- 1 - HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Transkript

- 1 - HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Yıllık Olağan Genel Kurul
Toplantısı 20 Nisan 2012 Cuma günü saat 14.00’da Hava Kuvvetleri Karargahı Albay Salim
İLKUÇAN Konferans salonunda 368 üyenin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Lutfi KAŞIKARA’nın gündemi takdim
edişini ve saygı duruşunu takiben gündemin 3’üncü maddesi gereğince Divan Başkanlığı
seçimine geçilerek divan başkanlığına Kaya YALÇIN, divan başkan vekilliklerine Süleyman
DURAK ve Muzaffer IŞIN, yazmanlığa Mehmet GÖZLEYİCİ ve Ömer AKTAŞ genel kurula
katılan üyelerin oy birliği ile seçilmişlerdir.
Divan Başkanlığının yerlerini almalarından sonra divan başkanı Kaya YALÇIN genel
kurul üyelerine teşekkür ederek gündemin 4’üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporunun okunması için, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU’na
söz verdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2011 yılı Faaliyetlerini içeren
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU tarafından; 1.
Yapılan yardımlar ile ilgili faaliyetler, 2. 2011 yılı mali durumu, 3. Sonuç başlıkları altında
Genel Kurula takdim edildi.
Divan Başkanı Kaya YALÇIN gündemin 5’inci maddesi gereğince Denetleme Kurulu
Faaliyet Raporunun okunmasına geçileceğini belirterek, Yardımlaşma Derneği Denetleme
Kurulu Başkanı Bülent ALTINKAYA’ya söz verdi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2011 yılı faaliyetlerine ait
Denetleme Raporu Bülent ALTINKAYA tarafından Genel Kurula takdim edildi.
Divan Başkanı Kaya YALÇIN genel kurula hitaben Yönetim ve Denetim Kurullarına
ait faaliyet raporları sizlere takdim edilmiştir. Gündemin 6’ncı maddesi gereğince takdim
edilen faaliyet raporları hakkında görüş bildirmek isteyen varmı? Diyerek Genel Kurul
üyelerinden bu konu hakkından söz almak isteyen olup, olmadığını sordu.
Genel Kurul üyelerinden bir üye denetleme raporunda geçen sehven ödemelere
ödenen 100.000,00 TL.’nin açıklanması talebinde bulundu.
Denetleme Kurulu Başkanı Bülent ALTINKAYA divan başkanlığından söz isteyerek
denetleme kurulu raporunda bahsi geçen sehven ödemelerin derneğe üye olmayan
kişilerden yanlışlıkla gönderildiğini ve bu gönderilen 100.000,00 TL. civarındaki sehven
ödemelerin hak sahiplerine iade edildiğini Genel Kurul üyelerine açıkladı.
Genel Kurul üyesi Nezih DAMCI tarafından son yıllarda Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Yardımlaşma Derneğe üye sayısında küçük çapta da olsa azalma görüldüğü hatırlatılarak
dernek faaliyetlerinin Harp Okulunda ve Hava Sınıf Okullarının son sınıflarında bulunan
öğrencilere ve Hava Kuvvetlerine yeni katılan sivil memurlara duyurulmasının uygun
olacağı belirtilmiştir.
-1-
Gündem maddesi hakkında başka söz almak isteyen üye çıkmadığı anlaşılınca,
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ibrasına geçileceği belirtilerek genel kurul
üyelerine soruldu. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporlarını İBRA EDENLER, İBRA
ETMEYENLER oylama sonucunda Faaliyet Raporlarının üyelerce oy çokluğu ile ibra
edildiği genel kurula açıklanarak, genel kurul adına yaptıkları çalışmalardan dolayı yönetim
ve denetim kurullarına teşekkür edilmiştir.
Divan Başkanı tarafından; Gündemin 7’nci maddesi gereğince, Dernek Tüzüğünün
14’üncü madde a fıkrası gereğince dernek Yönetim ve Denetleme kurulu üyelerinin
seçilmesi konusuna geçileceği belirterek Yeni Yönetim Kurulu Üyeliği için 7 asil, 7 yedek
üye, Denetim Kurulu Üyeleri için 3 asil, 3 yedek üye seçileceği, divan başkanı Kaya
YALÇIN tarafından genel kurula açıklanarak, üye olmak isteyenlerin isimlerinin divan
kuruluna bildirilmesi istenmiştir.
Genel Kurul Üyeleri tarafından divan başkanlığına Yönetim ve Denetim Kurulunda
görev almak isteyen aday isimleri gruplar halinde bildirilerek, oylamaya geçilmiştir. Oylama
sonucunda;
YENİ YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELİKLERİNE
ASİL
Arif DONDEMİR
Mehmet Latif ÖZGEN
Bekir KAPDAĞ
Hüseyin ZORLU
Gencer MERT
Mehmet DEMİRALP
Murat BİLİCİOĞLU
:
YEDEK
Yusuf DOĞRUER
Mehmet ÖS
Bülent Sadullah KORT
Coşkun ARIKAN
Serdar DOĞAN
Nahit KIYAK
Esra ERTAN
YENİ DENETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELİKLERİNE
ASİL
Hümmet MAKİNACI
Mine ÇADIRCI
Mehmet YILDIRIM
:
:
:
:
YEDEK
Hakan TEKİN
Erdinç KARASU
Ahmet YÖRÜK
:
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği yeni Yönetim ve Denetim Kurulu
Üyeliklerine oy birliği ile seçilmişlerdir.
Gündemin 8 nci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU
tarafından; “Halihazırda Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmakta olan Subay,
Astsubay ve Sivil Memurların; Hv.K.K.lığı Yardımlaşma Derneğine geçmişte üye olup da
kendi isteği veya Yönetim Kurulu kararı ile ayrılanlardan bir sefere mahsus olmak üzere
tekrar üyeliğe davet edilmesi konusunun incelenmesi” teklifi yeni seçilen Yönetim Kurulu
tarafından incelenerek 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına getirilerek
oylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir
-2-
Yine gündemin 8’nci maddesi gereğince, Genel Kurul Üyelerince Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Yardımlaşma Derneği hakkında önerge vermek isteyen üyelerin önergelerini
divan başkanlığına getirmeleri istenmiş ve Divan Başkanlığına Genel Kurul üyeleri
tarafından verilecek önergelerin Genel Kurul Salonunda bulunan üye sayısının 1/10’ undan
az olmamak ve üyeler tarafından imzalı olarak verilebileceği hatırlatılmıştır.
1. Genel Kurula katılan dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Yardımlaşma Derneğine olan üyelik süresinin belli bir yılını (22-25 yıl) dolduran
üyelerin emekli olmuş gibi sistemden çıkabilme hakkının verilmesi konusu görüşülmüş olup,
teklifin yeni seçilen Yönetim Kurulu tarafından incelenerek konunun tekrar görüşülmek
üzere Temmuz 2012 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek
oylanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir
2. Genel Kurula katılan dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile, “Şu anda uygulanmakta
olan (Vefat, Emeklilik, Maluliyet ve Muhtaç Aile ödemelerinde) çarpan katsayısının (1.18)
yükseltilmesinin (1.25, 1.30 veya 1.35) değerlendirilmesi” konusu divan başkanı tarafından
Genel Kurul üyelerinin oyunu sunulmuş olup, 17 kabul oyuna karşılık 351 red oyu ile kabul
edilmemiştir.
3. Genel Kurula katılan dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile, “ Dernek üye aidatlarının
memur maaşına göre değil her yıl % 10 artırılması” konusu divan başkanı tarafından Genel
Kurul üyelerinin oyunu sunulmuş olup, 12 kabul oyuna karşılık 356 red oyu ile kabul
edilmemiştir.
4. Genel Kurula katılan dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile, “ Dernek taşınmazlarının
satılarak rezerve dahil edilmesi” konusu divan başkanı tarafından Genel Kurul üyelerinin oyunu
sunulmuş olup, 36 kabul oyuna karşılık 332 red oyu ile kabul edilmemiştir.
5. Genel Kurula katılan dernek üyeleri tarafından verilen önerge ile, “ 2013 yılı toplantısının
vekalet kullanılarak kullanılarak hafta sonunda yapılması” teklifi divan başkanı tarafından
Genel Kurul üyelerinin oyunu sunulmuş olup, 6 kabul oyuna karşılık 345 red oyu ile kabul
edilmemiştir.
Divan Başkanı Yalçın KAYA tarafından gündemin 9 ncu maddesi uyarınca, “2011 yılı
Tahmini Bütçesinin görüşülerek oylanmasına geçileceğini Genel Kurul üyelerine bildirerek
Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU’na söz verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU tarafından Genel Kurula arz edilen 2012
yılı Tahmini Bütçesi açıklandıktan sonra oylamaya geçilerek,
Divan Başkanı tarafından Genel Kurula soruldu. 2012 yılı Tahmini Bütçesini KABUL
EDENLER, KABUL ETMEYENLER. oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Divan başkanı tarafından Gündem Maddelerinin tamamlandığını
görüşülen tüm konular hakkında söz almak isteyen olup, olmadığını soruldu.
isteyen çıkmadığı görülünce gündemin 10 ncu maddesi uyarınca, Hava
Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2011 Yılı Olağan Genel Kurulunun
geçildiği genel kurul üyelerine açıklandı.
-3-
bildirilerek,
Söz almak
Kuvvetleri
kapanışına
Divan Başkanı Kaya YALÇIN’ın “Genel Kurulun değerli üyeleri Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Tüzüğünün 8 nci maddesi doğrultusunda Olağan Genel
Kurul Toplantısını tamamlamış bulunuyoruz. Dernek Tüzüğü gereği genel kurul
toplantılarının her yıl NİSAN ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. Bir dahaki Genel Kurul
Toplantısı, 2013 yılı NİSAN ayı içerisinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir tarihte
yapılacağını belirterek alınan kararların tüm üyelere hayırlı olmasını ve yeni seçilen Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan
üyelere başarı dileğinde bulunarak toplantıyı tamamlamıştır.
Muzaffer IŞIN
Divan Başkan Vekili
Süleyman DURAK
Divan Başkan Vekili
Kaya YALÇIN
Divan Başkanı
-4-

Benzer belgeler

PowerPoint Sunusu

PowerPoint Sunusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneğinin 2011 yılı Faaliyetlerini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Celal BAŞOĞLU tarafından; 1. Yapılan yardımlar ile ilgili f...

Detaylı

ACTL GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇ RAPORU LÜKSEMBURG

ACTL GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇ RAPORU LÜKSEMBURG Yine gündemin 8’nci maddesi gereğince, Genel Kurul Üyelerince Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yardımlaşma Derneği hakkında önerge vermek isteyen üyelerin önergelerini divan başkanlığına getirmeleri is...

Detaylı