tc gazi üniversitesi fen fakültesi 2012 yılı birim faaliyet raporu

Yorumlar

Transkript

tc gazi üniversitesi fen fakültesi 2012 yılı birim faaliyet raporu
T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
2012 YILI
BİRİM FAALİYET
RAPORU
2013
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
I
GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yöneticinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II.
AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgiler
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V.
ÖNERİ VE TEDBİRLER
SUNUŞ
Ülkemizde kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu
idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65’inci maddesine göre 12.07.2006 tarih ve
26226 sayılı Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma
ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin birim faaliyet raporu başlıklı 46’ncı
maddesi gereğince bu faaliyet raporu hazırlanmıştır.
Faaliyet raporlarında, idarenin kullandığı kaynaklar ile amaç ve hedeflere ulaşma
düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü hazırlanacak faaliyet raporları ile kamu
yöneticisinin sorumluluğuna bırakılan kaynakların hukuka uygun ve verimli bir şekilde kullanılıp
kullanılmadığı noktalarında, adli, siyasi ve kamuoyu denetimlerinin daha etkin yerine getirilmesi
amaçlanmaktadır. Böylece faaliyet raporları, idarelerde hesap verilebilirliği ve saydamlığı
sağlamanın bir aracı olmaktadır.
Fakültemize; 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kullanılmak üzere
tahsis edilen ödenekler, hazırlanan Ayrıntılı Harcama Programı dahilinde tahsis edildikleri
amaçlar doğrultusunda yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin
karşılanmasında tasarruf tedbirleri dikkate alınarak kullanılmış, bütçemizde yer alan
ödeneklerin üzerinde harcama yapılmamıştır.
Fakültemizin 2012 yılı idare faaliyet raporunun hazırlanmasında her türlü özveriyi
gösteren birim yöneticilerine ve personelimize teşekkür eder tüm akademik ve idari
personelimiz ile öğrencilerimize başarılar dilerim.
Prof.Dr. Yusuf KALENDER
DEKAN
I.- GENEL BİLGİLER
A.
MİSYON ve VİZYON
Misyonumuz :
“Çağın gereklerini bilen, araştırmacı, üretken, çok yönlü düşünebilen, topluma karşı
sorumluluk bilinci taşıyan, paylaşımcı, yeniliklere açık bilim insanları yetiştirmektir.”
Vizyonumuz :
“Uluslararası düzeyde nitelikli bilgi üreten, rasyonel düşünebilen, yeniliklere açık bilim
insanları yetiştiren öncü ve örnek bir kurum olmaktır. Ülkemizin geleceğine yön verebilecek
bir kurum haline gelmektir.”
B.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yetki
: Fakültemiz belirlenmiş olduğu misyon, vizyon ve hedeflerine yönelik tüm
işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile diğer ilgili kanun,
yönetmelik, kanun hükmünde kararname ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yetki
kullanmaktadır.
Görev
:
- Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim,
bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak,
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu
tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda
insan gücü yetiştirmek,
- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu kuruluşlarına önerilerde
bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına
sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak
düşüncelerini ve önerilerini bildirmek.
Sorumluluklar
:
-Yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini
inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı
sağlamak,
- Her Eğitim - Öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Fakültenin eğitim öğretim, bilimsel
araştırma ve yayım faaliyetleri ile yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını
belirleyerek Üst Kurullara bilgi vermek,
- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak,
- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması,
geliştirilmesi, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanması, gerektiği zaman güvenlik
önlemlerinin alınmasın, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet
kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesi, bilimsel ve idari
gözetim ile denetimin yapılması ve bu görevlerin alt birimlere aktarılması.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Eğitim
Alanı
Anfi
Sınıf
Bilgisayar
Lab.
Diğer Lab.
Toplam
1.1 – Eğitim Alanları Derslikler*
Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi
0-50
51-75
76-100
3
1
21
18
2
43
46
21
21
Anfi Kapasitesi
Anfi Alanı
Sınıf Kapasitesi
Sınıf Alanı
Bilgisayar Lab. Kapasitesi
Bilgisayar Lab. Alanı
Diğer Lab. Kapasitesi
Diğer Lab. Alanı
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı
Kantin Alanı
Toplam Kapasite
Kapasitesi
101-150
Kapasitesi
151-250
1
Kapasitesi
251-Üzeri
1
--
14
14
: 408 Kişi
: 300 m²
: 2928 Kişi
: 2270 m²
: 48 Kişi
: 600 m²
: 1500 kişi
: 3440 m²
: 1 Adet
: 200 m²
: 150 Kişi
1.2.2. Yemekhaneler
Öğrenci Yemekhane Sayısı
:…. Adet
Öğrenci yemekhane Alanı
: …. m²
Öğrenci yemekhane kapasitesi: ….. Kişi
Personel yemekhane sayısı
: …. Adet
Personel yemekhane Alanı
: ….. m²
Personel yemekhane kapasitesi : ….. Kişi
1.2.3. Misafirhaneler
Misafirhane sayısı
Misafirhane Kapasitesi
: …. Adet
: …. Kişi
1.2.4. Öğrenci Yurtları
Yatak
Sayısı
1
Oda Sayısı
Alanı m²
Yatak
Sayısı
2
Yatak
Sayısı
3-4
Yatak
Sayısı
5-Üzeri
1.2.5. Lojmanlar
Lojman Sayısı
Lojman Brüt Alanı
Dolu Lojman Sayısı
Boş Lojman Sayısı
: … Adet
: … m²
: … Adet
: … Adet
1.2.6. Spor Tesisleri
Kapalı Spor Tesisleri Sayısı
Kapalı Spor Tesisleri Alanı
Açık Spor Tesisleri Sayısı
Açık Spor Tesisleri Alanı
:… Adet
:… m²
:… Adet
:… m²
1.2.7. Toplantı – Konferans Salonları*
Toplantı
Salonu
Konferans
Salonu
Toplam
Kapasitesi
0-50
1
Kapasitesi
51-75
Kapasitesi
76-100
Kapasitesi
101-150
Kapasitesi
151-250
Kapasitesi
251-Üzeri
1
1
1
Toplantı Salonu Kapasitesi
Toplantı salonu Alanı
Konferans Salonu Kapasitesi
Konferans salonu Alanı
: 40 kişi
: 80 m²
: 150 kişi
: 200 m²
1.2.8. Sinema Salonu
Sinema Salonu Sayısı
: … Adet
Sinema salonu Alanı
: … m²
Sinema Salonu Kapasitesi
: … kişi
1.2.9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı
: … Adet
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi : … Kişi
1.2.10. Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı
: … Adet
Öğrenci Kulüpleri Alanı
: … m²
1.2.11. Mezun Öğrenciler Derneği
Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı
: … Adet
Mezun Öğrenciler Derneği Alanı
: … m²
1.2.12. Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları
Anaokulu Sayısı
: … Adet
Anaokulu Alanı
:…m
Anaokulu Kapasitesi
: … Kişi
İlköğretim okulu sayısı
: … Adet
İlköğretim okulu Alanı
: …. m
İlköğretim okulu Kapasitesi
: … Kişi
--
1.3- Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayısı
Alanı
Adet
(m²)
Çalışma Odası
224
4480
Toplam
224
4480
Kullanan
Sayısı (Kişi)
350
350
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
Sayısı
Alanı
Adet
(m²)
Kullanan
Sayısı (Kişi)
Servis
Çalışma Odası
Toplam
31
31
525
525
1.4. Ambar Alanları
Ambar Sayısı
Ambar Alanı
: 2 Adet
: 25 m²
1.5. Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı
Arşiv Alanı
: 2 Adet
: 178 m²
1.6. Atölyeler
Atölye Sayısı
Atölye Alanı
: …. Adet
: … m2
45
45
1.7. Hastane Alanları
Birim
Acil Servis
Yoğun Bakım
Ameliyathane
Klinik
Laboratuar
Eczane
Radyoloji Alanı
Nükleer Tıp Alanı
Sterilizasyon Alanı
Mutfak
Çamaşırhane
Teknik Servis
…..
…..
…..
Hastane Toplam
Kapalı Alanı
Sayı (Adet)
Alan (m²)
2- Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)
DEKAN
FAKÜLTE
YÖNETİM
KURULU
FAKÜLTE
KURULU
DEKAN
YARDIMCISI
DEKAN
YARDIMCISI
FAKÜLTE
SEKRETERİ
BÖLÜMLER
Personel İşleri
Bürosu
Satınalma
Bürosu
Biyoloji
Bölümü
İstatistik
Bölümü
Muhasebe
Bürosu
Öğrenci İşleri
Bürosu
Fizik
Bölümü
Kimya
Bölüm
Bilgi İşlem
Genel Evrak
Matematik
Bölümü.
Taşınır Kayıt
Bürosu
Bölüm
Sekreterlikleri
İç Hizmetler
Bürosu
Teknik
Hizmetler
Güvenlik
Teksir Fotokopi
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Fakültemizde bilişim
alanında ağırlıklı olarak internet yoluyla bilgiye ulaşmanın sağlanması, elektronik posta, web
hizmetleri verilmektedir. Günümüz teknolojisine uygun sunucu güncelleştirmelerinin
yapılarak çalışan personelimiz ve öğrencilerimizin otomasyon sistemi de dahil olmak üzere
tüm hizmetlerden faydalanmasını sağlamaya çalışmaktayız.
3.1- Yazılımlar
3.2- Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı
Taşınabilir bilgisayar sayısı
Projeksiyon sayısı
Yazıcı sayısı
: 563 Adet
: 167 Adet
: 66 adet
: 206 adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Kitap sayısı
: ………. Adet
Basılı Periyodik Yayın Sayısı : ……… Adet
Elektronik Yayın Sayısı
: ……… Adet
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
Slayt makinesi
Faks
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Tepegöz
Fotoğraf Makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Mikroskoplar
DVD ler
İdari Amaçlı
(Adet)
1
1
1
2
2
36
4
25
-
Eğitim Amaçlı
(Adet)
3
2
4
3
13
1
2
125
1
Araştırma Amaçlı
(Adet)
1
24
10
7
9
14
-
4- İnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Dolu
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı
Araştırma
Görevlisi
Uzman
Kadroların İstihdam
Şekline Göre
Tam
Yarı
Zamanlı
Zamanlı
88
55
23
4
-
Boş
Toplam
88
55
23
4
-
-
88
55
23
4
-
-
-
-
-
49
-
49
49
11
-
11
11
4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Geldiği Ülke
Azerbaycan
-
Çalıştığı Bölüm
Fizik (1)
-
Eğitim-Öğretim
Planlamacısı
-
-
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
1
1
4.3- Diğer Ünv.Görevlendirilen Akademik Personel
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Eğitim Öğretim
Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Bağlı Olduğu Bölüm
İstatistik(1)
Matematik(1)
-
Görevlendirildiği Üniversite
İstatistik (Uşak Üniv.)
Matematik(Amasya Üniv.)
-
-
-
2
2
4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Çalıştığı Bölüm
Geldiği Üniversite
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
4.5- Sözleşmeli Akademik Personel
Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Uzman
Okutman
Sanatçı Öğrt. Elm.
Sahne Uygulatıcısı
Toplam
1
1
4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21-25
Yaş
10
4,35
Kişi Sayısı
Yüzde
26-30
Yaş
27
11,74
31-35
Yaş
32
13,91
36-40
Yaş
22
9,57
41-50 Yaş
61
26,52
51- Üzeri
78
33,91
4.7- İdari Personel
İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Dolu
Boş
Genel İdari Hizmetler
39
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
7
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli
8
Sözleşmeli Personel
Toplam
54
-
Toplam
39
7
8
54
4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim
6
11,11
Lise
20
37,04
Ön Lisans
14
25,93
Lisans
14
25,93
Y.L. ve Dokt.
-
4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi
Kişi
Sayısı
Yüzde
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15
Yıl
16 – 20 Yıl
6
7
2
13
8
18
11,11
12,96
3,70
24,07
14,81
33,33
21 - Üzeri
4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25
Yaş
-
26-30
Yaş
6
11,11
31-35
Yaş
7
12,96
36-40
Yaş
11
20,37
41-50 Yaş
24
44,44
51- Üzeri
6
11,11
4.11- İşçiler
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu
Boş
Sürekli İşçiler
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık)
Toplam
4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
Kişi Sayısı Yüzde
-
Toplam
-
16-20 Yıl
-
21-Üzeri
-
4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25
Yaş
-
26-30
Yaş
-
31-35
Yaş
-
36-40
Yaş
-
41-50 Yaş
-
51- Üzeri
-
5- sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları sonucunda Fakültemiz bölüm ve
programlarına yerleştirilen öğrenciler ile ek kontenjan sonucu yerleşen öğrencilerin kayıtlarının
yapılması ile ilgili gerekli yardım ve destek verilmiştir.
5.1.1- Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Birimin Adı
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Meslek
Yüksekokulları
Toplam
I. Öğretim
E
K
Top.
588
1212 1800
II. Öğretim
E
K
Top.
524 933
1457
Toplam
Kız Erkek
2145 1112
Genel
Toplam
3257
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1212
1800
524
933
1457
2145
1112
3257
588
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci
Sayısına Oranı
I. ve II.
Birimin Adı
I. Öğretim
II. Öğretim
Öğretim
Yüzde*
Toplamı(a)
E
K Top. E
K Top.
Sayı
Fakülteler
27 85 112
112
%100
Yüksekokullar
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören
öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)
5.1.3- Öğrenci Kontenjanları
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
ÖSS
Kontenjanı
Birimin Adı
Fakülteler
Yüksekokullar
Meslek Yüksekokulları
Toplam
752
752
ÖSS
sonucu
Yerleşen
524
524
Boş
Kalan
Doluluk
Oranı
228
228
%69
-
5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) ve Doktora Programlarına
Dağılımı
Birimin Adı Programı
Yüksek Lisans Yapan sayısı Doktora
Toplam
Yapan Sayısı
Tezli
Tezsiz
Toplam
5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Fakülteler
Yüksekokullar
Enstitüler
Meslek Yüksekokulları
Toplam
Kadın
5
5
Bölümü
Erkek
6
6
Toplam
11
11
5.2- sağlık Hizmetleri
YATAK
SAYISI
HASTA
SAYISI
TETKİK
SAYISI
ACİL SERVİS HİZMETLERİ
YOĞUN BAKIM
KLİNİK
AMELİYAT SAYISI
POLİKLİNİK HASTA SAYISI
LABORATUVAR HİZMETLERİ
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN
HİZMETLER
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI
5.3- İdari Hizmetler
Fakültemizde eğitim-öğretim hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için
Akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu
alandaki hizmetler şu bürolar tarafından yapılmaktadır:
- Mali İşler (Muhasebe)
- Mali İşler (Satınalma)
- Öğrenci İşleri
- Personel İşleri
- Taşınır Kayıt Kontrol
- Haberleşme
- Teknik servis
Söz konusu birimlerde çalışan elemanlar ve bunların kısa görev tanımları aşağıda yer
almaktadır:
Muhasebe Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Fakültemiz akademik, idari ve sözleşmeli personel maaşları, akademik personelin ek
ders ücretleri, yolluk ve yevmiye ödemelerinin düzenli ve zamanında yapılması.
PERSONEL GİDERLERİ (Maaş) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
İlgili aya ait, personelin derece, kademe, kıdem v.b. terfi değişiklikleri, yabancı dil puanı, aile
yardımı için eşin çalışıp çalışmadığı, çocuk yardımı için yaş bilgileri v.b değişiklikler
güncellenir. Nakil giden veya ücretsiz izne ayrılanların da say2000i sisteminden çıkışı
yapılarak güncelleme işlemi tamamlanır. Kesintiler (icra, sendika, emekli borçlanması,
eczane, kira, kefalet, zam ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 152.maddesine
göre 7 günü aşan hastalık izin süreleri v.b) girilerek hesaplama işlemi gerçekleştirilir.
Say2000i sisteminden özet bordro dökümü
alınır.
Birimin kullandığı maaş programında da aynı güncellemeler ve kesintiler
girilerek hesaplama işlemi yapılır.
Maaş programından bordro dökümü alınır.
Hayır
Say2000i'den alınan bordro
özet dökümü ile maaş
programından alınan
bordrolar birbirine uygun mu?
Evet
Ödeme emri belgesi HYS sisteminden düzenlenir. Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliğinin 9. ve 10. maddelerinde sayılan gerekli belgeler eklenerek
gerçekleştirme görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri
belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve
eki belgelerle birlikte harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her
ayın 5'ine kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi
Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.
PERSONEL GİDERLERİ (Ek Çalışma Karşılıkları) SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Akademik takvime uygun olarak dönem başında, Bölüm Başkanlıkları tarafından verilecek
dersler ve bu dersleri verecek öğretim elemanları belirlenir.
Belirlenen dersi verecek öğretim elemanı birimde yoksa 2547 sayılı Kanunun ilgili
maddeleri uyarınca diğer birimlerden görevlendirme istenir. Diğer birimler tarafından uygun
görülen görevlendirmeler, öğretim elemanının kendi biriminde verdiği dersler ve varsa
başka birimlerde verdiği dersler detaylı olarak listelenir ve ilgili birime gönderilir.
Ders yükü dağılımı harcama birimi Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
İlgili aya ait fiilen yapılan derslerden zorunlu ders yükü düşülüp geriye kalan ders
yüklerinden ekders ücret çizelgesi hazırlanır.
Hazırlanan çizelge YÖK tarafından belirlenen Ders Yükü Tespitinde Uyulacak Esaslara
ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu yönünden kontrol edilir. Bu çizelgeye göre çeşitli
ödemeler bordrosu ve banka listesi düzenlenir.
Ödeme emri belgesi HYS sisteminden düzenlenir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri
Yönetmeliğinin 13.maddesinde sayılan gerekli belgeler eklenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle
birlikte harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler her ayın 5'ine
kadar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak
"Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.
YOLLUK ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında;
-Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı,
-Personel nakil bildirimi,
-Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:28) ödeme belgesine bağlanır.
Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında;
-Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı,
-Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:27),
-Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura
ödeme belgesine bağlanır.
Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince
onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir.
Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi
tarafından imzalanır.
Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda
ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür."
şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir.
Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki
belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
MUHASEBE BİRİMİ
Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak
"Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır.
Satınalma Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Fakültemiz bütçesinin her yıl hazırlanması, bütçe ödeneklerinin kanun ve
yönetmeliklere uygun olarak tasarruf genelgelerine uyularak akademik ve idari birimlerin
ihtiyaçları için en verimli şekilde harcanması amacıyla, Satın almalar 4734 sayılı ihale
kanununun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILACAK ALIM
İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
İhtiyaca göre İhtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer
unsurların belgeleri düzenlenerek satınalma birimine gönderilir.
Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirecek görevli ya da
görevliler tespit edilir.
Görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit edilerek onay belgesi düzenlenir.
Onay belgesinde yer alan; işin nev’i,niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde
yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı
verilecekse şartları v.b. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan
sonra harcama yetkilisince de imzalanır.
Görevli personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
düzenlenir.
Alımı yapılan işin Muayene ve Kabul Komisyonunca muayenesi yapılarak kabul işlemi
gerçekleştirilir.
Mal ve malzeme alımlarında taşınır ambarında girişi yapılarak ilgili mevzuata göre Taşınır İşlem
Fişi düzenlenir.
Görevli personel tarafından, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin ilgili
maddelerinde belirtilen tüm belgelerle birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme
görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra
"Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine
gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
DİĞER ÖDEME İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
HARCAMA BİRİMİ
Harcama birimlerinin; elektrik, su, telefon, resmi kurum ödemeleri ve diğer giderlerinin
ödenmesinde, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında
tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir.
Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım
yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel
tüketimler ilgililerden tahsil edilir.
Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce
onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler
ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir.
Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol
edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek
imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da
imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğrenci İşleri Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
ÖĞRENCİ İŞLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Öğrenci (ÖSYM, DGS)sonucu kazanan öğrencilerin kaydı,
Öğrenci belgesi verme.
Öğrenci not döküm (transkript) belgesi verme.
Öğrenci askerlik durum belgesi hazırlama,verme ve askerlik şubesine gönderme.
Öğrenci ders intibakı için uyum komisyonunu bilgilendirme.
Öğrencilere sunulan burs, harç ve yardımlar için burs komisyonunu bilgilendirme,
Yönetim ve disiplin kurulu kararlarına istinaden işlemleri yürütme,gerekli yazışmaları yapma.
Öğrencilerin ders devam takip işlemleri ile harç ödemeleri kontrolü yapma.
9. Öğrencilerin ders sınav sonuçlarının takibi ve sınav evraklarının saklama.
10. Öğrencilerle ilgili resmi yazışmaların yapılması ve duyuruların asılması.
11. Öğrenci ders seçmelerinde danışman öğretim elemanını bilgilendirme.
12. Öğrencilerle ilgili istatistiklerin oluşturulması ilgili birimlerle yazışmalarının yapılması.
13. Staj hizmetlerinde öğrencilere duyurma ile Staj komisyonunu bilgilendirme.
14. Mezunların belirlenmesi ve mezuniyet belgesi düzenleme.
15. Mezun olan öğrencilerin diploma föylerini hazırlama ve gerekli evrakları düzenleme.
16. Öğrencilerin kayıt silme işlemlerini gerçekleştirme.
17. Öğrenci temsilcilerinin seçiminde öğrencilere kolaylık sağlama, yazışmalarını yapma.
18. Öğrenci faaliyetleri ile ilgili öğrencilere ve öğretim elemanlarına duyuru yapma.
19. Öğrencilerin her türlü akademik ve özlük işlemlerinin yönetmelikler çerçevesinde yapılması
Personel Birimi Görev ve İş Akış çizelgesi;
Akademik ve İdari personelin atama, görev uzatma,
görevlendirmeleri, emeklilik, nakil ve terfi işlemlerinin yapılması,
yurtiçi
ve
yurtdışı
PERSONEL İŞLERİ
1.Personel özlük işlemleri.
2.Akademik ve idari personelin terfi işlemleri.
3.Personel sağlık işlemleri.
4.Personel görevlendirmeleri.
5.Emeklilik işlemleri.
6.İzin işlemleri.
7.Akademik personel görev süresi işlemleri.
8.Personel mal bildirimi,aile durum bildirimi ve aile yardım bildirim işlemlerinin takibi.
TAŞINIR MALLAR KONTROL BİRİMİ
Demirbaş ayniyat kayıtlarının tutularak yıllık kontrollerinin yapılması, bütçe harcama
işlemlerinin dosya kayıtlarının tutulması, yazışmalarının yapılması,
Tanım:
Fakültemize satın alma, bağış, devir vs. gibi nedenlerle alınan taşınırların ilgili
ambarlar bazında giriş kontrollerini ve muhasebe kayıtlarını yapmak, kayıda esas olacak
belgeleri hazırlamak ve taşınırların hesap hareketlerini(tüketime verme, zimmete verme,
zimmet değişikliklerini takip etme, zimmetten düşme, kayıttan düşme, hurdaya ayırma vs.)
kontrolünü yapmaktır.
Amaç:
Taşınır işlemlerini kamu yararına ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu Kapsamındaki Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun yapmak. Taşınırların
ekonomik kullanılırlığını sağlamak.
Süreçler
1) Fakültemiz satınalma kanalı ile alınmış taşınırlar için birimimize gönderilen fatura ve
muayene kabul komisyonu akabinde satınalma birimimizce teslim alınmış olan taşınırlara
ait Taşınır İşlem Fişi(TİF) hazırlamak(Üniversitemizin taşınır işlemlerinde kullandığı
sisteme girişlerini takip etmek ) Harcama birimimize devir giriş, bağış ve yardım ya da
satın alma ile(Harcama birimimizin bütçesinden, döner sermaye bütçesinden veya bilimsel
projeler bütçesinden) alınan taşınırların giriş işlemlerini (devir giriş, bağış giriş, satın alma
vs) yapmak.
2) Alınan taşınır ile hazırlanan TİF’teki taşınırın uyumluluğunu sorgulamak, alınan
taşınırlar 150 kalemi sarf ise depo memuru ile bağlantıya geçip taşınırların depoya girişini
doğrulamak, Tüketime verilen taşınırlarla ilgili ilk adımda düzenlenen Taşınır İstek
Belgesine dayanarak kullanıma verilen taşınırların taşınır işlem(tüketim çıkış) belgesi
düzenleyerek hesaplardan düşümünü sağlamak.
3) Tüketim malzemelerinin bulunduğu depodaki tüketim malzemelerinin miktarlarını takip
ederek ihtiyaçların karşılanmasında sorun yaşanmaması için gerekli alımların yapılmasını
önermek.
4) Tüketime verilen taşınır kayıtları ile ilgili olarak yıl içinde her 2 ayda bir tüketim çıkış
raporu hazırlayarak harcama yetkilisine onaylatıp merkeze gönderilmesini sağlamak.
5) Taşınırlar 253-254-255 kalemi taşınırlar ise taşınırı teslim alan kurum yetkilisi ile
bağlantıya geçip taşınırların dağıtımını takip ederek gerekli işlemleri (Zimmet) yapmak.
6) 253-254-255 kalemi taşınırların satın alma ya da devir giriş işleminden itibaren
kullanım ömürleri boyunca (hurdaya ayrılana dek) yer ve kişi değişikliği hareketlerini
takip ederek gerekli belgeleri düzenleyip onaylatmak.
7) Fakültemiz öğretim üyelerinin Üniversitemiz Araştırma Fonu, TÜBİTAK, DPT vb.
destekli proje çalışmalarına ait alımlarını takip etmek üzere: Alımlarda piyasa araştırması
yapılıp yapılmadığının sorgulanması, düzenlenen fatura ile alınan taşınırların ve hizmet
alımlarının uygunluğunun sorgulanması, faturada belirtilen taşınırların 150-253-254-255
kalemlerinden hangisine ait olduğunun ve proje yürütücüsü öğretim üyesinin aldığı
taşınırları proje bütçesinin hangi kaleminden aldığının sorgulanması, faturada olması
gereken bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesinden sonra avans yolu ile alınmış
taşınırlar için ilgili öğretim üyesine piyasa araştırmasının yapılıp malzemelerin teslim
alındığı ifadesinin faturanın arkasına yazılarak imzalanmasını sağlamak, yine ilgili öğretim
üyesinin başkanlığında 3 kişiden oluşan bir mal alım kabul komisyonu hazırlayarak alımın
komisyonca da onaylanmasını sağlamak, alınan taşınırın 150-253-254-255 kalemlerine
aitliği sorgulaması neticesinde gerekli taşınır işlem fişlerini düzenlemek(sistemde tam
karşılığı bulunmayan taşınırlar için yeni kod almak üzere strateji birimi ile bağlantıya
geçerek taşınırın giriş kaydının doğru yapılmasını sağlamak), mal alım kabul komisyon
tutanağının Fakülte Yönetimi tarafından da onaylanmasının arkasından ilgili TİF
eklenmesi, Öğretim Üyesi tarafından düzenlenen Mahsup formunun ilgili belgelere
eklenerek avans kapatmak üzere ilgili öğretim üyesinin zimmet karşılığı belgelerin proje
birimine iletilmesini sağlamak, dayanıklı taşınırlar için zimmet belgesi düzenlemek üzere
alınan taşınırın nerede kullanılacağının sorgulanmasının akabinde Ortak Alan-Kişi zimmeti
belgesi hazırlamak ve taşınır için barkodlama yapmak.
8) Kullanıma verilen taşınırların kayıtlarını yapmak, ilgili belgeyi taşınır kayıt sisteminden
hazırlayarak taşınırı teslim alan kişi/kişilere(zimmet belgesi) imzalatmak, dayanıklı taşınıra
taşınır sicil numarası ve taşınırı teslim alan kişinin de ad/soyad/taşınırın bulunduğu yer
belirtilen barkotlama ile taşınırın numaralandırılması ile taşınır hareketlerini takip etmek.
Fakültemiz ile ilişiği kesilecek(emekli-görevden ayrılma vb.) elemanların üzerindeki
taşınırların kontrol edilerek zimmetlerinden düşülmesi. Fakültemizde göreve yeni başlayan
öğretim elemanı/personele verilen taşınırların kayıtlarını yapmak üzere gerekli bilgi
girişinin yapılması.
9) Döner sermaye kanalı ile alınan taşınırların yıl bitmeden taşınır devrine ilişkin protokol
hazırlayıp devreden ve devralan kamu idaresi adına üst yöneticilere imzalatarak devir
kurum çıkış-devir kurum giriş şeklinde normal ambara aktarılarak işlemlerini takip etmek.
10) Harcama biriminin devir çıkış, kullanılmaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayırma
nedeniyle çıkışı yapılacak taşınırların çıkış kayıtlarını kanun kapsamında harcama
yetkilisin uygun göreceği kişilerden oluşan komisyonların da onayı ile gerçekleştirmek.
Arızalı olan taşınırların (cihaz niteliğinde) tamirinin mümkün olup olmadığının, arızada
kullanıcı kusuru olup olmadğının sorgulanması, tamiri mümkün ya da ekonomik olmayan
taşınırlar için Harcama Yetkilisinin de onaylayacağı 3 kişiden oluşan hurda komisyonu ile
taşınırların hurdaya ayrılmasını sağlamak üzere gerekli belgeleri hazırlamak, harcama
yetkilisi ve üst düzey yetkilisine imzalatarak hurda çıkışını hurdayı teslim alan görevliye
imzalatmak ve gerekli kanuni sürelerde merkez birimine gönderilmesi sağlamak.
11) Harcama biriminin Taşınır Kayıtlarının sağlıklı takibi için taşınır hareketleri ile ilgili
sorunları harcama yetkilisine bildirmek.
12) Yılsonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda sayım
yapılmasını sağlamak.
13) Sayımlar sonucu hesaplara aktarılması gereken taşınır kayıt girişlerine(sayım fazlası)
esas olmak üzere piyasa araştırması neticesinde taşınırların giriş kaydının yapılarak
kullanıma verildi(zimmet) belgelerini düzenleyerek onaylatmak.
14) Sayımlar sonucu hesaplardan düşmesi gereken sayım noksanı olarak belirlenen
taşınırların sorgulanarak kayıttan düşülmesi neticesinde sayım noksanı olarak hesaplardan
düşülmesi.
15) Harcama Birimi ile ilgili ambarlar bazında belge ve cetvelleri hazırlamak, yıl sonu
itibariyle sayım tutanağı, hurda ya da sayım noksanı gibi çıkışlarda kayıttan düşme teklif
ve onay tutanağı ile ilgili işlemi gerçekleştirerek durumları hesaplara yansıtmak, Taşınır
Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenleyerek
sayım tutanakları ile birlikte hesapların kapatılmasını sağlamak ve ilgili belge ve cetvelleri
komisyon üyeleri, harcama yetkilisi ve Merkez Muhasebe Yetkilisine imzaya sunmak.
16) Hazırlanan cetvellerin Merkeze ve Sayıştay Başkanlığı’na zamanında ulaşmasını
sağlamak.
Haberleşme Birimi (Evrak kayıt)
Fakültemiz idari işlemleri ile ilgili olarak kurum içi ve kurum dışı evrak kayıtlarının
yapılması, posta ile gönderilecek evrakların gönderilmesi, evrakların dosyalama ve teslim
işlemlerinin takibi, kurum içi ve kurum dışı iletişimin sağlanması,
Gelen Evrak
Fakülte Sekreterine sevki
Fakülte Sekreterinin ilgili birime Sevki için Dekan veya DekanYardımcısına;
Dekan veya ilgili DekanYardımcısı gereği için,
Komisyon Kararı alınması gerekli
mi ?
H
İlgili Birime
Sevki uygun
mu?
H
E
Yönetim Kurulu Kararı
alınması gerekli mi ?
İlgili Komisyon;
 Uyum Komisyonu,
 Staj Komisyonu,
 Burs Komisyonu,
E
 Öğrenci Hizmetleri Komisyonu
Yönetim Kurulu Kararı alınması gerekli ise ilgili birime ve
Yüksekokul Sekreterliğine sevk edilerek Yönetim Kurulu Kararı
alınır. Alınan kararın;
H
E
İlgili birime:
 Öğrenci İşleri,
 Bölüm Bşk.,
 Personel İşleri
 İdari Mali İşler
 Akademik ve
İdari Personele
 …..
Gereği için ilgili birime Gelen yazının;
Duyuru için Duyurulması, Bilgi için okunması ve Cevap için cevap yazısının yazılıp giden
evraka işlenip gönderildikten sonra gelen yazıyı ilgili Dosyada saklamak,
Gelen Yazı ilgili Birime Gereği için Teslim Edildi
Giden Evrak
Resmi yazının var ise eki ile beraber yazılması
H
ilgili birimde paraflanması;
İmzaya uygun
Fakülte Sekreteri;
Fakülte Sekreterinin paraflaması
E
Dekan veya ilgili Dekan Yardımcısına imzaya sunulması;
H
İmzaya uygun mu?
E
Dekan veya Dekan Yardımcısının İmzalaması
Evrak Kayıt İşlerinde, Giden Evrak’a işlenmesi
Yazan birim tarafından ilgili dosyaya
koyulması
Paraflı yazı;
Resmi yazı;
Postaya ya da ilgiliye imza karşılığı
verilmesi
Giden Yazı Hizmeti Bitti
Fakültemizdeki küçük çapta bakım onarım, tadilatlarının yaptırılması, bahçe bakımının,
binaların temizliğinin yapılması, teknik aletlerin ve laboratuar malzemelerin bakım
onarımlarının yaptırılması gibi işler teknik servisimiz ile iç hizmetler servisince
yürütülmektedir.
5-4- Diğer Hizmetler
Fakültemize bağlı bölümlerde ve birimlerde eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerin yanı
sıra aşağıda sıralanan Akademik hizmetler verilmektedir.
-Kaliteli eğitim öğretimin yanında yapacağı bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak.
-Yurtdışındaki Üniversitelerle bilimsel, teknik ve kültürel işbirliği yapmak,
- Özel sektör ve kamu kurumlarına bilimsel anlamda danışmanlık yapmak,
- Akademik personelimiz yıl içerisinde farklı bilimsel projelerde yer almışlar ve bilimsel
yayın çalışmalarında bulunmuşlardır. Bu çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler raporun faaliyet ve
projeler bölümünde incelenebilir.
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı kanun ile iç kontrol mekanizması kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol
sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden
oluş maktadır.
Mali disiplini sağlamak amacıyla, Fakültemizde harcama birimi kendi harcamalarında iç
kontrolünü yapmasına rağmen ödeme aşamasında strateji geliştirme daire başkanlığının ilgili
birimleri, yetkileri kapsamında muhasebe ve ön mali kontrol denetimini yapmaktadır.
Fakültemizde iç denetim faaliyeti olarak 2011 yılında denetim programı ve diğer
incelemeler gereğince Muhasebe birimi denetime tabi tutulmuş olup yapılan bu denetimlerde,
mali mevzuatın uygulaması neticesinde tereddüde düşülen birçok konuda istenilen yazılı görüşler
ve raporlar cevaplandırılmıştır.
D- Diğer Hususlar
Fakültemizde akademik ve idari işlerin yanı sıra öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda
sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler konularında hizmetler verilmektedir. Halk Oyunları,
Doğal Hayatı Koruma, Türk Dünyası Araştırmaları, Tarih Araştırmaları, Felsefe, İstatistik,
Fizik, Tiyatro, Edebiyat Araştırmaları, Gazi Türk Halkbilimi, Spor Faaliyetleri gibi çeşitli
öğrenci toplulukları bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz ilgi duydukları konulardaki topluluklarda görev alarak etkinliklere
katılmaktadırlar. Fakültemizde, topluluk faaliyetleri olarak bahar şenlikleri, Nevruz
kutlamaları, bölümlerin düzenlediği bilimsel kongreler, poster sunumları, akademik-idari
personel ile öğrenciler arasında spor turnuvaları gibi pek çok etkinlik düzenlenmektedir.
II.- AMAÇ VE HEDEFLER
Hedefimiz:
“Bünyesinde Sosyal ve Fen bilimleri alanlarından çeşitli bölüm ve anabilim dallarını
barındıran bir fakülte olarak; ATATÜRK ilke ve devrimlerine saygılı, ülkesine ve milletine
sahip çıkan, insani, manevi, milli ve kültürel değerlerini koruyan, toplum yararını kişisel
çıkarının üstünde tutan, hür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, geniş bir dünya görüşü olan,
insan haklarına saygılı, bilgi ve yetenekleriyle bölgesi, ülkesi ve dünya biliminin gelişmesi
için çabalayan, bilimsel özerkliğe sahip ve sorgulayan bilim insanları yetiştirmektir.”
Bu amaçla, sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Gazi
Üniversitesi’nin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmek
amacıyla belirlediğimiz stratejik amaçlarımız ve bu amaçlara ulaşmadaki hedeflerimiz aşağıda
özet olarak yer almaktadır.
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç -1:
“Akademik ve Bilimsel
Faaliyetleri Güçlendirmek,
Öğretim Kalitesinin Artırılması”
Stratejik Amaç -2:
“Paydaşlara Katkı Sağlayacak
Hizmet Üretmek”
Stratejik Amaç - 3:
“Öğrenciye Yönelik Hizmetlerin
Artırılması”
Stratejik Amaç -4:
Stratejik Hedefler
Hedef - 1: Ulusal ve uluslar arası indekslerce taranan
dergilerde tüm öğretim üye ve elamanlarının her yıl yayın
yapmalarını teşvik etmek.
Hedef - 2: Öğretim elemanlarına yurtdışı eğitim fırsatları
sunmak, Yurtdışındaki paydaşlarla eğitim deneyimlerini
paylaşmak,
Hedef - 3: Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası
bilimsel etkinliklere katılımının teşvik edilmesi,
Hedef - 4: Bilimsel faaliyetler için gerekli araştırma
laboratuvar imkanlarının artırılması.
Hedef-1: Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için öğrenci
memnuniyetini artırmak
Hedef -2: Akademik ve idari personele yönelik sosyal
faaliyetler düzenlemek
Hedef-.3: Mezunlara yönelik faaliyetleri artırmak
Hedef-4: Öğrencilerin ve çalışanların kültürel, sportif ve
eğitim faaliyetlerini desteklemek.
Hedef-5:
Yurtdışı ve yurtiçi öğrenci değişim
programlarına katılımı arttırmak.
Hedef-6: Ulusal ve Uluslararası işbirliğini artırmak.
Hedef -7: Kamu kurum ve kuruluşları, işletmeler, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler, eğitim ve araştırma
merkezleri, yerel yönetimler ile işbirliği içinde olmak.
Hedef-1: Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması
Hedef–2: Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık
hizmeti verilmesi
Hedef–3: Mezun öğrenciler ile iletişim sisteminin
kurulması
Hedef-1: İndekse giren yayın sayısının artırılması
Hedef – 2: Her öğretim üyesinin yayın yapmasının
“Fakültenin Bilimsel Yayın
Sıralamasındaki Konumunun
Yükseltilmesi”
Stratejik Amaç -5:
“Donanım Eksikliklerinin
Giderilmesi”
Stratejik Amaç -6:
“Çalışma Hayatı Kalitesinin
Artırılması”
sağlanması
Hedef – 3: Bilimsel yayınların proje destekli olması
Hedef – 4: Yurt İçi ve Yurt Dışı Ortak Araştırmaların
Artırılması.
Hedef-1: Merkezi otomasyonun güçlendirilmesi.
Hedef-2: İnternet bağlantı hızının artırılması.
Hedef – 3: Büro malzemesi, Laboratuar cihaz ve sarf
malzeme eksikliklerinin karşılanması.
Hedef-1: Performans değerlendirme ve ödüllendirme
sisteminin geliştirilmesi.
Hedef-2: Çalışanların motivasyonunun artırılması.
Hedef-3: Akademik ve idari personelin memnuniyet
oranının artırılması.
Hedef-4: Paydaşlara Karşı Sosyal Sorumlulukların Yerine
Getirilmesi.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Temel Politikalar
Fakültemiz 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Kuruluş ve İşleyişinin Temel İlkeleri
Kanununun 5. Maddesi gereğince Kamu yönetiminin kuruluş ve işleyişinde, idarenin bütünlüğünü
esas almaktadır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde;
* Sürekli gelişim,
* Katılımcılık,
* Saydamlık,
* Hesap verebilirlik,
* Öngörülebilirlik,
* Yerindelik,
* Beyana güven,
* Hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır.
* Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
* Eğitim öğretim kalitesini geliştirmek,
* Dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek,
* Bilimsel çalışmaları teşvik etmek,
* İç paydaşların memnuniyetini sağlamaktır.
Öncelikler
* Eğitim programlarını sürekli gözden geçirmek .
* Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak ve bilimsel gelişmeleri eğitim
programlarına yansıtmak.
* Fakülte başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyon, insan kaynağı, sistem ve
süreçleri sürekli gözden geçirme.
C.- DİĞER HUSUSLAR
Fakültemizin amaç ve hedeflerine ulaşması için gerekli olan fiziki alanların oluşturulması
ve Devletçe verilen ekonomik kaynakların artırılması büyük önem taşımaktadır.
III.- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A.- Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
1.1-
Bütçe Giderleri
2012
AÇIKLAMA
BÜTÇE
2012
GERÇEK.
BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME
ORANI
ÖDENEĞİ
TOPLAMI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 16.539.465.16.782.565
01- PERSONEL GİDERLERİ
13.190.000
13.190.000
%100
02- SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
03- MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
05- CARİ TRANSFERLER
2.056.000.-
2.056.000.-
%100
482.000.-
720.000.-
%150.3
---
---
---
06- SERMAYE GİDERLERİ
---
---
---
Maliye Bakanlığınca 2012 yılı bütçe ödenekleriyle , Fakültemizin “03- MAL VE
HİZMET ALIM GİDERLERİ” harcama kaleminde yer alan “Menkul Mal Alım ve Bakım
Onarım Giderleri” ile “Yolluklar” bölümlerine verilen ödeneklerin yetersiz olması
nedeniyle; Laboratuar araç gereç alımı kısıtlı oranda yapılmış ve araştırma geliştirme
çalışmalarına da önemli ölçüde kısıtlama uygulanmıştır.
2.- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere
oluşturulan
organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmış olup,
2012 yılı bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, merkezi
yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.
3. Mali Denetim Sonuçları
Fakültemiz 2012 yılı içerisinde herhangi bir “Mali Denetim” geçirmemiştir.
4. Diğer Hususlar
4.DİĞER HUSUSLAR
4.1.İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar
İhale Türü
Mal Alımı
Doğrudan Temin
Sayı
18
Tutar
83.012,45
Pazarlık
12
63.758,34
Açık İhale
Diğeri (Döner Sermaye)
5
46.056,00
Hizmet Alımı
Yapım İşi
Sayı
11
Tutar
17.857,95
Sayı
3
Tutar
5.959,00
-
-
-
-
B.- Performans Bilgileri
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c
maddesi gereğince Performans bilgileri başlığı altında,
- İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve
projelerine,
- Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,
- Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
1.- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1. Faaliyet bilgileri
1.1.1.Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler
Bölümler
Sempozyum
A
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Toplam
B
Kongre
A
B
Konferans
A
B
Panel
Seminer
Diğer
Etkinlikler
A
A
A
B
B
10
1
Genel
Toplam
B
1
11
1
2
1
A: Ulusal, B: Uluslararası
Diğer Etkinlikler
SAYISI
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
6
1
1
11
9
1.1.2.- Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı
Bölümler
Sempozyum
A
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Toplam
B
Kongre
Konferans
A
A
B
B
Panel
A
B
Seminer
A
28
10
A: Ulusal, B: Uluslar arası
4
5
6
B
Diğer
Etkinlikler
A
B
130
2
21
1
2
1
4
3
Genel
Toplam
6
1
158
17
27
22
1.1.3. Bilimsel Yayın Sayıları
BÖLÜM ADI
A
15
80
10
6
3
Biyoloji
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
Makale*
B
70
120
20
96
28
A
30
3
15
55
5
Bildiri*
B
15
3
5
12
22
Kitap
2
3
4
2
A: Ulusal, B: Uluslar arası, * İndekslere Giren Hakemli Dergilerde
1.1.4. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
ÜNİVERSİTENİN ADI
ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
Vienna University of Technology
LLP Erasmus Öğrenci Değişimi
Universita degli Studi di Milano-Bicocco
LLP Erasmus Öğrenci Değişimi
Universidad de Salamanca
LLP Erasmus Öğrenci Değişimi
Technical University of Lodz
LLP Erasmus Öğrenci Değişimi
Universita Degli Studi di Ferrara
Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri
arasında bir öğrenci gönderilecek
1.2. Proje Bilgileri
Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
2012
Önceki
Yıldan
Devreden
Proje
Yıl İçinde
Eklenen
Proje
TÜBİTAK
11
9
20
8
2.222.889,-
A.B.
BİLİMSEL
ARAŞTIRMA
PROJELERİ
DİĞER
(G.Ü.Döner
Sermaye)
TOPLAM
3
4
7
5
623.000,-
59
55
114
95
1.652.442,-
---
---
---
---
---
73
68
141
108
4.498.331.-
PROJELER
Yıl İçinde
Toplam Tamamlanan
Proje
Toplam Ödenek
TL
DPT
17.03.2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları hakkındaki Yönetmeliğin geçici 2. maddesi gereğince;
2- Performans Sonuçları Tablosu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve
projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve
projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları
yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve
projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
5-Diğer Hususlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere
yer verirler.” Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
IV.- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-. Üstünlükler :
1. Fakültemizin Şehrin merkezine yakın olması,
2. Fakültemizin diğer ülkelerindeki birçok üniversite ile ikili işbirliği içinde olması,
3. Fakültemizin Erasmus programlarından yararlanma hakkını elde etmiş olması,
4. Nitelikli öğretim üyelerinin bulunması,
5. Fakültemiz öğretim elemanlarının tamamının bilgisayarlarının olması ve istedikleri an internete
bağlanabilme olanakları ile yeterli bilgi işlem imkânları ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması,
6. Öğrenci yurtlarının merkez yerleşkeye yakın olması,
7. Fakültemizin Fen Bilimleri Enstitüleri’nde geniş bir yelpazede lisansüstü eğitim veriliyor
olması,
8. Laboratuarlarımızın cihaz donanımı bakımından güçlü alt yapıya sahip olması,
9. DPT, TÜBİTAK ve Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destekli çok sayıda proje
yapma imkânı.
B-. Zayıflıklar :
1. Fiziki çalışma alanlarının eksikliği
2. Fakültemizde jeneratör ve UPS sistemi olmaması,
4. Derslik ve Laboratuar binasında asansör olmaması,
5. Öğrencilere yönelik sosyal ve sportif etkinlikler için altyapı yetersizliği
6. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı
7. Yabancı dil bilen idari personel yetersizliği
8. Arşiv ve depo eksikliği,
9. Binalarımızda yangın merdiveni olmaması,
10. Ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalara verilen finansal desteğin yeterli olmaması
11. Akademik ve idari personelin performans takibinin yeterince yapılamaması
12. Bölüm laboratuarlarının fiziki alt yapı ve donanım eksiklikleri,
C-. Değerlendirme
Fakültemiz, Zayıflıklarını Üstünlüklerine eklemek gayretindeki çalışmalarını gerek
Akademik ve gerekse İdari personeli ile birlikte bilimsel özgürlük, toplumsal yaralılık ,
çağdaşlık, yenilikçilik ve yaratıcılık, katılımcılık, güvenilirlik, şeffaflık hizmet ve kalite
anlayışı çerçevesinde oluşturulmuş temel değerlerinin bir ifadesi olarak;








İdari çalışmaların liyakat ve başarısına önem vermek,
Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
Etik anlayışa sahip olmak,
Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek,
Kaynakları etkin kullanmak,
Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,
Kurumsal iletişime açık olmak,
Teknolojik gelişmelere açık olmak ve süreklilik,
anlayışını benimsemiştir.
V.- ÖNERİ VE TEDBİRLER :
G.Ü.Fen Fakültesi 2012 yılı ayrıntılı faaliyet raporu, akademik ve idari birimlerinin
misyon, vizyon, amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve
değerlendirmelerini, performans bilgilerini, kurumsal kabiliyet ve kapasitesinin bir
değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Fakültemizin temel politikaları ve
öncelikleri, üstün ve zayıf yönleri, amaç ve hedefleri ortaya konularak bu hedeflere ulaşılması
doğrultusunda uygulanması gereken stratejiler de belirtilmiştir.
Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için
akademik ve idari kadroların artırılması gereklidir. Son yıllarda öğretim görevlisi, okutman
kadrolarıyla idari kadrolar konusunda bütçe kanunlarıyla getirilen sınırlamalar, fakültelerde
kadro yönünden sıkıntı yaratmaktadır. Eğitim-öğretimin kalitesini artırmak, yeterli sayıda
bilgi ve beceriye sahip nitelikli personel ile mümkündür.
Fakültelerin Mal ve Hizmet Alım ödeneklerinin artırılması, tertipler arası ödenek
aktarılması yüzdelik dilimlerle sınırlı tutulmayarak Fakülte yönetiminin yetkisine bırakılması
gerekmektedir.
Ayrıca ödenek sıkıntısı yanında, yürürlükteki Başbakanlık tasarruf
genelgeleri nedeniyle hizmetlerin yürütülmesinde aksaklıklar ve gecikmeler meydana
gelmektedir.
Bürokratik işlemlerin azaltılmasında ve üniversitelerin tasarruf genelgeleri dışında
tutulmasında eğitim, sağlık ve araştırma hizmetlerinin yürütülmesi yönünden büyük yararlar
bulunmaktadır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (ANKARA-…./02/2013)
Prof.Dr.Yusuf KALENDER
DEKAN
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “ Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Ankara -…./…./2013)
Nertan SAVAŞ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Benzer belgeler

Faaliyet Raporu-2013 - Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi

Faaliyet Raporu-2013 - Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (MYHBY/Örnek:28) ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (Rektör...

Detaylı