View as PDF - Edirne Kırkpınar

Transkript

View as PDF - Edirne Kırkpınar
Ender BÝLAR
YAZILI KÜLTÜRDEN
DÝJÝTAL KÜLTÜRE
KIRKPINAR
EDÝRNE-2005
Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý No:40
Yazýlý kültürden dijital kültüre kýrkpýnar / Bilar, Ender.Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý, 2005.
90s.; 13,5 cm.-Alkan matbaasý.-(Türk Kütüphaneciler
Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý no:40
c Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
I.Baský 2005
ISBN 975-6351-10-1
Çeviriler
: Uzm.Ender GÖRGÜN
Montaj, Baský, Cilt : Alkan Matbaasý
Molla Fenari sk. No:10 Birol Han
Kat:2 Caðaloðlu-ÝSTANBUL
2
ÖNSÖZ
644 yýldýr organize edilen “Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri” tarihi bir efsaneye dayanmaktadýr. Bu efsane’de adý
geçen “Kýrkpýnar”, Edirne’yi Ortaköy’e baðlayan 35 km.lik
yolun üzerindeki Sýmavina ve Hýzýr köyleri arasýnda bulunan ve
Balkan Savaþýndan sonra (1913) Yunanistan’a býrakýlan çimenlik
düz bir yerin adýdýr. (1)
Yunanistan’ýn Sýmavi köyünde her yýl düzenlenen kýrkpýnar
güreþleri, Balkan savaþlarý ve Birinci dünya savaþý sonunda Edirne
ve Mustafa Paþa yolu arasýndaki Virantekke denilen yerde
düzenlenmeye baþlamýþtýr. Cumhuriyetten sonra, Edirne’nin
Sarayiçi mevki’nde(2) organize edilmeye baþlanan “Kýrkpýnar
Güreþleri”, modern hale getirilen tribünleriyle her yýl güreþ sever
halký Edirne’de buluþturmaktadýr. Sarayiçi’ndeki güreþ sahasýnda
gerçekleþen bu buluþma neticesinde her yýl Türkiye’nin
baþpehlivaný seçilmektedir.
Ýþte böylesi bir geleneði ve ünvaný tarihi kültürüyle
perçinleyen “Edirne”nin, kültürel hayatýna kazandýrmayý
hedeflediðim “Yazýlý Kültürden Dijital Kültüre Kýrkpýnar ”
adlý bu eser, cumhuriyet döneminde kýrkpýnar ve yaðlý güreþlerle
Kahraman atýf,(1989).Cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:2.Ankara:Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý. sf.155
(2)
Kýrkpýnar (1986).-Ankara:Baþbakanlýk Basýn-yayýn ve Enformasyon
Genel Müdürlüðü Yayýnlarý.-sf.5
(1)
3
ilgili olarak yapýlan yayýn çalýþmalarýný bir kitap’da toplamýþtýr.
Gerek basýlý materyaller gerekse günümüz yüzyýlýn bilgi
teknolojileriyle yapýlan çalýþmalar araþtýrmalar neticesinde
toplanarak kitap haline getirilmiþtir.
Aslýnda bu kitabýn ortaya çýkmasýný 27-29 Mayýs 2005
tarihleri arasýnda düzenlenen “I.Tarihi Kýrkpýnar
Sempozyumu” adlý bilimsel organizasyon saðlamýþtýr. Bu
sempozyum’da bildiri sunmak amacýyla yaptýðým çalýþma beni
böyle bir yayýný hazýrlamaya sürüklemiþtir. Kitap 2 bölüm’den
oluþmaktadýr. Birinci bölüm’de basýlý materyaller, Ýkinci
bölümde’de dijital kültür’de yer alan “Kýrkpýnar ve Yaðlý
Güreþ” ile ilgili materyaller anlatýlmaktadýr.
644 yýldýr sürdürülen geleneksel “Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri” ile ilgili olarak birçok araþtýrmacý yaptýklarý yayýn
çalýþmalarýyla geçmiþimizden günümüze izler býrakmýþlardýr. Yapmýþ
olduðum bu yayýnýn da baþta Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerine ve
dolayýsýyla Edirne’nin kültür-yayýn hayatýna zenginlik kazandýrarak,
geleceðimizin teminatý gençlerimize izler býrakmasý dileðiyle saygýlar
sunarým.
23 Mayýs 2005
Ender BÝLAR
4
TEÞEKKÜR
Ülkemizin kültür ve yayýn hayatýna kazandýrdýðým “Yazýlý
Kültürden Dijital Kültüre Kýrkpýnar” adlý bu eserin
yayýnlanmasýný saðlayan Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne
Þubesi Yönetim Kurulu üyelerine, eserin hazýrlanmasý aþamasýnda
kaynaklarý taramamda yardýmcý olan Sayýn Dr.Murat YILMAZ’a,
Uzman Sayýn Mustafa BAYTER’e, ve Edirne Ýl Halk
Kütüphanesi personeli’ne,
Eserin yayýnlanmasý aþamasýnda yardýmlarýný esirgemeyen
baþta Sayýn Hayri YAVUZ olmak üzere TURDAV A.Þ
yetkililerine ve YORDAM ailesine dernek yönetim kurulu adýna
çok teþekkür ediyorum.
Yapmýþ olduðum böylesi çalýþmalarda her zaman yanýmda
olan ve destek veren eþim Sayýn Burçin BÝLAR’a da sevgilerimi
sunuyorum.
Ender BÝLAR
Eserin satýþýndan elde edilecek gelir tarafýmdan derneðe baðýþlanmýþtýr.
5
YAZILI KÜLTÜRDE
KIRKPINAR
7
8
YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL
KÜLTÜRE KIPKPINAR
Tarihi süreç içerisinde çeþitli deðiþikliklere uðrayarak
günümüze kadar gelen “Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri”, yazýlý
kültür sayesinde günümüze aktarýlabilmiþtir. Geçmiþin ve bugünün
araþtýrmacýlarýnýn yazýlý kültüre dökerek yayýnladýklarý bilgi ve
belgeler bilgi merkezlerimizde derlenip saklanarak okuyucu
hizmetlerine sunulmakta, sonuçta bizleri bilgilendirmektedir.
Ýþte bu eser’de “Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri” ile ilgili
olarak Cumhuriyet döneminde yayýnlanmýþ yayýnlar, üniversite
kütüphaneleri, Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi, Edirne Halk
Kütüphanesi ile Milli Kütüphane koleksiyonlarýnda araþtýrýlmýþtýr.
Elde edilen materyaller nitelik ve nicelik yönleriyle incelenecektir.
Bu eser’de yazýlý kültür’ün öðelerin’den olan kitaplar, destanlar,
tezler ve dergiler basým tarihi sýralamasýna göre incelenecektir.
Daha sonra’da dijital kültür’ün öðesi olan WEB siteleri
incelenecektir.
Sonuçta, 644 yýldýr yaþatmaktan gurur duyduðumuz
“Kýrkpýnar Güreþleri” ile ilgili olarak “yazýlý kültür’den dijital
kültüre” nasýl izler býrakýlmýþ veya izler býrakmýþýz bunlarý
göreceðiz.
9
Ýncelemelerimize “En Meþhur Türk Pehlivanlarý
serisi” ile baþlýyoruz.
Ahmet Halit Kitabevi tarafýndan M.Sami KARAYEL’in
kaleminden 1942-1948 yýllarý arasýnda 16 yayýn seri olarak
yayýnlanmýþ olup yazarýn vefatýyla bu seri sona ermiþtir.
Seri olarak yayýnlanmýþ olan bu eserler de pehlivanlarýn
biyografileri ile birlikte güreþ yaþamlarý anlatýlmaktadýr.
EN MEÞHUR TÜRK PEHLÝVANLARI DÝZÝSÝ
Muallim Ahmet Halit Kitabevi sahipleri “En Meþhur
Türk Pehivanlarý”nýn hayatý hakkýnda birer kitap yayýnlamayý
düþünürler. Bu konuda bilgi sahibi Sayýn M.Sami KARAYEL’e
on tane küçük kitap hazýrlamasý rica edilir. Bu çalýþma böyle baþlar
1941 yýlýnda baþlayan bu çalýþmayla 16 eser yayýnlanýr. Yazarýn
vefatýyla bu çalýþmalar sona erir. Biz burada bu diziyle yayýnlanan
eserleri kýsaca tanýtacaðýz.
10
Yayýnlanan bu eserlerin 16. sýnýn son sayfasýnda SONSÖZ
olarak yayýnevi aþaðýdaki metni yayýnlamýþtýr.
SONSÖZ
Bu kitabýmýzla, maalesef, pehlivan serimize son veriyoruz.
Çünkü, Sami Karayel, Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur.
Hiç olmazsa, deðerli sporcumuzun bu seriden 16 kitabýný
çýkarmakla spor tarihimize bir hizmet ifa ettiðimize inanýyoruz.
Bununla sevinç duyuyoruz.
Kitabýmýzýn basýmý bittiði sýralarda, Londra’da yapýlan
olimpiyat müsabakalarýnda Türk güreþçilerinin dünya birinciliðini
almalarý, dün olduðu gibi bugün de, yarýn da Türk’ün sýrtý yere
gelmiyeceðini bize en canlý ve hakiki bir misal ile tekrarlamýþ oldu.
Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlarýn da kuvvet ve
kudretlerini artýrsýn.
Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak yayýnlanmýþ olan
diðer yazýlý kültür materyallerini incelediðimiz’de aþaðýdaki
sonuçlarý elde ediyoruz. Þimdi bu materyaller’den kitap olarak
yayýnlanan eserleri yayýn tarihi sýralamasýna göre inceleyeceðiz.
16
Türk Güreþi-Yaðlý Güreþ- /
M.Hilmi BÝC.-Ýstanbul: Marmara
Basýmevi.-1944.
72 s.; 14,5 cm. 57 fotð.Marmara
Kitabevi Yayýnlarý.- Kapak renklisiyah-beyaz içindekiler-Kaynakça
yoktur.
Kitap 3 bölümden oluþmaktadýr.
1. Bölüm- Tarihçe-Ýdmanlar-Malzeme-Meydan-HakemDerece-Vakit-Ödül-Himaye-Yenmek, yenilmek-CazgýrSalavat-Peþref-Davulzurna 2. Bölüm- Yaðlý Güreþin Yapýlýþý 3.
Bölüm-Oyunlar ve Karþýlýklar yer almaktadýr.
Türk Güreþi-Garb âlemindeki
kasýrga /Ýsmail Habib SEVÜK.Ýstanbul:Ocak Matbaasý.1948
296s.,13.5cm.-45fotð.,Ýndex ve
Ýçindekiler bölümü mevcuttur.
Kitap 4 bölümden oluþmaktadýr. I.
Bölüm’de Olimpiyad þampiyonluðumuz II. Bölüm’de, Türkiye’deki
Güreþler III. Bölüm’de,Avrupa’da ve Amerika’daki Cihan
Güreþleri. IV. Bölüm’de, Kendi Aðzýndan Kurddereli
17
Baþ Pehlivanlarýn Baþ Güreþleri
/ Eþref Þefik.- [Ýstanbul:y.y., t.y.
[1954] (Ýstanbul Matbaasý)
160 s.; 20 cm.
Kitap içinde;
1.Güreþ 2. Yaðlý güreþler
Hakkýnda bilgiler bulunmaktadýr.
Yazar tarihi baþpehlivanlarýn güreþlerini
anlatmaktadýr
Tarihi Türk güreþleri / Eþref
Þefik.- Ýstanbul : Ýstanbul Fetih
Derneði, 1953.
151 s. ; 24 cm. — (Ýstanbul Fetih
Derneði neþriyatý ; 20)
Siyah-Beyaz olarak Ýstanbul
matbasýnda basýlmýþtýr.
Yazar Tarihi Kýrkpýnar güreþleri ile ilgili
bilgiler vermektedir.
18
Ata Sporu Yaðlý Güreþ ve Kýrkpýnar /
Kemal TEMÝZOÐLU.-Ýstanbul: Mehmet
Tunagür yayýnevi.-1970,
95 s., 22 cm. .- Resimli-son telgraf
matbaasý.
Ýçindekiler bölümü mevcuttur.
Yazar kitap’da
Yaðlý güreþin ve kýrkpýnar’ýn tarihçesini,
kaidelerini ve oyun tekniklerini resimleriyle
anlatmaktadýr.
Türkiye Baþ Pehlivanlarý/ [Hazýrlayan
: Ahmet Rýza Kaynar].- Ýstanbul : [yayly.],
1971 (Dizerkonca Matbaasý)
96 s. : res. ; 22 cm
Ýçindekiler-Kaynakçalar yoktur.
Kitabýn içindeki konular;
Mimarsinan-Edirne Tarihçesi-Kýrkpýnar
Tarihi -Edirne Belediye Reisi - Meþhur
Kýspetçi-Okunan Dualar-Kýrkpýnar Aðalarý-Kýrkpýnar
Baþpehlivanlarý Hayat hikayeleri-Olimpiyat ve Dünya
þampiyolarýnda alýnan dereceler.
19
Türkler’de Spor Geleneði ve
Kýrkpýnar Güreþleri/Ali Ayað.Ýstanbul:Divan Yayýnlarý.-1983
192s. 16cm.-10 fotð.-31 çizim.-siyahbeyaz.dipnotlarý var. Ýçindekiler mevcut.
Kaynakça yoktur.
Kitap 3 bölümden oluþmaktadýr.
1.Bölüm-Tarih boyunca Türklerde spor
geleneði(Binicilik-okçuluk-kuvvet
gösterileri-çarpýþma oyunlarý-Türklerde
spor-Türklerde Pehlivanlýk)
2.Bölüm-Geleneksel Kýrkpýnar Güreþleri-Dünü ve Bugünü3.Bölüm-Türk Edebiyatýndan Güreþ Hakkýnda seçmeler.
Yaþayan Kýrkpýnar/ Kemalettin KAYA
.-Edirne:1985
46s., 13.5cm.- Resimli, Ýçindekiler ve
Kaynakçalarý mevcuttur.
Kitap 7 bölümden oluþmaktadýr.
I. Bölüm’de, Kýrkpýnar üzerine genel
bilgiler, II. Bölüm’de, Evliya Çelebi ve yaðlý
güreþ.III. Bölüm’de, Kýrkpýnar dýþýndaki
yaðlý güreþler, IV. Bölüm’de,
Abdülaziz’in yaptýrdýðý Akaretler’de kalan ünlü yaðlý güreþçiler,
V. Bölüm’de, Avrupa’ya giden ünlü yaðlý güreþçiler, VI.
Bölüm’de, Ünlü yaðlý güreþ ustalarý. VII. Bölüm’de, Cumhuriyet
’ten sonra Kýrkpýnar Baþpehlivanlýðýný kazanan yaðlý güreþçiler.
20
Rumeli Türk Pehlivanlarý/ Murat
Sertoðlu.-Ankara:Kültür ve Turizm
Bakanlýðý Yayýnlarý:651.-1986.
215s.,13,5cm.-Sevinç matbaasý- Siyahbeyaz.-Ýçindekiler-Kaynakça yok.
Yazar eserinde Kurtdereli Mehmet ile Adalý
Halil’in baþlarýndan geçen gerçek maceralarý
anlatmaktadýr
Koca Yusuf-Büyük Türk Pehlivaný-/
Atýf Kahraman.-Ankara:Kültür ve Turizm
Bakanlýðý yayýnlarý.1987 [sevinç matbaasý]
226s.;13,5 cm.-Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Yayýnlarý No:828, Türk Büyükleri Dizisi:56
Edirne ve Kýrkpýnar þiirleri/ Uluð
Turanlýoðlu.-Ýstanbul: Edirne Lisesi
Yetiþenler Derneði Yayýnlarý.1987
96s.-13,5cm.-93 þiir.- Edirne Lisesi
Yetiþenler Derneði Yayýnlarý:1.[Tekin ofset
matbaasý] .-siyah-beyaz
Edirne ve Kýrkpýnar ile ilgili þiirler yer
almaktadýr.
21
Cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:1/
Atýf Kahraman.-Ankara: Kültür Bakanlýðý
Yayýnlarý:1028.-1989
478s.13,5cm.41fotð.siyah-beyaz.-Özkan
Matbaasý
Ýçindekiler-Kaynakçalarý mevcuttur.
Kitap 2 ciltten oluþuyor.
I. Ciltte yer alan konular
1. Bölüm-Güreþ konusunda genel bilgiler
2. Bölüm-Osmanlý Türklerinde güreþ-Tarihçe-karakucak güreþiYaðlý güreþ-Yaðlý güreþin ünlü pehlivanlarý
Cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:2
/ Atýf Kahraman.-Ankara: Kültür Bakanlýðý
Yayýnlarý:1029.-1989
221s.13,5cm.-9 fotð.siyah-beyaz.Özkan Matbaasý.
Ýçindekiler-Kaynakçalarý mevcuttur.
1. Cildin devamý olan bu kitap’da 4 bölüm
bulunmaktadýr.
3. Bölüm’de Güreþ tekkeleri, 4. Bölüm’de, Kýrkpýnar Güreþleri,
5. Bölüm’de, Ün yapmýþ bazý güreþler. 6. Bölüm’de
de Osmanlý devletinin son günlerinde Türk güreþi ile ilgili bilgiler
yer almaktadýr.
22
Edirne-Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ /
Murat Köse,-Ýstanbul: Polat ofset.-1990
160 s.19,5cm.-118 fotð.Renkli
Ýçindekiler-Kaynakçalarý yok.
Edirne’nin tarihi, Kýrkpýnar, Atatürk ve
Spor, Kýrkpýnar aðalarý, Kýrkpýnar
baþpehlivanlarý, Yaðlý güreþ yönetmeliði ve
fotoðraflar bölümlerinden oluþmaktadýr.
Kýrkpýnar güreþleri/ Ali Gümüþ.Ankara : T.C. Baþbakanlýk Gençlik ve spor
Genel Müdürlüðü spor Eðitimi Dairesi
Baþkanlýðý, 1990
145 s. : rnk., res. ; 24 cm.-( T.C.
Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü Spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðý
; yayýn no : 90)
Ýçindekiler ve Kaynakçalar bölümü yoktur.
Yazar kitapta Kýrkpýnar hakkýnda bilgiler vermektedir.
23
Balkanlarda Türk Yaðlý GüreþleriKýrkpýnar-1/Alper Yazoðlu.- Ýstanbul:
özofsetbasýmevi.-1992.
190s.-19.5cm.-119 fotð. Renkli
Ýçindekiler-Kaynakçalar mevcut
Kitap’da Güreþin Tarihi Geliþimi, Yaðlý
Güreþin Önemli Unsurlarý, Güreþçi
Padiþahlar, Altýn Kemer’in ortaya çýkýþý ve
Tarihi Geliþimi, Kýrkpýnar Aðalarý, Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý ile
ilgili bölümler anlatýlmaktadýr.
Balkanlarda Türk Yaðlý GüreþleriKýrkpýnar-2/AlperYazoðlu.-Ýstanbul:
özofset basýmevi.-1992?
126 s.-19,5cm.- kapak renkli. siyahbeyaz.
Ýçindekiler bölümü yok.
Kitap’da Kýrkpýnar Güreþleri Kaide ve
Ýncelikleri (9-10-11 Haziran 1950), Yaðlý
Güreþ Yönetmeliði ( 25 Mart 1982 tarih
-1744 sayýlý resmi gazete), Yaðlý Güreþ Yönetmeliði (14 Mayýs
1984 tarih ve18.401 sayýlý resmi gazete), Yaðlý Güreþ Müsabaka
Yönetmeliði (15 Mayýs 1991 tarih ve 20.872 sayýlý resmi gazete),
Kýrkpýnar Güreþlerinde 1954’den 1970’e Kadar Alýnan Neticeler
ile ilgili bilgiler yer almaktadýr.
24
Kýrkpýnar Deyince / Oðuzhan Bilgin.Ýstanbul:Motif Basýmevi.-1994.
142s.,-93.fotð.-13,5cm. Renkli
Ýçindekiler-Kaynakça yok.
Kitap’da Edirne Tarihi, Kýrkpýnar ve Yaðlý
Güreþ Müsabaka Yönetmeliði yer
almaktadýr.
Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri / Tayyip
YILMAZ.-Edirne:Edirne Belediyesi Kültür
Yayýnlarý.-1995
116s.-13,5cm.112 fotoð.Acar
Matbaacýlýk A.Þ. Kapak renkli-iç sayfa
siyah-beyaz
Ýçindekiler-kaynakça yok.
Kitap’da Kýrkpýnar Tarihçesi, Edirne
Belediye Baþkanlarý, Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri Aðalarý’nýn fotoðraflarla özgeçmiþleri, Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri Baþpehlivanlarý’nýn fotoðraflarla özgeçmiþleri yer
almaktadýr.
25
Geçmiþten Geleceðe Kýrkpýnar/Tayyip
Yýlmaz.-Edirne:Edirne Valiliði Yayýnlarý.-1998
80s.-15cm.104 fotð.-Edirne Valiliði
Yayýnlarý No:11 [Dünya YayýncýlýkA.Þ.] Renkli
baský. Ýçindekiler-Kaynakça yok,
-Osmanlý Dönemi Pehlivanlarý
-Kýrkpýnar Aðalarý
-Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý
Fotoðraflarýyla kýsa özgeçmiþleriyle
tanýtýlmaktadýr. Kitabýn sonunda Kýrkpýnar Tarihçesi kýsaca
anlatýlmýþtýr.
Geleneksel Türk Güreþi ve Kýrkpýnar/
Cem Atabeyoðlu.- Ýstanbul : Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi, 2000.
152 s. ; 24 cm.-Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi yayýnlarý No:6
26
Er Meydaný Kýrkpýnar –Geleneksel
Yaðlý Güreþleri / Yay.Haz.:Zeki Kar.Edirne:Edirne Turizm ve Endüstri A.Þ.- 2003
96s.,20cm.114fotð.-Kaynakça ve
Ýçindekiler mevcut. Renkli. Türkçe-Ýngilizce
Kitabýn içinde Kýrkpýnar ile ilgili çeþitli
konularda bilgiler yer almaktadýr.
DÝÐER YAYINLAR:
27
Türk Güreþi / Ýrfan Dergin.- [Ankara] : Milli Eðitim
Bakanlýðý, (Ýstanbul : Kliþecilik ve Matbaacýlýk T.A.Þ.) .- 1950.
139 s. : res. ; 23 cm,- Milli Eðitim Bakanlýðý Beden
Terbiyesi Genel Müdürlüðü ; sayý : 94 Güreþ : 3
Güreþ / Ali Gümüþ.- Ankara : Gençlik ve Spor Bakanlýðý
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüðü, 1972 (Cömertiþ Matbaasý)
143 s. : res. ; 24cm.-Kaynakça : 142 s
Asrýmýzýn koca yusuflarý : Olimpiyat dünya ve
Avrupa Þampiyonlarýmýzýn zafer destaný / Ali Gümüþ.- Ýstanbul
: Tercüman Gazetesi, [1979?] (Cömertiþ Matbaacýlýk)
261, [14] s. : res. ; 25 cm.- Tercüman Gazetesi Yayýnlarý
(Ankara:Özkan Matbaacýlýk)
Atatürk’ün güreþ sevgisi / Özbay Güven. – Ankara :
Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü, 1992.
56 s. ; 24 sm. Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü Spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðý yayýn no 110
Bana güreþi sevdiðini söyle : Güreþ ve çeþitli yazýlar
/ Ali Gümüþ.- [Ýstanbul] : Ajans A Yayýnlarý, 2003
384 s. : res. ; 20 cm
28
YURTDIÞINDA YAYINLANAN KÝTAPLAR:
Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ve Güreþ ile ilgili olarak
yurtdýþýnda yayýnlanmýþ yabancý yazarlarýn 5 kitabý ele alýnmýþtýr.
Bunlardan birisi mikrofilm’dir. Milli Kütüphane koleksiyonunda
bulunmaktadýr. Bu mikrofilm Fransýz yazar Poul Pons’un “La
Lutte” isimli kitabýdýr. Bu çalýþmayla, kitabýn mikrofilm’inden
fotokopi çektirerek Edirne’deki kütüphanemizin koleksiyonuna
bu eseri kazandýrdýk. Diðer bir yayýn da Lawrence Grecco’nun
“Turkish Wrestling” adlý kitabý’dýr. Bu kitabýn yazar ve
çalýþmalarý hakkýnda diðer sayfalarda bilgi verilecektir.
La Lutte (mikrofilm) /Paul Pons(F).- paris, 1967,
(1 mikrofilm makarasý rsm.35mm.) (Milli Kütüphane mikro filim
arþivinde)
29
Turkish Wrestling/Lawrence
Grecco.- Apollon Press (March, 2004).
96s.; 9x12 inches
ISBN 0-9729842-1-6
LAWRENCE GRECCO BÝYOGRAFÝSÝ:
Lawrence Grecco’nun fotoðraflarý geniþ bir þekilde
Amerika ve Avrupa’nýn her yerinde sergilendi. Ayný zamanda bir
çok dergi’de fotoðraflarý yayýnlandý. Bu dergiler; Paper Magazine, Empire, Go Big!, Time Out New York, Gus Magazine (Belgium), American Movie Classics Magazine, Photography New
York International, the Long Island Voice, the Village Voice, Blue
(Australia), dýr. Ayrýca 2000 yýlýnda “Exposed” adlý fotoðraf
antolojisi’nde fotoðraflarý yayýnlanmýþtýr.
Onun bu çalýþmalarý “Collections of the Centro di Ricerca
ed Archivazione della Fotografia Spilembergo (Italy)”, the
Hillwood Art Museum (Old Brookville, New York), the Leslie
Lohman Art Foundation, and Art Men Paris in Paris, Fransa’da
bulunan bu sanat merkezlerinde sürekli sergilenmektedir.
Grecco, özellikle güreþ, jiu jitsu ve diðer döðüþ
yöntemlerine olan özel ilgisi nedeniyle Türkiye’nin geleneksel
güreþ turnuvasý olan Kýrkpýnar’da üç yýl boyunca yapmýþ olduðu
incelemelerden ilham alarak 2004 yýlýnda “Turkish Wrestling”
isimli fotoðraf albümünü hazýrlamýþ ve yayýnlamýþtýr.
30
Wrestling For
Beginners / Tom
Jarman,
Reid
Hanley
Coaching Youth Wrestling /
American Sport Education Program.—
2nd.ed.USA:Human kinetics publisher
Inc. 2002,
ISBN 0-7360-4159-1
A history of wrestling in Iowa : from Gotch to Gable
/ Mike Chapman.-.Iowa City : Univ. of Iowa, 1981.
368 s.
31
DESTANLAR:
Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak bugüne kadar
yayýnlanmýþ 2 adet destan bulunmuþtur. Bunlar Milli Kütüphane
koleksiyonunda bulunmaktadýr.
Kýrkpýnar güreþinde 68 yaþýndaki Ali Altýnbaþ’ýn
vurduðu baþ pehlivan Ayhan Ýncenin destaný / Hüseyin Genç.Y.y. : yayl.y., 1969] (Korkuteli : Emel Matbaasý).
1 s. ; 35 cm
32
Kýrkpýnar þampiyon yaðlý güreþinde vurulan (Ayhan
Ýnce’nin) destaný/Fevzi Coþkun.- [Antalya] : [yayl.y.], 1969
(Kardeþler Matbaasý)
1 s. ; 26 cm
33
SÖZLÜK:
Yapmýþ olduðumuz çalýþmalarda güreþ ile ilgili olarak bir
adet yayýnlanmýþ sözlük bulunmuþtur. Sözlük ile ilgili bilgiler aþaðýda
sunulmuþtur.
Güreþ terimleri sözlüðü / Ýhsan Harmandalý
Baský[Ankara]: Türk Dil Kurumu, 1974
46 p. ; 20 cm.Series Türk Dil Kurumu yayýnlarý ; 397
KIRKPINAR MARÞI
Emekli öðretmen, yazar-þair Beyazýt SANSI tarafýndan
söz ve bestesi yapýlan “Kýrkpýnar Marþý” Edirne Belediyesi meclisi
tarafýndan da Kýrkpýnar’ýn resmi marþý kabul edilmiþtir.(Bknz:81sf)
TEZLER:
Yükseköðretim Kurulu Tez Merkezi’ndeki kayýtlardan
interaktif ortamdan yapmýþ olduðumuz tarama sonucunda
“Güreþ” ile ilgili olarak 56 adet tez çalýþmasýnýn bulunduðunu
tesbit ettik. Bu tezlerden 11 adedi doktora tezi, 45 adedinin de
yüksek lisans tezi olarak gerçekleþtirildiðini görüyoruz. Yaptýðýmýz
bu çalýþma neticesinde konumuzla ilgili olarak yani “Kýrkpýnar
Güreþleri” ve “Yaðlý Güreþler” ile ilgili olan tez sayýsýnýn iki
olduðunu görüyoruz. Diðer tez çalýþmalarý konumuzun dýþýnda olan
çalýþmalarý içeriyor. Biz bu nedenden dolayý burada sadece
konumuzla ilgili olan 2 tez çalýþmasýný ele alacaðýz. Bu iki tezin
özet bilgilerine yer vereceðiz. Diðer tezler ile ilgili bilgi almak
isteyenler www.yok.gov.tr adresinde tezler bölümüne girerek bu
çalýþmalar hakkýnda bilgi sahibi olabilecektir.
34
Kýrkpýnar’da Güreþen Yaðlý Güreþçilerin Fiziksel
ve Fizyolojik Parametrelerinin Ölçülmesi ve
Deðerlendirilmesi/haz.:Ali Bulut;dnþ:Yrd.Doç.Faruk Yamaner.Malatya:Ýnönü Üniversitesi,-1996,
58s.; 23cm., Ýnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans tezi.
ÖZET
Bu çalýþmanýn amacý, 1995 yýlýnda Kýrkpýnar’da dereceye
giren 30 yaðlý güreþçinin fiziksel ve fizyolojik karakterlerini
belirlemek ve yapýlan araþtýrmalarla karþýlaþtýrmak.
Araþtýrma için; yaþ, boy, aðýrlýk, vücut [yað yüzdesi %
(orani) istirahat kalp atým sayýmý, kan basýncý, sistolik, diastolik
stethoskope ve tansiyon aleti, pençe kuvveti, bel kuvveti,
tansiometre, anaerobik güç (dikey sýçrama) testi esneklik oturma
ve uzanma testi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik parametreleri belirlendi.
Yaðlý güreþçilerin, yaþ, boy, aðýrlýk, vücut yað oraný normal
sýnýrda olduðu görülmektedir. Anaerobik güç, pençe ve sýrt kuvveti
deðerleri, literatür deðerleri ile paralel olarak hemen hemen ayný
deðerdedirler.
Bu sonuçlar yaðlýk güreþçilerin minder ve karakucak
güreþçileri ile ayný çalýþma deðerlerine sahip olduðu gerçeðini ortaya
çýkarmaktadýr.
35
Geleneksel sporumuz yaðlý güreþ temel teknik
oyunlarý ile Türkiye’deki serbest güreþ temel teknik
oyunlarýn karþýlaþtýrmalý analiz / haz.Ufuk Demirci; dnþ :
Yrd.Doç.Dr. Zeki KARTAL.- Sakarya: Sakarya Üniversitesi .1999
81s., 28cm.; Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek lisans tezi.
ÖZET
Yaðlý ve Serbest güreþ tekniklerinin karþýlaþtýrmalý analizini
tezime konu olarak almamým amacý, yapýlan bir tekniðin her iki
güreþ sitilinde de yapýlýþ amacýnýn ayný olmasý, yapýlýþ þeklinde
birbirlerine çok benzemesine raðmen çok önemli uygulanýþ
farklýlýklarýnýn olmasýdýr. Bu farklýlýklarýn temel nedeni ise tezimde
geniþ olarak bahsettim. Güreþin yapýldýðý yerlerin, kullanýldýðý
malzemelerin farklýlýðý ile her iki güreþin farklý kurallarýnýn olmasýdýr.
Tezin herkes tarafýndan kolaylýkla anlaþýla bilmesi için sporun ve
güreþin ne olduðundan baþlayarak tekniklerin farklýlýk
göstermesine neden olan konularý ayrýntýlý olarak anlattým her iki
güreþ sitili hakkýnda geniþ bilgi vererek tezimin konusu olan temel
tekniklerin karþýlaþtýrmalý analizini yaptým.
Her iki güreþ stilinde doðaçlama olarak yüzlerce teknik
uygulanabileceði gibi her iki sitilinde kendine has teknikleri vardýr
ki bu tekniklerin sadece kendi sitillerinde uygulanabilmesine
raðmen esas olan ve her iki sitilde de çoðunlukla kullanýlan onlarca
temel teknikleri, on üç temel teknik altýnda toplayarak yaðlý güreþte
ve minder güreþinde yapýlýþ þekillerini anlatarak arasýndaki farký
bulmaya çalýþýrken, temel tekniklerin karþýlaþtýrmalý analizini
yaptým.
36
BROÞÜRLER-DERGÝLERGAZETELER:
Bu bölümde de “Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri” ile ilgili
olarak yayýnlanmýþ broþür, dergi ve gazeteler incelenecektir.
Yapmýþ olduðumuz bu çalýþmada broþür olarak 5 yayýn
deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Program olarak basýlan broþürler ve
yayýnlar burada deðerlendirilmeyecektir. Sadece bilimsel açýdan
önemli olan yayýnlar ele alýnacaktýr.
60 sene evvel Kýrkpýnar’da ve
Kýrkpýnar dönüþü/Rakým Ertür.Edirne:1952.
12s.; 13,5cm.-il basýmevi.Rakým Ertür tarafýndan kaleme alýnan bu
eser’de, Koca Yusuf-Filiz Nurullah-Adalý
Halil-Bursa Yeniþehirli Rüstem-Aliço-Filibeli
Kara Ahmet-Koca Yusuf’un Ustasý Osman
Pehlivanlarýn güreþleriyle ilgili çeþitli hatýralar
anlatýlmaktadýr.
37
Kýrkpýnar Güreþleri Kaide ve
Ýncelikleri (9-11Haziran 1950) /
Kýrkpýnar Güreþleri Tertip Komitesi.Edirne:Ýl Basýmevi.-1950
14s.,23cm. Kýrkpýnar Güreþleri Tertip
Komitesi Yayýnlarý Sayý:1
Eserde Kýrkpýnar güreþleri’nin kaide ve
incelikleri anlatýlmaktadýr.
Edirne Kýrkpýnar Güreþleri/Edirne : Edirne’yi Tanýtma
ve Turizm Derneði, 1966.
30 s. : res., hrt. ; 12x16 cm.- (Ýstanbul : Apa Ofset
Basýmevi) Kaynakçalar mevcut.
Kitapta kýrkpýnar güreþleri tarihi, oyunlarý ile güreþlerden iki aný
anlatýlmaktadýr
38
Kýrkpýnar
T.C. Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve
Enformasyon Genel Müdürlüðünce 1986
yýlýnda yayýnlanan bu tanýtým broþür’ün de
Atatürk’ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a
yazdýðý mektup, Edirne, Kýrkpýnar
Güreþleri, Pehlivan duasý, Yaðlý Güreþte
oyunlar, Birincilik kazanmýþ ünlü
baþpehlivanlarýmýz ile ilgili bilgiler yer
almaktadýr. Broþür renkli, fotoðraflý ve
16,5x23,5 ebadýndadýr.
Kýrkpýnar/TurizmBakanlýðý.-Ankara:
1995.
16s.; 20,5cm.11fotð.-nurol matbaacýlýk
A.Þ.
Turizm Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bu
tanýtým broþürü 1995 yýlýnda 16 sayfa olarak
renkli fotoðraflý ve ingilizce yayýnlanmýþtýr.
Broþürde Kýrkpýnar ile ilgili kýsa bilgilere yer
verilmektedir.
39
OLUÞUM DERGÝSÝ
Oluþum / Türk Kütüphaneciler Derneði
Edirne Þubesi.- Edirne:Acar Matbaacýlýk
A.Þ.- 1994
16s.,19.5 cm. Türk Kütüphaneciler
Derneði Yayýnlarý Yýl:2, Sayý:7
Dernek tarafýndan 3’er aylýk
periyodiklerle 13 yýldýr yayýnlanmaktadýr.
Oluþum dergisinin
bu sayýsýnda Kýrkpýnar ile ilgili bilgilere yer verilmiþtir.
YÖRE DERGÝSÝ
1998 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan ve
Aylýk olarak yayýn hayatýný sürdüren
Yöre Dergisi’de Haziran 2000’de
yayýnlanan 3.sayýsýný Kýrkpýnar’a
ayýrmýþtýr. Sahibi ve yazý iþleri müdürü
Ayhan TUNCA’dýr.
Dergi’de Güreþ, Geleneksel Güreþler,
Kýrkpýnar Güreþleri Sarý Saltuk’la mý
baþlar?, Osmanlý Döneminde
Kýrkpýnar, Kýrkpýnar Sarayiçinde ve Yeniden, 1924’den 2000’e
Kýrkpýnar, Yaðlý Güreþler Tarihinde Beþ Dev, Yaðlý Güreþte Ana
Kurallar adlý makaleler yer almaktadýr.
40
Edirne Kýrkpýnar
Edirne Valiliði-Belediye Baþkanlýðý iþbirliði ile çýkarýlmýþtýr.
Süreli yayýndýr. 1997 yýlýnda yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Yýlda bir
kez yayýnlanmakta olan bu dergi’den bugüne kadar 4 sayý
yayýnlanmýþtýr. Bu dergi renkli olup 19,5 cm. ebadýndadýr. 36 sayfa
olarak yayýnlanmýþtýr. Derginin içinde Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili
deðiþik konularda bilgiler içermektedir. Þimdi aþaðýda sýrayla
yayýnlanan bu dergilerin içinde yer alan konularý sýralayacaðýz.
Derginin 1. sayýsýnda, Kýrkpýnar Aðalarý,
Kýrkpýnar ’ýn yaðlýgüreþteki yeri, Er
meydaný’ýndan enstantaneler, Altýn Kemerli
Kýrkpýnar Aðasý, Buyrun Kýrkpýnar’a, Selimiye
Camii, Edirne ve Turizm, Süpürgecilik, Dolmen
ve Menhirler, Sultan II.Beyazid Külliyesi,
Osmanlý’yý Devletten Ýmparatorluða Geçiren
Zafer Sýrpsýndýðý, Sýnýr ötesi Kýrkpýnar.
Dergi’nin 2. sayýsýnda, Kýrkpýnar’a ev sahipliði
yapmanýn gururu, Kýrkpýnar Edirne’nindir,
Edirne ve Kýrkpýnar, Kýrkpýnar, Cazgýr,
Güreþteki öðeler, Kýrkpýnar aðalarý, Kýrkpýnar
Baþpehlivanlarý, Kýrkpýnar ve Edirne Turizmi,
“Kýrkpýnar Edirne ve Edirneli’nindir. Bunu
kimse deðiþtiremez”, Sarayiçi, Selimiye ve
Kýrkpýnar Anýtý, Aða babamýz, Ali Paþa Çarþýsý, Selimiye Camii,
“Aða”sýz bir kýrkpýnar, Basýn’da Kýrkpýnar konularýnda bilgiler
yer almaktadýr.
41
Derginin 3. sayýsýnda, Yiðitler meydaný
Kýrkpýnar, Geçmiþten geleceðe Kýrkpýnar,
Geçmiþten bugüne bir geleneksellik; Kýrkpýnar,
Edirne, Osmanlý kültüründe Edirne,
Osmanlý’dan günümüze yemek kültürü,
Selimiye camii, Edirne evleri, Kýrkpýnar’ýn
tarihçesi, dünya minderlerini titreten müthiþ
Türkler, Kýrkpýnar aðasý, Aða Ayhan Sezer, Yaðlý Güreþte oyunlar,
Yaðlý güreþlerin vazgeçilmez simasý; Cazgýr, Güreþlerdeki öðeler,
Kýrkpýnar’ýn Edirne turizmine katkýsý ve beklentiler, Vur davulcu,
Ata sporu ve Kýrkpýnar konularý yer almaktadýr.
Derginin 4. sayýsýnda, Milli spor, Nice
görkemli Kýrkpýnar,En köklü ve en eski
yarýþma; Kýrkpýnar, Kýrkpýnar’ýn Tarihçesi,
Edirne’de belirli günler, Edirne Mutfaðý, Yaðlý
güreþin vazgeçilmez öðesi; Davul zurna,
Edirne’de unutulan sektörler, sanatlar,
Türkler Rumeli’de, Osmanlý kültüründe
Edirne, Edirne’yi tanýyalým, Kýrkpýnar
güreþleri Edirne’nin fethiyle baþ lar, Selçuklular’da ve Osmanlýlarda
avcýlýk, Yaðlý güreþin vazgeçilmez simasý;Cazgýr, Güreþlerdeki
öðeler, Yaðlý güreþte oyunlar, Dünden Bugüne Kýrkpýnar,
Kýrkpýnar’ýn namlýlarý, Dünya minderini titreten müthiþ Türkler,
Atatürk’ün güreþ sevgisi, Henüz bozulmamýþ yapýsýyla kýrsal turizm
yöresi Edirne konularýný içermektedir.
Bu derginin 4 sayýsýný da incelediðimizde ayný konularýn
kelime kelime her sayýda yer aldýðýný görüyoruz.
42
Edirne Kýrkpýnar Er Meydaný/
Edirne Belediye Baþkanlýðý.Ýstanbul:Edirne Belediye Baþkanlýðý
Yayýnlarý, 2002
32s.83 fotð.-20 cm. Renkli. Kaynakça
var.
Basým yeri belli deðil.
Türkçe-Ýngilizce
Kýrkpýnar ile ilgili bilgiler yer alýyor.
Edirne Belediye Baþkanlýðý tarafýndan
Edirne Ticaret ve Sanayi
Odasý Dergisi
Bu dergi oda tarafýndan 1998 yýlýndan
itibaren yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Derginin 5.cildinin 20. sayýsýnda “7 asýrlýk
bir geçmiþin geleceðe mirasý: Kýrkpýnar”
baþlýðýnda Mustafa Hatiplerin bir
makalesi bulunmaktadýr.
Dergi 3’er aylýk periyodiklerle yayýn
hayatýný sürdürmektedir. Dergi’de Edirne
ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari hayatý ile ilgili bilgiler, Edirne’nin
tarihi ve turizm’i ile bilgiler yayýnlanmaktadýr. Renkli ve 64 sayfa
olarak yayýnlanmaktadýr.
43
EDÝRNE
“Edirne” adlý süreli yayýn Edirne
Valiliðince yayýnlanmaktadýr. Derginin
Haziran 2002’inde yayýnlanan 8.
sayýsýnda Kýrkpýnar ile ilgili bilgilere yer
verilmiþtir. Dergi 2 aylýk periyodiklerle
yayýnlanmaktadýr. 23cm. ebadýndadýr.
Mart Matbacýlýk tarafýndan basýlmýþtýr.
Edirne ile ilgili tarihi, kültürel ve sosyal
içerikli bilgiler yer almaktadýr.
Bu sayýda Atýf Kahramanýn “Kýrkpýnar’ýn Tarihi” konulu
makalesi bulunmaktadýr.(19-28 sf)
ÜLKER Firmasý tarafýndan yayýnlanan
ve yayýn koordinatörlüðünü Kerim
Yurk’un yaptýðý bu özel yayýn 641. Tarihi
Kýrkpýnar haftasý nedeniyle basýlmýþtýr.
46 sf. ‘dan oluþmaktadýr. Ýçinde
Kýrkpýnar ile igili görüþler, Kýrkpýnar ve
Edirne tarihi ile ilgili bilgiler yer
almaktadýr. Renkli ve resimlidir.
44
Er Meydaný Kispet
Er Meydaný Kispet adlý dergi “Yaðlý
Güreþin ve Güreþçi’nin Sesi” sloganýyla
Mart 2004 ayýnda yayýn hayatýna
baþlamýþtýr. Aylýk yayýnlanmaktadýr.
Sahibi ve Yazýiþleri Müdürü Mehmet
Kadri BOLCAN’dýr. Kýrkpýnar ile ilgili
fikir ve düþünceler, haberler yer
almaktadýr. Ancak dergi þu an yayýn
hayatýna devam etmemektedir. Bu
derginin yerine “Salto” adlý bir derginin yayýn hayatýna baþladýðý
Sayýn BOLCAN’dan öðrenilmiþtir.
KIRKPINAR GAZETESÝ
Edirne Gazeteciler Derneði tarafýndan 9 yýldýr yýlda bir
sayý olarak 28x39 ebadýnda renkli olarak 24 sayfa halinde
yayýnlanmaktadýr.
Gazetede kýrkpýnar ile ilgili çeþitli makaleler, haberler yer
almaktadýr.
45
Burada sizlere 2 dergi’den sözetmek istiyorum. Milli
Kütüphane koleksiyonlarýnda yaptýðým araþtýrmalar sýrasýnda
“Kýrkpýnar” adýný taþýyan iki dergi ile karþýlaþtým. Bulduðum bu
iki dergi’de yaptýðým inceleme neticesinde içeriði ile “Tarihi
Kýrkpýnar Güreþleri” ile herhangi bir ilgisinin olmadýðýný gördüm.
“Kýrkpýnar” adýnda yayýnlanan bu derginin birisi 1934 yýlýnda
Adana’da Türk Sözü Matbaasýnda basýlmýþ olup sahibi ve
yaz.iþ.md.:Hamdi HAKVERDÝ’dir. Diðer “Kýrkpýnar” adýný
taþýyan dergi de 1949 yýlýnda Mersin’de Mersin Toros
Matbaasýnda basýlmýþtýr. Sahibi ve Yaz.iþ.Md.:Ýbrahim TEKELÝÝbrahim GÜNAY’dýr. Bu iki derginin de içeriði, siyasi-iktisadiilmi’dir.
Burada benim vurgulamak istediðim nokta 1934’li yýllarda
“Kýrkpýnar” ile ilgili bir derginin Edirne dýþýnda bir kentte yayýn
hayatýna baþlamasýdýr. Böylesi tarihi, kültürel deðerlere sahip
çýkmak gerekmektedir. Bu iki kültür adamý Akdeniz de Kýrkpýnar
adýyla bir dergiyi çýkartmayý düþünmüþlerdir. Ama onlarýn da bu
derginin ismini kýrkpýnar güreþlerinde mi etkilenerek çýkarttýklarý
konusunda herhangi bir bilgiye sahip deðiliz.
46
Basýldýðý yer:Adana; Türk Sözü Matbaasý
Sahibi ve Yaz.iþ.Md.:Hamdi HAKVERDÝ
Umumi Neþriyat Müd.:Reþat SADÝ
47
Basýldýðý yer: Mersin Toros Matbaasý
Sahibi ve Yaz.iþ.Md.:Ýbrahim TEKELÝ-Ýbrahim GÜNAY
48
Bu iki dergiyi inceledikten sonra “Kýrkpýnar” ile ilgili olarak
bazý dergilerde yayýnlanmýþ makalelerden birkaç örnek vermek
istiyorum. Bu makaleleri çoðaltabiliriz.
MAKALELER
1- Yaðlý güreþ, “Demiryol dergisi”, Uçak Ýbrahim Cilt 62, No:728,
09-1986.
2- Türkiye Serbest Güreþ Birincilikleri ve Kýrkpýnar Güreþlerinin
Kýsa Tarihi /Tayyar Yalaz. — Ankara, 1940. Beden Terbiyesi ve
Spor, 18. sayý, 34-36. sayfa
3- Bu Sene Kýrkpýnar Güreþleri Nasýl Oldu / Eski Pehlivan.Ýstanbul, 1949.Bakýrköy Halkevi Dergisi, 23. sayý, 7. s.18
4- Kýrkpýnar Güreþleri / Kadreddin Fýrýncýoðlu. — Ankara, 1966.
Ülkemiz, 1. sayý, 23. s.
5- Kýrkpýnar Þenlikleri / Ülkü Arda. — Ankara, 1971. Pancar,
20. cilt, 226. sayý, 21-23. sayfa
6- Kýrkpýnar Güreþleri / Cemil Gürleyik. — Ýstanbul, 1971.
Folklor, 2. cilt, 23-24. sayý, 18-19. s.
7- Edirne Kýrkpýnar Ermeydaný Spor Tesisleri.- Ýstanbul, 1973.
Mimarlýk, 10. cilt, 112. sayý, 63-70. s.
8- Kýrkpýnar Güreþleri / Atýf Kahraman. — Ankara, 1981.Milli
Kültür, Þubat 1981, 2. cilt, 9. sayý, 57-64. sayfa
9- The Greased Wrestling Matches of Kýrkpýnar / Necati Bilgiç.Ýstanbul, 1985. ÝCOC (Istanbul Chamber of Commerce), 14.
sayý, 35-41. sayfa
10- The AGE-Old Feast Of Wrestling At Kýrkpýnar. — Ankara,
1987. Image, 6. sayý, 29-31. sayfa
49
11- Grease Wrestling and ‘Kýrkpýnar’ in Turkish Culture / Özbay
Güven. Ankara, 1992. Turkish Review, 6. cilt, 30. sayý, s.59-62.
12-Eski Kýrkpýnar/Rakým Ertür.-Edirne (Edirne’nin 600.fethi
yýldönümü armaðan kitabý) kitabý içinde.-Ankara:Türk Tarih
Kurumu.1993.s.;297-302
13- 633. Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerine Katýlan Güreþçilerin
Ekstremitelerine ait Bazý Antropometrik Ölçümler / ÝKÝZ, Ý.,
YILMAZ, O., AKÇA, C., ÇANKAYA, C., - Morfoloji Dergisi,
Cilt: 3, sayý: 2, 1995, ÝSTANBUL. (3. Ulusal Anatomi
kongresinde Poster bildiri Olarak Sunulmuþtur.).
14- 633. Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde deðiþik Boylarda Güreþen
GüreþçilerinBaþ ve BoyunlarýnaAit BazýAntropometrik Ölçümlerle
Ýlgili Bir araþtýrma, YILMAZ, O., ÇANKAYA, C., AKÇA, C.,
ÝKÝZ, Ý.,,-3. Ulusal anatomi Kongresi, Ege Üniversitesi týp
Fakültesi Anatomi Anabilim Dalý ve Anatomi Derneði, 1995,
ÝZMÝR.
15-52 Wrestlers Body Fat Rates and Some Physýcal Parameters
and The Dýfferent Heýght of 12 Head Wrestler Candýdates That
Joýn ýn 1998 kýrkpýnar Wrestler Candýdates That Joýn ýn 1998
Kýrkpýnar Wrestler(1998)/ TOKSÖZ, Ý. / ÇAKIROÐLU, M.Proceeding Book,5th Sport Sciences Congress, Ankara 5-7
November 1998 pp:270-271
16- 633. Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde deðiþik Boylarda Güreþen
Güreþçilerin Farklý Vücut bölgelerinden Elde Edilen Deri kývrým
Kalýnlýklarý Üzerine Bir araþtýrma, / AKÇA, C., YILMAZ, O.,
ÇANKAYA, C., ÝKÝZ, Ý.,- Akademia Dergisi, Sayý: 1, 1999,
BURSA. (3. Ulusal Anatomi kongresinde poster bildiri olarak
sunulmuþtur.).
50
17-2000 yýlý Tarihi Kýrkpýnar güreþlerine katýlan güreþçilerin bazý
fiziksel parametreleri (2000)/Toksöz, Ý.-Uluslararasý 6.Spor
Bilimleri Kongresi Bildirileri içinde (5-7 Kýsým 2000)
Ankara:sf.145
18-The Data Including the Social and Econimical CÜonditions
of the Wrestlers Who Particaped in the 640st.Historical Kýrkpýnar/
Turkey oil Wresting Competitions in the years 2001(2002)/
Toksöz Ý.(at other) 10 th. International Congress Physical
Education and Sport (ip.365)Execise and society journal of sports
science 17-19 May /Grecee
19- 633. Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerine Katýlan Güreþçilerin Bazý
Antropometrik Özellikleri, / ÇANKAYA, C., KARAKUÞ, S.,
ÝKÝZ, Ý., AKÇA, C., AKÇA, A.,,- Atatürk Üniversitesi Beden
Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eðitimi ve Spor Bilimleri
Dergisi, Cilt (vol): 4, Sayý:1, 2002, ERZURUM
20-641 yýllýk geçmiþiyle tarihi Kýrkpanýr’a bilimsel yaklaþým (2003)
Toksöz, Ý., Aydemir, Y.- I.Edirne Kültür Araþtýrmalarý
Sempozyumu bildirileri içinde (23-25 Ekim 2003)Edirne: Edirne
Valiliði yayýnlarý.2005.-sf.; 265-269
21-Gerçek Efsane Kýrkpýnar (2003) /Delice,H.-I.Edirne Kültür
Araþtýrmalarý Sempozyumu bildirileri içinde (23-25 Ekim
2003)Edirne: Edirne Valiliði yayýnlarý.2005.-sf.; 271-276
51
BÝLDÝRÝLER1:
1-Tarihi ve Geleneksel Kýrkpýnar Güreþleri uluslararasý olabilir
mi?.-Yrd.Doç.Dr.Ramazan SAVRANBAÞI
2- Güreþ kavramýnýn tarihi metinlerdeki kullanýlýþý üzerine bir
deðerlendirme.-Yrd.Doç.Dr.Rifat GÜRGENDERELÝ
3-Cumhuriyet dönemi (1924) Sarayiçi’nde yapýlan ilk güreþler.Hasan Ali CENGÝZ
4-Kýrkpýnar güreþ faaliyetlerinin “Sürdürülebilir Turizm” açýsýndan
deðerlendirilmesi ve Sarayiçi bölgesi için düzenleme önerileri.Yrd.Doç.Dr. Ayþe SÝREL, Ümit SÝREL, Arþ.Gör.Esin BENÝAN
5-Neden güreþin saygýnlýðý kayboluyor?- Arþ.Gör.Erkan
GÜLGÖSTEREN.
6-Kýrkpýnar’ýn 21.Yüzyýldaki vizyonu üzerine bir deðerlendirme.Arþ.Gör.Ýlker Salih CANITEZ, Arþ.Gör.Tülay CANITEZ,
Arþ.Gör.Gülay DALGIÇ.
7-Kýrkpýnar yaðlý güreþlerinin Edirne iline sosyo-ekonomik
katkýsý.-Arþ.Gör.Ebru Z.BOYACIOÐLU
8-Kýrkpýnar güreþlerinin baþlangýç noktasý olan pehlivanlar
mezarlýðý ve yakýn çevresinin düzenlenmesi üzerine düþünceler.Öðr.Gör.O.Ümit SÝREL, Yrd.Doç.Dr.Ayþe SÝREL, Arþ.Gör.Esin
BENÝAN
9-Kýrkpýnar’ýn Belediyecilik yönü.-Ecz.Ýbrayim AY
27-29 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen “I.Tarihi Kýrkpýnar
Sempozyum”unda sunulan bildiriler.
Not:Sýralama sempozyum’da sunulan sunuþ sýrasýna göre yapýlmýþtýr.
1
52
10-Kýrkpýnar’ýn imajýnda kullanýcý kimliðinin belirlenmesi.Yrd.Doç.Dr.Sennur AKANSEL, Arþ.Gör.Hatice Kýran ÇAKIR,
Arþ.Gör.Pýnar Kýsa OVALI.
11-Eski Yunan ve Roma mitolojisinde güreþin köken izleri.Yrd.Doç.Dr.Sema SANDALCI.
12-Kent yaþam kalitesi baðlamýnda Pehlivanlar mezarlýðý.Prof.Dr.Nevnihal ERDOÐAN, Damla ZEYBEKOÐLU,
Arþ.Gör.Berk BÝNEZ
13-Kýrkpýnar güreþçilerinin sosyo-ekonomik durumlarýnýn
belirlenmesi.- Yrd.Doç.Dr.Ýlhan TOKSÖZ, Öðr.Gör.Yavuz
AYDEMÝR, Prof.Dr.Oðuz TAÞKINALP, Arþ.Gör.Metin
ÇAKIROÐLU.
14-Türk güreþ tarihinde Kýrkpýnar’ýn yeri ve önemi.-Doç.Dr.Sibel
TURAN.
15-Türk Kültüründe “Güreþ” ve “Pehlivan” imgesi.Yrd.Doç.Dr.Zekai PEHLÝVAN, Doç.Dr.Ali DEMÝR.
16-Tarihi Kýrkpýnar güreþleri.-Doç.Dr.Nevin Yurtsever ATEÞ
17-Cihan Pehlivaný Adalý Halil ve Soykütüðü.-Mehmet
AÐIRGAN.
18-Yazýlý kültür’den dijital kültüre tarihi Kýrkpýnar güreþleri.-Ender
BÝLAR
19-Güreþte etik ilkeler.-Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÞAHÝN
20-Yaðlý güreþler ve yaðlý güreþ oyunlarý.-Ayhan TUNCA
21-Tarihsel ve sosyolojik açýndan Kýrkpýnar’a bir bakýþ.-Özlem
AÐIRÐAN.
22-Kýrkpnarý güreþlerinin tarihi.-Halis ERDEM.
53
DÝJÝTAL KÜLTÜRDE
KIRKPINAR
55
56
WEB SÝTELERÝ:
Tarihi Kýrkpýnar güreþleri ile ilgili olarak T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlýðý’nýn web sitesinde Kýrkpýnar ile ilgili bilgiler
bulunmaktadýr.
http://www.kultur.gov.tr/portal/
turkiye_tr.asp?belgeno=6586 adresinden ulaþýlmaktadýr. Sitede
Kýrkpýnar’ýn tarihi ile ilgili bilgiler kýsa bilgi verilmekte ve ayný
zamanda film olarak’da güreþler gösterilmektedir. Ancak bu web
sitesindeki bilgilerde en son 641. Kýrkpýnar güreþleri zamanýnda
girilmiþtir. Bundan sonra yenilenmediði görülmektedir
http://www.kultur.gov.tr
57
http://www.edirne.gov.tr
Edirne Valiliði’ne ait olan bu web sitesine
www.edirne.gov.tr adresinden ulaþýlmaktadýr. Bu sayfa’nýn sol
alt tarafýnda “Edirne’nin meþhur tarihi kýrkpýnar güreþleri
hakkýnda bilgi almak istiyorsanýz týklayýnýz.” diye resimli bir
bölüm bulunmaktadýr. Burayý týkladýðýmýzda Er Meydaný
Kýrkpýnar baþlýðýnda kýsa bilgiler yer almaktadýr. Bu bilgiler çok
kýsadýr. Detaylý bir bilgiye burada yer verilmelidir. Yabancý dillere
de çevrilmeli ve siteye konmalýdýr.
58
http://www.edirne.bel.gov.tr
Edirne Belediye Baþkanlýðý’na ait bu web sitesine
www.edirne.bel.tr adresinden ulaþýlabilmektedir. Ana sayfada
yer alan Kýrkpýnar butonu’na týkladýðýmýzda karþýmýzý bu sayfa
gelmektedir. Sayfa’da Kýrkpýnar ile ilgili tarihçe, öðeleri, aðalarý,
baþpehlivanlarý, foto galeri ve sarayiçi gibi bölümleri mevcuttur.
Güncellemesi yapýlmýþtýr. Sayfa Türkçe olarak düzenlenmiþtir.
Yabancý dillerde de düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle Edirne
Belediyesi tarafýndan organize edilen bu tarihi etkinliðin interaktif
ortamdan tanýtýlmasý için WEB sitesinin güncel bilgilerle yenilenmesi
ve Ýngilizce, Fransýzca, Almanca, Çince, Bulgarca ve Yunanca
çevrilip siteye konmasý gerekmektedir.
59
http://www.tarihikirkpinar.gen.tr/foto.php
Siteye www.tarihikirkpinar.gen.tr/foto.php adresinden
eriþilmektedir. Bu sayfa’nýn giriþinde “Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinin
resmi sayfasýdýr” ibaresi olmasýna raðmen en son 2003 yýlýnda
güncellenmiþtir. Aslýnda böyle bir siteye ihtiyaç vardýr. Site’de
kýrkpýnar ile ilgili konu baþlýklarý çok güzel detaylandýrýlmýþtýr. Ama
bu konu baþlýklarýna týkladýðýnýzda sorgu hatasý vermektedir. Edirne
belediyesince daha önce düzenlenen bu sitenin ivedilikle hizmete
sokulmasý gerekmektedir. Veyahut Belediye Baþkanlýðýnýn WEB
sitesindeki “Kýrkpýnar” butonu bu link’e yönlendirilebilir. Böylece
kýrkpýnar ismiyle tarama yapýldýðýnda resmi bir site kolay bir
þekilde bulunabilir.
60
http://www.kirkpinar.com
Siteye www.kirkpinar.com adresinden ulaþýlmaktadýr.
Ana sayfa’da tarihçe, Kýrkpýnar, haberler, kurallar, pehlivanlar,
festival, kýrkpýnar evi, galeri, Edirne, irtibat bölümleri
bulunmaktadýr. Site Türkçe ve ingilizce olarak düzenlenmiþtir. Site
genel olarak düþünüldüðünde iyi dizayn edilmiþ durumdadýr. Ancak
sitenin en son 2 yýl önce güncellenmiþ olmasý iþlevini yitirmesine
neden olmaktadýr. Bu nedenle site yöneticileri ile irtibata geçilerek
sitenin yenilenmesi saðlanmalýdýr. Sitenin irtibat adresi, Nevada,
ABD Ofisi 9101 W. Sahara Ave.Ste:105-140 Las Vegas, NV
89117 USA ‘dýr.
Tel: 001 702 326 LAVA (52 82)[email protected]’dur.
61
http://www.kirkpinar.org
Bu siteye’de www.kirkpinar.org adresinden
ulaþýlmaktadýr. Bu site Türkçe ve Ýngilizce olarak dizayn edilmiþtir.
Site’de kýrkpýnar tarihi, saray, nasýl gidilir, neler yapýlýr, cazgýr,
aða, peþrev, kisbet, yaðlanmak, kazanan, altýn kemer, sonuçlar,
güreþçiler, kurallar, kategoriler, festival, müze , tavsiyeler bölümleri
bulunmaktadýr. Site Eski Edirne Belediye Baþkaný Ecz.Ýbrahim
Ay tarafýndan sponsore edilmektedir. Site güncellenmemiþtir.
Aslýnda düþünce, tasarým ve içerik olarak güzel bir sitedir. Eski
Belediye Baþkanlarýmýzdan olan Sayýn Ecz. Ýbrahim AY’ýn bu
siteyi güncelleþtirilmesi için gerekli giriþimde bulunmasý
gerekmektedir.
62
http://www.math.boun.edu.tr/instructors/karabudak/ph/200306Kirkpinar/
Yukarýdaki WEB sitesine Boðaziçi üniversitesi’nin
serverlerinden baðlanýlmaktadýr. Boðaziçi Üniversitesi öðrencisi
Esin Karabudak tarafýndan 2003 yýlýnda hazýrlanmýþ bir sitedir.
Site’de kýrkpýnar güreþleri ile ilgili fotoðraflar yer almakta ve
“Kýrkpýnar Hatýrasý” diye bir baþlangýç slaytý bulunmaktadýr.
Edirne’ye Kýrkpýnar Güreþlerini seyretmeye geldiðinde
gördüklerini interaktif ortamdan paylaþma adýna gerçekleþtirilen
bu siteyi Edirne’li gençlere örnek bir çalýþma olsun diye bu esere
alýyorum. Böyle duyarlý gençlerin çoðalmasý dileðiyle...
63
http://www.edirne-gsim.gov.tr/
Edirne Gençlik Spor Ýl Müdürlüðünün WEB sitesine
baðlandýðýmýzda da “Kýrkpýnar” adlý bir buton bulunmaktadýr.
Bu butona týkladýðýmýzda “Kýrkpýnar Haber” diye bir safya
açýlmaktadýr. Burada 1976-2004 Yýllarý arasý Kýrkpýnar Baþ
Pehlivan 1.2.3.leri, 2003 Yýlý (642.Tarihi Kýrkpýnar) Derece
Listesi, 643. Tarihi Kýrkpýnar Tarihleri Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü 643.Tarihi Kýrkpýnar Sportif Etkinlikler Programý ,
643.Tarihi Kýrkpýnar Yaðlý Güreþlerinde Boylara göre dereceye
girecek Pehlivanlara Belediyenin Vereceði ödüller, 643.Tarihi
Kýrkpýnar (2004 yýlý) Yaðlý Güreþleri Derece Listesi ile ilgili bilgiler
bulunmaktadýr. Baþka bilgi bulunmamaktadýr.
64
http://www.guresdosyasi.com/
Yukarýdaki WEB sitesinin ana baþlýðý “Ata Sporumuz
Güreþ” dir. Sitede serbest güreþ, grekomen güreþ, tarihi
güreþlerimiz, güreþ ile ilgili teknik bilgiler, þampiyonlarýmýz, bilim,
yönetmelikler, arþivler (kitaplar, resimler, güreþ hakem yönetmeliði,
antrenör yönetmeliði), antrenör köþesi, güreþ siteleri, Türk güreþ
tarihi, araþtýrmalar adý altýnda bölümler oluþturulmuþ olup bu
baþlýklarýn alt baþlýklarý da konularýna göre detaylandýrýlmýþtýr. Yaðlý
güreþ bölümüne girdiðimiz’de “Kýrkpýnar” ile ilgili bilgiler yer
almaktadýr. Güreþ’in her alanýnda bilgi bulmak mümkündür. WEB
sitesinde makale, kitap ve eðitim amaçlý CD’ler
bulunmaktadýr.Ama “Kýrkpýnar” ile ilgili detaylý bir bilgi yoktur.
65
http://www.istanbulguresihtisas.com/gures.php
Ýstanbul güreþ ihtisas kulübü’nün WEB sitesi olan bu
site’de, tarihçe, güreþ, yönetim, basýnda, eskiler, duyurular, linkler
ve irtibat baþlýklarý bulunmaktadýr.
Bu site’de güreþ bölümüne girdiðimizde “Güreþin tarihi
geliþimi” içinde “Yaðlý Güreþ ve Kýrkpýnar” hakkýnda bilgi
vermektedir. “Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ” ile ilgili bilgiler çok
kýsadýr.
66
http://www.wan-press.org./article.3135.html
Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri, ülkemizde düzenlenen
uluslararasý toplantýlar için hazýrlanan WEB sitelerinde de yer
almaktadýr. Böylesi siteler aracýlýðýyla da kültürel deðerlerimiz
tanýtýlmaktadýr. Yukarýdaki WEB sitesi 30 Mayýs - 2 Haziran 2004
tarihleri arasýnda Ýstanbul’da organize edilen 57. Dünya Gazeteciler
Kongresi nedeniyle düzenlenen WEB sitesinin Türkiye’yi tanýtan
bölümünde yer almaktadýr. Bu hem Türkiye’nin tanýtýmý hemde
Edirne ilimizin tanýtýmý için çok anlamlý bir çalýþmadýr. Böylesi
toplantýlarda böyle sayfalarýn düzenlenmesi özellikle Kýrkpýnar’nýn
uluslararasý alanda duyulmasýna büyük katkýlar saðlayacaktýr.
67
http://www.atamanhotel.com/wrestling.html
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren bazý kuruluþlar ülkemizin
tanýtýmýna ve turizm sektörünü desteklemek amacýyla takdire
deðer çalýþmalar yapmaktadýrlar. Yukarýdaki WEB sitesi’de
bunlara örnek gösterilebilecek bir çalýþmadýr. “Ataman Hotel”’e
ait olan ve Nevþehir’de faaliyetlerini sürdüren bu hotel’in WEB
sitesinin Türkiye ile ilgili bölümüne girdiðinizde Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. Bu çalýþmayý da hem
ülkemizin hem de Edirne’mizin tanýtýmýna güzel bir örnek çalýþma
olarak görüyorum. Türkçe ve Ýngilizce olarak düzenlenen bu site
aracýlýðýyla bir çok yerli ve yabancý turist Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri
ile ilgili bilgi sahibi olmaktadýrlar.
68
http://www.efehotel.com/etkinlikler.asp
Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak ilimizdeki
hotel’lerin WEB sitelerinde bir araþtýrma yaptýðýmda da birtek
Efe Hotel’in WEB sitesinin olduðunu gördüm. Bu sitenin de
yukarýda görüleceði gibi etkinlikler bölümünde Kýrkpýnar ile ilgili
kýsa bilgiler yer almaktadýr. Bilgiler güncel deðildir. Ýlimizdeki
hotellerin hem kendi hemde kentimizin tanýtýmý için önemli olan
WEB sitesi tasarýmlarýný gerçekleþtirmemeleri çok üzücü
buluyorum. 21. yüzyýlda artýk dünya, mal ve hizmet pazarlamalarýný
interaktif ortamdan gerçekleþtirirken, Tarihi Anýt Kent Edirne’de
faaliyetlerini sürdüren hotellerimiz ne yazýk ki bu bilgi çaðýna ayak
uyduramamýþlardýr.
69
www.edirneden.com
Bu WEB sitesi Edirne ilini, tarihi, kültürel ve sosyal
boyutlarýyla tanýtmaktadýr. Site’nin “Kýrkpýnar” baþlýðýnda bir
bölümü’de bulunmaktadýr. Sayfa’daki “Kýrkpýnar” baþlýðýna
girdiðimizde; Ön sayfa, Kýrkpýnar’da kim kimdir?, Kýrkpýnar
kavramlarý, Yaðlý güreþe dair, Pehlivan rehberi, Seyirci rehberi,
Ünlü pehlivanlar ve Eski kýrkpýnar baþlýklý bilgiler yer almaktadýr.
Site Türkçe olarak dizayn edilmiþtir. Ayrýca site’de yer alan
bilgilerin kaynaklarý da belirtilmiþtir. Eðer bu site ÝngilizceFransýzca-Bulgarca-Yunanca gibi yabancý dillere çevrildiðinde
Edirne’nin uluslararasý tanýtýmýna büyük hizmet edebilecek duruma
gelebilir. Önemli olan böyle sitelerin çoðalmasý ve
güncellenmelerinin yapýlmasýdýr.
70
http://www.grecco.com/
Fransýz fotoðraf sanatcýsý Lawrence Grecco’nun kiþisel
WEB sitesidir. Burada Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerini izlemek için
Edirne’ye gelerek çektiði fotoðraflarýný sergilemektedir. Siteye
girdiðinizde HOME, TURKISH WRESTLING, STILL, SELF
PORTRAITS, BOOKS, EDÝTÝONS/PRINTS, NEWS,
BIOGRAFÝG, CONTACT butonlarý yer almaktadýr. Books’a
týkladýðýnýzda yayýnladýðý “Turkish Wrestling” adlý kitap ile ilgili
bilgilere “Turkish Wrestling”’e týkladýðýnýzda güreþlerle ilgili
fotoðraflara ulaþýlmaktadýr. Grecco’nun 3 yýl boyunca Kýrkpýnar’ý
izlemek ve fotoðraflarý çekmek amacýyla kentimize geldiðini
biyoðrafisini okuduðumuzda öðreniyoruz. (Geniþ bilgi kitabýnýn
tanýtýldýðý bölümde verilmiþtir.)
71
http://www.artmenparis.com
www.artmenparis.com adresinden ulaþtýðýmýz bu online
sanat merkezi WEB sitesi, ingilizce ve fransýzca olarak
düzenlenmiþtir. Enter tuþuna basýp sitenin içine girdiðimizde
fotoðraflarýn olduðu site karþýmýza gelmektedir. Buradaki
fotoðraflardan kýrkpýnar ile ilgili olan fotoðrafýn üzerine
týkladýðýmýzda “Turkish Wrestling” baþlýðý altýnda Lawrance
Grecco’nun 14 adet fotoðrafý yer almaktadýr. Bu fotoðraflarlarýn
altýnda yer alan bilgileri Türkçe’ye çevirileri yapýlarak “Sergi”
baþlýðý altýnda açýklanmýþtýr. Böylelikle bu sanat galerisinde yer
alan “Kýrkpýnar Güreþleri” fotoðraflarý aracýlýðýyla yurtdýþýnda
bir yabancý gözüyle Kýrkpýnar Güreþlerinin bir deðerlendirilmesini
göreceðiz. Ýlkönce bu sanat galerisi hakkýnda bilgi verelim.
72
ARTMENPARÝS SANAT GALERÝSÝ2:
Olivier Cerri tarafýndan kurulan “ArtMenParis Sanat
Galerisi”, plastik sanatlar meraklýlarý ve Ecole du Louvre
öðrencileri için erkeklik gücünün bütün yönleriyle temsil edilmesine
adanmýþ çaðdaþ bir sanat galerisidir. Bu galeri, modern ve klasik
sanat devirlerini tamamýyla ihmal etmeden herþeyden önce çaðdaþ
sanatçýlara bir vitrin hizmeti sunar.
Bu galerinin ana hedefi, erkek vücudunun genel
görüntüsünü düzenli sergiler yoluyla ziyaretçilere sunmaktadýr.
Erkek vücudunun plastik güzelliði en büyük sanatçýlar
tarafýndan da kabul görmüþ ve takdir edilmiþtir. Bunun örneklerini
eski Roma ve Yunan heykellerinde ve Sixtine Chapel’inin tavan
süslemelerinde görebiliriz.
ArtMenParis, erkek vücudunun çýplaklýðýný resmetmeye
çalýþanlara faydalanabilecekleri detaylý genel bir görüntü sunar.
Sanatçýlarý, heykel yaparken, fotoðraf çekerken ve resim
yaparken ilham alacaklarý bir aleme götürür.
Sanatsal yolculuðun bu ilk duraðýna “Türk Güreþçileri”
baþlýðý altýnda “ArtMenParis Sanat Galerisi”ni gezerek ve
www.artmenparis.com WEB sitesini ziyaret ederek ulaþabiliriz.
Sanat galerisi hakkýnda kýsaca bilgi edindikten sonra WEB
sitesini incelemeye baþlayalým. WEB sitesinin giriþ sayfasýndaki
Enter tuþuna bastýðýmýzda aþaðýdaki slayt gelmektedir.
web sitesindeki bu bölüm ingilizceden Türkçeye Uzman Ender Görgün
tarafýndan çevrilmiþtir.
2
73
74
Yukarý da yer alan sitenin altýnda bu sanat galerisinde yer
alan “Turkish Wrestling” adlýsergi ile ilgili aþaðýdaki düþünceler
yer almaktadýr.
SERGÝ3:
Savaþ sanatlarý ve güreþ sporunun özellikleri Lawrence
Grecco için yaþamý boyunca bir tutkuyu ifade etmiþtir. Güreþin
cazibesi O’nu geleneksel meþhur Türk Güreþ müsabakalarýnýn
yapýldýðý yer olan Edirne’ye götürmüþtür. Bu þehir, Ýstanbul feth
edilmeden önce Osmanlý Ýmparatorluðu’nun baþkenti idi. Bu güreþ
müsabakalarýnda yüzlerce genç insan 600 yýllýk geleneði kutsal
dualarla kutlamaktadýrlar. Güreþçiler parlayan güneþin altýnda
sadece vucudlarýna sýkýca yapýþan deri pantalon giymekte ve
vucudlarýna zeytin yaðý sürmektedirler. Davul ve zurnalar eþliginde
güreþe kutsal savaþ danslarýný yaparak baþlamaktadýrlar. Bu
mücadele efsanevi bir törenin devamý olarak Edirne’de
14.yüzyýl’da birbirine karþý duran iki kardeþin duellosu olarak
baþlamýþtýr.
Güreþçiler yorgunluktan ölünceye ve hünerli olaný galip
gelinceye kadar güneþden parlayan vucutlarýyla birbirlerine
sarýlarak güreþlerine baþlamaktadýrlar. Güreþçiler güreþ esnasýnda
birbirlerine saldýrgan ve erotik imada bulunan hareketler
sergiliyorlar. Bu hareketler seyirciler için güreþ müsabakalarýnda
dürüstlüðün bir sembolü olarak algýlanmaktadýr. Bu hareketler
Bu bölümde yer alan bilgiler WEB sitesinde yer alan orjinal metinden
Türkçeye Uzman Ender Görgün tarafýndan çevrilmiþtir.
3
75
dýþarýda dikkat çekecek gizemli el hareketleri ve yakýnlaþmadan
ibarettir. Kahramanlýk duygularý arasýnda eþsiz bir zafer övgüsüyle
erkeklik güçlerini ortaya koymaktadýrlar.
Lawrence Grecco arka arkaya 3 yýl bu oldukça güç
isteyen mücadeleyi incelemek için yola koyulmuþ ve bu
müsabakalarýn fotoðraflarýný çekmiþtir. Türk güreþlerinin önemli
anlarýný yansýtan bu çalýþmalarýndan özel olarak seçilmiþ 50x70
boyutlarýnda 14 fotoðrafý “ART MEN Paris Sanat Galerisi”
nde sergilenmektedir.
“Turkish Wrestling” adlý bu fotoðraf sergisi açýlýþýndan
sonra sanat eleþtirmeni Oliver Cerri tarafýndan oldukça cüretkar
fotoðraflar içeren bir sergi olarak deðerlendirilmiþtir. Paris siyasi
çevrelerince de bu sergide yer alan fotoðraflar müstehcen ve
kýþkýrtýcý olarak algýlanmýþtýr.
Ýþte yabancý gözüyle “Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri”nin
bir deðerlendirilmesi ile ilgili düþüncelerini öðrendikten sonra biz
diðer slayta geçiyoruz. Takip eden slaytý izlemek için site’de yer
alan 14 fotoðraf’dan herhangi birisinin üzerine týklýyoruz. Herhangi
bir fotoðrafýn üzerine týkladýðýmýzda o fotoðrafýn tam görüntüsü
gelmektedir. Gelen fotoðrafýn altýnda ise fotoðrafýn online ortamda
satýþýnýn yapýldýðýnla ilgili bilgilere ulaþýlabilmektedir. Slaytlarda da
görüleceði gibi bir fotoðraf 50X70 ebadlarýnda tanesi 600
Euro’dan satýlmakta olup kargo ücretiyle birlikte fiyatýnýn 684
Euro olduðunu öðreniyoruz.
76
77
Ýþte, “ArtMenParis” adlý online sanat galerisini interaktif
ortamda gezdikten sonra þu sonucu çýkartabiliyoruz. 644 yýldýr
düzenlediðimiz “Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri” Avrupa sanat
galerilerinde düzenlenen sergilerle tanýþtýðýný ve bu sanatçýlarýn
yaptýklarý bu çalýþmalarýný da interaktif ortamdan pazarlayarak
ekonomik yönden de kendilerine bir katký saðlamaktadýrlar.
Bizlerin yýllardýr düþünüp ama bir türlü uygulamaya koyamadýðýmýz
projeleri Avrupa’lý sanat ve düþünürleri uygulamaya koymakta
hiçte geç kalmadýklarýný görüyoruz. Atalarýmýzdan miras kalan bu
Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerinin tanýtýmýnýn ulusal ve uluslararasý
arena’da yapýlabilmesi için 21.yüzyýlýn bilgi teknolojilerini
kullanmanýn zamaný gelip geçmektedir. Bizler yazýlý kültür’de
olduðu gibi dijital kültür’de de yavaþ yavaþ yol almaktayýz. Böyle
olunca da bizim yapamadýðýmýzý Avrupa’lý yapýyor. Burada bizlerin
örnek alacaðý konu, böylesi tarihi deðeri büyük ve dünya’da tek
olan kültürel deðerlerimizi ekonomik kalkýnmaya çevirebilmektir.
Dileðimiz bizim’de sanatçýlarýmýz, galeri sahipleri böyle
uygulamalarla böylesi tarihi deðerlerimizi ulusal ve uluslararasý
arena’da tanýtýrlar ve yaptýklarý çalýþmalarý ekonomik kazanca
dönüþtürebilirler.
78
SONUÇ
“Yazýlý Kültürden Dijital Kültüre Kýrkpýnar” adlý bu
eser, bugüne kadar gerek yazýlý kaynaklarda gerekse interaktif
ortamda “Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ” ile ilgili yapýlan çalýþmalarý
biraraya getirebilmek amacýyla yapýlmýþtýr. Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ
ile ilgili olarak bu çalýþma içinde 51 kitap, 1 adet sözlük, 2 adet
destan, 1 Marþ, 54 tez, 18 adet broþür-dergi, 21 adet makale, 1
adet gazete, 22 bildiri ile 16 WEB sitesi incelenmiþtir. Yapýlan bu
incelemeler neticesinde;
1-Yayýn çalýþmalarý içinde kitap olarak yayýmlanan
eserlerin çoðunun birbirinin ayný konularý içerdiði veya ayný
paralellikte yapýldýðý.
2-Yapýlan bu yayýn çalýþmalarýnda araþtýrmacýlarýn
birçoðunun kaynak göstermeden yayýn yaptýklarý ve yayýnlarýnda
yer alan fotoðraflarýn da kimin eseri olduðu belirtilmediði,
3-Yapýlan bu yayýn çalýþmalarýnýn çoðunun Türkçe olarak
yapýldýðý uluslararasý alanda tanýtýmý için gerekli açýlýmda yazýlý
kültürün yeterince kullanýlmadýðý,
4-Ýsmail Habib SEVÜK’ün 1949 yýlýnda kaleme aldýðý
Türk Güreþi adlý eserinde belirttiði iki önemli kaynak’dan biri olan
Desbonnet’in 1900 li yýllarda yazdýðý “Les Rois de La Lutte”
(Güreþin Krallarý) isimli kitaba ulaþýlamamýþ olup Poul Pons’un
“La Lutte” adlý kitabýn mikrofilmlerine milli kütüphane’den
ulaþýlmýþtýr.
79
5-Üniversiteler bünyesinde bugüne güreþ ile ilgili 54 tez
çalýþmasý yapýlmýþ ancak bunlarýn sadece 2’si “Kýrkpýnar ve
Yaðlý Güreþ” konularýný kapsamaktadýr. Bu çalýþmalarýn birisi,
Malatya Ýnönü Üniversitesi diðeri de Sakarya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Beden Eðitimi ve Spor Anabilim Dallarýnca
yapýlmýþtýr. Bu sayý çok yetersizdir. Bilimsel yönüyle’de Kýrkpýnar
güreþlerinin incelenmesi olayýn bilimsel yönünü de güçlendirecektir.
6-Yazýlý kültür’den dijital kültüre geçtiðimiz bu yüzyýlda
“Kýrkpýnar Güreþleri” ile ilgili 16 WEB sitesi incelenmiþtir. Bu
sitelerin nitelik nicelik yönüyle yetersizliði görülmüþtür.Yapýlan
araþtýrmalarda da “Kýrkpýnar” ve “Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri” baþlýðý altýnda 3 WEB sitesi bulunmuþtur. Bu bulunan
3 site’deki bilgilerde güncellenmemiþtir. Aslýnda küreselleþen
dünya’da kentlerin veya uluslarýn tarihi ve kültürel deðerleri
interaktif ortamda tanýtýlmakta ve bu sayede daha kýsa sürede
çok fazla kiþiye ulaþýlabilmektedir. Kýrkpýnar Güreþleri’nin de
panayýr havasýndan kurtarýlmasý ve uluslararasý arena’ya
taþýnabilmesi için gerekli olan tek þart tanýtýmdýr. Bu tanýtýmýnda
yazýlý kültür ve dijital kültür aracýlýðýyla bilgi teknolojileri kullanýlarak
gerçekleþtirilmelidir.
7-Ýnteraktif ortamdan www.yahoo.com adresinden
“Kýrkpýnar Güreþleri” baþlýðý ile tarama yaptýðýmýzda 1.410
adet sayfa’ya, www.google.com.tr adresinden tarama
yaptýðýmýzda da 3.630 adet deðiþik sayfa’da “Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri” ile ilgili bilgilere ulaþabiliyoruz. (25Nisan 2005)
80
8-WEB siteleri içinde yaptýðýmýz araþtýrmada Edirne’de
bulunan hotel’lerin sadece birinin WEB sitesinin olduðu diðerlerinin
olmadýðý bu hotel’inde WEB sitesinde yeterince “Kýrkpýnar” ile
ilgili bilgiye yer verilmediði ve güncellenmediði görülmektedir.
Halbuki Edirne dýþýndaki örneðin Nevþehir-Kapadokya’daki
hotel’in WEB sitesinde Türkçe-Ýngilizce Kýrkpýnar ile ilgili bilgilere
geniþ bir þekilde ulaþýlabilmektedir.
9-Yaptýðýmýz bu çalýþma’da Avrupa’da “ArtMenParis
Sanat Galerisi”nde Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili bir fotoðraf
sergisinin olduðunu ve bu sergideki fotoðraflarýn 50x70 ebadýnda
600 Euro karþýlýðýnda galeri’de ve interaktif ortamdan da 684
Euro karþýlýðýnda satýldýðýný öðreniyoruz. Biz farkýnda olmadan
bizim kültürümüz, geleneðimiz, sporumuz Avrupa sanat
merkezlerinde sergilenmekte ve ekonomik bir ranta
dönüþmektedir. Bizler ise burada TELEVOLE kültürüyle bu
geleneðimizi tanýtmaya çalýþmaktayýz.
Aslýnda bizlerin görevi, tarihi, kültürel, geleneksel
sporumuz olan “Kýrkpýnar”ý yazýlý, dijital ve görsel kültür öðeleri
ile tanýtmak ve bunu ulusal ve uluslararasý arena’da uygulamak
olmalýdýr. Bugüne kadar “Kýrkpýnar” ile ilgili bir tanýtým CD’si
veya DVD’si yapýlmasý hiç aklýmýza gelmemiþ olduðunu
çalýþmalarýmýzdan görüyoruz. Bir tek emekli öðretmen, gazeteciþair Beyazýt SANSI’nýn ürettiði “Kýrkpýnar Marþý”’nýn CD’si
yapýlmýþtýr.
Edirne Belediye Meclisinin 02.06.2004 Çarþamba günü
saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda yapmýþ olduðu Haziran
ayý olaðan toplantýsýnýn 2. Birleþiminde Söz ve müziði þair-yazar
81
Beyazýt Sansý’ ya ait olan “Kýrkpýnar Marþý” nýn Tarihi
Kýrkpýnar Organizasyonunun resmi marþý olmasý kabul edilmiþtir.
Ayný toplantýda Edirne Belediyesine devredilen bu eser için telif
ücreti olarak 2.000.000.000.-TL eser sahibine ödenmesi’de oy
birliði ile kabul edilmiþtir.
Tüm bu deðerlendirmeler neticesinde 92 yýl baþkentlik
yapmýþ Edirne, tarihi eserleri, müzeleri ve 644 yýldýr düzenlenen
“Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri”yle ünlü bir “Sehrat Kent”i’dir.
Ýþte böylesi bir müze kent özelliði taþýyan Edirne’nin, tanýtýmý için
yazýlý kültür ve dijital kültür’ün tüm imkanlarý kullanýlmalýdýr.
Açýlýþýndan kýsa bir süre sonra kapatýlan Tarihi Kýrkpýnar
güreþlerinin tanýtýldýðý “Kýrkpýnar Evi (Müze)”nin ivedilikle
açýlmasý gerekmektedir. Nasýl ki; II.Bayezid Külliyesi Saðlýk
Müzesi kuruluþundan 7 yýl sonra “Avrupa Konseyi 2004 yýlý
Avrupa Müze Ödülü” ile taçlandýrýlmýþsa, “Kýrkpýnar Evi
(Müzesi)”’de istenilirse kýsa bir süre sonra bu ödülü tekrar
Edirne’mize getirebilme baþarýsýný gösterebilir. Böylece kentimize
gelen yerli ve yabancý turist sayýsýnda artýþlar saðlanabilecektir.
Kýrkpýnarý ve Kýrkpýnar Güreþlerinin uluslararasý bir kültür-spor
festivaline dönüþtürülerek gerekli tanýtýmlarýn gerek yazýlý kültür
gerekse digital kültür yoluyla yapýlmasý ve bacasýz sanayi olan
turizm sektörüne kazandýrýlmasý en büyük dileðimizdir. Bu
baðlamda, 27-29 Mayýs 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen
“I.Tarihi Kýrkpýnar Sempozyumu”nun da bu alanda yapýlan
öncü bir çalýþma olarak görüyor, saygýlar sunuyorum.
82
ÖZGEÇMÝÞ
1960 yýlýnda Edirne’de doðdu. Ýlk, orta, lise öðrenimini
Edirne’de tamamladýktan sonra askerlik görevini yerine getirdi.
1982 yýlýnda Edirne Ýl Halk Kütüphanesi’nde memuriyet
hayatýna baþladý.
1984 yýlýnda Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Baþkanlýðýna seçildi.
1989 yýlýnda Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim
Fakültesi Ýþ Ýdaresi Bölümünden mezun oldu ve ayný yýl Edirne
Halk Kütüphanesi Müdür Yardýmcýlýðý görevine atandý.
1992 yýlýnda kendi imkânlarýyla Almanya’nýn Berlin,
Hannover ve Stutgart eyaletlerinde kütüphanecilik ile ilgili
incelemelerde bulundu ve bu incelemeleriyle ilgili “Almanya
Kütüphanelerindeki Ýncelemelerim” adlý bir kitap yayýmladý.
27 Þubat 1997 tarihinde Edirne Halk Kütüphanesi Müdür
Vekilliði görevinden ayrýlarak Trakya Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý görevine asaleten atandý.
02.06.1997 – 17.11.1997 tarihleri arasýnda asil görevinin
yanýnda Trakya Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Dairesi
Baþkanlýðý’na vekalet etti.
22-24 Ekim 1998 tarihleri arasýnda Trakya Üniversitesi
Rektörlüðünce düzenlenen “21. Yüzyýlda Üniversite
Kütüphanelerimiz” konulu sempozyum da Sempozyum
Baþkanlýðý görevini yürüttü.
1998–1999 öðretim yýlý II. yarý yýlýnda Trakya
Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulu Müdürlüðü Büro
83
Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünde iþletme derslerine girerek
öðretim görevliliðinde bulundu.
Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Baþkanlýðý
döneminde de 39 esere yayýn koordinatörlüðü yaptý.
Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi tarafýndan
1993 yýlýndan itibaren 3 ayda bir yayýmlanan “OLUÞUM” adlý
yayýný dernek adýna yayýnlamaktadýr.
Baþta Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Baþkanlýðý olmak üzere, Atatürkçü Düþünce Derneði Edirne
Þubesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Þubesi,
Trakya Üniversitesi Spor Kulübü’nün yönetim kurullarýnda görev
yapmýþtýr.
2 Aralýk 2004 tarihine kadar Trakya Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý görevinin yanýnda
Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkan Sabancý Kültür
Merkezi ile Trakya Üniversitesi Matbaa ünitesi sorumluluðunu
yürüttü. 3 Aralýk 2004 tarihinden itibaren Rektörlük Makamýnca
Edirne Meslek Yüksekokulunda görevlendirildi.
Evli ve bir çocuk babasýdýr.
84
YAYINLANMIÞ YAYINLARIM
Almanya kütüphanelerindeki incelemelerim / Ender
Bilar.- Ýstanbul:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi, 1992
48s. :17 fotð.;20cm..-(Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne
Þubesi Yayýnlarý:8 Kütüphanecilik Dizisi;1) ISBN 975-7653-21-7
Mimar Sinan ve Selimiye Camii / Yayýna Haz:Ender
BÝLAR.- (Edirne): Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý, (1994)
80s.:res.;24sm.-(Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý;1) ISBN 975-7653-29-2
Anne Masallarý/ Mood Lindsay; Osm.çev. Sabri Mutia;
çev.Ender Bilar.-Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne
Þubesi, 1994.
80s.; 13sm.—(Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý No:2) ISBN 975-7653-28-4
Edirne Çarþýlarý ve Yitirilen Tarihi Eserler/Der: Ender
Bilar, Oral Onur; Fotð:TayyipYýlmaz.-Edirne:Türk Kütüphaneciler
Derneði Edirne Þubesi, 1989, Acar Matbaasý.
44s.fot; 24 sm. (Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý;3)
Kitap,kütüphane ve okuma ile ilgili öyküler/ Haz:Ender
Bilar.-Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi;1994.
80s.; 20sm.-(Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý No.;12) ISBN 975-7653-25-X
85
I.Edirne Sarayý Sempozyumu Bildirileri (1995: Edirne)
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Süleyman Demirel’in himayelerinde I.
Edirne Sarayý Sempozyumu Bildirileri /Haz:Ender Bilar.-1.bsk.Edirne:Trakya Üniversitesi Yay, 1999.
370 s.: 164 res.;16,5x23,5cm.—(Trakya Üniversitesi
Rektörlüðü Yayýnlarý;16. - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Baþkanlýðý yayýnlarý;6) ISBN 975-374-016-6
21. Yüzyýlda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu
(Edirne:22-24 Ekim 1998) Bildiriler/Haz:Ender Bilar.-Ýstanbul.Trakya Üniversitesi Yay., 1999.
185 s. ; 24 cm.Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Yay.;15. Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý Yay;5 ISBN 975-374-015-18
Kütüphaneciliðimiz ile 21. Yüzyýla / Ender Bilar.- Edirne:
Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi. 1999
144s.; 19sm. (Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
yayýnlarý.;31ISBN 975-7653-79-9
I.Edirne T1p Tarihi Günleri Bidirileri [3-4 Ekim 2001 “Dr.
Rýfat Osman’ýn Anýsýna” (1874-1933)] / Yay Haz: Ender Bilar.Edirne: Trakya Üniversitesi Yay. 2001
396s. ; 29 sm. (Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Yayýnlarý ; 42)
ISBN 975-374-042-5
86
Trakya’da Yüksek Öðretim Tarihi: Kuruluþunun 20. Yýlýnda
Trakya Üniversitesi (1982-2002) / Yazarlar: Yrd.Doç.Dr. Ratip
Kazancýgil, Prof.Dr. Murat Tuðrul, Ender Bilar, Öðr.Gör.Nilifer
Gökçe, Dr.Esin Karlýkaya.-Edirne: Trakya Üniversitesi Yay 2002
333s. ; 29sm (Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Yayýnlarý ; 54
ISBN 975-374-054-9
Küreselleþen Dünya’da Bilgi Paylaþýmý ve Kütüphaneler/
Ender Bilar.-1 Bsk.-Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne
Þubesi Yayýnlarý No: 38. 2004
VI+148 s. 19 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi
Yayýnlarý; 38 Kütüphanecilik Dizisi: 5 ISBN 975-6351-02-0
Trakya’da Týp Eðitimi/Prof.Dr.H.Murat TUÐRUL, Yrd.Doç.
Dr.Ratip KAZANCIG0L, Öðr.Gör.Nilifer GÖKÇE, Ender
BÝLAR.- 1.Bsk. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Yayýnlarý
No: 63. 2004
302 s. 52 fot.-29 cm. (Trakya Üniversitesi Rektörlüðü Yayýnlarý;
63) ISBN 975-374-062-X
Yazýlý kültür’den dijital kültüre Kýrkpýnar /Ender Bilar.Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý, 2005.
90 s.; 13,5cm.-Alkan Matbaasý.-(Türk Kütüphaneciler Derneði
Edirne Þubesi Yayýnlarý No:40)
87
BÝLDÝRÝLÝ KATILIMLARIM
Sempozyumun Adý: I.Halk Kütüphaneciliði Sempozyumu
Bildirinin Adý : Halk Kütüphanelerinin Yerel Yönetimlere Devri
Tarih : 29 Kasým- 1 Aralýk 1993
Sunulduðu Yer : Milli Kütüphane Konferans Salonu / Ankara
Sempozyumun Adý :”21. Yüzy1lda Üniversite Kütüphanelerimiz”
Sempozyumu
Bildirinin Adý : “Üniversitelerin Toplumla Bütünleþmesinde
Kütüphanelerin Rolü”
Tarih : 22-24 Ekim 1998
Sunulduðu Yer : Trakya Üniversitesi Türkan Sabancý Kültür
Merkezi/ EDÝRNE
Sempozyumun Adý : Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü,
Yarýný…(Uluslararasý)
Bildirinin Adý : Toplumun Bilgilenmesinde Halk Kütüphanelerin
Rolü
Tarih : 17-21 Kasým 1999
Yer : Milli Kütüphane Konferans Salonu / ANKARA
Sempozyumun Adý : ÜNAK’03 “Bilgiye Eriþimde Deðiþen Yollar
ve II. Týbbý Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu
Bildirinin Adý : Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde
Toplam Kalite Yönetimi Ýlkeleri Çerçevesinde Anket Çalýþmalarý
Tarih : 25-26 Eylül 2003
Yer : Baþkent Üniversitesi / ANKARA
88
Sempozyumun Adý: “Akademik Biliþim 04”
Bildirini Adý: Biliþim Çaðýnda Halk Kütüphaneleri
Tarih: 11-13 Þubat 2004
Yer : Karadeniz Teknik Üniversitesi / TRABZON
Sempozyumun Adý: “I.Tarihi Kýrkpýnar Sempozyumu”
Bildirinin Adý: Yazýlý kültür’den dijital kültüre Tarihi Kýrkpýnar
Güreþleri
Tarih: 27-29 Mayýs 2005
Yer: Deveci Han Kültür Merkezi- EDÝRNE
89
KAYNAKLAR:
1-http://www.kultur.gov.tr [çevrimiçi] 13.4.2005
2-http://www.edirne.gov.tr [çevrimiçi] 13.4.2005
3-http://www.edirne.bel.gov.tr [çevrimiçi] 15.4.2005
4-http://www.tarihikirkpinar.gen.tr/foto.php
[çevrimiçi] 10.4.2005
5-http://www.kirkpinar.com [çevrimiçi] 14.4.2005
6-http://www.kirkpinar.org [çevrimiçi] 14.4.2005
7-http://www.math.boun.edu.tr/instructors/karabudak/ph/
200306Kirkpinar/ [çevrimiçi] 11.4.2005
8-http://www.edirne-gsim.gov.tr/ [çevrimiçi] 2.5.2005
9-http://www.guresdosyasi.com/ [çevrimiçi] 8.5.2005
10-http://www.istanbulguresihtisas.com/gures.php
[çevrimiçi] 11.5.2005
11-http://www.wan-press.org./article.3135.html
[çevrimiçi] 8.4.2005
12-http://www.atamanhotel.com/wrestling.html
[çevrimiçi] 13.4.2005
13-http://www.efehotel.com/etkinlikler.asp
[çevrimiçi] 18.4.2005
14-http:\\www.edirneden.com
15-http://www.grecco.com/
[çevrimiçi] 26.4.2005
16-http://www.artmenparis.com [çevrimiçi] 26.4.2005
17-Kahraman atýf,(1989).Cumhuriyete kadar Türk güreþi
cilt:2.-Ankara:Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý.
18-Kýrkpýnar (1986).-Ankara:Baþbakanlýk Basýn-yayýn ve
Enformasyon Genel Müdürlüðü Yayýnlarý.
90