Gıda Makineleri Yağlama Terimlerinin Açıklamaları

Transkript

Gıda Makineleri Yağlama Terimlerinin Açıklamaları
Teknik Konu
Gıda Makineleri Yağlamasında Kullanılan Terimlerin
Açıklaması
Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
FDA, ABD Hükümetinin bir organıdır ve diğer
faaliyetlerinin yanı sıra, gıda, kozmetik ve ilaç sektörleri
için şartları belirler; gıda sektöründe gıda makineleri
için kullanılmak üzere tasarlanmış yağları veya gıdalarla
temas olasılığı olan yağları da inceler. FDA’ya uygunluk
ve onaylar, söz konusu yağı piyasaya süren şirketin
kendi kendini sertifikasyonu ile elde edilir. FDA, gıda
katkı maddeleri olarak gıdalara eklenen maddeleri veya
gıdalarla temas eden maddeleri düzenler.
Gıda Katkı Maddeleri
Amaçlanan kullanımın doğrudan veya dolaylı olarak
herhangi bir gıdanın karakteristik özelliklerini olumsuz
etkileyecek bir bileşene dönüşmesine neden olan veya
neden olması beklenebilecek bir madde.
Doğrudan Katkı Maddesi
İşlevsel etki için gıdaya eklenen veya gıda işleme için
kullanılan madde (21 CFR Bölüm 172-173).
Dolaylı Katkı Maddesi
Gıda maddeleriyle temas eden kullanım yerlerinde
kullanılan ve gıda maddesine nüfuz edebilecek madde
(21 CFR Bölüm 175-178).
FDA CFR 178.3570
Yağların ‘gıda maddeleriyle kazara temas etmesine’
yönelik FDA gereksinimlerinin karşılanmasıyla ilgili
kendi kendine sertifikasyon sürecidir. Bu süreç gıda
maddeleri ile doğrudan temas eden yağlara değil
(ekmek yapımında kullanılan kalıptan çıkarma yağları
gibi); gıda maddelerinin içine ve üzerine sızma olasılığı
bulunan yağlara yöneliktir. Uygun olduğu belgelenen
ürünler, FDA 21 CFR (Federal Düzenle Kodları) veya
Genellikle Güvenli Kabul Edilen Bileşenlerin sıralandığı
‘GRAS listesinde’ tanımlanan maddelerden formüle
edilmelidir.
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dairesi (USDA)
USDA, FDA gereksinimlerine uygunluk açısından
incelenerek ‘kazara temasa uygun ürünler’ ve formüller
için resmi yetki veren ilk kuruluştur. Uygunluğun
gösterilmesi halinde, ilgili yağa (USDA) H1 kategorisi
verilirdi. Ancak 1998 yılında USDA yetki programı
bırakıldı ve ilgili firmanın tescilli olduğu durumlarda H1
onay işlemi NSF’ye devredildi. Dolayısıyla, bu devir
süreci 2000’lerin başında tamamlanmasıyla, geçerli H1
tescilleri NSF gözetimi altında yürürlüğe girdi.
Ulusal Hıfzısıhha Vakfı (NSF)
NSF, ABD bazlı, kamu sağlığı ve güvenliği için standart
geliştirme, ürün tescili, ürün sertifikaları ve risk yönetimi
hizmetleri sunan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum
kuruluşudur. Özel Maddeler ve Gıda Dışı Bileşenler
listesini (bu listeye yağlar da dahildir) oluşturmak ve
yönetmek için, kamu ve sektör ihtiyaçlarını tespit eder.
NSF, FDA ve daha önceki USDA incelemelerinin
gereksinimlerine göre gerçekleştirilen yağ tedarikçileri
verileri incelemesine dayanan H1 tescilli yağların
bir listesini çıkarır. Kullanılan maddenin FDA/GRAS
listelerine uygun olduğunu onayladıklarında, bu ürünleri
tescil eder ve web sitesinde Çevrimiçi “Beyaz Kitap”
altında kamuya açıklar.
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)
1960’larda NASA tarafından astronotları korumak için
geliştirilen HACCP, işleme, ambalajlama ve nakliye
süreçlerinde gıda güvenliği tehlikelerini tespit etmek,
değerlendirmek ve yönetmek için kullanılan ve gıda
üretiminin güvenli olmasını sağlamak için bunların kontrol
edilmesi veya önlenmesine yönelik yöntemlerin tespit
edilmesine yardımcı olan sistematik, bilimsel verilere
dayanan bir süreçtir. Gıda olmayan maddelerden
kaynaklanan kontaminasyon, bakteri kontrolü ve risk
tespiti de dahil olmak üzere gıda güvenliğinin birçok
yönünü tespit eder. HACCP; düzenleme kurumları,
müşteriler ve alıcılar için global olarak önemli bir araç
haline gelmiştir.
Tespit edilen risklerin önlenebilmesi veya en azından
minimum düzeye indirilmesi için, denetim ve analize bağlı
olarak, gerekli her türlü önleyici eylem belirlenmelidir.
Özetle HACCP,
• Gıdaya yönelik risklerin meydana gelebileceği noktaları
tespit eder
• Prosesteki potansiyel gıda kontaminasyonu risklerini
analiz eder
• Hangi noktaların kritik olabileceğini tespit eder
• Bu kritik noktaların etkili şekilde test edilmesi ve
izlenmesine yönelik işlemleri tanımlar ve gerçekleştirir
• Üretim sürecinde yapılan her değişiklikten sonra risk
analizini kontrol eder.
NSF H1 tescilli yağlar genellikle, süreç esnasında ve
tüketici ürünü teslim almadan önce gıda maddelerinin
yağlardan kaynaklanan arızi kontaminasyonunun bertaraf
edilemediği veya tamamen önlenemediği durumlarda
kullanılmalıdır.
Bir HACCP analizi gerçekleştirmeyen veya doğru şekilde
uygulamayan üreticiler, bazı gıda güvenliği yönetmelikleri
ve direktiflerini ihlal edebilir; bu da gıda güvenliği
denetimlerinin başarısız olmasına yol açabilir.
Koşer
Koşer gıdaları Musevi diyet kurallarına uygun olan
gıdalardır. Bu diyette sığır, koyun, kümes hayvanları ve
balık gibi belli hayvan türlerine izin verilirken, domuz
eti ve kabuklu deniz hayvanlarına izin verilmemektedir.
Mandıra ürünleri ve et içermeyen gıdalar Parve olarak
bilinir; çoğu içecekler, tüm meyveler ve basit işlenmemiş
sebzeler buna örnek verilebilir. Bir yağın Koşer’e
uygunluğu ve üretim değerlendirmesi, teknik ve dini
bir sertifika süreci ile formül ve üretim prosedürleri
üzerinden yapılır. Yağın formülü içerdiği temel maddelere
göre değerlendirilir ve Koşer olmayan maddelerden
kaynaklanan kontaminasyon riskini değerlendirmek için
üretim tesisi düzenli olarak denetlenir.
Helal
Helal, ‘izin verilen’ anlamına gelen Arapça bir terimdir.
İngilizcede de İslami kurallara göre izin verilen gıdaları
tanımlamak için kullanılır. Domuz eti ve domuz yağı,
kan ve sarhoş edici (alkol gibi) maddeleri içeren
çeşitli maddeler yasak kabul edilir. Bir yağın Helal
olup olmadığına yönelik değerlendirme, Koşer için
uygulanan sürece oldukça benzemektedir. Yağ veya
gres içeriğindeki maddeler, teknik açıdan incelenir ve
üretim tesisi, dahili kalite süreçleri ve potansiyel çapraz
kontaminasyon denetiminden geçer. Genellikle uygunluk
sertifikaları verilir.
ISO 22000
ISO 22000 standardı (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri)
HACCP prensiplerini, sistem yönetimini ve gıda tedarik
zincirindeki kuruluşlar arasında interaktif iletişimi içerir.
ISO 22000 son gıda maddesinin insanların tüketimi
açısından güvenli olduğundan emin olmak için, tedarik
zincirindeki her bir kuruluş için gıda güvenliği yönetimine
yönelik gereksinimleri belirler.
İyi Üretim Uygulaması (GMP)
Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Kanununun verdiği
yetkiye dayanarak FDA tarafından uygulanan İyi
Üretim Uygulaması(GMP), ilaç, kan ve tıbbi cihazların
üreticilerinin kontaminasyon veya karışma vakalarını
en aza indirmek için üretimde bir kalite yaklaşımı
sergilemelerini gerektirir.
Bu belge, sektörde kullanılan tüm terimleri içerecek
şekilde hazırlanmamıştır. Daha fazla bilgi almak için
lütfen bu belgede belirtilen kaynaklara başvurun.
www.fda.gov
www.nsf.org
www.usda.gov
www.mobilindustrial.com
© 2009 Exxon Mobil Corporation
Mobil logosu ve Pegasus tasarımı Exxon Mobil Corporation’ın veya bağlı kuruluşlarından birinin ticari markalarıdır.
Bu belgede “Mobil” terimi sadece okuma kolaylığı sağlamak için kullanılmıştır ve bu terimle Exxon Mobil Corporation ya da bağlı kuruluşlarından biri kast edilebilir.
Bu materyaldeki hiçbir ifade, yerel kişilerin şirket ayrılığını geçersiz kılmak amacında değildir.
04.09.TEC.GLOS.TR.XTR
NSF H1 Tescilli Yağlar
NSF H1 yağları, sızıntılar, dökülmeler ve ekipman
arızalarına bağlı olarak gıda maddeleri ile kazara temas
etme olasılığı bulunduğu için pratikte potansiyel ‘dolaylı
gıda katkı maddeleridir’.