oklara dokunun. Belirli bir uyku saatindeki
s1cakl11 belirlemek üzere oklar1 yukar1 veya aa1 kayd1r1n.
4. Menü ilevleri
Menü ilevleri (Payla, Ayarla, Geçmi, Geri Bildirim)
(1) Payla: Yerel d1a aktarma ve yerel içe aktarma dahil olmak üzere h1zl1 konfigürasyon
bilgilerini ve birim bilgilerini paylamak için kullan1l1r.
Yerel içe aktarma için tek yapman1z gereken “Yerel içe aktarma” seçeneine t1klay1p
verilerin indirilmesini beklemektir.
Yerel d1a aktarma
1. Ad1m: Yerel verileri baka bir ak1ll1 telefona aktar1n.
Sol taraftaki menü sayfas1na girin ve “Payla”a dokunarak “Payla1m” sayfas1na gidin.
Ard1ndan “Yerel d1a aktarma”ya dokunun.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
2. Ad&m: Baka bir ak&ll& telefonu içe aktarabilirsiniz. Model ad&na
dokunun ve indirme ileminin tamamlanmas&n& bekleyin.
(2) Yedekleme: Buluta yedekleme ve buluta liste yedekleme listesi dahil olmak üzere
h&zl& konfigürasyon bilgilerini ve birim bilgilerini yedekleyebilirsiniz. Buluta yedekleme
- Sol taraftaki menü sayfas&na gidin ve “Yedekleme” seçeneine dokunun.
“Buluta yedekle”ye ve ard&ndan “Evet”e dokunun. Ard&ndan verilerin indirilmesini bekleyin.
Smart Control’ün Çaltrlmas (Akll Telefon, Tablet Bilgisayar)
“Buluta liste yedekleme” seçeneini belirleyin. Daha sonra yedekleme kay(tlar(
görüntülenir. Verileri indirmek ve yerel birime geri yüklemek için “Kaydet”e dokunun.
(3) Ayarlar
Kullan(c( titreim, ileti uyar(lar(, sunucu, güncelletirmeler vb. seçenekleri ayarlayabilir.
Buradaki sunucu ayar( yukar(da belirtilen “Konfigürasyon”daki sunucu ayar( ile ayn( olmal(d(r.
Aksi takdirde, uzaktan kontrol ilevi geçersiz olur:
(4) Geri Bildirim
Kullan(c(lar bak(m ve gelitirmeden sorumlu yönetim ekibine geri bildirimde bulunabilir.
“Geri bildirim”e dokunun. Geri bildiriminizi girin ve gönderin.

Benzer belgeler