Krill yağı

Yorumlar

Transkript

Krill yağı
Prof.Dr. Nevi ŞANLIE‘
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bili leri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
[email protected]
[email protected]
Ortala a uzu luğu ivarı da ola krill, ıla kadar aşa a il ektedir.
Bali aları e sevdiği i e ek ola krillden, Antartika daki tü de iz a lıları
fa dala aktadır.
Krill Güney ve Kuzey Antartika denizlerinde bulunan
karides benzeri arı saydam kır ızı kabuklu
çok küçük bir deniz a lısıdır.
Hector L. Lopez, MD. Nutritional Interventions to Prevent and Treat Osteoarthritis. Part I:
Focus on Fatty Acids and Macronutrients.PM&R (2012); Vol.4 :S145-S154
Krill’i farklı türleri de sade e iki türü
 Antarktik krill (Euphausia Superba)
Pasifik krill(Euphausia Pacifica) ticari ürün olarak
topla ıl aktadır. *
İ sa tüketi i içi ti ari krill ürü leri, çoğu lukla
do durul uş çiğ krill, haşla ış krill ve ka uğu soyul uş
krill eti şekli dedir. **
*Nicol S, Endo Y. Krill Fisheries of the World. FAO Fisheries Technical Paper 367; 1997.
**Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition Reviews (2007) 65(2), 63–77
Balık ağı ı aksi e, suda çözü e ile Krill yağı
1990’larda keşfedil iştir.
Gıda takvi esi olarak tü
kulla ıl a a aşla dı.
Dü a’da
ılı da
Astro otları esle e progra ı da
2002 ılı da eri NASA’da kulla ıl a a
aşla ıştır.
Belçika’da 2010 ılı da , Da i arka’da da 2011
ılı da ılı ürü ü olarak seçil iştir.
Nede Krill Yağı ???
ORAC değeri
Omega 3
Fosfolipit apı
Astaksantin
Ağır etal ve civa
içermeyen krill ağı ı
O‘AC değeri i
üksek olduğu
bilinmektedir.
İçerisi de doğal olarak
bulunan ve kendisine
kır ızı re gi vere
Astaksantin isminde
çok güçlü bir
antioksidan içerir.
Omega 3 ün bir üst
ka ağı olarak
bilinmektedir.
Fosfolipit for da ol ası
nedeniyle sistemik
i o ararlılığı ı yüksek
olduğu tespit edil iştir.
Orac değeri edir?
Değişe ve kirle e Dü a; rad as o , hava kirliliği, tek oloji...
Ser est radikalleri artışı
Bu kirlenme ir çok hastalığı aşla gı ı olarak
gösterilmektedir; kanser, tip 2 diyabet, Alzheimer vb.
• İ sa vü udu daki her hü re gü de ortala a 10.000 serbest
radikal saldırısı a aruz kal aktadır.
• Vü uttaki ser est radikalleri artışı ı ö le e i içi
a tioksida tüketi i i arttır ak gerekir.
• ORAC (oksijen radikal emme kapasitesi) Vücudumuzda
ulu a ser est radikaller olarak adla dırıla ve aşta ka ser
ol ak üzere pek çok hastalığa ol aça
addeleri ok
edil esi a i e ili değeri i elirte ve esi ler içi
kulla ıla ir ölçektir.
Omega-3 Yağ Asidi Nedir?
Elze ağ asidi ola Omega 3 ağ asidi,
vü utta EPA ve DHA şekli de metabolize ol aktadır
.
Be eklerde e i , si ir siste i ve göz gelişi i i hızla dıra ,
Yetişki lerde romatoid artrit gelişi i i avaşlata ,
Yüksek kan trigliserit değerleri i düşüre ,
Kardiyak aritmileri engelleyen,
Omega-3 Yağ Asidi Nedir?
E farktüs so rası sağ kalı
ora ı ı arttıra ,
Ka pıhtılaş ası ı azalta ,
Da ar sertliği i ö le e ,
Ka
ası ı ı azalta ,
Alzhei er’i avaşlata uzu zi irli ağ asitlerdir.
Fosfolipit apı e de ektir?
Omega-3 ağ asitleri i i o ararlılıkları
ulu dukları ki asal for a ağlıdır.
EPA +DHA ı yaygı for u;
esterleş iş trigliserit alık yağı ,
etil ester alık yağı
fosfolipit(krill yağı
Bi o ararlılıkları ı karşılaştırıl ak üzere apıla ir çalış ada katılı
dozlarda ki asal for u veril iştir ve a sor si o ları sırası la
ılara eşit
krill yağı>esterleş iş trigliserit>etil ester şekli de olduğu
gözle
iştir.*
*Schuchardt J.F., Inga S., Meyer H., Neubronner J., Schacky C. And Hahn A.. Incorporation of EPA and DHA into plasma phospholipids in response to
different omega-3 fatty acid formulations - a comparative bioavailability study of fish oil vs. krill oil. Lipids in Health and Disease 2011 10:145
Yüksek fosfolipit içerikli krill yağı ı kır ızı ka hü releri deki EPA, DHA, -3
PUFA ko sa trasyo da daha fazla artış sağladığı ili ektedir. Bu veriler krill
yağı ı düşük fosfolipit yerine yüksek fosfolipit içermesi durumunda
iyoyararlılığı ı arttığı ı göster ektedir.
V. R. Ramprasath1,2, I. Eyal3, S. Zchut3, I. Shafat3 and P. J. H. Jones1,2* Supplementation of krill oil with high
phospholipid content increases sum of EPAand DHA in erythrocytes compared withlow phospholipid krill oil, Lipids in
Health and Disease (2015) 14:142
Balık yağı ve krill yağı ı iyoyararlılığı ı
araştırıldığı ir çalış ada;
6 kapsül krill ağı
(n:36; 3.0g/gün, EPA+DHA=543mg)
3 kapsül alık ağı
(n:40 1.8g/gün, EPA+DHA=864mg)
Kontrol grubu
(n= 37 supleman al a ıştır
Ulven S.M., Kirkhus B., Lamglait A., Basu S., Elind E., Haider T., Berge K., Vik H., Pedersen J.I. Metabolic Effects of Krill Oil are Essentially Similar to
Those of Fish Oil but at Lower Dose of EPA and DHA in Healthy Volunteers. Lipids(2011)46:37-46.
EPA+DHA suple a ı ala grupları plaz a EPA ve DHA
ko sa tras o ları da ko trol gru u a göre ö e li dere ede
artış olduğu sapta ıştır.
Bu çalış a, krill yağı ı EPA ve DHA iktarı alık yağı a azara
daha az ol ası a rağ e fosfolipit formu sayesinde
iyoyararlılığı ı yüksek ve daha iyi tolere edildiği i
desteklemektedir.
Ulven S.M., Kirkhus B., Lamglait A., Basu S., Elind E., Haider T., Berge K., Vik H., Pedersen J.I. Metabolic Effects of Krill Oil are Essentially Similar to
Those of Fish Oil but at Lower Dose of EPA and DHA in Healthy Volunteers. Lipids(2011)46:37-46.
Eşit iktarda EPA ve DHA içere etil ester / trigliserit formdaki
alık yağı ve krill yağı ı iyoyararlılığı ı araştır ak üzere yapıla
aşka ir çalış ada;
Her gru a farklı for da eşit iktarda 1,3g/gü EPA ve DHA sağla a ak
şekilde günde 6 kapsül alık ağı for ları a da krill ağı veril iştir.
Dört hafta so u da kır ızı ka hü releri deki EPA ve DHA düze i
açısı da gruplar arası da a la lı ir fark sapta a ıştır.
Yurko-Mauro et al., Similar eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid plasma levels achieved with fish oil or krill oil in a
randomized double-blind four-week bioavailability study Lipids in Health and Disease (2015) 14:99
Astaksantin Nedir?
So o
alığı a, karidese, fla i go a pe e-kır ızı re gi i
veren bir pigmenttir.
β – karoten ve A vitamini benzeridir.
Bili e diğer a tioksida lara göre a tioksida özelliği daha
yüksektir.
Krill 100g da 1,5-2,0 mg astaksantin içermektedir.*
* Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health
e efits. Nutrition Reviews (2007) 65(2), 63–77
 Krill ağı da antioksidan aktivite gösteren astaksantin
oksidasyona karşı da a ıklılığı ı açıkla aktadır.
 Yağı oksidasyonunun i i u düze de ol ası ağı uzu
ö ürlü ol ası ı sağlarke , koku ve tadı da ozul a ı da
engellemektedir.
Arnold C, Markovic M, Blossey K, Wallukat G, Fischer R, Dechend R, Konkel A, von Schacky C, Luft FC, Muller DN, et al: Arachidonic acidmetabolizing cytochrome P450 enzymes are targets of {omega}-3 fatty acids. The Journal of biological chemistry 2010, 285:32720-32733.
Astaksantinin katarakt, diya et, kalp, si ir siste i hastalıkları
ve azı ka serleri tedavisi de ö e li rol o adığı
ildiril iştir.*
Astaksantinin anti-aging olarak kulla ı ı da söz ko usudur.**
*Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition Reviews
(2007) 65(2), 63–77
**Mısır G.B.’De izel Ka aklı Bazı Fo ksi o el Gıdalar ve Gıda Bileşe leri’Yu us Araştır a Bülte i 2012(1):1-7
Balık ağı
BALIK YAĞI MI ?
Krill ağı
K‘İLL YAĞI MI?
Krill yağı ve alık yağı ;
ser est radikalleri e ilip, vü uda zararları ı azalt a
ö ü de ir iri de farklıdırlar.
Krill ağı alık ağı da 48 kat,
Coenzyme Q10 dan 34 kat daha fazla
antioksidan etkiye sahiptir.
Ka ada da apıla ir çalış ada
krill ağı, alık ağı a göre
LDL kolesterolü ve trigliserit düzeylerini düşürdüğü
HDL kolesterolü ise yükselttiği gösteril iştir.
 Fiziksel fonksiyon
 Sosyal fonksiyon
 Duygusal rol
 Mental kapasite
 Ge el sağlık
 Fiziksel görü üş
Besi Ögesi Dağılı ı
Taze ağırlıkta*
Kuru ağırlıkta**
%10-11 protein
% 60-78 protein
%2-6 ağ
%0.3-0.6
karbonhidrat
%7-
ağ
%12-17 mineral
%3-4 mineral
%2 kitin
* Kolakowski,E. and Kolakowska ,A.,1993, Krill compsition and autolytic activity, in The Maritime Antarctic Coostal
Ecosystem of Admiralty Bay, rauka, S., and Suszczewski, S., Ed.,Dept.of antarctic Biology Polish Academy of
Sciences, Warshaw,72.
**SavageG.P.,Foulds,M.J.(1987).Chemical composition and nutritive value of Antartic krill(Euphausia superba) and
southern blue whiting(Micromesistiusaustralis). New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research,21,599604
Krill yağı;
α-linoleik asit (18:3 w-3) ve linolenik asit (18:2 w-6) gibi
esansiyel ağ asitleri i içer ektedir.
A rı a do uş ağ asitleri % . ve tekli do a ış ağ
asitleri MUFA % . düşükke , çoklu do a ış ağ asitleri
(PUFA) (%48.5) yüksektir.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Krill içindeki kolesterol seviyesi ;
alıkta daha üksek, a ak karidese göre düşüktür.
Kolestrol krill ağı da
- .
g / g arası dadır.
Krillin ağ asit örü tüsü karides ve alığa
benzemektedir.
A ak alıktaki çoğu ağ asidi trigliserit formdayken,
ka uklu ha va larda ağ asitleri i % ’i fosfolipit
for dadır.
BİYOYA‘A‘LILIK
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Krill yağı;
 Krill protein konsantresi bütün esansiyel
amino asitleri içermektedir.
Vitamin ve Mineral
akır
manganez
çinko
kalsiyum
flor
magnezyum
fosfor
A vitamini
E vitamini
B12
B6
folik asit
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Vitamin ve Mineral
Antartik krill e eklerde kulla ı ı sı ırlı faktör ola florürü
yüksek miktarda içermektedir.
Florür krill dışı daki çoğu i e ekte düşüktür.
Krill’i flor ko sa tras o u kuru ağırlıkta
g/
g’a kadar
ulaşa il ektedir.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Vitamin ve Mineral
Karides, ala alık ve so o a göre daha fazla
 A vitaminini ve
 E vitamini içermektedir.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Vitamin ve Mineral
Krill, karides gi i de iz ka ukluları tiamin, niasin ve riboflavin
gi i B vita i leri i alığa göre daha az içer ektedirler.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Vitamin ve Mineral
Vita i içeriği göz ö ü e alı arak esi
ögeleri yö ü de değerle dirildiği de
B12, E vitamini, astaksantin gibi antioksidan
ögeler açısı da i i ir ka ak ol ası ede i le
i sa tüketi i içi ö e li ir çeki iliğe sahiptir.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition
Reviews (2007) 65(2), 63–77
Krill Yağı ve Kardiovasküler Hastalıklar
90 gün boyunca
1. GRUP
2.GRUP
BKI <30
BKI >30
BKI <30
BKI >30
2 g/gün
3 g/gün
1 g/gün
1,5 g/gün
Krill ağı
Krill ağı
Krill ağı
Krill ağı
3.GRUP
4.GRUP
3 g/gün
alık
ağı
placebo
Bunea R., Farrah K.E., Deutsch L. Evaluation of neptune krill oil on the clinic course of hiperlipidemia. Altenative
Medical Review 2004;4.
Krill Yağı ve Kardiovasküler Hastalıklar
Total kolesterol seviyesi krill ağı ala gruplarda sırası la %13
ve %18 azal a, alık ağı ala grupta % 6 azalma, plasebo alan
grupta ise %6 artış gözle iştir.
LDL kolesterol seviyeleri krill ağ ala gruplarda sırası la %32 ve
%39, alık ağı ala grupta %5 azal a sapta ırke plasebo
gru u da artış sapta ıştır.
Bunea R., Farrah K.E., Deutsch L. Evaluation of neptune krill oil on the clinic course of hiperlipidemia. Altenative
Medical Review 2004;4.
Krill Yağı ve Kardiovasküler Hastalıklar
HDL kolesterol düzeyleri krill grubunda %42 ve %60 artış
sapta ırke alık ağı ve plasebo alan gruplarda %4 artış
sapta ıştır.
 Sadece yüksek miktarda krill ağı ala gru u trigliserit
seviyelerinde a la lı ir düşüş rapor edil iştir.
Bunea R., Farrah K.E., Deutsch L. Evaluation of neptune krill oil on the clinic course of hiperlipidemia. Altenative
Medical Review 2004;4.
Krill yağı ı ka lipit profili üzeri e etkisi i i ele diği ir
çalış ada
A
Grubu
2-3 g/gü Krill ağı
B
Grubu
1-1,5g/gü Krill ağı
C
Grubu
D
Grubu
=30)
g EPA,
=30)
g DHA /g X g alık ağı
Placebo
R.Bunea , Evaluation of the Effects of
Neptune Krill Oil on the Clinical Course
of Hyperlipidemia, 2004
Çalış a so u u a göre;
 1-3 g/gün krill ağı kulla ı ı ı 3g EPA ve DHA içere alık
ağı kulla ı ı a göre ka lipitleri i daha olu lu etkilediği
 500 mg/gün krill ağı kulla ı ı ı ka lipitleri i uzu dö e
regülas o u da daha etkili olduğu tespit edil iştir.
R.Bunea , Evaluation of the Effects of
Neptune Krill Oil on the Clinical Course
of Hyperlipidemia, 2004
Krill Yağı ve Kardiovasküler Hastalıklar
Yapıla ir aşka çalış ada;
trigliserit düze i sı ırda ve üksek olup alık tüketi i az ola
bireylere
ze ti ağı, 0,5g, 1g, 2g, 4g/gün krill ağı veril iştir.
Çalış a so u u da krill yağı tükete leri trigliserit düzeyleri
zeyti yağı ala lara göre a la lı şekilde düşük ulu uştur.
Berge K., Veloso K., Harwood M., Hoem N., Burri L. Krill oil supplementation lowers serum triglycerides
withoutincreasing low-density lipoprotein cholesterol in adults with borderline high or high triglyceride
levels., N U T R I T I O N R E S E A R C H 3 4 ( 2 0 1 4 ) 1 2 6 – 1 3 3
Krill yağı ve Bilişsel Fo ksiyo
Krill ağı ı o ega- ağ asitleri de ze gi ol ası e i
fo ksi o ları üzeri e olu lu etkileri ola ile eği i
düşü dür ektedir.
Omega - ağ asitleri i e i asetil kolin seviyelerini ve sinaptik
vezikül oğu luğu u artırdığı, ilişsel fo ksi o u geliştirdiği,
antiinflamatuvar etkisi olduğu ili ektedir.
A ı za a da depres o üzeri e olu lu etkileri söz ko usudur.
Burri L. Krill Oil Supplementation and Cognitive Function., Krill Oil and Brain Health (2015) Chapter | 96 1035
Koli vü utta ellekle ilişkili ir nörotransmitter olup asetilkolinin üretiminde
kulla ıl aktadır.
Yaş ilerledikçe asetilkolin gibi nörotransmitterlerde azalma meydana gelir.
Dola ısı la azı araştır a ılar fosfotidil kolin gibi kolin içeren suple a ları
alı
ası ı asetil koli üreti i i u ara ağı ve
erkezi si ir siste i e ararlı
etkileri i ola ağı ı açıkla ıştır.
Krill Phospholipid Omega-3s, Healthy Cells, Healthy Tissues, Healthy Body, 2013 Aker BioMarine Antarctic AS.
Bilişsel fo ksiyo ları değerle dir ek a a ıyla yapıla
hafta ) (0.25g / 8 kapsül/ gün)
Bireylere 3 grup halinde
ir çalış ada
PUFA’ ı fosfotidilkolinle ütü leştiği krill ağı
PUFA’ ı trigliseritle ütü leş iş for da ola
sardal a ağı
kısa ve orta zi irli trigliseritler kapsül olarak
veril iştir.
Çalış a so u u da
Krill ağı ve sardalya ağı kapsülü ala grupta trigliserit alan gruba
göre;
Be i fo ksi o ları ı artışı ı göstere serebral korteks
oksihemoglabin ko sa tras o u daha fazla arttığı
gözle le iştir.
Bu ede le çalış a o ega-3 ağ asitleri i
ilişsel fo ksi o u aktifleştirdiği i destekle ektedir.
Konagai C., Yanagimoto K. Hayamizu K. Han L.3 Tsuji T., Koga Y., Effects of krill oil containing n-3 polyunsaturated fatty acids in
phospholipid form on human brain function: a randomized controlled trial in healthy elderly volunteers., Clinical Interventions in
Aging 2013:8 1247–1257
Krill ağı da elde edile fosfolipitin üç o utlu öğre e
üzeri e ola etkileri i araştır ak üzere ratlarla apıla ir
çalış ada ;
Üç hafta so u da üksek ve düşük doz EPA ve DHA alı ı ı
kontrol grubuna göre kısa ve uzu süreli hafıza üzeri e olu lu
etkileri olduğu tespit edil iştir.
*Gamoh S., Krill-derived Phospholipids Rich in n-3 Fatty Acid Improve Spatial Memory in Adult Rats., Journal of Agricultural Science Vol. 3, No. 4;
December 2011
Başka ir çalış ada ise krill ağı suplemantasyonunun
antidepresan benzeri etki göstere ile eği, öğre e ve
çalış a ellekleri i geliştire ile eği gözle le iştir.
**Wibrand K., Berge K., Messaoudi M., Duffaud M.3, Panja D., Bramham C. and Burri L. Enhanced cognitive function and antidepressant-like effects
after krill oil supplementation in rats., Lipids in Health and Disease 2013, 12:6
Krill ağı ı a lık ve a lık düze li kulla ı so rası
konsantrasyon, odaklanma ve planlama yeteneklerini asıl
etkilediği i i ele diği ir çalış ada ;
Krill yağı tükete adolesa ları ko sa trasyo ları
. ayı so u da % . ye
. ayı so u da ise % 0. ye çık ıştır.
Krill ağı ı 3 a lık ve 6 a lık düze li kulla ı so rası
konsantrasyon, odaklanma ve planlama yeteneklerini asıl
etkilediği i i ele diği ir çalış ada ;
Odaklanma yetenekleri ise 3 ve 6 a lık düze li kulla ı da
%49.8 art ıştır.
Krill Yağı ve İ fla asyo
Çalış alara göre krill yağı
Ratlarda artrit skorunu
Arka a ak şişliği i
Eklem içindeki inflamatuvar hücrelerin infiltrasyonunu
Sinoviyal tabaka hiperplazisini azaltı ı etki
göstermektedir.
Krill Yağı ve İ fla asyo
Ayrı a ;
Epitel hü relerde akteri çoğal ası ı, proinflamtuvar
sitokinlerin mRNA ekspres o u u azalttığı ili ektedir.
Krill ağı inflamasyon sırası da intestinal bariyer
ütü lüğü ü ve epitel hü releri e akteri apış a ve
istilası ı ko trol et ektedir.
Krill ağı ı osteoartrit ve inflamasyon üzerine etkilerini
ölç ek içi apıla ir kli ik çalış ada
300 mg/gün krill ağı tükete grupta,
ağrıyı %25,
sertliği %26
fo ksiyo ozukluğu u %29 azalttığı gözle iştir.
Krill ağı kulla a grupta inflamasyonu ilk 7 günde %19
ivarı da , 14 gün sonra ise %30 ora ı da azalt ıştır.
Krill yağı ı kro ik inflamasyonlu hastalarda CRP ve artrit
se pto ları üzeri deki etkisi i araştır ak üzere yapıla
çalış ada
Kardiyovasküler hastalık/ romatoid artrit/ osteoartrit ta ısı al ış
ve 1.0 mg/ dL’ de üksek CRP düze i e sahip 30-75 aş arası 70
hasta
Çalış a so u u da krill ağı takvi esi de
7 gün sonra CRP’de % 19.3,
14 gün sonra % 29.7,
30 gün sonra % 30.9 azal a sapta ıştır.
CRP
Deutsch L., MD, MSc. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and
Arthritic Symptoms. Journal of the American College of Nutrition(2007) Vol. 26, No. 1, 39–48 .
300 mg günlük krill ağı ı 7-14 gü gi i kısa tedavi peri odu
içerisinde inflamasyonu askıladığı ve artrit se pto ları ı
azalttığı tespit edil iştir
14 erkek rat 2 ay boyunca
Krill ağı
0,44g/100 g EPA ve DHA
Balık ağı
0,47 g/100 g EPA ve DHA
İ fla atuar artritte klinik ve histopatolojik belirteçleri
i ileştire ile eği tespit edil iştir.
Krill Yağı ve Premenstrual Sendrom
Krill yağı daki çoklu doy a ış yağ asitleri
anti-inflmatuvar etki gösteren
prostaglandin-3 serisini
arttır akta,
inflamatuvar öncüsü
prostaglandin-2 serisini
azalt aktadır.
Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health
e efits. Nutrition Reviews (2007) 65(2), 63–77
Üre e çağı daki premenstrual se dro
g alık yağı
ta ısı al ış 70 hasta
2g krill yağı
Krill ağı kulla a larda dismonerea içi a aljezik kulla ı ı ı
alık ağı ala gru a azara daha az olduğu, stres, kasıklarda
ağrı, ekle ağrıları, göğüs ölgesi de hassasi et gi i irçok
se dro u azalttığı tespit edil iştir.
Sompalis F.S., Bunea R., Pellend M.F., Kowalski O., Duguet N. Dupuis S. Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil™ o the
Management of Premenstrual Syndrome and Dysmenorrhea Altern Med Rev 2003;8(2)-171-179.
Krill Yağı ve Egzersiz
Krill ağı takvi esi i profes o el kürekçilerde pro-oksidan /
antioksidan denge belirteçlerin düzeyleri ve pro-inflamatuvar
sitokinlerin düze leri üzeri e etkisi araştırıl ak üzere apıla
ir çalış ada
Kontrol grubuna (n=8) plasebo verilirke , çalış a
guru u a = kala ları a g/gü krill ağı veril iştir.
Skarpáska-Stejnborn A, Pila z ́ska-Sz zéniak L, Basta P, Foriasz J, Arlet J: Effects of Supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on Selected Redox
Pa- ra eters a d Pro‐I fla
ator Markers i Athletes duri g E haustive E er ise. J Hu a Ki eti s 2010, 25:49-
Çalış a so u da 1g/gün krill ağı takvi esi i
eğiti li kürekçilerde
 egzersiz so rası oksidatif hasarı azalttığı sapta ıştır.
Ancak antioksidan enzimleri ve serum lipit profili üzerine etkisi
gözle e iştir.
Skarpáska-Stejnborn A, Pila z ́ska-Sz zéniak L, Basta P, Foriasz J, Arlet J: Effects of Supplementation with Neptune Krill Oil (Euphasia Superba) on Selected Redox
Pa- ra eters a d Pro‐I fla
ator Markers i Athletes duri g E haustive E er ise. J Hu a Ki eti s 2010, 25:49-
Krill ağı takvi esi i egzersiz so rası immün fonksiyon ve
perfor a s üzeri e etkileri i araştır ak üzere apıla aşka ir
çalış ada;
6 hafta süresince
Placebo
2g/gün krill
ağı
Boit M., Mastalurova İ, Brazaite G., McGovern N., Thompson K., Gray S. The Effect of Krill Oil Supplementation on Exercise
Performance and Markers of Immune Function. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0139174 September 25, 2015
Çalış a so u da diyete her gü krill yağı ekle esi i
egzersiz so rası toparla a süre i de naturel killer (NK)
hücre sitotoksik aktivitesini uyaran IL-2 ora ı da artış
olduğu sapta ıştır.
Ancak krill yağı takviyesi i çalış a perfor a sı ı, süresi i
ve oksije tüketi i i etkile ediği rapor edil iştir.
Boit M., Mastalurova İ, Brazaite G., McGovern N., Thompson K., Gray S. The Effect of Krill Oil Supplementation on Exercise
Performance and Markers of Immune Function. PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0139174 September 25, 2015
Krill Yağı ı Kar o hidrat, Lipit
Meta oliz ası Üzeri e Etkileri
1. Grup
• Standart yem
2. Grup
• Yüksek ağlı di et %
3. Grup
• Yüksek ağlı di et %35) + %2,5 krill ağı
Dört hafta sonunda krill ağı ve üksek ağlı di eti irlikte ala
ratlarda;
krill ağı ı ağırlık artışı ı e gellediği ve i süli dire i i azalttığı
tespit edil iştir.
Ferramosca A., Conte A., Zara V., Krill Oil Ameliorates Mitochondrial Dysfunctions in Rats Treated with HighFat Diet, BioMed Research International ,Volume 2015, Article ID 645984, 11 pages
http://dx.doi.org/10.1155/2015/645984).
Krill yağı ilavesi yapıla ve yüksek yağlı diyetle esle e
farelerde
total kara iğer kütlesi i ve total kara iğer ağla
ası ı
azaldığı
hepatomegali, hepatik steatozis ve hiperkolestrolemi gelişi i i
e gelle diği
serum adinopektin sevi esi i arttığı
Tandy, S. et al. Dietary krill oil supplementation reduces hepatic steatosis, glycemia, and hypercholesterolemia in high-fat-fed mice. J Agric Food
Chem 57, 9339-45 (2009).
Bjørndala B., Vik R., Berge K., Brattelid T., Bergea R.K., Burri L., Bohov P., Nygard O., Skore J. Krill powder increases liver lipid catabolism and
reduces glucose mobilization in tumor necrosis factor-alpha transgenic mice fed a high-fat diet. Metabolism Clinical and Experimental 61(2012)14611472.
açlık ka glukozunun azaldığı
hepatik ve plazma triaçilgliserol sevileri i azaldığı
kara iğerde endojen TNF-α sevi esi i azaldığı
plaz a kolesterol sevi esi i azaldığı
tespit edil iştir.
Tandy, S. et al. Dietary krill oil supplementation reduces hepatic steatosis, glycemia, and hypercholesterolemia in high-fat-fed mice. J Agric Food
Chem 57, 9339-45 (2009).
Bjørndala B., Vik R., Berge K., Brattelid T., Bergea R.K., Burri L., Bohov P., Nygard O., Skore J. Krill powder increases liver lipid catabolism and
reduces glucose mobilization in tumor necrosis factor-alpha transgenic mice fed a high-fat diet. Metabolism Clinical and Experimental 61(2012)14611472.
Başka ir çalış ada TNF α’ a
aruz ırakıla farelerde
kontrol grubundakilere sadece yüksek yağlı diyet
çalış a grupları a eşit dozlarda alık yağı ya da krill yağı
veril iştir.
Çalış a so u u da he
alık he de krill ağı ile esle e fareleri
plaz a kolesterol sevi eleri de düş e gözle iştir.
Vigerust, N. F., Bjorndal, B., Bohov, P., Brattelid, T., Svardal, A., & Berge, R. K. (2012). Krill oil versus fish oil in
modulation of inflammation and lipid metabolism in mice transgenic for TNF-alpha. European Journal of Nutrition,
52, 1315–1325.
Elde edile veriler eşit dozlarda -3 PUFA içeren krill ve alık
ağı karşılaştırıldığı da krill ağı ı lipit kata oliz ası
artışı da alık ağı a göre daha ü ük pota si ele sahip
olduğu u destekle ektedir.
Vigerust, N. F., Bjorndal, B., Bohov, P., Brattelid, T., Svardal, A., & Berge, R. K. (2012). Krill oil versus fish oil in
modulation of inflammation and lipid metabolism in mice transgenic for TNF-alpha. European Journal of Nutrition,
52, 1315–1325.
Yapıla çalış alarda obez kişilerde krill tozu takviyesinin
aşırı periferik endokanabinoid aktivitesi i azalttığı
el / kalça ora ı ve viseral ağ / iskelet kası kütlesi ora ı gi i
metabolik se dro u azı para etreleri i i ileştire ek
kapasite e sahip olduğu elirtil ektedir.
-Berge K., Piscitelli F., Hoem N, Silvestri C., Meyer İ, Banni S. and Marzo V., Chronic treatment with krill powder
reduces plasma triglyceride and anandamide levels in mildly obese men Lipids in Health and Disease 2013, 12:78
Krill yağı ı güve irliliği ve ilaç etkileşi leri
Krill Antartica’ ı saf ve te iz suları da ulu
aktadır.
Krill ağı üzeri de apıla de e lerde, ağır metaller, pestisidler, dioksinler,
halojene bifeniller (PCBs) sapta a ış ada çok az iktarlarda ulu uştur.
Klinik çalışmalarda, 4 hafta boyunca günde 2000 mg krill ağı alı ası ı
placebo grubuyla karşılaşırıldığı da her hangi bir yan etkisi görül e iştir.*
Ka
i oki aları, insulin iktarı, HOMA-IR, vital bulgular hafif sistolik
ası çta düşme gibi değerlerde de değişme ol a ıştır.
*Maki KC., Reeves MS., Farmer M., Griinari M., Berge K., Vik H., Hubacher R., Krill oil supplementation increases plasma concentrations of eicosapentaenoic and
docosahexaenoic acids in overweight and obese men and women, Rains Nutr Res.2009 Sep;29(9):609-15. doi: 10.1016/j.nutres.2009.09.004.
Krill yağı ı güve irliliği ve ilaç etkileşi leri
Tropomyosin karides gibi kabuklu deniz ha va ları da belirlenen
alerjendir. Krill tropomyosini insandaki karidese karşı oluşturulan
IgE antikoruyla çapraz reaksiyon gösterir.
Karides ve diğer kabuklu deniz a lıları a alerjisi olan kişilerin krill’e
karşı alerji geliştirme potansiyelleri yüksektir.
**Nakano S., Yoshinuma T., Yamada T., Reactivity of shrimp allergy-related IgE antibodies to krill tropomyosin, Int Arch Allergy
Immunol. 2008;145(3):175-81
Krill yağı ı güve irliliği ve ilaç etkileşi leri
Krill’deki florürün yüksek miktarda ve i o ararlılığı ı üksek ol ası
toksisiteye neden olabilmektedir. Ancak krillin tüketilmeden önce dikkatlice
akala dıkta he e so ra ka uğu çıkarıl ası florürün kaslara a ıl ası ı
önleyerek potansiyel toksisiteyi minimize etmektedir.*
Krill ağı ı koagulopatisi olan ve antikoagulan türü v . ilaç kulla a ları
ürü ü kulla ada ö e doktor/e za ı a aşvur aları da fa da vardır.
.
* Tou, J. C., Jaczynski, J., & Chen, Y. C. Krill for human consumption: nutritional value and potential health e efits. Nutrition Reviews (2007) 65(2), 63–77
Omega-3 ağ asitleri ve a tioksida larda ze gi krill ağı esi
ko pozis o u açısı da i sa tüketi i içi u gu
gösterilmektedir.
İçerdiği o ega-3 ağ asitleri i fosfolipit formu sayesinde
i o ararlılığı ı alık ağı a göre daha fazla olduğu ildiril iştir.
Krill ağı ı alık ağı da farklı olarak içerdiği astaksantinden
dola ı a tioksida kapasitesi üksek olup u duru krill ağı ı
kola okside ol a ası ı ve uzu ö ürlü ol ası ı sağla aktadır.
Yapıla
irçok çalış ada krill yağı ı ;
plaz a EPA/DHA ko sa tras o ları ı arttırdığı,
inflamasyonu azalttığı,
plaz a TG, LDL, VLDL sevi eleri i düşürdüğü, HDL ko sa tras o u u
arttırdığı,
premenstrual se dro u du gusal se pto ları ı ve dismenoreyi
ö e li dere e azalttığı sapta
ıştır.
Krill ağı ile ilgili apıla
a etkileri hakkı da kesi
ili sel araştır a sa ısı etersiz olduğu da
ilgiler ulu
a aktadır.
A ak içerdiği tropomyosinden dola ı azı i sa larda alerjik reaksi o
verebilir.
 Kabuklu de iz ha va ları a alerjisi olan biri, krill ağı ı
kulla
a alıdır.
Coumadin türevi Antikoagülan ka sula dırı ı ilaç ala ve Digoxin
kullanan hastalar heki i e da ış ada Krill ağı kulla
a alıdır.
Sağlık üzeri e etkileri i et açıkla a il ek içi daha fazla ili sel
çalış a a ihti aç vardır.

Benzer belgeler