Toplumsal Değişme ve Kadında Erkeksilik

Transkript

Toplumsal Değişme ve Kadında Erkeksilik
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADINDA ERKEKSİLİK 1
Tutum, davranış ve giderek benlik algısını biçimleyen toplumsal olarak belirlenmiş rollerin
gücü, özellikle kadınlık ve erkeklik durumlarında açıkça ortaya çıkmaktadır. Cinsiyet rolleri,
toplumsallaşma süreci boyunca modeli taklit, mükafat-ceza gibi yöntemlerle ve aile, okul,
arkadaş çevresi, kitle iletişim araçları gibi aracılar ile öğrenilir. Biyolojik arkaplan
reddedilemez ise de, toplumsal cinsiyetçi işbölümü ve buna bağlı cinsiyetçi hiyerarşi,
özellikle ve öncelikle ataerkil düzeni üreten ve yeniden üreten norm ve değerlerin roller
aracılığıyla her iki cinsiyete de dayatılması ve/veya benimsetilmesiyle sağlanır.
Kökeni toplumsal veya biyolojik cinsiyetler arası farklılıklar değil, egemen sisteme bağlı
olarak bu farklılıklardan değerler hiyerarşisi üretilmesidir cinsiyetlerin eşitsizliği yaratan.
Şematik bir yaklaşımla yinelirsek, ataerkil toplumda erkeğin statüsü kadınınkine üstün olduğu
için erkekliğe ait değerler yüceltilirken kadınlığa ait değerler küçümsenmektedir. Bu
bağlamda toplumsal hiyerarşide yükselmek isteyen/durumunda kalan kadınların erkek
değerlerini içselleştirmesi ve erkeksileşmesi kaçınılmaz görünmektedir. Nitekim aynı
cinsiyetçi hiyerarşinin bir yansıması olarak ‘erkek gibi kadın’ deyimi hâlâ bir övgü anlamını
taşımakta; ‘kadın gibi erkek’ deyimi ise hakaret izlenimi uyandırmayı yaygınlıkla
sürdürmektedir.
Yapılan
araştırmalarda iki
karşıt
cinsiyetten
deneğin
birbirleriyle
benzerliklerini saptamaları istendiğinde, kadınların erkeklere benzediklerini, erkeklerin
kadınlara benzediklerinden daha çok savladıkları görülmektedir. Özetle, ataerkil kültürel
sistem içerisinde kadın ve kadınsı olumsuz, erkek ve erkeksi olumlu değerlerdir.
Ulus devletlerin kurulması sürecinde cinsiyetler arası eşitsizliğin yurttaş ideal tipi kavramı
dahilinde bir çözüme ulaştırılmaya çalışılması, bu kavram zımnen erkekle özdeş kılındığı
için, değerlerdeki kadınlar aleyhine hiyerarşiyi pekiştirmiş; ancak yine de bu çabaların
sağladığı biçimsel eşitlikçi kazanımların destek ve ivmesiyle, gecikmeli de olsa ataerkil
kültürün sorgulanması sürecine girilmiştir.
1. Kadında erkeksiliğin toplumsal arkaplanı: Cinsiyetlerin eşitliği adına yüceltilen
erkek değerleri:
1Masculinity (ing)/masculinité
(fr.) sözcüklerinin Türkçe karşılığını, kadındaki bir özellik ise, ‘erkeksilik’; diğer
durumlarda ‘erkeklik’ olarak kullanmayı seçtim.
Feminity (ing), féminité (fr) sözcüklerinin Türkçe karşılığını erkekteki bir özellik ise ‘kadınsılık’; diğer
durumlarda ‘kadınlık’ olarak kullanmayı seçtim.
Modern çağa kadar cinsiyetçi işbölümü özel alan-kamusal alan paylaşımı biçiminde
örgütlenmiştir. Sanayi devrimiyle ailenin üretim birimi olmaktan çıkması ve nitelikli işgücü
talebine bağlı okullaşma kadının kamusal alana açılmasını getirmiştir. “Kadınlar daha önce
kendilerini tanımlayan ve biçimleyen özel alanı terk eder ve daha kaba, daha saldırgan, daha
iddialı, daha aktif olarak görünen erkekleri tanımlayan kamusal alana geçerler. Kadınlar da bu
alana uygun ‘erkek’ özelliklerini alacaklardır.(...) Onlar mevcut yapı içinde eşitlik
istediklerini söylediler. Ama, bu yapı tanımı gereği erkek egemenliğinden birisiydi. (...) Bu
davranışın erkek egemenliğini güçlendirmeye hizmet eden imgeyi içerdiğini düşünmediler.” 2
Sanayi devrimiyle başlayan kapitalist sürecin yaşam tarzı veya sosyolojik yansıması olarak
tanımlayabileceğimiz modernitenin kadınlık durumuyla kesiştiği noktada biçim ağırlık
kazanmaktadır. Aydınlanmacı zihniyetin yurttaş anlayışı sözde cinsiyetsiz, ama aslında erkek
egemenliğindedir. 3 Bu bağlamda kadının erkekle eşitliği denildiğinde, kadının erkekte eşitliği
anlaşılmaktadır. Nitekim, dünya genelinde 18. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ilk yarısında
belirginleşen bu dönüşüm, cinsiyetçi değerler hiç tartışılmaksızın kadının, erkeğin sahip
olduğu yasal haklara ulaşması temelinde gelişmiştir. Ataerkil sistemin sorgulanması ve
yeniden yapılandırılması söz konusu değildir. Kadına özgü olduğu iddia edilen nitelikler
küçümsenmekte
ve
eğitim
fırsatıyla
bu
niteliklerin
erkeklerinkine
benzeyeceği
düşünülmektedir. Feminist manifestolardan sayılan Kadın Haklarının Bir Savunusu (1792)
başlıklı kitabında öncü feministlerden M.Wollstonecraft, kadınların durumunu toplumsal
yapıyla açıklamaya çalışmışsa da; erkek niteliklerinin gerçek ve doğru değerler olduğunu, iki
cinsiyete eşit eğitim verilirse cinsiyet farklarının azalacağını öne sürmüştür.
Birinci Dünya Savaşı’nda erkek nüfusundaki azalmaya paralel olarak eğitim olanaklarıyla
zaten nitelikleri gelişen kadınların çalışma yaşamına girmesi ve bu durumla doğrudan ilişkili
pozitivist, modernist projeler bağlamındaki evrensel tektipleşme kendi modasını da yarattı.
20. yüzyılın başında Gabrielle Chanel (1883-1971) imzası ve örneğiyle ortaya çıkan kadında
kısa saç ve pantolon modasından etkilenen Batılı kadınlar ile kemalist kadın kimliği gibi
zorlama bir yerelliğin 4 özgün vitrini olarak tanımlanan gri tayyör, fötr şapka ve makyajsız
2J.B.Elshtain;
Public Man, Private Woman, Women in Social and Political Thought, PrincetonUniversity
Press, Princeton, 1993, s.241,238, 233
3Bu zihniyetin somut yansıması olan İnsan Hakları Bildirgesi’nin (1789)kaleme alındığı dil olan Fransızca’da
insan (Homme) ve erkek (homme) sözcüğünün yegane farkının baş harfin büyük ya da küçük oluşuyla
sınırlanması, toplumsal dönüşüme bağlı cinsiyetler üstü bir ‘insan’ sözcüğünün gelişmemesi bu iddiayı
somutlamaktadır.
4Bazı araştırmacıların Türkiye ile ilgili özgün bir kadınlık durumu arama çabaları bu noktada geçersizdir; zira
Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kadınlık durumuyla ilgili projeleri modernleşme projelerinin bu coğrafyadaki
yüzlü Türk hemcinsleri, zımnen erkek olan yurttaş kimliğinin erkeksi kadın bileşenini
oluşturdular Erkeği ulaşılacak amaç olarak alıp yücelten tektipleştirici cinsiyet anlayışı ve
uygulamaları davranışlarla sınırlı kalmayıp, giderek tutumları da dönüştürmüştür. Önceki
dönemde erkeğe ait olan kamusal alana giren kadınlar, bu alanın cinsiyetçi değerler üzerinde
örgütlenişi sorgulanmadığı için mevcut sisteme uyum yapmışlardır. Davranış-tutum çelişkisi,
eğer davranış bir dış nedenle ussallaştırılamaz ise, tutumun da davranış yönünde
değiştirilmesiyle sonuçlanır. Toplumsallaşma sürecinde doğrusal-ilerlemeci bir mantığın
ürünü olarak sunulduğu ve kadın ile erkeğin birebir eşitliği vazedildiği için modern davranışı
tutumla desteklememek ancak karşıt ‘gerici’ çizginin savunusuyla mümkün kılınmakta; bu
noktada kadın, yine erkek egemenliğini, bu kez geleneksel kadın rolleri aracılığıyla yeniden
üretme durumunda kalmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse kadının önünde iki seçenek
bulunmaktadır:
1) Eşitlik adına kadınların zihinsel ve biçimsel anlamda erkeksileşmesi.
2.) Bu sözde eşitliği reddederek, kamusal alana çıksa dahi annelik ya da eşlik gibi eviçi
rolleriyle tâbi kadın kimliğini öne çıkarması.. .
İki durumda da, ataerkil sistemin yeniden üretimi gerçekleşir.
Ancak, 1960’lı yılların sonlarından itibaren, yasalar ve fırsatlar karşısında erkekle birebir
eşitliğin doğrusal bir mantıkla yaşam pratiğine yansımaması üzerine, ataerkil sistemin kültürel
sorgulanması gündeme gelmiş ve buna bağlı olarak değerler hiyerarşisinde erkekliğin üstün
konumu sorgulanmaya başlamıştır. Biyolojik yahut öğrenilmiş erkeklik toplumsal olarak
yüceltilmediği sürece kadınlık aşağılanmayacak; böylece kadının kendine farklı, üstelik
sistemsel açıdan çıkarlarına aykırı erkek kimliğine öykünmesi diğer deyişle kadının toplumsal
nedenle erkeksileşmesi azalacaktır.
2. Çalışma yaşamında erkek egemenliği altında ‘eşitlik’:
Sanayi devrimiyle birlikte eğitimin ve işgücü talebinin gelişmesine paralel olarak kadınların
çalışma yaşamında yer aldıkları görülmektedir. Kamusal alandaki bu varoluşları yasalar ve
fırsatlar önünde erkekle birebir eşitliğin bir ürünü de olsa, çalışma yaşamının ataerkil içeriği
kadının erkeksileşmesine neden olan faktörler arasında değerlendirilebilir.
uzantısıdır ve zaten temeli 19. yüzyıla dayanan bir tarihsel sürekliliğe haizdir. bkz.A.Yaraman; Resmi Tarihten
Kadın Tarihine, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2001 (ikinci Baskı)
Bilindiği gibi kadınlar eviçi rollerin uzantısı olan görev ve mesleklerle çalışma yaşamına
katılmaktadırlar. Böylece kadınlar için çalışma alanları oluşmakta, bu görevlerin ücreti,
geleneksel erkek görevlerinin ücretinden düşük bulunmaktadır. Ayrıca yakın tarihe kadar
yasalarla da desteklendiği gibi, aynı işte çalışsalar bile, kadın ve erkeğin ücretlerinde kadınlar
aleyhine bir fark görülmektedir. Saygınlığı ve geliri yüksek mesleklerde kadınların sayısı
düşük olup; daha önce saygın ve geliri yüksek bir meslekte dahi kadın sayısının çoğalması ile
birlikte bu özellikler tersine dönmektedir.
“Hindistan’da Todaslarda, erkekler eviçi görevlerle meşguldür; basit bir kadın için bu görev
çok kutsaldır! Bu kabilenin bir kadını patates yetiştirirse ve bir adam hint patatesi yetiştirirse,
hint patatesi kabilenin en saygın yemeğine dönüşür, ziyafetlerde o yenir. .. Kadınlar daha
önce erkeklere ayrılmış bir işde yer alırlarsa, Birleşik Devletler’de eğitim ve daktilografi,
Sovyetler Birliği’nde hekimlik, Nijerya’da manyoka yetiştirmede olduğu gibi, bu iş statüsünü
kaybedecektir.” 5
Diğer taraftan, kadınlar eviçi rollerin uzantısı mesleklerde yoğunlaşsalar bile bu mesleklerin
yönetim birimleri, yani hiyerarşideki üst statüler erkeklerin sorumluluğuna verilmektedir.
Örneğin Türkiye’deki üniversitelerde kadın öğretim elemanı sayısı Batı’daki örneklerden çok
yüksek bir orana ulaşmıştır; mevcut kadronun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Ancak
rektörlük, dekanlık gibi üst düzey yönetim kadroları daha çok erkeklerin egemenliğindedir.
Aynı örnek kadın sayısının arttığı mesleklerin akıbeti için de kullanılabilir. Üniversitelerde
öğretimden sorumlu kadın sayısının artması Türkiye’de bu meslek grubunun gelirinin
azalmasına ve giderek saygınlığını yitirmesine yol açmıştır. Durumun tersten okunması da
aynı derecede kadınların aleyhinedir: Kadınlar, ancak toplumsal ve ekonomik açıdan değer
yitiren işlerde yoğunlaşabilmektedirler!
Öte yandan, Fransa, Beyaz Rusya ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet üzerine yaptığımız
karşılıklı bir alan araştırmasının sonuçları, her iki cinsiyete eşit sunulan olanakların, bireysel
psikolojik mekanizmalara hâlâ cinsiyetçi şemalara uygun olarak yansımayı sürdürdüğünü
göstermektedir.
Ancak
yasalardaki
üstyapısal
dönüşüm
uygulamalara
yansıdıkça
toplumsallaşma sürecinde içselleştirilen cinsiyetçi şemalar değişecektir. 6.
5C.Tavris,C.Wade;
The Longest War, 1984’ten aktaran D.Myers,L.Lamarche; Psychologie Sociale, McGrawHill, Quebec, s.181
6Zeka, kurgu gibi çeşitli değişkenler kontrol edilerek yapılan araştırmada, “Bir baba ve oğlu otomobil ile
gezmeye giderler. Bir kaza geçirirler. Baba ölür, oğlunun durumu ağırdır. Oğlanı hastahaneye götürürler; ve
onu ameliyata hazırlarlar. Doktor gelir, hastayı görür ve haykırır: ‘Ben onu ameliyat edemem; o benim oğlum’”
içerikli öykünün açıklanması istenmiştir. Her üç ülkede de tıp fakültelerine, neredeyse 20. yüzyıl başından beri,
Çalışma yaşamı bu veriler ışığında genel olarak değerlendirildiğinde, erkek ve erkeğe ait
değerlerin bu alandaki maddi ve manevi tatmin ile ilişkisi belirleyicidir; norm, yasalarda
aşılmasına karşın hâlâ erkektir; bu koşullarda çalışan kadının bu norma uygun olarak
erkeksileşmesi doğal görünmektedir. Ancak bilgi toplumu, insanlararası ilişkileri ve ifade
yeteneğini önemseyen sektörlerin gelişmelerine tanıklık etmekte, bu alanlar kadınlıkla
özdeşleştirilen değerleri geçerli hale getirmektir. Ataerkil değerler sisteminin sorgulanışıyla
karşılıklı etkileşim içinde kaydedilen kadınlık lehine bu dönüşümün başarısı, tüm
toplumsallaşma sürecinden bağımsız düşünülemeyeceği için, zamana ihtiyaç göstermektedir.
Kadınların nicel ve nitel dışlanmışlığı: Siyasal alanda erkek egemenliği
Ekonomik alanda karar alma süreçlerinde varlığının sınırlılığı gibi, erkek değerlerini ve
stereotiplerini yeniden üretmeyi aşamayan kadınların siyasal karar mekanizmalarından da
dışlanmaları evrensel bir durumdur. Dünya genelinde seçme ve seçilme hakkını, 20. yüzyılın
ortalarına dek yasal planda elde etmiş olan kadınların parlamentolardaki nicel kısıtlılığı
sürmekte, bunun nedeni ve sonucu olarak siyasal temsilciden beklenen nitelikler erkeklikle
özdeş durumunu korumaktadır.
Yasalar karşısında erkekle birebir eşitliğin elde edilme sürecinde, nicel ve nitel açıdan erkek
egemenliğindeki siyasal alanda kadınların yalnızca sayısal varlığı talep edilmiş; siyasetin
geleneksel/ataerkil niteliği sorgulanmamıştır. Siyasal karar mekanizmalarının işlev ve
işleyişinin yeniden tanımlanmadığı bu aşamada kadınlar siyasal temsil alanından genellikle
uzak kalmaktadırlar. Aksi taktirde siyasal iktidara aday olmaksızın, aday erkekler ile onların
oluşturdukları politikaların, kadın kolları ve benzeri etkinliklerle özellikle kadın kamuoyuna
yayılmasını sağlamak veya erkeksileşmek durumunda kalmaktadırlar.
Aslında, siyasal alandaki bu cinsiyetçi yapılanmanın temelinde iktidarın ataerkil niteliği
belirleyici bir rol oynamaktadır. Farklılıklar iktidar ilişkisinin aynı zamanda önkoşuludur ve
de ondan etkilenirler. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, cinsiyetler arası farklılık da iktidar
ilişkisinin nedeni ve sonucudur. Devlet ise, egemen iktidar sahibinin dayattığı ilişkilerin en
üst düzeydeki kurumlaşmış biçimidir; iktidar ilişkilerinin sembolik yansımasıdır. Bu yüzden
kız öğrenci kabul edildiği halde, bu öyküyü önceden bilmeyen deneklerin %67’si doğru yanıtı verememiştir.
“Annesidir.” doğru yanıtını verenlerin oranları; Fransa’da%57,5, Beyaz Rusya’da %46’, Türkiye’de %36’dır.
Ülkelerdeki kadın cerrah oranının bu sonuçlarla doğrusal bir ilişkisi, istatistiki olarak henüz çok anlamlı olmasa
da (Çünkü her üç ülkede de kadın cerrah sayısı son derece düşüktür.) görülmektedir.Araştırmanın ayrıntılı bir
tartışması için bkz. A.Yaraman; “Adaptation psycho-sociale des jeunes à la transformation des rôles sexuels” in
Dokuz Eylül İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s.98-105
devleti yönetme sanatı diyebileceğimiz siyaset ile kadınların ilişkisini incelerken
kaynaklandığı/yansıttığı iktidarın cinsiyetini irdelemek kaçınılmazdır. Zira bu yaklaşım
uyarınca, ataerkil düzende her siyasal iktidar kadına karşı kurulmak zorundadır. Böylece
siyasal iktidar kadın-erkek eşitsizliğinden doğduğu gibi onu meşrulaştırır, ussallaştırır,
kurumsallaştırır ve yeniden üretir.
Dolayısıyla yasalar karşısında kadının erkeğe eşitliği
yetersiz bir gelişmedir; siyasal iktidarın hizmet ettiği egemenlik ilişkisi sorgulanmadıkça ve
buna bağlı olarak içeriği dönüştürülmedikçe, siyasal alanda, görünür hiçbir engel
bulunmamasına karşın, kadın temsilcilerin nicel ve nitel açıdan anlam kazanması güçtür.
1960’larda doğan ikinci dalga kadın hareketinin erkek değerlerini ve cinsiyetçi toplumsal
hiyerarşiyi sorgulamasıyla birlikte bu gibi kavramların tartışılmaya açılmasından başka,
1980’li yılların ortasından itibaren kadınların siyasal karar mekanizmalarındaki nicel temsilini
artırıcı tedbirler de gündeme girmiştir. Bu bağlamda ortaya atılan kota ve denklik (parité)
önerileriyle cinsiyetlerin olumlu ayrımcılık yöntemi uygulanarak sayısal anlamda eşit siyasal
temsilinin sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle siyasal alandaki fiili durumun
değerlerdeki erkek egemenliğini de ortadan kaldıracağı umulmaktadır. Kadınların siyasal
alanda erkek değerlerine uyum yapmak zorunda kalmaması, ancak böyle bir olası zihniyet
dönüşümüyle olanaklı görünmektedir.
Kadının erkeksileşmesi ‘norm’al mi?
Ataerkil düzen, erkek ve erkeklik değerlerinin üstünlüğü ile tanımlanır; bu düzende erkeğin
statüsü kadına üstündür. Nitekim, yapılan araştırmalarda, kişiler, yalnızca cinsiyetlerini
bildikleri kadın veya erkekten, erkeğin daha yüksek statüye sahip olduğunu tahmin etme
eğilimine sahiptirler.
Ekonomik planda kapitalizmin doğuşu ve sanayileşme, toplumsal ve kültürel planda
modernite, siyasal planda ulus-devletin yükselişi, kadının, özellikle yasalar karşısında erkekle
birebir eşitliği ile ilgili kazanımları beraberinde getirmiştir. (Kuşkusuz, bu doğrusal, kolay ve
çabuk bir sonuç olmamıştır; ayrıca bu gelişmelerle ilişki içindeki kadın hareketinin katkıları
çok önemlidir.) Ancak, bu biçimsel dönüşüm, cinsiyetçi değerler hiyerarşisini hedeflemediği
için, kadınların erkeklere ait alanlara girebildiklerinde bile mevcut erkek kodlarına uyum
yaparak erkeksileşmelerine; böylece ataerkil normların yüceltilerek yeniden üretimine neden
olmuştur.
Kadınların bu bağlamda erkeksileşmeleri sosyal psikolojik uyum kuramlarıyla doğrudan ilişki
içinde görünmektedir. Üstün statüde bulunanların diğerleri üzerindeki etkisi pek çok
araştırmayla teyid edilmiştir. Günlük yaşam pratiğinde, yukarıda da örneklenen birçok
belirleyici alanda erkeklerin kadınlara nicel ve nitel üstünlüğü sürmektedir. Söz konusu
alanlarda sorunlar üstün statüde olan erkeklerin belirlediği kodlarla çözümlenegelmiştir.
Düşük statüde bulunan kadının kendisine üstün statüde bulunan erkeğe uyum yapması
kaçınılmazdır.
Ayrıca, bu alanlarda sayıca az olan kadınların, çoğunluğa aykırı düşmemek, sapma
davranışından kaçınmak, yani toptan dışlanmamak adına verili değerlere uyum yapıp
erkeksileşmesi ‘norm’aldir.
Öte yandan, uyaranın belirsiz olduğu, tam olarak bilinmediği durumlarda da kişi çoğunluğun
fikrine uyum yapmaktadır. Göreceli olarak yeni katılma olanağı bulduğu alanlarda kadınların
yaşantılarındaki (expérience) eksiklik, onların yine, çoğunluk olan erkeklere uyum yapmaları
sonucunu doğurmaktadır.
Tüm bu çözümlemelerden farklı, ama onlara ek bir biçimde, kadınların, yeni girdikleri
alanların yalnızca doğasına uygun zihniyet ve davranış kalıpları geliştirdikleri de iddia
edilebilir. Diğer bir deyişle, kadında, bu yazının problematiği içinde erkeksilik olarak
tanımlanan duruşun, aslında erkeksi olmadığı, bir zamanlar yalnızca erkeklerin bulunduğu
alanlara dahil olmaktan kaynaklandığı için sanki erkeksiymiş gibi göründüğü, ama özünde
dahil olunan alanın doğasınca belirlendiği de ihmal edilmemesi gereken bir başka
yaklaşımdır; ve kanımca yeni bir makaleyi fazlasıyla hak etmektedir.

Benzer belgeler

Modern Ataerkil Toplumsallaşma

Modern Ataerkil Toplumsallaşma tanımlayabileceğimiz modernitenin kadınlık durumuyla kesiştiği noktada biçim ağırlık kazanmaktadır. Aydınlanmacı zihniyetin yurttaş anlayışı sözde cinsiyetsiz, ama aslında erkek egemenliğindedir. 3...

Detaylı

yeni medya aracı bilgisayar oyunlarında toplumsal cinsiyetin inşası

yeni medya aracı bilgisayar oyunlarında toplumsal cinsiyetin inşası oyunları, bir çok toplumsal, kültürel ve ideolojik düşünceyi içinde barındırmaktadır. Kitle iletişim araçları bireylere bir takım bilgilerin ulaşmasında çok etkili araçlardır ve öğrenme üzerinde ço...

Detaylı

DlL VE CİNS: KADIN VE ERKEKLERİN DİL KULLANIMI * Güray

DlL VE CİNS: KADIN VE ERKEKLERİN DİL KULLANIMI * Güray talebine bağlı okullaşma kadının kamusal alana açılmasını getirmiştir. “Kadınlar daha önce kendilerini tanımlayan ve biçimleyen özel alanı terk eder ve daha kaba, daha saldırgan, daha iddialı, daha...

Detaylı