Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Yorumlar

Transkript

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Ta ıtı
For u
Dersi Adı
Devreler 1
Öğreti
Türkçe
Dili
Dersi Verildiği Düzey
Eğiti
Ön Lisans ( )
Öğreti Siste i
Örgü Öğreti
Yüksek Lisans( )
Uzakta Öğreti
)
Dersin Türü
Zorunlu (x)
Seçmeli ( )
Kuramsal Saat
3
Lisans (x)
Diğer
Dersin Alan Kodu
BIL
Uygulama Saat
0
Ders Kodu
215
Yarıyılı
Güz
Toplam Saat
3
Doktora( )
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
6
ilgileri i pratik devre tasarı ı
Dersi A a ı
Elektrik-Elektronik devre teorisi genel
u gula aları la öğretil esi.
Dersi Özet İçeriği
Devre teorisi. Elektriksel işaretler. Akı , gerili ve o ları ölçül esi. Yük,
akı, güç ve e erji fo ksi o ları ı ta ı ı ve dalga içi leri i
modellenmesi. Devre elemanları ve elektrik devreleri. Kir hhoff asaları:
akı ve gerili de kle leri. İdeal ve fiziksel devre ele a ları. Devre
ele a ları ı ve elektrik devreleri i sı ıfla dırıl ası. Lineer devrelerin
za a uza ı da i ele esi: Çevre akı ları, düğü gerili leri ve durum
değişke leri ö te leri. Devre teore leri. Biri i ve iki i erte ede
dinamik devrelerin incele esi. Çözü çeşitleri. Kararlılık.
Ö Koşul Dersler
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersi Öğre
1. Bir devre çözümü yaparken, kulla a ile eği e u gu ö temi
seçebilir.
2. Devre teorisinin temellerini anlar.
3. Elektrik devreleri i za a içi deki davra ışları ı a aliz ede ilir.
4. Elektrik devre ele a ları ı öğre ir, modeller ve kullanabilir.
5. La oratuar orta ı da devre a alizi apar.
e Çıktıları
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE
Dersi Öğreti
Ele a ı
1. Yrd. Doç. Dr. Rıfat BENVENİSTE
2. …
Dersi Yardı
ı Öğreti
Ele a ı
Öğreti
(x Sözel A latı
(x) Tartış a
(x) Problem Çözme
( ) Deney
(x) Örnek Olay
( ) Drama
Buluş Yolu la
( ) Proje
Ders Kita ı / Ö erile Kay aklar
Yardı
ı Ders Kita ı
Doğruda Dö üşü
Yö te leri
Siste i
(x) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuvar
………………….
………………….
1. Electric Circuits, James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Prentice Hall,
2008.
2. Acar, Cevdet; 1995; Elektrik Devrelerinin Analizi.
1. Nahvi Mah ood, Joseph Ed i ister. Elektrik Devreleri S hau s’s
Outlines McGraw Hill 3rd. Ed.
Başarı Notu u Değerle dir e Siste i
(x Bağıl Değerle dir e
1/4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ölç e ve Değerle dir e
Yarı ıl içi çalış aları
Sa ısı
Devam (a)
%70
Katkı Pa ı %**
Laboratuar
Uygulama
Ala Çalış ası
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
5
10
Ara Sı avlar*
1
30
Ge el sı av
1
60
Yarıyıl İçi Çalış aları ı Başarı
Notu a Katkısı
1
40
Yarıyıl So u Sı avı ı Başarı
Notu a Katkısı
1
60
Sunum
Projeler
Projeler
Seminer
Toplam
TOPLAM
2/4
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Haftalara Göre Ders Ko uları
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ö Hazırlık
Konular
Dersi Ta ıtı ı: Kapsa ı, Gerekçesi, Ö e i, Kural ve
Gerekleri
Devre ele a ları ve odelle e, gerili ve akı , güç ve
enerji, devre analizinde temel terminoloji
Devre a aliz tek ikleri, Kir hoff ka u ları
Düğü Gerili leri Yö te i
Çevrim-akı Yö te i
Theve i ve orto eşdeğer devreleri, aksi u güç
transferi
Dalga içi leri ve işaretler
İşle sel Kuvvetle diri i
İşle sel Kuvvetle diri i ile gerçekleştirile devre türleri
Kapasitör ve Bo i Ele a ları
1. Derece RC ve RL Devreleri
1. Derece RC ve RL Devrelerinin değişik fo ksi o lara a ıtı
2. Derece RLC Devreleri
2. Dere e RLC Devreleri i değişik fo ksi o lara a ıtı
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Dersi Öğre
Program Yeterlilikleri
01
PY 01
4
PY 02
5
PY 03
3
PY 04
5
PY 05
1
PY 06
2
PY 07
4
PY 08
1
PY 09
2
PY 10
PY 11
PY 12
PY 13
PY 14
* : Çok düşük : Düşük : Orta : Yüksek : Çok üksek
02
03
04
5
3
3
3
3
4
1
2
3
1
2
5
5
4
3
3
2
1
5
4
4
5
5
3
1
2
1
1
2
2
e Çıktıları *
05
09
3
5
5
2
3
AKTS Öğre i İş Yükü Hesa ı Ortala a Saat
Sayısı
Ö Hazırlık
Etkinlik Süresi
Kuramsal Ders
14
2
3
70
U gula alı Ders
0
0
0
0
Etkinlikler
3/4
Topla
İş Yükü
10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ödevler
14
0
2
28
Su u
0
0
0
0
Sı ıf Dışı Ders Çalış a Süresi Ö
Çalış a, Pekiştir e, v
14
0
3
42
Dönem Ödevi / Proje
0
0
0
0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
0
0
0
0
Diğer ilgi edi
0
0
0
0
Kısa Sı avlar
0
0
0
0
Ara Sı av
1
10
3
13
Yarı ıl So u Sı avı
1
22
3
25
/ Se i er Hazırla a
e çalış aları
Topla
Yuvarla [Topla
İş Yükü Saat /
4/4
İş Yükü Saat
] = Dersi AKTS Kredisi
178
6