Sınav Soruları ve Yanıtları

Transkript

Sınav Soruları ve Yanıtları
GEÇİCİ ÖĞRETMENLİK SIRALAMA SINAVI
Adaylar toplam 100 sorudan oluşan bu testteki tüm soruları cevaplandıracaktır.
Anayasa ve Öğretmenler Yasası Soruları: 1-20; Eğitim Bilimleri Soruları: 21-51; Sayısal ve Sözel Yetenek Soruları: 52-71;
Bilgisayar Kullanımı Soruları: 72-77; Genel Kültür Soruları: 78-94; İngilizce Soruları: 95-100
ANAYASA VE ÖĞRETMENLER YASASI SORULARI
1.
Aşağıda verilenlerden hangisi Anayasanın
Öğrenim ve Eğitim Hakkı ile ilgili
maddelerinden değildir?
A) Kimse, öğrenim ve eğitim hakkından
yoksun bırakılamaz.
B) Her türlü öğretim ve eğitim etkinliği
devletin gözetim ve denetimi altında
serbesttir.
C) Her çocuk, kız erkek ayırımı yapılmaksızın
on sekiz yaşına kadar zorunlu; yirmi iki
yaşına kadar ücretsiz öğrenim hakkına
sahiptir.
D) Çağdaş bilim ve eğitim ilkelerine aykırı
öğretim ve eğitim yerleri açılamaz.
E) Devlet, maddi olanaklardan yoksun
başarılı öğrencilerin, en yüksek öğrenim
derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak
amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar.
2.
3.
A) Bakanlar Kurulunu atamak
B) Uluslararası antlaşmaların onaylanmasını
uygun bulmak
C) Yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak
D) Bakanlar Kurulunu ve bakanları
denetlemek
E) Savaş ilanına karar vermek
4.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı
seçilmek için gerekli niteliklerden değildir?
A) Yüksek öğrenim yapmış olmak
B) Otuz beş yaşını doldurmuş bulunmak
C) Türk ana ve babadan doğmuş olmak ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı
olmak
D) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı
Kıbrıs'ta bulunmuş olmak
E) En az bir dönem milletvekiliği yapmış
olmak
Aşağıdakilerden hangisi KKTC Anayasası’nın
değiştirilemez maddelerinden değildir?
A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti,
demokrasi, sosyal adalet ve hukukun
üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir
Cumhuriyettir.
B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti,
ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütündür.
C) Cumhuriyetin başkenti Lefkoşa'dır.
D) Resmi dil Türkçe'dir
E) Egemenlik, kayıtsız şartsız Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşan
halkındır
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet
Meclisi’nin görevleri arasında yer almaz?
5.
Öğretmen olarak ilk kez göreve atanacak olan
öğretmenlerde aşağıda belirtilen genel
niteliklerden hangisi aranmaz?
A) KKTC yurttaşı olmak
B) KKTC’de ikâmet etmek
C) On sekiz yaşını tamamlamış olmak
D) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine getirmiş
olmak
E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
6.
“Kıdemli Öğretmen” Bakanlığın eğitim
kadrolarında kadrolu öğretmen olarak
atanmış olup, öğretmen bareminin son
kademesinde en az kaç yıl çalışmış olan
öğretmeni anlatır?
A) 2
D) 5
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı - Ekim 2012
B) 3
E) 6
C) 4
Sayfa 1
Sayfa 2
7.
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
Öğretmenler Yasası’na göre, okul öncesi
eğitim kurumlarında, görev yapan
öğretmenlere yardımcı olmak için
görevlendirilmiş personeli aşağıdakilerden
hangisi anlatır?
A) Sınıf öğretmeni
B) Öğretmen Yardımcısı
C) Öğretim danışmanı
D) Ders öğretmeni
E) Görevli öğretmen
8.
Aşağıda verilenlerden hangileri Öğretmenler
Yasası’nın amaçlarındandır?
I. Öğretmenlerin hizmet koşullarını
düzenlemek
II. Aylık, ücret ve ödeneklerini düzenlemek
III. Yükselmelerini düzenlemek
IV. Emekliye sevklerini düzenlemek
A)
B)
C)
D)
E)
9.
I ve II
I ve III
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
Kamu Hizmeti Komisyonunca ilk kez göreve
alınan öğretmenler en çok kaç yıllık bir adaylık
ve deneme döneminden geçirilirler?
A) 1
D) 4
B) 2
E) 5
C) 3
11.
Yasaya göre, özel durumlar hariç
öğretmenlerin yer değiştirmeleri yılda bir kez
hangi tarihler arasında yapılır?
A)
B)
C)
D)
E)
15 Haziran – 1 Temmuz
1 Temmuz – 15 Temmuz
15 Temmuz – 1 Ağustos
1 Ağustos – 15 Ağustos
15 Ağustos – 1 Eylül
12.
Aşağıda verilenlerden hangisi orta, mesleki
ve teknik öğretim öğretmenlerinin, okul
müdürünün denetimine ve yönerilerine bağlı
kalarak yerine getirmekle yükümlü oldukları
görevlerinden değildir?
A) Öğrencileri iyi birer yurttaş ve iyi birer
insan olarak yetiştirmek
B) Öğrencilerin serbest düşünme ve hareket
etmelerine ve toplum yaşamı ile ilgili iyi
alışkanlıklar kazanmalarına yardımcı olmak
C) Eğitim ve öğretim etkinlikleri ile diğer okul
etkinliklerini planlamak ve uygulanmasını
sağlamak
D) Halkın sosyal, ekonomik ve kültürel
kalkınması ve halk eğitimi ile ilgili olarak
Bakanlıkça verilecek görevleri yerine
getirmek
E) Okul Müdürünce kendisine verilen diğer
eğitim ve öğretim işleri ile okulla ilgili
sosyal ve kültürel etkinlikleri yerine
getirmek
10.
İlk, orta, lise veya mesleki ve teknik okullar
ile pratik sanat okullarına bir yılı aşmayan
geçici sürelerle görevlendirme yapılırken veya
sözleşmeli öğretmen alınırken aşağıdaki
koşullardan hangisi aranmaz?
A) On sekiz yaşını tamamlamış olmak
B) Yurt ödevini yükümlülüğünü yerine
getirmiş olmak
C) Disiplin suçundan ötürü daha önce kamu
görevinden uzaklaştırılmamış olmak
D) KKTC yurttaşı olmak
E) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
13.
Müdür, başmuavin, müdür muavini, atölye
şefi, bölüm şefi, A ve B öğretmenler, rehber
öğretmenler ve teknik öğretim görevlileri
dışındaki her öğretmen, ders yılı içinde,
haftada en az - en çok kaç saat ders yapar?
A) 8 – 10
B) 13 – 15
C) 15 – 18
D) 18 – 20
E) 20 – 22
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
14.
Öğretmen Yardımcılığına atanacak kişiler
aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisinde
görevlendirilebilirler?
A) Liselerde
B) Okul Öncesi Eğitim kurumlarında
C) Öğretmen yetiştiren kurumlarda
D) Ortaokullarda
E) Köy Kadın Kurslarında
15.
“Öğretmenler, çalışma saatlerinde görev
yerlerinde bulunurlar ve üstlerinden izin
almadan görev yerinden ayrılamazlar.” ifadesi
öğretmenin ödev ve sorumluluklarından
hangisini anlatmaktadır?
A) Bağlılık ödevi
B) Emirlere uyma ödevi
C) Davranış ve işbirliği ödevi
D) Hizmeti dikkatle ve özenle yerine getirme
ödevi
E) Görev yerine gelme ödevi
16.
Sayfa 3
18.
Öğretmenlere verilecek disiplin cezalarından
hangisi Öğretmenler yasasında yer almaz?
A) Onüçüncü maaş almama cezası
B) Uyarma cezası
C) Kınama cezası
D) Kademe ilerlemesini kısa ve uzun süreli
durdurma cezası
E) Geçici olarak görevden çıkarma cezası
19.
Öğretmenlere disiplin cezaları
aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?
A) Okul Müdürü
B) Bakanlık Müsteşarı
C) Daire Müdürü
D) Kamu Hizmeti Komisyonu
E) Eğitim Bakanı
20.
Her öğretmenin yılda kaç gün hastalık izni
hakkı vardır?
A) 21
B) 30
D) 45
E) 60
C) 42
“Bulunduğu baremde en az bir yıl çalışmış
olmak ve o yıl içinde olumsuz sicil almamış
olmak” öğretmenlere, hangi hakkı kazandırır?
A) Onüçüncü maaş alma hakkı
B) Ek ödenek alma hakkı
C) Hayat pahalılığı alma hakkı
D) Barem içi artış ödeneği alma hakkı
E) Emeklilik hakkı
17.
EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI
21.
‘Genel olarak, kişilerde öğrenmeyi sağlamak
amacıyla düzenlenen tüm faaliyetlere
.................. denir. Bu çalışmaların düzenli,
plânlı ve kontrollü olarak, önceden belirlenen
hedeflere göre düzenlenmesine ve
uygulanmasına da .................. denir.
Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler
yasasında yer alan “Genel Haklar”dan
değildir?
Yukarıda verilen metindeki boşluklara
aşağıdaki hangi iki kelime gelmelidir?
A) Onüçüncü maaş ikramiyesi
B) Vekalet aylığı alma
C) Yayın
D) Öğretmenlerin kamu görevine başvurma
E) Siyasal faaliyette bulunma
A)
B)
C)
D)
E)
öğretme – öğretim
öğretim – uygulama
öğretme – öğrenme
öğrenme – uygulama
öğrenme – öğretim
Sayfa 4
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
22. Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak
davranışlarında meydana gelen kalıcı,
gözlemlenebilir değişiklikler olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelişim
B) Olgunlaşma
C) Eğitim
D) Öğrenme
E) İletişim kurma
23. Bir öğretmen, öğretme - öğrenme
ortamındaki uygulamalarını sürekli
sorgulamakta ve bu uygulamalarla sonuçları
arasındaki ilişkileri kendi amaçları açısından
değerlendirmektedir.
Öğretmen’in bu tutumu, onun hangi açıdan
gelişmesini sağlar?
A) Eğitim psikolojisi
26. Bir ders için hazırlanan programın esnek ve
işlevsel olmasının en önemli faydası
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğrencileri bireysel çalışmaya
yönlendirme
B) Öğretim etkinliklerinin sürekliliğini
sağlama
C) Öğretmenlere bireysel çalışma
yapabilmeleri için zaman kalmasını
sağlama
D) Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini
karşılama
E) Öğretmenin beklentilerini karşılama
27. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin beceri
kazanmasında etkili bir yöntemdir?
B) Mesleki yeterlik
A) Gösterip yaptırma
C) Eğitim felsefesi
B) Grup çalışması
D) İletişim kurma
C) Bilimsel çalışma
E) Alan bilgisi
D) Problem çözme
E) Bireysel çalışma
24. Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının
toplumsal işlevlerinden değildir?
A) Toplumun kültürünü geliştirecek bireyler
yetiştirme
B) Çağdaş bireyler yetiştirme
C) Toplumsal mülkiyeti oluşturma
D) Toplum sorunlarına ve çevreye duyarlı
bireyler yetiştirme
E) Toplumun kültürel mirasını aktarma
25. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin
hizmetiçi eğitimden geçirilmesinin nedenleri
arasında yer almaz?
A) Okuldaki değişimler
B) Bilimdeki yenilikler
C) Öğretim sürecindeki değişiklikler
D) Eğitim teknolojilerinin kullanımı
E) Çocuk gelişimindeki yenilikler
28. Bir öğretmen ödev verirken öncelikle
aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
A) Eğitsel değer taşımasına
B) Bireysel olarak yapılabilmesine
C) Uzun zaman gerektirmemesine
D) Bilgi toplamayı gerektirmesine
E) Konunun yakın çevre ile bağlantılı
olmasına
29. Eğitsel gezilerin amacı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğrencileri sınıf monotonluğundan
kurtarmak
B) Öğrenciler arasındaki yardımlaşmayı
geliştirmek
C) Öğrencilerin hazır oluş düzeyini yükseltmek
D) İlk elden görerek öğrenmeyi sağlamak
E) Boş zamanları değerlendirmek
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
30.
Aşağıdakilerden hangisi ders programı
hazırlamanın temel amacıdır?
A) Anlatılacak konuları belirleme
B) Farklı ders kitaplarını birleştirme
C) Öğrencinin özelliklerine göre hareket
etme
D) Öğretme – öğrenme süreçlerini etkili ve
verimli kılma
E) Ders saatlerine göre davranma
Sayfa 5
34. Çoktan seçmeli testlerde şans faktörünü
azaltmak için aşağıdakilerden hangisi
yapılmalıdır?
A) Soruların güçlük seviyesi 0.5 seviyesinde
olmalı
B) Sorularda ayrıntı değil, sebep – sonuç
ilişkisi sorulmalı
C) Hepsi ve hiçbiri seçenekleri kullanılmamalı
D) Olumsuz soru kökü kullanılmamalı
E) Testin seçenek sayısı artırılmalı
31. Sınıfta öğrencilerin istenmeyen davranışlarını
yok etmek için öğretmen aşağıdaki
etkinliklerin hangisini yapmalıdır?
A) Sorunun kaynağını doğru olarak
belirlemeli
B) Uygun olmayan davranışları yasaklamalı
C) Sorunlu öğrencileri uyarmalı
D) Okul yönetiminden yardım istemeli
E) Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmalı
32.
Bir derse ilişkin hazırlanan ve hedeflerle
konular arasındaki ilişkiyi gösteren belirtke
tablosunun en önemli işlevi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğretim plânlamasına temel oluşturması
35.
I. Derse karşı tutum
II. Derse ilgi
III. Derse özgüven
Yukarıda verilenlerin öğrenmedeki
değişkenliği açıklama gücü bakımından en
fazla olandan en aza doğru sıralanışı hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I., II., III.
B) II., I., III.
C) II., III., I.
D) III., I., II.
E) III., II., I.
B) Ders ünitelerinin sırasını belirlemesi
C) Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak
özetlemesi
D) Eğitim etkinliklerine ait ipuçları vermesi
E) Dersin özel hedeflerinin önem derecesini
işaret etmesi
33. Öğrencilerin yaratıcılık, eleştirel düşünme ve
özgün fikirlerini ortaya çıkarmak için
kullanılabilecek sınav türleri hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Çoktan seçmeli – yazılı
B) Çoktan seçmeli – boşluk doldurma
C) Eşleştirmeli – sözlü
D) Boşluk doldurma – doğru / yanlış
E) Yazılı – sözlü
36. Madde güçlük indeksi 0.3 ve madde ayırt
edicilik gücü 0.55 olan bir test sorusu için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt
edicidir.
B) Soru öğrencilere zor gelmiştir ve ayırt
ediciliği yoktur.
C) Soru öğrencilere orta güçlükte gelmiştir ve
ayırt ediciliği yüksektir.
D) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt
ediciliği yoktur.
E) Soru öğrencilere kolay gelmiştir ve ayırt
edicidir.
Sayfa 6
37. Aşağıda verilen korelasyon değerlerinden
hangisi incelenen iki değişken arasındaki
yüksek düzeyli ve doğrusal negatif ilişki
olduğunu ifade etmektedir?
A) – 0.14
B) – 0.28
C) – 0.45
D) – 0.50
E) – 0.89
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
41. ‘’Bilimsel bilgi deneysel yöntemle elde edilen
ve doğruluğu uygulamalarla açığa çıkabilen
sistemli bir bilgidir.’’
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ‘bilimde
doğru’yu belirleyen en temel niteliktir?
A) Toplumun değer yargılarına uygun olması
B) Kullanışlı bir yönteme sahip olması
C) Sonuçların mantıksal olarak kanıtlanabilir
olması
D) Elde edilen sonucun gerçeğe uygunluğu
38.
Bir testin maddelerinin analiz edilmesinde
kullanılan istatistiki teknikler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) Standart sapma – aritmetik ortalama
B) Geçerlilik – güvenirlilik katsayısı
E) Sonuçların inançlara uygun olması
42. Öğrencilerin matematik testinden 5
üzerinden almış oldukları notlar aşağıda
verildiği gibidir.
C) Varyans – korelasyon
D) Güçlük indeksi – ayırt edicilik gücü
Not
Öğrenci
sayısı
1
6
2
5
3
4
4
6
5
2
Toplam
23
E) Tepe değeri – ortanca değer
39. İki değişken arasında ilişki olup olmadığını
belirlemek için kullanılan istatistik ve bu
istatistikte elde edilebilecek en yüksek ve en
düşük değerler hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
A) Korelasyon; 0 ve 1
B) Korelasyon; – 1 ve 1
C) Regrasyon; – 1 ve 1
D) Geçerlilik; 0 ve 1
E) Güvenirlilik; – 1 ve 1
40. Aşağıda verilenlerden hangisi bir ders
kitabında bulunması gereken özelliklerden
değildir?
A) Somut öğelere yer verme
B) Görsel öğelere yer verme
C) Soyut kavramlara gereğinden fazla yer
verme
D) Bilinenden bilinmeyeni kullanma
E) Yaşama yakınlık ilkesini kullanma
Buna göre, matematik testi notlarının
aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 2.10
B) 2.13
C) 2.16
D) 2.70
E) 3.40
43. Öğrencilerin bir problem / konu hakkında
hızlı düşünmesi, çabuk karar vermesi ve
hepsinin görüşlerini söylemesi, sonra da bu
görüşlerin tartışılıp bir anafikre varılması için
hangi teknik uygulanmalıdır?
A) Hızlı düşünme
B) Beyin fırtınası
C) Büyük grup tartışması
D) Grup araştırması
E) Sempozyum tekniği
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
44.
I. Öğrenciyi tanımak
II. Öğrencilere meslekleri tanıtmak
III. Öğrencilerin ders başarılarının artırılması
Yukarıdakilerden hangileri rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin amaçlarından
değildir?
Sayfa 7
47. ‘‘Okulöncesi ve ilköğretim, çocukların gelişimi
için önemli bir dönemdir. Bu dönemde aile ve
çevrenin çocuğa sağlayacağı uyarıcı zenginliği
gelişim açısından diğer dönemlerden daha
büyük bir önem taşır.’’
Yukarıdaki sözleri söyleyen bir uzman
gelişimin hangi ilkesi üzerinde yoğunlaşmıştır?
A) I. ve II.
A) Gelişimde bireysel farklılıklar mevcuttur.
B) II. ve III.
C) Yalnız III.
B) Gelişim sürekli ve aşamalar halinde
gerçekleşir.
D) Yalnız II.
C) Gelişimde kritik dönemler vardır.
E) Yalnız I.
D) Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür.
E) Gelişim baştan ayağa, içten dışa doğrudur.
45. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ve
psikolojik danışma ilkeleri ile ilgili olarak doğru
bir açıklamadır?
48. Öğretmenin öğrencilerin sınıfta istenmeyen
A) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
öğrenci ile ilgili herkesin işbirliği içinde
yürütülür.
davranışları karşısında aşağıdaki
davranışlardan hangisini ilk önce yapması en
uygun olur?
B) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
öğrencinin, sadece duygusal gelişimi ile
ilgilenir.
A) Davranışları onaylamadığını hissettirmek
B) Öğrencileri cezalandırmak
C) Rehberlik servisine öğrencileri yöneltmek
D) Disiplin kuruluna sevk etmek
E) Okul yönetimine olumsuzlukları bildirmek
C) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
sadece sorun yaşayan öğrencilere verilir.
D) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
öğrencilere ergenlikten itibaren verilir.
E) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri
okullarda öğrencilerin akademik
başarılarını artırmak için verilir.
46. Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantıları
yoluyla istendik değişmeler oluşturma
sürecidir. Bu tanımda ‘yaşantı yoluyla’ ifadesi
ile vurgulanan temel koşul aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bireyin ihtiyaçlarını karşılama
B) Sosyal değerleri güçlendirme
C) Çevre ile etkileşimi içerme
D) Bireyin gelişimini sağlama
E) Üst düzey zihinsel yetenekleri geliştirme
49. Aşağıdaki problem çözme aşamasının doğru
sıralaması hangisidir?
I. Sonuca ulaşma
II. Veri toplama
III. Problemi tanıma
IV. Sonuçları test etme
V. Geçici hipotezleri formüle etme
A) II, IV, V, I, III
B) III, V, II, IV, I
C) III, V, I, II, IV
D) I, II, III, IV, V
E) I, IV, III, II, V
Sayfa 8
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
50. Program geliştirme çalışmalarında yer alan
bir uzman, "ne öğretelim?" sorusuna cevap
aramaktadır. Buna göre uzman programın
hangi öğesi üzerinde çalışmaktadır?
A) Hedef
B) İçerik
C) Öğretme-öğrenme süreci
D) Değerlendirme
E) Araştırma
51. Psikomotor davranışların öğretiminde en
etkili yöntem ya da teknik aşağıdakilerden
hangisidir?
54. Ali 1750
liralık borcunun %24’ünü ödemiştir.
Ali’nin kaç lira borcu kalmıştır?
A) 420
D) 1350
B) 475
E) 1510
C) 1330
55. Bir top her zıplayışta bir önceki yüksekliğinin
yarısı kadar yüksekliğe çıkabiliyor. İlk seferde
32 metre zıplayan bu top, sekizinci
zıplayışında ne kadar yükseğe çıkar?
A) 25 cm
D) 2 m
B) 50 cm
E) 4 m
C) 1 m
56. Bir bisikletin ön tekerleğinin
çevresi 180 cm,
arka tekerleğinin çevresi ise 270 cm’ dir.
Bisikletin ön tekerleğinin 36 tur döndüğü bir
yolculukta arka tekerlek kaç tur dönmüştür?
A) Örnek olay
B) Gösteri
C) Proje yöntemi
D) Panel
E) Soru cevap yöntemi
A) 22
D) 33
B) 24
E) 36
C) 32
SAYISAL VE SÖZEL YETENEK SORULARI
57. Bir bitkinin boyu ilk 5 ay için her ay sonunda
52. ( − ) , (× ) , ( ÷ ) , ( + ) işaretleri
64 8 4 6 2 = 16
eşitliğinde, eşitliğin sağlanabilmesi için,
sayıların arasına hangi sırada
yerleştirilmelidir?
ölçülerek aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre bitkinin boyu en fazla hangi ayda
artmıştır?
Boy (cm)
136
102
A) ( ÷ ) , ( − ) , (× ) , ( + )
B) ( ÷ ) , ( − ) , ( + ) , (× )
88
68
42
C) ( − ) , ( + ) , ( ÷ ) , (× )
D) (× ) , ( + ) , ( ÷ ) , ( − )
E) ( ÷ ) , ( + ) , ( − ) , (× )
53. Bir fotoğrafçı her 25 saniyede 2 fotoğraf
çekebiliyor. Buna göre 7.5 dakikada kaç
fotoğraf çekebilir?
A) 18
D) 36
B) 19
E) 38
C) 24
1
A) 5
D) 2
B) 4
E) 1
2
3
C)3
4
5
ay
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
58. Dokuz eş kareden oluşan şekilde, her karenin
2
alanı 16 br ise şeklin çevresi kaç birim olur?
Sayfa 9
63.
I. Bekir’in boyu Gökhan’dan kısadır.
II. Egemen’in boyu Gökhan’dan uzundur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 64
B) 60
C) 56
D) 52
E) 16
A) Bekir’in boyu Egemen’den uzundur.
B) Bekir’in boyu Gökhan’dan uzundur.
C) Egemen’in boyu Bekir’den uzundur.
D) Bekir’in boyu Gökhan ile Egemen’den
uzundur.
E) Bekir ile Egemen aynı boydadır.
59. Bir spor ayakkabının satış fiyatı 120 TL’dir.
Satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılırsa
yeni satış fiyatı kaç TL olur?
A) 90
B) 84
C) 64
D) 36
E) 30
60. Günde 6 dakika ileri giden bir saat Pazar günü
saat 09.00’da doğru zamana ayarlanıyor.
Çarşamba günü saat 21.00’de bu saat kaçı
gösterecektir?
A) 21.00
D) 21.18
B) 21.06
E) 21.21
C) 21.12
64. Aşağıda verilenler hangi sırada dizilirse
kurulacak cümle en düzgün halini alır?
1. Sonuçların sorumluluğunu da
2. Kabul etmelidirler
3. Önemli kararlar
4. Almak zorunda kalanlar
A) 1 – 2 – 3 – 4
B) 3 – 1 – 4 – 2
C) 3 – 4 – 1 – 2
D) 2 – 1 – 3 – 4
E) 3 – 4 – 2 – 1
61. Bir harita üzerindeki 0.25 cm’lik mesafe
gerçekte 1 km uzunluğa karşılık gelmektedir.
Aralarında 60 km uzaklık bulunan iki kent
arasındaki mesafe harita üzerinde ölçülürse
kaç cm olarak bulunur?
A) 2.5
B) 4
C) 5
D) 12
E) 15
62.
“Oğuz, Asya’nın dayısı, Ayşe’nin amcasıdır.
Betül, Oğuz’un kız kardeşi, Veli’nin annesidir.
Oğuz’un dört kardeşinden üçü erkektir.
Ayşe ile Mehtap kardeştir.”
Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Betül Asya’nın annesidir.
Betül Ayşe’nin halasıdır.
Veli ile Asya kardeştir.
Betül Mehtap’ın teyzesidir.
Oğuz Mehtap’ın amcasıdır.
65. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca
olumludur?
A) Bunu yasaklarla önlemek olur iş değil.
B) Bizim kazanmamızı o da istemiyor değil.
C) Bu iş sanıldığı kadar kolay değil.
D) Bu maaşla çalışmak hiç cazip değil.
E) Son romanının dili öyle yalın değil.
66. “Un – Ekmek” sözcükleri arasındaki
bağıntının benzeri aşağıdaki sözcük
çiftlerinden hangisinde vardır?
A) Çaydanlık – Çay
B) Süt – Yoğurt
C) Kalem – Yazı
D) Defter – Sayfa
E) Sızı – Yara
Sayfa 10
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
67. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en
önde bulunur?
A) Hacim
D) Hacıyatmaz
BİLGİSAYAR KULLANIMI SORULARI
72. Modemin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Hacı
E) Hacivat
C) Haciz
68. Aşağıdakilerden hangisi “olgun” sözcüğünü
en iyi anlatır?
A) Çok gezmiş
B) İşe yarar hale gelmiş
C) Yaşı hayli ilerlemiş
D) Kalıbı, görünüşü yerinde olan
E) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü yeter hale gelmiş
69. “İyi ressam kötü ressam ne demektir?
Hiçbirşey demek değildir. Çünkü kötü ressam
yoktur. Bir kimse kötü resim yapıyorsa ressam
değildir.”
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kötü ressamı iyi ressamdan ayırmak zordur.
B) Ancak iyi resim yapana ressam denir.
C) Ressamların hepsi iyi resim yapamaz.
D) İyi resim yapmak için çok çalışmak gerekir.
E) Kötü resim yapan ressam üne kavuşamaz.
70. “Övmek” sözcüğünün karşıt anlamlısı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayranlık duymak
B) Sevmemek
C) Yermek
D) İstememek
E) Beğenmemek
71. “Zincir – halka”
A)
B)
C)
D)
E)
Yazı çıktısı almak
Ekran renklerini düzenlemek
Uzaktaki bilgisayarlarla iletişim kurmak
Bilgisayarın ses özelliğini kontrol etmek
Bilgi depolamak
73. Aşağıdakilerden hangisi kaydedilebilen ancak
silinemeyen CD ler için kullanılan kısaltmadır?
A) CD-RW
D) CD-R
B) LCD
E) FLOPPY
C) CD-ROM
74. Aşağıdakilerden hangisi 1 MB‘ye eşittir?
A)
B)
C)
D)
E)
1024 KB
8192 byte
1000 GB
1.44 bit
720000 byte
75. “MS Office” paketinde sunum yapmaya
yarayan program hangisidir?
A) WORD
D) OUTLOOK
B) EXCEL C) POWERPOINT
E) ACCESS
76. MS WORD programında “Paragraph”
bölümünde bulunan
düğmesi ne işe yarar?
A)
B)
C)
D)
E)
Yazıyı hizalamaya
Tablo eklemeye
Numaralandırılmış madde eklemeye
Yazıyı kalınlaştırmaya
Satır aralığı seçeneklerini göstermeye
kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde mevcuttur?
77. Aşağıdakilerden hangisi MS EXCEL dosyası
A) defter - sayfa
B) yazar - yazı
C) ekmek - pasta
D) resim - tuval
E) göl - deniz
uzantısıdır?
A) .docx
D) .jpgx
B) .xlsx
E) .ftpx
C) .pptx
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
GENEL KÜLTÜR SORULARI
84. Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’nun
78. Aşağıda verilen Atatürk İlkeleri’nden hangisi
en basit anlamı ile “halkın kendi kendini
yönetmesi” olarak açıklanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sayfa 11
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
İnkilapçılık
şimdiki Genel Sekreteri kimdir?
A) Anders Fogh Rasmussen
B) Stefan Füle
C) Javier Solana
D) Jaap de Hoop Scheffer
E) Ban Ki Moon
85. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde kaç değişik
siyasi parti temsil edilmektedir?
79. Bu yıl KKTC’nin kaçıncı kuruluş yılı
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
kutlanacaktır?
A) 27
B) 28 C) 29
D) 30
E) 31
80. Son günlerde mezarının açılması ile gündeme
gelen Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti’nin
kaçıncı Cumhurbaşkanıdır?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
muhaliflerle devlet güçleri arasında çatışmalar
yaşanan ve bir çok vatandaşının Türkiye’ye
sığındığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Irak B) İran C) Ermenistan
D) Libya E) Suriye
82. KKTC’ye su getirmek amacı ile yürütülen
proje kapsamında KKTC’de inşaa edilen
barajın adı nedir?
B) Keban Barajı
D) Anamur Barajı
83. 2011 yılı Ekim ayı içinde Türkiye’nin hangi
ilinde çok sayıda insanın hayatını
kaybetmesine neden olan büyük bir deprem
olmuştur?
A) İstanbul
D) Van
gündeme gelen Sınırüstü köyü hangi ilçe
sınırları içindedir?
A) İskele
C) Lefkoşa
E) Güzelyurt
B) Gazimağusa
D) Girne
E) 11
81. Son günlerde, ülkedeki rejime karşı olan
A) Ala Köprü Barajı
C) Geçitköy Barajı
E) Güzelyalı Barajı
86. KKTC’nin Petrol sondaj çalışmaları ile de
B) Erzincan C) Gölcük
E) Hakkari
87. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin Türkiye
ile kara sınırı yoktur.
A) Ermenistan
C) Yunanistan
E) Türkmenistan
B) Gürcistan
D) Bulgaristan
88. Bu yıl Londra’da düzenlenen yaz
olimpiyatlarında Türkiye, atletizm dışında,
hangi branşta altın madalya kazanmıştır?
A) Tekvando
C) Halter
E) Boks
B) Güreş
D) Yüzme
89. Bu yıl Londra’da düzenlenen yaz
olimpiyatlarında Türkiye atletizm takımında
yer alan KKTC’li sporcu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eliz Maloney
C) Süreyya Ayhan
E) Aslı Çakır Alptekin
B) Meliz Redif
D) Gamze Bulut
Sayfa 12
Geçici Öğretmenlik Sıralama Sınavı – 2012
90. “Samanyolu” şarkısı ile ün kazanan ve
geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı kimdir?
A) Neşet Ertaş
C) Berkant
E) Yıldırım Gürses
B) Alpay
D) Ersen
91. Fenerbahçe futbol takımı önümüzdeki
günlerde Avrupa Liginde Güney Kıbrıs’ın hangi
futbol takımı ile karşılaşacaktır?
İNGİLİZCE SORULARI
95. I get ......................... at about 6.30 in the
evening.
A)
B)
C)
D)
E)
to home
at home
my home
home
by home
96. I’ve been here for a week. I came here ..........
A) Apoel
C) AEL Limasol
E) Omonia
B) Anorthosis
D) AEK Larnaka
92. Yönetmenliğini Cemal Yıldırım yaptığı
KKTC’nin ilk uzun metrajlı filmi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
before a week
after a week
a week later
a week ago
next week
97. My father loves his old car. ................ it for
20 years!
A) Nokta
C) Kayıp Otobüs
E) Anahtar
B) Kod Adı Venüs
D) Filler ve Çimen
93. 1963 yılında Kıbrıs’ta Türklerle Rumlar
arasındaki olayları konu alan “Gölgeler ve
Suretler” filminin Kıbrıslı Türk yönetmeni
kimdir?
A) Derviş Zaim
C) Tolgay Tarıman
E) Ferhat Atik
B) Osman Alkaş
D) Tamer Garip
94. Apple Computer'in kurucu ortağıdır.
Ölümünden 5 hafta öncesine kadar yönetim
kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevini
yürütmüştür. Vizyonel yenilikçi yaklaşımlarla
bilgisayar endüstrisinde çığır açan bir çok
yeniliklere imza atmış, bilgisayar endüstrisinin
önderlerinden olarak kabul edilen ve 5 Ekim
2011’de ölen bu ünlü kişi kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bill Gates
Steve Jobs
Mark Zuckerberg
Larry Page
Jack Dorsey
A)
B)
C)
D)
E)
He has
He had
He’s had
He’s got
He got
98. There’s ......................... sugar in this coffee.
Could I have some more, please?
A)
B)
C)
D)
E)
too much
too many
enough
not enough
so much
99. You ......................... drink too much coffee
before you go to bed.
A)
B)
C)
D)
E)
should
should to
shouldn’t
shouldn’t to
shouldn’t for
100.
I don’t mind working .........................
hours.
A) long
C) big
E) a lot
B) large
D) grand

Benzer belgeler

2006-2007 Öğretim Yılı Geçici Öğretmenlik Sınav Soruları

2006-2007 Öğretim Yılı Geçici Öğretmenlik Sınav Soruları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak D) En az beş yıldan beri daimi ikametgâhı Kıbrıs'ta bulunmuş olmak E) En az bir dönem milletvekiliği yapmış olmak

Detaylı