2014HLT22-2 2014HLT22-2 - ATAUZEM

Yorumlar

Transkript

2014HLT22-2 2014HLT22-2 - ATAUZEM
2014HLT22-2
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
A
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
YILSONU SINAVI
01 Haziran 2014, Pazar, Saat: 14.00 IV. OTURUM
ADI SOYADI
ADI SOYADI
T.C. KİMLİK NO.
T.C. KİMLİK NO.
SALON NO.
: …………………………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………………………..
SIRA NO.
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
: ………………………………………………………………………………….
2014HLT22-2
GENEL AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Bu soru
almaktadır:
kitapçığında
Testin Adı
Hemşirelik Bakım Yönetimi
Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve
İletişim
Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik
Sosyal Antropoloji
Yönetim ve Organizasyon
aşağıdaki
testler
yer
Soru Sayısı
25
25
Sayfa No.
2
6
25
25
25
10
15
19
3. Toplam sınav süresi 150 dakikadır.
4. İstediğiniz
testin,
istediğiniz
sorusundan
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama
alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde
yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya
mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATAUZEM’in yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu v e
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2014HLT22-2
A
HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemş i r eli k B akım Yöneti mi Testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi solunum
asidozunun nedenlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi hastanın stresini
azaltmaya yönelik hemşirelik
girişimlerinden biri değ il dir ?
Spinal kord travması
Periferik nöropati
KOAH
Plevral effüzyon
Hepsi
A) Hasta olmanın stres yaratıcı bir durum
olmadığını ifade etme
B) Tanı, tedavi ve prognoz ile ilgili bilgiler
verme
C) Bakımın sonuçlarına ilişkin gerçekçi
bilgi verme
D) Duyguları ile ilgili gerçekçi ve ümit
verici davranış sergileme
E) Hastalığın getirdiği sınırlılıkları kabul
etmesi için cesaretlendirme
2. Aşağıdakilerden hangisi homeostazisi
sürdürmeye yönelik hemşirelik
girişimlerinden biridir?
A) Sağlık eğitimi
B) Gerekli tıbbi müdahalenin ve bakımın
uygulanması
C) Komplikasyonların önlenmesine yönelik
bakım uygulamalarının yapılması
D) Bozulan denge durumuna uyum
sürecinde bireyin desteklenmesi
E) Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi periton diyaliz
işlemi için y anl ış tı r ?
3. Aşağıdakilerden hangisi kemoterapi
tedavisi alan kanserli hastada alopesi
oluşumunu kolaylaştıran faktörlerden biri
değ i l dir ?
A) Diyalizatın periton boşluğuna verilmesi
ve alınması için peritona kateter
yerleştirilmeli
B) Kateter çıkış yeri cilt yağ kıvrımlarının
arasına denk gelmeli
C) Diyalizat sıvısının sıcaklığı 37-38°C
olmalı
D) Kateterin uygulandığı bölge sızıntı,
kanama ve enfeksiyon yönünden
izlenmeli
E) Diyaliz sonunda peritonun tam olarak
boşaldığından emin olunmalı
A) Yüksek doz kemoterapi
B) Yaşlılık
C) Propanol hydrochloride ve heparin
sodyum kullanımı
D) Hipertiroidi
E) Baş bölgesine eş zamanlı radyoterapi
2014HLT22-2
2
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. Aşağıdakilerden hangisi AIDS’li hastada
“etkisiz hava yolu hijyeni” hemşirelik
tanısına yönelik yapılması gereken
girişimleri için y anlı ş tı r ?
10. Aşağıdakilerden hangisi akut astım atağı
geçiren hastanın bakımında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Hastaya yan yatış pozisyonu verilir
B) Derin soluk alıp verme ve öksürük
egzersizleri yapılır
C) Hasta hareketsiz ise 2 saatte bir
pozisyon değişikliği yapılır
D) Hastanın dinlenmesi için uygun
çevresel düzenlemeler yapılır
E) Sakıncası yok ise günde 3 lt sıvı alması
sağlanır
7. Aşağıdakilerden hangisi santral venöz
basıncının arttığı durumlardan değ i l di
r?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi megaloblastik
anemilerin nedenlerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sıvı yüklenmesi
Pulmoner hipertansiyon
Diüretik kullanımı
Sağ ventrikül yetersizliği
Superior vena kava obstrüksiyonu
Eklemde şişlik vardır
Eklemde sıcaklık vardır
Eklem ağrılıdır
Eklemde krepitasyon vardır
Eklemde kızarıklık vardır
A) Diyet düzenlemesi yapılmalıdır
B) Sıvı alımı artırılmalı, sık aralıklarla az
beslenme sağlanmalıdır
C) Stres, alkol ve sigaradan uzak durmaları
sağlanmalıdır
D) Düzenli defekasyon alışkanlığı
edindirilmelidir
E) Sıvı alımı kısıtlanmalıdır, beslenmede
özel bir düzenleme gerekmemektedir
9. Aşağıdakilerden hangisi Pursed –Lips
solunumunun amaçlarından biridir?
13. İleri karaciğer hastalıklarında aminoasit
metabolizması bozukluğuna bağlı olarak
nefeste duyulan kötü kokuya ne ad verilir?
A) Soluk verme süresini kısaltmak
B) İnspirasyon esnasında hava yollarında
basıncı artırmak
C) Hava yollarında kalan hava miktarını ve
hava yollarının direncini azaltmak
D) Hava yollarında kalan hava miktarını ve
hava yollarının direncini artırmak
E) Ekspirasyon esnasında hava yollarında
basıncı azaltmak
2014HLT22-2
B12 vitamini ve folik asit eksikliği
C vitamini ve folik asit eksikliği
D ve K vitamini eksikliği
Demir eksikliği
A vitamini eksikliği
12. Aşağıdakilerden hangisi irritabl bağırsak
Sendromu’nda verilecek hemşirelik
bakımlarından biri değ il di r ?
8. Aşağıdakilerden hangisi romatoid artritin
eklem bulgularından biri değ i l di r ?
A)
B)
C)
D)
E)
02 verilmelidir
Bronkodilatör verilmelidir
Antienflamatuar verilmelidir
β-adrenerjik blokörler verilmelidir
Anksiyetenin nasıl azaltılacağı
anlatılmalıdır
A) Flapping tremor
B)
Fetör hepatikus
C) Prüritus
D) Palmar eritem
E) Spider angioma
3
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. Aşağıdakilerden hangisi kan serumunda
HbsAG ve HbeAG pozitif bulunan vakalar
için doğrudur?
18. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik
tanısında gerçek (mevcut, var olan)
problemin unsurlarının tamamıdır?
A) Bu vakaların kanında HBV vardır,
bulaştırıcılıkları fazladır
B) Bu vakaların kanında HBV vardır,
bulaştırıcılıkları azdır
C) Bu vakaların HBV’ye karşı bağışıklıkları
vardır
D) İyileşme dönemindedirler
E) Henüz hastalık oluşmamıştır
A)
Etiyoloji
B)
Problem
C) Semptom
D) Semptom + Problem
E) Semptom + Etyoloji + Problem
15. Aşağıdakilerden hangisi sinir kas
kavşağında yer alan asetilkolin
reseptörlerinin patojenik antikorlarca
yıkıma uğratıldığı edinilmiş otoimmün
nörolojik hastalıktır?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi yanıklı bireyin
olay yerinde bakımını yönetirken ağrı
yönetimi için uygulanabilecek
girişimlerden değ il dir ?
A)
B)
C)
D)
E)
Guillain Barre
Multiple Skleroz
Myastenia Gravis
Parkinson
Epilepsi
16. Aşağıdakilerden hangisi “Lomber
Ponksiyon (LP)” için doğru değ i l dir ?
20. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer
ameliyatı sonrası hastada aktivite
intoleransı düzeyini belirlemek için temel
ölçüttür?
A) LP tanı ve tedavi amaçlı kullanılan
girişimsel bir testtir
B) Erişkinlerde LP için lomber 2-3 kullanılır
C) LP, kitle nedeniyle oluşan basınç
artışında yapılmamalıdır
D) İşlemden sonra baş ağrısı olabilir
E) Hastanın yazılı izni alınmalıdır
A)
B)
C)
D)
E)
17. Eritrositler ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi doğru değ i l di
r?
Yorgunluk
Ödem
Konstipasyon
Beden imajı
Hepsi
21. Aşağıdakilerden hangisi disk hernilerinde
ameliyat sonrası dönemde bakım yönetimi
için doğrudur?
A) Eritrositler kemik iliğinde yapılır
B) Yaklaşık ömrü 120 gündür
C) Yüksek rakım olan yerlerde
yaşayanlarda eritrosit sayısı düşüktür
D) Eritrositler karaciğer, dalak ve kemik
iliğinde fagosite edilir
E) Eritrosit üretimini stimule eden esas
faktör eritropoietindir
2014HLT22-2
Soğuk uygulama yapmak
Yanık alanının üzerini örtmek
Bülleri patlatmak
Yanıklı bölgeyi nemli tutmak
Kuru pansuman uygulamak
A) Mutlak yatak istirahatı
B) Venöz dönüşü sağlamak için sıcak
uygulama
C) Az posalı gıda ile hastayı besleme
D) Baştan ayakucuna kadar hastayı
değerlendirme
E) Hepsi
4
Diğer sayfaya geçiniz 
A
22. Aşağıdakilerden hangisi 40 yaş ve üzeri
için meme kanserinin erken tanı ve
taramasında klinik muayenenin yapılma
sıklığıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıdakilerden hangisi ameliyat sonrası
hastanın hareket ettirilme zamanı için
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
3 Yıl
6 Ay
2 Yıl
12 Ay
18 Ay
25. Aşağıdakilerden hangisi arter kaynaklı
periferik damar hastalıklarında
ekstremiteye verilecek pozisyon için doğru
bir ifadedir?
23. Aşağıdakilerden hangisi böbrek
rejeksiyonunun uyarıcı belirti ve
bulgularından biri değ il di r ?
A) Ateşin 37.7 °C'nin üzerine çıkması
B) Tansiyonun düşmesi
C) Bir önceki güne göre aniden 700-1000
gr'dan fazla kilo alınması
D) İdrar renginde açılma, kanlı ya da kötü
kokulu idrar yapma
E) Ayak bileklerinde şişlik olması
2014HLT22-2
Ameliyat sonrası 1. gün
Ameliyattan 8 saat sonra
Ameliyat sonrası 2. gün
Yaşam bulguları stabil olduğunda
Hasta kendini hazır hissettiğinde
A) Bacakları sık sık kalp seviyesinden
yukarı kaldırılmak
B) Hastanın başını yatarken 15-20 cm
yükseltmek
C) Hastayı mümkün olduğu kadar ayakta
durmaya teşvik etmek
D) Doktor istemine göre pozisyon vermek
E) Hiçbiri
5
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemş i r el i kte Ki şi l er ar as ı İ l iş k il er v e İl etiş im
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıda iletişimle ilgili verilen bilgilerden
hangisi y anlı ş tı r?
4. Aşağıdakilerden hangisi “ben dili”nin
özelliklerinden değ il di r ?
A) Yüz ifadesi ve görünüş sessiz iletişim
araçlarındandır
B) Tek yönlü iletişimde gönderici aktif,
alıcı ise pasiftir
C) Karikatür, harita ve maketler görme
duyusuna yönelik araçlardandır
D) Kaynağını ve hedefini insanların
oluşturduğu iletişime kişilerarası
iletişim denir
E) İki yönlü iletişimde hem gönderici hem
de alıcı pasif olarak iletişime katılır
A) Duygunun nedeni anlaşıldığı için
iletişim sağlıklı olur
B) Ben iletisi alan kişi başkalarını
düşünmeyi de öğrenir
C) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir
D) Suçluluk hissettirmez
E) Savunmaya itmez
2. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim
tekniklerinden değ i l di r?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Hasta: Tedaviler hiçbir işe yaramıyor,
sadece canım acıyor, artık ilaç kullanmak
istemiyorum.
Dinleme
Sen dilini kullanma
Gözlem yapma
Soru sorma
Empati kurma
Hemşire: Tedaviye karşı tepkilerinizi
anlıyorum fakat ilacı bırakmanız sağlığınızı
olumsuz etkiler.
Yukarıdaki diyalogda hemşirenin
kullandığı terapötik iletişim tekniği
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Aşağıda beden dili ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi y anlı ştı r ?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Beden dili, sözsüz iletişim öğelerinin
yer aldığı iletişim dilidir
B) Beden dili, her kültüre göre değişiklik
gösterir
C) Beden dili, kadın ve erkekler arasında
farklılık gösterir
D) Konuşurken saat ya da yüzükle
oynamak etkili beden
hareketlerindendir
E) Konuşurken aşırı göz temasında
bulunmak doğru değildir
2014HLT22-2
6
Kabullenici davranma
Açıklığa kavuşturma
Kapsamın yansıtılması
Yeniden yoğunlaşmak
Çelişkilere dikkat çekme
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. Aşağıdakilerden hangisi geribildirimin
yararlı olabilmesi için taşıması gereken
özelliklerden biri değ il di r ?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Aşağıdakilerden hangisi ümitsizliğin
tanımlayıcı özelliklerinden biri değ il di
r?
Kişiye yardımcı olmayı amaçlaması
Faydalı ve konu ile ilgili olması
Kişilik üzerinde durması
Gözlem ağırlıklı olması
Konuyu vurgulaması
A)
B)
C)
D)
E)
7. İletişimde “merak etmeyin iyisiniz,
endişelenecek bir şey yok, iyi olacaksınız
korkmayın...” gibi ifadelerin kullanılması
aşağıda verilen nonterapötik iletişim
tekniklerinden hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi öfkeyle başa
çıkma yollarından biri değ il di r ?
A)
B)
C)
D)
Öfkenin kabul edilmemesi
Öfkenin kaynağının bulunması
Öfkenin nedeninin bulunması
Gerçekçi bir biçimde mücadele
edilmesi
E) Hepsi
Belirsiz övgüde bulunma
Basmakalıp sözler söyleme
Konuyu değiştirme
Yargılama
Katılmama
8. Aşağıdakilerden hangisi anksiyetenin
affektif etkilerinden biri değ il di r ?
A)
B)
C)
D)
E)
12. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bir şeyi
yapabilme yeteneği, amaca varmayı
sağlayan özellik ve etkileyiş” olarak
tanımlanır?
Hafızanın zayıflaması
Huzursuzluk
Endişe
Çaresizlik
Panik
A)
B)
C)
D)
E)
9. Aşağıda stresle ilgili verilen bilgilerden
hangisi y anlı ş tı r?
Ümit
Duygu
Güç
Öfke
Hırs
13. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi
y anl ış tı r ?
A) Streste direnç devam ettikçe bedenin
savunması zayıflar
B) Çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi
bireysel stres kaynaklarındandır
C) Sindirim zorluğu ve nefes darlığı stresin
fiziksel belirtilerindendir
D) Konsantrasyonda azalma ve kararsızlık
stresin duygusal belirtilerindendir
E) Progressif gevşeme egzersizleri stresle
başa çıkma yollarındandır
2014HLT22-2
Mutsuzluk hissetme
Çaresizlik yaşama
Kavramada bozulma
Yaşama isteğinde azalma
Hayal kurma yeteneğinde artma
A) İşitme sorunu olan bireyle iletişimde
diğer sesler engellenmelidir
B) Görme sorunu olan bireyle iletişimde
terapötik dokunma kullanılmalıdır
C) Tedaviyi reddeden hasta kendi haline
bırakılmamalıdır
D) Cinsel içerikli davranışları olan hasta
yargılanmamalıdır
E) Ağlayan hasta susturulmaya
çalışılmalıdır
7
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. Beden imajı bozulan bireyle iletişim
kurarken aşağıdakilerden hangisi
y apı lmamal ı dı r?
17. Aşağıdakilerden hangisi ICN’e göre
hemşirelerde görülen en önemli stres
kaynaklarından biri deği l dir?
A) Bozulan beden bölümünün hasta için
anlamı kavranmalıdır
B) Duygularını paylaşması için hasta
cesaretlendirilmelidir
C) Bireyin beden imajı hakkındaki
düşünceleri eleştirilmemelidir
D) Değişen beden bölümüne hemen
alışması için acele edilmelidir
E) Birey yalnız bırakılmamalı ve iletişim
için acele edilmemelidir
A)
B)
C)
D)
E)
15. Terminal dönemdeki hasta ve ailesi ile
iletişim kurarken aşağıdakilerden hangisi
y apı lmamal ı dı r?
18. Aşağıdakilerden hangisi iş stresini azaltma
ve bu stresten korunmada hemşirelerin
yapması gerekenlerden biri değ il dir ?
A) Hasta ve ailesinin gerçeği
kabullenmesine yardımcı olmalı fakat
acele edilmemelidir
B) Terminal dönem sonrası ailenin yas
tepkisine ve yas sürecine saygı
duyulmalıdır
C) Hastanın sözel ifadeleri ya da öfke
davranışları eleştirilmemelidir
D) Hastanın inkar, isyan, öfke gibi
duyguları engellenmelidir
E) Hasta kadar ailesine de destek
olunmalıdır
A) Sigara ve alkol kullanımını sınırlama
B) İş memnuniyetini önemsememe
C) Baş etme stratejilerini kullanma
D) Sağlıklı yaşam biçimi edinme
E) Kendi kendinin farkında olma
16. Aşağıdakilerden hangisi resmi grupların
özelliklerinden biri değ il dir ?
19. Ayşe Hanım aynı tarihlerde başvuru
yaptığı, şartları çok iyi olan ayrı iki
işyerinden de olumlu cevap almıştır ve
hangisine gideceği konusunda karar
verememektedir. Ayşe Hanım’ın yaşadığı
bu çatışma türü aşağıdakilerden hangisine
örnek olarak verilebilir?
A) Resmi grup üyeleri arasındaki ilişki
sınırlı, yüzeysel ve duygudan uzaktır
B) Kurallar, statüler ve roller grup üyeleri
arasındaki ilişkiyi belirleyen unsurlardır
C) Bireyin sorumlulukları yasa, tüzük ve
yönetmelik kuralları ile belirlenmiştir
D) Grup lideri, genelde üyeler dışında
yazılı kurallara göre belirlenir
E) Üyeler arasında dayanışma çok
güçlüdür ve “biz” bilinci hakimdir
2014HLT22-2
Hastalar ve ailelerinin duygusal
gereksinimleriyle başa çıkmada
yetersizlik
Ölmek üzere olan birine bakım verme
ve ölüm
Tedavi planlarıyla ilgili belirsizlik
Atılgan hasta birey ve aileler
Personel desteğindeki eksiklik
A)
B)
C)
D)
E)
8
Yaklaşma-Yaklaşma
Yaklaşma-Kaçınma
Kaçınma-Kaçınma
Amaç çatışması
Grup çatışması
Diğer sayfaya geçiniz 
A
20. Kişi çatışma durumunda, kendisi için
yüksek, karşı taraf için düşük derecede
endişeleniyorsa çatışmayı hangi yolla
çözümlemeye çalışır?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdakilerden hangisi benlik saygısı
yüksek olan kişinin özelliklerinden biri
değ i l
dir ?
Uyma
Uzlaşma
Hükmetme
Kaçınma
Bütünleştirme
A)
B)
C)
D)
E)
21. On yaşındaki bir çocuğun yeni bir kardeşi
olduktan sonra altını ıslatmaya başlaması
aşağıdaki savunma mekanizmalarından
hangisine örnek verilebilir?
24. Kişinin kendisi tarafından bilinmeyen,
başkaları tarafından bilinen yönlerini
kapsayan kendini tanıma penceresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerileme
B)
Çözülme
C)
Bastırma
D) Yalıtma
E) Yansıtma
A)
B)
C)
D)
E)
22. Aşağıdakilerden hangisi krize müdahalenin
hedeflerinden biri değ il di r ?
A)
B)
C)
D)
E)
Açık pencere
Kör pencere
Gizli pencere
Kapalı pencere
Bilinmeyen pencere
25. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi
özelliklerinden biri değ il dir ?
Yaşam biçimini yeniden oluşturmak
Krizin oluşmasını engellemek
Psişik dengenin korunmasını sağlamak
Hastaneye yatışları azaltmak
Kişiyi ve çevresini desteklemek
2014HLT22-2
Kendisine saygı duyulmasını ister
Başarma isteği yüksektir
Kurumlarda pasiftir
İç kontrollüdür
Kendine güvenir
A) Her çocuk kendi yaşına ve gelişme
dönemine göre duygusal tepkiler
gösterir
B) Çökkünlük, taşkınlık, öfke gibi duygusal
tepkileri uzun süreli olabilir
C) Somut, animistik ve büyüsel düşünce
tipleri yoktur
D) Düşünce ve duygularında benmerkezcidir
E) Gerçeği değerlendirme yetisi gelişmiştir
9
Diğer sayfaya geçiniz 
A
SAĞLIK MEVZUATI ve HEMŞİRELİK
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sağ l ı k Mev z uatı v e Hemş ir eli k Testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi 224 sayılı kanuna
göre birinci basamak sağlık hizmetleri
arasında yer almaz?
3. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Hizmetleri
Temel Kanunu ile getirilen yeni
uygulamalardan biri deği l di r ?
A) İçme ve kullanma sularının
temizlenmesi
B) Kronik hastalıklarla mücadele
C) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
D) Poliklinik hizmetleri
E) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele
A) Koruyucu sağlık hizmetlerine verilen
önemin artması
B) Sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık
işletmelerine dönüştürülebilecek
olması
C) Kamu sağlık kurumlarında verilen
hizmetlerin ücretlendirilmesi
D) Gerektiğinde dışarıdan hizmet satın
alınabilmesi
E) Koruyucu sağlık hizmetlerinde
çalışanların sağlık işletmelerinde
çalıştırılması
4. Aşağıda özel hastanelerin hizmet sunumu
ile ilgili verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
2. Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde
mesul müdürlük yapabilmek için gerekli
olan koşullardan biri deği ldi r ?
A) Özel hastaneler koruyucu sağlık hizmeti
veremezler
B) Özel hastaneler acil gelen hastalara
gerekli müdahaleyi yapmak zorundadır
C) Özel hastaneler acil sağlık hizmetlerini
hastanın sağlık güvencesine göre
verirler
D) Özel hastanelerin polikliniklerinde
muayene sırasında hemşire bulunmaz
E) Özel hastaneler yatak kapasitesinin
%10’unu fakir ve muhtaç hastaların
tedavisi için ayırmak zorundadır
A) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
B) Tabip odasına kayıtlı bir hekim olmak
C) En az 5 yıl hekimlik deneyimine sahip
olmak
D) Kamu kurumlarında yönetici hemşirelik
yapmak
E) Görevli olduğu kurum dışında başka bir
sağlık kuruluşunda görev yapmamak
2014HLT22-2
10
Diğer sayfaya geçiniz 
A
5. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki bir
kişinin, sağlık raporlarında belirtilen
rahatsızlıklarının olup olmadığını
belirlemek amacıyla Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından yapılan işleme ne
denir?
A)
B)
C)
D)
E)
8. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin
hizmet verdiği birey, aile ve topluma karşı
sorumluluklarından biri değ il di r ?
A) Örf, adet ve manevi inançlara saygılı
davranma
B) Bilmediği uygulamaları yapmama
C) Hastaya zarar verebilecek
uygulamalardan kaçınma
D) Sağlığın geliştirilmesi için eğitim verme
E) Mesleki bilgi ve deneyimleri paylaşma
Sağlık kurulu raporu
Prim ödemesi
Kontrol muayenesi
Sağlık giderlerinin ödenmesi
Sevk zinciri
6. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında
Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
9. Özel hastanelerde çalışan sağlık meslek
üyeleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden
hangisi y anlı ş tı r ?
A) Evde bakım merkezlerinde çalışan
hemşireler başka bir özel sağlık
kuruluşunda daha çalışabilirler
B) Evde bakım birimlerinde görevli
personel, birimin bağlı olduğu sağlık
kuruluşunun başka bir biriminde daha
görevlendirilebilir
C) Hekim dışı sağlık personelinin verdiği
evde bakım hizmetleri en az 6 ayda bir
denetlenir
D) Hastanın tedavi planına uymaması
halinde sağlık kuruluşu tek taraflı
olarak verilen hizmeti durdurabilir
E) Evde bakım merkezleri valilik
tarafından denetlenir
A) Hastanenin Sağlık Bakanlığı ile ilgili
işlerinden mesul müdür sorumludur
B) Hekim dışındaki sağlık çalışanları bir
başka sağlık kuruluşunda daha
çalışamaz
C) Sağlık çalışanları hastane içinde serbest
kıyafetle çalışamaz
D) Özel Hastaneler Teknik Komisyonu
üyeleri arasında hemşire üye bulunmaz
E) Hemşireler özel hastanelerde mesul
müdür olamazlar
10. İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin sona
ermesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
7. Aşağıdakilerden hangisi sağlık
kurumlarında hasta güvenliği ile ilgili
olarak önlem alınması gereken
durumlardan biri deği l dir ?
A) İşverenin ölmesi halinde iş sözleşmesi
mutlaka sona erer
B) Sözleşme süresi bitmesine rağmen
hemşire çalışmaya devam ediyorsa ve
işveren buna itiraz etmiyorsa iş
sözleşmesi sona ermiş sayılır
C) Hemşirenin ölmesi halinde iş
sözleşmesi devam eder
D) İş sözleşmesi bitmeden belirli bir süre
önce sözleşmenin sona erdirilmesiyle
ilgili bir talep yoksa sözleşme aynı
süreyle devam eder
E) İşverenin iş sözleşmesini feshetmesi ve
bunu hemşireye bildirmemesi
durumunda iş sözleşmesi devam eder
A) İlaç güvenliğinin sağlanması
B) Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon
güvenliğinin sağlanması
C) Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının
yapılması
D) Cerrahi güvenliğin sağlanması
E) Hasta düşmelerinin önlenmesi
2014HLT22-2
11
Diğer sayfaya geçiniz 
A
11. İş Kanunu’na göre hemşirelerin ücretle
ilgili hakları konusunda aşağıdakilerden
hangisi y anlı ş tı r?
15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi
Hemşirelik Kanunu’nda yapılan
değişikliklerden biridir?
A) Ücret miktarı iş sözleşmesi ile
kararlaştırılabilir
B) Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde
hemşire çalışmamışsa ücret ödenmez
C) Yıllık ücretli izin süresine rastlayan
hafta tatili ücretleri ayrıca ödenir
D) Ücreti ödenmeyen hemşire iş
görmekten kaçınabilir
E) Beş yıl içinde talep edilmeyen ücret
alacakları zaman aşımına uğrar
A) Hemşirelik temel eğitiminin lisansüstü
düzeyde olması sağlandı
B) Hemşirelerin yetki ve sorumlulukları
genişletildi ve hemşirelik tanısı yer aldı
C) 35 yaşından gün almış kişilerin hemşire
olmaları sınırlandırıldı
D) En az 1 yıldır hemşire olarak çalışan
ebelere hemşirelik yapma hakkı tanındı
E) Sağlık memurlarına acil tıp teknisyenliği
unvanı ile çalışma hakkı tanındı
12. İl düzeyinde sağlık işlerinden sorumlu en
üst makam aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
16. 8 Mart 2010 tarihinde yayınlanan
“Hemşirelik Yönetmeliği”ne göre
aşağıdaki açıklamalardan hangisi
doğrudur?
İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sosyal Güvenlik Kurumu
Valilik
A) Uzman hemşire, herhangi bir alanda
lisansüstü eğitim yapmış hemşiredir
B) Gözetmen hemşire, meslekte beş yıl
deneyimli lise mezunu hemşiredir
C) Başhemşire, yüksek hemşirelik okulu
mezunu, meslekte en az on yıl çalışmış
hemşiredir
D) Başhemşire yardımcısı, meslekte en az
beş yıl çalışmış ve iyi sicil almış
hemşiredir
E) Sorumlu hemşire, öncelikle uzman
hemşire yoksa üç yıl deneyimli lisans
mezunu hemşiredir
13. İşinden ayrılan kişiye işveren tarafından
verilen, yalnızca işin çeşidini ve süresini
gösteren belgeye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bonservis
İbraname
Çalışma belgesi
Bordro
Hesap pusulası
17. Hemşirelik Yönetmeliği’nden farklı olarak
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği’nde hemşirelerin aşağıdaki
rollerinden hangisine y er ver i lmemiş ti
r?
14. Aşağıdakilerden hangisi hemşirelerin,
değişiklik yapılan “Hemşirelik Kanunu”nda
belirtilen görevlerinden biridir?
A) Hastaların hemşirelik girişimleri ile
karşılanabilecek ihtiyaçlarını belirlemek
B) Çiçek aşısını ve acil hallerde
pansumanları tatbik etmek
C) Görevli olduğu servisin temizliğini ve
düzenini sağlamak
D) Görevli olduğu servisin demirbaş ve
tüketim malzemelerini takip etmek
E) Hastaların nabız ve teneffüslerini mavi
ve kırmızı kalem ile kayıt etmek
2014HLT22-2
A)
B)
C)
D)
E)
12
Eğitici rolü
Uygulayıcı rolü
Yönetici rolü
Araştırıcı rolü
Tedavi edici rolü
Diğer sayfaya geçiniz 
A
18. Aşağıdakilerden hangisi aile sağlığı
elemanının görevlerinden biridir?
21. Mesleki organizasyonlar ile ilgili aşağıda
verilen açıklamalardan hangisi y anl ış
tır ?
A) Aile sağlığı merkezinde çalışanları
yönetir
B) Birlikte çalıştığı sağlık ekibini denetler
C) Kişiye yönelik sağlık hizmetlerini
yürütür
D) Bölgesinde çevre sağlığını ilgilendiren
durumları çözer
E) Kayıtlı kişileri ilk değerlendirme için
hastaneye yönlendirir
A) Belirli bir meslek ile ilgili mesleki
uygulama standartlarını geliştiren
organizasyonlardır
B) Meslek üyelerinin çalışma koşullarını
iyileştirmeye çalışan organizasyonlardır
C) Mesleğin gelişmesine ve
profesyonelleşmesine katkıda bulunan
organizasyonlardır
D) Mezuniyet sonrası meslek üyelerinin
eğitimlerinin devamında rol alan
organizasyonlardır
E) Meslek üyelerinin sadece bireysel
çıkarlarını koruyan ve gözeten
organizasyonlardır
19. Aşağıdakilerden hangisi devlet
memurlarının ödevlerinden biri değ il di
r?
22. Aşağıdakilerden hangisi üniversite
yönetim birimlerinden deği l dir ?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Üyesi oldukları siyasi partinin yararına
hizmet sunmak
B) T.C kanunlarını sadakatle uygulamak
C) Her durumda devletin menfaatlerini
korumak
D) Görevlerini yaparken dil, ırk, siyasi
düşünce vb. ayrımı yapmamak
E) Resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve
güvene layık davranmak
20. Aşağıda verilen Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) tavsiye kararlarından hangisi
y anl ış tı r ?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı hareket
edilmesi” olarak tanımlanır?
Vardiyalı çalışan hemşireler vardiyalar
arası kesintisiz en az 12 saat dinlenme
izni kullanmalı
Hemşirelerin yıllık ücretli izin süresi bir
hizmet yılı için en az üç hafta olmalı
İş sağlığının korunması amacıyla
hemşireler düzenli aralıklarla tıbbi
muayeneden geçirilmeli
Hemşirelerin görevleri nedeniyle
meydana gelebilecek hastalık, iş
hastalığı olarak kabul edilmeli
Hamile hemşirelerin görevleri sağlıkları
açısından risk oluşturuyorsa
durumlarına uygun görevler verilmeli
2014HLT22-2
Rektör
Senato
Üniversite yönetim kurulu
Fakülte kurulu
Rektör yardımcısı
A) Kast
B) Taksir
C) Suç D)
Ceza E)
İhmal
13
Diğer sayfaya geçiniz 
A
24. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza
Kanunu’na göre suç tipi olarak
düz enl enmemiş tir ?
25. Aşağıdakilerden hangisi 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na göre kamu
görevlisine verilebilecek disiplin
cezalarından biri değ il dir ?
A) İlaç yapma veya satma
B) Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve
ilaçların ticareti
C) Zehirli madde imal ve ticareti
D) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılması
E) Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve
ticareti
2014HLT22-2
A)
B)
C)
D)
E)
14
Uyarma
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Devlet memurluğundan geçici çıkarma
Diğer sayfaya geçiniz 
A
SOSYAL ANTROPOLOJİ
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Antropoloji Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
5. Aşağıdakilerden hangisi göçün sağlığa
olumsuz etkilerini yok etmede hemşirenin
sorumluluklarından biri değ il di r ?
1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin
doğrudan etkilediği alanlardan biri
değ i l
dir ?
A) Ana-çocuk sağlığını geliştirmek için
girişimler başlatmak
B) Çevrenin daha sağlıklı olması için
çalışmak
C) Bireylerin karşılaştıkları önyargıları
gidermeye çalışmak
D) Ekonomik yetersizlikleri gidermek
E) Sağlık hizmetlerinin maliyetini
düşürmek için çalışmak
A) Ekonomi
B) Siyaset
C) Sosyoloji
D)
Psikoloji
E) Biyoloji
2. Aşağıdakilerden hangisi göçün itici
faktörlerinden biri değ i l di r ?
A) Toprağın düşük verimi
B) Düşük ücret ve sınırlı iş olanakları
C) Eğitim, sağlık vb. imkânlardan
yoksunluk
D) Taşıt sayısının artması
E) Terör olayları
6. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel
iletişim araçlarından biri değ i l di r
?
3. Aşağıdaki durumlardan hangisi Türkiye’de
en yüksek orana sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Kırsal alanlardan şehirlere göç
Kırsal alanlardan kırsal alanlara göç
Şehirlerden şehirlere göç
İç bölgelerden sahillere göç
Şehirlerden kırsal alanlara göç
7. Aşağıdakilerden hangisi informal eğitimin
özelliklerinden biridir?
4. Göç aşağıdakilerden hangisini en az
etkiler?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Hedefler önceden belirlenmiştir
B) Öğreticilerin uzman olma zorunluluğu
yoktur
C) Eğitim uzman kişiler tarafından
gerçekleştirilir
D) Olumlu davranışlar kazandırmak esastır
E) Eğitim ortamları düzenlenmiştir
Sosyal yaşam
Kültürel değerler
Fiziksel şartlar
Sağlık hizmetleri
Dini inançlar
2014HLT22-2
Telefon
Sela
Çiçekler
İğne oyaları
Yaşlılar
15
Diğer sayfaya geçiniz 
A
8. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi
tanımlar?
11. Antropolojinin hangi dalı insanı, kültürü
üreten ve sürdüren bir varlık olarak ele
alır?
A) Belli bir yaş grubuna okul çatısı altında
düzenli olarak yapılır
B) Bireylere ilgi ve gereksinim duydukları
alanlarda yapılır
C) Öğrenmenin gerçekleştirileceği
yaşantıların sağlanmasıdır
D) Bireylerin davranışlarındaki
değişikliklerdir
E) Davranış biçimlerinin geliştirildiği
kültürlenme süreçleridir
A)
B)
C)
D)
E)
9. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
İd’in özelliğidir?
Fiziksel Antropoloji
Arkeolojik Antropoloji
Uygulamalı Antropoloji
Linguistik Antropoloji
Kültürel Antropoloji
12. Bilim ve felsefede kültür hangi anlamda
kullanılmaktadır?
I. Doğuştan getirilir ve kişiliğin temel
taşıdır
II. Her zaman benliğe ve topluma aykırı
istekleri ifade eder
III. Kişiliğin yürütme organıdır
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitim
Uygarlık
Sanat
Üretim
Ekim
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
13. Sağlık, hastalık, kültür ilişkisi açısından
aşağıdakilerden hangisi y anl ı ş tı r ?
10. Freud, normal kişilik gelişimi için
aşağıdakilerden hangisi ya da
hangilerini kabul etmez?
A) Kültürel tutum, inanç ve davranışlar
bireyin yaşam tarzını dolayısıyla sağlık
koşullarını etkiler
B) Sağlık hizmetlerinin geleneksel inançlar
gözönüne alınmadan sunulması bu
hizmetlerin reddedilme olasılığını artırır
C) Sağlığı olumsuz yönde etkilemediği
düşünülen geleneksel inanç ve
uygulamalar değiştirilmelidir
D) Kültür, sağlık ve hastalığın dinamik bir
etkenidir
E) Kültür, inançlar ve değerler sistemi
hastalığın ifade edilme biçimini etkiler
I. Çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemli
olduğunu
II. Gelişimin her döneminde bireyin temel
ihtiyaçlarının doyurulması gerektiğini
III. Temel ihtiyaçlar karşılanmazsa kişilik
gelişiminin engelleneceğini
IV. Bir dönemdeki olumsuzluğun sonraki
dönemde olumlu yöne çevrilebildiğini
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız II
Yalnız IV
I ve IV
I ve II
II ve IV
2014HLT22-2
16
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. Aşağıdakilerden hangisi Purnell’ın
modelinde yer alan birincil özelliklerden
biri değ il di r?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan
normu belirtmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Irk
Yaş
Ulus
Politik durum
Din
15. Aşağıda verilen, hastalık nedenlerini
açıklayan görüşlerin hangisinde temel
varsayım; yaşamdaki tüm olayların bir
nedeni veya etkisi olduğu, vücut
fonksiyonlarının bir makine gibi çalıştığı ve
gerçeklerin tümünün ölçülebilir ve
gözlenebilir olduğudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüzükler
Prosedürler
Yönetmelikler
Gelenekler
Kanunlar
19. ‘‘Kutsal bir simgeye bağlı olmalarından
ötürü birbirlerini akraba kabul ederler’’
ifadesi aşağıdaki akrabalık gruplarından
hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
Biyomedikal veya bilimsel görüş
Natüralistik görüş
Holistik görüş
Büyüsel görüş
Dinsel görüş
Totem akrabalığı
Babasoyu akrabalığı
Anasoyu akrabalığı
Tek soy akrabalığı
Eklemli aile akrabalığı
20. Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme ve
kentleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan aile
tipidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
hemşirelikte model kullanımının
nedenlerindendir?
I. Model kullanımı bilginin sistematize
edilmesini sağlar
II. Model kullanımı bakıma pratik
yaklaşımlar getirir
III. Model kullanımı uygulamalara rehberlik
eder
IV. Model kullanımı kavramlar arasındaki
ilişkinin açıklanmasını sağlar
A)
B)
C)
D)
E)
Geniş aile
Çekirdek aile
Bölünmemiş aile
Kök aile
Hepsi
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III ve IV
21. Aşağıdakilerden hangisi evlilik ilişkisinin
sonlanmasından kaynaklanan sorunlar
içerisinde yer alır?
17. Aşağıdaki araştırmalardan hangisi
antropoloji alanının temelini
oluşturmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Deneysel araştırmalar
B) Kesitsel araştırmalar
C) Kültür analizi araştırmaları
D) Yarı deneysel araştırmalar
E) Vaka-kontrol araştırmaları
2014HLT22-2
17
Çocuk bakımı sorunu
Ekonomik sorunlar
Psikolojik sorunlar
Sosyal sorunlar
Hepsi
Diğer sayfaya geçiniz 
A
22. “Kadın ve erkekler için toplumsal olarak
oluşturulmuş roller, öğrenilmiş davranış
ve beklentiler bireyi kadınsı ya da erkeksi
olarak karakterize eder” ifadesi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
24. A Toplum Sağlığı Merkezinden ayrılıp B
Toplum Sağlığı Merkezinde çalışmaya
başlayan Zeynep Hemşire’nin durumu
toplumsal hareketlilik tiplerinden
hangisine örnektir?
Kimlik
Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet
Cinsiyet kimliği
Cinsiyet eşitsizliği
A)
B)
C)
D)
E)
23. “Toplumda servet, eğitim ve mesleksel
konum bakımından benzerlik gösteren
insanların diğer kesimlerden ayrılması”
olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
25. Ekonomik sistemi dengede tutmaya
yarayacak iyileştirmelerin, yoksulluğu
ortadan kaldıracağını savunan kuram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevselci Kuram
B) Feminist Kuram
C) Çatışmacı Kuram
D) Etkileşimci Kuram
E) Hepsi
A) Sınıf bilinci
B) Yaşam biçimi
C) Toplumsal sınıf
D) Tüketim biçimi
E) Siyasal konum
2014HLT22-2
Dikey hareketlilik
Yatay hareketlilik
Kuşaklararası hareketlilik
Grup hareketliliği
Hiçbiri
18
Diğer sayfaya geçiniz 
A
YÖNETİM ve ORGANİZASYON
DİKKAT


Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Yöneti m v e Org ani z asy on Testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1. Yönetim biliminin gelişmesindeki en
önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Aşağıdakilerden hangisi hastanede
hemşire ihtiyacını gidermek için
yararlanılan kurum içi kaynaklardan
biridir?
İnsanların psikolojik yönü
Çalışanların eğitilmesi
Çalışanlar arasındaki işbirliği
Endüstri devrimi
Çalışanlar arasındaki iş bölümü
A)
B)
C)
D)
Hastanede çalışan hemşireler
Hastanede staj yapan öğrenciler
Üniversitelerin son sınıf öğrencileri
Daha önce iş başvurusunda bulunmuş
hemşireler
E) Hastanedeki hemşirelerin önerdikleri
arkadaşları
2. Yönetim süreci aşamalarından
“koordinasyon” için aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
4. İşe alma görüşmesi ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi y anl ı ştır ?
A) Görüşme en az iki kişi tarafından
yapılmalıdır
B) Görüşmede iş dışı konularda sorular
sorulmamalıdır
C) Görüşmede adayın çalışacağı birimin
yöneticisi de olmalıdır
D) Görüşmeden sonra karar adaya
açıklanmalıdır
E) Görüşmede aday hakkındaki gözlemler
kayıt edilmemelidir
A) Küçük grupların koordinasyonunu
sağlamak daha zordur
B) Yönetim sürecinin her aşamasında
gereklidir
C) İyi bir koordinasyon sağlanamazsa
çalışanlar arasında anlaşmazlıklar azalır
D) Koordinasyonun sağlanması için her
birimin kendi içinde uyumlu çalışması
yeterlidir
E) Büyük kurumlarda koordinasyon
sağlamak daha kolaydır
2014HLT22-2
19
Diğer sayfaya geçiniz 
A
5. Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi
sürecinde yönetici hemşirelerin
sorumluluklarından biri değ il di r?
9. İş analizi sonuçları aşağıdakilerden
hangisinde kull anı lmaz
?
A) Performansın değerlendirilmesinde
B) İnsan kaynaklarının planlanmasında
C) Çalışanların ücretlerinin
belirlenmesinde
D) Çalışanların motivasyonunun
sağlanmasında
E) Çalışanların eğitim ihtiyacının
belirlenmesinde
A) Dış çevrede meydana gelen
değişiklikleri takip etmek
B) Acil durumlara karşı tatbikatlar
yapılmasını sağlamak
C) Kullanılan malzemeleri kriz
oluştuğunda kontrol etmek
D) Çalışanların problem çözme yeteneğini
geliştirmek
E) Afet planı oluşturmak
6. Aşağıdakilerden hangisi bir kurumdaki
dikey iletişime örnektir?
10. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin,
hemşirelik hizmetleri ekibinin bir üyesi
olarak yerine getirmesi gereken faaliyetler
arasında yer almaz?
A) İki servis sorumlu hemşiresi arasındaki
iletişim
B) Servis sorumlu hemşiresi ile servis
hemşiresi arasındaki iletişim
C) Servis hemşiresi ile hekim arasındaki
iletişim
D) Servis sorumlu hemşiresi ile hekim
arasındaki iletişim
E) Servis sorumlu hemşiresi ile laborant
arasındaki iletişim
A) Hemşirelikle ilgili etkinliklerde diğer
hemşireleri görevlendirme
B) Diğer sağlık mesleklerinin temsilcileri
ile işbirliği yapma
C) İyi bir çalışma ortamı için sadece
hekimlerle işbirliği yapma
D) Hemşirelik hizmetleri ekibine liderlik
etme
E) Hemşirelik bakımını planlama ve
uygulama
7. Yöneticinin temsil görevi rolü aşağıdaki rol
çeşitlerinden hangisi içinde yer alır?
11. Aşağıdaki yönetim biçimlerinden
hangisinde işe ve insana gösterilen ilgi en
alt seviyededir?
A) Karar verme rolü
B) Dağıtma rolü
C) Sözcülük rolü
D) Kontrol rolü
E) Bireylerarası rolü
A)
B)
C)
D)
E)
8. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin
bilgisel rollerinden biridir?
12. Yönetici ile ilgili aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Resmi törenlerde bulunmak
B) Yeni projeler ortaya koymak
C) Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları
çözmek
D) Alım-satım işlerinde pazarlık yapmak
E) Kurumun faaliyetleri ile ilgili açıklama
yapmak
2014HLT24-1
Ortayol yönetim biçimi
Otokratik yönetim biçimi
İnsancıl yönetim biçimi
Demokratik yönetim biçimi
Liberal yönetim biçimi
A) İşleri kendisi yaparak kurum amaçlarına
ulaşan kişidir
B) Emrine verilmiş maddi ve insan
kaynağının verimliliğinden sorumlu
kişidir
C) Yetki ve sorumlulukları bulunduğu
kademeye göre değişmez
D) Yöneticilerden içinde bulundukları
durumu mutlaka korumaları istenir
E) İyi bir yönetici proaktif (öngörücü)
değildir
20
Diğer sayfaya geçiniz 
A
13. Sağlık politikaları ile ilgili aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi y anl ı ş tı r ?
16. Biçimsel ve biçimsel olmayan
organizasyon yapıları ile ilgili aşağıda
verilen açıklamalardan hangisi y anl ış
A) Nusret Fişek döneminde sağlıkta
dönüşüm programı yürürlükten
kaldırılmış, acil eylem planı
hazırlanmıştır
B) Refik Saydam döneminde salgın
hastalıklarla mücadele edilmiş,
koruyucu sağlık hizmetleri
geliştirilmiştir
C) Behçet Uz döneminde “birinci on yıllık
milli sağlık planı” ve “milli sağlık
politikası” çalışmaları yapılmıştır
D) 1960’larda Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanun ile
sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesine
başlanmıştır
E) 1992 ve 1993’te Ulusal Sağlık
Kongreleri yapılarak sağlık reformu
çalışmalarına başlanmıştır
tır ?
A) Bir kurum içinde, çalışanların birbirine
çeşitli biçimde yakınlaşmalarından
doğan biçimsel olmayan yapılar vardır
B) İnformal yapı, herhangi bir ön
planlama, bilinçli bir düzenleme
yapılmadan bireylerarası ilişkiler
sonucu ortaya çıkar
C) Yönetici, başarılı olmak için formal
yapının etkinliğini etkileyen informal
yapıyı görmezlikten gelmelidir
D) Formal yapı; insanlar, araçlar ve
görevler arasındaki ilişkilerin yönetim
tarafından belirlendiği yapıdır
E) Biçimsel olmayan örgüt yapısının
oluşmasında, örgüt kültürü ve örgüt
iklimi etkilidir
14. Yönetici hemşirelerin sahip olmaları
gereken beceriler ile ilgili aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi y anl ı ş tı r ?
17. Aşağıdakilerden hangisi organizasyon
açısından hastanelerin özelliklerinden biri
değ i l dir ?
A) Başhemşire en fazla kavramsal
beceriye sahip olmalıdır
B) Servis sorumlu hemşiresi en fazla
teknik beceriye sahip olmalıdır
C) Hemşirelik hizmetleri müdürü en fazla
beşeri beceriye sahip olmalıdır
D) Hemşirelik direktörü en az teknik
beceriye sahip olmalıdır
E) Tüm yöneticiler insan ilişkileri ile ilgili
becerilere sahip olmalıdır
A) Birer hizmet organizasyonlarıdır
B) Günde 8 saat hizmet veren
organizasyonlardır
C) Karmaşık yapıda organizasyonlardır
D) Açık sistemde faaliyet gösteren
organizasyonlardır
E) Matriks yapıda faaliyet gösteren
organizasyonlardır
15. Aşağıdakilerden hangisi üst kademe
yöneticilerin görevlerinden biri değ il di
r?
18. Aşağıdakilerden hangisi hemşire
insangücü planlama yöntemlerinden biri
değ i l dir?
A) Sağlık kuruluşunun bir birimindeki iş
akışıyla ilgilenir
B) Hasta bakım kalitesini yükseltmek için
stratejik kararlar alır
C) Kurumun çevresi ile arasındaki ilişkileri
düzenler
D) Hemşirelik hizmetlerini geliştirmek
üzere planlar yapar
E) Kurum amaçlarının gerçekleştirilmesi
için politikalar oluşturur
2014HLT24-1
21
A) Yatak/hemşire oranına göre insangücü
planlama
B) İş yüküne göre insangücü planlama
C) Hasta sınıflandırma sistemine göre
insangücü planlama
D) İnformal organizasyona göre insangücü
planlama
E) Standart bakım süresine göre
insangücü planlama
Diğer sayfaya geçiniz 
A
19. Hemşire insangücü planlama
yöntemlerinden iş yükü analizinde
aşağıdakilerden hangisi y apı l maz
?
23. Motivasyon ile ilgili aşağıda verilen
açıklamalardan hangisi y anl ı ş tı
r
?
A) Birimde yapılan hemşirelik bakım
uygulamaları listelenir
B) Her bir hemşirelik bakım uygulamasının
standart zamanı belirlenir
C) Hasta tipine göre yapılan hemşirelik
uygulamaları ve standart süreleri
belirlenir
D) Bakım gereksinimlerine göre hastalar
sınıflandırılır
E) Servisteki yatak/hasta oranına göre
gerekli hemşire sayısı belirlenir
A) Bir insanı harekete geçiren umut, arzu,
ihtiyaç ve korkulardır
B) İç/dış faktörlerin etkisi ile organizmayı
davranışa iten faktörlerdir
C) Herkesi motive eden para gibi bir
araçla bireylerin motive olmasıdır
D) Gereksinme-uyarılma-davranış-doyum
aşamalarından oluşan bir süreçtir
E) Kişisel bir olaydır, herkes aynı
uyaranlarla motive olmayabilir
20. Aşağıda verilen güç kaynaklarından
hangisi liderin izleyicilerine ilham vermesi,
izleyicilerin kendilerini liderle
özdeşleştirmeleri ve lideri örnek
almalarıyla ilgilidir?
24. Aşağıdakilerden hangisi çatışmaya neden
olan faktörlerden biri deği ldi r ?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Benzeşim gücü
Ödüllendirme gücü
Uzmanlık gücü
Zorlayıcı güç
Yasal güç
25. Aşağıdakilerden hangisi performans
değerlendirme sisteminin yöneticilere
sağladığı yararlardan biri değ i l di r ?
21. Aşağıda verilen liderlik yaklaşımlarından
hangisi farklı koşullar altında farklı liderlik
davranışları sergilenmesi gerektiğini
vurgulamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Astlarını değerlendirirken kendi güçlü
ve güçsüz yönlerini de fark eder
B) Astların geliştirilmesi gereken yönlerini
belirlemeyi sağlar
C) Astlar ile iletişim kurmayı ve işbirliği
yapmayı kolaylaştırır
D) Yöneticinin astlara yetki devrini
zorlaştırır
E) Yöneticinin yönetsel becerilerini
geliştirir
Durumsal liderlik yaklaşımı
Davranışsal liderlik yaklaşımı
Özellikler teorisi
Transaksiyonel liderlik
Transformasyonel liderlik
22. Aşağıdakilerden hangisi zaman yönetimi
yöntemlerinden biri deği l di r ?
A)
B)
C)
D)
E)
Fonksiyonel bağımlılık
Etkin iletişim
Kıt kaynaklar
Amaçlarda farklılıklar
Yeni uzmanlıklar
İş akışını planlamak
Zaman tutanağı tutmak
Yetki devretmek
Sık toplantı yapmak
Kesintileri kontrol etmek
2014HLT24-1
22
Diğer sayfaya geçiniz 
A CEVAP ANAHTARI
HEMŞİRELİK
BAKIM
YÖNETİMİ
1. E
2. E
3. D
4. A
5. B
6. A
7. C
8. E
9. C
10.D
11.A
12.E
13.B
14.A
15.C
16.B
17.C
18.E
19.C
20.A
21.D
22.D
23.B
24.D
25.B
HEMŞİRELİKTE
KİŞİLERARASI
SAĞLIK MEVZUATI
SOSYAL
YÖNETİM VE
İLİŞKİLER VE
VE HEMŞİRELİK
ANTROPOLOJİ
ORGANİZASYON
İLETİŞİM
1. E
2. B
3. D
4. C
5. A
6. C
7. B
8. A
9. D
10. E
11. A
12. C
13. E
14. D
15. D
16. E
17. D
18. B
19. A
20. C
21. A
22. B
23. C
24. B
25. E
1. A
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. C
8. E
9. B
10. D
11. C
12. E
13. C
14. A
15. B
16. E
17. D
18. C
19. A
20. B
21. E
22. D
23. B
24. A
25. E
1. E
2. D
3. A
4. E
5. D
6. A
7. B
8. D
9. C
10. B
11. E
12. B
13. C
14. D
15. A
16. E
17. C
18. D
19. A
20. B
21. E
22. C
23. C
24. B
25. A
1. D
2. B
3. A
4. E
5. C
6. B
7. E
8. E
9. D
10. C
11. E
12. B
13. A
14. C
15. A
16. C
17. B
18. D
19. E
20. A
21. A
22. D
23. C
24. B
25. D
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde
yapılmadığını,
toplu
kopya
girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Sınavınızda Başarılar Dileriz.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014HLT22-2
2014HLT22-2
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
2014HLT22-2
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası
içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan
çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Benzer belgeler