‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi

Yorumlar

Transkript

‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
Osmanl› Devletinin ‹lk ‹statistik Y›ll›¤› 1897
385
Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, Cilt 1, Say› 1, 2003, 385-416
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve
D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
F. Samime ‹NCEO⁄LU*
SUNUŞ
Osmanlı bürokrasi geleneğinde mali ve idari fonksiyonların yürütülmesi amacıyla kuruluşundan itibaren kayıt tutma ve saymaya büyük önem verilmiştir. Bunun
sonucu olarak da Osmanlı arşivlerinde önemli sayıda defter ve belge koleksiyonu
oluşmuştur. Tutulan bu kayıtların istatistik bilgi üretmek amacıyla derlenmemiş
olması nedeniyle bu verilerin istatistik bilgilere dönüştürülmesi için ayrı bir çaba
sarf edilmesi gerekmektedir.
Osmanlı Devletinde, 16. yüzyılda yapılan ve “Tapu Tahrirleri” olarak bilinen
sayımlarla ilgili veriler ‘Tapu Tahrir Defterleri’ adı verilen kütüklere kaydedilerek
muhafaza edilmiştir. 19. Yüzyılın ortalarında yapılan sayımlar ise ‘Temettuat Kayıtları’ olarak bilinip “Emlak, Arazi ve Temettuat Tahrir Defterleri” serisini teşkil
etmişlerdir. Bunun dışında, yine 19. yüzyılın ortasından başlanarak yapılan nüfus sayımları vardır. Son olarak tereke kayıtları adını verdiğimiz malzemelerden
çıkarılan sonuçları da bu noktada zikretmek gerekir. İşte bütün bunlar Osmanlı
ile ilgili istatistiki verileri teşkil etmektedir.1
Sözkonusu istatistiki verilerle ilgili olarak ilk çalışmaları başlatan Ord. Prof.
Ömer Lütfi Barkan olmuştur. Özellikle, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin
Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri, I-II”2,
“Tahrir Defterlerinin İstatistiki Verimleri Hakkında Bir Değerlendirme”3 ve “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”4 isimli çalışmaları başta gelmekte* Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu.
1 Coşkun Çakır, “Osmanlı Ekonomisinde Bir Hesaplama Birimi/Ünitesi Olarak Hane/Aile”, Ekonomik Hesalamalarda Bir Birim Olarak Aile, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını, Ankara 1998, s. 303 vd.
2 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri
ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri, I-II”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, C. II, S. 1,
(1940-41), s. 20-59; C. II, S. 2, (1940-41), s. 214-247.
3 Barkan, “Tahrir Defterlerinin İstatistiki Verimleri Hakkında Bir Araştırma”, 4. Türk Tarih
Kongresi, 10-14 Kasım 1948, Ankara, s. 290-294.
4 Barkan, “Tarihi Demografi Aratırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, C. X.,
1955, s. 1-26.
386
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
dir. Modern istatistik yöntemlerine dayalı çalışmalar ancak Tanzimat’la birlikte
yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemin en önemli ürünlerinden biri olan 1831 tarihli nüfus sayımı Enver Ziya Karal5 tarafından çalışılmıştır. 1878-1913 yıllarını
içeren dış ticaret istatistikleri Celal Aybar6, 1913, 1915 sanayi istatistikleri Gündüz Ökçün7 tarafından yayına hazırlanarak neşredilmiştir.
Son yıllarda, Devlet İstatistik Enstitüsü de 20. yüzyıl Türkiye istatistikleri projesinin devamı olarak toplumumuzun geçmişten gelen birikimini, sosyo-ekonomik yapısını yansıtan ve geleceğe de ışık tutma niteliğini haiz Osmanlı Devleti’nin gerek Tanzimat öncesinde çeşitli amaçlarla derlemiş olduğu istatistik ve nicel bilgi içeren kayıtları, gerekse sonrasındaki modern istatistik yöntemlere dayalı istatistik verilerini yeniden derleyip değerlendirerek, günümüzde sosyal tarih
ve iktisat tarihi çalışanlarla tarihe meraklı okurların kullanımına sunmak için yayınlanmasını amaçlamış ve “Tarihi İstatistikler Dizisi” adı altında yayına başlamıştır. Bu proje kapsamında Ökçün8 ve Karal’ın9 çalışmaları, bu dizi içerisinde
yeniden yayınlanmış olup bununla birlikte İnalcık10, Güran11, Pamuk12 ve Alkan’ın13 da bu proje kapsamında hazırladıkları çalışmalar bulunmaktadır.
Biz bu çalışmamızda, yukarıda sözü edilen eserleri cilt numarası ve yayım tarihini esas alarak tanıtacağız.
Şevket PAMUK, 19.Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti
Tarihi İstatistikler Dizisi, cilt 1, Ankara: DİE Matbaası, 1995
19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti adlı bu kitap Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından başlatılan, Osmanlı arşivlerindeki tarihi önemi haiz istatistiksel verilerin
5 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayım 1831, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1943.
6 Celal Aybar, Osmanlı İmparatorluğunun Ticaret Muvazenesi 1878-1913, Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü, Ankara 1939.
7 A. Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii, 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, Ankara 1970.
8 A. Gündüz Ökçün, Osmanlı Sanayii, 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 1997.
9 Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfus Sayım 1831, Devlet İstatistik
Enstitüsü, Ankara 1997.
10 Halil İnalcık - Şevket Pamuk, Osmanlı Devletinde Bilgi ve İstatistik, Devlet İstatistik
Enstitüsü, Ankara 2000.
11 Tevfik Güran, Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897, Devlet İstatistik Enstitüsü,
Ankara 1997; Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri, 1909, 1913, 1914, Devlet İstatistik
Enstitüsü, Ankara 1997.
12 Şevket Pamuk, 19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara
1995; İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 yıllık Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 2000.
13 Mehmet Ö. Alkan, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924, Tarihi İstatistikler Dizisi, cilt 6, Ankara: DİE Matbaası, 2000.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
387
gün yüzüne çıkartılması, derlenmesi, değerlendirilmesi ve günümüz okur ve
araştırmacılarının kullanımına sunulmasını amaçlayan “Tarihi İstatistikler Dizisi” projesinin birinci cildidir. Kitap, bu projenin yöneticiliğini de yürütmekte
olan Prof. Dr. Şevket Pamuk tarafından yayına hazırlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında Osmanlı dönemi (1878-1913) dış ticaret istatistikleri
(resmî Osmanlı istatistikleri dışındaki diğer kaynaklardan da yararlanılarak) elden
geçirilerek 19. yüzyılda Osmanlı dış ticareti hakkında geniş bilgi verilmektedir.
Kitap yedi bölümden oluşmaktadır. “Osmanlı Dış Ticaret İstatistiklerinin
Kapsamı” (s. 1-7) başlıklı birinci bölümde, “İstatistiklerin Başlangıcı”, “Yayının
Biçimi”, “İstatistik Yılı”, “Genel Ticaret, Özel Ticaret ve Transit Ticaret Tanımları”,
“Tablo ve Tasnif Türleri”, “Mal (Eşya) Tasnifi”, “İstatistiklerin Kapsamına Alınmayan Mallar”, “Miktar Tanımları”, “Değerlendirme (Fiyatlandırma)”, “Giriş ve Çıkış
(Mevrit ve Mahrec) Tanımları” ve “Ülkelerin Listesi” alt başlıkları yer almaktadır.
Bu başlıklar altında resmî Osmanlı istatistiklerinin başlangıç tarihi, hangi kurum
tarafından yayınlandığı, yayınların teknik özellikleri ve içeriklerine ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
İkinci bölümde, “Osmanlı Dış Ticaret İstatistiklerinin Eksiklikleri ve Sakıncaları” (s. 9-11) başlığı altında, Pamuk’un da ifade ettiği gibi, 1878-1913 yılları arasında yayınlanan resmî Osmanlı dış ticaret istatistiklerinin sakıncaları üzerinde
durulmakta ve bu bağlamda dört sorun tespit edilerek bu sorunlar ve sorunlardan kaynaklanan problemler tartışılmaktadır. Ayrıca bu bölümde, “Osmanlı istatistiklerindeki ihracat fiyatlarıyla İngiliz istatistiklerindeki Osmanlı ithalat fiyatlarının karşılaştırılması” (s. 10) ve “Osmanlı istatistiklerinde aynı malın ithalat ve
ihracat fiyatlarının karşılaştırılması” (s. 11) başlıklı iki tablo sunularak bu tablolardaki verilerin hesaplanmasına ilişkin bilgiler verilmekte ve tablolardan çıkan
sonuçlar değerlendirilerek yorumlanmaktadır.
Kitabın “19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticaretinin Yeniden Dökümü, 1830-1913” (s.
13-21) başlığını taşıyan üçüncü bölümünde, hem 1878-1913 dönemi resmî Osmanlı dış ticaret istatistiklerinin eksikliklerinden kaynaklanan sorunların asgariye indirilip daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi, hem de 1878 öncesindeki
dönem hakkında bilgi edinebilmek için Osmanlı Devleti’nin ticari ilişkiler içinde
bulunduğu ülkelerin dış ticaret istatistiklerinden yararlanılarak Osmanlı dış ticaret verilerinin yeniden dökümü yapılmıştır. Yeniden döküm işlemi için gerekli
olan hesaplamalarda takip edilen yöntem hakkında da bilgi verilmiş ve bu işlemin sorunları ve sınırlamaları “Yeniden Döküm İşleminin Teknik Ayrıntıları” (s.
14) alt başlığı altında ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Burada öncelikle dış ticaret istatistiklerinden yararlanılan ülkeler (istatistiklerinin kullanıldığı yıllar da dahil
olmak üzere), bu istatistikler dışında yararlanılan diğer kaynaklar ve birbirinden
farklı bu kaynaklardaki sorun ve sınırlamalar hakkında bilgi verilmektedir.
Üçüncü bölümün diğer alt başlığı olan “Ulaştırma ve Sigorta Masraflarının
Tahmini” (s. 15) başlığı altında Osmanlı Devleti ile Osmanlı’Osmanlıların nın ticari ilişkiler içinde olduğu diğer ülkelerin istatistiklerinde yer alan fiyat (ithalat ve
388
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
ihracat fiyatları) verilerindeki farklılıktan ve bu farklılığın kaldırılması için yapılan hesaplamalardan detaylı olarak bahsedilmektedir.
Bu bölümün son alt başlığı “Sonuçlar Üzerine”de (s. 17) yeniden döküm işlemindeki hataların azaltılması için ortaya çıkan sonuçların eldeki diğer verilerle
mukayesesi yapılmakta, bunun için ilk olarak resmî Osmanlı istatistiklerindeki
ithalat ve ihracat tutarları (kitabın 18. sayfasında “Osmanlı istatistiklerindeki verilere göre Osmanlı dış ticareti, 1878-1913” başlığı altında bir tablo ile verilmiş)
ile yeniden döküm işlemi çalışması sonucunda elde edilen tutarlar karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmanın sonuçları yeniden döküm hesaplarına göre ithalat
ve ihracat ile Osmanlı istatistiklerine göre ithalat ve ihracat hesaplarını içeren bir
grafikte gösterilmektedir (s. 20). Burada yer alan diğer bir grafik ise Osmanlı istatistikleri ve yeniden döküm sonuçlarına göre Osmanlı dış ticaret dengesini
(1878-1913 dönemi için) yansıtmaktadır (s. 21). Aynı zamanda, sözü edilen bu
tablo ve grafikler değerlendirilerek yorumlanmaktadır.
Dış ticaret söz konusu olduğunda özellikle Osmanlı devleti için çözüme kavuşturulması gereken önemli hususlardan biri de ülke sınırlarıdır. Çok geniş ve
hareketli bir coğrafyaya sahip Osmanlı Devletinin 19. yüzyılda toprak kaybetmeye başlamasıyla bu durum daha fazla önem kazanmıştır. “19. Yüzyıl Osmanlı Dış
Ticaretinde Genel Eğilimler” (s. 23-28) başlığını taşıyan dördüncü bölümde bu
konuya açıklık getirmek maksadıyla ilk olarak Osmanlı Devleti sınırları içinde kabul edilen bölgelere ve bu bölgelerin en son hangi yıllar için Osmanlı Devleti sınırları içinde kabul edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmış ve bu bölgeler “dış ticaretin yeniden dökümü kapsamında Osmanlı Devleti’nin değişen sınırları,
1830-1913” başlıklı bir haritada gösterilmiştir (s. 24).
Yeniden döküm işleminden elde edilen sonuçların güvenilir ve tutarlı olması
maksadıyla gerçekleştirilen tüm bu çalışmalardan sonra “19. Yüzyıl Osmanlı Dış
Ticareti Üzerine Genel Gözlemler” (s. 25-28) alt başlığı altında “yeniden döküm işlemi sonuçlarına göre Osmanlı dış ticareti, 1830-1913”ne ilişkin sonuçlar bir tablo ve grafikte özetlenmiştir. Ayrıca burada, “Osmanlı ihracat ve ithalatının gösterdiği uzun dönemli eğilimler kısaca tartışılmış” (s. 27) olup bu bağlamda Osmanlı
Devletinin ticari bağlarının hangi bölgelerle, hangi dönemlerde güçlendiği, hangi
malları ihraç edip hangi malları ithal ettiği, ihracat ve ithalat hacmi ve değerleri
(câri fiyatlarla), dış ticaretin büyüme oranı ve Avrupa ile mukayesesi gibi konular
ele alınmıştır.
Kitabın beşinci bölümü, “Alt Dönemlere Göre 19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticareti”nde (s. 29-33), 19. yüzyılda değişen Osmanlı sınırlarının ve dünya ekonomisindeki dalgalanmaların Osmanlı ticareti üzerindeki etkisi göz önüne alınmadığı
takdirde Osmanlı ihracat ve ithalatına ilişkin verilerin yanıltıcı sonuçlara götürebileceğine dikkat çekilmiş ve bunu önlemek için Osmanlı dış ticaretinin daha küçük alt dönemlere ayrılarak incelenmesi öngörülmüştür. Burada ilk olarak yeniden döküm işlemi sonucunda elde edilen ihracat ve ithalat dizileri kullanılarak
Osmanlı dış ticaretinin yıllık büyüme hızları ve sanayileşen ülkelerle (Batı-Orta
Avrupa ve ABD) Osmanlı ticaretinin yıllık büyüme hızlarına (1840-1913 dönemi
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
389
için) ilişkin değerler tablolarla sunulmuştur. Bu tablolarda, alt dönemler ile bu
dönemlere ilişkin câri fiyatlarla ve 1880 yılı sabit fiyatlarıyla ihracat ve ithalat değerleri bulunmaktadır.
Osmanlı dış ticareti, dönemlerin özellikleri dikkate alınarak üç alt döneme
ayrılmıştır. İlk alt dönem olan “1840-1873: Dış Ticaretin Hızlı Genişleme Dönemi”nde Osmanlı Devleti’nin Fransa, İngiltere, diğer Avrupa ülkeleri ve sanayileşen ülkelerle olan ticaret hacmiyle ilgili bilgiler verilmiş ve bunların değerlendirilmesi yapılmıştır (s. 29). “1879-1898: Dünya Ekonomisinde Büyük Bunalım ve
Osmanlı Dış Ticaretinde Göreli Durgunluk” başlığını taşıyan ikinci alt dönemde
ise sanayileşen ülkelerle Osmanlı dış ticaretinin yıllık büyüme hızları verilmiş ve
büyük bunalımın ticaret üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir (s. 31). “1898-1913:
Dış Ticarette Yeni Bir Genişleme Dönemi ve Demiryolları” şeklinde ifade edilmiş
son alt dönemde büyük bunalımın sona ermesi ile Osmanlı dış ticaretinde yeni
bir genişleme sürecinin başlaması ve bu genişlemenin nedenleri üzerinde durulmuştur (s. 32).
“Anadolu’dan yapılan İhracat” beşinci bölümün son alt başlığıdır. Burada 19.
yüzyıl boyunca Anadolu’dan yapılan ihracat hakkında bilgi verilmektedir. “Anadolu’nun beş büyük limanından ortalama ihracat, 1819-1912” (s. 33) başlıklı bir
tabloda “ihracat miktarları (câri fiyatlar ve 1878-80 fiyatlarıyla)” sunulmuş ve
tablodaki verilerin genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.
Kitabın son iki bölümünde (altıncı ve yedinci bölümler), Osmanlı dış ticareti,
“Mal Grupları”na göre ve “Ülkelere Göre Osmanlı Dış Ticareti” olmak üzere ikiye
ayrılarak incelenmektedir.
“Mal Gruplarına Göre Osmanlı Dış Ticareti” (s. 35-59) bağlamında “Osmanlı
Dış Ticaretinin Bileşimi” alt başlığı ile Osmanlının ihraç ettiği mallar ve bunların
ihracat içindeki payları üzerinde durulmuştur. Bu bölümde ayrıca “mal gruplarına göre Osmanlı ihracatının ve ithalatının bileşimini (1911-1913 dönemi için)”
gösteren tablolar ve bu tablolardaki verilerle ilgili yorumlar bulunmaktadır.
1878-1913 döneminin her yılı için “başlıca ihraç mallarının değeri ve toplam
ihracat içindeki payı” ile “başlıca ihraç mallarının miktar, değer ve ortalama fiyatı”nı gösteren tablolarla yine aynı yıllar için “başlıca ithal mallarının değeri ve
toplam ithalat içindeki payı”; “mal gruplarına göre başlıca ithal mallarının değeri ve toplam ithalat içindeki payı” ve “başlıca ithal mallarının miktarı”nı gösteren tablolar bu bölümde yer alan diğer tablolardır (s. 37-59).
“Ülkelere göre Osmanlı Dış ticareti” (s. 61-77) bağlamında ise Osmanlı Devleti’nin ticari ilişkiler içinde olduğu belli başlı ülkeler ve bu ülkelerin Osmanlı ihracat ve ithalatı içindeki paylarını (yüzde olarak) gösteren ayrıntılı tablolar okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Burada yer alan diğer tablolar
şunlardır: ülkelere göre ihracat ve ithalat, 1830-1913; ülkelere göre toplam ihracat değeri ve başlıca malların toplam ihracat içindeki payı, 1840-1913; ülkelere
göre toplam ithalat değeri ve başlıca malların toplam ithalat içindeki payı, 18401913 ve ülkelere göre ihracat ve ithalat değerleri, 1878-1913 (s. 62-77).
390
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
Bu tablolardan Osmanlı Devleti’nin hangi ülkelere hangi malları ihraç ettiğini, hangi ülkelerden hangi malları ithal ettiğini bu malların toplam ihracat ve ithalat içindeki paylarını, ülkelere göre ihracat ve ithalat ile buna ilişkin değerleri
izlemek mümkündür.
Cem BEHAR, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve
Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927
Tarihi İstatistikler Dizisi, cilt 2, Ankara: DİE Matbaası, 1996
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye’nin Nüfusu 1500-1927 adıyla yayınlanmış olan kitap, DİE’nin “Tarihi İstatistikler Dizisi” projesinin ikinci cildidir.
Osmanlı Devleti’ne ait nüfus verilerini derlenme ve yapım amaçlarını göz önüne alarak, alt dönemler halinde sistematik şekilde yayına hazırlayan Prof. Dr.
Cem BEHAR bu çalışmanın amacını kitabın önsözünde “16. yüzyıldan Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun ve özellikle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kalan bölümünün gelişimini, hacmini, evrimini ve mümkün olduğunca bazı demografik özelliklerini belgelemeye çalışmaktır” (s. xvii) şeklinde ifade eder. Kitabın önsözünde, yapılan çalışmanın yöntemi, nüfusa ilişkin verilerin güvenilirliği, bu veriler kullanılırken dikkat edilmesi gereken noktalar vb. konulara da değinen Behar, mevcut demografik veri ve tahminleri, sistematize ederek dört bölümde toplamaktadır.
Behar, eldeki verilerden yola çıkarak “kapsanacak dönemi kabaca iki alt döneme” (s. xvii) ayırmakta ve ilk alt döneme ilişkin rakam, tahmin ve verileri “15.
ve 16. Yüzyıl: Osmanlı’nın Başlangıcı ve Klasik Dönem” (s. 3-18) başlığı altında birinci bölümde; ikinci alt döneme ait olanları “19. Yüzyıl: Sayımlar Dönemi” (s. 2158) başlığı altında ikinci bölümde tablolarla sunmaktadır.
Kitabın “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçerken” (s. 61-66) başlığını taşıyan
üçüncü bölümü, Osmanlı nüfus verileriyle Cumhuriyet dönemi verilerini içermektedir. Burada Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi verileri karşılıklı olarak sunulmuştur. Böylece nüfus değişimlerini ve bazı temel demografik göstergeleri izlemek mümkün olmaktadır. Kitabın dördüncü son bölümünde ise Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’a ilişkin çeşitli kaynaklardan elde edilen nüfus tahminleri “İstanbul” (s. 69-83) başlığı altında derlenmiştir. Kitapta bir adet Osmanlı idari
haritası da yer almaktadır.
Yukarıda muhtevasına kısaca değindiğimiz bölümlerde yer alan tabloları ayrı
ayrı ele alacak olursak birinci bölümdeki tablolarda; Osmanlı öncesi dönem (1213. yüzyıl) için Anadolu ve Anadolu’daki kent merkezlerine ait nüfus tahminlerine; 1520-1535 döneminde Osmanlı vilayetlerinin ve 16. yüzyıldaki Osmanlı kentlerinin nüfusuna; 1520-1530 döneminde Osmanlı kent merkezlerinde dinlere göre nüfusa; 16. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu kent merkezlerine ait nüfus tah-
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
391
minlerine; 16. yüzyıl Osmanlı kent merkezleri nüfus tahminleri ile müslüman
nüfus oranına ilişkin veriler sunulmaktadır ki, bu veriler Osmanlı veya Anadolu
kentlerinin tamamını değil seçilmiş olan bazı kentlerini kapsamaktadır. Bu bölümde yer alan diğer tablolarda ise 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında değişen farklı
tarihler için çeşitli seyyahlara göre İzmir kent merkezi; civarı da dahil olmak üzere Bursa, Trabzon, Halep, Bayburt; sancağı da dahil olmak üzere Mardin, Harput;
kazaları da dahil olmak üzere Erzincan ve Kemah kentleri; Ordu kazası ve Anadolu’nun çeşitli kentlerine ait nüfus tahminleriyle ilgili veriler bulunmaktadır.
Kitabın ikinci bölümünde ise, 18. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki dönemde belirli yıllara ait olmak üzere; Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya, Avrupa ve Afrika
bölümü nüfus tahminlerini; 1831 nüfus sayımına göre Osmanlı erkek nüfusu ile
1844 sayımında ve 1867 yılında Osmanlı nüfusunu; 1831 ve 1844 sayımlarına göre bazı Osmanlı kentlerinin nüfus tahminlerini; Osmanlı nüfusunun etnik/dinsel
bileşimini; Beyrut, Şam, Halep kentleri ile Tuna vilayetinin bazı kentleri; bazı Osmanlı kentleri; vilayetleri, sancak ve kaza merkezleri ile Ankara; Bursa ve Trabzon
kentlerine ait nüfus tahminlerini; 1872-1874 dönemi için Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfus tahminini; 1881-1893 ile 1905-1906 nüfus sayımında cinsiyete ve
dinsel/etnik cemaatlere göre Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfusunu; etnik/dinsel cemaatlere (1897 yılı tahmini bir başka tabloda oranlarıyla birlikte ayrıca verilmiş) ve vilayetlere göre resmî Osmanlı istatistiklerindeki Osmanlı nüfusunu
içeren tablolarla birlikte 1884-1897 döneminde resmî Osmanlı istatistiklerine göre nüfusun artışı; resmî rakamlara göre 1876-1895 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’na gelen göçmenler; resmî istatistiklere göre Osmanlı İmparatorluğu’nda
ikamet eden yabancı uyruklular ile yabancı ülkelerde ikamet eden Osmanlı uyrukluların coğrafi dağılımını gösteren tablolar yer almaktadır.
Osmanlı dönemi nüfus verilerinin Cumhuriyet dönemi ile mukayesesine imkan sağlayan üçüncü bölümde, İngiliz dışişleri raporlarına göre Osmanlı İmparatorluğu’nun 1919 yılında Asya kıtasındaki nüfusunun tahminine; 1912-1927 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’na ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen Balkan
göçmenlerine; Türkiye Cumhuriyeti’nin bazı illerinde göçmen ve toplam nüfus
ile göçmen nüfusun toplam il nüfusuna oranına; 19. yüzyıl sonu ile 1927 yılı arasında bazı kentlerde gayrimüslim nüfus oranlarına; Osmanlı İmparatorluğu’nun
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde kalan nüfusunun tahminlerine
(Hatay hariç) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bazı temel demografik göstergelerinin
tahminine ilişkin tablolar sunulmaktadır.
Kitabın son bölümünde ise İstanbul’a ait veriler ayrıca ele alınmıştır. Burada
yer alan tablolar; İstanbul nüfusu hakkında yapılmış bazı tahminler (15.-16. yüzyıl ve 17.-18. yüzyıl); 19. yüzyıl-20. yüzyıl başında yapılan Osmanlı nüfus sayımlarına göre; 1894 yılı Anadolu yakası belediye daireleri ve bazı kazalara göre İstanbul’un nüfusu; Osmanlı nüfus sayımlarına göre İstanbul’da müslim ve gayrımüslim nüfus oranı ile Osmanlı nüfus sayımlarında dinsel/etnik cemaatlerin İstanbul’un nüfusundaki oranı (19. yüzyıl-20. yüzyıl başı); 1885 nüfus sayımında belediye dairelerine; dinsel/etnik cemaatlere ve doğum yerlerine göre İstanbul’un
392
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
nüfusu ile meslek gruplarına göre dinsel/etnik cemaatlerin İstanbul nüfusundaki
oranı; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken bazı resmi Osmanlı yayınlarına
(1885-1935 döneminde) ve bazı Avrupa ve Amerika yayınlarına (19. yüzyıl sonuCumhuriyet öncesi dönem) göre İstanbul’un nüfusunun tahminleri; İstanbul’da
doğurganlık göstergeleri (1885-1907 dönemi için); Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken İstanbul’da ortalama evlenme yaşları (1906-1940 döneminde); İstanbul
kenti için bazı demografik göstergeler ve 19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da
yetişkinler için yaşam tablosu değerleri hakkındaki verileri içermektedir.
Kitapta sunulmuş olan bütün tabloların altında, bu tablolardaki verilerin elde edildiği kaynaklar ile bu verilerle ilgili bazı açıklamalar da mevcuttur. Behar,
“her tablonun altındaki notlar” (s. xx) ile “tabloda kullanılan veri kaynaklarına
ve tahmin yöntemlerine açıklık kazandırmayı, karşılaştırmaları kolaylaştırmayı
amaçla”dığını (s. xxi) ifade etmektedir.
Tevfik GÜRAN, Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri
1909, 1913 ve 1914
Tarihi İstatistikler Dizisi cilt 3, Ankara: DİE Matbaası, 1997
Osmanlı Dönemi Tarım İstatistikleri 1909, 1913 ve 1914, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından başlatılmış olan “Tarihi İstatistikler Dizisi” projesi kapsamında
bir seri halinde yayınlanmakta olan kitapların üçüncüsüdür. Prof. Dr. Tevfik Güran tarafından yayına hazırlanmış olan kitap 1909, 1913 ve 1914 Osmanlı tarım
sayımlarına ilişkin verileri detaylı olarak günümüz okur ve araştırmacılarının
kullanımına sunmaktadır.
Beş bölümden oluşan kitabın birinci bölümü “Yirminci Yüzyılda Türkiye Tarımı” (s. 3-10) başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, “Özet Değerlendirme” alt başlığı
altında yazarın ifadesiyle, “yirminci yüzyıl başlarında düzenlenen Osmanlı tarım
istatistikleri ile Cumhuriyet döneminde yayınlanan istatistiklerin özet bulguları
kullanılarak, yirminci yüzyılda Türkiye tarımının gelişimi değerlendirilmeye çalışılmıştır” (s. 3). Bu değerlendirmeyi yapabilmek için 1909, 1913 ve 1914 Osmanlı
tarım istatistikleri ile Cumhuriyet döneminin 1928-1932 yıllarının ortalaması
(1930), 1965 ve 1994 tarım istatistikleri kullanılmıştır. Cumhuriyet dönemiyle ilgili olarak seçilen bu yılların tercih edilme sebebine de kısaca değinilen bu bölümde 1909, 1913, 1914, 1930,1965 ve 1994 yıllarına ait, seçilmiş tarla ürünlerinin (tahıllar, baklagiller ve sınai bitkiler) ekiliş alanları (hektar olarak), üretim miktarları
(ton) ve verimlerini (kg/hektar) gösteren tablolar hazırlanmış ve bu tablolardaki
veriler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede Cumhuriyet öncesi ve sonrasının
ekim alanları, üretim miktarları ve verimlilik düzeyleri mukayese edilmiştir.
1909 yılına ait Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki bazı tarım ürünlerinin verimliliklerini; yukarıdaki yıllara ait meyve ve bazı ürünlerin (zeytin üretimi, süt üretimi,
kümes hayvanları sayısı vb. gibi) üretim miktarlarını ve hayvan sayılarını göste-
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
393
ren tablolar bu bölümün diğer tablolarıdır. Bu tablolara ilişkin özet değerlendirme ve yorumlar da yapılmaktadır.
İkinci bölümde, “Osmanlı Dönemi Tarım Sayımları”na (s. 13-21) ilişkin yapılan “Özet değerlendirme”nin amacı “yirminci yüzyıl başlarındaki Türkiye tarımı
ile ilgili istatistiklerin içerdiği bilgiler ışığında bazı sonuçlara ulaşmak yanında,
(...) istatistiklerdeki bilgilerin içerdiği yetersizliklere ve coğrafi kapsam farklılıklarına dikkat çekerek, sunulan verilerin ihtiyatla kullanılması konusunda okuyucuyu uyarmaktır” (s. 13) ifadesiyle vurgulanmaktadır.
Kitabın bu bölümünde, 1909 yılı seçilmiş tarla ürünlerinin (tahıllar, baklagiller ve diğer ürünler) ekiliş alanları, üretim miktarı, üretim değeri ve verimi; 1913
ve 1914 yılı seçilmiş tarla ürünlerinin (tahıllar, baklagiller, köklü bitkiler ve sınai
bitkiler) ekiliş alanları, üretim miktarı, üretim değeri ve verimini gösteren tablolarla bu üç yıla ait tarla ürünleri ile bağlık alanlar ve zeytinlikleri de içeren çeşitli
ürünlerin ekiliş alanları (hektar ve yüzde değerleriyle); meyve üretimi (bin guruş
ve ton olarak); hayvan sayısı; bazı ürünlerin üretim miktarı ile üretim değeri ve
tarımsal üretim değeri (bin guruş ve yüzde değerleri)ni (s. 16-21) gösteren tablolar sunulmakta ve yorumlanmaktadır.
Kitabın üçüncü bölümünde (s. 25-81) 1909; dördüncü bölümünde (s. 85-153)
1913; beşinci bölümünde (s. 157-229) ise 1914 tarım sayımları tablolar halinde
sunulmuştur. Bölümlerin başlangıcında bu üç yıla ait istatistiklerin coğrafi kapsamları, üretim bölgeleri ve kapsadıkları kazalarla beraber verilmektedir. Bu tablolardan; bölümleri teker teker ele alarak incelersek, 1909 yılı için ilk tablo; hektar
biriminden ekili ve toplam arazi (kapsadığı üretim bölgeleri de dahil olmak üzere) verilerinin sunulduğu tablodur. İkinci tabloda ise nüfus, ekili arazi ve tarım işletmelerinin büyüklüğüne (tarımla meşgul hane sayısı da dahil) ilişkin veriler yer
almaktadır. Daha sonra sırasıyla; tahılların, baklagil ve köklü bitkilerin, sınai bitkilerin ekiliş alanları (dönüm olarak), üretim miktarları (ton), üretim değerleri
(bin guruş), fiyatları (guruş/ton), verimleri (kg/hektar); meyve üretim miktarı,
değeri, fiyatı ile zeytincilik, bağcılık, ipekböcekçiliği, arıcılık, kümes hayvancılığı
(miktar, değer ve fiyatları tek tablo üzerinde gösterilmektedir); cinsine göre hayvan sayısı (büyük ve küçük baş, tek tırnaklı, diğer hayvanlar) ve son olarak hayvan ürünleri üretim miktarı, üretim değeri, fiyatı için ayrı ayrı tablo verilerini elde etmek mümkündür.
“1913 Tarım Sayımı”nı içeren dördüncü bölümde 1909 tarım sayımından
farklı olarak ekili ve toplam arazi; nüfus, ekili arazi ve tarım işletmelerinin büyüklüğü ve kümes hayvancılığıyla ilgili tablolar bulunmamaktadır. Bu tablolar dışında kalan diğer tablolar 1913 yılı için de mevcuttur. Bunlara ilave olarak gülcülük
(miktar, değer ve fiyat olarak) ve canlı hayvan fiyatlarını içeren tablolar yer almaktadır. Bu bölümdeki diğer bir farklılık ise baklagil ve köklü bitkilere ait verilerin ayrı tablolarda sunulmuş olmasıdır.
Osmanlı dönemi son tarım sayımı “1914 Tarım Sayımı”dır. Burada 1909 ve
1913 tarım sayımlarından farklı olarak üretim bölgesi dışında satılan tahıl, bakla-
394
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
gil, köklü bitki, sınai bitki ve hayvan ürünleri miktarlarını ve meyve ağacı sayılarını gösteren tablolar da vardır. Bu farklılıkların dışında diğer iki bölümde yer alan
tablolar burada da yer almaktadır ancak burada “gülcülük” değil “kümes hayvancılığı”na ilişkin tablo verilmektedir.
A. Gündüz ÖKÇÜN, Osmanlı Sanayii 1913, 1915 Yılları
Sanayi İstatistiki
Tarihi İstatistikler Dizisi, cilt 4, Ankara: DİE Matbaası, 1997
DİE’nin “Tarihi İstatistikler Dizisi”nin dördüncü cildi olarak yayınlanan Osmanlı Sanayii 1913, 1915 Yılları Sanayi İstatistiki adlı kitap, 1917 yılında “1329,
1331 Seneleri Sanayi İstatistiki” adıyla yayımlanan ve Ticaret ve Ziraat Nezareti’nin 1913 ve 1915 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu sanayi sayımlarının sonuçlarını içeren kitabın Prof. Dr. A. Gündüz Ökçün tarafından “dil bakımından gerekli sadeleştirme yapılarak” (s. xix) yeniden yayına hazırlanmasından ibarettir.
Kitabın önsözünde Ökçün, sayım verilerini genel olarak değerlendirmekte ve bu
verilerden hareketle “(...) tarım dışında kalan alanlarda Osmanlı üretim biçimi
(...) ve Osmanlı sanayiinin niteliğinin ana çizgileri (...)” (s. xix) hakkındaki görüşlerini dile getirmektedir.
Kitap, başlıca iki kısımda değerlendirilebilir. Birinci kısım, “Giriş” kısmı olup
burada “1913, 1915 Sanayi Sayımında İzlenen Usule İlişkin Açıklama” (s. 3-9) yapılmaktadır. “Sanayi İdare-i Umumiyesi’nde bu işle görevlendirilen sanayi müfettişlerinden Mösyö Durand ve Fuat bey tarafından yazılmış” (s. 3) olan bu açıklamada sanayi istatistiklerini düzenlerken karşılaşılan sorunlardan, zorluk ve güçlüklerden bahsedilmiş, istatistik bilginin toplanmasında kullanılacak soruların
içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre sorular dört grupta toplanmış olup
birinci grupta, genel bilgiler (müessesenin adı, ünvanı vb.); ikinci grupta, tesisatla; üçüncü grupta, çalışanlarla ilgili bilgiler ve dördüncü grupta üretim ve imalata ilişkin bilgiler edinmeyi sağlayan sorular yer almaktadır (s. 4).
Bu kısımda yer alan diğer açıklamalar ise sayıma konu olan müesseselerin
gruplandırılması (mevcut sanayi gıda, toprak, deri, ağaç, dokuma, kırtasiye, kimya ve madeni [imalat] sanayii olarak 8 gruba ayrılmış), nitelikleri ve seçimi ile ilgilidir. Yine burada yapılan açıklamalarda sanayi sayımının, İstanbul, İzmir, Bursa
illeri ile İzmit, Manisa, Bandırma, Uşak kazalarında müesseselere bizzat gidilerek
diğer vilayet ve livâlara ise soru kağıtları gönderilerek yapıldığına değinilmektedir.
Kitabın, “1913 ve 1915 Yılları Sanayi Sayımının Özeti” (s. 13-182) başlığını taşıyan ikinci kısmını da kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Burada ilk olarak sayımı yapılmış olan sanayi müesseselerinin sektör bazındaki verilerini içeren tablolar sunulmakta ve değerlendirilmektedir. Bu tablolarda; sanayi müesseselerinin çeşitli
şehirlere; sektörlere; mülkiyete; muharrik güç miktarı ve kaynağına; çalışanlara
(sanayi müesseselerinde sektörlere göre istihdam yüzdelerini gösteren ayrı bir
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
395
tablo da mevcut) göre dağılımı ile çeşitli sanayi sektörlerinde işçi gündeliklerinin
ortalama değeri; sektörlere göre sanayi müesseseleri ve toplam üretim değeri
(sektörlere göre üretim değeri ayrıca verilmiş) ve sektörlere göre imalatın yerli tüketime oranı yer almaktadır (s. 13-29).
İkinci olarak, sekiz gruba ayrılan sanayi sektörlerinin her biri şubeleriyle birlikte tek tek ele alınarak (sekiz gruptan ancak yedi grup sanayi müessesesinin sayımı yapılabilmiş “Madeni (imalat) Sanayi” çeşitli nedenlerden dolayı sayıma dahil edilememişse de hakkında genel bilgiler verilmiştir) her grup için öncelikle
söz konusu sanayi sektörüyle ilgili “Sanayi” değerlendirmesi yapıldıktan sonra
bu sektörlerin şubelerinin hepsi “Genel Durum”, “Tesisat”, “Çalışanlar” ve “İmalat” olmak üzere dört alt başlıkta ayrı ayrı incelenmiştir. Bu başlıklar altındaki değerlendirme ve yorumlar sayım sonuçlarını içeren tablolardan yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen grup ve şubeler ile bunlara ilişkin verilerin bulunduğu
tablolar ise şunlardır:
“Birinci Grup: Gıda Sanayii” (s. 33-66); “1. Şube: Değirmencilik” (s. 38-47), “2.
Şube: Makarna İmalatı” (s. 48-50), “3. Şube: Şekercilik ve Tahin İmalatı” (s. 51-57),
“4. Şube: Konserve İmalatı” (s. 58-60), “5. Şube: Bira İmalatı” (s. 61-62), “6. Şube:
Buz İmalatı” (s. 63-64) ve “7. Şube: Tütün İmalatı” (s. 65-66) olarak yedi şubeye
ayrılmıştır. Burada, gıda müesseselerinin sayısı, muharrik güçleri ve bu müesseselerde çalışanlar; gıda üretimi ve tüketimi; değirmenlerin şehirlere ve yıllara göre dağılımı; değirmenlerdeki makine tesisatı; değirmenlerin üretim kapasitesi ve
üretimi ile şekerli ürünler, tahin ve bisküvi üretimini; un ve konserve üretimi, dış
ticareti ve tüketimini gösteren tablolar bulunmaktadır.
“İkinci Grup: Toprak Sanayii” (s. 69-83) ile ilgili olup “imal olunan maddelere
göre” (s. 69) “1. Şube: Tuğla İmalatı (s. 73-75); 2. Şube: Kireç İmalatı (s. 76-77); 3.
Şube: Çimento İmalatı (s. 78-79); 4. Şube: Çimento Mamulatı (s. 80-81) ve 5. Şube:
Porselen İmalatı ve Elmastraşçılık” (s. 82-83) olarak beş şubede incelenmektedir.
Burada da toprak sanayii müesseselerinin sayısı, muharrik güçleri ve bu müesseselerde çalışanlar ile toprak sanayiinde imalat, dış ticaret ve tüketim verilerine
ilişkin iki de tablo sunulmaktadır.
“Üçüncü Grup: Deri Sanayii”nde (s. 87-96), bu sanayi ve bunun şubesi “1. Şube: Debagat” (s. 92-96) ile ilgili verileri içeren tablolar; deri sanayiinde kullanılan
hammaddelerin dış ticareti (miktar ve değer olarak); debagat müesseselerinin
sayısı, muharrik güçleri ve bu müesseselerde çalışanlar; debagat imalatı ve tüketimi; kösele ve diğer üretim ile kösele ve deri üretimi, dış ticareti ve tüketimini
göstermektedir. “Dördüncü Grup: Ağaç Sanayii” (s. 99-110) üç şubeye ayrılmıştır.
“1. Şube: Marangozluk ve Doğramacılık” (s. 104-106); “2. Şube: Kutu İmalatı” (s.
107-108) ve “3. Şube: Sair Ağaç İmalatı” (s. 109-110) ile ilgilidir. Buradaki tablolarda, ağaç sanayii müessesesinin sayısı, muharrik gücü ve bu müesseselerde çalışanlar ile ağaç imalatı ve tüketimine ilişkin veriler yer almaktadır.
Kitaptaki “Beşinci Grup: Dokuma Sanayii” (s. 113-142) ile bu sanayiin beş şubesine (“1. Şube: Yün İplik İmalatı ve Yün Dokumacılığı”; “2. Şube: Pamuk İpliği
396
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
İmalatı ve Pamuk Dokumacılığı”; “3. Şube: Ham İpek İmalatı”; “4. Şube: İpek Dokumacılığı” ve “Sair Dokuma İmalatı”) ait bilgi ve tabloları içermektedir. Buradaki tablolarda ise, dokuma sanayii müesseselerinin sayısı, muharrik gücü ve bu
müesseselerde çalışanlar; dokuma imalatı ve tüketim; yünlü tekstil üretimi; yünlü tekstilde üretim, dış ticaret ve tüketim; ham ipek üretimi ve çeşitli dokuma sanayii üretimi ile ilgili değerler verilmektedir. “1. Şube: Sigara Kağıdı İmalatı” ve
“2. Şube: Matbaacılık ve Sair Kağıt Mamulatı” olmak üzere iki şubeden oluşan
“Altıncı Grup: Kırtasiye Sanayii”ndeki (s. 145-157) tablolardan, kağıt ürünlerinde
dış ticaret; kırtasiye müesseselerinin sayısı, muharrik güçleri ve bu müesseselerde çalışanlar; kırtasiye imalatı; matbaaların sayıları ve kuruluş tarihleri hakkındaki sayısal verileri elde etmek mümkündür.
Kitapta yer alan son iki gruptan “Yedinci Grup: Kimya Sanayii” (s. 161-175) ve
“Sekizinci Grup: Madeni (Eşya) Sanayii” (s. 179-182) ile ilgilidir. Kimya sanayii “1.
Şube: Yağ Üretimi”; “2. Şube: Sabun İmalatı”; “3. Şube: Palamut Özü Üretimi” ve
“4. Şube: Sair Kimya Üretimi” olmak üzere dört şubeden oluşmaktadır. Burada da
yine diğer sanayi gruplarında olduğu gibi kimya müesseselerinin sayısı, muharrik güçleri ve bu müesseselerde çalışanlar ile kimyasal imalat ve tüketime ilişkin
tablolar sunulmaktadır. Sekizinci grup olan madeni eşya sanayiinin ise “diğerleri
gibi sayımı yapılamamış (...)” olduğundan bu sektörle ilgili “(...) sınai müesseseleri gösteren bir listenin düzenlenmesi ve buna sözü edilen sanayiye ilişkin bilginin
eklenmesi ile yetinilmiştir” (s. 179).
Tevfik GÜRAN, Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897
Tarihi İstatistikler Dizisi cilt 5, Ankara: DİE Matbaası, 1997
“Tarihi İstatistikler Dizisi”nin beşinci cildi olan Osmanlı Devleti’nin İlk İstatistik Yıllığı 1897, 19. yüzyıl sonunda “Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin Üçyüz Onüç
Senesine Mahsus İstatistik-i Umumisi” adıyla yayınlanan ve Osmanlı Devleti’nin,
çoğu 1897 senesine ait olmak üzere, birbirinden farklı alanlara ilişkin derlemiş olduğu istatistiksel verileri içeren ilk istatistik yıllığındaki bilgileri kapsamaktadır.
“Tarihi İstatistikler Dizisi” çalışmalarının amacı doğrultusunda Prof. Dr. Tevfik Güran tarafından –onun ifadesiyle orijinal eserdeki tablo başlıkları ve sırası
değiştirilmeden- numaralandırılarak ve 28 başlık -dolayısıyla 28 bölüm- altında
gruplandırılarak hazırlanan kitapta idari bölünüş, nüfus, sosyal yardım kuruluşları, sağlık, adalet, eğitim, kütüphaneler ve eski eserler, askeri eğitim, diğer eğitim
kurumları, tarım, devlet gelir ve giderleri, madencilik, ormanlar ve ormancılık,
maliye ve devlet borçları, dış ticaret, çeşitli vergi idare ve gelirleri, para ve madalyalar, çeşitli vergiler, tuz ve tuzlalar, ipek ve ipekçilik, Düyûn-ı Umumiyye İdaresi,
Ziraat Bankası ve Emniyet Sandığı, Reji İdaresi-tütün, sanayi, finans, havagazı ve
su, kara ve deniz taşımacılığı, haberleşme konularıyla ilgili detaylı istatistik bilgileri gösteren 245 tablo bulunmaktadır. Prof. Güran, kitabın önsözünde bu verilere ilişkin özet değerlendirmeler yapmaktadır.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
397
“İdari Bölünüş” (s. 3-15) başlığı altındaki birinci bölümde 32 vilayet ile sancak
ve kazalarının adları ve Osmanlı Devleti’nde mevcut kazaların alfabetik sıraya
göre (tabi olduğu vilayetler de dahil olmak üzere) isimlerinin yer aldığı tablolar
bulunmaktadır. Bunların dışında Osmanlı Devleti’nin sınırları -Avrupa, Asya ve
Afrika’daki topraklarının durumu- hakkındaki bilgiler ile Osmanlı Avrupa, Asya
ve Afrika’sının yüzölçümü; nüfusu; vilayet, sancak, kaza ve nahiyelerinin sayısına
ilişkin verileri içeren tablolar da sunulmuştur.
İkinci bölümde, “Nüfus” (s. 19-41) başlığıyla Osmanlı Devleti’ndeki 33 vilayet,
5 sancak ve 1 Şehr Emaneti Mülhakâtına ilişkin yüzölçümü, sayılmış ve tahmini
nüfusu ile sancak, kaza ve nahiyelerin miktarı, 1884’den 1897 senesi sonuna kadar sayılmış nüfus; yabancı uyruklardan olan kişilerin nüfusu; yabancı memleketlerde yaşayan Osmanlı nüfusu; Osmanlı’da yaşayan çeşitli milletlerin genel
nüfusa oranı; genel nüfusun yaşlara göre oranı; Osmanlı’da yaşayan çeşitli cemaatlerin doğum ve ölüm oranları ile 1897 yılındaki doğum ve ölümün aylar üzerine taksimatı; her vilayetteki doğum ve ölümün cemaatler üzerine taksimatı; vilayetlerde yaşayan nüfusun hangi cemaatlerden olduğu; sayılmış nüfusun yaşlara
göre taksimatı; boşanma ve evlilik miktarları ve aylar üzerine taksimatı; 1877’den
1896’ya kadar Osmanlı’ya hicret edenlerin sayısı; 1897’de hicret edenler ve bu yılda vilayetlere sevk olunan muhacirlere dair tablolar yer almaktadır.
“Sosyal Yardım Kuruluşları”na (s. 45-48) ilişkin verileri içeren üçüncü bölümdeki tablolardan, Darülaceze’deki bölümler, kuruluşundan 1897 yılına kadar burada mevcut bulunan yıllık aceze sayısı, 1897 yılındaki acezenin cinsiyeti ve sayısı, buradaki sakatların cinsiyeti ve sayısı; yaşlara göre taksimi; 1897 yılı zarfında
geçimini temin ederek buradan çıkanların sayısı; Darulaceze mektebinde okunan dersler; Darülaceze mektebindeki talebe sayısı; memur, hademe vesairenin
sayısı; Darülaceze’nin 1897 yılı varlık ve masraflarına ilişkin istatistik bilgileri elde etmek mümkündür.
Dördüncü bölümde, “Sağlık” (s. 51-56) ile ilgili olarak 1897 yılında konularına
ve illere göre olmak üzere ayrı ayrı Osmanlı’da mevcut hastahane, doktor ve memur sayısı; hastahanelerdeki hasta sayısı ile iyileşen, çeşitli nedenlerden dolayı
ayrılan ve ölenlerin sayısına dair bilgiler mevcuttur.
“Adalet” (s. 59-91) başlığı altındaki beşinci bölümde ise adli mahkemelerde
bir sene zarfında görülen ve karara bağlanan kusur, kabahat ve ağır suçlara ilişkin davaların sayısı; bu suçların türü ve sayısı; bu suçlardan mahkum olanların
cinsiyetleri; mahkumiyet süreleri; milliyet ve tabiyetleri; sıfat ve sanatları; yaşlarına ilişkin istatistik bilgiler gerek genel gerekse vilayet bazında tablolarla verilmektedir. Bunun dışında konu ve illere göre ayrı ayrı olmak üzere hukuk mahkemelerinde bir sene zarfında görülen davalar ile ticaret mahkemelerinde görülen
ticaret davalarının tür ve sayısı; mevcut hapishane sayısı ve mahkum sayısı ile ilgili bilgileri içeren tablolar bulunmaktadır.
“Eğitim” (s. 95-114) istatistiklerinin sunulduğu altıncı bölümde bu alanla ilgili
olarak devlet okullarında okutulan derslerin listeleri; müslüman ve gayrimüslim
398
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
öğrencilerin öğrenim gördüğü devlet okulları ile yabancılara ait okulların türleri
ve sayıları; mevcut devlet okullarının adı, buradaki öğrencilerin cinsiyetleri ve sayısı; yüksekokul, lise ve ortaokuldan bir sene zarfında diploma alanların ve çeşitli
sebeplerden dolayı çıkanların sayısı; 1874’den 1896 yılı sonuna kadar çeşitli devlet okullarından (Darülmuallimat, Mekteb-i Sultani, Hukuk-ı Şahane, Mülkiyye-i
Şahane’den) diploma alan müslim ve gayrimüslim öğrencilerin sayısı; farklı okul
türlerinde okuyan, bu okullardan diploma alan veya diğer nedenlerden dolayı çıkan öğrencilerin sayısı, türü ve milliyeti (İslam, Rum, Ermeni, Yahudi vb.); Darüşşafaka’da mevcut çeşitli branşlardaki öğretmen, çeşitli görevlerdeki memur, hademe vesairenin sayısı ile sanayi mektebinde okutulan derslerin adları; bu okuldaki
öğrenciler tarafından üretilerek satılan çeşitli eşyalar ve değerleri hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu tablolar yer almaktadır. Bununla birlikte iller bazında lise,
ortaokul ve ilkokul adedi, okuyan öğrencilerin cinsiyeti ve sayısı; mezun olan ve
çeşitli nedenlerden dolayı çıkanların sayısı; bu okullarda mevcut memur ve öğretmenlerin sayısı ile bütün okullardaki memur ve öğretmenlerin türü (görev ve
branşları) ve sayısına ilişkin verileri de elde etmek mümkündür.
Kitabın yedinci bölümü, “Kütüphaneler ve Eski Eserler” (s. 117-122) hakkındaki verilere ulaşabileceğimiz tabloları içermektedir. Bu tablolarda iller bazında
sayımı yapılmış olan kütüphane ve kitap sayısı; devlet müzesindeki eski eserlerin
tür ve miktarı; heykeltraş eserleri; lahitler; tunç ürünleri; topraktan; camdan yapılmış eserler; süs eşyaları; ağaçtan yapılmış eşyalarla deri, meşin eşyaların; çeşitli yazıların; mensucatın; eski sikkelerin; kurşun mühürlerin; madalyaların; dirhemlerin cins ve miktarı ile devlet müzesinde bulunan eski eserlerin dönemler
üzerine taksimatıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Kitabın sekizinci bölümden, “Askeri Eğitim” (s. 125-132) bağlamında askerî
okullarda ve deniz okullarında okutulan ders programı ile bu okullarda mevcut
öğrencilerin mensup oldukları cemaatler (İslam, Rum, Ermeni, Yahudi) ve sayıları; bu okullardan mezun olan ve diğer nedenlerden dolayı çıkan öğrenci sayısı;
1874-1897 arasında askerî yüksekokullarda; 1877-1897 döneminde ise deniz
okullarında mevcut öğrenci ile bu okullardan mezun olan ve çeşitli nedenlerle çıkanların sayısı; askerî lise ve ortaokulların ve öğrencilerinin sayısı ile bu okullardan mezun olanlar ve çıkanların sayısı; askerî okulların masraflarının türü ve
miktarı ile memur, muallim ve hademelerinin sayısına ilişkin bilgi elde edilebilir.
“Diğer Eğitim Kurumları” (s. 135-143) hakkındaki bilgilerini içeren dokuzuncu
bölümde, gayrimüslim okullarının ve yabancı okulların (iller bazında ve cemaatlere göre ayrı ayrı olmak üzere) türü ve sayısı; okuyan öğrenci ve mevcut öğretmenlerin sayıları ve cinsiyetleri; her ilde mevcut bütün okullar ve bu okullarda
okuyan öğrenci sayısı ile ilgili tablolar yer almaktadır.
Onuncu bölümdeki “Tarım” (s. 147-163) istatistiklerinden zirai üretimin türü
ve miktarı, ortalama fiyatı (ürün ve iller bazında ayrı ayrı olmak üzere); mevcut
hayvanların türü ve adedine (genel ve iller bazında ayrı ayrı olmak üzere) dair
bilgilere ulaşmak mümkündür. On birinci bölümde ise “Devlet Gelirleri ve Giderleri” (s. 167) hakkında sadece 1894 mali yılına ait veriler bulunmaktadır.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
399
Kitabın on ikinci bölümünde, “Madencilik” (s. 171-174) alanıyla ilgili olarak
maden ve taş ocaklarının hasılatı; buralarda çalışan memurların maaş ve masrafları; Osmanlı topraklarında halen bulunmakta olan madenlerin türü, miktarı ve
hangi bölgelerde bulundukları; yabancı ülkelere yapılan maden ihracının türü,
değeri ve miktarı ile bir sene zarfında iller bazında üretilen madenin türü ve miktarı hakkındaki verileri gösteren tablolar yer almaktadır.
“Orman ve Ormancılık”la (s. 177-181) ilgili bilgilerin sunulduğu on üçüncü
bölümde mevcut orman miktarı; yakacak için kesilen odun miktarı; sanayi, inşaat vs. için kesilen kereste türü ve miktarı; odun ve kömür tüketimi; iller bazında
kesilen kereste miktarı; kamu binaları için kesilen tahta; ormanlardan elde edilen
çam kabuğu, palamut vesairenin miktarı; yabancı ülkelere ihraç edilen orman
ürünlerinin türü ve miktarı; illere göre ormanlardan elde edilen hasılat ve masraflar; orman memurlarının sayısı, maaş ve masraflarını gösteren tablolar yer almaktadır.
On dördüncü bölüm, “Maliye ve Devlet Borçları”na (s. 185-195) ilişkin olup illere göre tüm gelir ve giderlerin türü ve miktarı; esham borçları; demiryolu, liman ve imtiyazlı şirketlerden alınan meblağ; devlet borçları; eshama ilişkin olarak 1897 senesi sonuna kadar ödenmemiş anapara ve faiz miktarı ile ödenmiş esham faizinin miktarı; Osmanlı Bankası’ndan alınan borçlar ve hazinece ödenen
borçların bilgilerini içermektedir.
On beşinci bölümde ise “Dış Ticaret” (s. 199-203) istatistikleri mevcuttur. Burada yer alan tablolardan yabancı ülkelere ihraç edilen tarım ve sanayi ürünlerinin değeri ve bunlardan alınan vergilerin miktarı; 1878-1894 yılları arasında vukubulan ihracat ve ithalatın değeri ve alınan vergi miktarı; 1894 mali yılında Osmanlı Devleti ve yabancı ülkeler arasındaki ihracat ve ithalatın türü ve değeri ve
ihracat ve ithalatın ülkelere göre değeri ile alınan vergi miktarı hakkındaki bilgileri elde etmek mümkündür.
On altıncı bölümde, “Çeşitli Vergi İdare ve Gelirleri”yle (s. 207-213) ilgili olarak
vergi memurlarının (görevlerine ve illere göre) sayısı, görevleri ve maaşları; Rüsumat Emaneti’nce 1874-1895 döneminde yıllık vuku bulan gelir ve giderler; 18891896 döneminde basılan yeni pulların miktarı ve kıymeti; resmî daireler, satış ve
intikal işlemlerine mahsus olan 1888-1896 döneminde basılan pullar ve bu pulların 1896 yılı boyunca basılmış olanlarının türü ve miktarı ile tüketilen pul sayısını
gösteren tablolar yer almaktadır.
“Para ve Madalyalar” (s. 217-218) ile ilgili verileri içeren on yedinci bölümde
1884-1896 döneminde basılmış altın, gümüş ve bakır paraların türü, değeri ve
adedi; 1897 yılı zarfında basılan Osmanlı gümüş ve altın paralarının türü, değeri
ve adedi ile yine bu yılda çıkarılan madalyaların cins (altın, gümüş, bakır vs.) ve
miktarını gösteren tablolar bulunmaktadır.
On sekizinci bölüm, “Çeşitli Vergiler” (s. 221-226) başlığı altında 1882-1895
döneminde üretilen içki ve rakı ile alınan vergi miktarına; 1896 senesinde üretilen çeşitli içkilerin miktarı, ortalama fiyatı ile 1896 ve 1897 yıllarında alınan ver-
400
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
gilerin miktarına; çeşitli devlet dairelerine havale olunmuş kara ve deniz avından
alınan vergiler ile bir sene zarfında vukubulan deniz avının türü ve miktarına ilişkin verileri içermektedir.
Kitapta on dokuzuncu bölümden itibaren hakkında sınırlı verilere ulaşabileceğimiz alanlar yer almaktadır. Bu alanlara ve alanların muhtevasına bakacak
olursak; “Tuz ve Tuzlalar”da (s. 229-231), 1882-1896 döneminde maden ve tuzlalardan çıkarılan tuzun değeri ve miktarı; tuz madenleri ve tuzlaların miktarı; bir
sene zarfında tüketilen tuzun değeri ve miktarı ile yabancı ülkelere yapılan ihracat değeri ve miktarı; “İpek ve İpekçilik”te (s. 235-236), Hazine-i Celile namına
ipek kozasından alınan vergi ile geliri Düyûn-ı Umumiyye’ye bırakılmış 18821895 döneminde ve bir sene zarfında üretilen ipek kozasının değeri ve miktarı;
“Düyûn-ı Umumiyye İdaresi”nde (s. 239-241), bu idare ve şubelerinin gelir ve giderleri; buralardaki görevli memur sayısı ve maaşları; bu daireye mahsus olan ihtiyat sandığı; masraf ve maaşların türü ve miktarı (guruş olarak); “Ziraat Bankası
ve Emniyet Sandığı”nda (s. 245-251), bankaya yatırılan meblağ ile geri ödemeler
ve kredilerin değeri; ödenmiş sermayesiyle gelirlerinin miktarı (guruş cinsinden
değeri ve kaç adet olduğu belirtilmiş); başkasına satılan ve banka namına üstlenilen borçlar ile mallarını geri alan ve taksitleri artanların sayısı; Ziraat Bankası
ve şubelerinde mevcut öz sermaye ile ortaya çıkan gelir ve maaş ve düzenli-düzensiz giderlerin miktarı (guruş cinsinden değeri ile kaç adet olduğu belirtilmiş)
ile Emniyet Sandığı’na yatırılan meblağ, kredi vesairenin miktarı (guruş cinsinden değeri de belirtilmiş) ve buna mukabil rehin alınan eşyanın türü ve değeri,
1897 senesi gelir ve giderleri bulunmaktadır.
Kitabın yirmi üçüncü bölümünde, “Reji İdaresi-Tütün”e (s. 255-257) ilişkin
veriler bulunmaktadır. Buradaki verilerden Osmanlı’da üretilen tütün, sigara ve
enfiye miktarı ve bayilerin adedi; alınıp satılan tütün miktarı; Osmanlı’da ve yabancı ülkelerde satılan tütünlerin türü, değeri ve miktarı; Reji idaresindeki memurlar ile aldıkları maaşların değeri hakkındaki bilgilere ulaşmak mümkündür.
Yirmi dördüncü bölümde, “Sanayi” (s. 261-264) ile ilgili olarak mevcut fabrikalar,
kullanılan makine ve üretilen eşyanın değeri ile miktarı; Osmanlı vilayetlerinde
mevcut fabrika, değirmen vesairenin türü ve miktarı; ticaret, sanayi ve ziraat
odaları ile 1874-1897 döneminde sanayiye ait ruhsatları verilen markaların türü
ve adedine ilişkin tablolar yer almaktadır. “Finans” (s. 267) başlıklı yirmi beşinci
bölümde, 1897 ile 1886-1897 döneminde sarraf, komisyoncu vesaireden alınan
vergiler ile ilgili iki tablo sunulmuştur. “Havagazı ve Su” (s. 271-274) başlığı altındaki yirmi altıncı bölümde ise 1897 yılı sonunda Osmanlı’da mevcut havagazı şirketleri ve aylık olarak sarf edilen havagazı miktarı; 1890-1897 döneminde sarf
edilen gaz miktarı; gaz fabrikalarında bulunan makine, kazan, ve ocaklar ile
amelenin sayısı ve havagazı şirketlerinin gelir ve giderleri; ayrıca su şirketleri; su
sarfiyatı; aylık su sarfiyatı ve 1874-1897 döneminde sarf edilen su ile su şirketlerinin gelir ve giderlerini gösteren tablolara yer verilmektedir.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
401
Kitabın son iki bölümünde, “Kara ve Deniz Taşımacılığı” (s. 277-291), Osmanlı limanlarına ticari mal ve saire nakleden gemiler ile yabancı gemilerin türü ve
sayısı; Osmanlı limanlarında bulunan Osmanlı sancağı taşıyan gemiler ve kayık
vesairenin sayısı; Osmanlı sahillerinde kurulan fenerlerin kuruluş tarihleriyle
miktarları; türleri ile bulundukları mahallin isimleri; fenerlerin gelir ve giderleri;
Şirket-i Hayriyye’nin 1891-1896 döneminde vukubulan gelir ve giderleri; 18911897 döneminde bu şirketin vapurlarını taşıdıkları yolcu sayısı ile burada mevcut
vapur, memur ve katiplerin sayısı; 1897 senesi zarfında Boğaziçi’nde gelip giden
vapurların taşıdıkları yolcu sayısı ve vukubulan gelirler; 1897 senesinde mevcut
şose yolların türü ve miktarı; yeniden inşa edilmiş ve tamir edilmiş şose yolların
miktarı; 1881-1896 döneminde inşa edilen yollar ile vukubulan giderler; 1897 senesi zarfında yeniden inşa ve tamir edilen yollar için vukubulan giderlerin türü
ve değeri; yine aynı senede inşa edilen köprülerin; yeniden inşa edilen ve tamir
edilen köprülerin türü ve sayısı; demiryollarının yıllık gelirleri; Dersaadet tünel
idaresi tarafından taşınılan yolcu ile bunlardan elde edilen gelir; 1897 senesinde
aylık nakledilen yolcu ile vuku bulan gelir, mevcut tramvay hatlarıyla gelir ve giderleri; tramvay kumpanyalarının sahip olduğu sermaye, ihraç ettikleri tahvilat,
bu kumpanyalarda mevcut memur, araba vesairenin sayısına ilişkin detaylı bilgileri içermektedir.
“Haberleşme” (s. 295-305) başlığını taşıyan son bölümde ise 1888-1896 döneminde yurtiçi ve yurtdışı sevk olunan mektup vesairenin sayısı; Osmanlı vilayetlerinde mevcut postahanelerce bir sene zarfında yurtiçi ve yurtdışına gönderilen
mektupların türü ve sayısı; 1888-1896 dönemi ile Osmanlı vilayetlerindeki postahanelerce bir sene zarfında yurtiçi ve yurtdışı kabul ve sevk olunan değerli eşyaların değeri ve miktarı; 1874-1897 döneminde basılan posta pullarının türü ve
miktarı; 1882-1896 döneminde çekilen telgrafların sayısıyla mevcut hatların miktarı; Osmanlı’da mevcut telgraf hatlarıyla kullanılan makinelerin türü ve adedi;
posta ve telgraf idarelerinde çalışan çeşitli vazifelerdeki memurların sayısı; posta
ve telgraf idarelerinde bir senede vuku bulan gelir ve giderler hakkındaki bilgileri
içeren tablolar yer almaktadır.
Kitabın sonunda 1897 istatistik yıllığından tıpkı basım seçme sayfalar bulunmaktadır. Burada idari bölünüş, nüfus, eğitim, dış ticaret, sanayi alanlarına ilişkin seçilmiş tablolar ile şose ve demiryolları ile tarım yapılan arazilerin sayısını
gösteren iki harita da sunulmaktadır.
Mehmet Ö. ALKAN, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924
Tarihi İstatistikler Dizisi, cilt 6, Ankara: DİE Matbaası, 2000.
“Tarihi İstatistikler Dizisi”nin altıncı cildi olan Tanzimat’tan Cumhuriyet’e
Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839-1924 adlı kitap, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Ö. ALKAN tarafından yayına hazırlanmıştır. Osmanlı dönemine ait çe-
402
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
şitli kaynaklardan (Devlet Yıllıkları, Maarif-i Umumiye Yıllıkları, Eğitim İstatistikleri) belirli tarihlere (1854, 1863, 1873, 1883, 1894-1895, 1901, 1903, 1905-1908,
1913-1914, 1923-1924 yıllarına) ilişkin olarak derlenen eğitim verilerini içeren kitap altı bölümden oluşmaktadır. Kitabın önsözünde kitapta yer alan eğitim verilerinin derlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili çeşitli açıklamalara yer veren Alkan, “(...) istatistiklerin daha iyi değerlendirilebilmesi için Osmanlı dönemi eğitimi ve eğitim aşamaları konusunda” da “kısa bir giriş” (s. xviii) sunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen “Giriş” (s. 1-11) yazısında Alkan, “Modernleşme, Merkezileşme ve Çevreye Nüfuz Aracı olarak Eğitim” (s. 1-3) alt başlığı altında modernleşmeyle birlikte eğitim alanında ortaya çıkan radikal dönüşümlerden (dinsel/geleneksel eğitimin yerini yaygın/kamusal/örgün, laik ve merkezi eğitim sisteminin alması, eğitimin zorunlu hale getirilmesi, eğitim işlerine bakacak bakanlığın kurulması vb. değişimlerden) ve bu dönüşümlerin yaşandığı tarihsel süreçten detaylı olarak bahsetmekte olup, bununla birlikte bu değişme ve gelişmelerin
sonuçları üzerinde de durmaktadır.
Eğitimdeki modernleşmenin tarihsel sürecini “Tanzimat Dönemi” (s. 3-4), “II.
Abdülhamit Dönemi” (s. 8-9), “II. Meşrutiyet Dönemi” (s. 9-10) ve “Cumhuriyet
Dönemi” (s. 11) olmak üzere dört alt dönem için ayrı ayrı ele alan Alkan’a göre,
“Tanzimat Döneminin eğitim açısından başlıca özelliği, o güne dek dinsel otoritelerin tekelindeki eğitimin devlet yönetimine ve denetimine alınması yönündeki
cesaretli adımdır” (s. 3). Burada modernleşmeyle birlikte ortaya çıkan eğitim, eğitim kurumları, burada görev alan eğitmenler ve eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, bu değişimler karşısında alınan tepkiler gibi konular hakkındaki gelişmelere
ayrıntılı olarak değinen Alkan, 1869 yılındaki Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
ile eğitimin “beş basamak halinde” aşamalandırıldığını ifade etmekte ve daha
sonra “Mahalle/Sıbyan Mektebinden İptidai Mektebe” (s. 5), “Rüştiyeler” (s. 6),
“İdadiler” (s. 6-7), “Sultaniler” (s. 7) ve “Yüksek Okullar” (s. 7) alt başlıkları altında
bu okulların kuruluş tarihi, bu okullarda verilen eğitim, okutulan dersler, tarihsel
süreç içerisinde geçirdiği değişimler vb. konulara değinmektedir.
Eğitim alanındaki modernleşmenin ikinci dönemi “II. Abdülhamit Dönemi”dir ki, bu dönem Alkan’ın ifadesiyle, okullaşma oranının arttığı dönemdir ve
bu dönemde, sıbyan okullarının iptidai okullara çevrilmesi, idadilerin (özellikle
sivil idadilerin) ve yüksekokulların açılması gibi eğitim kurumlarına yönelik başlıca yenilik ve gelişmelerin yanı sıra bu kurumların ders programı, müfredatı ve
kitaplarında da dinselleşme yönünde değişmeler yaşanmıştır. Bu değişme ve yenilikler neticesinde ‘ulema ve medrese’ sistem dışına itilmiş, ‘resmi tarih’ ve ‘resmi
ideoloji’ birer kurum olarak bu dönemde ortaya çıkmış ve bir ‘İslam-Türk Sentezi’
oluşturulmaya çalışılmıştır (s. 8).
Bu dönemin bir diğer özelliği olarak askerî okullarda okutulan genel tarih kitapları ile Osmanlı tarih kitaplarının sivil okullarda okutulanlardan farklı bir içeriğe sahip olduğunu vurgulayan Alkan bununla ilgili olarak da “Askeri okullarda-
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
403
ki ders kitapları erken Türk mitolojisinin ayrıntılarıyla işlendiği, ulus vurgusunun ve gururunun belirgin bir şekilde öne çıktığı eserlerdir. Bu durum, II. Abdülhamit döneminde yetişen subaylar arasında yaygınlaşan ve II. Meşrutiyet döneminde hakim duruma gelen Türk ulusçuluğunun da nedenlerinden birini anlamamıza yardımcı olur” (s. 8-9) görüşünü ileri sürmektedir. Bu dönemle ilgili son
olarak bütün eğitim kurumlarındaki gelişmeler hakkında genel bir bilgi veren Alkan daha sonra “II. Meşrutiyet Dönemi”ne ilişkin açıklamalara yer vererek “II.
Meşrutiyet Dönemini, görünüşte bir ideoloji olarak Osmanlıcılığın yeğlendiği izlenimi verilse de, II. Abdülhamit dönemindeki ‘İslam-Türk Sentezi’, ‘Türk-İslam
Sentezi’ne dönüşmüş, Türklük ve Türk milliyetçiliği vurgusu hakimiyet kazanmıştır” (s. 9) demektedir.
Öte yandan bu dönemin bir diğer özelliğini de “dinsel bir kutsallıkla padişaha yönelik itaat ve sadakat yerine, (...) vatan, millet, kanun ve devlete itaat ve sadakat”in (s. 9) ön plana çıktığı şeklinde ifade eden Alkan, bu dönemde eğitim kurumlarının (sultani ve iptidailerin) eğitim süreleri, eğitimin aşamalandırılması ve
bu okullarda okuyan öğrencilerin yaşları gibi konular hakkında da bilgiler vermektedir.
Kitabın giriş kısmında son olarak “Cumhuriyet Dönemi”nde eğitimin aşamalandırılmasına değindikten sonra bu çalışmasında takip ettiği yöntem hakkında
“Açıklamalar” (s. 13) yapan ve kullandığı “Kısaltmalar”a (s. 13) yer veren Alkan,
burada “Eski Yer Adlarının Günümüzdeki Karşılıkları”na (s. 14) ilişkin bir de tablo sunmaktadır.
“Giriş”e ilişkin bu genel değerlendirmeden sonra kitapta yer alan altı bölümde derlenen istatistik bilgileri detaylı olarak ele alırsak; kitabın birinci bölümü,
“1854 (1270), 1863 (1279), 1873 (1289), 1883 (1299) Yılları Eğitim İstatistikleri”nden (s. 17-46) derlenmiş eğitim verilerini içermektedir. Bu bölümde; “1854
Devlet Salnamesi”nden İstanbul’daki ‘mekâtib-i mahsûsa-i şâhane’ (özel amaçlı
okullar) ile ‘mekâtib-i umumîye-i şâhane’nin (genel amaçlı okulların) adları;
“1863 Devlet Salnamesi”nden İstanbul, Rumeli ve Anadolu’daki rüştiyeler ile İmparatorluk geneli idadi ve rüştiyedeki öğrenci ve öğretmen sayıları ile İstanbul’daki yüksekokullar ve öğretmen sayıları; sıbyan okulları ile İstanbul’da cemaatlere ait sıbyan okulları ve öğrenci sayıları; “1873 Devlet Salnamesi”nden askerî
okullar; tıp okulları ile İstanbul’daki diğer yüksekokullar ve bu okullardaki öğrenci sayıları; İstanbul’daki erkek idadileri, rüştiyeleri; kız rüştiyeleri; Rumeli ve Anadolu’daki rüştiyeler; İstanbul’da cemaatlere ait sıbyan okulları ile İmparatorluk
geneli idadi ve rüştiyelerdeki okul sayısı ile bütün bu okullarda mevcut öğrenci
ve öğretmen sayıları; “1883 Devlet Salnamesi”nden ise askerî yüksek okullar; İstanbul’daki yüksekokullar ile erkek ve kız iptidaileri; erkek ve kız sıbyan okulları;
cemaatlere ait sıbyan okulları; dernek veya kurucuları tarafından yönetilen özel
erkek ve kız okulları; vilayetlerdeki rüştiyeler ile İmparatorluk genelindeki rüştiyeler (okul ve öğretmen sayıları da verilmiş) ve bütün bu okullardaki öğrenci sayıları; İstanbul’daki askeri rüştiyeler; erkek (mezun sayısı da verilmiş) ve kız rüş-
404
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
tiyeleri ile bunların öğrenci ve öğretmen sayılarına ait verilerin derlendiği tablolar sunulmaktadır.
“1894-1895 (1310-1311) Eğitim Yılı İstatistikleri” (s. 49-111) başlığını taşıyan
kitabın ikinci bölümünde 1894-1895 eğitim verileri, “Abdülhamit Öncesi ve Sonrası: Bir ‘İdeolojik’ Karşılaştırma”, “İstanbul’da Eğitim” ve “Vilayet ve Livâlarda
(Bağımsız Sancaklarda) Eğitim” olmak üzere üç alt başlıkta toplanan tablolarla
sunulmaktadır. Birinci alt başlıkta, II. Abdülhamit’in devraldığı eğitim mirası ve
ilk gelişmeler (1876-1895) ile 1894-1895 döneminde İstanbul ve vilayetlerdeki sivil okul, öğrenci, memur ve öğretmen sayıları; ikinci alt başlıkta, İstanbul’daki sivil yüksek okullar; kız rüştiyeleri; sivil idadiler ve sivil erkek rüştiyeleri ile buralardaki öğrenci (mevcut, ayrılmış, mezun olmuş), memur, öğretmen sayıları ve açılış tarihleri; İstanbul’daki İslam iptidaileri (eğitim biçimi -eski, yeni-); özel İslam
okulları (iptidai, rüşti, idadi olmak üzere; ayrıca açılış tarihleri de verilmiş); gayrimüslim okullar; yabancı okullar ile öğrenci ve öğretmen sayıları; üçüncü alt başlıkta ise vilayetlerdeki yatılı sivil idadiler ile gündüzlü idadiler; kız rüştiyeleri; vilayet ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) rüştiyeler (livâlardaki rüştiyeler için
ayrı bit tablo yer almakta); sivil rüştiyeler (açılış tarihleri verilmemiş), öğrenci
(mevcut, yeni kaydolan, ayrılan, mezun olan), memur, öğretmen sayıları ve açılış
tarihleri; vilayetlerdeki iptidai erkek öğretmen okulları ile vilayet ve livâlardaki İslam iptidaileri ve bu okullardaki öğrenci sayıları; vilayetlerdeki gayrimüslim
okullar (yatılı, gündüzlü, ruhsatlı, ruhsatsız); vilayet ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) gayrimüslim ile yabancı okul, öğrenci, öğretmen sayıları ve cemaatlere
göre okul (Katolik, Protestan vb.) ve uyruklarına (Fransız, İngiliz vb.) göre yabancı okul sayıları yer almaktadır.
Üçüncü bölüm, “1901 (1317) ve 1903 (1319) Maarif Salnamelerinde Eğitim İstatistikleri”ni (s. 115-118) içermektedir. Buradaki tablolarda, “1901 (1317) Maarifi Umumiye Salnamesi” ile “1903 (1319) Maarif-i Umumiye Salnamesi”nden derlenen vilayet ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) nüfus, öğrenci sayısı, öğrenci
sayısının nüfusa oranı ile öğrencilerin nüfusa oranı sıralamasına ilişkin veriler
gösterilmektedir.
“Vilayetlerdeki Resmi ve Özel Okullar”, “Livâlardaki (bağımsız sancaklarda)
Resmi ve Özel Okullar” ile “Mutasarrıflıklardaki Resmi ve Özel Okullar”, “19051908 (1321-1324) Eğitim Yılı İstatistikleri” (s. 121-160) başlıklı dördüncü bölümde
ele alınmaktadır. Burada, vilayet ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) resmî ve
özel okul (Müslim, Rum, Musevi, İngiliz, Bulgar vb.) sayıları ile livâlardaki resmî
ve özel okullarla ilgili verileri içeren tablolar sunulmaktadır.
Kitabın beşinci ve altıncı bölümünde ise sırasıyla “1913-1914 (1329-1330)
Eğitim Yılı İstatistikleri” (s. 163-279) ile “1923-1924 (1339-1340) Eğitim Yılı İstatistikleri” (s. 283-319) yer almaktadır. “İptidailer”, “Erkek Öğretmen Okulları”, “Sultaniler”, “İdadiler”, “Özel Tali Okullar”, “Yüksek Okullar”, “Özel Yüksek Okullar”
ve “Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullar”(‘Bahriye’, ‘Harbiye’, Evkaf-ı Hümayun’, ‘Ticaret ve Ziraat’, ‘Nafia’ Nezaretlerine bağlı okullar) hakkındaki verileri sunan tab-
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
405
loların bulunduğu beşinci bölümde, “İptidailer” (s. 163), “Sultaniler” (s. 223) ve
“İdadiler”le (s. 233) ilgili verilere ilişkin ayrıca “Açıklamalar” yapılmıştır. Bununla
birlikte, bu bölümde “Tablolarla İlgili Açıklamalar”a (s.183) da yer verilmektedir.
Bölüme ilişkin bu genel başlıklardan sonra burada yer alan tablolara değinecek olursak; bu bölümdeki tablolar: 1913-1914 yılına ait olup vilayet ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) resmî iptidai okul ile buralarda dönem başı ve dönem
sonundaki duruma göre öğrenci; memur, öğretmen (mezun oldukları okullara
göre öğretmen sayıları da ayrı bir tabloda sunulmuş) ve hizmetli sayıları; vilayet
ve livâlardaki (bağımsız sancaklarda) özel iptidailerde cemaatlere göre; iptidai
okul (resmî ve özel bütün iptidai okullarla - burada memur sayıları da yer almakta- ve bütün vilayetler ile livâlardaki-bütün livâlardaki ayrı bir tablo ile sunulmuş- verileri genel olarak gösteren tablolar ayrıca sunulmuş) ile yabancı iptidai
okul; öğrenci ve öğretmen sayıları; erkek öğretmen okullarında (darülmualliminlerde); sultaniler; vilayetlerdeki idadiler ile vilayetlerdeki özel tâli okullarda (bu
üç okula ilişkin diğerlerinden farklı olarak sınıflara - iptidai ve tâli sınıfa- göre öğrenci sayısı ile vilayetlerdeki özel tali okulların ait olduğu cemaat ve devlet ile kuruluş ve/veya açılış tarihleri de verilmiş); diğer özel tâli okullarda; yüksekokullar
(bu okullarda okuyan öğrencilerin babalarının mesleklerine göre sayıları mevcut
değil) ile özel yüksekokullarda cemaatlere ve diploma alanlara; babalarının mesleğine göre öğrenci; yönetici, öğretmen, hizmetli ve yaş grubuna göre öğretmen
(mezun oldukları muallimin ve diğer okullara göre öğretmen sayıları ile mezun
oldukları Darülfünun ve diğer yüksekokullara göre öğretmen sayıları ayrı ayrı
tablolarda verilmiş) sayıları; vilayet ve livalardaki (bağımsız sancaklarda) özel tali
okullar ve öğretmen okulu öğrenci sayıları ile Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim
kurumlarında okul, öğretmen, öğrenci sayıları ve diploma alanların sayılarını
içermektedir.
Kitabın beşinci bölümünde sunulan tablolarda son olarak “Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullar”la ilgili veriler yer almaktadır. Buradaki tablolardan; Harbiye
Nezareti’ne bağlı askerî idadilerdeki öğrenci, öğretmen sayıları ve mesleklerine
göre öğretmen sayıları; Bahriye Nezareti’ne bağlı Mekteb-i Bahriye-i Şâhane’deki
öğrenci, öğretmen sayıları, mezun oldukları okul ve yaş grubuna göre öğretmen
sayıları; Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne bağlı vakıf iptidai okulları, öğrenci ve öğretmen (mezun oldukları okullara göre sayıları ayrıca belirtilmiş) sayıları ile yine
bu Nezarete bağlı Medresetü’l-Vâizin’deki öğrenci ve yaş grubuna göre öğretmen
sayıları; Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bağlı yüksek okullar, ziraat okulları, darülharirler ile sütçülük ve bağcılık okullarında ve Nafia Nezareti’ne bağlı yüksekokullardaki öğrencilerin cemaatler, diploma alanlar ve babalarının mesleklerine
göre sayıları; yaş grubu ve mezun oldukları okullara göre öğretmen sayılarına
(yüksekokullar için mezun oldukları okullar verilmemiş) ilişkin verilere ulaşmak
mümkündür.
“1923-1924 (1339-1340) Eğitim Yılı İstatistikleri” (s. 283-319) başlığını taşıyan
altıncı bölümde “Maarif Nezaretine Bağlı Okullar”, “Diğer Vekaletlerle Düyûn-ı
Umumiye’nin İdaresindeki Okullar”, “Özel Okullar ve Vilayetlerin İdare Ettiği
406
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
Okullar”a ilişkin veriler bulunmaktadır. Buradaki tablolarda; Maarif Vekaletine
bağlı Fen (uzmanlıklara göre mezun sayıları da olmak üzere); Tıp (buna bağlanan
okullar da dahil olmak üzere); Hukuk ve Edebiyat Medreseleri’nde; Mekteb-i
Mülkiye’de öğrenci, öğretim, idari kadro sayıları ve mezun oldukları okullara göre
öğretmen sayıları; Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki öğrenci; memur, öğretmenlerin
millet, din, mezhep, ve mezun oldukları okullara göre sayıları; tam ve bir devreli
erkek liseleri; yatılı, gündüzlü ve sanayi kız liselerinde; meslek idadilerinde; erkek
ve kız öğretmen okullarında öğrenci, memur ve öğretmen sayıları; İmam Hatip
Okulları’nda öğrenci sayıları; vilayetlerdeki genel ilkokulların sınıf ve dershane
sayısına göre dağılımı; vilayetlerdeki anaokullarında okul sayısı, sınıf, yaş ve velisinin mesleğine göre öğrenci sayıları ile mezun oldukları okullara göre öğretmen
sayıları; Türkiye’de vilayet ve eğitim kurumlarına göre okul, öğrenci ve öğretmen
sayılarına ilişkin veriler sunulmaktadır.
Bununla birlikte bu bölümde yer alan diğer tablolar ise Bahriye Mekteb-i Âlisi, Bahriye Gençler Mektebi, Milli Ticaret-i Bahriye Kaptan Ve Çarkçı Mekteb-i
Âlisi, Mühendis ve Kondüktör Okulları, Ticaret Mekteb-i Âlisi, Ziraat Okulları,
Yüksek Meslek Okulları, Darüşşafaka (hizmetli sayısı da verilmiş diğerlerinden
ayrı olarak), Hayat Okulları (Pratik Sanat Enstitüleri) ile Dilsiz Okullarında (hizmetli sayıları da mevcut) öğrenci, öğretmen, memur sayıları ve mezun oldukları
okullara göre öğretmen sayıları; İstanbul Darülelhanı’nda öğrenci, öğretmen,
memur, hizmetli sayıları ve mezun oldukları okul, millet, din ve mezheplerine
göre öğretmen sayıları; darüleytamlarda öğrenci sayıları; Bursa Harir Darüttaliminde öğrenci, öğretmen, memur sayıları; vilayetlerin idare ettiği sanayi okullarında sınıf, meslek, ve yatılı-gündüzlü olma durumuna göre öğrenci, öğretmen
sayıları ile mezun oldukları okullara ve milliyetlere göre öğretmen, milli idari
kadro ve hizmetli sayılarını içermektedir.
Enver Ziya KARAL, Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus
Sayımı 1831
Ankara: DİE Matbaası, 1997
İkinci baskısı Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Nüfus Sayımı 1831 adlı kitap, Osmanlı Devleti’nin arazi tahriri
maksadıyla değil de yalnızca topraklarında yaşayan nüfusu belirlemek amacıyla
gerçekleştirdiği kabul edilen ilk nüfus sayımı olma özelliğini taşıyan 1831 sayımının verilerini içeren defterin Prof. Dr. Enver Ziya KARAL tarafından gün yüzüne
çıkartılarak yayına hazırlanmasından ibarettir. İlk kez 1943 yılında Başvekalet İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan kitap “Başlangıç”tan (s.
3-23) sonra “1831 Sayımını Gösterir El Yazması Defterin Kopyası”nı (s. 27-185),
“Sayımlara Ait Vesaik” (s. 189-191) ve “TABLO: Sayıma Ait Not ve Tablolar”ı (s.
194-216) içermektedir.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
407
Kitabın niteliği ve içeriğine dair bu kısa açıklamadan sonra içindeki bilgi ve
verileri “başlangıç” kısmı ve “1831 sayımına ait belgeler” şeklinde genel olarak iki
kısımda toplayacak olursak, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus Sayımları” (s. 523) başlığını taşıyan birinci kısımda, “Osmanlı Devleti ve Reaya” (s. 5-6) alt başlığı
altında devlet ile reaya arasındaki ilişkinin niteliklerinden bahseden ve bu bağlamda devletin reayaya verdiği öneme dikkat çeken Karal, Aşıkpaşazâde Tarihinden ve Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın Nesaihü’l-Ümera ve’l-Vüzera’sından yaptığı iktibaslarla da buna işaret etmektedir. Karal’a göre, “(...) Reayanın iyi bir şekilde idaresi Osmanlı İmparatorluğu’nun yükseliş ve yayılış devirlerinde, devlet
için esas sayılmış” ve devlet bu esasın gereği olarak “reaya ile toprak arasındaki
ilgiyi tanıyıp bilmek” (s. 6) istemiştir. Bu nedenle de “(...) toprak ve nüfus yazımı”na (s. 6) ihtiyaç duyulmuştur.
Öte yandan burada Osmanlı Devleti’nin, “Osmanlı Devleti’nde Toprak Yazımı
ve Nüfus Sayımı”na (s. 6-8) verdiği önemi de belgeleyen yazılardan örnekler sunan Karal, bu sayımların başlangıcı, yapılma amacı, 1831 sayımı öncesinde gerçekleştirilen sayımlar gibi konular hakkında Hammer, Barkan, Michoff gibi bazı
yazarların görüşlerine de yer vermektedir. 1831 sayımına giden sürece bu şekilde
işaret ettikten sonra “XIX. Asırda Nüfus Sayımları”nı (s. 8-10) ele almakta ve yine
Lütfi, Cemal Bey, İ. Hakkı Akyol gibi bazı yazarlardan yaptığı alıntılarla 1831 ve
sonrasındaki sayımları değerlendirmektedir. Ayrıca 19. yüzyılda yapılan “büyük
veya küçük bütün bu nüfus sayımlarının tam neticeleri”nin hiçbir zaman devlet
tarafından neşredilmediğini ancak “devlet salnamelerinde ve ecnebilerin Türkiye
üzerine yazdıkları kitaplarda genel neticelerden bahsedilmiş” olduğunu ifade etmektedir (s. 10).
Çalışmaları sırasında 1831 sayımına ait vesikaların eline geçmesiyle bu vesikaları toplu halde neşretmeyi uygun bulan Karal, “1831 Nüfus Sayımı”yla ilgili
olarak Tarih-i Lütfi’de ve “nüfus sayımı için mucip sebepler lâyihası”nda yer alan
sayıma dair bilgilerden hareketle 1831 sayımının yapılmasını gerektiren nedenlere ve ne şekilde yapıldığına değinmekte ve bu sayımın büyük ölçüde Yeniçeri
ocaklarını ortadan kaldıran II. Mahmut’un reform hareketleriyle irtibatlı olduğunu ileri sürmektedir (s.10) ki, Karal’ın ifadesiyle; “Yeniçeri ordusunun kaldırılmasından sonra yapılması gereken ilk reform, yeni bir ordunun kurulması idi. Bu ordunun kurulması da yeni vergi kaynaklarının bulunmasını ve askerlik yapabilecek halkın sayısının bilinmesini gerektiriyordu” (s. 10-11).
Nüfus sayımıyla ilgili hazırlıklar ve sayımın nasıl yapıldığı ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen kaynaklardan hareketle, “nüfus sayımının ne şekilde yapılacağının tayini için özel bir meclis tayin edilmiş ve bu meclis tarafından talimatnameler hazırlanmış, (...) sayımın Rumeli ve Anadolu’da bulunan İslam ve Hıristiyan
erkek nüfusuna inhisar ettirilmesi kabul edilmiş, (...) nüfus sayımına şer’i memurlar tayin edilmiş, (...) memurların gönderdikleri defterleri derlemek ve genel
neticeleri kestirmek üzere İstanbul’da bir Ceride Nezareti kurulmuş” (s. 12) oldu-
408
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
ğunu belirtmekte ve bundan sonra “1831 Nüfus Sayımının Hususiyetleri ve Sayılan Yerler”e (s. 13-17) ilişkin açıklamalara yer vermektedir. Burada ilk olarak “Rumeli Tarafı” ve “Anadolu Tarafı” olmak üzere iki ayrı bölgedeki “Hulasa defterinde
gösterildiğine göre sayımın yapıldığı sancak, kaza, kasaba ve nahiyeler”in (s. 13)
adları yer almaktadır.
Sayımla ilgili hususiyetlere dair mevcut bilgileri “Sayım Usulü” (s. 17-20) alt
başlığı altında değerlendiren ve usûle ilişkin en belirgin özelliği, “şer’i memurlar”
tarafından yapılan “sayımda ilk esas olarak din göz önüne alınmıştır (...) halk İslam ve Reaya olarak iki gruba ayrılmıştır.” (s. 17) şeklinde ifade eden Karal, usül
hakkında daha detaylı bilgiler de vermektedir. Burada ayrıca, müslüman nüfusun bazı yerlerde matluba muvafık olan veya olmayan; bazı yerlerde de yaşa göre; sakal veya bıyığa göre sayıldığını; bunun da askerlikle ilgili bir keyfiyet olduğunu “İslam Nüfusunun Sayımında Tefrik” (s. 18); reayanın -hıristiyan tebaanın(Bulgar, Rum, Ermeni, Kıpti reaya ve Yahudilerin) cizyeye müstahak olan (bunlar
da alâ, evsat, ednâ olmak üzere üçe ayrılmış) veya olmayanlara (ihtiyar, amelmande olarak ikiye ayrılmış) göre sayıldığını “Hıristiyan Tebaanın Sayımında Tefrik” (s. 19) alt başlıklarında vurgulamaktadır.
“Aşiret ve Yörüklerin Sayımında Tefrik”te (s. 20) ise farklı bir usûlün sözkonusu olduğuna, bazı sancaklarda umumi yekuna ‘haymenişin aşair’ diye bir sayı eklendiğine, bazılarında ise aşiretlerin ve cemaatlerin Pehlivanlu, Çermandelu gibi
anıldıkları isimlerle gösterildiğine işaret eden Karal, başlangıç kısmında son olarak “1831 Sayımının Neticeleri”ne ait verileri değerlendirmekte (s. 20-22) ve 1831
sayımının ilk genel sayım olduğuna işaret ederek “1831 Nüfus Sayımının Genel
Önemi”ne (s. 22-23) değinmektedir. Bununla ilgili görüşlerini “1831 nüfus sayımı
herhangi bir politika gayretiyle yapılmamıştır. Devlet İslam nüfusun miktarını askerlik bakımından Hıristiyan nüfusun da sayısını vergi bakımından öğrenmek istemiştir (...) 1831 nüfus sayımının en büyük önemi Türk ulusunun, Rumeli ve
Anadolu’yu İslamlaştırmak yolunda attığı dev adımını göstermemesidir” (s. 2223) cümleleriyle dile getirmektedir.
1831 sayımıyla ilgili çeşitli belgeleri içeren ikinci kısımda ise ilk olarak “1831
Sayımını Gösterir El Yazması Defterin Kopyası” sunulmaktadır ki, bu defter 1831
sayımının sonuçlarını ihtiva etmektedir. Bu defterden, “Rumeli Tarafı” ve “Anadolu Tarafı” için ayrı ayrı olmak üzere sayımın yapıldığı sancak, eyalet, kaza, kasaba ve nahiyelerin adlarını; buralarda meskun sayımı yapılan erkek nüfus sayısını (müslüman olan ve olmayan) ve sayımı yapan memura (memurun adı, gerçek görevi, sayımını yaptığı yerlere) ilişkin bilgileri elde etmek mümkündür.
İkinci olarak “1831 Tahririyle, Silistre Sancağının tahririne ait bazı vesikaların
suretleri” sunulmaktadır ki, bunlar da “Sayımlara Ait Vesaik”lerden örnekler içermektedir. Buradaki örneklerde, “1831 Sayım Esbabı Mucibe Layihası” (s. 189190), “Silistre Sancağı Tahririne Ait İki Tahrirat” (s.190) ile nüfus tahririne ilişkin
Lütfi Tarihi’nden alınan iki yazı; “Tahriri Nüfus” ve “Teşkili Nezareti Ceride” (s.
191) yer almaktadır.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
409
Kitapta son olarak “1831 sayımıyla, Silistre Sancağı ve Kastamonu kazaları sayımlarına ait tablolar” başlığı altında, burada yer alan “Tablolara Ait İzahat” (s.
194) yapıldıktan sonra İstatistik Umum Müdürlüğü tarafından 1831 sayımının
sonuçlarının derlenmesinden oluşan “1831 Sayımının Hülasası”nda (s. 195-215)
Rumeli ve Anadolu tarafı nüfus verileri, nüfusu yapılan kazalar ve yerler, nüfus
sayımını yapan memur, İslam, Reaya, Kıpti, Yahudi, Ermeni nüfus, yekunlarıyla
birlikte, tablolar ile sunulmakta ve “El Yazması Defterin Kopyasına Ait Not” (s.
216) da bulunmaktadır.
Şevket PAMUK, İstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık
Fiyatlar ve Ücretler 1469-1998
Ankara: DİE Matbaası, 2000
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) 1994 tarihinden beri ‘Tarihi İstatistikler
Dizisi’ başlığı altında yapmış olduğu bir dizi çalışmanın ürünlerinden bir tanesi
olan ve Prof. Şevket Pamuk tarafından hazırlanan bu kitapta İstanbul ve diğer
kentlerdeki 500 yıllık fiyat ve ücretlere ilişkin çeşitli kaynaklardaki verilerden yola
çıkılarak tüketici fiyatları, tüketici fiyat endeksleri ve çeşitli sektörlere ait işçi ücretleriyle ilgili tablo ve grafikler oluşturulmuş ve bunlar değerlendirilmiştir. Bununla birlikte verilerin hangi yöntemlerle, ne şekilde, nerelerden elde edildiğine,
bunları elde ederken karşılaşılan zorluklara ilişkin bilgi de verilmiştir. Endeksin
oluşturulmasında izlenilen yöntemler de metin içinde tartışılmaktadır.
Altı bölümden oluşan kitabın ilk üç bölümünde 1469-1918 dönemi İstanbul
tüketici fiyatları endeksine (1469-1914 dönemi İstanbul’daki gıda fiyatları endeksi de ayrıca dahil olmak üzere); 20. yüzyılda İstanbul ve Ankara’da (1914-1998 dönemi) tüketici fiyatları ve enflasyonuna, geçmiş yıllara ait parasal büyüklüklerin
1998 yılı sonundaki Türk lirası ve ABD doları cinsinden eşdeğerlerine (1469-1799;
1801-1914; 1915-1998 dönemleri için); dördüncü ve beşinci bölümlerinde sırasıyla İstanbul’da inşaat işçilerinin günlük ücretleri (1489-1922 dönemi) ile Türkiye’de imalat sanayii ücretlerine (1914-1998 dönemi) ilişkin verilerin yer aldığı
tablo ve grafikler bulunmaktadır. Altıncı bölümde ise Avrupa kentlerinde fiyatlar
ve ücretler (1450-1913 dönemi) ile 20. yüzyılda Türkiye ve Avrupa ülkelerinde kişi
başına gayri sâfi yurtiçi hasıla verilerini gösteren tablo ve grafikler yer almaktadır.
Bu tablo ve grafikler kitap içinde Prof. Pamuk tarafından detaylı olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
İçeriğine ilişkin genel bir çerçeve çizdiğimiz kitabın bölümlerini detaylı olarak ele alırsak “İstanbul Tüketici Fiyatları, 1469-1998” (s. 3-36) başlığını taşıyan
birinci bölümde, “15. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar İstanbul ve daha sınırlı olarak da Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin diğer
kentlerinin fiyat tarihi üzerine yapılan çalışmanın yöntemi tartışılmakta, özet so-
410
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
nuçları tablo ve grafikler halinde sunulmaktadır” (s. 3). Bu çalışmada takip edilen metod altı alt başlık altında ele alınmaktadır. “Gıda Malları” (s. 3-5) alt başlığında İstanbul’daki tüketici fiyat endeksinde yer alan gıda malları ile gıda malları
endeksi hesaplamalarına ilişkin yöntemler hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Tüketici fiyat endeksine konu olan gıda dışı malların endekse dahil edilmesi
için yapılan çalışmalar “Diğer Mallar” (s. 5-6) alt başlığı altında tartışılmaktadır.
Bu bölümdeki üçüncü ve dördüncü alt başlıklarda sırasıyla “Tüketici Fiyatları
Endeksinin Özellikleri” (s. 6-7) üzerinde durulmakta ve “Tüketici Fiyatlarının
Uzun Dönemli Eğilimleri” (s. 7-8) hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.
“1914 Sonrasında İstanbul’da Fiyatlar” (s. 19) alt başlığı 1914-1998 dönemine
ilişkin verilerin derlenmesi, derlenen verilerden oluşturulan tablo ve grafiklerin
değerlendirilmesiyle ilgili bilgileri içermektedir. Bu bölümün son alt başlığı “Osmanlı’da Para ve Enflasyon”dur (s. 34-36). Burada, başlıktan da anlaşılacağı üzere
Osmanlı’da para ve enflasyon konusuna değinilmiş olup Osmanlı döneminde
para ile enflasyon arasında bugünküne benzer bir ilişkinin varolduğu, Osmanlı
dönemindeki enflasyonun en önemli nedeninin tağşişler (devletin ek gelir sağlamak amacıyla paranın ayarını düşürmesi, gümüş içeriği daha düşük sikkeleri piyasaya sürmesi işlemi) olduğu sonucuna varılmıştır. Bu tağşişlerden faydalanan
ve zarar gören kesimler araştırılarak “tağşişler çevresinde biçimlenen devlet-toplum etkileşimi” (s. 34) tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Osmanlı tağşişlerinin yoğunlaştığı dönemler ve bu tağşişlerin toplumsal etkileri hakkında ayrıntılı bilgi de verilmektedir.
Kitabın ikinci bölümü “İstanbul Tüketici Fiyat Endekslerine İlişkin Daha Ayrıntılı Veriler” (s. 39-50) başlığını taşımaktadır. Burada “5. Yüzyılın İkinci yarısından Birinci Dünya Savaşına kadar İstanbul’da fiyatların tarihi üzerine yapılan
çalışmanın yöntemini daha ayrıntılı olarak irdeleyen ve destekleyen tablo ve grafikler sunulmaktadır” (s. 39).
Fiyatlara ilişkin son bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı üçüncü bölümün
başlığı “Diğer Kentlerde Fiyatlar, 1489-1998”dır (s. 53-59). Bu bölümde diğer kentlere ilişkin fiyat verilerinin derlenmesi ve çalışmanın yöntemiyle ilgili bilgiler
“Osmanlı Dönemi” ve “Cumhuriyet Dönemi” olmak üzere iki alt başlık altında verilmiştir.
Bu çalışmanın kapsamı içinde yer alan ikinci konu ücretlerdir. Ücretlere ilişkin verileri derleme ve değerlendirme çalışmaları da “İstanbul’da Ücretler, 14891922” (s. 63-74) ve “Diğer Kentlerde Ücretler, 1489-1998” (s. 77-85) ana başlıkları
altında iki bölümde incelenmektedir.
İstanbul’a ait ücret endekslerinin oluşturulması için gerekli ücret verilerinin
derlenmesinde yürütülen çalışmayla ilgili bilgilerin verildiği ve elde edilen verilerin değerlendirildiği “İstanbul’da Ücretler, 1489-1922” başlıklı dördüncü bölümde
inşaat sektörüne ait işçi ücretlerinden elde edilen ücret dizileri tablo ve grafiklerle sunulmaktadır.
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
411
“Diğer Kentlerdeki Ücretler”e ilişkin verilerin derlenip değerlendirildiği beşinci bölümde ise “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de İmalat Sanayii Ücretleri” alt
başlığı altında diğer kentlere ait ücret dizilerinin oluşturulmasında takip edilen
yöntem tartışılmaktadır. Diğer kentlere ait ücret dizileri oluşturulurken “Cumhuriyet döneminde inşaat sektörü veya diğer sektörler için kentler bazında ücret dizileri bulunmadığından” (s. 77) imalat sanayii ücretleri kullanılmıştır. Dolayısıyla
bu bölümde yer alan tablo ve grafikler, imalat sanayii ücretlerini göstermektedir.
Kitabın altıncı ve son bölümünde, “İstanbul ve daha genel olarak OsmanlıTürkiye kentleri için oluşturulan fiyat ve ücret dizilerinin eğilimlerini (...)”, “Avrupa Kentleri ve Ülkeleri ile Karşılaştırma”nın (s. 89-98) “iktisadi gelişme, yapısal
dönüşüm, ve gelir dağılımı gibi temel konularda uzun dönemli tarihsel gelişmelere ışık tutmak bakımından son derece yararlı ve verimli olacağı” (s. 89) görüşünden hareketle İstanbul ve diğer kentlere ait fiyat ve ücret dizilerinin Avrupa kentlerinin fiyat ve ücret dizileri ile mukayese edilmesi öngörülmektedir.
Bu bağlamda Avrupa kentlerine ait verilere ulaşmak için yürütülen çalışmaya
ve bu mukayesenin kapsamına ilişkin bölümün girişinde özet bir bilgi verildikten
sonra “Kentsel Ücretler ve Kişi Başına Milli Gelir” (s. 95-96) ile “20. Yüzyılda Türkiye İmalat Sanayii Ücretlerinin Avrupa Ülkeleriyle Karşılaştırılması” (s. 96-97) alt
başlıklarında, takip edilen metod ve mukayesenin kapsamı detaylı olarak tartışılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu elde edilen veriler tablo ve grafiklerle sunulmakta ve bunlar değerlendirilmektedir.
Kitabın sonundaki “Ek Tablolar”da, endeks hesaplamalarına dahil edilsin veya edilmesin kullanılan bütün fiyat verileri (temel gıda mallarına ve gıda dışındaki mallara ait vakıf, saray, narh fiyatları) ve inşaat işçilerinin günlük ücretleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Bununla birlikte fiyat ve ücret verilerinin herbiri için ayrı
ayrı kaynakçalar da verilmiştir.
Kitapta yer alan bilgilerden oldukça geniş kapsamlı fiyat ve ücret verilerine
ulaşmak mümkündür. Fiyat ve ücretlerin günümüze kadar getirilmiş olması Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ekonominin izlediği seyir, iktisadi büyüme vb.
konular hakkında bu iki dönemi mukayese etme imkânını da sağlar. Tablo ve
grafikler şeklinde bilgilerimize sunulan bu veriler yeni yaklaşımlarla farklı değerlendirmelere tâbi tutulabilir ve başka araştırmalar için kullanılabilir.
Halil İNALCIK, Şevket PAMUK, Osmanlı Devleti’nde
Bilgi ve İstatistik
Ankara: DİE Matbaası, 2000
Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik adıyla yayınlanmış olan bu kitapta Osmanlı Devleti’nin arşivlerindeki Osmanlı sayımlarına ilişkin birikimi değerlendirmeye yönelik olarak DİE’nin yürüttüğü proje kapsamında yapılmış olan çalışmalar makaleler halinde sunulmaktadır. İçinde on bir makalenin bulunduğu kitap Prof. Dr. Halil İNALCIK ve Prof. Dr. Şevket PAMUK tarafından derlenmiştir.
412
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
Kitapta yer alan makale başlıkları ve yazarları şunlardır: “Osmanlı’da İstatistik Metodu Kullanıldı mı?”, Prof. Dr. Halil İNALCIK; “Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler”, Doç. Dr. Mehmet ÖZ; “Avarız ve Cizye Defterleri”, Yrd. Doç. Dr. Oktay
ÖZEL; “Osmanlı Kentlerinde Tüketici Fiyatları ve Ücretlere İlişkin Veriler”, Prof.
Dr. Şevket PAMUK; “Osmanlı Nüfus İstatistikleri ve 1831 Sonrası Modernleşmesi”, Prof. Dr. Cem BEHAR; “19. Yüzyılda Temettüat Tahrirleri”, Prof. Dr. Tevfik
GÜRAN; “Osmanlı Devleti’nde Sayısallaşma ya da Çağdaş İstatistiğin Doğuşu”,
Prof. Dr. Zafer TOPRAK; “19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticaret İstatistikleri”, Prof. Dr.
Şevket PAMUK; “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Eğitim İstatistikleri,
1839-1924”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ö. ALKAN; “Rumi 1301(1885) Tarihli İstanbul
Sayımı”, Doç. Dr. Selçuk Akşin SOMEL; “1897 Tarihli İlk İstatistik Yıllığı”, Prof.
Dr. Tevfik GÜRAN.
Kitabın birinci makalesinde “Osmanlı’da İstatistik Metodu Kullanıldı mı?” (s.
3-13) sorusuna cevap veren İnalcık, bürokratik, merkeziyetçi bir idari yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin bu özelliğinden dolayı istatistik bilgi üretmesinin
zaruri olduğu görüşünü ileri sürerek Tahrir Defterlerinden örneklerle görüşünü
desteklemektedir. Makalede, “tahrir ve defter-i hakani sistemi, belli bir idare sistemini uygulamada doğru ve kapsamlı verilere gereksinimi karşılayan özgün bir
istatistik ve book-keeping sistemidir” (s. 4) görüşüne yer veren İnalcık, özellikle istatistik verileri kapsayan belge dizileri arasında, defter-i hakaniler üzerinde durmaktadır.
Tahrir defterlerine ilişkin detaylı bilgiler “Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler” (s. 17-32) başlığıyla kitaptaki ikinci makalede, Mehmet Öz’ün makalesinde
yer almaktadır. Öz, makalesinde “Tahrir ve Tahrir defterleri” (s. 17-20) alt başlığı
altında tahririn içeriği, yapıldığı dönemler, tahriri yapan görevli, mufassal ve icmal defterlerin içeriği gibi konulara değinmektedir. “Defter İncelemelerinde Sayısal Verilerin Kullanımı” alt başlığı, tahrir defterlerinden elde edilen nüfus verilerini “demografik veriler”; vergi gelirlerine ilişkin verileri “Tarım Üretimi Verileri”
alt başlıklarında detaylı olarak ele almaktadır. Makalenin “sonuç” kısmında ise
yazar, tahrir defterlerinden ne şekilde, hangi alanlarla ilgili olarak yararlanılabileceğini, nüfus ve tarım üretimi vb. konular hakkında elde edilen verilerin güvenilirliği meselelerini tartışmaktadır.
Üçüncü makale, “Avarız ve Cizye Defterleri”ne (s. 35-50) ilişkindir. Makalenin
yazarı Oktay Özel, makalesinin girişinde “Osmanlı tarihinin sayısal veriler içeren
temel kaynakları” hakkında kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra bu kaynaklar
içinde değerlendirilen ve “19. yüzyılın iki önemli vergi türüyle doğrudan ilişkili
olan” avârız ve cizye defterlerinin “esas itibariyle birer nüfus sayımı niteliğinde”
olduğu görüşünü ileri sürmektedir (s. 35).
Makalesinin girişinde bu kaynakları değerlendiren ve çalışmalarında kullanan
tarihçilerden de örnekler veren Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri” alt başlığı altında
bu defterlerin ortaya çıkışı ve tarihsel sürecine değinmektedir. Bununla birlikte
“Avarız ve Cizye Sayımları”yla ilgili olarak bunların kapsamı, kimlerden hangi dö-
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
413
nemlerde ne şekilde toplandığı, sayımların gerekçeleri ve bu sayımlar sonucu ortaya çıkan defterler vb. konular hakkında detaylı bilgilere yer vermektedir.
“Verilerin Güvenilirliği ve İstatistik Değeri”ni irdelerken, “özellikle nüfus ve iskân tarihi açısından klasik dönemin büyük tahrir defterleriyle karşılaştırılabilecek
türden veriler içeren bu defterlerin, 17. yüzyılın demografi tarihi açısından büyük
öneme sahip” (s. 40) olduğunu ifade eden yazar, bu kaynaklardan elde edilen verilerin sorunlarına da değinmektedir. Bu bağlamda “elimizdeki defterlerdeki veriler,
terminolojik ve metodolojik sorunlar bir yana, ne derecede gerçeği yansıtmaktadır?” (s. 41) sorusunu sormakta ve sayımların güvenilirliği konusunu “Sayımların
Niteliği, Sistematiği ve Bölgesel Varyasyonlar” (s. 41-42); “Kapalı Terminoloji ve İtibari Kategoriler” (s. 42-43); “Hesaplama ve Tahminler” (s. 43-46) ve “Sayımların
Güvenilirliği” (s. 46-49) alt başlıklarında detaylı olarak ele almaktadır.
Kitaptaki dördüncü makalede Şevket Pamuk, “Osmanlı Kentlerinde Tüketici
Fiyatları ve Ücretlere İlişkin Veriler” (s. 53-59) başlığı altında “500 Yıllık Fiyatlar ve
Ücretlere” ilişkin yapmış olduğu çalışmada kullandığı kaynaklar ve yöntemi tartışmaktadır (s. 53).
Tüketici fiyatlarına ilişkin kullandığı kaynak ve yöntemi, “İstanbul’da Tüketici
Fiyatları” (s. 53); “Gıda malları” (s. 53-55); “Diğer Mallar” (s. 56); “Tüketici Fiyatları Endeksinin Özellikleri” (s. 56) ve “Diğer Kentlerde Fiyatlar” (s. 57) alt başlıkları altında ele alan yazar, ücretlere ilişkin kaynak ve yöntem tartışmasını ise “İstanbul’da Ücretler” (s. 57-58) ve “Diğer Kentlerde Ücretler” (s. 58) alt başlıklarında
yapmaktadır.
Beşinci makale, Cem Behar’ın “Osmanlı Nüfus İstatistikleri ve 1831 sonrası
Modernleşmesi” (s. 63-72) başlıklı makalesidir. Bu makalede Behar, Osmanlı nüfus istatistiklerine ilişkin verileri, “demografik veri türlerinin” (s. 63) birbirinden
farklı olmasından dolayı, iki dönemde ele aldığını ifade etmektedir.
Birinci dönemle ilgili olarak, “İlk Yüzyıllarda Nüfus Verileri ve Defterler” (s.
63-64); “Tapu Tahrir Defterleri ve Tarihi Demografi” (s. 64-66); “Yapılmış Tahminler” (s. 66-67) ve “Onyedinci ve Onsekizinci Yüzyıllar Osmanlı Demografisinde Karanlık Dönem” (s. 67-68) alt başlıkları altında nüfus verilerinin elde edildiği kaynaklar ve bu kaynakların içerikleri, hangi amaca yönelik olarak derlendiği, güvenilirliği ve verilerin demografik önemi vb. konulara değinmektedir.
Nüfus istatistiklerinin ikinci dönemi olarak tanımladığı “1831 ve Sonrası” için
yazar, bu yıl ve sonrasında yapılan nüfus sayımlarına, sayımların kapsamına ve
diğerlerinden farklılıklarına ilişkin bilgilere yer vermekte ve Osmanlı ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı 1885 ve 1907 nüfus sayımlarının sağladığını
ileri sürmektedir (s. 70).
Tevfik Güran’ın “19. Yüzyılda Temettüat Tahrirleri” (s. 75-94) başlıklı makalesi
temettüat tahrirlerinin amacı, kapsamı, oluşum süreci, eksiklikleri ve kullanım
alanlarına ilişkin tartışma ve değerlendirmeleri içermektedir.
Bu makalede Güran, “Amaç”; “Kapsam” ve “Araştırma İmkanları” alt başlıkları
altında değerlendirdiği ve tartıştığı temettüat tahrirlerinin “sonuç” olarak “bazı
414
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
eksik ve yetersizlikler gösterse de ciddi bir kritiğe tâbi tutularak kullanılmak şartıyla ondokuzuncu yüzyıl iktisadi ve sosyal tarihimiz üzerinde kantitatif yönü
ağır basan çok kapsamlı araştırmalara imkan verebilecek bilgi zenginliğine sahip
kaynaklar” (s. 81) olduğunu ifade etmektedir.
“Osmanlı Devleti’nde Sayısallaşma ya da Çağdaş İstatistiğin Doğuşu” (s. 97112) başlıklı makalesinde Zafer Toprak, Osmanlı Devleti’nin sayısallaşmasının
diğer bir ifade ile istatistiksel bilgi toplama çabalarının tarihçesi üzerinde durmaktadır.
Bu bağlamda yazar, istatistik bilgi toplama amacına yönelik olarak ortaya çıkan kurumsallaşma, istatistik bilgilerin derlendiği alanlar (tarım, sanayi vb.) ve
bunların değerlendirilmesi, istatistik sözcüğünün Osmanlı literatürüne girişi,
ders kitaplarında yer alışı ve ders olarak okutulduğu okullar, istatistik kapsamına
giren kuruluşlar vb. konularla ilgili tarihsel süreç içerisindeki gelişmelere değinmektedir.
Toprak, makalesinde “Osmanlı dönemi istatistik çalışmalarının hangi ortamlarda, ne tür kaygılarla yürütüldüğünü belgelemek amacıyla (...) üç istatistik çalışmasının giriş bölümleri”yle ilgili “Belgeler” (s. 106-112) de sunmaktadır.
Kitaptaki diğer bir makalede Şevket Pamuk, “19. Yüzyıl Osmanlı Dış Ticaret İstatistikleri”ndeki (s. 115-124) dış ticaret istatistiklerine ilişkin verileri üç aşamada
değerlendirmektedir. Birinci aşamada, 1878-1913 dönemi “Osmanlı Dış Ticaret
İstatistiklerinin Kapsamı”nı (s. 115-120); “Yayının Biçimi”, “İstatistik Yılı”, “Genel
Ticaret, Özel Ticaret ve Transit Ticaret Tanımları”, “Tablo ve Tasnif Türleri”, “Mal
(Eşya) Tasnifi”, “İstatistiklerin Kapsamına Alınmayan Mallar”, “Miktar Tanımları”, “Değerlendirme (Fiyatlandırma)” ve “Ülkeler” başlıkları altında ayrıntılı olarak ele almaktadır.
İkinci aşamada, “Osmanlı Dış Ticaret İstatistiklerinin Eksiklikleri ve Sakıncaları”nı (s. 120-123) tartışmakta; son aşamada ise “19. yüzyıl Osmanlı Dış Ticaretinin Yeniden Dökümü”ne (s. 123) ilişkin çalışmaları hakkında bilgi vermektedir.
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Eğitim İstatistikleri, 1839-1924” (s.
127-145) başlıklı makalede Mehmet Alkan, eğitime ilişkin tarihsel süreci “Tanzimat Dönemi”, “II. Abdülhamit Dönemi”, “II. Meşrutiyet Dönemi” ve “Cumhuriyetin İlk yılları” olmak üzere dört dönemde incelemektedir.
Makalenin girişinde “Modernleşme ve Eğitim” (s. 127-128) konusuna değinen
Alkan, eğitimin modernleşmenin gereği olarak devletin kamu hizmeti kapsamında değerlendirildiğini ifade etmekte, bunun nedenleri ve eğitimin zorunlu oluşu
gibi konular üzerinde durmaktadır.
Yazar, eğitime ilişkin ilk dönem olarak ele aldığı “Tanzimat Döneminde Eğitim” (s. 128-132) konusunda eğitim kurumlarının yönetim ve denetimindeki değişiklikten bahsetmiş, “yeni laik cemaat okulları ile bunlara ek olarak yabancı
okulların kurulması”nın “cemaatten ulusa geçme sürecini hızlandırdığını” (s.
128) ifade etmiştir. Tanzimat döneminde devlet okullarında eğitimin “Mahalle/Sıbyan Okulları ile İptidai Okullar”, “Rüştiyeler”, “İdadiler”, “Sultaniler” ve
Bir ‹ktisat Tarihi Kayna¤› Olarak ‹statistikler ve D‹E Tarihi ‹statistikler Dizisi
415
“Yüksek Okullar” olmak üzere “beş basamak halinde aşamalandırıl”dığına (s.
129) değinmekte ve bu okulların her biri hakkında bilgiler vermektedir. Bu dönem için son olarak “Tanzimat Dönemi Eğitim Verileri”nde, eğitim alanında yapılan değişiklikleri, okul ve öğrenci envanteri çıkararak değerlendirmektedir.
Eğitimle ilgili ikinci dönem olarak nitelendirdiği “II. Abdülhamit Döneminde
Eğitim” (s. 133-137) alanındaki gelişmeleri ele alan yazar, bu döneme damgasını
vurmuş çeşitli türden okulların açılışından bahsetmektedir. “II. Abdülhamit Döneminde Eğitim Verileri”nde Abdülhamit’in eğitime verdiği öneme değinen Alkan, bunun göstergesi olarak “Okul Tarihçeleri”nin yayınlanması, “İstatistik Şubesinin Kurulması”, “Eğitim İstatistikleri” ve “Eğitim Yıllıkları”nın yayınlanması
çalışmalarını ele almaktadır.
Üçüncü dönemde, “II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim” (s. 137-139) konusunu
irdeleyen yazar, eğitim alanında yapılan yeniliklerden bahsetmiştir. “II. Meşrutiyet Döneminde Eğitim Verileri”nde ise bu dönemde yayınlanan eğitim istatistiklerine değinmiştir.
Dördüncü dönemde, “Cumhuriyetin İlk Yılları”ndaki (s. 139-141) gelişmelere,
yapılan düzenlemelere ilişkin değerlendirmeler yapmaktadır. “Genç Cumhuriyetin Yorgun Topraklarında Eğitimin Sayısal Durumu”nda mevcut okul sayıları ve
öğrenci sayılarına ilişkin sayısal veriler vermektedir.
“Verilere İlişkin Farklı Rakamların Nedenleri Üzerine Bir Not” alt başlığı altında istatistiklerdeki verilerin farlılıkları ve bu farklılıkların nedenleri üzerinde duran yazar, “Sonuç Yerine”de makalenin kapsamı ve konusuyla ilgili genel bir değerlendirme yapmaktadır.
Kitaptaki onuncu makalede Selçuk Akşin Somel, “Rumi 1301(1885) Tarihli İstanbul Sayımı”nı (s. 149-164) ele almaktadır. Makalenin girişinde Somel, “Osmanlı İmparatorluğu’nun istatistiki döneme girebilmesinin belirli süreçler sonucunda gerçekleşebildiğini” (s. 149) ifade etmekte ve bu geçiş süreçleri hakkında
detaylı bilgi vermektedir.
Somel, “Rumi 1301 Tarihli İstanbul Sayımı”na (s. 151-162) ilişkin tabloları üç
gruba ayırmıştır. Birinci grup olarak ele aldığı “Nüfus Ağırlıklı Dökümler”i, “İstanbul Şehrinin Genel Nüfus Dökümü”, “İstanbul Nüfusunun Doğum Yeri İtibariyle Yerli ve Taşralı Kategorilerine Göre Dökümü”, “İstanbul Nüfusunda Cinsiyet
Oranları”, “İstanbul Nüfusunun Mesleki Durumlarına Göre Ayrıştırılması”, “İstanbul Nüfusunda Görme ve Zihinsel Özürlü Oranları”, “İstanbul Nüfusunun Yaş
Gruplarına Göre Dökümü” ve “İstanbul Nüfusunun Belediyelere Göre Dökümü”
alt başlıklarında değerlendirmektedir.
İkinci grup, “Kurumsal Ağırlıklı Dökümler”i içermektedir. Burada da “Kamuya Ait Yapılar ve Buralarda İkamet Edenlerin Dökümü”, “Birden Fazla Minareli
Camilerin Dökümü”, Gayri Müslim Cemaatlere Ait Kilise ve Havraların Dökümü”,
“Medreseler Dışındaki Resmi ve Gayri Resmi Bütün Okulların Dökümü”, “İstanbul’daki Medreselerin Bulundukları Semtlere Göre Dökümü”, “İstanbul’daki Matbaaların Dökümü”, “Tekke ve Zaviyelerin Dökümü” ve “Hanların Dökümü”ne
416
TAL‹D, 1(1), 2003, F. S. ‹nceo¤lu
ilişkin değerlendirmelere yer vermiştir. Son grup da “Mahalle Temelli Nüfus ve
Kurum Dökümü”nü içermektedir.
Somel makalesinde, “Sonuç” olarak bu sayımların genel bir değerlendirmesini yapmaktadır.
Kitabın son makalesinde Tevfik Güran, Osmanlı Devleti’nin modernleşme
sürecinin gereği olarak ortaya çıkan modern yöntemlerle istatistik bilgiler derleme ve değerlendirme çabalarının ürünlerinden biri olan “1897 Tarihli İlk İstatistik Yıllığı”nda (s. 167-179) “yer alan istatistik veriler çerçevesinde ondokuzuncu
yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve sosyal göstergelerinin özet
bir değerlendirmesi”ni (s. 167) yapmaktadır.
Bu makalede Güran, makalede sözü geçen istatistik kapsamındaki bütün
alanlara ilişkin verileri “İdari Bölünüş ve Nüfus”, “Eğitim”, “Tarım, Sanayi ve Madencilik”, “Maliye”, “Dış Ticaret”, “Taşımacılık ve Haberleşme” alt başlıklarında
genel olarak değerlendirmektedir.
Review Article: Historical Statistics Series
of State Institute of Statistics (DIE)
F. Samime ‹NCEO⁄LU
Abstract
This article covers the review of a nine-volume book published within the framework of the project “Historical Statistics Series” carried out by DIE (State Institute
of Statistics). These volumes, published in series, include quantitative data regarding foreign trade, population, agriculture, industry, education, prices and wages
in the Ottoman State.
The names of the volumes reviewed in the article are as follow:
1. Ottoman Foreign Trade in the 19th Century
2. The Population of the Ottoman Empire and Turkey 1500-1927
3. Agricultural Statistics of Turkey During the Ottoman Period 1909, 1913 and
1914
4. Ottoman Industry, Industrial Census of 1913 and 1915
5. The First Statistical Yearbook of the Ottoman Empire
6. Education and Statistics in Modernization: from Tanzimat to the Republic,
1839-1924
7. 500 Years of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities, 1469-1998
8. The First Population Census During the Ottoman Empire, 1831
9. Data and Statistics in the Ottoman Empire