Önce rest, sonra istifa

Yorumlar

Transkript

Önce rest, sonra istifa
SiyahMaviKýrmýzýSarý
ÞAMPÝYON
BUGÜN BELLÝ
OLUYOR
49 BÝN KÝÞÝYE BÝR
KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE
BÝR KAHVEHANE
HABERÝ SAYFA 14’TE
HABERÝ SAYFA 10’DA
Y
GERÇEKTEN HABER VERiR
ELÝF
ENSTÝSÜ
ilâvemizi
bugün
bayinizden
isteyinÝZ
ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR
YIL: 42
www.yeniasya.com.tr
22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr
SAYI: 14.813
KIBRIS’TA
ACI GERÇEK
MHP’DE KASET ÞOKU YAÞANIYOR
Deniz Bölükbaþý
KUR’ÂN KURSLARINA YENÝ DÜZENLEME
uKKTC Din Ýþleri Baþkaný Doç. Dr. Talip Atalay,
ergenler arasýndaki bir araþtýrmada Kuzey Kýbrýs'ta camiye hiç gitmemiþ gençlerin oranýnýn
yüzde 38'i bulduðunu söyledi. Bu durumun üzücü olduðunu belirten Doç. Dr. Atalay “Camiye
gidip gitmemek herkesin kendi tercihi, ancak bu
bizim kültürümüzdür. Bu þekilde eðitim vermemiz gerekmektedir” açýklamasýnda bulundu.
uKKTC Din Ýþleri Baþkanlýðý olarak pek çok konuda sýkýntýlarýnýn olduðunu belirten Atalay, bu sýkýntýlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Kur'ân
kurslarýnýn Bakanlýkça belirlenen yerlerde yapýlacaðýný söyleyen Atalay, "Biz de yasanýn bize yüklediði sorumlulukla MEB'in belirleyeceði yerlerde
pedagojik program almýþ hocalarla Kur'ân kurslarýný yürütmeyi düþünüyoruz" dedi. Haberi sayfa 5’te
Osman Çakýr
Cihan Paçacý
Ümit Þafak
Mehmet Taytak
Önce rest, sonra istifa
KKTC DÝN ÝÞLERÝ BAÞKANI ATALAY: KIBRIS’TA
HÝÇ CAMÝYE GÝTMEYEN GENÇLERÝN ORANI % 38.
EZANSIZ BÜYÜYEN GENÇLER VAR
Mehmet Ekici
u­
Kasetlerle sarsýlan MHP’de dün 6 istifa daha
yaþandý. Genel Baþkan Yardýmcýsý Deniz Bölükbaþý, Mehmet Ekici, Osman Çakýr, Cihan Paçacý,
Ümit Þafak ve Mehmet Taytak partilerinden ayrýldýklarýný açýkladý. Farklý ülkücülük isimli internet sitesinden MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’ye istifa etmesi çaðrýsýnda bulunmuþtu.
uMHP lideri Bahçeli, daha önceki kasetlerde
adý geçen isimlerin adaylýktan çekilmelerini
istemiþ, ancak yeni istifalarý kabul etmeyeceði
ve bütün sorumluluðu üstüne aldýðý cevabýný
vererek “Kimin elinde ne kaset varsa, ne bilgi
varsa bunu internet aracýlýðýyla kamuoyuna
duyursunlar” restini çekmiþti. Haberi sayfa 4’te
ABD’DEKÝ TÜRK EKONOMÝ PROFESÖRÜ ACEMOÐLU, TÜRKÝYE’YÝ UYARDI
Aþýrý tüketim kriz sebebi
uABD’nin önde gelen üniversitesi MIT'in Ekonomi Profesörü Daron Acemoðlu, Türkiye’de carî açýðýn büyümeye devam etmesi halinde bunun negatif etkileri olacaðýný belirterek, "Birçok ülkede gördük ki, 1990’lý yýllarda Türkiye’de
bu oldu, carî açýkla beraber ayný zamanda kendi kaynaklarýnýn elverdiðinden
daha fazla tüketip çok büyük bir problem içine girilebiliyor. Türkiye’nin bunu
önlemesi, aþýrý tüketimden uzak durmasý lâzým’’ dedi. Haberi sayfa 8’de
IMF’DE YENÝ
BAÞKAN ÝÇÝN
SEÇÝM SÜRECÝ
BAÞLADI
uHaberi sayfa 8’de
FÝLÝSTÝN KURTULUÞ TEÞKÝLÂTI:
Ýsrail seçimini yapsýn
FOTOÐRAF: AA
uFilistin Kurtuluþ Teþkilâtýnýn üst düzey yetkililerinden Yaser Abdrabbo, Ýsrail’in ABD Baþkaný Barack Obama’nýn
1967 sýnýrlarýyla ilgili kabul etmek, ya
da Eylül’de BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda bir seçim yapmasý gerektiðini söyledi. Haberi sayfa 7’de
GECEYÝ YÝNE SOKAKTA GEÇÝRDÝLER—
Simavlýlar 5.9 büyüklüðündeki depremin ardýndan dün geceyi de
sokakta geçirdi. Gece saatlerinde ilçe sokaklarýnda evlerin büyük kýsmýnda ýþýklarýn yanmadýðý, vatandaþlarýn sokakta olduðu görüldü. Simavlýlar,
çocuklarýyla birlikte ateþ yaktýlar ve üzerlerine aldýklarý battaniyeler yardýmýyla soðuktan korunmaya çalýþtý. Yemeklerini ve çaylarýný açýk alanlarda
hazýrlayan, yiyen ve içen ilçe sakinleri, arabalarýnda uyumayý tercih etti. Simav’da parkta sabahlayan vatandaþlardan Hasan Çalýþkan, depremin
kendilerini çok etkilediðini ve korkudan eve girmek istemediklerini söyledi. Haberi sayfa 6’da
Deprem psikolojilerini bozdu
u­
Saðlýk Bakanlýðý Simav’a 20 psikolog gönderiyor. Yetkililer, hastanelerde tedavi gören depremzedelerden büyük kýsmýnýn psikolojik etkilenmeden dolayý tedavi gördüðünü, psikologlarýn bu sebeple vatandaþlara destek vermesinin uygun olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðýný söylediler.. Haberi sayfa 6’da
Gül: Önemli bir adým
uCumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Ortadoðu konuþmasýnda, 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devletinin kurulmasý gerektiði yönündeki sözlerini
“çok önemli bir adým” olarak niteledi. n7’de
Ragýp Ali Bilgen, 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen ve Komiser pilot Murat Güçlü için
Fatih Camii’nde cenaze namazý kýlýndý. FOTOÐRAF: AA
DENÝZE DÜÞEN HELÝKOPTER KAZASINDA ÖLMÜÞLERDÝ
Mersin baba-oðula aðladý
uBeykoz’da, Ýstanbul Boðazý’na önceki gün düþen polis helikopterinde vefat eden Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Ragýp Ali
Bilgen ile 9 yaþýndaki oðlu Deniz Bilgen’in acý haberi Mersin’de yaþayan anne ve babasýný yasa boðdu. n5’te
Camilerde
kadýnlar için özel
düzenleme
uHaberi sayfa 3’te
Öðretmenlere
‘lisans’ için
ek fýrsat
uHaberi sayfa 3’te
Misak-ý Millî’nin
orijinal belgesi kayýp
RTÜK’e en çok þikâyet
dizilerden geliyor
uTürkiye Cumhuriyetinin kuruluþ belgesi olarak
kabul edilen Misak-ý Millî'nin (millî yemin) orijinal
belgesi bulunamýyor. Belgenin; Devlet Arþivleri
Genel Müdürlüðü, TBMM, Türk Ýnkýlâp Tarihi
Ensitütüsü, Genelkurmay Tarihi ve Stratejik Etüd
Baþkanlýðýnda olmadýðý ortaya çýktý. n4’te
u­
Mart ayýnda RTÜK’e, Ýletiþim Merkezi, RTÜK
web sitesi ve e-posta aracýlýðýyla seyircilerden
toplam 5 bin 212 baþvuru yapýldý. Bunlarýn yüzde 42’sini yerli dizilerle ilgili þikâyetler oluþturdu.
Yerli dizileri yüzde 13’le reklâm kuþaklarý, yüzde
8’le direnç yarýþmalarý takip etti. n15’te
Yaðmur için
þükür duâsý
uHaberi sayfa 16’da
Karpuzun
tadý kaçtý
uHaberi sayfa 8’de
ISSN 13017748
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
2
22 MAYIS 2011 PAZAR
LÂHÝKA
‘‘
Deprem, emir ve
hikmet-i Ýlâhî iledir
Kâf ir­olanlar­için­dünya­hayatý­cazip­kýlýndý.­ (Bu­yüzden)­ onlar,­iman­edenler­ile­alay­ederler.
Oysa­ki, (iman­edip) inkârdan­sakýnanlar­kýyamet­gününde­onlarýn­üstündedir.­Allah­dilediðine
hesapsýz­rýzýk­verir.
Bakara: 212 / Âyet-i Kerime Meâli
Hatýralar denizinden katreler
SELÝM GÜNDÜZALP
‘‘
[email protected]
Kadîr-i Mutlak, hikmetinin
muktezâsýyla, zâhir esbâbý
tasarrufâtýna perde ediyor. Zelzeleyi
irâde ettiði vakit, bâzan da bir
mâdeni harekete emredip,
ateþlendiriyor. Haydi mâdenî
inkýlâbât dahi olsa, yine emir ve
hikmet-i Ýlâhî ile olur; baþka olamaz.
B
eþinci Suâl: ­dil­ve­Ra­hîm,­Ka­dîr­ve
Ha­kîm,­ne­den­hu­su­sî­ha­tâ­la­ra­hu­su­sî
ce­za­ver­me­yip,­ko­ca­bir­un­su­ru­mu­sal­lat­e­der.­Bu­hâl­ce­mâl-i­rah­me­ti­ne­ve
þü­mûl-ü­kud­re­ti­ne­na­sýl­mu­vâ­fýk­dü­þer?
Elcevap: Ka­dîr-i­ Zül­ce­lâl,­ her­bir­ un­su­ra­ çok­ va­zi­fe­ler­ ver­miþ­ ve­ her­bir­ va­zi­fe­de­ çok
ne­ti­ce­ler­ver­di­ri­yor.­Bir­un­su­run­bir­tek­va­zi­fe­sin­de,­ bir­tek­ ne­ti­ce­si­ çir­kin­ ve­ þer­ ve­ mu­sî­bet­ ol­sa
da,­sâ­ir­gü­zel­ne­ti­ce­ler,­bu­ne­ti­ce­yi­de­gü­zel­hük­mü­ne­ ge­ti­rir.­ E­ðer,­ bu­ tek­ çir­kin­ ne­ti­ce­ vü­cu­da
gel­me­mek­i­çin,­in­sa­na­kar­þý­hid­de­te­gel­miþ­o­un­sur,­o­va­zi­fe­den­men­e­dil­se;­o­va­kit­o­gü­zel­ne­ti­ce­ler­a­de­din­ce­ha­yýr­lar­terk­e­di­lir­ve­lü­zum­lu­bir
hay­rý­yap­ma­mak,­þer­ol­ma­sý­hay­si­ye­tiy­le,­o­ha­yýr­lar­a­de­din­ce­þer­ler­ya­pý­lýr.­Tâ­bir­tek­þer­gel­me­sin
gi­bi;­ga­yet­çir­kin­ve­hi­lâf-ý­hik­met­ve­hi­lâf-ý­ha­ki­kat­ve­ku­sur­dur.­Kud­ret­ve­hik­met­ve­ha­ki­kat­ku­sur­dan­ mü­nez­zeh­tir­ler.­ Mâ­dem­ bir­ ký­sým­ ha­tâ­lar,­ un­sur­la­rý­ ve­ ar­zý­ hid­de­te­ ge­ti­re­cek­ de­re­ce­de
bir­þü­mûl­lü­is­yan­dýr­ve­çok­mah­lû­ka­týn­hu­ku­ku­na­ bir­ tah­kir­li­ te­ca­vüz­dür.­ El­bet­te­ o­ ci­nâ­ye­tin
fev­ka­lâ­de­ çir­kin­li­ði­ni­ gös­ter­mek­ i­çin,­ ko­ca­ bir
un­su­ra,­ kül­lî­ va­zi­fe­si­ i­çin­de­ “On­la­rý­ ter­bi­ye­ et”
di­ye­ e­mir­ ve­ril­me­si­ ayn-ý­ hik­met­tir­ ve­ a­dâ­let­tir
ve­maz­lum­la­ra­ayn-ý­rah­met­tir.
Altýncý Suâl: Zel­ze­le,­kü­re-i­ar­zýn­i­çin­de­in­ký­lâ­bât-ý­mâ­de­ni­ye­nin­ne­ti­ce­si­ol­du­ðu­nu­ehl-i­gaf­let
i­þâ­a­e­dip,­â­de­tâ­te­sa­dü­fî­ve­ta­biî­ve­mak­sad­sýz­bir
hâ­di­se­ na­za­rýy­la­ ba­kar­lar.­ Bu­ hâ­di­se­nin­ mâ­ne­vî
es­bâ­bý­ný­ve­ne­ti­ce­le­ri­ni­gör­mü­yor­lar;­tâ­ki­in­ti­bâ­ha­gel­sin­ler.­Bun­la­rýn­is­ti­nad­et­ti­ði­mad­de­nin­bir
ha­ki­ka­ti­var­mý­dýr?
Elcevap: Da­lâ­let­ten­ baþ­ka­ hiç­bir­ ha­ki­ka­ti­ yok­tur.­ Çün­kü,­ her­ se­ne­ el­li­ mil­yon­dan­ zi­yâ­de­ mü­nak­kaþ,­mun­ta­zam­göm­lek­le­ri­gi­yen­ve­de­ðiþ­ti­ren
kü­re-i­ar­zýn­üs­tün­de­bin­ler­en­vâ­ýn­bir­tek­ne­vi­o­lan,­ me­se­lâ,­ si­nek­ tâ­i­fe­sin­den­ had­siz­ ef­râ­dýn­dan
bir­tek­fer­din­yü­zer­â­zâ­sýn­dan­bir­tek­uz­vu­o­lan­ka­na­dý­nýn­kasd­ve­i­râ­de­ve­me­þî­et­ve­hik­met­cil­ve­si­ne­maz­ha­ri­ye­ti­ve­o­na­lâ­kayd­kal­ma­ma­sý­ve­ba­þý­boþ­bý­rak­ma­ma­sý­gös­te­ri­yor­ki,­de­ðil­had­siz­zî­þu­u­run­be­þi­ði­ve­a­na­sý­ve­mer­cîi­ve­hâ­mi­si­o­lan­ko­ca­ kü­re-i­ ar­zýn­ e­hem­mi­yet­li­ ef’âl­ ve­ ah­vâ­li,­ bel­ki
hiç­bir­þe­yi,­cüz’î­ol­sun­kül­lî­ol­sun,­i­râ­de­ve­ih­ti­yâr
ve­ kasd-ý­ Ý­lâ­hî­ ha­ri­cin­de­ ol­maz.­ Fa­kat,­ Ka­dîr-i
Mut­lak,­hik­me­ti­nin­muk­te­zâ­sýy­la,­zâ­hir­es­bâ­bý­ta­sar­ru­fâ­tý­na­per­de­e­di­yor.­Zel­ze­le­yi­i­râ­de­et­ti­ði­va­kit,­bâ­zan­da­bir­mâ­de­ni­ha­re­ke­te­em­re­dip,­a­teþ­len­di­ri­yor.­Hay­di­mâ­de­nî­in­ký­lâ­bât­da­hi­ol­sa,­yi­ne
e­mir­ve­hik­met-i­Ý­lâ­hî­i­le­o­lur;­baþ­ka­o­la­maz.­Me­se­lâ,­bir­a­dam,­bir­tü­fek­i­le­bi­ri­si­ni­vur­du.­Vu­ran
a­da­ma­ hiç­ ba­kýl­ma­sa,­ yal­nýz­ fi­þek­te­ki­ ba­ru­tun­ a­teþ­ al­ma­sý­ nok­ta­sý­na­ hasr-ý­ na­zar­ e­dip,­ bî­ça­re
mak­tû­lün­büs­bü­tün­hu­ku­ku­nu­zâ­yi­et­mek,­ne­de­re­ce­be­lâ­het­ve­di­vâ­ne­lik­tir;­ay­nen­öy­le­de,­Ka­dîri­ Zül­ce­lâ­lin­ mu­sah­har­ bir­ me­mu­ru,­ bel­ki­ bir­ ge­mi­si,­ bir­ tay­yâ­re­si­ o­lan­ kü­re-i­ ar­zýn­ i­çin­de­ bu­lu­nan­ve­hik­met­ve­i­râ­de­i­le­id­di­har­e­di­len­bir­bom­ba­yý,­ehl-i­gaf­let­ve­tuð­yâ­ný­u­yan­dýr­mak­i­çin,­“A­teþ­len­dir!”­di­ye­o­lan­emr-i­Rab­bâ­nî­yi­u­nut­mak­ve
ta­bi­a­ta­sap­mak,­ha­ma­kà­týn­en­eþ­ne­i­dir.
Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 281
LÛGATÇE:
arz: Yer, Dünya.
ayn-ý hikmet ve adâlet:
Hik met ve a da le tin ta
kendisi.
cemâl-i rahmet: Rah metinin güzelliði.
muvafýk: Uygun.
Kadîr-i Zülcelâl: Celâl
sahibi ve herþeye gücü
yeten Allah.
hilâf-ý hikmet: Hikme te ters.
Küre-i Arz: Dünya.
hamakàt: Ahmaklýk,
anlayýþsýzlýk, budalalýk.
eþne: Çirkinin en çirkini.
þümûl-ü kudret: Kud retin her þeyi içine almasý.
inkýlâbât-ý mâdeniye:
Madenlerin deðiþmesi.
iþâa: Bir haberi yayma,
duyurma.
esbâb: Sebepler.
intibâh: Uyanýklýk.
belâhet: Ahmaklýk, dü þüncesizlik.
y­n ý­ so­k ak­t a­ bü­y ü­d ü­ð ü­m üz­ ve
ya­kýn­ kom­þu­muz­ o­lan­ çok­ sev­di­ðim­bir­kar­de­þim­var.­Ço­cuk­luk­ yýl­l a­r ý­m ýn­ bu­ u­n u­t ul­m az
dos­tu­na­ ve­ o­nun­ ar­ka­daþ­lý­ðý­na
hep­hay­ran­kal­mý­þým­dýr.
Ga­yet­te­miz­ve­gü­zel­gi­yi­nir­di.­Ý­ba­det­le­ri­ne­de­ö­zen­gös­te­rir­di.­Na­maz­ko­nu­sun­da
da­ilk­reh­be­rim,­sa­ný­rým­o­ol­muþ­tu.­‘Na­car’
mar­ka­sa­at,­ko­lu­na­ne­de­gü­zel­ya­ký­þýr­dý.­O
za­man­i­çin­bü­yük­bir­lüks­tü­bir­sa­a­te­sa­hip
ol­mak.­ Ga­yet­ mü­la­yim­ ve­ her­ da­im­ kar­þý­sýn­da­ki­ni­ dü­þü­ne­cek­ ka­dar­ da­ fe­da­kâr­dý.
Að­zýn­dan­bir­tek­gün­bir­tek­kö­tü­söz­duy­ma­mý­þým­dýr.­ Ar­ka­daþ­la­rý­mýn­ i­çin­de­ ö­zel
bir­ye­ri­var­dý.­Ye­di­ði­miz­iç­ti­ði­miz­ay­rý­git­mez­di.­ Ýl­ko­ku­lu,­ or­ta­o­ku­lu,­ li­se­yi­ be­ra­ber
o­ku­duk.­Li­se­den­son­ra­yol­la­rý­mýz­ay­rýl­dý.­
Ka­de­rin­ga­rip­cil­ve­si,­so­nun­da­i­ki­miz­de
öð­ret­men­ol­duk.­Me­zun­ol­du­ðu­muz­li­se­ye
öð­ret­men­o­la­rak­dön­dü.­Ben­de­ay­ný­o­kul­da­sta­jý­mý­ta­mam­la­dým.­Ya­kýn­za­man­da­da
e­m ek­l i­y e­ ay­r ýl­d ý­ bu­ dos­t um.­ Çok­ de­ð il,
sey­rek­kar­þý­laþ­sak­da­he­ye­can­la­yâd­e­de­riz
he­men­o­es­ki­me­yen­gün­le­ri.
Ge­çen­ler­de­ yi­ne­ kar­þý­laþ­tý­ðý­mýz­da,­ bir
ha­tý­ra­ nak­let­ti.­ Çok­ en­te­re­san­ bul­du­ðum
bu­ha­tý­ra­yý­siz­ler­le­pay­laþ­ma­yý­dü­þün­düm.
Þu­ an­da­ iþ­ye­ri­ o­la­rak­ kul­lan­dý­ðý­ da­i­re,
yo­lun­he­men­kar­þý­sýn­da­ki­bir­e­ve­ba­ký­yor.
Ýþ­te­o­e­vin­sa­hi­bi­o­lan­a­dam,­gün­ler­den­bir
gün­ka­pý­sý­ný­ça­lý­yor:
“Meh­met­A­li­Sey­han­Bey­siz­mi­si­niz?”­
“E­vet­be­nim.”
“Kar­de­þim,­ ben­ Al­man­ya’da­ ya­þý­yo­rum.
Kar­þý­nýz­da­ki­e­vi­de­ye­ni­sa­týn­al­dým.”­di­yor.
Meh­met­A­li:
“Ha­yýr­lý­ol­sun­kar­de­þim”­
A­dam:
“Si­ze­bir­þey­da­ný­þa­bi­lir­mi­yim?”
“Bu­yu­run.”
“Bi­na­mý­ bo­ya­ta­ca­ðým­ da­ a­ca­ba­ ne­ renk
ol­sun­di­ye­sor­ma­ya­gel­dim.”
“An­la­ma­dým,­bu­nun­be­nim­le­ne­il­gi­si­var?”­
A­dam:
“Meh­met­A­li­Bey,­be­nim­bi­nam­tam­si­zin­kar­þý­nýz­da­du­ru­yor.­Bü­tün­gün­o­na­siz
ba­ka­cak­sý­nýz.­ Ýs­te­me­di­ði­niz­ bir­ ren­ge­ bo­ya­yýp­ da­ bü­tün­ gün­ i­çi­ni­zin­ ka­rar­ma­sý­ný
is­t e­m em.­ Ar­z u­ et­t i­ð i­n iz­ bir­ renk­ var­s a,
söy­le­yin­de­o­ren­ge­bo­ya­ta­yým.”­de­miþ.­
A­da­mýn­ bu­ in­ce­ dü­þün­ce­si­ne­ ve­ du­yar­lý
dav­ra­ný­þý­na­ kar­þý­ sev­gi­li­ dos­tum­ ve­ ar­ka­da­þým­þa­þa­kal­mýþ.­Bu­ha­tý­ra­yý­on­dan­din­le­di­ðim­de,­ doð­ru­su­ ben­ de­ öy­le­ hay­ret­ler­ i­çin­de­ka­la­kal­dým.­
“Ne­gü­zel­in­san­lar­var.­Baþ­ka­la­rý­nýn­hak­ký­ný­ gö­ze­ten­ ne­ in­ce­ dü­þün­ce­li­ in­san­lar
muz­þe­ri­at,­o­ku­du­ðu­muz­þe­ri­at…­Hep­tef­sir­dir,­ha­dis­tir.”­de­di.
Üs­tad:­
“Kar­d e­þ im,­ bel­k i­ faz­l a­ de­m i­þ iz,­ bel­k i
nok­san­bý­rak­mý­þýz;­o­da­if­rat­ve­ya­tef­rit­o­lur.­O­nun­i­çin­bir­is­tið­far­e­de­lim.”­de­di.
Üç­ de­fa­ “Es­tað­fi­rul­lah,­ es­tað­fi­rul­lah,­ es­tað­fi­rul­lah”­ ve­ “Min­ ce­mîi­ zü­nû­bi­ kav­len
ve­ fi­i­len­ ve­ hâ­zý­ran­ ve­ nâ­zý­ran­ ve­ hâ­tý­ran.
Lâ­hav­le­ve­lâ­kuv­ve­te­il­lâ­bil­lâ­hi’l-a­liy­yi’l­a­zîm!”­de­dik­ten­son­ra­der­se­baþ­lar­dý.­
***
Ayrý ayrý yazýlmýþ mektuplar
Bir­gün­ken­di­si­ne:­
“O­ku­du­ðu­muz­Cev­þen,­Kur’ân­ve­vird­le­ri,
top­tan­ üm­met-i­ Mu­ham­med’in­ (asm)­ ru­hu­na­gön­der­sek­mi­da­ha­i­yi­o­lur,­yok­sa­tek
tek­i­sim­mi­zik­ret­sek­da­ha­i­yi­o­lur?”­de­dim.
“Kar­de­þim,­müm­kün­se­tek­tek­is­me­gön­der­mek­lâ­zým.­Me­se­lâ­sen­gur­bet­te­sin,­bi­ri­ne­mek­tup­yaz­dýn,­o­mek­tup­ta­‘bü­tün­Van­lý
hem­þeh­ri­le­ri­me­se­lâm­e­de­rim.’­de­sen­mi­da­ha­mak­bul­o­lur,­yok­sa­ta­ný­dýk­la­rý­na­ay­rý­ay­rý
mek­tup­ya­za­rak­biz­zat­se­lam­gön­der­sen­mi
da­ha­mak­bul­o­lur?­El­bet­te­her­mek­tu­bu­a­lan,­hem­mem­nun­o­lur,­hem­de­sa­na­bir
mis­liy­le­mu­ka­be­le­e­der.”­di­ye­ce­vap­ver­di.­
***
Dünyaya çalýþmak da ibadettir
Ev­de­ki­meþ­gu­li­yet­le­rim­den­do­la­yý­ba­zen
Üs­tad’ýn­ hiz­me­tin­den­ ge­ri­ kal­dý­ðým­ o­lu­yor­du.­ Bu­nun­ i­çin­ ken­di­me­ ký­zý­yor­ ve­ ü­zü­l ü­y or­d um.­ O­ ka­d ar­ ki,­ bir­ gün­ ken­d i
ken­di­me­ “Al­lah­ ca­ný­mý­ al­sýn­ da­ kur­tu­la­yým”­ di­ye­ bed­duâ­ et­tim.­ Üs­tad’ýn­ ya­ný­na
var­dý­ðým­da,­san­ki­bu­nu­duy­muþ­gi­bi:
“Hay­ro­la,­ne­ol­du?”­de­di.
“Sey­da!­ Dün­ya­nýn­ iþ­le­ri­ bý­rak­mý­yor­ ki,
is­te­di­ði­mi­zi­ya­pa­bi­le­lim.”­de­dim.­
“Ah­mak!­ Ca­nýn­ a­lýn­sa,­ top­ra­ðýn­ al­týn­da
var.­Þü­kür­ki­var.­Þü­kür­ki­i­yi­lik­ve­gü­zel­lik
“Kar­de­þim,­o­ka­dar­að­zý­nýn­ta­dý­ný­a­ra­ma.”­de­di. ne­ ya­pa­bi­lir­sin?­ Meþ­rû­ da­i­re­de­ dün­ya­ya
da­ha­öl­me­miþ.­Hak­pe­rest­lik­göç­et­me­miþ,
***
ça­lýþ­mak­bir­i­ba­det­tir.­Dün­ya­da­ih­lâs­la­bir
ya­þý­yor.”­di­ye­dü­þün­düm.
Tesbih çekmenin usûlü
de­fa ‘Lâ­i­lâ­he­il­lal­lah’­de­sen,­def­ter-i­a­mâ­li­***
Bir­ gün­ ce­m a­a t­t en­ ba­z ý­l a­r ý­n ýn­ tes­b ih ne­bin­ha­se­ne­ya­zý­lýr.”­bu­yur­du.­
O­ra­dan­Ýh­san­A­ta­soy­A­ða­bey’in,­Mol­la­Ha­- çek­me­si­dik­ka­ti­ni­çe­ker.
***
mit­E­kin­ci’nin­ha­ya­tý­ný­yaz­dý­ðý,­ye­ni­çý­kan­ki­Be­di­üz­za­man:­
Vahþi hayvanlarýn rýzýklarý
ta­bý­na­in­ti­kal­et­tim.­Be­di­üz­za­man­Haz­ret­le­ri
“Tes­bih­le­ri­na­sýl­çe­ki­yor­su­nuz?”­di­ye­so­rar.
Üs­tad­ye­mek­ye­di­ði­miz­za­man:­
i­le­il­gi­li­o­ra­da­ne­gü­zel­a­ný­la­rý­var­Mol­la­Ha­“Nok­san­yap­mý­yo­ruz,­a­ma­ba­zen­sa­yý­da
“Ke­mik­le­ri­ni­ ve­ya­ ar­týk­la­rý­ný­ ke­na­ra­ ko­mit­E­kin­ci­A­ða­bey’in.­Bu­sa­fi­ya­ne­ha­yat­tan­ve faz­la­çek­ti­ði­miz­o­lu­yor.”­de­di­ler.­
yun,­ge­lip­gö­tür­sün­ler.”­di­yor­du.­
ilk­dö­nem­ha­tý­ra­la­rýn­dan­bir­ka­çý­ný­pay­la­þa­“Ol­maz­ kar­de­þim.­ Ha­zi­ne­nin­ a­nah­ta­rý­“E­fen­dim,­kim­gö­tü­re­cek?”­de­di­ði­miz­de:
lým.­O­de­niz­den­bir­kaç­dam­la,­bi­zim­de­dün­- nýn­bir­di­þi­faz­la­ve­ya­nok­san­ol­sa,­o­a­nah­“Kurt,­til­ki.”­di­yor,­on­la­rýn­his­se­si­ni­de­a­yý­rý­ya­mý­za­düþ­sün.­Gö­nül­top­rak­la­rý­mýz­be­re­ket­- tar­ ha­zi­ne­yi­ a­çar­ mý?­ Tes­bi­hat,­ na­ma­zýn
yor­du.­Vah­þi­hay­van­la­ra­bi­le­mer­ha­met­liy­di.
len­sin.­Ha­ya­tý­mý­za­renk­ve­a­henk­gel­sin.­
çe­kir­dek­le­ri­ hük­mün­de­dir.­ Na­maz,­ tes­bi­***
Bu­ ha­t ý­r a­l a­r ýn­ bir­ kýs­m ý­n ý­ yýl­l ar­ ön­c e hat­ üs­tün­de­ neþ­vü­ne­mâ­ bu­lur.­ O­tuz­ üç
Tartýþma yok
Mol­la­ Ha­mit­ A­ða­bey’in­ oð­lun­dan­ bi­rin­ci de­fa­dan­faz­la­ve­ya­ek­sik­ol­maz.”­de­di.­
Üs­tad­bir­gün:­
el­den­din­le­mek­na­sip­ol­muþ­tu.­Bun­lar­dan
***
“Ben­Van­çar­þý­sýn­da­ge­zer­ken­bi­ri­si­ba­na
ba­zý­la­rý­ný­si­zin­le­pay­la­þa­lým:
Lisanýmýzý yýkayalým
‘Sa­id!­Sen­bu­çar­þý­yý­pis­gös­te­ri­yor­sun.­Çýk
Aðýz tadý
Böy­le­ sýk­ sýk­ e­li­miz­de­ ol­ma­ya­rak­ gýy­bet git!’­de­se,­ben­i­ti­raz­et­mem.­Mu­a­ra­za­ya­mey­Bir­gün­hüc­re­miz­de­bir­çor­ba­yap­mak­i­- gi­bi­þey­ler­le­di­li­mi­zi­kir­le­te­cek­ol­sak:­
dan­ver­me­mek­i­çin­çý­ka­rým.­Hâl­bu­ki­o­nun
cap­ et­ti.­ Üs­tad’la­ be­ra­ber­dik,­ baþ­ka­ kim­se
“Du­run­ kar­deþ­le­rim,­ kal­bi­mi­zi,­ li­sa­ný­mý­zý be­ni­çar­þý­dan­çý­kar­ma­ya­hak­ký­yok­tur.­A­ma
yok­tu.­Çor­ba­yý­yap­ma­ya­baþ­la­dýk.­
bir­yý­ka­ya­lým,­son­ra­der­se­baþ­la­ya­lým.”­der­- mü­na­ka­þa­ya­mey­dan­ver­me­mek­lâ­zým!”­de­di.
“Keþ­ke­bi­raz­na­ne­ol­say­dý…”­de­dim.­
di.­Böy­le­i­ki­de­bir­is­tið­far­et­ti­rin­ce,­Üs­tad’ýn
***
“Ne­o­la­cak­tý?”­de­di.­
ta­le­be­le­rin­den­Mol­la­Re­sul­da­ya­na­ma­dý:
Ha­tý­ra­lar­de­ni­zin­den­za­man­za­man­ba­zý­kat­“Çor­ba­ya­ka­tar­dýk,­lez­zet­li­o­lur­du.”­de­dim.
“Ne­ zýk­kým­ ye­dik­ ki­ Sey­da!­ Ko­nuþ­tu­ðu­- re­le­ri­siz­ler­le­pay­laþ­ma­yý­ar­zu­e­di­yo­ruz­in­þa­al­lah.­
BAHAR
Hissediyorum baharýn güzel kokusunu,
Doyasýya kokluyorum iliklerime kadar,
Yeþilliðin rengârenk harika dokusunu,
Temaþagâh-ý âlem tefekküre medar,
Nisan bulutlarý semada gezer,
Yaðmur yüklü þekilde dolaþýr,
Nazenin Güneþ bu âlemi süzer,
Sert, kuru sam yeli bize ulaþýr,
Bir mahþer, bir haþir misali bahar,
Yapraklar, otlarda parlak þebnemler,
Muhteþem kâinata bak eyle nazar,
Seherin deminde uykuda tembeller,
Beyaz yeþil, alýn morun ayrý tonlarý,
Ahenkli bir renk cümbüþüyle açýlýr,
Ýbretle nazar eyle, gel bunlarý,
Biri diðerini tetikler, bir bir saçýlýr.
Bulut ufukla birleþmiþ dað baþýnda,
Bilinmez þu tepe ova kaç yaþýnda,
Mahlûkat teavünle imtizaç havasýnda,
Hak celle ala takdir eylemiþ bir ömür,
Her biri gayet muvazeneli muntazam,
En yüce mertebede her bir, ismi azam,
Harika fabrikayý kurmuþ gayet muazzam,
Böyle iþler gider, bu harika nizam
HASAN YEÞÝLKAYA
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
Y
HABER
Genel Yayýn Müdürü
Yayýn Koordinatörü
Haber Müdürü
Recep BOZDAÐ
Ankara Temsilcisi
Mehmet KARA
Reklam
Koordinatörü
Mesut ÇOBAN
Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK
Kâzým GÜLEÇYÜZ
Abdullah ERAÇIKBAÞ
Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT
Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk
Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi
Mehmet KUTLULAR
Genel Müdür
Recep TAÞCI
Yazý Ýþleri Müdürü
(Sorumlu)
Mustafa DÖKÜLER
Ýstihbarat Þefi
Mustafa GÖKMEN
Spor Editörü
Erol DOYURAN
Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.
Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)
655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92
09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515
24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:
(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:
29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03
36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:
004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni
Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya
Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.
Yayýn Türü: Yaygýn süreli
ISSN 13017748
TARÝHÎ CAMÝLER KADINLARIN
ÝBADET ÝHTÝYAÇLARINA
CEVAP VERMÝYOR
MÜFTÜ ÇAÐRICI, Ýstanbul’da 3 bin 94
cami bulunduðunu hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: ‘’Bu camilerin bir kýsmý, özellikle son dönemde yapýlanlarý kadýnlarýn ihtiyaçlarý
dikkate alýnarak yapýlmýþtýr.
Ancak önemli bir kýsmý,
özellikle de tarihî camilerimiz ne yazýk ki kadýnlarýn ibadet ihtiyaçlarýna cevap verecek unsurlar ta þý ma mak ta dýr.
Biz bu 3 bin 94
caminin kadýnla ra hizmet açýsýndan
durumlarýný tesbit etmek istedik. Bu nedenle ilk defa Türkiye’de
biz bir proje çalýþmasý yaptýk ve geçen Salý günü bu projeyi uygulamaya koyduk. Buna göre biri kadýn, biri
erkek olmak üzere, 30 ekip oluþturduk. Bu ekipler, bu ay bitmeden Ýstanbul’daki 3 bin 94 caminin kadýnlara yönelik hizmet þartlarýný tesbit edecek.’’
Bu kapsamda hazýrladýklarý formlara
göre camilerin durumlarýnýn belirlendiðini anlatan Çaðrýcý, ‘’Özellikle tarihî camilerde yeni bir þey yapamýyorsunuz, Anýtlar Yüksek Kurulu izin vermiyor. Dolayýsýyla bazý camilerimizde her þeye raðmen yeterli altyapýyý hazýrlama imkânýmýz olmayabilir. Ancak en azýndan ne ölçüde, ne yapabiliriz, bunu tesbit ediyo-
ruz. Bazý camilerimizde zaten kadýnlara
yönelik tuvalet, abdest alma ve namaz
kýlma yerleri düzgün ve yeterli’’ þeklinde
konuþtu. Çaðrýcý, projenin ikinci aþamasýnda da camilerin mümkün olduðunca
kadýnlara din hizmeti verecek þekilde
yeterli hale getirilmesinin planlandýðýný
dile getirerek, ‘’Biz kadýnýyla, erkeðiyle
insanýmýz için nasýl doðru, düzgün, çaðdaþ konsepte uygun iþ yerleri yapýlýyorsa, nasýl þehirlerimiz sosyal donatýlarla
donatýlýyorsa, sanatsal alanlar oluþturuluyorsa ve diðer ihtiyaçlar karþýlanýyorsa,
dini tesis alanlarýmýzý da modern þartlarýn gerektirdiði þekilde oluþturacaðýz’’
dedi. Ýnsanlarýn camilere yakýn ilgi gösterdiðini belirten Çaðrýcý, ‘’Camilerimizi
inþallah en kýsa sürede kadýnlarýn huzur
içinde ibadet etmelerine uygun hale getireceðiz’’ diye konuþtu.
Camilerin kadýnlara ayrýlan bölümlerinin temizlik konusunda þikâyet aldýklarýný dile getiren Çaðrýcý, mahrem
olduðu için buralara cami görevlilerinin fazla girip çýkmadýðýný belirterek,
bundan sonra temizlik iþlerinin rutin
þekilde yürütülmesi için gerekli tedbir le ri a la cak la rý ný a çýk la dý. Bundan
sonra da zaman zaman dini ilgilendiren baþka kadýn sorunlarýyla ilgili bu
tür çalýþmalar yapacaklarýný ifade eden Çaðrýcý, ‘’Kadýnýn ibadet hakký, bizim sü rek li gün de mi mi zi o luþ tu ra cak’’ þeklinde konuþtu. Ýstanbul / aa
Camilerde ‘kadýnlara’
ÖZEL DÜZENLEME
22 MAYIS 2011 PAZAR
NAMAZ
VAKÝTLERÝ
Hicrî:
19 C. Ahir
1432
Rumî:
9 Mayýs
1427
Ýller
Adana
Ankara
Antalya
Balýkesir
Bursa
Diyarbakýr
Elazýð
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Isparta
Ýmsak
3.39
3.33
3.58
3.55
3.47
3.15
3.15
2.59
3.43
3.30
3.54
Güneþ
5.19
5.21
5.38
5.42
5.36
4.57
4.59
4.48
5.31
5.11
5.36
Öðle
12.42
12.52
13.01
13.12
13.07
12.23
12.27
12.19
13.02
12.34
13.01
Ýkindi
16.30
16.45
16.48
17.05
17.01
16.12
16.18
16.12
16.54
16.22
16.51
Akþam
19.53
20.11
20.12
20.30
20.27
19.36
19.42
19.37
20.20
19.45
20.14
rýn huzur içinde ibadet etmelerini saðlaya cak þekilde düzenlenmesi konusunda bir
kaç yýldýr bazý çalýþmalarýn yapýldýðýný kaydetti. Son yýllarda yapýlan cami projelerinin mümkün olduðu kadar modern haya týn ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde hazýrlanmasý için çalýþmalar yürüttüklerini anlatan Çaðrýcý, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ‘’Ne yazýk ki camilerin projelendirilmesi aþamasýnda resmî olarak bizim bir
Öðretmenlere
‘lisans tamamlama’
için ek fýrsat
MÝLLÎ Eðitim Bakanlýðý (MEB), okul öncesi eðitim kurumlarýnda kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öðretmenlerin 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda
tekrar lisans tamamlama programýna son kez alýnmasý
için ek protokol imzaladý. Edinilen bilgiye göre, MEB’e
baðlý resmî ve özel okul öncesi eðitim kurumlarýnda
kadrolu olarak görev yapan ön lisans mezunu öðretmenlerin lisans tamamlamalarýna yönelik MEB ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüðü arasýnda ‘’Okul Öncesi
Öðretmenlerinin Lisans Tamamlama Programý Protokolü’’ imzalanmýþtý. Daha sonra ise bu konuyla ilgili ek
protokol imzalanarak, 2010-2011 eðitim-öðretim yýlýnda uygulamasý baþlatýlan lisans tamamlama programýna çeþitli sebeplerle baþvuru yapamayan anaokulu, ana
sýnýfý ve uygulama sýnýflarýnda kadrolu olarak görev yapan Okul Öncesi ve Çocuk Geliþimi Eðitimi ön lisans
mezunu öðretmenlerin 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda tekrar lisans tamamlama programýna son kez alýnmasý kararlaþtýrýldý. Ek protokole göre, bu progra ma katýlmak isteyen kadrolu ön lisans mezunu okul
öncesi öðretmenlerin bulunduklarýn Ýl Millî Eðitim
Müdürlükleri ile irtibata geçerek, bilgilerin Ýl Millî Eðitim Müdürlükleri aracýlýðý ile en geç 24 Haziran
2011 tarihine kadar MEB Okul Öncesi Eðitimi Genel
Müdürlüðü’ne bildirilmesi gerekiyor. Konuya iliþkin
þahsi baþvurular kabul edilmeyecek. Ankara / aa
yetkimiz ve müdahalemiz bulunmamaktadýr. Buna raðmen biz ilçe müftülüklerine talimat vererek bu konunun takibini is tiyoruz. Kendimiz de takip etmeye çalýþýyoruz. Bazý mimarlarýmýz, cami dernekleri
yapacaklarý camilerle ilgili bizim görüþümüzü alýyor. Onlara telkin ettiðimiz bazý
hususlar oluyor. Bunlarýn baþýnda camilerimizin kadýnlara da hizmet verebilecek
donanýmda olmasý geliyor.’’
Ýller
Ýstanbul
Ýzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Samsun
Þanlýurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
Lefkoþa
Ýmsak
3.42
4.04
3.20
3.29
3.46
3.11
3.24
2.59
2.59
3.28
3 .55
Güneþ
5.34
5.48
5.14
5.14
5.28
5.04
5.05
4.51
4.43
5.21
5.31
Öðle
13.08
13.15
12.49
12.42
12.54
12.38
12.28
12.25
12.10
12.57
12.50
Ýkindi
17.03
17.05
16.44
16.33
16.43
16.34
16.17
16.20
16.01
16.52
16.34
Akþam
20.29
20.30
20.11
19.57
20.07
20.01
19.40
19.47
19.25
20.20
19.56
Yatsý
22.12
22.05
21.54
21.33
21.40
21.44
21.12
21.29
21.00
22.03
21.24
niyet ve kastýyla, görüþülen konuda en doðru karara varabilmek amacýyla yapýlmasý gerekiyor.
Bunun için, müzakere edilen husustaki ana çerçeveyi belirleyen ölçü ve prensiplerin esas alýndýðý
bir zeminde, her fikrin doðru bilgilere dayalý olarak özgürce—uygun, yapýcý bir üslûpla—ifade edilip saygý gördüðü, herkesin ifade edilen fikirlere
önyargýlardan uzak bir þekilde odaklanýp onlardan en doðru ve saðlýklý sonuçlarý çýkarmaya çalýþtýðý bir katýlým ortamý saðlanmalý.
[email protected]
Hak namýna da olsa, Üstadýn “istibdad-ý ilmî”
olarak ifade edip, ihtilâflarýn kaynaðý olarak gösterdiði dayatmacý tavýrlara meydan verilmemeli.
Böylesi tavýrlar olursa da, onlara karþý hürriyetutbe-i Þamiye’nin meþveret ve þûrânýn ö- i þer’iyenin gereði olan medenî cesaret ve dirayet
ne mi ni vur gu la yan son bö lü mün de çok gösterilerek, fikirler yine dile getirilmeli.
Þahsî fikirlere uymasa da, meþveret neticesinde
dikkate deðer þu cümleler yer alýyor:
“Nurun Yirmi Birinci Lem’a-i Ýhlâs’ýnda izah e- alýnan karara hep birlikte sahip çýkýlmalý ve geredildiði gibi, haklý þûrâ ihlâs ve tesanüdü (dayanýþ- ðini yerine getirmek için çaba sarf edilmeli.
Eðer istiþare sisteminin çeþitli sebeplerle düzmayý) netice verdiðinden, üç elif yüz on bir olduðu
gibi, ihlâs ve tesanüd-ü hakikî ile, üç adam yüz a- gün iþlemediði ve bu yüzden meþveretlerden saðdam kadar millete fayda verebilir. Ve on adamýn, lýklý sonuçlar çýkmadýðý düþünülüyorsa, þûrâ mühakikî ihlâs ve tesanüd ve meþveretin sýrrý ile bin essesesini yýpratýp kardeþlik hukukuna zarar vereadam kadar iþ gördüklerini çok vukuat-ý tarihiye cek yýkýcý ve tahripkâr eleþtirilerde bulunmak ye(tarihî olaylar) bize haber veriyor.” (Eski Said Dö- rine, var olduðu söylenen sebeplerin izalesi için
yapýcý katkýlarda bulunmaya çalýþýlmalý.
nemi Eserleri, Hutbe-i Þamiye, s. 355)
Meselâ, deðiþik sebep ve gerekçelerle köþeye
Bu cümlelerde iç içe mânâlarý ifade edecek þekilde kullanýlan anahtar kelime ve kavramlarý ih- çekilip de, bizzat katýlmadýðý istiþarelerden çýkan
kararlarý eleþtirmek gibi yanlýþlara düþülmemeli.
lâs, tesanüd ve meþveret olarak özetleyebiliriz.
Her halükârda, meþveret kararlarýna saygýlý oBunlar birbirini tamamlayýp güçlendiren üç temel prensip. Hakikî bir tesanüd ve dayanýþma, sa- lunup, onu yýpratacak tenkitlerden kaçýnýlmalý.
Aslýnda meþveretler, “haklý þûrâ” ifadesindeki
dece Allah rýzasý için bir araya gelen ve birbirlerini Allah için sevip, yine Allah yolundaki hizmet- mânâlarýn hakký verilerek yapýlabilse, ortada niza
ler için omuz omuza veren insanlar arasýnda tesis ve tartýþma konusu olabilecek fikir ayrýlýklarý ve
edilebilir. Bunlarýn dýþýnda baþka hesaplarýn araya ihtilâflar da kalmaz, meþrep ve mizaç uyuþmazlýgirdiði iliþkilerde gerçek bir dayanýþma olmaz; ge- ðýndan kaynaklanan sürtüþmeler de biter.
Eðer meþveretlere raðmen bu çeþit sýkýntýlar
çici birliktelikler, bazan basit ve sýradan sebeplerdevam ediyorsa, o zaman haklý þûrânýn gereklerile, kýsa zamanda daðýlma riski taþýr.
Ve samimî bir tesanüdün baþarýlmasý, mensup- nin tam olarak yerine getirilip getirilmediðinin de
yine meþveret zemininde irdelenmesi gerekir.
larýnýn iç dünyalarýndaki ihlâsý güçlendirir.
Uhud savaþý ve maðlûbiyeti sonrasýnda nâzil oBöyle ihlâsa dayalý bir tesanüd ve dayanýþmayý
koruyup geliþtirerek sürdürebilmenin yolu ise, lan âyette Peygamberimize verilen “Allah’tan bir
“haklý þûrâ” olarak ifade edilen prensibi hakkýyla rahmet sebebiyledir ki, sen Ashabýna yumuþak
davrandýn. Eðer kötü huylu ve katý yürekli olsayyaþayýp hayata intikal ettirebilmekten geçiyor.
Niye düz bir ifadeyle “meþveret, þûrâ, istiþare” dýn, onlar etrafýndan daðýlýrlardý. Artýk onlarý afdemek yerine “haklý þûrâ” tabiri tercih ediliyor?
fet, onlar için Allah’a istiðfar et ve onlarla iþ husuBurada da çok önemli incelik ve nüanslar var.
sunda istiþare et” (Âl-i Ýmran: 154) mesajlarýndan
Bir defa istiþarelerin münhasýran hakký bulma bizim de alacaðýmýz çok dersler var.
Haklý þûrâ
H
CAMÝLERDE KADINLARIN HUZUR ÝÇÝNDE ÝBADET ETMELERÝNÝ
SAÐLAYACAK ÞEKÝLDE BAZI ÇALIÞMALARIN YAPILDIÐINI KAYDEDEN
ÝSTANBUL MÜFTÜSÜ ÇAÐRICI, ÝSTANBUL'DAKÝ CAMÝLERÝN KADINLARIN ÝBADET EDEBÝLMESÝNE UYGUN HALE GETÝRÝLECEÐÝNÝ BÝLDÝRDÝ.
ÝSTANBUL Müftüsü Mustafa Çaðrýcý, baþlattýklarý bir çalýþmayla þehirdeki camilerin kadýnlarýn ibadet edebilmesine uygun
hale getirileceðini bildirdi. Konuyla ilgili
bilgi veren Çaðrýcý, günümüzde sosyal
þartlar dolayýsýyla kadýnlarýn birçoðunun
zamanlarýnýn büyük bir kýsmýný evlerinin
dýþýnda geçirdiðini söyledi. Çaðrýcý, insanlarýn baþka haklarý gibi ibadet etme haklarý
da olduðunu belirterek, camilerin kadýnla -
Yatsý
21.25
21.50
21.43
22.08
22.06
21.10
21.18
21.16
21.58
21.17
21.48
3
Kaldýrýmý yol yapan
sürücü yayalarý ezdi
Kaldýrýma çýkarak öndeki minibüsü geçmek istedi. CÝHAN
ATAÞEHÝR'DE önündeki yolcu minibüsünü geçmek
için kaldýrýmý yol olarak kullanan bir sürücü yayalarý
ezdi. Olay sýrasýnda durakta bekleyen biri kadýn 4 kiþi
aðýr yaralandý. Olay dün sabah 09.00 sýralarýnda Mevlânâ Mahallesi Dudullu-Bostancý yolu üzerindeki Necip Fazýl Otobüs Duraðý’nda meydana geldi. 34 VYJ
88 plâkalý minibüsüyle seyir halinde olan M. O. iddiaya göre, önünde duran N. E.’nin kullandýðý 34 M 3219
plâkalý minibüsü geçmek istedi. Yolcu minibüsünün
saðýndan geçerek kaldýrýma çýkan M. O. önüne çýkan
yayalarýn arasýna daldý. Ýþlerine gitmek için kaldýrýmda
otobüs bekleyen yayalar, bir anda üzerilerine gelen
minibüsü görünce can havliyle saða sola kaçmaya çalýþtý. Görgü þahitlerinin iddialarýna göre oldukça sür'atli olduðu belirtilen minibüs, kaçamayan 4 kiþiye
çarptý. Çarpmanýn etkisiyle 2 kiþi kaldýrýma düþerken,
2 kiþi de sürüklenerek aðýr yaralandý. Yaralýlarýn yardýmýna çevredeki sürücüler koþarken, vatandaþlarýn
haber vermesi üzerine olay yerine çok sayýda ambulans gönderildi. Yaralýlar ambulanslarla Fatih Sultan
Mehmet, Göztepe Eðitim ve Araþtýrma ile Ümraniye
Eðitim ve Araþtýrma Hastanelerine kaldýrýldý. Aðýr yaralanan ve acil serviste tedavisi süren 4 kiþinin hayati
tehlikeyi atlatamadýklarý belirtildi. Soruþturma baþlatan polis, kazaya sebep olduðu iddia edilen M. O’yu
ve N. E’yi gözaltýna aldý. Ýstanbul / cihan
SiyahMaviKýrmýzýSarý
4
22 MAYIS 2011 PAZAR
HABER
Misak-ý Millî’nin orjinal belgesi kayýp
[email protected]
Sözler tutulsun,
barýþ gelsin
ilistin ile Ýsrail arasýnda devam eden kavga, yýllar öncesine dayanýyor. Hayýr, ‘devam eden
kavga’ demek haksýzlýk olur; doðrusu, “Ýsrail’in
Filistin’i iþgali ve bunu ýsrarla sürdürmesi”dir. Adým
adým devam eden iþgal o noktaya gelmiþ ki, Filistinliler ‘esir’ hayatý yaþýyor. Ýsrail ise bütün dünyanýn itirazýna raðmen ‘dediðim dedik, her þartta ben haklýyým’ tavrýný sürdürüyor.
“Bütün dünyanýn itirazýna raðmen” diyoruz, ama
dünya gerçekten itiraz ediyor mu? “Söz”lere bakýldýðýnda itiraz ediyor, ama iþ bu sözlerin uygulamasýna
geldiðinde iþlerin rengi deðiþiyor. Burada temel soru, “Ýsrail’i kimin savunduðu”dur. Fiilî olarak “dünyanýn jandarmasý” olan Amerika, Ýsrail’i o kadar sa vunup koruyor ki, ikisinin ayrý devletler olduðu
noktasýnda þüpheye düþülüyor.
Ýs ra il’in “Ma vi Mar ma ra” ge mi si ne yap tý ðý
baskýný düþünün. Dünyanýn kabul ettiði bütün
‘kural’larý çiðneyip silahsýz bir gemiye baskýn
düzenliyor, yetmiyor insanlara kurþun yaðdýrýp
öldürüyor, herkesi tutuklayýp ‘esir’ alýyor. Sonun
da da “özür” dilemekten bile uzak duruyor. Bu
kadar pervasýz, bu kadar dünyayý tanýmayan, baþýna buyruk baþka bir devlet var mý?
Tabiî ki her ‘ikbal’in bir de ‘zeval’i vardýr. Yanlýþýn, haksýzlýðýn ve adaletsizliðin sonsuza kadar
sürmesi mümkün deðil. Hele hele ‘küfür’ devam
etse bile, zulmün devam etmesi hiç bir þekilde
mümkün deðil. Ýþte, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn açýklamasýný biraz da bu pencereden görmek lazým. ABD Baþkaný Obama, Ortadoðu’daki
geliþmelere yönelik “en kapsamlý” konuþmasýný
yaparken Ýsrail’i cidden rahatsýz eden tesbitlerde
bulunmuþ. Bu konuþmadan sonra söylenebilecek
tek þey, bu sözlerin kâðýt üstünde kalmamasý ve
uygulama safhasýna konulmasýdýr.
Obama, Ýsrail-Filistin problemini sona erdiren
ve tüm iddialarý çözüme kavuþturan kalýcý barýþ
için çaba göstermenin, hiç olmadýðý kadar bü yük aciliyet taþýdýðýný belirterek, Ýsrail ve Filistin
sýnýrlarýnýn, karþýlýklý mutabakata varýlan takaslarla 1967 sýnýrlarýný temel almasý gerektiðini
söylemiþ. (AA, 19 Mayýs 2011)
Elbette bu tesbitler Ýsrail yöneticilerinin beklediði
tesbitler deðildi. Bu sözleri hangi dünya lideri söylemiþ olsa Ýsrail rahatsýz olurdu, ama sözün sahibi
ABD Baþkaný olunca Ýsrail bir anlamda çileden çýktý. Hemen tepki gösterdiler, ama dünya nezdinde
taraftar bulmalarý mümkün deðil. Hür dünyanýn,
Obama’nýn sözlerine destek vermesi ve bu sözlerin
hayata geçmesi için çalýþmasý lazým. Keþke, diðer
dünya liderleri de Obama gibi bu konuda doðru
tesbitlerde bulunsa, ayný temennileri dile getirse. Ýnanýn o zaman Ýsrail, yýllardan beri sürdürdüðü
keyfî politikalarýna son vermek mecburiyetinde kalýr. Ýstediðinden dolayý deðil, mecburiyetten...
Unutulmasýn ki, Filistin’deki iþgalin sona ermesi
sadece Filistin için deðil, bütün bir Ortadoðu, Ýslâm
dünyasý ve belki de dünya barýþý için þarttýr. Amerika baþta olmak üzere batýlý ülkeler ‘terör’ü gerçekten sona erdirmek istiyorlarsa, Filistin ve benzeri
yerlerdeki zulmü, haksýzlýðý ve adaletsiziðe engel olsunlar. Filistin’de iþgalin sona ermesi, rüzgâr ekmeye son vermek anlamýna gelir. Rüzgâr ekilmezse
‘fýrtýna’ da çýkmaz.
ABD Baþkaný Obama’nýn Filistin konusundaki çýkýþýndan geri adým atýlmaz ve gereði için de ciddî olarak çalýþýlýrsa ufukta ‘barýþ’ görünüyor demektir.
Barýþ gelirse de, Filistinli çocuklarýn çýðlýðý ve duasý
sonucu gelmiþ olacak...
F
Edirne 26 kaçak yakalandý
EDÝRNE'NÝN Enez ilçesinde yasadýþý yollardan sýnýrý
geçmek isteyen 26 yabancý uyruklu yakalandý. Kaçaklara organizatörlük yaptýðý iddia edilen 1 kiþi de gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Enez Ýlçe Jandarma
Komutanlýðýna baðlý ekipler, Büyükevren köyünde
Ö.K’nýn kullandýðý 34 ZG 0443 plakalý kamyoneti,
þüphe üzerine durdurdu. Araçta yapýlan kontrolde
yasadýþý yollardan sýnýrý geçmek isteyen Myanmar ve
Pakistan uyruklu 26 kiþi yakalandý. Sürücü Ö.K’nýn
gözaltýna alýndýðý olayda kaçaklarý taþýyan kamyonete
de el konuldu. Yakalanan kaçaklar sýnýr dýþý edilmek
üzere Edirne Emniyet Müdürlüðü Pasaport ve Ya bancýlar Þubesine götürüldü. Edirne / aa
AÇILIÞA DÂVET
22 Mayýs 2011 Pazar günü saat
11:00-15:00 arasý Kastamonu'daki
hizmet mahallimizin açýlýþýna bekleriz.
Ýrtibat: Ýbrahim Vapur
Tel: (0532) 696 27 33
0(366) 214 92 97 - 0(366) 214 79 71
TÜRKÝYE Cumhuriyeti’nin kuruluþ belgesi olarak kabul edilen Misak-ý Millî (Milli Yemin) orijinal belgesi bulunamýyor. Millî Yemin belgesinin Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü, TBMM,
Türk Ýnkýlâp Tarihi Ensitütüsü, Genelkurmay
Tarihi ve Stratajik Etüt Baþkanlýðý’nda olmadýðý
ortaya çýktý.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Baþkaný ve AKP Ankara Milletvekili Ah met Ýyimaya, 15 yýldan beri peþine düþtüðü Misak-ý Millî (Milli Yemin) belgesinin devlet arþivlerinde olmadýðýný ortaya çýkardý. Ýyimaya “Siya set Kurumu’nun Ortak Günahý Yasama Reformu” adýyla kaleme aldýðý kitabýnda, Misak-ý Millî
belgesinin devlet arþivlerinde olmadýðýný belgele-
ri ile ortaya koydu. Ýyimaya, avukatlýk döneminde Ankara Barosu olarak Türkiye Cumhuriye ti’nin kuruluþ belgeleri ile ilgili bir çalýþma yaparken tüm kamu kurum ve kuruluþlarýndan Misak-ý Millî’nin orijinal metnini talep ettiklerini
ancak hiçbir kurumun belgeyi bulup kendilerine
veremediðini söyledi. TBMM Adalet Komisyo nu Baþkaný Ýyimaya þu deðerlendirmede bulundu: “Ben bu belgeyi daha milletvekili seçilmeden
önce aramaya baþladým. 15 yýldan beri peþindeyim ama bulamadým. Milletvekili olduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý,
Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü ve Genelkur may Baþkanlýðý’na resmi yazý ile baþvurarak Misak-ý Millî’nin ýslak imzalý orijinal metnine ulaþ-
maya çalýþtým. Normalde bu belgenin TBMM
arþivinde bulunmasý gerekiyor. Olmasý, bulunma sý ge re ken yer TBMM ar þi vi. An cak
TBMM’de darbeler sebebiyle büyük kesintiler
yaþanmýþ ve saðlýklý bir arþiv oluþturulamamýþ.
Ya bu belge bir þahýs tarafýndan alýnýp yerine
konmadý veya yok edildi.”
Ýyimaya’nýn ‘Siyaset Kurumunun Ortak Günahý Yasama Reformu’ isimli kitabýnda, “Meclis
arþivinde aslý bulunmayan Misak-ý Millî belgesinin Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðü’nde,
Türk Ýnkýlâp Tarihi Enstütüsü’nde, Genelkurmay Tarih ve Stratejik Etüt Baþkanlýðý’nda bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr” deniliyor. Ahmet Ýyima ya, belgenin Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘Magna
Carta’sý olduðunu anlatýrken, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluþturan bir belgenin korunamamýþ olmasýnýn büyük bir ayýp olduðunu
söyledi. Ýyimaya, “Bu belge Türkiye Cumhuriye ti’nin coðrafi sýnýrlarýný belirlemesi bakýmýndan
Magna Carta’dan farký yok. Üstelik bu belge tüm
dünyaya ilan edilmiþ bir belgedir. Ulus devletine
geçiþin en önemli belgesidir. Eðer yok edilmemiþ
ise bu belgenin mutlaka devletin arþivlerinde yerini almasý gerekir.” ifadelerini kullandý. Misak-ý
Millî’nin 12 Eylül 1980 Darbesi’ni gerçekleþtiren
Kenan Evren ve arkadaþlarý tarafýndan kâðýt üretiminde kullanýlmak üzere SEKA’ya devredilen
siyasi parti evraklarý içinde yok edilmiþ olabilece ði belirtiliyor. Ankara / cihan
BÖLÜKBAÞI: MHP’YE ZARAR
VERMEMEK ÝÇÝN ÝSTÝFA ETTÝM
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Deniz Bölükbaþý’nýn da istfasýyla sayý 6’ya ulaþtý. Bölükbaþý, konuyla ilgili açýklamasýnda, MHP’nin siyasi varlýðýna kastetDeniz
meyi amaçlayan bir internet sitesinde þahsýný da hedef alan iddialarýn yeralBölükbaþý
dýðýný bildirdi. Deniz Bölükbaþý, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: ‘’Bu iftira ve tehditlerle ilgili olarak adli makamlar soruþturma baþlatmýþtýr. 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen süreçte bu tezgah ve sahte suçlamalar vesilesiyle
MHP’ye zarar verecek tartýþmalara hiçbir þekilde yer býrakmamak düþüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim
Kurulu ve Genel Baþkan Yardýmcýlýðý görevlerimden ve milletvekili adaylýðýndan istifa etmiþ bulunuyorum. Bu çirkin siyasi tezgahýn arkasýndaki yurtiçi ve yurtdýþý karanlýk yüzler sürmekte olan adli soruþturmada ortaya çýkacaktýr. Türkiye’nin millet ve devlet olarak
karþý karþýya bulunduðu beka sorunlarýnýn ve ihanet kuþatmasýnýn giderek aðýrlaþtýðý bugünkü nazik dönemde Türk milletinin yegane gelecek ümidi
Milliyetçi Hareket Partisidir. Türk Milletinin 12
Haziran’da bu hain suikastý boþa çýkaracaðýna ve Türkiye’nin milli birliðinin temel harcý
ve teminatý olan Milliyetçi Harekete sahip çýkacaðýna eminim.’’
Mehmet Ekinci
Cihan Paçacý
Metin Çobanoðlu
Osman Çakýr
Recai Yýldýrým
BAHÇELÝ: DEVLET
YOK, ÝYÝ KÝ MÝLLET VAR
KASET skandalýnýn ardýndan yaþanan ikinci istifa
dalgasýný deðerlendiren MHP Genel Baþkaný Devlet
Bahçeli, istifalarý kendisinin istemediðini söyledi. Bahçeli’nin istifalarla ilgili ilk yorumu þöyle oldu: “Arkadaþlar gereðini yaptý. Bu insanlarýn
þahsiyetleri ile uðraþmak doðru deðil. Devlet yok iyi ki millet var, ona gidiyorum. Ýstifa edenler partiyi rahatlatmayý amaçlýyor olabilirler.”
Bülent Didinmez
Ýhsan Barutçu
Ümit Þafak
Mehmet Taytak
MHP’DE ÝSTÝFA DALGASI
MHP'YÝ SARSAN KASET SKANDALINDA ÝKÝNCÝ BÝR ÝSTÝFA DALGASI YAÞANDI. MHP'NÝN 6 YÖNETÝCÝSÝ
DAHA PARTÝDEKÝ GÖREVLERÝNDEN VE MÝLLETVEKÝLÝ ADAYLIKLARINDAN ÝSTÝFA ETTÝKLERÝNÝ AÇIKLADI.
MHP’YÝ sarsan kaset skandalýnda ikinci bir istifa dalgasý yaþandý. Kaset iddialarýna adý karýþan MHP Genel Baþkan yardýmcýlarý Deniz
Bölükbaþý, Mehmet Ekici, Osman Çakýr, Ümit
Þafak, Genel Sekreter Cihan Paçacý ve Genel
Sekreter Yardýmcýsý Mehmet Taytak partideki
görevlerinden ve milletvekili adaylýklarýndan
istifa ettiklerini açýkladý. 6 kiþinin istifasýyla
MHP’de kaset skandalý yüzünden istifa edenlerin sayýsý 10 oldu.
10 Mayýs’ta da Teþkilattan Sorumlu Genel
Baþkan Yardýmcýsý Bülent Didinmez, Milletvekili adayý Ýhsan Barutçu, Recai Yýldýrým ve
Metin Çobanoðlu da Bahçeli’nin isteðiyle partiden, görevlerinden ve milletvekili adaylýðýndan istifa etmiþlerdi. “Farklýülkücülük” adlý site
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli’ye 18 Mayýs’a kadar süre vermiþ, istifa etmediði takdirde yeni kasetlerin yayýnlanacaðýný duyurmuþ-
tu. Site ayrýca, aralarýnda Osman Çakýr’ýn da
bulunduðu 6 ismin kasetleri olduðunu belirtmiþ ve istifa etmezlerse yayýnlama tehdidinde
bulunmuþtu. MHP Lideri Bahçeli 2 gün önce
tehditlerle ilgili açýklamalarda bulunmuþ,
“‘Tüm sorumluluðu üzerime alýyorum. Kimse
istifa etmeyecek’’ demiþti. Kaset skandalýnda ikinci istifa dalgasý dün yaþandý. “MHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ekici’ye ait görüntülerin dün yayýnlamasý ve sýradaki ismin
Osman Çakýr olduðu” duyurulmasýnýn ardýndan MHP’deki istifalar peþ peþe gelmeye baþladý. Ýlk istifa MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Prof. Dr. Osman Çakýr’dan geldi. Çakýr, yaptýðý yazýlý açýklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi
Genel Baþkan Yardýmcýlýðý, Merkez Yönetim
Kurulu Üyeliði görevlerinden ve parti üyeliðinden, Samsun Milletvekili Adaylýðýndan istifa ettim” ifadelerini kullandý.
Þiddet, acýdan baþka
hiçbir þey vermedi
AKP Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan,
þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan, gözyaþýndan
baþka hiçbir þey getirmediðini belirtti. Erdoðan, partisince Hakkari Valiliði önünde düzenlenen mitingde
vatandaþlara seslendi. Konuþmasýna, ‘’Serhat þehri,
medeniyet þehri, alimler þehri, seyitler þehri Hakkari’yi,
Hakkarili kardeþlerimi selamlýyorum’’ diyerek baþlayan
Erdoðan, Hakkarili Ebul Berekat Hazretlerinin
‘’Muhabbetin esasý üç þeydedir: Vefa, edeb, mürüvvet’’
dediðini hatýrlatarak, ‘’Bizim aramýzda birbirimize karþý
vefa var, bizim aramýzda birbirimize karþý hamdolsun
edep var, bizim aramýzda, birbirimize karþý mürüvvet
var, kavuþma var. Biz birbirimize muhabbetle baðlýyýz.
Allah muhabbetimizi daim etsin, hiç ama hiç
eksiltmesin’’ dedi. Þiddetin, terörün acýdan, yoksulluktan,
gözyaþýndan baþka hiçbir þey getirmediðini kaydeden
Baþbakan Erdoðan þunlarý söyledi: “780 bin kilometrekareyle bu vatan bizim, bu vatanýn üzerinde ameliyat
yaptýrtmayýz, bu vatan bizim. 74 milyonu, kim ameliyat
derdine düþüyorsa avucunu yalasýn, kusura bakmasýn.
Ýsminde barýþ olan, demokrasi olan BDP, CHP ile kol
kola girerek bütün ilkelerini çiðniyor, kendi kendisiyle
çeliþiyor, kendi kendisini inkâr ediyor. Ben artýk
Hakkarili gençlerin gerçeði görmesini istiyorum. Ben
artýk, Hakkarili kardeþimin, bu þiddet politikalarýný
sorgulamasýný istiyorum. Hakkarili analarýn artýk evlatlarýna sahip çýkmasýný, evlatlarýný daðdan geri çaðýrmasýný istiyorum.’’ Hakkari / aa
MEHMET EKÝCÝ:
SAVAÞIM ÞÝMDÝ BAÞLADI
Ýkinci istifa MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Mehmet Ekici’den geldi. Ekici, açýklamasýnda,
‘’Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýlýðý, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinden ve Parti üyeliðinden, Yozgat Milletvekili
Adaylýðýndan istifa ediyorum. Milletimden özür
diliyorum. Savaþým þimdi baþladý’’ dedi.
Üçüncü istifa eden ise MHP Genel Sekreteri
Cihan Paçacý oldu. Paçacý, ‘’Milliyetçi Hareket
Partisi Genel Sekreterliði, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliði görevlerinden ve Parti üyeliðinden,
Ankara Milletvekili adaylýðýndan istifa ediyorum’’ açýklamasýnda bulundu. MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ümit Þafak ve Genel Sekreter
Yardýmcýsý Mehmet Taytak partideki görevlerinden ve milletvekili adaylýklarýndan istifa etti.
DP Lideri Zeybek,
depremzelelerin yanýnda
DEMOKRAT Parti Genel Baþkaný Namýk
Kemal Zeybek, Türkiye’de zaman zaman
küçük, zaman zaman büyük depremlerin
meydana geldiðini belirterek, ‘’Ama burada önemli olan yetkililerin olaya zamanýnda el koymasýdýr’’ dedi. Simav’a
gelen Demokrat Parti Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek,
partililerle birlikte deprem
maðdurlarýnýn bulunduðu
ça dýr ken ti gez di. Ça dýr
kentte vatandaþlara geçmiþ
olsun dileðinde bulunan
Zeybek, bazý vatandaþlarla
sohbet etti. Zeybek, deprem
maðduru Nilüfer Atlýer’e ihti yaçlarýnýn karþýlanýp karþýlanmadýðýný sordu. Atlýer, þu anda ihtiyaçlarýnýn
karþýlandýðýný, gýda ve barýnma sorunlarýnýn olmadýðýný söyledi. Nilüfer adlý 5 yaþýndaki kýz çocuðuna yakýn ilgi gösteren
Zeybek, depremde korkup korkmadýðýný
sordu, kýz çocuðu da deprem sýrasýnda uyuduðunu söyledi. Basýn mensuplarýna a-
çýklama yapan Zeybek, bütün millete geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Ancak bölge halkýnýn depremin acýsýný ve dehþetini
yaþadýðýný belirten Zeybek, Türkiye’de zaman zaman küçük, zaman zaman büyük
depremler yaþandýðýný ifade etti. Zeybek, ‘’Ama burada önemli olan
yetkililerin olaya zamanýnda el
koymasýdýr. Simav belediye
baþkanýmýz çok kýsa sürede
yardýma yetiþmiþ, gereken leri yapmýþtýr’’ dedi.
Dep rem de be le di ye nin
yaný sýra Kýzýlay’ýn da çok
hýzlý hareket ettiðini anlatan
Zeybek, vatandaþlara çadýr ve
yiyecek tahsis edildiðini, Kýzýlay’ýn
dünya çapýnda gurur duyulan bir kurum
olduðunu bildirdi. Simav Belediye Baþkaný Kasým Karahan, Namýk Kemal Zeybek’e ‘’En acý günümüzde yanýmýzda olduðunuz, acýmýzý paylaþtýðýnýz için en derin þükranlarýmýzý sunarým’’ dedi. Simav
/ aa
BAYKAL: AMAÇLARI
ANAYASA'YI TEK
BAÞLARINA YAPMAK
KASET görüntülerinin yayýnlamasýnýn ardýndan CHP Genel Baþkanlýðý görevini býrakmak zorunda kalan Deniz Baykal,
MHP’deki kaset skandalýný deðerlendirdi.
“Halk kasede önem vermez” diyen Baykal,
iktirarý suçlayarak, “Bu iþ hükümetin iþi”
dedi. Baykal, “Bu MHP’yi bitirme komplosudur. Amaçlarý Anayasa’yý tek baþlarýna
yapmak” ifadesini de kullandý.
TÝB, ÝNCELEME BAÞLATTI
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý (TÝB),
MHP’li bir milletvekili adayýna ait görüntülerin internet sitelerinde yayýnlandýðý ihbarý üzerine inceleme baþlattý. Ankara / aa
AYM raportör
yardýmcýsý alacak
ANAYASA Mahkemesi, 45 raportör yardýmcýsý
alacak. ‘’Anayasa Mahkemesi Raportör Yardýmcýsý Adaylýðý Giriþ Sýnav Yönetmeliði’’ Resmi
Gazete’de yayýmlandý. Yönetmelik, Anayasa
Mahkemesi raportör yardýmcýsý adaylýðýna giriþ
sýnavý ile raportör yardýmcýsý adaylarýnýn atanmalarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenliyor. Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý, 45 Raportör
Yardýmcýsý alýmý için ilaný da Mahkeme’nin internet sitesinde yayýmladý. Giriþ sýnavýna katýlmak isteyen aday adaylarý, Giriþ Sýnavý Baþvuru
Formu’nu Mahkeme’nin ‘’http://www.anayasa.gov.tr’’ internet sitesinden temin edebilecekler. Giriþ sýnavýna baþvurular 15 Aðustos 2011 ile 16 Eylül 2011 tarihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar, sýnava girecekleri yer bilgisini gösteren
giriþ belgesini 24 Ekim 2011 günü saat 14.00’ten
itibaren ÖSYM’nin ‘’http://ais.osym.gov.tr’’ internet adresinden kimlik numarasý ve aday þifresini girerek edinebilecekler. Adaylar þifrelerini,
baþvuru merkezlerine (Ortaöðretim Kurumu
Müdürlükleri, ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarý) þahsen baþvurarak
ücreti karþýlýðý alabilecekler.45 Raportör Yardýmcýsý alýmý için ilaný da Mahkeme’nin inter net sitesinde yayýnladý. Yazýlý sýnav Ankara’da
30 Ekim 2011 Pazar günü 09.30’da ÖSYM tarafýndan test yöntemi ile yapýlacak. Ankara / aa
Y
HABER
22 MAYIS 2011 PAZAR
5
“TÜRKÝYE RAPORU” (2):
Sosyal adalet dengesizliði ve yolsuzluk…
[email protected]
­ CD­ra­po­ru”nda­yal­nýz­Tür­ki­E
ye’nin­e­ko­no­mi­si­nin­ký­rýl­gan­lý­ðý
de­ðil,­son­yýl­lar­da­de­rin­le­þen­sos­yal­a­da­let­te­ki­den­ge­siz­li­ðe­ve­ma­lî­si­ci­lin­bo­zuk­lu­ðu­na­da­dik­kat­çe­kil­mek­te.­
Bi­lin­di­ði­gi­bi­da­ha­ön­ce­TÜ­ÝK’in­ “2008
Ge­lir­ve­Ya­þam­Ko­þul­la­rý­A­raþ­týr­ma­sý”nda,
vâ­him­yok­sul­luk­o­ra­nýy­la­bir­lik­te,­ge­lir­da­ðý­lý­mý­u­çu­ru­mu­nun­da­ha­da­de­rin­leþ­ti­ði­i­ti­raf­e­dil­miþ­ti.­
Bu­na­gö­re,­“fa­kir­den­a­lýp­zen­gi­ne­trans­fer­et­me”­sis­te­min­de,­bir­zen­gi­nin­ka­zan­cý­nýn­8-9­fa­ki­rin­ka­zan­cý­na­denk­gel­di­ði­be­lir­len­miþ;­zen­gi­nin­da­ha­zen­gin­ol­ma­sý­na
kar­þý,­sa­yý­la­rý­on­mil­yon­la­rý­a­þan­yok­sul
kit­le­le­rin­da­ha­da­yok­sul­laþ­tý­ðý­yi­ne­dev­le­tin­res­mî­ra­kam­la­rýy­la­bel­ge­len­miþ­ti.
Ge­lir­da­ðý­lý­mý­e­þit­siz­li­ðin­de­den­ge­nin­yok­sul­lar­a­ley­hin­de­git­tik­çe­bo­zul­du­ðu,­yok­sul­lu­ðun­hal­kýn­yüz­de­88’i­nin­bir­haf­ta­lýk­ta­til
büt­çe­si­ni­kar­þý­la­ya­ma­dý­ðýy­la­a­çýk­lan­mýþ­tý.­
Bu­na­bað­lý­o­la­rak,­yüz­de­20’lik­en­yük­sek­ge­lir­gru­bu­nun­top­lam­ge­lir­den­al­dý­ðý
pay­yüz­de­46.7­o­lur­ken,­en­dü­þük­ge­lir­li­le­rin­pay­nis­be­ti­nin­yüz­de­5.8’de­kal­dý­ðý;­en
yok­sul­i­le­en­zen­gin­a­ra­sýn­da­ki­ge­lir­far­ký­nýn­bir­ön­ce­ki­yýl­da­ol­du­ðu­gi­bi­8.1­kat­art­tý­ðý­he­sap­lan­mýþ­tý.­Or­ta­sý­ný­fýn­e­ri­yip­ge­niþ
“O
yol­suz­luk­tan­sý­nýf­ta­kal­dý­ðý,­“i­ler­le­me­ra­por­la­rý”nda­Tür­ki­ye’de­son­beþ­yýl­dýr­“yol­suz­luk­la­rýn­ka­mu­da­ve­pek­çok­a­lan­da­yay­gýn­laþ­tý­ðý”­u­ya­rý­sý­tek­rar­lan­mýþ­tý.
A­çýk­bir­bi­çim­de,­yol­suz­luk­lar­la­mü­câ­de­le
Dünya Þeffaflýk Örgütü’nün
i­çin­“Tür­ki­ye’nin­so­ruþ­tur­ma,­id­di­a­nâ­me­ler,
“Küresel Yolsuzluk Raporu”nda, yar­gý­la­ma­ve­mah­kû­mi­yet­ler­le­tes­cil­e­di­len
Türkiye’nin yolsuzlukta
ma­lî­si­ci­li­ni­de­net­le­me­si­ve­dü­zelt­me­si­ge­rek­ti­ði”­vur­gu­lan­mýþ­tý…
“HAYAT KALÝTESÝ
dünyada savaþýn, iþgalin,
“O­ECD­Ra­po­ru”nda­ki­“yol­suz­luk­en­dek­ENDEKSÝ”NDE 83.
kaosun,
iç
çatýþmanýn,
si”nde,­O­ECD­böl­ge­sin­de­Tür­ki­ye’nin­Yu­Yi­ne­“O­ECD­ra­po­ru”nda,­Tür­ki­ye’nin
na­nis­tan’ýn­ar­ka­sýn­da­69­i­le­11.­üst­sý­ra­lar­da
BM’nin­“hayat­ka­li­te­si­en­dek­si”nde­83.­sý­ra­- istikrasýzlýðýn en fazla yaþandýðý
yer­al­ma­sý,­bu­ger­çe­ðin­tes­bi­ti…
da­dü­þük­“hayat­ka­li­te­si”ne­ve­ri­len­çar­pý­cý ülkeler kategorisinde olduðu,
En­vâ­hi­mi,­de­rin­le­þen­sos­yal­a­dâ­let­siz­lik,
ör­nek­ler,­ik­ti­dar­par­ti­si­nin­mi­ting­mey­dan­mâ­ne­vî­ter­bi­ye­ve­e­ði­ti­min­ek­sik­li­ðiy­le­ah­lâ­kî
la­rýn­da­ki­ö­vün­me­le­ri­nin­ak­si­ne,­Tür­ki­ye’nin 180 ülke sýralamasýnda 61.
ger­çe­ði­ni­gös­ter­mek­te.­
sýrada bulunduðu tesbiti, “OECD a­þýn­ma­te­tik­le­ne­rek­top­lu­mu­de­je­ne­re­et­miþ.­
Ku­mar,­sa­nal­ku­mar,­kö­tü­mad­de­ba­Me­se­lâ,­Tür­ki­ye’de­73.6­o­lan­or­ta­la­ma­ha­- raporu”yla te’yid edilmekte.
ðým­lý­ðý­nýn­ço­cuk­lar­da­ve­genç­ler­de­yay­yat­sü­re­si­O­ECD­öl­çe­ði­nin­en­al­týn­da.­2008
gýn­laþ­ma­sý,­þans­ve­ta­lih­o­yun­la­rý­nýn­teh­li­yý­lý­i­ti­ba­riy­le­bin­de­17­o­lan­be­bek­ö­lüm­le­ri,
bin­de­4.6­o­lan­O­ECD­or­ta­la­ma­sý­nýn­üç­ka­- ma­sýy­la­ge­lir­se­vi­ye­si­ve­ya­þam­ka­li­te­si­nin­ký­- ke­li­bir­bi­çim­de­art­ma­sý,­u­yuþ­tu­ru­cu­kul­la­ný­mý­ya­þý­nýn­il­ko­kul­se­vi­ye­si­ne­ka­dar­düþ­týn­dan­faz­la,­O­ECD­ül­ke­le­rin­de­en­yük­sek rýk­no­tun­da­ki­ger­çek­le­ri­bil­dir­mek­te…
çýk­mak­ta.­Ça­lý­þan­23­mil­yo­nun­yüz­de­60’ý
Ke­za­Dün­ya­Þef­faf­lýk­Ör­gü­tü’nün­ “Kü­re­- me­si,­iç­ki­tü­ke­ti­mi­nin­yüz­de­113­art­ma­sý
mes­lek­siz,­on­mil­yo­nu­da­ka­yýt­dý­þý.
sel­Yol­suz­luk­Ra­po­ru”nda,­Tür­ki­ye’nin­yol­- ve­ha­pis­ha­ne­le­rin­að­zý­na­ka­dar­do­la­rak­tu­Ay­rý­ca­O­ECD’de­ço­cuk­ba­þý­na­yýl­lýk­e­ði­- suz­luk­ta­dün­ya­da­sa­va­þýn,­iþ­ga­lin,­ka­o­sun,­iç tuk­lu­ve­hü­küm­lü­sa­yý­sý­nýn­son­se­kiz­bu­tim­har­ca­ma­sý­8­bin­70­do­lar­i­ken,­Tür­ki­- ça­týþ­ma­nýn,­is­tik­ra­sýz­lý­ðýn­en­faz­la­ya­þan­dý­ðý çuk­yýl­da­60­bin­den­123­bin­900’a­çýk­ma­sý,
ye’nin­ 2007’de­ zo­run­lu­ e­ði­tim­ i­çin­ ço­cuk ül­ke­ler­ka­te­go­ri­sin­de­ol­du­ðu,­180­ül­ke­sý­ra­- a­çý­ða­çý­kan­gös­ter­ge­le­ri…­
Hü­l â­s a­ge­l ir­da­ð ý­l ý­m ý­den­g e­s iz­l i­ð iy­l e
ba­þý­na­yýl­lýk­e­ði­tim­har­ca­ma­sý­bin­246­do­- la­ma­sýn­da­61.­sý­ra­da­bu­lun­du­ðu­tes­bi­ti,­“O­yok­sul­lu­ðun­kat­kat­kat­lan­dý­ðý,­sos­yal­a­dâ­lar­d a­ kal­m ak­t a.­ “Gü­v en­ duy­g u­s u”­ O­- ECD­ra­po­ru”yla­te’yid­e­dil­mek­te.­
le­tin­bo­zul­ma­sýy­la­se­fâ­le­tin­se­fâ­het­ge­tir­di­ECD’de­yüz­de­59­ol­ma­sý­na­mu­ka­bil,­Tür­ði,­yol­suz­luk­e­ko­no­mi­si­nin­az­dý­ðý,­u­lus­la­r
ki­ye­yüz­de­13­o­lan­Þi­li’yi­yüz­de­24­i­le­alt­- “YOLSUZLUK”TA
a­ra­sý­ra­por­la­rýn­ve­dev­le­tin­res­mî­a­raþ­týr­tan­i­kin­ci­tâ­kip­et­mek­te…
ÜST SIRALARDA…
Ve­bü­tün­bu­ra­kam­lar,­“O­ECD­ra­po­Bu­a­ra­da­AB­öl­çüm­le­ri­ne­gö­re­Tür­ki­- ma­la­rýn­ra­kam­la­rýy­la­mey­dan­da…
ru”nda­Tür­ki­ye’nin­ki­þi­ba­þý­na­ge­lir­de­58.­ol­- ye’nin­“yol­suz­luk­bi­lân­ço­su”nda­An­ka­ra’nýn
“Ha­yal”­de­ðil,­ha­ya­týn­“ger­çe­ði”­o­la­rak…
kit­le­ler­ge­lir­da­ðý­lý­mýn­da­fa­kir­le­þir­ken,­do­lar­mil­yar­der­le­ri­sa­yý­sý­4’ten­38’e­çýk­mýþ­tý.
Ký­sa­ca­sý,­Tür­ki­ye’de­son­yýl­lar­da­“kri­zi
fýr­sa­ta­çe­vi­rip”­da­ha­da­zen­gin­le­þen­a­zýn­lý­ða­mu­ka­bil,­fa­kir­da­ha­da­fa­kir­leþ­mek­te,
ga­rip-­gu­râ­ba­sa­yý­sý­art­tý­ðý­“O­ECD­ra­po­ru”yla­or­ta­ya­ko­nul­mak­ta…
‘‘
[email protected]
Kamalak’ýn rüyasý…
e­çim­le­re­üç­haf­ta­kal­mýþ­ken,­med­ya­hâ­lâ­ba­zý­par­ti­le­ri­gör­me­mez­lik­ten­ge­li­yor.­ U­lus­la­ra­ra­sý­Ba­sýn
Der­ne­ði­(UBD) üç­haf­ta­dýr­med­ya­da­pek­yer­ve­ril­me­yen­par­ti­ge­nel­baþ­kan­la­rý­i­le­“Li­der­ler­Ba­sýn­la­Bu­lu­þu­yor”­kah­val­tý­lý­prog­ram­la­rýn­da­med­ya­i­le­par­ti­li­der­le­ri­ni­bu­luþ­tu­ru­yor.­HAS­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Nu­man
Kur­tul­muþ,­BBP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Yal­çýn­Top­çu­i­le­ba­sý­ný
bu­luþ­tu­ran­der­nek,­bu­haf­ta­da­SP’nin­Ge­nel­Baþ­ka­ný
Mus­ta­fa­Ka­ma­lak’la­böy­le­bir­prog­ram­dü­zen­le­di.
Prog­ram­da­par­ti­si­ni­di­ðer­par­ti­ler­den­a­yý­ran­po­li­ti­ka­la­rý­an­lat­týk­tan­son­ra­bir­ga­ze­te­ci­nin­“Er­ba­kan
ho­ca­yý­ö­lü­mü­nün­ar­dýn­dan­rü­ya­nýz­da­gö­rü­yor­mu­su­nuz?”­þek­lin­de­ki­so­ru­su­na­ce­vap­ver­di.­Er­ba­kan’ý
ve­fa­týn­dan­son­ra­i­ki­kez­rü­ya­da­gör­dü­ðü­nü­ak­ta­rýr­ken,­“Teþ­ki­lât­la­rý­so­ru­yor­du,­‘Fa­lan­ye­re­git­ti­niz­mi?’
di­ye­so­ru­yor­du.­Rü­ya­da­ba­zý­teþ­ki­lât­gö­rev­li­le­ri­nin
zor­du­rum­da­kal­dý­ðý­ný­gör­düm.­Ho­ca­mýz­‘git­ti­niz
mi?’­di­ye­so­ru­yor­du,­ba­zý­la­rý­zor­du­rum­da­kal­dý.­Bel­li­ki­on­lar­gö­rev­yer­le­ri­ne­git­me­yen­ler­di”­der­ken,­þu­nu­da­ek­le­me­yi­u­nut­ma­dý:­“Rü­ya­nýn­ma­hi­ye­ti­çö­zül­müþ­de­ðil­dir.­Ýn­san­uy­ku­day­ken­ci­ha­ný­do­la­þa­bi­li­yor.
Geç­miþ­le­ri­ni­zin­rü­ya­ný­za­gir­di­ði­o­lu­yor­dur...”
Ka­ma­lak,­par­ti­nin­ba­þý­na­i­le­ri­de­Er­ba­kan’ýn­oð­lu­Fa­tih­Er­ba­kan’ýn­ge­çip­geç­me­ye­ce­ði­so­ru­su­na­i­se­Mev­lâ­nâ’nýn,­“Geç­miþ­za­man­geç­miþ­tir­ge­ti­re­mez­sin,­ge­le­cek­i­se­meç­hul­dür­bi­le­mez­sin,­dem­bu­dem­dir”­di­ze­le­riy­le­il­ginç­bir­ce­vap­ve­rir­ken,­“Þu­an­i­ti­ba­riy­le­ge­mi­yi
ben­yö­ne­ti­yo­rum”­sö­zü­nü­ek­le­me­yi­ih­mal­et­me­di.
«««
S
ÝDDÝA…
Cenevre’de Kýbrýs
için üçlü randevu
n BM Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki-mun’un
KKTC­Cum­hur­baþ­ka­ný­Der­viþ­E­roð­lu­ve
Kýb­rýs­Rum­yö­ne­ti­mi­li­de­ri­Di­mit­ris­Hris­tof­yas­i­le­bir­a­ra­ya­ge­le­ce­ði­üç­lü­gö­rüþ­me­nin­7­Tem­muz’da­Ce­nev­re’de­ya­pý­la­ca­ðý­bil­di­ril­di.­BM­Söz­cü­lü­ðün­den­ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­da,­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban’ýn­7
Tem­muz’da­Ce­nev­re’de­i­ki­li­der­le­or­tak
gö­rüþ­me­dü­zen­le­ye­ce­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da,­Ge­nel­Sek­re­te­rin­i­ki­li­de­re,­Kýb­rýs’ta­en­ký­sa­za­man­da­i­ki­ta­ra­fýn­da­ka­bul
e­de­bi­le­ce­ði,­ka­lý­cý­bir­an­laþ­ma­ya­u­la­þa­bil­me­le­ri­i­çin­mü­za­ke­re­ler­de­ki­i­ler­le­me­yi
hýz­lan­dýr­ma­la­rý­ge­re­ði­ni­vur­gu­la­dý­ðý­kay­de­dil­di.­Ge­nel­Sek­re­te­rin­i­ki­li­der­den,­ya­pý­la­cak­bu­gö­rüþ­me­den­ve­o­za­ma­na­ka­dar­ki­za­man­dan­fay­da­lan­ma­la­rý­ný­ve­a­ma­ca­u­laþ­ma­yö­nün­de­bir­lik­te­ve­so­mut
þe­kil­de­ça­lýþ­ma­la­rý­ný­bek­le­di­ði­de­bil­di­ril­di.­Ge­nel­Sek­re­ter­Ban,­E­roð­lu­ve­Hris­tof­yas­i­le­ilk­kez­New­York’ta­18­Ka­sým
2010’da,­i­kin­ci­de­fa­da­Ce­nev­re’de­26­O­cak­2011’de­üç­lü­gö­rüþ­me­de­bir­a­ra­ya
gel­miþ­ti.­Birleþmiþ Milletler / aa
Kýbrýs’ta acý gerçek
KIBRISLI TÜRK GENÇLERÝNÝN YÜZDE 38'DEN FAZLASININ HAYATLARINDA CAMÝYE BÝR KEZ BÝLE GÝTMEDÝÐÝ ORTAYA ÇIKTI.
KKTC Din­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Ta­lip­A­ta­lay,­Kýb­rýs­lý­Türk­genç­le­rin­yüz­de­38’den
faz­la­sý­nýn­ha­yat­la­rýn­da­ca­mi­ye­bir­kez­bi­le
git­me­di­ði­ni­söy­le­di.­Ko­nuy­la­il­gi­li­bir­a­raþ­týr­ma­nýn­so­nuç­la­rý­ný­a­çýk­la­yan­A­ta­lay,
Rum­genç­ler­a­ra­sýn­da­ki­li­se­ye­hiç­git­me­miþ­o­lan­la­rýn­o­ra­ný­nýn­i­se­yüz­de­1’de­kal­dý­ðý­ný­i­fa­de­et­ti.­A­ta­lay,­“Ca­mi­ye­gidip­git­me­mek­her­ke­sin­ken­di­e­lin­de­an­cak­bu
bi­zim­kül­tü­rü­müz­dür.­Bu­þe­kil­de­e­ði­tim
ver­me­miz­ge­rek­mek­te­dir”­­de­di.
KKTC­Din­Ýþ­le­ri­Baþ­ka­ný­Doç.­Dr.­Ta­lip­A­ta­lay,­Din­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý’nda­dü­zen­le­di­ði­ba­sýn­top­lan­tý­sýn­da­Kur’ân­e­ði­ti­mi­ne­de­de­ðin­di.­KKTC­ya­sa­la­rý­na­gö­re
baþ­kan­lý­ðýn­din­e­ði­ti­mi­ver­mek­le­so­rum­lu
ol­du­ðu­nu­ha­týr­la­tan­A­ta­lay,­“Din­e­ði­ti­mi­nin­ya­ný­sý­ra­hiç­bir­ko­nu­da­in­san­la­ra­da­yat­ma­ya­pýl­ma­ma­lý­dýr.­Fa­kat­din­e­ði­ti­mi
al­mak­is­te­yen­in­san­la­ra­fýr­sat­su­nul­ma­lý­dýr”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.
Kýb­rýs­Türk­top­lu­mu­nun­“di­ni­ko­nu­la­rýn­da­ve­ö­zel­lik­le­me­zar­lar­ve­ö­lü­ler­ko­nu­sun­da”­çok­du­yar­lý­ol­du­ðu­nu­an­la­tan
A­ta­lay,­bu­nun­la­bir­lik­te­ce­na­ze­na­ma­zý­ný
kýl­ma­yý­bil­me­yen­bir­çok­ki­þi­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Yaz­ay­la­rýn­da­Kur’ân­e­ði­ti­mi­nin
Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý­da­hi­lin­de­be­lir­le­nen­yer­ler­de­ya­pý­la­ca­ðý­ný­söy­le­yen­A­ta­lay,
“Biz­de­ya­sa­nýn­bi­ze­yük­le­di­ði­so­rum­lu­-
luk­la­Mil­lî­E­ði­tim­Ba­kan­lý­ðý’nýn­be­lir­le­ye­ce­ði­yer­ler­de­pe­da­go­jik­prog­ram­al­mýþ
ho­ca­lar­la­Kur’ân­kurs­la­rý­ný­yü­rüt­me­yi­dü­þü­nü­yo­ruz.­Bu­prog­ra­mýn­te­o­rik­kýs­mý­o­kul­lar­da­ve­ri­le­cek.­Uy­gu­la­ma­kýs­mý­i­se­ca­mi­ler­de­ya­pý­la­cak­týr”­de­di.
KKTC’de­ki­ca­mi­le­rin­son­dö­nem­ler­de
ar­týþ­gös­ter­di­ði­söy­len­ti­le­ri­ni­de­ðer­len­di­ren­A­ta­lay,­“KKTC’de­192­ca­mi­var­dýr.
Bu­ca­mi­le­rin­30-40­ta­ne­si­ne­ya­ký­ný­(as­len)
ki­li­se­dir.­Bel­ki­u­zun­va­de­de­bi­le­bu­ca­mi­le­ri­biz­den­a­la­cak­lar­dýr.­Bu­ca­mi­le­rin­ya­pýl­dý­ðý­sý­ra­da­T.C.­Yar­dým­He­ye­ti­yok­tu.
Bu­ca­mi­le­ri­Kýb­rýs­Türk­hal­ký­yap­mýþ­týr”
di­ye­ko­nuþ­tu.­­Lefkoþa / cihan
Balyoz’da 2 subay
daha tutuklandý
n “BALYOZ Pla­ný”­da­va­sý­kap­sa­mýn­da­e­mek­li­Al­bay­Ha­kan­Bü­yük’ün­Es­ki­þe­hir’de­ki­e­vin­de­ya­pý­lan­a­ra­ma­da­e­le­ge­çi­ri­len­bel­ge­le­re­i­liþ­kin­yü­rü­tü­len­so­ruþ­tur­ma
kap­sa­mýn­da­mah­ke­me­ye­sevk­e­di­len­Ha­va
Kuv­vet­le­ri­Ko­mu­tan­lý­ðýn­da­gö­rev­li­i­ki­su­bay­tu­tuk­lan­dý.­Be­þik­taþ’ta­ki­Ýs­tan­bul­Ad­li­ye­sin­de,­so­ruþ­tur­ma­yý­yü­rü­ten­Ö­zel­Yet­ki­li­Ýs­tan­bul­Cum­hu­ri­yet­Sav­cý­sý­Hü­se­yin­A­yar­ta­ra­fýn­dan­sor­gu­lan­dýk­tan­son­ra­Ýs­tan­bul­Nö­bet­çi­12.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­si­ne
sevk­e­di­len­Ha­kim­Al­bay­Bü­lent­Gün­cal­i­le­Kur­may­Al­bay­Meh­met­Er­kork­maz’ýn
sor­gu­su­ta­mam­lan­dý.­Mah­ke­me,­i­ki­mu­vaz­zaf­su­ba­yýn­tu­tuk­lan­ma­sý­na­ka­rar­ver­di.­Bu­ki­þi­ler­le­bir­lik­te­ad­li­ye­ye­çý­ka­rý­lan­bir
ha­kim­al­bay,­sav­cý­lýk­sor­gu­su­nun­ar­dýn­dan­ser­best­bý­ra­kýl­mýþ­tý.­ Ýstanbul / aa
EÞEK VE BULAMAÇ ADALARINDAN
HABERÝNÝZ VAR MI?
FOTOÐRAFLAR: AA
Mahalle kavgasý:
1 ölü, 41 yaralý
n MERSÝN’DE bir­ma­hal­le­de­va­tan­daþ­lar
a­ra­sýn­da­çý­kan­kav­ga­da­bir­ki­þi­öl­dü,­a­ra­la­rýn­da­po­lis­le­rin­ve­1­ga­ze­te­ci­nin­de­bu­lun­du­ðu­41­ki­þi­ya­ra­lan­dý.­Kav­ga­da­10­ev­ya­kýl­dý,­2­o­to­mo­bil­de­a­te­þe­ve­ril­di.­A­lý­nan
bil­gi­ye­gö­re,­Çi­lek­Ma­hal­le­si’nde­‘’Co­no’’
a­þi­re­ti­ne­men­sup­ki­þi­ler­le­va­tan­daþ­lar­a­ra­sýn­da­he­nüz­be­lir­le­ne­me­yen­bir­se­bep­le
tar­týþ­ma­çýk­tý.­Ký­sa­sü­re­de­kav­ga­ya­dö­nü­þen­ve­pom­pa­lý­av­tü­fe­ði­nin­kul­la­nýl­dý­ðý
tar­týþ­ma­sý­ra­sýn­da­grup­ta­ki­ler­bir­bir­le­ri­ne
taþ­ve­so­pa­lar­la­sal­dýr­dý.­Kav­ga­sý­ra­sýn­da
bir­ki­þi­öl­dü, 7­po­lis­me­mu­ru­ve­bir­ga­ze­te­ci­nin­de­a­ra­la­rýn­da­bu­lun­du­ðu­41­ki­þi
ya­ra­lan­dý.­Ýl­Sað­lýk­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­ri,
ya­ra­lý­la­rýn­112­A­cil­Ser­vis­e­kip­le­ri­ve­ö­zel
a­raç­lar­la­kal­dý­rýl­dýk­la­rý­has­ta­ne­ler­de­te­da­vi­le­ri­nin­sür­dü­ðü­nü­kay­det­ti.­Ö­te­yan­dan,­va­tan­daþ­lar,­a­þi­ret­men­su­bu­ki­þi­le­rin
u­yuþ­tu­ru­cu­ti­ca­re­ti­ve­fu­huþ­gi­bi­ya­sa­dý­þý
o­lay­lar­se­be­biy­le­ma­hal­le­nin­hu­zu­ru­nu
ka­çýr­dýk­la­rý­ný,­kav­ga­nýn­da­bu­yüz­den­çýk­tý­ðý­ný­id­di­a­et­ti.­Mersin / aa
Ön­ce,­“Mil­let­ve­ki­li­o­la­rak­son­se­çi­mim…”
Son­ra­“Bi­rin­ci­par­ti­o­la­maz­sak­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým…”
En­son­o­la­rak­da,­“Tek­ba­þý­mý­za­ik­ti­dar­o­la­maz­sak­gö­re­vi­bý­ra­ký­rým...”­de­di.­Bun­lar­tah­min­e­de­ce­ði­niz­gi­bi­AKP­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Re­cep­Tay­yip­Er­do­ðan’ýn­id­di­a­lý­söz­le­ri…
Ba­ka­lým­i­þi­ne­re­ye­ka­dar­gö­tü­re­cek.
Bir­de­2023­viz­yo­nu­or­ta­ya­ko­yu­yor.­Ken­di­si­o­ta­rih­te­ge­nel­baþ­kan­ol­ma­ya­ca­ðý­na­gö­re,­ne­re­ler­de­ol­ma­yý­plân­lý­yor­a­ca­ba?
«««
HELÝKOPTER ENKAZI DENÝZDEN ÇIKARILDI—
Beykoz’un Anadolu Kavaðý açýklarýnda önceki gün denize düþen polis helikopterinin enkazý, sudan çýkartýldý. Havanýn kararmasý üzerine önceki gün 19.30 sýralarýnda çalýþmalara ara veren Kýyý Emniyeti Genel Müdürlüðü, Sahil Güvenlik Komutanlýðý ve
Deniz Polisi ekipleri, dün 07.30’dan itibaren helikopterin enkazýný sudan çýkartmak amacýyla yeniden çalýþmaya baþladý. Yürütülen çalýþmalar sonucu sudan çýkartýlan helikopter enkazý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine ait bir motora yükledi. Üzeri brandayla örtülen helikopter, Balat’taki Deniz Polisi Amirliðine götürüldü. Ýstanbul / aa
Þehitler için duâ ve göz yaþý
BEYKOZ a­çýk­la­rýn­da­dün­de­ni­ze
dü­þen­po­lis­he­li­kop­te­rin­de­vefat
e­den­Ýs­tan­bul­Bil­gi­Ýþ­lem­Þu­be
Mü­dü­rü­Ra­gýp­A­li­Bil­gen,­10­ya­þýn­da­ki­oð­lu­Ab­dul­lah­Bil­gen­ve
Ko­mi­ser­pi­lot­Mu­rat­Güç­lü­i­çin
Fa­tih­Ca­mi­i’nde­ce­na­ze­na­ma­zý
ký­lýn­dý.­Ca­mi­de­öð­le­na­ma­zý­nýn
ar­dýn­dan­ký­lý­nan­ce­na­ze­na­ma­zý­na
Dev­let­Ba­ka­ný­ve­Baþ­mü­za­ke­re­ci
E­ge­men­Ba­ðýþ,­AKP­Ge­nel­Baþ­kan
Yar­d ým­c ý­s ý­Ab­d ül­k a­d ir­Ak­s u,
MHP­Mil­let­ve­ki­li­Mu­rat­Ba­þes­gi­oð­lu,­Ýs­tan­bul­Va­li­si­Hü­se­yin­Av­ni
Mut­lu,­Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin
Çap­kýn,­Bü­yük­þe­hir­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Ka­dir­Top­baþ­i­le­Ra­gýp­A­li
Bil­gen’in­e­þi­Ay­þe­Bil­gen,­ba­ba­sý
Meh­met­A­li­Bil­gen,­an­ne­si­Ay­þe
Bil­gen,­Mu­rat­Güç­lü’nün­ba­ba­sý
Hü­se­yin­Güç­lü,­an­ne­si­Yur­da­gül
Güç­lü­i­le­29­Ma­yýs’ta­ev­le­ne­ce­ði
ni­þan­lý­sý­Ru­mey­sa­Te­ke­li­oð­lu,­ya­kýn­la­rý­ve­çok­sa­yý­da­po­lis­mes­lek­ta­þý­ka­týl­dý.­Ce­na­ze­tö­re­nin­den
ön­ce­ta­zi­ye­le­ri­ka­bul­e­den­Mu­rat
Güç­lü’nün­ni­þan­lý­sý­Te­ke­li­oð­lu,
Em­ni­yet­Mü­dü­rü­Hü­se­yin­Çap­kýn’a­‘’Ye­ni­he­li­kop­ter­ler­a­lýn­sýn.
Baþ­ka­Mu­rat­lar­öl­me­sin.­Siz­den
bu­nu­is­ti­yo­rum’’­de­di.
Na­ma­zýn­ar­dýn­dan­ce­na­ze­ler,
Ýs­tan­bul­Em­ni­yet­Mü­dür­lü­ðü­nün
Va­tan­Cad­de­si’nde­ki­yer­leþ­ke­si­ne
gö­tü­rü­le­rek­tö­ren­dü­zen­len­di.
Ýstanbul-Mersin / aa-cihan
MERSÝN BABA VE
OÐLUNA AÐLADI
POLÝS helikopterinde 10 yaþýndaki oðlu Abdullah Bilgen
birlikte þehit olan Ýstanbul Bilgi Ýþlem Þube Müdürü Ragýp Ali Bilgen’in acý haberi Mersin’de yaþayan anne ve
babasýný yasa boðdu. Bilgen’in Mersin’in Toroslar ilçe sinde yaþayan babasý Mehmet Ali Bilgen (75) ve annesi
Ayþe Bilgen’e (69) polis memurlarý 112 ekipleri nezaretinde haber verdi. Kazada torunun ve oðlunu kaybeden
Bilgen ailesi acýlý haber sonrasý fenalýk geçirdi. Bunun üzerine 112 ekipleri tarafýndan kalp rahatsýzlýðý bulunan
babaya ve anneye müdahale edildi. Anne ve baba müþahade altýnda tutulmak üzere Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Hastaneye gelen acýlý anne Ayþe Bilgen
gözyaþlarýný tutamadý. ‘Kuzum’ diye aðlayan anne “Haber benim içimi yaktý” diye aðýt yaktý. Oðlu ile en son bir
hafta önce konuþtuðunu belirten acýlý anne, “Oðlum
halimi hatýrýmý sorar hep iþte olduðunu söylerdi” dedi.
De­mok­rat­Par­ti­Ge­nel­Baþ­ka­ný­Na­mýk­Ke­mal­Zey­bek,­bir­sü­re­dir­bir­id­di­a­yý­or­ta­ya­a­ta­rak,­hü­kü­met­ten
ce­vap­bek­li­yor.­Çok­cid­dî­o­lan­bu­id­di­a­ya­þim­di­ye­ka­dar­hü­kü­met­ka­na­dýn­dan­bir­ce­vap­gel­me­di…
Ýd­di­a­þu:­Yu­nan­lý­lar,­Di­dim­ya­ký­nýn­da­ki­E­þek­ve­Bu­la­maç­a­da­la­rý­ný­iþ­gal­et­miþ­ler.­Zey­bek,­“Bu­i­ki­a­da­mýz,
2004’ten­baþ­la­ya­rak­Yu­nan­lý­lar­ta­ra­fýn­dan­ya­vaþ­ya­vaþ
iþ­gal­e­dil­di.­AKP­ik­ti­da­rý­nýn­bun­dan­ha­be­ri­ol­du.­A­ma
bý­ra­kýn­Bu­la­maç’ý,­bý­ra­kýn­E­þek­A­da­sý’ný,­on­lar­Kýb­rýs’tan­bi­le­vaz­geç­miþ­ler­di.­Di­dim’de,­bur­nu­mu­zun­di­bin­de­gö­rü­nen­bu­i­ki­a­da,­þu­an­da­Yu­nan­lý­la­rýn­iþ­ga­li
al­týn­da”­di­ye­rek­bu­na­bir­çok­kez­dik­kat­çek­ti.
Hat­ta­bi­raz­da­ha­i­le­ri­gi­dip,­Yu­nan­lý­lar’ýn­E­þek­A­da­sý’na­bir­ki­li­se­yap­týk­la­rý­ný­ve­ya­ný­na­da­bir­Yu­nan­bay­ra­ðý­as­týk­la­rý­ný­söy­le­di.­Tür­ki­ye’den­tep­ki­gel­me­yin­ce
de­Yu­nan­lý­bir­ta­kým­in­san­la­rýn­o­ra­ya­yer­leþ­ti­ði­ni­söy­le­di.­Bu­na­rað­men­kim­se­den­ses­çýk­ma­dý.
DP’li­ler­bak­tý­lar­ki,­bu­va­him­du­rum­kim­se­nin­dik­ka­ti­ni­çek­mi­yor.­Bir­he­yet­le­o­ra­ya­git­me­ye­ka­rar­ver­di­ler.
Ýs­tan­bul­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­ve­il­çe­baþ­ka­ný­bir­tek­ne­ye­at­la­yýp­a­da­ya­git­mek­is­te­di­ler.­An­cak­gör­dük­le­ri­kar­þý­sýn­da­þaþ­ký­na­dön­dü­ler.­Dö­nün­ce­de­ga­ze­te­ci­le­rin­kar­þýsý­na­ge­çip­o­la­yý­þöy­le­an­lat­tý­lar.­“E­þek­A­da­sý­li­ma­ný­na­var­dýk­tan­son­ra­Yu­nan­sa­hil­gü­ven­lik­ko­mu­tan­lý­ðý­na­bað­lý
bir­as­ker­pa­sa­port­is­te­di.­Ma­a­le­sef­ben­bir­TC­va­tan­da­þý­o­la­rak­ken­di­top­rak­la­rý­ma­pa­sa­port­i­le­gir­dim.­Li­man­da­sa­de­ce­çay­iç­me­mi­ze­i­zin­ver­di­ler.­Gez­me­mi­ze
i­zin­ver­me­di­ler.­Yu­nan­ve­AB­bay­rak­la­rý­i­le­do­na­tý­lan
E­þek­A­da­sý’nda­on­lar­ca­yat­ve­o­tel­var.­A­da­yý­res­men
tu­riz­me­aç­mýþ­lar­pa­ra­ka­za­ný­yor­lar.­Ay­rý­la­rak­Bu­la­maç
A­da­sý’na­geç­tik.­Bu­la­maç­A­da­sý­ta­ma­men­bir­as­ke­rî­üs
ha­li­ne­gel­miþ­du­rum­da.­As­ke­rî­bir­lik,­ki­li­se­ve­a­raç­lar
var.­Du­var­ve­top­ra­ða­Yu­nan­bay­ra­ðý­çi­zil­miþ.­O­a­da­ya
çýk­ma­mý­za­da­i­zin­ve­ril­me­di.­Biz­de­böl­ge­de­ger­gin­li­ðin
týr­man­ma­ma­sý­i­çin­ge­ri­dön­dük…”
Ve­DP­Ýs­tan­bul­1.­Böl­ge­mil­let­ve­ki­li­a­da­yý­Ü­mit­Ya­lým­bu­o­lay­kar­þý­sýn­da­son­nok­ta­yý­þu­þe­kil­de­koy­du.
“Yu­nan­as­ker­le­ri­nin­top­rak­la­rý­mý­zý­iþ­gal­et­me­si­ha­yal­di
AKP­sa­ye­sin­de­ger­çek­ol­du.­Ken­di­a­da­mý­za­pa­sa­port
i­le­gir­dik…”­Tan­su­Çil­ler’in­Kar­dak’ta­gös­ter­di­ði­ka­rar­lý­lý­ðý­ný­ve­þim­di­ki­“kom­þu­lar­la­sý­fýr­so­ru­nu”­po­li­ti­ka­sý­ný
il­gi­li­le­rin­dik­ka­ti­ne­su­nu­yo­ruz.
«««
SÝYASETÇÝ SÝNÝRLENÝRSE…
Si­ya­set­te­ki­dü­zey­siz­üs­lû­bun­ku­tup­laþ­ma­la­ra­sebep
ol­du­ðu­nu­ar­týk­bi­li­yo­ruz.­Si­ya­set­te­ki­bu­üs­lûp,­si­ya­set­çi­le­rin­de­si­nir­le­ri­ni­bo­zu­yor­an­la­þý­lan.
Sað­lýk­Ba­ka­ný­Re­cep­Ak­dað,­Bat­man’da­ki­in­ce­le­me­le­ri­sý­ra­sýn­da­Böl­ge­Dev­let­Has­ta­ne­si’nde­en­gel­li­Nu­rul­lah­Meh­me­toð­lu’nun,­“As­ga­rî­üc­ret­le­ça­lý­þý­yo­ruz.
Ko­þul­la­rý­mý­zýn­dü­zel­til­me­si­ni­is­ti­yo­ruz”­de­me­si­ne­si­nir­le­ne­rek,­“Göz­le­rin­gör­me­di­ði­hal­de­sa­na­iþ­ver­mi­þiz.
Da­ha­ne­ya­pa­lým”­di­ye­çý­kýþ­mýþ­tý.
Son­ra­ge­len­tep­ki­ler­ü­ze­ri­ne­Ak­dað,­Meh­me­toð­lu’nu­a­ra­ya­rak,­“Yor­gun­luk­ne­de­niy­le­böy­le­bir­þey
yap­tý­ðý­mýn­far­kýn­da­yým”­di­ye­rek­ö­zür­di­le­miþ.­Meh­me­toð­lu­da­öz­rü­bü­tün­en­gel­li­ler­a­dý­na­ka­bul­et­ti­ði­ni
söy­le­miþ­ti.­Ö­zür­di­le­mek­bir­er­dem­dir…­An­cak­bu­o­la­yý­du­yun­ca­bir­a­ta­sö­zü­ak­lý­mý­za­gel­di.­“Öf­key­le­kal­kan,­za­rar­la­o­tu­rur”­di­ye…­
Nu­rul­lah­Meh­me­toð­lu­Ba­ka­na­te­le­fon­da­bir­de­“O
söz­le­ri­ko­lay­ko­lay­u­nut­ma­ya­ca­ðým”­da­de­miþ.­Ba­kan
da,­“Göz­le­rin­den­ö­pe­rim…”­di­ye­kar­þý­lýk­ver­miþ…
Bu­o­lay­si­ya­set­çi­le­rin­ça­buk­si­nir­len­me­me­si­ge­rek­ti­ði­ne­de­gü­zel­bir­ör­nek­ol­du.
6
22 MAYIS 2011 PAZAR
ÝLKNUR MARAÞ
Zikreden yaprak misali
ü­tah­ya’da­ fark­lý­ bö­lüm­ler­de­ o­ku­yan,­ fark­lý­ þe­hir­ler­den­ge­len­ve­ay­ný­ “Med­re­se­tüz­Zeh­ra”da
ka­lan­al­tý­öð­ren­ci­yiz.­Her­ak­þam­ol­du­ðu­gi­bi­19
Ma­yýs­ ak­þa­mý­ da­ na­ma­zý­mý­zý,­ tes­bi­ha­tý­mý­zý­ ve­ Ri­sâ­le
der­si­mi­zi­yap­týk.­Her­kes­o­da­sý­na­çe­kil­di­ve­Cu­ma­ge­ce­si­ol­du­ðun­dan­Ya­sin-i­Þe­rif­o­ku­du.­Bi­tir­dik­ten­son­ra­ sa­at­ 23.15­ ci­va­rýn­da­ bir­den­ bir­ sar­sýn­tý­ his­set­tim.
Dep­rem­o­lu­yor­du...­Yer­ve­yer­yü­zün­de­ki­her­þey­tit­re­ye­rek­a­de­ta­zik­re­di­yor­du.
Dep­rem­a­ný­ný­ya­þar­ken­tu­haf­duy­gu­lar­his­set­tim.
Do­l a­bým,­ ya­ta­ðým­ sal­lan­dý­ ve­ i­k in­c i­s in­d e­ ka­p ým
hýz­la­sar­sýl­dý.­Ka­pý­ya­ba­kar­ken­Ri­sâ­le-i­Nur’da­bah­si­ ge­çen,­ rüz­gâr­dan­ sal­la­nan­ yap­rak­lar­ mi­sa­li­ sal­lan­dý­ðý­mý­zý­ his­set­tim.­ Rabb’im­ yi­ne­ kud­re­ti­ni­ gös­ter­di­ ve­ bi­zi­ bir­ sa­lýn­cak­ gi­bi­ sal­la­dý.­ Da­ha­ son­ra
bü­tün­ vü­cu­du­mun­ da­ tit­re­di­ði­ni­ his­set­tim.­ O­ bü­yük­lük­kar­þý­sýn­da­na­sýl­o­lur­da­be­nim­a­ciz,­za­yýf­vü­cu­dum­ tit­re­mez­ ki?­ Kor­kuy­la­ ka­rý­þýk­ bir­ he­ye­can
var­dý­i­çim­de­ve­di­lim­den­dö­kü­len ‘Al­la­hü­ek­ber,­La
i­la­he­il­lal­lah’ söz­le­ri.­An­nem,­ba­bam­ve­kar­deþ­le­rim
o­ an­ hiç­bi­ri­ ak­lým­dan­ geç­me­di.­ Du­dak­la­rým­da­ dö­kü­len­sa­de­ce­O’nun­is­miy­di...­
Ben­bu­duy­gu­la­rý­ya­þar­ken­a­part­man­da­ki­ve­so­kak­ta­ki­ses­le­ri­du­yup­ca­ma­yak­laþ­tým.­Dý­þa­rý­ya­bak­tý­ðým­da­ Kü­t ah­y a’da­ fark­l ý­ bir­ ge­c e­ var­d ý.­ Ak­þ am­ sa­a t
19’dan­ son­ra­ so­kak­ta­ kim­se­yi­ bu­la­maz­ken­ bu­ ge­ce
her­kes­ so­kak­tay­dý.­ Bir­ te­lâþ,­ bir­ ko­þuþ­tur­ma­ i­çin­de
kalp­ler­de­ki­ kor­ku­ hem­ hal­ di­li­ne,­ hem­ de­ yüz­le­ri­ne
yan­sý­mýþ­ hal­dey­di.­ Te­le­fon­lar­la­ gö­rüþ­me­ ya­pan­ ba­yan­lar,­er­kek­ler...­Bel­li­ki­ak­ra­ba­lar­me­rak­et­miþ­a­ra­yýp­so­ru­yor­lar.­O­gü­ne­ka­dar­hiç­gö­rüþ­me­di­ði­miz­ak­ra­ba­lar­ bi­le­ a­ra­yýp­ so­ru­yor­ ve­ u­fa­cýk­ bir­ sar­sýn­tý­ bi­zi
bir­a­ra­ya­ge­ti­ri­yor.­A­de­ta­ka­de­rin­te­cel­li­si­ve­sevk-i­Ý­lâ­hiy­le­zo­ra­ki­sý­la-i­ra­him…
Dep­rem­le­sal­la­nýp­a­de­ta­zik­re­den­çev­re­de­ki­her­þey
ve­ bu­ he­ye­can­ ve­ te­lâþ­ i­çin­de­ gayr-i­ ih­ti­ya­ri­ a­ðýz­lar­dan­dö­kü­len­cüm­le­ler: “Bu­dep­rem­bir­u­ya­rýy­dý!­A­ca­ba­ne­yap­týk­da­Rabb’i­miz­bi­zi­u­yar­dý?”­Rabb’im­hem
ken­di­ni­ ha­týr­la­tý­yor­ hem­ de­ dü­þün­dü­rü­yor.­ Dep­re­min­ de­vam­ e­de­ce­ði­ni­ dü­þü­nüp­ ev­ham­la­nan,­ sa­ba­ha
kar­þý­da­ha­bü­yük­dep­rem­o­la­ca­ðý­ný­ve­bu­ge­ce­na­sýl
u­yu­ya­ca­ðý­ný­ dü­þü­nen­ ki­þi­ler...­ O’nun­ havl­ ve­ kuv­ve­ti
ol­maz­sa­bir­yap­rak­bi­le­ký­mýl­da­maz.­Ve­son­söz:­Ýn­na
lil­la­hi­ve­in­na­i­ley­hi­ra­ci­un,­sý­ðý­ný­la­cak­en­son­ve­en
se­lâ­met­li­li­man­O’nun­is­ti­nat­gâ­hý...
K
Y
YURT HABER
Simavlýlar sokakta sabahladý
SÝMAV’DAKÝ DEPREM’ÝN ARDINDAN ÝLÇE SAKÝNLERÝ GECEYÝ, YAKTIKLARI
ATEÞLERÝN BAÞINDA PARKTA, BANKLARDA, AÇIK ALANLARDA GEÇÝRDÝ.
KÜTAHYA'NIN Si­mav­il­çe­sin­de­19­Ma­yýs­ge­ce­si
23.15’te­mey­da­na­ge­len­5.9­bü­yük­lü­ðün­de­ki
dep­re­min­ar­dýn­dan­va­tan­daþ­lar­dün­ge­ce­yi­de
so­kak­ta­ge­çir­di.­Ge­ce­sa­at­le­rin­de­il­çe­so­kak­la­rýn­da­ev­le­rin­bü­yük­kýs­mýn­da­ý­þýk­la­rýn­yan­ma­dý­ðý,­va­tan­daþ­la­rýn­so­kak­ta­ol­du­ðu­gö­rül­dü.­Si­mav­lý­lar,­ço­cuk­la­rýy­la­bir­lik­te­a­teþ­yak­tý­lar­ve­ü­zer­le­ri­ne­al­dýk­la­rý­bat­ta­ni­ye­ler­yar­dý­mýy­la­so­ðuk­tan­ko­run­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Ye­mek­le­ri­ni­ve­çay­la­rý­ný­a­çýk­a­lan­lar­da­ha­zýr­la­yan,­yi­yen­ve­i­çen­il­çe­sa­kin­le­ri,­a­ra­ba­la­rýn­da­u­yu­ma­yý­ter­cih­et­ti.
Si­mav’da­park­ta­sa­bah­la­yan­va­tan­daþ­lar­dan
Ha­san­Ça­lýþ­kan,­dep­re­min­ken­di­le­ri­ni­çok­et­ki­le­di­ði­ni­ve­kor­ku­dan­e­ve­gir­mek­is­te­me­dik­le­ri­ni
söy­le­di.­Ça­lýþ­kan,­il­çe­sa­kin­le­ri­nin­mad­dî­za­ra­rý­nýn­bü­yük­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,­‘’Si­mav’ýn­a­fet
böl­ge­si­i­lân­e­dil­me­si­lâ­zým.­Ev­ve­iþ­yer­le­ri­za­rar
gö­ren­va­tan­daþ­la­rýn­mad­dî­ka­yýp­la­rý­ný­ken­di­le­ri­nin­kar­þý­laþ­ma­sý­zor.­Bu­ne­den­le­dev­le­tin­des­tek­ol­ma­sý­ge­re­kir’’­de­di.­
Ha­san­ Ça­lýþ­kan’ýn­ e­þi­ Me­lek­ Ça­lýþ­kan­ da
dep­rem­ sý­ra­sýn­da­ ya­þa­dýk­la­rý­ kor­ku­yu­ an­la­ta­cak­ ke­li­me­ bu­la­ma­dý­ðý­ný,­ çok­ þid­det­li­ sar­sýn­tý
ya­þa­dýk­la­rý­ný­söy­le­di.­Ev­le­ri­nin­be­þin­ci­kat­ta­ol­du­ðu­nu,­ bir­ a­ra­ bal­kon­dan­ at­la­ma­yý­ dü­þün­dük­l e­r i­n i­ i­f a­d e­ e­d en­ Me­l ek­ Ça­l ýþ­k an,
dep­re­min­ ar­dýn­dan­ ken­di­le­ri­ni­ ev­le­rin­den­ dý­þa­rý­ya­ at­týk­la­rý­ný,­ e­ve­ gir­me­ye­kork­tuk­la­rý­i­çin­so­kak­ta­­sa­bah­la­dýk­la­rý­ný­an­lat­tý.
Mu­kad­der­Bal­ta­da­dep­rem­den­son­ra­e­ve­gi­re­me­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­‘’So­kak­ta
bu­lu­nan­kam­yo­ne­ti­mi­zin­ka­pa­lý­ka­sa­sý­na­ya­tak,­yi­ye­cek­ve­pik­nik­tü­pü­koy­duk.­Ye­me­ði­mi­zi
kam­yo­ne­tin­ka­sa­sýn­da­ya­pý­yo­ruz,­ça­yý­mý­zý­bu­ra­da­ha­zýr­la­yýp­i­çi­yo­ruz.­Kam­yo­ne­tin­ka­sa­sý­kü­çük
ol­du­ðu­i­çin­ya­tak­lar­sa­de­ce­ço­cuk­la­rý­mý­za­ye­ti­yor.­On­la­rý­kam­yo­net­te
ya­tý­rýp,­biz­de­park­ta­a­teþ­ba­þýn­da­ý­sý­nýp
u­yu­ma­ya­ça­lý­þý­yo­ruz.’’
T. C. ÝSTANBUL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
Esas no: 2011/59
Karar no: 2011/66
Davacý Bedri Yýldýz vekili tarafýndan davalý Nüfus Müdürlüðü aleyhine açýlan
Ýsim Tashihi davasýnda:
Mahkememizce yukarýda esas ve karar numarasý yazýlý 06.04.2011 tarihli karar ile
Davacýnýn davasýnýn KABULÜ ile; Elazýð, Maden, Çitliköy 18 cilt, 20 hanede 41
BSN'de kayýtlý 35218344448 TC kimlik nolu, Veysi ve Fethiye oðlu, Maden 01.01.1975
doðum tarihli davacý Bedri Yýldýz'ýn BEDRÝ olan isminin COÞKUN olarak DÜZELTÝLMESÝNE karar verilmiþ olup, iþ bu karar ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 34525
T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI)
2010/1756 TAL.
Örnek No: 25
Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins miktar ve deðeri yazýlý araç satýþa
çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmasý 02/06/2011 günü saat 09:30 - 09:40 arasýnda KÖÞK OTOPARKI,
GÜNAY SOK. NO: 4 KÂÐITHANE/ÝSTANBUL adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde satýþlarýn 07/06/2011 günü ayný yer ve
saatlerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý, þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin
edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklýlarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden oranýnda
KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýnda görülebileceði, ihaleye
katýlacaklarýn muhammen bedelin % 20'si oranýnda teminat alýnacaðý, masraf verildiði
takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ
Lira Kuruþ
Adet
Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri)
19.000.00 TL
1
52 AU 946 PLAKALI 2005 MODEL FORD TOURNEO CONNECT
MARKA MAVÝ RENKTE. MUHTELÝF YERLERÝNDE
ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSAT YOK.
Ý.Ý.K M.114/1,114/3
www.bik.gov.tr B: 34483
T. C. KARÞIYAKA 2. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO
: 2010/1283 Esas.
KARAR NO
: 2011/495
Davalý
: SVITLANA LOMANCHUK PINARBAÞ
Mahkememizden verilen 04/05/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile
(Kabul) Tam Kabul karar verilmiþtir.
HÜKÜM:
1- Davanýn KABULÜ ile RÝZE Ýli, PAZAR/RÝZE Ýlçesi, SÝVRÝKALE KÖYÜ, Cilt 49, hane
20, BSN: 33'te nüfusa kayýtlý TURHAN ve MERYEM'den olma PAZAR 18/07/1981 doðumlu davacý SERDAR PINARBAÞ ile UKRAYNA UYRUKLU, VOLODÝMÝR ile LÝDÝYA'dan
olma 22/08/1974 JÝTOMÝR doðumlu davalý SVITLANA LOMANCHUK (PlNARBAÞ)'ýn
T.M.K. 166/1 Maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA,
Dair verilen karar Yargýtay yolu açýk olmak üzere davalý Svitlana Lomanchuk Pýnar baþ'a ilanen tebliði ile ilanýn yayýnlandýðý tarihten itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ
sayýlmasýna, kararýn teblið tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararý temyiz etmediði
takdirde ilamýn kesinleþtirileceði 7201 sayýlý tebligat kanunun 28, 29, 31. Maddeleri gereðince ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR.
13/05/2011
www.bik.gov.tr B: 34631
T. C. AFYONKARAHÝSAR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2006/89
Davacý HAKKI ARIK tarafýndan davalý NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ aleyhine açýlan Nüfus
(Ad Ve Soyadý Düzeltilmesi Ýstemli) davasýnda dahili davalýlar MUHÝTTÝN GÝRGEÇ, AHMET ÝSTER ve AHMET KEKE'ye dava dilekçesi ve duruþma günü teblið edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup; adý geçen dahili davalýlarýn Afyonkarahisar 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait duruþma salonunda 31/05/2011 günü saat
09:00'da bizzat hazýr bulunmasý veya kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde HUMK 213 ve 377. maddeleri gereðince yargýlamaya yokluðunda devam edileceði
ve karar verileceði, dava dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere, (ilanýn
gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren (15) gün sonra 7201 sayýlý yasanýn 29 ve 31.
maddeleri gereðince) ilanen teblið olunur. 19/10/2010
www.bik.gov.tr B: 74419
Kelimelerle
ifade etmek
mümkün
deðil
Si mav’da 35 yýl dýr Fa tih
Mahallesi Muhtarlýðý görevinde bulunan Tevfik Gültekin (85) de depremi kelime ler le i fa de et me si nin
mümkün olmadýðýný söyledi. Depremde evlerin ‘’harman gibi sallandýðýný’’ dile
getiren Gültekin, ‘’Ben bu
yaþýma geldim, böyle deprem gör me dim. Ken di mi
hemen dýþarý attým, canýmý
kurtardým’’ dedi. Deprem
korkusu dolayýsýyla evine
gi re me di ði ni, 85 ya þýn da
olmasýna raðmen arabasýn da yattýðýný belirten Gültekin, sadece namaz kýlmak
için evine girdiðini, bunun
dýþýnda sürekli sokakta ol duðunu söyledi.
FOTOÐRAFLAR: AA
Çadýrkentte ilk gece
­
Kü­tah­ya’nýn­ Si­mav­ il­çe­sin­de­ki­ dep­re­min
ar­dýn­dan­ ge­ce­yi­ ça­dýr­kent­te­ ge­çi­ren­ va­tan­daþ­la­ra­sa­bah,­çor­ba­ve­kah­val­tý­lýk­da­ðý­tý­lýr­ken,­ Sað­lýk­ Ba­kan­lý­ðý­nýn­ dep­rem­den­ et­ki­le­nen­ler­ i­çin­ il­çe­ye­ 20­ psi­ko­log­ gön­de­re­ce­ði­öð­re­nil­di.­Si­mav’da­ki­dep­rem­de­ev­le­ri­za­rar­gö­ren­va­tan­daþ­lar,­ça­dýr­kent­te­ya­þam­la­rý­ný­sür­dü­rü­yor.­Va­tan­daþ­lar,­da­ðý­tý­lan­ya­tak,­bat­ta­ni­ye­ve­tü­ke­tim­mal­ze­me­le­riy­le­ ça­dýr­kent­te­ki­ ilk­ ge­ce­le­ri­ni­ ge­çir­di­ler.
Dep­rem­ze­de­le­re­ sa­bah­ çor­ba­ ve­ kah­val­tý­lýk
da­ð ý­t ýl­d ý.­ Va­t an­d aþ­l ar,­ ve­r i­l en­ hiz­m et­t en
mem­nun­­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­tu­va­let­ih­ti­ya­cý­ný
kar­þý­la­mak­ko­nu­sun­da­sý­kýn­tý­la­rý­nýn­bu­lun­du­ðu­nu­söy­le­di­ler.­Ça­dýr­kent­te­ka­lan­dep­rem­ze­de­va­tan­daþ­lar­dan­e­mek­li­öð­ret­men­Ze­kai­At­lý­er,­çok­þid­det­li­bir­dep­rem­ya­þa­dýk­la­rý­ný,­ev­le­rin­de­ki­bütün­eþ­ya­la­rýn­za­rar­gör­dü­ðü­nü­ve
kul­la­nýl­ma­ya­cak­ ha­le­ gel­di­ði­ni­ söy­le­di.­ Si­mav’da­ 2­ yýl­ ön­ce­ mey­da­na­ ge­len­ dep­rem­de
de­hem­e­vi,­hem­iþ­ye­ri­nin­za­rar­gör­dü­ðü­nü­i­fa­de­ e­den­ At­lý­er,­ ‘’Bu­ dep­rem­de­ da­ha­ bü­yük
za­rar­mey­da­na­gel­di.­Dev­le­tin­des­tek­ol­ma­sý­ný
is­ti­yo­r uz.­ 18­ ya­þýn­da­ki­ oð­l um­ Se­zer,­ i­kin­c i
kat­ta­ki­e­vi­mi­zin­bal­ko­nun­dan­at­la­dý,­i­ki­ba­ca­ðý­bir­den­ký­rýl­dý’’­de­di.­­Simav / aa
T.C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN
ESAS NO: 2010/678
Davacý Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafýndan davalý
NAZLICAN KARAHAN aleyhine açýlan evlat edindirilme iþlemlerinde anne rýzasýnýn aranmamasý davasýnýn ara kararý gereðince;
Davalý Nazlýcan Karahan 1994 doðumlu olup henüz reþit olmadýðýndan kendisini velisi olan babasý Hasan KARAHAN temsil ettiðinden davalýnýn velisi babasý HASAN KARAHAN'a davetiye teblið edilemediðinden ve tüm araþtýrmalara raðmen hiç adresi
tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Davacý Kurum, vekili iddiasýnda davalý Nazlýcan Karahan'ýn 5 kiþinin tecavüzüne uðrayýp hamile kaldýðýný ve 15.02.2009 günü Sezer Karahan'ý dünyaya getirdiðini, Ýzmir 3.
Çocuk Mahakemesi tarafýndan çocuðun koruma altýna alýnmasýna karar verildiðini, doðumunun gerçekleþtiðini öðrendiklerini, anne ile yapýlan görüþmeler neticesinde doðan bebeðe bakma konusunda rýzasýnýn olmadýðýný evlatlýk vermek istediðini öðrendiklerini belirterek küçüðün evlat edindirme hizmetlerinden yararlandýrýlmasý amacýyla
davalý anne hakkýnda anne rýzasýnýn aranmamasýna karar verilmesini talep etmekle
davalý velisi ve babasý olan Seyfettin ve Samiye oðlu, 05.01.1970 doðumlu, TokatNiksar-Eryaba Köyüne kayýtlý Hasan Karahan'ýn 01/07/2011 günü 10:00'da duruþmada
hazýr bulunmasý, aksi taktirde yokluðunda yargýlama yapýlarak karar verileceði hususu
davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. 13/05/2011
www.bik.gov.tr B: 34540
T. C. MERKEZ/KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI)
2010/103 TLMT.
Örnek: 25*
Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa
çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn 01/06/2011 günü saat 11:00 - 11:10'da Cefa Otoparký Ýnterteks
Arkasý Ýzmit'te yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý taktirde
06/06/2011 Pazartesi günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; Þu
kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan
baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu;
mahcuzun satýþ bedeli üzerinden %... oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ
þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin
bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý
dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur.
14/05/2011
Takdir Edilen Deðeri
YTL
Adedi
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
20.000.00
1 Adet 41 NZ 738 Plakalý, 2007 Model, FORD Marka, gümüþ grisi
4x2 ranger, ön sað ezik, Ruhsatý yok,
(ÝÝK m.114/1,114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 34410
KIRKLARELÝ ÝLÝ PINARHÝSAR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN
1. Ýlçemiz Dere Mahalle Salih Bilinmez Caddesi 30 L IV b Pafta, 182 Ada, 1 Parsel'de
Belediyemize ait Otel vasýflý 2-3 ve 4. katlardan mevcut daha önce Otel olarak kiraya
verilen ve baðýmsýz 3 kattan ibaret her katý 333 m2 den ibaret toplam 999 m2 Tapu
Kaydýnda Niteliði Otel olarak görünen Ýþyeri 2886 Sayýlý D.Ý.K.nun 45. maddesine göre
Açýk Teklif Usulü Arttýrma suretiyle satýlacaktýr.
2. Satýþ ihalesi 02/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. Talipli çýkmadýðý takdirde 16/06/2011 Perþembe günü saat 14:30'da
yeniden ihale edilecektir.
3. Dükkânýn satýþa esas muhammen bedeli 975.000 TL olup 3065 Sayýlý Katma
Deðer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4/r bendine göre K.D.V. den istisnadýr.
4. Satýþý yapýlacak Dükkânýn Geçici teminatý 29.250 TL'dir
5. Satýþ ihalesine katýlabilmek için kanuni ikametgâh getirmiþ olmak, gerekli nitelik
ve yeterliði haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
6. Satýþ Ýhalesine iþtirak edeceklerin geçici teminatlarýný 02/06/2011 Perþembe günü
saat 14:00'a kadar belediyemiz veznesine yatýrmalarý gereklidir.
7. Dükkânýn satýþý ile ilgili þartname mesai saatleri dahilinde Pýnarhisar Belediyesi
Yazý Ýþleri Müdürlüðünde görülebilir ve 250 TL karþýlýðýnda ayný adresten temin
edilebilir.
8. Ýhaleye iþtirak edeceklerin ihale þartnamesini satýn almalarý zorunludur.
Ýlan olunur.
www.bik.gov.tr B: 33785
Kýzýlay, çadýrkentte barýnan depremzedelere aþevlerinde sýcak yemek daðýtýmýna baþladý.
Depremin bölgeye tesiri incelenecek
TÜRK Mü­h en­d is­ve­Mi­m ar­O­d a­l a­r ý
Bir­li­ði­(TMMOB) Je­o­lo­ji­Mü­hen­dis­le­ri
O­da­sý,­Si­mav’da­mey­da­na­ge­len­dep­re­min­böl­ge­sel­et­ki­le­ri­ne­yö­ne­lik­tek­nik
bir­he­ye­tin­in­ce­le­me­ya­pa­rak­ra­por­ha­zýr­la­ya­ca­ðý­ný­bil­dir­di.­O­da­dan­ya­pý­lan
ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­19­Ma­yýs’ta­mer­kez
üs­sü­Kü­tah­ya’nýn­Si­mav­Ýl­çe­si­nin­yak­la­þýk­13­ki­lo­met­re­Ku­zey­ba­tý­sýn­da­or­ta
bü­yük­lük­te­bir­dep­rem­mey­da­na­gel­di­ði­ni­ha­týr­la­ta­rak,­bü­yük­lü­ðü,­Kan­dil­li
ta­ra­fýn­dan­5,9,­A­me­ri­ka­Je­o­lo­jik­A­raþ­týr­ma­lar­Ku­ru­mu­ta­ra­fýn­dan­6,0­ve­A­FAD/Dep­rem­Da­i­re­si­Baþ­kan­lý­ðý­ta­ra­-
fýn­dan­da­5,7­o­la­rak­bil­di­ri­len­dep­rem­den­son­ra­çok­sa­yý­da­art­çý­dep­rem­kay­de­dil­di­ði­be­lir­til­di.­A­çýk­la­ma­da­ay­rý­ca,
Si­mav­dep­re­mi­nin­böl­ge­de­mey­da­na
ge­tir­di­ði­ha­sar­lar­la­bu­dep­re­min­E­ti
Gü­müþ­A.Þ’nin­Kü­tah­ya­gü­müþ­ma­de­ni­iþ­let­me­sin­de­ki­a­týk­de­po­la­ma­ba­ra­jý­na­muhtemel­et­ki­le­ri­nin­O­da­Baþ­ka­ný,
O­da­i­kin­ci­baþ­ka­ný,­O­da­Bi­lim­sel­Tek­nik­Ku­rul­Baþ­ka­ný­ve­Bi­lim­sel­Tek­nik
Ku­ru­lu­sek­re­te­rin­den­o­lu­þan­bir­tek­nik
he­yet­ta­ra­fýn­dan­ye­rin­de­in­ce­le­ne­rek,
ha­zýr­la­na­cak­ra­po­run­ka­mu­o­yuy­la­pay­la­þý­la­ca­ðý­i­fa­de­e­dil­di.­­Ankara / aa
Mahþeri
yaþadýk
ATLIER’ÝN e­þi­ Ni­lü­fer­ At­lý­er
i­se­ dep­re­min­ ken­di­le­ri­ni­ çok
et­ki­le­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­‘’Dep­rem
a­ný­ san­ki­ mah­þe­ri­ ya­þa­dýk,­ çok
kö­tüy­dü.­Ev­de­mad­dî­de­ðe­ri­o­lan­ hiç­bir­ þey­ kal­ma­dý.­ Dev­let­ten­mad­dî­ha­sar­la­rý­mý­zýn­kar­þý­lan­ma­sý­ný­ bek­li­yo­ruz.­ Biz­le­re
yar­dým­cý­ ol­ma­la­rý­ný­ is­ti­yo­ruz’’
di­ye­ ko­nuþ­tu.­ Ça­dýr­kent­te­ ka­lan­ va­tan­daþ­lar­dan­ Mev­lüt­ A­car,­e­vin­de­bü­yük­ha­sar­mey­da­na­gel­di­ði­ni,­dep­rem­ge­ce­si­þok
ya­þa­dýk­la­rý­ný­ söy­le­di.­ Dev­let­ten
yar­dým­bek­le­dik­le­ri­ni­kay­de­den
A­car,­2­yýl­ön­ce­ki­dep­rem­de­de
ev­le­rin­ha­sar­gör­dü­ðü­nü,­an­cak
her­han­gi­bir­yar­dým­ya­pýl­ma­dý­ðý­ný­id­di­a­et­ti.
Na­zif­Üs­tün­de­dep­re­min­ar­dýn­dan­yet­ki­li­le­rin­gös­ter­di­ði­il­gi­den­mem­nun­ol­duk­la­rý­ný,­an­cak­ev­ve­iþ­yer­le­rin­de­ki­za­ra­rýn
gi­de­ril­me­si­ i­çin­ dev­let­ des­te­ði­nin­sür­me­si­ni­is­te­di.
20 psikolog
gönderilecek
Öte yandan, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilçeye
20 psikolog gönderileceði, depremden etkilenen
vatandaþlara psikolojik destek verileceði öðrenildi. Yetkililer, hastanede tedavi gören depremzedelerden büyük kýsmýnýn psikolojik etkilenmeden
dolayý tedavi gördüðünü, psikologlarýn bu sebeple vatandaþlara destek vermesinin uygun olacaðýnýn kararlaþtýrýldýðýný bildirdi. Simav / aa
Y
DÜNYA
22 MAYIS 2011 PAZAR
Kuveyt, BM Ýnsan
Haklarý Konseyinde
ÝSRAÝL: 1967 ÖNCESÝ SINIRLARA ÇEKÝLMEK ZOR
n KUVEYT, BM Ýnsan Haklarý Konseyine seçildi. Þimdiye kadar 47 üyesi bulunan Konseye seçilen Kuveyt, aralarýnda Hindistan, Endonezya ve Ýtalya’nýn yer aldýðý 15 yeni üye ülkeden
biri oldu. Suriye’nin hedeflediði yere
Kuveyt’in seçilmesine çeþitli insan haklarý örgütlerinden tepki geldi. Ýnsan
Haklarý Ýzleme Örgütü adýna konuþan
Peggy Hicks, ‘’Kuveyt’in insan haklarý
konusundaki bilançosu kuþkusuz Suriye’ninkinden iyi, ama bu hakikaten çitayý çok aþaðýya yerleþtirmektir’’ dedi.
Diðer gruplardan da benzer tepkiler
geldi. Uluslar arasý toplum tarafýndan
ülkedeki demokrasi yanlýsý gösterileri
þiddet kullanarak bastýrmakla suçlanan
Suriye, geçen hafta adaylýktan vazgeç miþti. Ýnsan Haklarý Konseyi 2006’da
kurulmuþ, bir süre protesto ettikten
sonra ABD de 2009’da Konseye katýlmaya karar vermiþti. New York / aa
ÝSRAÝL Baþbakaný Binyamin Netanyahu, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn 1967 öncesi sýnýrlarýna çekilmeleri teklifini reddetti. Netanyahu, barýþ için bazý tavizler verebileceklerini fakat Altý Gün
Savaþlarý’yla iþgal ettikleri topraklarýn tamamýný geri vermelerinin
söz konusu olmadýðýný söyledi. Netanyahu, bu açýklamalarý Obama ile görüþmesi sýrasýnda Oval Ofis’te yaptý. Baþkan Obama,
perþembe günü yaptýðý konuþmada Filistin sorunun çözümünde
Ýsrail’in 1967’de belirlenen sýnýrlarýna geri dönmesi gerektiðini belirtmiþti. Washington’daki görüþmede bu görüþünü yineleyen O-
bama’ya Netanyahu, ‘‘Filistinlilerin bazý gerçekleri kabul etmesi
gerek’’ diyerek Batý Þeria’daki Yahudi yerleþim yerlerinden çekilmelerinin mümkün olmayacaðýný ileri sürdü. Ýki saat süren görüþmenin ardýndan Netanyahu ayrýca, Ýsrail’in 1967’deki Arap-Ýsrail
savaþý sonrasýnda belirlenen sýnýrlarýna dönmesi durumunda sýnýr
güvenliðini saðlayamayacaðýný iddia etti. New York Times gazetesinin Tel Aviv mahreçli haberinde ise 40 yýldan uzun süredir Ýsrail devletinin iþgal altýnda tuttuðu topraklarda bölgenin nüfus
yapýsýný deðiþtirmeye çalýþtýðý ifade edildi. Washington / cihan
NATO’ya yakýt taþýyan
tankerde patlama: 16 ölü
n PAKÝSTAN’IN kuzeydoðusunda, Afganistan’daki NATO güçlerine akaryakýt taþýyan bir tankerdeki patlama ve
yangýn sonucu en az 16 kiþi öldü. Pakistanlý yerel yetkililerin verdiði bilgilere göre, dün gece bir tankerde patlama
sonrasý yangýn çýktý. Yangýn kontrol altýna alýndýktan sonra, sabah saatlerinde
çevredeki halk, sýzan akaryakýtý toplamaya çalýþýrken yangýn yeniden baþladý. Ölenlerin, akaryakýtý almaya çalý þanlar olduðu kaydedildi. Polis yetkililerine göre, ilk patlamaya bir bomba
yol aç tý. Ye rel yet ki li ler den Ab dül
Nabi Han, bu olayýn yaný sýra, Torkham böl ge sin de dü zen le nen bom bardýman sonucu 14 NATO tankerine hasar verildiðini söyledi, ancak ayrýntý vermedi. Afganistan’daki NATO güçlerinin ihtiyaçlarý için Pakistan’dan bu ülkeye çok sayýda araçla
taþýmacýlýk yapýlýyor. Peþaver / aa
ABD’den Ýranlý
öðrencilere 2 yýl vize
n ABD yönetimi, ülkeye giriþi uygun
görülen Ýranlý öðrencilerin vize sürelerini 2 yýla çýkardý. Ýranlý öðrencilere
ABD’de 2 yýla kadar vize verilmesi kararý ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton tarafýndan Ýngilizce ve Farsça yazýlan YouTube mesajýyla duyuruldu. Ý ranlý öðrenciler ile akademik ya da meslekî deðiþim programlarýna kaydolan Ýran vatandaþlarý önceden sadece 3 aya
kadar ülkede kalmalarýna imkân veren,
tek bir giriþ vizesi alabiliyordu. Yeni kararla Ýranlý öðrenciler artýk ABD’ye giriþ
yaptýktan sonra, birkaç kez giriþ çýkýþ yapabilecek ve 2 yýla kadar ülkede kalabilecek. Washington / aa
BM, nükleer krizle
ilgili çalýþma baþlattý
n BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Japonya’da þiddetli deprem ve tsunaminin aðýr hasara sebep olduðu nükleer
santralin yol açtýðý krizle ilgili çalýþma
baþlattý. Çalýþma çerçevesinde çeþitli
örgütler, nükleer güvenliðin, çevre,
saðlýk ve gýda güvenliði dahil etkileri üzerine rapor hazýrlayacaklar. Uluslara rasý Atom Enerjisi Kurumu, Dünya
Saðlýk Örgütü, BM Kalkýnma Programý,
Gýda ve Tarým Örgütü ile Dünya Mete oroloji Örgütü’nün hazýrladýðý rapor,
nükleer güvenlik konusunda 22 Eylül’de
New York’ta düzenlenecek üst düzey
toplantýya sunulacak. Japonya’nýn Fukuþima Daiçi nükleer santrali, 11 Mart taki þiddetli deprem ve tsunamide aðýr
hasar görmüþtü. New York / aa
HABERLER
Suriye’de kan durmuyor
n SURÝYE’NÝN çeþitli þehirlerinde bugün gerçekleþtirilen yönetim karþýtý protestolara güvenlik güçlerin
müdahalesi sert oldu. Güvenlik güçlerinin protesto culara yönelik açtýklarý ateþ sonucu ölenlerin sayýsýnýn 34’e yükseldiði belirtildi. Suriye’de yönetim kar þýtý protestolar bütün þiddetiyle devam ederken bu gün Cuma namazý çýkýþý bir çok þehirde protesto
gösterileri düzenlendi. Humus, Banyas, Hama ve Ýdlib þehirlerinde gerçekleþtirilen protestolarda özgürlük talebinde bulunan eylemciler yönetim karþýtý
sloganlar attý. Humus’ta biri çocuk olmak üzere 12
kiþi, Ýdlib þehrine baðlý Maarratil Numan beldesinde
ise 15 kiþinin öldüðü ifade edildi. Protestolarda Hama, Lazkiye, Derezzor, Sanameyn gibi þehirlerin de
aralarýnda bulunduðu þehirlerde olmak üzere Suriye’de 34 kiþinin öldüðü belirtildi. Amman / cihan
7 yaralý Suriyeli
Hatay’a geldi
Somalili 14 korsan
ABD’de yargý önünde
n SOMALÝ yakýnlarýndaki yat seyahati
sýrasýnda rehin alýndýktan sonra öldürü len 4 A me ri ka lý i le il gi li o la rak
ABD’ye getirilen 14 korsanýn, mahkemeye çýkarýlan ilk 3’ü, suçunu itiraf etti.
Rehinelerin, ABD güçlerinin kurtarma
çalýþmalarý sýrasýnda öldürüldüðü bu olayla ilgili olarak 13 Somalili ve bir Yemenli yakalanarak ABD’ye getirildi.
Virginia’daki Norfolk’ta mahkemeye
çýkarýlan ilk 3 sanýk Mahmut Salad Ali,
Mahmut Hirs Ýsa Ali ve Ali Abdi Muhammed, rehinelerin öldürüldüðü yatta bulunduklarýný ancak Amerikalýlarý,
liderlerinin öldürdüðünü söyledi. Bir
kaç ay önce meydana gelen olayda,
Umman’ýn bir kaç yüz kilometre güneyinde yatla seyrederken rehin alýnan 2
Amerikalý çift Jean ve Scott Adam ile,
Bob Riggle ve Phyllis Macay, bir kaç
gün sonra Amerikan özel kuvvetlerinin
kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda korsanlarca öldürülmüþtü. Washington / aa
7
ORTADOÐU DÖRTLÜSÜ'NDEN OBAMA'NIN FÝKÝRÝNE DESTEK— Ortadoðu Dörtlüsü, ABD Baþkaný Barack Obama’nýn Ýsrail ile Filistin arasýndaki barýþa iliþkin fikirlerini desteklediðini açýkladý. AB, ABD, Rusya ve BM’nin oluþturduðu Ortadoðu Dörtlüsünden yapýlan yazýlý açýklamada, ‘’Toprak ve güvenliði temel alarak ilerlemek, bir barýþ anlaþmasý için uygun bir dayanaktýr’’ denildi. Açýklamada, Ýsrail ile Filistin’in doðrudan görüþmelere
yeniden baþlamalarý çaðrýsý da yapýldý. Obama, dün ilk kez 1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devleti kurulmasýndan yana olduðunu söylemiþti. New York / aa
FKÖ: Ýsrail,
seçimini yapsýn
FKÖ ÜST DÜZEY YETKÝLÝLERÝNDEN YASER ABDRABBO, ÝSRAÝL’ÝN ABD BAÞKANI BARACK
OBAMA’NIN 1967 SINIRLARIYLA ÝLGÝLÝ ÞARTINI KABUL ETMEK YA DA EYLÜLDE BM’DE
FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝ TANIMAK ARASINDA BÝR SEÇÝM YAPMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ.
FÝLÝSTÝN Kurtuluþ Örgütü’nün (FKÖ) üst
düzey yetkililerinden Yaser Abdrabbo, Ýsrail’in ABD Baþkaný Barack Obama’nýn 1967
sýnýrlarýyla ilgili kabul etmek ya da Eylülde
BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda
bir seçim yapmasý gerektiðini söyledi. Ab drab bo, O ba ma’nýn
dün kü ko nuþ ma sý na ilk
resmî tepki sayýlan açýklamasýnda, ‘’FKÖ Obama’nýn 1967 sý nýr la rý
hak kýn da ki il ke le ri ni
mem nu ni yet le kar þý la maktadýr. Ýsrail eðer Oba ma’nýn ilkelerini kabul ederse, doðrudan müzakerelere en kýsa zamanda baþlama ya ha zý rýz. Ýs ra il O ba ma’nýn il ke le riy le Ey lül de
BM’de Filistin Devletini tanýmak arasýnda seçim yapmak durumundadýr’’ ifadesini kullandý. ABD’yi ziyaret eden
Netanyahu ise, 1967 sýnýrlarýnýn kabul edilemez olduðunu söylemiþti.
Öte yandan, Filistin Devlet Baþkaný Mah -
mud Abbas ABD Baþkaný Barack Obama’dan 1967 sýnýrlarýný kabul etmesi için Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu’ya baský
yapma çaðrýsýnda bulundu. Abbas’ýn sözcüsü
Nebil Ebu Rudeyna, AFP’ye yaptýðý açýklamada, ‘’Netanyahu’nun tavrý Obama’nýn
inisiyatifinin, uluslar arasý meþruiyetin ve uluslar arasý hukukun resmen reddidir.
Baþkan Obama’dan ve
(AB, ABD, BM ve Rusya’nýn oluþturduðu) Ortadoðu Dörtlüsü’nden 1967
sýnýrlarýný kabul etmesi için
Netanyahu’ya baský yapma sýný istiyoruz’’ ifadesini kullandý. ABD’yi ziyaret eden ve
Obama ile görüþen Netanyahu, 1967 sýnýrlarýný reddetmiþti. Nebil Ebu Rudeyna, Abbas’ýn
ayrýca Netanyahu’nun ‘’Hamas ile barýþ arasýnda seçim yapma’’ uyarýsýný da kýnadýðýný
belirtti. Sözcü, Netanyahu’nun bu uyarýsýný
‘’kabul edilemez bir müdahale’’ olarak nitelendirdiklerini kaydetti. Ramallah / aa
HAMAS:
NETANYAHU’NUN
AÇIKLAMALARI
SAÇMALIK
HAMAS hareketi, Ýsrail Baþbakaný
Binyamin Netanyahu’nun 1967 sýnýrlarýyla ilgili açýklamalarýnýn müzakerelerin saçmalýðýný kanýtladýðýný bildirdi. Hamas sözcüsü Sami Ebu
Zuhri, Gazze’de yaptýðý açýklamada,
‘’Netanyahu’nun iþgal edilen topraklardan çekilme olmayacaðýný ilân et mesi müzakerelerin saçmalýðýný ve
iþgal ile uzlaþma serabýnýn arkasýndan koþmanýn yararsýzlýðýný kanýtlýyor’’ dedi. Ebu Zuhri, ‘’Ýsrail’in bu küstahlýðý karþýsýnda haklarýmýzýn korunmasý ve direniþ temelinde bir Filistin ve Arap stratejinin benimsenmesi çaðrýsýnda bulunuyoruz. Biz,
Hamas olarak, Filistin topraðýnýn hiçbir karýþýnda iþgalin meþruiyetini tanýmayacaðýmýzý bu açýklamalara cevaben teyit ederiz’’ dedi. Gazze / aa
Gül’den Hamas’a ‘Ýsrail'i taný’ telkini
CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, ABD
Baþkaný Barack Obama’nýn Ortadoðu konuþmasýnda, 1967 sýnýrlarý temelinde bir
Filistin devletinin kurulmasý gerektiði yönündeki sözlerini “çok önemli bir adým”
olarak niteledi. Gül, ABD’nin saygýn gazetelerinden Wall Street Journal’a verdiði
mülakatta, “Hamas’a, Ýsrail’in varolma
hakkýný tanýmasý için tavsiyede bulunduðu nu” da kay det ti. Ga ze te de Marc
Champion imzasýyla yayýmlanan habere
göre, Cumhurbaþkaný Gül, mülâkatta,
“Obama’nýn, halk ayaklanmalarýna sahne
olan Mýsýr ve Tunus’a yönelik yardým ve
borç silinmesi yönünde verdiði sözlerden
memnuniyet duyduðunu” belirtirken, bununla birlikte, “Ortadoðu için çok daha
büyük ölçekli bir ‘Marshall Planý’na ihti yaç duyulduðunu” söyledi.
“Bu tür bir yardým fonunun Dünya
Bankasý tarafýndan idare edilmesi ve Batý’daki geleneksel donörlerin yanýnda,
bölgedeki ülkelerin de katkýlarýný almasý
gerektiðini” ifade eden Gül, “fonun öncelikle Tunus ve Mýsýr’a, daha sonra da a-
çýkça demokrasiyi tercih eden Ortado ðu’daki diðer ülkelere açýk hale getirilmesi
gerektiðini” kaydetti. Gül, Obama’nýn
1967 sýnýrlarý temelinde bir Filistin devletinin kurulmasý gerektiði þeklindeki sözleriyle ilgili olarak, “1967 sýnýrlarýna referans yapýlmýþ olduðu gerçeði, baþlý baþýna
çok önemli bir adým” dedi. “Ýsrail’in, güvenliðini ilk sýraya koymada haklý olduðunu” belirten Gül, “ancak Ýsrail’in, bunu etkin þekilde yapmasý için, Arap dünyasýndaki demokratik ayaklanmalarýn anlamýný,
yani, yeni seçilmiþ
hükümetlerin ‘onur
kýrýcý’ Ýsrail politika la rý na hoþ gö rü
göstermelerine, seçmen le ri ta ra fýn dan
artýk izin verilmeyece ði ni an la ma sý nýn
gerektiðini” söyledi.
Cumhurbaþkaný Gül,
“Ýsrail, taktiksel konulara o-
daklanmamalý. Stratejik tarafa bakmalý.
Bu korkudan kurtulmalý” ifadesini kullandý. Obama’nýn, konuþmasýnda Ýsrail’in,
Hamas’ý kastederek, kendisinin varolma
hakkýný tanýmayan bir tarafla müzakere et mesinin beklenemeyeceðini söylerken
“haklý bir noktaya deðindiðini” belirten
Gül, “Hamas’a bu konuda baský yapmaya
istekli olup olmadýðýnýn” sorulmasý üzerine, “Onlara zaten tavsiyede bulundum”
dedi. Hamas lideri Halid Meþal ile
2006 yýlýnda Ankara’yý ziyareti sýrasýnda yaptýðý görüþmede, Me þal’e, Ýsrail’in varolma hakkýnýn
tanýnmasý konusunda “rasyonel olmalýsýnýz” dediðini anlatan Gül, “Hamas’ýn, 1967 öncesi sýnýrlarýnda Ýsrail’i tanýmayý zaten içsel olarak özümsediðini, ancak bunun
Ýsrail’in Filistin devletini tanýmasýyla ayný anda
olmasýný istediðini” kay det ti.
Washington /a a
n HATAY Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye’den gece 11 kiþinin geldiðini, bunlarýn 7’sinin yaralý olduðunu söyledi. Lekesiz, bir faaliyet sýrasýnda
gazetecilerin Suriye’deki olaylarýn ardýndan Yayladaðý sýnýrýndan yapýlan giriþlerle ilgili sorusu üzerine,
Suriyelilerin gelen konusunda hükümetin tamamen
insanî gerekçelerle bir yaklaþým sergilediðini belirtti.
Daha önce Suriye’den gelenleri Yayladaðý ilçesinde
bulunan çadýr þehre yerleþtirdiklerini hatýrlatan Lekesiz, önceki gün 11 kiþinin geldiðini, bunlarýn 7’si nin yaralý olduðunu bildirdi. Yaralýlardan birinin baþýndan vurulduðunu, durumunun aðýr olduðunu
vurgulayan Lekesiz, bir kiþinin de gözünden vurulduðunu, ancak hayatî tehlikesinin bulunmadýðýný
belirtti. Yaralýlarýn tedavilerinin Antakya Devlet
Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) A raþtýrma Hastanesinde devam ettiðini ifade eden Lekesiz, benzer talepler geldiðinde insanî gerekçelerle
yardýmcý olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Lekesiz, bekleyen Suriyelinin bulunmadýðýný söyledi. Hatay / aa
Rumsfeld: Obama,
doðru kararý verdi
n ABD’DE en son eski Baþkan George W.Bush döneminde Savunma Bakaný olarak görev yapan Donald Rumsfeld, eðer þimdiki þartlar yýllar önce oluþsaydý Bush yönetiminin de terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürülmesinde, ABD Baþkaný Barack Obama ile ayný stratejiyi izleyeceðini
söyledi. Rumsfeld, Amerikan haber ajansý The Associated Press’e yaptýðý açýklamada, Obama’nýn, Amerikan özel birliði Navy SEALS’i El Kaide liderinin Pakistan’da saklandýðý eve göndererek doðru karar ver diðini belirtti. Ancak Obama yönetiminin, Bin La din’in öldürülmesinde ne kadar krediyi hak ettiðine
dair bir yorumda bulunmayan Rumsfeld, þunlarý
kaydetti: “Obama yönetimi döneminde meyvesini
verdi. Þundan hiç þüphem yok ki, eðer Baþkan Bush
da Bin Ladin’in yeri konusunda bilgi sahibi olsaydý,
ayný þeyi yapardý”. Rumsfeld, Bin Ladin’in saklandýðý
yerin ortaya çýkarýlmasýný saðlayan, El Kaide hakkýndaki enformasyonun çoðunun, Amerikan Merkezi
Haberalma Teþkilâtý’nýn (CIA), “waterboarding” denilen yöntem de dahil olmak üzere, “geliþtirilmiþ
sorgulama tekniklerini” kullanmasýnýn ardýndan, üç
tutukludan geldiðini belirtti. Washington / aa
Clinton ile Nalbandyan
bölgesel konularý görüþtü
n ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Washington’da Ermenistan Dýþiþleri Bakaný Edvard Nalbandyan ile görüþtü. Bakanlýk Sözcüsü Mark Toner, günlük basýn brifinginde, yapýlan görüþmenin içeriðine
dair bir soru üzerine, görüþmenin samimî bir hava da geçtiðini ve ikili ve bölgesel konularýn gözden geçirildiðini belirtti. Toner, görüþmede Yukarý Karabað’daki durum ve Türkiye ile Ermenistan arasýndaki normalleþme süreci konularýnýn da konuþulduðunu bildirdi. Toner, Clinton-Nalbandyan görüþmesinde, Minsk Grubu’nun Yukarý Karabað meselesiyle ilgili yürüttüðü barýþ süreci, insan haklarý ve demokrasi inþasý ile Türkiye-Ermenistan iliþkilerinin
normalleþmesi konularý dahil olmak üzere, bir dizi
konunun ele alýndýðýný kaydetti. Washington / aa
Amerikan askerinin
ruh saðlýðý bozuluyor
n ABD silâhlý kuvvetlerinin yayýmladýðý bir araþtýrma, Afganistan’daki çatýþmalarýn yoðunluðunun Amerikan askerlerinin ruh saðlýný kötü etkilediðini
ortaya koyuyor. 2010 yazýnda, Afganistan’da bulunmuþ yaklaþýk 911 asker ve 335 deniz piyadesi ile
yapýlan araþtýrmaya göre, Afganistan’daki çatýþmalarýn yoðunluðu Amerikan askerlerinin moralini
bozuyor ve bu askerlerde post travmatik stres bozukluðuna yol açýyor. Post travmatik stres, trafik ve
uçak kazalarý, deprem, sel gibi tabiî afetler, aðýr dayak, iþkence altýnda kalmak, tecavüze maruz kalmak, terörist elinde rehin tutulmak, çok olumsuz
þartlarda toplama kampýnda kalmak, savaþta uzun
süre siperde ya da bombardýman altýnda kalmak
gibi herkes için aðýr stres sayýlacak durumlarda ortaya çýkan bir bozukluk. Afganistan ve Irak’ta, çatýþmalarýn çok yoðun yaþandýðýna iþaret eden araþtýrma, Amerikan askerlerinin sadece yüzde 46’sýnýn
moralinin “orta, iyi veya çok iyi olduðunu” kaydeden araþtýrma, genelde, Afganistan’da veya Irak’ta
cephedeki Amerikan askerinin moralinin bozuk olduðunu belirtiyor. Washington / aa
Y
MAKALE
22 MAYIS 2011 PAZAR
9
‘Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ý nazar olmamalý’
[email protected]
man­ hiz­me­tin­de­ de,­ iç­ti­mâî­ ha­yat­ta­ da,
si­ya­set­te­ de­ “ke­mi­ye­te,­ sa­yý­ya,­ çok­lu­ða,
mad­dî­ gü­ce”­ de­ðil,­ “key­fi­ye­te,­ sa­mi­mi­ye­te,­ih­lâ­sa”­bak­mak­ge­re­kir.­Ýþ­te­bin­ler­ce­ta­ri­hî­ör­nek­le­rin­den­bi­ri­si:
1243­Kö­se­dað­Boz­gu­nu­i­le­Sel­çuk­lu­Dev­le­ti
yý­ký­lýr.­Müs­lü­man­lar­da­ðýl­mýþ,­bir­çok­bey­lik­le­re
ay­rýl­mýþ­týr.­En­bü­yük­ve­en­güç­lü­le­ri­Ka­ra­ma­no­ðul­la­rý­i­le­Ger­mi­ya­no­ðul­la­rý’dýr.­Sel­çuk­lu­mi­ra­sý­na­bun­lar­dan­bi­ri­si­nin­ko­na­ca­ðý­bek­le­nir.­Çün­kü
Ý
za­hi­rî­güç­ve­sa­yý­çok­lu­ðu­bu­nu­ge­rek­ti­ri­yor­du.
Ne­var­ki,­mu­vaf­fa­ki­yet­ve­so­nuç­al­mak,­ço­ðu
ke­re­sa­nýl­dý­ðý­gi­bi­“sa­yý­çok­lu­ðu”­ve­“mad­dî­kuv­ve­te”­gö­re­de­ðil;­ih­lâs­ve­sa­mi­mi­ye­te­bað­lýy­dý.­Ýþ­te­bu­sýr­ra­bi­nâ­nen­bir­uç­bey­li­ði­ve­en­kü­çük­le­ri,­a­ma,­en­ih­lâs­lý­la­rý­Os­ma­no­ðul­la­rý­bay­ra­ðý
düþ­tü­ðü­yer­den­kal­dý­rýp­dal­ga­lan­dýr­dý­a­sýr­lar­ca...
***
Bu­ha­ki­ka­ti,­20.­Lem’a­o­lan­Ýh­lâs­Ri­sâ­le­sin’de­na­za­ra­ve­ren­Be­di­üz­za­man,­ü­mit,­aþk,
þevk­ve­ren­ve­ih­lâ­sý­ka­zan­dý­ran­þu­de­ðer­len­dir­me­yi­ya­par:­
“Ce­nâb-ý­ Hakk’ýn­ rý­za­sý­ ih­lâs­ i­le­ ka­za­ný­lýr;
kes­ret-i­ et­bâ’­ [tâ­bi­ o­lan­la­rýn­ çok­lu­ðu] i­le­ ve
faz­la­ mu­vaf­fa­ki­yet­le­ de­ðil­dir.­ Çün­kü­ on­lar,
va­zi­fe-i­ Ý­lâ­hi­ye­ye­ a­it­ ol­du­ðu­ i­çin,­ is­te­nil­mez,
bel­ki­ba­zen­ve­ri­lir.­E­vet,­ba­zen­bir­tek­ke­li­me
se­beb-i­ne­cat­ [kur­tu­luþ­se­be­bi]­ ve­me­dar-ý­rý­-
za [Al­lah’ýn­ rý­za­sý­na­ ve­si­le]­ o­lur.­ Ke­mi­ye­tin
[sa­yý­ çok­lu­ðu­nun]­ e­hem­mi­ye­ti­ o­ ka­dar­ me­dar-ý­na­zar­ol­ma­ma­lý.­Çün­kü­ba­zen­bir­tek­a­da­mýn­ir­þa­dý,­bin­a­da­mýn­ir­þa­dý­ka­dar­rý­za-yý
Ý­lâ­hî­ye­ me­dar­ o­lur.­ (...)­ Ba­zý­ pey­gam­ber­ler
gel­miþ­ler­ki,­mah­dut­bir­kaç­ki­þi­den­baþ­ka­it­ti­bâ­e­den­ler­ol­ma­dý­ðý­hal­de,­yi­ne­o­pey­gam­ber­lik­va­zi­fe-i­kud­si­ye­si­nin­had­siz­üc­re­ti­ni­al­mýþ­lar.­ De­mek­ hü­ner,­ kes­ret-i­ et­bâ’­ i­le­ de­ðil­dir.
Bel­ki­hü­ner,­rý­zâ-i­Ý­lâ­hî­yi­ka­zan­mak­la­dýr.”­1
Os­man­lý,­i­ma­nýn­dan­ve­ih­lâ­sýn­dan­al­dý­ðý­güç­le
i­lim­ve­tek­no­lo­ji­ye­bi­ne­rek­1683­yý­lý­na­dek,­gür
bir­sa­dây­la­“Al­lah,­Al­lah”­di­ye­rek­ah­lâk­ve­a­da­le­ti,
“i’la-i­ke­li­me­tul­lah”ý­a­na­ga­ye­ya­pa­rak­yay­mýþ­ve
Vi­ya­na­(Av­ru­pa) ka­pý­la­rý­na­ka­dar­da­yan­mýþ­tý.­
Hay­fa­ki,­son­ra­ki­dö­nem­ler­de­ge­ri­le­me­ve
çö­küþ­dev­ri­baþ­gös­ter­di.
Zâ­hi­re­ba­kýl­dý­ðýn­da­bu­nun­se­be­bi­tek­nik­ve
as­ke­rîy­di.­Fa­kat,­me­se­le­nin­psi­ko-sos­yal­de­rin­li­ði­ne­i­nil­di­ðin­de­a­sýl­sâ­i­kýn;­hiç­þüp­he­siz­i­man­ve­ah­lâk­za­a­fýy­la­ih­lâ­sý­yi­tir­mek­ol­du­ðu
far­k­e­di­lir.­Zi­ra,­i­man,­hem­nur,­ý­þýk,­ay­dýn­lýk,
hem­de­kuv­vet­ti.­Ý­man,­ay­ný­za­man­da­“ma­ri­fe­tul­lah”ý­(Al­lah’ý­bü­tün­i­sim­ve­sý­fat­la­rýy­la­bil­me­yi)­ ge­rek­ti­rir.­Fen­da­hil­her­bir­i­lim,­Al­lah’ýn­bir­is­mi­ne­da­ya­nýr.­Þâ­fî­is­mi­nin­te­za­hür­le­ri­ni­kâ­i­nat­ta­o­ku­yan,­týp­ta;­Mu­kad­dir­is­mi­ni
te­cel­li­le­ri­ni­o­ku­yan­i­se­ma­te­ma­tik,­as­tro­no­mi
ve­sâ­ir­i­lim­ler­de­te­rak­kî­e­der.­Ta­rih­ay­ný­za­man­da­bu­na­da­þa­hit­de­ðil­mi?­Müs­lü­man­lar
din­le­ri­ne­sa­rýl­dýk­la­rý­za­man­yük­sel­di­ler.­Din­le­rin­den­u­zak­laþ­týk­la­rý­nis­pet­te­de­ge­ri­le­yip­herc
ü­merc­i­le­mu­sî­bet­le­re­gi­rif­tar­ol­du­lar!
Dipnot:
1- Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, YAN, s. 156.
GSM: 0505 284 32 40
Havalecilik marazý
a­va­le­ci­li­ði­se­ven­bir­hu­yu­muz­var.­Ne
hik­met­se,­ken­di­ö­zel­iþ­le­ri­mi­zi­da­hi­bir
baþ­ka­sý­nýn­yap­ma­sý­bek­len­ti­si­ne­hep­gi­re­riz.­Nef­si­mi­zin­ho­þu­na­git­ti­ði­i­çin,­i­þi­mi­ze
gel­di­ði­i­çin,­biz­zat­doð­ru­dan­bi­zi­il­gi­len­di­ren,
yap­mak­la­mü­kel­lef­ol­du­ðu­muz­bir­çok­i­þi­mi­zi
ço­ðu­za­man­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­e­dip,­ke­na­ra
çe­kil­mek­þek­lin­de­bir­a­lýþ­kan­lý­ðý­mýz­var.
Zo­run­lu­luk­la­rý­mý­zý­gör­mez­lik­ten­gel­mek,
mü­kel­le­fi­yet­le­ri­miz­den­kaç­mak­gi­bi­huy­la­rý­mýz­var...­Zah­met­le­re,­me­þak­kat­le­re­kat­lan­ma­yý­gö­ze­al­ma­ya;­risk­le­ri,­teh­li­ke­le­ri­gö­ðüs­le­me­ye­da­ir­kor­ku­la­rý­mýz­var...­“Ba­na­ne,­baþ­ka­la­rý
dü­þün­sün,­baþ­ka­la­rý­yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­dü­zelt­sin”­gi­bi­ne­me­lâ­zým­cý­yön­le­ri­miz­var...
Hal­buki­ “Hep­ bi­ri­le­ri­ dü­zelt­sin,­ bi­ri­le­ri
yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­yap­sýn,­baþ­ka­la­rý­ta­mir­et­sin...”­ gi­bi­ ha­va­le­ci­ bir­ an­la­yýþ,­ ehl-i­ di­nin
ka­bul­le­ne­ce­ði,­ be­nim­se­ye­ce­ði­ bir­ dav­ra­nýþ
bi­çi­mi­o­la­maz,­ol­ma­ma­lý.
Biz­zat­ye­ri­ne­ge­tir­mek­le­yü­küm­lü­ol­du­ðu­muz­va­zi­fe­le­ri­mi­zi­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­et­me­nin
man­tý­ðý­o­lur­mu?­Kul­luk­va­zi­fe­ve­ve­ci­be­le­ri­mi­zi­bi­ri­le­ri­ne­yük­le­me­nin­bir­i­zah­ta­ra­fý­o­lur
mu?­Al­lah’a­kar­þý­yap­mak­la­yü­küm­lü­ol­du­ðu­muz­mü­kel­le­fi­yet­le­ri­mi­zi­han­gi­an­la­yýþ­la,­han­gi
se­bep­le­baþ­ka­la­rý­na­ha­va­le­e­de­bi­li­riz?
Ha­bi­re­her­þey­den­þi­kâ­yet­çi­o­lu­yo­ruz...­De­vam­e­de­ge­len­sý­kýn­tý­ve­prob­lem­ler­den­müþ­te­kî­o­lup,­dert­yan­ma­yý­çö­züm­zan­ne­di­yo­ruz­ço­ðu­za­man...­Ço­cu­ðu­mu­zun­na­maz­kýl­ma­yý­þý­nýn,­si­ga­ra­i­çip­in­ter­net­ba­ðým­lý­sý­ol­ma­sý­nýn­so­rum­lu­la­rý­ný­hep­baþ­ka­yer­ler­de­a­ra­rýz.­A­i­le­vî
ba­zý­prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ça­re­ve­çö­züm­le­ri­ni­de­baþ­ka­yer­ler­de­a­rar,­a­de­ta­bir­si­hir­li­e­lin
ge­lip­bi­ze­yar­dým­cý­ol­ma­sý­ný­bek­le­riz.
Ço­ðu­za­man­e­hem­mi­yet­siz­ve­kü­çük­gi­bi
gö­rü­nen,­as­lýn­da­ken­di­a­çý­mýz­dan­i­ki­dün­ya­mý­zý­a­lâ­ka­dar­e­den,­ye­ri­ne­ge­tir­mek­le­mü­kel­lef­ol­du­ðu­muz­bü­yük­va­zi­fe­le­ri­ve­so­rum­lu­luk­la­rý­mý­zý­gör­mez­den­ge­li­riz.­A­ma­bi­zi­he­men­hiç­a­lâ­ka­dar­et­me­yen­a­fa­kî­me­se­le­le­re­o
ka­dar­ka­fa­yo­rar,­o­de­re­ce­me­rak­la­sa­rý­lý­rýz
ki...­Bu­du­ru­mun­bir­ne­v'î­a­kýl­sýz­lýk,­bir­çe­þit
di­va­ne­lik­ol­du­ðu­nun­far­ký­na­da­hi­va­ra­ma­yýz.
Söz­ko­nu­su­ha­va­le­ci­lik­o­lun­ca,­ül­fet­ve­gaf­let
sâ­i­kiy­le­ça­re­ve­çö­zü­mü­hep­baþ­ka­mec­ra­lar­da,
baþ­ka­yer­ler­de­a­ra­ma­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­mýz,­bi­zi­ço­ðu­za­man­ol­ma­ya­cak­a­lan­la­ra­sevk­e­der.
Ýn­san­la­rýn­bu­ha­va­le­ci­lik­ma­ra­zýn­dan­is­ti­fa­de
et­me­yi­fýr­sat­bi­len­ba­zý­o­dak­lar,­ba­zý­ki­þi­ve­ku­rum­lar,­ça­re­nin­ken­di­le­rin­de­ol­du­ðu­nun­rek­lâm­la­rý­ný­ya­pa­rak,­in­san­la­rý­ko­lay­ca­kan­dýr­ma
be­ce­ri­si­ni­gös­te­rir­ler.­Prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ye­gâ­ne­çö­züm­ye­ri­nin,­her­tür­lü­dert­ve­ma­ra­zýn
te­da­vi­mer­ke­zi­nin­si­ya­set­ku­ru­mu­ol­du­ðu­na­bir
çok­in­san­i­na­nýr.­Da­ha­doð­ru­su­si­ya­sî­ler,­al­da­tý­cý
ve­cez­be­di­ci­rek­lâm­ve­pro­pa­gan­da­lar­la­mil­le­ti
bu­nok­ta­da­i­nan­dýr­ma­ma­ha­re­ti­ni­gös­te­rir­ler.
Ý­çi­boþ­cez­be­di­ci­nu­tuk­lar­la,­ak­la­ha­ya­le­gel­me­yen­söz­ve­va­ad­ler­le,­mü­ba­lâ­ða­lý­plan­ve
pro­je­ler­le­dert­ve­sý­kýn­tý­lar­dan­bu­na­lan­seç­me­nin­o­na­yý­ný­al­ma­sý­ný­çok­i­yi­be­ce­rir­si­ya­si­ler.
Her­tür­lü­sý­kýn­tý­ve­prob­lem­le­rin­son­bu­la­ca­ðý­ný,­her­tür­lü­söz­ve­va­at­le­rin­ye­ri­ne­ge­ti­ri­le­ce­ði­ni,­ül­ke­nin­a­de­ta­süt­li­man­o­la­ca­ðý­ný­u­ma­rak,­des­tek­ver­di­ði­par­ti­nin­iþ­ba­þý­yap­ma­sý­nýn
ü­ze­rin­den­yýl­lar­geç­ti­ði­hal­de,­he­men­hiçbir­þe­yin­de­ðiþ­me­di­ði­ni,­dert­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­ar­ta­rak
de­vam­et­ti­ði­ni­gö­ren­in­san­lar­ha­yal­ký­rýk­lý­ðý­na
gir­se­ler­de­ya­pa­cak­la­rý­pek­bir­þey­yok­tur­ar­týk.
Hal­bu­ki­prob­lem­ve­sý­kýn­tý­la­rýn­çö­zü­mü
nok­ta­sýn­da­ken­di­miz­den­baþ­la­sak,­biz­zat­so­rum­lu­ol­du­ðu­muz­prob­lem­le­rin­çö­zü­mü­i­çin
e­li­mi­zin­ye­tiþ­ti­ði,­gü­cü­mü­zün­yet­ti­ði­ka­dar
bir­gay­re­tin­i­çi­ne­gir­sek...­Ba­zý­zor­luk­la­rý,­ba­zý
zah­met­ve­me­þak­kat­la­rý­gö­ze­a­la­bil­sek...­Çö­züm­nok­ta­sýn­da­ha­va­le­ci­lik­a­lýþ­kan­lýk­la­rý­mý­zý
terk­e­de­bil­sek...­Baþ­ta­si­ya­set­ku­ru­mu­ol­mak
ü­ze­re­her­ke­se­kar­þý­“hüsn-ü­zan;­a­dem-i­i­ti­mat”­pren­si­bi­çer­çe­ve­sin­de­ha­re­ket­e­de­bil­sek...­Dar­da­i­re­di­ye­ad­lan­dý­rý­lan,­uh­re­vî­ha­ya­tý­mý­zý­il­gi­len­di­ren­so­rum­lu­luk­la­rý­mý­zý­ ye­ri­ne
ge­ti­re­bil­sek...­Ge­niþ­da­i­re­gi­bi­gö­rü­nen,­fa­kat
hiç­de­bi­zi­a­lâ­ka­dar­et­me­yen­a­fa­kî,­lü­zum­suz
ve­za­rar­lý­me­se­le­le­re­bak­ma­sak...­Da­ha­doð­ru,­da­ha­i­sa­bet­li­o­lur­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.
H
Aile ve evlilik üzerine
[email protected]
on­ya­ Si­vil­ Top­lum­ Ku­ru­luþ­la­rý­nýn
se­ki­zin­ci­si­ni­dü­zen­le­di­ði­ “U­fuk­Tu­ru­ Top­lan­tý­la­rý”nýn­ bu­ se­ne­ki­ a­na
ko­nu­su:­ ‘De­ðer­le­rin­Dö­nü­þü­mü­ve­Ah­lâ­kî­çö­zül­me’ ü­ze­ri­ney­di.­
De­ðer­ler,­ De­ðer­le­rin­ O­luþ­ma­sý­ ve­ Dö­nü­þü­mün­de­ A­i­le­nin­ Ro­lü,­ Ça­lýþ­ma­ Ha­ya­týn­da­De­ðer­le­rin­Ye­ri,­Si­ya­set­ve­De­ðer­Ý­liþ­ki­si,­Med­ya,­Hu­kuk,­A­i­le­ko­nu­la­rýn­da­o­tu­rum­lar­ya­pýl­dý.­­
A­i­le­ko­nu­lu­o­tu­rum­da­Doç.­Dr.­Ab­dul­ke­rim­ Ba­ha­dýr,­ Dr.­ Se­min­ Gü­ler­ ve­ Reh­ber­Psi­ko­lo­jik­Da­nýþ­man­Di­lek­Ze­ki­ye­Ka­þýk’ýn­ev­li­lik­ü­ze­ri­ne­su­num­la­rý­ný­din­le­dik.­
Bu­haf­ta­lýk­ya­zý­mý­zýn­baþ­lý­ðý­on­la­rýn­‘A­i­le’­ü­ze­ri­ne­su­num­la­rý­nýn­a­na­ko­nu­su­nu­o­luþ­tu­ru­yor.­
K
þid­de­tin­ sý­ra­dan­laþ­ma­sý,­ ö­zel­ ha­ya­týn­ teþ­hi­ri,­pa­ga­nist­kül­tü­rün­yay­gýn­laþ­ma­sý,­lüks
ha­ya­týn­ ö­zen­di­ril­me­si­ ay­ný­ ev­de,­ ay­ný­ ka­ne­pe­de­ o­tu­ran­ bir­bi­ri­ne­ ya­ban­cý­ fert­le­ri
or­ta­ya­çý­kar­mýþ­tý.­
Bu­ yüz­den­ si­vil­ top­lum­ ku­ru­luþ­la­rý­ yo­ðun­ bir­ þe­kil­de­ ça­lýþ­ma­lý,­ kit­le­ i­le­ti­þim­ a­raç­la­rý­ de­net­len­me­li,­ a­i­le­de­ boþ­ va­kit­le­rin
de­ðer­len­dir­me­si­ ü­ze­ri­ne­ cid­dî­ ça­lýþ­ma­lar
ya­pýl­ma­lýy­dý.
GENÇLER, EVLÝLÝKTEN KORKUYOR
Dr.­Se­min­Gü­ler,­Kon­ya­A­i­le­Des­tek­E­ði­tim­ Mer­ke­zin­de­ hal­ka­ a­çýk­ üc­ret­siz­ da­nýþ­man­lýk­ ça­lýþ­ma­la­rý­ yap­mak­ta.­ Baþ­lý­ðý­mýz­da­ki­ tes­bit­ o­na­ a­it.­ Da­nýþ­man­lýk­ hiz­me­ti­ al­ma­ya­ ge­len­ çift­le­re­ ‘Ne­den­ ev­le­ni­yor­sun?’­ di­ye­ sor­duk­la­rýn­da­ ‘Ev­li­lik­ ya­þým
gel­di’­di­yor­lar­dý.­‘Ne­den­Ay­þe?’­ya­da­‘Ne­den­ A­li?’­ so­ru­su­na­ ver­dik­le­ri­ ‘Çün­kü­ çok
gü­zel,­çün­kü­çok­ya­ký­þýk­lý’­þek­lin­de­ce­vap­lar­sa,­genç­le­rin­ev­li­lik­kri­ter­le­ri­hak­kýn­da­ki­dü­ze­yin­gös­ter­ge­siy­di.­
Ev­de­a­i­le­bü­yük­le­ri­nin­de­söz­sa­hi­bi­ol­du­ðu­‘ge­niþ­a­i­le’­mo­de­lin­den­‘çe­kir­dek­a­i­le’ye­ ge­çiþ,­ prob­lem­le­ri­ bü­yüt­müþ­tü.­ Yol
MODERNÝZM AÝLEYÝ PARÇALIYOR
gös­te­re­cek­ bir­ a­i­le­ bü­yü­ðü­nün­ ek­sik­li­ði,
Kon­ya­ Sel­çuk­ Ü­ni­ver­si­te­si­ Ý­la­hi­yat­ Fa­- genç­le­ri­ al­ter­na­tif­ çö­züm­ler­ ko­nu­sun­da
kül­te­si’nde­Öð­re­tim­Ü­ye­si­o­la­rak­va­zi­fe­si­ni ça­re­siz­bý­rak­mak­tay­dý.­Genç­le­ri­miz­prob­sür­dü­ren­ Ba­ha­dýr,­ ay­ný­ za­man­da­ Genç­le­ri lem­le­ri­ne­çö­züm­bul­ma­da­ha­zýr­lýk­sýz­lar­dý.
Ev­len­dir­me­ve­Me­hir­Vak­fý­Ge­nel­Sek­re­te­- Bul­duk­la­rý­tek­çö­züm­bo­þan­ma­i­di.­
ri.­Ev­le­ne­cek­genç­le­re­mad­dî­des­tek­ya­nýn­Ýþ­te­ bu­ nok­ta­da­ A­i­le­ Da­nýþ­man­lýk­ Hiz­da­ev­li­li­ðe­ha­zýr­lýk­e­ði­tim­le­ri­de­ve­ri­yor­lar. met­le­ri­ö­nem­ka­za­ný­yor­du.­
Doð­ru­su­ böy­le­ bir­ vak­fýn­ var­lý­ðýn­dan­ ha­ber­dar­ol­mak­bi­le­mut­lu­luk­ve­ri­ciy­di!
LÜTFEN BEYLER, EÞLERÝNÝZE
Doç.­Dr.­Ab­dül­ke­rim­Ba­ha­dýr,­mo­dern­DEÐER VERÝN!
leþ­me­nin­en­faz­la­et­ki­yi­a­i­le­ku­ru­mu­ü­ze­Reh­ber­Psi­ko­lo­jik­Da­nýþ­man­Di­lek­Ze­ki­rin­de­ ya­pa­rak,­ bo­þan­ma­la­rý­ art­týr­dý­ðý­ný­ i­- ye­ Ka­þýk­ i­se­ a­i­le­de­ bi­rey­sel­lik­ ü­ze­rin­de
fa­de­et­ti.­Se­kü­ler­ha­yat,­hoþ­gö­rü­ek­sik­li­ði, dur­du.­ Baþ­lýk­ta­ki­ i­fa­de­ o­nun­ sa­lon­da­ki
GÜN GÜN TARÝH
bey­le­re­tav­si­ye­siy­di.
A­i­le,­de­ðer­ü­re­ti­min­de­ve­de­ðer­le­rin­ye­ni­ ne­sil­le­re­ ak­ta­rý­mýn­da­ en­ et­kin­ ku­rum­lar­dan­bi­riy­di.­Bu­nun­la­bir­lik­te­gü­nü­müz­de­bü­yük­prob­lem­ler­ya­þý­yor­du.­
Es­ki­den­ ses­siz­ sa­kin­ ka­dýn­lar­ mak­bul­ken,­ þim­di­ler­de­ er­kek­ler­ ka­dý­nýn­ ko­nuþ­kan,­ha­re­ket­li­ol­ma­sý­ný­is­ti­yor­du.­Ýn­ter­net
ar­ka­daþ­lýk­la­rý­nýn­ yay­gýn­laþ­ma­sý­nýn­ sebep­le­rin­den­bi­ri­de­buy­du.­­
Ar­týk­ de­ðer­ler­ de­ðiþ­miþ­ti.­ Cen­ne­ti­ bi­le
ar­týk­dün­ya­da­ya­þa­mak­is­ti­yor­du­ço­ðu­in­san.­ Ya­lan­cý­ cen­net­ hük­mün­de­ ha­yat­lar
ya­þa­ný­yor­du.­­
Ka­dýn­da­ duy­gu­sal­ ze­kâ­ ön­ plan­day­dý.
Bu­na­ kar­þýn­ er­kek­ler­ ço­ðu­ za­man­ ka­dý­na
de­ðer­li­ ol­du­ðu­nu­ his­set­tir­mi­yor­du.­ Er­ke­ðin­ ka­dý­na­ ver­di­ði­ de­ðer­ öl­çü­sün­de­ ka­dýn
da­ ço­cuk­la­rý­na­ kýy­met­ ve­re­cek­ti.­ “Ba­ba­la­rýn­ço­cuk­la­rý­na­ve­re­cek­le­ri­en­gü­zel­he­di­ye
an­ne­le­ri­ni­sev­mek­tir”­sö­zü­bo­þu­na­de­ðil­di.­
Ken­di­ni­de­ðer­siz­his­se­den­ka­dýn­çö­züm
ü­re­te­mi­yor­du.­De­vam­lý­þi­kâ­yet­et­me­si­nin,
stre­si­nin,­git­tik­çe­do­zu­ar­tan­dep­res­yo­nu­nun­sebebi­de­buy­du.­
Böy­le­bir­or­tam­da­ye­ti­þen­ço­cu­ðun­i­ler­le­yen
yýl­lar­da­ev­li­lik­ten­kork­ma­sý­ga­yet­nor­mal­di.­
Oy­sa­ki­eþ­ler­bir­bi­ri­nin­ha­ya­tý­ný­ko­lay­laþ­týr­ma­ya­ni­yet­len­se­ler­ev­de­ve­rim­li­bir­ze­min­o­lu­þur­du.­Al­lah­da­mad­dî­ma­ne­vî­be­re­ke­ti­ni­bu­be­ra­ber­li­ðin­ü­ze­ri­ne­gön­de­rir­di.­
***
Uz­man­la­rýn­su­num­la­rý­bü­yük­bir­dik­kat­le­iz­len­di.­Bi­ti­min­de­so­ru­lar­ce­vap­lan­dý.­
Du­â­la­rý­mýz­ ev­li­lik­le­rin­ ‘e­be­dî­ ha­yat­ ar­ka­daþ­lý­ðý’­ni­ye­tiy­le­baþ­la­yýp­son­su­za­ka­dar
de­vam­et­me­si­ü­ze­ri­ne.­
Bu­tür­or­ga­ni­zas­yon­la­rýn­ar­ta­rak­de­vam
et­me­si­te­men­ni­siy­le…
lTurhan Celkan
[email protected]
[email protected]
Evlilik hazýrlýklarý
.Þ.­ ru­muz­lu­ o­ku­yu­cu­muz:­ “Evlilik
ha zýr lý ðýn da, söz, tat lý, ni þan ve
düðüne kadar geçen sürede Kur’ân
ve sünnet ýþýðýnda nasýl davranýlmalýdýr?
Helâl dairesinde nasýl hareket edilir? Ölçü ne olmalýdýr?”
Ev­li­lik­ ha­zýr­lýk­la­rýn­dan­ ol­mak­ ü­ze­re­ söz
kes­mek,­tat­lý­ye­mek,­ni­þan­tak­mak­ve­bun­lar­dan­da­ha­ö­nem­li­si­ev­li­lik­ha­zýr­lý­ðý­ya­pan
i­ki­â­i­le­nin­bir­bir­le­ri­ne­sev­gi­ve­me­de­nî­i­liþ­ki­ler­ba­ký­mýn­dan­ya­kýn­laþ­ma­sý,­te­mel­de­ge­le­nek­le­ri­mi­zin­or­ga­ni­ze­et­ti­ði,­i­çi­ni­dol­dur­du­ðu,­ dî­ni­mi­zin­ de­ ge­nel­lik­le­ mu­bah­ gör­dü­ðü­ dav­ra­nýþ­lar­dan­dýr.­ Bu­ tür­ top­lum­sal
dav­ra­nýþ­lar­da,­ iç­le­rin­de­ ha­ram­ un­sur­lar
bu­lun­ma­dýk­ça­dî­nen­sa­kýn­ca­gö­rül­mez­ler.­
Fa­k at­ tö­r en­l er­d e­ ve­ mut­l u­l uk­ pay­l a­þým­la­rýn­da­ þu­ hu­sus­la­ra­ dik­kat­ e­dil­me­li­dir: 1-­ Ýç­ki­ ta­lep­le­ri­ni­ kar­þý­la­mak­tan,­ na­zik­ bir­ üs­lûp­ kul­la­na­rak­ ka­çýn­ma­lý­dýr.­ 2Tö­ren­ler­de­ ve­ eð­len­ce­ler­de­ a­þý­rý­lý­ða­ kaç­ma­ma­ya­ö­zen­gös­ter­me­li­dir.­3-­Ýk­ram­ve
sa­ir­ har­ca­ma­lar­da­ is­raf­tan­ ka­çýn­ma­lý­dýr.
4-­ Ka­dýn­ er­kek­ kar­ma­ bir­ eð­len­ce­ dü­ze­nin­den­ ka­çýn­ma­lý­dýr.­ 5-­ Müm­kün­se­ ka­dýn­la­rýn­ ken­di­ a­ra­la­rýn­da,­ er­kek­le­rin­ de
ken­di­ a­ra­la­rýn­da­ eð­le­ne­bi­le­cek­le­ri­ ze­min
ha­zýr­la­na­bi­lir.­ 6-­ Söz­lü­ler­ ve­ya­ ni­þan­lý­lar
a­ra­sý­ i­liþ­ki­de­ doð­ru­luk,­ dü­rüst­lük,­ sa­mi­mi­yet,­ne­zâ­ket,­if­fet­ve­ha­yâ­e­sas­a­lýn­ma­lý,­ah­lâ­kî­öl­çü­le­rin­dý­þý­na­çý­kýl­ma­ma­lý,­ha­ram-he­lâl­sý­ný­rý­gö­ze­til­me­li­dir.­
Dü­ðün­ yap­ma­dýk­ça­ söz­lü­müz­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­þim­di­lik­bi­zim­nâ­mah­re­mi­miz­dir.
O­na­ne­e­þi­miz­gi­bi­ya­kýn­du­ra­bi­li­riz,­ne­de
ya­ban­cý­mýz­ gi­bi­ u­zak­ du­ra­bi­li­riz!­ Du­ru­þu­mu­zu­tak­vâ­mýz­la­a­yar­la­ma­lý­yýz!­Bu­dö­nem­de­en­bü­yük­ma­ha­ret­ve­im­ti­han­bu­dur!­
-O­na­sev­gi­ve­say­gý­bes­le­ye­ce­ðiz.­Çün­kü
o­ bi­zim­ müs­tak­bel­ e­þi­miz­dir,­ müs­tak­bel
ni­kâh­lý­mýz­dýr,­ e­vi­mi­zin­ müs­tak­bel­ di­re­ði­dir.­ Fa­kat­ bu­ sev­gi­mi­zi­ ve­ say­gý­mý­zý,­ ha­ram­ dav­ra­nýþ­lar­ i­çin­ ma­ze­ret­ say­ma­ya­ca­ðýz.­ Ha­ram­ dav­ra­nýþ­la­rý­ mu­bah­ ve­ meþ­rû
say­ma­mýz­ doð­ru­ ol­maz.­ Ýf­fe­ti­miz­ ve­ nâ­mû­su­muz­ her­ za­man­ sü­sü­müz­dür,­ ziy­ne­ti­miz­dir,­gü­zel­li­ði­miz­dir,­ba­þý­mý­zýn­tâ­cý­dýr!­­­
Söz­lü­mü­ze­ve­ya­ni­þan­lý­mý­za­kar­þý­sev­gi­mi­zi­ ve­ say­gý­mý­zý­ gös­te­ren­ baþ­lý­ca­ î­mân­lý,
iz­zet­li­ ve­ o­nur­lu­ dav­ra­nýþ­la­rý­mý­zý­ þöy­le­ sý­ra­la­ya­bi­li­riz:
1-­ Söz­lü­müz­le­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­la­ o­lan­ i­liþ­ki­le­ri­miz­de­ ha­ram-he­lâl­ sý­ný­rý­ný­ gö­zet­mek,­bu­na­o­nu­da­ik­nâ­et­mek.­
2-­ Söz­lü­müz­le­ ve­ya­ ni­þan­lý­mýz­la­ gö­rüþ­me­le­ri­miz­de­ ü­çün­cü­ bir­ þah­sýn­ ol­ma­sý­ný
is­te­mek­ve­bu­nu­sað­la­mak.
3-­ Söz­lü­mü­ze­ ve­ya­ ni­þan­lý­mý­za­ ver­di­ði­miz­sö­zü­tut­mak,­
4-­Söz­lü­mü­ze­ve­ya­ni­þan­lý­mý­za­ve­fâ­sýz­lýk
yap­ma­mak,­o­nu­al­dat­ma­mak.
5-­ Söz­lü­mü­ze­ ve­ya­ ni­þan­lý­mý­za­ dü­rüst
ve­na­zik­dav­ran­ma­lý­yýz.­
6-­ Muh­te­mel­ an­laþ­maz­lýk­la­rý­ bü­yüt­me­den­ve­baþ­ka­ki­þi­le­re­ta­þý­ma­dan­sað­du­yu­lu
ha­re­ket­e­de­rek­çöz­me­li­yiz.­
7-­Söz­lü­mü­zün­ve­ya­ni­þan­lý­mý­zýn­ku­sur­la­rý­ný­e­leþ­ti­ri­ko­nu­su­yap­mak­tan­ka­çýn­ma­lý­yýz.­O­nu­ha­tâ­sýz­gör­me­me­li,­ha­tâ­la­rý­ný­af­fe­di­ci­ol­ma­lý­yýz.­
8-­Söz­lü­mü­zü­ve­ya­ni­þan­lý­mý­zý­ol­du­ðu­gi­bi
ka­bul­et­me­li­yiz.­Ve­o­nu­ol­du­ðu­gi­bi­sev­me­li­yiz.
9-­Söz­len­me­nin­ve­ya­ni­þan­lan­ma­nýn­bir
ev­li­lik­ va­a­din­den­ i­ba­ret­ ol­du­ðu­nu,­ bir­ ni­kâh­ak­di­ol­ma­dý­ðý­ný­u­nut­ma­ma­lý­yýz.­­
U­nut­ma­ya­lým­ ki,­ söz­len­me­ ve­ya­ ni­þan­lan­ma,­ Ýs­lâm­ hu­ku­kun­da­ ta­raf­la­ra­ bir­ ev­len­me­ mec­bû­ri­ye­ti­ ge­tir­mez.­ Ev­li­lik­ bir­li­ði­ni­ sür­dü­re­me­ye­cek­le­ri­ni­ an­la­yan­ söz­lü­ler­ve­ya­ni­þan­lý­lar,­sö­zü­ve­ya­ni­þa­ný­boz­ma
yet­ki­si­ne­ ve­ hak­ký­na­ sa­hip­tir­ler.­ Söz­ ve­ya
ni­þan­bo­zul­du­ðun­da,­ve­ri­len­he­di­ye­ler­kar­þý­lýk­lý­ o­la­rak­ ge­ri­ ve­ri­lir.­ Kýz­ ta­ra­fý­ al­dý­ðý
meh­ri­i­â­de­e­der.
Söz­lü­lük­ ve­ya­ ni­þan­lý­lýk,­ kýz­ ve­ er­ke­ðe,
ev­li­li­ðin­ he­lâl­ kýl­dý­ðý­ be­râ­ber­ ya­þa­ma­ hak
ve­sa­lâ­hi­ye­ti­ni­de­ver­mez.­Bu­dö­nem­de­ne
ka­dar­kar­þý­lýk­lý­sev­gi,­gü­ven­ve­i­yi­ni­yet­o­lur­sa­ ol­sun;­ kýz­ ve­ er­ke­ðin,­ mah­re­mi­yet
ba­ký­mýn­dan­ bir­bir­le­ri­ne­ –ne­re­dey­se-­ i­ki
ya­ban­cý­gi­bi­ol­duk­la­rý­ve­mah­re­mi­yet­sý­ný­rý­na­dik­kat­et­me­le­ri,­bir­bir­le­ri­ne­kar­þý­sev­gi­le­ri­ni,­ tut­ku­la­rý­ný­ ve­ aþk­la­rý­ný­ mah­re­mi­yet­per­de­si­ar­ka­sýn­dan­ya­þa­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­de­u­nu­tul­ma­ma­lý­dýr.­
A
DUÂ
Ey­Ha­mid-i­Þe­kur!­Ý­man­ve­þü­kür­eh­li­ne,
ço­cuk­la­rý­na­ve­nesl-i­â­ti­si­ne­ha­yýr­lý­ka­pý­lar
aç!­Þer­li­ka­pý­lar­dan­u­zak­ey­le!­Ha­yýr­lý­ya­zý­lar­ yaz!­ Þer­l i­ ya­z ý­l ar­l a­ im­t i­h an­ ey­l e­m e!
Mut­lu­luk­la­rý­ný­ sa­a­de­te­ çe­vir;­ þe­ka­ve­te­ çe­vir­me!­Sa­a­det­le­ri­ni­þük­re­teb­dil­ey­le;­küf­re
tah­vil­ ey­le­me!­ Az­ þü­kür­le­ri­ni­ çok­ say;­ on­lar­dan­ra­zý­ol!­On­la­ra­lüt­fey­le!­Â­min!­
10
22 MAYIS 2011 PAZAR
Papatyalar
Papatyalar gördüm düþümde,
Her biri bir yýldýz gibi o eþsiz güzellerin,
Yeþil halýnýn üstüne mavi çadýrdan düþmüþ.
Ýlmik, ilmik ördüðü; güz yüzlü meleklerin.
«««
Sinmiþti yapraðýna cennetin kokularý,
Hurilerin elinden su içmiþ çiçeklerin.
Melekler kadar saf ve temiz olurmuþ
Meyilli nazarlarý, tutulan dileklerin...
«««
Bir hayalmiþ gördüðüm, heyulâma iþleyen,
Yüzleþince anladým, zýddýyla gerçeklerin.
Bir masal perisinin nur cemali doldurmuþ,
Yýkýk gönül köþkünü, kalender meþreplerin.
49 bin 500 kiþiye bir kütüphane,
122 kiþiye bir kahvehane düþüyor
TÜRKÝYE’DE KÝTAP OKUMA ORANLARI, AFRÝKA ÜLKELERÝNDEN DE AÞAÐIDA. JAPONYA’DA YILDA ORTALAMA 4 MÝLYAR
KÝTAP BASILIRKEN BU RAKAM TÜRKÝYE’DE 23 MÝLYON.
"TÜRKÝYE Okuyor Ben de Okuyorum”
kampanyasýnýn Yürütme Kurulu Koordinatörü Aziz Demir, Türkiye’de 49 bin
500 kiþiye bir kütüphane, 122 kiþiye ise
bir kahvehanenin düþtüðünü belirtti.
TOBO kampanyasýnýn Ýlçe Yürütme
Kurulu Koordinatörlüðünüde yapan Ýlçe Millî Eðitim Þube Müdürü Aziz Demir, Türkiye’deki kitap okuma oranlarýnýn Afrika ülkelerinden de aþaðý olduðuna dikkat çekti. Bazý yabancý ülkelerle
Türkiye arasýndaki kitap-gazete okuma
oranlarýný istatistiki bilgilerle karþýlaþtýran Demir, gazete okuma oranlarýnda
Japonya’nýn yüzde 62’lerde, Alman ya’nýn yüzde 48’lerde, Türkiye’nin ise
sadece yüzde 5’lerde olduðunu belirtti.
MEHMET ÝPÇÝOÐLU
Suya yazýlan hikâye
ESTETÝK hafýzamýzýn silinmez imzasý ve medeniyetimizin harika sanatlarýndan biri olan Ebru Sanatý’nýn en ünlü isimlerinden Fuat Baþar’ýn ebru sergisi Zeytinburnu Kültür ve Sanat
Merkezi’nde sanatseverlerle buluþuyor. Ulusal ve uluslar arasý
dört yüz sergiye imza atan ünlü ebru sanatçýsýnýn 33 çalýþmasý
düzenlenecek olan sergide yer alýyor. Sergi, 20 Haziran’a kadar
sanatseverlerin ziyaretine açýk olacak. Kültür Sanat Servisi
BÝR
KÝTAP
Sarayda
Harem
PROF. Dr. Ahmet Akgündüz’ün kaleminden çýkan ve
Hayat Yayýnlarý tarafýndan basýlan “Sarayda Harem” kitabýnda Tarih boyunca kadýn
meselesine insanlýðýn yaklaþýmý ve Ýslâm Hukuku’nda kadýnýn statüsü; Ýslâm’da ve Osmanlý’da harem ve cariye kavramlarý gibi ve Ýslâm Hukuk’unda bunlarýn hukukî statüleri gibi konular ele alýnýyor.
Y
KÜLTÜR SANAT
Japonya’da bir yýlda ortalama 4 milyar 200 milyon kitap basýldýðýný ifade eden Demir, “Türkiye’de bu rakam 23
milyon. Japonya’da bir yýlda kiþi baþý na düþen kitap sayýsý 25, Fransa’da 7,
Türkiye’de ise bin 289. Türkiye’de
bin 412 kütüphane bulunurken 570
bin kahvehane faaliyette. Ülkemizde
49 bin 500 kiþiye bir kütüphane düþerken 122 kiþiye bir kahvehane düþüyor” diye konuþtu.
Kitap okuma süreleri hakkýnda da
bilgi veren Demir, “Almanya’da kiþi baþýna düþen ortalama günlük okuma sü resi 23 dakikadan 18 dakikaya düþtüðü
için yetkililer telâþlanmaya baþlayýp çeþitli tedbirler almýþlardýr. Ülkemizde bu
oran 15 saniye olmasýna raðmen kimse
ne endiþe duyuyor, ne de tedbir alýyor”
dedi. Demir, Mezitli ilçesi’nde okumayý
yaygýnlaþtýrmak için Cumhurbaþkaný
Abdullah Gül önderliðindeki ‘Türkiye
Okuyor’ kampanyasýný ‘Türkiye okuyor,
Ben de Okuyorum’ diyerek yürütüp çeþitli faaliyetler yaptýklarýný anlattý.
Mezitli Kaymakamý Kamil Kýcýroðlu
ise galanýn sonunda bir deðerlendirme
yaparak Ýlçe Millî Eðitim Þube Müdürü
Demir’in okuma istatistikleri için çizdiði
kara tablonun sadece istatistiklere dayalý
verilerden kaynaklandýðýný söyledi. Kýcý roðlu ülkemizde sayýsal olarak ifade edilemeyecek sözel bir okuma geleneðinin
olduðunu ifade etti. Mersin / cihan
Yeni Nasreddin
Hoca: Rasim Öztekin
TÝYATRO ve sinema sanatçýsý Rasim Öztekin, 52. Uluslararasý Akþehir
Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde Temsili Nasreddin
Hoca’lýk görevini üstlenecek. Bu yýl 52.si düzenlenecek olan Uluslararasý
Akþehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri’nde temsili Nasreddin
Hoca’lýk görevini üstlenecek isim belli oldu. Bu yýl yapýlacak þenlikte
Temsili Hocalýk görevini, Sinema ve tiyatro sanatçýsý Rasim Öztekin
üstlenecek. Akþehir Belediyesi tarafýndan Nasreddin Hoca’nýn hatýrasýna düzenlenen ve bu yýl 52.’si yapýlacak olan Anma ve Mizah
Günleri’nde bu görevi bugüne kadar; Erol Günaydýn, Levent Kýrca,
Ferhan Þensoy, Kadir Çöpdemir, Halit Akçatepe, Emin Olcay, Cenk
Koray gibi birçok isim üstlenmiþti. Öztekin de, “Bu yýlýn Nasreddin
Hoca’sý olarak beni seçtiðiniz için hem size, hem de Akþehir Halkýna
çok teþekkür ediyorum. Daha önce konuk olarak 2 kere Akþehir’e
Nasreddin Hoca Þenliði’ne gelmiþtim. Orada gördüðüm çok güzel bir
þey vardý. Tüm Akþehirliler Nasreddin Hoca gibi göründü bana. Çünkü
hepsinde ayný zekâ pýrýltýsý, ayný espri, ayný nüktedanlýk vardý. Akþehir’e
seneler sonra tekrar geleceðim için ve Nasreddin Hoca olacaðým için çok
keyif aldým, çok teþekkür ederim” diye konuþtu. Recep Bozdað / Ýstanbul
Bu yýl 52.si
düzenlenecek
olan
Uluslararasý
Akþehir
Nasreddin
Hoca Anma ve
Mizah
Günleri’nde
temsili
Nasreddin
Hoca’lýk
görevini
tiyatro ve
sinema
sanatçýsý
Rasim Öztekin
üstlenecek.
Üç boyutlu resim sergisi
KARAMAN Belediyesi Kültür hizmetlerine destek vermeye devam
ediyor. Sanatýn deðiþik dallarýnda çaba gösterenlere yardým ve teþvikçi olan Karaman Belediyesi kabartma fotoðraf tekniði konusunda
ilginç bir resim sergisi açtý. Karamanlý Sanatçý Melike Karaman’ýn
çeþitli konulardaki çalýþmalarýndan oluþan tablolar Karaman Belediyesi sergi salonunda açýldý. Sergide çeþitli konularýn yaný sýra Karaman’ýn tarihî ve turistik mekânlarýnýn yaný sýra kabartmalý olarak çalýþýlmýþ üç boyutlu fotoðraflarý da yer alýyor. Karaman / cihan
Þehrin, kebap, lahmacun ve baklava gibi lezzetlerinin yanýnda kültürel varlýklarýyla da anýlmasýný isteyen Gaziantep Büyükþehir Belediyesi, ünlü Antep hamamlarýnýn gelecek kuþaklara aktarýlmasý için müze projesi baþlattý. FOTOÐRAF: CÝHAN
Gaziantep’in hamamlarý
müzeye taþýnacak
KÜLTÜR ve sanat alanýnda yaptýðý çalýþmalarla adýný duyuran Gaziantep, müzeleri ve tarihî yapýlarý ile adýndan söz ettirmek istiyor. Þehrin kebap,
lahmacun ve baklava gibi lezzetlerinin yanýnda kültürel varlýklarýyla da anýlmasýný isteyen Gaziantep
Büyükþehir Belediyesi, ünlü Antep hamamlarýnýn
gelecek kuþaklara aktarýlmasý için müze projesi baþlattý. Cam Müzesi, Savaþ Müzesi, Mutfak Müzesi gibi ilginç müzeleri yenisini ekmek isteyen Gaziantep
Büyükþehir Belediyesi çalýþma baþlattý. Yeni proje
çerçevesinde gündeme aldýðý Hamam Müzesi, Çocuk Müzesi, Sanayi Müzesi, Tabak Müzesi, Folklor
ve Ekoloji Müzesi’ni hayata geçirmek için alt yapý
çalýþmalarýnýn baþladýðýný ifade eden Gaziantep Büyükþehir Belediye Baþkaný Asým Güzelbey, “Gaziantep’in kültürel deðerlerini ortaya çýkarmaya çalýþýyoruz.” dedi. Gaziantep’in bir kültür ve turizm þehri olmasý için büyük çaba gösterdiklerini belirten Güzel-
BULMACA
Hazýrlayan: Erdal Odabaþ ([email protected])
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bey, insanlarýn Gaziantep’e gelmeleri için bir sebeplerinin bulunmasý gerektiðini söyledi.
Bu doðrultuda Gaziantep’teki kültürel ve tarihî
yapýlarýn zaten bulunduðunu ve kendilerinin bunlarý restore ederek gün yüzüne çýkardýklarýný hatýrlatan Güzelbey, þu bilgileri verdi: “Ýnsanlar Gaziantep’e artýk sadece lahmacun, kebap ve baklava
yemeye gelmez. Biz onlarýn Gaziantep’e daha çok
gelmesi, daha çok para býrakmasý ve memnun ayrýlmasý için birçok etkinlikler, çalýþmalar ve projeler yapýyoruz. Bunlardan birisi de müze projeleridir. Bugün cumhuriyet tarihinin en büyük Mozaik
Müzesi’ni yaptýk.” Özellikle Gaziantep’in hamamlarýnýn meþhur olduðunu ve bu doðrultuda bir hamam müzesinin olmasý gerektiðini ifade eden Güzelbey, hamamlarýn daha ileri tarihlere ve kuþaklara ulaþmasý için müzenin yapýlmasýna karar verdiklerini belirtti. Gaziantep / cihan
SOL­DAN­SA­ÐA­—­1. Kendi iç âlemine bakma, nefsini kontrol altýna alma, Allah tarafýndan
sürekli denetlendiðine inanma. - Rusya'da bir nehir. 2.­Mermerde sert ve damarlý tabaka. - Kayakta dengeyi veya hýzý saðlamak, beyzbol, hokey, kriket gibi sporlarda itmek veya vurmak amacýyla kullanýlan sopa. 3.­Ölmüþ bir kimsenin devam etmekte olan manevî kuvvet ve kudreti. Lantanýn simgesi. 4.­Vergi toplamakla görevli kimse. - Dairelerde, iþ yerlerinde bazý para iþlerine
bakan görevli. 5.­Arapçada incir. - Konteyner taþýmacýlýðý için özel olarak yapýlan gemi. 6.­Sahiplik, maliklik. - Eli açýk cömert kimseler. 7.­Kullandýðýmýz alfabenin yirminci harfinin adý. - Bir ko nuda direnme, ayak direme, diretme. - Kelime baþýnda kullanýlan olumsuzluk anlamý veren ek.
8.­Kekik ve mercan köþkün yapýsýnda bulunan, antimikrobiyal özelliði olan esansiyel bir yað asidi. - Varlýklarý yaratan, onlara biçim veren, onlarý þekillendiren Allah (c.c.). 9.­Artvin iline baðlý ilçelerden biri. - Kenarlarý aðaçlarla kaplý yol. 10.­Seçkinler meclisi. - Sesli olarak söylenen veya
müzik aracýlýðýyla çalýnan serbest biçimli müzik parçasý.
YU­KA­RI­DAN­A­ÞA­ÐI­YA­—­1.­Mertebeler, basamaklar. - Genellikle cümle sonlarýnda çeþitli
anlamlarda kullanýlan ünlem. 2.­Umumî olma hali, umumilik, bir þeyin herkese ait olmasý, genellik. 3.­Bir anlaþma, sözleþme veya isteðin yerine getirilmesini saðlamak için güvence olarak ele
geçirilen kimse. - Ýhlas Haber Ajansý'nýn kýsasý. 4.­Asya'da bir göl. - Turunçgillerden, 3-5 metre
yüksekliðinde, kýþýn yapraklarýný dökmeBÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI
yen, beyaz çiçekli bir aðaç. 5.­Birine karþý
duyulan öç alma isteði, garaz. - Kuzeyde
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bir ilimiz. 6.­Herþeyi hakkýyla bilen Al- 1 R U Y Ý Z E M Ý N Ö H A
lah. - Kalýn biçilmiþ uzun tahta. 7.­Kýna 2 O L A B Ý L Ý R A K U R
ma, üzüntü, nefret bildiren bir söz. 8.
3 M U K A V E M E T E R A
Sonsuzluk, bakilik. - Cam kaplarýn dibinde oluþan tortu. 9.­Gümüþ balýðý. 10. 4 A H A R E M E M A T U F
Mera bitkisi. - Mor hale gelen, morar- 5 N Ý L T R E Y A R Ý C A
mýþ olan. 11.­Þiddetli ishal ve kusmalarla 6 O Y A K R L U T U F A T
kendini gösteren, çok bulaþýcý, salgýn ve 7 V E N E D Ý K A M A R E
öldürücü bir hastalýk. - Yüksek, yüce. 8 A T A S A M A N A N A S
12.­Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný 9 S A
N E H Ý R T R AM A
ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini
10 U S A R A Z I K Z Þ Ý N
inceleyen bilim. - Bir besin maddesi.
Y
ÇEVRE
22 MAYIS 2011 PAZAR
Dünyayý tüketerek deðil,
paylaþarak kurtarmalýyýz
Yeþil kitap ve
yeþil camiler
a­sým­a­yýn­da­ Av­ru­pa­Par­la­men­to­sun­da­(AP)
“Ýs­lâm­ve­Çev­re”­ ko­nu­lu­bir­kon­fe­rans­ya­pýl­mýþ.­Kon­fe­ra­sa­ka­tý­lan­Müs­lü­man­en­te­lek­tü­el­ler,­Kur’ân’ýn­“en­ye­þil­ki­tap­lar­dan”­bi­ri­ol­du­ðun­da­it­ti­fak­et­miþ­ler.­Ko­nuþ­ma­cý­lar­dan­Ýs­lâ­mî­E­ko­lo­ji­ve
Çev­re­Bi­lim­le­ri­Vak­fý­Baþ­ka­ný­Faz­lun­Ha­lid,­“Ca­mi­le­ri­miz­ön­ce­ye­þil­ol­ma­lý.­Müs­lü­man­lar­gün­de­beþ­de­fa
ab­dest­a­lý­yor,­ya­ni­su­i­le­çok­iç­li-dýþ­lý­bir­me­de­ni­yet­Ýs­lâm.­Ýlk­a­dým­lar­dan­bi­ri­bu­ra­dan­baþ­la­ya­bi­lir.­Su­yun
ca­mi­ler­de­ta­sar­ruf­lu­kul­la­nýl­ma­sý­gi­bi”­de­miþ.1
E­vet­na­zil­o­lan­ilk­a­yet­“O­ku”­ 2 ol­du­ðu­gi­bi,­i­kin­ci
su­re­nin â­ye­ti­de­“El­bi­se­ni­te­miz­tut”­ 3 em­ri­dir.­Yi­ne,­“Ey­A­de­moð­lul­la­rý!­Her­mes­cid­de­gü­zel­ve­te­miz­el­bi­se­le­ri­ni­zi­gi­yin”­ 4 di­ye­bu­yur­mak­ta­dýr­Yü­ce
Al­lah.­Mer­hum­Ýb­ra­him­Ca­nan­Ho­ca­bu­ko­nu­i­le
il­gi­li­þun­la­rý­yaz­mýþ:­“A­ðaç­mef­hu­mu­nu­zi­hin­ler­de
can­lý­tut­ma­ga­ye­si,­â­yet-i­ke­ri­me­nin­a­na­he­def­le­ri
a­ra­sýn­da­yer­a­lýr.­A­ðaç­la­il­gi­li­â­yet­ler,­ilk­sû­re­ler­den
son­sû­re­le­re­ka­dar­Kur’ân’ýn­her­ta­ra­fýn­da­mu­va­ze­ne­li­bir­þe­kil­de­ser­pil­miþ­tir.­Kur’ân-ý­Ke­rim’i­an­la­ya­rak­o­ku­yan­bir­kim­se­nin­zih­nin­de­a­ðaç­i­ma­jý­ný
her­an­can­lý­tu­tar.­Böy­le­ce­a­ða­cýn­iç­ti­maî­ve­me­de­nî­ha­yat­ta­ki­e­hem­mi­ye­ti­ni­can­lý­ve­ca­zip­bir­þe­kil­de
gö­rüp,­an­la­yan­mü’min­a­ðaç­di­ki­mi­ne­bü­yük­bir
þevk­ve­ih­ti­yaç­du­yar.”­5
Hay­van­la­rýn­de­ðe­ri­ni­ve­i­ba­det­te­bi­rer­ar­ka­daþ­ol­du­ðu­nu­da,­þu­â­yet­ten­an­lý­yo­ruz:­ “Yer­de­yü­rü­yen
hay­van­lar­ve­ka­nat­la­rýy­la­u­çan­kuþ­lar­da­an­cak­si­zin
gi­bi­bi­rer­top­lu­luk­lar­dýr­ (üm­met).”­ 6 Bir­in­sa­nýn­bü­tün­mah­lu­ka­tý­i­ba­det­te­bi­rer­ar­ka­daþ­o­la­rak­al­gý­la­ma­sý­çok­ö­nem­li­ter­bi­ye­dir.­Böy­le­bir­in­san,­hay­van
ve­ya­hut­a­ðaç­far­k­et­mez­hiç­bi­ri­si­ne­za­rar­ve­re­mez.
Do­la­yý­sýy­la­sa­de­ce­Müs­lü­man­la­rýn­de­ðil,­bü­tün
dün­ya­in­san­la­rý­nýn­bu­öð­re­ti­ye­þid­dit­le­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Çün­kü­in­san­lý­ðýn­mad­dî­ve­ma­ne­vî­kur­tu­lu­þu
bu­na­bað­lý­dýr.­Yok­sa­bu­ha­ris­in­san­ken­di­“be­þi­ði”­ve
“ge­mi­si”­o­lan­bu­dün­ya­yý­ba­þý­na­yý­ka­cak­týr.­Ni­te­kim
Ce­nâb-ý­Al­lah,­Kur’ân-ý­Ke­rim­de­“Ýn­san­la­rýn­el­le­riy­le­iþ­le­miþ­ol­duk­la­rý­yü­zün­den­ka­ra­da­ve­de­niz­de­fe­sad­çýk­tý”­­7 di­ye­bu­yur­mak­ta­dýr.­
E­vet,­Kur’ân­ye­þil­ki­tap,­fa­kat­biz­ler­ye­te­rin­ce­ku­ral­la­rý­na­uy­ma­dý­ðý­mýz­gö­rü­lü­yor.­“Ca­mi­le­ri­miz­ön­ce­lik­le­ye­þil­ol­sun”­te­men­ni­si­ne­ge­lin­ce­ka­týl­ma­mak­müm­kün­de­ðil.­Ca­mi­le­rin­te­miz­li­ði­ko­nu­sun­da­A­ra­bis­tan’da,­Mek­ke,­Me­di­ne­a­ra­sýn­da­ki­yol­gü­zer­gâ­hýn­da
ve­zi­ya­ret­ca­mi­le­ri­nin­dý­þýn­da­prob­lem­ol­du­ðu­gö­rül­mek­te­dir.­Ül­ke­miz­de­de­bir­ký­sým­ca­mi­le­ri­miz­þu
yön­le­riy­le­ye­þil­lik­ö­zel­lik­le­ri­ni­kay­be­di­yor­lar.­Bi­rin­ci­si;
ab­dest­yer­le­ri­nin­te­miz­li­ði­ko­nu­su.­
Ý­kin­ci­si;­ ý­sýn­ma­ko­nu­sun­da.­Ö­zel­lik­le­yaz­ay­la­rýn­da
kli­ma­lar­la­ca­mi­ler­nor­ma­lin­ü­ze­rin­de­so­ðu­tu­lu­yor.
Dý­þa­rý­dan­ca­mi­nin­i­çe­ri­si­ne­gi­ril­di­ði­za­man­on-on­beþ
de­re­ce­dü­þük­bir­ý­sýy­la­kar­þý­la­þý­lý­yor.­Bun­dan­do­la­yý
ba­zý­ca­mi­ler­de­bi­rin­ci­saf­ta­na­maz­kýl­mak­müm­kün
de­ðil­dir.­Bu­ko­nu­da­ca­mi­gö­rev­li­le­ri­nin­u­ya­rýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­dü­þü­nü­yo­rum.­
Ü­çün­cü­sü;­dýþ­ý­þýk­lan­dýr­ma.­Bu­ko­nu­da­da­ba­zý­ca­mi­ler­de­çok­a­þý­rý­ya­gi­dil­di­ði­ni­gö­rü­yo­ruz.­
Dör­dün­cü­sü; gü­rül­tü.­Çok­kü­çük­ba­zý­ca­mi­ler­de
da­hi­iç­mik­ro­fon­kul­lan­mak­ve­yük­sek­ses­le­gü­rül­tü
kir­li­li­ði­ne­se­bep­o­lun­mak­ta­dýr.­Hat­ta­ba­zý­ca­mi­ler­de
na­maz­lar­da­tek­sý­ra­ol­sa­da­hi­ba­zý­i­mam­lar­a­lýþ­kan­lýk
ha­li­ne­ge­tir­dik­le­ri­i­çin,­he­men­ya­ka­mik­ro­fo­nu­nu­ta­kýp­öy­le­na­maz­kýl­dý­rý­yor.­
Ýs­tan­bul­Sü­ley­ma­ni­ye’de­ba­zen­ya­rým­saf­o­lan­bir
ca­mi­de­i­ma­nýn­mih­ra­ba­ký­yam­da,­rü­kû­da­ve­sec­de­de
se­si­nin­du­yul­ma­sý­i­çin­üç­ta­ne­mik­ro­fon­yer­leþ­tir­di­ði­ni­gö­rün­ce­þa­þýr­mýþ­tým.­Bir­de­fa­sýn­da­Ýs­tan­bul­Ak­sa­ray’da­bir­ca­mi­de­ya­ban­cý­bir­mi­sa­fi­rim­le­dý­þa­rý­da­Cu­ma­na­ma­zý­kýl­mýþ­tým.­Dýþ­mik­ro­fon­so­nu­na­ka­dar­a­çýk­tý,­cid­dî­ra­hat­sýz­lýk­ver­di­ði­i­çin,­mi­sa­fi­rim­tep­ki­ve­re­rek­tes­bih­çek­me­den­çýk­mak­zo­run­da­kal­mýþ­tý.­Bu
hal­de­þu­nu­söy­le­ye­bi­li­riz:­Din­gö­rev­li­le­ri­nin­çev­re­ko­nu­la­rýn­da­bil­gi­len­di­ril­me­le­ri­ge­re­kir.­
K
TEMA VAKFI’NIN KURUCUSU HAYRETTÝN KARACA: ‘’ESKÝSÝNÝ AT YENÝSÝNÝ AL” DÝYORLAR. ANCAK ÞU BÝLÝNMELÝDÝR KÝ, YAÞAMAK ÝÇÝN YAÞATMAK ZORUNDAYIZ. DÜNYAYI TÜKETEREK DEÐÝL, PAYLAÞARAK KURTARMALIYIZ.
TÜRKÝYE E­roz­yon­la­Mü­ca­de­le,­A­ðaç­lan­dýr­ma­ve
Do­ðal­Var­lýk­la­rý­Ko­ru­ma­­Vak­fý­nýn­(TE­MA) ku­ru­cu­su­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca,­‘’(Es­ki­si­ni­at­ye­ni­si­ni­al)­ di­yor­lar.­An­cak­þu­bi­lin­me­li­dir­ki,­ya­þa­mak­i­çin­ya­þat­mak­zo­run­da­yýz.­Dün­ya­yý­tü­ke­te­rek­de­ðil,­pay­la­þa­rak­kur­tar­ma­lý­yýz’’­de­di.­ Ak­de­niz­Ü­ni­ver­si­te­si­(A­Ü)
ta­ra­fýn­dan­bu­yýl­14’ün­cü­sü­dü­zen­le­nen ‘’U­lus­la­ra­ra­sý­Genç­lik­Þen­li­ði’’ kap­sa­mýn­da­ger­çek­leþ­ti­ri­len
‘’Çev­re’’ ko­nu­lu­top­lan­tý­nýn­ko­nu­ðu­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca­ol­du.­A­Ü­Rek­tö­rü­Prof.­Dr.­Ýs­ra­fil­Kurt­cep­he­ ve­ çev­re­ci­ genç­le­rin­ iz­le­di­ði­ kon­fe­rans­ta­ ko­nu­þan­Hay­ret­tin­Ka­ra­ca,­her­in­sa­nýn­ya­þa­mak­is­te­di­ði­ni,­ ya­þa­mak­ i­çin­ i­se­ her­ þe­yi­ ya­pa­bil­di­ði­ni,
in­san­lar­ ha­riç­ bü­tün­ can­lý­la­rýn­bir­bir­le­rin­den­ya­rar­la­na­rak­ya­þa­dý­ðý­ný­be­lirt­ti.
‘’Ken­di­ken­di­mi­zin­ka­ti­li­yiz’’­di­yen­Ka­ra­ca,­‘’Gü­nü­müz­de­ih­ti­ya­cý­mý­zýn­ü­ze­rin­de­tü­ke­ti­yo­ruz.­ (Es­ki­si­ni
at­ye­ni­si­ni­al) di­yor­lar.­An­cak­þu­bi­lin­me­li­dir­ki­ya­þa­mak­i­çin­ya­þat­mak­zo­run­da­yýz.­Dün­ya­yý­tü­ke­te­rek
de­ðil,­pay­la­þa­rak­kur­tar­ma­lý­yýz.­Ýh­ti­ya­cý­mýz­dan­faz­la­sý­ný­tü­ket­me­me­li­yiz.­Ye­ni­bir­pay­laþ­ma­dü­ze­ni­ne­ih­ti­yaç­var’’­de­di.­2010­yý­lýn­da­dün­ya­da­si­lâh­lan­ma­i­çin
1­tril­yon­307­mil­yar­do­lar­har­can­dý­ðý­na­dik­ka­ti­çe­ken­Ka­ra­ca,­bu­yýl­si­lah­lan­ma­i­çin­1­tril­yon­800­mil­yar­do­lar­har­ca­na­ca­ðý­ný,­bu­ka­dar­çok­si­lâ­hýn­ne­i­þe
ya­ra­dý­ðý­ný­kim­se­nin­bil­me­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.
Dün­ya­ba­rý­þý­nýn­A­na­do­lu’da­baþ­la­ya­ca­ðý­ný­an­la­tan­Ka­ra­ca,­þöy­le­ko­nuþ­tu: ‘’Tür­ki­ye’de­ca­na­var
gi­bi­bir­genç­lik­ye­ti­þi­yor.­Bu­a­maç­la­mi­ni­TE­MA’yý­kur­duk.­Yav­ru­TE­MA’cý­la­rýn­do­ða­ko­nu­sun­da­ki­bil­gi­le­ri­ve­i­nanç­la­rý­çok­i­yi.­Mi­nik­ço­cuk­lar­ba­ðým­lý­de­ðil.­Ken­di­i­ra­de­le­ri­var.­Dün­ya­ba­rý­þý­nýn­te­me­li­ni­bu­gün­kü­genç­lik­a­ta­cak,­bu­gü­nün
genç­le­ri­ne­gü­ve­ni­yo­rum.­Bi­linç­li,­ge­le­ce­ði­i­yi­gö­ren
bir­genç­lik­ye­ti­þi­yor.­Ba­rýþ­on­lar­la­ge­le­cek.’’
Ka­ra­ca,­or­man­la­rýn­yüz­de­60’ý­nýn­ka­ðý­da­git­ti­ði­ni,
kâ­ðý­da­o­lan­ta­lep­le­rin­art­ma­sý­dolayýsýyla­her­ge­çen
gün­da­ha­faz­la­or­ma­nýn­yok­ol­du­ðu­nu­kay­det­ti.
GOLF SAHALARI VE TARIM
Golf sahalarýnýn zararlarýna da deðinen Karaca, þunlarý söyledi: ‘’Dünyada yeni golf
sahalarý artýk geliþmiþ ülkelerde deðil geri
kalmýþ ülkelerde yapýlýyor. Dünyadaki bütün golf sahalarýnýn yýllýk tükettiði su miktarý 9 milyar 25 milyon metreküptür. Dünyadaki tüm tarým alanlarýnýn sulanmasý için de 9 milyar 25 milyon metreküp suya
ihtiyaç var. Golf sahalarýnýn bir dönümü için yýlda 9 kilo ilaç kullanýlýyor. Tarým alanýnýn bir dönümü için ise 1,35 kilo ilaç kullanýlmaktadýr. Golf sahalarýnýn ne kadar çok
su ve ilâç tükettiðini bu rakamlardan görebilirsiniz.’’ Hayrettin Karaca’nýn konuþmasýnýn ardýndan, Antalya Kültür Merkezi yanýnda Rektör Kurtcephe’nin de katýlýmýyla
fidan dikimi yapýldý. Antalya /aa
TEMA Vakfý kurucusu Hayrettin Karaca
Düden Gölü’nün kuþlarý yuvalarýna dönüyor
TÜZ Gö­lü­Hav­za­sý’nda­bu­lu­nan­ve­3­yýl­ön­ce­ta­ma­men­ku­ru­yan­Dü­den­Gö­lü’nde­tabiî­ha­yat,­son­za­man­lar­da­et­ki­li­o­lan
ya­ðýþ­lar­la­bir­lik­te­tek­rar­can­lan­ma­ya­baþ­la­dý.­Ku­lu­Be­le­di­ye
Baþ­ka­ný­Ah­met­Yýl­dýz,­il­çe­ye­5­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­ta­ki­Dü­den
Gö­lü’nün,­fla­min­go­la­rýy­la­ün­lü­ol­du­ðu­nu­söy­le­di.­Gö­lün­3­yýl
ön­ce­ta­ma­men­ku­ru­ma­sýy­la­bir­lik­te,­bu­ra­da­ya­þa­dý­ðý­ya­da
ko­nak­la­dý­ðý­tes­bit­e­di­len­175­kuþ­tü­rün­den­ço­ðu­nun­gö­le
gel­me­di­ði­ni­i­fa­de­e­den­Yýl­dýz,­son­dö­nem­ler­de­ar­tan­ya­ðýþ­lar­la­bir­lik­te­gö­lün­ye­ni­den­can­lan­ma­ya­­baþ­la­dý­ðý­ný­di­le­ge­tir­di.­Göl­de­ki­su­mik­ta­rý­ný­art­tý­ðý­ný­a­çýk­la­yan­Yýl­dýz,­‘’Ýl­çe­mi­ze­2011­yý­lý­nýn­sa­de­ce­Ma­yýs­a­yý­nýn­ilk­on­beþ­gü­nün­de­met­re­ka­re­ye­46,9­ki­log­ram­ya­ðýþ­düþ­tü.­Geç­ti­ði­miz­yýl­Ma­yýs­a­yýn­da­i­se­31,6­ki­log­ram­ya­ðýþ­düþ­müþ­tü’’­de­di.­Þeh­rin­ka­na­li­-
IÐDIR’IN Tuzluca­ilçesinde­bulunan­Aras­Kuþ
Araþtýrma­ve­Eðitim­Merkezi’nde­son­6­yýl­içinde
20­bin­kuþ­halkalanarak­tekrar­doðaya­býrakýldý.
Kafkas­Üniversitesi,­Kuzey­Doða­Derneði­ve­Iðdýr
Çevre­ve­Orman­Müdürlüðü­­tarafýndan­ortaklaþa
yapýlan­ve­Aras­Nehri­havzasýndaki­kuþlarý­tespit
etmek­amacýyla­kurulan­Aras­Kuþ­Araþtýrma­ve
Eðitim­Merkezi’nde­2006­yýlýndan­bu­yana­20­bin
kuþun­ halkalandýðý­ belirtildi.­ Kuzey­ Doða
Derneði’nden­halkalama­uzmaný­Biyolog­Sedat
Ýnak,­bu­yýl­12­Mart’tan­itibaren­ilkbahar­göçünü
takip­için­araþtýrma­merkezinde­kamp­kurduklarýný­belirterek­þu­ana­kadar­89­farklý­türden­3­bin
100­kuþun­halkalandýðýný­kaydetti.­­Iðdýr/ aa
Kýnalý keklikler
tabiata býrakýldý
AFYONKARAHÝSAR Þu­hut­Ký­na­lý­Kek­lik­Ü­ret­me
Ýs­tas­yo­nu’nda­ü­re­ti­len­500­ký­na­lý­kek­lik,­Ka­zan’da
ta­bi­a­ta­sa­lýn­dý.­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­Do­ða
Ko­ru­ma­Ve­Mil­lî­Park­lar­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðün­den
ya­pý­lan­a­çýk­la­ma­ya­gö­re,­‘’2011­yý­lý­Do­ða­ya­Kek­lik­Ve
Sü­lün­Yer­leþ­tir­me­Ey­lem­Prog­ra­mý’’ çer­çe­ve­sin­de
Af­yon­ka­ra­hi­sar­Þu­hut­Ký­na­lý­Kek­lik­Ü­ret­me­Ýs­tas­yo­nu’ndan­An­ka­ra­Ýl­Çev­re­ve­Or­man­Mü­dür­lü­ðü’ne
ve­ri­len 500­ a­det­ ký­na­lý­ kek­lik,­ ta­biî­ ha­yat­ or­ta­mý
o­lan­ An­ka­ra’nýn­ Ka­zan­ il­çe­si­ne­ bað­lý­ Dað­ya­ka
Kö­yü’nde,­ ta­bi­a­ta­ bý­ra­kýl­dý.­ Kek­lik­le­rin­ ha­yat­ a­lan­la­rý­na­ sa­lýn­ma­sý­ i­çin­ dü­zen­le­nen­tö­ren­de­ko­nu­þan­Çev­re­ve­Or­man­Ba­kan­lý­ðý­Müs­te­þar­Yar­dým­cý­sý­Mus­ta­fa­El­de­mir,­yan­lýþ­ta­rým­sal­i­lâç­la­ma
ve­bi­linç­siz­av­cý­lýk­gi­bi­se­bep­ler­le­ nes­li­ tü­ken­mek­te­ o­lan­ kek­lik­ler­ i­çin­ bü­yük­ öz­ve­riy­le­ ça­lýþ­týk­la­rý­ný­i­fa­de­et­ti.­­Ankara / aa
KUÞLAR YUVAYA DÖNÜYOR
Fla­min­go­la­rýn­ bu­ yýl­ gö­lü­ terk­ et­me­dik­le­ri­ni­ bil­di­ren
Yýl­dýz,­ göl­de­ki­ su­ se­vi­ye­si­nin­ art­ma­sý­nýn­ ar­dýn­dan,­ da­ha
ön­ce­göl­de­ba­rý­nan­ ‘’Dik­kuy­ruk’’­ gi­bi­nes­li­tü­ken­me­teh­li­ke­si­o­lan­da­ha­bir­çok­kuþ­tü­rü­nün­Dü­den­Gö­lü­çev­re­sin­de­ gö­rül­me­ye­ baþ­la­dý­ðý­ný­ be­lirt­ti.­ Dü­den­ Gö­lü’nün­ göç
dö­ne­min­de­ pek­ çok­ kuþ­ tü­rü­ i­çin­ ö­nem­li­ bir­ ba­rý­nak­ ol­du­ðu­nu­a­ným­sa­tan­Yýl­dýz,bün­ye­sin­de­yüz­ler­ce­ku­þu­bes­le­yen­Dü­den­Gö­lü’nün­ta­ný­tý­mý­nýn­ye­ter­li­bir­þe­kil­de­ya­pý­la­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­te­rek­ gö­lün­ ta­ný­tý­mý­nýn­ ya­pýl­ma­sý­ i­çin­ ge­rek­li­ ça­lýþ­ma­la­rý­ ya­pa­cak­la­rý­ný­ ve­ gö­lün­ kuþ­ göz­lem­ci­li­ði
tu­riz­mi­ne­ka­zan­dý­rý­la­ca­ðý­ný­söy­le­di.­­Kulu / aa
Mersin balýklarý nehirle buluþtu
SAKARYA’NIN Ka­ra­su­il­çe­sin­de­dü­zen­le­nen­tö­ren­le­2­bin­300­yav­ru­Mer­sin­ba­lý­ðý
Sa­kar­ya­Neh­ri’ne­bý­ra­kýl­dý.­ Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­(BM)­Gý­da­ve­Ta­rým­Ör­gü­tü’nden­(FA­O)­a­lý­nan­des­tek­le­2008­yý­lýn­da­baþ­la­tý­lan­ça­lýþ­ma­lar­kap­sa­mýn­da,­A­mas­ya’da­DSÝ’ye­a­it
A­mas­ya­Ye­di­kýr­Su­Ü­rün­le­ri­Ü­re­tim­Ýs­tas­yo­nu’nda­ye­tiþ­ti­ri­len­ba­lýk­lar­ne­hir­ler­le­bu­luþ­tu­rul­ma­ya­baþ­lan­dý.­2­ki­lo­yu­mur­ta­dan­ü­re­ti­len­57­bin­‘’Ka­ra­ca’’­ve­‘’Siv­riþ­ka’’­tü­rü
Mer­sin­ba­lýk­la­rýn­dan­2­bin­300’ü­nün­neh­re
bý­ra­kýl­ma­sý­do­la­yý­sýy­la­Tuz­la­Kö­yün­de­bir
tö­ren­dü­zen­len­di.
Ka­ra­su­Kay­ma­ka­mý­Mu­rat­Du­ru,­in­san­la­rýn­ya­þa­dýk­la­rý­çev­re­yi­en­i­yi­þe­kil­de­ko­ru­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­Du­ru,­‘’Çev­re­yal­nýz­ca
do­ða­ve­ye­þil­lik­ten­i­ba­ret­de­ðil. Su­la­rý­mý­zý
da­ko­ru­ma­lý­yýz.­Bu­nun­i­çin­he­pi­miz­ça­ba
har­ca­ma­lý­yýz.­ Pro­je­de­ yer­ a­lan­ her­ke­se
te­þek­kür­e­di­yo­rum.­Bu­pro­je­nin­il­çe­miz­-
de­ uy­gu­lan­ma­sýn­dan­ da­ mut­lu­luk­ du­yu­yo­rum.­Mer­sin­ba­lýk­la­rý­nýn­ko­run­ma­sý­na
ve­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­yö­ne­lik­her­tür­lü­ça­lýþ­ma­ya­des­tek­ver­me­ye­ha­zý­rým’’­de­di.­Ko­nuþ­ma­la­rýn­ar­dýn­dan­Ka­ra­su­Kay­ma­ka­mý
Du­ru,­Be­le­di­ye­Baþ­ka­ný­Meh­met­Ýs­pi­roð­lu,­ Ý­Ü­ Öð­re­tim­ Ü­ye­si­ Prof.­ Dr.­ Dev­rim
Me­miþ,­ li­se­ öð­ren­ci­le­ri­ ve­ va­tan­daþ­lar
Sa­kar­ya­Neh­ri’ne­yav­ru­Mer­sin­ba­lýk­la­rý­ný
bý­rak­tý.­­Sakarya / aa
Dipnotlar:
1- Zaman Gazetesi, 9.11.2010.
2- Alak Sûresi,1.
3- Müddesir Sûresi, 4.
4- Araf Sûresi, 31.
5- Ýbrahim Canan, Ýslâmda Çevre Saðlýðý, 19.
6- En’am Sûresi, 38.
7- Rum Sûresi, 41.
Ekþisu Sazlýðý 24 saat gözetlenecek
TÜRKÝYE’DEKÝ u­lus­la­r­a­ra­sý­ö­ne­me­sa­hip
135­su­lak­a­la­nýn­dan­bi­ri­o­lan­Ek­þi­su­Saz­lý­ðý,
böl­ge­ye­ku­ru­la­cak­MO­BE­SE­ka­me­ra­la­rýy­la
ve­nö­bet­tu­ta­cak­bek­çi­ler­ta­ra­fýn­dan­24­sa­at
göz­lem­al­týn­da­tu­tu­la­cak.­Er­zin­can’a­11­ki­lo­met­re­u­zak­lýk­ta,­2­bin­372­hek­tar­a­la­na­sa­hip
Ek­þi­su­Saz­lý­ðý­nýn­123­hek­tar­lýk­kýs­mý,­he­nüz
be­lir­le­ne­me­yen­bir­ne­den­le­çý­kan­yan­gýn­da
kül­ol­du.­U­lus­la­ra­ra­sý­ö­ne­me­sa­hip­saz­lýk­ta
çý­kan­yan­gý­nýn­ar­dýn­dan,­ha­sar­tes­pit­ça­lýþ­ma­sý­ya­pýl­dý.­Su­lak­A­lan­la­rý­Ko­ru­ma­Ku­ru­lu
da­o­la­ða­nüs­tü­top­la­na­rak,­saz­lý­ðý­nýn­ko­run­ma­sý­i­çin­ö­nem­li­ka­rar­lar­al­dý.­Ýl­çev­re­Or­man­Mü­dür­lü­ðün­ce,­a­la­nýn­24­sa­at­ko­ru­ma
al­týn­da­tu­tul­ma­sý­i­çin­en­az­4­per­so­ne­lin­is­tih­dam­e­dil­me­si­ne,­böl­ge­ye­ku­le­le­rin­ya­pýl­ma­sý­na­ve­MO­BE­SE­ka­me­ra­la­rý­ný­ku­rul­ma­sý­na­ka­rar­ve­ril­di.­A­lý­nan­ka­rar­lar­doð­rul­tu­-
FOTOÐRAF: AA
6 yýlda 20 bin
kuþ halkalandý
zas­yon­a­týk­la­rý­nýn­ön­ce­ki­yýl­lar­da­gö­le­dö­kül­dü­ðü­nü­hatýrla­tan­Yýl­dýz,­A­týk­Su­A­rýt­ma­Te­si­si’nin­dev­re­ye­gir­me­siy­le­bir­lik­te­gö­le­te­miz­su­ak­tý­ðý­ný­da­vur­gu­la­dý.­Bir­kaç­yýl­i­çin­de­gö­lün­es­ki­tabiî­ha­li­ni­a­la­ca­ðý­na­i­nan­dýk­la­rý­ný­an­la­tan­Yýl­dýz,
þun­la­rý­kay­det­ti:­‘’Bu­nun­ya­nýn­da­gö­lü­bes­le­yen­tek­de­re­o­lan
De­ðir­me­nö­zü­de­re­si­ü­ze­ri­ne­pan­car­su­la­mak­a­ma­cýy­la­ku­ru­lan­su­pom­pa­la­rý­na­be­le­di­ye­o­la­rak­mü­sa­a­de­et­me­dik.­Al­dý­ðý­mýz­ön­lem­ler­le­Kon­ya­Hav­za­sý’nýn­en­ö­nem­li­su­lak­a­lan­la­rýn­dan­bi­ri­o­lan­Tuz­Gö­lü­Hav­za­sý’nda­do­ðal­ya­þa­mýn­ko­run­ma­sý­na­kat­ký­da­bu­lu­nu­yo­ruz.­Ar­týk­göl­ü­ze­rin­de,­ye­ni­den
bü­yük­fla­min­go­sü­rü­le­ri­ni­gör­mek­müm­kün.­Ö­zel­Çev­re
Ko­ru­ma­Ku­ru­mu­ta­ra­fýn­dan­gö­lün­yo­lu­par­ke­taþ­la­dö­þen­di.
Kuþ­se­ver­ler­ar­týk­gö­le­da­ha­ra­hat­u­la­þa­bi­le­cek.’’
Ekþisu Sazlýðý, MOBESE kameralarýyla ve nöbet tutacak bekçiler tarafýndan 24 saat gözlem altýnda tutulacak.
sun­da,­saz­lýk­la­rýn­bu­lun­du­ðu­böl­ge­de­gö­zet­le­me­ku­le­le­ri­ve­ka­me­ra­sis­tem­le­ri­nin­ku­ru­la­ca­ðý­ný­vur­gu­la­yan­Çev­re­ve­Or­man­Ýl­Mü­dür­lü­ðü­Do­ða­ve­Mil­lî­Park­lar­Þu­be­Mü­dür­-
lü­ðün­de­gö­rev­li­mü­hen­dis­Meh­met­Fu­at
Gü­ler,­‘’Bu­ted­bir­ler­a­lýn­dýk­tan­son­ra­a­lan
bun­dan­son­ra­da­ha­i­yi­ko­ru­na­cak’’­a­çýk­la­ma­sýn­da­bu­lun­du.­­Erzincan / aa
11
12
22 MAYIS 2011 PAZAR
Y
PAZAROLA
BÝRAZ DA BÝZ ÖLELÝM
ÇOK birleþmiþ ve az birleþmiþ milletler, dünya gýda günü dolayýsýyla toplantýlar yaptý.
Açlýktan ölmek üzere, diz üstü yerde duran Afrikalý
çocuðun baþýný bekleyen akbaba fotoðrafý altýnda bolca
da pozlar verildi.
Birkaç aylýk hazýrlýktan sonra, birkaç gün süren toplantýlarda bolca yenildi içildi.
Havyarlardan arta kalanlar çöpe atýlýrken, plastik bardaklar türünde ihtiyaç naylonlarý geri dönmemek üzere
gezegenimizdeki yerini aldý.
Bu toplantýlara gelinirken uçaklar, trenler ve yýðýnla
makam araçlarý kullanýldý.
“Ozonun anasýný bir nebze daha aðlatabildiysek ne
mutlu bize” bile dediler.
Alýnlarýnýn akýyla ve midelerinde fazla yemekten dolayý oluþan þiþkinlikle bir faaliyeti daha baþarmýþlardý.
(Aferin!)
Tabiî sonuç itibariyle bu iþler para ile oluyordu. Nitekim yapýlan toplantýlar, seminerler milyonlarca dolar
harcanaraktan tertiplendi.
Çaprazdan baktýðýmýz zaman ise orada harcanan mesailer, yakýtlar-enerjiler ve bunun gibi birçok giderlerin
maliyeti kadar fayda saðlamadýðýný görebilirsiniz.
Handiyse; “Keþke siz bol yýldýzlý ve kýrmýzý halýlarda
yürüyerek gösteriþli toplantýlar yapacaðýnýza ve bolca
hamasi nutuklar çekeceðinize, o kadar maliyeti ve eme-
6- Söz konusu ülkelerin topraklarýný çok uluslu kan
emici þirketlere haraç mezat kiralamayýn-satýn almayýn.
7- Bütün bu saydýklarýmýzý daha kolay yapabilmeniz
için idarecileri satýn almayýn.
8- Satýn alamadýðýnýz idarecileri de halký ayaklandýra rak ve çeteler kurarak iç savaþ türünde karmaþalýklarla
da indirmeye çalýþmayýn.
Çünkü bunu yaptýðýnýz zaman oradaki insanlar birbirlerini katlediyor ve kalanlar ise daha fazla aç kalýyorlar.
9- Fazla deðil, sadece 1 yýllýðýna silâhlanmaya para
harcamayýn ve bu parayla söz konusu insanlara yardým
edin. Sonuç olarak bir defa da yaptýðýnýz bu fedakârlýk
(aslýnda onlarýn parasý) bir daha böyle bir konuyu gündeme dahi getirmeyecektir.
10- Ve son olarak dünyanýn her þeyini dizayn eden
siz geliþmiþ ülkeler;
Ýnsanlarýn “din”sizleþmesi için çaba göstermeyin.
Böyle yaptýðýnýz zaman her fert sadece kendini düþünecek ve hiç kimseye yardým etmeyi tercih etmeyecektir.
Eðer bunlardan sadece birini uygularsanýz göreceksiniz, tantanasýný yaptýðýnýz bu utanýlasý sorun kendiliðinden düþmüþ olacaktýr.
Size söz veriyorum; uygulamanýz halinde yine
de sonuç alýnamazsa havyarlarý ben ýsmarlayaca-
Köþeden
EROL OKUTUCU
www.erolokutucu.com
ði aç insanlara gönderseydiniz daha anlamlý olurdu” diyebiliriz. (Aha da dedik)
Ey Birleþmiþ Milletler; Size daha orijinal fikirler
sunuyorum. (Bedava)
Üstelik bunun için toplantý dahi yapmanýza gerek yok.
1- Geliþmiþ ülkeler olarak, geliþmelerine izin verilmemiþ(!) ülkelerden pençelerinizi çekin.
2- Bazý jeostratejik sebeplerden dolayý bu ülkeleri iþgal etmeyin.
3- Çýlgýnca tükettiðiniz ve halen daha aç gözünüzü
doyuramadýðýnýz için gerekli olan yeraltý-üstü kaynaklarý için bu ülkelere çöreklenmeyin.
4- Bu ülkeleri ve halklarýný daha kolay ele geçirebilmek ve onlarý iliklerine kadar daha kolay sömürebilmek
için, onlarý kendi kültürlerinizin küfürleri ile bombardýman etmeyin.
5- O insanlarý daha ucuz ve daha çok üretmek için
bedava çalýþtýrmayýn.
Babamýn hediyeleri
Veya “Anne seni unutmadým sana hediye
aldým, benim karným acýktý, bana karýþýk bir
tost yap…”
Þimdi bunlarýn hangisi gerçek bir hediye
oluyor?
Tamam, tek taþ yüzük biraz pahalý olabilir. Ýlla ki pahalý bir hediye alýnsýn demiyorum fakat. Özel bir þey olsun yani..
[email protected]
Özel dedim de babam eve alýnmasý gereken
her eþyayý özel bir güne denk getirir.
BANA “Hediye almasýný bilmeyen tek insan
An
ne
min doðum gününde bulaþýk makikim?” diye sorsanýz; ben hemen “babam”
ne
si
al
mýþtýr. Evlilik yýldönümlerinde çamaderim.
þýr
ma
kinesini yenilemiþtir. Benim doðum
Hani yazýlarýn giriþ, geliþme ve sonuç bögü
nüm
de ise buzdolabý alýnmýþtýr.. Hâlâ
lümleri olur ya, ben direkt sonuç bölümüan
la
mýþ
deðilim doðum günümde eve buznü yazdým her halde.. Fakat iþin doðrusu da
do
la
bý
a
lýnmasýný. Hatýrlýyorum babam
bu, benim babam hediye almasýný bilmez…
Annemle niþanlý iken aldýðý ilk hediyeyi “Sana kocaman bir hediye alacam” dediðinsize söyleyeyim fotoðraf albümü… Biliyo- de ben onu araba ummuþtum.. Aslýnda evrum ne alâka diyeceksiniz, fakat aldýðý hedi- deki tek buzdolabý benim.. Fakat kullanma
hakký herkesin..
ye bu..
Geçen annem babama, “Evleneli kaç yýl
Geçen Anneler Günü idi ya.. Evde bakol
du
bana bir çiçek almadýn” dedi.
tým bir tomar market broþürü.. “Annenize
Ba
ba
mýn cevabý: “Yahu hatun, ben bu çien güzel hediye… Ütü”, “Annenize en güçek
i
þi
ni
anlamýyorum. Bu çiçek ne yenir ne
zel hediye…. Tost makinesi…..”, “Annenize
i
çi
lir…
Ne
iþe yarar anlamýyorum…”
en güzel hediye….. Çamaþýr makinesi…..”..
An
ne
ler
Günü için babamýn anneme alyazýyor.. Yani annene ütü alýyorsun ve didý
ðý
he
di
ye
yi burada size söylemeyeyim..
yorsun ki; "Anne seni unutmadým hediye
Fa
kat
ben
gül
aldým…
aldým sen de benim elbiselerimi iyi ütüle…”
Çýrak deyip
geçme
Davulculuk zor meslektir.
Tokmak sert, çubuk esnektir.
Kararýnda vurmak gerek;
Tam yerinde durmak gerek.
Çomaða talip olan kim?
Herkese edilmez teslim.
Harap olur davul, kasnak;
Acemi ise o çýrak.
«««
«««
Uzaktan hoþ gelir sesi;
Bilen bilir neyin nesi!
Ýstediðin kadar baðýr;
Çalan iþitirse aðýr…
Yararlanýp gümbürtüden,
Halkýn malýný götüren
Göz açýklar peyda olmuþ;
Ortalýk kap-kaççý dolmuþ.
«««
«««
Ýtinayla seçmeliyiz,
Ýnattan vazgeçmeliyiz.
Yanlýþ ele geçse olmaz;
Mahallede huzur kalmaz.
Vur davulcu, halký uyar!
Belki birkaç kiþi duyar.
Ýkazýn iþe yararsa,
Lâzým deðil bahþiþ, parsa…
Sýnýfta kalan çaylak
Sene 1998 idi. Dile kolay tam 5 senedir ilkokuldaydým... Dile kolaydý çünkü o yýllarda
þimdiki gibi zaman bu kadar hýzlý geçmezdi... Öyle ki, o, 10 dakikalýk teneffüsler bile oynanan
bir maçýn zevkini çýkaracak kadar uzun zamanlardý... 5 sene sonunda, hem benim hem de
takým için en doðru yerin kalede oynamam gerektiði sonucuna vardýktan sonra bile, bu
maçlarýn zevki daha da artmýþtý. Çünkü çoðu zaman kalede bir Nihat Doðan, bir Sabri
Sarýoðlu gibi oynuyordum.
Sene 1998 idi ve ben ilkokul 5’teydim... Bu geçen beþ senede sýnýfta kalmak þöyle dursun...
Karnelerimin not haneleri her dönem peki iyi’den baþka bir þeyle dolmazdý... Bu notlarý lâf
olsun diye deðil hakkettiðim için aldýðýmý bilirdim, çünkü sýnýfta bir tek benim karnem pekiyi
deðil yýldýzlý pekiyi gelirdi...
O sene sonundaki karne gününde de artýk 5 yýlýn verdiði büyük bir rahatlýk ve alýþkanlýkla
yine bütün derslerimin yýldýzlý pekiyi geleceðini biliyordum... Öðretmenimiz (ki daha sonraki
okul yýllarýmýzda onlara “hocam” diyecektik), karnelerimizi daðýttýðýnda hiçbir þey beni
þaþýrtmamýþ ve karnem aynen beklediðim gibi gelmiþti... Ama yanlýþ giden bir þeyler vardý
karneler daðýtýldýktan sonra... Öðretmenimiz her zamankinden farklý konuþmaya baþlamýþ ve
her konuþtuðu kelime de benim canýmý acýtýr hale gelmiþti... Allah’ým ne oluyordu?
Gelecekten, gelecekteki tahsilimizden, gelecekteki hayatýmýzdan, geleceðimizde oluþacak
deðiþikliklerden... Allah’ým hep gelecekten bahsediyordu bu kadýn! Peki neden þimdi
söylüyordu bunlarý? Ne güzel beþ sene boyunca öðretmenlerimle, arkadaþlarýmla, okulumla
gül gibi geçinip gidiyordum... Bunlar benim geleceðim deðil miydi? Ýþte ayrýlýktan da söz
etmeye baþladý... Ama benim geleceðimde zaten hep onlar yok muydu? Bu ayrýlýk da neyin
nesiydi... Ben, oturduðum sýramda bu düþüncelere dalmýþ haldeyken, birden yanaðýmda bir
öpücük hissettim...
Kafamý kaldýrdým... Bütün sýnýf birbiriyle öpüþüyor, kucaklaþýyor ve aðlaþýyordu... Sýnýf
vedalaþýyordu... Kalbime bir ok gelip saplandý... Baþýmý tekrar öne eðdim, dudaðýmý büktüm,
ellerimi kavuþturdum... Ben ne kimseye bir tek lâf edebildim, ne bir kimseyi öpebildim, ne
sarýlabildim, ne de aðlayabildim? Ýçim taþ olmuþtu sanki... Kalbim acýdýkça acýyor, battýkça
batýyordu... Ne yani, teneffüslerde Kemal’in saçlarýný çekip kaçamayacak mýydým bir daha?
Peki Ceylan’ýn penaltýlarýný kim kurtaracaktý artýk? Kantinin o güzelim tostlarýný nereden
bulacaktým sonra? Sýnýftaki masa örtüsünü kim yýkayacaktý öðretmenimizin? Baþým öne
düþmüþtü bir kere... Ne yapsam kendime gelemiyordum... Derken anons sesini duydum
hoparlörlerden, tören için aþaðýda toplanacaktýk... Herkes çýktý... Kafamý kaldýrdýðýmda son
olarak öðretmenimizin masasýndan çantasýný alýp koluna taktýktan sonra sýnýftan çýkýþýný
gördüm... Ben çýkamamýþ sýrama çakýlý kalmýþtým... Kollarýmdan tutan iki el hatýrlýyorum...
Saðýmda Þeref, solumda Halil beni çakýlý kaldýðým sýradan kaldýrmaya çalýþýyorlardý... Kafamý
kaldýrdým bir Þeref’e bir de Halil’e baktým... Zaten bükülmüþ dudaklarým, kýrýlmýþ kalbim,
yanmýþ ciðerim bu ana daha fazla dayanamadý... Hýçkýrýklara boðulmuþtum ve beni sýnýftan
çýkarýyorlardý... Ama ben sýnýftan çýkmak istemiyordum... Ben “Sýnýfta kalmak istiyordum!”
Çýkmadým; inat ettim; direndim çünkü bu son çýkýþým olacaktý sýnýftan... Tekrar sýrama
yapýþtým ve hýçkýra hýçkýra aðladým, aðladým, aðladým... Ve iþte 5 senelik ilkokul hayatým
boyunca ilk kez ben de “Sýnýfta kalmýþtým” hem de bütün derslerim yýldýzlý pekiyi iken, hem
de hiç ummadýðým bir þekilde...
SEYFEDDÝN YAÐMUR
[email protected]
Y se ri i lân lar
ELEMAN
Takým arkadaþlarý
arýyoruz.
Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere
elemanlar alýnacaktýr.
0(212) 655 88 59
Otomativ
Sektöründe
Turizm ve Eðitim
Sektöründe çalýþacak
Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma
arkadaþlarý aranýyor.
Tel: 0(212) 474 63 49
[email protected]
yeniasya
Medya Grup
Yeni Asya Medya Grup
Bünyesinde
Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler
Sorumlusu Alýnacaktýr.
Tel: 0(212) 655 88 59 Dahili: 404-405
[email protected]
yeniasya
Medya Grup
Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu
bayan sekreterler alýnacaktýr.
DORA OTOMOTÝV
Tel: 0(212) 422 22 23
nWeb Ofsette çalýþacak
makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor.
(0535) 278 52 18
[email protected]
nKýrtasiye sektöründe
deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen
Tel : 0(212) 544 19 20
Gsm: (0506) 860 95 68
nGrafik ve Tasarým elemaný aranýyor.
Tel : 0(212) 544 19 20
Gsm: (0506) 860 95 68
nÖzel Duyu Özel Eðitim
ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öð retmeni alýnacaktýr. Ücret
Dolgundur.
(0532) 374 68 07
(0505) 778 34 39
Antakya/Hatay
nSultanahmet bölgesin de ki otelimiz için Ýngilizce
bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz.
Ýrtibat tel : 0(212) 528 95 32
nE Ehliyetli Kamyon
Þoförü aranýyor.
0(212) 671.51.71
n ÝHRACATÇI FÝRMA LARLA Telefon trafiðini
yürütebilecek
seviyede Ýngilizceye vakýf
yüksek okul mezunu
tesettüre riayet eden Bir
n Sahibinden Denizli'de
Kiralýk zemin dükkân
Bayrampaþa Ulu Cami
Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda
zemin 11 nolu dükkân
Kaloriferli-Kapalý
Otoparklý Ýþyeri 300 TL
(0533) 712 48 06
n Sahibinden Denizli
Mehmetçik mahallesi Diþ
Hastanesi yanýnda
Kombili Daire 100m2 2+1
Yeni Bakýmdan çýkmýþ
280 TL (0533) 712 48 06
n 75 m2, 1+1, 4 katlý,
1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira
350 TL
0(212) 640 58 88
n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m2, bina
yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý,
2.kat, kat kaloriferli,
krediye uygun 700 TL
(0536) 313 81 79
n 90 m2, 2+1, bina yaþý
5-10 yýl arasý, 3 katlý,
3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira,
1000 TL depozit
(0536) 313 81 79
n DÝKMEN ÖVEÇLER
Ahmet Haþim Cad.
Kiralýk Daire
Ýrtibat: (0533) 459 50 17
n 100 m2, 2+1, bina yaþý
1620 arasý, 3 katlý, 3.kat,
doðalgaz sobalý 500 TL
0(212) 640 58 88
Samsun Panorama
Evlerinde Site içerisinde
% 82 yeþil alan, yarý
olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun
merkezi, çocuk oyun
parký, 24 saat güvenlik,
kamelyalar, otoparklar
hayalinizdeki yaþama
merhaba demek için
Arsa Bizim Ýnþaat Bizim
Ev Sizin Erken Gelen
Kazanýyor Kampanyasýný
Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz
kurasýz istediðiniz daireyi
seçme imkaný
Ön Kayýt Ýçin:
Satýþ Ofisi:0362 428 07 65
Gsm: (0532) 494 85 00
www.alangayrimenkul.com.tr
n Sahibinden Denizli'de
Üçler 800. yüzyýl Belediye
Toki Konutlarýnda 3+1
Asansörlü Isý Ýzalasyonlu
120 m2 çevre düzenlemesi
ve sosyal tesisleri faal
82.000 TL
(0533) 712 48 06
n Sahibinden Ankara
Demetevler Metro
Duraðýnda önceleri
Poliklinik Olan iþyerinede
uygun 1. Kat 3+1 Kombili
Daire 150m2 Dükkan Üstü
1. Cad. Hülya Ap. 3/3
85,000 TL.
(0533) 712 48 06
n Sahibinden DENÝZLÝ'de
daire üçlerde 800.yüzyýl
konutlarýnda 3+1
kaloriferli 120 m2
(0533) 712 48 06
n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ
Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m2 bahçeli
115.000 TL
Tel: (0535) 423 83 79
SATILIK
DAÝRE
SATILIK
ARSA
Bayan Elemana ihtiyaç
vardýr. Çalýþma yeri
Rize'nin Pazar Ýlçesidir.
Ýrtibat Telefonu:
(0542) 223 82 11
KÝRALIK
DAÝRE
n Bursa Orhangazi'de
11.000 m2 Zeytin Bahçesi
115.000 TL-0537 231 67 61
n 400 TL Taksitle
Tamamý 39.300 TL'den
baþlayan fiyatlarla
n Yalova'da Köy merkezine
yakýn 6.000 m2 çiftlik yeri
150.000 TL
Yalova-Bursa asfaltýna
cepheli her iþe uygun
3150m2 sanayi yeri
385.000TL, 0537 231 67 61
n Orhangazi Sanayide
kelepir 26.000 m2 arazi
0532 615 29 16
n Bilecik Gölpazarýnda
5000m2 5.000 TL
0534 558 02 68
n Arnavutköy 'de
Sahibinden yerleþim
içerisinde elektriði, suyu
çekilebilir. 500m2 tamamý
22.000 Yarý peþin yarýsý
vadeli Hemen tapulu arsa,
0(212) 597 99 21
(0532) 552 5973
n Trakya'nýn muhtelif
yerlerinde sanayi-tarým
hayvancýlýk veya kýsa ve
uzun vadeli yatýrýmlýk
imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah
Gürman (0532) 323 94 27
- 0(282) 653 66 67 0(282) 651 66 40
www.gurmanarsaofisi.com
Çorlu/Tekirdað
n Denizli Baðbaþýnda
Baðbaþý Belediyesi Arkasý
Koruluk Parký yaný Arsa
155m2 daireler yapýlýyor
75.000 TL Bodrum+3 Kat
imarlý (0533) 712 48 06
n KAYSERÝYE 18 km
Uzaklýkta 33.600 m2 Tarla
105.000 TL
Þaban Yücetürk
(0532) 365 06 37
0 (312) 229 55 55
VASITA
n 2006 GAZELLE sobol
çok temiz 44.500 km de
vade ve takas olur, gaz
2752 model, 44500 km
de, motor hacmi
SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN
email: [email protected]
Fax: 0 (212) 515 24 81
18.012.000 cm3, motor
gücü 101125 arasý, beyaz
renk, manuel vites, dizel
yakýt, takaslý, ikinci el
10.000 TL.
0(212) 640 58 88
n2003 model Transit
connect 160,000 km
12.000 TL kapalý kasa
(0532) 365 06 37 /Ankara
n2005 model Transit
connect 151,000 km
14.000 tl kapalý kasa
(0532) 365 06 37 /Ankara
ÇEÞÝTLÝ
nGebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda
Devretmek Ýstiyorum.
(0537) 334 58 94
nAcele Devren Satýlýk
veya Kiralýk Pastane
(0539) 260 53 08/Fatih
NAKLÝYAT
n AKFLAÞ þehiriçi
þehirlerarasý marangozlu
0(212) 556 13 37
(0532) 522 75 80
n SEMERKAND Þehiriçi
Þehirlerarasý marangozlu
0(212) 217 29 30
0(216) 482 93 23
(0532) 590 16 03
ZAYÝ
n57637800 Nolu Sanayi Sicil
Belgemi Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Kurban Pen Yap. Ürn. San. ve
Tic. Ltd.Þti
DÝZÝ
22 MAYIS 2011 PAZAR
13
Yedi yýlda büyük
mesafeler katedilmiþ
n Fi­li­pin­ler’e­ bu­ an­lam­da­ ilk
de­fa­mý­ka­la­ba­lýk­bir­grup­la­gi­dil­miþ­ol­du?
E­vet,­öy­ley­miþ.­Fert­fert­gi­den­ler
ol­muþ,­a­ma­böy­le­he­yet­di­ye­bi­le­ce­ði­miz­bir­grup­la­da­ha­ön­ce­gi­dil­me­di­ði­bi­ze­i­fa­de­e­dil­di.­A­ma­da­ha­ön­ce­gi­den­bir­kaç­ki­þi­nin­Ri­sâ­le-i­Nur
hiz­me­ti­ni­ge­tir­dik­le­ri­ye­re­ba­kýn­ca
da­hay­ret­e­di­le­cek­bir­man­za­ra­var
or­ta­da.­
Her­yer­de­der­sa­ne­ler­var.­Biz­de
ders­le­re­ka­týl­dýk.­Hiz­me­ti­baþ­la­tan
ar­ka­daþ­lar­da­“Biz­ya­kýn­za­man­da
bu­ça­lýþ­ma­la­rý­Fi­li­pin­li­yer­li­le­re­dev­re­de­ce­ðiz­in­þal­lah”­di­yor­lar.­Ta­biî­þu
Filipinler, Türkiye'den 10 bin kilometre uzakta bir yer, ama bu tabloyu da görünce kalben ve ruhen oradaki insanlarýn bizim çok yakýnýmýzda olduðunu düþünüyoruz.
Sosyalleþme Risâle-i
Nur ile saðlanýyor
KÜLTÜRLER ARASI DOSTLUK DERNEÐÝ (ICBA) BAÞKANI DR. HAKAN YALMAN:
RÝSÂLE-Ý NUR, MÜSLÜMANLARIN MEDENÝLEÞMESÝNÝN ÖNEMLÝ BÝR ARACI VE
TAÞIYICISI KONUMUNA GELMÝÞ. FÝLÝPÝNLER'DE BÖYLE BÝR TABLO DA GÖZLEMLEDÝK.
FARUK ÇAKIR
[email protected]
Filipinler'deki Müslüman bölgenin YÖK'ü
kabul edilen kurumun baþkaný Nora Þerif
Haným da Risâle-i Nur'un tanýtýlmasý için
yoðun gayret sarf ediyor.
an­da­he­nüz­o­nok­ta­ya­ge­lin­miþ­de­ðil.­Me­se­lâ,­Min­da­nao­Ü­ni­ver­si­te­si­nin­bah­çe­sin­de­bir­ders­ha­ne­var.­O­ra­da­bir­ders­ya­pýl­dý.­Fa­kat­bi­zim
git­miþ­ol­du­ðu­muz­dö­nem­o­ra­sý­i­çin
“yaz­ta­ti­li”ydi­ve­öð­ren­ci­le­rin­bir­kýs­mý­yok­tu.­Son­ra­baþ­ka­bir­þe­hir­de­de
ders­ya­pýl­dý.­He­men­her­git­ti­ði­miz
yer­de­hem­Ýn­gi­liz­ce­hem­de­on­la­rýn
ma­hal­li­dil­le­rin­de­Ri­sâ­le­ler­o­kun­du.
Bir­de­ha­ným­lar­der­sa­ne­si­ne­git­tik.
O­ra­da,­o­böl­ge­de­Hý­ris­ti­yan­mis­yo­ner­ler­de­var.­Biz­git­ti­ði­miz­za­man
on­lar­da­der­se­gel­di­ler.­O­ra­da­ki­ra­-
hip,­Fran­sa’dan­gel­miþ­ve­o­ra­da­ki
Hý­ris­ti­yan­la­ra­ti­ca­re­ti­öð­ret­mek­i­çin
ça­lý­þý­yor­muþ.­O­soh­bet­te­ko­nuþ­tu­ve
Ri­sâ­le-i­Nu­run­çok­fark­lý­bir­gü­zel­lik
ol­du­ðu­nu­ve­in­san­la­rýn­bu­na­muh­taç­ol­du­ðu­nu­söy­le­di. O­ra­da­ki­Fi­li­pin­li­ler­þöy­le­de­di­ler:­ Biz­bu­ra­yý­ki­ra­la­mýþ­ol­ma­say­dýk,­ra­hip­ken­di­e­vi­ni­bi­ze­ki­ra­la­ya­cak­tý.­Ay­ný­za­man­da
din­siz­li­ðe­kar­þý­Müs­lü­man­Hý­ris­ti­yan­lar­it­ti­fa­ký­na­yat­kýn­bir­böl­ge.­
O­ra­hip­bun­la­rý­an­lat­týk­tan­so­na,
Mu­ham­med­Rý­zal­kar­de­þi­miz­de­Ýn­gi­liz­ce­o­la­rak­20.­Lem’a­da­ki­9­e­mir
ve­Hý­ris­ti­yan­lar­la­mü­na­ka­þa­se­be­bi
o­lan­me­se­le­le­ri­ni­or­ta­dan­kal­dý­rý­lýp,
din­siz­li­ðe­kar­þý­Müs­lü­man­la­rýn­ve
Hý­ris­ti­yan­la­rýn­it­ti­fak­et­me­si­ge­rek­ti­ði­me­se­le­si­ni­o­ku­du.­Bu­me­se­le­ra­hi­bin­çok­ho­þu­na­git­ti­ve­el­le­ri­ni­kal­dý­rýp­du­â­et­ti.­“Bu­na­bü­tün­dün­ya­nýn,­hem­Müs­lü­man­la­rýn­hem­de
Hý­ris­ti­yan­la­rýn­ih­ti­ya­cý­var”­de­di.­
Ýþ­ a­dam­la­rýy­la­ ya­pý­lan­ bir­ top­lan­tý­ ol­du­ ve­ o­ da­ha­ zi­ya­de­ res­mî
bir­ top­lan­tý­ þek­lin­de­ ger­çek­leþ­ti.
Bi­zim­ilk­o­te­li­mi­ze­gi­di­þi­miz­den­i­ti­ba­ren­Tür­ki­ye’nin­bü­yü­kel­çi­si­ve
ti­ca­ret­a­te­þe­si­de­o­top­lan­tý­la­ra­ka­týl­dý.­Za­man­za­man­on­lar­la­da­ma­ne­vî­ pay­la­þým­la­rý­mýz­ ol­du.­ Ger­çek­ten­klâ­sik­bir­bü­yü­kel­çi­li­ðin­ge­tir­di­ði­ bü­rok­rat­lýk­tan­ u­zak,­ her­þe­ye­a­çýk,­o­ra­nýn­in­san­la­rý­ný­an­la­ma­ya­ ve­ ta­ný­ma­ya­ bel­ki­ bi­zim­ bu­ gi­di­þi­miz­le­bi­raz­da­ha­ze­min­bul­du.
Çün­k ü­ ken­d i­ i­f a­d e­s iy­l e­ Ma­n i­l a
böl­ge­sin­den­ pek­ dý­þa­rý­ çýk­ma­mýþ­lar­ da­ha­ ön­ce.­ Bi­zim­le­ be­ra­ber­ o
top­lan­tý­la­ra­ ka­týl­dý­ ve­ o­ra­da­ki­ ar­ka­d aþ­l a­r ýn­ sa­m i­m i­y e­t i,­ hür­m e­t i
on­la­rý­ da­ et­ki­le­di.­ En­ so­nun­da­ da
he­ye­ti­mi­zi­kah­val­tý­ya­dâ­vet­et­ti­ve
öy­le­ce­ u­ður­la­mýþ­ ol­du.­ Böy­le­ bir
gü­zel­li­ðe­de­þa­hit­ol­duk.
—DÜNDEN DEVAM—
n Ü­ni­ver­si­te­men­sup­la­rý­na­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri­he­di­ye­e­dil­di­ði­ni­söy­le­di­niz.­Ri­sâ­le-i­Nur­e­ser­le­ri,­ne­de­ni­le­rek,­ne­ni­yet­le­ü­ni­ver­si­te­yet­ki­li­le­ri­ne­tak­dim­e­di­li­yor?
a­bi­î,­di­rekt­müf­re­dat­prog­ram­la­rý­na­i­lâ­ve­e­dil­sin­di­ye­ve­ri­li­yor­bu­e­ser­ler.­Bu­an­lam­da­Tür­ki­ye’den­de­yar­dým­ta­lep­le­ri­ol­muþ­ve­ha­len­de­yardým­ta­lep­e­di­yor­lar.­A­ma
ta­biî­bi­zim­a­ka­de­mik­an­lam­da­bu­na­ha­zýr­ol­ma­dý­ðý­mýz
da­a­cý­bir­ger­çek.­
Bu­ bah­set­ti­ðim­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ Ens­t i­t ü­s ü­ ya­p ý­s ý­n ý
Mu­ham­med­ Rý­zal­ bey­ yü­rü­tü­yor.­ Ü­ni­ver­si­te­ i­le­ de
iþ­bir­li­ði­i­çe­ri­sin­de­ler.­Za­ten­bu­ens­ti­tü­nün­bi­na­sý­da
No­ra­ Þe­rif’in­ e­vi­nin­ bir­ ka­týn­da­ hiz­met­ ve­ri­yor.­ Bu
o­la­ya­çok­sa­hip­çý­kýl­mýþ­du­rum­da.
T
n Fi­li­pin­ler­de­Müs­lü­man­nü­fu­sun­o­ra­ný­na­sýl?
Fi­li­pin­ler­ge­ne­lin­de­yüz­de­10,­a­ma­“Müs­lü­man­böl­ge”
de­di­ði­miz­Ma­ra­vi’de­nü­fu­sun­yüz­de­99’u­Müs­lü­man.­
n Müs­lü­man­ö­zerk­böl­ge­sin­de­ki­bu­ge­liþ­me­le­ri,­Fi­li­pin­ler’in­ge­nel­yö­ne­ti­mi­na­sýl­kar­þý­lý­yor?
Fi­li­pin­ler’e­gi­der­ken­biz­de­ba­zý­en­di­þe­ler­le­git­miþ­tik,
a­ma­Fi­li­pin­ler’de­þöy­le­bir­tab­lo­gör­dük.­Ýn­san­lar­çok­ra­hat­lar.­Ya­ni­di­ðer­yer­ler­de­gör­dü­ðü­müz­ca­nýn­dan­bez­miþ­in­san­lar­o­ra­da­pek­gö­rül­mü­yor.­Me­se­lâ­biz­bu­ra­da,
Sul­ta­nah­met’de­“Ta­bi­at­Ri­sâ­le­si” da­ðý­týr­ken,­Ba­tý­lý­in­san­lar,­tu­rist­ler­al­mak­tan­çe­ki­nir,­bir­þey­an­lat­mak­is­ter­se­niz
ken­di­si­ni­bir­ba­ký­ma­ki­lit­ler,­din­le­mek­is­te­mez­ya­da­din­le­se­de­“Bu­na­ne­ce­vap­ve­re­yim­de­bu­nu­sus­tu­ra­yým”­di­ye­dü­þü­nür.­A­ma­Fi­li­pin­ler’de­böy­le­bir­þey­his­set­me­dik.
Ýn­san­lar­teb­li­ðe­çok­a­çýk.­En­di­þe­li­ve­ger­gin­in­san­yok.
Ýn­san­lar­Ýs­lâ­mi­ye­ti­çok­bil­mi­yor­lar.­A­ma­öð­ren­me­ye­a­çýk­lar.­Hiçbir­þe­kil­de­ön­yar­gý­la­rý­yok.­Bir­þey­an­lat­ma­ya
ça­lýþ­tý­ðý­nýz­da­si­zi­din­li­yor­lar.­Her­kes­din­li­yor.­So­kak­ta­ki
in­san­da­din­li­yor,­va­li­si­de­din­li­yor,­öð­re­tim­ü­ye­si­de­din­li­yor.­Ma­kam­ve­o­nun­ge­tir­di­ði­gu­rur,­e­na­ni­yet­yok­on­lar­da.­ “Þa­ha­ne­hür” bir­ha­va­var­in­san­la­rýn­ka­fa­sýn­da.
Ger­çek­ten­an­la­mak­i­çin­din­li­yor­lar­ve­o­nun­i­çin­de­hýz­lý
bir­þe­kil­de­Ýs­lâ­mi­yet­ve­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­me­ti­ya­yý­lý­yor.
Ma­lûm,­Ri­sâ­le-i­Nu­run­bir­ö­zel­li­ði­de,­kal­bi­ni­a­ça­na­ o­nun­ da­ a­çýl­ma­sý­dýr.­ Ön­yar­gý­lar­ ol­ma­dan,­ ger­çek­ten­ an­la­mak­ is­te­ye­ne­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ da­ a­çý­lý­yor.
Bu­nun­ da­ fark­lý­lý­ðý­ný­ o­ra­da­ gör­dük.­ Me­se­lâ,­ dü­þü­nül­dü­ðün­de­ Ýh­san­ Ka­sým­ A­ða­be­yin­ teþ­vi­kiy­le­ 7­ yýl
ön­ce­o­ra­ya­gi­den­ar­ka­daþ­lar,­çok­ö­nem­li­hiz­met­le­re
ve­si­le­ ol­muþ­lar.­ Bu­ da­ bu­ ge­liþ­me­nin­ ký­sa­ za­man­da
da­ha­da­me­sa­fe­a­la­ca­ðý­ný­ak­la­ge­ti­ri­yor.­
n Pe­ki,­ med­ya­ dün­ya­sýn­da­ bu­ ge­liþ­me­le­rin
yan­sý­ma­sý­var­mý?­Ko­nu­i­le­il­gi­li­ha­ber­ya­da­ya­zý­lar­med­ya­da­yer­a­lý­yor­mu?
Ta­bi­î,­o­ra­da­fa­a­li­yet­gös­te­ren­TU­FÝF­SA,­Kur­ban­Bay­ra­mýn­da­kur­ban­ke­sip­muh­taç­la­ra­u­laþ­tý­rý­yor.­Bu­ça­lýþ­ma­lar­me­rak­ve­bü­yük­bir­ka­bul­le­iz­le­ni­yor.­Bu­ça­lýþ­ma­la­rýn­yan­sý­ma­la­rý­var.­Me­se­lâ,­ti­ca­ret­o­da­sý,­be­le­di­ye
baþ­kan­la­rý­ve­di­ðer­yö­ne­ti­ci­ler­bu­ar­ka­daþ­la­ra­çok­mu­hab­bet­le­yak­la­þý­yor,­ça­lýþ­ma­la­rý­na­des­tek­ol­mak­is­ti­yor.
Bun­la­rýn­yap­týk­la­rý­nýn­çok­o­lum­lu­ol­du­ðu­nu­ve­Fi­li­pin­ler’e­bü­yük­kat­ký­la­rý­ol­du­ðu­þek­lin­de­gö­rüþ­i­fa­de­e­di­yor­lar.­Bu­o­lum­lu­ha­va,­ça­lýþ­ma­ya­pan­ar­ka­daþ­la­ra­çok­müs­bet­et­ki­yap­mýþ.­Fi­li­pin­ler,­çok­faz­la­po­lis­ve­as­ker­bas­ký­-
Risâle-i Nur okunan mekânlarda, çocuklara Kur'ân-ý Kerim de öðretiliyor.
Filipinler'de Risâle-i Nur hizmetini baþlatanlardan biri olan Cevdet Baybara ismindeki kardeþimiz, maalesef geçen yýl bir 'çapulcu'nun
li­ði­ya­de
pý­ziyaret
yor,­böy­
le­bir­zat.­O­zat­þe­
hit­o­lan­kar­de­þi­mi­zin
sý­
nýn­his­
se­dil­me­dþei­ðhit
i­bir­yer.­Bu­da­Ri­
sâ­adýna
le-i­Nur­a­
çý­syap
ýn­dtýan
saldýrýsý
sonrasýnda
edilmiþ. Þimdi onun
bir türbe
rýlmýþ, bir­
o türbeyi
edip
ruhuna fatihalar okuduk.
o­ra­nýn­mün­bit­bir­ze­min­ol­ma­sý­na­se­bep­ol­muþ.­
O­ra­da­dü­zen­le­nen­bir­“ha­fýz­lýk­me­ra­si­mi”ni­de­ta­kip
et­tik.­Bi­ze­de­IC­BA­(Kül­tür­ler­A­ra­sý­Köp­rü­Der­ne­ði) a­dý­na­söz­ver­di­ler.­Di­ðer­ar­ka­daþ­lar­da­ko­nuþ­ma­lar­yap­tý.
Hep­þu­di­le­ge­ti­ril­di:­Kur’ân­ha­ki­kat­le­ri­in­þal­lah­bü­tün
dün­ya­da­ha­kim­o­la­cak.­Hem­de­Ri­sâ­le-i­Nur,­bu­ga­ye­ye
u­laþ­mak­i­çin­ö­nem­li­bir­yer­tut­mak­ta­dýr.
Ha­fýz­lýk­e­ði­ti­mi­a­lan­lar,­be­ra­be­rin­de­Ri­sâ­le-i­Nur­der­si
de­a­lý­yor­lar­ve­ha­liy­le­da­ha­fark­lý­bir­tab­lo­or­ta­ya­çý­ký­yor.
Fi­li­pin­ler’e­ilk­gi­den­ler­den­bi­ri­o­lan­hiz­met­eh­li­bir­kar­de­þi­miz,­ge­çen­se­ne­bir­ay­lýk­ev­liy­ken­bir­ça­pul­cu­nun
men­fur­sal­dý­rý­sý­na­uð­ra­mýþ­ve­þe­hit­ol­muþ.­O­nun­me­za­rý­ný,­tür­be­si­ni­de­zi­ya­ret­ettik.­O­mev­ki,
Tür­ki­ye’den­gi­den­le­rin­ “Da­to
Am­ca”­ de­dik­le­ri­böl­ge­nin­ta­nýn­mýþ­bir­si­ma­sý­na­a­it­bir
böl­ge.­Biz­de­ki­þek­liy­le­ “Da­to
Am­ca” o­böl­ge­nin­ “A­ða”sý
ka­bul­e­di­le­bi­lir.­Da­to­Am­ca
bir­ka­bi­le­nin­ba­þýn­da­ve­ka­bi­le­nin­iþ­le­ri­ni­sür­dü­re­bil­mek­i­çin­dev­let­de­o­nun­la­iþ­-
ce­na­ze­si­ne,­me­za­rý­na­sa­hip­çýk­mýþ.­Cev­det­Bay­ba­ra­is­min­de­ki­bu­þe­hit­kar­de­þi­miz­i­çin­tür­be­yap­tý­rýl­mýþ.­
Da­to­Am­ca,­Ri­sâ­le­le­ri­de­ta­ný­mýþ.­On­dan­faz­la­ha­ný­mý,­80
ci­va­rýn­da­ço­cu­ðu­var.­Dað­da,­bil­di­ði­miz­be­de­vî­bir­ha­yat­ya­þý­yor­ve­o­ra­da­ge­le­nek­ve­gö­re­nek­ler­çok­et­ki­li.­Ben­on­la­rý­gö­rün­ce,­Asr-ý­Sa­a­det’te­Hz.­Pey­gam­be­ri­mi­ze­(asm)­ge­lip­de
“Ba­na­yap­mam­ge­re­ken­as­ga­rî­þey­le­ri­söy­le.­Sa­de­ce­on­la­rý
yap­mak­ba­na­yet­sin.­On­la­rýn­ö­te­sin­de­hiçbir­þey­yap­mam”
di­yen­sa­ha­bi­yi­ha­týr­la­dým.­Ri­sâ­le­le­re­bir­an­da­gö­nül­ba­ðý­o­luþ­muþ­bu­Da­to­Am­ca­mý­zýn.­Hiz­me­te­a­it­bir­iþ­yap­mak­ge­rek­ti­ðin­de,­a­i­le­sin­den,­ço­cuk­la­rýn­dan­bi­ri­ne­söy­le­me­si­bi­le­ye­ti­yor.
Þe­hit­e­di­len­Bay­ba­ra­kar­de­þi­mi­zin­tür­be­si­ni­de­bu­Da­to­Am­ca­yap­mýþ­ve­te­miz­li­ði­ni­de­yi­ne­o­ya­pý­yo­rmuþ.­Di­yor­ki,­“Bu
me­zar,­Ri­sâ­le-i­Nu­run­bu­ra­la­ra­ge­li­þi­nin­sem­bo­lü­dür.”
Biz­git­ti­ði­miz­de­bi­ze­de,­“Siz­bu­ra­ya­gel­mek­le­Fi­li­pin­ler­a­çý­sýn­dan­ne­ka­dar­ö­nem­li­bir­iþ­yap­tý­ðý­ný­zýn­far­kýn­da
de­ðil­si­niz.­Si­zin­bu­ge­li­þi­niz­çok­ö­nem­li.­Bi­zim­i­çin­bu­zi­ya­ret­ta­ri­hî­bir­ha­di­se­dir”­de­di.­
Dr. Hakan
Yalman
Mindanao Devlet Üniversitesi kurucusu Ahmet Alanton (sol
baþta) Filipinler'i ziyaret eden heyetle yakýndan ilgilendi.
Risâle-i Nur, önemli bir
boþluðu doldurmuþ
n Baþ­ka­zi­ya­ret­et­ti­ði­niz­yet­ki­li­ler­ol­du­mu?
Ta­bi­î,­on­la­rýn­Di­ya­net­Ýþ­le­ri­Baþ­kan­lý­ðý­ko­nu­mun­da­ki­ki­þi­yi­de­zi­ya­ret­et­tik.­Min­da­nao­ve­Ma­ro­va­böl­ge­sin­de­ki­Müs­lü­man­la­rý­tem­sil­e­den
bir­ya­pý­la­rý­var,­a­ma­fik­ri­alt­ya­pý­çok
güç­lü­ol­ma­dý­ðý­an­la­þý­lý­yor.­O­an­lam­da­da­Ri­sâ­le-i­Nur­o­ra­da­çok­ö­nem­li
bir­boþ­lu­ðu­dol­du­ru­yor.­Bu­da­i­le­ri­ye
dö­nük­o­la­rak­Ri­sâ­le-i­Nur’un­sü­rek­li
o­la­rak­ge­liþ­me­si­ne­uy­gun­bir­ze­min
ol­du­ðu­nu­ak­la­ge­ti­ri­yor.­Bu­an­lam­da
da­Tür­ki­ye’nin­o­ra­da­ki­ka­deþ­le­ri­mi­ze­des­tek­ol­ma­sý,­güç­ver­me­si­ve­o­ra­nýn­o­ya­pý­sý­ný­na­za­ra­a­la­rak­bi­raz
da­ha­gay­ret­et­mek­ge­rek­ti­ði­ni­or­ta­ya
ko­yu­yor.­
Ya­ni­bu­ra­dan­10­bin­ki­lo­met­re­u­zak­ta­bir­yer,­a­ma­bu­tab­lo­yu­da­gö­rün­ce­kal­ben­ve­ru­hen­o­ra­da­ki­in­san­la­rýn­bi­zim­çok­ya­ký­ný­mýz­da­ol­du­ðu­nu­dü­þün­dü­rü­yor.­Do­la­yý­sýyla­o­muz
ver­me­miz­ge­re­ken,­bü­tün­bu­me­sa­fe­le­rin­ber­ta­raf­e­de­cek­a­dým­lar­a­týl­ma­sý
ge­re­ken­bir­me­se­le­bu.­Ki­ec­dat­bu­nu
a­sýr­lar­ön­ce­yap­mýþ.
n Müs­lü­man­la­rýn­ya­þa­yýþ­la­rý
na­sýl?­Þu­ur­lu­bir­Müs­lü­man­lýk
mý­yok­sa­kim­lik­ve­ta­rif­le­sý­nýr­lý­bir­Müs­lü­man­lýk­an­la­yýþ­la­rý
mý­var?
O­ra­da­ ka­bi­le­ ya­pý­sý­ ha­kim.­ Fi­li­pin­ler’e­ ilk­ gi­den­ler­den­ o­lan­ Mu­ham­med­Rý­zal,­bir­ka­bi­le­top­lan­tý­sýn­da­ Pey­gam­be­ri­miz­le­ (asm)­ a­lâ­ka­lý­bir­ders­ya­pý­yor,­se­mi­ner­ve­ri­yor.­ Se­mi­ne­rin­ son­ra­sýn­da­ o­ra­da
bu­lu­nan­ bi­ri,­ Þeyh­ Ab­dul­ka­dir­ a­dýn­da­ki­ on­la­rýn­ þey­hi­ me­sa­be­sin­de­ki­bir­ki­þi­yle­bu­soh­bet­ten­bah­-
se­di­yor,­ ko­nu­yu­ ak­ta­rý­yor.­ Þeyh
Ab­dul­ka­dir­ di­yor­ ki,­ “Bu­ an­lat­týk­la­rýn­ çok­ fark­lý­ bir­ þey.­ Sen­ bu­nu
an­la­tan­ kim­ i­se­ o­nu­ ba­na­ ge­tir.”
Mu­ham­met­ Rý­zal­ gi­di­yor­ ve­ ta­ný­þý­yor­lar.­ Þeyh­ Ab­dul­ka­dir,­ Ri­sâ­le­le­r e­ çok­ ö­n em­ ve­r i­y or­ ve­ o­n u
tem­sil­ ko­nu­mun­da­ gör­dü­ðü­ Mu­ham­med­Rý­zal’ý­da­‘Sul­tan’­i­lân­e­di­yor­lar.­ Ya­ni­ Ri­sâ­le-i­ Nur’a­ bu
de­re­ce­bað­la­ný­yor­lar.
Me­se­lâ­biz­bun­la­rýn­ca­mi­i­ne­git­tik.­O­be­de­vi­an­la­yýþ­ha­kim.­O­la­yýn
sos­yal­yö­nü­ne­ba­kýn­ca,­me­se­lâ­di­zin­bi­raz­üs­tü­ne­ka­dar­çý­kan­tu­va­let­du­var­la­rý­var­ve­in­san­lar­o­ra­lar­da­te­miz­le­ni­yor­lar.­Üst­le­ri­a­çýk...­Ýs­lâ­mî­an­lam­da­te­miz­li­ðin­çok­yer­leþ­me­di­ði­ka­bi­le­an­la­yýþ­la­rý­var.­He­nüz­Ýs­lâ­mî­me­de­ni­ye­tin­tam­o­la­rak
yer­leþ­me­di­ði­bir­tab­lo­var.­A­ma­Ri­sâ­le-i­Nur’u­ta­ný­yan­lar­da­bu­he­men­fark­e­di­li­yor.­Bu­an­lam­da­da
Müs­lü­man­ca­ya­þa­yý­þýn­sos­yal­ha­ya­ta­yan­sý­ma­sý­nok­ta­sýn­da­da­bel­ki
Tür­ki­ye’de­çok­a­çýk­bir­þe­kil­de­his­se­dil­mi­yor,­a­ma­Fi­li­pin­ler­de­bu­nu
gör­mek­müm­kün.­Ýn­san­la­rýn­sos­yal­leþ­me­si­Ri­sâ­le-i­Nur­i­le­sað­la­ný­yor.­Ya­ni­Ri­sâ­le-i­Nur,­Ýs­lâm­me­de­ni­ye­ti­ya­da­Müs­lü­man­la­rýn­me­de­ni­leþ­me­si­nin­ö­nem­li­bir­a­ra­cý­ve­ta­þý­yý­cý­sý­ko­nu­mu­na­gel­miþ.­Böy­le­bir
tab­lo­da­göz­lem­le­dik­o­ra­da.­
n Ver­di­ði­niz­bil­gi­ler­i­çin­te­þek­kür­e­de­riz.
A­sýl­biz­te­þek­kür­e­de­riz.­­—SON—
(Fotoðraflar konusunda destek olan Hýdýr
Baybara, Mehmet Polater ve Haleem Allan
Baña'ya teþekkür ederiz.)
SiyahMaviKýrmýzýSarý
14
22 MAYIS 2011 PAZAR
Son 90 dakika
EFE KIRMIZI
[email protected]
u­ ak­þam­ 21:45'de­ Sü­per­ Li­gin­ i­pi­ni
ki­m in­ gö­ð üs­l e­y e­c e­ð i­n i­ gö­r e­c e­ð iz.
Þam­pi­yon­ o­lan­ ta­kým­ bü­yük­ se­vinç
ya­þa­ya­cak.­ Son­ 90­ da­ki­ka­ya­ gi­ri­lir­ken­ Fe­ner­bah­çe,­ Trab­zons­por'a­ o­ran­la­ a­van­taj­lý
gö­rü­nü­yor.­ Si­vas­ dep­las­ma­nýn­da­ ka­zan­ma­la­rý­ ha­lin­de­ Ka­ra­bük'ten­ ge­le­cek­ ha­be­ri
bek­le­me­le­ri­ne­ ge­rek­ kal­ma­ya­cak.­ An­cak
muhtemel­bir­pu­an­kay­býn­da­ku­lak­lar­Ka­ra­bük'te­o­la­cak.­
Fe­ner­bah­çe'ye­gö­nül­ve­ren­le­ri­þüp­he­siz
son­haf­ta­sen­dro­mu­en­di­þe­len­di­ri­yor.­Ön­ce­De­niz­li­dep­las­ma­nýn­da­ar­dýn­dan­geç­ti­ði­miz­ se­zon­ Ka­dý­köy'de­ Trab­zons­por­ be­ra­ber­lik­le­riy­le­ son­ haf­ta­da­ ka­çý­rý­lan­ i­ki
þam­pi­yon­luk­ bu­ en­di­þe­yi­ hak­lý­ gös­te­ri­yor.
An­cak­ Fe­ner­bah­çe­ se­zo­nun­ 2.­ ya­rý­sýn­da
gös­ter­di­ði­ çý­kýþ­ ve­ sa­ha­ya­ yan­sýt­tý­ðý­ fut­bol
i­le­bu­de­fa­mut­lu­so­na­u­la­þa­ca­ða­ben­zi­yor.
Trab­zons­por­cep­he­si­ne­bak­tý­ðý­mýz­da­i­se­ 1996­ yý­lýn­da­ Fe­ner­bah­çe'ye­ kap­tý­rý­lan
þam­pi­yon­lu­ðun­ rö­van­þý­ný­ al­mak­ i­çin­ u­mut­lu­lar.­Ra­kip­le­ri­nin­son­haf­ta­pu­an­kay­be­de­ce­ði­ni­ dü­þü­nü­yor­lar.­ Fa­kat­ bu­nun­ i­çin­ ön­ce­lik­le­ li­gin­ sür­priz­ ta­ký­mý­ Ka­ra­bük'ü­ dep­l as­m an­d a­ ye­n e­r ek,­ Si­v as'tan
“müj­de­li”­ha­ber­bek­le­me­le­ri­ge­re­ki­yor.­Þe­nol­Gü­neþ­li­gin­ilk­17­haf­ta­lýk­pe­ri­yo­dun­da­ki­ kol­lek­tif­ fut­bo­lu­ son­ 17­ haf­ta­da­ ta­ký­mý­nýn­ sa­ha­ya­ yan­sýt­ma­sýn­da­ ba­þa­rý­lý­ o­la­ma­sa­da­þam­pi­yon­luk­ya­rý­þý­ný­son­haf­ta­ya
ka­dar­ ta­þý­ma­sý­ný­ bil­di.­ Ka­zan­ma­sý­ ha­lin­de
þam­pi­yon­ o­la­ma­sa­ da­hi­ Trab­zons­por'un
bir­se­zon­da­en­çok­top­la­dý­ðý­82­pu­a­na­u­la­þa­cak­ve­ken­di­re­ko­ru­nu­tek­rar­la­ya­cak.
Her­i­ki­ta­kým­dan­han­gi­si­þam­pi­yon­o­lur­sa
ol­sun­spor­se­ver­le­rin­vic­da­nýn­da­bu­nu­so­nu­na­ka­dar­ha­ket­tik­le­ri­ni­söy­le­ye­bi­li­riz.­Trab­zons­por­li­gin­ilk­ya­rý­sýn­da,­Fe­ner­bah­çe­i­se­li­gin­i­kin­ci­ya­rý­sýn­da­oy­na­dýk­la­rý­fut­bol­i­le
her­ke­sin­tak­di­ri­ni­ve­al­ký­þý­ný­al­mýþ­bu­lu­nu­yor.­Ý­kin­ci­sý­ra­da­ka­lan­da­bu­ak­þam­ken­di
ta­raf­tar­la­rý­nýn­gön­lün­de­þam­pi­yon­luk­ya­þa­ya­cak.­Fe­ner­bah­çe'li­ler­Bu­rak'ý,­Sel­çuk'u,­U­mut'u­al­kýþ­la­dýk­la­rý­gi­bi,­Trab­zon'lu­lar­­da­A­lex'i,­Em­re'yi,­Gök­han'ý­al­kýþ­la­ya­cak­lar.
Her­ i­ki­ ta­ký­ma­ bi­ze­ son­ haf­ta­ya­ ka­dar
ya­þat­týk­la­rý­he­ye­can­lar­i­çin­te­þek­kür­et­me­li­yiz.­Av­ru­pa'nýn­en­ö­nem­li­lig­le­rin­de­per­de­ çok­tan­ ka­pan­mýþ­ken,­ ül­ke­miz­de­ son
ma­ça­ bu­ ka­dar­ yük­sek­ dü­zey­de­ he­ye­can­la
gi­ril­me­sini­Türk­fut­bo­lu­a­dý­na­o­lum­lu­bu­lu­yo­rum.­ Bu­ ak­þam­ kim­ þam­pi­yon­ o­lur­sa
ol­sun­ biz­ þun­dan­ e­mi­niz: Þam­pi­yon­lu­ðu
so­nu­na­ka­dar­ha­ket­ti­ler.­Teb­rik­ler.
B
Y
SPOR
ALEX, 2. KEZ
GOL KRALI
TRABZON’DA
27 YILLIK HASRET
SON hafta öncesi 27 golü bulunan Fenerbahçe
kaptaný Alex de Souza, Sivasspor maçýnýn
ardýndan 2. kez krallýk tacýný takacak. Son haftada kart cezasý dolayýsýyla forma giyemeyecek
Trabzonsporlu Burak’ýn (19) 8 gol önünde zirvede
bulunan Brezilyalý futbolcuyu, takým arkadaþý
Niang 15 golle takip ediyor. Alex, 2006-2007
sezonunda da gol kralý olmuþtu.
LÝGDE averajla ikinci sýrada yer alan Trabzonspor,
son haftaya dezavantajlý girse de 27 yýllýk
þampiyonluk özlemine son vermek istiyor. En
son Ahmet Suat Özyacýzý ile 1983-84 sezonunda þampiyonluðu elde eden bordo-mavililer, Fenerbahçe’nin Sivasspor deplasmanýnda
puan kaybetmesi halinde þampiyonluk hasretine son verme þansý yakalayacak.
Her iki takým da gösterdiði müthiþ performansla þampiyonluðu hakediyor. Ancak sadece bir tanesi kupayý müzesine götürecek. FOTOÐRAFLAR: AA
DÜÐÜM ÇÖZÜLÜYOR
ÞAMPÝYONLUK YARIÞINDA SON HAFTAYA AYNI PUANLA GÝREN FENERBAHÇE
ÝLE TRABZONSPOR’UN BUGÜN YAPACAKLARI MAÇLARDA ALACAKLARI
SONUÇLAR, 2010-2011 SEZONUNUN ÞAMPÝYONUNU BELÝRLEYECEK.
SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­þam­pi­yon­luk­dü­ðü­mü,­ya­rý­þý­haf­ta­lar­dýr­ba­þa
baþ­gö­tü­ren­Fe­ner­bah­çe­i­le­Trab­zons­por’un­li­gin­son­haf­ta­sýn­da­a­la­cak­la­rý­so­nuç­lar­la­çö­zü­le­cek.­Ý­ki­e­kip
de­dep­las­man­da­ki­mü­ca­de­le­ler­de
þam­pi­yon­luk­ya­rý­þýn­da­son­koz­la­rý­ný
oy­na­ya­cak.­Fe­ner­bah­çe,­dep­las­man­da­Si­vass­por’un­ko­nu­ðu­o­lur­ken,
Trab­zons­por­yi­ne­dep­las­man­da
Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­i­le­kar­þý­kar­þý­ya­ge­le­cek.­Fe­ner­bah­çe’nin­Trab­zons­por’a­i­ki­li­a­ve­raj­da­üs­tün­lü­ðü
bu­lu­nu­yor.­Li­gin­2.­haf­ta­sýn­da­Trab­zon’da­oy­na­nan­ma­çý­bor­do-ma­vi­li
e­kip­3-2­ka­za­nýr­ken,­i­kin­ci­ya­rý­da­19.
haf­ta­da­ki­mü­ca­de­le­de­sa­rý-la­ci­vert­li
e­kip­Trab­zons­por’a­kar­þý­2-0’lýk­ga­li­bi­yet­al­dý.­Ý­ki­e­ki­bin­de­son­haf­ta
maç­la­rý­ný­ka­yýp­sýz­geç­me­si­du­ru­mun­da­i­ki­li­a­ve­raj­da­üs­tün­lü­ðü­bu­lu­nan­Fe­ner­bah­çe,­þam­pi­yon­lu­ða­u­la­þa­cak.­Fe­ner­bah­çe’nin­Si­vass­por
dep­las­ma­nýn­da­her­tür­lü­pu­an­kay­býn­da­Trab­zons­por’a,­Kar­de­mir­Ka­ra­büks­por­ö­nün­de­a­la­ca­ðý­ga­li­bi­yet
þam­pi­yon­lu­ðu­ge­ti­re­cek.­Ý­ki­e­ki­bin
ta­raf­tar­la­rý­nýn­göz­le­ri­ta­kým­la­rý­nýn
maç­la­rýn­da,­ku­lak­lar­i­se­ra­kip­le­rin
mü­ca­de­le­le­rin­de­o­la­cak.
SÜPER LÝG'DE BUGÜN
15:00 Eskiþehir - Kasýmpaþa
Tolga Özkalfa
20:00 Sivas - Fenerbahçe
Fýrat Aydýnus
20:00 K. Karabük - Trabzon
Yunus Yýldýrým
FENER FÝNALLERDE STRES YAÞIYOR
SEZONUN son hafta maçýnda Sivasspor karþýsýnda þampiyonluk mücadelesi verecek sarý-lacivertliler, son 10 yýlda çýktýðý final maçlarýnda büyük kayýplar yaþadý. Son
maçlarda stres yaþayan sarý-lacivertli ekip, 2000-2001 sezonundan bu yana 2 Süper
Lig, 5 de Türkiye Kupasý þampiyonluðunu son maçlarda kaybetti. Ligde 2005-2006
ve 2009-2010 sezonlarýnda þampiyonluklarý son maçlarda aldýðý beraberliklerle kaçýran Fenerbahçe, 2000-2001, 2004-2005, 2005-2006, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarýnda kupa finallerinde kaybetti.
TRABZON PUAN REKORU KIRABÝLÝR
TRABZONSPOR, Kardemir Karabükspor’u yenmesi halinde, lig tarihinde topladýðý en
fazla puan rekorunu yineleyecek. 1995-96 sezonunda ligi 82 puan ile tamamlayan
bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor’u da yenmesi halinde ayný puana ulaþacak ve
37 sezondur mücadele ettiði ligdeki en fazla puan toplama baþarýsýný bir kez daha
göstermiþ olacak. Bordo-mavili takýmýn baþýnda bulunan teknik direktör Þenol Güneþ
ile 1995-96 sezonunda 82 puan elde etmesine karþýn 84 puanla Fenerbahçe’nin bir
basamak arkasýnda ligi ikinci sýrada bitirerek þampiyonluðu rakibine kaptýrmýþtý.
Real Madrid'e transfer olan Nuri'ye Valencia formasý giyen Mehmet Topal'dan da övgüler geldi.
Nuri, Guti gibi oynar
ÝSPANYA’NIN Va­len­ci­a­ ta­ký­mýn­da­ ilk­ se­zo­nu­nu
ge­çi­ren­Türk­fut­bol­cu­Meh­met­To­pal,­AS­ga­ze­te­si­ne­ver­di­ði­de­meç­te­Re­al­Mad­rid’e­trans­fer­o­lan­Türk­fut­bol­cu­lar­Nu­ri­Þa­hin­ve­Ha­mit­Al­týn­top’u­ de­ðer­len­dir­di.­ Meh­met­ To­pal,­ Ha­mit’in
Re­al­Mad­rid’e­trans­fe­ri­ne­çok­þa­þýr­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­ To­pal,­ “Ha­mit'in­ en­ bü­yük­ ö­zel­li­ði­ çok­ di­sip­-
lin­li­ol­ma­sý.­A­zim­li­ve­her­za­man­ta­kým­i­çin­oy­na­yan­ bir­ fut­bol­cu”­ de­di.­ To­pal,­ Nu­ri’yi­ ta­ným­lar­ken­“Mü­kem­mel­bir­sol­a­ya­ða­sa­hip.­Çok­tek­nik.­ Du­ran­ top­lar­da­ bir­ teh­li­ke.­ Ta­ký­mý­ i­çin­ bir
si­lâh.­A­kýl­lý”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­la­nan­Meh­met­To­pal,
Nu­ri’nin­sti­li­nin­þu­an­da­Be­þik­taþ’ta­oy­na­yan­Ýs­pan­yol­Gu­ti’ye­ben­ze­di­ði­ni­i­fa­de­et­ti.
Yeni sezon
7 Aðustos’ta
Ünder: Terim’e
ben de sevindim
SPOR To­to­Sü­per­Lig’de­2010-2011­se­zo­nu­bu­gün
ya­pý­la­cak­maç­lar­la­ta­mam­la­na­cak.­Lig­þam­pi­yo­nu
ye­ni­se­zon­da­U­E­FA­Þam­pi­yon­lar­Li­gi’ne­doð­ru­dan­ka­tý­la­cak.­Li­gi­i­kin­ci­bi­ti­re­cek­e­ki­bin­i­se­‘’Dev­ler­Li­gi’’ne­gi­re­bil­me­si­i­çin­3.­ön­e­le­me­ve­play-off
tur­la­rý­ný­geç­me­si­ge­re­ke­cek.­Ye­ni­se­zon­da­U­E­FA
Av­ru­pa­Li­gi’nde­Tür­ki­ye’yi­Be­þik­taþ,­Bur­sas­por­ve
Ga­zi­an­teps­por­tem­sil­e­de­cek.­Ku­pa­þam­pi­yo­nu
Be­þik­taþ,­or­ga­ni­zas­yo­na­play-off­tu­run­dan,­li­gi­3.
sý­ra­da­bi­ti­re­cek­e­kip­3.­ön­e­le­me­tu­run­dan,­lig­4.’sü
i­se­2.­ön­e­le­me­tu­run­dan­ka­tý­la­cak.­Li­gin­son­3­sý­ra­sýn­da­ki­Ka­sým­pa­þa,­Kon­yas­por­ve­Bu­cas­por’un
i­se­kü­me­düþ­me­le­ri­da­ha­ön­ce­ke­sin­leþ­miþ­ti.­Ligde
ye­ni­se­zon­7­A­ðus­tos’ta­baþ­la­ya­cak.
GALATASARAY Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Bü­lent­Ün­der,­ta­ký­mýn­ba­þý­na­Fa­tih­Te­rim’in­ge­ti­ril­me­si­ne­ken­di­si­nin­de­se­vin­di­ði­ni­söy­le­di.­Ün­der,
ken­di­si­gö­rev­dey­ken­Fa­tih­Te­rim­i­le­an­la­þýl­dý­ðý­nýn­a­çýk­lan­ma­sý­ný­de­ðer­len­dir­me­si­is­te­nil­di­ðin­de,­‘’Bu­ba­zen­o­la­bi­lir.­O­nun­yo­ru­mu­ba­na­a­it
de­ðil’’­di­yen­Ün­der,­‘’Fa­tih­Te­rim’in­Ga­la­ta­sa­ray’a­gel­me­si­be­ni­de­se­vin­dir­di.­Ga­la­ta­sa­ray­ve
mil­lî­ta­kým­da­al­dý­ðý­ba­þa­rý­la­rýy­la­her­ye­ri­hak­e­den­bir­mes­lek­ta­þý­mýz,­‘hoþ­gel­din’­di­yo­ruz,­ha­yýr­lý­ol­sun’’­i­fa­de­si­ni­kul­lan­dý.­Ga­la­ta­sa­ray’da
ba­þa­rý­lý­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­ren­Ün­der,­8­haf­ta­lýk
sü­reç­i­çin­de­ken­di­a­dý­na­ta­ký­ma­bir­þey­ler­ver­di­ði­ni­dü­þün­dü­ðü­nü­söy­le­di.­
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
AÝLE - SAÐLIK
22 MAYIS 2011 PAZAR
15
Þikâyetler en çok
dizi ve reklâmlara
YE NÝ KANUN SONRASI RTÜK’E GE LEN ÞÝKÂ YET LER GENEL
OLARAK AZALIRKEN, DÝZÝ VE REKLÂMLAR YÝNE TEPKÝ ÇEKÝYOR.
Bebeklere klâsik müzikle tedâvi
Slovakya’da bir hastane, tedavi için geçici olarak annelerinden ayrýlmak zorunda kalan yeni doðan bebeklerin rahatlamasý için klâsik müziði bir yöntem olarak kullanýyor. Kosice-Saca hastanesinin doðum
servisinde bebeklere, küçücük baþlarýna takýlan devasa büyüklükte gelen sýradan kulaklýklarla, Mozart
ya da Vivaldi dinletiliyor. Klinik þefi Dr Blavka Viragova, servisi gezerken yaptýðý açýklamada, müziðin,
anne sesi yerine geçme iþlevi gördüðünü ve bebeðin düzenli nefes almasýna yardým ettiðini ve düzgün
kalp atýþýný saðladýðýný belirterek, müzik tedavisini baþarýlý bulduðunu söyledi. Kosice / aa
Trabzon Valisi Kýzýlcýk, Aile Haftasý dolayýsýyla mesaj yayýnladý.
Aile, toplumun
temelidir
TRABZON Va­li­si­Dr.­Re­cep­Ký­zýl­cýk,­a­i­le­nin,­de­rin­ve
ku­þa­tý­cý­bir­ku­rum­o­la­rak­top­lum­ha­ya­tý­nýn­te­me­li­ni
o­luþ­tur­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Re­cep­Ký­zýl­cýk,­A­i­le­Gü­nü­ve
A­il­e­ Haf­ta­sý­ dolayýsýyla­ ya­yým­la­dý­ðý­ me­saj­da,­ a­i­le­nin
ki­þiy­le­top­lum­a­ra­sýn­da­ki­ba­ðý­ku­ran­ve­top­lum­ha­ya­tý­nýn­te­me­li­ni­o­luþ­tu­ran­sos­yal­bir­ku­rum­ol­du­ðu­nu
i­fa­de­et­ti.­Va­li­Ký­zýl­cýk,­“Bu­an­lam­da­a­i­le­her­yaþ­ta­ki
bi­rey­ i­çin­ vaz­ge­çil­mez­ bir­ ü­ni­te­dir.­ Bi­zim­ kül­tü­rü­müz­de­ a­i­le,­ de­rin­ ve­ ku­þa­tý­cý­ bir­ ku­rum­ o­la­rak­ top­lum­ ha­ya­tý­nýn­ te­me­li­ni­ o­luþ­tur­mak­ta­dýr.­ Sos­yal­ bir
var­lýk­ o­lan­ in­san­ i­çin­ top­lum­sal­ ha­yat­ ne­ ka­dar­ ö­nem­li­ve­ge­rek­li­i­se;­bir­top­lum­i­çin­de­o­top­lu­mun
çe­kir­de­ði­ni­o­luþ­tu­ran­a­i­le­ku­ru­mu­o­ka­dar­ha­ya­tî­bir
ö­ne­me­sa­hip­tir.­Bu­an­lam­da­a­i­le­yi­güç­len­dir­me­ko­nu­sun­da­a­tý­la­cak­her­a­dým­da­bü­yük­bir­ö­ne­me­sa­hip­tir.­Zi­ra­güç­lü­a­i­le­ya­pý­sý­i­le­güç­lü­top­lum­i­liþ­ki­si
bir­bi­riy­le­ doð­ru­ o­ran­tý­lý­dýr.­ Bu­ ne­den­le­ a­i­le­nin­ sos­yal­a­çý­dan­des­tek­len­me­si­ve­güç­len­di­ril­me­si­e­sa­sýn­da­ top­lu­mun­ des­tek­len­me­si­ top­lum­sal­ do­ku­nun
güç­len­di­ril­me­si­dir”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Trabzon / cihan
DSÖ, cep
ile kanser
iliþkisini
araþtýracak
DÜN YA Sað­l ýk­ Ör­g ü­t ü­ (DSÖ) ,
cep­ te­le­fon­la­rý­ i­le­ di­ðer­ kab­lo­suz
ci­h az­l a­r ýn­ yay­d ý­ð ý­ rad­y as­y o­n un
kan­se­re­ yol­ a­çýp­ aç­ma­dý­ðý­ný­ be­lir­le­mek­i­çin­bu­ay­i­çin­de­bir­uz­man­l ar­ top­l an­t ý­s ý­ ya­p ý­l a­c a­ð ý­n ý
bil­d ir­d i.­ DSÖ’nün­ U­l us­l a­r a­r a­s ý
Kan­ser­ A­raþ­týr­ma­ A­jan­sý’nda­ ya­pý­la­cak­ top­lan­tý­da,­ e­lek­tro­man­ye­tik­rad­yas­yo­nun,­kan­se­ro­jen­o­la­rak­ta­ným­la­nýp­ta­ným­la­na­ma­ya­ca­ðý­na­ka­rar­ver­mek­ü­ze­re,­sað­lýk
ü­ze­rin­de­ki­ et­ki­le­ri­ i­le­ il­gi­li­ da­ha
ön­ce­ ya­pý­lan­ ça­lýþ­ma­la­rýn­ de­ðer­len­di­ri­le­ce­ði­ kay­de­dil­di.­ Kan­ser
a­raþ­týr­ma­ a­jan­sý­nýn­ söz­cü­sü­ Ni­co­l as­ Ga­u ­d in,­ Fran­s a’nýn­ Lyon
þeh­r in­d e­ ya­p ý­l a­c ak­ top­l an­t ý­n ýn
so­nun­da­31­Ma­yýs’ta­bi­lim­a­dam­la­rý­nýn­bir­ka­rar­ver­me­si­nin­bek­len­di­ði­ni­be­lirt­ti.­A­jans,­1970’den
bu­ ya­na­ kan­se­re­ yol­ a­çan­ a­ra­la­rýn­da­ X­ ý­þýn­la­rý,­ in­san­ pa­pil­lom
vi­rüs­ ve­ as­bes­te­ i­liþ­kin­ 100’ü­ aþ­kýn­dos­ya­ya­yýn­la­dý.­Cenevre / aa
Mart ayýnda RTÜK'e gelen izleyici þikâyetleri bir önceki aya göre yüzde 36.7 oranýnda azalýrken, reklâmlara iliþkin þikâyetler yaklaþýk iki kat arttý.
6112 sa­yý­lý­Rad­yo­ve­Te­le­viz­yon­la­rýn­Ku­ru­luþ­ve­Ya­yýn­Hiz­met­le­ri­hak­kýn­da­ka­nu­nun
yü­rür­lü­ðe­ gir­di­ði­ Mart­ a­yýn­da­ Üst­ Ku­ru­la
ge­len­iz­le­yi­ci­þi­kâ­yet­le­ri­bir­ön­ce­ki­a­ya­gö­re
yüz­de­36.7­o­ra­nýn­da­a­zal­dý.­ Rad­yo­ve­Te­le­viz­yon­ Üst­ Ku­ru­lu­ (RTÜK) Baþ­ka­ný­ Prof.
Dr.­ Da­vut­ Dur­sun,­ Mart­ a­yýn­dan­ bu­ ya­na
ge­len­þi­kâ­yet­so­nuç­la­rý­na­ba­kýl­dý­ðýn­da,­bel­li
a­lan­lar­da­cid­dî­dü­þüþ­göz­lem­le­di­ði­ni­söy­le­di.­Top­lam­þi­kâ­yet­ler­de­yüz­de­36.7­o­ra­nýn­da­ bir­ a­zal­ma­ ol­du­ðu­nu­ be­lir­ten­ Dur­sun,
‘’Ye­ni­ya­sa­i­le­bir­lik­te­ya­yýn­cý­ar­ka­daþ­la­rý­mý­zýn­ya­yýn­ih­lâl­le­ri­ko­nu­sun­da­da­ha­has­sa­si­yet­le­ ha­re­ket­ et­tik­le­ri­ni­ var­ sa­yý­yo­rum,­ o
ne­den­le­ ken­di­le­ri­ne­ te­þek­kür­ e­di­yo­rum’’
de­d i.­ Rek­l âm­l a­ il­g i­l i­ þi­k â­y et­l e­r in­ yüz­d e
7’den­ yüz­d e­ 13’e­ yük­s el­d i­ð i­n i­ kay­d e­d en
Dur­sun,­‘’Rek­lâm­la­ra­i­liþ­kin­dü­zen­le­me­he­nüz­ya­pýl­ma­dý­ðý­i­çin­bir­kar­ma­þa­var.­Þi­kâ­yet­ler­bu­yön­de.­Ý­kin­cil­dü­zen­le­me­ler­ya­pýl­dýk­tan­son­ra­bu­ko­nu­da­ki­þi­kâ­yet­le­rin­a­zal­ma­sý­ný­bek­li­yo­ruz’’­di­ye­ko­nuþ­tu.
ÞÝKÂYETLERÝN YÜZDE 42’SÝ
DÝZÝLERLE ÝLGÝLÝ
Þu­bat­a­yýn­da­Üst­Ku­ru­la­top­lam­8­bin
361­þi­kâ­yet­ge­lir­ken,­bu­sa­yý­Mart­ta­5­bin
212’ye­düþ­tü.­Mart­a­yýn­da­RTÜK’e,­444­1
178­RTÜK­Ý­le­ti­þim­Mer­ke­zi,­RTÜK­web­si­te­si­ve­e-pos­ta­a­ra­cý­lý­ðýy­la­iz­le­yi­ci­ler­den­top­lam­5­bin­212­baþ­vu­ru­ya­pýl­dý.­Bun­la­rýn­yüz­de­42’si­ni­yer­li­di­zi­ler­le­il­gi­li­bil­di­rim­ler­o­luþ­tur­du.­Yer­li­di­zi­le­ri­yüz­de­13’le­rek­lâm­ku­þak­la­rý,­yüz­de­8’le­di­renç­ya­rýþ­ma­la­rý,­yüz­de
6­i­le­ku­þak­prog­ram­la­rý­ve­yüz­de­6­i­le­ha­ber
bül­ten­le­ri­iz­le­di.­En­çok­þi­kâ­yet­e­di­len­di­zi
715­bil­di­rim­le­ (yüz­de­33) ‘’Muh­te­þem­Yüz­yýl’’ o­lur­ken,­bu­di­zi­yi­225­bil­di­rim­le­ (yüz­de
10) ‘’Güz­Gül­le­ri’’­ve­128­bil­di­rim­le­(yüz­de­6)
‘’Beh­zat­Ç.­Bir­An­ka­ra­Po­li­si­ye­si’’ ad­lý­ya­pým­lar­ta­kip­et­ti.­Di­zi­ler­le­il­gi­li­þi­kâ­yet­ler­de­en
çok­yüz­de­83­i­le­‘’Ba­ðým­lý­lýk­(Al­kol,­si­ga­ra­gi­bi­mad­de­kul­la­ný­mý)’’, yüz­de­74­i­le­ ‘’Mil­lî­ve
Ma­ne­vî­De­ðer­le­re­Ay­ký­rý­lýk’’,­yüz­de­69­i­le
‘’Top­lu­mu­Ya­nýlt­ma’’­kri­te­ri­ne­a­týf­ya­pýl­dý.’’
REKLÂM KUÞAKLARINA
ÝLÝÞKÝN ÞÝKÂYETLER
YAKLAÞIK ÝKÝ KAT ARTTI
YENÝ RTÜK yasasýnýn yürürlüðe girdiði
Mart ayýnda toplam þikâyetler yüzde
36.7 oranýnda azaldý. Buna karþýn reklâmlara iliþkin þikâyetler bir önceki aya
göre yaklaþýk iki kat arttý. Þubat ayýnda
reklâm kuþaklarýyla ilgili yüzde 7 þikâyet
gelirken, Mart ayýnda bu oran yüzde 13’e
yükseldi. Reklâmlara iliþkin kaydedilen
652 bildirim arasýnda, yüzde 9 ile ‘’Reklâmlarda ses artýþý’’ ilk sýrada yer aldý.
Bunu yüzde 8 ile ‘’118’li hat’’ reklâmlarý
izledi. Cinsel-bitkisel ürün reklâmlarý ise
yüzde 5 oranýnda þikâyet aldý. Bazý temizlik ürünlerinin reklâmlarý ile Saðlýk
Bakanlýðýnca sigarayý býraktýrma amacýyla uygulanan kampanya kapsamýnda yayýnlanan ‘’ALO 171’’ reklâmý þikâyet edilen reklâmlar arasýna girdi. Ankara / aa
Ýþitme engelliler derdini anlatamýyor
MANAVGAT Ý­þit­me­En­gel­li­ler­Spor­Ku­lü­bü­ü­ye­le­ri,­ Av­ru­pa­Kon­se­yi­Par­la­men­ter­Mec­li­si
(AKPM)­Baþ­ka­ný­Mev­lüt­Ça­vu­þoð­lu­i­le­bir­a­ra­ya­gel­di.­Ma­nav­gat­Ý­þit­me­En­gel­li­ler­Spor­Ku­lü­bü­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­Gud­di­si­Ay­dýn,­i­þit­me
en­gel­li­le­rin­çek­ti­ði­sý­kýn­tý­lar­la­il­gi­li­AKPM­Baþ­ka­ný­ný­bil­gi­len­dir­di.­Ý­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­Gud­di­si­Ay­dýn,­der­nek­le­ri­ne­58­i­þit­me­en­gel­li­nin­ü­ye­ol­du­ðu­nu­be­lirt­ti.­Ý­þit­me­en­gel­li­le­rin­sos­yal
ha­yat­ta­en­faz­la­sý­kýn­tý­yý­has­ta­ne­ler­de­mu­a­ye­ne
o­lur­ken­ya­þa­dý­ðý­ný­an­la­tan­Ay­dýn,­en­gel­li­nin­sý­kýn­tý­sý­ný­dok­to­ra­i­þa­ret­di­li­öð­ret­men­siz­an­lat­ma­sý­nýn­zor­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.­Ma­nav­gat’ta
i­þit­me­en­gel­li­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­nin­sa­de­ce
ken­di­si­ol­du­ðu­nu­kay­de­den­Ay­dýn,­ö­zel­sek­tör­de­ça­lýþ­tý­ðý­i­çin­i­þit­me­en­gel­li­le­ri­nin­so­run­la­rý­ný
çöz­me­de­ço­ðu­za­man­ye­ter­siz­kal­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­Ay­dýn,­“Ý­þit­me­en­gel­li­ler­en­faz­la­sað­lýk
hiz­met­le­ri­ni­al­ma­da­sý­kýn­tý­çe­ki­yor.­Ra­hat­sýz­lý­ðý­ný­dok­to­ra­an­lat­ma­da­zor­la­ný­yor.­Dok­tor­da
has­ta­ü­ze­rin­de­teþ­his­koy­ma­da­zor­luk­çe­ki­yor.
Ý­þit­me­en­gel­li­nin­i­þa­ret­di­li­ol­ma­dan­der­di­ni
an­lat­ma­sý­çok­zor.­Ý­kin­ci­en­bü­yük­sý­kýn­tý­sý­i­se
ad­lî­mer­ci­ler­de­o­lu­yor.­Yi­ne­ay­ný­sý­kýn­tý­lar­no­ter­ve­ta­pu­iþ­lem­le­rin­de­de­ya­þa­ný­yor.­Ý­þit­me
en­gel­li­i­þa­ret­di­li­öð­ret­me­ni­sa­yý­sý­nýn­ço­ðal­týl­ma­sý­lâ­zým”­di­ye­ko­nuþ­tu.­­Antalya / cihan
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
I
S Ýktidarý fýrsat bil
I Görünüyor þimdiden sana yine iktidar.
þapkadan bir tavþan; yok, baþkan çýkar.
R Sihirli
Anayasa, reformlar, AB filan hep dursun;
G Sabretmeye alýþkýn, milletimiz âþikâr...
A
SEYFEDDÝN YAÐMUR
[email protected]
N
Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK BA L Ý N K I LÂ B I Ý Ç ÝN D E E N Y ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR
Y
22 MAYIS 2011 PAZAR
Kuzey Ege’nin incisi:
Bozcaada
CAMÝSÝ, KÝLÝSESÝ, DAR SOKAKLARI VE OSMANLI ÝLE RUM MÝMARÝSÝNÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ
TAÞIYAN BÝTÝÞÝK NÝZAMLI EVLERÝYLE BOZCAADA, KALABALIK ÞEHÝRLERDEN KAÇIP FARKLI BÝR
ATMOSFERDE VAKÝT GEÇÝRMEK, DÝNLENMEK
ÝSTEYENLERE, BU ÝMKÂNI SUNUYOR.
SON yýllarda adýndan sýkça söz edilen Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, camisi, kilisesi, dar
sokaklarý ve Osmanlý ile Rum mimarisinin özelliklerini taþýyan bitiþik nizamlý evleriyle, kalabalýk þehirlerden kaçýp, farklý bir atmosferde
vakit geçirmek, dinlenmek isteyenlere bu imkâný sunuyor. Kaymakam Ýbrahim Çenet,
Türkiye’nin Kuzey Ege’deki incisinin Bozcaada olduðunu söyledi. Adanýn, doðrudan boðazýn bütün esintilerini aldýðýný, tabiî bir klimasý
bulunduðunu belirten Çenet, bunlarýn uzun
yaþamanýn sýrrýný beraberinde getirdiðini bildirdi. Denizin yüzeyindeki oksijenin adayla
buluþmasýnýn önemli olduðuna dikkat çeken
Çenet, ana karaya yakýn olmasý, yarým saatlik
bir yolculukla adaya eriþilebilmenin Bozcaada’nýn cazibesini arttýrdýðýný kaydetti. Bugün
kuzeyden en güneye bir hat çizildiðinde güzelim coðrafyalarýn yoðun turizm baskýsý altýnda
çok ciddî betonlaþma riski ile karþý karþýya kaldýðýný vurgulayan Çenet, özellikle de yazlýk
konut ve villalarýn, bulunduðu yerlerde ciddî
HABERLER
bir çevre kirliliði oluþturduðunu savundu. Ýbrahim Çenet, insanlarýn adanýn tabiî
yapýsýný sürdürebilmiþ olmasýndan dolayý
Bozcaada’yý tercih ettiðini ifade ederek, bunun çok önemli olduðunu söyledi.
EN ÝYÝ ADALAR ARASINDA
Yabancý bir seyahat dergisinin ‘’en iyi adalar’’ anketinde Bozcaada’nýn isminin öne çýktýðýný ifade eden Çenet, bunun da ada turizmi için önemli olduðunu vurguladý. Bir þey
yaparken 40 kez düþündüklerini, adanýn coðrafyasýnýn çok hassas olduðunu kaydeden
Çenet, Bozcaada’nýn, kendisini geçmiþten
günümüze taþýyabildiðini, ada kimliðini koruduðunu belirterek, ‘’Bir tarafta Osmanlý
mimarisi, bir tarafta Rum mimarisi, bir tarafta cami minaresi, bir tarafta çan kulesi. Hatta
birbirinden etkilenmiþ dar sokaklar, bitiþik
nizamlý evler. Bunlarý bütünüyle ele aldýðýnýz
zaman bunlar adayý hem gizemli, hem de arzu edilir kýlýyor” diye konuþtu. Çanakkale / aa
Köylüler, bereketli yaðmurlara þükür için kurban kesti.
Yaðmur için þükür duâsý
n KIRIKKALE’NÝN Balýþeyh ilçesi Kulasýz beldesinde vatandaþlar, yaðmur bereketinden dolayý kurban
keserek þükür duâsý etti. Belde halkýnýn yaðmurlar
sonrasýnda geleneksel hale getirdikleri duâya, çevre
yerleþim yerlerinden vatandaþlar da katýldý. Þükür
duâsýnda kesilen kurbanlar, büyük kazanlarda piþirilerek vatandaþlara ikram edildi. Bu yýlki yaðmurlarýn ekili alanlara büyük katký saðladýðýný ifade eden vatandaþlar, ‘’Verimin bu yýl diðer yýllara göre
daha bereketli olacaðý inancýndayýz. Bu berekete
karþý belde halký olarak bir araya geldik ve þükür
kurbaný kestik” diye konuþtu. Kýrýkkale / cihan
Kâinatýn geniþlediði
bir kez daha teyit edildi
A
D
A
R
Ý
B
Ü
L
R
Ü
T
L
Ü
K
Ý KÝ
BOZCAADA’NIN, butik bir ada konumunda
olduðunu dile getiren Çenet, insanlarýn artýk þehir hayatýnda yaþadýklarý o karmaþayý, baþ döndürücü teknolojik geliþmeyi görmek istemediðini, tabiatla baþ baþa kalabilecekleri yerleri görmek istediklerini kaydetti. Çenet, þöyle konuþtu: ‘’Hâlâ kirlenmemiþ bir deniz ve kumsal, hoþgörülü gülümseyen insanlar görmek istiyorlar. Bozcaada’nýn bu anlamda çok deðiþik konsepti var. Tarihine bakarsanýz Bozcaada aslýnda iki kültürlü bir ada. Hem Osmanlý Müslümanlarý ve Türkleri, hem de Rum asýllý Türk vatandaþlarýmýz bir arada yaþamýþlar. Bu bir arada hayat, hoþgörü kültürünü beraberinde getirmiþ. Su ile
çevrilmiþ bir hayat söz konusu adada, bu da sizi birbirinize zorunlu kýlmýþ. Bununla beraber
tabi bir kültür alýþ veriþi var. Ege’nin mutfaðý ve bütün güzelliklerinin, butik bir halde bu küçücük adaya sýðdýrýlmýþ minyatürünü görebilirsiniz Bozcaada’da. Adanýn tercih nedeni biraz
da bu. Bozcaada’nýn içinde biraz Ýzmir vardýr, biraz Aydýn vardýr, birazcýk Çanakkale vardýr, tabiî Troya bölgesi de.’’ ‘’Bozcaada’da zamaný tutabiliyorsunuz. Ýçinde yaþadýðýnýz zamanýn içinden çýkýp kendinize de, yaþadýðýnýz yere de bakabiliyorsunuz. Bu bir anlamda zamaný durdurmaktýr’’ diyen Çenet, adayý tercih edenlerin bu konularý ön plana çýkardýðýný bildirdi.
n NASA’NIN 200 bin galaksi üzerinde 5 yýl boyunca ve kozmik zamanda 7 milyar ýþýk yýlý geriye gidilerek yapýlan gözlemler sonucunda, kâinatta karanlýk enerjinin, yer çekimi gücüne baskýn olduðu ve
kâinatýn giderek artan bir hýzla geniþlemesini saðlayan düzenli ve tek vücut bir güç olduðu teyit edildi.
Uzaydaki Galaxy Evolution Explorer aracý ve Avustralya’nýn Siding Spring Daðlarýnýn zirvesinde bulunan teleskopla yapýlan gözlemleri izleyen ölçümler,
galaksilerin birbirinden uzaklaþtýðý bilgisini bir kez
daha doðrularken, bulgular, karanlýk enerjinin varlýðýnýn, saðlanan en iyi teyidi oldu. Ankara / aa
KRM, internet
sitesine kavuþtu
n ALMANYA’DAKÝ büyük Ýslâmî organizasyonlarýn
2007 yýlýnýn Mart ayýnda ortaklaþa kurduðu Ýslâmî
çatý kuruluþu Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) kendi internet sitesine kavuþtu. KRM; DÝTÝB, Ýslâm Konseyi (Islamrat), Ýslâm
Kültür Merkezleri Birliði (ÝKMB) ve Almanya
Müslümanlar Merkez Konseyi’nden (ZMD) oluþuyor. KRM, dört büyük kurumun eþ güdümle çalýþ malar yürütmesi ve devlet kurumlarýna muhatap
olma çalýþmalarý yürütüyor. 20 Mayýs’tan itibaren
KRM ile ilgili bütün önemli bilgilere www.koordinationsrat.de sitesinden ulaþýlabilecek. Köln / cihan
SiyahMaviKýrmýzýSarý

Benzer belgeler