3`TE - Yeni Asya

Yorumlar

Transkript

3`TE - Yeni Asya
SiyahMaviKýrmýzýSarý
MISIRLI MÜSLÜMAN DÝN ADAMLARI:
75 bin hurda araç trafikten çekilecek/ 16’DA
ÝSLÂM
TERÖRÜ
YASAKLIYOR
Sýnýrötesi bayramlaþma hazýrlýðý/ 3’TE
Eðitim-Sen: YÖK kaldýrýlsýn / 3’TE
Yola çöp atan sürücüye ceza/ 16’DA
Haberi sayfa 16’da
Y
GERÇEKTEN HABER VERiR
ASYA’NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR
YIL: 41 SAYI: 14.616
5 KASIM 2010 CUMA / 75 Kr
www.yeniasya.com.tr
Ergenekon’un beli
hâlâ kýrýlamadý
TAKSÝM OLAYININ, PROVOKASYON YAPMA YETENEÐÝ HÂLÂ SIFIRLANAMAYAN ERGENEKON’UN ÝÞÝ OLMASI EN BÜYÜK ÝHTÝMAL
Burkay: Taksim olayýnda hedef yumuþama ve diyalog sürecini sabote etmek.
REÞADÝYE, ÝSKENDERUN, PKK-JÝTEM EYLEMLERÝ
ERGENEKON'UN PKK'DAKÝ ELÝNÝ BÝLMEYEN YOK
n “Tak­sim'de­ki­can­lý­bom­ba­ey­le­minin,­Er­ge­ne­kon’un­hâ­lâ
ak­tif­ o­lan­ hüc­re­le­ri­ ta­ra­fýn­dan­ dü­zen­len­miþ­ ol­ma­sý­ ben­ce
en­bü­yük­ih­ti­mal­dir”­di­yen­Kürt­ay­dýn­Ke­mal­Bur­kay,­“Re­þa­di­ye­ve­Ýs­ken­derun­olaylarý,­iç­içe­geçen­PKK-JÝTEM­eylemleri­ henüz­ taze.­ Bu­ kesimlerin­ PKK­ içindeki­ belli­ unsurlarý
harekete­geçirmeleri­hiç­zor­deðil”­þeklinde­konuþtu.
n “E­ðer­saf­de­ðil­sek,­Er­ge­ne­kon’un­hâ­lâ­ge­ri­lim­çý­ka­rýp­sü­re­ci
ter­si­ne­çe­vir­mek,­Si­liv­ri­be­lâ­sý­ný­at­lat­mak,­ken­di­sin­den­he­sap
so­ran­lar­dan­he­sap­sor­mak­i­çin­u­mut­ve­ça­ba­yý­el­den­bý­rak­tý­ðý­ný­dü­þü­ne­me­yiz”­di­yen­Bur­kay,­Er­ge­ne­kon’un­­pro­vo­kas­yon­dü­zen­le­me­ye­te­ne­ði­nin­sý­fýr­la­na­ma­dý­ðý­ný­ve­o­nun­PKK­i­çin­de­ki­e­li­ni­i­se­bil­me­ye­nin­ol­ma­dý­ðý­ný­kay­det­ti.­­Haberi sayfa 5’te
ÖZGÜR EÐÝTÝM-SEN:
M. Ali Þahin:
Katýlsalardý
iyi olurdu
Millî Güvenlik dersi
tamamen kalkmalý
TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, askerlerin Çankaya’daki resepsiyona katýlmalarýna iliþkin “Katýlsalardý
iyi olurdu” dedi.
n 18.­Mil­lî­E­ði­tim­Þû­râ­sýnda­gün­de­me­ge­len­”Mil­lî­Gü­ven­lik­Bil­gi­si­der­sinin­kal­dý­rýl­ma­sý”­ko­nu­su­nu­de­ðer­len­di­ren­Öz­gür­E­ði­timSen:­­“E­ði­tim­ci­le­rin­ve­e­ði­tim­sen­di­ka­la­rý­nýn
bu­ko­nu­da­ki­ilk­ta­le­bi,­doð­ru­ve­ye­rin­de­bir
þe­kil­de­der­sin­kal­dý­rýl­ma­sýy­dý.­Tar­týþ­ma­lar­i­ler­le­yin­ce­ders­i­çe­ri­ði­nin­sos­yal­bil­gi­ler­ve­ya­in­ký­lâp­ta­ri­hi­der­si­ne­kay­dý­rý­la­rak­bu­nun­ger­çek­leþ­ti­ri­le­bi­le­ce­ði­gi­bi­tek­lif­ler­de­gün­de­me
gel­di.­Fa­kat­der­sin­i­çe­ri­ðin­de­ki­ko­nu­la­rýn­ba­zý­la­rý­ný­ör­ne­ðin­in­ký­lâp­ta­ri­hi­der­si­ne­kay­dýr­mak,­za­ten­baþ­lý­ba­þý­na­ye­ni­den­dü­þü­nül­me­si
ge­re­ken­bu­der­sin­de­i­çe­ri­ði­ni­i­yi­ce­so­run­lu
ha­le­ge­tir­mek­ten­baþ­ka­bir­so­nuç­ver­me­ye­-
Haberi sayfa 4’te
Pakistan’a
yardýmlar
bitmek üzere
CHP’DEKÝ ÝÇ KARIÞIKLIÐA GENEL SEKRETER BATUM’UN YORUMU:
Çözemezsek kurultaya gideriz
“HUKUKî SORUN YOK, BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE HERÞEY NORMALE DÖNECEK”
n CHP­ Ge­nel­ Baþ­ka­ný­ Ký­lýç­da­roð­lu­ ta­ra­fýn­dan­ CHP­ Ge­nel­ Sek­re­ter­li­ði­ ve­ Par­ti
Söz­cü­lü­ðü­gö­re­vi­ne­ge­ti­ren­Sü­heyl­Ba­tum,­par­ti­de­ye­ni­MYK’nýn­se­çil­di­ði­ni­ve
hu­ku­kî­so­run­ol­ma­dý­ðý­ný­savunarak,­‘’Me­rak­et­me­yin,­bir­kaç­gün­i­çin­de­her­þey
o­la­ða­na­dö­ne­cek­tir.­So­run­la­rý­çö­ze­mez­sek­ku­rul­ta­ya­gi­de­riz’’­de­di.­Haberi 4’te
UNESCO'YU “ABBAS'IN MÜHÜR MAKAMI” OLMAKLA SUÇLADI
Ýsrail UNESCO’ya da savaþ açtý
n Bir­leþ­miþ­Mil­let­ler­E­ði­tim,­Kül­tür­ve­Bi­lim­Ör­gü­tü’nün­Ba­tý­Þe­ri­a’da­bu­lu­nan­Ra­hil
Tür­be­sini­ca­mi­o­la­rak­i­lân­et­me­si­ne­Ýs­ra­il­sert­tep­ki­gös­ter­di.­Ýs­ra­il­Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan
Yar­dým­cý­sý­Danny­A­ya­lon,­Ba­tý­Þe­ri­a’da­ko­ru­ma­al­týn­da­ki­5­yer­ko­nu­sun­da­U­NES­CO­i­le­iþ­bir­li­ði­yap­ma­ya­cak­la­rý­ný­a­çýk­la­dý.­Son­ge­liþ­me­den­Fi­lis­tin­Yö­ne­ti­minin­so­rum­lu­ol­du­ðu­nu­da­ö­ne­sü­ren­A­ya­lon,­U­NES­CO’nun­Fi­lis­tin­Dev­let­Baþ­ka­ný­Mah­mut­Ab­bas’ýn­mü­hür­ma­ka­mý­ha­li­ne­gel­di­ði­ni­id­di­a­et­ti.­ Haberi sayfa 7’de
Birleþmiþ Milletler, uluslararasý toplumun
Pakistan’daki selzedeler için saðladýðý yardýmlarýn bitmek üzere
olduðunu bildirdi.
Açýlan foseptik çukurundan tandýr yapýmýnda kullanmak için
toprak çýkarmaya giden köylülerden 10’u toprak altýnda kalmýþtý.
3’ü yaralý olarak kurtarýlan köylülerden 7’si öldü. FOTOÐRAF: CÝHAN
GÖÇÜK KURBANLARI DUALARLA
Barýþtepe
köyünde hüzün
GÖÇÜKTE ÖLÜ SAYISI 7’YE YÜKSELDÝ
n Ön­ce­ki­gün­6­ki­þi­yi­gö­çü­ðe­kur­ban­ve­ren­Mar­din’in­Ba­rýþ­te­pe­kö­yün­de­bü­yük
hü­zün­ya­þa­ný­yor.­Ö­len­ler­den­11­ya­þýn­da­ki­Mah­sum­Çan­ka­ya’nýn­o­kul­ar­ka­daþ­la­rý­da­bü­yük­a­cý­i­çin­de.­Sý­nýf­öð­ret­me­ni
Þey­da­Tar­ka­noð­lu,­Di­yar­ba­kýr’a­sevk­e­di­len­11­ya­þýn­da­ki­A­ziz­Ba­tý’nýn­da­be­yin
ö­lü­mü­nün­ger­çek­leþ­ti­ði­ni­söy­le­di.­Gö­çük
kur­ban­la­rý­nýn­ce­na­ze­le­ri,­du­a­lar­ve­göz­yaþ­la­rýy­la­top­ra­ða­ve­ril­di.­Haberi 3’te
101 TUTUKLU SANIÐIN KATILDIÐI
KCK dâvâsýnda
yine gerginlik
SANIKLARIN KÜRTÇE SAVUNMA ISRARI
n Te­rör­ör­gü­tü­PKK’nýn­þe­hir­ya­pý­lan­ma­sý­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­‘’Kür­dis­tan­Top­lu­luk­lar­Bir­li­ði/Tür­ki­ye­Mec­li­si­(KCK/TM)’’
i­le­il­gi­li­dâ­vâ­nýn­du­ruþ­ma­sýn­da,­sa­nýk­la­rýn­Kürt­çe­sa­vun­ma­ta­le­bin­de­ki­ýs­ra­rý
ger­gin­li­ðe­se­bep­ol­du.­­Haberi sayfa 4’te
Haberi sayfa 7’de
Obama:
Daha çok
çalýþmalýyým
ABD Baþkaný Barack
Obama, “Seçimler, benim açýmdan, daha iyi
iþ çýkarmam gerektiðini ortaya koydu” ifadesini kullandý.
Haberi sayfa 7’de
ISSN 13017748
KOBÝDER: TEMEL EÐÝTÝMDE 5+3’E DÖNÜLSÜN
Haberi sayfa 4’te
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
2
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
LÂHÝKA
Bütün lezzetler
imandadýr
. di­uz­za­man­Sa­id­Nur­s i
Be­
‘‘
Bütün lezzetler imanda olduðu
gibi, bütün elemler de dalâlettedir.
E
y­ar­ka­daþ!­ Bü­tün­lez­zet­ler­i­man­da­ol­du­ðu­gi­bi,­bü­tün­e­lem­ler­de­da­lâ­let­te­dir.­Bu­nun­i­za­hý­i­se:
Bir­þa­hýs,­kud­ret-i­E­ze­li­ye­ta­ra­fýn­dan,
a­dem­zu­lü­ma­týn­dan­þu­kor­kunç­dün­ya
sah­ra­sý­na­a­tý­lýr­ken­gö­zü­nü­a­çar,­ba­kar.­Bir­lü­tuf
bek­le­di­ði­ za­man,­ bir­den­ bi­re,­ düþ­man­lar­ gi­bi,
has­ta­lýk­lar,­e­lem­ler,­be­lâ­lar­hü­cum­et­me­ye­baþ­lar­lar.­Bir­me­det,­bir­yar­dým­i­çin­müs­ter­hi­ma­ne­ ta­bi­a­ta­ ve­ a­na­sý­ra­ bak­tý­ðý­ va­kit,­ ka­sa­vet-i
kalb­le,­ mer­ha­met­si­zik­le­ kar­þý­la­þýr.­ Ec­ram-ý­ se­ma­vi­ye­den­is­tim­dat­et­mek­ü­ze­re­ba­þý­ný­ha­va­ya
kal­dý­rýr.­O­ec­ram,­a­tom­bom­ba­la­rý­gi­bi­deh­þet­li
ve­ hey­bet­li­ hal­le­riy­le­ gö­zü­ne­ gö­rü­nür.­ He­men
gö­zü­nü­yu­mar,­ba­þý­ný­e­ðer,­dü­þün­me­ye­baþ­lar.
Ba­kar­ ki,­ ha­ya­tî­ hâ­cet­le­ri­ ba­ðý­rýp­ ça­ðýr­ma­ya
baþ­lar­lar.­Bü­tün­bü­tün­te­vah­huþ­e­de­rek­he­men
ku­lak­la­rý­ný­tý­kar,­vic­da­ný­na­il­ti­ca­e­der.
Ba­kar­ki,­vic­da­ný,­bin­ler­â­mâl­ (e­mel­ler) ve­e­ma­ni­i­le­do­lu­gü­rül­tü­le­rin­den­cin­net­ge­ti­re­cek
bir­ha­le­ge­lir.­A­ca­ba,­hiç­bir­ci­het­ten­hiç­bir­te­sel­li­ça­re­si­ni­bu­la­ma­yan­o­za­val­lý­þa­hýs,­meb­de
i­le­me­â­dý,­Sa­ni­i­le­haþ­ri­i­ti­kad­et­mez­se,­o­nun­o
va­zi­ye­tin­den­Ce­hen­nem­da­ha­se­rin­ol­maz­mý?
E­v et,­ o­ bi­ç a­r e,­ havf­ ve­ hey­b et­t en,­ acz­ ve
ra’þet­ten,­vah­þet­ve­gö­nül­dar­lý­ðýn­dan,­ye­tim­lik­le­me­yu­si­yet­ten­mü­rek­kep­bir­va­zi­yet­i­çin­de­o­lup,­kud­re­ti­ne­ba­kar;­kud­re­ti­a­ciz­ve­na­kýs.­Ha­cet­le­ri­ne­ba­kar;­def­e­di­le­cek­bir­du­rum­da­de­ðil­dir.­Ça­ðý­rýp­yar­dým­is­te­se,­yar­dý­mý­na­ge­len­yok.
Her­þe­yi­düþ­man,­her­þe­yi­ga­rip­gö­rür.­Dün­ya­ya­gel­di­ði­ne­bin­de­fa­ne­da­met­e­der,­lâ­net­o­kur.
Fa­kat­ o­ þah­sýn,­ sý­rat-ý­ müs­ta­kî­me­ gir­mek­le
kal­bi­ve­ru­hu­nur-u­i­man­la­ý­þýk­la­nýr­sa,­o­zul­met­li­ev­vel­ki­va­zi­ye­ti­nu­râ­nî­bir­ha­le­te­in­ký­lap
e­der.­Þöy­le­ki:
O­ þa­hýs,­ hü­cum­ e­den­ be­lâ­la­rý,­ mu­sî­bet­le­ri
gör­dü­ðü­za­man,­Ce­nâb-ý­Hak­ka­is­ti­nad­e­der,
müs­te­rih­o­lur.
Yi­ne­ o­ þa­hýs,­ e­be­de­ ka­dar­ u­za­nýp­ gi­den­ e­mel­le­ri­ni,­ is­ti­dat­la­rý­ný­ dü­þün­dü­ðü­ za­man,­ sa­a­det-i­ e­be­di­ye­yi­ ta­sav­vur­ e­der.­ O­ sa­a­det-i­ e­be­di­ye­nin­ mâ­ü’l-ha­ya­týn­dan­ bir­ yu­dum­ i­çer,
kal­bin­de­ki­e­mel­le­ri­ni­tes­kin­e­der.­
Yi­ne­o­þa­hýs,­ba­þý­ný­kal­dý­rýp­se­ma­ya­ve­et­ra­fa­ba­kar,­her­þey­le­ün­si­yet­pey­da­e­der.
Yi­ne­o­þa­hýs,­se­ma­da­ki­ec­ra­ma­ba­kar;­ha­re­ket­le­rin­den­ deh­þet­ de­ðil,­ ün­si­yet­ ve­ em­ni­yet
pey­da­e­der­ve­on­la­rýn­o­ha­re­ket­le­ri­ni­ib­ret­ve
hay­ret­le­te­fek­kür­e­der.
Yi­ne­o­þa­hýs,­ec­ram-ý­ul­vi­ye­i­le­öy­le­bir­kesbi­mu­a­re­fe­e­der­ki,­han­gi­bir­cir­me­ba­kar­sa­bak­sýn,­o­cirm­ler­den­“Ey­ar­ka­daþ,­biz­den­te­vah­huþ
et­me.­Ha­re­ket­le­ri­miz­den­kork­ma.­He­pi­miz­bir
Hâ­lý­kýn­ me­mur­la­rý­yýz”­ di­ye,­ me’nus­ ve­ em­ni­yet­ve­ri­ci­ses­le­ri­kal­ben­i­þit­me­ye­baþ­lar.
Hü­lâ­sa:­O­þa­hýs,­ev­vel­ki­va­zi­ye­tin­de,­vic­da­nýn­da­ki­ o­ deh­þet­li­ ve­ vah­þet­li­ ve­ kor­kunç­ â­lâm-ý­ þe­di­de­den­ kur­t ul­mak­ i­ç in,­ te­sel­l i­l er­l e
his­si­ni­ip­tal­ve­sar­hoþ­luk­la­o­hal­le­ri­u­nut­mak
is­t er.­ Ý­k in­c i­ ha­l e­t in­d e­ i­s e,­ ru­h un­d a­ yük­s ek
lez­zet­le­ri­ ve­ sa­a­det­le­ri­ his­se­der;­ kal­bi­ni­ i­kaz,
vic­da­ný­ný­ tah­rik­ e­dip­ ru­hu­nu­ ih­sas­ et­tik­çe­ o
sa­a­det­ler­zi­ya­de­le­þir­ve­o­na­mâ­ne­vî­cen­net­le­rin­ka­pý­la­rý­a­çý­lýr.
Ýþârâtü’l-Ý’câz, s. 33-34, (yeni tanzim, s. 52)
LÜGATÇE
adem: Yokluk.
zulümat: Karanlýk.
müsterhimane: Ýstir ham e de ne, mer hamet dileyene yakýþýr þekilde.
anasýr: Unsurlar.
ka sa vet-i kalb:
Kalb katýlýðý, gaflet.
ecram-ý semaviye:
Gök cisimleri, yýldýzlar.
te vah huþ: Kork mak. Ürk mek. Kaç mak.
emani: Emniyetler.
Niyetler, gayeler, istekler. Arzular, dilekler.
mebde: Baþ taraf.
Baþlangýç. Baþlama.
mead: Ahiret.
Sa ni: Sa n'at la ya -
ratan Allah.
havf: Korku.
ra’þet: Titreme, titreyiþ. *Korkmak, havf
ve deh þe te gi rif tar
olmak.
sý rat-ý müs ta kîm:
En doðru yol, Ýslâmiyet yolu. Hak yolu.
ma ü’l-ha yat: Ha yat suyu.
ecram-ý ulviye: Ulvi yýldýzlar, büyük cirimler.
kesb-i mu a re fe:
Bir mev zu da ça lý þa rak ihtisas sahibi olmak. Bir bi ni ni ta ný mak ve alýþmak.
alam-ý þedide: Þiddetli elemler.
‘‘
[email protected]
Zekeriyâ­ne­zaman­Meryem'in­bulunduðu­mihrâba­girse,­onun­yanýnda­yiyecek­ve­içecek­bulurdu.
O,­“Meryem,­bunlar­sana­nereden­geldi?”­diye­sorar,­Meryem­de­“O­Allah­katýndandýr”­derdi.
Muhakkak­ki­Allah,­dilediðini­hesapsýz­þekilde­rýzýklandýrýr.
Âl-i Ýmran Sûresi: 37 / Âyet-i Kerime Meâli
Ýmanýn üç büyük kutbu
bil­gi­sa­hi­bi­o­lup,­O’na­i­ta­at­et­mek­tir.­O’nun
e­mir­ve­is­tek­le­ri­ne­gö­re­ha­re­ket­et­mek,­ya­sak­la­mýþ­ol­du­ðu­hâl­ve­dav­ra­nýþ­lar­dan­u­zak
dur­mak­týr.
HALÝL AKGÜNLER ðýz?Pe­ki­bu­na­sýl­o­la­cak?­Al­lah’ý­na­sýl­ta­ný­ya­ca­E­vet­in­san­tek­ba­þý­na,­ken­di­ak­lý­i­le­bel­ki­Al­[email protected]
lah’ýn­var­lý­ðý­ný­an­la­ya­bi­lir.­Kâ­i­nat­ta­ta­sar­ruf­e­den­bir­gü­cün­mev­cu­di­ye­ti­ni­his­se­de­bi­lir.­An­­mâ­nýn­rü­kün­le­rin­den­en­mü­hi­- cak­O’na­kar­þý­na­sýl­i­ta­at­e­de­ce­ði­ni,­i­sim­ve­sý­mi,­i­mân-ý­bil­lâh­týr,­Al­lah’a­i­mân­- fat­la­rý­nýn­ne­ol­du­ðu­nu,­Al­lah’ýn­in­san­lar­dan­ne
dýr;­son­ra­nü­büv­vet­ve­ha­þir­dir.” is­te­di­ði­ni,­e­mir­ve­ya­sak­la­rý­nýn­ne­ler­ol­du­ðu­nu
sa­de­ce­ken­di­a­kýl­ve­dü­þün­ce­si­i­le­id­rak­et­me­si
(Söz­ler,­Kon­fe­rans,­s.­705)
Ý­fa­de­den­an­la­þýl­dý­ðý­ü­ze­re,­i­- çok­zor­dur.­Bu­sebep­le­in­san­la­rýn­i­man­ko­nu­ma­nýn­kutb-u­a­za­mý­Al­lah’a­i­- sun­da­ir­þad­e­dil­me­le­ri­za­ru­re­ti­or­ta­ya­çý­kar.­Bu
man­dýr.­Al­lah’ýn­var­ve­bir­ol­du­- da­nü­büv­vet­me­se­le­si­ni­gün­de­me­ge­ti­rir.
Ýþ­te­Al­lah’a­i­man­dan­son­ra­i­ma­nýn­di­ðer­bir
ðu­na,­O’nun­e­þi­ve­ben­ze­ri­bu­lun­ma­dý­ðý­na,
kâ­i­nat­ta­tek­ta­sar­ruf­e­de­nin­O­ol­du­ðu­na,­her kutb-u­a­za­mý­Pey­gam­ber­le­re­i­man­dýr.­Çün­kü
ha­di­se­yi­ve­her­þe­yi­i­lim­ve­kud­re­ti­da­hi­lin­de in­san­lar­Al­lah’ýn­hem­var­lýk­ve­bir­li­ði­ni,­hem­i­sim­ve­sý­fat­la­rý­ný,­hem­de­Al­lah’ýn­e­mir­ve­ya­tut­tu­ðu­na­i­ti­kat­et­mek­tir.
sak­la­rý­ný­an­cak­nü­büv­vet­yo­lu­i­le­öð­re­ne­bi­lir­ler.
Bu­hu­sus­Nur­lar­da­þöy­le­i­fa­de­e­dil­miþ:
O­nun­ i­çin­ “Lâ­ Ý­lâ­he­ Ýl­lal­lah­ Mu­ham­me­“Kat’i­yen­ bil­ ki,­ hil­ka­tin­ en­ yük­sek­ ga­ye­si
ve­fýt­ra­týn­en­yü­ce­ne­ti­ce­si,­i­man-ý­bil­lâh­týr. de’r-Re­sul­lu­lah”­ di­nin­ gi­riþ­ ka­pý­sý­dýr.­ Al­lah
Ve­in­sa­ni­ye­tin­en­â­lî­mer­te­be­si­ve­be­þe­ri­ye­- var­dýr,­ bir­dir,­ e­þi­ ve­ ben­ze­ri­ yok­tur.­ Ýn­san­tin­en­bü­yük­ma­ka­mý,­i­man-ý­bil­lâh­i­çin­de­- la­ra­ Al­lah’ý­ an­la­tan­ ve­ ta­ný­tan­ i­se­ Re­sulul­ki­ma­ri­fe­tul­lah­týr.­Cin­ve­in­sin­en­par­lak­sa­- lah’týr.­Nü­büv­vet­me­se­le­si­bir­ne­v'î­di­nin­en
a­de­ti­ve­en­tat­lý­ni­me­ti,­o­ma­ri­fe­tul­lah­i­çin­- te­mel­di­re­ði­gi­bi­dir.­Ý­ma­nýn­bütün­ha­ki­kat­de­ki­mu­hab­be­tul­lah­týr.­Ve­ruh-u­be­þer­i­çin le­ri,­ Ýs­lâ­mýn­ bütün­ me­se­le­le­ri­ Re­su­lul­lah­ i­le
en­hâ­lis­sü­rur­ve­kalb-i­in­san­i­çin­en­sâ­fi­se­- bað­lý­dýr.­Mü’min­ler­ve­in­san­lar­bütün­i­man
vinç,­o­mu­hab­be­tul­lah­i­çin­de­ki­lez­zet-i­ru­- ha­ki­kat­le­ri­ni­ Re­sûl­ler­ yo­lu­ i­le­ öð­re­nir­ler.
Al­lah’ýn­ e­mir­ ve­ ya­sak­la­rý­ný­ Pey­gam­ber­ler
ha­ni­ye­dir.”­(Mek­tu­bat,­218)
Al­lah’a­i­man­dan­son­ra­en­mü­him­ha­ki­kat, li­sâ­ný­i­le­ta­lim­e­der­ler.­Al­lah’a­kar­þý­na­sýl­i­O’nu­ta­ný­mak­týr.­Ý­sim­ve­sý­fat­la­rý­hak­kýn­da ta­at­e­de­cek­le­ri­ni,­Re­sûl­le­rin­hal­ve­ha­re­ket­-
ÖLÇÜ
Ý
le­rin­den­ik­ti­bas­yo­lu­i­le­tat­bik­e­der­ler.
Dik­kat­e­di­niz,­din­düþ­man­la­rý­nýn­en­çok­hü­cum­et­tik­le­ri­hu­sus,­Pey­gam­ber­le­rin­þa­hýs­la­rý­dýr.­Ta­rih­i­çin­de­bütün­pey­gam­ber­ler­çok­bü­yük­sal­dý­rý­la­ra­ma­ruz­kal­mýþ­lar­dýr.­Pey­gam­be­ri­miz­de­(asm)­yi­ne­çok­sý­kýn­tý­çek­miþ­tir.­Ehl-i
da­lâ­let,­Pey­gam­be­ri­mi­zin­(asm)­en­kü­çük­bir
ha­re­ke­ti­ne­bi­le­dik­kat­et­miþ,­ek­sik­ve­ku­sur­a­ra­mýþ;­bu­la­ma­yýn­ca­da,­ço­ðu­za­man­if­ti­ra­at­mak­tan­ge­ri­dur­ma­mýþ­lar­dýr.­Zi­ra­di­ni­in­san­la­ra­teb­lið­e­den­pey­gam­ber­ler­dir.­Ve­di­nin
bütün­ha­ki­kat­le­ri­pey­gam­ber­ler­i­le­bað­lý­dýr.
Al­lah’a­ ve­ Re­sûl­le­ri­ne­ i­man­dan­ son­ra­ i­ma­nýn­ ü­çün­cü­ kut­bu­ i­se­ a­hi­re­te­ i­man­dýr.
Ö­lüm­den­son­ra­di­ri­le­ce­ði­ne,­he­sap­gü­nü­ne
o­lan­ i­ti­kat­ ve­ i­man­dýr.­ Cen­net­ ve­ Ce­hen­nem­gi­bi­bir­mü­kâ­fat­ve­ce­za­me­kân­la­rý­nýn
mev­cu­di­ye­ti­ne­ o­lan­ i­nanç­týr.­ Ýn­san­lar­ Al­lah’a­ i­n a­n ýr­l ar,­ Pey­g am­b er­l e­r e­ i­n a­n ýr­l ar.
An­cak­ in­sa­nýn­ dün­ye­vî­ ha­ya­tý­ný­ den­ge­le­yen,­e­mir­ve­ya­sak­la­ra­kar­þý­i­ta­at­duy­gu­su­nu­ ge­liþ­ti­ren,­ top­lum­ i­çin­de­ Al­lah’ýn­ e­mir­le­ri­ni­ tat­bik­ e­de­rek­ ya­þa­ma­ se­vin­ci­ni­ art­tý­ran,­ ö­l üm­ son­r a­s ýn­d a­k i­ u­z un­ yol­c u­l u­ð u
nur­lan­dý­ran,­ dün­ya­ ha­ya­týn­da­ em­ni­yet­ ve
hu­zu­ru­ te­min­ e­den,­ ki­þi­le­ri­ ul­vî­ duy­gu­la­ra
sevk­e­de­rek­fa­zi­let­li­bi­rer­fert­hâ­li­ne­ge­ti­ren
a­hi­ret­ i­nan­cý­dýr.­ Öl­dük­ten­ son­ra­ en­ kü­çük
bir­ a­me­lin­den­ da­hi­ he­sa­ba­ çe­kil­me­ duy­gu­su­dur.­Yan­lýþ­ha­re­ket­le­ri­so­nu­cun­da­a­hi­ret­te­a­za­ba­uð­ra­ma­kor­ku­su­dur.­Yap­mýþ­ol­du­ðu­gü­zel­ve­i­yi­fi­il­le­ri­nin­Cen­net­te­mü­kâ­fâ­tý­ný­gö­re­ce­ði­se­vinç­ve­þev­ki­dir.
Birimiz þarkta, birimiz garpta; birimiz cenupta, birimiz þimalde;
birimiz âhirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz.
Bediüzzaman Said Nursî, Þuâlar, s. 470
Ak­si­tak­dir­de,­a­hi­ret­i­nan­cý­in­san­la­rýn­zi­hin­ ve­ id­rak­le­ri­ne­ tam­ o­la­rak­ yer­leþ­me­di­ði
du­rum­lar­da­ba­zý­yan­lýþ­dav­ra­nýþ­la­ra­yol­a­çý­la­bi­lir.­Gü­nü­müz­de­bir­çok­ör­nek­var.­Al­lah
ve­ Pey­gam­ber­ sev­gi­si­ni­ be­yan­ e­dip­ ha­ta­ ve
gü­nah­la­rý­na­de­vam­e­den­mü’min­le­rin­var­lý­ðý­ ü­zün­tü­ ve­ri­ci.­ Böy­le­ dav­ra­nan­ in­san­la­ra
a­hi­ret­i­nan­cý­tam­o­la­rak­yer­leþ­se,­ki­þi­o­öl­çü­de­ dav­ra­nýþ­la­rý­ný­ i­nanç­la­rý­nýn­ pren­sip­le­ri­ne­gö­re­tan­zim­e­de­cek­tir.­Ý­ki­ha­ya­týn­den­ge­si­ni­sað­la­yan­ve­e­be­dî­sa­a­de­ti­te­min­e­den
bütün­ i­nanç­ a­ki­de­le­ri­ i­le­ bir­lik­te,­ a­hi­ret­ i­nan­cý­na­da­sý­ký­sý­ký­ya­sa­rý­la­rak­e­be­dî­sa­a­det
ka­pý­sý­ný­a­ra­la­ya­cak­týr
Ý­ma­nýn­üç­bü­yük­kut­bu­Al­lah’a,­Pey­gam­ber­le­re­ve­A­hi­re­te­i­man­dýr.­El­bet­te­ki­Al­lah’a
i­na­nan­bir­in­san­Al­lah’ýn­Ki­tap­la­rý­na­da­i­na­na­cak­týr.­Mu­hak­kak­ki­Pey­gam­ber­le­re­i­ta­at­e­den­ler­Al­lah’ýn­me­saj­ge­ti­ren­Me­lek­le­ri­ne­de
i­ti­kat­e­de­cek­ler­dir.­Þüp­he­gö­tür­mez­bir­ger­çek­tir­ki,­Al­lah’a,­Pey­gam­ber­le­re,­A­hi­re­te,­Ki­tap­la­ra­ve­Me­lek­le­re­i­na­nan­bir­ki­þi,­her­þe­yin
Al­lah­ta­ra­fýn­dan­tan­zim­e­dil­di­ði­ne,­kâ­i­na­týn
bir­ka­nun­ve­prog­ram­la­i­da­re­e­dil­di­ði­ne,­in­san­dav­ra­nýþ­la­rý­nýn­ka­yýt­al­tý­na­a­lýn­dý­ðý­na,
bütün­ha­yýr­ve­þer­rin­Al­lah’tan­gel­di­ði­ne­o­öl­çü­de­ko­lay­i­man­ve­i­ti­kat­e­de­cek­tir.­Ya­ni­ka­de­re­i­man­e­de­cek­tir.
Ýþ­te­i­man­ha­ki­kat­le­ri­hep­si­bir­bi­ri­i­le­bað­lý,
bir­bi­rin­den­ay­rýl­maz,­her­bi­ri­si­bir­i­nanç­kut­bu­o­lan­Ýs­lâ­mýn­a­zim­bir­me­se­le­si­dir.­Ce­nâb-ý
Hak­i­ma­ný­mý­zý­son­ne­fe­si­mi­ze­ka­dar­mu­ha­fa­za­et­sin­ve­biz­le­ri­af­fe­de­rek­Cen­ne­ti­ne­koy­sun.
Cemaatle kucaklaþýyor, þevk alýyoruz
Bir­gün­son­ra­E­ge’nin­in­ci­si­Ýz­mir’e­u­çuþ...­Sa­bah­tan­baþ­la­yýp­ge­ce­geç­sa­at­le­re
ka­dar­de­vam­e­den­i­yi­or­ga­ni­ze­e­dil­miþ­bir
prog­ram.­Ýz­mir’de­ki­bü­tün­ce­ma­at­ak­tif
ma­þa­al­lah.­Sa­lo­nun­dý­þý­na­ka­dar­ta­þan­ve
NEJAT EREN aþk­ve­þev­ki­ön­pla­na­çý­kar­tan­bir­tab­lo...
Mu­kad­des­bir­dâ­vâ­ya­gö­nül­ver­me­nin,­ay­[email protected] [email protected]
ný­is­ti­ka­met­te­yü­rü­me­nin,­hiz­me­ti­ku­cak­la­ma­nýn,­ne­ti­ce­le­ri­hep­be­ra­ber­pay­laþ­ma­­me­ri­ka’dan­dö­ner­dön­mez­a­ya­ðý­- nýn­bü­yük­sa­a­de­ti­bir­lik­te­ya­þa­ný­yor.
mý­zýn­to­zuy­la­Ýs­tan­bul­Üm­ra­ni­Bir­gün­son­ra­sýn­da­git­ti­ði­miz­Ma­ni­sa
ye’den­baþ­l a­d ý­ð ý­m ýz­ “Tür­k i­y e Öð­ret­me­ne­vi­Sa­lo­nu­nu­dol­du­ran­Ma­ni­sa
Hiz­met­TUR’un­da”­ um­ma­dý­ðý­mýz­ve i­li­nin­he­men­he­men­bü­tün­il­çe­le­rin­den
bek­le­me­di­ði­miz­bir­te­vec­cüh,­coþ­ku­ve bu­ra­ya­a­kýn­e­den;­genç­ih­ti­yar,­ço­cuk,­ba­he­ye­can­se­liy­le­kar­þý­laþ­týk.­Her­ta­raf­ta yan­bü­tün­de­ðer­li­dâ­vâ­ar­ka­daþ­la­rý­mý­za­te­çok­cid­dî­bir­di­na­mizm,­ha­re­ket­li­lik,­aþk þek­kür­e­di­yo­ruz.­Ýz­mir’den­ve­ö­zel­lik­le­Ba­ve­þevk­gör­dük.­Ül­ke­nin­her­kö­þe­sin­de­- lý­ke­sir’den­bu­ra­ya­ko­þup­ge­len­ka­dim
ki­sa­mi­mî­dost­la­rý­mýz­la­sý­cak­bir­ku­cak­- dost­la­rý­mý­zýn­bu­dâ­vâ­ya­ve­ce­ma­a­te­sa­hip
laþ­may­la­Al­lah’a­þük­re­di­yor­ve­ru­hî,­kal­- çý­kýþ­la­rý­ný­al­kýþ­lý­yor,­bu­gay­ret­ve­fe­da­kâr­bî,­his­sî­zevk­a­lý­yo­ruz.­
lýk­la­rý­nýn­Ce­nâb-ý­Hakk’ýn­ya­nýn­da­da
“A­me­ri­ka’da­ki­Ri­sâ­le-i­Nur­hiz­me­ti­nin mak­bu­le­geç­me­si­i­çin­du­â­e­di­yo­ruz.­Muð­ta­rih­çe­si,­bu­gü­nü­ve­ya­rý­ný­hak­kýn­da­ne­ler la­lý­de­ðer­li­dos­tu­mu­zun­ýs­ra­rý­ve­mâ­nâ­lý
ya­pa­bi­le­ce­ði­miz”­ko­nu­sun­da­çe­þit­li­il­ve­il­- bir­rü­ya­nýn­sev­kiy­le­plan­da­ol­ma­yan­Muð­çe­ler­de­ki­dost­la­rý­mýz­la­bir­lik­te­yap­tý­ðý­mýz la’ya­da­bir­uð­ra­mak­na­sip­ol­du.
plan­ve­prog­ram­hiç­ak­sa­ma­dan­de­vam­e­Bir­gün­son­ra­ki­du­ra­ðý­mýz­Ýz­mir’in­ö­di­yor­El­ham­dü­lil­lah.­Za­ma­ný­mý­zýn­ký­sýt­lý nem­li­il­çe­le­rin­den­Ö­de­miþ.­Ti­re­li­dost­la­ol­ma­sý­el­bet­te­bi­ze­faz­la­fýr­sat­ve­re­me­di. rýn­ço­ðun­luk­ta­ol­du­ðu,­Ba­yýn­dýr,­Ki­raz,­Ýz­Fa­kat,­El­ham­dü­lil­lah­hiz­me­tin­ke­râ­me­ti, mir­mer­kez­den­çe­þit­li­grup­lar­dan­çok­yo­ce­ma­a­ti­mi­zin­sa­da­ka­ti­ve­te­vec­cü­hü­kar­þý­- ðun­bir­ka­tý­lým­var­dý.­Ö­de­miþ­ta­ri­hi­gün­le­sýn­da­cid­den­þa­þýr­dýk.­Þim­di­ye­ka­dar­bi­ze rin­den­bi­ri­ni­ya­þa­dý.
mü­ra­ca­at­e­dip­bi­zi­il­le­ri­ne­dâ­vet­e­den­il­ve
Sa­lý­gün­kü­he­def­baþ­þehir­An­ka­ra’ydý.
il­çe­le­re­de­çok­te­þek­kür­e­di­yo­ruz.­Za­man Bu­ra­da­da­Mal­te­pe­soh­bet­sa­lo­nu­nu
el­ver­me­di­ði­i­çin­bu­ma­hal­le­re­ma­a­le­sef hýn­ca­hýnç­dol­du­ran­sa­mi­mî­dost­la­rýn
müs­bet­ce­vap­ve­re­me­dik.­Sü­ley­man­A­ða­- dik­ka­ti,­te­yak­ku­zu­ve­yo­ðun­il­gi­le­ri­ka­tý­bey­bu­a­yýn­son­la­rý­na­doð­ru­ABD’ye­dö­- lým­cý­la­rýn­hep­si­ne­bü­yük­bir­aþk­ve­þevk
ne­cek,­a­ma­bay­ram­dan­son­ra­sað­lý­ðým ver­miþ­ti.­Çe­þit­li­so­ru­lar­la­ge­ce­çok­geç
mü­sa­a­de­e­der­se,­on­da­ki­bil­gi­le­ri­ve­ken­di sa­at­le­re­ka­dar­bu­tat­lý­soh­bet­ve­a­ný­lar
tec­rü­be­le­ri­mi­siz­de­ðer­li­dost­la­rý­mýz­la­ma­- de­vam­et­ti.­Çar­þam­ba­sa­ba­hýn­da­“Flash
hal­le­ri­niz­de—dâ­vet­ol­du­ðu­tak­dir­de— TV”de­Sü­ley­man­Kur­ter­A­ða­bey­can­lý
pay­laþ­mak­is­te­rim.
bir­ya­yý­na­mi­sa­fir­ol­du.­Prog­ram­da
Bu­hiz­met­tu­ru­mu­zun­i­çer­isin­de­on­ye­- ABD’de­ki­Ýs­lâ­mî­grup­lar,­yap­týk­la­rý­hiz­di­il,­üç­de­il­çe­ol­mak­ü­ze­re­yir­mi­nok­ta met­ler­ve­ya­þa­dýk­la­rý­sý­kýn­tý­la­rý­kap­sa­var­dý.­Böy­le­ce­A­re­fe­Gü­nü­ne­ka­dar­da­her yan­ge­niþ­bir­fi­kir­tu­ru­ya­pýl­dý.
gü­nü­müz­dol­du­El­ham­dü­lil­lah.­Ýlk­du­ra­ðý­Ay­ný­gü­nün­ak­þa­mý­Sin­can­Be­le­di­ye
mýz­Ýs­tan­bul-Üm­ra­ni­ye’de­ki­ye­ni­hiz­met Kül­tür­Sa­lo­nun­da­yi­ne­sa­dýk­dost­lar­la­o­lan
mer­ke­ziy­di.­Üm­ra­ni­ye­ve­Ka­dý­köy­ya­ka­sý­- be­ra­ber­lik...­Yep­ye­ni­kay­naþ­ma­lar...­Ü­mit
nýn­fe­da­kâr­hiz­met­ha­dim­le­ri,­geç­sa­at­le­re ta­ze­le­me­ler...­Aþk­ve­þevk­a­lýþ­­ve­ri­þi...
ka­dar­dik­kat­le­ri­ni­hiç­da­ðýt­ma­dan­Sü­ley­Ye­ni­uf­ku­muz­Bur­sa,­Ýs­tan­bul,­A­da­man­Kur­ter­A­ða­bey­le­bir­lik­te­an­lat­tý­ðý­mýz pa­za­rý,­Ýz­mit,­Düz­ce,­Zon­gul­dak­E­reð­li­“A­me­ri­ka’da­ki­Ri­sâ­le-i­Nur­Hiz­met­le­ri­nin si,­Mer­sin,­A­da­na,­Kah­ra­man­ma­raþ,
Ta­rih­çe­si­ve­Ge­le­ce­ði”­ baþ­lýk­lý­soh­be­ti­mi­zi An­tak­ya…­di­ye­de­vam­e­de­cek­Ýn­þâ­al­din­le­di­ler­ve­so­nun­da­çe­þit­li­so­ru­lar­sor­du­- lah.­O­ra­lar­da­ki­gü­zel­ha­tý­ra­la­rý­da­bir­lar.­Bi­zim­i­çin­gü­zel­bir­baþ­lan­gýç­ve­soh­- lik­te­pay­laþ­mak­ü­ze­re­Ýn­þâ­al­lah.
bet­ol­muþ­tu­El­ham­dü­lil­lâh.
Ne­ti­ce­o­la­rak;­þu­a­na­ka­dar­ki­tu­ru­Da­ha­son­ra­An­tal­ya’mý­za­geç­tik.­De­ðer­li muz,­hiz­me­ti­miz­a­dý­na­i­le­ri­ye­çok­da­ha
hem­þeh­ri­le­ri­miz­çok­gü­zel­ve­mü­kem­mel ü­mit­le­bak­ma­mý­za­se­bep­ol­du.­Bü­tün
bir­ha­zýr­lýk­yap­mýþ­lar­dý.­An­tal­ya’nýn­bü­tün bu­lun­du­ðu­muz­bu­bel­de­ler­de­prog­ram­il­çe­le­ri­nin­ya­nýn­da;­Is­par­ta,­Bur­dur­il­ve­il­- la­rý­ha­zýr­la­yýp,­bi­zi­dâ­vet­e­den­ve­e­me­ði
çe­le­ri­de­dâ­hil­yo­ðun­bir­ka­tý­lým­var­dý.­Ve ge­çen­her­ke­se­se­lâm,­say­gý,­hür­met­le­ri­za­man­za­man­göz­yaþ­la­rý­na­hâ­kim­o­lu­na­- mi­su­nu­yor,­du­â­lar­e­di­yor,­du­â­la­rý­ný­zýn
ma­yan­bir­duy­gu­se­li­ya­þan­dý!
de­va­mý­ný­di­li­yo­rum.
HASBÝHAL
A
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
3
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
HA­BER
Genel Yayýn Müdürü
Yayýn Koordinatörü
Haber Müdürü
Faruk ÇAKIR
Ankara Temsilcisi
Mehmet KARA
Reklam
Koordinatörü
Mesut ÇOBAN
Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK
Kâzým GÜLEÇYÜZ
Abdullah ERAÇIKBAÞ
Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT
Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk
Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi
Mehmet KUTLULAR
Genel Müdür
Recep TAÞCI
Yazý Ýþleri Müdürü
(Sorumlu)
Mustafa DÖKÜLER
Ýstihbarat Þefi
Mustafa GÖKMEN
Spor Editörü
Erol DOYRAN
Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir.
HA­BER­LER
AB projesiyle engelliye
meslek eðitimi
nKAYSERÝ’DE zihinsel engelli gençler, Zihinsel Yetersiz Çocuklarý Yetiþtirme ve Koruma Vakfý (ZÝÇEV)
Kayseri Þubesi’nin hazýrladýðý AB projesiyle meslek
öðrenmeye çalýþýyor. ZÝÇEV Kayseri Þubesi’nin hazýrladýðý ‘’Zihinsel Engelli Bireyleri Meslek Edindirme
Projesi’’ kapsamýnda eðitim programý baþladý. Kocasinan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ile ortaklaþa yürütülen projede 14 yaþ üzerindeki 25 zihinsel engelliye taký tasarým, el sanatlarý ve galoþ yapýmý eðitimi veriliyor. Toplam bütçesi 118 bin 178 avro olan projenin
bütçesinin 11 bin 817 avroluk kýsmý ZÝÇEV tarafýndan veriliyor. Yaklaþýk 7 aylýk eðitim programý sonunda engelli kursiyerlere katýlým belgesi verilecek.
Engelli kursiyerlerin yaptýðý taký tasarým ve süs eþyalarý proje sonunda sergilenecek. Engellilerin ürettiði
galoþlarýn satýþý ile de eðitimleri için gelir saðlanacak.
Proje Koordinatörü Þükran Bekarlar, engellilerin istihdamýnýn büyük önem taþýdýðýný, görme engelli veya bedensel engellilerin istihdam oranýnýn daha fazla
olduðunu, ancak zihinsel engellilerin bu anlamda daha geri planda kaldýklarýný belirtti. Kayseri / aa
Sýnýr ötesi yatýlý
bayramlaþma hazýrlýðý
nTÜRKÝYE Suriye arasýndaki protokol gereðince,
Kurban Bayramý’nda Yayladaðý Gümrük Kapýsý’ndan
8 bin 451 kiþinin 48 saat yatýlý bayramlaþmak için Suriye’ye gidecekleri bildirildi. Yayladaðý Kaymakamý Tolga Polat, yaptýðý açýklamada, Suriye’de birinci derecede akrabalarýyla bayramlaþmak isteyen vatandaþlara
yardýmcý olduklarýný ancak evraký eksik olan veya yanlýþ beyanatta bulunanlarýn iþlemlerinin yapýlmadýðýný
söyledi. Suriye’ye gitmeye hak kazanan vatandaþlarýn
idarî mektuplarýnýn dünden itibaren daðýtýlmaya baþladýðýný ve 10 Kasýma kadar tamamlanmasýnýn planlandýðýný ifade eden Polat, ‘’Bayramýn ikinci günü, 48
saatliðine çýkýþ yapacak vatandaþlara her türlü kolaylýðý
saðlayacaðýz. Yýðýlmalarý önlemek için de hem Yayladaðý Gümrük Kapýsý’nda hem de Suriye tarafýnda gerekli önlemler alýndý’’ diye konuþtu. Hatay / aa
Barýþtepe Köyünde
büyük hüzün yaþanýyor
DÜN göçükte 6 kiþinin öldüðü Mardin’in Barýþtepe
Köyünde büyük hüzün yaþanýyor. Ölenlerden 11
yaþýndaki Mahsum Çankaya’nýn okul arkadaþlarý
da büyük acý içinde. Cenazeye katýlmak üzere çevre köylerden çok sayýda vatandaþ Barýþtepe Köyüne geldi. Göçük altýnda vefat eden 11 yaþýndaki
Mahsum Çankaya’nýn okulunda ise hüzün var. 6.
sýnýf öðrencisinin 35 arkadaþý, Mahsum için gözyaþý döktü. Sýnýf öðretmeni Þeyda Tarkanoðlu, 2
yýllýk öðretmen olduðunu ve geçen yýl bir öðrencisi nin in ti ha rýn dan son ra i kin ci öð ren ci si nin
öldüðünü dile getirdi. Diyarbakýr’a sevk edilen 11
yaþýndaki Aziz Batý’nýn da beyin ölümünün gerçekleþtiðinin söylendiðini aktaran öðretmen Tarkanoðlu,
büyük acý yaþadýklarýný kaydetti. Mardin / cihan
Yarým günlük tatil,
öðrencileri maðdur etti
nÖÐRENCÝ Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM)
tarafýndan 19 Aralýk 2010 tarihinde yapýlacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý’na
(2010-ALES Sonbahar Dönemi) son baþvuru tarihi 28
Ekim olunca, birçok öðrenci yarým günlük mesai
dolayýsýyla maðduriyet yaþadý. 10 günlük baþvuru
süresinin bitimi, Cumhuriyet Bayramý öncesi yarým günlük tatile denk gelince birçok öðrenci, sýnav ücretini yatýrmasýna raðmen kayýt yaptýramadý. Bir sonraki sýnav için 6 ay beklemek istemeyen
öðrenciler, ÖSYM’den maðduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Özellikle Ankara’da ÖSYM
bürolarýnýn, 28 Ekim günü saat 17.30’a kadar sýnav
baþvurularýný kabul ettiðini hatýrlatan maðdur öðrenciler, bankaya 40 lira yatýranlarýn sýnava alýnmasýný ya
da paralarýnýn iadesini istiyor. Ýzmir / cihan
Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)
655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92
09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515
24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:
(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:
29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03
36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:
004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni
Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya
Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.
Yayýn Türü: Yaygýn süreli
ISSN 13017748
NAMAZ
VAKÝTLERÝ
Hicrî:
28 Zilkade
1431
Rumî:
23 T. Evvel
1426
Ýller
Adana
Ankara
Antalya
Balýkesir
Bursa
Diyarbakýr
Elazýð
Erzurum
Eskiþehir
Gaziantep
Isparta
Ýmsak
4.36
4.48
4.55
5.08
5.03
4.17
4.22
4.14
4.57
4.28
4.56
Güneþ
5.59
6.15
6.18
6.34
6.30
5.41
5.47
5.41
6.24
5.51
6.20
Öðle
11.29
11.39
11.48
11.59
11.54
11.10
11.14
11.06
11.49
11.21
11.48
Ýkindi
14.20
14.24
14.39
14.45
14.39
13.59
14.01
13.51
14.34
14.12
14.38
YÖK kaldýrýlsýn
Akþam
16.47
16.52
17.06
17.12
17.06
16.26
16.29
16.18
17.01
16.39
17.05
Yatsý
18.03
18.11
18.22
18.31
18.26
17.43
17.47
17.38
18.21
17.55
18.22
Ýller
Ýstanbul
Ýzmir
Kastamonu
Kayseri
Konya
Samsun
Þanlýurfa
Trabzon
Van
Zonguldak
Lefkoþa
Ýmsak
5.04
5.10
4.45
4.37
4.48
4.35
4.23
4.21
4.05
4.53
4.43
Güneþ
6.32
6.35
6.14
6.02
6.12
6.03
5.46
5.49
5.30
6.22
6.04
Öðle
11.55
12.02
11.36
11.29
11.41
11.25
11.15
11.12
10.57
11.44
11.37
Ýkindi
14.37
14.50
14.17
14.16
14.30
14.07
14.06
13.55
13.45
14.25
14.31
Akþam
17.05
17.17
16.45
16.43
16.57
16.35
16.33
16.22
16.12
16.53
16.58
Yatsý
18.26
18.35
18.07
18.02
18.14
17.57
17.49
17.43
17.30
18.15
18.12
TAHLÝL
Millî güvenlik
dersi kalkmalý
EÐÝTÝM-SEN GENEL BAÞKANI ZÜBEYDE KILIÇ, ÜNÝVERSÝTELERÝN
ÖZGÜR, DEMOKRATÝK BÝR ÇALIÞMA ORTAMINA KATILMASI ÝÇÝN
YÖK’ÜN MUTLAKA KALDIRILMASI GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI.
EÐÝTÝM-SEN Genel Baþkaný Zübeyde Kýlýç, YÖK’ün kaldýrýlmasýný, yerine Üniversiteler Arasý Kurul türü
eþgüdüm iþlevini yerine getirecek
yeni bir örgütlenmeye gidilmesini
talep etti. Eðitim-Sen Genel Merkezi bünyesinde kurulan ‘’Üniversite
Temsilciler Kurulu’’nun hazýrladýðý
sonuç bildirgesi Genel Baþkan Kýlýç
tarafýndan düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardýndan üniversiteler üzerinde bir baský aracý olarak
YÖK’ün kurulduðunu ileri süren
Kýlýç, kurulun bu özelliðini 29 yýldýr
aralýksýz sürdürdüðünü savundu.
YÖK’ün beraberinde birçok sorunu da getirdiðini iddia eden Kýlýç,
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün
katýldýðý her üniversite açýlýþýnda
YÖK’ün kaldýrýlmasýný deðil, yeniden düzenlenmesi konusunda vur-
Zübeyde Kýlýç
gu yaptýðýný söyledi.
YÖK’ün üniversitelerin özgür,
demokratik bir çalýþma ortamýna
katýlmasý için mutlaka kaldýrýlmasýnýn gerektiðini vurgulayan Kýlýç,
þunlarý söyledi: ‘’Üniversitelerin çoðunda terfiler ve yükselme kriterlerine uyulmamakta, görevde yükselme sýnavlarý yapýlmamaktadýr. Bu
da yoðun hak kayýplarýna neden olmaktadýr. Eðitim-Sen olarak
YÖK’ün kaldýrýlarak Üniversiteler
Arasa Kurul türü eþgüdüm iþlevini
yerine getirecek yeni bir örgütlenme gerçekleþmesini istiyoruz. Bu
kurul ve organlarý üniversite birleþenlerinin demokratik katýlýmý ile
oluþturulmasý, dýþsal deðerlendirme yerine içsel katýlýmý ve denetimi
savunmalýdýr. Bunun yolu bilimsel,
özgür, demokratik üniversite ve
parasýz eðitimdir.’’ Bu arada Kýlýç,
YÖK’ün kuruluþ yýl dönümünde
Türkiye’nin deðiþik yerlerinde birçok etkinlik yapacaklarýný belirterek, Dicle Üniversitesinde yapmayý
planladýklarý konferansa rektörlüðün izin vermediðini de ileri sürdü.
Kýlýç, bir gazetecinin 18. Millî Eðitim Þûrâsý’na katýlmamalarýna iliþkin sorusu üzerine, þuranýn birinci
günü þuraya yönelik tutum ve tavýrlarýný ortaya koyarak þuradan
çekildiklerini söyledi. Ankara / aa
TEKÝRDAÐ’DA 142 KAÇAK YAKALANDI
TEKÝRDAÐ’DA yasa dýþý yollardan yurt dýþýna gitmek
isteyen 142 kaçak yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Sahil
Güvenlik ve Tekirdað Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk
ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçaklarýn yatla
Tekirdað sahili açýklarýndan geçerek Avrupa’ya gideceði
bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Tekirdað sahili açýk-
larýndaki yatta yapýlan aramada aralarýnda kadýn ve
çocuklarýnda bulunduðu Afganistan, Burma ve Filistin
uyruklu toplam 142 kaçak yakalandý. Kaçaklarla ilgili 14
kiþi de gözaltýna alýndý. Tekirdað Ýsmet Ýnönü Spor
Salonu’na getirilen kaçaklarýn, yapýlacak iþlemlerin ardýndan sýnýr dýþý edileceði öðrenildi. Tekirdað / aa
YASAKÇI
ZÝHNÝYETE
MAHKUM
OLUNMASIN
KILIÇ, üniversitelerde
baþörtüsü sorunun
çözümü konusunda
da siyasal iktidarýn
muktedir ve güçlü olmasýna raðmen konuyu sürüncemede
bý ra ka rak mað dur
ro lü oy na dý ðý ný sa vundu. ‘’Yüksek öðretimde türban konusu yasakçý bir zihniyete teslim olmadan eðitim hakký ve
üniversitedeki diðer
özgürlük sorunlarý ile
bütünlük içinde çözülmelidir’’ diyen Kýlýç, aksi takdirde yaþanan kutuplaþmalarýn öðrenci ve öðretim üyeleri arasýnda
büyük sorunlarý yaþanmasýna neden olacaðýný iddia etti.
Okulda yangýn
çýktý, bir sýnýf yandý
BURSA’DA bir ilköðretim okulunda çýkan
yangýnda bir sýnýfta
maddî hasar meydana
geldi. Neden çýktýðý henüz bilinmeyen yangýnla ilgili soruþturma baþlatýldý. Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Þahin Yýlmaz Ýlköðretim Okulu’nun 3.
katýnda henüz belirlenemeyen bir sebepten
yangýn çýktý. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay
yerine gelen Bursa Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý’na
baðlý ekiplerin müdahale ettiði yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Yangýnda bir sýnýftaki eþyalar kullanýlmaz
hale geldi. Olayla ilgili
soruþturma baþlatýldý.
Bursa / cihan
20 ton kaçak
mazot ele geçirildi
OSMANÝYE’DE jandarma ve polis ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda 20 ton kaçak mazot ele geçirildi.
Bahçe otoyolu giþelerinde terk edilmiþ halde
bulunan kamyondaki
mazota el konuldu. Operasyonda 2 kiþi gözaltýna alýndý. Bölgede yapýlan incelemede suçta
kullanýlan vana, boru anahtarý, su borusu, T aparat, tapa ve boru kelepçesi ele geçirildi. Petrol boru hatlarýnda yapýlan araþtýrmada ise petrolün, Düziçi ilçesi sýnýrlarýndaki Batman-Dörtyol petrol boru hattýna
vana takýlmak suretiyle
çalýndýðý tesbit edildi.
Osmaniye / cihan
KÂZIM GÜLEÇYÜZ
[email protected]
eçtiðimiz Nisan ayýnda Taraf gazetesinde
çýkan ve Millî Güvenlik dersi veren subaylarýn öðrencilerle velilerini fiþlediklerini
duyuran haber sonrasýnda, Yeni Asya olarak
farklý boyutlarýyla konunun üzerine gittik.
Önce “Kaldýrýn bu dersi” çaðrýsý yaptýk. Ardýndan “Militarist eðitime hayýr” dedik. Ertesi
gün, bu dersin “darbe dönemi kalýntýsý” olduðunu hatýrlattýk. Bir sonraki gün de “Askerin ders
vermesi sakýncalý” tesbitini dikkatlere sunduk.
Aradan yaklaþýk beþ buçuk ay geçti.
Ve Ankara’da toplanan 18. Millî Eðitim Þûrâsýnda konu gündeme geldi. Dersin ya tamamen
kaldýrýlmasý veya diðer uygun dersler içinde eritilerek verilmesi ve ayrýca üniformalý subaylar
yerine sivil öðretmenlere devredilmesi gerektiði
yönünde konuþmalar yapýldý, teklifler sunuldu.
Sonuçta Genelkurmay temsilcisinin itirazlarý
ile o paralelde yapýlan bir-iki konuþmaya itibar
edilmeyip, ders müfredatýnýn gözden geçirilerek
yenilenmesi ve dersin branþ öðretmenleri tarafýndan verilmesi teklifi benimsenip kabul edildi.
Bu karar Yeni Asya’nýn teklifinin çok gerisinde. Ancak o istikamete doðru atýlmýþ bir adým.
Gerçi þu aþamada tavsiye olmaktan öteye de
gidemiyor. Uygulamaya yansýmasý için, Bakanlýðýn ve Talim Terbiye Kurulunun harekete geçerek, ilgili mevzuatý deðiþtirmeleri icab ediyor.
Özellikle de 1980’den beri yürürlükte olan 18
maddelik Millî Güvenlik Bilgisi Öðretim Yönetmeliðinin karar yönünde düzeltilmesi gerekiyor.
(Ki, yönetmelikle ilgili geniþ deðerlendirme ve
tahlillerimizi, 29.4.10 tarihli “Askerî cumhuriyet” ve ertesi gün çýkan “Halký kontrol tezgâhý”
baþlýklý yazýlarýmýzda yapmaya çalýþmýþtýk.)
Þimdi yapýlmasý gerekenlerden biri, bu yönetmelikle dersin her aþamasýnda Genelkurmay’a
verilen aktif müdahillik rolünün kaldýrýlmasý veya en azýndan asgarî düzeye indirilmesi ve sivil
öðretmenler kanalýyla dersin sivilleþtirilmesi.
Ve bu dersin, baþörtüsü yasaðýný imam hatip
okullarýna taþýmak için yoðun þekilde kullanýlmasý örneðinde de olduðu gibi, sivil hayata asker müdahalesinin aracý olmaktan çýkarýlmasý.
Ayrýca, çok daha önemli bir konu olarak, ders
müfredatý gözden geçirilip yenilenirken, millî
güvenlik adý altýnda baþtan sona resmî ideolojiyi
dayatan antidemokratik ve hukuk dýþý dogmalarýn—nasýl olacaksa—tamamen temizlenmesi.
Bu çerçevede, Millî Güvenlik Siyaset Belgesinde yapýldýðý ifade edilen ve MGK’da da uygun bulunduðu açýklanan deðiþikliklerin, dersteki içerik yenilenmesine yansýmasý beklenmeli.
Gerçi söz konusu deðiþikliklerin, þimdiye kadarki derin politika ve uygulamalarý ne ölçüde
deðiþtireceði hâlâ soru iþareti. Bu meyanda, söz
geliþi “irtica” kelimesini metinden çýkarýp yerine
yine muðlâk ve ard niyetli yorumlara açýk bir ifade olan “din istismarý” ibaresini koymak, yaþanan sýkýntýlarýn izalesine nasýl bir katký saðlar?
Cevabý, uygulama sürecinde göreceðiz.
Ama hepsi bir tarafa; içeriðinden ve öðretmenlerin niteliðinden baðýmsýz olarak, liselerde
Mil lî Gü ven lik a dý al týn da bir ders o kut ma yý
sürdürmek için makul ve mantýklý gerekçeler
bulmanýn giderek zorlaþtýðý bir süreci yaþýyoruz.
Onun için, bu dersi kaldýrmak yerine içeriðini—nasýl olacaðýný ve iþe yarayýp yaramayacaðýný henüz bilmediðimiz—deðiþikliklerle rötuþlayýp yola devam etmek, idare-i maslahatçý, palyatif, geçici bir “çözüm” olmaktan öteye gitmez.
Orada da köklü bir çözüme ihtiyaç var.
Baþtan sona problemli muhtevasý ile neþter
beklemeye devam eden, ama izleyebildiðimiz
kadarýyla Eðitim Þûrâsýnda kimsenin gündeme
getirmediði Ýnkýlâp Tarihi dersinde olduðu gibi.
***
CHP’deki geliþmeler, parti açýsýndan kritik bir
yol ayrýmýna iþaret ediyor. Kýzýþan mücadeleyi
Sav’ýn temsil ettiði katý Kemalist çizgi mi, yoksa
Kýlýçdaroðlu’nun seslendirdiði mutedil tavýr mý
kazanacak? Yakýnda belli olur. Hayýrlýsý, diyelim.
G
SiyahMaviKýrmýzýSarý
4
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
HA­BER
FARK
Sav krizi yine
hac mevsimine
denk geldi!
FARUK ÇAKIR
[email protected]
um­hu­ri­yet­ Halk­ Par­ti­si’nde­ þim­di­ye­ ka­dar
þa­hit­ o­lun­ma­yan­ bü­yük­lük­te­ bir­ kriz­ ve
kav­ga­ ya­þa­ný­yor.­ Ge­nel­ Baþ­kan­ Ke­mal­ Ký­lýç­da­roð­lu­i­le,­u­zun­yýl­lar­par­ti­nin­Ge­nel­Sek­re­ter­li­ði­ni­ ya­pan­ Ön­der­ Sav­ a­ra­sýn­da­ yum­ruk­lu
kav­ga­lar­da­söy­len­me­ye­cek­söz­ler­sar­fe­dil­di.
CHP,­ baþ­ka­ par­ti­le­re­ ben­ze­mez.­ Es­ki­den­ be­ri
he­men­her­kon­gre­si­‘kav­ga’lý­o­lur.­A­ma­bu­de­fa­ki­ ‘kav­ga’­ çok­ da­ha­ de­rin­ ne­ti­ce­ler­ do­ðu­ra­cak
gi­bi­gö­rü­nü­yor.
El­bet­te­par­ti­de­ki­kav­ga­ye­ni­baþ­la­ma­dý.­Bel­ki­de
ay­lar­dan­be­ri­de­vam­e­den­iç­çe­kiþ­me,­ön­ce­ki­gün
ni­ha­yet­sak­la­na­maz­ha­le­gel­di.­Par­ti­de­ay­ný­an­da
i­ki­ay­rý­top­lan­tý,­i­ki­ay­rý­‘li­der­lik’­i­lâ­ný­ya­þan­dý.­Ha­di­se­le­ri­ ‘u­zak­tan’­ iz­le­yen­ler­ o­la­rak­ CHP’nin­ i­çi­ne
düþ­tü­ðü­du­rum­bi­zi­doð­ru­dan­il­gi­len­dir­mez.­Fa­kat­bu­kav­ga­nýn­sý­ra­dan­bir­kol­tuk­ve­kon­ge­kav­ga­sý­ol­ma­dý­ðý­da­a­kýl­da­tu­tul­ma­lý­dýr.
Kav­ga­nýn­pat­lak­ver­di­ði­gü­nün­ak­þa­mý­ko­nu­yu
de­ðer­len­di­ren­ler­ doð­ru­ teþ­his­ler­de­ bu­lun­du­lar.
Bun­lar­dan­ bi­ri­ de­ CHP­ Ýs­tan­bul­ Ýl­ Baþ­ka­ný­ Ber­han­Þim­þek­ol­du.­NTV’nin­ya­yý­ný­na­ka­tý­lan­Þim­þek,­bu­kav­ga­nýn­CHP’yi­ye­re­ser­di­ðin­den­ya­kýn­dý.­ Þim­þek,­ el­bet­te­ bu­ ke­li­me­yi­ kul­lan­ma­dý;­ a­ma
að­la­mak­lý­se­siy­le­söy­le­dik­le­ri­bu­an­la­ma­gel­di.­
Doð­ru­dur,­bu­iç­kav­ga­CHP’ye­ge­ri­ka­zan­ma­sý
çok­ zor­ o­lan­ yük­sek­ nis­bet­te­ bir­ oy­ kay­bet­tir­miþ­tir.­ Pe­ki­ CHP’nin­ bu­ du­ru­ma­ düþ­me­si­ te­sa­düf­o­la­bi­lir­mi?­Ka­na­a­ti­miz­ce­bu­du­rum­te­sa­düf
de­ðil,­ yýl­lar­dan­ be­ri­ bi­ri­ken­ ‘ah’la­rýn­ ne­ti­ce­si­dir.
CHP­ u­zun­ yýl­lar­ Tür­ki­ye’yi­ yö­ne­ten­ ‘tek­ par­ti’dir,­ a­ma­ ö­te­ yan­dan­ da­ mil­let­ ek­se­ri­ye­tin­den
“ah­ a­lan­ par­ti”dir.­ CHP,­ Tür­ki­ye’yi­ i­da­re­ et­ti­ði
‘tek­par­ti’­gün­le­rin­den­bu­ya­na­bu­mil­le­te­yap­tý­ðý
yan­lýþ­la­rýn,­ hak­sýz­lýk­la­rýn,­ a­da­let­siz­lik­le­rin­ ve
bas­ký­la­rýn­‘ah’ýn­dan­kur­tu­la­ma­mýþ­týr.
CHP’de­ki­ bü­yük­ kav­ga­ ve­ çe­kiþ­me­nin­ ‘mev­si­mi’­ de­ dik­kat­ çe­ki­ci­dir.­ 2­ yýl­ ön­ce­ de­ hac­ mev­si­min­de,­ CHP­ ve­ Sav­ tar­týþ­ma­la­rý­ ya­þan­mýþ­tý.­ Ýl­gi­li
ha­be­ri­ ha­týr­la­mak­ ve­ ha­týr­lat­mak­ta­ fay­da­ var:
“CHP­ Ge­nel­ Sek­re­te­ri­ Ön­der­ Sav,­ ka­týl­dý­ðý­ bir
prog­ram­da,­ hac­ i­ba­de­ti­ ve­ Pey­gam­be­ri­miz­ hak­kýn­da­ say­gý­sýz­ i­fa­de­ler­ kul­lan­dý.­ An­ka­ra­ El­ma­dað
il­çe­si­nin­ CHP’li­ be­le­di­ye­ baþ­ka­ný­ný­ zi­ya­ret­ e­den
Sav,­bu­sý­ra­da­par­ti­li­bir­va­tan­daþ­la­il­ginç­bir­di­ya­lo­ða­ gi­riþ­ti.­ 80­ ya­þýn­da­ki­ Mus­ta­fa­ Ü­nal’ýn,­ hac­ca
git­mek­is­te­di­ði­ni­söy­le­me­si­ü­ze­ri­ne­Sav,­‘Boþ­ver,
A­rap­la­ra­ pa­ra­ kap­týr­ma’­ de­di.­ An­cak­ Ü­nal,­ ya­þý­nýn­80’e­gel­di­ði­ni,­bir­a­ya­ðý­nýn­çu­kur­da­ol­du­ðu­nu
i­fa­de­ e­de­rek­ ni­ye­tin­de­ki­ cid­di­ye­te­ dik­kat­ çek­ti.
Sav­i­se­‘Ba­kar­sýn­Mu­ham­med­se­ni­bý­rak­maz,­sen
yi­ne­þey­yap­ma’­söz­le­riy­le­kar­þý­lýk­ver­di.­Ne­di­ye­ce­ði­ni­þa­þý­ran­Ü­nal,­ça­re­yi­Ön­der­Sav’ýn­ya­nýn­dan
u­zak­laþ­mak­ta­bul­du.”­(Za­man,­17­Ma­yýs­2008)
Sav’ýn­ o­ gün­kü­ söz­le­ri­ bü­yük­ tep­ki­ çek­miþ­ ve
bir­haf­ta­bo­yun­ca­med­ya­ö­nü­ne­çý­ka­ma­mýþ­tý.­Bu­gün­ ya­þa­nan­ kav­ga­ ve­ tar­týþ­ma­nýn­ ‘hac­ mev­si­mi’ne­denk­gel­me­si­te­va­fuk­o­la­rak­gö­rü­le­mez­mi?
CHP­ bu­ kav­ga­ i­le­ öy­le­ bir­ ya­ra­ al­dý­ ki,­ ta­raf­lar­dan­ bi­ri­ par­ti­den­ ta­ma­men­ u­zak­laþ­mýþ­ ol­sa
bi­le­bu­ya­ra­nýn­ka­pan­ma­sý­ko­lay­de­ðil.
Ta­raf­lar­‘suç’u­bir­bir­le­ri­ne­at­mak­ye­ri­ne;­“Biz
bu­hal­le­re­na­sýl­düþ­tük?”­so­ru­su­nu­so­ra­rak­mil­let­le­ve­mil­le­tin­de­ðer­le­riy­le­ba­rýþ­ma­yý­gün­dem­le­ri­ne­al­sa­i­yi­e­der­ler...
C
TAZÝYE
Muhterem kardeþimiz Kemal Öge'nin aðabeyi
Recai Öge
'nin
vefatýný teesürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet,
kardeþimiz ve ailesine taziyetlerimizi sunarýz.
ADANA YENÝ ASYA
OKUYUCULARI
TAZÝYE VE GEÇMÝÞ OLSUN
Muhterem aðabeyimiz, Yönetim Kurulu üyemiz
Þükrü Bulut'un, erken doðumla dünyaya gelen oðlu
M. Abdullah Said'in
vefatýný teessürle öðrendik. Minik yavruya, ahirette
anne-babasýna þefaatçi olmasýný niyaz ederek,
Allah'tan rahmet diliyor;
Bulut ailesine taziyetlerimizi sunuyoruz.
Ayrýca hastanede tedavisi devam eden
Nuray Bulut
Hanýmefendiye geçmiþ olsun diyor,
Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar niyaz ediyoruz.
Mustafa Reþat Erdem ve Meltem Erdem
Sorunlarý çözemezsek
kurultaya gideriz
CHP Ge­nel­Sek­re­te­ri­ve­Par­ti­Söz­cü­sü cek­si­niz­bir­kaç­gü­ne­ka­dar­he­men
Sü­heyl­Ba­tum,­par­ti­de­ye­ni­MYK’nýn çö­zü­le­cek’’­ce­va­bý­ný­ver­di.
Ba­tum,­Ge­nel­Baþ­kan­bun­dan­son­se­çil­di­ði­ni­ve­hu­kuk­sal­so­run­ol­ma­dý­ðý­ný­be­lir­te­rek,­‘’Me­rak­et­me­yin­bir­- ra­par­ti­mec­li­siy­le­na­sýl­ça­lý­þa­cak?­Bir
kaç­gün­i­çin­de­her­þey­o­la­ða­na­dö­ne­- se­çim­li­kon­gre­ye­git­mek­ge­re­kir­mi?’’
cek­tir.­So­run­la­rý­çö­ze­mez­sek­ku­rul­- yö­nün­de­ki­so­ru­ü­ze­ri­ne­de,­þun­la­rý
söy­le­di:­‘’O­la­bi­lir.­E­ðer­an­laþ­ma­ol­ta­ya­gi­de­riz’’­de­di.
Par­ti­ge­nel­mer­ke­zi­ne­ge­li­þin­de maz­sa­o­la­bi­lir.­A­ma­ben­Par­ti­mec­li­si
CHP’de­ki­ye­ni­o­lu­þum­la­il­gi­li­so­ru­lar ü­ye­le­riy­le­de­Ge­nel­Baþ­ka­nýn­ko­nu­þa­ca­ðý­ný­ve­par­ti­mec­ü­ze­ri­ne­Ba­tum,­‘’Za­li­si­ü­ye­le­ri­nin­de­hu­ten­ye­ni­MYK­se­çil­di.
kuk­sal­du­ru­mu­an­la­Ar­týk­on­da­hu­kuk­sal
dýk­tan,­öð­ren­dik­ten
bir­so­run­yok.­Bir­kaç
son­ra­bir­so­run­çýk­gün­i­çin­de­de­me­rak
ma­
ya­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­et­me­yin­her­þey­o­la­ða­yo­rum.­Bir­so­run­çý­na­dö­ne­cek­tir’’­de­di.
kar­s a­ta­b ii­ki­bi­z im
Ba­tum,­‘’Na­sýl­bir­çö­ya­tý­ðý­mýz,­he­pi­mi­zin
züm­bu­lu­na­bi­lir?­Yar­is­te­di­ði­CHP’nin­ar­týk
gý­t ay­ Cum­h u­r i­y et
dý­þ a­r ý­y a­ e­n er­j i­s i­n i
Baþ­sav­cý­lý­ðý’ndan­ge­le­gös­te­ren,­ar­týk­ik­ti­da­cek­bir­ce­vap­mý­bek­CHP Genel Sekreteri ve Parti
ra­yü­rü­dü­ðü­nü­bel­li
len­mek­te­dir?’’­so­ru­su
Sözcüsü Süheyl Batum
e­den,­in­san­la­ra­gü­ven
ü­z e­r i­n e­ de,­ ‘’Ha­y ýr.
Za­ten­hu­ku­ken­bir­prob­lem­yok.­Tü­- ve­ren­bir­par­ti­ol­ma­sý.­Bi­zim­ar­týk­i­çe­ri­de­bir­ta­kým­ça­týþ­ma­lar­la­za­man
zük­çok­a­çýk.­Yar­gý­tay­Cum­hu­ri­yet­
Baþ­sav­cý­lý­ðý­bu­ko­nu­da­par­ti­le­rin öl­dür­me­me­miz­la­zým.­E­ðer­ba­kar­sý­tü­zük­le­re­uy­gun­dav­ran­ma­sý­ný­te­mel nýz­bu­ça­týþ­ma­gö­rün­tü­sü­de­vam­e­a­lan­ve­o­nu­de­net­le­yen­bir­ku­rum. der­se­ta­bii­ki­ku­rul­ta­ya­gi­de­riz.­So­O­nun­ya­zý­la­rý­a­çýk.­Do­la­yý­sýy­la­hu­kuk nuç­ta­ku­rul­tay,­en­yük­sek­ka­rar­or­ga­a­çý­sýn­dan­bir­so­run­yok.­A­ma­gö­re­- ný­o­la­rak­çö­zer­i­þi.’’­Ankara / aa
KCK Dâvâsýnda
yine “Kürtçe
savunma”
gerginliði
KILIÇDAROÐLU: CHP’NÝN
EKSENÝ BELLÝDÝR
CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, yeni MYK’yla
gerçekleþtirdiði toplantý öncesinde partililere seslenerek,
“CHP’nin ekseni, yolu bellidir. Laik, demokratik, sosyal
hukuk devleti ve çaðdaþ uygarlýktýr. Ve CHP’nin yeri
halkýn kucaðýdýr” dedi. Kýlýçdaroðlu, ‘’yeni CHP’’ sözüyle
CHP’nin yeni yönetimini ifade ettiðini belirterek, ‘’Bu
yönetim halktan yana yönetimdir, bu yönetim korkulara
karþý direnen, özgürlükçü bir yönetimdir. Özgürlüðü
getiren bir yönetimdir’’ dedi.
SAV, BAÞSAVCILIÐA
BAÞVURDU
CHP’LÝ Önder Sav’ýn sekreteri, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýlýðýna gelerek, bir dilekçe verdi. Sav, önceki
gün yaptýðý açýklamada Parti Meclisi’nin toplandýðýný
ve tüzük kurultayý yönünde karar aldýðýný, bu kararýn
da Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýða bildirileceðini
kay det miþ ti. Bu a ra da, CHP’de ön ce ki gün Ön der
Sav’ýn da katýldýðý Parti Meclisi’nde (PM), olaðanüstü
tüzük kurultayý yapýlmasý için imza veren bazý üyelerin
imzasýný çektiði öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, CHP Sivas Milletvekili ve PM üyesi Malik Ecder Özdemir, yaptýðý yazýlý açýklamada, ‘’PM’de toplanan imzalarýn amacýný aþtýðýný ve bu durumun hem partisi hem de Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu’nu yýpratacaðýna inandýðý için’’ imzasýný geri çektiðini bildirdi. Ankara / aa
KOBÝDER Baþkaný Özgenç, "Zorunlu eðitimin 8 yýla çýkmasýndan sonra çýrak bulunamaz hale geldi. Dolayýsýyla KOBÝ'lerde ve iþletmelerde bunun eksikliði fazlasýyla hissediliyor" dedi.
5 artý 3 sistemine
bir an önce geçilmeli
KOBÝDER BAÞKANI: 8 YILLIK ZORUNLU EÐÝTÝM ÇIRAKLIK KÜLTÜRÜNÜ YOK EDÝYOR.
ZORUNLU EÐÝTÝMÝN KADEMELÝ OLARAK 5+3 SÝSTEMÝNE DÖNDÜRÜLMESÝ GEREKÝYOR.
KÜÇÜK ve­Or­ta­Bü­yük­lük­te­ki­Ýþ­let­me­ler
Der­ne­ði­(KO­BÝ­DER)­ Baþ­ka­ný­Nu­ret­tin
Öz­genç,­zo­run­lu­e­ði­ti­min­ka­de­me­li­o­la­rak­5+3­sis­te­mi­ne­dön­dü­rül­me­si­ge­rek­ti­ði­ni­i­fa­de­et­ti.­Öz­genç,­yap­tý­ðý­ya­zý­lý­a­çýk­la­ma­da,­Türk­in­sa­ný­nýn­ge­liþ­ti­ril­me­si,
ha­yat­ka­li­te­si­nin­ar­tý­rýl­ma­sý­ve­sür­dü­rül­me­si­i­çin­Türk­e­ði­tim­sis­te­mi­nin­Av­ru­pa
ül­ke­le­rin­de­ki­e­ði­tim­sis­te­mi­gi­bi­ol­ma­sý
ge­rek­ti­ði­ni­be­lirt­ti.­­A­na­he­de­fin,­is­tik­rar­lý­bü­yü­yen,­böl­ge­sel­ve­kü­re­sel­öl­çek­te
re­ka­bet­gü­cü­ne­sa­hip,­li­der­bir­Tür­ki­ye
o­luþ­tu­ra­bil­mek­ve­ni­te­lik­li­ve­do­na­ným­lý
genç­le­rin­ye­tiþ­ti­ril­me­si­i­çin­uy­gun­e­ði­tim
sis­tem­le­ri­ni­sað­la­ya­bil­mek­ol­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ne­i­þa­ret­e­den­Öz­genç,­þim­di­ki­genç­le­rin­i­þe­e­ðil­me­di­ði­ni,­çün­kü­zo­run­lu­e­ði­ti­min­8­yýl­ol­ma­sýn­dan­do­la­yý­ço­cu­ðun
kon­trol­e­di­le­me­di­ði­ni­kay­det­ti.­Öz­genç,
þu­an­da­te­mel­den­çý­rak­ye­tiþ­me­di­ði­ni
be­lir­te­rek,­þun­la­rý­kay­det­ti:
‘’Mil­lî­e­ði­tim­sis­te­mi­mi­zin­ge­liþ­ti­ril­me­si­ne­ve­e­ði­ti­min­tüm­ni­te­li­ði­nin­yük­sel­til­me­si­ne­bü­yük­kat­ký­lar­sað­la­ya­cak­o­lan
18.­Mil­lî­E­ði­tim­Þu­ra­sý’nda­çý­rak­ye­ti­þe­bil­me­si­ne­im­kan­sað­la­ya­bil­mek­i­çin­zo­run­lu­e­ði­tim­ka­de­me­li­o­la­rak­5+3­sis­te­mi­ne­dön­dü­rül­me­li­dir.­Çün­kü­zo­run­lu
e­ði­ti­min­8­yý­la­çýk­ma­sýn­dan­son­ra­çý­rak
bu­lu­na­maz­ha­le­gel­di.­Do­la­yý­sýy­la­KO­BÝ’ler­de­ve­iþ­let­me­ler­de­bu­nun­ek­sik­li­ði
faz­la­sýy­la­his­se­di­li­yor.­14-15­ya­þýn­da­il­köð­re­ti­mi­bi­ti­ren,­e­lin­de­bir­be­ce­ri­si­ol­ma­yan­bir­genç,­mes­lek­sa­hi­bi­o­la­bil­me­si
i­çin­bir­us­ta­nýn­ya­ný­na­git­ti­ðin­de­ya­þý­nýn
ver­miþ­ol­du­ðu­du­rum­dan­do­la­yý­ve­ri­len
iþ­le­ri­yap­ma­da­es­nek­dav­ran­mý­yor­ve­a­lýn­gan­lýk­gös­te­ri­yor.’’­­Ýstanbul / aa
ÇIRAKLIK BÝTÝRÝLDÝ
ÖZGENÇ, 8 yýllýk zorunlu eðitimin çýraklýk kültürünü yok ettiðini ve kendilerine göre bu sistemin 5+3 þeklinde olmasý gerektiði ifade ederek,
hükümetin, katsayý adaletsizliði konusunda
gösterdiði kararlýlýðý 8 yýllýk zorunlu eðitim olmak üzere eðitimin önündeki diðer bütün engellerin kaldýrýlmasý hususunda da göstermesi
gerektiðini dile getirdi. Özgenç, ‘’8 yýllýk kesintisiz eðitim çýraklýk kültürünü adeta bitirmiþtir.
Mevcut eðitim bir an önce kaldýrýlmalýdýr. 18.
Millî Eðitim Þurasý’nda, zorunlu eðitim süresinin
lise dahil 13 yýla çýkarýlmasý bize göre de eðitimli
bireylerin yetiþmesi açýsýndan olumlu bir görüþtür. Lakin tüm bunlar konuþulurken ilköðretim
okullarýnda zorunlu eðitimin eskisi gibi 5+3 þeklinde kademeli olmasý önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda hayata geçirilmelidir’’ dedi.
AB hakkýmýzdan taviz vermeyiz
DEVLET Ba­ka­ný­ve­Baþ­ba­kan­Yar­dým­cý­sý­A­li­Ba­ba­can,
AB’nin­Tür­ki­ye­i­çin­bir­hak­ol­du­ðu­nu­be­lir­te­rek,
‘’1959’dan­bu­ya­na­de­vam­e­den,­mük­te­se­ba­tý­o­lan­ko­nu­dur.­Bu­ko­nu­da­ta­viz­ver­me­ye­ce­ðiz’’­de­di.­Ba­ba­can,
The­E­co­no­mist­ta­ra­fýn­dan­dü­zen­le­nen­‘’De­ði­þim­Sü­re­cin­de­Tür­ki­ye-Türk­Hü­kü­me­tiy­le­18.­Yu­var­lak­Ma­sa
Top­lan­tý­sý’’nda­yap­tý­ðý­ko­nuþ­ma­da,­2002’den­bu­ya­na
Tür­ki­ye’nin­kay­det­ti­ði­ge­liþ­me­le­re­de­ðin­di.­Hü­kü­me­tin­ku­rul­du­ðu­ilk­dö­nem­den­i­ti­ba­ren­AB­sü­re­ci­ni­Tür­ki­ye’de­en­i­le­ri­gö­tü­ren­ik­ti­dar­ol­duk­la­rý­ný­be­lir­ten­Ba­-
ba­can,­þöy­le­de­vam­et­ti:­‘’Her­ne­ka­dar­AB­ta­ra­fýn­da
so­run­lar­ol­sa­da,­AB’de­cid­di­sý­kýn­tý­lar­ya­þan­sa­da,
AB’de­ya­þa­nan­sý­kýn­tý­lar­dö­nüp­do­la­þýp­Tür­ki­ye’nin
AB­sü­re­ci­ne­o­lum­suz­et­ki­yap­sa­da­biz­bu­ka­rar­lý­ðý­mý­zý
ay­nen­de­vam­et­ti­ri­yo­ruz­ve­sü­re­cin­ra­yýn­da­git­me­si,­i­ler­le­me­si­i­çin­de­a­za­mi­ça­ba­gös­te­ri­yo­ruz.­Tür­ki­ye­þöy­le­bir­ken­di­li­ðin­den­vaz­geç­se’­di­ye­dü­þü­nen­AB’de­çev­re­ler­var­dýr.­A­ma­bu­ol­ma­ya­cak.­Bu­bi­zim­i­çin­bir­hak­týr.­1959’dan­bu­ya­na­de­vam­e­den,­mük­te­se­ba­tý­o­lan
ko­nu­dur.­Bu­ko­nu­da­ta­viz­ver­me­ye­ce­ðiz.’’­Ýstanbul / aa
TERÖR ör­gü­tü­PKK’nýn­þe­hir­ya­pý­lan­ma­sý­ol­du­ðu­id­di­a­e­di­len­‘’Kür­dis­tan­Top­lu­luk­lar­Bir­li­ði/Tür­ki­ye­Mec­li­si­(KCK/TM)’’­ i­le­il­gi­li­dâ­vâ­nýn­du­ruþ­ma­sýn­da,­sa­nýk­la­rýn­Kürt­çe­sa­vun­ma
ta­le­bin­de­ki­ýs­ra­rý­ger­gin­li­ðe­se­bep­ol­du.­Di­yar­ba­kýr­6.­A­ðýr­Ce­za­Mah­ke­me­sin­de­gö­rü­len­du­ruþ­ma­ya­101­tu­tuk­lu­sa­nýk­ka­týl­dý.­Du­ruþ­ma­ya
3­tu­tuk­lu­sa­nýk­i­le­tu­tuk­suz­yar­gý­la­nan­sa­nýk­lar
ka­týl­ma­dý.­Du­ruþ­ma­da­söz­a­lan­sa­nýk­lar­dan
Bay­ram­Al­tun,­ha­zýr­la­dý­ðý­30­say­fa­lýk­sa­vun­ma­yý­Kürt­çe­o­ku­ma­ya­baþ­la­dý.­Du­ru­ma­mü­da­ha­le
e­den­Mah­ke­me­Baþ­ka­ný­Men­de­res­Yýl­maz,­da­ha­ön­ce­ki­du­ruþ­ma­da­ta­le­bin­red­di­ko­nu­sun­da
ka­rar­ve­ril­di­ði­ni­be­lir­te­rek,­ge­rek­çe­si­ni­an­lat­tý.
Yýl­maz,­sa­nýk­la­rýn­Kürt­çe­sa­vun­ma­ta­le­bi­nin
Av­ru­pa­Ýn­san­Hak­la­rý­Söz­leþ­me­si’nin­6/e­mad­de­si­i­le­Ce­za­Mu­ha­ke­me­le­ri­Ka­nu­nu’nun
(CMK)­202/1.­mad­de­si­ge­rek­çe­gös­te­ri­le­rek
red­de­dil­di­ði­ni­ha­týr­lat­tý.­Türk­çe­bil­di­ði­hal­de
sa­vun­ma­sý­ný­Kürt­çe­yap­mak­is­te­yen­sa­nýk­la­ra
ter­cü­man­a­tan­ma­sý­nýn­müm­kün­o­la­ma­ya­ca­ðý­ný­be­lir­ten­Yýl­maz,­‘’Türk­çe­bi­len­sa­nýk­la­rýn
Kürt­çe­sa­vun­ma­ýs­ra­rý­yar­gý­la­ma­nýn­u­za­ma­sý­na
ne­den­o­lur.­Bu­sa­nýk­la­rýn­ya­ra­rý­na­de­ðil­dir.
Mah­ke­me,­sa­nýk­la­rýn­sa­vun­ma­hak­ký­ný­ký­sýt­la­ma­mak­ta­dýr.­Bu­hu­sus­ta­sa­nýk­lar­ve­a­vu­kat­la­rýn­ýs­ra­rý­fark­lý­bir­a­maç­ta­þý­mak­ta­dýr.’’­de­di.
Söz­a­lan­sa­nýk­Al­tun,­ha­zýr­la­dý­ðý­sa­vun­ma­yý­ye­ni­den­Kürt­çe­o­ku­ma­ya­ça­lý­þýn­ca,­Mah­ke­me
Baþ­ka­ný­Yýl­maz,­‘’An­la­þýl­ma­yan­bir­dil­le­ya­pýl­dý­ðý’’­ge­rek­çe­siy­le­mik­ro­fo­nun­se­si­nin­ke­sil­me­si
ta­li­ma­tý­ný­ver­di.­Bu­nun­ü­ze­ri­ne­sa­nýk­lar­dan
Ra­ma­zan­Mor­koç,­mah­ke­me­he­ye­ti­ne,­‘’Bir
hal­kýn­di­li­ne­ha­ka­ret­e­de­mez­si­niz’’­de­di.­Baþ­kan­Yýl­maz,­sa­nýk­Mor­koç’un­du­ruþ­ma­sa­lo­nun­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­na­ka­rar­ver­di.­Mor­koç,
jan­dar­ma­gö­rev­li­le­rin­ce­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­dý.­Di­ðer­sa­nýk­lar­da­­‘’O­za­man­bi­zi­de­sa­lon­dan­çý­ka­rýn’’­di­ye­rek­ka­ra­ra­al­kýþ­lar­la­tep­ki­gös­ter­di.
Mah­ke­me­Baþ­ka­ný­Yýl­maz,­bü­tün­sa­nýk­la­rýn­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­ta­li­ma­tý­ný­ver­di.­An­cak­sa­nýk­lar­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­ma­dan­söz­a­lan­sa­nýk­a­vu­kat­la­rýn­dan­Ta­hir­El­çi,­mah­ke­me­nin­ka­ra­rý­nýn­hu­ku­ka­uy­gun­ol­ma­dý­ðý­ný­i­le­ri­sü­re­rek,­‘’Sa­nýk­la­rýn­sa­lon­dan­çý­ka­rýl­ma­sý­ta­li­ma­tý­i­se­a­pay­rý
bir­hu­kuk­suz­luk­tur.­Mah­ke­me­nin­bu­key­fi­tu­tu­mun­dan­ge­ri­dön­me­si­ni­ta­lep­e­di­yo­ruz.­Ka­ra­rý­nýz­ger­gin­li­ði­yol­a­ça­cak­týr’’­de­di.­Sa­nýk­a­vu­kat­la­rýn­dan­Se­lim­Ok­çu­oð­lu­da­ta­lep­le­ri­nin
ter­cü­man­a­tan­ma­sý­ta­le­bi­ol­ma­dý­ðý­ný,­Lo­zan
Ant­laþ­ma­sý­nýn­ta­ný­dý­ðý­bir­hak­kýn­kul­la­ný­mý­na
da­ir­ol­du­ðu­nu­sa­vun­du.­­Diyarbakýr / aa
Þahin: Askerler
resepsiyona
katýlsa iyi olurdu
TBMM Baþ­ka­ný­Meh­met­A­li­Þa­hin,­as­ker­le­rin
29­E­kim’de­Cum­hur­baþ­ka­ný­Ab­dul­lah­Gül­ta­ra­fýn­dan­Çan­ka­ya­Köþ­kü’nde­ve­ri­len­re­sep­si­yo­na­ka­týl­ma­ma­la­rý­na­i­liþ­kin­‘’Ka­týl­sa­lar­dý­çok­i­yi
o­lur­du”­de­di.­Þa­hin,­ön­ce­ki­gün­ve­fat­e­den­es­ki
mil­let­ve­ki­li­Meh­met­Ne­ca­ti­Ka­lay­cý­oð­lu­i­çin
TBMM’de­dü­zen­le­nen­tö­re­nin­ar­dýn­dan­ga­ze­te­ci­le­rin­so­ru­la­rý­ný­ce­vap­la­dý.­CHP’de­ya­þa­nan­la­ra­i­liþ­kin­her­han­gi­bir­de­ðer­len­dir­me­si­nin­o­lup­ol­ma­ya­ca­ðý­nýn­so­rul­ma­sý­ü­ze­ri­ne,­Þa­hin,
‘’A­na­mu­ha­le­fet­par­ti­mi­zin­iç­i­þi­o­la­rak­gö­rü­yo­rum.­Do­la­yý­sýy­la­bir­de­ðer­len­dir­me­yap­mak
doð­ru­ol­maz.­Bir­par­ti­mi­zin­iç­iþ­le­yi­þiy­le­il­gi­li
ge­liþ­me­ler­dir.­Par­ti­le­rin­iç­iþ­le­ri­ne­ka­rýþ­mak­gi­bi
bir­a­de­ti­miz­yok’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­Meh­met­A­li
Þa­hin,­‘’Çan­ka­ya­Köþ­kü’nde­ki­Cum­hu­ri­yet­re­sep­si­yo­nu­na­CHP’den­ve­TSK­Ko­mu­ta­ka­de­me­sin­den­ka­tý­lým­ol­ma­dý­ðý­nýn’’­söy­len­me­si­ü­ze­ri­ne,­þöy­le­ko­nuþ­tu:­­‘’Ka­týl­sa­lar­dý­çok­i­yi­o­lur­du.­Ka­týl­ma­mak­ken­di­tak­dir­le­ri­dir­a­ma­Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin­87.­ku­ru­luþ­yýl­dö­nü­mün­de,­cum­hu­run­ba­þý­o­lan­Cum­hur­baþ­ka­ný­mý­zýn­ver­miþ
ol­du­ðu­o­re­sep­si­yon­ve­si­le­siy­le­dâ­vet­li­her­ke­sin
bir­a­ra­da­ol­ma­sý,­sa­ný­yo­rum­çok­an­lam­lý­bir
me­saj­ve­kut­la­ma­o­lur­du­di­ye­dü­þü­nü­yo­rum.
Ýn­þal­lah­bun­dan­son­ra­ki­Cum­hu­ri­yet­Bay­ram­la­rýn­da­bu­bir­lik­te­li­ði­sað­la­rýz.’’­­­Ankara / aa
TAZÝYE
Personelimiz Sedat Serdar'ýn kayýnpederi
Ferhat Erikçi
'nin
vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret
diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.
y
5
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
HABER
Meslekten men cezasýna HSYK yolu
DAHA ÖNCE HAKLARINDA MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI VERÝLEN HAKÝM VE SAVCILAR, YARGI YOLUNA BAÞVURMADAN ÖNCE HSYK’YA BAÞVURARAK DURUMLARININ YENÝDEN DEÐERLENDÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEYEBÝLECEK.
Nükleer santrale
Japonlar da talip
DEVLET Bakaný Zafer Çaðlayan, Japon Toshiba firmasýnýn, Sinop’ta yapýlacak ikinci nükleer santralin yapýmýna
talip olduðunu bildirdi. Hong Kong, Çin ve Japonya’yý kapsayan Uzakdoðu gezisinin son duraðý olan Japonya’da temaslarda bulunan Çaðlayan, Tokyo’daki ilk gün temaslarýnýn ardýndan gazetecilere de bir deðerlendirme yaptý. Ziyareti kapsamýnda ilk olarak Toshiba Üst Yöneticisi (CEO)
Norio Sasaki ve Baþkan Yardýmcýsý Yasuharu Igarashi ile
görüþtüðünü anlatan Çaðlayan, Toshiba’nýn nükleer santralle ilgilendiðini söyledi. Toshiba’nýn Sinop’ta inþa edilecek ikinci nükleer santralin yaný sýra nükleer enerji güvenliðiyle ilgili talebinin olduðunu belirten Çaðlayan, þöyle devam etti: ‘’Türkiye, nükleer santral konusunda çok zaman
kaybetti. Ýlk nükleer santral iþimizi Ruslarla baþlattýk. Bu,
Türkiye için son derece hayýrlý bir iþ olmuþtur. Ýkinci nükleer
santralle pek çok firma yakýndan ilgileniyor. Uzakdoðu ziyaretinden önce biliyorsunuz ABD ve Kanada’daydým. Gittiðim her yerde iþadamlarý, benimle nükleer santralle ilgili
görüþmeler yaptýlar. Amerika’da, Kanada’da, Çin’de iþadamlarý bu yönde görüþmelerde bulundular. Sadece Japonlar deðil, Amerikan, Kanada, Çin ve Hong Kong firmalarý da nükleer santralle çok ilgililer. Bu konuda teklif vermek istiyorlar. Toshiba yöneticileri de, nükleer santral iþine
girmek istediklerini bana ifade ettiler.” Tokyo / aa
‘’Dur'' ihtarýna uymadý,
1 askeri þehit etti
n VAN’IN Muradiye ilçesine baðlý Ünseli
beldesinde yol kontrolü yapan Jandarma
ekiplerinin ‘’dur’’ ihtarýna uymayan sürücünün kullandýðý otomobilin çarptýðý asker
þehit oldu. Alýnan bilgiye göre, gece, VanAðrý kara yolunun 85. kilometresindeki
Muradiye ilçesine baðlý Ünsel beldesinde
yol kontrollerini sürdüren Ünseli Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri, sürücüsünün kimliði ve plâkasý belirlenemeyen otomobile ‘’dur’’ ihtarýnda bulundu. Ýhtara
uymayan sürücü, hýzla kontrol noktasýndan geçtiði esnada yolda üzerinde bulunan
er Ayhan Coþkun’a çarptý. Van Asker Hastanesine kaldýrýlan Coþkun, yapýlan müdahaleye raðmen þehit oldu. Þehit er Coþkun’un cenazesinin, memleketi Tunceli’ye
gönderileceði öðrenildi. Van / aa
Fabrikada patlama:
6 iþçi yaralandý
n KOCAELÝ’NÝN Dilovasý ilçesinde vinç
imalatý yapýlan bir fabrikada meydana
gelen patlamada 6 iþçi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Demirciler Köyündeki
Vinçsan A.Þ’ye ait fabrikada bir vincin
boyanmasý sýrasýnda henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi. Patlama sýrasýnda boyanan vinçte bulunan
Cemal Türkcan ile vincin dýþýndaki Yusuf Acar, Nevzat Güllü, Ali Ýhsan Güç,
Fehmi Öz ve Murat Aðaç yaralandý. Yaralýlar, Darýca Farabi Devlet Hastanesine
kaldýrýldý. Kocaeli / aa
Medyada yabancý
payý artacak
n TBMM Anayasa Komisyonu’nda, RTÜK
Kanunu Tasarýsý içerisinde yer alan, medya
kuruluþlarýnda yabancý sermaye payýnýn, ödenmiþ sermayenin yüzde 50’sini geçemeyeceðini öngören 19. madde de kabul edildi.
MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, 19.
maddeyle ilgili verdiði deðiþiklik önergesi üzerinde yaptýðý konuþmada, medya kuruluþlarýnda yabancý sermaye payýnýn yüzde
50’ye yükseltilmesinin çeþitli sakýncalarý olacaðýný söyledi. Bal, ‘’Bu payýn yüzde 49’a
indirilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Kamuoyunu önemli oranlarda etkileme gücüne sahip bir sektörde yabancý sermayeye yüzde 50 ortaklýk vermek, insanlarýn
kendi kültürlerine, yaþam þekillerine yabancýlaþmasýna neden olabilir’’ dedi. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç da madde metninde yer alan ‘’yüzde 50’’ ifadesinin bir sistematik olduðunu,
bir anlayýþý temsil ettiðini ve bu sebeple
bütünlüðünün bozulmamasý gerektiðini
söyledi. Arýnç’ýn konuþmasýnýn ardýndan önerge ile yapýlmasý istenilen deðiþiklikler ayrý ayrý oylandý. Medya kuruluþlarýnda yabancý sermaye payýnýn ödenmiþ sermayenin yüzde 50’sini geçemeyeceðini öngören
19. madde, önerge doðrultusunda yapýlan
deðiþiklikle kabul edildi. Ankara / aa
ADALET Bakaný Sadullah Ergin, daha önce
haklarýnda meslekten çýkarma (men) cezasý
verilen hakim ve savcýlarýn, yargý yoluna baþvurmadan önce HSYK’ya baþvurarak durumlarýnýn yeniden deðerlendirilmesini isteyebileceðini bildirdi.
TBMM Adalet Komisyonunda, Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Kanunu
Tasarýsýnýn görüþülmesine baþlandý. Tasarýyý komisyona sunan Bakan Ergin, 12
Eylülde halkoylamasýyla kabul edilen Anayasa deðiþikliðiyle, bir çok alanda reformlar gerçekleþtirdiklerini söyledi. Sadullah Ergin, tasarýnýn getirdiði yeni düzenlemeleri þöyle anlattý:
‘’lKurul, mahkemelerin baðýmsýzlýðý ile hakimlik ve savcýlýk teminatý esaslarýný gözeterek adalet, tarafsýzlýk, doðruluk, dürüstlük, tutarlýlýk, eþitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde görev yapacaktýr.
lSekreterya iþlerini yürütmek üzere kurula
baðlý bir Genel Sekreterlik kurulmaktadýr.
lKurul, baþkanlýk, Genel Kurul ve dairelerden oluþmaktadýr. Hakim ve savcýlarla ilgili
tüm iþlemler 7’þer üyeden oluþan daireler tarafýndan yürütülecek ve bu iþlemler sonucun-
da dairelerce verilen kararlara karþý yapýlan itirazlar ise Genel Kurul tarafýndan karara
baðlanacaktýr.
lYeni bir teftiþ kurulu oluþturulmakta ve
bu kurul HSYK’ya baðlanmaktadýr.
lAdalet Bakaný olan kurul baþkanýnýn yetkileri, Anayasa’da açýkça yazýlý hususlar dýþýnda önemli ölçüde sýnýrlandýrýlmaktadýr. Kurul
Baþkaný, dairelerin çalýþmalarýna katýlamayacak ve oy kullanamayacak; buna karþýn Genel
Kurulun tüm toplantýlarýna katýlabilecek ve
oy kullanabilecektir.
lBaþkan, yetkilerinden bir kýsmýný Baþkanvekiline devredebilecektir.
lGenel Sekreter hariç olmak üzere, hakim
ve savcý sýnýfýndan olup da kurulda görev yapacak olanlarýn tamamý Genel Kurul tarafýndan atanacaktýr.
lAdalet Bakanlýðý Müsteþarý, sadece dairelerden birisinde üye olarak görev yapacak, daire baþkaný ve baþkanvekili seçilemeyecektir.
lMüsteþarýn toplantýya katýlmamasý, dairenin toplanmasýna ve karar almasýna engel
olmayacaktýr.
EN AZ 15 ÜYE ÝLE TOPLANACAK
-22 üyeden oluþan Genel Kurul, en az 15 üyeyle toplanacak, en az 12 üyenin oyuyla karar alacaktýr.
-Genel Kurul kararlarýnýn yeniden incelenmesi istenebilecek, daire kararlarýna karþý ise
yeniden inceleme ve itiraz yoluna gidilebilecektir.
-Genel Kurulun ve dairelerin meslekten çýkarma cezasýna iliþkin kararlarýnýn da yanýnda, baþkaný tek
baþýna yaptýðý iþlemler ve aldýðý kararlara karþý da yargý mercilerine baþvurulabilecektir.
-Genel Kurulun herhalde, 12 üyeyle karar almasý benimsenmiþtir.
-Kurul üyelerinin, özlük iþleri ve haklarý bakýmýndan yargýtay daire baþkaný hakkýndaki hükümlere
tabi olmasý ilkesi getirildi.
-Daha önceden haklarýnda meslekten çýkarma cezasý verilenlere, yargý yoluna baþvurmadan
önce kurula baþvurarak durumlarýnýn yeniden deðerlendirilmesi yolu açýlmýþtýr.
Adalet Bakaný Ergin, tasarýyla yargý baðýmsýzlýðýnýn güçlendirildiðini, yargýnýn tarafsýzlýðýnýn geliþtirildiðini ve kurulun daha baðýmsýz bir yapýya kavuþturulduðunu bildirdi. Ankara / aa
Ergenekon’un beli
hâlâ kýrýlamadý
KÜRT AYDIN KEMAL BURKAY: TAKSÝM SALDIRISI, ERGENEKON'UN
AKTÝF HÜCRELERÝNÝN DEVREDE OLDUÐUNU GÖSTERÝYOR.
neðinin sýfýrlanamadýðýný ve onun PKK içindeki elini ise bilmeyenin olmadýðýný kaydetti.
Burkay, “Bunu Öcalan bile dile getirdi. Reþadiye ve Ýskenderun olaylarý, iç içe geçen
PKK-JÝTEM eylemleri henüz taze. Bu kesimlerin PKK içinde belli unsurlarý harekete
geçirmeleri hiç zor deðil. Bir baþka deyiþle,
diyalog ve barýþa karþý olan el hem devlet,
hem PKK içinde var” þeklinde konuþtu.
Bu ve buna benzer provokatif eylemleri
karþý nasýl hareket edilmesi gerektiði noktasýnda da görüþ belirten Burkay, bu tür provokasyonlarý düzenleyenlerin umutlarýný boþa çýkaracak aklýselim bir politika izlenmesi
gerektiðini vurguladý Burkay, “Silâhlarý karþýlýklý susturmak ve Kürt sorununun
çözümü içen diyalog ve barýþ sürecini daha kararlý biçimde sürdürmek” konusundaki çaðrýsýný da yineledi.
“ YUMUÞAMA VE DÝYALOG
Kürt halkýnýn, demokratikSÜRECÝ SABOTE EDÝLMEK
leþ
me
ve huzur noktasýnda bu süÝSTENDÝ”
rece verdiði güçlü destekle AKP
hükümetine ve ülkenin bütün deBUNU düzenleyenlerin, ne PKK’nýn
Kemal Burkay
mokratik, barýþsever güçlerine ösilah býrakmasýný, ne barýþý istediðinemli bir fýrsat sunduðunu aktani dile getiren Burkay, savaþýn sür“Eðer saf deðilsek, Ergenekon’un hâlâ geri- ran Kemal Burkay, “Bu fýrsat iyi deðerlendimesinde çýkarý olan, Kürt sorununun çözülim yaratýp süreci tersine çevirmek, Silivri rilmeli. Kürt sorununu ‘kelepir fiyatýna’ kamüne þiddetle karþý olan kesimlerin bu olayý
belâsýný atlatmak, kendisinden hesap soran- pamak için deðil, ama uygar ve çaðdaþ bigerçekleþtirdiðini söyledi. Kürt aydýn, “Bu
lardan hesap sormak için umut ve çabayý el- çimde, eþitlik temelinde çözmek için. Zaten
eylemin, Ergenekon’un hâlâ aktif olan hücden býraktýðýný düþünemeyiz.” diyen Burkay, baþka türlü bir çözüm mümkün deðil” diye
releri tarafýndan düzenlenmiþ olmasý bence
Ergenekon’un provokasyon düzenleme yete- konuþtu. Malmö / cihan
en büyük ihtimaldir” dedi.
KÜRT aydýn Kemal Burkay, Taksim’deki
kanlý saldýrýnýn Ergenekon’un aktif hücrelerinin devrede olduðunu gösterdiðini
söy le di. Ýsveç’te yaþayan Kemal Burkay,
Taksim’deki canlý bomba olayýyla ilgili olarak
tetikçi kim olursa olsun, nasýl bir kanaldan ve
hangi irade tarafýndan bu eyleme yöneltilmiþ
olursa olsun, bu eylemin bir provokasyon olduðundan kuþku duymadýðýný ifade etti, Burkay, “Eylemcinin kimliði saptandý. PKK’lý olduðu söyleniyor. PKK tarafýndan eðitilen
Devrimci Karargâh Örgütü mensubu olduðuna dair de bilgiler yansýdý. Bu kiþi PKK’lý
da olsa, Kandil’de PKK tarafýndan eðitilmiþ
baþka bir örgütün elemaný da olsa, kanýmca
durum deðiþmiyor. Belli ki bu kiþiyi o gün,
o saatte Taksim’e yönlendirenler yumuþama ve diyalog sürecini sabote
etmek istediler” diye konuþtu.
“Yeni anayasa için
‘Sivil Toplum
Meclisi’ oluþturulsun”
MAZLUM-DER GYK Üyesi Mehmet Alkýþ, geleceðin özgür ve demokratik Türkiye’sini inþa edecek yeni, sivil bir Anayasa
talebinden vazgeçmediklerini belirterek,
týkanan sürecin yeniden baþlamasý için sivil toplum örgütlerinin inisiyatif almasý
gerektiðini söyledi. Alkýþ, bunun için “Kurucu Meclis” gibi çalýþtýrýlacak þekilde geniþ katýlýmlý bir “Sivil Toplum Meclisi” oluþturma teklifinde bulundu. Alkýþ, yaptýðý
açýklamada, bütün sorunlarýn kaynaðýnda
“Darbe Anayasasý”nýn olduðunu vurgulayarak, daha fazla ötelenmeden sivil anayasa çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý gerektiðini
kaydetti. Alkýþ, yeni sivil bir Anayasa için
týkanan sürecin yeniden baþlamasý için sivil toplum örgütlerinin inisiyatif almasý
gerektiðini belirterek, “Bunun için geniþ
katýlýmlý bir ‘Sivil Toplum Meclisi’ oluþturarak ‘Kurucu Meclis’ gibi çalýþtýrýlabilir”
dedi. Sözde deðil özde ‘Sivil Toplum’ örgütlerinin geniþ katýlýmýyla oluþturulacak
‘Sivil Toplum Meclisi’ tarafýndan hazýrlanacak anayasa metnine siyasilerin muhalefet etme lüksünün de olmayacaðýný kaydeden Alkýþ, “Süreci doðru iþletmek istiyorsak sivil toplum örgütlerinin acilen bu
çaðrýya cevap vermesi gerekir. Siyasî partilerin ve akademik çevrelerin de bu çaðrýyý desteklemesi gerekir” diye konuþtu.
Ankara / Fatih Karagöz
ANKARA
Basýnýn dili
bozulunca…
MEHMET KARA
[email protected]
iyasetteki üslûp bozukluðu ya da üslûp
çirkinliði denilen konuþma þekli basýna
da yansýyor. Milletin tasvip etmediði bu
üslûp tarzý kutuplaþmalara, insanlarýn birbirinden ayrýþmasýna, birbirini “hasým” görmesine sebep oluyor.
Bir taraftan son yýllarda basýna uygulanan
am bar go, di ðer ta raf tan “yan daþ”, “can daþ”
medya benzetmeleri de bu kutuplaþmayý körükleyen geliþmelerden.
36 yýldýr Hürriyet baþyazarlýðý yapan Oktay Ekþi’nin hükümetin ileri gelenleriyle alâkalý çirkin
sözlerinin ardýndan görevinden istifa etmesi bu
tartýþmanýn alevlenmesine sebep oldu.
Aslýnda yýllardýr yazarlarýn birbirleri hakkýndaki sözlerinin zaman zaman çok aðýr itham la ra, ha ka ret le re, hat ta kü für leþ me le re
kadar gittiði biliniyor. Hatta bu minval üzerine yazý yazan gazeteciler türedi.
Yeni Asya’yý takip edenler bilirler, ne kadar
büyük tepki göstersek de, gösterdiðimiz tepkiler
hep seviyeli olmuþtur. Müsbet hareketi kendimize düstur edindiðimizden eleþtirilerimiz dozajýnda olmuþtur. Bu tavýr örnek olmalýdýr.
Ancak bir takým medya mensuplarýnýn hatta
genel olarak basýnýn dili son yýllarda hayli bozuldu. Yazarlar birbirlerini acýmasýzca eleþtiriyorlar.
Son yýllarda televizyonlardaki iki “karþýt görüþ”ün birbirleri ile kavga eder gibi tartýþmalarý da bu minval üzerine deðerlendirilmelidir.
Sýrf reyting uðruna, zaman zaman stüdyoyu
terk etmelere varýncaya kadar birbirlerini aðýr
eleþtirmeleri, millete inandýrýcý gelmiyor.
Oysa, bir insanýn konuþmasýnda ve yazmasýndaki üslûp son derece önemlidir. O üslûp
onu yazan ya da konuþan kiþinin, kiþiliðini
yansýtýr.
* **
Bu konuda geçmiþ aylarda yapýlmýþ bir araþtýrmayý aktarmak isterim.
Türk basýnýnýn 10 yýllýk taramasýnýn yapýldýðý “Ulusal Basýnda Nefret Suçlarý-10 Yýl, 10
Örnek” çalýþmasýnýn ardýndan hazýrlanan deðerlendirme raporunda, nefreti körükleyen haberler derlendi. Altý ay süren 10 yýllýk taramada seçilen 30 bin haber deðerlendirilirken ceza
kanunlarýnda “nefret suçlarý” ile ilgili yaptýrým
boþluðu olduðu vurgulandý. Medyanýn “nefret
söylemi” içeren haberlerinin meydana getirdiði
sorunlara iþaret edildi.
12 Kiþilik Danýþma Kurulu, bu listeden “etnik köken”, “cinsel yönelim”, “ulusal kimlik”,
“toplumsal statü”, “dinî inanç” ve “cinsiyet”
kategorilerinde “nefret söylemi”ni örnekleyen
10 haberi seçerek, bu haberlerin millet üzerindeki etkilerini araþtýrýp, rapor halinde yayýnlamýþtý.
Burada gazetelerin haberlerini tek tek sýralamanýn zararlarýna ortak olmak anlamýna geleceði için yazmayacaðýz. Haberlere baktýðýmýzda
gerçekten nefreti körükleyen haberler olduðu
açýkça görülebiliyor. Gerek yazar gerekse de
gazetelerin millete örnek olmalarý gerekirken,
“milleti ayrýþtýrýcý” politikalar gütmesi ve “nefreti körüklemeleri” düþünülemez.
Elbette gazetelerin ya da televizyonlarýn yayýn politikalarý birbirleriyle ayný olamaz. Ancak,
medya; toplumun yapýsýný, dinî inancýný, kültürünü, geleneklerini, örflerini, adetlerini göz önüne alarak yayýn yapýlmasý gerekirken, maalesef bunlara dikkat edilmediðini görüyoruz.
** *
Son örnekten sonra ümit ediyoruz ki, artýk
gazeteler bunlarý dikkat eder, yazarlarýný ikaz
eder. Kýþkýrtýcý, ayrýþtýrýcý, kutuplaþtýrýcý, nefreti körükleyen haberler artýk son bulur…
Netice itibariyle, ülkenin yaklaþýk son 10 yýllýk sosyal ve siyasî serüvenine baktýðýmýzda
yurdun her köþesine yayýlmýþ bir kutuplaþma
ve nefret görünüyor. Söz konusu kutuplaþmanýn medyadaki yansýmasý da bu þekilde oluyor
haliyle. Aslýnda, bunu medya mý körüklüyor
yok sa top lum da za ten va ki o lan ger gin lik
medyaya mý yansýyor belki tartýþýlabilir. Ancak
ikinci ihtimalin daha gerçekçi olduðunu söylemek lâzým…
Zira Türk toplumu siyasî kaos ve çekiþmelerden çabuk etkilenen ve bunu toplum katmanýnda yansýtan bir yapýya sahip.
Dolayýsýyla siyasetin gerdiði ortamda, halk
da geriliyor, bürokrasi de geriliyor, medya da
geriliyor… Sonuç olarak bu gerginlik ve ayrýþmalarýn sona ermesini ve medyanýn da çirkin
üslûbu terk edip, yapýcý ve birleþtirici bir tutum takýnmasýný temenni ediyoruz.
S
6
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
MAKALE
Komünizm öldü mü?
DOÐU VEYA BATI
ÞÜKRÜ BULUT
[email protected]
a­zým­Hik­met,­þi­i­riy­le­“ma­ki­na­laþ­ma­yý”­i­fa­de­e­der­ken
ma­ter­ya­liz­mi­kut­sa­dý­ðý­nýn­far­kýn­da­dýr.­Or­han­Ve­li­i­se­ha­ya­tý­gü­zel­ya­þa­ma­da­“ö­rüm­ce­ði”­ör­nek­a­lýr.­Ma­ter­ya­list­Ba­tý­fel­se­fe­si­nin­Tür­ki­ye­li­ço­cuk­la­rý­nýn­he­men
hep­si,­ta­sav­vu­fa­gön­lü­nü­kap­týr­mýþ­bir­do­ðu­lu­nun­Ab­dül­ka­dir-i­Gey­la­nî’ye­ve­ya­Þah-ý­Nak­þi­bend’e­gös­ter­di­ði­a­lâ­ka­nýn­bel­ki­on­mis­li­faz­la­sýy­la­üs­tad­la­rý­na­bað­lý­dýr­lar.
1980­son­ra­sýn­da­“ko­mü­niz­min­öl­dü­ðü­ne”­da­ir­bir­þa­yi­a
ya­yýl­mýþ­tý.­Gla­di­o’nun­da­yar­dý­mýy­la­ma­ter­ya­lizm,­ko­mü­nizm­ve­bol­þe­vizm­ha­yâ­lî­o­la­rak­Sov­yet­ler­Bir­li­ði­ne­hap­se­dil­miþ­ti.­Mak­sat,­gü­nü­müz­de­ki­mo­dern­ko­mü­nizm­ve­ya­bol­þe­viz­mi­ha­zýr­la­ya­cak­Av­ru­pa­ve­A­me­ri­ka’da­ki­mer­kez­le­ri­na­zar­dan­ka­çýr­mak­tý.­Sov­yet­le­rin­yý­ký­lý­þýy­la­bir­lik­te,­glo­bal­din­siz­lik­ce­re­ya­ný;­es­ki­sem­bol,­slo­gan­ve­put­la­rý­ný­ka­mu­o­yu­ö­nün­de­ya­kýp­yý­ka­rak­ken­di­si­ni­dün­ya­ef­kâr-ý­am­me­si­ö­nün­de
te­mi­ze­çý­kar­ma­ya­ça­lýþ­tý.­Bir­neb­ze­cik­mu­vaf­fak­da­ol­du.­Zi­ra­11­Ey­lül­ih­ti­lâ­li­ni­ger­çek­leþ­ti­ren­ne­o­con­ve­ne­o­li­be­ral­le­rin
“dün­kü­ko­mü­nist­ler”­ol­du­ðu­nu,­te­mel­de­ay­ný­i­de­al­le­ri­pay­laþ­týk­la­rý­ný­ve­ya­ay­ný­ne­ti­ce­ye­yü­rü­dük­le­ri­ni­hem­dün­ya,
hem­de­Tür­ki­ye­ka­mu­oy­la­rý­ma­a­le­sef­bil­mi­yor­lar.­Da­ðý­lan
“Do­ðu­blo­ku”­i­le­bir­lik­te­ko­mü­nist­le­rin­20.­yüz­yý­lýn­bil­has­sa
son­üç­çey­re­ðin­de­kul­lan­dýk­la­rý­her­þey­a­let,­tarz­ve­slo­gan­o­la­rak­im­ha­e­dil­di.­Bu­meþ­hur­im­ha­i­le­bir­lik­te­halk­la­ra­“ko­mü­niz­min­ar­týk­öl­dü­ðü”­pro­pa­gan­da­sý­ya­pýl­dý.­
Ko­mü­niz­min­1970’li­yýl­lar­da­dün­ya­nýn­ya­rý­sýn­da­faz­la­sýn­da
or­ga­ni­ze­ve­ha­kim­ol­du­ðu­nu­ha­týr­lar­sý­nýz.­Sos­yal­ha­ya­týn­en
kü­çük­hüc­re­si­ne­va­rýn­ca­ya­ka­dar­or­ga­ni­ze­li­ce­ma­at­ha­lin­de­ça­lý­þan­bu­din­siz­lik­ce­re­ya­ný­nýn,­gü­nü­mü­ze­tarz,­renk­ve­slo­gan
N
de­ðiþ­ti­re­rek­gel­di­ði­ni,­dün­ya­ka­pi­ta­li­ni­e­le­ge­çi­ren­es­ki­ko­mü­nist­ler­giz­le­me­ye­ça­lý­þý­yor­lar.­Dün­ya­nýn­çok­ya­kýn­dan­ta­ný­dý­ðý
Mu­se­vî­a­sýl­lý­Po­lon­ya­lý­Pa­ul­Wol­fo­witz’in­Troç­ki­ci­bir­genç­ve
yi­ne­tu­run­cu­dev­ri­min­pat­ro­nu­Ge­or­ge­So­ros’un­i­se­sý­ký­bir
Fre­u­dist­o­la­rak­genç­lik­le­ri­ni­ya­þa­dýk­la­rý,­bu­gün­kü­meþ­hur­ko­num­la­rýn­da­hâ­lâ­ka­týk­sýz­“din­siz”­ol­duk­la­rý­ef­kâr-ý­am­me­den
ka­çý­rýl­ma­ya­ça­lý­þý­lý­yor.­Genç­lik­le­rin­de­iþ­çi­ve­köy­lü­sý­nýf­la­rý­ný
dev­ri­me­mo­ti­ve­e­den­bu­in­san­la­rýn,­du­rup­du­rur­ken­“dün­ya
ser­ve­ti­ni­kon­trol­nok­ta­la­rý­na”­gel­me­le­ri­ni­sor­gu­la­ma­yan­id­rak­ler­el­bet­te­kü­su­fa­tu­tul­muþ­id­rak­ler­dir.
Dün­ya­da­ti­ca­ret,­ser­vet,­pa­ra­ve­ko­or­di­ne­i­da­re­le­riy­le­bir­çok
Ba­tý­lý­dev­le­tin­yö­ne­tim­le­ri­nin­bu­es­ki­mi­li­tan­la­rýn­te­si­ri­al­tý­na
gir­me­le­ri;­ko­mü­niz­min­ve­ya­ma­ter­ya­liz­min­öl­me­di­ði­ni,­bel­ki
glo­bal­o­la­rak­ha­ya­tý­mý­zýn­bir­çok­ka­re­si­ni­iþ­gal­e­de­rek­tek­rar­in­san­lý­ða­mu­sal­lat­ol­du­ðu­nu­is­pat­e­di­yor.
1968’de­“Kah­rol­sun­ka­pi­ta­lizm!”­di­ye­rek­sol­yum­ruk­la­rý­ha­va­da­mey­dan­lar­da­en­ön­de­yü­rü­yen­le­rin,­dün­ya­da­ve­Tür­ki­ye’de­sos­yal­ens­ti­tü­le­rin,­ü­ni­ver­si­te­le­rin­ve­i­þa­dam­la­rý­ku­lüp­le­ri­nin­baþ­la­rýn­da­bu­lun­ma­sý,­“in­sa­nî­de­ðer­le­ri­mi­zi”­ya­ka­rak­ku­ru­tan­“sam­ye­li­nin”­ge­liþ­is­ti­ka­me­ti­ni­bi­ze­gös­te­ri­yor.­As­ya,­Av­ru­pa­ve­Af­ri­ka­kýt’a­la­rý­nýn­en­ze­ki­ve­yok­sul­ço­cuk­la­rý­nýn­Av­ru­pa­ve­bil­has­sa­A­me­ri­ka’da­ki­ens­ti­tü­ler­de­ne­ye­ve­ki­me­ça­lýþ­týk­la­rý­ný,­þu­im­kân­la­rý­mýz­la­öð­ren­me­miz­ko­lay­ol­ma­ya­cak­týr.
Ko­mü­nist­le­rin­bu­ye­ni­glo­bal­dev­rim­le­rin­de­ze­kâ­vet­le­riy­le­kul­la­ný­lan­“yok­sul­ço­cuk­lar”­me­se­le­si­ö­nem­li­dir.­Yok­sul­luk­el­bet­te­ki­bir­na­kû­se­o­la­maz.­Fa­kat­ser­ve­te,­ma­ka­ma,
lüks­ha­yat­ve­ka­ri­ye­re­çok­aç­in­san­la­rýn,­ma­hi­ye­ti­ni­i­fa­de­ye
ça­lýþ­tý­ðý­mýz­glo­bal­din­siz­ce­re­yan­la­ra­na­sýl­ça­lýþ­tý­rýl­dýk­la­rý­ný
ve­ne­ler­yap­týk­la­rý­çok­ö­nem­li­dir.
Sos­yal­ha­ya­týn­ga­yet­za­yýf­bir­da­ma­rýn­dan­ge­len­bil­has­sa­fa­kir­ço­cuk­la­rýn­yük­sek­i­lim­le­ri­tah­sil­et­me­me­si­ni­tav­si­ye­e­den­Ý­mam-ý­Ga­za­lî­Haz­ret­le­ri,­es­ki­ko­mü­nist­ve­ye­ni­ka­pi­ta­list­le­rin
em­rin­de­þu­ur­suz­bi­rer­a­let­o­la­rak­in­san­lý­ðýn­za­ra­rý­na­za­ma­nýn­da­mü­him­iþ­ler­de­ko­þuþ­tu­ru­lan­kad­ro­la­ra­da­i­þa­ret­et­mek­te­dir.
Bu­çer­çe­ve­de­glo­bal­e­ko­no­mik­kriz­le­ri,­in­san­lý­ðýn­yüz­ka­ra­sý
kir­li­sa­vaþ­ve­sö­mü­rü­le­ri,­kit­le­sel­psi­ko­lo­jik­dö­nü­þüm­le­ri,­is­tik­rar­sýz­la­þan­dün­ya­mý­zýn­tu­tul­du­ðu­deh­þet­li­fýr­tý­na­la­rý­in­ce­le­mek
Þaban Döðen
ÝSMAÝL KARTAL
[email protected]
e­bes­süm­sa­da­ka­dýr”­ha­dis-i­þe­ri­fi­ni­li­sân-ý­hâ­liy­le­ya­þa­yan­ve­ya­þa­tan­a­ða­bey­le­ri­miz­den­di...
Ri­sâ­le-i­Nur’un­i­lân­ve­neþ­ri­ni­ha­ya­tý­nýn­en
mü­him­va­zi­fe­si­bi­lip,­ö­mür­da­ki­ka­la­rý­nýn­ta­ma­mý­ný
hiz­me­te­vak­fe­den­ve­“Biz­öy­le­bir­ha­ki­ka­te­ha­ya­tý­mý­zý
vak­fet­mi­þiz­ki,­gü­neþ­ten­da­ha­par­lak­ve­Cen­net­gi­bi
gü­zel­ve­sa­a­det-i­e­be­di­ye­gi­bi­þi­rin­dir”­ha­ki­ka­ti­ni­ya­þa­ya­rak­o­ku­tan­bir­a­ða­bey…
Her­ in­san­da­ bir­ ve­ya­ bir­kaç­ es­mâ­nýn­ te­cel­li­si
hâ­kim­ o­lur­muþ­ ya,­ Þa­ban­ A­ða­be­yi­mi­zin­ ha­ya­týn­da­ki­i­lim,­þef­kat,­mu­hab­bet­fi­il­le­ri­nin­yo­ðun­lu­ðu­na
ba­ký­lýr­sa­ ga­li­ba­ Ha­kîm,­ Ra­hîm­ ve­ Ve­dud­ i­sim­le­ri
da­ha­hâ­kim­gi­biy­di...
Mü­te­vek­kil,­gay­ret­li,­him­met­li­o­lu­þu­â­le­me­a­yan…
Ha­ni­ ba­zý­ si­ma­la­ra­ ba­kýn­ca,­ kal­bi­ni­ze,­ fark­ et­me­den­his­set­ti­ði­niz­ta­rif­e­dil­me­yen­bir­hu­zur,­bir
lez­zet­a­kar­ya,­sý­ca­cýk­ve­gü­ven­ve­ren...­Ýþ­te­Þa­ban
A­ða­bey’in­si­ma­sý­öy­ley­di…
Tek­ der­di­ var­dý,­ a­sýr­lar­dýr­ bek­le­nen­ zâ­týn­ der­diy­le­ dert­len­mek.­ “Ehl-i­ i­ma­nýn­ i­ma­ný­nýn­ kur­tu­lu­þu­na­ve­si­le­ol­mak.”
Kur’ân’ýn­ mâ­ne­vî­ mu’ci­ze­si­ Ri­sâ­le-i­ Nur­ ha­ki­kat­le­ri­ni­haz­met­tik­ten­son­ra­fark­lý­ve­ö­zel­bir­üs­lûp­la­neþ­re­den­bir­â­lim-i­mür­þid­di…
“Bu­ Nur­lar­ par­la­ya­cak!”­ di­yen­Üs­tad’ý­na,­sa­de­ce
sö­züy­le­de­ðil­ka­le­miy­le,­te­bes­sü­müy­le,­mad­dî­mâ­ne­vî
him­me­tiy­le,­li­san-ý­hâ­liy­le­‘sa­dak­te’­di­yor­ve­muh­taç
gö­nül­le­rin­dik­ka­ti­ni­Nur­la­ra­çe­ki­yor­du.
Kaç­yer­de­rad­yo­ve­te­le­viz­yon­prog­ra­mý­yap­tý;­kaç
yer­de­kon­fe­rans,­se­mi­ner­ver­di;­kaç­yer­de­soh­bet­le­re
ka­týl­dý...­O­ka­dar­çok­ki­tes­bi­te­im­kân­da­yok.
Al­lah’ý,­Re­sû­lul­lah’ý,­sa­ha­be­le­ri,­Ýs­lâm­bü­yük­le­ri­ni,
Kur’ân­me­de­ni­ye­ti­ni­as­rýn­sa­kin­le­ri­nin­zih­ni­ne­ta­þý­dý­ðý
gi­bi,­i­man­ha­ki­kat­le­ri­ni,­Ýs­lâm’ýn­gü­zel­lik­le­ri­ni­gö­rü­nür
ve­ya­þa­nýr­hâ­le­ge­tir­di­Nur­lar­dan­al­dý­ðý­ders­ler­le.
Me­zi­yet­le­ri­ni­bil­di­ði­miz­ka­da­rýy­la­say­mak­tan­a­ci­ziz.
“Bir­me­zi­ye­tin­var­sa­ha­fâ­tu­râ­býn­da­kal­sýn,­tâ­neþv-ü
ne­ma­bul­sun”­ ha­ki­ka­ti­ni­hü­ve­hü­ve­si­ne­ya­þa­dý­ðý­i­çin,
sâ­ir­me­zi­yet­le­ri­ni­Al­lah­ve­bir­bi­rin­den­ha­be­ri­bi­le­ol­-
“T
Münih toplantýlarý
ma­yan­kalp­le­ri­ne­i­man­to­hu­mu­a­týl­ma­sý­na­ve­si­le­ol­du­ðu­gö­nül­ler­den­baþ­ka­kim­se­bil­mi­yor.­Giz­li­lik­top­ra­ðýn­da­haþ­rin­sa­ba­hý­ný­bek­li­yor­lar…­
Çün­kü­ bi­lin­me­yi,­ ö­vül­me­yi­ sev­mez­di.­ Tak­dir
ve­sev­mek­bek­le­di­ði­na­zar­lar­dan­ten­kit­gör­se­bi­le
te­bes­süm­e­der­di.
Çün­kü­yüz,­hat­ta­bi­ne­mu­ka­bil­ta­le­be­ler­züm­re­sin­den­di.
Çün­kü­“bi­lin­me­se­ler­de,­gö­rül­me­se­ler­de,­hat­ta­ten­kit­de­e­dil­se­ler,­bu­lun­duk­la­rý­ma­hal­ve­kar­ye­nin­kut­bu
hük­mün­de­ehl-i­i­ma­na­is­ti­nad­gâh­o­lur­lar”­ ta­ri­fi­i­çin­dey­di.­Kaç­kal­bi­Ýs­lâm’a­ý­sýn­dýr­dý,­kaç­ki­þi­yi­Nur­lar­la
ta­nýþ­týr­dý,­han­gi­hiz­met­le­re­ö­nün­de­ve­ya­ar­ka­sýn­da­ve­si­le­ol­du­biz­ce­meç­hul…­
Ma­lûm­o­lan­sa;­gü­len,­o­ku­yan,­ya­zan,­ko­nu­þan,
nur­la­ya­tan,­nur­la­kal­kan,­nur­so­lu­yan,­nur­da­ðý­tan,­nur­i­çin­að­la­yan,­nur­i­çin­se­vi­nen­nur­yüz­lü
bir­a­dam…­
Tek­te­sel­li­miz­ “Bi­ri­miz­þark­ta,­bi­ri­miz­garp­ta,­bi­ri­miz­ce­nup­ta,­bi­ri­miz­þi­mal­de­ol­sak,­hat­ta­bi­ri­miz
dün­ya­da­ bi­ri­miz­ a­hi­ret­te­ ol­sak,­ biz­ yi­ne­ be­ra­be­riz” ha­ki­ka­ti…
Da­im­ du­â­mýz;­ hiz­me­ti­ne,­ sa­da­ka­ti­ne,­ sün­net-i
se­niy­ye­ye­ mu­ta­ba­a­tý­na­ þa­hid­ ol­du­ðu­muz­ a­ziz­ a­ða­be­yi­mi­zin­iþ­ti­rak-ý­â­mâl-i­uh­re­vi­ye­sýr­rý­nýn­zir­ve­sin­de­o­lan­lar­dan­ol­ma­sý,­u­mum­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­ ma­ne­vî­ ka­zanç­la­rý­na­ his­se­dar­lý­ðý­ de­vam­ e­den­ler­züm­re­si­ne­il­ha­ký…­
Çok­müj­de­ler­den­bi­ri­si­i­se,­Nur­da­i­re­sin­den­ol­ma­yan­bir­tey­ze­mi­zin­oð­lu­na­ak­tar­dý­ðý­sa­lih­bir­rü­ya:
A­ziz­a­ða­be­yi­miz­e­lin­de­kýr­mý­zý­bir­ki­tap,­et­ra­fýn­da
ço­cuk­lar­do­luþ­muþ,­on­la­ra­Kur’ân­öð­re­ti­yor­muþ…
E­e,­“Na­sýl­ya­þar­sa­nýz­öy­le­ö­lür­sü­nüz,­na­sýl­ö­lür­se­niz
öy­le­di­ri­lir­si­niz”­ha­di­si­ne­maz­har­ol­muþ.
Mey­ve’de­bah­si­ge­çen­ta­le­be­gi­bi­hiz­me­te­de­vam...
Ha­fýz­A­li­(r.h)­gi­bi­tâ­lii­o­lan­ve­þe­ha­det­ma­ka­mý­ný­ka­za­nan­i­lim­ta­le­be­le­ri­öl­dük­le­ri­ni­bil­mez­ler­miþ.
Ýsm-i­Va­ad’in­te­cel­li­si­Cen­net’te­da­im­gü­ler­yü­zü­nü
gör­mek­du­â­sýy­la­muh­te­rem­a­ða­be­yim…­
Þe­ha­det­â­le­mi­ni­da­im­sey­re­den,­nur­men­zil­le­ri­ni­fe­yiz­den­is­ti­fa­de­i­çin­zi­ya­ret­e­den­ru­hun­þâd­ol­sun…
Ý­na­ný­yo­ruz­ki­bu­gün­de,­dün­de,­ya­rýn­da,­þim­di­de
hep­bi­zim­le­be­ra­ber­sin…
ge­re­ki­yor.­Bi­zim­ka­na­a­ti­miz­ce­bü­tün­bu­fe­lâ­ket­le­rin­kay­na­ðýn­da­mut­la­ka­klâ­sik­ve­ya­mo­dern­ko­mü­nist­ler­var­dýr.
IMF’den­Dün­ya­Ban­ka­sý­na,­A­me­ri­kan­dü­þün­ce­ku­ru­luþ­la­rýn­dan­A­çýk­Top­lum­Ens­ti­tü­sü­ne,­bil­has­sa­sos­yal­i­lim­ler­le­il­gi­li
ba­zý­ü­ni­ver­si­te­le­ri­mi­zin­dýþ­des­tek­li­pro­je­le­rin­den­ha­ri­ci­ye,­ma­li­ye­ve­ma­a­rif­ba­kan­lýk­la­rý­nýn­koz­mik­o­da­la­rý­na­ka­dar­ya­pý­la­cak
bir­in­ce­le­me,­1920’ler­de­ol­du­ðu­gi­bi­Ke­ma­lizm­i­le­ko­mü­niz­min­ku­cak­ku­ca­ða­Hý­ris­ti­yan­lýk­ve­Müs­lü­man­lýk­a­ley­hin­de­de­rin­ça­lýþ­ma­lar­yap­mak­ta­ol­du­ðu­nu­bi­ze­gös­te­re­cek­tir.
Ko­mü­niz­min­ya­þa­yýp­ya­þa­ma­dý­ðý­ný­öð­ren­mek­i­çin­o­nun
ö­zel­lik­ve­he­def­le­ri­ni­bil­mek­ye­ter­li­dir.
Ko­mü­niz­min­a­ma­cý­sý­nýf­lar­a­ra­sý­boþ­lu­ðu­o­la­bil­di­ðin­ce
aç­mak­tý.
Ko­mü­niz­min­ mak­sa­dý­ ni­kâ­hý­ kal­dý­ra­rak­ a­i­le­yi­ son­lan­dýr­mak­ve­in­sa­nî­ah­lâ­ký­bi­tir­mek­ti.
Ko­mü­niz­min­ he­de­fi­ halk­ yý­ðýn­la­rý­ný­ ka­rýn­ tok­lu­ðu­na
mah­kûm­et­mek­ti.
Ko­mü­niz­min­üs­lû­bu,­hal­ký­dü­þü­ne­me­ye­cek­ve­fi­kir­ü­re­te­me­ye­cek­ha­le­ge­ti­re­rek­el­le­rin­de­ki­hak­la­rý­ný­gasp­et­mek­ti.­
Ko­mü­niz­min­u­za­yýp­gi­de­cek­i­de­al­le­ri­ni­bir­ta­ra­fa­bý­ra­ka­rak,
ken­di­ken­di­mi­ze­bir­kaç­so­ru­so­ra­lým­is­ter­se­niz...
Mo­tor­lu­ta­þý­tý­o­lan­lar,­kul­lan­dýk­la­rý­ben­zi­nin­AB’den­40­cent
da­ha­pa­ha­lý­ol­du­ðu­nu­bi­li­yor­ve­ül­ke­miz­de­ki­as­ga­rî­üc­ret­i­le
AB’de­ki­as­ga­rî­üc­ret­le­ri­kar­þý­laþ­tý­rý­yor­lar­mý?
Ü­ze­ri­ne­tit­re­di­ði­bi­ri­cik­yav­ru­su­nun­o­kul­da­ki­ter­bi­ye­si­ne,­ne
öð­re­ne­ce­ði­ne­ve­öð­re­ti­len­dün­ya­gö­rü­þü­ne­mü­da­ha­le­nin­suç
ol­du­ðu­nu­ve­li­ler­bi­li­yor­mu?
Bi­zi­tut­sak­a­lan­her­han­gi­bir­ban­ka­nýn­bir­es­ki­Mark­sis­te
a­it­ol­du­ðu­nu­ve­ya­dev­bir­a­lýþ­ve­riþ­mer­ke­zin­de,­ce­bin­de­ki
ban­ka­kart­la­rýy­la­do­la­þýr­ken,­es­na­fý­bi­ti­ren­bu­se­kü­ler­ma­be­din­es­ki­den­bol­þe­vik­le­re­yol­daþ­o­lan­bi­ri­si­ta­ra­fýn­dan­a­çýl­dý­ðý­ný­tü­ke­ti­ci­ler­bi­li­yor­lar­mý?
Bir­de,­o­kul­müf­re­dat­la­rýn­da,­med­ya­da,­ro­man­ve­si­ne­ma­da­ve­hat­ta­rek­lâm­lar­da­bu­ram­bu­ram­din­siz­lik­kok­tu­ðu­na­gö­re,­de­mek­ki­ko­mü­nizm­da­ha­can­lý­o­la­rak­ya­þý­yor.­Du­rum­böy­le­i­se,­biz­hâ­lâ­ko­mü­niz­min­Mos­ko­va’da­Le­nin­ve
Sta­lin’le­bir­lik­te­ol­du­ðu­na­i­na­na­lým­mý?
Son maznunlardan Þaban
Döðen’i rahmetle anarken
hiç­ek­sik­ol­ma­mýþ­tý.
Þa­ban­A­ða­bey­le­bir­i­ki­de­fa­da
[email protected]
yol­cu­lu­ðu­muz­ol­muþ­tu.­Ken­di­kul­lan­dý­ðý­a­ra­cýy­la­bir­top­lan­tý­i­çin­An­a­ban­Dö­ðen­A­ða­be­yi­ta­ný­yan­- ka­ra’ya­git­tik.­ “365­Gün­de­Ýs­lâm”­ i­lar,­o­nun­yü­zün­den­te­bes­sü­- sim­li­ki­ta­bý­nýn­bas­ký­sý­ya­pýl­mak­ü­mün­hiç­ek­sik­ol­ma­dý­ðý­ný­ha­- ze­rey­di.­Ki­ta­býn­for­ma­la­rý­ný­biz­le­re
týr­lar­lar.­Þa­ban­A­ða­be­yi­ta­ný­dý­ðý­mýz da­ðý­ta­rak­ka­na­at­le­ri­mi­zi­öð­ren­mek
ilk­gün­den,­ve­fa­tý­na­ka­dar­o­nu­hep is­te­miþ­ti.­Bu­ki­ta­býn­dan­do­la­yý­da
çok­neþ’e­liy­di.­Bir­dö­nem­de­E­ðithiz­me­tin­i­çin­de­ve­ö­nün­de­gör­dük.
1980’de­Ýs­tan­bul’a­öð­ren­ci­o­la­rak Bir’in­bir­se­mi­ner­ça­lýþ­ma­sý­do­la­yý­gel­dik­ten­son­ra­ken­di­si­ni­ta­ný­dým. sýy­la­Bur­sa’da­ay­ný­o­da­yý­pay­laþ­týk.
Ay­ný­böl­ge­de­ol­ma­mýz­ve­ga­ze­te­de­- Son­o­la­rak­da­yi­ne­ken­di­a­ra­cýy­la
ki­ça­lýþ­ma­la­rý­do­la­sýy­la­da­ha­da­sýk Se­la­had­din­Ya­þar­ve­Fa­ruk­Ça­kýr’la
gö­rü­þür­ol­duk.­Haz­ne­dar’da­ki­hiz­- be­ra­ber­Kýrk­la­re­li’nde­ve­re­ce­ði­“a­i­le”
met­mer­ke­zi­nin­ya­pý­lý­þýn­da­da­ön ko­nu­lu­bir­kon­fe­ran­sý­i­çin­git­miþ­tik.
Þa­ban­ A­ða­be­yin­ bir­ yö­nü­ de
saf­lar­day­dý.­Hat­ta,­hiz­met­mer­ke­zi­nin­kü­çük­bah­çe­si­ne­e­kil­mek­ü­ze­re, son­ ‘maz­nun’lar­dan­ ol­ma­sý­dýr.
çi­çek­se­ra­cý­lý­ðý­da­ya­pan­bir­ak­ra­ba­- Ger­çi­bu­nu­Se­la­had­din­Ya­þar­A­mýz­dan­fi­dan­lar­sa­týn­al­mýþ­týk.­Þa­- ða­be­ye­ “Be­di­üz­za­man­ Beþ­le­me­ban­A­ða­bey­le­za­man­za­man­ga­ze­te si”­ i­çin­ çok­ ký­sa­ca­ an­lat­mýþ­týr.
ve­der­gi­a­bo­ne­si­i­çin­do­laþ­tý­ðý­mýz­da Ben­ ce­za­e­vi­ ar­ka­daþ­la­rýn­dan­ al­ol­muþ­tur.­Bu­ça­lýþ­ma­lar­es­na­sýn­da, dý­ðým­ bil­gi­le­ri­ si­zin­le­ pay­la­þa­ca­bir­çok­kez­hiç­tah­min­et­me­di­ði­miz ðým.­1982­yý­lýn­da­as­ke­rî­öð­ren­ci­ki­þi­ler­ga­ze­te­ya­da­der­gi­le­ri­mi­ze­a­- ler­ da­hil­ 102­ ki­þi­ tu­tuk­la­ný­yor.
On­lar­dan­bi­ri­si­de­Þa­ban­Dö­ðen
bo­ne­ol­muþ­lar­dýr.­
Bir­dö­nem­Ýs­tan­bul­Çað­la­yan’da A­ða­bey­ ol­muþ.­ “Suç”u­ da­ “Nur­kö­yü­mü­zün­genç­le­riy­le­be­ra­ber­her cu­luk­ fik­ri­ni­ as­ke­rî­ öð­ren­ci­le­re
haf­ta­de­vam­e­den­Nur­soh­bet­le­ri be­nim­set­mek­ve­on­la­rýn­ka­fa­la­rý­baþ­lat­mýþ­týk.­Þa­ban­A­ða­bey,­her­ça­- na­yer­leþ­tir­mek­i­çin­ça­ba­gös­ter­ðýr­dý­ðý­mýz­da­bu­soh­be­te­mut­la­ka mek­ ve­ böy­l e­c e­ la­i k­l i­ð e­ ay­k ý­r ý
gel­miþ­ti.­Bir­çok­ki­þi­nin­Ri­sâ­le-i pro­pagan­da­ yap­mak­ ve­ tel­kin­de
Nur’u­ta­ný­ma­sý­na­bu­soh­bet­ler­le­se­- bu­l un­m ak“­ o­l a­r ak­ a­ç ýk­l an­m ýþ.
On­ se­k iz­ gün­ bi­r in­c i­ þu­b e­d e
bep­ol­muþ­tu.­Al­lah­ra­zý­ol­sun.­
hüc­
re­de­ ka­lan­ Þa­ban­ A­ða­bey­ ve
Þa­ban­A­ða­be­yin­ký­zý­ve­to­ru­nu­e­ar­
k
a­
daþ­la­rý­on­i­ki­gün­de­Se­li­mi­lim­bir­tra­fik­ka­za­sýn­da­ve­fat­e­din­ce,
ye­
Kýþ­
la­sý’nda­ ka­la­rak­ so­nun­da
ký­zý­nýn­öð­ret­me­niy­le­be­ra­ber­baþ­tah­
l
i­
y
e­e­
dil­miþ­ler.­
sað­lý­ðý­na­git­miþ­tik.­O­zi­ya­ret­es­na­Ne­mut­
lu­o­na­ki­çok­gü­zel­bir
sýn­da­da­Þa­ban­A­ða­be­yi­çok­fark­lý
‘be­
r
at’a­
sa­
hip­ ol­muþ.­ Al­lah­ rah­gör­dük.­Ev­san­ki­bir­ce­na­ze­e­vi­de­ðil­di.­Yi­ne­o­te­bes­sü­mü­yü­zün­den met­ey­le­sin.
CEVAT ÇAKIR
Þ
AVUSTURYA MEKTUBU
MÝKAÝL YAPRAK
[email protected]
am­yir­mi­yýl­dýr­Av­ru­pa’da­e­ði­tim­ve­öð­re­tim­plat­form­la­rýn­da
fen­ve­din­i­lim­le­ri­ni­yo­ðu­ra­rak­ul­vî,­il­mî­ve­fik­rî­de­ðer­le­ri­so­luk­la­mak­ve­ne­fes­tü­ket­mek­ne­gü­zel..
Top­rak,­su,­ha­va­ve­a­teþ­le­yoð­ru­lan­mad­de­pla­nýn­da­ki­bu­im­ti­han
yu­var­la­ðýn­da­ru­hu­mu­za­ke­mâ­lât,­kal­bi­mi­ze­i­man,­ak­lý­mý­za­is­ti­ka­met­ve­duy­gu­la­rý­mý­za­va­sa­tî­öl­çü­bah­þe­den­Kur’a­nî­ders­le­re­bi­zi
mu­ha­tap­ka­bul­e­den­Rab­bi­mi­ze­son­suz­þü­kür­ler­ol­sun.­Bu­ders­le­rin
ve­der­sa­ne­le­rin­u­za­ðýn­da,­her­þey­den­ha­ber­siz­gü­nü­nü­gün­e­den­le­rin­de­hak­ve­ha­ki­ka­ta­yö­nel­me­si­en­bü­yük­di­le­ði­miz­ol­mak­la­kal­ma­yýp,­en­ö­nem­li­gay­re­ti­miz­de­bu­is­ti­ka­met­te­ol­ma­lý­dýr.­­­­
***
E­kim­a­yý­nýn­son­haf­ta­sýn­da­Mü­nih’te,­“Kur’ân’ýn­Ça­ða­Me­sa­jý”
baþ­lý­ðý­çer­çe­ve­sin­de­ya­pý­lan­top­lan­tý­da­Kâ­zým­Gü­leç­yüz’ün,­dün­ya­nýn­ge­çir­mek­te­ol­du­ðu­ma­ne­vî­buh­ra­na­dik­kat­çek­me­si­de;­ay­ný­i­de­a­li­mi­zin­ve­ay­ný­gay­ret­le­ri­mi­zin­ye­ni­bo­yut­lar­ka­zan­ma­sý­na­o­lan­ih­ti­yaç­ve­za­ru­re­tin­i­fa­de­siy­di.­Ki­ay­ný­top­lan­tý­da­ko­nu­þan­Müs­lü­man
Al­man­ko­nuþ­ma­cý­Ah­med­A­ri­es­de,­hak­ký­a­ra­ma­te­ma­yü­lün­de­o­lan
in­san­la­ra­Ýs­lâm­a­dý­na­doð­ru­me­saj­lar­ver­me­me­ya­nýn­da­Nur­Ta­le­be­le­ri­ne­dü­þen­va­zi­fe­nin­ve­so­rum­lu­lu­ðun­bü­yük­ol­du­ðu­na­dik­kat­çe­ke­rek,­“Top­lu­ma­ve­med­ya­ya­a­çý­lýn”­çað­rý­sýn­da­bu­lun­du.­­
***
Fark­lý­top­lum­la­ra,­fark­lý­kül­tür­le­re­ve­fark­lý­i­nanç­la­ra­ev­sa­hip­li­ði
ya­pan­Av­ru­pa’da;­or­tak­pro­je­le­re,­or­tak­ça­lýþ­ma­la­ra­ve­or­tak­re­çe­te­le­re­o­lan­ih­ti­yaç­gün­geç­tik­çe­da­ha­da­be­lir­gin­le­þi­yor.­Di­ya­lo­ðun­ö­te­sin­de­bir­it­ti­fak­ve­kay­naþ­ma­za­ru­re­ti­or­ta­da­du­rur­ken,­sa­de­ce­bel­li­prog­ram­ve­top­lan­tý­lar­da­bu­luþ­ma­yý­bi­le­ge­re­ði­gi­bi­i­fa­e­de­me­me­nin­e­zik­li­ði­ni­i­lik­le­ri­mi­ze­ka­dar­his­se­der­du­ru­ma­gel­dik.­
Di­le­riz­ki­bu­a­cý­key­fi­yet­ve­te­miz­vic­dan­lar­da­hu­su­le­ge­len­bu­ýz­tý­rap,­bir­duâ­ve­ya­ka­rýþ­hük­mü­nü­a­lýr­da,­Rab­bi­miz­ak­lý­mý­zý­ba­þý­mý­za­al­dý­rýr,­iþ­iþ­ten­geç­me­den­ger­çek­it­ti­fak­ve­el­bir­li­ði­sað­la­nýr.­Zi­ra
Av­ru­pa’da­ma­ne­vî­buh­ra­nýn­had­saf­ha­ya­gel­di­ði,­bil­has­sa­genç­le­rin,
ken­di­le­ri­ni­bek­le­yen­va­him­ne­ti­ce­ler­den­ha­ber­siz­yu­var­lan­dýk­la­rý,
an­ket­le­rin­di­liy­le­mey­dan­da­dýr.
Bu­me­yan­da­Üs­tad­Haz­ret­le­ri­nin­kah­ra­man­ve­fe­da­kâr­ta­le­be­si
Zü­beyr­Gün­dü­zalp’i­he­men­ha­týr­la­ma­lý­yýz.­Genç­li­ði­ni­ve­bü­tün
öm­rü­nü­i­man­ve­Kur’ân­yo­lu­na­fe­da­e­den­o­zat,­i­ma­nýn­ve­di­nin
mü­da­fa­a­sý­ný­mah­ke­me­de­ya­par­ken­þöy­le­di­yor­du:
“E­ðer­te­es­sür­ve­ýz­tý­rap­kar­þý­sýn­da­kalp­ten­bir­par­ça­kop­sa­i­di;­bir
genç­din­siz­ol­muþ­ha­be­ri­kar­þý­sýn­da,­o­kal­bin­a­tom­zer­ra­tý­a­de­din­ce
pa­ram­par­ça­ol­ma­sý­lâ­zým­ge­lir­di.”­­­­­­
***
Bi­ri­bi­ri­ni­ a­vu­cun­dan­ ya­ka­la­yýp­ sý­ký­ca­ tu­tan­ i­ki­ sað­ el.­ Bi­ri­si
bir­Müs­lü­ma­na,­bi­ri­si­de­bir­Hý­ris­ti­ya­na­a­it.­Yi­ne­ya­na­ya­na,­o­muz­o­mu­za­i­ki­i­ba­det­gâh,­bir­ki­li­se­ve­bir­ca­mi.­
Yýl­lar­ön­ce­Köp­rü­der­gi­si­nin;­Müs­lü­man-Hý­ris­ti­yan­di­ya­lo­ðu­nu
iþ­le­yen­sa­yý­sý­nýn­ka­pa­ðýn­da­gör­müþ­tüm­bu­fo­toð­ra­fý...
Ay­ný­fo­toð­ra­fý­biz­Mü­nih­top­lan­tý­la­rýn­da­can­lan­dýr­mak­ve­taç­lan­dýr­mak­is­ti­yo­ruz.­Bi­zim­ga­ye­miz,­he­de­fi­miz­ve­du­â­mýz­bu­da;
bu­du­â­ya­“a­min”­di­yen­le­rin­ço­ðal­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz.­Hal­bu­ki,­bý­ra­ký­nýz­“a­min”­de­me­yi,­bu­bir­lik­te­li­ðe­þid­det­le­kar­þý­çý­kan­lar­bi­le
var..­Hay­di­on­lar­bah­si­miz­den­ha­riç­ol­sun.­Biz­ken­di­mi­ze­dö­nüp
ba­ka­lým,­ken­di­ken­di­mi­zi­si­ga­ya­çe­ke­lim.­
Biz­bu­me­se­le­nin­za­ru­re­ti­ne­ne­ka­dar­i­nan­mý­þýz­ve­ha­ya­ta­ge­çir­me­nok­ta­sýn­da­ki­gay­ret­ve­ça­ba­mýz­han­gi­dü­zey­de­dir?­Â­ye­tin
se­ma­sýn­dan­ge­len, “Ey­ehl-i­ki­tap!­Bi­zim­Ý­lâ­hý­mýz­da,­si­zin­Ý­lâ­hý­nýz­da­bir­dir”­sâ­da­sý­ný­ehl-i­ki­ta­ba­i­þit­tir­me­sa­de­din­de­ne­ya­pý­yo­ruz?­Me­de­ni­yet­ha­ri­ka­la­rý­ný­bu­u­ður­da­se­fer­ber­e­di­yor­mu­yuz?­Ki
o­â­ye­tin­ta­ma­mý­me­a­len­þöy­le­dir:
“Ki­tap­eh­liy­le­an­cak­en­gü­zel­bir­yol­dan­mü­ca­de­le­e­din;­gü­zel­lik­le,
yu­mu­þak­lýk­la,­de­lil­ve­is­pat­yo­luy­la­on­la­ra­hak­ký­an­la­týn.­An­cak­on­lar­dan­zul­me­sa­pan­lar­müs­tes­na­dýr.­On­la­ra­de­yin­ki:­‘Bi­ze­in­di­ri­le­ne
de,­si­ze­in­di­ri­le­ne­de­biz­i­man­et­tik.­Bi­zim­Ý­lâ­hý­mýz­da,­si­zin­Ý­lâ­hý­nýz
da­bir­dir.­Biz­an­cak­O'­na­bo­yun­e­ðe­riz.”­(An­ke­but,­46)
Meþ­ve­ret­ve­þû­râ­ze­min­le­rin­de,­or­tak­ka­rar­la­rý­mýz­la,­Mü­nih­top­lan­tý­la­rý­na­ka­zan­dýr­dý­ðý­mýz­bu­ye­ni­for­ma­týn­ar­ka­sýn­da­dur­ma­lý­yýz.
Hem­Al­man,­hem­de­Türk­ta­ra­fýn­dan­ka­tý­lý­mýn­en­lâ­yýk­ve­en­ma­kul­dü­ze­ye­yük­sel­til­me­si­hu­su­sun­da­â­za­mî­gay­ret­gös­te­ril­me­li­dir.
Ve­her­þey­den­ön­ce­ve­her­þe­ye­rað­men,­top­lan­tý­la­rý­mý­za­ka­zan­dý­rý­lan­bu­ye­ni­çer­çe­ve­ve­for­mat­tan­as­la­vaz­ge­çil­me­me­li.­Ni­te­kim,­A­vus­tur­ya’da,­Nur­Ta­le­be­le­ri­nin­Ca­ri­tas­der­ne­ðiy­le­bir­lik­te­ger­çek­leþ­tir­dik­le­ri­di­ya­log­top­lan­tý­la­rý­gü­zel­bir­se­vi­ye­ka­zan­dý.­­­
Böy­le­prog­ram­lar­da­müs­bet­mü­zik­de­çok­ö­nem­li.­Prog­ra­ma
renk,­gö­nül­le­re­neþ’e­ka­tý­yor.­Dr.­Bah­ri­Gün­gör­dü­ve­e­ki­bi­gi­bi­mu­sî­ki­us­ta­la­rý­da­böy­le­prog­ram­la­rýn­vaz­ge­çil­mez­le­rin­den­ol­ma­lý­dýr.­
T
7
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
DÜNYA
BAÞKAN OBAMA: ÇOK
ÇALIÞMAMIZ GEREK
Hassas dönemde
Kosova ziyareti
GENÝÞ AÇI
HALÝL ÝBRAHÝM CAN
[email protected]
ABD'DEKÝ ARA SEÇÝMLER SONRASI HAYAL KIRIKLIÐINA UÐRAYAN BAÞKAN BARACK OBAMA,
"SEÇÝM SONUÇLARI, DAHA ÝYÝ ÝÞ ÇIKARMAM GEREKTÝÐÝNÝ ORTAYA KOYDU" DÝYE KONUÞTU.
ABD Baþ­ka­ný­Ba­rack­O­ba­ma,­ya­pý­lan­a­ra­se­çim­le­rin,­A­me­ri­ka­lý­la­rýn­ e­ko­no­mik­ to­par­lan­ma­nýn­ hý­zý­na­ da­ir­ duy­duk­la­rý
ha­yal­ ký­rýk­lý­ðý­ný­ gös­ter­di­ði­ni­ söy­le­di.­ O­ba­ma,­ Be­yaz­ Sa­ray’da­ dü­zen­le­di­ði­ ba­sýn­ top­lan­tý­sýn­da,­ De­mok­rat­lar­ ve
Cum­hu­ri­yet­çi­le­rin,­ ül­ke­nin­ kar­þý­ kar­þý­ya­ ol­du­ðu­ zor­luk­la­rý­ çö­ze­bil­mek­ i­çin­ þim­di­ or­tak­ ze­min­ o­luþ­tur­ma­la­rý
ge­rek­ti­ði­ni­ be­lirt­ti.­ De­mok­rat­la­rýn­ se­çim­ler­de­ uð­ra­dý­ðý
ye­nil­gi­yi­ A­me­ri­kan­ e­ko­no­mi­si­nin­ i­çin­de­ bu­lun­du­ðu
du­ru­ma­ bað­la­yan­ O­ba­ma,­ po­li­ti­ka­la­rý­nýn­ is­tih­da­mýn
art­tý­rýl­ma­sý­ko­nu­sun­da­ye­ter­li­ve­ri­mi­or­ta­ya­ko­ya­ma­dý­ðý­ný­i­ti­raf­et­ti.­O­ba­ma,­yö­ne­ti­mi­nin­e­ko­no­mi­yi­is­tik­rar­lý­ ha­le­ ge­tir­di­ði­ni­ ve­ ö­zel­ sek­tör­ i­þe­ a­lým­la­rý­ný­ da
des­tek­le­di­ði­ni­ vur­gu­la­ya­rak,­ “An­cak­ A­me­ri­kan­ hal­ký
he­nüz­bu­i­ler­le­me­yi­his­set­me­di­ve­bi­ze­bu­me­sa­jý­ver­di.­ Bu­ du­rum,­ De­mok­rat­la­rýn­ se­çim­ler­de­ ye­nil­gi­si­ne
sebep­ol­du”­de­di.­­Washington / aa
SORUMLULUÐU ALIYORUM
“YAPMAMIZ gerektiði kadar ilerleme saðlayamamýþ olduðumuz gerçeðinin sorumluluðunu almam gerektiðini düþünüyorum” ifadesini kullanan Obama, “Baþkan olarak, istihdam artýþýný
daha hýzlý bir þekilde yeniden tesis edememenin sorumluluðunu alýyorum. Eðer þu anda iþsizlik oranlarý yüzde 9,6 yerine yüzde 5 olsaydý, o zaman halkýn politikalara karþý güveni de daha fazla olurdu”
diye konuþtu. Obama, birlikte nasýl ilerleme saðlayabilecekleri hususu
üzerinde kafa yormak için her iki partinin üyeleriyle biraraya gelmeye çok istekli olduðunu, iki parti arasýnda bazý kilit konulardaki
görüþ farklýlýklarýndan dolayý bunun kolay olmayacaðýný
belirterek, “Aramýzdaki bütün farklýlýklarý giderebileceðimizi ya da bütün anlaþmazlýklarýmýzý
çözebileceðimizi iddia etmiyorum” dedi.
Baþkan Obama, “Seçimler, benim açýmdan, daha iyi iþ çýkarmam
gerektiðini ortaya koydu” ifadesini kullandý.
MÜSLÜMAN
ÜLKELERDE
POPÜLARÝTESÝ
AZALDI
ABD’DE yapýlan Kongre seçimlerinde güç kaybeden Baþkan Barack Obama’ya, bu ülkenin Batý’daki yakýn müttefiklerinde verilen kamuoyu desteði devam ederken, Müslüman ülkelerdeki kamuoyunun sempatisi ise giderek düþüyor. AP’nin haberine göre, ABD’deki German Marshall
Fund tarafýndan Avrupa Birliði ülkelerinde yapýlan bir araþtýrma, bu ülkelerde kamuoyunun yüzde 78’inin Obama’nýn uluslar arasý politikalarýný desteklediðini ortaya koydu. Bu oran, geçen yýla göre düþüþ olduðunu gösteriyor. Ayný araþtýrmaya göre, Türkiye’de ise 2009’a göre yarý yarýya bir azalma ile destek
yüzde 28’e kadar geriledi. Pew Global Attitudes tarafýndan yapýlan bir araþtýrma da benzer sonuçlarý ortaya koydu. Bu araþtýrmaya göre de Obama’ya destek, Mýsýr’da 2010’da, 2009’a
göre 10 puan düþerek yüzde 31’e, Türkiye’de ise bir yýl
içinde yüzde 33’ten yüzde 23’e geriledi. Pakistan’da da yüzde 13’ten yüzde
8’e gerileme tesbit edildi. Ýstanbul / aa
Ýsrail, UNESCO’yla da
iþbirliðine yanaþmadý
BÝRLEÞMÝÞ Mil­let­ler­E­ði­tim,­Kül­tür
ve­ Bi­lim­ Ör­gü­tü’nün­ (U­NES­CO)
Ba­tý­ Þe­ri­a’da­ bu­lu­nan­ Ra­hil­ Tür­be­si’ni­ Ca­mii­ o­la­rak­ i­lân­ et­me­si­ne­ Ýs­ra­il­ sert­ tep­ki­ gös­ter­di.­ Ýs­ra­il­ Dý­þiþ­le­ri­Ba­kan­Yar­dým­cý­sý­Danny­A­ya­lon­Ba­tý­ Þe­r i­a ’da­ ko­r u­m a
al­týn­da­ki­5­yer­ko­nu­sun­d a­ U­N ES­C O­ i­l e
iþ­b ir­l i­ð i­ yap­m a­y a­cak­l a­r ý­n ý­ a­ç ýk­l a­d ý.
Son­ ge­liþ­me­den­ Fi­lis­t in­ Yö­n e­t i­m i’nin
so­rum­lu­ol­du­ðu­nu­da­ö­ne­sü­ren­A­ya­lon,­U­NES­CO’nun­Fi­lis­tin­Dev­let
Baþ­ka­ný­ Mah­mut­ Ab­bas’ýn­ mü­hür
ma­ka­mý­ha­li­ne­gel­di­ði­ni­de­id­di­a­et­ti.­ Hz.­ Ya­kup’un­ e­þi­ Ra­hil’in­ kab­ri
ol­du­ðu­ö­ne­sü­rü­len­Bey­tül­la­him’de­-
ki­ tür­be­ Müs­lü­man­lar­ ta­ra­fýn­dan
Bi­lal­bin­Ra­bah­Ca­mii­o­la­rak­ad­lan­dý­rý­lý­yor­ ve­ bu­ra­sý­ Müs­lü­man­la­rýn
ya­ný­ sý­ra­ Hý­ris­ti­yan­lar­ ve­ Ya­hu­di­ler
ta­ra­fýn­dan­ da­ kut­sal­ o­la­rak­ gö­rü­lü­yor.­ U­N ES­C O’nun
geç­ti­ði­miz­ haf­ta­ al­dý­ðý
ka­rar­dan­ son­ra­ Ýs­ra­il
Baþ­b a­k a­n ý­ Bin­y a­m in
Ne­tan­ya­hu­ sert­ bir­ a­çýk­l a­m a­ ya­p a­r ak­ bu
ör­gü­tün­Ýs­ra­il’i­geç­mi­þin­den­ko­par­ma­ya­ça­lýþ­tý­ðý­ný­ö­ne­sür­müþ­tü.
Ýs­ra­il­geç­ti­ði­miz­Þu­bat­a­yýn­da­al­dý­ðý
bir­ ka­rar­la­ Ba­tý­ Þe­ri­a’da­ki­ pek­ çok
kut­sal­me­kâ­ný­u­lu­sal­mi­ras­a­la­ný­o­la­rak­i­lân­et­miþ,­bu­þe­kil­de­bu­yer­le­ri­ko­ru­mak­ve­res­to­re­et­mek­is­te­di­ði­ni­ö­ne­sür­müþ­tü.­­Kahire / cihan
BM: Pakistan için yeni
kaynaklara ihtiyaç var
BÝRLEÞMÝÞ Mil­let­ler­(BM),­u­lus­lar­a­ra­sý­top­lu­mun­Pa­kis­tan’da­ki­sel­ze­de­ler
i­çin­sað­la­dý­ðý­yar­dým­la­rýn­bit­mek­ü­ze­re­ol­du­ðu­nu,­mil­yon­lar­ca­sel­mað­du­ru
i­çin­ye­ni­ve­de­vam­lý­mad­dî­kay­na­ða
ih­ti­yaç­du­yul­du­ðu­nu
a­çýk­la­dý.­BM­söz­cü­sü
Sta­cey­Wins­ton,­baþ­þe­h ir­Ýs­l a­m a­b ad’da
dü­z en­l e­d i­ð i­ ba­s ýn
top­lan­tý­sýn­da,­yak­la­þan­kýþ­þart­la­rý­ný­da
göz­ö­nü­ne­a­la­rak,­Pa­kis­tan’a­a­cil­ve­dü­zen­li
yar­dým­sað­lan­ma­sý­i­çin­u­lus­lar­a­ra­sý
top­lu­mu­ye­ni­den­ha­re­ke­te­geç­me­ye
ça­ðýr­dý.­A­za­lan­kay­nak­lar­dolayýsýyla­a­cil­yar­dým­ça­lýþ­ma­la­rý­nýn­ya­vaþ­la­dý­ðý­na
i­þa­ret­e­den­Wins­ton,­‘’Ön­gör­dü­ðü­-
müz­ha­zýr­lýk­la­rý­za­ma­nýn­da­ta­mam­la­ya­maz­sak­sel­mað­dur­la­rý­kýþ­þart­la­rýn­da­ye­ni­kriz­ler­le­kar­þý­kar­þý­ya­ka­la­bi­lir’’
de­di.­BM­ge­çen­ay,­Pa­kis­tan’da­8,5
mil­yon­dan­faz­la­in­sa­nýn­gý­da,­su,­ba­rýn­ma­ve­di­ðer­te­mel
ih­ti­yaç­la­ra­muh­taç­o­la­rak­ya­þa­dý­ðý­ný,­a­cil­yar­dým­la­rýn­de­vam­et­me­si
i­çin­2­mil­yar­do­la­ra­ih­ti­y aç­ du­y ul­d u­ð u­n u,
þim­di­ye­dek­u­lus­lar­a­ra­sý­top­lu­mun­718­mil­yon­ do­l ar­ yar­d ým­d a
bu­lun­du­ðu­nu­a­çýk­la­mýþ­tý.­Pa­kis­tan’da
Tem­muz­ve­A­ðus­tos­ay­la­rýn­da­ki­sel­ler­de­2­bin­den­faz­la­ki­þi­vefat­et­miþ,­20
mil­yon­dan­faz­la­ki­þi­de­sel­ler­den­et­ki­len­miþ­ti.­­Ýslamabad / aa
aþ­ba­kan­Er­do­ðan’ýn­Ko­so­va­zi­ya­re­ti­çok
has­sas­bir­za­ma­na­rast­la­dý.­Bir­yan­da­ko­a­lis­yon­or­tak­la­rý­a­ra­sýn­da­ki­an­laþ­maz­lýk­yü­zün­den­er­ken­ge­nel­se­çim­le­rin­i­lân­e­dil­me­si­ve­A­na­ya­sa­Mah­ke­me­si­nin­hem­cum­hur­baþ­kan­lý­ðý­hem
de­par­ti­ge­nel­baþ­kan­lý­ðý­nýn­bir­lik­te­yü­rü­tü­le­me­ye­ce­ði­ka­ra­rý­ü­ze­ri­ne,­cum­hur­baþ­kan­lý­ðýn­dan­is­ti­fa
e­den­Fat­mir­Sey­di­u’nun­du­ru­mu­si­ya­sal­kar­ga­þa­ya
sebep­ol­du.­Er­ken­se­çim­ler­12­A­ra­lýk­ta­ya­pý­la­cak.
Ö­bür­ yan­dan­ U­lus­lar­ a­ra­sý­ A­da­let­ Di­va­ný’nýn
Ko­so­va’nýn­2008­yý­lýn­da­i­lân­et­ti­ði­ba­ðým­sýz­lý­ðý­nýn­ u­lus­lar­ a­ra­sý­ hu­ku­ka­ uy­gun­ ol­du­ðu­ yö­nün­de­ki­ka­ra­rý­son­ra­sý,­Sýr­bis­tan­ve­Ko­so­va’nýn­ku­ze­yin­de­ki­Sýrp­lar­la­ya­þa­nan­ge­ri­lim,­böl­ge­yi­pat­la­ma­ya­ ha­zýr­ bom­ba­ya­ dö­nüþ­tür­dü.­ Ku­zey­de,
Sýr­bis­tan’a­ sý­nýr­ böl­ge­ler­de­ ya­þa­yan­ Sýrp­lar­ ge­çen­se­çim­le­re­ka­týl­ma­yý­da­red­det­miþ­ti.­
BM­Ge­nel­Sek­re­te­ri­Ban­Ki­Mo­on’u­da­kay­gý­lan­dý­ran­ve­a­ra­bu­lu­cu­luk­çað­rý­la­rý­yap­ma­ya­yö­nel­ten­ ge­ri­lim­de­ Baþ­ba­kan­ Er­do­ðan­ þim­di­ a­ra­bu­lu­cu­luk­yap­ma­yý­ö­ne­ri­yor.­
1913­ yý­lý­na­ ka­dar­ yak­la­þýk­ al­tý­yüz­ yýl­ Os­man­lý
e­ge­men­li­ðin­de­ ka­lan­ böl­ge­de,­ Türk­ ve­ Ar­na­vut
var­lý­ðý­çok­ö­nem­li­bir­yer­tu­tu­yor.­Tür­ki­ye,­hem
1999­ yý­lýn­da­ki­ NA­TO­ mü­da­ha­le­sin­de­ hem­ de
son­ra­sýn­da­ Ko­so­va’nýn­ a­yak­ta­ dur­ma­sýn­da­ ö­nem­li­rol­ler­üst­len­di.­Ö­zerk­yö­ne­ti­min­her­tür­lü
ih­ti­ya­cýn­da­ya­nýn­da­ol­du.­
17­ Þu­bat­ 2008­ ta­ri­hin­de­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ i­lân­ e­den­Ko­so­va­Cum­hu­ri­ye­ti’ni­er­te­si­gün­ta­ný­dý­Tür­ki­ye.­Bu­gü­ne­ka­dar­22­AB­ü­ye­si­ve­ABD­baþ­ta­ol­mak­ ü­ze­re­ 71­ ül­ke­ ta­ra­fýn­dan­ ta­nýn­dý.­ Ma­a­le­sef
Müs­lü­man­ül­ke­ler­den­ço­ðu­nun­he­nüz­ta­ný­ma­dý­ðý
ül­ke,­ Av­ru­pa’nýn­ or­ta­sýn­da­ so­run­la­ra­ ge­be­ bir
coð­raf­ya­da­bu­lu­nu­yor.­Sýr­bis­tan­ba­ðým­sýz­lý­ðýn­en­gel­len­me­si­i­çin­her­yo­la­baþ­vu­ru­yor.­An­cak­U­lus­lar­a­ra­sý­A­da­let­Di­va­ný’nýn­son­ka­ra­rý­Sýrp­la­rý­bü­yük­ ha­yal­ ký­rýk­lý­ðý­na­ uð­rat­tý.­ Bü­yük­ Ar­na­vut­luk
pro­je­si­ne­ yö­ne­lik­ bir­ a­dým­ ol­ma­sýn­dan­ kor­kan
Ma­ke­don­ya­lý­lar­da­bu­ka­rar­dan­hoþ­nut­de­ðil.
Ýþ­te­ böy­le­ bir­ or­tam­da­ ger­çek­leþ­ti­ Baþ­ba­kan
Er­do­ðan’ýn­zi­ya­re­ti.
Tür­ki­ye,­ Ko­so­va’da­ki­ Türk­ var­lý­ðý­nýn­ i­þa­re­ti
o­lan­ ta­ri­hî­ e­ser­le­ri­ TÝ­KA­ a­ra­cý­lý­ðýy­la­ o­na­rý­yor.
Priz­ren’de­ki­Ter­zi­Meh­met­Ca­mii­de­bun­lar­dan
bi­ri­si.­ An­cak­ TÝ­KA,­ yal­nýz­ca­ ta­ri­hî­ e­ser­le­ri­ o­nar­mak­la­ kal­ma­yýp,­ ay­ný­ za­man­da­ ül­ke­nin­ kal­kýn­ma­sý­na­yö­ne­lik­pro­je­le­ri­de­des­tek­li­yor.­­
Son­ bir­ i­ki­ yýl­dýr­ Bel­grat­ yö­ne­ti­miy­le­ ku­ru­lan
i­y i­ i­l iþ­k i­l er,­ þim­d i­ Tür­k i­y e’nin­ Ko­s o­v a­l ý­l ar­l a
Sýrp­lar­a­ra­sýn­da­a­ra­bu­lu­cu­luk­yap­ma­sý­ný­da­ko­lay­laþ­tý­ra­cak­gi­bi­gö­rü­nü­yor.­An­cak­bun­dan­çok
faz­la­ u­mut­lu­ ol­mak­ doð­ru­ ol­ma­sa­ ge­rek.­ Zi­ra
Sýr­bis­tan,­ Ko­so­va’nýn­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­ný­ ta­ný­ma­ ni­ye­tin­de­ol­ma­dý­ðý­gi­bi,­hu­ku­kî­var­lý­ðý­ný­da­ka­bul
et­mi­yor.­ Ken­di­ top­rak­la­rý­nýn­ ay­rý­lýk­çý­la­rýn­ e­lin­de­ki­bir­par­ça­sý­o­la­rak­gö­rü­yor.
AB’ye­ ü­ye­lik­ sü­re­ci­ Ko­so­va’yý­ 22­ ü­ye­si­nin­ ta­ný­ma­sýy­la­ des­tek­le­di­ði­ni­ or­ta­ya­ ko­yan,­ Av­ru­pa­lý­la­rýn­ Sýr­bis­tan’ý­ Ko­so­va­ i­le­ i­yi­ i­liþ­ki­ler­ kur­ma­sý
ko­nu­sun­da­bas­ký­al­tý­na­a­la­cak­bir­un­sur.­
Böy­le­ bir­ du­rum­da­ Tür­ki­ye­ bir­ yan­dan­ Bal­kan­lar­da­ki­ta­raf­sýz­lýk­ve­her­kes­le­i­yi­i­liþ­ki­ler­po­li­ti­ka­sý­ný­ sür­dü­rür­ken,­ ö­bür­ yan­dan­ Ko­so­va’yý
Sýr­bis­tan’a­ kar­þý­ da­ des­tek­le­mek­ gi­bi­ bir­ i­ki­le­min­i­çin­de,­a­ra­bu­lu­cu­luk­ça­ba­la­rý­ný­sür­dü­re­cek.
U­ma­rýz­ so­nuç­ta­ Sýr­bis­tan,­ Ko­so­va’nýn­ ba­ðým­sýz­lý­ðý­nýn­ge­ri­dön­dü­rü­le­mez­bir­sü­reç­ol­du­ðu­nu
gö­rür­ ve­ böl­ge­de­ ba­rýþ­ ve­ is­tik­ra­rýn­ ku­rul­ma­sý­ný
en­gel­le­mek­ten­ vaz­ge­çer.­ Hü­kü­me­tin­ de­ bu­ uz­laþ­ma­nýn­ ger­çek­leþ­me­si­ ça­ba­la­rý­ný­ a­ra­lýk­sýz­ sür­dür­me­si,­bir­ba­ký­ma­ta­ri­hî­bir­so­rum­lu­luk­tur.
B
TAZÝYE VE GEÇMÝÞ OLSUN
Muhterem kardeþlerimiz Nuray Bulut ve Þükrü Bulut'un oðlu
M. Abdullah Said
'in
vefatýný teessürle öðrendik. Minik yavruya, ahirette annebabasýna þefaatçi olmasýný niyaz ederek, Allah'tan rahmet
diliyor; Bulut ailesine taziyetlerimizi sunuyoruz.
Nuray Bulut
Hanýmefendiye geçmiþ olsun diyor, Cenâb-ý Hak'tan acil
þifalar niyaz ediyoruz.
YENÝ ASYA KADIKÖY, ACIBADEM
HANIMLAR KOMÝSYONU
T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK
HAKÝMLÝÐÝ’NDEN ÝLAN
ESAS NO: 2009/331
Davacý Yakup Albayraktar vekili tarafýndan davalýlar
Fatma Korkmaz ve Gökay Korkmaz aleyhine açýlan cebri
tescil davasýnda;
Yapýlan araþtýrmalara raðmen bulunamayan Gökay
Korkmaz’a kararýn ilanen tebliðine karar verildiðinden;
Dava konusu Ýstanbul Ýli, Büyükçekmece Ýlçesi, Kamiloba Köyü, mevkiinden bulunan 2220, 1000 ve 997 parsel
sayýlý taþýnmazlarýn Yalçýn ve Dudu Korkmaz Mirasçýlarýna ait hisselerin tapularýnýn iptali ile davacý adýna tapuya
kayýt ve tescillerine karar verildiði davalý Gökay Korkmaz’
a ilanen teblið olunur.
28.06.2010
www.bik.gov.tr B: 74120
8
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
ENSTÝTÜ
Hazýrlayan:
e-posta: [email protected]
‘‘
Cüz-i
ihtiyârî
di,­cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­ha­ki­ka­ti­nin­me­yil­le­re­da­yan­dý­ðý­ný­söy­le­miþ­tir.­Ý­mam-ý­Ma­tu­ri­di,­me­yil­le­ri­“emr-i­i­ti­ba­ri”­o­la­rak
ka­bul­et­ti­ði­i­çin­in­sa­na­ver­miþ­tir.­Ý­mam-ý­E­þa­ri­i­se­me­yil­le­rin­Al­lah­ta­ra­fýn­dan­ya­ra­týl­dý­ðý­ný­ka­bul­et­miþ­tir.­Bu­se­bep­le­me­yil­ler­de­ki­ta­sar­ru­fun­“emr-i­i­ti­ba­ri”­ol­du­ðu­nu­sa­vun­muþ­ve­cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­ha­ki­ka­ti­nin­bu­ta­sar­ruf­ol­du­ðu­nu
dü­þün­müþ­tür.­Her­i­ki­i­ma­mýn­or­tak­ka­na­a­ti­“emr-i­i­ti­ba­ri”
a­zen­in­san­ken­di­ni­sý­nýr­sýz­ca­hür­his­se­der.­Ýl­gi­len­me­- o­lan­bir­þe­yin­in­sa­na­a­it­o­la­bi­le­ce­ði­dir.­Ya­ni­in­sa­nýn­ken­di
di­ði­ve­ka­rýþ­ma­dý­ðý­ha­di­se­kal­maz.­Her­þey­le­iç­li­dýþ­lý fi­il­le­ri­ni­ya­ra­ta­ma­ya­ca­ðý­dü­þün­ce­si­dir.7
o­lur.­Kâ­i­na­ta­bi­le­çe­ki­dü­zen­ver­me­ye­ça­lý­þýr.­Ba­zen­i­Ýn­sa­nýn­ ha­ya­týn­da­ ka­de­rin­ hâ­kim­ ol­du­ðu­ za­man­lar­ da
se­kü­çük­bir­me­se­le­nin,­e­hem­mi­yet­siz­bir­ha­di­se­nin­ve­bir var­dýr.­ “Ka­der­ söy­le­se,­ ik­ti­dar-ý­ be­þer­ ko­nuþ­maz,­ ih­ti­yar-ý
an­lýk­ za­ma­nýn­ gir­da­býn­da­ bo­ðul­mak­tan­ ken­di­ni­ kur­ta­ra­- cüz’î­su­sar.”­8 Ka­de­rin­cüz-i­ih­ti­yâ­rî­yi­sus­tur­du­ðu­du­rum­lar­maz.­ Dar­ bir­ ka­fe­se­ ka­pa­týl­mýþ­ça­sý­na-–ça­re­siz­ce—fer­yad­ ü da­in­san­dan­mes’u­li­yet­kal­kar.­Ýn­san­da­cüz-i­ih­ti­ya­rý­din­le­fi­gân­ e­der.­ Bu­ gel­git­ler­ in­sa­nýn­ hür­ri­ye­ti­nin­ ma­hi­ye­ti­ne­ ve me­yen­ve­me­su­li­yet­al­tý­na­gir­me­yen­duy­gu­lar­da­var­dýr.­Be­sý­nýr­la­rý­na­da­ir­bir­ký­sým­so­ru­la­ra­ze­min­ha­zýr­lar:­“Ýn­san­hür di­üz­za­man,­ “teþ­his­ e­de­me­dim”­ de­di­ði­ bu­ duy­gu­la­ra­ da­ir
mü­dür,­de­ðil­mi­dir?­Ýn­san­hür­i­se,­ne­ka­dar­hür­dür?­Hür­ri­- “ih­ti­yar­ve­i­ra­de­yi­din­le­mez­ler,­bel­ki­de­mes’u­li­yet­al­tý­na­da
ye­tin­sý­nýr­la­rý­ný­ne­be­lir­ler?­Cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­ha­ki­ka­ti­ne­dir? gi­re­mez­ler.­Ba­zan­o­lâ­ti­fe­ler­hük­me­di­yor­lar,­hak­ký­din­le­mi­Cüz-i­ih­ti­ya­ri­sa­de­ce­in­sa­na­mah­sus­bir­þey­mi­dir?”
yor­lar,­yan­lýþ­þey­le­re­gi­ri­yor­lar”­ 9 tes­bi­ti­ni­yap­mýþ­týr.­Ay­rý­ca,
Her­in­san­vic­da­nýn­da,­hür­bir­þe­kil­de­yap­tý­ðý­iþ­ler­le­mec­- di­mað­da­ki­ il­min­ ye­di­ mer­te­be­sin­den10 “ta­hay­yül,­ ta­sav­vur,
bu­ren­yap­týk­la­rý­ný­bir­bi­rin­den­a­yý­ran­giz­li­bir­ha­ki­ka­tin­var­lý­- te­veh­hüm­ve­te­fek­kür”­mer­te­be­le­ri­de­cüz-i­ih­ti­ya­ri­yi­din­le­ðý­ný­his­se­der.­Bel­ki­hür­ri­ye­tin­ve­cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­ma­hi­ye­ti­ni me­dik­le­rin­den­in­sa­ný­di­ni­so­rum­lu­luk­tan­kur­ta­rýr­lar.11
bir­çok­ki­þi­ger­çek­mâ­nâ­da­kav­ra­mak­tan­a­ciz­dir.­Fa­kat­cüz-i
Ýs­ti­dat­ve­ka­bi­li­yet­le­rin­in­ki­þa­fý­ný­te­min­e­den­cüz-i­ih­ti­ih­ti­ya­rýn­var­lý­ðý­na­da­ir­vic­da­nî­se­si­de­ko­lay­ko­lay­kim­se­in­- ya­ri­dir.­ Ýs­ti­dat­lar­ ma­ne­vî­ çe­kir­dek­ler­dir.­ Ýs­ti­dat­ çe­kir­dek­kâr­ et­me­miþ­tir.­ Ruh,­ ha­yat,­ a­kýl­ gi­bi­ ma­hi­ye­ti­ az­ bi­lin­di­ði le­ri,­ya­dün­ya­ha­ya­tý­nýn­top­ra­ðý­al­týn­da­çü­rü­ye­rek­bo­zu­lur
hal­de­ var­lý­ðýn­dan­ ke­sin­lik­le­ e­min­ o­lu­nan­ bir­çok­ þey­ var­dýr. ve­ya­ a­hi­ret­ ha­ya­tý­nýn­ e­be­dî­ mey­ve­le­ri­ni­ ye­tiþ­ti­rir­ler.­ Bu
Cüz-i­ih­ti­ya­ri­de­bu­sý­ný­fa­dâ­hil­e­di­le­bi­lir­ma­hi­yet­te­dir.
ha­ya­tî­ka­ra­rý­a­lan­i­se­cüz-i­ih­ti­ya­ri­dir.­Ya­ni,­cüz-i­ih­ti­ya­ri­Cüz-i­ ih­ti­ya­ri­ “a­dem-i­ me­su­li­yet­ten­ (so­rum­suz­luk­tan) nin­ö­nün­de­i­ki­a­na­yol­var­dýr.­Bi­rin­ci­si,­is­ti­dat­ve­ka­bi­li­yet­kur­tar­mak”1 ga­ye­siy­le­in­sa­na­ih­san­e­dil­miþ­tir.­Cüz-i­ih­ti­ya­ri le­ri­ni­nef­sin­ge­çi­ci­ar­zu­la­rý­ný­tat­min­yo­lun­da­ma­nen­çü­rü­sa­ye­sin­de­ha­ya­týn­so­rum­lu­lu­ðu­üst­le­ni­lir.­Be­di­üz­za­man’ýn­i­- tüp­is­raf­et­mek­tir.­Ý­kin­ci­si­i­se,­“Ýs­lâ­mi­yet­su­yu”,­“i­man­ý­þý­fa­de­siy­le­“Ce­nâb-ý­Hak,­in­san­la­ra­ke­mâl­i­çin­bir­is­ti­dat,­tek­- ðý”­ ve­ “u­bu­di­yet­ top­ra­ðý”­ i­le­ ma­nen­ bes­le­yip­ ter­bi­ye­ e­de­lif­i­çin­bir­ka­bi­li­yet­ve­bir­ih­ti­yar­ver­miþ­tir.”2 Baþ­ta­i­man­ol­- rek,­ a­hi­ret­ â­lem­le­rin­de­ e­be­dî­ mey­ve­ler­ ve­ren­ bir­ fi­da­na
mak­ ü­ze­re­ in­sa­ný­ ya­ra­tý­lýþ­ ga­ye­si­ne­ u­laþ­tý­ran­ her­ tür­lü­ ni­- dö­nüþ­tür­mek­tir.12 Nef­sin­kon­tro­lü­ne­terk­e­dil­miþ­bir­cüz-i
me­tin­hak­e­dil­me­si,­cüz-i­ih­ti­ya­ri­yi­kul­lan­ma­ya­bað­lan­mýþ­- ih­ti­yâ­rî­bi­rin­ci­yo­lun;­Kur’ân’a­tes­lim­ol­muþ­bir­cüz-i­ih­ti­týr.­Bu­se­bep­le­ol­sa­ge­rek­tir­ki,­Sa’d-ý­Taf­ta­za­ni,­i­ma­ný;­“Ce­- ya­ri­i­se­i­kin­ci­yo­lun­yol­cu­su­dur.­
nâb-ý­ Hakk’ýn,­ is­te­di­ði­ ku­lu­nun­ kal­bi­ne,­ cüz-i­ ih­ti­ya­ri­nin
Ýn­sa­na­ve­ri­len­cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­e­li­kö­tü­lük­te­ga­yet­u­zun,
3
sar­fýn­dan­son­ra­il­ka­et­ti­ði­bir­nur­dur” di­ye­ta­rif­et­miþ­tir.
i­yi­lik­te­ i­se­ çok­ ký­sa­dýr.­ Çün­kü­ i­yi­lik­le­ri­ em­re­dip­ is­te­yen
Ýn­san­yer­yü­zü­ne­im­ti­han­ve­tec­rü­be­i­çin­gön­de­ril­miþ­tir. “rah­met-i­Ý­lâ­hi­ye”dir.­Ý­yi­lik­le­rin­ya­ra­tý­lý­þý­da­“kud­ret-i­Rab­Ým­ti­han­ ve­ tec­rü­be­ i­se­ cüz-i­ ih­ti­ya­rinin­ ol­ma­sý­ný­ ge­rek­ti­- ba­ni­ye”­i­le­dir.13 Bu­se­bep­le­i­yi­lik­le­rin­mey­da­na­gel­me­sin­de
rir.­ Cüz-i­ ih­ti­ya­rinin­ ter­cih­le­ri­ni­ i­yi­ye,­ gü­ze­le­ ve­ doð­ru­ya in­sa­nýn­ cüz-i­ ih­ti­ya­rý­nýn­ çok­ az­ bir­ pa­yý­ var­dýr.­ Ay­rý­ca­ bir
yön­len­dir­mek­ i­çin­ de­ hak­ din­ gön­de­ril­miþ­tir.­ Hak­ din- þe­yin­ya­ra­tý­lý­þý­i­çin­bü­tün­þart­la­rýn­ha­zýr­ol­ma­sý­ge­re­kir­ken,
–zor­la­ma­dan,­ mec­bur­ bý­rak­ma­dan—cüz-i­ ih­ti­ya­rinin­ fi­il­- yok­lu­ðu­ i­çin­ sa­de­ce­ tek­ bir­ þar­týn­ ek­sik­li­ði­ ye­ter­li­dir.­ Bu
le­ri­ni­ tan­zim­ e­der.­ Be­di­üz­za­man­ bu­ in­ce­ sýr­rý­ þöy­le­ i­zah yüz­den­ba­zen­cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­kü­çük­bir­ih­ma­liy­le­çok­bü­et­miþ­tir:­“Din­bir­im­ti­han­dýr,­bir­tec­rü­be­dir;­er­vâh-ý­â­li­ye­- yük­kö­tü­lük­ler­or­ta­ya­çý­ka­bi­lir.­Bir­kib­ri­tin­or­ma­ný­yak­ma­yi,­er­vâh-ý­sâ­fi­le­den­tef­rik­e­der…­Ak­la­ka­pý­a­ça­cak,­ih­ti­yâ­rý sý,­bir­an­lýk­uy­ku­nun­e­lim­bir­tra­fik­ka­za­sý­na­yol­aç­ma­sý,­bir
e­lin­den­ al­ma­ya­cak…­ Her­kes­ tas­di­ke­ muz­tar­ ol­sa,­ o­ va­kit gram­si­ya­nü­rün­ton­lar­ca­su­yu­ze­hir­le­me­si­mi­sâ­li…
kö­mür­ gi­bi­ bir­ is­ti­dad,­ el­mas­ gi­bi­ bir­ is­ti­dad­ i­le­ be­ra­ber
Var­lýk­lar­i­çin­de­ih­ti­ya­rý­en­ge­niþ­in­san­dýr.­Bu­na­rað­men
ka­lýr.­Sýrr-ý­tek­lif­ve­ne­ti­ce-i­im­ti­han­zâ­yi­o­lur.” 4
ye­mek,­ko­nuþ­mak­ve­dü­þün­mek­gi­bi­her­da­im­ko­lay­ca­yap­Ya­rat­ma­ yal­nýz­ca­ Al­lah’a­ mah­sus­tur.­ Bu­ se­bep­le­ in­sa­nýn tý­ðý­ iþ­le­rin,­ an­cak­ yüz­de­ bi­ri­ in­sa­nýn­ cüz-i­ ih­ti­ya­rýn­da­dýr.
cüz-i­ih­ti­ya­rý­nýn­en­kü­çük­bir­fi­i­li­bi­le­ya­rat­ma­gü­cü­yok­tur. Me­se­lâ,­að­zý­na­gö­tür­dü­ðü­bir­ni­me­tin­ya­ra­tý­lý­þý­i­çin­bah­çe­Cüz-i­ ih­ti­ya­ri­ ya­ra­ta­ma­dý­ðý­ gi­bi,­ ya­ra­týl­mýþ­ ha­ri­ci­ bir­ var­lý­ðý den,­at­mos­fer­den,­ba­har­dan­gü­neþ­sis­te­mi­ne­va­rýn­ca­ya­ka­yok­tur.­Bu­se­bep­le­cüz-i­ih­ti­ya­ri­“emr-i­i­ti­ba­ri”dir.5 Cüz-i­ih­- dar­mü­kem­mel­bir­ya­ra­tý­lýþ­sil­si­le­si­nin­iþ­le­me­si­ge­re­kir.­Ö­ti­ya­ri,­ha­ri­ci­var­lý­ðý­ol­ma­yan­met­re,­san­tig­rad,­gram,­me­ga­- nün­de­ki­ni­me­ti­ke­yif­le­ve­lez­zet­le­yi­ye­bil­me­si­i­çin­i­se­kol­la­hertz,­ sa­ni­ye­ gi­bi­ öl­çü­le­re­ ben­zer.­ Cüz-i­ ih­ti­ya­ri,­ Al­lah’ýn rý,­kas­la­rý,­ke­mik­le­ri,­gö­zü,­bur­nu,­að­zý,­nef­si,­ak­lý,­kal­bi,­ru­son­suz­i­ra­de­si­ni­keþ­fet­mek­ve­ta­ný­mak­i­çin­ih­san­e­dil­miþ­bir hu­vb.­bütün­mad­dî­ve­mâ­ne­vî­ci­haz­la­rý­nýn­sað­lýk­lý­ol­ma­sý­öl­çü­bi­ri­mi­dir.­Ce­nâb-ý­Hak,­in­sa­nýn­fi­il­le­ri­ni­cüz-i­ih­ti­ya­rý­ný na­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­Tril­yon­lar­ca­hüc­re­si­nin­bes­len­me­si­i­çin
dik­ka­te­ a­la­rak­ ya­ra­týr.­ Be­di­üz­za­man’ýn­ i­fa­de­siy­le­ cüz-i­ ih­ti­- i­se­sin­di­rim­sis­te­mi,­do­la­þým­sis­te­mi,­si­nir­sis­te­mi­vb.­iç­i­çe
ya­ri­yi,­“i­ra­de-i­kül­li­ye­si­nin­ta­al­lu­ku­na­bir­þart-ý­a­di”6 ya­par.
sa­yý­sýz­ sis­tem­le­rin­ ku­sur­suz­ iþ­le­me­si­ ge­re­kir.­ Ýn­san­ i­se
Cüz-i­ ih­ti­ya­ri­nin­ ha­ki­ka­ti­ hak­kýn­da­ Ehl-i­ Sün­ne­tin­ i­ki bütün­ bu­ fa­a­li­yet­le­rin­ çok­ az­ bir­ kýs­mý­na­ mü­da­hil­dir.­ As­fark­lý­yo­ru­mu­var­dýr.­Bi­rin­ci­yo­rum­Ý­mam-ý­Ma­tu­ri­di’nin, lýn­da­in­sa­nýn­va­zi­fe­si­is­te­mek­ten­baþ­ka­bir­þey­de­ðil­dir.­Ýn­i­kin­ci­si­de­Ý­mam-ý­Eþ’â­rî’nin­yo­ru­mu­dur.­Ý­mam-ý­Ma­tu­ri­- sa­nýn­“Ben­yap­tým”­di­ye­rek­ken­din­den­bil­di­ði­en­sý­ra­dan­iþ­-
kavram
B
Cüz-i ihtiyarinin önünde
iki ana yol vardýr. Birincisi,
istidat ve kabiliyetlerini
nefsin geçici arzularýný
tatmin yolunda manen
çürütüp israf etmektir.
Ýkincisi ise, “Ýslâmiyet
suyu”, “iman ýþýðý” ve
“ubudiyet topraðý” ile
manen besleyip terbiye
ederek, ahiret âlemlerinde
ebedî meyveler veren bir
fidana dönüþtürmektir.
le­rin­de­ bi­le­ cüz-i­ ih­ti­ya­rý­nýn­ fonk­si­yo­nu­ an­cak­ yüz­de­ bir­dir.­Ge­ri­ka­lan­yüz­de­dok­san­do­kuz­luk­ký­sým­da­in­sa­nýn­va­zi­fe­si,­ yal­nýz­ca­ tes­lim­dir,­ rý­za­dýr,­ duâ­dýr.­ Be­di­üz­za­man’ýn
ha­ki­kat­li­i­fa­de­le­riy­le­hü­lâ­sa­e­di­lir­se:­“Kud­ret,­in­sa­ný­çok­da­i­re­ler­le­ a­lâ­ka­dar­ bir­ va­zi­yet­te­ ya­rat­mýþ­týr.­ En­ kü­çük­ ve­ en
ha­kir­bir­da­i­re­de,­in­sa­nýn­e­li­ye­ti­þe­bi­le­cek­ka­dar­in­sa­na­bir
ih­ti­yar,­ bir­ ik­ti­dar­ ver­miþ­tir.­ Ferþ­ten­ Arþ’a,­ e­zel­den­ e­be­de
ka­dar­en­ge­niþ­da­i­re­ler­de­in­sa­nýn­va­zi­fe­si,­yal­nýz­du­â­dýr.”­14
Kâ­i­nat­ta­ki­ fa­a­li­yet­le­rin­ çok­ bü­yük­ bir­ kýs­mý,­ in­sa­nýn
cüz-i­ ih­ti­ya­rý­ dý­þýn­da­ ger­çek­le­þir.­ Her­ þe­yin­ dü­zen­li,­ sis­tem­li­ya­ra­tý­lý­þý­ve­ne­ti­ce­de­sa­yý­sýz­fay­da­la­rýn­a­çý­ða­çýk­ma­sý,
bü­tün­fa­a­li­yet­le­rin­Ý­lâ­hî­bir­kast­ve­i­ra­de­i­le­ger­çek­leþ­ti­ril­di­ði­ni­ gös­ter­mek­te­dir.­ Zer­re­den­ gü­ne­þe­ ka­dar­ bü­tün­ var­lýk­la­rý­bir­bi­ri­ne­bað­la­yan­“ya­ra­tý­lýþ­ka­nun­la­rý”nýn­mev­cu­di­ye­ti­kül­li,­Ý­lâ­hî­bir­i­ra­de­nin­a­pa­çýk­bir­de­li­li­dir.­
Ý­lâ­hî­bir­kast,­ih­ti­yar­ve­i­ra­de­i­le­ya­ra­tý­lý­þýn­en­çar­pý­cý­bir
mi­sâ­li­ i­se,­ in­san­ yü­zü­nün­ fark­lý­lý­ðý­ ve­ im­ti­ya­zý­dýr.­ Ýlk­ in­san­dan­gü­nü­mü­ze­ka­dar­ya­þa­mýþ­bü­tün­in­san­la­ra­ö­zel­bir
yüz­ve­ril­miþ­tir.­Ýn­san­la­rýn­yüz­le­rin­de­ki­eþ­siz­li­ði­gö­ren­bi­ri,
Al­lah’ýn­ih­ti­ya­rý­ný­ve­i­ra­de­si­ni­ka­bul­e­der;­“mu­cib-i­biz­zat”
ol­ma­dý­ðý­ný,­ka­nun­la­rý­na­mah­kûm­kal­ma­dý­ðý­ve­kül­lî­i­ra­de­siy­le­her­þe­yi­is­te­di­ði­gi­bi­ya­ra­ta­bil­di­ði­ni­fark­e­der.
­de­tul­lah­ de­ni­len­ ya­ra­tý­lýþ­ ka­nun­la­rý­nýn­ is­tis­na­la­rý­ da
var­dýr.­Me­se­lâ,­bir­be­be­ðin­doð­ma­sý­i­çin­an­ne­ve­ba­ba­per­de­ya­pýl­dý­ðý­hal­de,­Hz.­Ý­sa’nýn­(as)­do­ðu­mun­da­bu­â­det­per­de­si­ yýr­týl­mýþ­týr.­ Hat­ta­ bü­tün­ nev­le­rin­ ­dem­ ve­ Hav­va­la­rý
i­le­bu­Ý­lâ­hî­ka­nun­da­ha­baþ­ta­ih­lâl­e­dil­miþ­tir.­Ce­nâb-ý­Hak,
“þü­zu­zât-ý­ ka­nu­ni­ye”­ de­ni­len­ o­la­ða­nüs­tü­ ic­ra­at­la­rýy­la,­ var­lýk­la­ra­fark­lý­si­ma­lar­ve­þah­si­yet­ler­ih­san­et­me­siy­le,­yað­mur
gi­bi­bir­ký­sým­iþ­le­ri­nin­va­kit­le­ri­ni­giz­le­me­siy­le­“fa­il-i­muh­tar”­ol­du­ðu­nu­ih­tar­et­mek­te­dir.­Kâ­i­nat­ta­ki-–kü­çük,­bü­yük,
az,­ çok,­ â­di,­ â­li—her­þe­yin,­ her­ an­da,­ her­ ha­lin­de­ Al­lah’ýn
kül­lî­i­ra­de­siy­le­ya­ra­týl­dý­ðý­na­dik­kat­çek­mek­te­dir.15
Ýn­san­ hem­ bü­tün­ var­lýk­lar­la,­ hem­ de­ gel­miþ­ ve­ geç­miþ
bü­tün­ za­man­lar­la­ a­lâ­ka­dar­dýr.­ Ar­zu­la­rý­ ve­ kor­ku­la­rý­ i­se­ sý­nýr­sýz­dýr.­Bir­çi­çe­ði­is­te­di­ði­gi­bi,­ba­ha­rý­da,­Cen­ne­ti­de­is­ter.
Bir­ vi­rüs­ten­ kork­tu­ðu­ gi­bi,­ ö­lüm­den­ de,­ Ce­hen­nem­den­ de
kor­kar.­Bu­yö­nüy­le­çok­fa­kir­ve­çok­a­ciz­o­lan­in­sa­nýn­bütün
ser­ve­ti­ ve­ gü­cü­ sa­de­ce­ cüz-i­ ih­ti­yâ­rî­dir.­ Cüz-i­ ih­ti­yâ­rî­ i­se,
ya­rat­ma­gü­cü­ol­ma­yan­ve­kisb­den­baþ­ka­e­lin­den­bir­þey­gel­me­yen­ bir­ ö­zel­lik­tir.­ Bu­ se­bep­le­ in­sa­nýn­ son­suz­ kud­ret­ ve
zen­gin­lik­sa­hi­bi­bir­Ya­ra­tý­cý­ya­in­ti­sap­et­me­si­ne­ih­ti­ya­cý­var­dýr.­ Dev­let­ gü­cü­ne­ da­ya­nan­ bir­ as­ke­rin­ ken­di­ gü­cün­den
bin­ler­de­fa­da­ha­faz­la­iþ­ler­gör­me­si­gi­bi;­Al­lah’a­in­ti­sap­e­den
bir­ cüz-i­ ih­ti­yâ­rî­ de­ ha­ri­ku­lâ­de­ bir­ tarz­da­ iþ­le­rin­de­ ba­þa­rý­lý
o­lur,­hem­dün­ya­da­hem­de­a­hi­ret­te­he­def­le­ri­ne­u­la­þýr.16
Cüz-i­ ih­ti­ya­ri­ yal­nýz­ca­ in­san­la­ra­ mah­sus­ bir­ ö­zel­lik­ de­ðil­dir.­Ger­çi,­ih­ti­yar­nok­ta­sýn­da­en­yük­sek­sa­lâ­hi­yet­sa­hi­bi
in­san­dýr.­Fa­kat­in­san­lar­gi­bi­cin­ler,­me­lek­ler­ve­hay­van­lar
da­cüz-i­ih­ti­ya­ri­sa­hi­bi­dir­ler.­Me­lek­le­rin­bir­kýs­mý­yal­nýz­ca
i­ba­det­ yap­mak­la­ va­zi­fe­li­dir­ler.­ Bir­ kýs­mý­nýn­ i­ba­det­le­ri­ i­se,
va­zi­fe­le­rin­de­ve­a­mel­le­rin­de­dir.­Bu­i­kin­ci­ký­sým­me­lek­le­rin
va­zi­fe­le­rin­den­bi­ri­de,­ne­za­ret­et­ti­ði­nev’in­ef’âl-i­ih­ti­ya­ri­ye­si­ni­ tan­zim­ et­mek­tir.­ Me­se­lâ,­ a­rý­la­ra­ ne­za­ret­ e­den­ bir
me­lek,­ a­rý­ nev’i­ne­ ve­ri­len­ ci­haz­la­rýn­ en­ gü­zel­ bir­ þe­kil­de
kul­la­nýl­ma­sý­ve­ya­ra­dý­lýþ­ga­ye­si­ne­yön­len­di­ril­me­siy­le­va­zi­fe­len­di­ril­miþ­tir.­Me­lek­le­rin­va­zi­fe­si,­cüz-i­ih­ti­yâ­rî­le­riy­le­bir
ne­vi­ kisb­dir.­ Ýn­san­lar­ gi­bi,­ me­lek­le­rin­ cüz-i­ ih­ti­yar­la­rý­nýn
da­ya­ra­tý­cý­lýk­ö­zel­li­ði­yok­tur.­Ýn­san­lar­dan­fark­lý­o­la­rak­i­se,
me­lek­le­rin­ cüz-i­ ih­ti­yar­la­rýn­da­ þer­ iþ­le­mek,­ em­re­ i­ta­at­siz­-
lik­ et­mek­ söz­ko­nu­su­ de­ðil­dir.­ Me­lek­ler,­ sü­rek­li­ hay­rý­ ve
gü­ze­li­ ter­cih­ e­der­ler.­ Her­ bir­ me­lek­ ta­i­fe­si—cüz-i­ ih­ti­yâ­rî
sa­hi­bi­ol­du­ðun­dan—va­zi­fe­li­ol­du­ðu­a­me­le­gö­re­me­le­kî­bir
zevk­ve­lez­zet­a­lýr.17
Hay­van­la­rýn­da­cüz-i­ih­ti­ya­ri­le­ri­var­dýr.­Bu­se­bep­le,­yap­týk­la­rý­iþ­ler­de­ne­fis­le­ri­ne­de­bir­his­se­a­rar­lar.­Hay­va­nî­ne­fis­le­rin­üc­ret­ta­le­bi,­a­mel­le­ri­nin­“ha­li­sen­li­vec­hil­lah”­ol­ma­sý­ný­ en­gel­le­miþ­tir.18 Bit­ki­ler­ ve­ can­sýz­ var­lýk­lar­ i­se—cüz-i
ih­ti­yar­la­rý­ ol­ma­dý­ðýn­dan—üc­ret­siz­ ça­lý­þýr­lar­ ve­ a­mel­le­ri
“ha­li­sen­li­vec­hil­lah”týr.19
Cüz-i­ ih­ti­ya­ri­ sa­hi­bi­ ol­ma­yan­ var­lýk­lar­ i­le­ cüz-i­ ih­ti­ya­ri
sa­hi­bi­ o­lan­ var­lýk­la­rýn­ iþ­le­ri­ kar­þý­laþ­tý­rýl­dý­ðýn­da,­ ih­ti­yar­ sa­hi­bi­ ol­ma­yan­la­rýn­ da­ha­ mü­kem­mel­ bir­ þe­kil­de­ va­zi­fe­le­ri­ni
ye­ri­ne­ge­tir­dik­le­ri­ne­þa­hit­o­lu­nur.­Çün­kü­ih­ti­yar­sa­hi­bi­ol­ma­yan­var­lýk­la­rýn­(me­se­lâ­bit­ki­ler) is­ti­dat­ve­ih­ti­yaç­li­sa­nýy­la­yap­týk­la­rý­du­â­la­rý,­nef­sin­his­se­si­ka­rýþ­ma­dý­ðý­ve­sýrf­rý­za-i
Ý­lâ­hî­a­dý­na­ol­du­ðun­dan,­ha­ri­ka­bir­þe­kil­de­mak­bu­li­yet­ka­za­nýr.­Bu­me­se­le­ye­da­ir­Ri­sâ­le-i­Nur’da­çok­çar­pý­cý­bir­kar­þý­laþ­týr­ma­var­dýr:­“Cüz’i­bir­ih­ti­ya­rýn­ta­vas­su­tu­i­le­e­ser-i­a­kýl
bir­in­san­þeh­ri,­in­ti­zam­ca­se­me­re-i­va­hiy­bir­a­rý­ko­va­nýn­da­ki­ce­ma­a­te­ye­tiþ­mez.­Ve­a­rý­la­rýn­meþ­her-i­sa­n'a­tý­bir­pe­tek
hü­cey­rat­þeh­ri;­bir­nar­ve­gül­nar­dan­in­ti­zam­ca­ge­ri­dir.”20
Var­lýk­mer­te­be­le­ri­nin­en­þe­ref­li­rüt­be­si,­hür­ri­ye­tin­ni­hâî
nok­ta­da­ ya­þan­dý­ðý­ ma­kam­ ol­sa­ ge­rek­tir.­ Ýþ­te­ in­san­ cüz-i
ih­ti­ya­ri­siy­le­böy­le­þe­ref­li­bir­rüt­be­de­ (e­ma­net-i­küb­ra­yý­ta­þý­ya­bi­len­bir­ha­li­fe-i­ruy-i­ze­min) ya­ra­týl­mýþ­týr.­Öy­le­ki,­Al­lah’ýn­ ha­ri­cin­de­ hiç­bir­ var­lý­ða­ he­sap­ ver­mek­ zo­run­da­ de­ðil­dir.­Yer­yü­zü­nün­ha­li­fe­si­o­la­rak­ya­ra­týl­dý­ðý­i­çin­de­ek­ser
var­lýk­lar­o­na­hiz­met­kâr­ký­lýn­mýþ­týr.­Fa­kat­yet­ki­le­ri­ni­kö­tü­ye­kul­lan­dý­ðýn­da,­en­þe­ref­li­bir­mer­te­be­den­ (a’lâ-i­il­liy­yin)
en­al­çak­bir­se­vi­ye­ye­(es­fel-i­sâ­fi­lîn) düþ­mek­teh­li­ke­siy­le­de
kar­þý­kar­þý­ya­dýr.­Bu­sýr­ge­re­ði­cüz-i­ih­ti­ya­ri—çok­bü­yük­bir
has­sa­si­yet­ta­þý­na­rak—e­be­dî­ha­yat­is­ti­ka­me­tin­de­is­ti­mal­e­dil­me­li­dir.­Cüz-i­ih­ti­ya­ri­nin­bir­e­li­ne­du­â,­di­ðer­e­li­ne­is­tið­far­ve­ri­le­rek­hay­ra­me­yil­güç­len­di­ril­me­li­ve­þer­re­me­yil­de
za­yýf­la­týl­ma­lý­dýr.­ Öy­le­ ki,­ du­â­ i­le­ “sil­si­le-i­ ha­se­na­týn­ bir
mey­ve­si­o­lan­Cen­ne­te­e­li­ye­tiþ­sin­ve­bir­çi­çe­ði­o­lan­sa­a­deti­e­be­di­ye­ye­e­li­u­zan­sýn.”21­Ýs­tið­far­i­le­de­“o­nun­e­li­sey­yi­ât­tan
ký­sal­sýn­ ve­ o­ þe­ce­re-i­ mel’u­ne­nin­ bir­ mey­ve­si­ o­lan­ zak­kum-u­Ce­hen­ne­me­ye­tiþ­me­sin.”22
Dipnotlar:
1- Nursî, Bediüzzaman
Said, Sözler, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul 1996, s. 427.
2- Nursî, Bediüzzaman Said, Ýþârâtü’l Ý’câz, Yeni Asya
Neþriyat, Ýstanbul 1998, s. 153.
3- A.g.e, s. 46.
4- Sözler, s. 307.
5- A.g.e, s. 431.
6- A.g.e, s. 431.
7- Bkz: A.g.e., s. 431.
8- Mektubat, s. 56.
9- Nursî, Bediüzzaman
Said, Lem’alar, 13. Lem’a, 6.
Ýþaret, Yeni Asya Neþriyat,
Ýstanbul 1998, s. 79.
10- Bkz: Sözler, s. 647.
11- Bkz: A.g.e., s. 251.
12- Sözler, s. 291.
13- Bkz: A.g.e., s. 428.
14- Nursî, Bediüzzaman
Said, Mesnevî-i Nuriye, Yeni
Asya Neþriyat, Ýstanbul
1998, s. 95.
15- Bkz: Sözler, s. 184.
16- Bkz: A.g.e., s. 192.
17- Bkz: A.g.e., s. 318
18- A.g.e., s. 319.
19- A.g.e., s. 320.
20- Nursî, Bediüzzaman Said, Hutbe-i Þamiye, Yeni Asya
Neþriyat, Ýstanbul 1995, s. 145.
21- Sözler, s. 433.
22- A.g.e., s. 433.
9
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
eNstÝtü
Devlet, aile ile çocuk arasýna girmemelidir
ve­ril­me­di­ði­i­çin­çö­züm­de­bu­lu­na­ma­mak­ta­dýr.­
Ço­cu­ðun­te­mel­e­ði­ti­mi­ni­al­dý­ðý­yer­a­i­le­ol­du­ðu­i­çin,­dev­let­bu­ko­nu­da­a­i­le­ye­ve­ya­ço­cu­ða­ mü­da­ha­le­ de­ðil,­ a­i­le­ i­çin­de­ ço­cu­ðu­ gö­rüp
gö­zet­me­ve­mad­dî­ve­ma­ne­vî­ih­ti­yaç­la­rý­ný­gi­der­me­yo­lu­na­git­me­li­dir.
Dev­let­a­i­le­si­o­lan­ço­cuk­la­rý­ih­mal,­þid­det­vb.
o­cu­ðun­ ye­tiþ­ti­ril­me­sin­de­ ve­ ha­ya­ta­ ha­a­ðýr­du­rum­lar­ol­mak­sý­zýn,­a­i­le­si­i­çin­de­a­yak­ta
zýr­lan­ma­sýn­da­ so­rum­lu­luk­ en­ baþ­ta­ an­tut­ma­yý­ve­o­nu­güç­len­dir­me­yi­sað­la­ma­lý­dýr.­
ne­ve­ba­ba­la­ra­dü­þer.­Bu­nok­ta­da­ço­cuk
De­mok­ra­tik­ dev­let,­ fark­lý­ i­nanç­ bi­çim­le­ri­ni
ön­ce­lik­li­ o­la­rak­ Ya­ra­tý­cý­nýn­ an­ne­ ba­ba­ya­ bir
ça­týþ­týr­maz.­ Ço­cu­ðu­ da­ a­i­le­sin­den­ ko­pa­rýp,
e­ma­ne­ti­dir.­ Ço­cuk­ dün­ya­ya­ gel­dik­ten­ son­ra,
ken­di­i­de­o­lo­jik­do­ku­su­na­gö­re­þe­kil­len­di­re­mez.
ken­di­ni­top­lu­mun­en­kü­çük­bir­bi­ri­mi­o­lan­a­De­mok­ra­tik­dev­let­te,­is­te­yen­is­te­di­ði­i­nan­cý­ya­i­le­ mü­es­se­se­sin­de­ bu­lur.­ Bu­ra­sý­ o­nun­ sos­yal
þa­ya­bi­lir,­i­nanç­sem­bol­le­ri­ni­ta­þý­ya­bi­lir.
ve­kül­tü­rel­dün­ya­sý­ný­o­luþ­tu­rur.­Doð­du­ðu­an­Hü­kü­me­tin­ bir­ mil­let­ve­ki­li­nin­ kal­kýp,­ ço­dan­ i­ti­ba­ren­ ya­vaþ­ ya­vaþ­ ya­þa­dý­ðý­ or­ta­mýn­ ve
cu­ðun­ ba­þör­tü­lü­ e­ði­tim­ ter­ci­hi­ i­le­ il­gi­li­ o­la­þart­la­rýn­in­sa­ný­ol­ma­ya­baþ­lar.­Bu­as­lýn­da­ço­rak,­“Ge­re­kir­se­a­i­le­den­a­lý­rýz”­teh­di­di,­tam­bir
cu­ðun­sos­yal­leþ­me­sü­re­ci­dir.
ga­ra­bet­tir.­ Ay­rý­ca­ ay­ný­ yaþ­lar­da­ki­ ço­cuk­lar­ i­Ço­cu­ðun­ha­yat­sü­re­cin­de­duy­gu,­dü­þün­ce,
çin­ba­le,­mü­zik,­re­sim­kurs­la­rý­na­git­mek­te­bir
a­lýþ­kan­lýk­ ve­ dav­ra­nýþ­la­rý­ be­lir­le­nir­ken,­ i­çin­en­gel­bu­lun­maz­ken,­Kur’ân­kurs­la­rý­na­git­me­de­ya­þa­dý­ðý­top­lu­mun­di­li­ne,­i­nan­cý­na,­ah­lâ­nin­ka­nu­nî­en­gel­o­luþ­tur­ma­sý,­yi­ne­dev­let­po­ký­na,­ hu­ku­ku­na,­ ge­le­nek­ ve­ gö­re­nek­le­ri­ne
li­ti­ka­sý­nýn­bir­te­za­dý­dýr.­Ön­ce­bu­ka­nun­lar­da­uy­ma­sý­bek­le­nen­so­nuç­tur.­Bu­yüz­den­ço­cu­ki­çif­te­stan­dart­la­rýn­gi­de­ril­me­si­þart­týr.
ðun­ þah­si­yet­ o­lu­þu­mun­da,­ tu­tum­ ve­ dav­ra­Ya­sa­la­ra­gö­re,­an­ne­ve­ba­ba­ço­cu­ðu­im­kân­nýþ­ þe­kil­len­me­sin­de­ top­lum­da­ ya­þa­yan­ de­lar­öl­çü­sün­de­e­ði­tir­ve­o­nun­fiz­yo­lo­jik,­psi­ko­ðer­le­rin­ ö­nem­li­ te­sir­le­ri­ var­dýr.­ Ço­cuk­ bu
lo­jik,­ah­lâ­kî,­top­lum­sal­ge­li­þi­mi­ni­sað­lar­ve­ko­de­ðer­ler­le­ilk­o­la­rak­a­i­le­si­i­çin­de­ta­ný­þýr.
rur.­341.­mad­de­de­i­se,­ço­cu­ðun­di­nî­e­ði­ti­mi­ni
Ço­cuk­çev­re­siy­le­sü­rek­li­bir­i­le­ti­þim­hâ­lin­de­be­lir­le­me­hak­ký­an­ne­ve­ba­ba­ya­ve­ril­miþ­tir.
dir.­Çev­re­si­ne­çok­de­ði­þik­ci­het­ler­den­bir­bað­Dev­le­tin­e­ði­tim­po­li­ti­ka­la­rýn­da,­o­kul­müf­re­dat­lý­lýk­ta­þýr.­Bir­lik­te­ya­þa­dý­ðý­a­i­le­si­ne,­a­i­le­fert­le­ri­la­rý­ný­ha­zýr­lar­ken­a­i­le­le­rin­i­nanç,­kül­tür­ve­dü­þün­ne,­a­i­le­de­ki­ya­þa­yýþ­ku­ral­la­rý­na­sý­ký­sý­ký­ya­bað­lý­ce­fark­lý­lýk­la­rý­dik­ka­te­al­ma­sý­ge­rek­mek­te­dir.
dýr.­Bu­bað­lý­lýk­o­nun­a­i­le­sin­de­þe­kil­le­nen­ha­ya­E­ði­tim­sis­te­min­de­ki­tek­dü­ze­lik,­bu­gün­A­le­vî
tý­nýn­te­mel­ö­zel­lik­le­rin­den­bi­ri­si­dir.­Bu,­ço­cuk
va­tan­daþ­la­rý­ da­ ra­hat­sýz­ et­mek­te­ o­lup,­ din
i­çin­fýt­rî­bir­sü­reç­tir.­Bu­du­ru­mun­sað­lýk­lý­bir
ders­le­ri­nin­ top­ye­kûn­ kal­dý­rýl­ma­sý­ gi­bi­ bir­ uç
bi­çim­de­ge­liþ­me­me­si­ya­da­bu­nun­en­gel­le­me­tek­lif­ ü­ret­mek­te­dir­ler.­ Bu­ tek­li­fin­ se­be­bi­ i­se,
ler­le­kar­þý­laþ­ma­sý,­ço­cu­ðun­fýt­rî­ge­li­þi­mi­ne­za­dev­le­tin­e­ði­tim­po­li­ti­ka­sý­çer­çe­ve­sin­de­ha­zýr­la­rar­ve­re­cek­tir.­Çün­kü­ha­ya­tý­ný­ge­çir­di­ði­yer­de
dý­ðý­müf­re­dat­lar­da­i­nanç,­kül­tür­ve­mez­hep­le­ri
o­lup­bi­ten­her­þey­o­nun­ru­hu­nu­et­ki­ler.
dik­ka­te­al­mak­sý­zýn­a­dým­at­ma­sý­yat­mak­ta­dýr.
Ço­cu­ðun­an­ne­ba­ba­sý­na­bað­lý­ol­ma­sý,­on­la­ra
Dün­ya­da­de­mok­ra­tik­dev­let­ler,­müf­re­da­týy­la,
ben­ze­me­si­ni­so­nuç­ve­re­cek­tir.­Çün­kü­in­san
ders­ki­tap­la­rýy­la,­ken­di­büt­çe­siy­le­dev­let­ten­ta­fev­ka­lâ­de­bir­sý­cak­lýk­i­çe­ri­sin­de­ka­bul­e­di­lip
ma­men­ ba­ðým­sýz­ o­kul­la­rýn­ a­çýl­ma­sý­na­ im­kân
bað­rý­na­ba­sýl­mýþ­i­se,­o­ra­da­öz­deþ­leþ­me­den­söz
ta­nýr­ken,­ bi­zim­ ül­ke­miz­de,­ ö­zel­ o­kul­la­rýn­ bi­le
Ço­c u­ð un­ a­i ­l e­n in­ de­ð il,­ dev­l e­t in
Ço­cuk­ bir­ eþ­ya­ de­ðil­dir.­ Be­e­di­lir.­Ço­cuk­ken­di­ne­em­ni­yet­te­ol­du­ðu­his­si­ni­ve­ren,­ken­di­ni
de­nî­ ve­ ru­hî­ bü­tün­lü­ðü­ i­çin­de müf­re­dat­la­rý­ ve­ uy­gu­la­ma­la­rý­ ta­ma­men­ dev­le­tin­ kon­tro­lün­bes­le­yip­bü­yü­ten­ve­her­za­man­hiz­me­tin­de­bu­lu­nan­kim­se­le­re ma­lý­ o­la­rak­ gö­rül­dü­ðü­ ve­ top­lum­ a­bir­ ki­þi­li­ðe­ sa­hip­tir.­ Bü­yü­dük­çe de­ol­mak­ta­dýr.­
tes­lim­o­lur.­Böy­le­bir­du­rum­da­ken­di­ni,­can­dan­ku­ca­ðý­ný­a­çan dý­na­dev­let­ta­ra­fýn­dan­el­ko­nul­ma­sý­De­mok­ra­tik­ül­ke­ler­de­i­se,­dev­let­ö­zel­o­kul­la­rý­sa­de­ce­in­ken­di­ne­has­bir­iç­ve­dýþ­dün­ya
an­ne­ve­ba­ba­sý­nýn­ay­rýl­maz­bir­par­ça­sý­o­la­rak­gö­rür.­Bu­da, nýn­ meþ­r û­ te­l âk­k i­ e­d il­d i­ð i­ Sov­y et
al­gý­sý­o­lu­þa­cak­týr.­Ken­di­ne­öz­gü san­hak­la­rý­a­çý­sýn­dan­de­net­le­ye­bil­mek­te­dir.
an­ne­ba­ba­nýn­ço­cu­ðun­ha­ya­tý­ü­ze­rin­de­ke­sin­et­ki­li­ol­du­ðu­nu Rus­ya’sý­nýn­ Sta­lin­ dö­ne­min­de­ a­i­le­yi
Çocuðun yetiþtirilmesinde
Ne­ti­ce­i­ti­ba­riy­le­dev­let,­a­i­le­si­o­lan­ço­cuk­la­ra—þid­det,­ih­i­de­al­ ve­ fi­kir­le­ri,­ ha­yal­le­ri­ o­la­gös­te­rir.­An­ne­ba­ba­lar­ço­cu­ðun­dün­ya­ya­a­çý­lan­pen­ce­re­le­ri­gi­- or­ta­dan­ kal­dýr­ma­ya­ dö­nük­ a­dým­lar
a­týl­mýþ,­an­cak­sos­ya­list­re­ji­mi­ge­le­ce­cak­týr.­ Di­nî­ i­nan­cý­ bun­lar­dan mal­ve­kö­tü­mu­â­me­le­ha­ri­cin­de­di­nî­e­ði­ti­min­den­do­la­yý­a­i­bi­dir.­Dev­le­tin­bu­boþ­lu­ðu­dol­dur­ma­sý­müm­kün­de­ðil­dir.
ve hayata hazýrlanmasýnda
ay­rý­dü­þün­mek­müm­kün­de­ðil­- le­ye­mü­da­ha­le­e­de­mez.
Dev­let,­i­de­o­lo­jik­bir­yak­la­þým­la­be­yin­yý­ka­yýp,­ruh­sal­o­la­rak ðe­ta­þý­yan­bir­a­raç­tan­i­ba­ret­gö­rü­len
sorumluluk en baþta anne
Dev­let,­ken­di­so­rum­lu­lu­ðu­al­týn­da­bu­lu­nan­ye­tiþ­tir­me­yurt­ço­cuk­la­rýn­ is­te­ni­len­ so­nu­cu­ ver­me­dir.­ Dev­let,­ a­i­le­ i­le­ ço­cu­ðun­ a­prob­lem­li­ro­bot­ti­pi­in­san­ye­tiþ­tir­mek­is­ti­yor­sa,­o­baþ­ka­dýr.­
ra­sý­na­ gir­me­me­li­dir.­ Dev­let­ bu la­rýn­da­ki­a­i­le­siz­ço­cuk­la­rý­bi­le­cid­dî­an­lam­da­ko­ru­yup­gö­ze­te­Ta­ri­hî­sü­reç­te­a­i­le­de­ki­ço­cuk­la­ra­bu­tür­dev­let­mü­da­ha­- me­le­ri­ve­a­i­le­ve­top­lum­la­o­lan­bað­ve babalara düþer. Bu
yan­lý­þý­ya­par­ve­a­i­le­ye­teh­dit­ler mez­ken,­kal­kýp­sa­de­ce­di­nî­bir­ter­cih­o­lan­ba­þör­tü­sün­den­do­le­le­ri­ gö­rül­müþ,­ a­ma­ bun­la­rýn­ hiçbi­ri­si­ bek­le­nen­ ne­ti­ce­yi la­rý­nýn­ kop­ma­sý­ so­nu­cu­ tek­rar­ a­i­le­noktada çocuk öncelikli
sa­vu­ra­rak­ o­nu­ güç­süz­ ve­ ça­re­- la­yý,­“Ço­cu­ðu­a­i­le­nin­e­lin­den­a­lý­rýz”­teh­di­di­yap­ma­sý,­de­mok­ver­me­miþ­tir.­Din­siz­ve­ko­mü­nist­yap­mak­i­çin­a­i­le­den­a­lý­- nin­güç­len­di­ril­me­si­ne­dö­nül­müþ­tür.
To­ta­li­ter­ an­la­yý­þýn­ hâ­kim­ ol­du­ðu
siz­ bir­ ko­nu­ma­ i­ter­se,­ ço­cuk­ i­- ra­tik­dev­let­an­la­yý­þý­na­ya­kýþ­ma­yan­bir­dü­þün­ce­dir.
nan­ ze­kî­ ço­cuk­lar­ böy­le­ bir­ uy­gu­la­ma­ya­ a­lýn­mýþ,­ an­cak
olarak Yaratýcýnýn anne
Dev­le­tin,­ halk­la­ il­gi­li­ a­dým­lar­ a­tar­ken,­ hal­kýn­ ge­nel­ de­re­jim­ler­de­dev­le­tin­ço­cuk­ü­ze­rin­de­ki
çin­bu­psi­ko­lo­jik­an­lam­da­ken­mak­sat­ger­çek­leþ­me­miþ­tir.
babaya bir emanetidir.
di­ni­ em­ni­yet­siz­ his­set­me­si­ne, ðer­le­ri­ni­dik­ka­te­al­ma­sý­ve­o­na­gö­re­ya­sa­lar­çý­kar­ma­sý,­sa­Dev­let­i­yi­lik­ni­ye­ti­ta­þý­yor­sa,­ya­pa­ca­ðý­en­gü­zel­þey,­de­ðer­- hak­id­di­a­sý­da­ha­bas­kýn­dýr.­
Tür­ki­ye’de­çok­cid­dî­bir­“so­kak­ço­gü­ven­di­ði­ a­i­le­ kav­ra­mý­na­ kar­þý de­ce­ bu­ me­se­le­ i­le­ il­gi­li­ de­ðil,­ ge­nel­ an­lam­da­ ül­ke­de­ pek
le­ri­ ko­ru­yan­ ka­nun­lar­ çý­ka­rýp,­ de­mok­ra­tik­leþ­me­yi­ sað­la­mak
Çocuk dünyaya geldikten
cuk­la­rý”­ kav­ra­mý­ var­lý­ðý­ný­ sür­dü­rür­gü­ven­ sar­sýl­ma­sý­ ya­þa­yýp,­ ça­re­- çok­so­run­la­rýn­çö­zü­mü­o­la­cak­týr.
ve­ço­cu­ðu­a­i­le­sin­den­al­mak­ye­ri­ne­a­i­le­ye­yar­dým­cý­ol­mak­týr.
sonra, kendini toplumun en
***
siz­lik­i­çi­ne­düþ­me­si­ne­se­bep­o­E­ði­ti­min­en­i­yi­ger­çek­leþ­ti­ri­le­ce­ði­yer,­a­i­le­dir.­Ýn­san­lar­te­- ken­ ve­ bu­ ço­c uk­l ar­l a­ il­g i­l i­ a­t ýl­ma­s ý
E­vet,­ dev­let,­ a­i­le­ i­le­ ço­cuk­ a­ra­sý­na­ gir­me­me­li­dir.­ An­cak
la­bi­le­cek­tir.­ Ço­cu­ðun­ dün­ya­mel­de­ðer­le­ri­ni,­ye­ni­ne­sil­le­re­a­i­le­a­ra­cý­lý­ðýy­la­ak­ta­rýr.­Bi­rey,­ilk ge­re­ken­pek­çok­a­dým­var­ken,­dev­le­küçük bir birimi olan aile
sýn­da­ o­lu­þa­cak­ a­i­le­ mef­hu­mu­- a­i­le­de,­dev­le­tin­ken­di­si­i­le­ço­cu­ðu­a­ra­sý­na­gir­me­si­ne­mü­di­nî­ve­ah­lâ­kî­bil­gi­ve­tu­tum­la­rý­a­i­le­sin­den­öð­re­nir.­Ço­cu­ðun tin­ bu­ ko­nu­yu­ gör­mez­den­ gel­me­si,
müessesesinde bulur.
nun­ yý­k ýl­m a­s ýn­d an­ do­ð a­c ak sa­a­de­et­me­ye­cek­ted­bir­le­ri­ve­do­na­ný­mý­ka­zan­ma­lý­dýr.
e­ði­ti­mi­her­þey­den­ön­ce­te­mel­ru­hî­ih­ti­yaç­la­rýn­kar­þý­lan­ma­sý­- il­gi­li­ba­kan­lý­ðýn­ve­in­san­hak­la­rýn­dan
Bu­ra­da­bu­tar­tý­þý­lan­ko­nu­çer­çe­ve­sin­de­ehl-i­i­ma­nýn,­ya­so­rum­lu­ ba­kan­lý­ðýn­ ko­nu­yu­ ört­bas
boþ­l u­ð u­ ne­ dev­l et,­ ne­ de­ bir
na­bað­lý­dýr.­Bun­lar­sev­gi­ih­ti­ya­cý,­di­sip­lin­ve­öz­gür­lük­tür.
þa­nan­la­rý,­ ka­de­rî­ ve­ hik­met­ bo­yu­tun­dan­ e­le­ a­la­rak­ bir­ þe­yi
baþ­ka­mef­hum­dol­du­ra­cak­týr.
Bu­ üç­ ih­ti­yaç,­ bir­bi­ri­ i­le­ sý­ký­ sý­ký­ya­ bað­lan­tý­lý­ ve­ bir­lik­te et­me­si­tam­bir­si­ya­sî­kur­naz­lýk­týr.
Top­lu­mu­o­luþ­tu­ran­en­kü­çük­sos­yal­ku­rum­a­i­le­ol­du­ðu­na
Ço­cuk­e­ði­ti­min­de­a­sýl­o­lan­a­i­le­ol­du­ðu­i­çin,­dev­le­tin­e­ði­- da­ha­dü­þün­me­si­ge­rek­mek­te­dir.­‘Dev­le­tin­ço­cuk­la­rý­ný­zý­e­kar­þý­lan­mak­ta­dýr.­Bu­ru­hî­ih­ti­yaç­la­rý­a­i­le­nin­ha­ri­cin­de­baþ­ka­ bir­ ku­ru­mun­ kar­þý­la­ma­sý­ müm­kün­ de­ðil­dir.­ Ço­cu­ðun gö­re,­sað­lýk­lý­top­lum­la­rýn­o­luþ­ma­sý­a­çý­sýn­dan­ço­cu­ðun­e­ði­ti­- tim­po­li­ti­ka­la­rý­ný­top­lu­mun­ge­nel­de­ðer­le­ri­ne­gö­re­a­yar­la­- li­niz­den­a­lý­rýz’­teh­di­di,­as­lýn­da­ka­de­rin­Müs­lü­man­a­i­le­si­ne
mad­dî­ih­ti­yaç­la­rý­bir­þe­kil­de­kar­þý­la­na­bi­lir.­An­cak­a­i­le­i­çin­- mi­i­le­il­gi­li­o­la­rak­a­i­le­nin­iz­le­di­ði­yol­çok­ö­nem­li­dir.­Her­a­i­le ma­sý­za­ru­rî­dir.­Za­ten­e­ði­tim­i­le­il­gi­li­pek­çok­prob­le­min­çý­- yap­tý­ðý­Rah­mâ­nî­bir­ih­tar­dýr.­Bun­dan­a­lý­na­cak­ders,­a­i­le­nin
ken­di­le­ri­ne­ Ý­lâ­hî­ e­ma­net­ o­la­rak­ ve­ril­miþ­ o­lan­ ço­cuk­la­rý­na
de­sað­la­nan­sev­gi­ve­gü­ven­or­ta­mý­ný,­baþ­ka­yer­ler­de­sað­la­- bir­o­kul­dur.­A­i­le­nin­ço­cuk­e­ði­ti­mi­ne­i­liþ­kin­an­la­yý­þý,­i­çe­ri­sin­- kýþ­nok­ta­sý­bu­ra­sý­dýr.
de­ya­þa­dý­ðý­top­lu­mun­kül­tü­rel­de­ðer­le­ri­ne­gö­re­de­ðiþ­mek­te­Dev­let,­ kýz­ ço­cuk­la­rý­na­ fark­lý­ kam­pan­ya­lar­ dü­zen­le­ye­rek, ge­rek­li­i­ti­na­ve­ter­bi­ye­yi­ver­me­le­ri­dir.
mak­ol­duk­ça­zor­dur.
Bu­son­ya­þa­nan­lar­dan­a­i­le­le­rin­a­la­ca­ðý­en­ö­nem­li­ders,­a­Ni­te­kim­dev­le­tin­kon­tro­lün­de­bu­lu­nan­ço­cuk­ye­tiþ­tir­me dir.­A­i­le­nin­e­ðit­sel­or­ta­mý­ço­cu­ðun­o­kul­da­öð­ren­dik­le­ri­ni­ya ‘Hay­di­kýz­lar­o­ku­la’­de­mek­te,­a­ma­di­ðer­ta­raf­tan,­halk­ü­ze­yurt­la­rýn­da­ki­ a­raþ­týr­ma­lar­ a­i­le­ sev­gi­sin­den­ ve­ gü­ve­nin­den pe­kiþ­ti­ri­ci­ya­da­kö­rel­ti­ci­bir­ö­zel­li­ðe­sa­hip­tir.­Bu­yüz­den­ço­- rin­de­hâ­kim­o­lan­ce­re­ya­ný­gör­mez­den­gel­mek­te­dir.­Bu,­e­ði­- i­le­ i­le­ ço­cuk­ a­ra­sý­na­ dev­le­tin­ gir­me­me­si­ has­sa­si­ye­ti­ ka­dar
mah­rum­ ço­cuk­la­rýn­ psi­ko­lo­jik­ a­çý­dan­ tu­tar­sýz­ dav­ra­nýþ­lar cu­ðun­ a­i­le­de­ öð­ren­dik­le­ri­ i­le­ o­kul­da­ öð­ren­dik­le­ri­ bir­bi­ri­ni tim­de­böy­le­ol­du­ðu­gi­bi,­dev­le­tin­her­a­lan­da­ki­sos­yal­po­li­ti­- med­ya,­ te­rör,­ ah­lâk­sýz­lýk­ ve­ zýn­dý­ka­ ko­mi­te­le­ri­nin­ de­ gir­des­tek­le­yi­ci­du­rum­da­ol­ma­lý­dýr.
ka­la­rýn­da­ da­ böy­le­dir.­ Top­lu­mun­ fýt­ra­tý­na­ uy­gun­ ce­re­yan me­me­si­nok­ta­sýn­da­has­sa­si­yet­gös­ter­me­le­ri­dir.
gös­ter­dik­le­ri­ni­tes­bit­et­miþ­tir.
aktüel
Ç
‘‘
soru - cevap
Muhâkemât'ýn telifine dair
u­yuþ­ma­dý­ðý­ya­da­ça­týþ­tý­ðý­veh­mi­dir.­Oy­sa­ger­çek­te­Ýs­lâ­mi­yet
fen­le­rin­ ve­ bütün­ i­lim­le­rin­ il­ham­ kay­na­ðý­ ve­ mür­þi­di­dir.
(Bkz:­Mu­ha­ke­mat,­s.­8;­Hut­be-i­Þa­mi­ye,­s.­34–35)
Üç­ Ma­ka­le’den­ o­lu­þan­ Mu­ha­ke­mât’ýn­ Bi­rin­ci­ Ma­ka­le­si,
Be­di­üz­za­man’ýn­i­fa­de­siy­le­“Ýs­lâ­mi­yet’e­say­kal­vur­ma­nýn­be­ya­ný­dýr”.­ Ýs­lâ­mi­yet­ ha­ki­kat­le­ri­ni­ el­mas­ ký­lý­ca­ ben­ze­ten­ Üs­tad,­a­ma­cý­nýn­o­el­mas­ký­lý­cý­par­lat­mak­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­miþ­tir.­Bi­rin­ci­Ma­ka­le’de­dün­ya­nýn­kü­re­sel­li­ði,­ö­küz­ve­ba­lýk­üs­tün­de­bu­lun­ma­sý,­Kaf­da­ðý,­sedd-i­Zül­kar­neyn­ve­Ce­hen­ne­min­ye­rin­al­týn­da­ol­ma­sý­gi­bi­me­se­le­ler­e­le­a­lýn­mýþ­týr.
Coð­raf­ya­nýn­en­ba­sit­ve­bi­li­nen­bir­me­se­le­si­o­lan­dün­ya­nýn
yu­var­lak­lý­ðý­ gi­bi­ bir­ me­se­le­nin­ bi­le,­ za­ma­nýn­da­ bir­ ký­sým
Müs­lü­man­lar­ta­ra­fýn­dan­ka­bul­de­zor­la­nýl­ma­sý­na­dik­kat­çe­kil­miþ­tir.­Es­ki­Sa­id­za­ma­ný­na­a­it­bu­e­se­rin­de­ký­sa,­öz­bir­þe­kil­de­bu­ko­nu­la­ra­a­çýk­lýk­ge­ti­ren­Be­di­üz­za­man,­da­ha­son­ra
CEVAP:
Be­di­üz­za­man­ Ýs­lâ­mi­yet­ gü­ne­þi­nin­ geç­miþ­te­ in­san­lý­ðý­ ay­- Ye­ni­Sa­id­dev­rin­de­Ri­sâ­le-i­Nur’un­25.­Söz’ün­de,­fen­nin­i­dýn­lat­ma­sý­na­ se­kiz­ per­de­nin­ en­gel­ ol­du­ðu­nu­ 1911­ yý­lýn­da liþ­ti­ði­bütün­â­yet­ler­de­as­lýn­da­Kur’ân’ýn­i’ca­zý­nýn­ol­du­ðu­nu
Þam’da­ki­ E­me­vi­ye­ Ca­mi­i’nde­ ver­di­ði­ va­a­zýn­da­ a­çýk­la­mýþ­týr. çok­da­ha­par­lak­bir­su­ret­te­gös­ter­miþ­tir.­Ten­kit­ko­nu­su­ya­Bu­en­gel­le­rin­5’i­nin­ya­ban­cý­lar­dan,­3’ü­nün­i­se­Müs­lü­man­lar­- pý­lan­nok­ta­la­rýn­as­lýn­da­Kur’ân’ýn­mu’ci­ze­o­lu­þu­nun­bir­yö­dan­ kay­nak­lan­dý­ðý­ný­ be­lirt­miþ­tir.­ Ya­ban­cý­la­rýn­ es­ki­ za­man­- nü­ ol­du­ðu­nu­ i­zah­ et­miþ­tir.­ As­lýn­da­ ha­ki­ka­ti­ an­la­þýl­dýk­tan
da­ki­ ce­ha­let­le­ri,­ vah­þet­le­ri,­ din­le­ri­ne­ ta­as­sup­la­rý­ ve­ ru­hâ­nî son­ra,­ en­ i­nat­çý­ bir­ fi­lo­zo­fun­ bi­le­ Ýs­lâ­mi­yet­ ha­ki­kat­le­ri­ne
re­is­le­ri­kö­rü­kö­rü­ne­tak­lit­et­me­le­ri­ilk­dört­en­gel­dir.­Be­þin­ci­- tes­lim­ol­ma­ya­mec­bur­kal­dý­ðý­ný­vur­gu­la­mýþ­týr.­
Be­di­üz­za­man’ýn­ Mu­ha­ke­mat’ta­ ilk­ mu­ha­ta­bý­ “hasm-ý
si­i­se­pa­paz­la­rýn­ve­ru­ha­nî­re­is­le­rin­bas­ký­la­rý­ve­ri­ya­set­le­ri­dir.
Müs­lü­man­lar­dan­kay­nak­la­nan­i­ki­en­gel­i­se­is­tib­dat­i­le­di­nin din”dir.­Bu­mu­ha­ta­bý­nýn­ö­zel­lik­le­ri­o­la­rak­“za­hir­pe­rest”,­“na­ge­re­ði­gi­bi­ya­þan­ma­ma­sýn­dan­kay­nak­la­nan­kö­tü­ah­lâ­kýn­var­- zar-ý­sat­hi­sa­hi­bi”,­“ehl-i­tef­rit”­ve­“ce­mal-i­Ýs­lâm’ý­gör­me­yen”
lý­ðý­dýr.­Fa­kat­Be­di­üz­za­man,­se­ki­zin­ci­bir­se­be­bi­di­ðer­ye­di­se­- ta­bir­le­ri­ni­kul­lan­mýþ­týr.­Ý­kin­ci­de­re­ce­de­i­se­“di­nin­ca­hil­dost­bep­ten­ çok­ da­ha­ bü­yük­ bir­ en­gel­ o­la­rak­ gör­müþ­tür.­ Bu­ i­se la­rý”­ di­ye­ ta­bir­ et­tik­le­ri­ne­ hi­tap­ et­miþ­tir.­ Bu­ grup­ta­ki­le­ri­ i­se
Ýs­lâ­mi­yet­ha­ki­kat­le­ri­nin­bir­ký­sým­za­hi­ri­mâ­nâ­la­rý­nýn­fen­ler­le “ehl-i­tef­rit”­ve­“i­yi­lik­bi­le­rek­fe­na­lýk­e­den”­o­la­rak­ni­te­le­miþ­SORU:
Be­di­üz­za­man­Sa­id­Nur­sî’nin­Mu­ha­ke­mât’ý­yaz­ma­mak­sa­dý­ný­i­zah­et­ti­ði­a­þa­ðý­da­ki­met­ni­a­çýk­lar­mý­sý­nýz?
“Ey­be­nim­þu­ki­ta­bý­ma­im’an-ý­na­zar­i­le­na­zar­e­den­zât,­ma­lû­mun­ol­sun!­Bu­ki­tap­la­is­te­di­ðim­hiz­met­bu­dur:­Ýs­lâ­mi­yet’te
o­lan­ta­rîk-ý­müs­ta­ki­mi­gös­ter­mek­le­ehl-i­tef­rit­o­lan­a’da-yý­di­nin­teþ­ki­ka­tý­ný­red­ve­yüz­le­ri­ne­vur­mak­la­be­ra­ber;­ta­rîk-ý­müs­ta­ki­min­ö­te­ki­ca­ni­bi­ni­ve­sa­dîk-ý­ah­mak­ün­va­ný­na­lâ­yýk­o­lan
ehl-i­if­rat­ve­za­hir­pe­rest­le­rin­te­veh­hüm­le­ri­ni­tard­ve­a­sýl­sýz­lý­ðý­ný­gös­ter­mek­ve­a­sýl­reh­ber-i­ha­ki­kat­ve­â­lem-i­Ýs­lâ­mi­yet’in­ik­bal­ve­is­tik­ba­li­ne­yol­a­çan­ve­sý­rat-ý­müs­ta­kim­de­ke­mal-i­ü­mid-i­za­fer­i­le­ça­lý­þan­mu­hak­ki­kîn-i­Ýs­lâm­ve­â­kýl­sýd­dýk­la­ra
yar­dým­et­mek­ve­kuv­vet­ver­mek­tir.”­(Mu­ha­ke­mat,­s.­9)
tir.­ (Bkz:­Mu­hâ­ke­mât,­s.­67)­ Be­di­üz­za­man­e­se­rin­de­if­rat­ve
tef­ri­tin­ or­ta­sýn­da­ sý­rat-ý­ müs­ta­kî­mi­ gös­ter­mek­ ve­ Ýs­lâm’ýn
par­lak­ge­le­ce­ði­i­çin­ü­mit­le­ça­lý­þan­la­ra­yar­dým­cý­ve­des­tek­ol­mak­a­ma­cý­ný­ta­þý­mýþ­týr.­Di­ðer­ta­raf­tan­da­ehl-i­tef­ri­tin­þüp­he
ve­ves­ve­se­le­ri­ni­yüz­le­ri­ne­vur­mak­i­le­eh-i­if­ra­týn­ku­run­tu­la­rý­nýn­ve­ve­him­le­ri­nin­a­sýl­sýz­lý­ðý­ný­da­gös­ter­mek­is­te­miþ­tir.
Be­di­üz­za­man­tef­ri­ti­if­rat­tan­da­ha­za­rar­lý­gör­müþ­tür.­Fa­kat
if­ra­týn­tef­ri­te­se­bep­ol­ma­sý­ne­de­niy­le,­if­ra­týn­da­ha­faz­la­suç­lu
ol­du­ðu­nu­da­di­le­ge­tir­miþ­tir.­Ya­ni,­di­nin­ca­hil­dost­la­rý­o­lan­if­rat­sa­hip­le­ri­bir­ký­sým­çü­rük­þey­le­rin­Ýs­lâ­mi­yet­ha­ki­kat­le­ri­ne
ka­rýþ­ma­sý­na­mü­sa­ma­ha­gös­ter­miþ­ler­dir.­Bu­i­se­in­san­sýz­tef­rit
sa­hip­le­ri­nin­hak­sýz­i­ti­raz­la­rý­na­ve­Ýs­lâ­mi­yet’in­ger­çek­kýy­me­ti­ni­tak­dir­e­de­me­me­le­ri­ne­yol­aç­mýþ­týr.­De­fi­ne­ye­dý­þa­rý­dan
sah­te,­si­lik­pa­ra­ka­rýþ­ma­sý­mi­sa­li­Kur’ân­ve­Ýs­lâm­ha­ki­kat­le­ri­ne­ka­rý­þan­çü­rük­þey­ler­dolayýsýyla­el­mas­de­ðe­rin­de­ki­ha­ki­kat­le­ri­kýy­met­siz­zan­ne­dil­miþ­ler­dir.­(Bkz:­Mu­ha­ke­mat,­s.­17)­
Be­di­üz­za­man,­ tef­rit­ mey­li­nin­ her­ þe­yi­ za­hi­re­ da­yan­dýr­mak­la­Za­hi­riy­yun­mes­le­ði­ni,­if­ra­týn­i­se­her­þe­ye­me­caz­ba­ký­þýy­la­ bak­týr­dý­ðýn­dan­ Ba­ti­niy­yun­ mes­le­ði­ne­ yol­ aç­tý­ðý­ný­ be­lirt­miþ­tir.­ O­na­ gö­re­ tef­rit­ i­le­ if­ra­tý­ ký­ra­rak­ or­ta,­ is­ti­ka­met­li
yo­lu­man­týk­la­hik­met­gös­te­re­bi­lir.­Çün­kü­za­man­de­ðiþ­miþ­tir­ve­her­za­ma­nýn­bir­hük­mü­var­dýr.­Es­ki­hik­me­tin­i­yi­lik­le­ri­nin­ve­fay­da­la­rý­nýn­az­ol­ma­sý­ve­hu­ra­fe­le­ri­nin­i­se­çok­faz­la
bu­lun­ma­sý­dolayýsýyla­Ýs­lâm­â­lim­le­ri­bu­hik­me­ti­ya­sak­la­mýþ­lar­dý.­Oy­sa­ye­ni­hik­me­tin­mad­dî­a­çý­dan­pek­çok­i­yi­lik­le­ri­ve
fay­da­la­rý­bu­lun­mak­ta­dýr.­Ay­rý­ca­Be­di­üz­za­man,­ye­ni­hik­me­tin­bir­ký­sým­kü­çük­za­rar­la­rý­na­i­se­eh­ve­nüþ­þer­o­la­rak­ba­kýl­ma­sý­ge­rek­ti­ði­ni­vur­gu­la­mýþ­týr.­(Bkz:­Mu­ha­ke­mat,­s.­23–24)
So­nuç­o­la­rak,­Üs­tad­ço­cuk­luk­yýl­la­rýn­dan­i­ti­ba­ren­mes­le­ði­nin­ e­sa­sý­nýn,­ hem­ if­rat­ hem­ de­ tef­rit­le­ Ýs­lâ­mi­yet­ ha­ki­kat­le­ri­ne­sü­rü­len­le­ke­le­ri­te­miz­le­mek­ve­o­el­mas­gi­bi­ha­ki­kat­le­re­say­kal­vur­mak,­ci­lâ­la­mak­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­miþ­tir.
Çün­kü­ o­ ca­hil­ dos­tun­ düþ­man­ ka­dar­ za­rar­ ver­di­ði­ni­ gör­müþ­tür.­Bu­an­lam­da­ki­gay­re­ti­ne­da­ir­ör­nek­o­la­rak­dün­ya­nýn­yu­var­lak­lý­ðýy­la­il­gi­li­düþ­man­la­rýn­i­ti­raz­la­rý­ný­ve­din­dar­la­rýn­ves­ve­se­le­ri­ni­or­ta­dan­kal­dýr­mak­i­çin­ça­ba­sý­ný­zik­ret­miþ­tir.­Üs­tad’ýn­bu­ça­ba­sý­nýn­ö­nem­li­bir­sebebi­de­bu­yak­la­þý­mýn­ med­re­se­le­re­ de­ bu­laþ­ma­sýn­dan­ kay­nak­lan­mýþ­týr.
Med­re­se­le­rin­tek­rar­ha­ya­ti­yet­ka­zan­ma­sý­i­çin­Ýs­lâ­mî­i­lim­ler­i­le­fen­i­lim­le­ri­a­ra­sýn­da­her­han­gi­bir­ça­týþ­ma­nýn­ol­ma­dý­ðý­ný­ is­pat­ et­me­ye­ bü­yük­ ö­nem­ ver­miþ­tir­ Be­di­üz­za­man.
Med­re­se­tüz­zeh­ra­pro­je­sin­de­din­i­lim­le­ri­i­le­fen­i­lim­le­ri­nin
be­ra­ber­ o­ku­tul­ma­sý­ yak­la­þý­mý­ný­ ka­bul­ et­me­si­nin­ al­týn­da
ya­tan­ö­nem­li­se­bep­ler­den­bi­ri­de­bu­sýr­ol­sa­ge­rek­tir.
PAZAR SEMÝNERLERÝ
Konu: Cumhuriyet’in Kimlik Politikalarý
Konuþmacý: Doç. Dr. Ahmet RIDVAN
Tarih: 07 Kasým 2010
Saat: 14:00-16:00
Yer: Risale-i Nur Enstitüsü Seminer Salonu
Vefa, Cemal Yener Tosyalý Cd., No: 117
Süleymaniye/ÝST.
10
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
KÜLTÜR-SANAT
En büyük
ibadete doðru
HARMAN
RÝFAT OKYAY
[email protected]
ac ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan’a, Mekke-i Mükerreme’ye, Haremi
Þerif’e, Kâbe-i Muazzama’ya giden, o mübarek ve mukaddes yerlere kavuþan mü’minler,
bizlere ehl-i tevhidin mübarek ve mukaddes olan Kurban Bayramýný haber veriyorlar.
Cemaatle kýldýðýmýz namazlar, Cuma namazlarýmýz ve Kurban Bayramýnda Arafat’ta tekbirlerle kýlýnan namazlar, o kudsî ve mübarek yerlerin ve yapýlan ibadetlerin adeta zirve noktasýnda ifadeleridir.
Beþerin hafsalasýnýn alamayacaðý geniþ, derin
ve muazzam kudsî mânâlarýn ifade edildiði Rabbimizin rububiyetini, O’nun terbiye ediciliðini
ve ibadet edilecek baþka bir mabudun olmadýðýnýn maani kudsiyesini bize anlatan cemaatle kýlýnan namazlar, bayram namazlarý, Cuma namazlarý, mutaf alanýnda Kâbe-i Muazzama’nýn
etrafýnda kýlýnan namazlar ve Arafat’ta, dünyadaki bütün mü’minlerin iþtirakiyle tekbirlerle kýlýnan namazlar ve yapýlan ibadetler elbette ki
kâinatýn içindeki bütün mahlûkatýn tavaf istikametinde ve azametindeki yapýlan ibadetlere iþtirakleriyle yaptýklarý kulluðu ve kulluðun en büyük ibadetini ifa ve ifade ediyorlar, ilân ve arz ediyorlar.
Ýnsanoðlunun sahip olduðu acz, fakr, noksanlýk ve zaifliðin en uç noktalarda, en hissedilir
þekliyle kendisini, insaný anlattýðý yerde, zamanda ve mânâlarda onun yükseliþini, kýymetleniþini, kemale ererek kuvvetleniþini en iyi þekil ve
konumda haccda Arafat’ta ve hacc günlerinde
Mekke’de Harem-i Þerif’te yapýlan ibadetleri esnasýnda görüyoruz.
Yokluk âleminden varlýk âlemine Rahman-ý
Rahim’in izzet ve ikramýyla getirilmiþ, çýkarýlmýþ
ve yükseltilmiþ olan, her halk edilmiþ varlýðýn,
Rabbine el açarak, dil dökerek, gönül sererek
yaptýðý kulluðun, ibadetin ve ubudiyetin en âli
mertebe ve kýymetleri mü’minlere ihsan ve ikram edilmiþ hacc günlerindedir.
Allah’ýn (cc), anasýndan doðduðu gibi günahsýz ve masum olacaklarýný söylediði mü’minlerin
yaptýklarý ibadetten sonraki halleri elbette ki onlarý, haklý olarak bayram yapmaya, bu hallerini
diðer bütün Müslümanlarla paylaþmaya ve ilân
etmeye hacc ibadetinin menasiki içinde yönlendirecektir. Ne büyük bir saadettir ki, onlara vaad eden ve vaadini her zaman yerine getiren
Rabbi Rahimlerine karþý, kemal-i edeb ve ciddiyetle mü’min için en büyük ibadetlerden olan
haccý yerine getirmiþlerdir.
Telbiye ve tekbirlerle kâinata ilân edilen bu en
büyük ve en ihatalý ibadeti yapabilmek, menasikini yerine getirebilmek için, yola çýkmak, bu
gayret ve çalýþmalarý yerine getirmek, büyük bir
ihsana mazhar olmak olduðu gibi, ayný zamanda
da bir ayrýcalýktýr.
Bu ayrýcalýða, seçilmiþliðe mazhar olunduðu
gibi, lâyýk ve elyak olmaya da çalýþmak gerekmektedir. Hem ibadette muvaffak olmak, hem
de yapýlan bu ibadeti hayatýmýzda devamlý kýlmak, onu manen ve maddeten yaþatmak boynumuzun borcu olsa gerek.
Cenâb-ý Hak, hacca giden ve böyle muazzam
bir i ba de ti yap ma gay re ti i çi ne gi ren bü tün
mü’minlere kolaylýklar ihsan eylesin ve diðer gidemeyen mü’minlere de hacca gitmek ve haccý
yaþamak nimetine kavuþtursun Ýnþaallah.
Amin... Amin... Amin...
H
T. C. ERZÝNCAN 2. ASLÝYE HUKUK
MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2009/286
Davacý Alim Kurt vekili Av. Mustafa Baydar tarafýndan
davalýlar Ýlker Þimþek ve diðerleri aleyhine mahkememize
açýlan Mülkiyetin Tespiti ve Tazminat davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince;
Davacý vekili Erzincan ili, Merkez, Taksim Mahallesi Ahurcuk Mevkii 421 ada, 68 parsel nolu taþýnmaz üzerinde
inþa edilen yaklaþýk 70 m2 alana kurulu bir adet tek katlý
ev, bir adet yaklaþýk 100 m2 alana kurulu iki katlý ev, iki adet yaklaþýk 100 m2 alana kurulu ahýrlar, 10 adet kayýsý, 15
adet kavak aðacý vs. muhtelif aðaçlarýn davacýya ait olduðunun tespitini, fazlaya dair haklarý saklý kalmak kaydý ile
faydalý masraf olarak 8.000,00 TL’nin deðer tespit tarihinden itibaren iþleyecek yasal faizi ile birlikte davalýlardan
tahsilini, yargýlama giderleri ve vekalet ücretinin davalýlar
üzerinde býrakýlmasýný talep ve dava etmiþtir.
Davalýlar Taki Nas ve Hüseyin Nas bütün aramalara
raðmen adresleri bulunamadýðýndan kendilerinin davalý
kýlýnmak üzere dava dilekçesinin tebliði gerektiðinden ilanen tebliðatýn yapýlmasýna karar verilmiþtir.
Bu sebeple yukarýda ismi yazýlý bulunan davalýlar Taki
Nas ve Hüseyin Nas’ýn 07/12/2010 günü saat 11.20’de
mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini bir
vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde HUMK.nun deðiþik
213-377. Maddeleri uyarýnca yokluklarýnda yargýlama yapýlarak hüküm verileceði dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere teblið olunur.
30/09/2010
www.bik.gov.tr B: 67989
“Mýzrab’ýn Gözyaþý”
Filistin için aktý
Güneþin renkleri
FÝLÝSTÝN HALKININ HÝKÂYESÝ, FÝLÝSTÝNLÝ SANATÇILARIN NOTALARIYLA
“MIZRAB’IN GÖZYAÞI” ÝSÝMLÝ KONSERDE MÜZÝKSEVERLERLE BULUÞTU.
azarýmýz Ýslâm Yaþar, “Güneþin Renkleri: Nur
Talebeleri” isimli yeni bir eser kaleme aldý. Bu
eser, hayatýný Risâle-i Nurlarýn yayýlmasýna; iman ve Kur’ân hizmetine adayan bir kýsým Nur Talebelerini anlatýyor.
Üstadýn yetiþtirdiði bu talebeler, ondan aldýklarý feyiz,
ders ve ilhamlarla diyar diyar dolaþtýlar, Ýslâm ve
Kur’ân mesajlarýný olduðu gibi çevrelerine ulaþtýrdýlar. Risâleleri hem yazdýlar, hem okudular, hem de okuttular. Çevrelerine yaptýklarý tesir öylesine farklýydý
ki, bu tesirin gücüyle Ýslâm dünyasýnda yepyeni bir diriliþ, farklý bir uyanýþ yaþanmaya baþladý.
Kitabýn ilk bölümünde Sýddýk Süleyman, Þamlý Hafýz
Tevfik, Hafýz Ali, Albay Hulûsi Bey, Santral Sabri,
Hüsrev Efendi, Binbaþý Asým Bey, Refet Barutçu,
Rüþtü Çakýn, Tahiri Mutlu ve Abdülmecid Ünlükul
anlatýlýyor. Birinci Kuþak olarak adlandýrýlabilecek bu
talebelerde ihlâs, fedakârlýk, sadakat, kardeþlik, muhabbet, uhuvvet, diðergâmlýk gibi üstün özellikler
vardý. Öyle fedakârlýk ki, yeri geldiðinde Üstadý için
hayatýný feda edecek kadar… Hafýz Ali bu kahramanlarýn en öndeki temsilcisiydi. Mekâný Cennet olsun.
Ýkinci Kuþak talebeler Zübeyir Gündüzalp, Abdullah
Yeðin, Mehmed Feyzi, Çaycý Emin Bey, Saniye Haným,
Hüsnü Bayram, Taþköprülü Sadýk Bey, Ýbrahim Fakazlý,
Mustafa Sungur, Ahmet Feyzi, Bayram Yüksel, Mustafa
Gül, Hasan Feyzi, Mustafa Acet, Çelebi Hanedaný ve Çalýþkanlar Hanedaný idi. Burada yer alan talebelerde, ilk talebelerin faziletleri olmakla birlikte ilim, takva, organizasyon kabiliyeti, feraset, empati, dikkat, sabýr, murakabe,
tefekkür ve tedbir gibi hasletler de göze çarpýyordu.
Bunlardan Zübeyir Gündüzalp’in þu cümleleri ne kadar dikkat çekicidir: “Teessür ve ýztýrap karþýsýnda
kalpten bir parça kopsa idi, bir genç dinsiz olmuþ haberi karþýsýnda o kalbin atom zerratý adedince paramparça olmasý lâzým gelir…” Zübeyir Gündüzalp’in
bu uyarýsýnýn doðruluðunu geçtiðimiz asrýn felâketlerine bakarak anlamak mümkündür. 20. yüzyýlýn bütün vahþetlerinin arka planýnda dinsizlik kasýrgasý vardýr.
Üçüncü Kuþak talebeler, kitabýn son bölümünde yer
alýyor: Atýf Ural, Mehmet Kayalar, Bekir Berk, Tahsin
Tola, Said Özdemir, Mehmet Kutlular, Ali Ulvi Kurucu, Mustafa Türkmenoðlu, Zehra Dülek, Osman Demirci, Mehmed Emin Birinci, Hakký Yavuztürk, Muzaffer Arslan, Salih Özcan, Mehmed Kýrkýncý, Ahmed
Aytimur, Sadullah Nutku ve Mehmed Fýrýncý. Son kuþak Nur Talebelerinde görülen en önemli özellik,
Müslümanlarýn nasýl bir zaman diliminde ve hangi
þartlarda yaþadýklarýný çok iyi bilmeleriydi.
Evet… Onlar zor þartlarda, manevî kýþ mevsimlerinde açan kardelen çiçekleri gibiydi. Kara, tipiye, karanlýk ve uzun gecelere aldýrmýyorlar, insanlýða manevî
reçeteleri ulaþtýrmak amacýyla köy köy, kasaba kasaba,
þehir þehir dolaþýyorlardý. Bu kuþaðýn bir baþka özelliði
de, týpký Üstadlarý gibi, bütün insanlýða karþý besledikleri merhamet duygusuydu.
Üstad Bediüzzaman ve eþsiz eseri Risâle-i Nur Külliyatý,
bu milletin makûs talihini tersine çevirmiþ, Nur Talebeleri
de milletimizin irþadý için büyük bir manevî seferberlik
baþlatmýþtý. Çok yakýnda bütün dünyada bu eserlerin yankýlarýný göreceðiz ve geleceðe dair ümitlerimiz artacak.
Bundan hiç þüpheniz olmasýn. Bunu anlamak isteyenler
Üstadýn hâlâ hayatta olan talebelerine danýþabilirler…
Bir de hatýrlatma yapalým: Yeni Asya’dan çýkan kitaplarýn
tamamýna internet sitemiz olan www.yeniasyakitap.com
adresinden ulaþýp, sipariþ verebilirsiniz. Yüzlerce kitap ve diðer neþriyat ürünlerimizle isteklerinizi bekliyoruz.
Tefekkür ve okumayla kurulacak yepyeni dönemlerde
buluþmak duâasýyla hoþçakalýn…
CEMAL Reþit Rey (CRR) Konser Salonu’nda dünya çapýnda tanýnan ünlü
Türk ud sa nat çý sý ve Ý TÜ Türk
Mu si ki si Dev let Kon ser va tu va rý
Öðretim Üyesi Mehmet Emin Bitmez’in organize ettiði konserde,
gözyaþlarý dinmek bilmeyen Filistin halkýnýn hikâyesi Filistinli sanatçýlarýn notalarýndan anlatýldý.
Bitmez, projenin 7-8 ay öncesinde
düþünüldüðünü ve Mavi Marmara
gemisine düzenlenen baskýnla bir
ilgisinin bulunmadýðýný belirtti.
Bitmez, konserde icra ettikleri ilk eserin ‘’Þafak Vakti’’ ismini taþýdýðýný ve
bu ismi vermelerindeki amacýn ise savaþ gibi büyük kötülüklerin herkesin
uykuda olduðu bir zamanda, yani þafak vaktinde baþlamasý olduðunu ifade
etti. Kendisinin her zaman uzlaþmanýn, dostluðun ve paylaþmanýn yaþandýðý bir dünya arzu ettiðini dile getiren
Bitmez, þöyle dedi: ‘’Dünyada yaþarken üç þeye ihtiyacýmýz var; bir lokma
ekmek, bir yudum su ve bir nefes. Her
þey bundan ibaret. Ýnsan hayatý çok
deðerli. Bunlarý herkesin iyi kavramasý
gerekiyor. Ortadoðu’yu çok iyi biliyorum ve Filistin halkýnýn içinde bulunduðu durumu da çok iyi biliyorum.
Orada herkes sýkýntý ve stres içinde.
Biz kimseye düþman deðiliz. Biz yaptýðýmýz müzikle paylaþmak, dostluk ve
barýþ gibi mesajlar vermek istiyoruz.
Ýnsanlarýn ölmemesi gerekiyor.’’
Konserde yeni eserlerin müzikseverlerle buluþtuðunu belirten Bitmez,
projenin tamamen barýþçýl ve müziksel ögelerin ön planda olduðu bir
faaliyet olduðunu kaydetti.
Dünyanýn pek çok ülkesinde özellikle de Ortadoðu’da konserler verdiðini ifade eden Bitmez, Türkiye’de
konserlerine duyulan ilgisizlikten
yakýndý. Mehmet Bitmez’e vokalde
Lara Elayyan, perküsyonda Nasser
Salameh, udda ise Nizar ve Michael
Rohana eþlik ettiði konserde, Türk ve
Arap ustalarýnýn kendi müzikal karakterlerini öne çýkaran eserlerin yaný sýra
günümüzün modern eserleri de seslendirildi. Ýstanbul / aa
BULMACA/
SOLDAN SAÐA- 1. En büyük vezir, sadrazam, baþvekil. 2. Ýnsan, hayvan ve bitkilerin yapýsýný ve organlarýnýn birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim,
teþrih. - Ýz, belirti, iþaret, niþan. 2. Roma'nýn bir adý. Manda yavrusu, malak. - Gam dizisinde “sol” ile “si”
arasýndaki ses. 4. Eski dilde deðirmen. - Tohumlu
bitkilerde üreme organý olan stamenlerde mayoz
bölünme ile meydana gelen erkek üreme hücreleri;
çiçek tozu. - Uyanýk, gözü açýk, müteyakkýz. 5. Etçil
memeliler sýnýfýnýn etçiller takýmýnýn kedigiller familyasýndan çok hýzlý koþmasýyla bilinen bir hayvan.
- "Surat astý, yüz çevirdi" anlamýnda Kur'ân-ý Kerim'in 80. sûresi. 6. Þiddetli arzu, hýrs. - Eksilme, azalma. 7. Bir kimseye, asýl adýndan ayrý olarak, bir sýfatýna, vasfýna dayanýlarak daha sonra takýlan ad,
takma ad. - Giresun'un bir ilçesi. 8. Hulefa-yý Râþidînden sonra 661-750 yýllarý arasýnda hüküm süren
ilk Ýslâm hânedâný. - Çok inatçý. 9. Bir binek hayvaný.
- Aþaðý inen basamak, aþaðý mertebe. 10. Kemençe
yayý. - Elbise kolunun el üzerine gelen kýsmý. - Bin
dirhemlik bir hububat ölçeði. - Derviþ selâmý.
Bir önceki bulmacanýn cevaplarý
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ME
A T
N A
A N
S A
T
E
L
E
P
A
L A T
O R Ý
G A
O L U
A N
R Ý
A N
MO
V
S A
A
G A
Ý Z
R
E T
N A
V
N
A L
R
F
MÝ
E L
T E
D
Ý
L
A
L
A Y Ý N
V E B A
A L A Z
E
K
D E Y N
A N
Ý
O N
R
A S T
K R A L
A
KÝ
Ud sanatçýsý ve ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarý Öðretim
Üyesi Mehmet Emin Bitmez, projenin tamamen barýþçýl ve müziksel ögelerin ön planda olduðu bir faaliyet olduðunu kaydetti.
Hazýrlayan: Erdal Odabaþ
([email protected])
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YUKARIDAN AÞAÐIYA— 1. Bir hat üstünde gidip gelen vasýta. 2. Dost, arkadaþ. - Ankara'nýn bir ilçesi. 3. Bir þeyin fiyatýný arttýrma, bindirim. - Erkeklerin ve kadýnlarýn giydiði, genellikle önden düðmeli, kalçayý örten, kollu üst giysisinin halk arasýnda söyleniþi. 4. Köpek,
kelp. - Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapýlan bir yemek. 5. Belirli bir iþi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeþitli iþler yaptýrýlabilen otomatik araç. - Mayalý hamurdan yapýlan, isteðe göre üzerine yumurta, kýyma, peynir, pastýrma vb. konarak piþirilen, ince,
yayvan yiyecek. 6. Ham madde iþlenerek yapýlan her türlü mal. - Japon para birimi. 7. Neseb
ve evlilikle bir araya gelmiþ bir çatý altýnda bulunan topluluk. - Fiyat, deðer. 8. Gelenek, görenek. - Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. 9. Þiddetli sevgi, sevda,
muhabbet, gönül verme, candan sevme. - Tahta, çinko vb. hafif þeylerden yapýlmýþ, temelsiz eðreti yapý. 10. Bir soru eki. - Sakin olanlar, ikamet edenler. 11. Yeni olmaya baþlamýþ
meyve. 12. Çizgilerin, yüzeylerin, katý cisimlerin birbirlerine rastladýklarý ve kesiþtikleri yer.
ÝLAN
ADANA 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN
ESAS NO: 2009/538
KARAR NO: 2010/973
Davacý FARUK FAHRÝ DENÝZHAN tarafýndan davalý Aylin Denizhan aleyhine mahkememizde açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda davalý Aylin Denizhan”ýn adresi tüm araþtýrmalara raðmen bulunamadýðýndan,duruþma günü ve dava
dilekçesi ilanen tebliði edilmiþ, davalýnýn yokluðunda yapýlan yargýlamasý sonunda;
HÜKÜM:
Gerekçesi ve tafsilatý yukarýda açýklandýðý üzere:
1- Adana ili, Seyhan ilçesi, Sümer Mah./Köy, Cilt No: 46, Hane No: 23’de nüfusa kayýtlý bulunan Feyzi ve Birsen’den olma Adana 02/06/1978 D.lu, 14266285194 T.C. Kimlik Nolu FARUK FAHRÝ DENÝZHAN ile ayný hanede nüfusa kayýtlý Tevfik ve Hanife’den
olma Kahramanmaraþ 25/04/1980 D.lu, 51166456576 T.C. Kimlik Nolu AYLÝN DENÝZHAN’ýn Türk Medeni Yasasýnýn 166. maddesi hükmü uyarýnca BOÞANMALARINA.
2- Taraflarýn müþterek çocuðu Denizhan Barýþ’ýn velayetinin davalý anneye VERÝLMESÝNE.
3- Velayeti davalý anneye verilen çocuk ile davacý baba arasýnda; her ayýn ilk ve üçüncü hafta sonu Cumartesi günü saat 08.00’den Pazar günü saat 17.00’ye kadar ve çocuk okula gittiði yarý yýl tatillerinin ilk Pazartesi günü saat 08.00’den takip eden Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, Ramazan Bayramlarýnýn ikinci günü saat 13.00’ten üçüncü günü saat 17.00.’ye kadar, Kurban Bayramlarýnýn üçüncü günü saat 08.00’den
dördüncü günü saat 17.00’ye kadar, her yýl 1 Temmuz günü saat 08.00 ile 31 Temmuz
günü saat 17.00 arasý yanýna almak suretiyle KÝÞÝSEL ÝLÝÞKÝ KURULMASINA.
4- Davacýnýn, davalý taraftan tedbir ve yoksulluk nafakasý, Medeni Kanunun 174.
maddesi manasýnda maddi ve manevi tazminat, yargýlama gideri talebi olmadýðýndan, bu konularda karar verilmesine YER OLMADIÐINA.
5- Ýlam harcý 17,15 TL’nin peþin alýnan 15,60 TL harçtan mahsubu ile bakiye kalan
1,55 TL harcýn davacýdan TAHSÝLÝNE.
6- Karar kesinleþtiðinde nüfus müdürlüðüne GÖNDERÝLMESINE dair karar yasa yolu açýk þekilde davacýnýn yüzüne karþý davalýnýn yokluðunda karar verilmiþ olup, ilan
tarihinden itibaren 22 gün içinde bu kararý temyiz etmesi, etmediði takdirde kararýn
kesinleþeceði hususu davalý AYLÝN DENÝZHAN adýna karar tebliði yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliði olunur.
19/10/2010
www.bik.gov.tr B: 73666
Ayhan Songar
için anma
programý
TIP dünyasýnýn, ilim ve fikir dünyamýzýn
seçkin isimlerinden Prof. Dr. Ayhan Songar
için bir anma programý düzenleniyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü
ve Kültür A.Þ. ile Edebiyat Sanat ve Kültür
Araþtýrmalarý Derneði (ESKADER) tarafýndan hazýrlanan program, yarýn Taksim
Tünel’de Tarýk Zafer Tunaya Kültür
Merkezi’nde saat 14.00’te baþlayacak.
Hüseyin Sarýkoç’un yöneteceði toplantýda
Prof. Dr. Süleyman Yalçýn, Prof. Dr. Sefa
Saygýlý, Ümit Þimþek ve Mehmet Nuri
Yardým konuþacak. Programýn “Yakýnlarýnýn
Gözüyle” bölümünde ise Neslihan Songar
Tezcan, Prof. Dr. Nevzat Atlýð, Servet
Kabaklý, Mustafa Miyasoðlu, Ahmet
Özdemir, Sadettin Kaplan, Ali Akben ve
Ýsmail Kapan hâtýralarýný anlatacaklar.
Dr. Adnan Çoban ve sanatkâr arkadaþlarý
da Ayhan Songar’ýn sevdiði þarkýlarý
seslendirecekler. Programýn sonunda
“Hâtýralarla Ayhan Songar” sergisi gezilecek. Kültür Sanat Servisi
Y KÝTAP
ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN
YENÝ ASYA NEÞRÝYAT
[email protected]
Y
Ýlhan Ayverdi
hatýrlanýyor
MÝSALLÝ Büyük Türkçe Sözlük isimli eseriyle
Türkçemize en büyük hizmeti yapan Kubbealtý
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý’nýn kurucularýndan
Ýlhan Ayverdi hakkýnda bir anma programý yapýlýyor.
Toplantý yarýn saat 16.00’da vakfýn Çemberlitaþ’ta
hizmet verdiði Köprülü Mehmet Paþa Medresesi’nde
baþlayacak. Vefatýnýn birinci yýlý dolayýsýyla gerçekleþtirilecek olan toplantýda ilahiyatçý yazar Prof. Dr.
Mustafa Fayda ile edebiyatçý yazar Aysel Yüksel
birer konuþma yapacaklar. Her iki konuþmacý
hâtýralar eþliðinde Ýlhan Ayverdi’nin hayatýný,
hizmetlerini ve eserlerini anlatacaklar. Ömrünü
Türkçeye adayan Ýlhan Ayverdi, Kubbealtý
Akademisi Kültür ve Sanat Vakfý’nýn kurucularý
arasýnda yer aldý. Mütefekkir Sâmiha Ayverdi ve eþi
Ekrem Hakký Ayverdi ile birlikte temellerini attýðý
vakýf, 40 yýldan beri ilim, kültür ve sanat dünyamýza
hizmet veriyor. 2005 yýlýnda neþredilen Misalli
Büyük Türkçe Sözlük’ü (Kubbealtý Lugatý) 35 yýlda
tamamladý. Geçen yýl Hakka yürüyen Ýlhan Ayverdi
hakkýnda yayýmlanmýþ iki eser bulunuyor. Bu eserlerden birini Aysel Yüksel ve Zeynep Uluant, diðerini ise
Ýsmet Binark hazýrladý. Said Temur / Ýstanbul
11
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
MAKALE
Kurban pazarlarý
canlanýrken
YERÝN KULAÐI
FIKIH GÜNLÜÐÜ
levhalarý koymuþlar. Bu daha da güzel.
Ne var ki, kal kýþ tan on-on beþ da ki ka
sonra makinist veya þefin yaptýðý anons,
midelerimizi bulandýrdý. Þöyle diyordu:
ALÝ FERÞADOÐLU
[email protected]
“Restorantýmýzda her türlü çorba, kýzartma, alkollü ve alkolsüz yemek servisi devam etmektedir!”
eçtiðimiz Cuma Akþamý Kültür ve Ta“Ne, yanlýþ mý duydum!” dedim önümderih Derneði’nde “Ruh/duygu keþfi ve kine…
olaðanüstü haller” mevzulu bir semiBön bön baktý yüzüme…
ner verdikten sonra, Anadolu Ekspresi treAradan üç dakika geçti veya geçmedi, vaniyle “Evlilik ve Ailede Mutluluðun Yollarý” gonlarý dolaþan garson, “Restorantýmýzda almevzulu sohbet için Eskiþehir’e yöneldik. kollü yemek servisi devam etmektedir!” diye
Her halde uzun zamandan beri trene bin- hemen her koltuk sýrasýnda tekrarladý…
mediðimden; gayet temiz, rahat ve konforlu
“Bu ne biçim bir uygulama!” diye lâ havle
geldi bana. Ama, epey bir zamandan beri bu çekerken, beþ on dakika sonra ayný garson
böyle. Ulaþtýrma bakanýný tebrik ediyoruz.
ayný anonsu tekrarlamaz mý?
Her vagona da “Sigara içilmez” diye uyarý
Bu ne perhiz, bu ne lahana turþusu! Siga-
SÜLEYMAN KÖSMENE
[email protected]
www.fikih.info
0 505 648 52 50
Mustafa Öztunç: “Kurbanlýk alýrken þimdilerde
yeni bir alýþ veriþ türü var: Hayvan kesildikten sonra iþkembesi, baðýrsaðý, ayaðý, derisi,
kellesi hariç olacak þekilde, safi eti ve kemiði
(karkas eti) tartýlarak fiyatý belirlenmek üzere
kurbanlýk alým ve satýmý yapýlýyor. Böyle bir alýþ veriþ usulüyle kurban almak caiz midir?
Yapýlan akit sahih midir?”
Bir iyilik, kucaklaþma ve kaynaþma bayramýnýn daha
gölgesi üzerimize düþmeye baþladý. Kurban Bayramý
gibi Ýslâm dinine mahsus bir merhameti paylaþma bayramý bir kez daha yakýnda sýcak aile yuvalarýmýza misafir olacak. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, kurban bayramýnda koca küre-i arz, büyüklüðü nisbetinde,
Allahü ekber, Allahu ekber kelime-i kudsiyesini semavâttaki seyyarat arkadaþlarýna iþittirecek. Binler hacýlarýn Arafat’ta ve bayramda beraber ve birden Allahu ekber sadalarý, Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ýn
bin dört yüz küsur sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediði ve emrettiði Allahu ekber kelâmýnýn bir nev'î aks-i
sadâsý hükmünde asrýmýzda, arzýmýzda ve gönlümüzde
çýnlayacak.1 Bu günlerde gönüller bunun için heyecanlý.
Pazarlar bunun için canlý.
Kurbanlýk hayvan alýrken dikkat edeceðimiz en
önemli husus: Hayvaný belirlemek ve hayvaný kendimize vacip kýlmaktýr. Bu, hayvaný görmek, tercih
etmek, üzerinde karar vermek ve kesin bir þekilde
satýn almakla olur. Telefonla, ya da yüz yüze de olsa hayvaný görüp belirlemeksizin, satýcýya “Hayvanlarýndan birisini bana ayýr. Fiyatýný sonra görüþürüz” demekle kurbanlýk hayvan satýn alýnmýþ ve
kendimize vacip kýlýnmýþ olmaz. Çünkü esasen
böyle bir akit sahih olmaz.
Hayvan pazarý veya satýcýlar gezilir, hayvanlar görülür, fiyatlarý sorulur, danýþabileceðimiz kimseler
varsa danýþýlýr, hayvanýn kurbanlýk þartlarýný haiz olup olmadýðý, kusur taþýyýp taþýmadýðý, yaþý, baþý, boyu, endamý incelenir. Üzerinde karar kýlýnacaksa, fiyatý ile ilgili pazarlýk teklif edilecekse edilir. Verilen
teklife göre satýcýnýn kabulü dikkate alýnarak, belirlenen bir hayvan üzerinde karar verilir, el sýkýþýlýr.
Para peþin verilecekse verilir. Hayvan veresiye alýnacaksa, parasýnýn ne zaman ödeneceði konusunda
satýcý ile kesin mutabakata varýlýr. Bu durumda pazarlýðýn kesin olduðunu belirlemek için kapora verilmesi þer’î bir davranýþ olur. Para kurbanda veya daha
ileri bir günde verilecekse,—satýcý kabul ettikten
sonra bu mümkündür—ona göre anlaþma yapýlýr.
Bu anlaþmanýn sözde kalmayýp kâðýt üzerine geçirilmesi ve yazýlmasý veya senede baðlanmasý Kur’ân’ýn
emridir. Bu dikkate alýnýr.
Pazarlýðý kesinleþen ve satýn alýnan hayvanýn teslim
alýnmasý esastýr. Satýcý kabul ettiði takdirde hayvan kurbana kadar satýcýda da býrakýlabilir. Fakat satýcý buna
zorlanmamalý, bu bir ön þart olarak koþulmamalý, ön
þart koþulacaksa, satýcýnýn kurbana kadar bakým ücreti
almasýnýn hakký olduðu bilinmeli, eðer satýcý kendiliðinden-–ya da örfte olduðu gibi fiyatýn içinde olarak—bu
hizmeti verirse, bunu tamamen rýzasýyla yaptýðý, ama
hayvan üzerindeki sorumluluðun satýcýda olmadýðý bilinmelidir. Çünkü hayvan artýk, kurban için vacip bir
hayvan hükmünde, satýn alan kiþiye veya kiþilere ait olmuþtur. Uhrevî bir mahiyet taþýyan bu aidiyet, sýrat
köprüsünü, cenneti ve ebediyeti içine alan bir deðer ihtiva ettiðinden kutsaldýr.
Hayvanýn fiyatý götürü olarak veya canlý kilo usûlüyle ya da güvenilir baþka bir usûl varsa onunla ve
nihayet pazarlýk usûlüyle baþta belirlenebileceði gibi,
kesildikten sonra neresinin tartýlacaðý ve kilo baþý fiyatýnýn ne olacaðý-–yine pazarlýk ve nihayet karþýlýklý
anlaþma yoluyla—belli edilmek þartýyla kesim sonrasý tartý usûlüyle de belirlenebilir. Bunda bir sakýnca
yoktur. Çünkü ortada aldatma veya aldanma yoktur.
Çünkü ortada, sonradan ihtilâfa sebep olacak bir belirsizlik yoktur. Kurbanlýk hayvan, kesim sonrasý et ve
kemiði tartýlarak parasý verilmek sûretiyle alýnmýþsa
eðer, kilo fiyatýnýn baþta belirlenmesi gerekir ve bu
yeterlidir.
Söz geliþi, kesim yapýldýktan sonra hayvanýn safi eti
ve kemiði 250 kilo geldi. Diyelim ki, kilo baþý 19 liradan
anlaþmýþlardý. Bu durumda 250 ile 19’un çarpýmý sonucu diyelim 4750 lira tuttu. Netice itibariyle hayvanýn
fiyatý belli olmuþ oldu. En baþta bu 4750 liranýn belli
olmamýþ olmasý alýþ veriþ akdinin sýhhatine zarar vermez. Böyle bir akit sahihtir. Çünkü baþtaki belirsizlik
ihtilâfa sebep olacak ve içinde aldatma taþýyan bir belirsizlik deðildir. Baþta kilo fiyatýnýn ve hangi parçalarýnýn tartýlacaðýnýn belli olmasý kâfidir. Alýþveriþin caiz
olmasý için bu yeterlidir.
Huzurlu alýþ veriþler ve huzurlu bir bayram duâlarýmla…
DUÂ
Ey Rabb-i Rahim’im! Bizi kitabýna itaatkâr kýl! Bizi
isyankâr kýlma! Bizi iþlerimizde adaletli kýl! Bizi zalim
kýlma! Bizi yürek sahiplerine merhametli kýl! Bizi katý
yürekli kýlma! Bizi kendine kul eyle! Biz baþkalara kul
eyleme! Amelimizi rýzana yol eyle! Kahrýna, gazabýna
yol eyleme! Bizi birr’e, hayra, sevaba nail eyle! Bizi
þerre, kötülüðe, ucba mâil eyleme!
Âmin!
Dipnot:
1- Þuâlar, s. 210.
Bu ne sigara perhizi, bu ne alkol turþusu!
G
ra yasak, alkol serbest! Sigara dumanýný temizle, alkol ile kirlet!
“Ne demek alkol ile kirlet?” diyebilirsiniz!
Ama, düþününüz, yanýmdaki beyefendi alkol alýyor. Kalkýp gitti, alkolünü aldý. Evet,
hürriyet var, isteyen istediðini içer, buna
karýþmaya hakkýmýz yok! Ama, geldi yanýma oturdu! Saatlerce onun aðýz kokusunu
çekeceðim!
Ya ileri geri konuþursa, ne olacak?
“Yoksa alkol alanlara özel vagon mu ayarladýlar?” diye düþündüm bir ara; sonra,
eðer öyle olsaydý, her vagona gelip ilânât
yapmazlardý!
Daha önce de birkaç defa yazmýþtým: Alkol alanlarýn ve benzeri çevrelerin bütün
arzularýný yerine getiren iktidar, dindarlarýn oylarýný da toplamasýna raðmen neden
BEDESTEN
dindarlarýn hak ve hürriyetlerle ilgili problemlerini çözmüyor?
Veya neden dindarlarý rahatsýz etmeyecek uygulamalar yapmýyor?
Hindistan’da, Ýngiltere’de, Amerika’daki
yetkililer tacizleri önlemek için bayanlara
mahsus vagonlar, taksi dolmuþlarý ayarladýlar.
Tür ki ye’de bu uy gu la ma ya pýl sa a ca ba
hangi çevreler, nasýl bir feryat koparýr?
Ve bu feryattan iktidar nasýl ürker?
Haydi alkolü serbest býraktýn, bari yolcularý da “rahatsýz olup-olmama” hususunda
serbest býrak!
Mecbur muyum ben alkolikle yolculuk
yapmaya!?
Ayýrýver bir iki vagonu alkol alanlara, içiyorlarsa orada içsinler!
Hizmette sýnýr olmaz
Halk Partisinin bitmeyen sancýsý
M. LATÝF SALÝHOÐLU
[email protected]
alk Partisinin (CHP) nasýl devlet
içinde ve millet nezdinde iki yüzü varsa, kendi içinde de en az iki yüzü ve iki tarz–ý hareketi vardýr: Biri açýk, biri örtülü; yahut, biri sathi, diðeri derin CHP.
Tâ baþýndan beri, bu partinin baþýna
gelen lider ve kadronun, birbiriyle daima çekiþmeli ve kavgalý olmasýnýn bir
sebebi, iþte bu iki yüzlü oluþundan kaynaklanýyor.
Bir türlü açýk, net, þeffaf olamýyor, bu
parti. Liderliðe oynayanlar da, bir türlü
uyum içinde kalamýyorlar, bu partide.
M. Kemal ile Ýnönü, Ýnönü ile Ecevit,
Ecevit ile Baykal birbiriyle kýrgýn, dargýn
ayrýldýlar, bu fâni dünyadan.
CHP, þimdi de Kýlýçdaroðlu ile Sav'ýn
H
ve onlarýn taraftarlarýnýn amansýz çekiþmesine sahne olmuþ durumda. (Skandal/komplo kurbaný Baykal da, olup bitenleri üzüntüyle takip ettiðini söylüyor.)
Ta raf lar a ra sýn da ki çe kiþ me, bü tün
þiddeti ve keskinliðiyle ayyuka çýktý.
Aralarýnda kalýcý ve saðlýklý bir uyumun saðlanmasý mümkün görünmüyor.
Bir taraf "Açýk ve þeffaf olmayý, halka
daha yakýn olmayý becerelim" istiyor.
Di ðer ta raf i se, "Ke ma list kaþ lar"ý ný
çatarak, partide kökü "derin"lere inen
anlayýþýn yeniden hakim kýlýnmasý yönünde çetin bir direniþ sergiliyor.
Son merhalede hangi tarafýn galibiyet
saðlayacaðýný þimdiden kestirmek zor.
Zira, demokrasinin teamülleri ile Halk
Partisinin teamülleri arasýnda oldum olasý bir doku uyuþmazlýðý var.
Za ten, bir tür lü bit mek bil me yen
parti için sancýnýn ve ikide bir nükseden hiper tansiyonun en önemli sebebi
de budur.
Dü þü nün ki, bu par ti nin is mi Halk
Partisi olduðu halde, halka bir türlü yakýn olamadý, halkla barýþamadý; tâ baþýndan beri halkýn deðerleri zýtlaþan bir
tutum sergiledi.
Tarihin yorumu
lli yýllýk CHP'li Ýsmet
Paþa, genel baþkanlýk
koltuðunu Bülent Ecevit'e
kaptýrmayý kendine yediremeyerek partiden istifa
etti. (5 Kasým 1972)
Ýsmet Ýnönü, sadece
partiden deðil, ayný zamanda milletvekilliðinden
de istifa ettiðini duyurarak, siyasî hayata vedâ etmiþ oldu. (Bu tarihten bir
yýl sonra da, dünya hayatýna vedâ etti.)
1957 seçimlerinde
CHP'den mebus seçilen Ecevit, bu tarihten sonra
parti içinde hýzla yükselmeye baþladý.
1966 yýlý kongresinde
CHP Genel Sekreterliðine
seçilen Ecevit, 1972'de ise
parti liderliði için aday olduðunu açýkladý.
Yapýlan kongrede Ýsmet Ýnönü'ye rakip olan Ecevit,
E
5 Kasým 1972
Ýsmet Paþa pes etti
Keza, parti isminin baþýna "Cumhuriyet" tâbiri konulduðu halde, bu parti yine
tâ baþýndan itibaren "cumhur"u dýþladý,
diktaya yöneldi, hatta darbecilerle haþýr–neþir olmayý yeðledi. (Öyle ki, bir ara
"CHP+Ordu=Ýktidar" damgasýný bile hak etti.)
Bu par ti nin "De mok ra tik Cum hu ri yet" ile barýþmasý ve uyumlu hale gelmesi ise, þimdiye kadar hayal olmaktan öteye gitmedi. Tam "hürriyet" ise, bu partinin karakteristik özellikleriyle hiç uyuþmayan bir tâbir olarak algýlandý.
Oysa, artýk dünyadaki ana trend "hürriyet, cumhuriyet ve demokrasi"dir.
Halk Partisi ise, bütün bu deðerlere
karþý direnmeye devam ediyor.
En büyük direniþi ve hatta zýtlaþmasý
ise, dinî ve mânevî deðerlere karþý oldu
hep. Oysa, bunun da akýllarda, vicdanlarda bir karþýlýðý yoktur.
Ne tuhaftýr ki, þu sýralarda parti içinde
þiddetlenen sancýnýn perdeli ve derin bir
sebebi de, dinî deðerlere olan yakýnlýk,
yahut uzaklýk noktasýndaki paradokstur.
Ön der Sav'ýn, Hac ko nu sun da ve
Peygamberimizle (asm) ilgili yakýn geçmiþte sarf ettiði o talihsiz sözler, zihinlerde tazeliðini koruyor.
O nun o söz le ri, e sa sýn da "de rin
CHP"nin sýrýtan yüzüydü.
Þimdiki baþkan Kýlýçdaroðlu ise, kudsî
deðerlere, ister istemez daha saygýlý bir tutumun sergilenmesinden yana. Bu da,
partinin deðiþimi zorlayan bir baþka yüzü.
E sa sýn da, bu a ziz mil let, bu de rin
partinin politikalarýndan çok çekti. Kabul e dil me li ki, gü nah ga le ri si að zý na
ka dar do lu o lan bu par ti nin de da ha
çekeceði var. Ne de olsa, etme bulma
dünyasýnda yaþýyoruz.
Kaçak sigara ticareti
rzincan'da trafik ekiplerinin yol
kontrolü esnasýnda dur ihtarýna uymadýðý için lastiði patlatýlarak durdurulan bir kamyonda, tam 40 bin paket kaçak sigara bulunmuþ.
Kim bi lir, Tür ki ye yol la rýn da bu
kamyondan daha kaç adet var.
Bu sebepledir ki, resmî makamlarýn
"Sigara tüketimi azalýyor" þeklindeki açýklamalarý inandýrýcý gelmiyor.
Zira, kaçak sigara ticareti, hemen her
tarafta almýþ baþýný gidiyor.
Bunu biz her gün görüyoruz da, devle tin il gi li bi rim le ri na sýl gö re mi yor;
hayret etmemek elde deðil.
E
Ecevit ile Ýnönü iyi günlerinde.
delegelerin oylarýyla partinin
genel baþkanlýðýna seçildi.
Bu duruma içerlenen Ýnönü, siyasî hayattan
el–etek çekmeye baþladý.
1973 ve 77 seçimlerinde
GÜN GÜN TARÝH
siyaset arenasýnda fýrtýna
estiren Ecevit, 1979 ara
seçimlerinde milletten
sert bir tokat yiyerek Baþbakanlýk koltuðunu terk
etmek durumunda kaldý.
lTurhan Celkan
[email protected]
BAÞET
HALÝL USLU
[email protected]
lkelerin, þehirlerin, ilçelerin ve köylerin sýnýrlarý olur ve hatta tarihin þehadetiyle—hâlen
de devam eden—sýnýr kavgalarý ve savaþlarý
olur; fakat hizmette, bilhassa uhrevî, bekaya bakan
ve gýpta ile bakýlmasý gereken hizmetlerde asla sýnýr
olamaz. Çünkü Hz. Mevlânâ’nýn, Maide Sûresi 32.
âyetin ýþýðýnda buyurduðu gibi “Bir insaný kurtarmak bütün insanlýðý kurtarmaktýr”. Evet bunun tersini düþünmek, insan vasfýna aykýrýdýr. Nitekim Peygamberler tarihine baktýðýmýzda, gelen belâ ve musîbetlerde, bazý inanan kavimlerdeki yan gelip yatmak ve vurdumduymazlýk vardýr.
Ýmanî hizmetler Hz. Bediüzzaman’ýn ifadesiyle
“Miri malýdýr”, yani umumun malýdýr. Atlara kayýt
vurulabilir, ama eþref-i mahlûkat olan insanlara ve
özellikle “Ý’lâ-i Kelimetullah ve sünnet-i Resûlullah”
için çabalayan, koþan ve bunu gaye-i hayat yapan
mü’minlere kayýt vurulamaz. “Kimin ayaklarý Allah
yolunda tozlanýrsa, Allah onu cehennem ateþine
haram kýlar.” 1 Bazen mü’minler sözünün ve hareketinin nereye varacaðýný bilmez. Onun için her
yatsý namazýnda okuduðumuz ve gittikçe mânâsýný
derk ettiðimiz “Âmene’r-Resûlü”de “…Ey Rabbimiz,
unuttuk, yahut yanýldýysak bizi tutup sorguya çekme” 2 buyurulur. Evet, Rabbimiz bizi bizden daha iyi
bilir. Bu itibarla çýkýþ yolu tevbedir, nedâmettir ve
gözyaþýdýr. Fitneden ve gýybetten zevk alanlar, konunun dýþýndadýr. Çünkü, arýdan bal beklenir; gönül
ehillerinden duâlar, teþvikler beklenir…
Hz. Bediüzzaman’a tarih-i beþerde görülmemiþ
zulümler, iþkenceler yapýlmýþtýr, tarifinden âciziz.
Merhum Halýcý Sabri amcamýz anlatýrdý: “Bre evlâtlarým, Afyon Mahkemesi’nde 1948’de iman dâvâsýnda idamla yargýlanýyorduk. Fýrsat bulup Hz. Bediüzzaman’a ulaþtým, bir geniþ salon tipinde odaya koymuþlar, salonun altýný da sulamýþlar, camlar kýrýk, eksi 36 derece, Hz. Üstad büzülmüþ ve bir köþede çömelmiþ duruyordu, orada onun donmasýný bekliyorlardý. Avn-i Ýlâhî koruyordu, baktým ibriðinden buhar çýkýyordu. O beni teselli etti, ben aðlýyordum. O
bana Ýnþirah Sûresi’ndeki müjde âyetlerini okudu..”
Bunun devamýný Bediüzzaman’ýn merhum talebelerinden Bayram Yüksel Aðabeyden dinlemiþtim: ”Hz. Üstad bir gün bizleri yargýlayan bütün savcýlarýn adýný getirin, ben onlara hakkýmý helâl edeceðim“ dedi. Burada da Hz. Üstad’ýn Hz. Peygamber Efendimizin (asm) bu cihetle de en büyük varisi olduðu görülmektedir. Çünkü Efendimiz (asm), karþýsýnda kendisine zulmeden ve daha Müslüman olmayan
kiþilerin de hazýr bulunduðu Mekke’deki hutbesinde
buyuruyor: “Ýþte malým, iþte caným, hakký olan varsa
gelsin alsýn.” Orada Müslüman olmayanlar da Müslüman oluyor. Tekbirler, hýçkýrýklar ve þehadet kelimeleri ardý ardýna geliyor. Hep düþünürüm, Müslümanlar ve Ýslâm dünyasý bunun neresinde? Elbette
bunlar çok yüksek þefkat ve bekayý görerek söylenen
sözlerdir. Ulaþýlmasý çok zor, ahh ulaþabilsek…
Bugün cihadýn kolaylýðý, Nurlu eserleri insanlarý
ayýrt etmeden insanlara ulaþtýrmaktýr. Tek ümidimiz de budur. Onun için Hz. Bediüzzaman Risâle-i
Nur’da “Karþýmda müthiþ bir yangýn var; alevleri
göklere yükseliyor. Ýçinde evlâdým yanýyor, imaným
tutuþmuþ yanýyor. Ben o yangýný söndürmeye, imanýmý kurtarmaya koþuyorum” diyor. Türkiye’de ve
dünyada bunun neresinde olmalýyýz? “Bugün Allah
için ne yaptýn?” sýrrýnýn neresinde olmalýyýz? Hizmette bitiþ de yoktur, sýnýr da. Son nefese kadar devam Ýnþâallah.
Çýplak ayakla Arabistan’ýn ateþ çöllerinde irþad için koþan Efendimiz’e (asm) nasýl ve neyle ulaþacaðýz? 80 küsur yaþýnda kuru bir ekmekle geçinip insanlýðý kucaklayan ve kurtarmaya çalýþan Hz. Bediüzzaman’a nasýl ulaþacaðýz? 85 yaþýnda takriben 4
bin kilometreyi bin bir müþkülatla aþan, Ýstanbul
surlarýna dayanan Halid bin Zeyd, yani Hz. Eyyub
el-Ensari’ye neyle ulaþacaðýz. Ey Allah’ým, o yolda
koþanlardan ve o yolda fenadan bekaya geçenlerden
eyle. O yüksek, o muhteþem hizmet kervanýndan
bizi ayýrma, bizi baðýþla ve bizi koru…
Ü
Dipnotlar:
1- Camiü’s-Saðir, 6: 76, Hadis no: 8486.
2- Bakara Sûresi: 286.
12
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
ÝLAN
y seri ilânlar
ELEMAN
n ANKARA
ANITTEPEDEKÝ balýk
lokantamýzda
çalýþmak üzere Motorlu
Servis Elemaný
alýnacaktýr.
(0536) 456 33 00
n ÖZEL YAÞAMYOLU
Özel Eðitim ve
Rehabilitasyon
Merkezimizde çalýþmak
üzere Zihinsel Engelli
Sýnýf Öðretmeni
alýnacaktýr.
Ýrtibat Tel:
0(456)317 40 29
(0536) 857 23 29
n LOGO KULLANAN Ön
Muhasebe bilen bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Adres: Bayrampaþa/Mega
Center
Tel: 0532 716 71 67
ACÝLEN
Þirketimiz bünyesinde
stand elemanlarý, sekreterler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis
içerisinde
çalýþacak elemanlar
alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Yemek+Servis
0(212) 452 51 52
0(212) 452 52 34
(0534) 689 80 46
(0537) 749 18 64
ÝÞ ARIYORUM
n KUYUMCUYUM, 6 yýllýk
deneyimim var, branþým
pres. Ýlginize teþekkür
ederim. Selçuk KUTAS
Tel: 0538 246 91 09
T. C. KADIKÖY 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN ÝLANEN TEBLÝÐÝ
DOSYA NO: 2009/18914
ALACAKLI
: T. C. ZÝRAAT BANKASI A. Þ.VE T. HALK BANKASI A. Þ.
MENSUPLARI EMEKLÝ VE YARDIM SANDIÐI VAKFI
VEKÝLÝ
: AV. GÜLAY KARAKAYA SÖNMEZ
BORÇLU
: HALÝS YILDIRIM
BORÇ MÝKTARI
: 3.926 TL FAÝZ VE MASRAFLAR HARÝÇ
TAKÝP MÜSTENÝDÝ : ÖRNEK 13 ÖDEME EMRÝ
Dosyamýzda olan yukarýda adý yazýlý alacaklýya borcunuzdan dolayý yukarýda adresinize 13 nolu ödeme emri gönderilmiþ ve adresten ayrýlmýþ olmanýz sebebiyle tebligat
yapýlmadan bila iade edilmiþ olmasý ve zabýtaca yaptýrýlan tetkikat ve tahkikatta da
adresinizin tespiti mümkün olmadýðýndan kanuni süre olan 7 gün’e 15 gün ilave edilerek ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Borcunuzu iþ bu ilanýn gazetede yayýnlanmasýndan itibaren 22 gün içinde ödemeniz,
borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair, bir itirazýnýz
varsa, senet altýndaki imza size ait deðil ise yine 7 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz,
aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý, imzayý reddettiðiniz
takdirde Mahkeme önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn muvakkaten kaldýrýlacaðý senet veya borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak
icra dairesine yedi gün içinde bildirmediðiniz takdirde ayný müddet içinde 74. maddeye itiraz edilip reddedildiði takdirde ise 18 gün içinde 75. maddeye göre mal beyanýnda bulunmanýz halinde ayrýca hapisle cezalandýrýlacaðýnýz ihtar olunur.
20.10.2010
www.bik.gov.tr B: 73825
KÝRALIK
DAÝRE
Konu
: Kur-ân'dan ve Hz. Peygamber'den Müjdeler
Konuþmacý : Halil Uslu- Araþtýrmacý Yazar
Tarih ve Saat: 5 Kasým 2010 Cuma - 19.30
Yer
: Yeni Asya Vakfý Örnek Zübeyir Gündüzalp Salonu
Not: Bayanlar Ýçin Yer Ayrýlmýþtýr.
KAHRAMANMARAÞ
Konferansa Davet
Konu
: Dünya Gençliðinin Önündeki Engeller ve Çýkýþ Yollarý
( Ünv. Gençlerine Mahsus)
Konuþmacý : Halil Uslu- Araþtýrmacý Yazar
Tarih ve Saat: 6 Kasým 2010 Cumartesi - 19.30
Yer
: Yeni Asya Vakfý Örnek Zübeyir Gündüzalp Salonu
Seminere Davet
Konu
: Hanýmlar Rehberinin Tahlili
Konuþmacý: Yasemin Güleçyüz
Tarih
: 8 Kasým 2010 Pazartesi
Saat: 13.30
Yer
: Yeni Asya Vakfý / Süleymaniye
ÝSTANBUL
Göl manzaralý 3 katlý
müstakil ev (Kemal Karta)
(0537) 464 41 31
n 100 m2, 2+1, bina yaþý
16-20 arasý, 3 katlý, 3.kat,
doðalgaz sobalý 500 TL
0(212) 640 58 88
SATILIK
DAÝRE
n BAHÇEÞEHÝR'de
SATILIK Ýhlas Bizimevler
1. Etap 210 m² 4+1
Ankastreli
(0532) 262 51 76
n BAYRAMPAÞA
KARTALTEPE'de satýlýk
çok güzel daire 120 m2, 2+1,
3 katlý, 2.kat, doðalgaz
(kombi) 165.000 TL
(0535) 231 11 96
n KARTALTEPE'de
SATILIK daire çok temiz
masrafsýz 80 m2, 2+1, bina
yaþý 5-10 arasý, 3 katlý,
3.kat, kat kaloriferli,
krediye uygun 80.000 TL
0(212) 640 58 88
n KARTALTEPE'de 100
m2, 2+1, bina yaþý 11-15
arasý, 3 katlý, zemin kat,
doðalgaz sobalý, krediye
uygun, 75.000 TL.
(0535) 231 11 96
n SATILIK KELEPÝR daire
120 m2, 2+1, bina yaþý 0, 13
katlý, 13.kat, doðalgaz
(kombi), krediye uygun
145.000 TL.
(0543) 902 18 36
n 60 m2, 1+1, bina yaþý
26-30 arasý, 2 katlý, 2.kat
40.000 TL.
(0535) 231 11 96
n SULTANGAZÝ'de kelepir
121 m2, gabari 12.50,
müstakil parsel, krediye
uygun 180.000 TL.
0(212) 640 58 88
SATILIK
ARSA
ADA'DAN
Çerkezköy, Kapaklý
Büyükyoncalý'da imarlý,
ifrazlý arsalar.
24 ay taksitle tarlalar.
(0532) 624 08 12
0(212) 592 91 49
n ÝSTANBUL GÜVEN arsa
ofisinden geleceði parlak
projelerle deðeri yükselen
Adapazarý Kaynarca'da
dönümü 7.000 TL ile
15.000 TL arasý müstakil
tapulu araziler
(0536) 770 04 97
n BEREKET
GAYRÝMENKUL'den
Adapazarý Kaynarca'da
yarý peþin yarýsý 10 ay
vadeli 465 m2 14.000TL
2000 m2 22.000TL
710 m2 14.000TL
müstakil tapulu araziler
(0536) 330 33 32
n YALOVA'DA 5.000 m2
tarla 75.000 TL
(0532) 631 12 25
n SAHÝBÝNDEN
BABAESKÝ'de tapulu
tarlalar.
2.600 m2 10.250 TL
3.150 m2 13.650 TL
9.600 m2 35.000 TL
otoyla takaslanýr.
(0532) 773 41 91
1801-2000 cm3, motor
gücü 101-125 arasý, gümüþ
gri renkli, manuel vites,
dizel yakýt, takaslý, ikinci el
12.500 TL.
(0543) 902 18 36
n 2006 GAZELLE sobol
çok temiz 44.500 km de
vade ve takas olur, gaz2752 model, 44500 km de,
motor hacmi 1801-2000
cm3, motor gücü 101-125
arasý, beyaz renk, manuel
vites, dizel yakýt, takaslý,
ikinci el 10.000 TL.
0(212) 640 58 88
ÇEÞÝTLÝ
DÝNÇER
NAKLÝYAT
Garantili, Marangozlu
0(212 ) 217 29 30
0(216 ) 426 08 27
(0532) 590 16 03
n 50 m2 kelepir satýlýk
dükkân 30.000 TL.
0(212) 640 58 88
n ÇOK GÜZEL merkezi
yerde iþ yeri 90 m2 doðalgaz (merkezi) 100.000 TL.
(0543) 902 18 36
ZAYÝ
n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli
satýlýk iþyeri 150 m2, takaslý,
55.000 TL.
(0543) 902 18 36
n CÝÐER ve KEBAP
salonu devren satýlýktýr.
0(324) 326 39 78
MERSÝN
SRC 2 ve SRC 4 Belgemi
kaybettim. Hükümsüzdür.
Feridun Kýlýçsaymaz
Yeþil Kartýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Murat Kahriman
VASITA
n 2006 STAREX panelvan
çok temiz vade takas olur,
66.000 km, motor hacmi,
T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK
MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2008/1099 Esas.
KARAR NO: 2010/1629
Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Trabzon, Sürmene, Kahraman, cilt 40, hane 58’de nüfusa kayýtlý
HASAN ve AYÞE’den olma 01/03/1955 doðumlu AYÞE BAÞAR’ýn
rahatsýzlýðý nedeniyle TMK. 405. Maddesi gereðince kýsýtlanmasýna,
kendisine TMK’nun 413. maddesi gereðince Trabzon, Sürmene, Ortaköy, cilt: 21, hane: 65’de nüfusa kayýtlý AHMET ve AYÞE’den olma
03/02/1992 doðumlu FATMA KANCA’nýn vasi olarak atanmýþtýr.
Ýlan olunur.
www.bik.gov.tr B: 74194
T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK
MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
ESAS NO: 2010/2739 Esas.
KARAR NO: 2010/2888
Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Konya ili, Bozkýr ilçesi, Baðyurdu mah/köy , Cilt No: 13, Hane No:
79’da nüfusa kayýtlý Metin ve Mediha Elif’den olma 10/09/2010 doðumlu Gani Mete Yýldýz TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak ve kendisine TMK 413. maddesi gereðince, kendisine
ayný yerde nüfusa kayýtlý Abdullah ve Ayþe’den olma 07/03/1958
doðumlu Mehmet Yýldýz VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.
Ýlan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73879
T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK
MAHKEMESÝNDEN ÝLAN
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/959
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 904
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 250 nolu yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : AYHAN KESÝK
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73531
ESAS NO: 2010/20 Esas.
KARAR NO: 2010/1112
Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla,
Ordu ili, Çaybaþý ilçesi, Hacýali mah/köy nüfusuna kayýtlý Mehmet ve
Þehri oðlu, 06/07/1987 doðumlu SELÇUK UYGUN hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Mehmet ve Þehri oðlu,
21/12/1985 doðumlu ERKAN UYGUN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.
Ýlan olunur. 22/10/2010
www.bik.gov.tr B: 74175
www.bik.gov.tr B: 74716
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/933
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 904
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 248, 249 ve 256 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ENVER KESÝK
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 79239
BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN
2010/319 ESAS.
2010/306 KARAR.
Davacý Döne Bayrak tarafýndan davalý Nüfus Müd. Aleyhine
açýlan isim tashihi davasýnda,
Mahkememizin 11/10/2010 gün ve ayný sayýlý kararý gereðince:
Davanýn kabülü ile, Malatya ili, Akçadað ilçesi, Kozluca köyü C:
62, H: 3'de nüfusa kayýtlý Hamit kýzý Fadime’den olma 30/04/1985
d.lu, Döne Bayrak’ýn Döne olan isminin iptali ile ÝSMÝNÝN DERYA OLARAK DÜZELTÝLMESÝNE iliþkin karar ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 74105
T. C. ADANA 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
GEREKÇELÝ KARAR
ESAS NO: 2010/597
KARAR NO: 2010/532
HÜKÜM: Yukarýda izah edilen nedenlerle:
Davanýn KABULÜNE,
Adana Ýli, Saimbeyli Ýlçesi, Himmetli Mahallesi, Cilt No: 16,
Hane No: 17 19993084676 T.C. Numaralý Hasan ve Durdu’dan olma 10/05/1981 Saimbeyli Doðumlu Fahri KILLI’nýn
nüfus kaydýndaki KILLI olan soyisminin ÖZKAN OLARAK
TASHÝHÝNE VE NÜFUS KAYITLARINA TESCÝLÝNE,
www.bik.gov.tr B: 73650
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/946
ESAS NO : 2010/178 Esas.
KARAR NO: 2010/2852
Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla,
Þanlýurfa ili, Merkez ilçesi, Sýrrýn mah/köy, 50 Cilt, 56 Hane no’da nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Fatma’dan olma, 23/11/1954 doðumlu, AHMET
ÝRFAN TMK 405. maddesi gereðince vesayet altýna alýnarak kendisine
ayný yerde nüfusa kayýtlý, Seyyit Ahmet ve Emine’den olma,
01/01/1959 doðumlu, NABÝLE ÝRFAN VASÝ OLARAK ATANMIÞTIR.
Ýlan olunur.
KAHRAMANMARAÞ
Konferansa Davet
BARLA'da
SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN
e-mail: [email protected]
Fax: 0 (212) 515 24 81
T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN Ý L A N
ESAS NO: 2010/965
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 602
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 637, 639, 639/A, 640,
641 ve 642 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MUHYETTÝN VUR
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73522
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 940
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 724, 725, 726 ve 727 nolu
yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : AHMET DAÐDANA
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73525
TEBRÝK
Muhterem kardeþimiz Orhan Lale'nin oðlu
Selim Lale ile Zemine
Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Cenâb-ý Hak'tan
iki cihan saadeti dileriz.
Keçiören Yeni Asya
Okuyucularý / Ankara
13
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
Ý­LAN
TEBLÝÐ EDÝLEMEYEN TUTANAK LÝSTESÝ
Tarih: 10/10/2010
G.O.Paþa Ýlçe Trafik Denetleme Büro Amirliði
www.bik.gov.tr B: 74205
ÞÝÞLÝ 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN
(ÝLAMSIZ TAKÝPLERDE ÖDEME EMRÝNÝN (ÝLANEN TEBLÝÐÝ)
ESAS NO
ALACAKLI
VEKÝLLERÝ
ADRESÝ
: 2010- 24318 esas.
: HÜSEYÝN DÜNDAR (TC NO: 48550562432)
: AV. UFUK KALKAN
: ÝZZETPAÞA MAH. YENÝYOL CADDESÝ ASIMOÐULLARI ÝÞ HANI
NO: 12/2 ÞÝÞLÝ-ÝSTANBUL
ÖRNEK -7
Yukarýda yazýlý alacaðýndan tahsili için aleyhinizde yapýlan icra takibinde adresinize gönderilen örnek 7 no’lu ödeme emri teblið edilmemiþ ve zabýta tahkikatý neticesinde de yeni adresiniz tespit edilemediðinden ödeme emrinin ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Ýþbu ödeme emrinin teblið tarihinden itibaren borcu ve takip giderlerini, 22 gün içerisinde ödemeniz, (teminat vermeniz) borcun tamamýna veya bir kýsmýna veya alacaklýnýn takibat icrasý hakkýna dair itirazýnýz varsa, senet altýndaki
imza size ait deðilse yine 22 gün içinde ayrýca ve açýkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadýr olmuþ sayýlacaðý imzayý red ettiniz taktirde icra mahkemesi önünde yapýlacak duruþmada hazýr bulunmanýz, buna uymazsanýz vaki itirazýnýzýn geçici olarak kaldýrýlacaðý, senet veya
borca itirazýnýzý yazýlý veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içerisinde bildirmediðiniz taktirde ayný
müddet içerisinde 74. madde gereðince mal beyanýnda bulunmanýz, aksi halde hapis ile cezalandýrýlacaðýnýz, hiç mal beyanýnda bulunmaz veya gerçeðe aykýrý beyanda bulunursanýz hapisle cezalandýrýlacaðýnýz; dava ve takip iþlemlerine esas olmak üzere kendinize ait bir adresi itirazla birlikte bildirmek zorunda olduðunuz, adresinizi deðiþtirdiðiniz halde yurt içinde yeni adres bildirmediðiniz ve yeni adresinizin de tespit edilmediði durumda takip talebinde gösterilen adrese çýkarýlacak tebligatýn
size yapýlmýþ sayýlacaðý; borç ödenmez veya itiraz edilmez ise cebri icraya devam edileceði ödeme
emri yerine geçerli olmak üzere ilan ve ihtar olunur.
www.bik.gov.tr B: 74314
TERME ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ KAMULAÞTIRMA ÝLANI
2010/311 E.
Davacý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Tarafýndan Tedaþ Genel Müdürlüðü Yönetim Kurulunca 09.10.2003 gün ve 46-789 sayýlý umumi menfaat kararý alýnmýþ, kamu
yararý kararý gereðince aþaðýda ili ilçesi köyü parsel numarasý vasfý malikleri ve kamulaþtýrma miktarlarý belirtilen taþýnmaz malikleri ve Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. arasýnda bedel üzerinde anlaþma saðlanamadýðýndan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.
Mahkememizde kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasý açýlmýþ olup aþaðýda
dosya numarasý verilmiþ davanýn sonucunda tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli taþýnmaz malikleri (davalýlar) adýna T.C. Ziraat Bankasý Terme þubesine yatýrýlacaktýr.
Aþaðýda dosya numarasý ve nitelikleri belirtilen taþýnmazýn kamulaþtýrma iþlemlerine iliþkin iddia ve itirazlarý olan ilgililerin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri, otuz gün içinde de kamulaþtýrma iþlemine karþý Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. Aleyhine idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltim davasý açarak dava ve kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece belirlenecek bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði,
Konuya taþýnmaza ve deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazýlý olarak bildirmeleri,
2942 sayýlý kanunun 10. Maddesi (4650 sayýlý kanunun 2. Md.'si ile deðiþik) gereðince ilgililere ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN VE AÇILAN DAVALARIN LÝSTESÝ
www.bik.gov.tr B: 55493
T. C. ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ
ESAS NO: 2007/559
KARAR NO: 2009/714
Davacý SEBÝHA YAÞARLAR tarafýndan davalý NESÝM YAÞARLAR’a açýlan boþanma
davasýnýn açýk yargýlamasýnda mahkememizce 29/07/2009 tarihinde aþaðýdaki hüküm verilmiþtir. HÜKÜM:
1- Davanýn kabulü ile; TMK’nun 166/1-2. maddesi gereðinde þiddetli geçimsizlik nedeni ile
Aðrý Ýli, Eleþkirt Ýlçesi, Gözaydýn Mah/Köyü. Cilt No: 37, Hane No: 28, BSN: 5’de nüfusa kayýtlý olan Hüsnü ve Sultan oðlu, Eleþkirt-01/02/1963 doðumlu, 19687284320 T.C.Kimlik numaralý, davalý NESÝM YAÞARLAR ile ayný hanede BSN: 19’da kayýtlý, Memet Sýddýk ve Cemile
kýzý, Eleþkirt-20/03/1959 doðumlu, evlenerek naklen Aðrý Ýli, Eleþkirt Ýlçesi, Gözaydýn
Mah/Köyü. Cilt No: 37, Hane No: 25, BSN: 7’den naklen gelen, kýzlýk soyadý “YAÞARLAR” olan, 19651285568 T.C.Kimlik numaralý, davacý SEBÝHA YAÞARLAR'ýn BOÞANMALARINA.
2- Taraflarýn çocuklarý Selma, Ümit, Neriman, Aytaç ve Ceylan ergin olduðundan velayetleri konusunda karar verilmesine yer olmadýðýna, küçük çocuk 15/08/1991 doðumlu
Kibar’ýn velayetinin anneye verilmesine, çocuðun eðitim ve öðrenimine mani olmamak
koþulu ile her ayýn 1. ve 3. cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 arasýnda, Dini Bayramlarýn
üçüncü günleri ayný saatler arasýnda çocuðun baba tarafýndan alýnarak bakýlýp gözetilmesi suretiyle baba ile çocuk arasýnda þahsi münasebet TESÝS VE DEVAMINA.
3- Talep gibi tedbir nafakasý tayinine yer olmadýðýna.
4- Bakiye 2,50 TL. karar harcýn davalýdan alýnmasýna.
5- Davacý yararýna 575 TL vekalet ücreti ile 198,39 TL yargýlama giderinin davalýdan
alýnarak davacýya verilmesine,
Yargýtay yolu açýk olmak üzere karar verilmiþ olup, tüm aramalara raðmen adresi
bulunamayan davalý Nesim Yaþarlar‘a ilanen teblið olunur.
Bu tebliðin ilan tarihinden 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý kendisine teblið olunur.
21/10/2010
www.bik.gov.tr B: 74783
14
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
ÝLAN
ÝSTANBUL VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐINDAN ÝLANEN TEBLÝÐ
T. C. BEYOÐLU 1. ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN
ÝLAN
“Hocapaþa Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup yukarýda adý, soyadý ve ünvaný yazýlý mükellefler adýna salýnan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden 213 sayýlý V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmalarý veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý, bir ayýn sonunda müracaatta bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda iþ bu ilanýn neþri tarihinden itibaren bir ayýn sonunda teblið yapýlmýþ sayýlacaðý ilan olunur.”
www.bik.gov.tr B: 74566
T. C. ERZÝNCAN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ’NDEN ÝLAN
ESAS NO: 2010/39
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/942
Davacý Mete Nevruz tarafýndan davalýlar Fahri Nevruz, Ertuðrul Nevruz, Meral Ahlat aleyhine mahkememize açýlan Vasiyetnamenin Tenfizi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sýrasýnda verilen ara kararý gereðince;
Davacý dilekçesinde; babaannesi Fatma Nevruz‘dan Erzincan 1. Noterliðinde yapýlmýþ olan 27.11.1990 tarih ve 20846 yevmiye nolu resmi vasiyetnamenin Erzincan Sulh
Hukuk Mahkemesinin 2009/184 esas, 2009/1420 karar sayýlý dava dosyasý ile açýldýðýný, Vasiyetnamede belirtilen Erzincan Üzümlü Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi
H/bl bulunan 1 nolu dairenin babaannesinin kendisine vasiyet ettiðini, vasiyet edilen
gayrimenkulün adýna tapuya kayýt ve tesciline karar verilmesini, davalýlardan alýnmasýný talep ve dava etmiþtir.
Davalý Meral AHLAT’ýn bütün aramalara raðmen adresleri bulunamadýðýndan kendisinin davalý kýlýnmak üzere dava dilekçesinin tebliði gerektiðinden gazete ile tebliðatýn yapýlmasýna karar verilmiþtir.
Bu sebeple yukarýda ismi yazýlý bulunan davalý Meral Ahlat’ýn 9.12.2010 günü saat:
11.55’de mahkememizde hazýr bulunmasý veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri aksi halde HUMK.un deðiþik 213-377. Maddeleri uyarýnca yokluklarýnda yargýlama
yapýlarak hüküm verileceði dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere teblið olunur.
www.bik.gov.tr B: 60618
ÝLAN
T. C. ANTALYA 5. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN / BAÞKANLIÐINDAN
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/935
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 940
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 720 ve 721 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MUSTAFA KARAKAYA
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENBULUNDUÐU YER
TEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 904
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 253, 254 ve 255 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ABDULLAH KESÝK
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73526
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73529
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2008/439 Esas.
DAVALI: MÝNE SESLÝ Fener Mah. 1941 Sk. Hatice Özakan Sit. Tuðçe Apt.
K: 3/8 Merkez/ANTALYA
ESAS NO: 2010/966
Davacý Fevzi Dersuneli tarafýndan davalý Mine Sesli Ohri aleyhinize açýlan Alacak
davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr.
Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir.
Duruþma Günü: 06/12/2010 günü saat: 10.35’de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.’nun 3156 sayýlý
yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý
hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur.
www.bik.gov.tr B: 73583
ESAS NO: 2010/939
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 602
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 558, 559 ve 560 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET ERKÝN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 602
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 578 ve 579 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : BEHÇET ÞAHÝN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73521
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73519
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/951
ESAS NO: 2010/967
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 602 ve 955
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 673, 674, 675, 676, 677 ve
667 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ADÝL BALIKÇÝ
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73523
www.bik.gov.tr B: 73527
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/947
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 940
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 706 nolu yapý
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET HASGÜL
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
ESAS NO: 2010/969
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 940
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 719, 722 ve 723 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN KARAKAYA
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 921
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 425, 430 ve 431 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ÝSMAÝL KUÞ
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
www.bik.gov.tr B: 73524
www.bik.gov.tr B: 73532
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
ESAS NO: 2010/387
Davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan davalý
Artvin Yusufeli Altýparmak Köyü Kalkýndýrma Derneði aleyhine
Mahkememizde açýlan Kamulaþtýrma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasýnýn, yapýlan ilk tensibi sýrasýnda, 4950 sayýlý yasa ile
deðiþik 10. md. Gereðince aþaðýda belirtilen hususlarýn ihtar ve
ilanýna karar verilmiþ olmakla,
Beyoðlu, Þehit Muhtar Mah. 387 ada, 10 parsel sayýlý zemin kat 1 nolu baðýmsýz bölüm, Artvin Yusufeli Altýparmak
Köyü Kalkýndýrma Derneði adýna kayýtlý taþýnmazýn, yenileme
alaný içerisinde kalmasý nedeniyle kamulaþtýrýlmasý hususunun 20/02/2006 tarih ve 2006/10172 sayýlý Bakanlar Kurulu
Kararý ile alýndýðýnýn davalýya satýn alma talebine havi yazýnýn
teblið edildiðini ancak davalýnýn uzlaþma davetine icabet etmediðinden davacý Beyoðlu Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan Mahkememizde açýlan iþ bu dava ile taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile taþýnmazýn davacý Beyoðlu
Belediye Baþkanlýðý adýna tescili istenilmiþ olup, duruþmasý
tensiben 22/12/2010 günü saat 11.10‘a býrakýlmýþtýr.
Durum 2942 sayýlý, yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 10.
maddesi gereðince ilan olunur.
21/10/2010
www.bik.gov.tr B: 73854
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/954
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 921
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 437, 438 ve 439 nolu yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : ALETTÝN SÖNMEZ
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73533
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/944
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 940
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 770, 771, 772 ve 773 nolu
yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : MEHMET DAÐDANA
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73528
T. C. BULANIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
KAMULAÞTIRMA ÝLANI
ESAS NO: 2010/970
KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN
BULUNDUÐU YER
: BULANIK ÝLÇESÝ, ERENTEPE KÖYÜ
PARSEL NO
: 602
VASFI
: BARAJ
KAMULAÞTIRMA KONUSU : 660, 661, 671 ve 672 nolu
yapýlar
ZÝLYEDÝN ADI VE SOYADI : KEREM ERKÝN
KAMULAÞTIRMAYI YAPAN
ÝDARENÝN ADI
: DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
KAMULAÞTIRMA BEDELÝNÝN
YATIRILACAÐI BANKA
: ZÝRAAT BANKASI BULANIK ÞUBESÝ
Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, zilyedi ile cinsi ve
niteliði yukarýda yazýlý taþýnmaz üzerindeki muhdesat
bedelinin 2942 Sayýlý yasanýn 19. maddesine göre tespiti
için davacý idare tarafýndan mahkememizin yukarýda yazýlý esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr.
Davaya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde
mahkememize yazýlý olarak bildirilmesi gerektiði;
Varsa hak sahiplerinin ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedelinin zilyede
ödeneceði ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 73520
T. C. KARTAL 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN
ÝLAN
ESAS NO: 2010/292
Davacý Aysun Ulaþan tarafýndan hasýmsýz olarak mahkememize açýlan gaiplik davasýnda;
Ankara Ýli, Yenimahalle Ýlçesi, Gazi Mahallesi /Köyü,
Cilt No: 19, Hane No: 125, BSN: 5’de nüfusa kayýtlý bulunan Mustafa Nedim ve Mürvet oðlu, 31/05/1962 doðumlu, 11470302648 T.C. Kimlik numaralý ERCÜMENT ULAÞAN’ýn 6 yýldan beri kayýp olduðu ve kendisinden bir haber alýnmadýðýnýn, arandýðý fakat bulunamadýðýndan bahisle gaiplik kararý talep edilmiþ olmakla;
Yukarýda adý ve hüviyeti yazýlý Mustafa Nedim ve Mürvet’den olma ERCÜMENT ULAÞAN hakkýnda bilgi ve malumatý olanlarýn bu gazetenin yayýn tarihinden itibaren 6
ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarýn Kartal 3. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2010/292 Esas sayýlý dosyasýna
bilgi vermeleri hususu M.K.nun 32 ve müteakip maddeleri gereðince ÝLAN OLUNUR.
05/10/2010
www.bik.gov.tr B: 73814
SiyahMaviKýrmýzýSarý
15
YENÝASYA / 5 KASIM 2010 CUMA
SPOR
Bursaspor lige döndü
BURSASPOR Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Er­tuð­rul­Sað­lam,
Sü­per­Lig’in­11.­haf­ta­sýn­da­kar­þý­la­þa­cak­la­rý­An­tal­yas­por­kar­þý­sýn­da­es­ki­yap­týk­la­rýn­dan­da­ha­faz­la­sý­ný­ü­ret­me­le­ri­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Sað­lam,­ya­rýn­kar­þý­la­þa­cak­la­rý­An­tal­yas­por’un­bu­se­zon­say­gý­du­yul­ma­sý­ge­re­ken­bir­per­for­mans­or­ta­ya­koy­du­ðu­nu­di­le­ge­tir­di.
Se­zo­na­i­yi­baþ­lan­gýç­yap­týk­la­rý­ný­ve­i­yi­so­nuç­lar­al­dýk­la­rý­ný­vur­gu­la­yan­Sað­lam,­or­ta­ya­i­yi­mü­ca­de­le­ve
i­yi­fut­bol­koy­duk­la­rý­ný­kay­det­ti.­Zor­bir­kar­þý­laþ­ma
oy­na­ya­cak­la­rý­nýn­al­tý­ný­çi­zen­ba­þa­rý­lý­tek­nik­a­dam,
“Bu­nun­far­kýn­da­yýz.­Do­la­yý­sýy­la­bu­zor­kar­þý­laþ­ma­da
na­sýl­3­pu­a­ný­a­la­ca­ðý­mý­zý­da­i­yi­ce­dü­þün­me­miz­ge­re­-
ki­yor’’­di­ye­rek­þöy­le­ko­nuþ­tu;­‘’Bu­gi­bi­e­kip­le­rin­kar­þý­sýn­da­es­ki­yap­týk­la­rý­nýz­dan­da­ha­faz­la­sý­ný­or­ta­ya
koy­ma­lý­sý­nýz.­Zir­ve­mü­ca­de­le­si­i­çe­ri­sin­de­de­alt­ta­ki
ra­kip­le­rin­de­bi­ze­tam­an­la­mýy­la­ya­pýþ­tý­ðý­ný­dü­þü­nür­sek,­her­han­gi­bir­pu­an­kay­bý­nýn­u­zun­haf­ta­lar­dýr
ko­ru­du­ðu­muz­li­der­li­ði­mi­zi­de­a­la­ca­ðý­ný­dü­þü­nü­yo­ruz.­O­yüz­den­ka­zan­dý­ðý­nýz­za­man­bir­çok­a­çý­dan­bi­ze­kat­ký­sað­la­ya­cak,­bi­zi­mut­lu­e­de­cek­bir­90­da­ki­ka
oy­na­ya­ca­ðýz.”­Sað­lam,­Manc­hes­ter­U­ni­ted­ma­çýn­da
sa­kat­la­nan­Vol­kan­Þen,­Ser­can­ve­Er­giç’in­du­rum­la­rý­nýn­cid­di­ol­du­ðu­nu,­Me­di­cal­Park­An­tal­yas­por
ma­çýn­da­oy­na­ya­ma­ya­bi­le­cek­le­ri­ni­kay­det­ti.­
Takýmlar
arasýnda
fark yok
Kayserispor
liderlik için
sahaya çýkýyor
n SON haftalarýn flaþ ekibi
Kayserispor, Spor Toto Süper Ligde 11. haftanýn açýlýþ maçýnda Gençlerbirliði’ni konuk ediyor. Saat
20:00’de baþlayacak
zorlu 90 dakikayý hakem Kuddusi Müftüoðlu yönetecek. Sarý-kýrmýzýlý ekip maçtan galip ayrýldýðý takdirde maç fazlasýyla
da olsa liderlik koltuðuna oturacak. Karþýlaþmayý Lig TV
naklen yayýnlayacak.
GÜNEÞ:TÜRK FUTBOLUNDA
BÜYÜK-KÜÇÜK TAKIM AYRIMI
TAMAMEN ORTADAN KALKTI.
"Profesyonel
hakemlik
ele alýnmalý"
Harry Kewell, Hagi ile birlikte toparlanarak iyi yerlere gelmeleri gerektiðini, Trabzonspor maçýný kazanmak istediklerini söyledi.
Daha iyi yerlere gelmeliyiz
GALATASARAY’IN A­vus­tral­ya­lý­yýl­dý­zý­Harry­Ke­well,­tek­nik­di­rek­tör­Ghe­org­he­Ha­gi­i­le­ye­ni­den­bir
çý­kýþ­ya­ka­la­ma­la­rý­ge­rek­ti­ði­ni­söy­le­di.­Ke­well,­‘’Sa­kat­lý­ðým­ne­de­niy­le­bir­sü­re­ta­kým­dan­ay­rý­kal­dým­ve
þim­di­ça­lýþ­ma­la­ra­baþ­la­dým.­Ken­di­mi­ar­týk­da­ha­i­yi
his­se­di­yo­rum’’­der­ken,­ta­kým­o­la­rak­i­yi­yer­le­re­gel­mek­zo­run­da­ol­duk­la­rý­ný­ak­tar­dý.­Sa­rý-kýr­mý­zý­lý­e­kip­te­ki­tek­nik­di­rek­tör­de­ði­þik­li­ði­ne­de­ði­nen­Ke­well,­en­ö­nem­li­þe­yin­Ga­la­ta­sa­ray’ýn­ba­þa­rý­sý­ol­du­ðu­nu­di­le­ge­ti­rir­ken,­þun­la­rý­söy­le­di:­‘’Ba­zý­o­lay­lar
ya­þan­dý­ve­bun­la­rý­ge­ri­de­bý­rak­mak­la­zým.­Frank
Rij­ka­ard­çok­mü­kem­mel­bir­in­san­ve­çok­i­yi­bir­tek­nik­di­rek­tör­dü.­Biz­den­o­yun­an­la­mýn­da­bek­le­di­ði
ba­zý­þey­ler­var­dý­a­ma­dü­rüst­ol­mak­ge­re­kir­se­çok­i­yi
per­for­mans­gös­ter­di­ði­mi­zi­dü­þün­mü­yo­rum.­Son­ra­sýn­da­öy­le­bir­ka­rar­ve­ril­di.­Bu,­be­nim­hak­kýn­da­ko­nu­þa­bi­le­ce­ðim­bir­ka­rar­de­ðil.­Ye­ni­ve­çok­de­ðer­li
bir­ho­ca­mýz­var.­O­nun­la­bir­lik­te­to­par­lan­ma­mýz­ve
i­yi­þey­ler­yap­ma­mýz­la­zým.­Ga­la­ta­sa­ray’ý­i­yi­yer­le­re
ge­tir­me­li­yiz.­Hak­et­me­di­ði­miz­bir­ko­num­da­yýz.’’
Harry­Ke­well,­ön­le­rin­de­ki­Trab­zons­por­kar­þý­laþ­ma­sý­nýn­ken­di­le­ri­i­çin­­ö­ne­mi­ne­dik­ka­ti­çe­ke­rek,­‘’O­ra­ya­gi­dip,­en­i­yi­þe­kil­de­oy­na­yýp,­3­pu­an­la­dön­me­miz­ ge­re­ki­yor.­ Þu­ an­da­ 3­ pu­a­na­ o­dak­lan­mýþ­ du­rum­da­yýz.­ Be­nim­ oy­na­yýp­ oy­na­ma­ya­ca­ðý­mý­ i­se
ho­ca­mý­za­sor­mak­ta­fay­da­var’’­di­ye­ko­nuþ­tu.­­­
n FIFA Ýcra Komitesi Üyesi
ve UEFA Asbaþkaný Þenes
Erzik, FIFA Baþkaný Sepp
Blatter’in profesyonel hakemliðe ne kadar önem verdiðini, son zamanlarda yaptýðý açýklamalarda rahatlýkla
görüldüðünü belirterek, ‘’Bu
nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve Merkez Hakem Kurulu’nun konuyu her
yönüyle iyi deðerlendirmesi
gerekiyor’’ dedi. Birçok ülkenin profesyonel hakemlik konusunda önemli adýmlar attýðýný kaydeden Þenes Erzik,
‘’Son yapýlan FIFA toplantýsýnda bu konuyla ilgili bir durum görüþülmedi. Ancak FIFA Baþkaný Sepp Blatter’in
profesyonel hakemliðe ne
kadar önem verdiðini, son zamanlarda yaptýðý açýklamalarda rahatlýkla görebiliriz.
Tüm dünya ülkeleri bu konuda çalýþmalar yapmaya baþladý. Bu nedenle hem Türkiye
Fut bol Fe de ras yo nu’nun
hem de Merkez Hakem Kurulu’nun her yönüyle konuyu
iyi deðerlendirmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandý.
TRABZONSPOR Tek­nik­Di­rek­tö­rü­Þe­nol­Gü­neþ,­Türk­fut­bo­lun­da­ bü­yük­ kü­çük­ ta­kým­ ay­rý­mý­nýn­ ta­ma­men­ or­ta­dan
kalk­tý­ðý­ný­be­lirt­ti.­Gü­neþ,­Trab­zons­por­Der­gi­si’nin­bu­ay­ki
sa­yý­sýn­da­ki­ya­zý­sýn­da,­Spor­To­to­Sü­per­Lig’de­ge­ri­de­ka­lan
10­ haf­ta­da­ ta­kým­la­rýn­ bir­bir­le­ri­ne­ ba­riz­ bir­ üs­tün­lük­ ku­ra­ma­dýk­la­rý­nýn­gö­rül­dü­ðü­nü­i­fa­de­et­ti.­Bu­du­ru­mun­li­gin­ko­nu­mu­nu­da­o­lum­lu­yön­de­et­ki­le­di­ði­ni­kay­de­den­Gü­neþ,­“Ül­ke­miz­de­ ar­týk­ fut­bol­da­ bü­yük­ kü­çük­ ta­kým­ ay­rý­mý­ ta­ma­men
or­ta­dan­kalk­mýþ­týr.­Bu­gün­or­ta­ya­çý­kan­tab­lo­ya­rý­þýn­i­çe­ri­sin­de­6-7­ta­ký­mýn­yer­al­dý­ðý­ger­çe­ði­dir.­Bi­ze­gö­re­ya­rý­þý­ön­de­ta­mam­la­ma­nýn­ en­ ö­nem­li­ þar­tý,­ ha­ta­la­rýn­ mi­ni­mum­ dü­ze­ye
in­di­ril­me­si­ne­bað­lý­dýr.­Ca­mi­a,­yö­ne­tim,­tek­nik­he­yet,­o­yun­cu­ve­ta­raf­ta­rýy­la­en­az­ha­ta­ya­pan­ta­kým­i­pi­gö­ðüs­le­ye­cek­tir.­El­bet­te­bu­ta­ký­mýn­biz­ol­ma­sý­ný­is­ti­yo­ruz”­de­di.
SIRA GALATASARAY’DA
Trabzonspor
Teknik Direktörü
Þenol Güneþ
SPOR Toto Süper Lig’de hafta sonu sahasýnda Galatasaray’ý konuk edecek Trabzonspor’da, asbaþkanlýk görevini
de vekaleten sürdüren genel sekreter Hasan Yener ise,
bu yýl ligde Fenerbahçe ve Beþiktaþ’ý yendiklerini, Galatasaray maçýný da kazanarak yarýþtaki yollarýna devam
etmek istediklerini söyledi. Yener, çok iyi bir teknik kadroya ve bununla çok iyi örtüþen bir kadroya sahip olduklarýný belirterek, ‘’Þu anda ligdeki puan cetvelini
çok düþünüyor deðiliz. Önümüzde Galatasaray
maçý var ve her maçý tek tek deðerlendiriyoruz. Galatasaray maçý bizim için çok önemli
bir maç, daha sonra diðer maçlarý düþüneceðiz. Amacýmýz lig yarýþýný zirvede bitirmek’’ dedi.
Ýnzaghi, 70 gollü
Raul’u yakaladý
n AVRUPA Þampiyonlar Ligi’nde önceki gün evinde
Real Madrid ile 2-2 berabere
kalan Milan’ýn 2 golüne imza
atan Filippo Inzaghi, 70 gole
ulaþarak Raul ile birlikte Avrupa kupalarýnda en çok gol
atan oyuncu oldu. Milano’da
oynanan maçýn 60. dakikasýnda oyuna giren Ýnzaghi,
68 ve 78. dakikalarda 2 gol
attý ve Avrupa kupalarýndaki
toplam gol sayýsýný 70’e çýkarttý. Schalke’de forma giyen Ýspanyol futbolcu Raul’un da Avrupa kupalarýnda
70 golü bulunuyor. Avrupa
Kupalarý’nda Dinamo Kiev’de
forma giyen Andriy Shevchenko ile Hamburg formasý
giyen Ruud van Nistelrooy’un 62’þer golü bulunuyor.
Halterde hedef
2012 Londra
n HAL TER Fe de ras yo nu
Baþkaný Hasan Akkuþ, 2012
Londra Olimpiyatlarý’nda her
þey bekledikleri gibi giderse
en az 4-5 sporcunun madalya alacaðýný düþündüklerini
bildirdi. Akkuþ, olimpiyatlarda kazanýlan bir madalyanýn
bile ülkeler sýralamasýnda
Türkiye’yi birkaç sýra üste çýkardýðýný bildirdi.
Millîler yarýn
Sýrbistan’la
oynayacak
n 16. DÜNYA Bayanlar Voleybol Þampiyonasý Japonya’da devam ediyor. Þampiyonada 2. tur maçlarý yarýn
baþlayacak ve 10 Kasým Çarþamba günü sona erecek.
Türkiye, (E) Grubu’ndaki ilk
maçýný yarýn TSÝ 03.30’da Sýrbistan ile oynayacak.
SiyahMaviKýrmýzýSarý
SiyahMaviKýrmýzýSarý
Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR
Y
5 KASIM 2010 CUMA
Ýslâm, terörü yasaklýyor
MISIR'DA MÜSLÜMAN DÝN ADAMLARI, ÜLKEDEKÝ TERÖR
TEHDÝTLERÝ VE YAPILAN SALDIRILAR KARÞISINDA, ÝSLÂMIN ÝBADET
YERLERÝNE SALDIRILARI YASAKLADIÐINI BELÝRTTÝ.
MISIR’DA Müs­lü­man­ din­ a­dam­la­rý,
te­rör­ör­gü­tü­El­Ka­i­de’nin­ül­ke­nin­Hý­rist­iyan­ Kýp­ti­ a­zýn­lý­ðý­na­ yö­ne­lik­ teh­dit­le­ri­ni­ký­na­dý.­Baþ­þe­hir­Ka­hi­re’de,­El
Ez­her­ Ü­ni­ver­si­te­si­nin­ yet­ki­li­le­ri,­ I­rak’tan­ge­len­ve­Mý­sýr’da­ki­Hý­ris­ti­yan­la­rý­ve­ö­zel­lik­le­de­Mý­sýr­Kýp­ti­Ki­li­se­si­ni­he­def­a­lan­teh­dit­le­ri­ký­na­dý­lar­ve­Ýs­lâm­ di­ni­nin­ ki­li­se­le­re­ kar­þý­ sal­dý­rý­yý
ya­sak­la­dý­ðý­ný­ ha­týr­lat­tý­lar.­ El­ Ez­her’in
Baþ­ Ý­ma­mý­ Þeyh­ Ah­met­ El-Tay­yip’in
söz­cü­sü,­þeyh­a­dý­na­yap­tý­ðý­a­çýk­la­ma­da,­“Ýs­lâ­mýn­fark­lý­din­le­re­men­sup­ki­þi­le­rin­ i­ba­det­ öz­gür­lü­ðü­nü­ sa­vun­du­ðu­nu­ ve­ ki­li­se­le­re­ kar­þý­ sal­dý­rý­la­rý­ ya­sak­la­dý­ðý­ný’’­be­lirt­ti.­Söz­cü,­ay­rý­ca,­ül­-
ke­de­ “mil­lî­ bir­lik­ ve­ be­ra­ber­li­ðin­ ko­run­ma­sý”nýn­ö­ne­mi­nin­al­tý­ný­çiz­di.
“Müs­lü­man­ Kar­deþ­ler”­ ad­lý­ ör­güt
i­s e­ in­t er­n et­ si­t e­s in­d e­ ya­y ým­l a­d ý­ð ý
me­saj­da,­ “Mý­sýr’da­ki­ Müs­lü­man­ ço­ðun­lu­ðun­ gö­re­vi­ i­ba­det­ yer­le­ri­ni­ ko­ru­mak­týr”­i­fa­de­le­ri­ni­kul­lan­dý.­ “Müs­lü­man­ Kar­deþ­ler”in,­ Mý­sýr’da­ki­ Hý­ris­t i­y an­ i­b a­d et­ yer­l e­r i­n e­ ya­p ý­l a­c ak
her­tür­lü­sal­dý­rý­ya­kar­þý­çýk­tý­ðý­be­lir­ti­len­ me­sa­jýn­da,­ kim­den­ ge­lir­se­ gel­sin­ ve­ya­ se­be­bi­ ne­ o­lur­sa­ ol­sun,­ bu­nun­“ap­tal­ca­bir­ha­re­ket”­ol­du­ðu­nun
al­tý­ çi­zil­di.­ Müs­lü­man­ di­ni­ çev­re­ler­den­ ve­ yet­ki­li­ler­den­ ge­len­ a­çýk­la­ma­la­r a­ des­t ek­ ve­r en­ Mý­s ýr­ ba­s ý­n ý­ da
“teh­dit­le­rin­ bü­tün­ Mý­sýr­lý­la­rý
he­def­al­dý­ðý­ný”­ve­“a­ma­cý­nýn
Mý­sýr’ýn­mil­lî­bir­lik­ve­be­ra­ber­li­ði­ni­yok­et­me­yi­a­maç­la­dý­ðý­ný”­i­fa­de­et­ti.­El­Ka­i­de’nin­ I­r ak’ta­k i­ ko­l u­ I­r ak
Ýs­l âm­ Dev­l e­t i,­ Bað­d at’ta­k i
bir­ ki­li­se­de­ dü­zen­le­nen­ kan­lý
re­hi­ne­ ey­le­mi­nin­ ar­dýn­dan­ Hý­ris­ti­yan­la­ra­yö­ne­lik­ye­ni­sal­dý­rý­teh­di­din­de­ bu­lun­muþ­tu.­ Mi­li­tan­lar,
haf­ta­so­nun­da­Bað­dat’ta­ki­bir­ki­li­se­de­ 120­ do­la­yýn­da­ ki­þi­yi­ re­hin
al­mýþ,­ re­hi­ne­ kur­tar­ma­ ey­le­mi
58­ ki­þi­nin­ ö­lü­müy­le­ so­nuç­lan­mýþ­tý.­Kahire / aa
Otoyolda çöpe
cezalý çözüm
KARAYOLLARI Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü,
o­to­yol­lar­da­ki­di­ji­tal­u­ya­rý­lev­ha­la­rý­i­le­sü­rü­cü­le­ri­çöp­a­týl­ma­sý­du­ru­mun­da­500­li­ra­pa­ra­ce­za­sý­uy­gu­la­na­ca­ðý
ko­nu­sun­da­u­yar­ma­ya­baþ­la­dý.­Ka­ra­yol­la­rý­5.­Böl­ge­Mü­dür­lü­ðü­yet­ki­li­le­rin­den­al­dý­ðý­bil­gi­ye­gö­re,­25­Ha­zi­ran­2010­ta­ri­hin­de­çý­kan­6001­sa­yý­lý
Ka­ra­yol­la­rý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­Teþ­ki­lât­Ya­pý­sý­ve­Gö­rev­le­ri­Hak­kýn­da­ki
Ka­nun’un­13­Tem­muz­2010­ta­rih­li
27640­sa­yý­lý­Res­mî­Ga­ze­te­de­ya­yým­la­na­rak­yü­rür­lü­ðe­gir­me­si­nin­ar­dýn­dan­o­to­yol­lar­da­ba­zý­dü­zen­le­me­le­re
gi­dil­di.­Bu­kap­sam­da,­o­to­yol­lar­da,
çöp­dök­me,­ge­çiþ­üc­re­ti­ni­ö­de­me­me
i­le­gü­ven­lik­ih­la­li­ya­pan­la­ra­Çev­re
Ka­nu­nu’nun­20.­mad­de­si­nin­(S)­fýk­ra­sý­ge­re­ði­pa­ra­ce­za­sý­ve­ri­le­ce­ði­be­lir­til­di.­Dü­zen­le­me­le­rin­ar­dýn­dan
Ka­ra­yol­la­rý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­o­to­yol­lar­da­ki­di­ji­tal­u­ya­rý­lev­ha­la­rý­i­le
sü­rü­cü­le­ri­a­raç­la­rýn­dan­çöp­a­týl­ma­sý
du­ru­mun­da­500­li­ra­i­da­ri­pa­ra­ce­za­sý­nýn­uy­gu­la­na­ca­ðý­ko­nu­sun­da­u­ya­rý­la­ra­baþ­la­dý.­Ý­da­rî­pa­ra­ce­za­la­rý­nýn
Ka­ra­yol­la­rý­Ge­nel­Mü­dür­lü­ðü­ta­ra­fýn­dan­yet­ki­len­di­ri­len­per­so­nel­ve­ya
tra­fik­po­li­si,­tra­fik­po­li­si­nin­gö­rev­a­la­ný­dý­þýn­da­ka­lan­yer­ler­de­i­se­jan­dar­ma­per­so­ne­li­ta­ra­fýn­dan­uy­gu­la­na­ca­ðý kay­de­dil­di.­­Adana / aa
Genetik bilimciler:
Vebanýn kaynaðý Çin
GENETÝK bilimciler ve biyologlar, özellikle orta çaðda Avrupa’yý vuran ve milyonlarca insanýn ölümüne sebep olan vebanýn çýkýþ yerinin Çin olduðunu bildirdi.
Global Times China’nýn haberine göre, yapýlan araþtýrmada, veba mikrobunun
2500 yýl önce Çin’de görüldüðü ortaya çýktý. Araþtýrmaya katýlan Fransýz Doðal
Tarih Müzesinden yapýlan açýklamada, “Kara Ölüm” olarak da bilinen vebanýn Ýpek Yoluyla 600 yýl önce Batý Avrupa’ya yayýldýðý, Amerika’yý Cristof Colomb’dan önce keþfettiði öne sürülen denizci Cýng Hý’nýn hastalýðý 15. yüzyýldaki
büyük seferinde Afrika’ya da götürmüþ olabileceði bildirildi. Þanghay / aa
Eðitici DVD’lerden
deðil, anne-babadan
öðreniyorlar
Tek­ba­þý­na­ya­da­an­ne-ba­ba­sýy­“EÐÝTÝCÝ DVD’le­rin”­be­bek­le­la­dü­zen­li­o­la­rak­DVD’yi­iz­le­re­fay­da­lý­ol­ma­dý­ðý­id­di­a­e­yen­be­bek­le­rin,­hiç­iz­le­me­dil­di.­A­me­ri­ka­lý­bi­lim­a­dam­yen­ler­den­da­ha­faz­la­sý­ný­bil­la­rý­nýn­yap­tý­ðý­a­raþ­týr­ma,­be­me­di­ði­be­lir­len­di.­ “Psycho­bek­le­rin­bu­tür­prog­ram­la­rý
lo­gi­cal­Sci­en­ce” der­gi­sin­iz­le­mek­ye­ri­ne­e­be­veyn­le­rin
de­ya­yým­la­nan­a­raþ­týr­gün­lük­ha­yat­ta­ki­ko­nuþ­ma,­be­bek­le­rin­an­nema­la­rýn­dan­ye­ni­ke­li­me­ba­b a­s ý­ ko­n u­þ ur­k en
le­ri­öð­ren­me­si­nin­da­ha
öð­ren­di­ði­ke­li­me­sa­yý­fay­da­lý­ol­du­ðu­nu­gös­sý­nýn,­DVD’den­öð­ren­ter­di.­A­raþ­týr­ma­cý­lar,
dik­le­riy­le­e­þit­ol­du­ðu­12-18­ay­lýk­72­be­nu­ gös­t er­d i.­ A­be­ði­4­gru­ba­a­raþ­týr­ma­cý­lar,­e­yýr­d ý.­ Da­h a
be­v eyn­l e­r in­ ço­ön­c e­ e­ð i­t i­c i
cuk­la­rýn­ge­li­þi­mi­ni­DVD’ye­bað­DVD­iz­l e­m e­m iþ­be­b ek­l e­r e
DVD­iz­le­til­di.­Bir­ay­son­ra­ço­cuk­la­ra la­dýk­la­rý­ný,­an­cak­bu­du­ru­mun­ta­biî
test­ya­pý­la­rak,­DVD’de­ki­ke­li­me­le­ri ge­li­þim­sü­re­ci­nin­so­nu­cu­ol­du­ðu­nu
öð­re­nip­öð­ren­me­dik­le­ri­a­raþ­tý­rýl­dý. vur­gu­la­dý­lar. New York / aa
Akkýllý kimliklere
biyometrik koruma
ABD’YE yönelik 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan sivil ve kriminal amaçlý pek çok alanda önem kazanan biyometrik kimliklendirme yöntemi, gelecek yýldan itibaren
nüfus cüzdanlarýnýn yerine kullanýlmasý hedeflenen akýllý kimlik kart eriþim cihazlarýna da eklendi. TÜBÝTAK BÝLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araþtýrma Merkezi (UEKAE) tarafýndan geliþtirilen akýllý kimlik kartlarýndaki bilgileri okuyan kart
eriþim cihazlarý, artýk yalnýz parola ile deðil, biyometrik yöntemlerle de çalýþacak.
Hizmet alanýn parmak izini ya da damar izini okumak amacýyla kart eriþim cihazlarýna parmak izi ve harici olarak baðlanan damar izi sensörü yerleþtirildi. Akýllý
kimlik kartlarý, kart üzerindeki kiþiye ait gizli bilgileri ele geçirmeye yönelik saldýrýlara karþý da son teknolojik özellikleriyle dikkati çekiyor. Ankara / aa
75 bin hurda araç
trafikten çekilecek
U LAÞ TIR MA Ba­k an­l ý­ð ý­ Müs­t e­þ ar
Yar­dým­cý­sý­Ta­lat­Ay­dýn,­ön­ce­ki­dü­zen­le­me­ler­le­ e­ko­no­mik­ ve­ tek­nik
öm­rü­nü­ta­mam­la­mýþ­23­bin­621­a­ra­cýn­tra­fik­ten­çe­kil­di­ði­ni­be­lir­te­rek,
‘’Uy­g u­l a­m a­d a
sý­ný­rý­ 1985­ yý­lý­na­ yük­sel­te­rek
bir­yýl­da­75­bin
a­ra­cý­da­ha­hur­da­y a­ a­y ýr­m a­y ý
ön­g ö­r ü­y o­r uz.
Böy­l e­c e­ hem
do­ð a­y a­ kat­k ý
hem­ tra­fik­ gü­ven­li­ði­hem­de­e­ner­ji­ta­sar­ru­fu­sað­la­ma­yý­is­ti­yo­ruz’’­de­di.­Ay­dýn,­U­laþ­týr­m a­ Ba­k an­l ý­ð ý­n ýn­ e­k o­n o­m ik­ ve
tek­nik­ öm­rü­nü­ ta­mam­la­mýþ­ 1979
yý­lý­ve­ön­ce­sin­de­ü­re­til­miþ­kam­yon,
çe­ki­ci,­tan­ker­ve­o­to­büs­le­rin­hur­da­ya­ ay­rýl­ma­sý­ný­ kap­sa­yan­ teb­li­ði­nin,
ye­ni­den­ dü­zen­len­di­ði­ni­ ve­ Baþ­ba­kan­l ýk’a­ gön­d e­r il­d i­ð i­n i­ bil­d ir­d i.
Teb­l ið­l e­ hur­d a
a­raç­ yaþ­ sý­ný­rý­nýn­1985­yý­lý­da­hil­ ol­mak­ ü­ze­re
yük­sel­ti­le­ce­ði­ni
be­lir­ten­ Ay­dýn,
yük­ve­eþ­ya­ta­þý­mak­ i­çin­ ü­re­til­miþ­ kam­y on,
tan­ker­ ve­ çe­ki­ci
cin­si­mo­tor­lu­ta­þýt­lar­i­le­16­a­det­ve
ü­ze­ri­ o­tur­ma­ yol­cu­ o­to­büs­le­ri­nin
hur­d a­ a­r aç­ kap­s a­m ý­n a­ a­l ýn­d ý­ð ý­n ý
söy­le­di.­­Ankara / aa
SiyahMaviKýrmýzýSarý

Benzer belgeler