iHRACAT AiLESiNiN BÜYÜK BULUŞMASI

Transkript

iHRACAT AiLESiNiN BÜYÜK BULUŞMASI
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI
1 Temmuz 2016 / Sayı: 137
Uyum içinde
çalışmaya devam
iHRACAT AiLESiNiN
BÜYÜK BULUŞMASI
Hayatta kalmamız için ihtiyaç duyduğumuz tüm şeyler uzayın havasız, soğuk boşluğundan
bizleri ayıran ince bir atmosfer tabakası altında adına Dünya dediğimiz bu mavi noktada
bulunmakta. Dünya bizim evimiz ve biz Dünya’nın her noktasına kolayca, güvenilir bir şekilde ve
hızlıca ulaşabilmeniz için varız.
Gata Havayolları ve Taşımacılık A.Ş.
İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ
IWTC, A3 BLOK, 13 KAT No: 407 Atatürk Cad.
Yeşilköy / Bakırköy / İSTANBUL
T: + 90 212 465 81 88 pbx - + 90 212 465 85 95
F: + 90 212 465 81 89
BAŞKANDAN
\×O×|QP]GHNL
G|QHPH×˂×NWXWDFDN
T
MEHMET BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı
åKUDFDWÖPÖ]KHUQHNDGDU
LOND\GDGHæHUED]ÖQGD
JHULOHPH\DãDPÖãROVD
GDPLNWDUED]ÖQGD\]GH
DUWÖãND\GHWWL(PWLD
IL\DWODUÖQGDNLGãã
VHEHEL\OHJHULOH\HQLKUDFDW
IL\DWODUÖPÖ]ÖQ|QP]GHNL
G|QHPGHDUWÖãDJHoPHVL\OH
ELUOLNWHLKUDFDWÖPÖ]KHP
PLNWDURODUDNKHPGHGHæHU
RODUDNDUWÖãWUHQGLQLWHNUDU
\DNDOD\DFDN
ürkiye ekonomisi güçlü
B~Y~MEBIRåEKILDEB~Y~MEYE
DEVAMEDIYOR(AZIRANAYÆNDA
AlÆKLANANILKlEYREK
B~Y~MEPERFORMANSÆNAGyRE~LKEMIZ
Y~ZDEORANÆNDAB~Y~MEKAYDETTI
4~RKIYE¯NINGySTERDIãIBUPERFORMANS
ILEBIRLIKTEULUSLARARASÆKURULUåLARDA
4~RKIYE¯YEILIåKINB~Y~METAHMINLERINI
YUKARÆYyNL~REVIZEETMEYEDEVAM
EDIYOR3ONOLARAK/%#$$~NYA
%KONOMIK'yR~N~M2APORU¯NDA
~LKEMIZINYÆLÆB~Y~MEBEKLENTISINI
Y~ZDE¯TENY~ZDE¯AY~KSELTTI
/%#$RAPORUNDA4~RKIYE¯DEYAPÆSAL
REFORMLARÆNILERLEMESIHALINDEJEOPOLITIK
KOåULLARÆNYUMUåAMASÆYLABIRLIKTE
B~Y~MENINARTABILECEãINDENSyZETTI
"IZDE4ë-OLARAKYAPÆSALREFORMLARÆN
yNEMINISÆKLÆKLADILEGETIRIYORUZ9APÆSAL
REFORMLARARACÆLÆãÆYLAIHRACATÆMÆZÆKALÆCÆ
VES~REKLIARTÆåTRENDINESOKMAMÆZVE
BUSAYEDENETIHRACATÆNB~Y~MEYE
S~REKLIPOZITIFKATKÆVEREREKB~Y~MEMIZI
DAHASAãLÆKLÆBIRYAPÆYAKAVUåTURMAMÆZ
GEREKIYORëHRACATÆMÆZABAKACAK
OLURSAKMAYÆSAYÆNDAIHRACATTAYAåANAN
HAREKETLENMEBIZLERIlIN~MITVERICI
OLDUëHRACATÆMÆZHERNEKADARILK
AYDADEãERBAZÆNDAGERILEMEYAåAMÆå
OLSADAMIKTARBAZÆNDAY~ZDEARTÆå
KAYDETTI%MTIAFIYATLARÆNDAKID~å~å
SEBEBIYLEGERILEYENIHRACATFIYATLARÆMÆZÆN
yN~M~ZDEKIDyNEMDEARTÆåAGElMESIYLE
BIRLIKTEIHRACATÆMÆZHEMMIKTAROLARAK
HEMDEDEãEROLARAKARTÆåTRENDINI
TEKRARYAKALAYACAKTÆR4~RKIYEBUYOLDA
EMINADÆMLARLAILERLERKENBIZDE4ë-
OLARAKIHRACATTAKALÆCÆVES~RD~R~LEBILIR
ARTÆåSAãLAMAKIlINlALÆåMALARÆMÆZA
DEVAMEDIYORUZ(AZIRAN¯DA3AYÆN
#UMHURBAåKANÆMÆZÆNTEåRIFIYLE
4ë-/LAãAN'ENEL+URUL¯UMUZU
GERlEKLEåTIREREK(~K~METIMIZDEN
BEKLEDIãIMIZMADDELIKTALEPLERIMIZI
VE¬%KONOMI9OL(ARITASÆ­lALÆåMAMÆZÆ
SUNDUK!YRÆCAILKIHRACATlÆMÆZÆ
VESEKTyR~NDELIDERIHRACATlÆMÆZÆ
yD~LLENDIRDIK"UNUNLABIRLIKTE
(~K~METIMIZEIHRACATlÆLARÆMÆZÆNVE
IHRACATlÆBIRLIKLERIMIZINSORUNLARÆNÆ
ANLATAN¬ëHRACATlÆ3EKTyRLERIN'~NCEL
3ORUNLARÆVEayZ~MdNERILERI­
KITABÆMÆZÆILETTIK9INEBUAYDAHAyNCE
'AZIANTEP¯TED~ZENLEDIãIMIZëL
eLKE(EDEF0AZARLARSEMINERLERDIZISININ
IKINCISINI!DANA¯DAGERlEKLEåTIRDIK"U
KAPSAMDA!DANAILE3UUDI!RABISTAN¯Æ
EåLEåTIREREKIHRACATlÆLARÆMÆZAYOL
GySTERMElALÆåMALARÆNADEVAMETTIK
ëHRACATlÆ%ãILIM!NKETI¯MIZIN¬
aEYREK'ERlEKLEåMEVEaEYREK
"EKLENTI­SONUlLARÆNÆAlÆKLADÆK"U
KAPSAMDAILKIHRACATlÆFIRMAYA
YyNELTTIãIMIZSORULARNETICESINDE
ELDEETTIãIMIZVERILEREGyREIHRACATlÆ
FIRMALARÆMÆZÆN~lTEBIRINDENFAZLASÆNÆN
YENIPAZARLARAGIRMESIBIZLERIOLDUKlA
MUTLUETTI!YRÆCA$Æå%KONOMIK
ëLIåKILER+URULU$%ë+
VE+0-'ILE
ORTAKLAåAHAZÆRLADÆãÆMÆZ¬!MBARGO
3ONRASÆëRAN%KONOMIKVE4ICARI%TKI
!NALIZI­RAPORUNUNBASÆNLANSMANÆNÆ
DAGERlEKLEåTIRDIK2APORDAëRAN¯DAKI
IåYAPMAORTAMÆSEKTyRELFÆRSATLARVE
TEHDITLERILEIHRACATlÆLARAVEYATÆRÆMCÆLARA
YyNELIKTAVSIYELERYERALÆYOR
"IZLERIHRACATlÆLARÆMÆZDANALDÆãÆMÆZ
G~lILEY~KSEKKATMADEãERLIIHRACATÆN
ANABILEåENIOLANINOVASYON!Rí
'ETASARÆMVEMARKALAåMA~ZERINE
FAALIYETLERY~R~TMEYEDEVAMEDECEãIZ
eLKEMIZINB~Y~KHEDEFLERIVAR"U
YOLDAELBETTEZORLUKLARLAKARåÆLAåACAãÆZ
!NCAKBIZYÆLÆNÆNyN~M~ZDEKI
DyNEMLEREÆåÆKTUTACAKBIRTECR~BE
YÆLÆOLDUãUNAINANÆYORUZ!ZMIMIZIN
VElALÆåMALARÆMÆZÆNDAKATKÆLARÆYLA
HEDEFLERIMIZIYAKALAYACAãÆMÆZA
INANÆYORUZ
İÇİNDEKİLER
22
İNOVASYON
SAHiBi:
TİM adına Genel Sekreter
Dr. Halil Bader Arslan
BULUŞMA
İhracat dünyasının büyük buluşması
TİM 23. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
KÜNYE
TİM inovasyon
için şirketlere
yol gösterecek
60
YAYIN KURULU:
Mustafa Çıkrıkçıoğlu
Tahsin Öztiryaki
Süleyman Kocasert
Bülent Aymen
Şahin Oktay
Okan İnce
YÖNETİM YERİ:
Sanayi Caddesi Dış Ticaret
Kompleksi Yenibosna-İstanbul
T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13
www.tim.org.tr
YAYIN TÜRÜ:
Süreli yerel dergi
AHENK
YAPIM:
31
Uyum
içinde
çalışmaya devam
TİM Heyeti, Başbakan Binali
Yıldırım’a bir çalışma ziyareti
gerçekleştirdi ve 65. Hükümet
dönemine duyduğu güven ve
inancı dile getirdi.
Girişimciye destek
TİM-TEB evlerinde
DOĞU-BATI
YAYIN DİREKTÖRÜ:
Erkan Ersöz
[email protected]
İhracatta hedef
pazar Afrika
36
Kârlılık beklentisi
yükseliyor
SİNERJİ
İran pazarına
yakın markaj
Ambargolardan kurtulan
İran’a Türk yatırımcıların
ilgisi artıyor.
Sayıları beşe ulaşan TİM-TEB
Girişim Evleri bugüne kadar
belirtilen program kapsamında
440 firmaya destek verdi.
Girişimciler iş fikirlerinin hayata
geçirilmesi için destek alıyor.
78
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge
ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin
geliştirilmesi için Uganda, Kenya
ve Somali’yi kapsayan Afrika
ziyaretine 115 işadamı ile gitti.
DÜNYA
BÜYÜME 50
Eğilim anketine göre İran;
ihracatçılar için ikinci hedef
ülke konumuna geldi.
46
EDİTÖRLER:
Elif Ceren Çıngı
[email protected]
Tolga Çatal
[email protected]
Tuğba Uprak
[email protected]
Bülent Onur Şahin
[email protected]
GRAFİK TASARIM:
Elif Gülaydın
[email protected]
FOTOĞRAF:
Fatih Yalçın
[email protected]
REKLAM DİREKTÖRÜ:
Özgür Seyhan
[email protected]
ADRES:
Küçük Mucizeler Yayıncılık
ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.
Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi
A Blok No: 31 K: 6 D: 63
Şişli-İstanbul
T: (212) 211 68 53
F: (212) 211 56 54
BASKI VE CİLT:
Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş.
Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak
No:34 Esenyurt-İstanbul
Timreport, TİM üyelerine ücretsiz
olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı
izne bağlıdır.
Piyasada cihaz çok
Cihaz Danışmanı tek
Siz de yarinahazirim.com’a girin, işinizin ihtiyacı
olan cihazları, Vodafone Yarına Hazırlayan
Cihaz Danışmanı söylesin.
yarinahazirim.com
Vodafone
İşOrtağım
Yarına Hazırlayan Cihaz Danışmanı, işletmenizin akıllı cihaz ihtiyaçlarını belirleyen web ve mobil tabanlı uygulamadır.
Yararlanmak için hizmette kullanılacak bilgilerin Vodafone çözüm ortağıyla paylaşılmasına izin verilmelidir. Bilgi: vodafone.com.tr
BÜYÜME / MAKALE
%L]9DU×]
E
DR. HALİL BADER ARSLAN
TİM Genel Sekreteri
7å0YHåKUDFDWoÖ%LUOLNOHUL
RODUDNEHNOHQWLYH
|QHULOHULPL]VDGHFHLKUDFDW
|]HOLQGHGHæLO*oO
7UNL\HHNRQRPLVLLoLQWDãÖQ
DOWÖQGDHOLPL]YDU'DKD
JoOE\PHGDKDID]OD
LVWLKGDPGDKDID]OD\DWÖUÖP
LoLQEL]YDUÖ]
konomimiz son 26 çeyrek
boyunca yüzde 5.1
ortalama ile büyüdü. Bu
YÆLÆNILKlEYREãINDEKI¯LIK
B~Y~MERAKAMÆILED~NYADAENHÆZLÆ
B~Y~YEN¯INCI~LKEOLDUK"UIåIN
IYITARAFÆ!NCAKYATÆRÆMLARÆNZAYÆF
IHRACATKATKÆSÆNÆNNEGATIFOLDUãUBU
B~Y~ME4ë-OLARAKSAVUNDUãUMUZ
KALITELIVES~RD~R~LEBILIRB~Y~ME
KALÆBÆNAUYMUYOR(AZIRANBAåÆNDA
3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZÆN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRDIãIMIZ'ENEL
+URULUMUZDAARZETTIãIMIZGIBINET
IHRACATKATKÆSÆNÆNS~REKLIYANIHER
lEYREKTEPOZITIFOLDUãUBIRB~Y~ME
S~RECIVEUYGUNPOLITIKALARBEKLIYORUZ
#UMHURBAåKANÆMÆZÆNNÆNKALAN
ALTÆAYÆNÆSONRASÆNDAATAKYAPMAK
IlINIYIBIRHAZÆRLÆKDyNEMIOLARAK
KULLANMAMÆZGEREKIYORIFADESI
4~RKIYE¯NINTUTKULUIHRACATlÆLARÆNÆ
HEYECANLANDÆRDÆa~NK~BIZT~KETEREK
DEãIL~RETEREKB~Y~YENYATÆRÆM
VE~RETIMIZORLAåTÆRMAYANDyVIZ
KURUNUENFLASYONLAM~CADELEARACÆ
OLARAKGyRMEYENBIRPOLITIKAKARMASÆ
ISTIYORUZ0EKIDAHAG~lL~BIRB~Y~ME
IlINNELERYAPMAMÆZGEREKIYOR
ëLKOLARAKYATÆRÆMORTAMÆNÆN
IYILEåTIRILMESIGEREKLI¬9ATÆRÆMORTAMÆ­
OLDUKlAGENIåBIRKAVRAM"IZ
FAIZLERIDEDIãERFINANSMANMALIYET
VEKAYNAKLARÆNÆDABUNUNIlINDE
GyR~YORUZ9ATÆRÆMORTAMÆDEYINCE
UYGUNMALIYETLIARAZITEMININIVE
YATÆRÆMTEåVIKSISTEMINIDEANLÆYORUZ
9ENINESILGIRIåIMCILERYETIåTIRMEKVE
VERGIKANUNLARÆNDAKID~ZENLEMELERI
DEIåINBIRPARlASÆOLARAKKAVRÆYORUZ
!MAHEPSINIKAPSARåEKILDEFIRMAVE
åAHÆSLARDA¬YATÆRÆMYAPMAISTEãININ­
YENIDENCANLANMASÆNÆISTIYORUZ
"IZ4ë-OLARAKíDyNEMI
IlIN9ATÆRÆM/RTAMÆNÆëYILEåTIRME
+OORDINASYON+URULU¯NA9/ë++
yNERILERIMIZIBIRKAlAYyNCE
ILETTIK9ENIH~K~METIMIZDEBU
yNERILENHAYATAGElIRILMESIIlINBIR
KARARLÆLÆKGyR~YORUZ"AåKANÆMÆZ
-EHMET"~Y~KEKåI'ENEL+URUL
KONUåMASÆNDADILEGETIRDI"IZ
EKONOMININ4~RKIYE¯NINANAG~NDEM
MADDELERINDENBIRIOLMASÆNÆ
BAåARÆLARÆMÆZÆNGAZETEMANåETLERINDE
YERALMASÆNÆYAPÆSALDEãIåIKLIKLERINTEK
BIRSESOLARAKDILEGELMESINIISTIYORUZ
"AåBAKAN9ARDÆMCÆMÆZ.URETTIN
#ANIKLITARAFÆNDAN(AZIRAN¯DA
AlÆKLANANYATÆRÆMREFORMPAKETINI
OLDUKlAyNEMLIGyR~YORUZ0AKETTE
•9ABANCÆLARÆNlALÆåMASÆNAYyNELIK
UYGULAMALARÆNKOLAYLAåTÆRÆLMASÆ
•ëLERITEKNOLOJIåIRKETLERININALÆMÆNDA
DAMGAVERGISIVEHARlMUAFIYETI
GETIRILMESI
•!Rí'EFAALIYETLERININTEåVIK
POTANSIYELININARTÆRÆLMASÆ
• .ITELIKLIYABANCÆlALÆåANLARAyZEL
TURKUAZKARTSAãLANMASÆGIBIBAZÆ
yNERILERIMIZINYERALDÆãÆNÆGyRMEK
bizleri oldukça memnun etti.
ëHRACATTABIRMAKASDEãIåIKLIãINE
IHTIYACÆMÆZVAR"UNUNBIRAYAãÆNDAN
DEVLETBIRAYAãÆNDANIHRACATlÆ
SORUMLU"EKLENTIMIZIHRACAT
DESTEKSISTEMATIãININDEãIåMESI
aOKyNEMSEDIãIMIZDESTEKPAKETI
yNERILERIMIZIDyRTAYyNCEILETMIåTIK
'ElENDyNEMBAåLAYANlALÆåMALARÆN
(~K~METIMIZDyNEMINDEENKÆSA
S~REDESONUlLANMASÆNÆUMUYORUZ
4ë-VE"IRLIKLEROLARAKBEKLENTIVE
yNERILERIMIZSADECEIHRACATyZELINDE
DEãIL'~lL~4~RKIYEEKONOMISIIlIN
TAåÆNALTÆNDAELIMIZVAR$AHAG~lL~
B~Y~MEDAHAFAZLAISTIHDAMDAHA
FAZLAYATÆRÆMIlINBIZVARÆZ
$23$3ŗ*©&¼1½-3½+½
3./+ ,©©.#
*.-%.1+4©.# + 1(
©23 -# 13©.#
©24(3$©.#
.1& -ŗ9 28.-+ 1
3./+ -3(+ 1
#½Ņ½--ŗƂ -*(- ©&$"$2ŗ
".%%$$©!1$ *
2 %$©!.7
6ŗ%ŗ
.3./ 1*
² 8©5$©* '5$©ŗ*1 ,(
9$-&ŗ-© ²(*©* '5 +3(©!½%$2ŗ
/ ,4** +$©©*,
.3.& 1©©*,
' 5
+ -(©©*,
%.14,©² ,+(*©©©*,
Tel: 0258 213 18 18 Faks: 0258 213 00 66
E-mail: [email protected]
Cumhuriyet Mah. Fevzi Çakmak Bulv. No:205 Denizli
Facebook: /granditimathotel
DÜNYA / RAPOR
7gZm^iÉ^cVgYécYVccZdaVXV`4
ùc\^aiZgZYZ\Zi^ö^b^oVnnVeéaVcgZ[ZgVcYjbYV((b^andchZbZc^c&,b^andcj67ÉYZc
VngéabVnŽc“cYZdn`jaaVcYé#ùc\^aiZgZ7VøWV`Vcé9Vk^Y8VbZgdc!gZ[ZgVcYjbhdcgVhé!
ÆKZg^aZc`VgVgiVoZW^ga^YZga^öZ^]i^nVYjnjndg#67ÉYZcVngéabVh“gZX^c^nZc^W^gWVøWV`Vc
n“g“ibZa^ÇYZY^kZZ`^bVnécYV`^eVgi^`dc\gZh^cYZ\ŽgZk^WégV`VXVöécéVé`aVYé#7gZm^i
iVgV[iVgaVgécécoV[ZgdaVgV`\ŽgY“ö“gZ[ZgVcYjbhdcjXjcjcVgYécYVcbj]iZbZaW^gVngéabV
`VgVgécécA^oWdc6ciaVøbVhéÉcéc*%ÉcX^bVYYZh^cZWVöaédaVgV`[email protected]^ÉcZW^aY^g^abZh^
\ZgZ`^ndg#HdcgV`^h“gZiZ67^aZAdcYgVnŽcZi^b^!\Žg“øbZaZgn“g“iZXZ`kZ^`^néa^Zg^h^cYZ
^hZ67VcaVøbVaVgéùc\^aiZgZ^^cWVöaVnéXéaéöécén^i^gZXZ`#ùc\^aiZgZÉc^cVngéaéöé]Va^cYZ
deh^ndcaVgYVcW^g^kZZché`Y^aZ\Zi^g^aZc^ùc\^aiZgZÉc^cùoaVcYVkZCdgkZÉ^cYZnZgVaYéöé
6kgjeV:`dcdb^`6aVcéÉcVYV]^adabVhé#ùc\^aiZgZÉc^c67ÉYZcé`éø`VgVgécéc!6kgjeV“a`ZaZg^
VgVhécYVYdb^cdZi`^h^nVebV^]i^bVa^YZWjajcjndg#@VgVgéc
ŽoZaa^`aZ;gVchVÉYVkZ=daaVcYVÉYV!WZcoZgW^g67
gZ[ZgVcYjbjcjiZi^`aZnZW^aZXZö^W^aY^g^a^ndg#
8
ùgVceZigda“Y“cnVhV]cZh^cYZ
6bWVg\dcjc`VaYégéabVhécécVgYécYVcùgVcÉéc
eZigdahZk`^nViéVgibVnVWVøaVYé#=VbeZigda
kZ`dcYZchVi“g“caZg^c]Vo^gVchZk`^nViaVgé
W^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ&%%W^ckVg^aVgiVgV`
\“cYZ'#(&b^andckVg^aZn“`hZaY^#
ùgVcéceZigda^]gVXVié679:cZg_^:c[dgbVh"
ndc6_VchékZg^aZg^cZ\ŽgZ\ZZcnéaVncé
YŽcZb^cYZ`^hZk^nZc^c^`^`ViécéVøVg`Zc!
nVeiégébaVgécjn\jaVcbVnVWVøaVYéöédXV`
'%&'YZcWjnVcVZcn“`hZ`Y“oZnZjaVøié#
IV]gVcéceZigdahViéøaVgé!c“`aZZgegd\gVbéc"
YVcYdaVnéjn\jaVcVcnVeiégébaVgéc`VaYégéa"
bVhécYVcW^gVnŽcXZ!nVc^VgVaé`VnécYVc
WjnVcVcZgZYZnhZ^`^`ViécVé`Vg`Zc!
hViéøaVgYV`^Wjn“`hZa^ø^chdcYŽcZbaZgYZ
Y^öZg“a`ZaZgYZnVøVcVc“gZi^b`Zh^ci^aZg^c^
iZaV[^Zii^ö^iV]b^cZY^a^ndg#
ùgVc!dXV`VnécYVnVeiégébaVgéc`VaYégéabV"
hécécVgYécYVceVoVgeVnécéjobVcaVgéc
iV]b^caZg^cYZcYV]V]éoaé\Zg^`VoVcéndg#
7jideVgaVcbVnV\Z^X^hZk`^nVih^\dgiV
VcaVøbVaVgénVgYébXédajndg#
6kgjeVnV^]gVXViécbVnéhiV\“cYZ*(%W^c
kVg^aYZc]Vo^gVcYV\“ca“`*-%W^ckVg^aZ
n“`hZaY^ö^kZWjcjcnVeiégébYŽcZb^cYZ`^
hZk^nZc^cnV`aVøé`Vaié`ViédaYjöjWZa^gi^a^ndg#
JajhaVgVgVhé:cZg_^@jgjbjcV\ŽgZùgVc!
'%&'néaécécdgiVhécYVjn\jaVcbVnVWVøaV"
cVcnVeiégébaVgŽcXZh^cYZ\“cYZ'#'b^andc
kVg^aeZigda^]gVXViénVeVg`Zc!Wjcjc\“ca“`
+%%W^ckVg^a^6kgjeVnV\^Y^ndgYj#
=^cY^hiVcn“oYZ,!.W“n“Y“
=^cY^hiVcZ`dcdb^h^'%&+néaécéc^a`ZngZö^cYZ
\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ,!.
W“n“bZ\ŽhiZgY^#yoZakZ`Vbji“`Zi^b^c^c
\“X“naZ'%&*néaécécYŽgY“cX“ZngZö^cYZn“oYZ
,!'daVc\Vng^hV[^njgi^^]VhéaVYV`^<HN=
W“n“bZ!'%&+ÉcécW^g^cX^ZngZö^cYZ^kbZ`V"
oVcVgV`néaaé`n“oYZ,!.hZk^nZh^cYZ\ZgZ`aZøi^#
7jcVgVöbZc^]gVXViYV]V[VoaVYVgVaYékZ
nViégébaVgYV`^W“n“bZYZWdojabV`VnYZY^aY^#
zgZi^bhŽo`dcjhjdaYjöjcYV[VVa^nZiaZgYZ`^
\“a“W“n“bZideiVckZeZgV`ZcYZhViéøaVgéc
nVcéhégV“gZi^bkZ[^cVchVahZ`iŽgaZgiVgV[écYVc
YZhiZ`aZcY^#BVYZcX^a^`hZ`iŽg“cYZ`^W“n“bZ
^kbZ`VoVcég`Zc!iVgébhZ`iŽg“YVgVabVYVc
`jgijaVgV`^n^aZøbZ`VnYZii^#ùaZg^nZWV`éaYéöécYV
Y“ø“`ZcÓVhndckZdajbajbVVøW“n“bZh^c^
nVchéiVXV`øZ`^aYZŽoZai“`Zi^b^cW“n“bZc^c
^i^X^\“X“dabVnVYZkVbZYZXZö^kZ]“`“bZi
]VgXVbVaVgécéc\ZcZadaVgV`YZhiZ`aZn^X^daVXVöé
\Žg“a“ndg#:cY^øZnVgViVc`dcj!nViégébaVgYV`^
nVkVøW“n“bZ#
;ZY[V^o^YZö^øi^gbZY^
679BZg`Zo7Vc`Vhé;ZY!eda^i^`V[V^o^c^
n“oYZ%#'*"%#*%VgVaéöécYVhVW^iWégV`ié#
'%&+YV[V^oVgiégébéWZ`aZnZc;ZY“nZaZg^
`VgVgédnW^ga^ö^^aZVaég`Zc!;ZY^c`VgVg
bZic^cYZ!Z`dcdb^`V`i^k^iZYZ`^W“n“bZYZ
ideVgaVcbV\Žg“aY“ö“kZ^øh^oa^`dgVcécéc
Y“øi“ö“VcXV`^hi^]YVbVgiéøaVgécécVoVaYéöé
WZa^gi^aY^#;ZY!e^nVhVWVoaéZc[aVhndcŽa“baZ"
g^c^cY“øi“ö“c“YZkjg\jaVYéöéVé`aVbVhéc"
YV!'%&+kZ'%&,^^cW“n“bZWZ`aZci^aZg^c^
YZ]V[^[øZ`^aYZY“ø“gY“#7jcV\ŽgZ!679c^c
'%&+kZ'%&,néaéW“n“bZWZ`aZci^aZg^n“oYZ
'daVgV`\“cXZaaZcb^ødaYj#9^öZgnVcYVc!
'%&+néaé^øh^oa^`dgVcéWZ`aZci^h^n“oYZ)#,0
'%&,néaé^øh^oa^`dgVcéWZ`aZci^h^n“oYZ)#+
daVgV`gZk^oZZY^aY^#;ZY^c'%&-néaé^øh^oa^`
dgVcéWZ`aZci^h^^hZn“oYZ)#+daYj#7jZg"
ZkZYZ;ZYnZi`^a^aZg^c^c'%&+^^cdgiVaVbV
[V^odgVcéWZ`aZci^h^n“oYZ%#-!'%&,^^c
dgiVaVbV[V^odgVcéWZ`aZci^h^^hZn“oYZ&#+!
'%&-^^cdgiVaVbV[V^oWZ`aZci^h^YZn“oYZ
'#(daVgV``VbjdnjcVYjnjgjaYj#
9
DÜNYA / RAPOR
:ceV]VaéøZ]^g=dc\@dc\
9VcéøbVcaé`ø^g`Zi^BZgXZgÉécnVnébaVYéöénéaaé`È'%&+NVøVbBVa^nZiaZg^HégVaVbVaVgéÉcV\ŽgZY“cnVcécZceV]VaéøZ]g^=dc\@dc\#'%.“a`ZYZ
nVeéaVcVgVøiégbVnV\ŽgZ!eV]VaéøZ]^gaZga^hiZh^cYZ=dc\@dc\ÉjAjVcYV!O“g^]kZH^c\VejgiV`^eZYZg`Zc!ùhiVcWjaa^hiZYZ&%&#hégVYVnZgVaYé#
=ZgøZ]^gYZ`dcji!jaVøéb!n^nZXZ`!\^n^b!ZkZønVhékZZöaZcXZYV]^adabV`“oZgZ'%%YZc[VoaV`VaZb^c`VgøéaVøiégbVaébVa^nZiaZg^c^cŽa“aY“"
ö“VgVøiégbVhdcjaVgécV\ŽgZ!'%&+néaécécZceV]VaéøZ]g^=dc\@dc\!nVøVbbVa^nZi^ZcY“ø“`nZg^^hZCVb^WnVcécL^cY]dZ``Zci^daYj#
10
9gV\]^ÉYZcÈ`VaéXéZ`dcdb^`
]VhVgÉjnVgéhé
>B;/679ÉYZnd`hjaaj`Vgiéndg
JajhaVgVgVhéEVgV;dcj>B;679Z`dcdb^"
h^c^cVøégéYZöZga^YdaVgVgVöbZcW“i“c“naZ
^n^YjgjbYVdaYjöjcjWZa^gi^g`Zc[VoaVhVnéYV
6bZg^`VaéÉcéc^ø\“X“c“cYéøécYV`VaYéöénV
YVnd`hjaaj`^^cYZnVøVYéöé`dcjhjcYV
jnVgéYVWjajcYj#@jgjb!679Éc^cZ`dcdb^`
eda^i^`VaVgénaV^a\^a^YZöZgaZcY^gbZh^c^chdcj
WŽa“b“cYZZc[aVhndcjcnVkVønVkVø679
BZg`Zo7Vc`VhéÉcécn“oYZ'Éa^`]ZYZ[^cZ
Ydögjn“`hZaY^ö^c^WZa^gi^g`Zc!YdaVgéc\Zc^ø
W^g`“gZhZaeVgVW^g^baZg^nZaeVoZh^`Vgøéhéc"
YVgZZaZ[Z`i^[YŽk^o`jgaVgéWVoécYVn“oYZ
&%"'%VøégéYZöZg^daYjöjcjhVkjcYj#>B;!
679Éc^cW“n“bZh^c^cŽc“cYZ`^YŽgihigViZ_^`
Zc\Za^^hZnVøaVcVcc“[jhkZ^ø\“X“cZ
`ViéaébYV`^\Zg^aZbZ0\Zg^aZnZckZg^ba^a^`0
\Za^gVgiéøéZcoZc\^c6bZg^`VaéaVgVgVhécYV
ndöjcaVøég`ZcideajbYV`jijeaVøbVcéc
VgibVhé0nd`hjac“[jhjcdgVcécéc\^YZgZ`
n“`hZabZh^daVgV`hégVaVYé#
>B;!679c“[jhhVnébékZg^aZg^cZ\ŽgZ),
b^andc^chVcécnVYVc“[jhjcn“oYZ&*É^c^c
]VaVnd`hjaaj`hécégécécVaiécYVnVøVYéöécV
Y^``ViZ`i^#
D:89/679kZv^cY^W^\ŽgY“!é`éøWVøaéndg
6kgjeVBZg`Zo7Vc`Vhé:877Vø`VcéBVg^d
9gV\]^!6kgjeVÉcécoVné[kZg^ba^a^`kZY“ø“`
W“n“bZnZWVöaéZ`dcdb^`]VhVgVbVgjo`VabV
g^h`^naZ`Vgøé`VgøénVdaYjöjcjWZa^giZgZ`eVgV
eda^i^`VhécéciZ`WVøécVWŽa\Zc^cZ`dcdb^`
hdgjcaVgécéc“hiZh^cYZc\ZaZbZnZXZö^c^
kjg\jaVYé#:c[aVhndcjc!`Vgøé`VgøénV`VaécVc
ød`aVgécYdöVhé\ŽoŽc“cZVaécYéöécYV
`VécéaVW^aZXZ`daVcYVcYV]VjojcW^gh“gZ
]ZYZ[iZcjoV``VabVhécV^o^ckZgZbZnZXZ`aZg^c^
WZa^giZc9gV\]^!Æ7j!dgiVaVbVcécVaiéYVW“n“bZ
`VaéXé]VhVgVndaVbVYVcŽcXZ“gZi^b^cediVc"
h^nZahZk^nZnZ\Zg^YŽcY“g“abZh^^^cZaYZc\ZaZc
]ZgVWVcéc\ŽhiZg^abZh^\ZgZ`i^ö^VcaVbécV
\Za^ndg!ÇYZY^#NVeéhVagZ[dgbjcZgiZaZcbZh^
`dcjhjcYVVcaVøéaVW^a^gW^gd`cZYZcdahVYV
nZiZga^b^`iVgYVbV`jaZ`dcdb^`\ZgZ`Znd`#
:giZaZbZc^cbVa^nZi^`Za^bZc^ciVbVcaVbénaV
d`n“`hZ`!ÇY^nZ`dcjøij#
ù`i^hVY^ùøW^ga^ö^[email protected]`écbVyg\“i“Éc“cD:89
ŽcX“\ŽhiZg\Zh^!Y“cnVcéc^`^W“n“`Z`dcdb^h^
679kZv^cÉYZ`^hé`éciéaéYŽcZb^chdcVZgb^ø
daVW^aZXZö^cZ^a^ø`^c^øVgZiaZg^cdgiVnVé`iéöécé
\ŽhiZgY^#D:89Éc^c679^^cŽcX“\ŽhiZg\Zh^
8A>c^hVcYV!IZbbjo'%&)ÉiZcWZg^^a`Vgiéø
daVgV`bVgiiV`^.-#.(hZk^nZh^cYZc.-#.*
hZk^nZh^cZn“`hZaY^#:`dcdb^`V`i^k^iZYZ`^
`égéabVcd`iVaVgécYVZg`Zch^cnVaaZgkZgbZh^
WZ`aZcZc\ŽhiZg\Zn^cZYZ&%%ejVcaé`jojc
kVYZdgiVaVbVhécécVaiécYV`VaYé#
C^hVcVnécYV!bVgiiV`^.-#(-ÉYZc.-#)&ÉZ
n“`hZaZcv^cZcYZ`h^^hZ^`^cX^Vn“hi“hiZVgiéø
\ŽhiZgY^#KZg^!:`^b'%&)ÉiZ&%%dgiVaVbVhécéc
VaiécVY“øb“øi“#D:89!\ŽhiZg\ZaZg^c^c6abVc"
nVkZ;gVchVYV]^aZjgdWŽa\Zh^c^cW“i“c“cYZ
^hZhVW^iW“n“bZbdbZcijbj\ŽhiZgY^ö^c^!
ùc\^aiZgZÉnZnŽcZa^`kZg^c^c^hZW“n“bZYZ\ZkøZ"
bZnZ^øVgZiZii^ö^c^W^aY^gY^#
11
DÜNYA / MAKALE
Dünya ekonomisi
QH]DPDQQRUPDOOH˂HFHN"
M
DR. CAN FUAT GÜRLESEL
Küresel ekonomi, 2008
\ÖOÖQGDEDãOD\DQYH
\ÖOÖQGDGHULQOHãHQNUL]LOH
NDUãÖODãWÖNWDQ\DNODãÖN
\HGL\ÖOVRQUDELOHKDOD
VUGUOHELOLUELULVWLNUDUÖ
EXODPDGÖ.DSLWDOLVWVLVWHP
NUL]LQLVDGHFH
0HUNH]%DQNDODUÖQÖQGDKD
JHQLãOHWLFLSDUDSROLWLNDODUÖ
X\JXODPDODUÖLOHDãPD\D
oDOÖãÖ\RU3L\DVDODUYH
NXUXPODU|]HOOLNOHGHPDOL
SL\DVDODUYHNXUXPODUNDOÖFÖ
RODFDN\DSÖVDOG|QãPOHUH
L]LQYHUPL\RU
14
ERKEZ"ANKALARÆNÆN
HERDEFASÆNDADAHA
GENIåLETICIPOLITIKALAR
izlemesi veya
GENIåLEMENINSONAERDIRILMESINI
ERTELEMELERIYENIBIRNORMALMIDIR
"IRBAåKADEYIåLED~NYAEKONOMISI
BUNDANSONRAANCAK-ERKEZ
"ANKALARÆNÆNOLAãAN~ST~PARASAL
GENIåLEMELERIYLEMIAYAKTAKALACAK
-ERKEZ"ANKALARÆNÆNOLAãAN~ST~
PARASALGENIåLEMESID~NYA
EKONOMISINDEDENGELIS~RD~R~LEBILIR
VEISTIKRARLÆBIRB~Y~MEYIHALEN
SAãLAYAMADÆ!NCAKFINANSAL
PIYASALARÆNISTEãIDOãRULTUSUNDA
GENIåLEMELERARTÆRÆLÆYORVEByYLECE
SADECEMALIDALGALANMALAR
AZALTÆLABILIYOR"UDAANCAKBIR
SONRAKIOYNAKLÆãAKADARS~R~YOR
-ERKEZ"ANKALARÆNÆNMODASÆ
ISEEKSIVENEGATIFFAIZUYGULAMASÆ
ëYILEåTIRICIETKISIBELIRSIZBU
UYGULAMANÆNDAKALÆCÆOLMAIHTIMALI
ENDIåEVERICI
$~NYAEKONOMISININREELKESIM
TARAFÆNDAD~NYAMALTICARETI
DARALÆYOR$ARALMADAHAlOK
TICARETEKONUOLANMALFIYATLARÆNDAKI
gerilemeden kaynaklanmakla
BIRLIKTEGELIRINTICARETESNEKLIãI
ZAYÆFLÆYOR9ANIGELIRLERARTARKEN
TICARETAZALÆYOR9ENINESILTICARET
ANLAåMALARÆYLAByLGESELLEåMENIN
ARTTÆãÆVEaIN¯INOLAãAN~ST~ATÆL
KAPASITELERININYÆKÆCÆETKILERINE
KARåÆKORUNMAyNLEMLERININ
GIDEREKMEåRUHALEGELDIãIORTAMDA
TICARETINDARALMASÆDAACABADIãER
BIRYENINORMALMIDIR"UNDAN
SONRAEKONOMILERIHRACATTAN
lOKIlTALEBEVET~KETIMEDAYALÆ
B~Y~MEKZORUNDAKALABILIR
9~KSELENEKONOMILEREFSANESIDE
SARSÆLÆYORaINHÆZLAYAVAåLARKEN
2USYAVE"REZILYAK~l~L~YORlOK
SAYÆDAENERJIVEEMTIAIHRACATlÆSÆ
GELIåEN~LKEDEDEEKONOMILER
ZAYÆFLÆYOR$~NYANÆNKAYNAKLARÆNÆ
HÆZLAT~KETENVEBUKAYNAKLARÆ~RETEN
~LKELERIY~KSELENEKONOMILERHALINE
GETIRENEFSANEYERINIANCAKYAPÆSAL
REFORMLARLAB~Y~MEKZORUNDAOLACAK
GELIåEN~LKEEKONOMILERINEBÆRAKÆYOR
9ENINORMALLEREENlOKDIRENl
GySTERENKESIMISEFINANSKAPITAL
&INANSKAPITALIlINDEBANKACÆLÆK
SEKTyR~ULUSALVEULUSLARARASÆ
D~ZENLEMELERLEGIDEREKDAHAFAZLA
YENIKOåULLARAUYUMGySTERIYOR
"UNAKARåÆNPARAPIYASALARÆEMTIA
PIYASALARÆVEVADELIIåLEMPIYASALARÆ
IåLEMTEKNOLOJILERINIDEARKASÆNA
ALARAKHALENOYNAKLÆKLARVE
DALGALANMALARDANBESLENIYORVEREEL
KESIMINHAYALEDEMEYECEãIKAZANlLAR
PEåINDEKOåUYOR"UKAZANlISTEãI
YENINORMALDEãILDIRVEOLMAMALÆDÆR
4~MBUBELIRSIZLIKLERE
BILINMEYENLEREOYNAKLÆKLARAVE
RISKLEREKARåÆIåLETMELERDEDAHA
ESNEKVEKÆSAVADELIKARARYAPÆLARÆNA
IHTIYAlVAR"UIHTIYAlDAIåLETMELERIN
YENINORMALIOLACAKGIBI
GyR~N~YOR
ÇÖZÜM
BiZDE!
Rusya, Kazakistan
ve Ukrayna ile
WLFDUHWNROD\OÖæÖQÖQ
DQDKWDUÖEL]GH
Gümrükleme
1DNOL\HYHGHSRODPD
+DYDYH.DUD([SUHVV.XU\H
']HQOLSDUVL\HO
'DQÖãPDQOÖNVHUWLILNDYHVLJRUWD
İstanbul Ofisi
Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 6. Sok. No: 13/15
Moskova Ofisi
125009
Esenler — İSTANBUL
Tel: +90 (212) 518 06 06
Moskova, Bolshoy Kislovskiy, No: 1/12, 2. Blok, Ofis 213
Tel: +7 (495) 181 50 20
Faks: +90 (212) 518 85 75
Tel / Faks: +7 (495) 181 50 22
www.ruslink.com.tr
BÜYÜME / İHRACAT
0D\×VWD
RWRPRWLYLKUDFDW×
JD]DEDVW×
7å0YHULOHULQHJ|UHãXEDWYHPDUWD\ODUÖQÖQDUGÖQGDQLKUDFDWWD
PD\ÖVWDGDDUWÖãJ|]OHQGL2WRPRWLYHQGVWULVLPD\ÖVWD\]GH
\NVHOLãOHJ|]GROGXUGXåONEHãD\OÖNG|QHPGHLKUDFDW
PLO\DUGRODUD\DNODãWÖ
T
~RKIYEëHRACATlÆLAR
-ECLISI4ë-
TARAFÆNDAN
AlÆKLANANMAYÆS
AYÆIHRACATVERILERINEGyRE
MAYÆSAYÆNDAGElENYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
ORANÆNDAARTÆåLA
MILYARMILYONDOLAR
IHRACATGERlEKLEåTIRILDI
"yYLELIKLEYÆLÆNILKAYÆNDA
TOPLAMIHRACATINAYNÆ
DyNEMINEGyREY~ZDE
GERILEYEREKMILYAR
MILYONDOLAROLDU3ON
AYLÆKDyNEMDEISEY~ZDE
AZALÆåLAMILYAR
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
YAPÆLDÆ-AYÆSAYÆNDA
KILOGRAMBAZÆNDAY~ZDE
16
ORANÆNDAARTÆåÆNÆS~RD~REN
IHRACATYÆLÆNILKAYÆNDA
DABUALANDAY~ZDE
B~Y~MESAãLADÆ
Yine otomotiv
FOETUSJTJTÉSUMBEÉ
-AYÆSAYÆNDASANAYI
SEKTyRLERIIlERISINDEENFAZLA
IHRACATARTÆåÆNÆGElENYÆLÆN
AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE
B~Y~MEYLEOTOMOTIV
END~STRISIYAKALAYARAK
MILYARMILYONDOLARLÆK
IHRACATGERlEKLEåTIRDI
4ARÆMSEKTyR~NDEISEAYNÆ
DyNEMDEENFAZLAIHRACAT
ARTÆåÆNÆY~ZDEILET~T~N
SEKTyR~ELDEEDEREK
MILYONDOLARLÆKIHRACATA
IMZAATTÆ$IãERTARAFTAN
MAYÆSAYÆNDAMIKTAR
BAZÆNDASEKTyRDEIHRACAT
ARTÆåÆYAåANÆRKENSEKTyRDE
IHRACATTAGERILEMEOLDU
AB ve Kuzey
"NFSJLBEBBSUÉé
3EKTyRELBAZDAMAYÆS
AYÆNDAENFAZLAIHRACAT
GERlEKLEåTIRENOTOMOTIV
END~STRISINIY~ZDEARTÆå
VEMILYARMILYON
DOLARLAHAZÆRGIYIMVE
KONFEKSIYONY~ZDE
AZALÆåVEMILYAR
MILYONDOLARLAKIMYEVI
MADDELERVEMAMULLERI
SEKTyRLERITAKIPETTI!YNÆ
DyNEMDEByLGESELBAZDA
IHRACATINCELENDIãINDE
!"~LKELERINEYAPÆLAN
IHRACATTAY~ZDEARTÆå
KAYDEDILIRKEN+UZEY
!MERIKAYAYAPÆLANIHRACAT
Y~ZDEORANÆNDA
Y~KSELDI$IãERTARAFTAN
MAYÆSAYÆNDA/RTADOãUYA
Y~ZDE"AãÆMSÆZ
$EVLETLER4OPLULUãU
~LKELERINEISEY~ZDE
ORANLARÆNDAIHRACATTA
DARALMAMEYDANAGELDI
1PMPOZBZBJISBDBU
Z[EFBSUUÉ
-AYÆSAYÆNDAENFAZLA
IHRACATYAPÆLANILK~LKE
ARASÆNDA!LMANYAYA
Y~ZDEëNGILTEREYE
Y~ZDEëTALYAYAY~ZDE
!"$YEY~ZDE
ORANÆNDAIHRACATARTÆåÆ
GERlEKLEåIRKEN)RAKA
YAPÆLANIHRACATY~ZDE
DARALDÆ4~RKIYENINEN
FAZLAIHRACATYAPTÆãÆ
~LKEARASÆNDAISEENY~KSEK
IHRACATARTÆåÆY~ZDE
ILE0OLONYAYAGERlEKLEåTI
ëHRACATARTÆåÆNDAyNElÆKAN
DIãER~LKELERISESÆRASÆYLA
Y~ZDEILEëSRAILVE
Y~ZDEILE"ULGARISTAN
OLDU
:FOJQB[BSMBSJmJO
EPçSVIBNMFMFS
ZBQÉZPSV[
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãANILE
!FRIKASEYAHATINEKATÆLAN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIMAYÆSAYÆ
IHRACATVERILERININDA
åUBATVEMARTAYLARÆNDAN
SONRAYENIDENY~KSELIåE
GElMESININyNEMINEVURGU
YAPTÆ"~Y~KEKåI¬-AYÆS
AYÆNDATEKRARY~KSELIåE
GElENIHRACATIHRACATlÆLAR
ADÆNABIRMOTIVASYON
EN FAZLA
:f,4&-ðè
#634"%"/
ëLBAZÇNDAVERILER
INCELENDIäINDEISE
MAYÇSAYÇNDAILIN
IHRACATÇNÇARTÇRDÇäÇ
GyR~L~YOR%NFAZLA
IHRACATYAPANILK
ILINSÇIHRACATÇNÇ
ARTÇRÇRKENëSTANBUL
!NKARA'AZIANTEP
VE+OCAELININ
IHRACATLARÇNDA
GERILEME
YAæANDÇëLKIL
ARASÇNDAENFAZLA
Y~KSELIæIY~ZDE
ORANÇYLA"URSA
GERlEKLEæTIRDI
KAYNAãÆ+~RESELTICARETTE
DURGUNLUãUNDEVAMETTIãI
BIRDyNEMDEHEMD~NYA
GENELINDEKIFIYATBASKÆSÆNA
HEMDElEVREMIZDEKI
SORUNLU~LKELERERAãMEN
IHRACATÆMÆZÆNARTMASÆ
BUG~NYENIPAZARLARIlIN
GERlEKLEåTIRDIãIMIZBU
SEYAHATLERIMIZINNEKADAR
DADOãRUHAMLELEROLDUãUNU
GySTERIYOR4AMDABU
SEBEPLEBUG~N!FRIKADAYÆZ­
DIYEKONUåTU
"GSJLBBmÉMÉNÉOB
EFWBNFEJZPSV[
"~Y~KEKåI¬YÆLÆNDA
3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZ
"AåKANLÆãÆNDABUG~NE
KADAR~LKEYEZIYARET
GERlEKLEåTIRDIKëHRACATlÆLAR
OLARAKBUZIYARETLERDE
HEM~LKEMIZPOTANSIYELINI
ANLATTÆKHEMDEGITTIãIMIZ
~LKELERIYENIDENKEåFETTIK­
DIYEREKGElENMART
AYÆNDAKI&ILDIåI3AHILI
.IJERYA'ANAVE'INEYI
KAPSAYAN"ATÆ!FRIKA
ZIYARETLERINIHATÆRLATTÆ
"UZIYARETLERDE!FRIKAYA
IHRACATÆNARTÆRÆLMASÆADÆNA
lOKyNEMLITEMASLARDA
BULUNULDUãUNADEãINEN
"~Y~KEKåISyZLERINIåyYLE
S~RD~RD~
¬äIMDIISE!FRIKANÆN
DOãUYAKASÆNDAYÆZ3AYÆN
#UMHURBAåKANÆMÆZ
yNC~L~ã~NDE$OãU
!FRIKANÆNENB~Y~K
EKONOMILERINDENOLAN
+ENYAILE5GANDADAlOK
yNEMLIGyR~åMELERIMIZ
OLACAK4~RKIYESON
YÆLLARDA!FRIKAYAB~Y~K
yNEMVERIYOR!FRIKA
KÆTASÆNDAKIB~T~N~LKELER
ILEHEMDOSTLUãUMUZU
DAHADADERINLEåTIRMEK
HEMDETICARETVEYATÆRÆM
ILIåKILERIMIZIGELIåTIRMEK
IlINB~Y~KlABASARF
EDIYORUZ!FRIKAGENl
N~FUSUVESAHIPOLDUãU
HAMMADDEKAYNAKLARÆ
ILEB~Y~KBIRPOTANSIYELE
SAHIP'ElTIãIMIZ
YÆLDAORTALAMAY~ZDE
B~Y~YEN!FRIKA~LKELERININ
GELECEKTEDEY~KSEK
ORANLARDAB~Y~YECEãI
yNGyR~L~YOR'ElTIãIMIZ
YÆLDA!FRIKAYAOLAN
IHRACATÆMÆZYAKLAåÆK
KATY~KSELEREK
MILYARDOLARSEVIYESINE
ULAåTÆëNANÆYORUZKI
yN~M~ZDEKIYÆLLARDA
DAB~Y~KPOTANSIYEL
BARÆNDÆRAN!FRIKA~LKELERINE
IHRACATÆMÆZBIZIMDE
GAYRETVElABALARÆMÆZLA
BIRLIKTElOKDAHAYUKARÆLARA
lÆKACAKTÆR­
$BSJBmÉçÉMLFNJ[
JmJOCJSTPSVOPMNBLUBO
mÉLBSÉZPSV[
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãANÆN5GANDA
VE+ENYASEYAHATLERINE
KATÆLAN%KONOMI"AKANÆ
:EYBEKCIMAYÆSAYÆGElICI
DÆåTICARETRAKAMLARÆNA
ILIåKINYAZÆLÆAlÆKLAMADA
BULUNDU
:EYBEKCIåUBATVEMART
AYLARÆNDAARTANNISAN
AYÆNDAAZALANIHRACATÆN
MAYÆSAYÆNDAYENIDENARTÆåA
GElTIãINIBELIRTTI
"AKAN:EYBEKCIåUNLARÆ
KAYDETTI
¬/CAKíMAYÆSDyNEMINDE
DÆåTICARETAlÆãÆMÆZY~ZDE
GERILEDI"UDA
YAKLAåÆKMILYARDOLARLÆK
BIRIYILEåMEYETEKAB~L
EDIYOR"ENZERåEKILDE
IHRACATÆNITHALATÆKARåÆLAMA
ORANÆNDADAyNEMLI
BIRIYILEåMEKAYDETTIK
'ElENYÆLÆNOCAKíMAYÆS
DyNEMINDEIHRACATÆN
MEHMET BÜYÜKEKŞİ
TİM Başkanı
"Afrika ülkelerine ihracatımız,
bizim de gayret ve
çabalarımızla birlikte çok daha
yukarılara çıkacaktır"
ITHALATÆKARåÆLAMAORANÆ
Y~ZDEIKEN¯NÆN
ILKAYÆNDABUORAN
PUANLÆKARTÆåLAY~ZDE
EY~KSELDI"UVERILERE
3ERBEST"yLGELERNET
IHRACATÆVEBAVULTICARETI
VERILERINIDEEKLEDIãIMIZDE
IHRACATÆNITHALATÆKARåÆLAMA
ORANÆNÆNY~ZDE¯LERE
ULAåTÆãÆNÆGyR~YORUZ
ëNANÆYORUZKIyN~M~ZDEKI
DyNEMDEDÆåTICARET
AlÆãÆMÆZDAKIGERILEMENIN
DEVAMETMESIYLEBIRLIKTE
BUORANY~ZDE¯LARA
HATTABAåABAåSEVIYESINE
YAKLAåACAKTÆR"yYLELIKLE
SONUNDAY~ZDE
SEVIYESINDEOLANCARI
AlÆK'39(ORANÆNÆBU
SENEY~ZDE¯LERINALTÆNA
D~å~REREKCARIAlÆãÆ
~LKEMIZIlINBIRSORUN
OLMAKTANlÆKARÆYORUZ­
17
BÜYÜME / RAPOR
9“cnV7Vc`Vhé/I“g`^nZéiVnén“`hZaii^
9“cnV7Vc`Vhé!6ainVeéEgd_ZaZg^cZyoZaHZ`iŽ[email protected]éaébécV^a^ø`^cnZc^kZg^aZg^Vé`aVYé#7jcV\ŽgZ!I“g`^nZc^c'%&*néaécYV))!,b^anVg
YdaVgaé`gZ`dgW^gijiVgVhV]^e,egd_Zn^]VnViV\Z^gbZh^naZéiVnén“`hZaii^ö^^[VYZZY^aY^#JaVøiégbVhZ`iŽg“cYZ`^^`^bZ\VVcaVøbVnaV
YV`“gZhZanViégébécn“oYZ)%écécVWhdgWZZY^aY^ö^WZa^gi^aY^#ùhiVcWjajc(*!+b^anVgYdaVgWZYZaa^““cX“]VkVa^bVcéYZkaZiZ
ŽYZcZXZ`'.!&b^anVgYdaVgaé`^bi^nVo“XgZi^YV]^adabV`“oZgZkZ+!)b^anVgYdaVgaé`<ZWoZ"ùob^gDidndajZcŽcZba^egd_ZaZgdaVgV`
`VnYZY^aY^#@“gZhZanViégéb^hZ'%&*néaécYVŽcXZ`^néaV\ŽgZW“n“`Ža“YZYZö^øbZnZgZ`!&&&!+b^anVgYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#
<ZWoZ"Dg]Vc\Vo^
ùob^gDidndajEgd_Zh^c^cZc
W“n“`VnVöécédajøijgVc
DhbVc<Vo^@Žeg“h“!(%
=Vo^gVcYVVéaYé#
18
ù]gVXViéWjeVhé\daZZk^g^g
I“g`^nZ8jb]jg^nZiBZg`Zo7Vc`VhéGZZh`dci
kZ6kVchNŽcZibZa^ö^c^nZc^YZcY“oZcaZY^#
9“oZcaZbZ^aZù]gVXVikZ9Žk^[email protected]égéXé
=^obZiaZgGZZh`[email protected]^h^Jn\jaVbVIVa^bVié
^aZWZa^gaZcZXZ`daVcnZc^eVoVgaVgVnVeéaVc
^]gVXVin“`hZ`iZ`cdad_^a^hVcVn^“g“caZg^
^]gVXViékZijg^obkZY^öZgYŽk^o`VoVcYégéXé
]^obZiaZg^c[^cVchbVcécYVgZZh`dciV`VWja
ZY^aZXZ`hZcZiaZg^cVoVb^kVYZh^')%\“cYZc
(+%\“cZé`VgéaYé#
I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^IùB7Vø`Vcé
BZ]bZi7“n“`Z`ø^!BZg`Zo7Vc`Vhécéc
GZZh`dcikZ6kVchNŽcZibZa^ö^c^nZc^YZcY“"
oZcaZbZh^c^^]gVXViéc\Za^ø^b^c^c!]ZYZ[aZg^c^c
kZ^]gVXViéaVgéc^]i^nVaVgécénV`écYVciV`^e
ZY^aY^ö^c^c\ŽhiZg\Zh^daYjöjcjWZa^giZgZ`!
Æ7jYZg^caZbZh^cZeVhé^]gVXViéaVgébéo\daZ
Zk^gbZh^c^W^a^gÇYZY^#
IùB7Vø`Vcé7“n“`Z`ø^!^]gVXViéaVg^^cjn\jc
bVa^nZia^[^cVchbVcVZg^ø^b^chdcYZgZXZ
ŽcZba^daYjöjcj^[VYZZii^#6giVcgZ`VWZi
dgiVbécYV[^gbVaVgécn“`hZ`[V^oaZgaZhé`éciéaVg
nVøVYéöéW^gYŽcZbYZBZg`Zo7Vc`VhéÉcécgZ"
Zh`dciVaVcécYV`^kVYZjoViébé`VgVgécédajbaj
WjaYj`aVgécéhŽnaZnZc7“n“`Z`ø^!Æù]gVXViéaV"
gébéo^^cjn\jcbVa^nZia^[^cVchbVcVZg^ø^b
hdcYZgZXZŽcZba^#6giVcgZ`VWZidgiVbécYV
[^gbVaVgébéoécn“`hZ`[V^odgiVbécYVhé`éciéaVg
nVøVYéöéW^gYŽcZbYZBZg`Zo7Vc`Vhécéc
gZZh`dciVaVcécYVkVYZjoViébé`VgVgécédajbaj
Wjajndgjo#BZg`Zo7Vc`VhécécVaYéöéWj`VgVg"
aV^]gVXViéaVgébéoécŽc“W^gVoYV]VVéaYé!nZc^
eVoVgaVgVn“`hZ`iZ`cdad_^a^“g“c^]gVZibZkZ
Wj`VehVbYVnViégébnVebVaVgéiZøk^`ZY^ab^ø
daYj#NŽcZibZa^`iZnVeéaVcYZö^ø^`a^`aZnZc^
eVoVgaVgkZn“`hZ`iZ`cdad_^a^hVcVn^“g“caZg^cZ
kjg\jnVeéabVhéŽcZba^ÇVé`aVbVhécénVeié#
ùøh^oa^`-VnécZcY“ø“ö“cZ\Zg^aZY^
I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@bVgiVné
^øh^oa^`gV`VbaVgécéVé`aVYé#ùøh^oa^`bVgi
VnécYVn“oYZ&%!&^aZiZbbjo'%&*iZcWj
nVcVZcY“ø“`hZk^nZnZ\Zg^aZY^#IVgébYéøé
^øh^oa^`dgVcé^hZn“oYZ&&!.daVgV`\ZgZ`aZøi^#
ùøh^ohVnéhé'%&+néaébVgiYŽcZb^cYZ\ZZc
néaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ)+W^c`^ø^VoVaVgV`
(b^andc'(W^c`^ø^daYj#ùøh^oa^`dgVcé^hZ
%!*ejVcaé`VoVaéø^aZn“oYZ&%!&hZk^nZh^cYZ
\ZgZ`aZøi^#6ncéYŽcZbYZ0iVgébYéøé^øh^oa^`
dgVcé%!,ejVcaé`VoVaéø^aZn“oYZ&&!.daYj#
<Zc^øh^oa^`dgVcé&!+ejVcaé`VoVaéø^aZn“oYZ
&,dajg`Zc!&*"+)nVø\gjWjcYVWjdgVc%!*
ejVcaé`VoVaéø^aZn“oYZ&%!(daVgV`\ZgZ`aZø"
i^#ùhi^]YVbdgVcé^hZ&!&ejVcaé`Vgiéø^aZn“oYZ
)+!&daYj#7jYŽcZbYZ!iVgébhZ`iŽg“cYZ
VaéøVchVnéhé&%%W^c`^ø^VoVaég`Zc!iVgébYéøé
hZ`iŽgaZgYZVaéøVchVnéhé^hZ&b^andc&)&
W^c`^ø^Vgiié#ùhi^]YVbZY^aZcaZg^cn“oYZ&-!.Éj
iVgéb!n“oYZ&.!+ÉhéhVcVn^!n“oYZ,!&É^^cøVVi!
n“oYZ*)!)ɓ^hZ]^obZiaZghZ`iŽg“cYZnZg
VaYé#ycXZ`^néaécVncéYŽcZb^^aZ`VgøéaVøiégéa"
YéöécYV]^obZihZ`iŽg“c“c^hi^]YVbZY^aZcaZg
^^cYZ`^eVné&!-ejVc!^cøVVihZ`iŽg“c“ceVné
%!'ejVcVgiVg`Zc!iVgébhZ`iŽg“c“ceVné&!&
ejVc!hVcVn^hZ`iŽg“c“ceVné%!.ejVcVoVaYé#
NViégébkZ“gZi^b^cŽc“c“
VVXV`gZ[dgbeV`Zi^
<Zc^øW^g`Zh^b^^a\^aZcY^gZckZZ`dcdb^YZ
YZkg^bnVgViVXV`nZc^nda]Vg^iVhécZiaZøi^#
6é`aVbV7VøWV`VcNVgYébXéhéCjgZii^c
8Vc^`a^YZc\ZaY^#
7VøWV`VcNVgYébXéhéCjgZii^c8Vc^`a^nViégéb
dgiVbécéc^n^aZøi^g^abZh^cZ`Vi`éhVöaVnVXV`
W^geV`Zi^Žc“b“oYZ`^\“caZgYZbZXa^h
\“cYZb^cZ\Zi^gZXZ`aZg^c^hŽnaZY^#8Vc^`a^!
I“g`^nZYZnViégébéckZ“gZi^b^cŽc“c“c
VéabVhécV`Vi`éhVöaVnVXV`!YdögjYVc
nVWVcXénViégébXéaVgéc`VgøéaVøiéöé`dcjaVgYV
`VehVbaéY“oZcaZbZnVeéaVXV`YZY^#
8Vc^`a^!nViégébXécécbVa^nZi^c^VoVaiVXV`
Y“oZcaZbZaZgnVeéaVXVöécé!kZg\^`dcjhj
YV]^aZø^ia^Y“oZcaZbZaZgdaVXVöécéW^aY^gY^#
8Vc^`a^c^cVé`aVbVaVgéøŽnaZ0
•NViégébdgiVbécéc^n^aZøi^g^abZh^^^c
`VehVbaéW^gVaéøbV7V`[email protected]
hjcjaYj
•9dögjYVcnVWVcXénViégébXéaVgéché`aé`aV
`VgøéaVøiéöé`dcjaVgYVYV]^a`VehVbaé
Y“oZcaZbZnVeéaVXV`
•9Vb\VkZg\^h^kZ]VgaVg`VcjcjcYV
nViégébXécécbVa^nZi^c^VoVaiVXV`
Y“oZcaZbZaZgdaVXV`
•7^g^`^ba^]VnVih^\dgiVaVgécYVcYV]Vjojc
kVYZa^nVYVZbZ`a^a^`ŽYZbZh^^^c^aVkZ
iZøk^`bZ`Vc^obVaVgé\Zi^g^ndgjo
•NVWVcXéaVgécI“g`^nZÉYZ`^VaéøbVaVgécV
^a^ø`^cøVgiaVg^n^aZøi^g^a^ndg!ZhcZ`a^`hVöaVnéXé
Y“oZcaZbZaZgnVeéaVXV`
•Hjg^nZa^kZWZcoZg^b“aiZX^aZg^^cYV]V
`daVnVaéøbV^oc^kZg^abZh^c^cŽc“VéaVXV`
19
BÜYÜME / RAPOR
;V^o^cY^g^b^^]gVXViécéc
n“o“c“\“aY“gY“
I“g`^nZ8jb]jg^nZi^BZg`Zo7Vc`VhéI8B7!
BjgVivZi^c`VnVWVø`VcaéöécYV`^““cX“
EVgVEda^i^`Vhé@[email protected]éhécYV[V^o
`dg^Ydgjcjc“hiWVcYécYV\ZgZ`aZøi^gY^ö^kZ
Ža“a“daVgV`c^iZaZcY^gY^ö^^cY^g^baZgZ]Vo^gVc
VnécYVYV*%WVoejVcaVYZkVbZii^#BZg`Zo
7Vc`Vhéeda^i^`V[V^o^kZ`dg^YdgjcVaiWVcYécé
hégVhénaVn“oYZ,#*kZn“oYZ,#'*hZk^nZaZg^cYZ
hVW^iijiVg`Zc![V^o`dg^Ydgjcjc“hiWVcYécé
WZ`aZci^aZgZeVgVaZan“oYZ.VZ`i^#7ŽnaZXZ
Wjnéa“hi“hiZnVeéaVcYŽgi^cY^g^baZ“hiWVciiV
nVeéaVc^cY^g^baZgideaVb&,*WVoejVcV
jaVøbéødaYj#IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^!
BZg`Zo7Vc`VhécécVabéødaYjöj[V^o^cY^g^b^
`VgVgé“oZg^cZW^gWVhécVé`aVbVhénVeié#
7“n“`Z`ø^![V^oaZgYZnVøVcVc^cY^g^bh“gZX^c^c
^]gVXViéaVgécn“o“c“\“aY“gY“ö“c“hŽnaZY^#
HdcYŽcZbYZ[V^oaZgYZ^cY^g^bZ\^Y^abZh^cZ
gVöbZc!i^XVg^`gZY^[V^oaZg^cYZ`^n“`hZ`hZng^c
YZkVbZii^ö^c^WZa^giZc7“n“`Z`ø^!Æù]gVXViéaVg
daVgV`!i^XVg^`gZY^[V^oaZg^c^cbV`jahZk^nZaZgZ
\Zg^aZbZh^c^WZ`a^ndgjoVé`aVbVhécénVeié#
20
BZg`Zo7Vc`VhécécgZoZgk^
&%%b^anVgYdaVgéVøié
BZg`Zo7Vc`VhékZg^aZg^cZ\ŽgZ!',BVnéhiV
.-#)b^anVgYdaVgdaVcWg“iYŽk^ogZoZgk^(
=Vo^gVcVné^i^WVgénaV&%&#'b^anVgYdaVgV
n“`hZaY^#6aiécgZoZgkaZg^(=Vo^gVc^i^WVgénaV
&-#'&b^anVgYdaVgdajg`Zc!BZg`ZoÉ^cideaVb
gZoZgk^&&.#)(b^anVgYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#
BZg`Zo7Vc`Vhé]V[iVaé`WVhécW“aiZc^cYZ!',
BVnéhiVVaiécgZoZgkaZg^c^c&.#&b^anVgYdaVg!
ideaVbgZoZgkaZg^c^hZ&&,#*b^anVgYdaVgda"
YjöjcjVé`aVbéøié#BZg`Zo7Vc`VhéÉcécVaiéc
gZoZgk^'%&*néaécYV'#*b^anVgYdaVgVoVaég`Zc!
Wg“iYŽk^ogZoZgk^&(#)b^anVgYdaVgZg^Y^#
7ŽnaZXZ\ZZcnéaBZg`ZoÉ^cideaVbgZoZgk^
&*#.b^anVgYdaVgVoVabéødaYj#
KZg\^b“`ZaaZ[^hVnéhé
&%b^andcj\Zi^
I“`Zi^X^\“kZcZcYZ`h^
n“oYZ&Vgiéø\ŽhiZgY^
I“g`^nZYZ[VVakZg\^b“`ZaaZ[^hVnéhé!bVnéhiV
\ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZn“oYZ(VgiVgV`!
&%b^andc&,%W^c),-Zé`ié#<Za^gùYVgZh^
7Vø`Vcaéöé!kZg\^b“`ZaaZ[aZg^cZ^a^ø`^c^hiVi^hi^`"
aZg^nVnébaVYé#7jcV\ŽgZ!\ZZcnéabVnéhiV&
b^andc-&(W^c(.*daVc\Za^gkZg\^h^b“`ZaaZ[^
hVnéhé!&b^andc-&&W^c)-,nZ\Zg^aZg`Zc!
\Za^ghideV_éb“`ZaaZ[hVnéhé^hZ'b^andc*&)
W^c)%(iZc'b^andc*-&W^c&.'nZ!`jgjbaVg
kZg\^h^b“`ZaaZ[hVnéhé+-(W^c+'+YVc,&(W^c
)-'[email protected][VVab“`ZaaZ[hVnéhé'b^andc)&%
W^c)&*iZc'b^andc),'W^c&+*Z!\Vng^bZc"
`jahZgbVnZ^gVYé[VVab“`ZaaZ[hVnéhé&b^andc
,%-W^c(-'YZc&b^andc-('W^c&+(Z!WVh^i
jhjaYZkZg\^aZcY^g^aZc[VVab“`ZaaZ[hVnéhé^hZ
,)(W^c-,,YZc,*.W^c.-.Vn“`hZaY^#
7ŽnaZXZhŽo`dcjhjYŽcZbYZideaVb[VVa
b“`ZaaZ[hVnéhén“oYZ(VgiéøaV!.b^andc-,)
W^c.-YZc&%b^andc&,%W^c),-Zé`ié#
I“`Zi^X^\“kZcZcYZ`h^!]Vo^gVcYV!\ZZcVnV
\ŽgZn“oYZ&Vgiéø\ŽhiZgY^#BVnéhiV+-!,*
daVcZcYZ`h!WjVn+.!)(daYj#=VcZc^c
bVYY^YjgjbWZ`aZci^h^ZcYZ`h^YZhŽo`dcjhj
YŽcZbYZn“oYZ&!)Vgiié#<ZZcVn-.!.)daVc
ZcYZ`hYZöZg^!WjVn.&!'&Zn“`hZaY^#7jVgiéø!
\ZaZXZ`&'Vnaé`YŽcZbYZ]VcZc^cbVYY^Yjgj"
bjcjcYV]V^n^daVXVöécéWZ`aZnZcaZg^cdgVcécéc
VgibVhécYVc`VncV`aVcYé#BVnéhVnécYV.(!,&
daVc\ZcZaZ`dcdb^`YjgjbWZ`aZci^h^ZcYZ`h^
n“oYZ'!+VoVaVgV`!]Vo^gVcYV.&!('nZ\Zg^aZ"
Y^#7jVoVaéø!\ZaZXZ`&'Vnaé`YŽcZbYZ\ZcZa
Z`dcdb^`YjgjbjcYV]V^n^daVXVöénŽc“cYZ
WZ`aZci^h^daVci“`Zi^X^aZg^chVnéhécécW^gŽcXZ`^
VnV\ŽgZVoVaYéöécé\ŽhiZg^ndg#IVhVggj[ZibZ
^]i^bVa^ZcYZ`h^^hZn“oYZ.!.n“`hZaY^#BVnéhiV
''!(*daVcZcYZ`h!]Vo^gVcYV')!**YZöZg^cZ
n“`hZaY^#7jdgVc!i“`Zi^X^aZg^c\ZaZXZ`&'Vnaé`
YŽcZbYZiVhVggj[ZibZ^]i^bVaaZg^c^cW^gŽcXZ`^
VnV\ŽgZVgiiéöécé\ŽhiZg^ndg#
Hj“g“caZg^“gZi^b^
+,'W^c')&idcdaYj
Hj“g“caZg^“gZi^b^'%&*néaécYVW^gŽcXZ`^néaV
\ŽgZn“oYZ'*!&VgiVgV`+,'W^c')&idcdaVgV`
\ZgZ`aZøi^#zgZi^b^cn“oYZ*&!)ɓc“YZc^o
WVaé`aVgé!n“oYZ,!,Éh^c^Y^öZgYZc^o“g“caZg^!
n“oYZ*!&É^c^^hj“g“caZg^kZn“oYZ(*!-É^c^
nZi^øi^g^X^a^`“g“caZg^dajøijgYj#
6kXéaé`aVnVeéaVc“gZi^b)(&W^c.%,idc
dajg`Zc!nZi^øi^g^X^a^`“gZi^b^^hZ')%W^c(()
idcdaVgV`\ZgZ`aZøi^#9Zc^o“g“caZg^VkXéaéöé
W^gŽcXZ`^néaV\ŽgZn“oYZ).!*VgiVg`Zc!^hj
“g“caZg^VkXéaéöén“oYZ*!)VoVaYé#
NZi^øi^g^X^a^`“gZi^b^c^cn“oYZ)'!'Éh^^hjaVgYV!
n“oYZ*,!-É^YZc^oaZgYZ\ZgZ`aZøi^#
21
BULUŞMA / TİM 23. OLAĞAN GENEL KURULU
ūKUDFDW
ailesinin
büyük
EXOX˂PDV×
7å02ODæDQ*HQHO.XUXOXYHåKUDFDWÖQ
âDPSL\RQODUÖgGO7|UHQL&XPKXUEDãNDQÖ
5HFHS7D\\LS(UGRæDQ·ÖQNDWÖOÖPÖ\OD
JHUoHNOHãWLULOGLdRNVD\ÖGDEDNDQEURNUDW
LKUDFDWoÖELUOLNOHULEDãNDQODUÖYH7å0
GHOHJHOHVLQLQNDWÖOÖPÖ\ODJHUoHNOHãHQ*HQHO
.XUXO
DLãGQ\DVÖQÖQ|QHPOLLVLPOHULGH
\RæXQLOJLJ|VWHUGL
T
ë-"AåKANÆ
-EHMET
"~Y~KEKåI¯NIN
EVSAHIPLIãINDE
(AZIRAN¯DAëSTANBUL
'RAND4ARABYA/TELI¯NDE
GERlEKLEåTIRILEN4ë-
/LAãAN'ENEL+URULUVE
ëHRACATÆNäAMPIYONLARÆdD~L
4yRENI#UMHURBAåKANÆ
2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯NÆN
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRILDI
'ENEL+URULA%KONOMIDEN
3ORUMLU"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ-EHMETäIMåEK
$ÆåIåLERI"AKANÆ-EVL~T
aAVUåOãLU%KONOMI
"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI
22
'~MR~KVE4ICARET"AKANÆ
"~LENT4~FENKCI+ALKÆNMA
"AKANÆ,~TFI%LVAN+~LT~R
VE4URIZM"AKANÆ.ABI
!VCƯNÆNYANÆSÆRAIHRACATlÆ
BIRLIKLERIBAåKANLARÆVE4ë-
$ELEGELERIILEIåD~NYASÆNÆN
yNEMLIISIMLERINIBIRARAYA
GETIRDI'ENEL+URULVE
ëHRACATÆNäAMPIYONLARÆ
dD~L4yRENI¯NINAlÆLÆå
KONUåMALARÆNDA
VEVIZYONLARÆNÆN
GERlEKLEåMESIIlIN4~RKIYE
IHRACATÆNÆNG~lLENMESI
GEREKLILIãIVURGULANDÆVE
YENITEåVIKLERINM~JDESI
VERILDI
23
BULUŞMA / TİM 23. OLAĞAN GENEL KURULU
“Önümüzdeki altı ayı 2017’nin sıçrama dönemi olarak kabul edelim.
2017 bizim için ivme yılı olsun. Ekonomide, bir kısmını TİM dile
getirdiği yapısal dönüşümleri hızla gerçekleştirmeliyiz.”
“İhracat politikamızı sizlerle birlikte gözden geçirerek yeni bir ihracat
seferberliğini başlatacağız. Gerekirse kişiye özel elbise diker gibi
kararlar alacağız. 7/24 tüm sorunlarınızda yanınızda olacağız.”
ðISBDBUDBNJBTÉIFS
USMUBLEJSWFEFTUFçJ
IBLFEJZPS
ALTYAPÆDAGIRIåIMCILERIMIZI
BEKLIYORLARYÆLÆ
B~Y~MEHÆZÆMÆZDA
YAVAåLAMAOLDUYSADABU
SÆKÆNTÆLÆDyNEMIGERIDE
BÆRAKÆYORUZdN~M~ZDEKI
ALTÆAYƯNINSÆlRAMA
DyNEMIOLARAKKABUL
EDELIMBIZIMIlIN
IVMEYÆLÆOLSUN%ãITIM
SISTEMIMIZDEKIDEãER
EKSIKLIãINIGIDERMELIYIZ
+ENDITARIHIMIZE
UYGUNK~LT~RSISTEMINI
YAYGÆNLAåTÆRMALÆYÆZ
%KONOMIDEBIRKÆSMÆNÆ
4ë-DILEGETIRDIãI
YAPÆSALDyN~å~MLERI
GERlEKLEåTIRMELIYIZ
eRETIMLETASARÆMÆNITELIKLI
ELEMANYETIåTIRMEYI
HEPBIRLIKTEINåA
ETMELIYIZ!ãAlLARLA
UãRAåÆRKENORMANÆ
GyZDENKAlÆRMAYACAãÆZ­
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU
4ë-/LAãAN'ENEL
+URULUVEëHRACATÆN
äAMPIYONLARÆdD~L
4yRENI¯NDEBIRKONUåMA
YAPAN#UMHURBAåKANÆ
2ECEP4AYYIP%RDOãAN
D~NYADA~RETIMVE
TICARETKONUSUNDACIDDI
SÆKÆNTÆLARÆNYAåADÆãÆ
BIRDyNEMDE4~RKIYE
EKONOMISININB~Y~MESINDE
ENB~Y~KPAYLARDANBIRININ
IHRACATlÆLARAAITOLDUãUNU
VURGULADÆVEIHRACATlÆLARA
¬"UCAMIAHERT~RL~TAKDIR
VEDESTEãIHAKEDIYOR
/Y~ZDENIHRACATlÆLARÆ
EKIBIMIZINAYRÆLMAZPARlASÆ
HALINEGETIRDIK$OãU
!FRIKASEYAHATINDEN
IHRACATlÆMÆZLABIRLIKTE
DyND~K"ENSIZDEN
RAZÆYÆMINåALLAHSIZLERDE
BIZDENRAZÆSÆNÆZ­SyZLERIYLE
SESLENDI
¬3IZLER~LKEMIZINGELIåMESI
B~Y~MESIKONUSUNDA
YAPTÆãÆNÆZKATKÆLARLA
24
FEDAKhRLÆKLARLAå~KRANÆ
GERlEKTENHAKEDIYORSUNUZ
3ADECEIHRACATÆNMILLI
GELIRIMIZIN¯TEBIRINI
OLUåTURUYOROLMASÆBILE
BAåLÆBAåÆNABIRTAKDIR
SEBEBIDIR"UY~ZDEN
DEIHRACATlÆLARÆMÆZEN
lOKGyR~åT~ã~MKESIM
KONUMUNDABULUNUYOR
4~RKIYEGIBIDINAMIKBIR
~LKEIlINASÆLyNEMLIOLAN
BUNDANSONRAYAPÆLACAK
OLANLARDÆR­DIYEREKDEVAM
EDEN#UHURBAåKANÆ
%RDOãAN4~RKIYE¯NIN
YÆLÆVIZYONUNUNBUVIZYON
DOãRULTUSUNDABELIRLENEN
HEDEFLERINARTÆKBIRNAMUS
BORCUHALINEDyN~åT~ã~N~N
ALTÆNÆlIZDIVEIHRACAT
ILETURIZMINS~RATLE
TOPARLANMASÆGEREKLILIãINE
IåARETETTI#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANAYRÆCA2USYA
KRIZININFARKLÆCOãRAFYALAR
VEYENIPAZARLARÆNyNEMINI
ORTAYAlÆKARDÆãÆNADA
DEãINDIVE¬$OãU!FRIKA¯DA
~LKEMIZEYyNELIKlOKFARKLÆ
BIRMUHABBETVAReSTVE
JISBDBUmÉOÉO
ZBOÉOEBPMBDBçÉ[
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCIISEKONUåMASÆNDA
IHRACATlÆLARLABIRLIKTE
4~RKIYE¯NINBILGIYIVE
TEKNOLOJIYI~RETENKENDI
MARKALARÆNÆYARATANBIR~LKE
OLACAãÆNÆBUKAPSAMDA
(~K~METOLARAKyNCELIKLI
HEDEFLERIARASÆNDAIHRACATlÆ
VESANAYICILERINFINANSMANA
UCUZVEKOLAYULAåMALARÆNÆ
SAãLAMAKOLDUãUNUSyYLEDI
"AKAN:EYBEKCI4~RKIYE
EKONOMISININY~ZAKÆOLAN
IHRACATlÆLARÆNBUG~NEKADAR
lOKyNEMLIBAåARÆLARAIMZA
ATTÆãÆNÆMALVEHIZMET
IHRACATÆNDAKIBAåARÆLARÆYLA
4~RKIYE¯NINEKONOMIK
BAãÆMSÆZLÆãÆNÆNKAHRAMANÆ
OLDUKLARÆNÆBELIRTIRKEN
IHRACATlÆLARÆN4~RKIYE¯YI
D~NYANÆNHERNOKTASÆNDA
BAåARÆYLATEMSILETTIãININ
ALTÆNÆlIZDIVEHEDEFLERININ
HERG~NBIRyNCEKIG~NDEN
DAHAFAZLA~RETENDAHA
FAZLAIHRACATYAPAN
EKONOMIKOLARAKDAHA
BAãÆMSÆZEDILGENDEãIL
ETKENBIR4~RKIYEOLDUãUNU
VURGULADÆ
“Beceri + İrade + Odaklanma = Başarı… Bu formüldeki beceri ve
irade bizde var. İhtiyacımız olan tek şey odaklanma. Bunu da Sayın
Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz sayesinde yapabiliriz.”
HEDEFLERINEULAåMAK
IlINYENIBIRANLAYÆåA
IHTIYAlOLDUãUNUDADILE
GETIREN"AKAN:EYBEKCI
¬ëHRACATPOLITIKAMÆZÆ
SIZLERLEBIRLIKTEGyZDEN
GElIREREKYENIBIRIHRACAT
SEFERBERLIãINIBAåLATACAãÆZ
%KSIKLIKLERIMIZIVE
ENGELLERIBIRLIKTE
BELIRLEYIPlyZ~MLERINI
BIRLIKTEBULACAãÆZëTHALAT
POLITIKAMÆZÆSIZLERLEBIRLIKTE
TEKRARGyZDENGElIREREK
HAKSÆZREKABETEYOL
AlANUYGULAMALARÆTESPIT
EDIP~RETIMVEIHRACATÆ
DESTEKLEYENPOLITIKALARLA
YOLUMUZADEVAMEDECEãIZ
ëHRACATPAZARLAMA
25
BULUŞMA / TİM 23. OLAĞAN GENEL KURULU
FUARTANÆTÆMYURTDÆåÆ
TEMSILCILIKPOLITIKAMÆZÆ
GyZDENGElIRIPGEREKLI
TEDBIRLERIALACAãÆZ9ATÆRÆM
VEIHRACATTEåVIKLERINDE
NOKTASALlALÆåMALARÆMÆZA
AãÆRLÆKVEREREKGEREKIRSE
KIåIYEyZELELBISEDIKERGIBI
KARARLARALACAãÆZG~N
SAATT~MSORUNLARÆNÆZDAVE
PROJELERINIZDEYANÆNÆZDA
OLACAãÆZ­YORUMUNUYAPTÆ
ðISBDBUmÉUBLEJSJIBL
FEJZPS
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIDE
KONUåMASÆNDA4ë-¯INTEMSIL
ETTIãIBINIHRACATlÆNÆN
4~RKIYEIlINlALÆåTÆãÆNÆ
VEYAPÆLACAKDAHAlOK
IåLERIOLDUãUNUBELIRTEREK
¬ëNANÆYORUZKIG~NARTÆK
TÆKANÆKB~ROKRASININ
DIRENCINIKÆRMAG~N~G~N
ARTÆKMILYARDOLARDEãERINDE
YENIåIRKETLEROLUåTURMA
G~N~G~NARTÆKDAHAG~lL~
BIR4~RKIYEIlINDAHA
HÆZLÆB~Y~MEG~N~9ANI
YENIDENBAåLAMAG~N~
"IRIZIRIYIZDIRIYIZ"IZ
4~RKIYE¯NINGELECEãIZ­DEDI
ëNANÇYORUZKIG~NARTÇKTÇKANÇKB~ROKRASININ
DIRENCINIKÇRMAG~N~G~NARTÇKMILYARDOLAR
DEäERINDEYENIæIRKETLEROLUæTURMAG~N~G~N
ARTÇKDAHAG~lL~BIR4~RKIYEIlINDAHAHÇZLÇ
B~Y~MEG~N~9ANIYENIDENBAæLAMAG~N~
"IRIZIRIYIZDIRIYIZ"IZ4~RKIYE¯NINGELECEäIZ
ëHRACATlÆLAROLARAKKOMåU
~LKELERDEYAåANANEKONOMIK
VESIYASIKRIZERAãMEN
BAåARÆELDEETTIKLERINI
VURGULAYAN"~Y~KEKåI
¬$~NYAGENELINDEFIYATLAR
GERILIYOR0AZARLARÆMÆZ
DARALÆYOR$EYIMYERINDEYSE
ATEålEMBERININTAM
ORTASÆNDAYÆZ"UNARAãMEN
MIKTAROLARAKDAHAFAZLA
MALSATABILIYORUZ
HEDEFIMIZMILYAR
DOLARIHRACATVED~NYA
TICARETINDENY~ZDEPAY
ALMAK"UKAPSAMDAGElEN
YÆL~lREKORKÆRDÆK"IRINCISI
D~NYATICARETINDEKIPAYÆMÆZÆ
BINDE¯YEIKINCISI!"¯NIN
ITHALATÆNDAKIPAYÆMÆZÆY~ZDE
¯YEVE~l~NC~S~ISE
IHRACATÆNMILLIGELIRIMIZDEKI
PAYÆNÆY~ZDE¯YElÆKARDÆK
9ANIEKONOMIMIZIN¯TE
¯INIIHRACATOLUåTURDU
(ERT~RL~ZORLUåARTLARA
RAãMENBUNLARÆHEPBIRLIKTE
BAåARDÆK4~RKIYE¯NINDAHA
B~Y~KIåLERBAåARMAKIlIN
YENIDENHAREKETEGElMESI
GEREKIYOR'AZI-USTAFA
+EMAL!TAT~RK¯~NDEDIãI
GIBI®-EDENIYETYOLUNDA
BAåARÆYENILEåMEYE
BAãLÆDÆR¯(~K~METIMIZIN
YENIVETAZEBIRG~lLE
4~RKIYE¯YIHEDEFLERINE
TAåÆYACAãÆNAINANÆYORUZ­
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU
"SB[JZFVZBOEFçJM
NFZEBOPLVZBO
JISBDBUmÉPSEVTV
4~RKIYE¯NINARTÆKARAZIYE
UYANDEãILMEYDANOKUYAN
YENINESILBIRIHRACATlÆ
ORDUSUOLUåTURMAK
MECBURIYETINDEOLDUãUNA
DADIKKATlEKEN"~Y~KEKåI
BUKAPSAMDAYENINESIL
GIRIåIMCIYETIåTIRMEYE
K~RESELDOãANåIRKETLER
YARATMAYAVEYENIBIR
DyNEMBAåLATMAYA
IHTIYAlDUYULDUãUNU
SyYLEDIëHRACATlÆLAR
OLARAK¬"ECERIëRADE
/DAKLANMA­KAVRAMLARÆNÆN
BAåHARFLERINDENOLUåAN
¬"ë/"AåARÆ­FORM~L~
OLUåTURDUKLARÆNÆDILEGETIREN
"~Y~KEKåI¬&ORM~LDE
BAHSEDILENBECERIVEIRADE
BIZDEVARëHTIYACÆMÆZOLAN
TEKåEYODAKLANMA"UNUDA
3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZ
VE(~K~METIMIZSAYESINDE
YAPABILIRIZ­DEDI
+ONUåMASÆNDAIHRACATlÆLARA
DAHATÆRLATMALARDABULUNAN
"~Y~KEKåI¬3ADECEFIYAT
REKABETIILEYETINMEYIP
KATMADEãERIY~KSEK
~R~NLER~RETMELIYIZ"UNUN
IlINMARKANÆZÆYARATÆNVE
SABÆRLAMARKANÆZÆB~Y~T~N
!Rí'EMERKEZLERINIZI
ARTÆRMANÆZÆVETASARÆM
MERKEZLERIAlMANÆZÆ
BEKLIYORUZ­DIYEKONUåTU
Genel Kurul öncesinde fuaye alanında bir araya gelen bakan, milletvekili ve bürokratlar ile iş dünyası temsilcileri, Türkiye ve Dünya
ekonomisindeki güncel gelişmeleri değerlendirdi.
26
TİM Genel Kurulu'na 65. Hükümet Bakanlar Kurulu Üyelerinden Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile DEİK başkanı Ömer Cihad Vardan da katıldı.
27
BULUŞMA / TİM 23. OLAĞAN GENEL KURULU
ð)3"$"5b*/*/5&.&-#&,-&/5ð4ð
› #ZNFHEDEFIIlINHERYÇLENAZ
Y~ZDEB~Y~MEGEREKLI"UNUNIlINDENET
IHRACATÇNB~Y~MEYEPOZITIFKATKÇVERMEYE
DEVAMETMESIGEREKLI
› ,BZÉU%ÉéÉ&LPOPNJJMF.DBEFMF&IRMALAR
ARASÇNDAKIHAKSÇZREKABETyNLENMELI
›ðISBDBU%FTUFLMFSJëHRACATyLlEK
B~Y~KL~KLERINEGyREDESTEKLENMELI
›"#JMFðMJéLJMFS9ENIFASÇLLARAlÇLMALÇ
'~MR~K"IRLIäI!NLAæMASÇG~NCELLENMELI
›6ZHVO.BMJZFUMJ'JOBOTNBO&AIZ
INDIRIMININDEVAMÇGELMELI+URLARIHRACATA
ZARARVERECEKD~æ~KSEVIYELEREINMEMELI
28
›:FéJM1BTBQPSUëHRACATYAPANFIRMALARÇN
YETKILILERINEYEæILPASAPORTVERILMELI
›4BOBZJ%FWSJNJ4~RKIYEBUS~RECIN
DÇæÇNDAKALMAMALÇ
›:BUÉSÉN0SUBNÉ9ATÇRÇMPATLAMASÇIlIN
IYILEæMEYEYyNELIKMEVZUATD~ZENLEMELERI
YAPÇLMALÇ
› :FOJ"OBZBTBëNSANHAKLARÇNÇGyZETEN
HUKUKUN~ST~NL~ä~N~TEMINATALTÇNAALAN
YENIANAYASAHAYATAGElMELI
› 5FSzSMF.DBEFMF4~RKIYE¯NINTERyRDEN
TEMIZLENMESIIlINBINIHRACATlÇ(~K~MET¯IN
YANÇNDAYERALÇYOR
Hedefiniz Yüksekse
Kadir Has Üniversitesi
Lisansüstü Programları
Sizi Bekliyor
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları
Doktora
Programları
Ekonomi
Film ve Drama
Finans ve Bankacılık
İletişim Bilimleri
İşletme MBA
Kamu Hukuku
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi
Özel Hukuk
Pazarlama
Psikoloji
Risk Yönetimi
Sinema ve Televizyon
Tasarım
Uluslararası İlişkiler
Yeni Medya
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Finans Mühendisliği
Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik
Kültür Varlıklarını Koruma
Yönetim Bilişim Sistemleri
Ekonomi
Finans ve Bankacılık
Özel Hukuk
Uluslararası İlişkiler
Bilgisayar Mühendisliği
Biyoinformatik ve Genetik
Endüstri Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
KURUMSAL ANLAŞMALAR İÇİN:
0212 533 65 32 (1654) [email protected]
www.khas.edu.tr
facebook.com/Khasedutr
* Yüksek lisans programlarının tezli/tezsiz alternatifleri mevcuttur.
twitter.com/khasedutr
AHENK / ZİYARETLER
&XPKXUED˂NDQ×(UGRʖDQ
oH\UHNWLUNHVLQWLVL]E\\RUX]
&XPKXUEDãNDQÖ5HFHS7D\\LS(UGRæDQ$QNDUD·GDJ|UHY\DSDQ%\NHOoLOHUYHLã
GQ\DVÖQÖ&XPKXUEDãNDQOÖæÖ.OOL\HVL·QGHG]HQOHQHQLIWDUGDDæÖUODGÖ7å0%DãNDQÖ
0HKPHW%\NHNãL
QLQGHNDWÖOGÖæÖEXOXãPDGDNRQXãDQ&XPKXUEDãNDQÖLKUDFDWWDNL
ROXPVX]OXæXQNÖVDVUHGHWHODILHGLOHFHæLQLV|\OHGL
İ
FTARYEMEãININARDÆNDAN
IåD~NYASÆTEMSILCILERI
VEB~Y~KELlILERE
HITABENBIRKONUåMA
YAPAN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN4~RKIYE¯NIN
!VRUPA!SYA+UZEY
!FRIKAVE/RTA$OãU¯NUN
K~RESELTICARETVE~RETIMIN
ANAOMURGASÆNÆOLUåTURAN
ByLGELERINMERKEZINDEYER
ALDÆãÆNADIKKATlEKTIVE
¬$~NYAEKONOMISIYLEILGILI
HERD~ZENLEMEDOãRUDAN
BIZIDEETKILIYOR3AHIP
OLDUãUMUZKONUMVE
POTANSIYELIMIZLE4~RKIYE¯YLE
30
IåBIRLIãIYAPANKAZANÆYOR
UZAKLAåANKAYBEDIYOR
$~NYADAKIPEKlOK~LKE
IlINALTÆNDANKALKÆLMASÆ
G~lHADISELERBIZIMIlIN
KONTROLALTÆNDATUTULABILIR
SORUNLARDÆRK~RESEL
FINANSKRIZINDENBUYANA
YAåANANLARÆGyR~YORSUNUZ
GELIåMIå~LKELERIDAHI
CIDDIåEKILDEETKILEYENBU
KRIZ4~RKIYE¯DENBENIM
DEYIMIMLETEãETGElTI
®4EãETGElER¯DEMIåTIM
ByYLEDEOLDU%KONOMIMIZ
lEYREKTIRKESINTISIZ
åEKILDEB~Y~MESINI
S~RD~R~YOR3URIYEVE
)RAK¯TAN~LKEMIZEGELEN
MILYONUAåKÆNSÆãÆNMACÆYÆ
YÆLDÆRSORUNSUZBIRåEKILDE
MISAFIREDIYORUZ3ONBIR
YÆLDAYAåANANHADISELERIN
IHRACATÆMÆZ~ZERINDEKI
OLUMSUZETKILERININDEKÆSA
S~REDETELAFIEDILECEãINE
INANÆYORUM"UKONUDA
H~K~METIMIZINCIDDI
lALÆåMALARÆOLDUãUNU
BILIYORUMëåADAMLARÆMÆZ
ARTÆKT~MD~NYAYÆ
KUCAKLAYANBIRANLAYÆåLA
HERHANGIBIRYERDEORTAYA
lÆKANSORUNUS~RATLEDIãER
TARAFLARDANTELAFIEDECEK
TECR~BEYEVEESNEKLIãE
ULAåTÆ"UNDANDOLAYÆIå
ADAMLARÆMÆZÆKUTLUYORUM
TEBRIKEDIYORUM­DEDI
:BUÉSÉNJmJOGBJ[MFSJO
EéNFTJéBSU
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
KONUåMASÆNDAFAIZIN
YATÆRÆMCÆIlINEãERBIR
TEåVIKARACÆOLACAKSAANLAMÆ
OLDUãUNUYATÆRÆMCÆIlINBIR
TEåVIKARACÆOLMAYACAKSA
BIRZUL~MARACÆOLMAYA
DyN~åT~ã~N~DESyZLERINE
EKLEDI
ūKUDFDW'HVWHN3DNHWLgQHULOHUL
%D˂EDNDQ%LQDOL<×OG×U×P
DVXQXOGX
7å0+H\HWL%DãEDNDQ%LQDOL<ÖOGÖUÖP
DELUoDOÖãPD]L\DUHWLJHUoHNOHãWLUGLYH+NPHW
LOHEDãOD\DQ\HQLG|QHPLoLQLKUDFDWDLOHVLQLQEX\HQLG|QHPHGX\GXæXJYHQYHLQDQFÖGLOH
JHWLUGL=L\DUHWWHLKUDFDWGQ\DVÖQÖQ\DãDGÖæÖVRUXQODUYHo|]P|QHULOHULGHSD\ODãÖOGÖ
B
AåBAKAN"INALI
9ÆLDÆRÆM¯Æ
"AåBAKANLÆK
aANKAYA+yåK~¯NDE
ZIYARETEDEN4ë-(EYETI
GyR~åMEDE(~K~METTEN
BEKLENTILERIIlERENVEDAHA
yNCE4ë-/LAãAN'ENEL
+URULUNDA#UMHURBAåKANÆ
2ECEP4AYYIP%RDOãANILEDE
PAYLAåÆLAN¬ëHRACAT$ESTEK
0AKETIdNERILERI­NDEN
HAREKETLEIHRACATlÆLARÆN
YAåADÆãÆSORUNLARAlyZ~M
ARADÆ"ASÆNAKAPALÆ
GERlEKLEåENZIYARETTE
HEDEFLERIDOãRULTUSUNDA
H~K~METLEKOORDINELI
lALÆåTÆKLARÆNÆDILEGETIRENVE
IHRACATlÆNÆNBEKLENTILERININ
KARåÆLANACAãÆNAINANDÆKLARÆNÆ
VURGULAYAN4ë-(EYETI
Y~KSEKKATMADEãERLI
~RETIMEODAKLANARAK
4~RKIYEEKONOMISINE
KATKÆVERMEYEDEVAM
EDECEKLERININALTÆNÆlIZDI
IFEFGMFSJOFBEÉN
BEÉNJMFSMJZPSV[
4ë-(EYETI¯NIN"AåBAKAN
"INALI9ÆLDÆRÆM¯A
GERlEKLEåTIRDIãIlALÆåMA
ZIYARETINEILIåKINBIR
DEãERLENDIRMEYAPAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
IHRACATlÆLAROLARAKB~Y~ME
IHRACATCARIAlÆKENFLASYON
VEKURISTIHDAMGIBITEMEL
EKONOMIKVERILERINYER
ALDÆãƬ%KONOMI9OL(ARITASÆ
dNERILERI­HAZÆRLADÆKLARÆNÆN
ALTÆNÆlIZDIVE¬9ENIDyNEME
ILIåKINBEKLENTILERIMIZI
'ENEL+URULUMUZDA3AYÆN
#UMHURBAåKANÆMÆZAARZ
ETMIåVEIHRACATÆMÆZÆN
TEKRARATAãAKALKMASÆ
GEREKTIãINIBELIRTMIåTIK
3AYÆN"AåBAKANÆMÆZ
"INALI9ÆLDÆRÆMBAåTA
OLMAK~ZERE
(~K~METIMIZIN"AKANLÆKLARÆ
ILE4ë+!"AåKANƯNA
GERlEKLEåTIRDIãIMIZlALÆåMA
ZIYARETLERINDEDEBU
TALEPLERIMIZITEKRARETME
VEIHRACATTAYAåADÆãÆMÆZ
SORUNLARÆDILEGETIRME
FÆRSATÆYAKALADÆK­DEDI
"UlERlEVEDEIHRACATÆ
KALÆCÆVES~REKLIBIRåEKILDE
ARTÆRABILMEKADÆNAB~Y~K
yNEMARZEDENDESTEK
PAKETIyNERILERININENKÆSA
S~REDESONUlLANACAãÆNA
INANDÆKLARÆNÆDILEGETIREN
"~Y~KEKåIGElTIãIMIZ
HAFTALARDA"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ.URETTIN#ANIKLI
TARAFÆNDANAlÆKLANAN
4~RKIYEDEYATÆRÆMÆNVE
~RETIMINyN~N~NAlÆLMASÆNÆ
SAãLAYACAKYAPÆSAL
REFORMPAKETINDEDE4ë-
yNERILERINDENBAZÆLARÆNÆN
G~NDEMEALÆNDÆãÆNADA
DEãINDI
31
AHENK / ZİYARETLER
8\XPLoLQGHoDO×˂PD\DGHYDP
7å0%DãNDQÖ0HKPHW%\NHNãLLOH<|QHWLP.XUXOXh\HOHUL+NPHWNDELQHVLQGHNL
%DNDQOÖNODUÖ]L\DUHWHGHUHN\HQLG|QHPLoLQEDãDUÖGLOHNOHULQLLOHWWL7å0+H\HWLLKUDFDWoÖODUÖQ
VRUXQODUÖQÖLONHOGHQ%DNDQODUDUDSRUKDOLQGHLOHWWL
#BéCBLBO:BSEÉNDÉTÉ
/VSFUUJO$BOJLMJ
B
AåBAKAN
9ARDÆMCÆLARÆ
4UãRUL4~RKEåVE
.URETTIN#ANIKLI
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
:EYBEKCI"ILIM3ANAYIVE
4EKNOLOJI"AKANÆ&ARUK
dZL~aEVREVEäEHIRCILIK
"AKANÆ-EHMETdZHASEKI
!VRUPA"IRLIãI"AKANÆVE
"AåM~ZAKERECIdMERaELIK
ILE4#"AåBAKANLÆK4~RK
ëåBIRLIãIVE+OORDINASYON
!JANSÆ"AåKANÆdMER
aAMABIRERlALÆåMA
ZIYARETINDEBULUNAN4ë-
(EYETIIHRACATlÆLARÆN
(~K~METTENBEKLENTILERINI
IlEREN‘HRACAT$ESTEK
0AKETIdNERILERI­NI
"AKANLÆKLARASUNDU
'yR~åMELERDE
(~K~METTENBEKLENTILERI
IlEREN‘HRACAT$ESTEK
0AKETIdNERILERI­NDEN
HAREKETLEIHRACATlÆLARÆN
YAåADÆãÆSORUNLARA
lyZ~MARAYAN4ë-
32
HEYETIH~K~METLE
KOORDINELIlALÆåARAK
4~RKIYEEKONOMISINE
KATKÆVERMEYEDEVAM
EDECEKLERININDEALTÆNÆ
lIZDI
ðISBDBUMLFHOEFNJ
IBMJOFHFMNFMJ
4ë-(EYETI(AZIRAN¯DA
ILKOLARAK"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ4UãRUL4~RKEå¯I
ARDÆNDAN%KONOMI"AKANÆ
.IHAT:EYBEKCIaEVREVE
äEHIRCILIK"AKANÆ-EHMET
dZHASEKI!""AKANÆVE
"AåM~ZAKERECIdMER
aELIKILE"AåBAKANLÆK4~RK
ëåBIRLIãIVE+OORDINASYON
!JANSÆ"AåKANÆ3ERDAR
aAM¯ÆMAKAMLARÆNDA
ZIYARETETTIVE
IHRACATlÆLARÆNSORUNLARÆNÆ
ILKELDENILGILI"AKANLÆKLARLA
PAYLAåTÆ
(AZIRAN¯DAISE
"AåBAKAN"INALI9ÆLDÆRÆM¯Æ
"AåBAKANLÆKaANKAYA
+yåK~¯NDE"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ.URETTIN
#ANIKLIVE"ILIM3ANAYIVE
4EKNOLOJI"AKANÆ&ARUK
dZL~¯Y~ISEMAKAMLARÆNDA
ZIYARETEDEN4ë-(EYETI
(~K~METINVERIMLI
YATÆRÆMLARÆNARTÆRÆLMASÆ
KAMUDAKAYNAKISRAFÆNÆN
yNLENMESIMALIYETLERIN
AZALTÆLMASÆKONULARÆNA
yNCELIKVERMESINITAKDIRLE
KARåÆLADÆKLARÆNÆDILEGETIRDI
VE¬%KONOMIKSÆlRAMA
EKONOMIKDyN~å~M
REELEKONOMIVEIHRACAT
YENIDEN~LKEMIZINANA
G~NDEMIHALINEGELMELI
.ETIHRACATÆNB~Y~MEYE
KATKÆSÆS~REKLIBIRåEKILDE
POZITIFOLMALÆëHRACATÆMÆZÆ
B~Y~MEYEPOZITIFKATKÆ
YAPABILECEKD~ZEYLERE
GETIREBILMEKVE
HEDEFLERIMIZEULAåABILMEK
IlINY~KSEKKATMADEãERLI
~R~NLEREODAKLANMALÆYÆZ­
VURGUSUNDABULUNDU
,"#ð/&;ð:"3&5-&3ð/&
,"5*-"/5ð.)&:&5ð
-EHMET"~Y~KEKæI
-USTAFAaÇKRÇKlÇOäLU
4AHSINdZTIRYAKI
3~LEYMAN+OCASERT
!HMET'~LEl
-URAT!KY~Z
2ÇZA3EYYAR
!LI#AN9AMANYÇLMAZ
!LI+AHYAOäLU
"AæARAN"AYRAK
'~VEN5lKAN
ëSMAIL'~LLE
-USTAFAåENOCAK
#EMALåENGEL
(IKMET4ANRÇVERDI
3ALIH:EKI0OYRAZ
!HMET+AHRAMAN
,ATIF!RAL!LIæ
#BéCBLBO:BSEÉNDÉTÉ
5VçSVM5SLFé
#JMJN4BOBZJWF5FLOPMPKJ#BLBOÉ
'BSVLe[M
&LPOPNJ#BLBOÉ
/JIBU;FZCFLDJ
'yR~æMELERDE4ë-HEYETIH~K~METLE
KOORDINELIlALÇæARAKY~KSEKKATMADEäERLI
~RETIMEODAKLANACAKLARÇVE4~RKIYE
EKONOMISINEKATKÇVERMEYEDEVAM
EDECEKLERININALTÇNÇlIZDI
bFWSFWFèFIJSDJMJL#BLBOÉ
.FINFUe[IBTFLJ
"##BLBOÉWF#BéN[BLFSFDJ
eNFSbFMJL
5ð,"#BéLBOÉ
4FSEBSbBN
33
DOĞU - BATI / MAKALE
ūUDQ·×G˂QPHNJHUHN
ë
DOÇ. DR.
HATİCE KARAHAN
)ÖUVDWODUÖL\L
GHæHUOHQGLUHELOPHNLoLQ
GRæUXo|]POHUHLKWL\Do
ROGXæXRUWDGDåãWHEX
QRNWDGDåUDQ·D\HONHQ
DoDFDNNXUXPODUÖQRUWDPÖ
QHGHUHFHL\LELOGLNOHULD]DPL
|QHPWDãÖ\RUåUDQ·DELU\HUOL
RUWDNHGLQLSJLUPHNGHWHN
EDãÖQDPHUKDEDGHPHNGH
UHWLPLoLQKDWNLUDOD\DUDN
DGÖPDWPDNGDPPNQ
DQFDNEXQODUÖQKHSVLQLQ
DUWÖYHHNVLOHULQLL\LNDYUD\ÖS
WDUWPDNJHUHNL\RU
34
RANEKONOMISIYAPTÆRÆMSÆZYENI
dönemde serpilmeyi beklerken,
BIRlOK~LKEDEBUYENIBAåLANGÆlTAN
onunla birlikte istifade etmek için
KOLLARÆSÆVADÆeLKENINK~RESELLEåME
DALGASÆNDANMAHRUMKALÆPKENDI
lAPÆNDAGELIåTIRDIãISEKTyRLERINI
IåBIRLIKLERIYLEARTÆKDAHAVERIMLIVE
KATMADEãERLIHALEGETIRMEåANSÆVAR
"UMINVALDEHÆZLANMASÆBEKLENEN
ëRANEKONOMISIGELIåIMEAlBIRPAZAR
OLMASÆHASEBIYLEåUSÆRALARD~NYANÆN
GyZBEBEãI¤&INANSSISTEMINDEHEN~Z
AåÆLMAMÆåSÆKÆNTÆLARBAåTAOLMAK~ZERE
DERINB~ROKRASIVEKAYÆTDÆåÆLÆKGIBI
OLUMSUZLUKLARÆNVARLÆãÆBILINMEKLE
BIRLIKTEENGINFÆRSATLARNEDENIYLE
D~NYAEKONOMILERININBUPAZARDAN
GyZ~N~ALMASÆBIRAZZOR6ESyZKONUSU
YENIDyNEMDE4~RKIYE¯NINDEYANÆ
BAåÆNDAKIBUYARÆåTANGERIKALMAMASÆ
yNEMTAåÆYOR
4~RKIYEVEëRANSONTAHLILDEBIRBIRININ
IHRACATPAZARLARÆARASÆNDAyNSÆRALARDA
YERALANIKIORTAK¤6EN~KLEER
DyNEMDEAKSAKLÆKLARYAåANMÆåOLSADA
TICARETILIåKILERIEPEYESKIYEDAYANÆYOR
äIMDIISEBUILIåKILERIYEåERTMEK
M~MK~NANCAKARTACAKREKABETIDE
GyZEALÆPlEVIKDAVRANMAKGEREKIYOR
"UNUNYANÆSÆRA4~RKIYEGELIåIME
AlÆKKOMåUSUNDASADECETICARETDEãIL
YATÆRÆMILIåKILERINIDECANLANDÆRMAYÆ
D~å~NMELI"UKAPSAMDAëRAN¯DA
YATÆRÆMGIRIåLERIARTÆKYENIBIRSAFHAYA
GElECEKKENYABANCÆLARIlINKREDI
IMKhNLARÆVESANAYIByLGELERINDE
TEåVIKLEROLUåTURULACAãÆGyZElARPÆYOR
3ONYÆLLARDAIKITARAFLÆBIRHAREKETSIZLIK
YAåAYAN4~RKIYEíëRANYATÆRÆMILIåKILERI
DEGELIåMELERDOãRULTUSUNDA
FÆRSATLARDANISTIFADEEDIPKÆPÆRDANMAYÆ
UMABILIR
"UBAãLAMDAILGILI4~RKFIRMALARÆNÆN
ëRAN¯ÆNKENDIEKONOMISINDEKI
POTANSIYELINYANÆSÆRABURADAN
4~RKMENISTAN!FGANISTANVE0AKISTAN
GIBIYAKÆNPAZARLARAULAåÆMHUSUSUNU
HATÆRLAMASÆDAYERINDEOLACAKTÆR!YRÆCA
ëRAN¯DAYATÆRÆMCÆLARAlÆSÆNDANCAZIP
BIRFAKTyR~NNISPETENUCUZENERJI
OLDUãUNUBELIRTMEKGEREKIR3EKTyRDEN
SEKTyREDEãIåMEKLEBIRLIKTE~LKEDEKI
BIRKÆSÆMHAMMADDEDED~å~KMALIYET
VEYADAHAIYIKALITENEDENIYLEAVANTAJLAR
OLUåTURABILIYOR%KOLARAKëRAN¯ÆN
TESISVEALTYAPÆINåASÆKONUSUNDA
DAYATÆRÆMLARIlINCIDDIOLANAKLAR
SUNDUãUNUNALTÆNÆlIZMEKTEFAYDAVAR
dTEYANDANFÆRSATLARÆIYI
DEãERLENDIREBILMEKIlINDOãRU
lyZ~MLEREIHTIYAlOLDUãUDAORTADA
ëåTEBUNOKTADAëRAN¯AYELKENAlACAK
KURUMLARÆNORTAMÆNEDERECEIYI
BILDIKLERIAZAMIyNEMTAåÆYORëRAN¯A
BIRYERLIORTAKEDINIPGIRMEKDETEK
BAåÆNAMERHABADEMEKDE~RETIM
IlINHATKIRALAYARAKADÆMATMAKDA
M~MK~NANCAKBUNLARÆNHEPSININ
ARTÆVEEKSILERINIIYIKAVRAYÆPTARTMAK
GEREKIYOR
3ONUlOLARAKFIRMALARÆMÆZÆNëRAN¯Æ
KESINLIKLED~å~NMESIANCAKENDOãRU
FORM~LLERLEILERLEMESIåART¤ëåTEBU
BAãLAMDAILGILIKAMUKURUMLARÆMÆZA
DAFIRMALARÆMÆZÆDESTEKLEMEK~ZERE
IKITARAFLÆETKINIåLEYECEKVEëRAN
UZMANLARÆNÆNEåLIKETTIãI¬BILGIAKTARÆM
MEKANIZMALARÆ­KURMAGyREVID~åT~ã~
KANAATINDEYIM
DOĞU - BATI / AFRİKA
ūKUDFDWWDKHGHISD]DU$IULND
&XPKXUEDãNDQÖ(UGRæDQE|OJHONHOHUL\OHHNRQRPLNLOLãNLOHULQJHOLãWLULOPHVL
DoÖVÖQGDQWDULKvQLWHOLNWHELUJH]L\OH8JDQGD.HQ\DYH6RPDOL
\LNDSVD\DQ$IULND
]L\DUHWLQGHEXOXQGX(UGRæDQ·ÖQ$IULND]L\DUHWLQHEDNDQYHEURNUDWODUODEHUDEHU
LãDGDPÖHãOLNHWWL
C
UMHURBAåKANÆ
2ECEP4AYYIP
%RDOãAN
BERABERINDEKI
IåADAMÆYLAHAZIRAN
AYÆNÆNILKG~NLERINDE
5GANDA+ENYAVE3OMALIYI
KAPSAYAN!FRIKAZIYARETINDE
BULUNDU¯DA
ëSTANBUL¯DAGERlEKLEåECEK
OLAN4~RKIYEí!FRIKA
eLKELERI:IRVE4OPLANTÆSÆNA
EVSAHIPLIãIYAPACAKOLAN
4~RKIYEBUZIYARETLERLE
36
ZIRVEYEKATÆLÆMÆARTÆRMAYA
lALÆåÆYOR
¯6HBOEB²OÉOHFMFDFçJ
BZEÉOMÉL°
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN$OãU
!FRIKA~LKELERINIKAPSAYAN
ZIYARETIlERlEVESINDE
(AZIRANTARIHINDE
5GANDA¯YARESMsBIR
ZIYARETGERlEKLEåTIRDI
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN5GANDADA
#UMHURBAåKANÆ9OWERI
-USEVENITARAFÆNDAN
RESMsTyRENLEKARåÆLANDÆ
4yRENARDÆNDAN
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
YAPTÆãÆKONUåMADA
5GANDA¯NÆN%BOLASALGÆNÆNDA
OYNADÆãÆETKINROLEVURGU
YAPTÆ%BOLAILEVERILEN
M~CADELEDE4~RKIYE¯NIN
DEMILYONDOLARDESTEKTE
BULUNDUãUNUHATÆRLATAN
%RDOãANKONUåMASÆNÆåyYLE
S~RD~RD~
¬5GANDA-ILENYUM
+ALKÆNMAHEDEFLERINE
ULAåMADAKARARLÆLÆãÆNÆORTAYA
KOYMUåTUR"UHEDEFLERIN
DEAåÆRÆYOKSULLUãUN
YARÆYAINDIRILMESI()6
VE!ë$3LEM~CADELE
yNEMLIGELIåMELERIHAYATA
GElIRMIåTIR"UG~ZEL
~LKENINlALÆåKANINSANLARÆNÆN
G~NEåENERJISIYLElALÆåAN
ILKOTOB~S~~RETTIKLERINI
yãRENDIM4EBRIKVE
TAKDIRLERIMIIFADEETMEK
ISTERIM-ILLIMARåÆNDABILE
lEVREYEDOãALKAYNAKLARÆN
KORUNMASÆNAIHTIYAl
SAHIPLERINEELUZATÆLMASÆ
ANLATÆLÆYOR"UDAYANÆåMA
RUHUNUNG~lLENEREKDEVAM
ETMESINIDILIYORUM
!FRIKANÆN~LKESIVAR
~LKESINDEB~Y~KELlILIãIMIZ
VARdZELLIKLE$OãU
!FRIKANÆNHUZURG~VENLIK
VEKALKÆNMASÆNAyZEL
yNEMVERIYORUZ6E
KÆTANÆNBIRlOK~LKESINDE
Y~R~TT~ã~M~ZKALKÆNMA
ODAKLÆYARDÆMPROJELERIYLE
!FRIKA~LKELERINEYARDÆMCÆ
OLMAYAlALÆåÆYORUZ
YÆLÆNDANITIBAREN3OMALININ
AYAãAKALKMASÆIlINByLGE
~LKELERIYLEB~Y~KlABA
HARCÆYORUZ!-)3/-A
ENFAZLAASKERVEREN
5GANDANÆNBUS~RElTEKI
TAVRÆNÆTAKDIREDIYORUZ
/RTAKGAYRETLERIMIZ
NETICESINDEBUG~N3OMALI
BAMBAåKAYEREGELDI"U
YAZYAPÆLACAKSElIMLERIN
SUHULETLEGERlEKLEåMESINI
ByLGENINHUZURUNAKATKÆ
YAPMASÆNÆTEMENNI
EDIYORUM'ELECEãEILIåKIN
PROJELERIMIZIPAYLAåTÆK
"IRlOKKONUDAHEMFIKIR
OLDUãUMUZUGyRD~K
KADARIåADAMÆYLABIRLIKTE
GELDIKëåADAMLARÆMÆZÆBIR
ARAYAGETIRECEãIZ"UG~N
IMZALANANANLAåMALAR
YAPTÆãÆMÆZVERIMLI
GyR~åMELERINNETICESIDIR
4~RKIYENIN!FRIKADA
HIlBIRSyM~RGECIGElMIåI
OLMAMÆåTÆR+ÆTA~LKELERIYLE
KURMAKISTEDIãIMIZILIåKIDE
KAZANKAZANTEMELINDEDIR
4~MALANLARDASAVUNMA
SANAYITURIZMEKONOMI
TICARETTARÆMDAORTAK
YATÆRÆMLARIlINEGIREBILIRIZ
!LTYAPÆ~STYAPÆDA
TECR~BELERIMIZI5GANDA
ILEPAYLAåMAYAHAZÆR
OLDUãUMUZUIFADEETTIK
"IZ5GANDANÆNGELECEãINI
lOKDAHAAYDÆNLÆKOLDUãUNA
INANÆYORUZ
#UMHURBAæKANǯNÇNZIYARETETTIäI~LKELERDEN
+ENYAILETOPLAMDÇæTICARETHACMIMILYON
DOLAR5GANDA¯YLAMILYONDOLARLÇKTICARET
HACMIMIZBULUNUYOR
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
+ENYA¯DAKITEMASLARÆNA
~LKENINKURUCUSU
VEILKDEVLETBAåKANÆ
*OMO+ENYATTANÆN
MOZOLESINElELENK
KOYARAKBAåLADÆ$AHA
SONRA#UMHURBAåKANLÆãÆ
3ARAYƯNAGElEN%RDOãAN
+ENYA#UMHURBAåKANÆ
5HURU+ENYATTATARAFÆNDAN
RESMsTyRENLEKARåÆLANDÆ
(EYETLERARASÆ
GyR~åMELERDENSONRA
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
+ENYA#UMHURBAåKANÆ
+ENYATTAILEORTAKBASÆN
TOPLANTÆSÆD~ZENLEYEREK
AlÆKLAMALARDABULUNDU
BASÆNMENSUPLARÆNÆN
SORULARÆNÆYANÆTLADÆ
#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN
DAHASONRA+ENYA
#UMHURBAåKANÆ+ENYATTA
ILEBIRLIKTE4~RKIYEí+ENYA
ëå&ORUMUNAKATÆLARAKIå
ADAMLARÆNAHITAPETTI
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN4~RKIYEí
+ENYAIå&ORUMUNDA
GERlEKLEåTIRDIãI
KONUåMASÆNDA9OãUN
lALÆåMAILETICARET
HACMIMIZIARTTÆRARAK
MILYARDOLARHEDEFINI
YAKALAMALÆYÆZDEDI
(WFOMJMJNBO
PMNBLéBSU
%KONOMIKVETICARI
ILIåKILERINSAãLAMZEMINDE
ILERLEMESININBAåTAGELEN
åARTÆNÆNISTIKRAROLDUãUNU
SyYLEYEN#UMHURBAåKANÆ
%RDOãANKONUåMASÆNDA
åUNLARÆSyYLEDI
¬9OLAlÆKARKENDEDIKKI
IKIyNEMLISÆRKAVRAM
NJMZBSEPMBS
IFEFGJOJZBLBMBNBMÉZÉ[
#UMHURBAåKANÆ2ECEP
4AYYIP%RDOãAN$OãU
!FRIKATURUNUNIKINCI
DURAãÆOLAN+ENYA¯YA
(AZIRAN
TARIHINDERESMsBIR
ZIYARETGERlEKLEåTIRDI
#UMHURBAåKANÆ%RDOãANA
+ENYAZIYARETINDEEåI
%MINE%RDOãAN"AåBAKAN
9ARDÆMCÆSÆ6EYSEL+AYNAK
$ÆåIåLERI"AKANÆ-EVL~T
aAVUåOãLUVE%KONOMI
"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI
EåLIKETTI
37
DOĞU - BATI / AFRİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret Kenya ve Uganda ile düşük olan ticaret hacminin artırılması hedeflenen ziyaret sırasında iş forumları
düzenlendi ve çeşitli anlaşmalar imzalandı.
40."-ðð-&ðè#ð3-ðæð.ð;
(fb-&/&3&,%&7".&%&$&,
#UMHURBAæKANÇ2ECEP4AYYIP%RDOäAN
$OäU!FRIKAZIYARETININSONDURAäÇ3OMALI¯YE
(AZIRANTARIHLERINDERESMsBIRZIYARET
GERlEKLEæTIRDI#UMHURBAæKANÇ%RDOäAN
D~ZENLENENBASÇNTOPLANTÇSÇNDABIRBUlUK
YÇLARADANSONRA3OMALIYIZIYARETETMEKTEN
DUYDUäUMEMNUNIYETIIFADEETTIVEULUSLARARASÇ
AKTyRLERILEByLGE~LKELERINI3OMALIYEDESTEK
OLMAYAlAäÇRDÇ#UMHURBAæKANÇEäITIMSAäLÇK
G~VENLIKVEULAæTÇRMAALANLARÇNDAIæBIRLIäININ
G~lLENEREKDEVAMEDECEäINISyYLEDI"U
SEYAHATVESILESIYLETICARETINyN~NDEKI
P~R~ZLERINKALDÇRÇLMASÇNÇUMDUKLARÇNÇIFADEETTI
38
VAR"IRTANESIISTIKRARDÆR
BIRTANESIDEG~VENDIR
'~VENOLMADÆãÆZAMAN
ISTIKRAROLMAZ"UIKI
KAVRAMÆYAKALAYAMADÆãÆNÆZ
S~RECEDEIåADAMÆNÆN
YATÆRÆMYAPMASÆSyZ
KONUSUOLAMAZ"UNLAR
OLURSAOZAMANIåADAMÆ
RAHATLÆKLAYATÆRÆMÆNÆYAPAR
+ÆRÆLGANCOãRAFYALARDAYER
ALMALARÆNARAãMENISTIKRARLÆ
YAPÆLARÆYLAyNPLANAlÆKAN
4~RKIYEVE+ENYANÆNG~lL~
BIRIåBIRLIãIILEKÆSAZAMANDA
yNEMLIIåLERBAåARACAKLARÆNA
INANÆYORUM+~RESEL
KRIZINETKILERINIHEN~ZTAM
ANLAMÆYLAATLATÆLAMADÆãÆ
BUDyNEMDE~LKELERARASÆ
DAYANÆåMAYAByLGESEL
IåBIRLIãIVEENTEGRASYONAlOK
DAHAFAZLAIHTIYAlDUYUYOR­
'yR~åMELERDElIFTE
VERGILENDIRILMENIN
yNLENMESIVETERCIHLI
TICARETANLAåMASÆYLAILGILI
KONUNUNELEALÆNDÆãÆNÆ
BELIRTEN%RDOãANILGILI
BAKANLARÆNGEREKLI
KOMITELERIOLUåTURDUãUNU
SyYLEDI%RDOãAN+ENYADA
ALTYAPÆVE~STYAPÆYA
YyNELIKADÆMLARÆNATÆLMASÆ
GEREKTIãINIKAYDEDEREK
4~RKIYEBUG~NKIåIBAåÆ
MILLIGELIRINIBIN
DOLARDANYAKLAåÆKKRIZE
RAãMENBINDOLARLARA
ULAåTÆRDÆYSABUNUNSEBEBI
HAZÆRDANYEMEKLEOLMADÆ
HAZÆRYATÆRÆMLAROLMADÆ
DEDI
%ãERGIRIåIMCIYATÆRÆMCÆO
~LKENINYyNETIMINESIYASI
IKTIDARÆNAG~VENIYORSA
INANÆYORSAGELIRORADA
BUSISTEMLEYATÆRÆMÆ
YAPARDIYEN%RDOãAN
'~VENLILIMANOLMAK
åART+ENYADAKIMEVCUT
YyNETIMIG~VENLILIMAN
OLARAKGyRD~ã~MDENDOLAYÆ
4~RKGIRIåIMCILEREDIYORUM
KIBUKONUDASIZLERDEADÆM
ATMAYAHAZÆRLANÆNVEBU
NOKTADA+ENYAyNEMLIBIR
MERKEZyNEMLIBIRSTRATEJIK
ALANVEBIZIM!FRIKADAKI
STRATEJIKORTAKLARÆMÆZDAN
BIRISI+ENYA-EMNUNIYETLE
M~åAHEDEETMEKTEYIZKI
BUNDANSENEyNCE
MILYONDOLARD~ZEYINDEOLAN
TICARETHACMIMIZNEREDEYSE
IKIKATÆNAKATLANARAK
MILYONDOLARAlÆKTÆ9ETERLI
MIDEãIL"IZIMYOãUN
lALÆåMAILETICARETHACMIMIZI
ARTTÆRARAKMILYARDOLAR
HEDEFINIYAKALAMALÆYÆZ
IFADELERINIKULLANDÆ
5SLJZF²OJOQBZÉ
CZZFDFL
#UMHURBAåKANÆNÆN
HEYETINDEYERALAN4ë-
"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI
!FRIKAPAZARÆNÆNHÆZLA
B~Y~YENDINAMIKBIR
PAZAROLDUãUNUBELIRTEREK
¬:IYARETLEBIRLIKTEHEDEFIMIZ
POTANSIYELINIY~KSEK
GyRD~ã~M~ZBUIKI~LKE
ILETICARETIMIZIARTTÆRMAK
#UMHURBAåKANÆMÆZLA
BIRLIKTEGERlEKLEåTIRECEãIMIZ
BUZIYARETINEKONOMIK
ILIåKILERINKUVVETLENMESINE
KATKÆSAãLAYACAãÆNÆ
D~å~N~YORUZ­DEDI
4~RK-~TEAHHITLER"IRLIãI
"AåKANÆ4-"
-ITHAT
9ENIG~NDEYURTDÆåÆ
•4OPLAMTICARETHACMI
NJMZBSEPMBS
• ëHRACATÇMÇZ
NJMZBSEPMBS
• ëTHALATÇMÇZ
NJMZBSEPMBS
Afrika ziyaretinde, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, eski Tarım Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve 115 işadamı eşlik etti.
M~TEAHHITLIKSEKTyR~N~N
YÆLDAORTALAMA
MILYARDOLARLÆKKONTRAT
IMZALADÆãÆNÆANCAKSONí
YÆLDANBUYANAKAYBEDILEN
PAZARLARLABUTUTARÆNlOK
AåAãÆLARAINDIãINI!FRIKA
~LKELERININBUAlÆDANYENI
BIRlÆKÆåKAPÆSÆOLABILECEãINI
KAYDETTI
$Æå%KONOMIKëLIåKILER
+ONSEYI$%ë+
"AåKANÆ
dMER#IHAD6ARDAN!FRIKA
!lÆLÆMƯNÆNyNEMLIOLDUãUNU
VEBUSEYAHATVESILESIYLE
TICARETINyN~NDEKI
P~R~ZLERINKALDÆRÆLMASÆNÆ
UMDUKLARÆNÆIFADEETTI
6ARDANM~TEAHHITLERIN
!FRIKA~LKELERINDE
~STLENDIãIPROJENIN
TUTARÆNÆNMILYARDOLARÆ
BULDUãUNUDILEGETIRDI
%RDOãANÆN!FRIKA~LKELERINE
ZIYARETISÆRASÆNDA#."#íE
!FRIKAYAVERDIãIRyPORTAJ
KANALÆNINTERNETSITESINDE
YAYÆMLANDÆ#UMHURBAåKANÆ
%RDOãAN4~RKIYENIN
!FRIKAPOLITIKASÆNÆNASÆL
TANÆMLÆYORSUNUZSORUSUNA
4~RKIYENIN!FRIKA¯YA
YAKLAåÆMPOLITIKASÆNÆN
DIãERD~NYA~LKELERINE
BENZEMEDIãIYANÆTÆNÆVERDI
"AåBAKANOLDUãUDyNEMDE
YÆLÆNDA!FRIKA9ÆLÆ
ILANETTIKLERINIANÆMSATAN
%RDOãAN!FRIKAYÆLÆ
ILANETMEMIZINSEBEBI
yZELLIKLE!FRIKAYAON
YÆLLARY~ZYÆLLARDÆRGELENLER
SADECESyM~RGECIBIR
ANLAYÆåLABAKTÆLAR"IZISE
BUSyM~RGECIANLAYÆåÆ
HIlBIRZAMANKABUL
ETMEDIãIMIZGIBIHER
ZAMANBUNUNKARåÆSÆNDA
OLDUKVEYÆLÆNÆ!FRIKA
9ÆLÆILANEDERKENDEO
ZAMANBURADATANE
B~Y~KELlILIãIMIZVARDÆVEBU
SAYÆYƯAlÆKARDÆK4ABII
BIZ¯LABUIåIBÆRAKMAK
ISTEMIYORUZHEDEFIMIZ
!FRIKA~LKESININ¯~NDE
DEB~Y~KELlILIKKURMAK
a~NK~BUB~Y~KELlILIãIMIZI
KURARSAKB~Y~KELlILERIMIZ
VASÆTASÆYLA4~RKHALKÆNÆ
!FRIKAHALKLARÆYLA
B~T~NLEåTIRMIåOLACAãÆZ
BIRLEåTIRMIåOLACAãÆZ
YATÆRÆMLARNOKTASÆNDA
KARåÆLÆKLÆYATÆRÆMLARÆNyN~N~
AlMÆåOLACAãÆZ"UNU
SAãLÆKTAYAPMAKISTIYORUZ
BUNUEãITIMDEYAPMAK
ISTIYORUZBUNUyZELLIKLE
ULAåÆMDAENERJIDE
TARÆMDAYAPMAKISTIYORUZ
DEãERLENDIRMESINDE
BULUNDU
39
BÜYÜME / MAKALE
Faiz ve kur lobisini
buldum galiba!
S
PROF. DR. EMRE ALKİN
Türkiye sürekli terör
VDOGÖUÖODUÖQÖQKHGHILQGH
EXOXQGXæXPX]FRæUDI\DGD
KHUJQ\DãDQDQDFÖROD\ODUD
\HQLOHULHNOHQL\RU%LUNH]
GDKDV|\OHPHNWHQJHUL
GXUPD\DFDæÖP+HSLPL]L
]QW\HERæDQEX
KDGLVHOHULQKLoELULQLSDUDYH
VHUPD\HSL\DVDODUÖGLNNDWH
DOPÖ\RU
40
unu hiç tereddütsüz
söyleyebilirim ki, para ve
SERMAYEPIYASALARƯINCI
Y~ZYÆLÆNENyNEMLIPARADIGMA
DEãIåIKLIãINIYARATTÆ"UNUNILK
yRNEãI¬HERHANGIBIRåEY~RETMEDEN
KAZANMAK­.ORMALDESIYASETlILERIN
VEYADEMAGOGLARÆNEKMEãIOLAN
¬DEDIKODUVESPEK~LASYON­PARA
VESERMAYEPIYASALARÆNÆNENGElERLI
AKTIFIOLDU$OãRUOLUPOLMADÆãÆNÆ
ARAåTÆRMAYAGEREKKALMADANBIR
DEDIKODUYLABILEKÆSAS~REIlINDEPARA
KAZANMAKM~MK~N
%åIDOSTUARAYARAKHISSESENEDI
TAVSIYESIVERENSONRADAELINDENE
VARNEYOKSAKIMSEYEFARKETTIRMEDEN
TAVSIYEETTIãINEVARSASATANLARDABU
PIYASALARDAMEVCUT(ATTASÆRFBUNUN
IlINëNTERNETSITESIKURAN4WITTER
HESABÆAlANLARANEDEMELI'ELIåMIå
~LKELERINDERINPIYASALARÆNDABOãULACAK
NEKADARINSANVARSAGELIåMEKTE
OLAN~LKELERINSÆãPIYASALARÆNDAPARA
KAZANÆYOR3ANAYICILERINHAYALINIBILE
KURMAKTAZORLANACAKLARÆRAKAMLARÆBU
INSANLARKÆSAS~REIlINDEKAZANÆYOR
4ERyRGIBITOPLUMUDERINDEN
YARALAYANOLAYLARAKARåÆBUPIYASANÆN
AKTyRLERININHERHANGIBIRHASSASIYET
TAåÆMADÆKLARÆKENDIG~NDEMLERI
IlINDEYAåADÆKLARÆNÆSyYLEMEK
MAKSADÆNÆAåANBIRIFADE
OLMAYACAKTÆReRETEN
INSANLARÆNTOPLUMLA
IlIlEOLMALARÆNA
KARåÆNBUINSANLAR
BILGISAYAREKRANLARÆ
ARASÆNDAASOSYALBIR
YAåAMS~R~YORa~NK~
KENDIG~NDEMLERINI
YAåÆYORLAR"UDURUMUN
SOSYOLOJIKBIRANALIZE
IHTIYAlDUYDUãUDABIR
GERlEKTIR
"UTARZDAYAåAYANINSANLARÆN
KAZANDÆRACAãÆPARALARIlINSAYÆSÆZ
FINANSALKURUMLARDAMEVCUT
+URUMSALYATÆRÆMCÆNÆNOLMADÆãÆ
YERDESyZKONUSUFINANSKURULUåLARÆ
BU¬HATÆRLÆM~åTERILERIN­ESIRIHALINE
GELIYOR$OLARALÆPSATANDAHISSE
SENETLERINIALÆPSATANDASAYÆSÆZHESAP
VEKURUM~ZERINDEIåLEMYAPARAK
HISSELERLEILGILISUNIPIYASAOLUåTURAN
DABUINSANLAR"ENZEROLAYLAR
GAYRIMENKULDEDEYAåANÆYOR
"USATÆRLARÆOKUYUNCASOLGyR~åL~
OLDUãUMUD~å~NENLEROLACAKTÆR4AM
TERSINEIFLAHOLMAZBIRLIBERALIM0IYASA
EKONOMISINEINANÆYORUM!NCAK
BAHSETTIKLERIMGyNL~MDEYATANPIYASA
åARTLARÆNÆIlERMIYOR'ELIåMEKTEOLAN
BIR~LKENIN¬AZGELIåMIå­PIYASALARÆNDA
NASÆLHAKSÆZZENGINLEåILDIãINI
ANLATMAYAlALÆåÆYORUM%MEK
VERMEDENZENGINLEåMENINSONUCU
DA¬DUYARSÆZLAåMA­OLUYOR!NLATMAK
ISTEDIãIMBU
3ANAYICININIHRACATlÆNÆNSANATlÆNÆN
SPORCUNUNVEYASADEVATANDAåÆNNE
ISTEDIãIBUINSANLARIlINyNEMLIDEãIL
$yVIZKURLARÆFAIZVEYAHISSESENETLERI
SADECEBUINSANLARÆNLEHINEHAREKET
ETMELIeLKEVATANDAåLARIlINDEãIL
ONLARVElALÆåTÆKLARÆKURUMLARIlIN
B~Y~MELI
3IYASICEPHEUZUNZAMANDÆR¬FAIZ
LOBISI­VEYA¬DyVIZKURU
LOBISI­NDENBAHSEDIYOR
"UNUNIlINDEADRESHEP
YURTDÆåÆNDAGySTERILIYOR
"ENDENSyYLEMESI%ãERBIR
LOBIARANÆYORSAFAIZINDyVIZIN
HISSESENETLERININENFLASYONUN
ve büyümenin kendi lehlerine
GELIåMESINIISTEYENLERIDÆåARÆDA
DEãILIlERIDEARAMAKDAHA
DOãRUBIRDAVRANÆåOLUR4ABII
BULMAKISTENIYORSA
DOĞU - BATI / 10 İL 10 ÜLKE
$GDQD·Q×QKHGHILQGH
6XXGL$UDELVWDQYDU
$GDQD7å0·LQ7UNL\H·QLQHQID]ODLKUDFDWSD\ÖQDVDKLSLOLOHHQ|QHPOLONH
HãOHãWLULOPHVLNDSVDPÖQGDROXãWXUXODQ´åOhONHµSURMHVLLOH6XXGL$UDELVWDQLOH
oDOÖãDFDN%XSURMHNDSVDPÖQGD$GDQDOÖLKUDFDWoÖODU6XXGL\HWNLOLOHULOHELUDUD\DJHOGL
T
ë-
HEDEFLERINE
ULAåMAYOLUNDA
IHRACATTANOKTA
ATÆåÆYAPACAK4ë-
B~NYESINDEYERALAN
4ë-!+!$%-ëILEëL
eLKEHEDEFIYLEIHRACATTA
ENFAZLAPAYALANILLER
ILE~LKELERIEåLEåTIRECEK
VEBUPAZARLARA
SATÆåLARARTÆRÆLACAK
4ë-!+!$%-ëNINlyZ~M
ORTAKLARÆ(ALKBANK
6ODAFONE#OFACE3IGORTA
503'LOBAL#ONNECTION
4URKISHTIMEILEBIRLIKTE
BELIRLENENHEDEF~LKE
KONFERANSLARÆNÆNIKINCISINI
(AZIRAN0ERåEMBEG~N~
!DANA¯DAGERlEKLEåTIRILDI
42
!DANAILE3UUDI
!RABISTAN¯ÆNEåLEåTIRILDIãI
PROJEKAPSAMÆNDA!+ë"
VE!DANA3ANAYI/DASÆ
EVSAHIPLIãINDE!DANA
$IVAN/TEL¯DED~ZENLENEN
BASÆNTOPLANTÆSÆNA4ë-
"AåKAN6EKILI-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLU!+ë"VE
!$!3/"AåKANÆ:EKI
+ÆVANl#EYHAN4ICARET
/DASƯNÆTEMSILEN9yNETIM
+URULU"AåKANÆäEREF
#AN6ODAFONE4~RKIYE
+URUMSALeR~N9yNETIMI
VE&IYATLAMA$IREKTyR~
,EVENT'EMICI#IDDE
3ANAYIVE4ICARET/DASÆ
"AåKAN6EKILIäEYH:IAD
"ASSAM!LBASSAM3UUDI
!RABISTANÆNyNEMLI
GAZETELERINDEN!L2IYADH
'AZETESIKÆDEMLIYAZARÆ
&AHAD!!LFUHAID"3!
!HMAD"IN(EZEM(UKUK
VE$ANÆåMANLÆKåIRKETININ
ORTAãÆ#YRILLE.AFFAH
SEKTyRTEMSILCILERIVElOK
SAYÆDABASÆNMENSUBU
KATÆLDÆ%KONOMIST0ROF
$R+EREM!LKIN¯IN
MODERATyRL~ã~NDE
YAPÆLANTOPLANTÆDA#IDDE
3ANAYIVE4ICARET/DASÆ
"AåKAN6EKILIäEYH:IAD
"ASSAM!LBASSAM3UUDI
!RABISTAN¯ÆNGAZETECISI!L
2IYADH'AZETESI+ÆDEMLI
YAZARÆ&AHAD!!LFUHAID
"3!!HMAD"IN(EZEM
(UKUKVE$ANÆåMANLÆK
åIRKETININORTAãÆ#YRILLE
.AFFAHKATÆLÆMCÆLARA
!DANAILE3UUDI!RABISTAN
ARASÆNDAKIIåBIRLIãI
OLANAKLARÆNAILIåKINyNEMLI
BILGILERAKTARDÆLAR
Türkiye için ihracat
ZBQÉZPSV[
4ë-"AåKAN6EKILI-USTAFA
aÆKRÆKlÆOãLU4~RKIYENIN
ILKSANAYIåEHRIVE
!KDENIZ"yLGESINING~lL~
EKONOMISI!DANANÆN
HERGElENYÆLGELIåMEKTE
OLDUãUNUSyYLEDI
4~RKIYENINIHTIYAl
DUYDUãUUZUNSOLUKLU
S~RD~R~LEBILIRB~Y~MENIN
YOLUNUN~RETIMDENVE
IHRACATTANGElTIãINI
BELIRTENaÆKRÆKlÆOãLU
åUNLARÆKAYDETTI4~RKIYE
IlIN~RETIYORUZ4~RKIYE
IlINIHRACATYAPÆYORUZ
4~RKIYEIlINISTIHDAM
SAãLÆYORUZ"UNUNDEVAMÆNÆ
DAHAKUVVETLIBIRåEKILDE
DEGETIRMEKISTIYORUZeLKE
OLARAKKENDIMARKAMÆZLA
KENDIDEãERIMIZLE
GELECEãIMIZEYyNVERECEãIZ
eLKEMIZIKALKÆNDÆRMAK
IlINyNCEILLERIMIZIN
KAPASITELERINIARAåTÆRACAãÆZ
3ONRADÆåTICARETTEKI
REKABETG~C~M~Z~
ARTÆRACAãÆZ"UNUNIlINDE
FARKÆNDALÆKYARATMALÆYÆZ
ëåTEBUAMAlLABUTOPLANTÆYÆ
D~ZENLIYORUZ
4VVEJ"SBCJTUBO
QB[BSÉOÉJODFMFZFDFçJ[
!DANAILE3UUDI!RABISTANÆ
EåLEåTIRMENINBIRlOKSEBEBI
OLDUãUNUDILEGETIREN
-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU
!DANANÆNSONONYÆLDA
IHRACATÆNÆIKIKATÆNA
lÆKARDÆãÆNÆDAANÆMSATTÆ
aÆKRÆKlÆOãLU!DANANÆN
TEMILYONDOLAR
OLANIHRACATÆNÆMILYAR
DOLARAY~KSELTTIãINIDILE
GETIREREKåyYLEDEVAM
ETTI3UUDI!RABISTAN
!DANANÆNENFAZLAIHRACAT
YAPTÆãÆ~LKELERARASÆNDA
¯INCISÆRADA3ONON
YÆLDAISE!DANANÆN3UUDI
!RABISTANAIHRACATÆ~l
KATÆNAY~KSELEREK
MILYONDOLAROLDUANCAK
AMACÆMÆZBURAKAMÆlOK
DAHAYUKARÆLARATAåÆMAK
3UUDI!RABISTANÆN
ITHALATÆNDAOTOMOTIVVE
MAKINEyNPLANAlÆKÆYOR
"UIKISEKTyRDEGElTIãIMIZ
YÆL3UUDI!RABISTAN
MILYARDOLARÆN~ZERINDE
ITHALATYAPMÆåTÆR!DANA
ISEBUSEKTyRDETE
D~NYAYAMILYON
MISAFIRLERIMIZEVEBIZLERE
yNEMLIGyREVLERD~åMEKTE
"UTOPLANTÆNÆNHERIKI
~LKENINBIRBIRINIYENIDEN
KEåFETMESIyZELIKLE
DEByLGEMIZLE3UUDI
!RABISTANARASÆNDAlOK
DAHASÆKÆEKONOMIKBAãLAR
KURULMASÆNÆBEKLIYORUZ
DIYEKONUåTU
MUSTAFA ÇIKRIKÇIOĞLU
TİM Başkan Vekili
“S. Arabistan Adana'nın en fazla
ihracat yaptığı ülkeler arasında
11’inci sırada. Son on yılda ise
Adana'nın S. Arabistan'a ihracatı
üç kat yükseldi ”
ZEKİ KIVANÇ
AKİB Koordinatör Başkanı
“Her iki ülke uzun yıllara
dayanan beraberliklerini
ekonomik ve politik anlamda
daha iyi noktalara taşımak
durumunda.”
3UUDI!RABISTAND~NYANÇNENyNEMLIPETROL
EKONOMISIVEBUG~NSAHIPOLDUäUREZERVLER
ILEYÇLS~REILEPETROLGELIRLERINIS~RD~RECEäI
TAHMINEDILIYOR"UNUNLABIRLIKTE/RTDOäUDA
YAæANANPOLITIKVEEKONOMIKISTIKRARSÇZLÇKLARÇN
3UUDI!RABISTANVE4~RKIYEYIOLUMSUZ
ETKILEMEYEDEVAMEDIYOR
DOLARIHRACATYAPTÆ
$OLAYÆSÆYLA!DANANÆN
IHRACATPORTFyY~NDE3UUDI
!RABISTANÆNAãÆRLÆNÆN
ARTÆRÆLMASÆNÆyNEMLI
BULUYORUZ"IZINANÆYORUZ
KI3UUDI!RABISTANPAZARÆ
!DANANÆNIHRACATÆNÆ
ARTÆRMASÆNDABIRSÆlRAMA
TAHTASÆGyREVIGyRECEK
aÆKRÆKlÆOãLUPANELDE
IåD~NYASÆNÆNGyZ~YLE
3UUDI!RABISTANPAZARÆNÆ
INCELEYECEKLERINIVE3UUDI
!RABISTANILE4~RKIYE
ARASÆNDAKITICARIIåBIRLIãI
FÆRSATLARÆNÆVEYATÆRÆMLARÆ
KONUåACAKLARÆNÆAKTARDÆ
ðLJMLFCJSCJSJOJ
LFéGFEFDFL
!DANA3ANAYI/DASÆ
"AåKANÆ:EKI+ÆVANl
DAD~NYANÆNENZORLU
COãRAFYALARÆNDANBIRI
OLAN/RTDOãUDAYAåANAN
POLITIKVEEKONOMIK
ISTIKRARSÆZLÆKLARÆN3UUDI
!RABISTANVE4~RKIYEYI
OLUMSUZETKILEDIãINI
ã
BELIRTTI4~RKIYENIN
NIN
ByLGEDED~NYABARÆåÆ
BARÆåÆ
ADÆNAENyNEMLI
ISTIKRARUNSURLARÆNDA
RÆNDA
BIRIOLDUãUNU
IFADEEDEN
+ÆVANl(ER
IKI~LKEUZUN
YÆLLARADAYANAN
BERABERLIKLERINI
EKONOMIK
VEPOLITIK
ANLAMDADAHAIYI
YI
NOKTALARATAåÆMAK
AK
DURUMUNDADÆR
"UANLAMDABUG~N
G~N
3UUDI!RABISTANDAN
DAN
GELEREKBIZLERIONURLANDÆRAN
NURLANDÆRAN
5FLOPMPKJLmz[NMFSJ
LVMMBONBMÉZÉ[
6ODAFONE4~RKIYE
+URUMSALeR~N9yNETIMI
VE&IYATLAMA$IREKTyR~
,EVENT'EMICI4~RKIYENIN
S~RD~R~LEBILIRB~Y~ME
VEEKONOMIKKALKÆNMA
HEDEFLERINEERIåMEK
IlINIHRACATKAPASITESINI
ARTÆRMASÆGEREKTIãINI
BELIRTEN'EMICI
YÆLÆNAGELDIãIMIZDE
TAMAMENDIJITALLEåMIå
BIRIHRACATORTAMÆYLA
KARåÆLAåACAãÆZ6ERI
DEPOLAMAKAPASITEMIZIHER
AYIKIKATÆNAlÆKARÆRKEN
BAãLANTÆLÆVEAKÆLLÆ
CIHAZLARLA~RETIMDE
VERIMLILIKSAãLAYACAãÆZ
DIYEKONUåTU
ADANA
SUUDİ
ARABİSTAN
Suudi Arabistan'ın
ithalatında otomotiv
ve makine ön plana
çıkıyor.
43
DOĞU - BATI / 10 İL 10 ÜLKE
466%ð"3"#ð45"/²*/&,0/0.ð,(e3f/f.f
$~NYANÇNENyNEMLI
PETROLEKONOMISI
OLANVEBUG~NSAHIP
OLDUäUREZERVLERILE
YÇLS~REILEPETROL
GELIRLERINIS~RD~RECEäI
TAHMINEDILEN
Suudi Arabistan
PETROLFIYATLARÇNÇN
ULUSLARARASÇ
PIYASALARDAGySTERDIäI
INIæVElÇKÇæLARDAN
DOäRUDANETKILENIYOR
(AMPETROL~RETIMI
YANÇNDAEKONOMI
IlERISINDEPETROLE
DAYALÇSANAYILERIN
EKONOMIIlERISINDEKI
AäÇRLÇäÇVETOPLAM
IHRACATVEKAMU
GELIRLERININY~ZDE
¯ÇNÇNPETROLVEILGILI
SEKTyRLERDENOLUæMASÇ
NEDENIYLE3UUDI
!RABISTAN¯ÇNEKONOMIK
PERFORMANSÇNDA
PETROLFIYATLARÇNÇN
yNEMLIBIRETKISIVAR
ìYÇLLARÇNÇ
KAPSAYAN$OKUZUNCU
"Eæ9ÇLLÇK+ALKÇNMA
0LANǯNDATRILYON
3!2TUTARÇNDA
44
HARCAMAPLANÇVAR
+AMUGELIRLERININ
Y~ZDEìÇ
IHRACATGELIRLERININ
ISEY~ZDE¯ÇPETROL
SEKTyR~NDENELDE
EDILIYOReLKEDE
HIDROKARBON
KAYNAKLARÇNA
ULAæÇLABILMESIYLE
PETROLARÇTMAVE
PETROKIMYASAL~RETIM
KAPASITESINDEyNEMLI
ARTÇæLARSAäLANÇYOR
3ONYÇLLARDA
HÇZLÇBIRGELIæME
GySTERENPETROì
KIMYASEKTyR~N~N
HAMMADDESI
¬-ASTER'AZ3ISTEMI­
TARAFÇNDANDAäÇTÇLAN
DOäALGAZADAYALÇDÇR
0ETROLGELIRLERIVE
UCUZENERJIISETARÇM
SEKTyR~N~VEDIäER
SANAYILERINDEMIR
lELIK~R~NLERIINæAAT
MALZEMELERIGÇDA
IæLEMEM~HENDISLIK
KIMYASALLARVE
METAL~RETIMIGIBI
GELIæMESINEYARDÇMCÇ
OLUYOR
Prof. Dr. Kerem Alkin’in moderatörlüğünde yapılan panelde; Cidde
Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Şeyh Ziad Bassam Albassam, Al
Riyadh Gazetesi kıdemli yazarı Fahad A. Alfuhaid ile BSA Ahmad Bin
Hezem Hukuk şirketinin ortağı Cyrille Naffah katıldı.
"UG~NTICARETTET~M
D~NYARAKIBIMIZDIYEN
'EMICIåUNLARÆKAYDETTI
5LUSLARARASÆMOBILITEYI
SAãLAMAMÆZGEREKIYOR
"~T~NBUNLARÆNlyZ~M~ISE
DIJITALDyN~å~MDEYATÆYOR
$IJITALDyN~å~MD~NYANÆN
HERYERINDEY~ZDE
YARÆNAHAZÆRIHRACATlÆ
OLMAYÆBERABERINDE
GETIRIYOR9ARÆNAHAZÆRLANAN
BIRIHRACATlÆNÆNULUSLARARASÆ
MOBILINTERNETKULLANMASÆ
AKÆLLÆCIHAZLARVEBULUT
DEPOLAMASAYESINDE
BILGIYEHERYERDEULAåMASÆ
~RETIMININVERIMLILIãI
IlINTEKNOLOJIKlyZ~M
KULLANMASÆGEREKIYOR
"UNUNILKADÆMÆISE
DIJITALLEåMEENDEKSININ
HESAPLANMASÆNDAN
GElIYORëåLETMELERWWW
YARINAHAZIRIMCOMëNTERNET
SITESINIKULLANARAK
6ODAFONEKULLANÆCÆSÆ
OLSUNVEYAOLMASÆN
HIlBIR~CRETyDEMEDEN
DIJITALLEåMEENDEKSINI
HESAPLAYABILIYOR6ODAFONE
OLARAK4~RKIYE¯DEKI
åIRKETLERINIåYAPÆå
åEKILLERINIIYILEåTIRECEKVE
ONLARAVERIMLILIKKATACAK
TEKNOLOJIlyZ~MLERINI
GLOBALG~C~M~Z~NDE
DESTEãIYLEM~åTERILERIMIZE
SUNUYORUZ4~RKIYEDEN
3UUDI!RABISTANAIHRACAT
YAPANIåLETMELERIN
DIJITALLEåMEENDEKSININ
Y~ZDEOLDUãUBILGISINI
VEREN'EMICI"UNUDAHA
~STSEVIYELERETAåÆMAK
DOLAYÆSÆYLAHEDEFPAZARDAKI
REKABETTEDAHAG~lL~
OLMAKM~MK~NëHRACATÆN
GELIåMESIIlINlALÆåANVE
EKONOMIMIZEG~lKATAN
!DANADAKIT~MGIRIåIMCILERI
3UUDI!RABISTANGIBI
yNEMLIBIRPAZARAAlÆLMAYA
DAVETEDIYORUZ6ODAFONE
4~RKIYEOLARAKTEKNIKVE
GLOBALBILGIBIRIKIMIMIZI
VEDENEYIMIMIZI
HARMANLAYARAK!DANA¯DAKI
IHRACATlÆFIRMALARÆ
DESTEKLEMEYEHAZÆRÆZDEDI
DOĞU - BATI / İRAN
ūUDQSD]DU×QD\DN×QPDUNDM
$PEDUJRODUGDQNXUWXODQåUDQ·D7UN\DWÖUÖPFÖODUÖQLOJLVLDUWÖ\RU7å0YH'(å.
LãELUOLæL\OH.30*7UNL\H<|QHWLP'DQÖãPDQOÖæÖWDUDIÖQGDQKD]ÖUODQDQ¶$PEDUJR
6RQUDVÖåUDQ(NRQRPLNYH7LFDUL(WNL$QDOL]L·UDSRUXQGDåUDQLOHLãIÖUVDWODUÖYH\DWÖUÖP
RODQDNODUÖHOHDOÖQGÖ
T
ë-VE$Æå
%KONOMIK
ëLIåKILER+URULU
$%ë+
IåBIRLIãIYLE+0-'4~RKIYE
9yNETIM$ANÆåMANLÆãÆ
TARAFÆNDAN¬!MBARGO
3ONRASÆëRAN%KONOMIK
VE4ICARI%TKI!NALIZI­
BAåLÆKLÆRAPORHAZÆRLANDÆ
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIILE$%ë+
"AåKANÆdMER#IHAD
6ARDANTARAFÆNDAN
KAMUOYUILEPAYLAåÆLAN
RAPORDAëRANPAZARÆNÆN
ByLGEVE4~RKIYE
46
EKONOMISINEETKILERIBU
~LKEPAZARÆNDAYAPTÆRÆMLAR
SONRASÆNDADEãIåECEK
REKABETKOåULLARÆVE
SEKTyRELD~ZEYDE4~RK
åIRKETLERIIlINDOãABILECEK
FÆRSATVERISKLEREKARåÆ
DEãERLENDIRMELERYER
ALÆYOR
ëRAN~ZERINDEBUG~NE
KADARëRANDANYAPÆLACAK
~R~NITHALATÆNÆN
SÆNÆRLANDÆRÆLMASÆ
åIRKETLERINëRANPETROL
VEDOãALGAZSEKTyR~NE
YATÆRÆMYAPMALARÆNÆN
ENGELLENMESIëRANÆN
ULUSLARARASÆTICARI
ORTAKLARLAIåYAPMASÆNÆN
KÆSÆTLANMASÆVEëRAN
BANKALARÆNÆNKARA
LISTEYEALÆNMASÆåEKLINDE
YAPTÆRÆMLARUYGULANDÆ"U
YAPTÆRÆMLARARAãMENëRAN
SAHIPOLDUãUZENGINDOãAL
KAYNAKLARÆEãITIMLIN~FUSU
VEAVANTAJLÆJEOPOLITIK
KONUMUSAYESINDE/RTA
$OãUNUNHhLhKILIT
EKONOMILERINDENBIRISI
KONUMUNDA
9APTÆRÆMLARÆNëRANÆN
B~Y~MEPERFORMANSÆ
~ZERINDEKIETKISINI
DAYAPTÆRÆMLARÆN
SÆKÆLAåTÆRÆLMASÆNDANSONRA
GyR~LMEYEBAåLADÆ$~NYA
"ANKASÆNAGyRE!"$VE
!"YAPTÆRÆMLARÆëRANDA
íARASÆDyNEMDE
TOPLAMIHRACATGELIRININ
Y~ZDEINEDENKGELEN
MILYARDOLARLÆKBIR
KAYÆPYARATTÆYÆLÆBAåÆ
ITIBARÆYLAYAPTÆRÆMLARÆN
KALDÆRÆLMASÆYLABIRLIKTE
ëRANGERlEKPOTANSIYELINI
AlÆãAlÆKARMAFÆRSATÆNÆ
YAKALAMÆåBULUNUYOR
2APORDAYERALANBILGILERE
GyREYAPTÆRÆMLARÆN
Büyükekşi, "Ambargo ile birlikte, İran'a ihracatımızda ciddi düşüşler oldu. İran'a 2013'te ambargo uygulanmasıyla 2015 yılına kadarki ihracat
kaybımız 5,7 milyar doları buldu" dedi.
KALDÆRÆLMASÆNÆNEKONOMI
~ZERINDE~lETKISI
OLMASÆVEBUNLARÆNDA
ëRANEKONOMISINIyNEMLI
yLl~DEIYILEåTIRMESI
BEKLENIYOR
•0ETROL~RETIMINDEKI
ARTÆåLABIRLIKTE~LKE
GELIRLERINIVEPETROLDÆåÆ
SEKTyRLERINGELIåIMINI
OLUMLUETKILEMESI
• 5LUSLARARASÆTICARI
MALIYETLERDEAZALMA
• 9ABANCÆYATÆRÆMLARLA
BIRLIKTETICARETTE
LIBERALLEåME
"UNAKARåÆND~åEN
PETROLFIYATLARÆNEDENIYLE
REEL'39ë(ARTÆåÆNÆN
YÆLÆNDAY~ZDE
íARALÆãÆNDA
GERlEKLEåEBILECEãITAHMIN
EDILIYOR
ðSBOLSFTFM
FLPOPNJZFZFOJEFO
FOUFHSFPMVZPS
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIDEëRANÆN
AMBARGOyNCESINDEKI
YÆLÆNDAENlOKIHRACAT
YAPÆLAN~LKELERARASÆNDA
~l~NC~SÆRADAYERALDÆãÆNÆ
ANÆMSATARAK¬/DyNEM
GENELIHRACATÆMÆZÆN
Y~ZDESÆNÆëRANILE
GERlEKLEåTIRIYORDUK
!MBARGOILEBIRLIKTE
ëRANAIHRACATÆMÆZDA
CIDDID~å~åLEROLDU
ëRANATEAMBARGO
UYGULANMASÆYLA
YÆLÆNAKADARKIIHRACAT
KAYBÆMÆZMILYARDOLARÆ
BULDU­DEDI
!MBARGOLARÆNGElENOCAK
AYÆNDAKALKMASÆYLAëRANA
IHRACATÆNDAARTÆåA
GElTIãINIVURGULAYAN
"~Y~KEKåIåyYLE
DEVAMETTIëRANTICARI
ILIåKILERDED~NYANÆN
CAZIBEMERKEZIOLMA
YOLUNDAILERLIYORëHRACATlÆ
%ãILIM!NKETIMIZIN
SONUlLARÆNAGyREëRAN
IHRACATlÆLARÆMÆZÆNHEDEF
~LKESÆRALAMASÆNDA
!"$DENSONRA
IKINCISÆRADAYERALDÆ
%NERJIOTOMOTIV
MAKINESEKTyRLERIMIZ
GELIåMELERDENOLUMLU
ETKILENECEK$%ë+
9yNETIM+URULUeYESIVE
,IMAK9ATÆRÆM9yNETIM
+URULU"AåKANÆ%BRU
dZDEMIRINKATKÆLARÆYLA
HAYATAGElIRILENPROJE
ëRANAYyNELIKULUSLARARASÆ
YAPTÆRÆMLARÆNKALKMASÆNÆN
ARDÆNDAN4~RKIYENIN
BUPAZARDAETKINLIãINI
ARTÆRABILMESIIlINADETAYOL
HARITASÆOLACAK
78 milyon nüfusu bulunan
İran'ın 2014'teki GSYHİS'i
İran
425 milyar dolar.
#UO[PSMVLMBSÉO
PSUBTÉOEBGÉSTBUMBS
ZBUBS
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIëRAN¯DAKIFÆRSATA
DIKKATlEKEREK¬"ILINEN
BIRyRNEKTIR!FRIKAYA
GIDIP"URADAAYAKKABÆ
SATAMAYÆZ(ERKES
YALÆNAYAKDOLAåÆYORDIYEN
SATÆåGyREVLISIYLE"URADA
ACAYIPAYAKKABÆSATARÆZ
a~NK~HERKESYALÆNAYAK
DOLAåÆYORDIYENSATÆå
GyREVLISIARASÆNDAKIFARKÆ
IDRAKETMELIYIZëRANTAM
DAIKINCIT~RPAZARLAMA
VESATÆåANLAYÆåÆIlINDE
BULUNANIHRACATlÆLARIlIN
GENIåUFUKLARSUNABILIR
!MBARGONUNKALKMASÆYLA
ëRANLASÆNÆRTICARETIMIZ
GELIåTI!YNÆZAMANDAIå
VETICARIILIåKILERDEëRAN
CAZIBEMERKEZIOLMA
YOLUNDA"IZDE4ë-OLARAK
!MBARGONUNKALKMASÆNÆN
ARDÆNDANëRAN¯DA4~RKIYE
4ICARET-ERKEZIAlTÆK
"AåKENT4AHRAN¯DAKI
DEVTICARETMERKEZIMIZ
TAMBINMETREKARELIK
"URADAFARKLÆSEKTyRLERDEN
47
DOĞU - BATI / İRAN
SUNDUãUIåPOTANSIYELINI
KhRLÆYATÆRÆMLARA
DyN~åT~RECEKLER
4~RKIYENINëRANAIHRACATÆ
YENIDyNEMDEIKIHANELI
ARTÆåGySTERECEKVEKÆSA
BIRS~REDEMILYARDOLAR
TICARETHEDEFINEDAHADA
YAKLAåACAãÆZ­DEDI
(%$%&-ë,9!2
$/,!2$)å4ë#!2%4
9APTÇRÇMLAR
SONUCUNDA
4~RKIYE¯NINëRAN¯A
IHRACATÇì
DyNEMINDEY~ZDE
GERILERKENIKI
~LKENINTICARETHACMI
SONUNDA
MILYARDOLARÇNALTÇNA
INDI4~RKIYEHEM
IHRACATÇNÇARTÇRMAK
HEMDEIKI~LKE
ARASÇNDAKITICARET
HACMINIMILYAR
DOLARÇN~ZERINE
lÇKARMAYÇHEDEFLIYOR
ëRAN¯DAyNElÇKAN
SEKTyR~NDETAYLÇ
ANALIZININYAPÇLDÇäÇ
RAPORDAëRAN¯ÇN
4~RKIYE¯NINIHRAl
PAZARLARÇNAYAKÇNLÇäÇ
VED~æ~KENERJI
FIYATLARÇGIBIYAPÇSAL
UNSURLARNEDENIYLE
4~RKIYE¯NINRAKIBI
OLACAäÇNADIKKAT
lEKILDIëRAN¯DA
AYRÇCAPAZARÇNDA
T~KETICI~R~NLERI
IHTIYACÇNÇNYOäUN
OLDUäUVURGULANDÇ
2APORAGyRE
ëRAN¯ÇNITHALATÇNÇN
GELECEKYÇLDA
YÇLLÇKY~ZDEì
ARTMASÇBEKLENIRKEN
4~RKIYE¯NINëRAN¯A
IHRACATÇNÇNDAYÇLDA
Y~ZDE¯EYAKÇN
B~Y~YEBILECEäI
BELIRTILIYOR
48
Açıklanan raporda, iyi senaryoda metal ve ulaştırma sektörlerinin
Türkiye'den İran'a olan ortalama ihracat büyümesinin üzerine çıkacağı
tahmin ediliyor.
5SLJZFOJOðSBOB
JISBDBUÉmJGUIBOFMJ
PMBSBLBSUBCJMJS
!MBARGO3ONRASÆëRAN
%KONOMIKVE4ICARI%TKI
!NALIZI­RAPORUNAGyRE
GELECEãEBAKÆLDÆãÆNDAEN
aALÇæMAYÇ#UMHURBAæKANÇ"AæBAKANVE
EKONOMIYyNETIMINETAKDIMETTIKLERINIBELIRTEN IYISENARYODA4~RKIYENIN
ëRANAOLANIHRACATÆNDAKI
"~Y~KEKæI#UMHURBAæKANLÇäÇHIMAYELERINDE
ARTÆåÆNyN~M~ZDEKI
VE%KONOMI"AKANLÇäÇNÇNEæG~D~M~NDERAPOR YÆLDAí
lERlEVESINDEKIHEDEFLERIKAMUILEIæBIRLIäI
Y~ZDESEVIYESINDE
GERlEKLEåEBILECEãI
IlINDEHAYATAGElIRECEKLERINIIFADEETTI
yNGyR~LMEKTE"UNA
PARALELOLARAKDA
4~RKIYENINëRANAYAPTÆãÆ
FIRMAMÆZ~R~NLERINI
#BUɲZB5SLJZFJMF
IHRACATÆNITIBARIYLE
SERGILEYEBILECEK
BmÉMÉS
MILYAR!"$$OLARÆNA
9URTDÆåÆNDAATAKYAPMAK
2APORUDEãERLENDIREN
ISTEYENFIRMALARÆMÆZIlIN
$%ë+"AåKANÆdMER#IHAD ULAåMASÆMUHTEMEL
!YRÆCAMETALVE
BUB~Y~KBIRFÆRSAT­
6ARDAN¬3OãUK3AVAåÆN
IFADELERINIKULLANDÆ
BITMESIYLE$OãU"LOKUNUN ULAåTÆRMASEKTyRLERINDEKI
B~Y~MENIN4~RKIYEDEN
4ë-"AåKANÆ"~Y~KEKåI
K~RESELEKONOMIYEDAHIL
ëRANAOLANORTALAMA
lALÆåMAYÆNEDEN
OLMASÆNDANSONRAEN
IHRACATB~Y~MESININ
YAPTÆKLARÆNÆåUSyZLERLE
B~Y~KK~RESELEKONOMIK
~ZERINDEGERlEKLEåMESI
AlÆKLADƬ3AYÆN
ENTEGRASYONILEKARåÆ
BEKLENMEKTEVEIYI
#UMHURBAåKANÆMÆZÆN'ENEL KARåÆYAYÆZ9APTÆRÆMLARÆN
+URULUMUZDABELIRTTIãI
KALKMASÆILE$~NYA4ICARET SENARYODAMETALVE
ULAåTÆRMASEKTyRLERININ
~ZERE¬$~NYADA~RETIM
dRG~T~NE~YEOLMAYAN
4~RKIYEDENëRANA
VETICARETKONUSUNDA
VEENB~Y~KEKONOMI
OLANORTALAMAIHRACAT
CIDDISÆKÆNTÆLARÆN
OLANKOMåU~LKEëRAN
B~Y~MESININ~ZERINE
YAåANDÆãÆBIRDyNEMDE
YENIDENK~RESELPAZARA
lÆKACAãÆTAHMINEDILIYOR
4~RKIYE¯NINB~Y~MESINI
ENTEGREOLUYOR­DEDI
S~RD~R~YOROLMASÆNDA
6ARDANëRANÆNK~RESEL
ENB~Y~KPAYLARDANBIRI
EKONOMIYEyZELLIKLEBATÆ
IHRACATlÆLARÆMÆZAAITTIR­
PAZARLARÆNAENTEGRASYONU
"IZIMGyREVLERIMIZDENBIRI
4~RKIYE~ZERINDEN
DEëHRACATlÆLARÆMÆZAVE
OLACAãÆNÆSyYLEDI
IåADAMLARÆMÆZAÆåÆKTUTMAK 4~RKIYENINBUS~RECIN
/NLARAYOLGySTERMEK
ENyNEMLIOYUNCUSU
VE~LKEMIZINDAHAlOK
OLACAãÆNÆSyYLEYEN
B~Y~MESINISAãLAMAK"U
6ARDANŠIRKETLERIMIZ
lALÆåMAYÆDABUY~ZDEN
TICARETYATÆRÆMLAR
YAPTÆK­
HIZMETLERKANALÆYLAëRANÆN
3%+4d2%,!.!,ë:
&OFSKJ.ETIHRACATlÇOLMASÇNA
RAäMENYURTIlITALEPLEELEKTRIK
ITHALATÇNAY~KSEKB~TlEHARCÇYOR
1FSBLFOEF4~KETICI
HARCAMASÇSEKTyR~
æEKILLENDIRIYOR¯DESEKTyR~N
Y
MILYARDOLARAULAæMASÇ
BEKLENIYOR
0UPNPUJW/RTA
$OäU¯NUNENB~Y~K
D~NYANÇNILK
OTOMOBIL~RETICISI
ARASÇNDA¯DEOTOMOBIL
SATÇæLARÇNÇNMILYONAULAæMASÇ
yNGyR~L~YOR
1FUSPLJNZB-EVCUT
yNGyR~LEREGyREPETROKIMYA
SEKTyR~NDEKAPSAMLÇBIRYATÇRÇM
VEB~Y~MEPLANLAYANëRANÇN
SONRAKIS~RElTEHAMMADDE
AVANTAJÇNÇDAKULLANARAKPLASTIK
KAUlUKELYAFVEAMBALAJGIBIALT
SEKTyRLERDEDEB~Y~MESI
BEKLENMEKTE"U
DURUM4~RKIYEGIBI
HAMMADDE
KONUSUNDAITHALATA
BAäÇMLÇ~LKELER
AlÇSÇNDANREKABETI
yNEMLIyLl~DEARTÇRACAK
1FUSPMWFEPçBMHB[
2AFINERILERECIDDIYATÇRÇM
GEREKIYOR4~RKFIRMALARëRAN
PAZARÇNDASATÇæADyN~K
FAALIYETLERDEORTAKLÇKY~R~TEBILIR
TOPLAMREZERVYAKLAæÇKMILYAR
TONCIVARÇNDAOLUPBUNUNDA
DEäERIYAKLAæÇKMILYAR
l
l
DOLARDÇR9ATÇRÇMCÇlEKMEKIlIN
Y~ZDEILA
Y~ZDEVERGI
MUAFIYETI
UYGULANÇYOR
UYGULAMALARÇ­STANDARTLARÇNÇ
TANÇMAMAKTA
.BLJOFëRANMAKINESEKTyR~
MILYARDOLARLÇKITHALAT
HACMIYLEëRANÇN
ENB~Y~KITHALAT
KALEMIDIR-AKINE
IMALATSANAYININ
5FLTUJM4~RK
TEKSTIL
DyNEMINDE
IHRACATlÇLARÇAlÇSÇNDAN
MILYARëRANRIYALI
BAKÇLDÇäÇNDAKÇSAVADEDEIHRACATÇ TUTARÇNDAKI~RETIM
ARTÇRMAYAYyNELIKENyNEMLI
HACMIYLEëRAN'39ë(SINEY~ZDE
FÇRSAT4ERCIHLI4ICARET
L~KBIRKATKÇYAPTÇäÇ
!NLAæMASÇNÇN44!
BIRSONUCU D~æ~N~LD~ä~NDEMAKINE
OLARAKBAZÇTEKSTIL~R~NLERINE
SEKTyR~N~NëRANÇNACILENIHTIYAl
GETIRILEND~æ~KG~MR~KTARIFELERI DUYDUäUDOäRUDANYABANCÇ
MEVCUT
YATÇRÇMLARÇ~LKEYElEKEREKSANAYI
MODERNIZASYONUNUNITICI
5VSJ[NëRANLÇLARÇNENFAZLA
G~lLERINDENBIRIOLACAäÇ
TERCIHETTIäIYURTDÇæÇTURIZM
DESTINASYONLARÇNDANBIRI4~RKIYE SyYLENEBILIR
ðOéBBUWFBMUZBQÉ'ENl
OLDUäUNDANYAPTÇRÇMLARÇN
N~FUSUNUYGUNFIYATLÇKONUT
KALDÇRÇLMASÇNÇTAKIBENëRAN
IHTIYACÇVAR'ElMIæTE4~RK
HALKÇNÇNREFAHSEVIYESININ
æIRKETLERIBUSEKTyRDEKIYATÇRÇMVE
ARTMASÇYLABIRLIKTEëRANDAN
PROJELERINITAMAMLAMA
4~RKIYEYEGELECEKTURIST
KONUSUNDAyNEMLIB~ROKRATIK
SAYÇSÇNDADAyNEMLIBIRARTÇæ
YAæANMASÇBEKLENMEKTEDIR9ERLI ZORLUKLARLAKARæÇLAæMÇæTÇR"U
TURIZMING~C~YAPTÇRÇMLARDyNEMI NEDENLEëRANINæAATPAZARÇNA
BOYUNCAëRANOTELCILIKSEKTyR~N~ GIRMEYID~æ~NEN4~RKæIRKETLERIN
OLASÇH~K~METDESTEKLERINI
AYAKTATUTMUæOLSADAPOLITIK
ISTIKRARSÇZLÇKVEOYNAKENFLASYON ARAæTÇRMALARÇNDAVEILGILIRISKLERI
IYIANALIZETMELERINDEFAYDAVAR
ëRANTURIZMSEKTyR~N~TEHDIT
ETMEYEDEVAMETMEKTEDIR
ðOéBBUNBM[FNFMFSJ3EKTyR
4BçMÉLëRANÇNYERLI~RETIMI
KORUMAYAYyNELIKPOLITIKALARÇ
NEDENIYLEëRANAyN~M~ZDEKI
DyNEMDE¬4~RK-ALÇ­ILAlIHRAl
ETMEKPEKKOLAYOLMAYABILIR
.BEFODJMJLëRAND~NYANÇNEN ëRANDAYERLI~RETIMMUADILI
B~Y~KBAKÇRlINKOVEDEMIR
BULUNANILAlLARÇNITHALEDILMESINI
CEVHERIREZERVLERINDENBIRINIDE
ENGELLEYENBIRMEVZUAT
BARÇNDÇRMAKTADÇR&AALIYETTEOLAN D~ZENLENMIæTIR!YRÇCAëRAN
BINMADENDEKIKANÇTLANMÇæ
4~RKIYENIN¬IYI~RETIM
yNEMLIBIRB~Y~MEPOTANSIYELINE
SAHIPëRANZENGINDOäAL
KAYNAKLARÇVEUCUZIæG~C~
SAYESINDElIMENTO
VESERAMIKGIBIYOäUN
INæAATMALZEMELERINI
4~RKIYEGIBIENERJIYE
BAäÇMLÇ~LKELERDEN
lOKDAHAUCUZA
~RETEBILMEKTE
49
BÜYÜME / EĞİLİM ANKETİ
.kUO×O×NEHNOHQWLVL
\NVHOL\RU
7å0LKUDFDWoÖILUPDQÖQNDWÖOGÖæÖELULQFLoH\UHNJHUoHNOHãPHYHLNLQFL
oH\UHNEHNOHQWLDQNHWLQHJ|UH$%'åUDQ$OPDQ\DYHåQJLOWHUHLKUDFDWoÖODULoLQKHGHI
ONHOHURODUDN|QHoÖNWÖåUDQ
D\|QHOLNDPEDUJRQXQNDOGÖUÖOPDVÖQGDQVRQUDåUDQ
LKUDFDWoÖODUÖPÖ]LoLQLNLQFLKHGHIONHNRQXPXQDJHOGL
T
ë-NÆN
BIRINCIlEYREK
GERlEKLEåMEVE
IKINCIlEYREK
BEKLENTILERINIIlEREN
IHRACATlÆEãILIMANKETI
SONUlLARÆNÆKAMUOYUILE
PAYLAåTÆëHRACATlÆLARÆN
GIRDIMALIYETLERINDEN
~RETIMLERINEDyVIZ
KURLARÆNDANKARLÆLÆKLARÆNA
YENIPAZARHEDEFLERINDEN
ISTIHDAMAKADARBIRlOK
ALANDABEKLENTILERINIELE
ALANANKET4~RKIYENIN
IHRACATÆNAYyNVERECEK
50
FIRMANÆNKATÆLDÆãÆ
ANKETVERILERINEGyRE
IHRACATlÆLARÆNILKKEZ
GIRMEYIHEDEFLEDIãI
PAZARLARARASÆNDA!"$
Y~ZDEORANÆYLAILK
SÆRAYÆALDÆëRANY~ZDE
!LMANYAY~ZDE
VEëNGILTEREDEY~ZDE
ORANÆYLADIãERHEDEF
PAZARLAROLARAKSÆRALANDÆ
ëRANAYyNELIKAMBARGONUN
KALDÆRÆLMASÆNDANSONRA
ëRANIHRACATlÆLARÆMÆZ
IlINIKINCIHEDEF~LKE
KONUMUNAGELDI!NKET
VERILERINIDEãERLENDIREN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIIHRACAT
VE~RETIMDEB~Y~ME
YAåANÆRKENKARLÆLÆKTAKI
ARTÆåORANÆNÆND~å~K
KALMASÆNÆDÆåPAZARLARDA
GyR~LENGELIåMELERIN
BEKLENTILERINALTÆNDA
KALMASÆNABAãLADÆ
"~Y~KEKåI¬+ARLÆLÆãÆMÆZÆ
ANCAKYENILIKlI~R~NLER
GELIåTIRMEKVEIHRAl
ETMEKSURETIYLE
ARTÆRABILIRIZ9~KSEK
KATMADEãERLIIHRACAT
GERlEKLEåTIREBILMEKIlIN
TASARÆM!Rí'EINOVASYON
VEMARKALAåMAYAyNEM
VERMEKZORUNDAYÆZ­DEDI
:VSUEÉéÉTBUÉéBçMBSÉ
HFMJéFDFL
"~Y~KEKåI¯NÆN
IKINCIlEYREãINDE
FIRMALARÆNYURTIlIYATÆRÆM
TERCIHLERINDEY~ZDE
¯SÆNÆNMODERNIZASYON
Y~ZDE¯~N~NKAPASITE
ARTÆRÆMÆY~ZDE¯SININ!Rí
'EVEINOVASYONYATÆRÆMÆ
PLANLAMASÆNÆNyNEMINI
VURGULADÆ&IRMALARÆN
YURTDÆåÆYATÆRÆMPLANLARÆNA
DADEãINEN"~Y~KEKåI
¬4~MJEOPOLITIKRISKLERIN
~STESINDENGELMEK
IlINIHRACATlÆLARÆMÆZÆN
YENIPAZARLARAAlÆLMASÆ
GEREKTIãINEINANÆYORUZ
!NKETEKATÆLAN
FIRMALARÆMÆZÆNY~ZDE¯SI
SATÆåVEDAãÆTÆMAãÆNÆ
GENIåLETMEHEDEFINIILK
SÆRADAGySTERDI9URTIlINDE
YATÆRÆMLARÆNÆYENILEYEREK
KAPASITEARTÆRÆMÆNAGITMEYI
PLANLAYANFIRMALARÆMÆZ
YURTDÆåÆNDADASATÆåAãLARÆNÆ
GELIåTIREREKD~NYANÆNDyRT
BIRYANÆNAIHRACATYAPMAYÆ
HEDEFLIYOR&IRMALARÆMÆZÆN
YENIPAZARARAYÆåLARÆNA
YyNELMELERIBIZLEREUMUT
VERIYOR­DEDI
ðISBDBUmÉMBSÉOmUF
CJSJOEFOGB[MBTÉZFOJ
QB[BSMBSBHJSEJ
9ÆLÆNILKlEYREãINDEYENI
PAZARLARAGIRDIãINIBELIRTEN
FIRMALARÆNORANÆBIRyNCEKI
lEYREKLEBENZERSEYIRDE
GERlEKLEåEREKY~ZDE
SEVIYESINDEOLDU-EVCUT
PAZARÆNÆTAMAMENKAYBEDEN
IHRACATlÆORANÆNÆNY~ZDE
GIBID~å~KBIRORANDA
KALÆRKENIHRACATlÆLARÆN
Y~ZDEIISEMEVCUT
PAZARLARDAYENIM~åTERILER
KAZANDÆKLARÆNÆBILDIRDI
,iSMÉMÉLCFLMFOUJTJ
ZLTFMEJ
NÆNIKINCI
lEYREãINDEKIBEKLENTILER
INCELENDIãINDE~RETIMVE
IHRACATÆNAZALMAYACAãÆ
BEKLENTISINDEOLAN
IHRACATlÆLARÆNORANÆSÆRASÆYLA
Y~ZDEVEY~ZDE
OLARAKGERlEKLEåTI"U
VERILERGElTIãIMIZDyNEMLE
"4("3ðf$3&5
.&./6/&5.&%ð
Mehmet Büyükekşi, “Tüm jeopolitik risklerin üstesinden gelmek için
ihracatçılarımızın yeni pazarlara açılması gerektiğine inanıyoruz.
Bunun için yapılan yatırımlar ve yeni pazar arayışları bizlere umut
veriyor” şeklinde konuştu.
PARALELLIKGySTERMEKTEDIR
'ENELKARLÆLÆKD~ZEYININ
AZALMAYACAãÆBEKLENTISINDE
OLANIHRACATlÆLARÆNORANÆ
GElTIãIMIZDyNEMY~ZDE
IKENBUDyNEMY~ZDE
YEY~KSELDI
:FSMJIBNNBEEF
LVMMBOÉNPSBOMBSÉ
UBUNJOFEJDJ
!RAåTÆRMAYAKATÆLAN
FIRMALAR~RETIMLERINDE
KULLANDÆKLARÆ
HAMMADDELERINORTALAMA
Y~ZDESININMENåEININ
YURTIlIOLDUãUNUBELIRTTI
(AMMADDEDEDÆåA
BAãÆMLÆLÆãÆNENY~KSEK
OLDUãUSEKTyRKIMYEVI
MADDELERSEKTyR~OLURKEN
END~å~KOLDUãUSEKTyRISE
BITKISEL~R~NLEROLDU
ðTUJIEBNBSUBDBL
!NKETEKATÆLANFIRMALARÆN
ILKlEYREKTEORTALAMA
lALÆåANSAYÆSÆKIåI
OLDU"UDyNEMDElALÆåAN
KADÆNLARÆNORANÆISEY~ZDE
OLDU&IRMALARÆNY~ZDE
IYÆLÆNÆNIKINCI
lEYREãINDEISTIHDAMÆNÆ
ARTÆRMAYÆPLANLÆYOR
,VSWFFOGMBTZPO
UBINJOMFSJJISBDBUÉ
EFTUFLMFSZzOEF
ëHRACATlÆLARÆNYÆLSONU
PIYASABEKLENTILERINDE
53$4,KURTAHMINI
%URO4,KURTAHMINI
%URO53$PARITETAHMINI
ISEOLARAKORTAYAlÆKTÆ
ëHRACATlÆLARÆNYÆLSONU
ENFLASYONTAHMINIDEY~ZDE
YÆLSONUB~Y~ME
BEKLENTILERIDEY~ZDE
OLDU
"S(FCJMJODJGJSNB
CZLMçZMFQBSBMFM
$IãERYANDANANKET
SONUlLARÆNAGyREYENI!Rí
'E+ANUNUNUNBILINIRLIãI
B~Y~KFIRMALARDAY~ZDE
OLARAKyLl~L~RKENK~l~K
FIRMALARDAISEY~ZDE
D~ZEYINDEGyR~LD~"U
ORANLAR!Rí'EBILINCININ
FIRMAB~Y~KL~ã~YLE
PARALELLIKGySTERDIãINI
GyZLERyN~NESERDI'ENEL
OLARAKBAKÆLDÆãÆNDAISE
ANKETEKATÆLANFIRMALARÆN
Y~ZDEININDE
YÆLÆIlERISINDE!Rí'EVE
4ASARÆM-ERKEZIAlMAYÆ
PLANLADÆãÆGyR~LD~
"UYÇLOCAKAYÇ
ITIBARÇYLABAæLAYAN
4,LIKNET
ASGARI~CRET
UYGULAMASÇNÇN
IHRACATlÇ
FIRMALARÇOLUMSUZ
ETKILEDIäINIBELIRTEN
IHRACATlÇLARÇN
ORANÇY~ZDEGIBI
Y~KSEKBIRSEVIYEDE
GERlEKLEæTI!NKETE
GyREIHRACATlÇLARÇN
Y~ZDE~-ERKEZ
"ANKASÇNÇNFAIZ
INDIRIMLERINEDEVAM
ETMESINIBEKLIYOR
&AIZINDIRIMLERI
IHRACATlÇYAOLUMLU
YANSÇYACAK
51
İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI
7DVDU×PPH˂DOHVL7UNL\H·GH\DQDFDN
7UNL\H7DVDUÖP+DIWDVÖEDVÖQWDQÖWÖPÖ\DSÖOGÖ7UNL\H·GHLONGHIDEX\ÖOHNLP
WDULKOHULDUDVÖQGD(NRQRPL%DNDQOÖæÖYH7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL7å0LãELUOLæLQGH
JHUoHNOHãWLULOHFHN
T
~RKIYE4ASARÆM
(AFTASÆBASÆN
TOPLANTÆSÆ
%KONOMI
"AKANÆ.IHAT:EYBEKlI
VE4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¯NINKATÆLÆMÆYLA
ëSTANBUL$Æå4ICARET
+OMPLEKSINDEYAPÆLDÆ
í%KIMTARIHLERI
ARASÆNDA%KONOMI
"AKANLÆãÆVE4ë-
IåBIRLIãINDEBUSENEILK
DEFAGERlEKLEåTIRILECEK
OLAN¬4~RKIYE4ASARÆM
(AFTASÆ­S~RESINCE
END~STRIYELTASARÆMMODA
TASARÆMÆVEGyRSELILETIåIM
TASARÆMÆALANLARÆNAYyNELIK
OLARAKD~NYACA~NL~
TASARÆMCÆLAR~NIVERSITELER
TASARÆMOKULLARÆSANAYICI
VEAKADEMISYENLERIN
KATÆLÆMÆYLAPANELLER
KONFERANSLARVE
52
WORKSHOPLARD~ZENLENECEK
/RGANIZASYONYÆL
IlINDED~ZENLENEN
TASARÆMYARÆåMALARÆNÆN
FINALISTLERININ~R~NVE
PROJELERININSERGIVE
DEFILELERID~NYANÆN
PRESTIJLITASARÆM
YARÆåMALARÆNDAyD~L
KAZANAN4~RKTASARÆMLARÆ
ILETASARÆMMERKEZLERIVE
TASARÆMOFISLERININULUSAL
ULUSLARARASÆPROJESERGILERI
ILEZENGINLEåTIRILECEK
4ASARÆMAYyNELIKFAALIYET
GySTERENT~MPAYDAåLARÆ
TEKlATÆALTÆNDATOPLAYACAK
OLANETKINLIK$ESIGN
4URKEYdD~L4yRENIVE
3ERGISINIDEKAPSAYARAK
B~T~NLEYICIBIRTASARÆM
EKOSISTEMIOLUåTURACAK
4OPLANTÆDA$ESIGN4URKEY
YABAåVURUNUN
BAåLADÆãÆDUYURULDU
%OZBNBSLBMBSÉ
yaratmak istiyoruz
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIBASÆN
TOPLANTÆSÆNDA4~RKIYE
4ASARÆM(AFTASÆNÆN
DUYURUSUNUYAPMAKIlIN
BIRARAYAGELDIKLERINI
BELIRTEREK¬2EKABETINlOK
YOãUNBIRåEKILDEYAåANDÆãÆ
BIRORTAMVAR"UG~NARTÆK
SADECEKALITELIMAL~RETIP
PAZARAS~RMEKBAåARÆELDE
ETMEKIlINTEKBAåÆNA
YETERLIDEãILëHRACATÆN
KALÆCÆVES~RD~R~LEBILIR
OLMASÆIlINY~KSEKKATMA
DEãERLI~RETIMOLMAZSA
OLMAZHEDEFLERINDE
D~NYAMARKALARÆYARATMAK
ISTIYORUZHEDEFIMIZ
ULUSLARARASÆMARKA
YARATMAK3ONYÆLDA
YEYAKÆN!Rí'E
MERKEZIAlÆLDÆ!Rí'E
MERKEZIHEDEFIKOYDUK
"IZINANÆYORUZKIyZELLIKLE
BIRlOKSEKTyRDEYENI
!2í'%MERKEZIAlMAK
IlINBUKONUDAlALÆåMALAR
DAHADAyNEMKAZANACAK
9APTÆãÆMÆZlALÆåMALARLA
HEMFIRMALARÆMÆZAHEM
GELECEKNESILLERIMIZE
INOVASYONTUTKUSUNU
YERLEåTIRMEKISTIYORUZ
4ASARÆMMEåALESINI
~LKEMIZDEYAKMAK
ISTIYORUZ­DEDIVE
SyZLERINEåyYLEDEVAM
ETTIdZELLIKLEBUG~N
TANÆTÆMÆNÆYAPACAãÆMÆZ
4~RKIYE4ASARÆM(AFTASÆNÆ
IHRACATÆMÆZÆNGELIåIMI
AlÆSÆNDANSONDERECE
yNEMLIGyR~YORUZ
%TKINLIKTETANEyNEMLI
KONUVAR%ND~STRIYEL
TASARÆMMODATASARÆMÆ
VEGyRSELILETIåIM,~TFI
40/#"è76365"3ð)ð"æ64504
Tasarım Haftası kapsamında 3 gün boyunca konferanslar, paneller,
workshoplar olacak.
+ÆRDARDAGERlEKLEåECEK
4ASARÆM(AFTASÆNDABU
KONUYUYOãUNBIRåEKILDE
IåLEYECEãIZdãRENCILER
IåADAMLARÆSANAYICILERIN
DEARALARÆNDAOLDUãU
ONBINLERCEKATÆLÆMÆN
OLMASÆNÆHEDEFLIYORUZ
"UETKINLIKSAYESINDE
KATMADEãERLIY~KSEK~R~N
GELIåTIRILMESINITASARÆMÆN
YAYGÆNLAåTÆRÆLMASÆNÆ
VEyZENDIRILMESINI
HEDEFLIYORUZ"U
ETKINLIKSAYESINDE
TASARÆMÆG~NDEãIL
YÆLBOYUNCAKONUåULAN
BIRHALEGETIRMEK
ISTIYORUZ%TKINLIãIN
4~RKIYENINYARATÆCÆLÆKLA
MARKALAåMASÆNAKATKÆ
SAãLAMASÆNÆHEDEFLIYORUZ
ëHRACATlÆVESANAYITASARÆMA
PARAVERMEYEBAåLARSA
TASARÆMDAGENlLER
ARASÆNDANTERCIHEDILENBIR
MESLEKHALINEGELIR(EDEF
KITLEMIZSANAYICILERIMIZ
~NIVERSITELER
AKADEMISYENLERyãRENCILER
DEVLETB~ROKRASI
SIYASETlILERBUTASARÆM
KONUSUNAGEREKEN
yNEMIVERMESI4ASARÆM
(AFTASÆKAPSAMÆNDAG~N
BOYUNCAKONFERANSLAR
PANELLERWORKSHOPLAR
OLACAK4URQUALITY
FIRMALARÆVE$ESIGN4URKEY
SERGILERIOLACAKëHRACATlÆ
BIRLIKLERIMIZTARAFÆNDAN
D~ZENLENENFARKLÆTASARÆM
YARÆåMALARÆDABURADA
YERBULACAKTANE
YARÆåMAD~ZENLENIYOR
ëlLERINDENBIRER4~RKIYE
BIRINCISISElECEãIZ(ER
YÆLD~ZENLENENBIRDE
ëSTANBUL$ESIGN7EEK
BUYÆL4~RKIYE4ASARÆM
HAFTASÆåEMSIYESININALTÆNA
ALACAãÆZ$ESIGN4URKEY
IlINyZELBIRSERGILEME
ALANÆOLUåTURULACAK
4ë-"AæKANÇ-EHMET"~Y~KEKæIëHRACATlÇ
VESANAYITASARÇMAPARAVERMEYEBAæLARSA
TASARÇMDAGENlLERARASÇNDATERCIHEDILENBIR
MESLEKHALINEGELIRDIYOR
$~ZENLENENBASÇNTOPLANTÇSÇNDA$ESIGN
4URKEYYABAæVURUS~RECININBAæLADÇäÇ
DUYURULURKENSONBAæVURUTARIHIDE
AäUSTOSOLARAKAlÇKLANDÇdD~LBAæVURU
KATEGORILERIAMBALAJAYDÇNLATMAELEKTRONIK
~R~NLEREVCIHAZLARÇEVVEOFISGERElLERI
VEAKSESUARLARÇKAMUSALVETICARI~R~NLER
MOBILYASPORHOBIOYUNVEKIæISEL~R~NLER
ULAæÇMVETAæÇMAARAlLARÇYAPÇGERElLERI
YATÇRÇM~R~NLERIVETÇBBIGERElLERæEKLINDE
SEKTyROLARAKSÇRALANDÇ$ESIGN4URKEYIlIN
BAæVURUSUGERlEKLEæTIRILECEK~R~NLERIN
OCAKìHAZIRANTARIHLERIARASÇNDA
END~STRIYELYyNTEMLERLE~RETILMIæVEPIYASAYA
S~R~LM~æOLMASÇAYRÇCATASARÇMCÇSÇ~RETICISI
VEYAMARKASAHIBININ4~RKIYEVATANDAæÇOLMASÇ
GEREKIYOR¬$ESIGN4URKEY%ND~STRIYEL4ASARÇM
dD~LLERI­KAPSAMÇNDAGELECEKTEEND~STRIYE
YyNGySTERECEKYARATÇCÇFIKIRLERIDESTEKLEMEK
AMACÇYLA~RETIMIlINPROGRAMAALÇNMAMÇæ
TASARÇMPROJELERININDEäERLENDIRILDIäI
¬+AVRAMSAL4ASARÇMdD~LLERI­KATEGORISI
DEYERALÇYOR"UYÇLEND~STRIYELTASARÇM
IlERIKLIBIRLIKYARÇæMALARÇNDAILK~lEGIREN
FINALISTLER$ESIGN4URKEYKAVRAMSALTASARÇM
KATEGORISINEDOäRUDANVE~CRETSIZOLARAK
BAæVURMUæSAYÇLACAKdNELEMEYIGElEN
~R~NLERHERYÇLOLDUäUGIBIBUYÇLDAUAæKÇN
TASARÇMOTORITESININYERALDÇäÇULUSLARARASÇBIR
J~RITARAFÇNDAN¬ëYI4ASARÇMdD~L~­¬eST~N
4ASARÇMdD~L~­VE¬+AVRAMSAL4ASARÇM
dD~L~­OLMAK~ZEREKATEGORIDEVESEKTyREL
BAZDADEäERLENDIRILECEKeR~NLERGETIRDIKLERI
YENILIKSUNDUKLARÇFARKLÇLÇKKULLANÇCÇNÇN
IHTIYACÇNACEVAPVEREBILMEyZELLIKLERI
IæLEVSELLIKLERIVETAæÇDÇKLARÇESTETIKDEäERLER
GIBIyLl~TLERLEDEäERLENDIRILECEK4~RKIYENIN
TASARÇMLAMARKALAæMASÇNAyNEMLIKATKÇLAR
SAäLAYACAKYARÇæMADAyD~LALANTASARÇMLAR
IYITASARÇMÇNTAæÇMASÇGEREKENNITELIKLER
KONUSUNDASANAYICIYIYyNLENDIRECEKAYRÇCA
eRì'ES~RECINDEDOäRUTASARÇMSTRATEJILERININ
BELIRLENMESINDEYOLGySTERICIOLACAK
53
İNOVASYON / TÜRKİYE TASARIM HAFTASI
İstanbul Design Week, bu yıl Türkiye Tasarım haftası şemsiyesinin altına alacağız. Design Turkey için özel bir
sergileme alanı oluşturulacak.
ORGANIZASYONLARÆNlOK
#ALIFORNIADAN"ARCELONA
yNEMLIOLDUãUNUBELIRTTI
3CHOOLOF$ESIGNAKADAR
ENIYITASARÆMOKULLARÆNÆ
DAVETEDECEãIZTANE
&OzOFNMJéFZ
OKULBELIRLEDIK4~RKIYEDE
5SLJZF²ZJNBSLBIBMJOF
TASARÆMMERKEZLERIBIZLERLE
getirmek
OLACAK­4IM"AåKANÆ
%KONOMI"AKANÆ.IHAT
-EHMET"~Y~KEKåI
:EYBEKCITOPLANTÆDAYAPTÆãÆ
KONUåMASÆNÆNSONUNDA
AlÆKLAMADA¬"UG~N
¬4~RKIYE4ASARÆM
MILYARDOLARIHRACATÆMÆZ
(AFTASÆNDAAMACÆMÆZ
VARAMASONSENEDEN
lAãDAåSANATÆSERGILEYIP
BERIBURALARDADOLANÆYORUZ
INSANLARÆNBEãENISINE
BUNUAåAMÆYORUZBU
SUNUPSADECEBEãENIYLE
TÆKANDÆãÆMÆZÆNRESMIDIR
KALACAKBIRåEYYAPMAK
ëHRAlETTIãIMIZ~R~NLERDE
DEãIL4ASARLANAN~R~NLERIN
KILOGRAMBAåÆNÆENFAZLAA
ISTERMODAISTEREND~STRIYEL KADARZORLAYABILIRIZ
TASARÆMOLSUNSANAYIYLE
HEDEFTEMILYARDOLAR
BIRLEåIPHAYATAGElMELERINI
IHRACATVARäUANKIMEVCUT
ISTIYORUZ+ATMADEãERLI
HALIMIZLEBUIMKhNSÆZ
~R~NSATÆåÆNÆARTTÆRMAK
L~RAKAMLARÆGyREBILIRIZ
~LKEMIZEREKABETlI
AMADIYECEKSEK
~ST~NL~KKAZANDÆRMAK
4~RKIYEFARKLÆLAåMAK
TASARÆMÆNFARKÆNDALÆãÆNÆ
ZORUNDA4~RKIYEFASONCU
ARTTÆRMAKVE4~RKTASARÆMÆNÆ ANLAYÆåOLARAKB~Y~KBAåARÆ
MARKALAåTÆRMAKISTIYORUZ­
SAãLADÆ4~RKIYENINIHRACATÆ
AlÆKLAMASÆNÆYAPTÆ-EHMET MILYARDOLARAGELDI
"~Y~KEKåIDENSONRA
BUINANÆLMAZBIRBAåARÆ
SyZ~DEVRALAN!K0ARTI
0ATENTITASARÆMÆSUNUMU
'RUP"AåKANVEKILI$R
TANÆTÆMÆBILGISITEKNOLOJISI
-EHMET-UåDA4~RKIYE
DAãÆTÆMKANALLARÆMAãAZA
EKONOMISININyZELLIKLE
GIBIALANLARAKENDILERININ
YÆLDAGELMIåOLDUãUNOKTAVE SAHIPOLDUãUBIR4~RKIYE
BUNDANSONRAKIHEDEFLERE
D~å~N~RSENIZIåTEOZAMAN
ULAåMANOKTASÆNDABUTIP
MILYARDOLARlOCUK
54
OYUNCAãÆOLUR"IRYERDEN
BAåLAMAKLAZÆM­IFADELERINI
KULLANDÆ4~RKIYE¯NIN
YÆLÆARALÆKAYÆNDAYAYÆMLANAN
$~NYA&IKRI-~LKIYET
4EåKILATÆ7)0/
VERILERINE
GyREMARKABAåVURU
SAYÆSÆNDAD~NYADASÆRADA
BULUNDUãUNUBELIRTEN
:EYBEKCI¬!VRUPADAISE
TAMSENEDIRSÆRADAYÆZ
!YRÆCAYINEí
YÆLLARÆARASÆNDAVERILEN
D~NYATASARÆMyD~LLERI
SAYÆSÆNAGyREyD~LALAN
TASARÆMLARBAKÆMÆNDAN
!"$NINARDÆNDANIKINCIYIZ
4~RKIYE!"$yD~L
KAZANMÆå
YÆLÆNDA
-ADRID3ISTEMIKANALÆYLA
4~RKIYEYEYAPÆLANMARKA
BAåVURULARÆNDABIN
~N~ZERINDEBAåVURUYLA
~LKEMIZD~NYADASÆRADA
4~RKIYEDEN-ADRID3ISTEMI
YOLUYLAYAPÆLANBAåVURULARDA
ISEYAKLAåÆKBINBAåVURU
ILESÆRADAYERALDÆK
4URQUALITYY~ZMILYONLARCA
DOLARLÆKDESTEKVERENBIR
PROGRAM9APMAMÆZGEREKEN
ENyNEMLIåEYLERDENBIRISI
4~RKIYEYIMARKAHALINE
GETIRMEK"UNUBIRLIKVE
BERABERLIKLEYAPACAãÆZ­DEDI
YARIŞMALAR İNOVASYON
KÜLTÜRÜNÜ YERLEŞTİRİYOR
İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen tasarım yarışmaları ve
Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri, inovasyon kültürünün toplumun her
kesimine yayılması için düzenleniyor.
3. Plastik ve Metal
Ambalaj Tasarım
Yarışması
3. Gıda Tasarım
Yarışması
Son Başvuru
Son Başvuru
31 Temmuz 2016
6 Ağustos 2016
5. Ulusal Gemi
ve Yat Tasarım
Yarışması
5. Ulusal Karton
Ambalaj ve Stant
Tasarım Yarışması
Son Başvuru
Son Başvuru
2 Eylül 2016
9 Eylül 2016
İNOVASYON / MAKALE
<HWHUNLVRUXPOXOXʖX
G×˂DU×GDDUDPD\DO×P«
G
ALİ SAYDAM
Bersay İletişim Grubu
Yönetim Kurulu
Onursal Başkanı
%ÖUDNÖQNoN\HUOHãLP
E|OJHOHULPL]L\XNDUÖGD
VD\GÖæÖP|UQHNOHULQ
WRSODPÖQDWDULKYHNOWU
ER\XWXQGD\]NH]IDUN
DWDQåVWDQEXO·XQDPEOHPL
ED\UDæÖQH«<DGD
$QNDUD·QÖQå]PLU·LQ«+DQJL
ãDSNDVÖKDQJLWLã|UWUHVPL
DPEOHPLLOHVDWÖOÖ\RU"
56
ElENAY&RANSA¯DABAåLAYAN
!VRUPA&UTBOLäAMPIYONASÆ
SÆRASÆNDAëSPANYAILE
OYNADÆãÆMÆZMAlIlIN
$IGITURKYyNETIMIPEKlOKGAZETECI
ARKADAåLABIRLIKTEBIZIDEDAVETETMIåTI
-AlÆNyN~NEVEARKASÆNAM~KEMMEL
BIRGEZIPROGRAMÆTAKMÆåLARDÆ.ICE¯IN
ESKIåEHIRDENENKÆSMÆ#ANNESKÆSA
BIRS~RE
3T0AULDE6ANCE'RASSE
-ONACO-ONTE#ARLO%ZE¤
dZELLIKLE3T0AULDE6ANCE'RASSE
GIBIK~l~KYERLEåIMByLGELERININ
NASÆLBIRERPDUND¿HKLUHALINE
GETIRILDIKLERINIYAKÆNDANIZLEMEFÆRSATÆ
BULDUM"UNLARGIBIY~ZLERCESIVAR
&RANSA¯DA¤"ELEDIYEKENTYyNETIMI
VETICARETERBABÆNÆNSANATlÆLARVEBILIM
INSANLARÆYLAELELEVEREREKKENTLERINI
IHYAETTIKLERIYERLER
dNEMLIMIdNEMLIHEMDElOK
-ONACO¯DAKI6W1LFKRODV.DWHGUDOL
+RALIYET+ILISESI
IlINDEKI3UHQVHV
*UDFH.HOO\MEZARÆ(EMENYANÆ
BAåÆNDA3UHQV5DQLHU,,,¯~NKI
BILE
KENTMARKAK~LT~R~N~NBIRPARlASÆ
OLARAKPAZARLANÆYORSAGERISINISIZ
D~å~N~N¤
&ORMULAYARÆåLARÆNÆNKENTIlINDEKI
SOKAKLARDAYAPÆLDÆãÆIKIåEHIRDENBIRI
-ONACO"UNUNASÆLDIBINEKADAR
KULLANÆPHERT~RDENµPHUFKDQGLVLQJ¶
PROMOSYONELPAZARLAMA
PROJESIYLE
BIRLEåTIRIPBIRTURISTIKMARKAELlISIVE
TICARsMALZEMEHALINEGETIRDIKLERINI
IZLEMEKHEYECANVERICI¤
(ELEDE3T0AULDE6ANCE&RANSÆZ
2IVIERASƯNATEPEDENBAKANåAIRLERIN
RESSAMLARÆNHERT~RDENSANATlÆLARÆN
UãRAKYERI¤2EHBERIMIZBIRYANDA
SURLARÆNIlINDEKIKASABAYATÆRMANÆRKEN
BIRYANDANDABALLANDÆRABALLANDÆRA
ANLATÆYOR¬<YHV0RQWDQG ve 6LPRQH
6LJQRUHWBUKILISEDEEVLENIPBIRS~RE
BURADAYAåAMÆåLARDÆ­"~T~NTURISTLER
"ELEDIYEBINASÆILEYANYANADUVARLARÆ
Y~KSELENKILISENINyN~NDEFOTOãRAF
lEKTIRMEKIlINBIRBIRLERIYLEYARÆåÆYORLAR
/RADANDAKIKALÆKMESAFEDE
*UDVVH(ANI0HU\HP8]HUOL¶NIN
OYNADÆãƳ*HFH.UDOLoHVL´DIZISININ
ILKByL~M~N~NGElTIãIMEKhN&RANSÆZ
PARF~MMARKALARÆNA~RETIMYAPAN~l
B~Y~KFABRIKASISTEMININBULUNDUãU
MINICIKåIRINBIRKyY-UTLAKABIRER
PARF~MALÆNÆPlÆKÆLANIRILIUFAKLÆ
MAãAZALARëNåAATYAPÆLANBINALARÆN
IlERISINDEKIITICIGyR~NT~Y~KAMUFLE
ETMEKIlINKULLANDÆKLARÆBOYDANBOYA
ASÆLMÆåBRANDALARÆGyR~NCE®0ES¯
DEDIM¤eST~NEFISPEMBEG~LLERLE
KAPLÆALTÆNDAKASABANÆNMARKASÆNÆN
BULUNANSONDERECEESTETIK®yRT~LER¯
3ADECEKALBINIZIDEãILB~TlENIZINEL
VERDIãIyLl~DEY~KL~MIKTARDAPARANÆZÆ
DABÆRAKARAKAYRÆLÆYORSUNUZBUMARKA
YERLERDEN(ERYERLEåIMByLGESININ
AYRÆAMBLEMIKENDINEyZG~åARKÆSÆ
YEMEKLERIVEMUTLAKABAåKAYERDE
BULUNAMAYACAKBIRyZELLIãIVARdNEMLI
MI%VETHEMDElOK¤
"ÆRAKÆNK~l~KYERLEåIMByLGELERIMIZI
YUKARÆDASAYDÆãÆMyRNEKLERINTOPLAMÆNA
TARIHVEK~LT~RBOYUTUNDAY~ZKEZ
FARKATANëSTANBUL¯UNAMBLEMIBAYRAãÆ
NE9ADA!NKARA¯NÆNëZMIR¯IN(ANGI
åAPKASÆHANGITIåyRT~RESMIAMBLEMIILE
SATÆLÆYOR
eLKEMARKASÆG~lL~DEãILSEKENT
MARKASÆADAMGIBIYyNETILMIYORSAO
~LKEDENMARKAlÆKMASÆKATMADEãERLI
IHRACATYAPÆLMASÆDAZORDUR:ORU
BAåARANBIZIMIHRACATlÆLARÆKUTLAMAK
LAZÆM"USEYAHATTE7¼0¯INNEDEN
G|UWDQDDNÔPDyNEMVERILMESININ
ALTÆNÆlIZDIãINIBIRKEZDAHAANLADÆM
$U*H¶\HPDUND\DLQRYDV\RQD
WDVDUÔPD«"IRDEKENTLERIMIZI
YyNETENLERANLASA¤"AZÆLARÆBU
YOLDACIDDIADÆMLARATMAYABAåLADÆLAR
BILE$IãERLERINIDEBEKLIYORUZ4EK
YAPMALARÆGEREKENSORUMLULUãU
BAåKALARÆNAGENELDEDE~STLERINE
ATMADANlALÆåMAYABAåLAMALARƤ
İNOVASYON / DÜNYADAN
NdaXjiVøénVW^aZcYgdcZWjnéa\Ž`n“o“cYZdaVXV`
9“cnVcéc^a`ndaXjiVøénVW^aZcYgdcZj`éhVh“gZ^^cYZ]VnViébéoécW^geVgVhédaVW^a^g#:=Vc\
&-)^h^ba^YgdcZc^]VnZi;66YVc\ZgZ`a^^o^caZg^VaYékZ\“cYZa^`]VnViiV]^obZikZgbZ`
VYécVŽcZba^W^gVYébWj^oc^cVgYécYVcViéabéødaYj#ùa`daVgV`679c^cAVhKZ\Vh`Zci^cYZ
\ZgZ`aZøi^g^aZc8:H'%&+YV\Žg“X“nZé`VgéaVciZ``^ø^a^`]Za^`deiZgdaVgV`iVhVgaVcVcbZ\V
YgdcZ:]Vc\&-)!iVbVbZcZaZ`ig^`a^kZeZgkVcZh^naZhVViiZ.+`b]éoVjaVøVW^a^ndg#:]Vc\
&-)!)eZgkVcZh^c^c^`^h^c^cYZkgZYéøé`VabVhé]Va^cYZW^aZ\“kZca^W^gW^^bYZ^c^ønVeVW^a^ndg#
Dide^adih^hiZb^cZhV]^eVgVndaXjaVgécjbV`^hiZY^ö^cd`iVnVjaVøbV`^^c<dd\aZBVeh
`jaaVcéndg#6gVXéc'%&+céchdcYŽcZbaZg^cYZe^nVhVnVhjcjabVhéWZ`aZc^ndg#
58
'%(*iZ,+b^andch“g“X“h“oVgVndaaVgYV
BZg`Zo^679YZWjajcVcjajhaVgVgVhéZc[dgbVhndc!VcVa^okZYVcéøbVcaé`ø^g`Zi^>=H!
'%(*néaécV`VYVg,+b^andch“g“X“h“oVgVXéc
Y“cnVndaaVgécYVdabVhécécWZ`aZcY^ö^c^
YjnjgYj#>=HiZcnVeéaVcVé`aVbVYV!'%(*Z
`VYVgY“cnV\ZcZa^cYZ,+b^andch“g“X“h“o
VgVXécndaaVgYVdabVhécéciV]b^cZY^aY^ö^
W^aY^g^a^g`Zc!hVYZXZ'%(*néaécYVY“cnVYV
'&b^andch“g“X“h“oVgVXéchViéabVhécéc
Žc\Žg“aY“ö“WZa^gi^aY^#6é`aVbVYV!iV]b^caZgYZ`^VgiéøéchdcoVbVcaVgYVdidbdi^k
ZcY“hig^h^cYZiZ`cdad_^nViégébaVgénVeVc
ø^g`ZiaZg^c6gVøiégbVkZ<Za^øi^gbZ6g"<Z
[VVa^nZiaZg^cYZ`^\Za^øbZaZgYZcZi`^aZcY^ö^cZ
^øVgZiZY^aY^#H“g“X“h“oVgVaVgécWZc^bhZcbZh^kZnVnéabVhécYV679c^cŽcYZga^`
ZYZXZö^!'%'%YZ“a`ZYZW^caZgXZh“g“X“h“o
VgVXéchViéabVnVWVøaVcbVhécéckZWjhVnécéc
'%(*iZ)!*b^andcVn“`hZabZh^c^cWZ`aZcY^ö^ndgjbjnVeéaYé#v^cYZ'%(*iZ*!,b^andc
VgVXéchViéabVhécécWZ`aZcY^ö^cZnZgkZg^aZc
Vé`aVbVYV!'%(*néaécYV7Vié6kgjeVYV(
b^andc!9döj6kgjeVYV&!'b^andcDgiVYdöj"
6[g^`VWŽa\Zh^cYZ&b^andckZ?VedcnV^aZ
<“[email protected]&!'b^andch“g“X“h“oVgVXéc
hViéabVhécécŽc\Žg“aY“ö“WZa^gi^aY^#
@VgWdcY^d`h^i`VnVaVgV
]VehZY^aY^
ùoaVcYVÉYVW^g_ZdiZgbVaZcZg_^hVcigVa^!
`VgWdcY^d`h^i\VoécéWVoVaiiVøécV
]VehZYZgZ`W^g`VVnYV`VaéXédaVgV`
Vibdh[ZgYZcé`VgVcW^giZ`c^`jn\jaVYé#
ù`a^bYZö^ø^`a^ö^c^cZcZi`^a^[V`iŽgaZg^cYZc
daVc`VgWdchVaébécéVoVaibV`VbVXénaV
nVeié`aVgéYZcZnYZ!`VgWdcY^d`h^Y^8D'
iVøVYŽc“øi“gbZn^WVøVgYéaVg#
'%&'ÉYZWVøaViéaVcegd_Z!`VgWdcY^d`h^i^hj
nVgYébénaVWVoVaiiVøaVgé^^cZ]VehZibZn^
]ZYZ[a^ndg#vVaéøbVaVgYV!dgiVnVé`Vc
`VgWdcY^d`h^i\Voécécn“oYZ.*dgVcécYV
]VehZY^aY^ö^kZh“gZX^c^`^néaYVcVoh“gY“ö“
WZa^gaZcY^#
NVeVnWŽWgZ`“gZi^aY^ (9WVh`éYVnVeVni“nYŽcZb^WVøaVYé
7ŽWgZ`nZibZoa^ö^Z`Zc]VhiVaVgécécY^nVa^ohdgjcjcVŽo“bdaVgV`VaiZgcVi^[W^g
X^]Vo\Za^øi^gY^#NVeVnWŽWgZ`!`VcéoVgVgaé
bVYYZaZgYZcVgécYégég`Zc!k“XjiiV`^[VoaV
hjkZijojcViéabVhécéhVöaéndg#<^n^aZW^a^g
nVeVnWŽWgZ`iZ`cdad_^h^!Y^nVa^obV`^cZh^c^`jaaVcbVodgjcajajöjcjdgiVYVc
`VaYégéndg#@ZbZgøZ`a^cYZWZaZiV`éaVW^aZc
X^]Vo!WŽWgZ`]VhiVaVgécéc]VnViaVgécV
`éhéiaVbVdabVYVcYZkVbZibZaZg^cZ
daVcV`iVcéndg#9^nVa^oZ\^gZc]VhiVaVgéc
d`hécégaéW^gWZhaZcbZegd\gVbaVgéWjajcjg`Zc!\^n^aZW^a^gnVeVnWŽWgZ``jaaVcVc
]VhiVaVgécWZhaZcbZaZg^cYZ`éhéiaVbVnV
\^ibZaZg^\ZgZ`b^ndg#
BVhhVX]jhZiihIZ`cdad_^:chi^i“h“ÈcYZcVgVøiégbVXéaVg!(9WVh`é^aZnVeVni“n“gZibZ`^^c
W^gnŽciZb\Za^øi^gY^#NZc^nŽciZbhVnZh^cYZ
WdnV[égVhécYVcnVeVn`“g`Z`VYVgeZ`d`
[Vg`aéøZn“gZibZ`b“b`“c#
vVeéhVYZXZ*%b^`gdcdaVci“naZg“gZibZn^
WVøVgVcZ`^enZc^Yd`jcbVi^`n“oZnaZg
dajøijgbVnéYVb“b`“c`éabéødaYj#8^aaa^V
VYékZg^aZcnZc^iZ`cdad_^^aZYdöVYVWjajcVc
n“`hZ`ndöjcaj`aji“na“n“oZnaZgVgié`nVeVn
daVgV`YV“gZi^aZW^a^ndg#
zgZi^aZcnVeVn`“g`“cediVch^nZa`jaaVcéb
VaVcaVgéVgVhécYVY“ø“`h“gi“cbZa^n“oZnaZg!
Yd`jcbVi^`VgVn“oaZgkZnZc^ZhiZi^`kZ
Yd`jchVaYZcZn^baZgnVgVibV`nZgVaéndg#
(9WVh`é^aZ“gZi^aZcWjnZc^iZ`cdad_^`bVaoZbZaZgVngéXVbdidgaVgYV`jaaVcéaVXV`Y“ø“`
h“gi“cbZnZhV]^eeVgVaVg“gZibZ`^^cYZ
`jaaVcéaVW^a^g#
59
İNOVASYON / MENTÖRLÜK
7ū0LQRYDV\RQLoLQ
˂LUNHWOHUH\ROJ|VWHUHFHN
7å0ILUPDODUÖQ$U*HLQRYDV\RQWDVDUÖPYHPDUNDODãPDoDOÖãPDODUÖQDGHVWHN
YHUPHNDPDFÖ\OD|QGHJHOHQQLYHUVLWHOHULOHLãELUOLæLQHJLGL\RUåKUDFDWoÖ%LUOLæL
\HVLãLUNHWH´åQRYDV\RQ2GDNOÖ0HQW|UON3URMHVLµLOHGHVWHNYHULOHFHN
3URMHLOHONHGH|QFROPDNLVWH\HQLKUDFDWoÖILUPDODUELUDUD\DJHOHFHN
T
ë-KATMA
DEãERLIIHRACATÆN
ARTTÆRÆLMASÆ
IlIN!Rí'E
ëNOVASYONTASARÆMVE
MARKALAåMAlALÆåMALARÆNA
DESTEKVERMEKAMACÆYLA
ëHRACATlÆ"IRLIãIeYESI
åIRKETE¬ëNOVASYON
/DAKLÆ-ENTyRL~K0ROJESI­
DESTEãIVERECEK"UPROJE
~LKEDEINOVASYONYyNETIMI
KONUSUNDAYETKINLIãI
~NIVERSITEíSANAYIIåBIRLIãI
KONUSUNDAKIMOTIVASYONU
Y~KSEK~NIVERSITELERIMIZ
VEAKADEMISYENLERIMIZ
ILEINOVASYONKAPASITESINI
S~RD~R~LEBILIRåEKILDE
ARTÆRMAYÆKURUMSAL
INOVASYONSISTEMLERINI
60
OLUåTURMAYÆVEBUKONUDA
~LKEDEyNC~OLMAKISTEYEN
IHRACATlÆFIRMALARÆBIRARAYA
GETIRMEYIHEDEFLIYOR
ðISBDBU
QFSGPSNBOTÉOÉO
BSUNBTÉOBLBULÉ
TVOBDBL
0ROJEDAHILINDEB~T~NSEL
SISTEMATIKVEODAKLÆBIR
YAKLAåÆMLA¬+URUMSAL
ëNOVASYON3ISTEMI­NIN
OLUåTURULMASÆ~R~NLERDE
S~RElLERDEORGANIZASYONEL
YAPÆLANMALARDAVEYA
PAZARLAMAFAALIYETLERINDE
INOVASYONPROJELERININ
HAYATAGElIRILMESI
INOVASYONYyNETIMI
YETKINLIãININARTÆRÆLMASÆ
ILESISTEMLIIåLEYIåINVE
TAKIPEDILEBILIRLIãIARTÆRMA
IHRACATPERFORMANSÆNÆ
ARTÆRMAIåBIRLIKLERININ
lOãALMASÆVEAKADEMIK
BILGIARAåTÆRMAVEUYGULAMA
TECR~BELERININGENIåLEMESI
GIBIBIRlOKHEDEFEDE
ULAåÆLMASÆAMAlLANÆYOR
(ERBIRFIRMADAlALÆåMA
SONUNDAåIRKET
INOVASYONKAPASITESININ
DEãERLENDIRILMESI
STRATEJIVEYOLHARITASÆNÆN
lIZILMESIIHTIYAlBELIRLEME
ORGANIZYONBELIRLEME
IlVEDÆåILETIåIMPLANÆ
VEIlERIKOLUåTURMA
INOVASYONYyNETIMVE
FIKRIM~LKIYETYyNERGESI
HAZÆRLAMAKURUMSALHAFÆZA
YyNETIMININSAãLANMASÆ
PROJEYyNETIMIPROBLEM
TANÆMLAMAªARAåTÆRMAª
ANALIZªKARARVERMEªTEST
UYGULAMAªNIHAIUYGULAMA
AåAMALARÆNÆNGERlEKLEåMESI
ë+YyNETIMUYGULAMALARÆNA
INOVASYONUNENTEGRASYONU
VEKURUMSALINOVASYON
SISTEMINDEKIGELIåIMIN
IZLENMESIDEãERLENDIRILMESI
VEREVIZYONUGIBIULAåÆLMAK
ISTENENHEDEFlÆKTÆLAR
BELIRLENDI
"ZMÉLUBLJQWF
SBQPSMBNBZBQÉMBDBL
-ENTyRLERINVE
FIRMALARÆNAYLÆKOLARAK
GERlEKLEåTIRILECEK
FAALIYETLERVEELDEEDILEN
lÆKTÆLARKONUSUNDAKI
GELIåIMLERIGyZLEM
VEyNERILERINI4ë-¯IN
BELIRLEYECEãIFORMATTA
4ë-3TRATEJI/FISINE
RAPORLAMALARÆBEKLENECEK
!YRÆCAT~MMENTyRLERIN
VEFIRMALARÆNKATÆLACAãÆ
DENEYIMTOPLANTÆLARÆNÆN
DA¯~NC~¯NCÆVE
¯UNCUAYLARDAYAPÆLMASÆ
PLANLANÆYOR+APSAMLÆ
ODAKLÆUYGULAMAYADyN~K
VEBILIMSELBIRALTYAPÆYA
SAHIPFIRMALARÆNVE
MENTyRLERINAKTIFOLARAK
FAALIYETTEBULUNACAKLARÆ
PROJEAYS~RESINCE
DEVAMEDECEK%YL~L
AYÆNDAFAALIYETEBAåLAYACAK
VE4EMMUZAYÆNDA
TAMAMLANACAK0ROJEDEYER
ALACAKVEDESTEKLENECEK
OLANåIRKETLERBAåVURU
FORMUNUEKSIKSIZOLARAK
VEBELIRTILENTARIHE
KADARDOLDURANåIRKETLER
ARASÆNDANFORMDAVERILEN
CEVAPLARÆNNITELIãINI
GyZEALACAKåEKILDE4ë-
TARAFÆNDANYAPÆLACAK
BIRyNDEãERLENDIRME
SONUCUNDAVEBAåVURU
FORMUNUDOLDURUåTARIHLERI
DAGyZyN~NEALÆNARAK
yNCELIKLENDIRILECEKVE
BELIRLENECEK
!YLÆKTAKIPVE
DEãERLENDIRMERAPORLARÆNA
EKOLARAKHERAYDABIR
PROJEDEYERALANT~M
AKADEMISYENLERINYETKILI
KIåILERBIRARAYAGELEREK
DENEYIMPAYLAåTÆKLARÆ
BENZERANCAKAYRÆBIR
ETKINLIKTEDET~MINOVASYON
YyNETICILERININDENEYIM
VEyNERILERINIPAYLAåTÆKLARÆ
ETKINLIKLERD~ZENLENECEKTIR
0ROJENIN¯NCÆAYÆNDA
ENIYIyRNEKLERINVE
TECR~BELERINPAYLAåÆLMASÆ
AMACÆYLAT~MEKIPLER
BIRARAYAGELECEK¯NCI
AYDAFINALRAPORLAMALARÆN
TAMAMLANMASÆISTENECEK
¯NCIAYITIBARÆYLADABAåARÆ
HIKAYELERININPAYLAåÆLDÆãÆ
BIRKAPANÆåETKINLIãI
GERlEKLEåTIRILECEK
4POCBéWVSV
)B[JSBO
0ROJEDEYERALMAK~ZERE
BAåVURABILMEKIlIN
HTTPWWWTIMORGTRTR
MENTORLUKHTMLLINKTEKI
FIRMABAåVURUFORMUNUN
(AZIRANTARIHINEKADAR
DOLDURULMASÆGEREKIYOR
&éGJOBOTNBONPEFMJ
VZHVMBOBDBL
0ROJEFINANSMANÆ4ë-IN
VEBAãLÆBULUNULAN
IHRACATlÆBIRLIKLERININ
TOPLAMY~ZDEDESTEãIVE
PROJEDEYERALACAKSANAYI
KURULUåLARÆNÆNY~ZDE
KATKÆSÆILEGERlEKLEåECEK
3yZKONUSUEåFINANSMAN
MODELINEGyREPROJEYE
KATÆLÆMGySTERECEKHERBIR
åIRKETINAYS~RESINCE
PROJEKAPSAMÆNDAALACAãÆ
DANÆåMANLÆKVEMENTyRL~K
HIZMETLERIKARåÆLÆãÆNDA
-ERKEZIëSTANBUL
OLUPëSTANBULIlINDEKI
~NIVERSITELERDENMENTyRL~K
ALACAKFIRMALARIlINAYLÆK
4,+$6yDEME
YAPÆLMASÆ
-ERKEZIëSTANBULDÆåÆNDA
OLUPëSTANBULDÆåÆNDAKI
~NIVERSITELERDENMENTyRL~K
ALACAKFIRMALARIlINAYLÆK
AYLÆK4,+$6
yDEMEYAPÆLMASÆGEREKIYOR
'BBMJZFUMFSJO
QMBOMBONBTÉ
0ROJEKAPSAMÆNDASElILECEK
OLANFAALIYETLERANA
FAZDANOLUåUYOR
•dNDEãERLENDIRME
ANALIZVEYOLHARITASÆNÆN
OLUåTURULMASÆ
•+URUMSALINOVASYON
SISTEMIPROJESININLANSMANÆ
VEILETIåIMIORTAKDILVE
ORTAKALGÆOLUåTURULMASÆ
•ëNOVASYON
ORGANIZASYONUNUN
OLUåTURULMASÆS~RElLERIN
TARIFEDILMESIVE
YyNERGELERINHAZÆRLANMASÆ
•3TRATEJILEREINOVASYONUN
ENTEGRASYONUTEKNOLOJIYOL
HARITALARÆNÆNHAZÆRLANMASÆ
VEINOVASYONSTRATEJILERININ
BELIRLENMESI
•ë+YyNETIMIALTYAPÆSÆNÆN
VEUYGULAMALARÆNÆN
INOVASYONILE
UYUMLAåTÆRÆLMASÆ
•ëNOVASYONEãITIMLERI
ILEINSANKAYNAKLARÆNDAKI
KAPASITENINARTTÆRÆLMASÆ
•ëHTIYAlªFÆRSATVEFIKIR
HAVUZUNUNOLUåTURULMASÆ
INOVASYONPROJE
PORTFyY~N~NBELIRLENMESI
•ëNOVASYONPROJELERININ
lALÆåÆLMASÆVEUYGULAMALARÆN
HAYATAGElIRILMESI
•!lÆKINOVASYONVEIåBIRLIãI
STRATEJILERININBELIRLENMESI
VEUYGULAMAYAGElILMESI
•ëNOVASYON
lALÆåMALARÆNÆNETKINLIãININ
DEãERLENDIRILMESIVEREVIZE
EDILMESI
(%2åë2+%4%"ë2
!+!$%-ë39%.
0ROJEKAPSAMÇNDA
KATÇLÇMGySTERECEK
HERBIRæIRKETILE
ILGILIByLGEDEKI
~NIVERSITEDE
INOVASYON
YyNETIMIALANÇNDA
lALÇæMAKTAOLANBIR
AKADEMISYENYETKILI
KIæIEæLEæTIRILECEK
!KADEMISYEN
YETKILIKIæISElIMINDE
yNCELIKLESElIMKRITERI
INOVASYONYyNETIMI
VEVEYA~NIVERSITE
SANAYIIæBIRLIKLERI
KONULARÇNDAKI
UYGULAMATECR~BESI
IKINCIOLARAKDABU
ALANDAKIBILIMSEL
lALÇæMALAROLACAK"U
PROGRAMS~RESINCE
ILGILIAKADEMISYEN
YETKILIKIæIMENTyR
EæLEæTIRILDIäIæIRKET
ILEORTAKOLARAK
BELIRLENECEKG~NVE
SAATTEHERHAFTABIR
G~NENAZSAATLIK
BIRZAMANDILIMINDE
æIRKETIZIYARET
EDECEKVEMENTyRL~K
YAPACAK
4ë-TARAFÇNDANKOORDINASYONUSAäLANACAK
PROJEKAPSAMÇNDAKATÇLÇMGySTERECEKHER
BIRæIRKETILEILGILIByLGEDEKI~NIVERSITEDE
INOVASYONYyNETIMIALANÇNDAlALÇæMAKTAOLAN
BIRAKADEMISYENYETKILIKIæIEæLEæTIRILECEK
61
İNOVASYON / MARKALAŞMA
%HQLED˂WDQ\DUDW
']HQER]DQPDUNDODULã\DSÖããHNLOOHULYHILNLUOHU«KHGHIOHUL
GRæUXOWXVXQGDLOHUOH\HQ7UNL\HURWDVÖQÖDNÖOODYHIHOVHIH\OHoL]L\RU
%UDQGLV\RXSURMHVL\OHGHQHQPHPLãLGHQH\HQ6DIIURQ7UNL\H·\L
WDãÖ\DFDN\HQLPDUNDODUÖQDYÖQDoÖNÖ\RU
K
üçük ama bir o
KADARANLAMLÆ
BIRELEåTIRIYLE
BAåLAYALÆM
Toplum olarak ezberimiz
ZAYÆF/KADARKI
~NIVERSITESÆNAVLARÆNDA
GEOMETRIORTALAMASÆ
~Z~C~OLDUãUDOãRUAMA
gerçek bu: Formül bile
EZBERLEYEMIYORUZ"ATÆ
D~NYASÆIlINISEEZBER
BOZMAKYÆLÆAåKÆN
2yNESANS¯TANBERIGELEN
ve kendilerini imal eden
BIREZBERLERIOLDUãU
D~å~N~LD~ã~NDESONDERECE
YERINDEBIRTABIR!VRUPA
MEDENIYETIKENDILERINI
OLUåTURANBUEZBERLEBIREYIN
yZG~RL~ã~END~STRILEåMEVE
G~N~NSONUNDAKAPITALIZME
KADARUZANDÆ&AKAT¤(ER
åEYDEãIåMEYEMERAKLÆ
$~NYADADEãIåIYOR$OãU
62
Y~KSELIYORVEINSANLARDAHA
SORGULAYÆCÆHALEGELIYOR
NEDENINPEåINED~å~YOR
4AMDABUNOKTADAKILIT
KAVRAMÆMÆZ®$ISRUPTIVE¯
3yZL~KKARåÆLÆãÆEZBERBOZAN
OLSADAY~KSELEN$OãU
VE4~RKIYEBAãLAMÆNDA
BUKAVRAMÆ®D~ZENBOZAN¯
OLARAKIFADEETMEYIDAHA
UYGUNBULUYORUM$~ZEN
BOZMAKDERKENSADECE
MARKAAlÆSÆNDANDEãILIå
YAPÆååEKILLERINDEVED~å~NCE
YAPÆSÆNDAD~ZENBOZMAYÆ
ANLÆYORUM0EKID~NYA
lAPÆNDABIRMARKAYARATMAK
IlIND~ZENINASÆLBOZACAãÆZ
3ORULARÆNYANÆTÆIKIANA
KAVRAMDAYOãUNLAåÆYOR
#ESARETVEHÆZ
Denenmeyeni
EFOFNFL[PSVOEBZÉ[
#ESURVEHÆZLÆYAKLAåÆMLARA
IHTIYACÆMÆZVAR.EDENCESUR
OLMAKZORUNDAYÆZYÆLLÆK
"ATÆMEDENIYETIGERlEKTEN
G~N~M~Z~åEKILLENDIREN
BIRMIRASAIåARETEDIYOR
ve bu miras uzun süre
!NADOLUTOPRAKLARÆNASIRAYET
ETMIYORäAåÆRTÆCÆVEBASITBIR
NEDENDENKAYNAKLANÆYORBU
GElKALÆå-ATBAANÆN!NADOLU
TOPRAKLARÆNAELYAZMACÆLAR
VEHATTATLARÆNIåLERINI
KAYBEDECEãIGEREKlESIYLE
YÆLLÆKBIRGECIKMEYLE
GELMESI'ERlEKlIOLMAK
ZORUNDAYÆZBUYÆLLÆK
MESAFEYIBUTOPRAKLARHIlBIR
ZAMANKAPATAMADÆäIMDIISE
BUNUBAåARMANÆNZAMANÆ
ZORAMAIYIHABERMAKAS
ARTÆKESKISIKADARAlÆKDEãIL
"UNUNIlINISEDENENMEYENI
DENEMEKZORUNDAYÆZ"U
NOKTADAHALAlOKZAMANÆMÆZ
OLDUãUYANÆLGÆSÆYLAKARåÆ
TURGAY ADIYAMAN
Saffron Brand Consultants
Türkiye Direktörü
Marka Danışmanı
KARåÆYAOLDUãUMUZU
GyR~YORUZHALBUKIHÆZ
CESARETKADARBIZIMOLMAZSA
OLMAZÆMÆZ'ElMIåTEYAåANAN
PRATIKLERINyRNEãINBIR
OTOMOBILMARKASÆYARATMANÆN
YÆLÆALMASÆGIBIBIZIM
IlINBIRDEãERIOLMAMALÆ
9ADAD~NYANÆNNC~
B~Y~KEKONOMISIOLMAKLA
YETINMENIN4~RKIYE¯NIN
YÆLÆDAYOKKENDISINE
YOLGySTERECEKDOSTLARÆ
DAdNDEOLANLARKOLLARÆNÆ
AlÆP4~RKIYE¯DENBIR
D~NYAMARKASÆlÆKSÆNDIYE
BEKLEMIYORVEBEKLEMEYECEK
(INDISTAN¯DANYADAaIN¯DEN
DEBUNUBEKLEMEYECEK
"UNUNIlIN4~RKIYEKENDISI
OLMAKTANVAZGElMEYEREK
BAåKABIRD~å~NCEYAPÆSÆYLA
HAREKETETMELI"UG~N
MAALESEFB~T~NBILENLER
DANÆåMANLARAJANSLARYÆL
yNCEyãRENDIKLERINIPRATIK
EDIYORLARVESORUNDATAM
BURADAYATÆYOR&AKATåUNU
GyREMIYORLAR%LIMIZDE
TUTTUãUMUZI0HONEYÆL
yNCEYOKTUVEYÆLSONRA
DAMUHTEMELENOLMAYACAK
ENAZÆNDANBUFORMDA
OLMAYACAK$EMEMOKI
YÆLLÆKKONUMLANMAMÆZÆ
ARTÆKDEãIåTIRMENINZAMANÆ
GELDI4ERMINOLOJIESKIMEMIå
OLABILIRAMAOTERMINOLOJIYI
SIZDENyNCEYÆLBOYUNCA
DENEMIåMARKALARÆN
PRATIKLERINITAKLITEDEREK
ONLARÆGElMEMIZKABUL
EDELIMKIIMKANSÆZ
SyYLESELERDEDUYGULARÆYLA
KARARVERIR.ANOEKSILTME
MODELININIYIBIRyRNEãI
#BéBSÉTÉ[PMNBZÉHz[F
BMBDBLLBEBSDFTVS
PMNBMÉZÉ[
OLDU9ENIBIRMODELOLMASA
DAOTOMOBILDEILKDEFA
UYGULANDÆBUMODELVEBAåKA
OTOMOBILLEREDEyRNEKOLDU
.IHAYETINDEBINDOLARA
BIRARABA~RETILMIåOLDU
"yYLESINED~ZENBOZUCU
BIRDENEMENIN¬.ANO
TICARIOLARAKBAåARÆSÆZOLDU­
DIYEREKDEãERLENDIRILMESI
ISESyZ~N~ETTIãIMHATAYA
G~ZELBIRyRNEKOLUåTURUYOR
ëYIPROJELERIND~ZENBOZAN
PROJELERINBAåARÆSÆZLÆãÆ
göze alacak kadar cesur
OLMASÆGEREKIYOR.ANO
BELKISATMADÆAMA4ATA
AILESINED~NYADABIRDEãIåIM
YARATABILIRIMVEBUNU(INTLI
KyKENIMDENUTANMADAN
BAåARABILIRIMHAVASÆVERDI
"UT~MD~NYAIlINBIR
MESAJDÆVEGERIDyN~å~DE
lOKlABUKOLDU4AMYÆL
SONRAëNGILIZLERGIBITUTUCU
BIRMILLETTEN*AGUAR¯ÆSATÆN
ALAN4ATACESARETININDE
"UDURUMU4~RKIYE¯DE
de gündemde olan bir
yRNEKLEAlÆKLAMAKYERINDE
OLUR(INDISTAN¯ÆNOTOMOBIL
MARKASÆ.ANO4ATAaOK
B~Y~KVEPOTANSIYELLIBIR
~LKEDENBAHSEDIYORUZ
MILYARINSANYAåÆYOR
(INDISTAN¯ÆNKyKL~
AILELERINDEN4ATADAHA
UYGUNFIYATLÆBIRARAlLA
PIYASANÆNDEVLERINERAKIP
OLABILMEKIlINYOLAKOYULUYOR
FAKATNEYAPSAPAZARÆNLIDERI
3UZUKI¯YEBENZEMEKTEN
KURTULAMÆYOR4~M
DENEMELERTABIIKIBAåARÆSÆZ
OLUYORl~NK~YAPÆLMÆåOLAN
TAKLITEDILIYOR"IRARABAYÆ
CAZIPKÆLMAKIlINNEYAPARSÆN
SORUSUNAHEMENHEMEN
HERKESFIYATCEVABÆNÆVERIR
YANLÆåëNSANLARHERNEKADAR
AKÆLLARÆYLAHAREKETETTIKLERINI
yD~L~N~ALMÆåOLDU3ONUl
NEMIOLDUDERSINIZ*AGUAR
YENIDENDOãDU'ELENEKLERI
eRETEREKZENGINOLABILIRSINIZAMAMARKANÇZÇ
D~NYAlAPÇNDABIRFELSEFEYEOTURTARAKSEMBOL
olabilir ve kitlelere ilham verebilirsiniz.
Nano belki satmadı ama Tata ailesine,
dünyada bir değişim
yaratabilirim ve bunu
Hintli kökenimden
utanmadan
başarabilirim
havası
verdi.
DOãRULTUSUNDAKIMSEYI
IåTENlÆKARMAYAN4ATA
(INTFELSEFESIILEBATÆNÆN
KNOWíHOW¯ÆNÆBULUåTURARAK
BIRMARKANÆNYENINDEN
DOãMASÆNAVESILEOLDU
ðOTBOMBSSOEFçJM
IJLBZFTBUÉOBMÉZPS
(ERG~NYENIBIRFIKRIOLAN
D~NYAYÆDEãIåTIRMEKISTEYEN
STARTUP¯LARILETANÆåÆYORUZ
aOKPARLAKGENlLERVElOK
PARLAKFIKIRLERIVARFAKATBIR
NOKTADAEKSIKLERFIKIRLERINI
D~NYAYAANLATAMÆYORLAR
+IMSENINBUG~NYENIBIR
åEYEIHTIYACÆYOK$OLAYÆSÆYLA
NEYAPMAKISTEDIãINVE
FELSEFENNEYAPTÆãÆNDAN
DAHAyNEMLIaOKlABUK
T~KETILENBIRlAãDAYAåÆYORUZ
)NSTAGRAMBIRBUlUKAYyNCE
LOGOSUNUDEãIåTIRDIFAKAT
KIMSEBEãENMEDI/YSA
BU)NSTAGRAM¯ÆN~l~NC~
®REBRANDING¯IYDI'yZDEN
KAlANTEKåEYBUDEãIL
HIKAYEDEGyZDENKAlTÆ
¬(OLLANDA¯DAlIlEKPAZARÆNA
GITTIMADETG~L
TOPLADÆMONLARÆDIZDIM
VE~lSAATSONRABULOGO
ORTAYAlÆKTÆëNSANLARÆN
HAYATÆNADOKUNMAK
IlIN­dZETLERSEK
ëNSANLAR~R~NDEãIL
HIKAYESATÆNALÆYOR
4~RKIYE¯DEDE
HIKAYENING~C~N~N
KEåFEDILMESI
GEREKIYOR"IRBAåKA
DEYIåLEHEMSTARTUP
HEMB~Y~KFIRMALAR
IlINKONFORALANÆNÆYÆKMAK
CESARETISTIYOR!NCAK
YATÆRÆMCÆLARÆMÆZ¬.EDENBU
IåIYAPÆYORSUN­SORUSUNA
PARANÆNyTESINDEBIRCEVAP
VEREBILDIãINDEHEDEFLERIMIZE
ULAåABILIRIZ+ÆSACASyYLERSEK
!Rí'EVEYAINOVASYON
FELSEFEDEYAPÆLMALÆDÆR
±#SBOEJTZPV²JMF
CBéUBOZBSBUÉZPSV[
3ONAGELIRKENBAåADyNELIM
"IRBIREYNASÆLANCAK®KENDISI
OLABILDIãINDE¯BAåARÆLÆ
OLABILIRSEBIRMARKADAKENDI
FELSEFESINIORTAYAKOYABILDIãI
KENDINDENUTANMADÆãÆ
S~RECEBAåARÆLÆOLABILIR9ENI
PROJEMIZ¬-ARKA-ELEKLERI­
ILETAMDABUILKEDENHAREKET
EDIYORUZ"EåSTARTUP
FIRMAYÆBIRGECEDEBAåTAN
YARATACAãÆMÆZPROJEMIZDE
3AFFRON¯UNDADESTEãIYLE
4~RKIYE¯YIGELECEãETAåÆYACAK
MARKALARÆMÆZÆYARATÆYORUZ
4ERMINOLOJIYEHEDIYE
EDECEãIMIZYENITEORIMIZLE
åAMPIYONLARLIGINDE
YARÆåACAKMARKALARÆMÆZÆ
4~RKIYEIlINDESTEKLIYORUZ
6EåIMDILIKISIMLERINI
VERDIãIMIZFIRMALARÆMÆZLA
YAPACAãÆMÆZBEYIN
FÆRTÆNASÆNÆNDETAYLARÆNÆ
YAKÆNDAT~M4~RKIYEILE
PAYLAåÆYORUZëNANÆYORUZ
FAKATINANMANÆNYETERLI
OLMADÆãÆNÆBILIYORUZVE
BUNUNIlINHAREKETE
GElIYORUZ"AåTADEDIãIMIZ
GIBID~ZENBOZUYORUZ
63
İNOVASYON / İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI
7DVDU×PGDJHQo\HWHQHNOHU
(QGVWUL\HO7DVDUÖP<DUÖãPDVÖ·QGDSURIHV\RQHOOHUYH|æUHQFLOHUIDUNOÖNDWHJRULGH\DUÖãWÖ
ELQOLUDSDUD|GOGDæÖWÖODQHWNLQOLNWHGHUHFH\HJLUHQOHU\XUWGÖãÖHæLWLPEXUVXIXDUODUD
NDWÖOÖPXOXVODUDUDVÖ\DUÖãPDODUDNDWÖOÖPYHWDVDUÖPWHVFLO|GOOHULQLQVDKLELROGX
İ
stanbul Maden ve
-ETALLERëHRACATlÆ
"IRLIKLERIë--ë"
TARAFÆNDAND~ZENLENEN
ë--ë"%ND~STRIYEL
4ASARÆM9ARÆåMALARƯNDA
DERECEYEGIRENKATÆLÆMCÆLAR
(AZIRAN#UMAG~N~$Æå
4ICARET+OMPLEKSI¯NDE
GERlEKLEåTIRILENTyRENDE
yD~LLERINIALDÆëSTANBUL
$EMIRVE$EMIR$ÆåÆ
-ETALLERëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë$$-ë"
ëSTANBUL
64
+IMYEVI-ADDELERVE
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë+-ë"
VE%LEKTRIK
%LEKTRONIKVE(IZMET
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãININ
4%4
ORTAKLÆãÆNDA
%KONOMI"AKANLÆãÆ4ë-VE
%ND~STRIYEL4ASARÆMCÆLAR
-ESLEK+URULUåU%4-+
DESTEãIYLEGERlEKLEåTIRILEN
TASARÆMYARÆåMASÆyD~L
TyRENINE4ë-"AåKAN6EKILI
4AHSINdZTIRYAKIë$$-ë"
"AåKANÆ2ÆDVAN-ERTyZ
4%4"AåKANÆ&ATIH+EMAL
%BIlLIOãLUë+-ë"9yNETIM
+URULU"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ
3ELlUK!KSOYUNYANÆSÆRA
SEKTyR~NPROFESYONELLERI
VEyãRENCILERKATÆLDÆ
4yRENINAlÆLÆåKONUåMASÆNÆ
ë--ë"'ENEL3EKRETERI
!RMAãAN6URDU
GERlEKLEåTIRDI9ARÆåMADA
-ETALDEN-AMUL!lÆK
"~FEVE-ASA~ST~3ERVIS
%KIPMANLARÆILE$yK~M
-UTFAK%åYALARÆ4ASARÆMÆ
+ATEGORISI0LASTIKTEN
-AMUL$~ZENLEYICIeR~NLER
+ATEGORISI!KÆLLÆ%V
4EKNOLOJILERI+ATEGORISI
+ONSEPT%VCIL(AYVAN
eR~NLERI+ATEGORISI¯NDE
PROJEYARÆåTÆ$ERECEYEGIREN
YARÆåMACÆLARTOPLAMDA
BIN4,PARAyD~L~N~NYANÆ
SÆRAYURTDÆåÆEãITIMBURSU
FUARLARAKATÆLÆMULUSLARARASÆ
YARÆåMALARAKATÆLÆMVE
TASARÆMTESCILyD~LLERINEDE
HAKKAZANDÆLAR
ILEREKABETEDEBILIRIZ­
DIYEKONUåTU"UYÆL
+ONSEPTKATEGORISINE
TASARÆMCÆLARÆNYOãUNILGI
GySTERDIãINEDEãINEN
dZTIRYAKIåUNLARÆSyYLEDI
"UYÆLDIKKATlEKENVE
TASARÆMCÆLARTARAFÆNDAN
YOãUNILGIILEKARåÆLANAN
BIRDIãERTEMAMÆZISE
+ONSEPT%VCIL
(AYVANeR~NLERI¯YDI
YÆLÆNDAEVCILHAYVANLAR
IlIND~NYAGENELINDE
MILYARDOLARLÆK
HARCAMAYAPÆLDÆãÆVE
GERILEMEYENHARCAMA
KALEMLERIARASÆNDAYER
ALDÆãÆNÆGyRD~K4OPLAM
PROJEBAåVURUSUNUN
ALÆNDÆãÆBUKATEGORIMIZLE
GEREKTASARÆMCÆLARÆMÆZÆN
GEREKSANAYICILERIMIZIN
DIKKATINIBUyNEMLIPAZAR
POTANSIYELINElEKMEK
ISTEDIK
5BTBSÉNBUFéWJL
FEJZPSV[
Marka gücümüzle ön
QMBOBmÉLNBMÉZÉ[
4ë-"AåKAN6EKILI4AHSIN
dZTIRYAKITASARÆMÆN
YALNÆZCABELLIBIRKESIMIN
DEãILARTÆKHALKÆN
DADILINDEOLDUãUNU
BELIRTTI¬-ILLETOLARAKBU
KONUDAPOTANSIYELIMIZI
KEåFETMENINDERDINE
D~åT~K­DIYENdZTIRYAKI
¬!RTÆKILKOKULLARDA
ORTAOKULLARDABUIåIN
NEKADARyNEMLIOLDUãU
ANLATÆLÆYOR4~RKIYElOCUK
YAåTABILIMINSANLARÆVE
TASARÆMCÆLARYETIåTIRIYOR
"IZ~R~NLERIMIZINKALITESI
TASARÆMÆ!Rí'E¯SIVE
MARKAG~C~ILEyNPLANA
lÆKAN~LKEOLMALÆYÆZ
+~RESELPAZARDAANCAKBU
DyRTENSTR~MANÆNYARDÆMÆ
ë$$-ë""AåKANÆ2ÆDVAN
-ERTyZë--ë"%ND~STRIYEL
4ASARÆM9ARÆåMALARƯNDA
YÆLDABIN¯DEN
FAZLAPROJEBAåVURUSUNU
DEãERLENDIRDIKLERINI
SyYLEDI4OPLAM
¯DENFAZLAESERI
yD~LLENDIRDIKLERINI
AKTARAN-ERTyZTOPLAM
TASARÆMCÆNÆNYURTDÆåÆ
:"3*è.":"
5"/&
130+&#"è763%6
9ARÇæMADA-ETALDEN-AMUL!lÇK"~FEVE
-ASA~ST~3ERVIS%KIPMANLARÇILE$yK~M
-UTFAK%æYALARÇ4ASARÇMÇ+ATEGORISI0LASTIKTEN
-AMUL$~ZENLEYICIeR~NLER+ATEGORISI!KÇLLÇ
%V4EKNOLOJILERI+ATEGORISI+ONSEPT%VCIL
(AYVANeR~NLERI+ATEGORISI¯NDEPROJELERYARÇæTÇ
EãITIMBURSUNDAN
FAYDALANDÆãÆNÆBELIRTTI
ëHRACATÆARTÆRMANÆN
YOLUNUNKATMADEãERLI
~R~N~RETMEKTEN
GElTIãINIIFADEEDEN
-ERTyZ¬"AåTA4ë-OLMAK
~ZERET~MIHRACATlÆ
BIRLIKLERIOLARAKADETABIR
seferberlik ilan ederek
TASARÆMAINOVASYONA
!Rí'E¯YETEåVIKEDIYORUZ
9ARÆåMALARÆMÆZVE
ETKINLIKLERIMIZLEHER
FÆRSATTA4~RKTASARÆMÆNÆ
VETASARÆMCÆSÆNÆD~NYAYA
ANLATMAYADEVAM
EDIYORUZa~NK~yNCELIKLE
BIZLERTASARÆMCÆLARÆMÆZA
G~VENMELIYIZBIZLERE
HASMOTIFLERIVE
K~LT~R~M~Z~~R~NLERIMIZE
ENIYIYANSÆTACAK
YINEBUTOPRAKLARDA
YETIåENTASARÆMCÆLAR
OLACAKTÆR4~RKIYE¯YI
MARKALAåTÆRMAKISTIYORSAK
BUNUUNUTMAMALÆYÆZ­
DIYEKONUåTU-ERTyZ
4~RKIYE¯NINLIDERBIRLIãI
ë--ë"¯IN~LKEIHRACATÆNÆN
Y~ZDE¯UNUKAYÆTALTÆNA
ALDÆãÆNÆVURGULAYARAK
4~RKIYE¯NINMILYAR
DOLARIHRACATHEDEFINE
ULAåMASÆIlINOMUZLARÆNDA
B~Y~KBIRY~K~
TAåÆDÆKLARÆNÆDASyZLERINE
EKLEDI
:BSÉéNBGBSLÉOEBMÉL
TBçMÉZPS
ë--ë"%ND~STRIYEL
4ASARÆM9ARÆåMALARƯNÆN
4~RKIYE¯NINENPRESTIJLI
TASARÆMETKINLIKLERINDEN
BIRIHALINEGELDIãINI
BELIRTEN4%4"AåKANÆ
&ATIH+EMAL%BIlLIOãLU
¬3ANAYIILETASARÆMÆ
BULUåTURDUãUMUZZAMAN
D~NYADA®-ADEIN4URKEY¯
ETIKETLI~R~NLERIMIZIN
SAYÆSÆNÆARTÆRACAãÆMÆZA
INANÆYORUZ4ASARÆMÆN
REKABETTE~ST~NL~K
KAZANDÆRACAãÆKONUSUNDA
SANAYICILEREFARKÆNDALÆK
SAãLAYANBUYARÆåMAILE
4~RKIYE¯NINMARKALAåMA
YOLCULUãUNAÆåÆKTUTACAK
~RETILEBILIRTASARÆMLARA
TOPLAMDA
%&3&$&:&(ð3&/
#ð/-ð3"
4 TASARIMCIYA
PARA ÖDÜLÜ
%"æ*5*-%*
:635%*è*&æð5ð.
#6346ð.,º/*
65
İNOVASYON / İMMİB ENDÜSTRİYEL TASARIM YARIŞMALARI
İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışmaları, farklı ve yenilikçi üretime yaptığı katkı ile yıllar içerisinde rakiplerinden ayrılarak sürekliliğini koruyan özel
bir organizasyon halini aldı. Tasarımcıların Türkiye’de ve uluslararası arenada kendilerini ispatlamalarına olanak sağlıyor.
ULAåMAYÆHEDEFLIYORUZ
"UYÆLELEKTRIKLI~R~NLER
KATEGORIMIZINTEMASÆNÆ
®!KÆLLÆ%V4EKNOLOJILERI
4ASARÆMLARƯOLARAK
BELIRLEDIK!KÆLLÆEV
TEKNOLOJILERIINSANLARA
KONFORG~VENLIKVEDAHA
D~å~KMALIYETSAãLÆYOR"U
ALANDAYAPÆLACAKINOVATIF
TASARÆMLARHEMD~NYADA
HEMDE4~RKIYE¯DE
B~Y~KRAãBETGyR~YOR
"UALANDAKIHERYENI
TASARÆMIHRACATÆMÆZAVE
EKONOMIMIZEB~Y~KDEãER
KATACAK­DIYEKONUåTU
fOJWFSTJUFTBOBZJ
JéCJSMJçJOJTBçMÉZPSV[
9ARÆåMADAHERYÆLDAHA
DAlARPÆCÆPROJELERLE
KARåÆLAåTÆKLARÆNÆAKTARAN
ë+-ë"9yNETIM+URULU
"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ3ELlUK
!KSOY¬9ENILIKlILIãIN
FORM~L~N~!Rí'E
TASARÆMVEINOVASYON
OLUåTURUYOR"UYOãUN
REKABETORTAMÆNDABEN
DEVARÆMDIYEBILMENIN
YOLUFARKLÆLAåTÆRÆLMÆå
~R~N~RETEBILMEKTEN
GElIYOReNIVERSITESANAYI
IåBIRLIãINElOKIYIBIRyRNEK
OLANë--ë"%ND~STRIYEL
4ASARÆM9ARÆåMALARÆFARKLÆ
VEYENILIKlI~RETIMEYAPTÆãÆ
KATKÆILEYÆLLARIlERISINDE
RAKIPLERINDENAYRÆLARAK
S~REKLILIãINIKORUYANyZEL
BIRORGANIZASYONHALINIALDÆ
9ARÆåMAMÆZBIRYANDAN
SANAYICIYIY~KSEKKATMA
DEãERVADEDENTASARÆM
~R~NLERLEBULUåTURURKEN
DIãERYANDANYARÆåMA
KAPSAMÆNDAPROJE
GELIåTIRENTASARÆMCÆLARÆN
4~RKIYE¯DEVEULUSLARARASÆ
arenada kendilerini
ISPATLAMALARÆNAOLANAK
SAãLÆYOR"UNDAN
SONRAKIYÆLLARDADA
SANAYICILERIMIZIVE
TASARÆMCÆLARÆMÆZÆBIRARAYA
GETIRMEYIVEEND~STRIYEL
TASARÆMADESTEKVERMEYI
S~RD~RECEãIZ­DEDI
5"4"3*.$*:635%*è*&æð5ð.#6346,";"/%*
INCIë--ë"%ND~STRIYEL4ASARÇM9ARÇæMALARÇ
0ROFESYONEL+ATEGORISINDEBIRINCIBIN4,
IKINCIBIN4,~l~NC~BIN4,MANSIYON
BIN4,däRENCI+ATEGORISINDEISEBIRINCIBIN
4,IKINCIBIN4,~l~NC~BIN4,MANSIYON
yD~L~N~ALANISEBIN4,DEäERINDEyD~LESAHIP
OLDU$ERECEYEGIRENTASARÇMCÇ%KONOMI
"AKANLÇäǯNÇNSAäLAMÇæOLDUäUYURTDÇæÇEäITIM
BURSUIMKhNÇNDANFAYDALANACAK"IRINCIOLAN
TASARÇMCÇLART~MMASRAFLARÇë--ë"TARAFÇNDAN
66
KARæÇLANARAKYURTDÇæÇNDAPRESTIJLIFUARLARDA
KONUKEDILECEK!YRÇCADERECEYEGIREN
TASARÇMCÇLARyD~LL~PROJELERIILEKATÇLDÇKLARÇ
5LUSLARARASÇ4ASARÇMdD~LLERININKATÇLÇM
MASRAFLARÇ%URO¯YAKADAR"IRLIKTARAFÇNDAN
DESTEKLENECEKdäRENCIKATEGORILERINDE
DERECEYEGIRENTASARÇMCÇLARÇNyD~LKAZANDÇKLARÇ
PROJELERININTESCILFAYDALÇMODELVEYAPATENT
MASRAFLARÇILGILIyDEMEBELGELERIYINEë--ë"
TARAFÇNDAN4,¯YEKADARDESTEKLENECEK
ZZZIWJRUJWU
İNOVASYON / KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI
.R]D·Q×QNHOHEHNOHULNDQDWODQG×
åVWDQEXO+D]ÖUJL\LPYH.RQIHNVL\RQåKUDFDWoÖODUÖ%LUOLæLå+.å%WDUDIÖQGDQVHNW|UQWDVDUÖP
JFQHJoNDWDFDN\HWHQHNOHULEXOXSRUWD\DoÖNDUPDNDPDFÖ\ODG]HQOHQHQYH7UNL\H·QLQ
HQN|NOWDVDUÖP\DUÖãPDVÖRODQ.R]D*HQo0RGD7DVDUÖPFÖODUÖ<DUÖãPDVÖ·QÖQ·QFV
PRGDQÖQ\HQLNHOHEHNOHULQLNDQDWODQGÖUGÖ
D
~ZENLENDIãI
ILKG~NDEN
BERIMODA
END~STRISINEYENI
TASARÆMCÆLARKAZANDÆRMAK
KONUSUNDALOKOMOTIF
GyREVIGyREN+OZA'ENl
-ODA4ASARÆMCÆLARÆ
9ARÆåMASƯNÆNFINALI
-AYÆS¯TAGERlEKLEåTIRILDI
ëSTANBUL(AZÆRGIYIMVE
+ONFEKSIYONëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë(+ë"
TARAFÆNDAN
SEKTyR~NTASARÆMG~C~NE
G~lKATACAKYETENEKLERI
BULUPORTAYAlÆKARMAK
AMACÆYLAD~ZENLENEN
¬+OZA'ENl-ODA
4ASARÆMCÆLARÆ9ARÆåMASÆ­NÆN
BUYÆL¯~NC~S~
D~ZENLENIRKENFINALE
KALANGENlTASARÆMCÆNÆN
KOLEKSIYONLARÆNDAN
PARlALARSUNDUKLARÆDEFILE
SONRASÆNDASEKTyR~N
yNDEGELENISIMLERINDEN
OLUåANYARÆåMAJ~RISIILK
~lTASARÆMCÆYÆBELIRLEDI
68
(EPSIBIRBIRINDENIDDIALÆ
GENlTASARÆMCÆNÆN
YARÆåTÆãÆFINALDE4UãlE
$EMIRANBIRINCI'yKHAN
9AVAåIKINCI-~GE!RAS
~l~NC~OLURKENIåSANAT
VEMODAD~NYASÆNDAN
lOKSAYÆDADAVETLININ
KATÆLÆMÆYLAGERlEKLEåTIRILEN
FINALGECESINDEBIRINCI
4UãlE$EMIRAN¯AyD~L~N~
4ë-"AåKAN6EKILI4AHSIN
dZTIRYAKITAKDIMETTI
5BTBSÉNMBJISBDBUB
LPéVZPSV[
4ë-"AåKAN6EKILI
4AHSINdZTIRYAKI
YARÆåMABIRINCISINE
yD~L~N~VERIRKENYAPTÆãÆ
KONUåMADA4ë-¯INTASARÆM
VEMARKALAåMAYAVERDIãI
yNEMIANÆMSATÆRKEN
¬'ENlLERINTASARÆMLA
ILERLEMESINIGyRD~KlE
HEMONLARHEMDE4~RKIYE
ADÆNAMUTLUOLUYORUM­
YORUMUNDABULUNDU
ë(+ë"9yNETIM+URULU
"AåKANÆ(IKMET
4ANRÆVERDIISESONUlLARÆN
AlÆKLANMASÆNÆNARDÆNDAN
YAPTÆãÆAlÆKLAMADA
R~åD~N~YÆLLARyNCE
ISPATLAYAN¬+OZA'ENl
-ODA4ASARÆMCÆLARÆ
9ARÆåMASÆ­NÆNYÆLDA
SEKTyREBIRBIRINDEN
IDDIALÆTASARÆMCÆLAR
KAZANDÆRDÆãÆNÆNALTÆNÆ
lIZDI+OZA'ENl-ODA
4ASARÆMCÆLARÆ9ARÆåMASÆ
ILETASARÆMD~NYASÆNA
ADÆMATANBIRlOKISMIN
BUG~NYERLIVEYABANCÆ
MARKALARIlINKREASYONLAR
HAZÆRLADÆãÆNÆANÆMSATAN
4ANRÆVERDI¬ë(+ë"
OLARAKlEYREKASRAYAKÆN
S~REDIRGENlYETENEKLERI
ORTAYAlÆKARMANÆNVE
YARATÆCÆBEYINLERISEKTyRE
KAZANDÆRMANÆNHAZZÆNÆ
YAåÆYORUZ4~RKIYE¯NIN
ENKyKL~MODATASARÆM
YARÆåMASÆNDABUG~NE
KADARY~ZLERCEGENCIMODA
END~STRISINEKAZANDÆRDÆK
ëLKKEZ+OZA¯DAKEåFEDILEN
GENlLERIMIZINyZG~N
TASARÆMLARÆNÆNKATKÆSÆYLA
YÆLyNCEMILYAR
DOLARCIVARÆNDABULUNAN
HAZÆRGIYIMIHRACATÆMÆZÆ
MILYARDOLARA
lÆKARDÆK3EKTyRIlIN
B~Y~KKATMADEãER
YARATANTASARÆMCÆLARÆMÆZ
SAYESINDEHAZÆRGIYIM
~RETIMINDENMODA
~RETIMINEGElIåS~RECINDE
EMINADÆMLARLAILERLIYOR
MILYARDOLARIHRACATA
KOåUYORUZ­IFADELERINI
KULLANDƯNÆNILK
DyRTAYÆNDA4~RKIYE¯NIN
GENELIHRACATÆY~ZDE
GERILERKENTASARÆMODAKLÆ
~RETIMSAYESINDEHAZÆR
GIYIMIHRACATÆNDAY~ZDE
ARTÆåYAKALADÆKLARÆNÆ
VURGULAYAN4ANRÆVERDI
¬ëNANÆYORUMKI+OZAILE
SEKTyREKAZANDÆRDÆãÆMÆZ
TASARÆMCÆLARÆMÆZÆN
KATKÆLARÆYLAHAZÆRGIYIMDE
HALENDOLAROLANKILO
BAåÆNAIHRACATGELIRIMIZI
DOLARÆN~ZERINE
TAåÆYACAãÆZ$ERECEYE
GIRENGENlKARDEåLERIMIZI
BIRKEZDAHATEBRIKEDIYOR
BAåARÆLARÆNÆNDEVAMÆNÆ
DILIYORUM­TEMENNISINDE
BULUNDU
5PQMBNCJO5-
zEM
ë(+ë"TARAFÆNDAN
%KONOMI
"AKANLÆãƯNÆN
DESTEKLERIYLE
¯~NC~S~
D~ZENLENEN
YARÆåMADABIRINCI
IKINCIVE~l~NC~
OLANTASARÆMCÆLARA
TOPLAMBIN
4,DEãERINDEyD~L
DAãÆTÆLDÆ"IRINCI
OLANTASARÆMCÆ
4UãlE$EMIRANBIR
YÆLLÆKYURTDÆåÆEãITIM
HAKKÆKAZANÆRKENILK
~lTASARÆMCÆYAYURT
IlINDEBIRYÆLLÆKëNGILIZCEDIL
EãITIMIHAKKÆDAVERILDI
!YRÆCAYARÆåMANÆNBIRINCISI
4UãlE$EMIRANBIN4,
IKINCI'yKHAN9AVAåBIN
4,VE~l~NC~-~GE!RASISE
BIN4,PARAyD~L~N~N
SAHIBIOLDU$IãERYANDAN
FINALEKALANTASARÆMCÆ
-ODA4ASARÆMCÆLARÆ
$ERNEãI¯NEBIRYÆLLÆK
1.
2.
3.
~YELIKëSTANBUL-ODA
!KADEMISI¯NINILERID~ZEY
PROGRAMLARÆNDAN-ODA
4ASARÆMÆVE9yNETIMI
,ISANS~ST~$IPLOMA
0ROGRAMƯNAKATÆLÆMVE
SEKTyRLEILGILIULUSLARARASÆBIR
FUARAZIYARETHAKKÆDAELDE
ETTI
*~RIBAåKANLÆãÆNÆë(+ë"
9yNETIM+URULUeYESI#EM
!LTAN¯ÆNYAPTÆãÆYARÆåMANÆN
J~RISINDE+OTON9yNETIM
+URULU"AåKAN9ARDÆMCÆSÆ
'~LDEN9ÆLMAZ'IZIA
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
ëSMAIL+UTLU-UDO9yNETIM
+URULU"AåKANÆdMER
4AVILOãLU-ODA4ASARÆMCÆSÆ
dZG~R-ASUR-ODA
4ASARÆMCÆSÆdZLEM+AYA
GIBIISIMLERYERALDÆ
69
İNOVASYON / EİB GIDA AR-GE PROJE PAZARI
*×GDVHNW|UNDWPDGHʖHUOLUHWLPOH
KHGHÁHULQHXOD˂DFDN
*ÖGDVHNW|UQGH\HQLOLNoLLQRYDWLIUQOHUOHNDWPDGHæHUOLUHWLPLDUWWÖUDFDNSURMHOHULQ
VDQD\LLOHEXOXãPDVÖDPDFÖ\OD(JHåKUDFDWoÖ%LUOLNOHULWDUDIÖQGDQEX\ÖOG|UGQFV
G]HQOHQHQ*ÖGD$U*H3URMH3D]DUÖ·QGDãDPSL\RQODU|GOOHULQLDOGÖ
E
GEëHRACATlÆ
"IRLIKLERI
TARAFÆNDAN
¬&IKIRLERIN!åKA
'ELSIN­SLOGANÆYLA4~RKIYE
ëHRACATlÆLAR-ECLISIVE
%KONOMI"AKANLÆãÆNÆN
DESTEãI+URU-EYVE
4ANÆTÆM'RUBU4~RK
(AVA9OLLARÆ.ARENCIYE
4ANÆTÆM'RUBUëZMIR
4ICARET"ORSASÆ3U
eR~NLERI4ANÆTÆM'RUBU
-AKARNA"ULGUR4ANÆTÆM
'RUBUSPONSORLUãUNDA
D~ZENLENEN)6'ÆDA!Rí
'E0ROJE0AZARÆNÆNAlÆLÆå
KONUåMALARÆByL~M~NDE
BIRINOVASYONAGIDILDI
!lÆLÆåKONUåMALARÆ
ByL~M~K~RS~DEN
KONUåMAYERINE46
0ROGRAMCÆSÆ3ABA4~MERIN
MODERATyRL~ã~NDE
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIëZMIR6ALISI
-USTAFA4OPRAKëZMIR
"~Y~KåEHIR"ELEDIYE
70
"AåKAN6EKILI3ÆRRÆ
!YDOãAN'ÆDA!Rí'E0ROJE
0AZARÆ9~R~TME+URULU
"AåKANÆ"IROL#ELEP
%GEëHRACATlÆ"IRLIKLERI
+OORDINATyR"AåKANÆ3ABRI
eNL~T~RK¯~NKATÆLÆMÆYLA
AlÆKOTURUMåEKLINDE
GERlEKLEåTI0ROTOKOL3ABA
4~MERINGÆDASEKTyR~
!RíGEVEINOVASYONILEILGILI
SORULARÆNACEVAPVERDI
5LUSLARARASÆ'ÆDA!Rí'E
0ROJE0AZARÆETKINLIãI
KAPSAMÆNDAAKADEMISYEN
VEyãRENCILERTARAFÆNDAN
HAZÆRLANANPROJE
YARÆåÆYOR
5NéFLFS
GBCSJLBMBSÉ#JS±$BOEZ
$SVTI²FUNJZPS
ëNTERNETTEFENOMENIOLAN
VEAYNÆåEKERLERINYANYANA
GETIRILEREKPUANTOPLAMAYÆ
HEDEFLEYEN#ANDY#RUSH
ëZMIR¯DE'ÆDA!Rí'E0ROJE
0AZARÆ4OPLANTÆSÆNDA
G~NDEMEOTURDU
4OPLANTÆDAKONUåAN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåI¬4EKNOLOJI
OKADARyNEMLIBIR
EKONOMIYESAHIPKICEP
TELEFONLARÆNDAOYNANAN
#ANDY#RUSHISIMLI
OYUNUNPIYASADEãERI
MILYARDOLARAULAåTÆ
!MABIZDEKIT~MåEKER
FABRIKALARÆNÆSATSANÆZBIR
#ANDY#RUSHETMIYORUZ­
DEDI"~Y~KEKåIGENlLERIN
ENB~Y~KMOTIVASYON
KAYNAãÆNÆN~NIVERSITEYI
BITIRDIKTENSONRAIå
BULABILMEKOLDUãUNU
SyYLEDI4EKNOLOJININVE
BUNABAãLÆYENI~R~NLERIN
lOKDAHAFAZLADyVIZ
KAZANDÆRDÆãÆNÆANLATAN
"~Y~KEKåIåyYLEDEVAM
ETTI¬"IZIMIHRACATTAKI
KILOGRAMBAåÆNADyVIZ
KAZANCÆMÆZDOLAR"U
SAYÆ!VRUPA!"$DE
'~NEY+OREDEISEDOLARÆ
BULUYORa~NK~GELIåMIå
~LKELERINOVASYONU
KULLANÆPY~KSEKKATMA
DEãERLI~R~NLERMEYDANA
GETIRIYOR9ANIDOMATESI
DALÆNDANKOPARÆPSATMAK
YERINEONUIåLEYIPYENI
BIR~R~NHALINEGETIRIP
yYLESATÆYOR"IZIMDE
BUNUYAPMAMÆZGEREK
ëNOVASYON!Rí'ETASARÆM
VEMARKALAåMAYAGEREKEN
yNEMIVERMEMIZGEREK
(ENMWFz[FM
QSPKFMFSJEFTUFLMJZPSV[
ëZMIR6ALISIVEëZMIR
+ALKÆNMA!JANSÆ9yNETIM
+URULU"AåKANÆ-USTAFA
4OPRAKyNEMLIOLANÆN
HAYATAK~l~KDEãIåIKLIKLER
ILEYyNVERMEKVEHAYATÆ
KyKTENDEãIåTIRMEK
OLDUãUNAIåARETEDEREK
KONUåMASÆNABAåLADÆ6ALI
-USTAFA4OPRAK‘ZMIRDE
~R~N~RETIMIVEBUNU
KATMADEãERLIOLMASÆ
yNEMLI+ENTTEIHRACAT
YAPARAK~LKEYEDyVIZ
KAZANDÆRMASÆYyN~NDE
DESTEKVERENLERILEBURADA
BULUNMAKlOKyNEMLI
ë:+!OLARAKG~D~ML~VE
yZELPROJELERIDESTEKLEMEYE
lALÆåÆYORUZëZMIRTARÆMSAL
VERIMLILIKAlÆSÆNDAyNEMLI
åEHIRLERDENBIRI'ÆDA
ILET~M~RETIMININDE
IHRACATDEãERIAlÆSÆNDAN
DESTEKLENMESIGEREKIYOR
(ÆZLÆN~FUSARTÆåÆNEDENIYLE
BESLENMESINISAãLAMAKVE
G~VENLIBIRåEKILDE~RETMEK
!Rí'EFAALIYETLERINDEN
GElIYOR­DIYEKONUåTU
ð[NJSzOFNMJCJS
HÉEBTT
ëZMIR"~Y~KåEHIR
"ELEDIYE"AåKAN6EKILI
3ÆRRÆ!YDOãANISE
ëZMIR¯DENSAATLIKUlUåLA
D~NYANÆNBIRlOK~LKESINE
ULAåÆLABILDIãINISyYLEDI
!YDOãANëZMIRVE%GE¯NIN
lOKyNEMLIBIRGÆDA~SS~
OLDUãUNUBELIRTEREK
¬%GE¯DEHERT~RL~~R~N
YETIåIYORTOPRAKLARÆMÆZ
OLDUKlAVERIMLI"IZ
TARÆMSÆZVEGÆDASÆZBIR
~LKENINKALKÆNMAYACAãÆNA
INANÆYORUZ/NEDENLE
ORGANIKTARÆMLAS~TE
PEYNIREDESTEKVERIYORUZ
"IRDEBUNLARAAMBALAJ
YAPABILIRSEKIHRACATÆMÆZ
ILElOKDAHAFAZLAGELIR
KAZANÆRÆZ­%GE"yLGESIBU
POTANSIYELIBARÆNDÆRÆUOR
IFADELERINIKULLANDÆ
"S(FWFJOPWBTZPOB
:FOJMJLmJCVMVéMBS
QP[JUJGBZSÉNDÉMÉL
mÉLBDBL
CFLMJZPSV[
!Rí'E+URU-EYVEVE
%GEëHRACATlÆ"IRLIKLERI
+OORDINATyR"AåKANÆ
3ABRIeNL~T~RKISE
yNCELIKLIHEDEFLERININ
IHRACATÆNARTTÆRÆLMASÆ
OLDUãUNUBUNUNIlINDE
INOVASYON!Rí'ETASARÆM
VEMARKALAåMAYAyNEM
VERILMESIGEREKTIãINI
AlÆKLADÆ(~K~METIN
HEDEFLERINEULAåMASÆ
IlINGÆDADAKATMA
DEãERLI~R~NLEREAãÆRLÆK
VERILMESIGEREKTIãINI
VURGULAYANeNL~T~RK¬"IR
GÆDA~R~NLERIMERKEZI
OLAN%GE¯DEBUALANDA
lOKELVERIåLI!MAGÆDA
KONUSUNDA!Rí'EVE
INOVASYONDESTEKLERINE
POZITIFAYRÆMCÆLÆK
BEKLIYORUZ'ELECEK
DESTEKLERLEDAHAIYI
SEVIYELERElÆKACAãÆZDEDI
-EHMET"~Y~KEKæI¯INCIY~ZYÇLDADAHAlOK
~RETMEKTENSE~R~NLERINKATMADEäERLERINI
ARTÇRMANÇNY~KTEHAFIFDEäERDEAäÇR~R~N
~RETMENINyNEMKAZANDÇäÇNÇBELIRTEREK
4~RKIYEDEDEBUYyNDElALÇæMALARAyNEM
VERDIKLERINIBELIRTTI
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI"AåKANÆVE'ÆDA!Rí
'E0ROJE0AZARÆ9~R~TME
+URULU"AåKANÆ"IROL
#ELEPKÆSAVADEDE!Rí
'E¯YEYATÆRÆMYAPMANÆN
MALIYETLIGIBIGyR~NSE
DEBUALANDAAYRÆLAN
KAYNAKLARÆN~RETIMDE
BIRIMMALIYETIND~åMESINE
VEKALITENINARTMASÆNA
YOLAlTÆãÆNÆ!Rí'E¯NIN
yZELLIKLEULUSLARARASÆ
REKABETTEVAZGElILMEZ
OLDUãUNUVEIHRACATIlIN
B~Y~KyNEMTAåÆDÆãÆNÆ
KAYDETTI
130+&:"3*è5*
'ÇDA!Rì'E0ROJE0AZARǯNATOPLAMPROJE
BAæVURURKENDERECEYEGIRENPROJEIlINBIN
DOLARyD~LDAäÇTÇLDÇPROJENINSERGILENMEYE
DEäERBULUNDUäU'ÇDA!Rì'E0ROJE0AZARÇ
ETKINLIäINDEdäRENCIKATEGORISINDE(ALIL
9~CELIKBIRINCIOLURKEN!RAæTÇRÇCÇKATEGORISINDE
ISE9URDAG~L%SERKAYABIRINCILIKyD~L~N~N
SAHIBIOLDU)6'ÇDA!Rì'E0ROJE0AZARǯNDA
!RAæTÇRÇCÇKATEGORISINDE9URDAG~L%SERKAYA
¬eLKEMIZDE9EREL"IYOLOJIK-~CADELE
3EKTyR~N~N'ELIæIMIëlIN"IR4EKNOGRIæIM
0ROJESI%KOBESINëLE"yCEKeRETIMI­PROJESIYLE
BIRINCILIäIKAZANÇRKEN0ROF$R!RZUM%RDEM
'~RSAN¬"ITKISEL'~M~æ.ANOPARTIK~LLERE
$AYALÇaEVRE$OSTU%LEKTROKIMYASAL
3ENSyRLER­ADLÇlALÇæMASÇYLAIKINCIOLDU
"UKATEGORIDE~l~NC~L~ä~(ANDE9~CE
¬-IKROALGLERDEN9~KSEK$HAëlERIKLI/MEGAì
9Aä!SIDIeRETIMI­ISIMLIPROJESIYLEKAZANDÇ
71
BULUŞMA / RAPOR
I“g`^nZnda]Vg^iVhécéWZa^gaZbZa^
:`dcdb^7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^!ùhiVcWjaHVcVn^
DYVhéùHDBZXa^h^c^cVnaé`daVöVcideaVciéhécV
kZ^[iVgnZbZö^cZ`ViéaYé#@ViéaébXéaVgVI“g`^nZc^c
'%%(néaécYVcŽcXZ`^\Žg“c“b“c“VcébhViVc
OZnWZ`^!dYŽcZbYZ“a`Zc^c]Zg)"*néaYVW^g
gji^cøZ`^aYZ“gZi^b`dcjhjcYV`g^oaZgnVøVYéöécV
^øVgZiZYZgZ`!øjYZöZgaZcY^gbZaZgYZWjajcYj/D
oVbVc`^I“g`^nZnZWV`iéöébéoYV\ŽgY“ö“b“o!
nZiZga^“gZi^b`VeVh^iZh^cZ!nZiZga^“gZi^b
YZg^ca^ö^cZhV]^edaVbVbV`!nZiZga^b^aa^“gZi^b
eda^i^`VaVgécVhV]^edaVbVbV`#9“cnVnaVZciZ\gZ
daVW^aZc!Y“cnVnaVgZ`VWZiZYZW^aZc“gZi^b`VW^a^"
nZiaZg^cZhV]^edaVbVbV`iVcYdaVnéW“n“bZb^o^
]Ze!WVø`VaVgécéceVgVhénaV!WVø`VaVgécYVc
igVch[ZgZii^ö^b^o[^cVchbVc^b`}caVgénaV!
i“`Zi^bZYVnVaé!^i]VaViVYVnVaéW^gXVcaVcbV^aZ
hVöaVYéöébéoYég#CZnVebV`odgjcYVnhV`Wj\“c!
]Zeh^c^nVebVaékZ“gZibZ`odgjcYVnéo#
IùBeZghdcZa^^[iVgYVkZi^cYZWjajøij
IùBdg\Vc^oVhndcj^Zg^h^cYZ`^ùYVg^kZBVa^
ùø[email protected]ùa^ø`^aZg^[email protected]
ùa^ø`^aZgkZDg\Vc^oVhndc!6g"<Z!EVoVgV
<^g^ø!IVgéb!HVcVn^!IjgfjVa^inœ!BZkojVi!
ù]gVXVié7^ga^`aZg^^[email protected]^cVhndc!HigViZ_^
kZù[email protected]ÉaVg^aZùa^ø`^aZg!7^a\^ùøaZb
kZù[email protected]`aVgéøjWZaZg^cYZ\ŽgZka^
IùBeZghdcZa^c^c`ViéaYéöé^[iVgYVkZi^!IùB
<ZcZaHZ`gZiZg^9g#=#7VYZg6ghaVc!<ZcZa
HZ`gZiZgNVgYébXéaVgé9g#ùhbZiNVaéc!
BZY^cZ6iVn:g\^ckZIVbZg<“cYdöVc
^[email protected]^cViŽg÷V]^cD`iVn!9éøI^XVgZi
@ddgY^cViŽg“7V]VYégyoiVcnZa^aZùaZi^ø^b
@ddgY^cViŽg“D`VcùcXZÉc^c`ViéaébénaV!'&
=Vo^gVcÉYVIde`VeéHVgVnéB“oZh^^Zg^h^cYZ`^
@dcnVaéAd`VciVhéÉcYV\ZgZ`aZøi^g^aY^#
IùB<ZcZaHZ`gZiZg^9g#=#7VYZg6ghaVc!
+*W^c^]gVXViécécViéŽg\“i“daVcIùBÉ^c
hV]^edaYjöj\“iZ!YZcZn^ba^kZnZi`^c
IùBeZghdcZa^c^cW“n“``Vi`éhédaYjöjcj
kjg\jaVYé#9g#6ghaVc`dcjøbVhécYVVngéXV
i“bIùBeZghdcZa^c^cGVbVoVc6nékZ
GVbVoVc7VngVbéÉcéYV`jiaVYé#
72
DOĞU - BATI / RAPOR
<éYVhZ`iŽg“c“c<“[email protected]ÉYZediVch^nZa^n“`hZ`
<“[email protected]`VgV7“n“`Za^h^8]dNjcHdd
^aZIùBNŽcZi^[email protected]“nZaZg^CdnVc<“gZa
kZGéoVHZnnVgWVø`VcaéöécYVW^g\Žg“øbZ
\ZgZ`aZøi^g^aY^#NVeéaVc\Žg“øbZYZ!'%&*
néaécYV^boVaVcVcHZgWZhiI^XVgZi6ciaVøbVhé
HI6hdcgVhécYV`Vgøéaé`aéi^XVgZiiZiZhe^i
ZY^aZckZI“g`^nZVaZn]^cZ\^YZgZ`VéaVc
^i]VaVi"^]gVXVibV`VhécéccZYZcaZg^“oZg^cZ
\Žg“ø“aY“#<“[email protected]écYVI“g`
“g“caZg^c^cYV]VZi`^cdaVW^abZh^!]Vc\^
[éghViaVgécYZöZgaZcY^g^abZh^\ZgZ`i^ö^kZ
i^XVg^^øW^ga^ö^c^cVgiégéabVhé^^c]Vc\^
VaéøbVaVgécn“g“i“abZh^\ZgZ`i^ö^`Vgøéaé`aé
daVgV`V`iVgéaYé#I“g`“g“caZg^c^c<“cZn
@dgZeVoVgécYVn“`hZ``Va^iZkZjn\jc[^nVié
^aZW^a^c^ga^ö^c^cVgiégéabVhé^^cnVeéabVhé
\ZgZ`ZcVaéøbVaVgéccZaZgdaVW^aZXZö^cZ
YV^g\Žg“øaZg^c^W^aY^gZc7“n“`Za^!nV`éc
[email protected]^^øVYVbaVgé^aZW^g`V\éYV
“gZi^biZh^h^c^o^nVgZiZYZW^aZXZ`aZg^c^WZa^gii^
kZ\éYVhZ`iŽg“c“c<“[email protected]ÉYZn“`hZ`W^g
ediVch^nZa^daYjöjcjY^aZ\Zi^gY^#
CdWZaŽY“aa“6o^oHVcXVgÉVbVg`VZa^a^ö^iZ`a^[^
IVX^`^hiVceVoVgécVbZgXZ`
')BVnéhiVg^]^cYZvVaé`=daY^c\iVgV[écYVc
CdWZaŽY“aa“W^a^b^chVcébéoEgd[#9g#6o^o
HVcXVgdcjgjcVY“oZcaZcZcWVöéø\ZXZh^cYZ
IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^!HVcXVg^aZW^g
VgVnV\ZaY^#I“g`^nZBVg`V:a^h^egd_Zh^cZYV]^a
dabVhé^^ciZ`a^[nVeéaVc6o^oHVcXVgbVg`Vcéc
gdoZi^c^nV`VhécViV`ié#
I“g`^nZÉc^c]VbbVYYZ^i]VaViécYVVa“b^cnjb
kZeVbj`“g“caZg^^aZŽcZba^W^gnZgijiVc
IVX^`^hiVc^aZI“g`^nZVgVhécYV`Vgøéaé`aéi^XVg^
[VVa^nZiaZg^\Za^øi^gbZ`VbVXénaV:`dcdb^7V"
`Vcaéöé`ddgY^cVhndcjcYV&-"'&BVnéhiVg^]aZ"
g^VgVhécYVIVX^`^hiVcÉécWVø`Zci^9jøVcWZÉnZ
nŽcZa^`W^gI^XVgZi=ZnZi^Y“oZcaZcY^#
IVX^`iVgV[écécndöjc^a\^naZ`VgøéaVYéöé]ZnZi!
&.BVnéhhVWV]éY“oZcaZcZcùø;dgjbjÉcYV
&,+`^ø^c^c`ViéaébénaV\ZgZ`aZøi^#7jZi`^ca^`"
iZ!nV`aVøé`)%%^`^a^^ø\Žg“øbZh^\ZgZ`aZøi^"
g^aY^#ù`^a^^ø\Žg“øbZaZg^c^cZgiZh^\“c“IVX^`^h"
iVcIVgéb7V`VcaéöéÉcYV7V`VcNVgYébXéhé^aZ
\Žg“øbZaZg\ZgZ`aZøi^g^aY^#6ngéXV!IVX^`^hiVc
I^XVgZikZHVcVn^DYVhéÉcV\ZgZ`aZøi^g^aZc
o^nVgZiiZ^`^“a`ZVgVhécYV\Za^øi^g^aZW^aZXZ`
[éghViaVgVYZö^cY^#I“g`^]gVXViéaVgiZbbjo
VnécYV\ZgZ`aZøi^g^aZXZ`[jVgVYVkZiZY^aY^#
EVoVgVgVøiégbVhé`VehVbécYVnZgZaeVoVg
VaVcaVgécVkZh“eZgbVg`ZiaZgZ\ZgZ`aZøi^g^aZc
o^nVgZiaZg^aZ]ZnZi`ViéaébXéaVgé^ø[éghViaVgécé
YZöZgaZcY^gY^aZg#
@jicj!éøéöécé9d]VÉYVnVchéiié
9“cnVnV!WVgéø^^cYZW^ga^`iZnVøVbVbZhV_é
kZgbZn^]ZYZÓ[email protected]^aZ>øéöécéNVchéi
egd_Zh^c^c^a`VnVöé&%BVnéh'%&+É[email protected]Ééc
WVø`Zci^9d]VÉYV\ZgZ`aZøi^#7VøWV`Vcaé`
IVcéibV;dcjYZhiZö^kZIùB`ddgY^cVhndcjcYV
Y“oZcaZcZciVcéiébegd\gVbécV!IùB7Vø`Vcé
BZ]bZi7“n“`Z`ø^!IùB7Vø`VcKZ`^a^
H“[email protected]ùB9ZcZi^[email protected]
znZh^7jgV`HZgiWVø!ŽY“aa“I“g`bdYVXéGVW^V
NVaé[email protected]é“hiY“oZnnŽcZi^X^aZgaZ!^økZbdYV
Y“cnVhécYVc(%%ÉZnV`écd`hVnéYVŽcZba^
^h^b`ViéaYé#:i`^ca^`iZiVhVgébXéNVaécé[email protected]
`jbVøécé`jaaVcVgV`]VoégaVYéöé)*`énV[ZiiZc
dajøVc!GZÓZXiNdjgA^\]il^i]@jicj^h^ba^
ŽoZa`daZ`h^ndciVcéiéaYé#IùB7Vø`Vcé7“n“`Z`ø^!
@jicj`jbVøécécI“g`^nZc^c\ZgZ`W^gYZöZg^
daYjöjcjkZ<Vo^VciZeiZ^eZ`kZeVbj`iVc
“gZi^aY^ö^c^hŽnaZY^#
73
BULUŞMA / İKMİB ÖDÜL TÖRENİ
ū.0ū%
H\HELQILUPDGDQ
PLO\DUGRODUO×NLKUDFDW
å.0å%EX\ÖOLONNH]G]HQOHGLæL´.LP\DQÖQ<ÖOGÖ]ODUÖµ
W|UHQLQGHEDãDUÖODUÖQGDQGROD\ÖIDUNOÖNDWHJRULGHHQoRNLKUDFDW
\DSDQ\HVLQL|GOOHQGLUGL
A
VRUPABAåTA
olmak üzere
Afrika’dan Güney
Amerika ve
5ZAKDOãU¯YAKADARGENIå
BIRDAãÆLÆMDAIHRACATYAPAN
KIMYASEKTyR~K~RESEL
EKONOMIDEKIDURGUNLUKVE
ENyNEMLIPAZARLARÆARASÆNDA
YERALAN/RTADOãU¯DAKI
ISTIKRARSÆZLÆãARAãMEN
YÆLÆNDAMILYARDOLARLÆK
IHRACATGERlEKLEåTIRMEYI
BAåARDÆ4~RKIYEGENELINDE
YAPÆLANMILYARDOLAR
seviyesindeki kimya
IHRACATÆNÆNYAKLAåÆKY~ZDE
¯SINIOLUåTURANMILYAR
DOLARLÆKASLANPAYÆISE
ëSTANBUL+IMYEVI-ADDELER
VE-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë+-ë"
~YESI
BINFIRMAYAAITë+-ë"
BUYÆLILKKEZD~ZENLEDIãI
¬+IMYANÆN9ÆLDÆZLARÆ­
74
TyRENINDEBAåARÆLARÆNDAN
DOLAYÆFARKLÆKATEGORIDE
ENlOKIHRACATYAPAN
~YESINIyD~LLENDIRDI
/TOMOTIVHAZÆRGIYIMVE
KONFEKSIYONUNARDÆNDAN
4~RKIYE¯NINENFAZLAIHRACAT
GERlEKLEåTIREN~l~NC~
SEKTyR~KONUMUNDA
BULUNANKIMYANEREDEYSE
T~MSEKTyRLEREGIRDI
SAãLAYANYyN~YLE4~RKIYE
SANAYININNABZÆNÆTUTUYOR
4~RKIYE¯NINENG~lL~
IHRACATlÆBIRLIKLERINDEN
BIRIOLANë+-ë"~YE
FIRMALARÆNÆBAåARÆLARÆNDAN
DOLAYÆONURLANDÆRMAKVE
TEåVIKETMEKAMACÆYLABU
YÆLILKKEZ¬+IMYANÆN
9ÆLDÆZLARÆdD~L4yRENI­NI
D~ZENLEDI
(YATT2EGENCY!TAKyY
/TEL¯DEYAPÆLANTyREN
ë+-ë"¯INKURULDUãU
YÆLÆNDANBUYANA9yNETIM
+URULU"AåKANLÆãÆNÆ
~STLENENISIMLEREPLAKET
TAKDIMIILEBAåLADÆë+-ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
-URAT!KY~ZVE9yNETIM
+URULUeYELERININDEHAZÆR
BULUNDUãUTyRENEFIRMALAR
DAYOãUNILGIGySTERDI
ðISBDBUWFSJNMJMJçJNJ[
BSUUÉ
ëSTANBUL+IMYEVI-ADDELER
VE-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë+-ë"
9yNETIM
+URULU"AåKANÆ-URAT
!KY~ZKIMYASEKTyR~N~N
GENIå~R~NYELPAZESIYLE
~LKEEKONOMISINEYARATTÆãÆ
DEãERIDAHADAYUKARÆLARA
TAåÆMAKIlINVARG~C~YLE
lALÆåMAYÆS~RD~RD~ã~N~
BELIRTEREKåUNLARÆSyYLEDI
¬+IMYASEKTyR~GElTIãIMIZ
YÆLENFAZLAIHRACATYAPAN
~l~NC~SEKTyROLMAYÆ
BAåARDÆYÆLÆNDA~LKE
IHRACATÆMÆZMILYAR
DOLAROLARAKGERlEKLEåTI
KIMYASEKTyR~ISEMILYAR
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
GERlEKLEåTIRDI"IRyNCEKI
YÆLAGyREDEãERDE
AZALANIHRACATÆMÆZMIKTAR
BAZÆNDAORANÆNDA
ARTTÆ"UDAGySTERIYORKI
IHRACATVERIMLILIãIMIZARTTÆ
AMAT~REV~R~NLERDEKI
D~å~åLERIHRACATÆMÆZÆ
DEãEROLARAKAZALTTÆ
YÆLÆNDAMILYARDOLAR
SEVIYESINDEGERlEKLEåEN
KIMYAIHRACATÆARADAN
GElENYÆLLÆKDyNEMDE
Y~ZDE¯LEREVARANARTÆåLA
YÆLÆNDAMILYAR
DOLARSEVIYESINEULAåTÆ
YÆLÆNDAISEPETROLVE
EMTIAFIYATLARÆNDAKID~å~å
BAåTAOLMAK~ZERED~NYA
TICARETHACMINDEKIDARALMA
GELIåMEKTEOLAN~LKELERDEKI
EKONOMIKDALGALANMA
ByLGEVElEVRE~LKELERDE
YAåANANOLUMSUZLUKLAR
RAKAMLARÆMÆZAYANSÆDÆ­
ðISBDBUmÉMBSÉNÉ[ÉO
ZBOÉOEBPMBDBçÉ[
-URAT!KY~Z
YÆLÆNÆNILKBEåAYÆNDA
~l~NC~L~ã~N~KORUYAN
SEKTyR~NMILYAR
DOLARLÆKBIRIHRACATAIMZA
ATTÆãÆNÆKIMYAIHRACATÆNÆN
ARTMASÆNÆNENB~Y~K
TEMENNILERIOLDUãUNU
SyYLEDI
BULUŞMA / İİB ÖDÜL TÖRENİ
ūū%
GHQLKUDFDW×Q\×OG×]×ÀUPD\D|GO
åVWDQEXOåKUDFDWoÖ%LUOLNOHULåå%EQ\HVLQGH\HUDODQLKUDFDWoÖELUOLæLIÖQGÖNWDQVX
UQOHULQHKXEXEDWEDNOL\DWWDQJHPLYHPRELO\D\DELUoRNVHNW|UGHHQEDãDUÖOÖLKUDFDW
\ÖOGÖ]ÖILUPDODUÖ|GOOHQGLUGL
İ
STANBULëHRACATlÆ
"IRLIKLERIëë"
YÆLÆNDASEKTyRLERINDE
IHRACATLIDERI
FIRMAYÆyD~LLENDIRDI
¯TE!LMANYA¯DAN
)RAK¯A!"$¯DEN*APONYA¯YA
KADAR~LKEYE
MILYARDOLARIHRACAT
YAPANëë"B~NYESINDEKI
IHRACATlÆBIRLIK¯DA
ALTERNATIFPAZARLARDAN
INOVATIF~R~NLEREKADAR
YENIHEDEFLEREODAKLANDÆ
&ÆNDÆKTANHUBUBAT
BAKLIYATVEKURUGÆDAYASU
~R~NLERINDENYAåMEYVE
SEBZEYEGEMIVEYATTAN
MOBILYAKÆRTASIYEVE
ORMAN~R~NLERINEKADAR
BIRlOKSEKTyR~B~NYESINDE
BARÆNDÆRANëë"¯INyD~L
TyRENI4ë-"AåKANÆ
-EHMET"~Y~KEKåI
ILEëë"B~NYESINDEYER
ALANëSTANBUL&ÆNDÆKVE
76
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI"AåKANÆ!LI(AYDAR
'yRENëSTANBUL3UeR~NLERI
VE(AYVANSAL-AMULLER
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
"AåKANÆ!HMET4UNCAY
3AGUNëSTANBUL(UBUBAT
"AKLIYAT9AãLÆ4OHUMLAR
VE-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI"AåKANÆ:EKERIYA
-ETE¯NINYANÆSÆRA'EMI
VE9ATëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
"AåKANÆ"AåARAN"AYRAK
ëSTANBUL+URU-EYVEVE
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI"AåKANÆ-UHSIN
aAKÆCÆëSTANBUL-OBILYA
+hãÆTVE/RMANeR~NLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ
!HMET'~LEl¯INKATÆLÆMÆYLA
GERlEKLEåTIRILDI
ðISBDBUÉ"S(FJMF
HmMFOEJSNFMJZJ[
4yRENDEKONUåAN
4ë-"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIIHRACATlÆLARÆN
HERT~RL~ZORLUãARAãMEN
4~RKIYEEKONOMISINE
KATKÆDABULUNDUãUNU
BELIRTEREKHEDEFLERINI
HATÆRLATTÆëHRACAT
GEMISININD~MENINI¯E
KÆRDÆKLARÆNÆVURGULAYAN
"~Y~KEKåI¬3ADECEIl
PAZARASATÆåYAPMAK
GEMILERISÆãSULARDA
Y~ZD~RMEYEBENZER
ëHRACATYAPMAKISEGEMILERI
OKYANUSTAY~ZD~RMEK
GIBIDIR/KYANUSTADALGA
BOYUDAHAY~KSEKOLDUãU
IlINOKYANUSTAKIGEMILER
SÆãSULARDAY~ZENGEMILERE
NAZARANDAHAG~lL~DAHA
DIRENlLIOLUR¯EGIDEN
BUYOLDABIZDEIHRACAT
GEMIMIZIG~lLENDIRMELIYIZ
"IZBAåARÆYÆYAKALAMAKIlIN
YENILEåMEYEMECBURUZ
9ENILEåMEYEISEANCAK
!Rí'EINOVASYON
TASARÆMVEMARKALAåMA
ILEULAåABILIRIZ­åEKLINDE
KONUåTU
3FLBCFUHDZLTFL
SOMFSIFEFGMJZPSV[
ëë"+OORDINATyR"AåKANÆ
"AåARAN"AYRAK
IHRACATlÆLAROLARAKyZVERILI
BIRlALÆåMASONRASÆNDA
BAåARÆYÆYAKALADÆKLARÆNA
DEãINDI"AåARAN"AYRAK
¬ëë"OLARAKYÆLÆNÆ
BIN~YEFIRMAMÆZLA
MILYARDOLARIHRACATLA
TAMAMLADÆK­DIYEKONUåTU
SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ
*LUL˂LPFL\HGHVWHN
7ū07(%HYOHULQGH
6D\ÖODUÖEHãH
XODãDQ7å07(%
*LULãLP(YOHUL
EXJQHNDGDU
EHOLUWLOHQSURJUDP
NDSVDPÖQGD
ILUPD\D
GHVWHNYHUGL
*LULãLPFLOHULã
ILNLUOHULQLQKD\DWD
JHoLULOPHVLQGHQ
SURMHWDQÖWÖPÖQD
NDGDUKHU
DãDPDGDFUHWVL]
GHVWHNDOÖ\RU
78
T
4ë-VE4~RK
%KONOMI
"ANKASÆ4%"
TARAFÆNDAN
IHRACATADyN~KTEKNOLOJI
VEYAZÆLÆMGELIåTIREN
GIRIåIMCILERIDESTEKLEMEK
AMACÆYLAKURDUKLARÆ
4ë-í4%"'IRIåIM
%VLERININSAYÆSƯE
ULAåTÆ4ë-í4%"'IRIåIM
%VLERIDESTEKLEDIKLERI
GIRIåIMCILEREPROJE
TANÆTÆMÆFIKRINHAYATA
GElIRILMESIYATÆRÆMCÆVE
M~åTERIBULUNMASÆGIBI
KONULARÆNHERAåAMASÆNDA
DESTEKSUNUYOR'ELECEK
VADEDENPROJELERIN
YURTDÆåÆNAAlÆLMASÆNDA
4ë-¯INNETWORKVE
DANÆåMANLÆãÆNDAN
FAYDALANÆLÆYOR"UG~NE
KADARëSTANBULëZMIR
'AZIANTEP$ENIZLIVE
4RABZON¯DAKURULAN4ë-í
4%"'IRIåIM%VLERIAYNÆ
ZAMANDAKURULDUKLARÆ
YERLERINKOMåUILLERINE
DEHIZMETVERIYOR"U
ILLERDEGIRIåIMCILEREOFIS
DESTEãINDENFINANSí
MUHASEBEYEMARKAí
PATENTYyNETIMINDEN
YATÆRÆMCÆILIåKILERINEKADAR
BIRlOKALANDADA~CRETSIZ
EãITIMVEDANÆåMANLÆK
HIZMETIVERILIYOR
Bütünlüklü destek
TBçMÉZPSV[
4%"+/"ë"ANKACÆLÆãÆ
+ÆDEMLI'ENEL-~D~R
9ARDÆMCÆSÆVE'ENEL-~D~R
6EKILI4URGUT"OZ4ë-í
4%"'IRIåIM%VLERIILE
ILGILIDEãERLENDIRMELERDE
BULUNDU3~RECIN
BAåLANGÆCÆNÆVEIåLEYIåINI
ANLATAN"OZåUBILGILERI
VERDI¬4~RK%KONOMI
"ANKASÆ4%"
OLARAK~l
YÆLDANBUYANA'IRIåIM
"ANKACÆLÆãÆILE4~RKIYE¯NIN
DyRTBIRYANÆNDAKIINOVATIF
IåFIKIRLERINIEKONOMIYE
KAZANDÆRMAKVEGIRIåIMCILIK
EKOSISTEMINIGELIåTIRMEK
AMACÆYLAlALÆåMALARÆMÆZÆ
S~RD~R~YORUZ9ENILIKlI
VEPARLAKFIKRESAHIPT~M
GIRIåIMCILEREFIKIRLERINI
®Iå¯EDyN~åT~REBILMELERI
IlINDESTEKOLUYOR
FIKIRAåAMASÆNDAN
BAåLAYARAKPROJENIN
HAYATAGElIRILMESINE
KADARKIT~MS~RElLERDE
®$ANÆåMAN"ANKA¯
ANLAYÆåÆYLAGENIåKAPSAMLÆ
DESTEKLERSUNUYORUZ
&INANSMANÆNyTESINDE
BILGIEãITIMVEDANÆåMANLÆK
DESTEãINEDEIHTIYAl
DUYDUKLARÆGERlEãINDEN
HAREKETLEGIRIåIMCILERE
B~T~NL~KL~BIRDESTEK
SAãLÆYORUZ"UKAPSAMDA
ëSTANBUL!TAåEHIR¯DE
AlTÆãÆMÆZ4%"'IRIåIM
%VIVEAYNÆlATÆALTÆNDAKI
+ULUlKA-ERKEZIMIZLE
GIRIåIMCILERIMIZEIå
FIKIRLERININHAYATA
GElIRILMESINDEN
PROJENINTANÆTÆMÆNA
M~åTERIBULUNMASÆNDAN
YATÆRÆMCÆLARASUNULMASÆNA
KADARHERAåAMADA~CRETSIZ
DESTEKSUNUYOREãITIM
DANÆåMANLÆKVEMENTORLUK
SAãLÆYORUZ­
5ð.JMF"OBEPMV²ZB
ZBZNBZBCBéMBEÉL
4URGUT"OZ'IRIåIM%VI
KONSEPTIILESEKTyRDE
ðM
FARKLÆLAåTÆKLARÆNÆVE
GIRIåIMCILIKD~NYASÆNDA
G~lL~BIRYEREDINDIKLERINI
BELIRTEREK¬'IRIåIM%VI
KONSEPTINIGElTIãIMIZ
YÆL4~RKIYEëHRACATlÆLAR
-ECLISI4ë-
ILEBIRLIKTE
!NADOLU¯YAYAYMAYA
BAåLADÆKeLKEGENELINDEKI
GIRIåIMCILEREULAåMAK
TEKNOLOJIKVEKATMADEãERI
Y~KSEKIHRACATPOTANSIYELI
TAåÆYANGIRIåIMLERIN
SAYÆSÆNÆARTÆRMAKVE
IHRACATHEDEFININ
GERlEKLEåTIRILMESINE
KATKÆSAãLAMAKAMACÆYLA
4ë-ILEBIRLIKTEëSTANBUL
ëZMIR'AZIANTEP$ENIZLI
VE4RABZON¯DA4ë-í4%"
'IRIåIM%VLERIAlTÆK"UYÆL
DAFARKLÆILLERDEAlACAãÆMÆZ
MERKEZLERLE4ë-í4%"
'IRIåIM%VLERI¯NINSAYÆSÆNÆ
ARTÆRMAYADEVAMEDECEãIZ
"UG~NEKADARBELIRTTIãIMIZ
T~MPROGRAMLAR
KAPSAMÆNDATOPLAM
GIRIåIMCIYEFIRMAYADESTEK
VERILDI­BILGISINIVERDI
(JSJéJNDJMFSJO
JéMFUNFDJHz[OEFO
CBLNBMBSÉOÉTBçMBNBZÉ
IFEFGMJZPSV[
¬4%"OLARAKYENILIKlI
FIKIRLERIDESTEKLERKEN
G~N~M~ZDEGIRIåIMCININ
D~NYAYÆDEãIåTIRECEKBIR
FIKRIVEYETERLISERMAYESI
OLSADAHIPROJESINIYADA
~R~N~N~DOãRUZAMANDA
DOãRUYERDEDOãRU
YyNTEMLEDOãRUHEDEF
KITLEYEPAZARLAYAMÆYORSA
MEVZUATLARAHAKIM
DEãILSEFINANSAL
KAYNAKLARÆNÆVERIMLI
DEãERLENDIREMIYORSA
BAåARÆYAULAåMAåANSÆNÆN
OLDUKlAAZOLDUãUNU
BILIYORUZ'IRIåIMCILERI
NASÆLIHTIYACÆNÆNBAåLANGÆl
YATÆRÆMVEIåLETME
SERMAYELERINIBULMAKTAN
lOKFINANSMANDÆåÆ
DESTEKLEROLDUãUNU
GyR~YORUZ­DIYEN
4URGUT"OZSyZLERINI
åyYLES~RD~RD~¬4%"
'IRIåIM%VI¯NDEVE4ë-í
9~KSEKPOTANSIYELGyR~LENSÇNÇRLÇSAYÇDAKI
proje sahipleri için Kuluçka Merkezi’nin tüm
IMKANLARÇSEFERBEREDILIYOR%äITIMMENTORLUK
VEOFISIMKANÇNÇNYANÇSÇRAM~æTERIVEYATÇRÇMCÇ
BULUæMALARÇNDANTANÇTÇMAKADARBIRlOKKONUDA
~CRETSIZDESTEKSUNULUYOR
TURGUT BOZ
TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli
Genel Müdür Yardımcısı ve
Genel Müdür Vekili
4%"'IRIåIM%VLERI¯NDE
SAãLADÆãÆMÆZEãITIM
DANÆåMANLÆKVEMENTORLUK
HIZMETLERIYLEGIRIåIMCILERIN
IåLETMECIGyZ~NDEN
BAKMALARÆNÆSAãLAMAYÆ
HEDEFLIYORUZ"UNUNLA
BIRLIKTESTARTUP¯LARÆNIå
MODELLERININGELIåTIRILMESI
PAZARDINAMIKLERININ
AKTARÆLARAKM~åTERIYE
UYGUNYENIGELIRVE
DAãÆTÆMMETOTLARÆNÆN
BELIRLENMESIGIRIåIMCILER
ARASÆNDASINERJIYARATÆLARAK
FARKLÆIåBIRLIKTELIKLERININ
SAãLANMASÆPAZARLAMA
AKTIVITEPLANLARÆNÆN
OLUåTURULMASÆFINANSAL
TABLOLARÆNÆNOLUåTURULMASÆ
GIBIBIRGIRIåIMCININ
#BéWVSVEBCVMVOBOHJSJéJNDJGJSNBTBZÉTÉ
,BCVMFEJMFOHJSJéJNDJGJSNBTBZÉTÉ
ëSTANBUL
123
10
ëZMIR
40
16
,ETS5PPROGRAMÇBAæVURULARÇHARIl
TEKNOLOJIKFIRMAyäRENCI,ETS5PPROGRAMÇ
Gaziantep
"AæVURULARALÇNMAYADEVAMEDIYOR
23
4RABZON
"AæVURULARALÇNMAYADEVAMEDIYOR
7
Denizli
ëLKBAZÇNDABAæVURUYAPANVEKABULEDILENGIRIæIMCISAYÇLARÇYUKARÇDAKITABLODAKIGIBIDIR(ERILIlINHERDyNEMBAæVURUALMAYA
DEVAMEDILIYOR"AæVURULARNETICESINDEGIRIæIMCIæIRKET4ë-ì4%"'IRIæIM%VLERI0ROJESINDENFAYDALANMÇæTÇR
79
SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ
İhracat ve yurtdışına açılma potansiyeli olan girişimcilere danışmanlık desteği vermek için kurulan TİM-TEB
Girişim Evleri'nin beşincisi geçtiğimiz ay Trabzon'da açıldı.
IHTIYAlDUYABILECEãIT~M
FINANSDÆåÆDESTEKLERI
SUNUYORUZ'IRIåIMCILERIMIZ
IåFIKIRLERININHAYATA
GElIRILMESINDEN
PROJENINTANÆTÆMÆNA
M~åTERIBULUNMASÆNDAN
YATÆRÆMCÆLARASUNULMASÆNA
KADARHERAåAMADA~CRETSIZ
DESTEKSUNUYOREãITIM
DANÆåMANLÆKVEMENTORLUK
SAãLÆYORUZ­
ðéGJLJSMFSJOJJGBEF
FEFCJMNFMFSJOF
ZBSEÉNDÉPMVZPSV[
eR~NVEYAHIZMET
AåAMASÆNDAOLANVEYA
TICARIHAYATAYENIBAåLAMÆå
OLANGIRIåIMCILERIN
IåFIKIRLERINIDOãRUIå
MODELLERIYLEYyNETMELERINI
SAãLAMAKETKINSATÆå
VEPAZARLAMAPLANLARÆ
OLUåTURMALARÆNADESTEK
OLMAKIlINGIRIåIMCILERE
TOPLUVEBIREBIR
DANÆåMANLÆKHIZMETI
VERILIYOR$ANÆåMANLÆK
HIZMETINEPARALELOLACAK
åEKILDEGIRIåIMCILERE
KONUNUNUZMANÆ
EãITMENLERTARAFÆNDAN
EãITIMLERD~ZENLENDIãI
BILGISINIVEREN4URGUT
"OZEãITIMLERLEIHRACAT
VEYAYURTDÆåÆAlÆLÆM
ODAKLÆGIRIåIMCILERIN
DÆåTICARETPAZARYAPÆSÆ
TEDARIKYAPÆLANMASÆSATÆå
VEPAZARLAMAPLANLAMASÆ
VEFINANSALYyNETIMGIBI
KONULARDAPLANLAMAVE
UYGULAMAYETENEKLERINI
GELIåTIRMELERINEKATKÆDA
BULUNMAYÆAMAlLADÆKLARÆNÆ
4ë-ì4%"'IRIæIM%VLERI¯NDESAäLANANEäITIM
DANÇæMANLÇKVEMENTyRL~KHIZMETLERIYLE
GIRIæIMCILERINIæLETMECIGyZ~NDENBAKMALARÇNÇN
SAäLAMASÇHEDEFLENIYOR"UG~NEKADAR
T~MPROGRAMLARKAPSAMÇNDATOPLAM
GIRIæIMCIYEFIRMAYADESTEKVERILDI
80
IFADEETTI"OZBUNUNLA
BIRLIKTEGLOBALVEYEREL
YATÆRÆMIMKANLARÆNÆ
DEãERLENDIREBILMELERI
ADÆNAGIRIåIMCILERE
¬9ATÆRÆMCÆ0ITCHING­
VE¬3UNUM4EKNIKLERI­
EãITIMLERIVEREREKIå
FIKIRLERINIENIYIåEKILDE
IFADEEDEBILMELERINE
YARDÆMCÆOLUNDUãUNU
Y~KSEKPOTANSIYEL
GyR~LENSÆNÆRLÆSAYÆDAKI
PROJESAHIPLERIIlINSE
+ULUlKA-ERKEZI¯NIN
T~MIMKANLARÆNÆSEFERBER
ETTIKLERINIBILDIRDI"OZ
¬%ãITIMMENTORLUKVE
OFISIMKANÆNÆNYANÆSÆRA
M~åTERIVEYATÆRÆMCÆ
BULUåMALARÆNDANTANÆTÆMA
BIRlOKKONUDADESTEK
SUNUYORUZ­BILGISINIVERDI
4ë-ì4%"'IRIæIM
%VLERIlATÇSÇALTÇNDA
DESTEKLENEN
GIRIæIMCILER
4%"'IRIæIM
"ANKACÇLÇäǯNÇN
SUNDUäUFINANSAL
VEFINANSALOLMAYAN
IMKANLARDAN
YARARLANÇYOR
'IRIæIM
$ANÇæMANLARÇIæ
FIKIRLERININHAYATA
GElIRILMESINDEN
projenin
TANÇTÇMÇNAM~æTERI
BULUNMASÇNDAN
YATÇRÇMCÇLARA
SUNULMASÇNAKADAR
HERAæAMADA
4ë-ì4%"'IRIæIM
%VIlATÇSÇALTÇNDA
GIRIæIMCILEREDESTEK
OLUYORëHRACAT
potansiyeli görülen
PROJELERINYURTDÇæÇNA
TAæÇNMASÇ
KONUSUNDADA
GIRIæIMCILER4ë-¯IN
network’ü ve
BILGIBIRIKIMINDEN
YARARLANABILIYOR
'IRIæIMCILEREAYRÇCA
lEæITLIINOVASYON
etkinliklerine
KATÇLARAKSTANT
KURMAYADA
sunum yapma
GIBIIMKANLAR
SAäLÇYORlEæITLI
YAYÇNORGANLARÇ
ARACÇLÇäÇYLA
PROJELERINITANÇTMA
VEANLATMAFÇRSATÇ
SUNULUYOR
DÜNYA / MAKALE
Büyümenin önündeki
engeller
S
RABİA BAKAÇHAN
TİM Uzman Yardımcısı
Dünya ekonomisi büyüyor,
ancak potansiyel büyüme
RUDQODUÖQD\NVHOHPL\RU
(QVRQDoÖNODQDQYHULOHUH
göre 2016 küresel büyüme
EHNOHQWLOHULJHoWLæLPL]\ÖOLOH
D\QÖVHYL\HOHUGH2(&'·\H
göre küresel büyümenin
EX\ÖO\]GHFLYDUÖQGD
JHUoHNOHãPHVLEHNOHQL\RU
82
ektör liderlerinden sivil
toplum örgütlerine, üst düzey
bürokratlardan CEO’lara
KADARKATÆLÆMCÆLARÆNYOãUNILGI
GySTERDIãI¬/%#$&ORUM­ETKINLIãI
BUYÆL-AYÆSí(AZIRANTARIHLERINDE
Paris’te düzenlendi. Küresel
EKONOMIDECANLANMANÆNSAãLANMASÆ
SOSYOEKONOMIKEåG~D~ML~
GELIåMENINDESTEKLENMESIVED~NYA
TICARETININGELIåTIRILMESINEDESTEK
VERILMESIKONULARÆNÆNTARTÆåÆLDÆãÆ
FORUMUNBUYÆLKIANABAåLÆKLARÆ
DIJITALLEåMEB~Y~MEVEVERIMLILIKTI
'ElTIãIMIZYÆLDARALANK~RESELTICARET
D~å~åGySTERENK~RESELB~Y~MEVE
ByLGESELSORUNLARÆNBUYÆLDABENZER
åEKILDEYAåANDÆãÆNÆGyR~YORUZ$~NYA
EKONOMISIB~Y~YORANCAKPOTANSIYEL
B~Y~MEORANLARÆNAY~KSELEMIYOR
%NSONAlÆKLANANVERILEREGyRE
K~RESELB~Y~MEBEKLENTILERI
GElTIãIMIZYÆLILEAYNÆSEVIYELERDE
/%#$¯YEGyREK~RESELB~Y~MENINBU
YÆLY~ZDECIVARÆNDAGERlEKLEåMESI
bekleniyor.
3ONYÆLLARDAGELIåMEKTEOLAN
ülkelerin ekonomik büyümeleri
lOKYAVAåLADÆ(ATTA2USYAVE
Brezilya gibi ülkelerde ekonomik
DURGUNLUKYAåANÆYOR'ELIåMIå
~LKELEREBAKTÆãÆMÆZDAISEBU
ülkelerin ekonomilerinde risklerin
VEZAYÆFLÆKLARÆNDEVAMETTIãINI
GyR~YORUZ"UEãILIMINGySTERGESI
OLARAKULUSLARARASÆYATÆRÆMLARDAKI
D~å~å~GySTEREBILIRIZ$~NYA9ATÆRÆM
2APORU¯NAGyREBUYÆLDOãRUDAN
YABANCÆYATÆRÆMLARDAY~ZDEILA
ARASÆNDABIRD~å~åGERlEKLEåMESI
BEKLENIYOR¯NÆNILKDyRTAYÆNDA
GELIåMIå~LKELERINSÆFÆRDANYATÆRÆMLARÆ
Y~ZDED~åT~2ISKTENKAlÆNMA
G~D~S~IlINDEBULUNDUãUMUZ
G~NLERDEåUIKIMADDENINBIRLEåIMIYLE
BERABERDAHADAG~lLENDI6ERIMLILIK
ARTÆåÆNDAKIYAVAåLAMAVEGELIR
EåITSIZLIKLERININGIDEREKARTMASÆ
/%#$&ORUM¯DADAB~Y~MEDEKIBU
YAVAåLAMAVEYAKLAåANRISKLER~ZERINE
YOãUNLAåÆLDÆ/%#$~LKELERININHER
BIRININEKONOMILERININKANKAYBETTIãI
GERlEãINIVURGULAYAN/%#$'ENEL
Sekreteri Angel Gurría, 2009 Krizi
yNCESINDEyZELLIKLEíYÆLLARÆ
ARASÆNDA/%#$~LKELERININVERIMLILIK
ARTÆåÆNÆNYÆLLÆKORTALAMAY~ZDE
OLDUãUNUANCAKåIMDIBINDE
SEVIYELERINDEIZLENDIãINIVURGULADÆ
'URRqA¯YAGyREVERIMLILIKARTÆåÆNÆN
AZALMASÆTABIRICAIZSEK~RESEL
EKONOMILERDEATROFIKETKIV~CUTTAKI
BIRORGANÆNlEåITLINEDENLERE
BAãLÆOLARAKK~l~LMESIIåLEVLERINI
KAYBETMESIHALI
YARATTÆ
&ORUM¯DAAãÆRLÆKVERILENDIãERBIR
KONUGELIRDAãÆLÆMÆNDAKIEåITSIZLIK
OLDU/%#$~LKELERININENlOKGELIR
ELDEEDENY~ZDE¯LUKKESIMIEN
AZGELIRELDEEDENY~ZDE¯LUK
KESIMINDENKATÆDAHAFAZLAGELIRE
SAHIP'ELIRDAãÆLÆMÆNDAKIBUEåITSIZLIK
EKONOMININB~Y~MESINIENGELLEYECEK
türden negatif bir etki yaratabilir.
!YRÆCAEåITSIZLIãINSADECEGELIRDE
OLMADÆãÆSAãLÆKTAREFAHTAVEHATTA
TEKNOLOJIYEULAåMADADAOLDUãU
/%#$~LKELERINDEGyZLEGyR~L~RBIR
HALALMÆåDURUMDA+~RESELEKONOMIK
sistemdeki söz konusu büyük
AKSAKLÆKLARÆNORTAVADEDEKENDINI
göstermeye devam etmesi bekleniyor.
&ORUM¯DABUAKSAKLÆKLARÆNAåÆLMASÆ
IlINGEREKLIOLANYAPÆSALREFORMLARÆN
BIRANyNCEUYGULAMAYAGElMESIVE
GELIREåITSIZLIãINIORTADANKALDÆRACAK
EKONOMIPOLITIKALARÆNÆNGELIåTIRILMESI
önerileri dile getirildi. Bu önerilerin
HAYATAGElMESIDURUMUNDAKÆSA
vadede olmasa da orta ve uzun vadede
K~RESELSISTEMDEKIAYARBOZUKLUãUNUN
ONARÆLABILECEãID~å~N~L~YOR
24-27 KASIM 2016 / 24-27 November 2016
2016 İZMİR GIDA VE
GIDA TEKNOLOJİLERİ
FUARI
2016 İZMİR FOOD AND
FOOD TECHNOLOGIES FAIR
Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00
Visitor Hours: 10:00 - 18:00
Profesyonel ziyaretçilere açıktır
Open to professional visitors
ORGANİZASYON / ORGANIZATION
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR / SUPPORTING FOUNDATIONS
“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.”
THIS FAIR ORGANIZED BY THE INSPECTION OF THE TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN SUPPORT WITH LAW NR 5174
DÜNYA / MAKALE
Çevre ülkelerdeki krizlerin
EL]HPDOL\HWLDUW×\RU
K
METEHAN ÜNAL
Ekonomist
TİM
Euro/dolar paritesindeki
gerileme ve petrol ve
HPWLDIL\DWODUÖQGDNL
Gãã7UNL\H·QLQLKUDFDW
IL\DWODUÖQÖJHULOHWHQWHPHO
VHEHSOHUROGX\ÖOÖQGD
7UNL\H·QLQLKUDFDWPLNWDU
HQGHNVL\]GHDUWDUNHQ
LKUDFDWELULPGHæHUHQGHNVL
\DNODãÖN\]GHGHæHU
kaybetti.
84
üresel ekonomideki belirsizlik
ORTAMÆVEBUNUNSONUCUNDA
ORTAYAlÆKAND~å~KB~Y~ME
ORTAMÆK~RESELTICARETI
DEETKILIYOR$~NYA4ICARETdRG~T~
$4d
VERILERINEGyREGElTIãIMIZSENE
D~NYATICARETIDOLARBAZÆNDAY~ZDE
DARALARAKTRILYONDOLARAGERILEDI
"UDARALMADAEMTIAFIYATLARÆNDAKI
DARALMAYAPARALELOLARAKaIN"REZILYA
2USYA6ENEZ~ELLAVE3AHRA!LTÆ!FRIKA
~LKELERIBAåTAOLMAK~ZEREBAåLÆCAPETROL
VEEMTIA~RETICISI~LKELERDEGyR~LEN
YAVAåLAMAETKILIOLURKENDOLARÆND~NYA
GENELINDEDEãERKAZANMASÆSONUCUNDA
%URO9EN3TERLINGIBIyNEMLIPARA
BIRIMLERIYLEYAPÆLANTICARETINDOLAR
BAZÆNDADEãERKAYBÆYAåAMASÆDAyNEMLI
ROLOYNADÆ+~RESELPIYASALARDAYAåANAN
BUGELIåMELERDENHIlKUåKUYOKKI
4~RKIYEDEETKILENDIVEYÆLÆNDA
4~RKIYE¯NINIHRACATÆY~ZDEDARALDÆ
VEMILYARDOLARDANMILYARDOLAR
SEVIYESINEINDI%URODOLARPARITESINDEKI
GERILEMEVEPETROLVEEMTIA
FIYATLARÆNDAKID~å~å4~RKIYE¯NINIHRACAT
FIYATLARÆNÆGERILETENTEMELSEBEPLEROLDU
YÆLÆNDA4~RKIYE¯NINIHRACATMIKTAR
ENDEKSIY~ZDEARTARKENIHRACATBIRIM
DEãERENDEKSIYAKLAåÆKY~ZDEDEãER
KAYBETTI9ANI4~RKIYEGElTIãIMIZSENE
DAHAFAZLAMALSATTÆANCAKDAHAAZ
GELIRELDEETTI4~MBUNLARÆNYANÆSÆRA
4~RKIYE¯NINIHRACATÆNÆNGERILEMESINDE
BAåKABIRFAKTyRDAHAETKILIOLDUaEVRE
~LKELERDEYAåANANKRIZLER
4JZBTJTPSVOMBSJISBDBUÉNÉ[É
etkiledi
4~RKIYEKRIZININARDÆNDAN
UYGULADÆãÆBAåARÆLÆEKONOMIPOLITIKALAR
SAYESINDEHEMY~KSEKORANDA
B~Y~MEPERFORMANSÆGySTERMIåHEM
DEIHRACATÆNÆyNEMLIyLl~DEARTÆRMÆåTÆ
+~RESELKRIZINETKILERINIENYOãUN
OLARAKGySTERDIãIYÆLÆNAKADARKI
DyNEMDE4~RKIYE¯NINIHRACATÆYÆLLÆK
ORTALAMAY~ZDEORANÆNDAARTARKEN
K~RESELKRIZ4~RKIYE¯NINIHRACATÆNA
~lSENEBIRDENKAYBETTIRMIå
YÆLÆNDAKAYDEDILENIHRACATANCAK
YÆLÆNDAGERIDEBÆRAKÆLABILMIåTI
¯DENSONRAK~RESELKRIZINARTlÆ
ETKILERI!VRUPAEKONOMILERINIZORA
SOKMUåVE4~RKIYE¯NINENyNEMLITICARI
PARTNERIOLAN!"~LKELERINEYAPÆLAN
IHRACATB~Y~KYARAALMÆåTÆäIMDIISE
!"~LKELERITOPARLANMAYABAåLAMÆåOLSA
DAlEVREMIZDEKI~LKELERINYAåADÆãÆ
SIYASIVEEKONOMIKSORUNLARIHRACATÆMÆZÆ
YARALAMAYADEVAMEDIYORëlSAVAåÆN
BAåLADÆãÆYÆLÆNAKADARSONDERECE
IYISIYASIVEEKONOMIKILIåKILERIMIZIN
OLDUãU3URIYE¯YEIHRACATÆMÆZORTALAMA
Y~ZDEARTÆåGySTERIYORDU.E
VARKIBUTARIHTENSONRA~LKEDE
YAåANANIlKARÆåÆKLÆKLARG~N~M~ZE
KADARåIDDETINIARTÆRARAKDEVAMETTI
VE3URIYE¯YEIHRACATÆMÆZDOãALOLARAK
GERILEMEKAYDETTI3URIYE¯DEIlSAVAåÆN
BAåLAMASÆNDANSENESONRAISEYINE
3URIYEGIBIILIåKILERIMIZIN~STSEVIYELERE
lÆKTÆãÆBIRBAåKA~LKEOLANëRAN¯AN~KLEER
PROGRAMLARÆNDANyT~R~"ATÆLÆ~LKELERCE
AMBARGOUYGULANMAYABAåLANMASÆëRAN
EKONOMISINICIDDIANLAMDASÆKÆNTÆYA
SOKTUëRAN¯AIHRACATÆMÆZAMBARGO
yNCESIDyNEMEKADARYÆLLÆKORTALAMA
Y~ZDEARTÆåYAKALARKENAMBARGO
UYGULANDÆKTANSONRAADETAYERINDE
SAYDÆ"~T~NBUNLARÆNYANÆNDA
YÆLÆNDAHEM2USYAILE5KRAYNAARASÆNDA
lATÆåMALARÆNBAåLAMASÆHEMDEOTARIHTE
ENB~Y~KIKINCIB~Y~KIHRACATPAZARÆMÆZ
OLAN)RAK¯TA$!%äTERyRyRG~T~N~N
ORTAYAlÆKMASÆDAIHRACATÆMÆZIlINTABIRI
CAIZSETUZBIBEROLDU3IYASISORUNLAR
BIRYANDANlEVREMIZDEKI~LKELERIN
EKONOMILERINIZORASOKARKENBIRDE
YÆLÆNÆNIKINCIYARÆSÆNDANITIBAREN
PETROLFIYATLARÆNÆND~åMESIEKONOMILERI
B~Y~KORANDAPETROLEDAYALÆOLAN2USYA
)RAKVEëRANIlINRESMENYÆKÆMETKISI
YARATTÆYÆLÆNAKADAR4~RKIYE¯NIN
)RAK2USYAVE5KRAYNA¯YAIHRACATÆYÆLLÆK
ORTALAMASÆRASÆYLAY~ZDEY~ZDE
VEY~ZDEARTÆåGySTERIYORDU!NCAK
VE¯TEBU~LKELEREIHRACATÆMÆZ
yNEMLIyLl~DEGERILEMEYAåADÆ
ðISBDBUÉNÉ[ÉOFOmPLZBSBBMEÉçÉ
ülke Suriye oldu
aEVREMIZDEKI~LKELERLESONDERECE
BAåARÆLÆSIYASIVETICARIILIåKILERIMIZ
VARKENBU~LKELERINSIYASIVEEKONOMIK
SEBEPLERLESÆKÆNTÆYAGIRMELERININ
~LKEMIZEMALIYETIOLDUKlAY~KSEK
OLDU"U~LKEARASÆNDAIHRACATÆMÆZÆN
ENlOKYARAALDÆãÆ~LKE3URIYEOLDU
ëlSAVAåÆNBAåLADÆãÆYÆLÆNAKADAR
YAKALADÆãÆMÆZIHRACATARTÆåÆMÆZDEVAM
ETMIåOLSAYDÆ3URIYE¯YEYÆLÆNDA
IHRACATÆMÆZMILYARDOLARYERINE
YAKLAåÆKMILYARDOLAROLACAKTÆ"U
VARSAYÆMLABAKTÆãÆMÆZDAIlSAVAåÆN
YAåANDÆãÆYÆLBOYUNCA3URIYE¯YE
IHRACATKAYBÆMÆZMILYARDOLAR
OLDU3URIYE¯DENSONRAENB~Y~K
KAYBÆ)RAK¯TAYAåADÆKSENEyNCE
IHRACATÆMÆZDAYEDINCISÆRADAOLAN)RAK
YÆLÆNDAENFAZLAIHRACATYAPTÆãÆMÆZ
IKINCI~LKEKONUMUNAGELMIåTI
YÆLÆNDA~LKEDE$!%äTERyR~N~NORTAYA
lÆKMASÆYLABIRLIKTE)RAK¯AGElTIãIMIZ
IKIYÆLBOYUNCAYAKLAåÆKMILYAR
DOLARLÆKIHRACATKAYBÆYAåADÆK)RAK¯TA
BUSORUNLARYAåANMAMÆåOLSAYDÆ
GElTIãIMIZSENE)RAKMILYARDOLARLÆK
IHRACATILEENFAZLAIHRACATYAPTÆãÆMÆZ
~LKEOLACAKKENMILYARDOLARILE
~l~NC~~LKEOLDU3URIYEVE)RAK¯ÆN
ARDÆNDAN2USYAMILYARDOLARLAEN
lOKIHRACATKAYBÆYAåADÆãÆMÆZ~LKE
OLDU2USEKONOMISINDEBOZULMALAR
GyR~LMEMIåVE5KRAYNAILEOLANSAVAå
HIlYAåANMAMÆåOLSAYDÆ2USYA
YÆLÆNDAMILYARDOLARIHRACATLAEN
FAZLAIHRACATYAPTÆãÆMÆZDyRD~NC~~LKE
KONUMUNDAOLACAKTÆ!NCAKGElTIãIMIZ
SENEYAPTÆãÆMÆZMILYARDOLARLÆK
IHRACATLA2USYAILK~LKEARASÆNDA
BILEYERALAMADÆYÆLÆNDAISE
2USYA¯YAIHRACATÆMÆZAlÆSÆNDANTABLO
lOKDAHAVAHIMBIRHALALÆYORëRAN¯A
GELINCEëRAN¯LAIHRACATÆMÆZDAALTÆNÆ
HARIlBÆRAKTÆãÆMÆZDAMILYARDOLAR
ILEKAYBÆNDAHAAZOLDUãUNUGyR~YORUZ
ëRAN¯AKAYBÆNDAHAAZOLMASÆNDA
~LKEDEIlKARÆåÆKLÆKOLMAMASÆSADECE
AMBARGONUNETKISIYLE~LKEEKONOMISININ
GERILEMEKTENlOKYERINDESAYMÆå
OLMASÆSEBEPOLARAKGyR~LEBILIR"U
~LKEARASÆNDAENAZIHRACATKABÆNÆISE
5KRAYNA¯DAYAåADÆK'ElTIãIMIZIKIYÆL
BOYUNCA5KRAYNA¯YAIHRACATÆMÆZ
MILYARDAHAD~å~KGERlEKLEåTI
ðSBOEBLJLBZÉQMBSÉUFMBGJFEFDFçJ[
"~T~NBURAKAMLARÆ~ST~STE
KOYDUãUMUZDAlEVREMIZDEKI~LKELERDE
YAåANANSORUNLARÆNIHRACATÆMÆZA
MALIYETININNEKADARY~KSEKOLDUãUNU
DAHANETGyREBILIYORUZ3URIYE)RAKVE
5KRAYNA¯DAYAåANANSAVAåLAR2USYA¯YA
!"~LKELERINCEUYGULANANAMBARGO
VEPETROLFIYATLARÆNDAKIGERILEMENIN
2USEKONOMISINDEYARATTÆãÆSORUNLAR
VEëRAN¯A"ATÆLÆ~LKELERCEUYGULANAN
AMBARGONUN~LKEMIZEMALIYETI
SONUNAKADARYAKLAåÆKMILYAR
OLDU"U~LKELERDEKISÆKÆNTÆLARÆNHIlBIRI
YAåANMAMÆåOLSAYDÆ4~RKIYE¯NIN
IHRACATÆYÆLÆNDAMILYAR
DOLARYERINEYAKLAåÆKMILYAR
%
#
DOLARSEVIYESINDEOLACAKTÆ0EKI
IHRACATÆMÆZBUSEVIYEDEGERlEKLEåMIå
OLSAYDÆB~Y~MEMIZNASÆLETKILENECEKTI
(ESAPLAMALARAGyREIHRACATÆMÆZ
YÆLÆNDAMILYARDOLAROLARAK
GERlEKLEåMIåOLSAYDÆ4~RKIYEY~ZDE
YERINEY~ZDEORANÆNDAB~Y~YECEKTI
¯TEISEY~ZDEYERINEY~ZDE
CIVARÆNDABIRB~Y~MEYAKALAMÆå
OLACAKTÆKYÆLÆNDABU~LKELER
ARASÆNDANSADECEëRAN¯LAIHRACATÆMÆZDAKI
KAYÆPLARÆNTELAFIEDILEBILECEãINI
SyYLEMEKM~MK~NëRAN¯AUYGULANAN
AMBARGOLARÆNBUSENEKADEMELIBIR
åEKILDEKALDÆRÆLÆYOROLMASÆSONUCUNDA
ENAZÆNDANëRAN¯LAOLANTICARETIMIZ
YENIDENESKIPERFORMANSÆNAERIåEBILME
IMKhNÆNÆYAKALAYABILECEK"UNUN
HARICINDEMAALESEFYAKÆNZAMANDA
3URIYEVE)RAK¯TAKALÆCÆBIRBARÆåÆN
YAåANMASÆM~MK~NGyZ~KM~YOR$!%ä
TERyRyRG~T~N~NNEZAMANBITIRILECEãI
MElHUL$!%äBITMIåOLSABILE3URIYE
VE)RAK¯TAYENIDENIlBARÆåÆNTESISEDILIP
EDILMEYECEãIISEAYRÆBIRMUAMMA
"UNLARÆNYANÆSÆRA2USYAILEYAåAMÆå
OLDUãUMUZSIYASIKRIZINISENEZAMAN
SONBULACAãÆDAAYNÆåEKILDENETDEãIL
$OLAYÆSÆYLAëRANHARICINDEGERIKALAN
DyRT~LKEYEIHRACATÆMÆZYINED~åMEYE
YADAD~å~KSEVIYELERDEKALMAYADEVAM
EDECEK
!
"#
"
#
!
#
%!
#%
$
!&
"
" 85
BÜYÜME / KUR RİSKİ
Kur riskini minimumda
tutmak mümkün
7UNL\HJHoHQ\ÖOG|YL]NXUODUÖQGD\DãDQDQGDOJDODQPD
VHEHEL\OHPLO\DUGRODUOÖNLKUDFDWND\EÖ\DãDGÖ%RUVD
åVWDQEXO9å23·WDG|YL]YDGHOLLãOHPYHRSVL\RQV|]OHãPHOHUL
GÖãWLFDUHW\DSDQILUPDODUDG|YL]NXUXULVNLQGHQNRUXPD
LPNkQÖVDæOÖ\RU
D
öviz kurundaki
dalgalanmalar
åIRKETLERIN
finansal
SONUlLARÆNÆVEYAYABANCÆ
PARACINSINDENALACAKLARÆ
BORlLARÆOLANBIREYLERI
ETKILEYEBILECEKRISKLERDEN
BIRI+URRISKIBIR
IåLETMENINBILANlOSUNUN
AKTIFINDEVEPASIFINDEAYNÆ
TUTARDAVECINSTEYABANCÆ
PARABULUNMAMASÆNDAN
KAYNAKLANANZARARDAN
OLUåUYOR3ONYÆLLARDA
ORTAYAlÆKANKUR
DALGALANMALARÆBIRlOK
åIRKETINFINANSALTABLOLARÆNA
OLUMSUZYANSÆDÆ9~KSEK
VOLATILITELIKURLAR
yZELLIKLEIHRACATlÆLARÆN
86
GELIRINID~å~RD~VEYA
ITHALATlÆLARIlINMALLARÆ
DAHAPAHALÆOLARAKITHAL
ETMELERINENEDENOLDU
4~RKIYE¯DEGElENYÆLDyVIZ
PARITESINDEKIAåÆRÆOYNAKLÆK
NEDENIYLEMILYAR
DOLARLÆKIHRACATKAYBÆ
YAåANDÆ
"ORSAëSTANBUL6ADELI
ëåLEMVE/PSIYON0IYASASÆ
6ë/0
DyVIZVADELIIåLEM
VEOPSIYONSyZLEåMELERI
DÆåTICARETYAPANFIRMALARA
DyVIZKURURISKINDEN
KORUNMAIMKANÆSAãLÆYOR
"ë34TARAFÆNDANSUNULAN
BUOLANAKTAåIRKETLER
kurdaki dalgalanmalarda
åIRKETLERINEKASKO
SUNMUåOLUYOR3UNULAN
BUKASKONUNDAK~l~K
BIRBEDELIVARAMA
KATLANÆLAMAYACAK
RAKAMLARDADEãIL
"ORSAëSTANBUL6ADELIëåLEM
VE/PSIYON0IYASASÆ6ë/0
D~NYANÆNENHÆZLÆB~Y~YEN
T~REVPIYASASÆOLARAK
RISKYyNETIMIAlÆSÆNDAN
YATÆRÆMCÆLARÆNASUNDUãU
DESTEKTEYATÆRÆMCÆLARÆNA
PAYVEPAYENDEKSLERINE
DyVIZKURLARÆNAFAIZE
KÆYMETLIMADENLERE
EMTIAVEENERJIYEDAYALÆ
T~REVSyZLEåMELERI
SUNUYOR!YRÆCA6ë/0¯TA
T~MIåLEMLER4AKASBANK
G~VENCESIYLEIåLEM
GyR~YORl~NK~4AKASBANK
T~M6ë/0SyZLEåMELERINDE
MERKEZIKARåÆTARAFALÆCÆYA
KARåÆSATÆCÆSATÆCÆYAKARåÆ
ALÆCÆ
HIZMETIVERIYOR
YÆLÆNDAORTALAMA
G~NL~KIåLEMHACMI
MILYAR4,¯YEYAKLAåAN
6ë/0ByLGESINDEHERT~RL~
RISKLERINYyNETILDIãIEN
yNEMLIT~REVPIYASAOLMAYA
DEVAMEDIYOR
,iSZBEB[BSBSÉOÉ[É
TBCJUMFZJO
dRNEãINBELIRLIBIRMIKTAR
TEMINATILEADET$OLAR
4,VADELIIåLEMSyZLEåMESI
ALDÆãÆNÆZDAGELECEKTEKIBIR
VADEIlIN!"$$OLARÆ
ALDÆãÆNÆZÆD~å~NEBILIRSINIZ
"yYLECEADET$OLAR4,
VADELIIåLEMSyZLEåMESIYLE
KURRISKINDENKENDINIZI
KORUYARAK!"$
$OLARÆNDANEDECEãINIZKhR
ZARARÆSABITLEMIåOLURSUNUZ
"ORSAëSTANBUL6ë/0¯TAGERlEKLEæTIRILENT~M
IæLEMLER4AKASBANKGARANTISIALTÇNDADÇR4~M
IæLEMLERDE4AKASBANKALÇCÇYAKARæÇSATÇCÇ
SATÇCÇYAKARæÇISEALÇCÇKONUMUNAGElEREK
MERKEZIKARæÇTARAFHIZMETIVERMEKTEDIR
ðISBDBUmÉIFEHF
LPOVTVOEB
CJMJOmMFONFMJ
ëHRACATlÆLAR-ECLISI
4ë-
"AåKANÆ-EHMET
"~Y~KEKåIIHRACATlÆLARÆN
yNEMLIBIRKÆSMÆNÆN
YÆLLARDÆRDyVIZKURLARÆNDAKI
DALGALANMALARDANNEGATIF
BIRåEKILDEETKILENSELERDE
BURISKEKARåÆAKSIYONALMA
KONUSUNDABIRMESAFEKAT
EDEMEDIãINIBILDIRDI
"~Y~KEKåIDALGALÆKUR
SISTEMININIHRACATlÆLARÆ
KURKONUSUNDAAKTIF
DAVRANMAYAZORLADÆãÆNÆ
BELIRTEREKåUNLARÆKAYDETTI
¬!NCAKIHRACATlÆLARÆMÆZÆN
KURRISKLERINIYETERINCE
HEDGEETMEDIKLERINI
GyRMEKTEYIZ"UNUNEN
B~Y~KSEBEBIISEBILGI
EKSIKLIãIOLARAKyNPLANA
lÆKÆYORëHRACATlÆLARÆMÆZ
KURRISKLERININASÆLHEDGE
EDECEKLERINIBILMIYORLAR
!NCAKåUlOKAlÆKKI
~RETIMVEPAZARLAMA
KADARIHRACATÆNFINANSAL
YyN~DElOKyNEMLI
&IRMALARÆMÆZlOKVERIMLIVE
UYGUNMALIYETLERLE~RETIM
YAPÆYORLAR'~ZELPAZARLAMA
KANALLARÆBULUYORLAR
3ONT~KETICIYEKADAR
ULAåABILIYORLAR!NCAKKUR
RISKINIyNEMSEMEDIKLERI
ZAMANZATENlOKUFAK
KhRLARÆKURLARY~Z~NDEN
UlUPGIDEBILIYORëåTEBUNUN
yN~NEGElILMESIGEREK"IZ
DE4ë-OLARAKBUKONUDA
~ST~M~ZED~åENGyREVI
YERINEGETIRIYORUZ­
2ISKLERIAZALTMAIMKhNÆNA
SAHIPOLDUKLARÆNÆBELIRTEN
"~Y~KEKåISyZLERINEåyYLE
DEVAMETTI
¬$yVIZRISKINDENKORUNMAK
IlINIHRACATlÆLARÆMÆZÆNY~ZDE
IDyVIZKREDISIVADELI
IåLEMLERY~ZDEUFORWARD
IåLEMLERY~ZDESIISE
SPOTPIYASAIåLEMLERI
YAPARKENY~ZDEIHIlBIR
UYGULAMADABULUNMUYOR
.EREDEYSEYARÆSÆ"UY~ZDE
LIKORANÆNNEDENLERINI
IRDELEDIãIMIZDEISEY~ZDE
~N~NARAlLARHAKKÆNDA
BILGISAHIBIOLMADÆãÆNÆ
GyR~YORUZ+ÆSACASÆ
IHRACATlÆMÆZÆNHEDGE
KONUSUNDAKARNESIIYI
DEãIL3ABITKURSISTEMINE
DyNEBILIRMIYIZ4EORIK
OLARAKM~MK~NANCAK
PRATIKTEHAYÆRëKINCI
SElENEãIMIZHIlBIRåEY
YAPMADANAYNÆåEKILDE
DEVAMETMEK$~NYAARTÆK
K~RESELBIRKyY$~NYANÆN
HERHANGIBIRYERINDEBIR
KELEBEãINKANATlÆRPMASÆ
BAåKABIRYERINDEFÆRTÆNA
KOPMASÆNANEDENOLABILIYOR
"IZDEBUKONUDAHIl
BIRåEYYAPMAZSAK
EãERHEMAYNÆRISKLERE
MARUZKALMAYADEVAM
EDERIZHEMDED~NYADA
YAåANANDEãIåIMLEREKARåÆ
SAVUNMASÆZKALMÆåOLURUZ
el~NC~SElENEãIMIZE
ODAKLANMALÆYÆZ
äIRKETLERIMIZBURISKLERI
HEDGEETMEYIyãRENEBILIR
MI%LBETTEyãRENIR
$~NYA¯DAEYAKÆN~LKE
BULUNDUãUNUBU~LKELERIN
IAåKÆNPARABIRIMI
KULLANDÆãÆNÆVEK~RESEL
PIYASADAYIAåKÆNPARA
BIRIMININONLINEIåLEM
GyRD~ã~N~BUNLARDAN
TANESIYLETICARETYAPTÆKLARÆNÆ
BELIRTEN"~Y~KEKåI'ElEN
YÆLSADECEPARITEETKISINDEN
KAYNAKLÆIHRACATKAYBÆMÆZ
MILYARDOLAROLDU
"IZBUKAYBÆNBÆRAKÆN
TAMAMÆNÆY~ZDESINI
BILEKAYBETMEMIåOLSAYDÆK
IHRACATÆMÆZAíMILYAR
DOLARMERTEBESINDEDAHAAZ
KAYÆPYAåARDÆKDEDI
%e7ð;014ð:0/4e;-&è.&4ð/&ðè&:"3"3
0RIMyDEYEREKADET$OLAR4,ALÇMOPSIYON
SyZLEæMESISATÇNALDÇäÇNÇZDAGELECEKTEKI
BIRVADEIlIN!"$$OLARÇALMAHAKKÇNÇ
SATÇNALMÇæOLURSUNUZ$OLAR4,OPSIYON
SyZLEæMESIYLEKURRISKINDENKENDINIZIKORUMUæ
BIRNEVIDyVIZRISKINIZEKARæÇKASKOYAPTÇRMÇæ
OLURSUNUZ!DET!LÇM3ATÇMOPSIYONUNU
ALMASATMAAæAäÇDAKIæEKILLERDEHAKVEYA
Y~K~ML~L~KLERORTAYAlÇKARMAKTA
„$OLAR4,ALÇMCALL
OPSIYONU!,-!
!"$DOLARÇALMAHAKKÇITHALATlÇIlINKASKO
„$OLAR4,SATÇMPUT
OPSIYONU!,-!
!"$DOLARÇSATMAHAKKÇIHRACATlÇIlINKASKO
VERMEKTE
„$OLAR4,ALÇMCALL
OPSIYONU3!4-!
!"$DOLARÇSATMAY~K~ML~L~ä~
„$OLAR4,SATÇMPUT
OPSIYONU3!4-!
!"$DOLARÇALMAY~K~ML~L~ä~DOäURMAKTA
›3ATÇNALMACALL
OPSIYONU3AHIBINEBELLIBIR
KÇYMETIBELIRLIBIRTARIHTEVEBELIRLIBIRFIYATTAN
SATÇNALMAHAKKÇVERENOPSIYONSyZLEæMESIDIR
› 3ATMAPUT
OPSIYON3AHIBINEBELLIBIRKÇYMETI
BELIRLIBIRTARIHTEVEBELIRLIBIRFIYATTANSATMA
HAKKÇVERENOPSIYONSyZLEæMESIDIR
87
BÜYÜME / KUR RİSKİ
éHRACATlÆIlIN
éTHALATlÆIlIN
!RALÇKAYÇSONUNDABIN!"$$OLARÇTAHSIL
EDECEKBIRIHRACATlÇIlINRISKDOLARKURUNUN
DEäIæMESIDIRëHRACATlÇ$OLAR4,KURUNDAKID~æ~æ
RISKINDENKORUNMAKISTEMEKTEDIR"USEBEPLE
TARIHINDE¯TEN!RALÇKVADELI
$OLAR4,VADELIIæLEMSyZLEæMESINDEADET
KÇSAPOZISYONSATÇM
ALÇR6ADESONUNDASPOTTAKI
FARKLÇKURDEäERLERIIlINOLUæANKARZARARDURUMU
AæAäÇDAKIGIBIOLUR
!RALÇKAYÇSONUNDABIN%UROyDEYECEKBIR
ITHALATlÇIlINRISKEUROKURUNUNDEäIæMESIDIR
9ATÇRÇMCÇ%URO4,KURUNDAKIY~KSELIæRISKINDEN
KORUNMAKISTEMEKTEDIR"USEBEPLE
TARIHINDE¯DEN!RALÇKVADELI%URO
4,VADELIIæLEMSyZLEæMESINDEADETUZUN
POZISYONALÇM
ALÇR"UDURUMDAVADESONUNDA
SPOTTAKIFARKLÇKURDEäERLERIIlINOLUæANKARZARAR
DURUMUAæAäÇDAKIGIBIOLUR
4QPU%zWJ[,VSV
7ð01,BS;BSBS
5-
.BMJZFU
5-
ðISBDBU(FMJSJ
5-
4QPU%zWJ[,VSV
7ð01,BS;BSBS
5-
4QPUUB
.BMJZFU5-
ðUIBMBU(FMJSJ
5-
2,9500
-11.000
295.000
284.000
3,2500
9.300
-325.000
-315.700
2,9000
-6.000
290.000
284.000
3,2000
4.300
-320.000
-315.700
2,8500
-1.000
285.000
284.000
3,1500
-700
-315.000
-315.700
2,8000
4.000
280.000
284.000
3,1000
-5.700
-310.000
-315.700
2,7500
9.000
275.000
284.000
3,0500
-10.700
-305.000
-315.700
éHRACATlÆIlIN
%KIMAYÇSONUNDADOLARyDEMESIVEYA
MALIYETIOLANBIRITHALATlÇIlINRISKDOLARKURUNUN
Y~KSELMESIDIRëTHALATlÇ$OLAR4,KURUNDAKID~æ~æ
RISKINDENKORUNMAKISTEMEKTEDIR"USEBEPLE
BELIRLIBIRMIKTARPRIMyDEYEREK
TARIHINDEKULLANÇMFIYATLÇEKIMVADELI
$OLAR4,ALÇMOPSIYONUSyZLEæMESINDEADET
UZUNOPSIYONUALÇM
4,PRIMyDEYEREKALÇR
"yYLECEyDENENPRIMKARæÇSÇNDADyVIZRISKINE
KARæÇSIGORTALANMÇæOLURSUNUZ6ADESONUNDA
SPOTTAKIFARKLÇKURDEäERLERIIlINOLUæANKARZARAR
DURUMUAæAäÇDAKIGIBIOLUR
4QPU%zWJ[,VSV
0QTJZPOTz[MFéNFTJOJOLVMMBOÉNÉOEBO
TBçMBOBOHFMJS
4QPUEzWJ[TBUÉéÉOEBO
TBçMBOBOHFMJS
/FUHFMJS
2,7000
(2,9000-2,7000)*1000*100 = 20.000 TL
2,7000*100.000 =270.000 TL
20.000-2.070 =17.930 TL
2,8000
(2,9000-2,8000)*1000*100 = 10.000 TL
2,8000*100.000 =280.000 TL
10.000-2.070 =7.930 TL
2,8500
(2,9000-2,8500)*1000*100 =5.000 TL
2,8500*100.000 =285.000 TL
5. 000-2.070 =2.930 TL
2,9000
/PSIYONKULLANÆLMAZ
00*100.000 =290.000 TL
-2.070 TL
3,0000
/PSIYONKULLANÆLMAZ
3,0000*100.000 =300.000 TL
-2.070 TL
éTHALATlÆIlIN
!RALÇKAYÇSONUNDABIN!"$$OLARÇTAHSIL
EDECEKBIRIHRACATlÇ$OLAR4,KURUNDAKID~æ~æ
RISKINDENKORUNMAKISTEMEKTEDIR"ELIRLIBIRMIKTAR
PRIMyDEYEREKTARIHINDEKULLANÇM
FIYATLÇARALÇKVADELI$OLAR4,SATÇMOPSIYONU
SyZLEæMESINDEADETUZUNOPSIYONUALÇM
4,PRIMyDEYEREKALÇR6ADESONUNDAOLUæAN
KARZARARDURUMUAæAäÇDAKIGIBIOLUR
4QPU%zWJ[,VSV
0QTJZPOTz[MFéNFTJOJOLVMMBOÉNÉOEBOTBçMBOBOHFMJS
4QPUUBEzWJ[BMNBOÉO
NBMJZFUJ
/FUHFMJS
2,7000
/PSIYONKULLANÆLMAZ
2,7000*100.000 =270.000 TL
-3.660
2,8000
/PSIYONKULLANÆLMAZ
2,8000*100.000 =280.000 TL
-3.660
2,8500
/PSIYONKULLANÆLMAZ
2,8500*100.000 =285.000 TL
-3.660
3,1000
(3,1000-2,9500)*1000*100 = 15.000 TL
3,1000*100.000 =310.000 TL
15.000-3.660 =11.340
3,2000
(3,2000-2,9500)*1000*100 = 25.000 TL
3,2000*100.000 =320.000 TL
25.000-3.660 =21.340
88
SİNERJİ / 4.5G
4.5G
<HQLELUG|QHPED˂ODG×
0RELOLQWHUQHWKÖ]ÖQÖJ|]OHJ|UOUELUELoLPGHKÖ]ODQGÖUDFDNRODQ*
WHNQRORMLVL1LVDQLWLEDUÖ\OD7UNL\H·GHNXOODQÖPDJLUGL<HQLG|QHPLOH
ELUOLNWHGDKD\NVHNKÖ]YHNDUDUOÖOÖNHOGHHGLOPLãRODFDN
Y
eni nesil
teknoloji 4.5G, 1
.ISANITIBARÆYLA
4~RKIYE¯DE
KULLANÆMAGIRDI-OBIL
INTERNETHÆZÆNÆGyZLEGyR~L~R
BIRBIlIMDEHÆZLANDÆRACAK
OLANBUYENITEKNOLOJI
BERABERINDEBIRlOK
YENILIKGETIRECEK'ILE
BIRLIKTEORTALAMAINTERNETE
BAãLANMAHÆZÆILA
-BPSYEVARANRAKAMLARA
ULAåACAKVEBUDEãER
-BPSYIDAHIGyREBILECEK
"UDA'"B~Y~KL~ã~NDEKI
HERHANGIBIRDOSYANÆN
SANIYEGIBIKÆSABIRS~REDE
INDIRILMESIANLAMÆNA
GELIYOR'DESyZKONUSU
DOSYANÆNINDIRILMES~RESI
ISESANIYEYIBULUYORDU
90
4.5G nedir?
'MOBILOPERATyRLER
TARAFÆNDANKURULAN
DyRD~NC~NESILKABLOSUZ
VERIILETIåIMAãLARÆIlIN
VERILENB~T~NPROTOKOL
VETEKNOLOJILERINGENEL
ADÆ!NCAK4~RKIYE¯DE
'¯NINDAHAGELIåMIå
teknolojilerinin
KULLANÆMÆNAESKIMIåBIR
TEKNOLOJININDEãIL'¯YE
HAZÆRLÆKAåAMASÆNDA
olan bir teknolojinin
KULLANÆLDÆãÆNÆBELIRTMEK
AMACÆYLA'YERINE'
KAVRAMÆKULLANÆLÆYOR
ëHALEåARTNAMESIDEBUNA
GyRED~ZENLENDI-OBIL
CIHAZLARÆNINTERNETERIåIMI
IlINDAHAB~Y~KBANT
GENIåLIKLERIVEY~KSEK
HÆZLARSUNAN'ILE
BIRLIKTEMESAJLAåMA
GyR~NT~L~GyR~åMEMOBIL
46GIBIHIZMETLERDAHAHÆZLÆ
VEY~KSEKPERFORMANSLA
GERlEKLEåTIRILECEK
4~RKIYEYÆLÆNDA'
TEKNOLOJISINEGElIåYAPARAK
MOBILINTERNETBAãLANTÆ
HÆZLARÆNDAyNEMLIBIR
SÆlRAMAGERlEKLEåTIRMIåTI
'ILEBIRLIKTEDAHA
Y~KSEKHÆZVEKARARLÆLÆK
ELDEEDILMIåOLACAK
'VE'TEKNOLOJILERINI
TAKIPEDEN'ILEBIRLIKTE
G~N~M~Z~NSONMODEL
AKÆLLÆTELEFONLARÆNÆNSAHIP
OLDUKLARÆ'SEVIYELERINDE
Y~KSEKHÆZLÆMOBILINTERNET
BAãLANTÆSÆIMKhNLARÆNDAN
DAYARARLANMAYA
BAåLANÆLACAK(AREKET
HhLINDEYKENGEZINDIãINIZ
WEBSAYFALARÆlOKHÆZLÆ
AlÆLACAKINTERNETTEN
IZLEDIãINIZVIDEOLARDAHA
HÆZLÆY~KLENECEKKALITELERI
ARTACAK"IRFILMIVEYA
UYGULAMAG~NCELLEMESINI
'åEBEKELERI~ZERINDE
DAHAyNCEOLDUãUNDAN
lOKDAHAKÆSAS~REDE
INDIREBILECEKSINIZ
(JMFIÉ[MBSOF
TFWJZFEFPMBDBL
(EN~Z'SERVISLERI
BAåLAMADÆãÆIlINHERBIR
MOBILOPERATyR~NSUNACAãÆ
HÆZLARHAKKÆNDAKESINBIR
BILGIVERMEKZOR!NCAK
MOBILOPERATyRLERIN
TESTLERINID~NYAlAPÆNDA
íYÆLyNCEYENIYENI
lÆKANVEåIMDIENPOP~LER
VERSIYONUHhLINEDyN~åEN
,4%!DVANCED~ZERINDE
YOãUNLAåTÆRDÆãÆNÆBELIRTMEK
GEREKIYOR"UDATEORIDE
-BPS¯YEVARANINDIRME
HÆZLARÆNAERIåILEBILECEãI
ANLAMÆNAGELIYOR-OBIL
OPERATyRLERHÆZKONUSUNDA
GIDEREKDAHADAIDDIALÆ
HhLEGELIYOR4URKCELL
GERlEKLEåTIRDIãITESTLERDE
-BPSSEVIYESINE
ULAåMAYÆBAåARDÆ3AMSUNG
'ALAXY3EDGE(4#/NE
-,''GIBI+ATEGORI
,4%DESTEKLICIHAZLARDA
BUY~KSEKHÆZLARAlÆKMA
POTANSIYELIM~MK~N
OLACAKäUANDA'
åEBEKELERI~ZERINDENFAZLA
YOãUNLUKYOKSATELEFON
VEåEBEKEDESTEKLIYORSA
í-BPS¯LIKVERI
INDIRMEHÆZLARÆELDEETMEK
M~MK~NOLUYOR9ENIMOBIL
BAãLANTÆNESLIILEBIRLIKTEBU
SEVIYENIN~ST~NEKOLAYLÆKLA
lÆKÆLABILECEKPRATIKTE'
BAãLANTÆLARÆYLAERIåILENIN
KATÆKADARY~KSEãINE
lÆKMAKM~MK~NOLACAK
"UDABIRKULLANÆCÆNÆN
-BPSSEVIYESINDEINDIRME
'BAäLANTÇSÇYLAWEB¯DEGEZINMEK'
BAäLANTÇSÇNDAKINEGyREENAZDyRTKATDAHA
HÇZLÇOLACAK&ACEBOOK4WITTERGIBISERVISLER
~ZERINDEDURUMG~NCELLEMESIYAPMAKTWEET
ATMAKFOTOäRAFVEYAVIDEOY~KLEMEKlOKDAHA
KÇSAS~REDEGERlEKLEæTIRILECEK
HÆZLARÆNAlÆKABILECEãI
ANLAMÆNAGELIYOR
(²ZFOFEFOJIUJZBm
EVZBDBLTÉOÉ[
'¯NIN'¯YEGyRElEåITLI
AVANTAJLARÆBULUNUYOR
'BAãLANTÆNÆZLAWEB
SITELERINIGEZERKEN
BIRSORUNYAåAMÆYOR
OLABILIRSINIZWEBSAYFALARÆ
YETERIKADARHÆZLÆåEKILDE
AlÆLÆYOROLABILIR!NCAK'
ILEBIRLIKTEBUNUNDAHADA
HÆZLANACAãÆNÆBIRNEFESALÆåí
VERIåS~RESINDESAYFALARÆN
AlÆLACAãÆNÆBILMEK'¯YI
ISTEMEKTEBIRAZDAHA
ETKILIOLURDUaOKDAHA
HÆZLÆMOBILINTERNET
BAãLANTÆSÆ~ZERINDENVIDEO
GyR~åMELERIDAHAIYIBIR
KALITEDEGERlEKLEåTIRILECEK
%ãERåUANDA3KYPE
VEYA&ACE4IMEGIBI
SERVISLERLE'BAãLANTÆSÆ
~ZERINDENGyR~åME
YAPÆYORSANÆZGyR~NT~N~N
ARASÆRAKyT~LEåTIãINI
PIKSELLEåMELERINARTTÆãÆNÆ
GyREBILIRSINIZ!RTANHÆZ
SAYESINDEVIDEOLARDAHA
KESKINOLACAKByYLELIKLE
GyR~NT~L~GyR~åMELERIN
KALITESIARTACAK"UARADA
6O,4%GIBI,4%TABANLÆ
TEKNOLOJILERSAYESINDESESLI
GyR~åMELERINKALITESIDE
ARTACAKëKIKIåIARASÆNDAKI
lAãRÆLARDAHAKÆSAS~REDE
GERlEKLEåTIRILECEKyYLEKI
SADECESANIYEDEKARåÆ
TARAFLABAãLANTÆKURMANÆZ
BILEM~MK~NOLABILECEK
+ULLANÆCÆLARINTERNETTEN
RADYOVEYAM~ZIK
DINLEYENLERDEKESINTISIZ
HIZMETALACAKY~KSEK
KALITEDEM~ZIKDINLEME
IMKhNÆELDEEDECEKLER
ëNTERNETTENSATÆNALÆNAN
åARKÆLARSADECEBIRKAl
SANIYEIlINDEINDIRILECEK
VEDINLEMEYEHAZÆRHhLE
GELECEK"UARADAMOBIL
UYGULAMALARDADAHAKÆSA
S~REDEY~KLENECEKVE
SANIYELERIlINDEISTEDIãINIZ
UYGULAMAYÆKULLANMAYA
BAåLAYABILECEKSINIZ
'¯NINMOBIL
OPERATyRLERINKAPASITE
PLANLAMASÆNÆDA
RAHATLATMASÆBEKLENIYOR
äUANDAYOãUNYERLERDE
'BAãLANTÆSÆNDABAãLANTÆ
SORUNLARÆYAåANABILIYOR
3IZMOBILCIHAZÆNÆZDA'
SINYALSEVIYESININTAM
OLDUãUNUGyRSENIZDE
BAãLANTÆHÆZÆNÆZD~å~K
KALABILIYOR!RTACAKBANT
GENIåLIãIVESUNULACAK
DAHAFAZLAFREKANS
KAPASITESISAYESINDEBU
GIBISORUNLARÆNDAAZALMASÆ
BEKLENIYOR
5f3,ð:&²/ð/.0#ð-ð-&5ðèð.)ð,º:&4ð
1G
2G
3G
1994’te ilk cep telefonu
GyR~æMESIGERlEKLEæTIRILDI
¯UNCU#UMHURBAæKANÇ
3~LEYMAN$EMIRELILE
DyNEMIN"AæBAKANÇ4ANSU
aILLERCEPTELEFONUNDANILK
ALODIYENKIæILEROLDUëLK
3-3YÇLÇNDAGyNDERILDI
#EPTELEFONLARÇILEILK
INTERNETMACERASÇ
YÇLÇNDABAæLADÇ
/DyNEMDEKULLANÇLAN
7!0TEKNOLOJISINI'023
IZLEDI'~N~M~ZDEILSE'
OLARAK®%DGE¯TEKNOLOJISI
KULLANÇLÇYOR
ëLKMOBILGENIæBANTOLARAK
IFADEEDILEN'TEKNOLOJISI
4~RKIYE¯DEYÇLÇNDA
SUNULDU!KÇLLÇTELEFONLARLA
GELIæTIRILENUYGULAMALAR
MOBILINTERNETTEKIVERI
TRAFIäININKATLANARAK
B~Y~MESINISAäLADÇ
4.5G
#UMHURBAæKANÇ2ECEP
4AYYIP%RDOäAN¯ÇN'
YERINE'TEKNOLOJISINE
GElILMENINDAHASAäLÇKLÇ
OLACAäÇNÇBELIRTMESI~ZERINE
!äUSTOS¯AERTELENDI
.ISANTARIHINDE
HAYATÇMÇZA'GIRDI
91
SİNERJİ / 4.5G
9HVWHODN×OO×WHOHIRQLKUDoHGL\RU
TURAN ERDOĞAN
Vestel İcra Kurulu
Başkanı
T
~RKIYE¯NIN
TEKNOLOJIDEVI
6ESTEL'HÆZÆNÆ
T~MM~åTERILERINE
ENVERIMLIVEULAåÆLABILIR
åEKILDESUNMAYAYyNELIK
lALÆåMALARGERlEKLEåTIRIYOR
6ESTELyZELLIKLEILKYERLI
YAPÆMAKÆLLÆTELEFONLARÆ
6ENUSILE4~RKIYE¯YIAKÆLLÆ
TELEFONIHRAlEDENBIR
NOKTAYATAåÆDÆ'¯NIN
MOBILINTERNETKULLANANLAR
IlINTEKNOLOJIKBIRMILAT
OLDUãUNUVURGULAYAN
6ESTELëCRA+URULU"AåKANÆ
4URAN%RDOãANBU
TEKNOLOJININKULLANÆCÆLAR
TARAFÆNDANlOKlABUK
SAHIPLENILDIãINIAKTARDÆ
'KULLANÆCÆSAYÆSÆ
lOKKÆSABIRS~REIlINDE
MILYONLARAULAåTÆãÆNÆ
VURGULAYAN4URAN%RDOãAN
åUNLARÆSyYLEDI¬4~RKIYE
HÆZLÆINTERNETIKESINTISIZ
GyR~NT~L~KONUåMAYÆHÆZLÆ
VIDEOINDIRMEYIlOKSEVDI
BUAYRÆCALÆKLARAlOKlABUK
ALÆåTÆeR~NLERIMIZINHEM
G~N~M~ZEUYGUNHEMDE
GELECEãEHAZÆROLMASÆNÆ
SAãLÆYORUZ"UDOãRULTUDA
'¯YEGElILMEDEN
'åEBEKEUYUMLU
92
TELEFONLARÆMÆZÆPIYASAYA
SUNMUåTUK'ElTIãIMIZ
SENELERDE6ENUS6
­86T~M6ENUS6
ailesi 4.5G teknolojisi ile
PIYASAYAlÆKMÆåTÆ%N
SON6ENUS6'
yZELLIãIILET~KETICILERLE
BULUåTUëNTERNETERIåIMIVE
VERIAKTARÆMÆNÆNHÆZLANMASÆ
SADECEAKÆLLÆTELEFONLARÆN
DAHAVERIMLIlALÆåMASÆNÆ
SAãLAMAYACAKAYNÆ
ZAMANDAlEVREMIZDEKI
T~MAKÆLLÆCIHAZLARDABU
TEKNOLOJIDEN~STD~ZEYDE
YARARLANABILECEK"IREVDE
TELEVIZYONBUZDOLABÆ
FÆRÆNTABLETBILGISAYARVE
SAYÆLARÆHERGElENG~NDAHA
DAARTANBIRlOKELEKTRONIK
CIHAZBULUNUYOR"U
CIHAZLARÆNTAMAMÆYAKÆN
GELECEKTEBIRBIRLERIILE
KONUåURHALEGELECEK"IZ
DE6ESTELOLARAKBUYyNDE
lALÆåMALARGERlEKLEåTIRIYOR
VEHhLIHAZÆRDABIRBIRIYLE
ILETIåIMKURANCIHAZLAR
~RETIYORUZ'ILEBIRLIKTE
CIHAZLARÆNILETIåIMIDAHA
HÆZLÆVEVERIMLIOLACAK
!KÆLLÆEVLERDAHAlOK
YAYGÆNLAåACAK!KÆLLÆ
%VKAVRAMÆNÆAKÆLLÆ
YAåAMADyN~åT~R~P
AKÆLLÆåEHIRLERIORTAYA
lÆKARACAK"UlERlEVEDE
BIZBUSISTEMIlERISINDE
'HÆZÆNÆDAKULLANARAK
BIRBIRLERIILEKONUåABILIR
AKÆLLÆ~R~NLERIMIZLEYER
ALACAãÆZ4~M~R~NLERIMIZI
BUKONSEPTEUYGUN
GELIåTIRIYORUZ¯TE
MILYARCIHAZÆNBIRBIRIYLE
KONUåACAãÆNÆNyNGyR~LMESI
NEDENIYLEIHTIYAlLARA
VEBEKLENTILEREHAZÆR
OLMALÆYÆZ­
"LÉMMÉUFMFGPOJISBm
FEJZPSV[
(IFSBMBOÉ
FULJMFZFDFL
4URAN%RDOãANYURTIlIVE
YURTDÆåÆPAZARLARDAPAY
SAHIBIOLMALARÆNÆSAãLAYAN
PROAKTIFSTRATEJILERLE
YyNETILENG~lL~TICARI
YAPÆLANMALARÆYLA
~R~NLERINIMILYONLARCA
T~KETICIYESUNDUKLARÆNÆ
BELIRTTI%RDOãANåyYLE
DEVAMETTI¬YÆLBOYUNCA
ELEKTRONIKSEKTyR~NDE
IHRACATåAMPIYONLUãUNU
ELINDETUTANVE
YÆLÆNDAIHRACATYAPTÆãÆ
~LKESAYÆSÆNƯYE
lÆKARAN6ESTEL!VRUPA
,#$46~RETIMINDEILK
~lBEYAZEåYADAISEILK
ON~RETICISINDENBIRI
!KÆLLÆTELEFONMARKAMÆZ
Venus ile birlikte TV
IHRACATÆNDAKIBAåARÆMÆZÆ
MOBILTEKNOLOJILERE
TAåÆMAYAODAKLANDÆK
!KÆLLÆTELEFONPAZARÆ46
PAZARÆNDANDAHAB~Y~K
"~Y~MEKTEOLANPAZARLARA
SAHIP~LKELEREYATÆRÆM
YAPARAKAKÆLLÆTELEFON
PAZARÆNDAPAYSAHIBI
OLMAKVEIHRACATHARITASÆNÆ
ILE~R~NGAMÆNÆ
GENIåLETMEK
IlINSISTEMATIK
lALÆåMALAR
Y~R~T~YORUZ
"UANLAMDA
DÆåPAZARLARDAKI
SATÆåLARÆMÆZA
Türkî
#UMHURIYETLERDE
BAåLADÆK
$~NYANÆN
ENB~Y~K
OPERATyRLERIYLE
GyR~åMELERIMIZ
DEDEVAM
EDIYOR­
4URKCELLILEYAPTÆKLARÆ
IåBIRLIãININBAåARÆYA
ULAåTÆãÆNÆBELIRTEN4URAN
%RDOãAN¬"UBAåARÆYÆ
4URKCELL¯IN~LKEDEKI
IåTIRAKLERIARACÆLÆãÆILE
YURTDÆåÆPAZARLARATAåÆMAK
VEIHRACATYAPMAKIlIN
lALÆåMALARÆMÆZS~R~YOR
4~RKIYE¯NINLIDER
åIRKETLERINDENBIRIILE
YAPTÆãÆMÆZIåBIRLIãINDEN
DOLAYÆMUTLUVEGURURLUYUZ
ëåBIRLIãIMIZGELIåEREKDEVAM
EDECEK+AZANDÆãÆMÆZBILGI
VEBIRIKIMINYANÆSÆRA~RETIM
G~C~M~Z~T~MTEKNOLOJI
FIRMALARÆYLAORTAKLAåA
PROJELERGERlEKLEåTIRMEK
IlINKULLANMAYAHAZÆRÆZ­
DIYEKONUåTU'¯NIN
YAYGÆNLAåMASÆIlINYAPTÆKLARÆ
PROJELERDENSyZEDEN
4URAN%RDOãAN'¯NIN
SADECEMOBILCIHAZLARÆN
KULLANÆMÆNÆARTÆRMAYACAãÆNÆ
EãITIMDENSAãLÆãABIRlOK
ALANÆETKILEYECEãINIVEAKÆLLÆ
EVLERDENOFISLEREHATTAAKÆLLÆ
åEHIRLERlAãÆNÆNBAåLAMASÆNÆ
HÆZLANDÆRACAãÆNÆIFADEETTI
BİRLİK / SEKTÖRLER
2WRPRWLYLKUDFDW×QGD
VRQo\×O×QDUW×˂UHNRUX
ORHAN SABUNCU
OİB Yönetim Kurulu Başkanı
T
OTOMOTİV
~RKIYEIHRACATÆNÆN
lokomotif
sektörü otomotiv
END~STRISININ
IHRACATARTÆåÆS~R~YOR
5LUDAã/TOMOTIV%ND~STRISI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI¯NIN
/ë"
VERILERINEGyRESEKTyR
IHRACATÆNISANAYÆNDAGElEN
YÆLÆNAYNÆDyNEMINEKÆYASLA
Y~ZDEARTÆåLAMILYAR
MILYONDOLAROLDU-AL
GRUPLARÆBAZÆNDAY~KSEK
ORANLÆARTÆåLARÆNDEVAM
ETTIãINISANDAOTOMOTIV
YANSANAYININlIFTHANELI
B~Y~MESIDES~RD~/ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
/RHAN3ABUNCU¬!"
~LKELERINDEKIlIFTHANELI
B~Y~MEYENISANAYÆNDA
!FRIKA~LKELERIDEDAHIL
OLDU0AZARlEåITLENDIRMESI
94
2WRPRWLYVHNW|UPD\ÖV·WDo\ÖOÖQD\OÖNED]GDNLHQ\NVHN
LKUDFDWDUWÖãÖQDXODãWÖåKUDFDWPD\ÖVD\ÖQGDJHoHQ\ÖOÖQD\QÖ
D\ÖQDJ|UH\]GHDUWÖãOD\DNODãÖNPLO\DUGRODUROGX
BAKÆMÆNDANBUARTÆåyNEM
TAåÆYORdZELLIKLE'ANA¯YA
NISANDAlOKY~KSEKORANDA
B~Y~MEGERlEKLEåIRKEN
(OLLANDA¯YAY~ZDE
ëSRAIL¯EY~ZDEëTALYA¯YA
Y~ZDEORANLARÆNDAKIARTÆå
YAåANDÆ­DIYEKONUåTU
TAåÆTLARIHRACATÆY~ZDE
GIBIY~KSEKBIRARTÆåLA
MILYONDOLARY~ZDE
PAYASAHIPOTOB~SíMINIB~Sí
MIDIB~SIHRACATÆDAY~ZDE
ARTARAKMILYONDOLAR
OLDU
DOLAROLARAKGERlEKLEåTI
.ISANAYÆNDADIãERyNEMLI
PAZARLARDAN(OLLANDA¯YA
Y~ZDEB~Y~MEYLE
MILYONëSPANYA¯YA
Y~ZDEY~KSELIåLE
MILYONDOLARLÆKIHRACAT
GERlEKLEåTIRILDI
5JDBSJBSBmMBSEBBSUÉé
PSBOÉZ[EF²CVMEV
&OCZLQB[BS
"MNBOZB²ZBJISBDBU
Z[EFBSUUÉ
"#MLFMFSJOEFBSUÉé
mJGUIBOFMJPMEV
.ISANAYÆVERILERINEGyRE
~R~NGRUBUBAZÆNDA
OTOMOTIVYANSANAYI
IHRACATÆY~ZDEPAYVE
Y~ZDEORANÆNDAARTÆå
GERlEKLEåTIREREKMILYON
DOLAROLDU9~ZDEPAYA
SAHIPBINEKOTOMOBILLER
Y~ZDEAZALÆåLAMILYON
DOLARIHRACATGERlEKLEåTIRDI
9~ZDEPAYASAHIPEåYA
TAåÆMAYAMAHSUSMOTORLU
Türkiye otomotiv
END~STRISININENB~Y~K
PAZARÆOLAN!LMANYA¯YA
IHRACATNISANAYÆNDA
GElENYÆLÆNAYNÆDyNEMINE
GyREY~ZDEARTÆåLA
MILYONDOLAROLURKEN
IKINCISÆRADAKIëTALYA¯YA
Y~ZDEARTÆåLAMILYON
DOLAR~l~NC~B~Y~KPAZAR
"IRLEåIK+RALLÆK¯AY~ZDE
AZALÆåLAYINEMILYON
/TOMOTIVEND~STRISI
IHRACATÆNDANY~ZDEPAY
ALAN!"PAZARÆNAYyNELIK
IHRACATNISANAYÆNDAY~ZDE
ARTÆåLAMILYAR
MILYONDOLAROLDU3EKTyR~N
IKINCIENB~Y~KPAZARÆISE
IHRACATÆNÆY~ZDEARTÆRARAK
MILYONDOLARAY~KSELTEN
VEDÆåSATÆåLARDAY~ZDE
PAYALAN!FRIKA~LKELERI
OLDU
ū7.ū%RNXOODU×
JHQFLPH]XQHWWL
VE%ND~STRI-ESLEK,ISESI
ë(+ë"+ONFEKSIYON
-AKINELERI"AKÆMVE
/NARÆM"yL~M~ë$-ë"
:EYTINBURNU$ERI-ESLEK
,ISESI42ë3!$:EYTINBURNU
+ÆZ4EKNIKVE-ESLEK
,ISESI¯NINORTAKMEZUNIYET
TyRENINDEB~Y~KCOåKU
YAåANDÆ
#VHOFLBEBSCJO
HFOmNF[VOPMEV
Y
ENIBOSNA¯DAKI
$Æå4ICARET
+OMPLEKSI¯NDE
D~ZENLENEN
DIPLOMATyRENINEëSTANBUL
(AZÆRGIYIMVE+ONFEKSIYON
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãIë(+ë"
"AåKANÆ(IKMET4ANRÆVERDI
ëSTANBUL$ERIVE$ERI
-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIë$-ë"
"AåKAN
9ARDÆMCÆSÆ-EHMET!LI
$INEILEYyNETIMKURULU
~YELERIVEyãRENCIVELILERI
KATÆLDÆë(+ë"!VCÆLAR+ÆZ
4EKNIKVE-ESLEK,ISESI
ë(+ë"+hãÆTHANE+ÆZ
4EKNIKVE-ESLEK,ISESI
ë(+ë"9ENIBOSNA+ÆZ
4EKNIKVE-ESLEK,ISESI
.AHIT-ENTEåE!NADOLU
)";*3(ð:ð..ð-:0/,ðèð:&ðèð.,º/*4"æ-":"$", ëHRACATÇNYÇLDÇZÇHAZÇRGIYIMGELECEKYÇLÇNÇ
PLANLARKENENyNEMLITAæÇYÇCÇUNSUROLAN
INSANKAYNAKLARÇNADAELATTÇ6IZYONUNU
HAZÇRLAYACAKNITELIKLI~RETIMYAPARAK
HEDEFLERINEULAæACAKIæG~C~N~KENDISI
YETIæTIRMEKISTEYENëSTANBUL(AZÇRGIYIMVE
+ONFEKSIYONëHRACATlÇLARÇ"IRLIäIë(+ë"
%äITIM6AKFÇTARAFÇNDANëå+52¯DANyZEL
ISTIHDAMB~ROSUYETKISIALÇNDÇ"yYLECE
SEKTyRIælIVEIæVERENIAYNÇPORTALDA
BULUæTURACAKARTANIæG~C~IHTIYACÇNÇ
KARæÇLARKENHEDEFLERINIGERlEKLEæTIRECEK
VIZYONUNUOLUæTURACAKINSANKAYNAäÇNA
KAVUæACAK
TEKSTİL & HAZIR GİYİM
åVWDQEXO7HNVWLOYH.RQIHNVL\RQåKUDFDWoÖ%LUOLNOHUL·QFHå7.å%NXUXODQ
RNXOODUGDQPH]XQRODQ\DNODãÖN|æUHQFLG]HQOHQHQW|UHQOH
GLSORPDODUÖQÖDOGÖ
4yRENDEKONUåANë(+ë"
"AåKANÆ(IKMET4ANRÆVERDI
4~RKIYE¯NINB~Y~K
~LKEOLMAKIlINAåMAK
ZORUNDAOLDUãUSORUNLARÆN
BAåÆNDAIåSIZLIãINGELDIãINI
BELIRTEREKANCAKINSANÆNA
IåBULANEKONOMILERIN
B~Y~YEBILECEãINIBUNDA
DAMESLEKIEãITIMINB~Y~K
yNEMTAåÆDÆãÆNÆSyYLEDI
"~Y~YENBIREKONOMININ
lyZEMEYECEãISORUNUN
OLAMAYACAãÆNÆANLATAN
4ANRÆVERDI¬ëNSANÆMÆZA
IåKAZANDÆRÆRKEN
END~STRIMIZIN~RETTIãI
KATMADEãERIDEARTÆRMAMÆZ
LAZÆM"UNUNYOLUISE
EãITIMDENGElIYOR"U
G~NEKADARBINGENCIMIZI
MEZUNETTIKDEDI
95
BİRLİK / SEKTÖRLER
MURAT AKYÜZ
İKMİB Başkanı
.LP\DLKUDFDW×QGD$YUXSD
ONHOHULQLQSD\×DUW×\RU
å.0å%YHULOHULQHJ|UH
QÖQD\ÖQGDHQoRNLKUDFDW\DSÖODQ
ONHLoLQGH$YUXSD%LUOLæL$%\HVL\HUDOGÖ%XONHOHU$OPDQ\D
åWDO\D+ROODQGDåQJLOWHUHYH<XQDQLVWDQRODUDNVÖUDODQGÖ
İ
KİMYEVİ MADDELER
STANBUL+IMYEVI
-ADDELERVE-AMULLERI
ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
ë+-ë"
VERILERINE
GyRENÆNAYÆNDAEN
lOKIHRACATYAPÆLAN~LKE
IlINDE!VRUPA"IRLIãI!"
~YESIYERALDÆ"U~LKELER
!LMANYAëTALYA(OLLANDA
ëNGILTEREVE9UNANISTAN
OLARAKSÆRALANDÆNÆN
AYÆNDAKIMYAIHRACATÆ
INAYNÆDyNEMINEGyRE
MIKTARDAY~ZDEDARALARAK
MILYONBINTONDEãERDE
DEY~ZDEDARALARAK
MILYARMILYONDOLARA
GERILEDI"UDyNEMDEEN
lOK!LMANYA-ÆSÆR)RAK
ëTALYAëRAN(OLLANDA3UUDI
!RABISTANëNGILTERE!"$VE
9UNANISTANAKIMYEVI~R~N
SATÆLDÆ
96
"#%²ZFZBQÉMBO
JISBDBUNJMZPOEPMBS
PMEV
!YLARELEALÆNDÆãÆNDA
-AYÆSIHRACATÆMIKTARDA
Y~ZDEDARALARAK
MILYONBINTONA
DEãERDEY~ZDE
DARALARAKMILYAR
MILYONDOLARADENKGELDI"U
DyNEMDEENlOK!LMANYA
-ÆSÆR)RAK!"$ëRAN
(OLLANDAëTALYA3UUDI
!RABISTAN!ZERBAYCANí
.AHCIVANVEëNGILTEREYE
~R~NSATÆLDÆ!"~LKELERI
KIMYAIHRACATÆNDANALDÆKLARÆ
PAYÆARTÆRMAYADEVAMETTI
"U~LKELERDENMIKTARDAILGI
lEKEN~LKELERY~ZDE
ARTÆåILE(OLLANDAVEY~ZDE
ARTÆåILE!LMANYAOLDU
+IMYASEKTyR~IlINyNEMLI
~LKELERDEN!"$YEYAPÆLAN
IHRACAT-AYÆSAYÆNDA
MIKTARDAY~ZDE
DEãERDEISEY~ZDEARTTÆ
"UAYDA!"$YEYAPÆLAN
IHRACATMILYONBIN
DOLARÆBULDU
&OB[mCzMHF
IFEFGMFNFMJZJ[
3EKTyR~NMAYÆSAYÆIHRACAT
VERILERINIYORUMLAYANë+-ë"
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
-URAT!KY~ZGERILEYEN
EMTIAFIYATLARÆNÆNVEYAKÆN
~LKELERINSIYASISORUNUNUN
TICARETI!"~LKELERINE
KAYDÆRDÆãÆNAIåARETETTI
!KY~ZåUNLARÆSyYLEDI
4OPLAMKIMYAIHRACATÆNDAN
Y~ZDEPAYALAN!"
~LKELERINDEPUANA
YAKÆNARTÆåYAåANDÆãÆNÆ
GyR~YORUZ+OMåU~LKELERE
VE/RTADOãUYAYETERINCE
IHRACATYAPAMAYAN
åIRKETLERIMIZ~R~NLERINI!"
~LKELERINESATÆYOR!NCAK
åUNUDAGyZDENKAlÆRMAMAK
GEREKIYORKISADECE!"YE
IHRACATYAPMAKRISKLI
ëHRACATlÆåIRKETLERIMIZEN
AZ~lByLGEYIHEDEFLEMELI
VEIHRACATSEPETLERINI
lEåITLENDIRMELIl~NK~
GElMIåYÆLLARDABU
ByLGEDEYAåANANSÆKÆNTÆLAR
IHRACATÆMÆZDAANID~å~åLERE
SEBEPOLDU!KY~Z
(AZIRANAYÆNÆN
ARDÆNDANEMTIAFIYATLARÆNÆN
SABITLENMESITEMENNISINDE
BULUNDUVE"yYLECEHEM
KIMYAIHRACATÆHEMDE
4~RKIYEIHRACATÆARTACAK
+URLARDAKIANIDALGALANMALAR
DAIHRACATlÆYÆOLUMSUZ
ETKILEYENFAKTyRLERDEN
BIRIOLARAKDIKKATlEKIYOR
'ElMIåDyNEMLERDE
KURLARDAKIBEKLENMEDIK
D~å~åVEY~KSELIåLERKyT~
SONUlLARDOãURDU9ENI
H~K~METILEBIRLIKTEKURLARDA
DAOYNAKLÆãÆNSONAERECEãINI
UMUYORUZ/LUMSUZLUKLARA
RAãMENG~ZELGELIåMELERDE
OLUYOR9AKÆNBIRZAMANDA
%XIMBANKÆNYENIDEN
%KONOMI"AKANLÆãÆNA
BAãLANMASÆIHRACATlÆLARÆMÆZ
IlINB~Y~KAVANTAJ
YARATACAKIFADELERINI
KULLANDÆ
ð%%.ð#²ð/)&%&'ð
.ð-:"3%0-"3
dHOLNVHNW|UQGHQ
RUWDN\ROKDULWDV×
dHOLN6HNW|U6:27$QDOL]LYH6WUDWHMLdDOÖãWD\Ö·QGDEXOXãDQ
VHNW|UWHPVLOFLOHUL7UNoHOLNVHNW|UQQDQDOL]LQL\DSWÖYHJHOHFHN
VWUDWHMLOHULQLEHOLUOHGL
S
APANCA2ICHMOND
.UA7ELLNES
3PA/TEL¯DE
GERlEKLEåTIRILEN
VEaELIKëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI¯NINEVSAHIPLIãINI
YAPTÆãƬaELIK3EKTyR~
37/4!NALIZIVE3TRATEJI
aALÆåTAYÆ­NA$OãU!NADOLU
ëHRACATlÆLAR"IRLIãI"AåKANÆ
aELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
YyNETIMVEDENETIM
KURULU~YELERIë--ë"
'ENEL3EKRETERIVE'ENEL
3EKRETER9ARDÆMCÆSÆ
4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI
"AåKAN$ANÆåMANÆ4ae$
a%"ë$9ë3!$VE"%3ë!$
GIBISEKTyR~NyNEMLISIVIL
TOPLUMKURULUåLARÆNÆN
YyNETICILERIVESEKTyR~N
yNDEGELENTEMSILCILERI
KATÆLDÆaALÆåTAYDA~RETIM
VEIHRACATTAD~å~åE
NEDENOLANZAYÆFYyNLERI
G~lLENDIRMEKTEHDITLERI
ORTADANKALDÆRMAKVE
FÆRSATLARÆDEãERLENDIRMEK
~ZERESTRATEJILERORTAYA
KONULURKEN!Rí'E
INOVASYONKATMADEãERLI
~R~N~RETIMIIåBIRLIãIVE
KONSOLIDASYONGEREKLILIãI
yNPLANAlÆKTÆaALÆåTAYDA
BELIRLENENSTRATEJILER
DOãRULTUSUNDASEKTyR~N
GELIåIMINEYyNVERECEKBIR
YOLHARITASÆNÆNlIZILMESIIlIN
ILKADÆMDAATÆLMÆåOLDU
"SUÉMBSFLTJMFS
CFMJSMFOEJ
aALÆåTAYÆDEãERLENDIREN
aELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI
9yNETIM+URULU"AåKANÆ
.AMÆK%KINCIlELIK
SEKTyR~37/4!NALIZI
VE3TRATEJIaALÆåTAYƯNÆN
SEKTyR~NGELECEãINEÆåÆK
TUTANSONUlLARAULAåTÆãÆNÆ
SyYLEDI%KINCISyZLERINIåU
åEKILDETAMAMLADƬ4~RK
lELIKSEKTyR~N~NMEVCUT
DURUMUNUORTAYAKOYARAK
G~lL~VEZAYÆFYyNLERIILE
BIRLIKTESEKTyR~M~Z~N
yN~NDEKIFÆRSATVE
TEHDITLERITESPITETTIK
"yYLELIKLESEKTyR~M~Z~N
37/4ANALIZINIYAPTÆK
3EKTyR~M~Z~NGEREK
~RETIMGEREKSEIHRACATÆNÆN
SEKTEYEUãRAMASÆNASEBEP
OLANZAYÆFYyNLERININASÆL
D~ZELTEBILECEãIMIZIG~lL~
YyNLERIMIZILEBIRLIKTE
FÆRSATLARÆNASÆLDAHAIYI
DEãERLENDIREBILECEãIMIZI
BELIRLEDIK
NAMIK EKİNCİ
ÇİB Başkanı
YÇLÇNÇNILK
AYÇNDASEKTyR~N
IHRACATPERFORMANSÇNÇ
DEäERLENDIREN2ÇDVAN
-ERTyZlEVRESEL
FAKTyRLERHAMMADDE
FIYATLARÇNDAKID~æ~æE
RAäMENHEDEFLERINE
ULAæMAKIlINVAR
G~lLERIYLElALÇæTÇKLARÇNÇ
BELIRTTIYÇLÇNÇNILK
AYÇNDA$EMIRVE$EMIR
$ÇæÇ-ETALLER3EKTyR~
IHRACATÇNÇNMILYAR
DOLARAULAæTÇäÇNÇIFADE
EDEN-ERTyZ¬9ÇLSONU
HEDEFIMIZMILYAR
DOLAR(AMMADDE
FIYATLARÇNDAKI
D~æ~æERAäMEN
T~MGAYRETIMIZLE
lALÇæÇYORUZ­DEDI
ë$$-ë"lATÇSÇALTÇNDA
BIRLEæENSEKTyRLERIN
IHRACATBIRIMFIYATLARÇNÇN
Y~KSEKOLDUäUNUN
ALTÇNÇlIZEN-ERTyZ
¬4~RKIYE¯NINIHRACAT
BIRIMFIYATÇDOLAR
CIVARÇNDA"IRLIäIMIZE
BAäLÇSEKTyRLERDEISE
ORTALAMABIRIMFIYATÇ
DOLAR(EDEFIMIZ
BURAKAMÇDOLARA
lÇKARMAK­DEDI
DEMİR & ÇELİK
RIDVAN MERTÖZ
İDDMİB Başkanı
97
BİRLİK / SEKTÖRLER
.DUJRLKUDFDW×QGDKHGHI\×OGDNDWDUW×˂
7(7NDUJRKL]PHWOHULVHNW|UQQ\ÖOGDNDWDUWÖãKHGHILQHXODãPDVÖLoLQ´.DUJR
+L]PHWOHULåKUDFDW6WUDWHMLVLdDOÖãWD\ÖµJHUoHNOHãWLUGL
E
ELEKTRONİK
LEKTRIK%LEKTRONIKVE
(IZMETëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI4%4
(IZMET3EKTyRLERININ
YÆLÆMILYAR
DOLARIHRACATHEDEFI
DOãRULTUSUNDA5LUSAL
(IZMETëHRACATÆ3TRATEJI
"ELGESI­NIOLUåTURUYOR
5LUSLARARASÆTICARETIN
yNEMLISEKTyRLERINDENOLAN
KARGOHIZMETLERI
YÆLÆNDAKIMILYARDOLARLÆK
IHRACATÆNÆYÆLÆNAKADAR
MILYARDOLARAlÆKARMAYÆ
HEDEFLIYOR4%4KARGO
HIZMETLERISEKTyR~N~NBU
HEDEFEULAåMASÆIlINGEREKEN
UNSURLARÆBELIRLEMEKIlIN
-AYÆSTARIHINDE¬+ARGO
(IZMETLERIëHRACAT3TRATEJISI
aALÆåTAYÆ­GERlEKLEåTIRDI
%KONOMI"AKANLÆãÆ
TARAFÆNDANY~R~T~LEN
(IZMETëHRACATÆ3TRATEJISI
0ROJESIKAPSAMÆNDA4ë-
VE4%4lALÆåMALARÆNÆ
S~RD~R~YOR"UAMAlLA
5LUSAL(IZMETëHRACATÆ
3TRATEJI"ELGESIOLUåTURULMASÆ
98
IlINSEKTyRPAYDAåLARÆNÆN
KATÆLDÆãÆBIRDIZIlALÆåTAY
BAåLATAN4%4-ART
TARIHINDElALÆåTAYLARÆNILKI
OLAN¬+~LT~REL(IZMETLER
ëHRACAT3TRATEJISIaALÆåTAYÆ­NÆ
GERlEKLEåTIRDI-AYÆS
TARIHINDElALÆåTAYLARÆN
DyRD~NC~S~OLAN®9~K
%åYA4AåÆMACÆLÆãÆVE
,OJISTIK(IZMETLERIëHRACAT
3TRATEJISI¯YAPÆLDÆVET~M
SEKTyRTEMSILCILERININ
HAZÆRBULUNARAKSEKTyR~N
IHRACATKONUSUNDAKI
SÆKÆNTÆLARÆlyZ~MLERIVE
HEDEFLERITARTÆåÆLÆPORTAYA
KONULDU4~MlALÆåTAYLAR
TAMAMLANDÆãÆNDAISE
5LUSAL(IZMETëHRACATÆ
3TRATEJI"ELGESIHAZÆRLANACAK
5BéÉNBDÉMÉLUBFO
CZLQBZLBSBZPMVOEB
"UG~NTOPLAMISTIHDAMÆ
MILYONUBULANULUSLARARASÆ
KARAYOLUNAKLIYESEKTyR~
4~RKIYE¯NINSANAYIDEKI
BAåARÆLARÆYLAB~Y~MEYI
S~RD~R~YOR
5&5bð/²%&5&."4-"3%"#6-6/%6
%LEKTRIK%LEKTRONIKVE(IZMETëHRACATlÇLARÇ"IRLIäI
~YEFIRMALARÇNAYENIPAZARLARKAZANDÇRÇLMASÇ
AMACÇYLA%KONOMI"AKANLÇäǯNÇNDESTEäI
ILESEKTyRELTICARETHEYETLERID~ZENLEMEYI
S~RD~R~YOR%KONOMI"AKANLÇäǯNÇNAlÇKLADÇäÇ
HEDEF~LKELERLISTESINDEYERALANaIN(ALK
#UMHURIYETI¯NEYyNELIKOLARAKì.ISAN
TARIHLERIARASÇNDAaIN¯IN'UANGZHOU3HENZHEN
VE3HANGHAIæEHIRLERINDE%LEKTRIK%LEKTRONIK
3EKTyR~4ICARET(EYETIPROGRAMÇD~ZENLEYEN
4%4BEYAZEæYAYANSANAYIVEELEKTRIK~RETIM
VEDAäÇTÇMEKIPMANLARÇSEKTyRLERINDEFAALIYET
GySTERENFIRMADANTOPLAMYETKILIYLEaIN¯DE
IKILIGyR~æMEGERlEKLEæTIRDI
´<×OG×]O×3URMHOHU<DU×˂PDV×µ0DNLQH
7DQ×W×P*UXEX'HVWHʖLLOHJHUoHNOH˂WL
0DNLQH7DQÖWÖP*UXEX07*EX\ÖO·QFLVLG]HQOHQHQ<ÖOGÖ]OÖ
3URMHOHU<DUÖãPDVÖ
QGDDOWÖQVSRQVRUROGX
M
AKINE
SEKTyR~N~N
MARKALAåMASÆ
!Rí'EVE
ORTAKTANÆTÆMlALÆåMALARÆNÆN
ORGANIZEEDILMESIAMACÆYLA
¯DENBUYANAFAALIYETTE
OLAN-AKINE4ANÆTÆM
'RUBU-4'
BUYÆL
¯NCISID~ZENLENEN9ÆLDÆZLÆ
0ROJELER9ARÆåMASÆNDA
ALTÆNSPONSOROLDU9ÆLDÆZ
4EKNIKeNIVERSITESI94e
)%%%yãRENCIKUL~B~
TARAFÆNDAN94e4EKNOPARK
VE94e4EKNOLOJI4RANSFER
/FISIDESTEKLERIYLE
GERlEKLEåTIRILEN¬9ÆLDÆZLÆ
0ROJELER9ARÆåMASÆ­BUYÆL
-AKINE4ANÆTÆM'RUBU
!LTÆN3PONSORLUãUNDA
GERlEKLEåTI¬&IKRINI
'ELECEãE4AåÆ­SLOGANÆYLA
D~ZENLENENYARÆåMADA
KAZANANLAR94e$AVUTPAåA
+ONGRE-ERKEZI¯NDE
D~ZENLENENyD~LTyRENIYLE
AlÆKLANDÆ
3ANAYIMIZDEYAåANAN
TEKNOLOJIKDyN~å~M
4~RKIYE¯NINNITELIKLI
INSANKAYNAãÆNAVE
M~HENDISLIKBECERILERINE
OLANIHTIYACÆNÆDAHADA
ARTÆRÆYOR"UNEDENLE
SANAYIMIZINIYIYETIåMIå
ARAELEMANM~HENDISVE
TEKNIKRESSAMGIBINITELIKLI
PERSONELEOLANTALEBI
KARåÆLANABILDIãIORANDA
GELIåEBILECEãINEINANAN
4~RKIYE¯NIN-AKINECILERI
~LKEMIZINULUSLARARASÆ
PAZARLARDAKIREKABET
G~C~N~ILERITEKNOLOJI
~RETENVEGELIåTIREN
YENILIKlIBIRMODELILE
~STSEVIYEYElÆKARMAK
IlINlALÆåÆYOR"UNUN
IlIN~NIVERSITELERIMIZIN
REKABETlILIãININARTÆRÆLMASÆ
VE9ÆLDÆZLÆ0ROJELER
9ARÆåMASÆGIBIyãRENCILERIN
GIRIåIMCIRUHUNU
ATEåLEYECEKPROJELERE
DAHAFAZLAAãÆRLÆKVERILMESI
GEREKIYOR0ROJELER
9ARÆåMASÆDAyD~LLER
SAHIPLERINIBULDUFARKLÆ
~NIVERSITEDENPROJENIN
M~CADELEETTIãI0ROJE
9ARÆåMASÆNDAKATEGORIDE
DERECEYEGIRENLERyD~LLERINI
ALDÆ
4~RKIYE¯NIN-AKINECILERIì-AYÇSTARIHLERI
ARASÇNDA-EXICO#ITY-EKSIKA¯DAGERlEKLEæEN
&ABTECH-EKSIKA&UARǯNAKATÇLDÇ-ETALIæLEME
ALANÇNDAHERYÇLD~ZENLENENFUARDAKATÇLÇMCÇ4~RK
FIRMASÇYERALDÇ&UARDA-4'STANDÇNDA-330~YESI
DERNEKLERDEN%./3!$-ë"VE!+$%2TEMSILCILERI
DESEKTyRLERIVE~YELERIHAKKÇNDAZIYARETlILERE
BILGIVERDILER4~RKMAKINESIREKLAMLARÇFUARALANÇ
GIRIæINDEZIYARETlIVEKATÇLÇMCÇKAYÇTALANLARÇNDA
FUARKATALOäUNDAVE&ABRICATOR$ERGISI¯NIN-EKSIKA
SAYÇSÇNDABOYGySTERDI
MAKİNE
.",ð/&4&,5e3f.&,4ð,"²%"
99
BİRLİK / SEKTÖRLER
dLQOLOHU7UNNLUD]×
LoLQKDUHNHWHJHoWL
.LUD]LKUDFDWÖQÖDUWÖUPDNLoLQ\DSÖODQ
oDOÖãPDODUNDSVDPÖQGD\DãPH\YHYHVHE]H
LKUDFDWoÖODUÖdLQ·GHQJHOHQELUKH\HWLDæÖUODGÖ
.LUD]UHWLPLQGHGQ\DGDOLGHUNRQXPGD
RODQ7UNL\HEXEDãDUÖVÖQÖLKUDFDWLOHGH
SHUoLQOHPHNLVWL\RU
R
usya ile Türkiye
ARASÆNDAYAåANAN
SIYASIKRIZIN
EKONOMIK
ILIåKILEREDEYANSÆMASÆ
SEBEBIILEALTERNATIFIHRACAT
PAZARLARÆOLUåTURULMASÆNÆN
GEREKLILIãININDOãDUãU
BUG~NLERDE4~RKIYEILE
aINARASÆNDAIMZALANAN
¬4~RK+IRAZLARÆNÆN
aIN¯EëHRAl%DILMESINE
9yNELIK"ITKI3AãLÆãÆ
'EREKLILIKLERI0ROTOKOL~­
ILEaINGIBIB~Y~KBIR
PAZARAKIRAZIHRACATÆNÆN
yN~N~NAlÆLMASÆDIKKATLI
DEãERLENDIRILMESI
GEREKENBIRFÆRSATOLARAK
DEãERLENDIRILIYOR
5SLLJSB[ÉUBN
OPUBMEÉ
TARIM
¬4~RK+IRAZLARÆNÆNaIN¯E
ëHRAl%DILMESINE9yNELIK
"ITKI3AãLÆãÆ'EREKLILIKLERI
0ROTOKOL~­GEREãINCEKIRAZ
IHRACATSEZONUyNCESINDE
aIN4ARÆM"AKANLÆãÆ!13)1
UZMANYETKILILERINDEN
OLUåANBIRTEKNIKINCELEME
HEYETIKIRAZIHRACATlÆSÆ
FIRMALARÆN~RETIM
ALANLARÆNDAVEPAKETLEME
TESISLERINDEINCELEMELERDE
BULUNMAKIlINí-AYÆS
TARIHLERINDE4~RKIYE¯YE
ZIYARETGERlEKLEåTIRILDI
aIN(ALK#UMHURIYETI
100
+ALITE+ONTROLëDARESI
YETKILILERI,IANG7EIVE
+ONG,ING"INILE'ÆDA
4ARÆMVE(AYVANCÆLÆK
"AKANLÆãÆYETKILILERI9ALlÆN
/CAKVE3ERKAN3OYKAN
-AYÆSTARIHINDE+OCAELI¯DE
TOPLANDÆVEARDÆNDANKIRAZ
~RETIMALANLARÆNÆNVE
PAKETLEMETESISLERININSyZ
KONUSUPROTOKOLDhHILINDE
GEREKLIKONTROLLERINI
GERlEKLEåTIRMEKIlIN
4~RKIYE¯DEKIRAZ~RETIMI
YAPÆLAN+OCAELI"URSA
-ANISA$ENIZLI)SPARTA
+ONYA.IãDEGIBI
ByLGELERDEINCELEMELERDE
BULUNDULARaINHEYETI
~RETIMALANLARÆVE
PAKETLEMETESISLERI
INCELEMELERININYANÆ
SÆRAKIRAZÆNTOPLANMASÆ
NAKLIYESISOãUTULMASÆ
DEPOLANMASÆKALÆNTÆ
RAPORLARÆPAKETLENMESI
ByL~MLERINDE
INCELEMELERDEBULUNARAK
YETKILILERDENPAKETLEMEVE
SAKLAMAKONULARÆNDABILGI
ALDÆLAR4~RKKIRAZÆaINLI
HEYETTENTAMNOTALMÆå
aINLIYETKILILER4~RKIYE¯DE
YAPTÆKLARÆGyR~åMELERIN
OLDUKlAVERIMLIGElTIãINI
4~RKIYE¯NIND~NYANÆNEN
B~Y~KKIRAZ~RETICISIOLARAK
DIKKATlEKTIãINEVURGU
YAPTÆLAR
1SPUPLPMMFSFHzSF
SOZFUJéUJSJMNFTJ
zOFNMJ
9APTÆKLARÆINCELEME
SONUlLARÆNÆRAPOREDEREK
lALÆåMALARÆNÆBUYyNDE
YAPACAKLARÆNÆBELIRTEN
HEYETYETKILILERI
-AYÆSTARIHINDE-ERSIN¯E
GELEREK!KDENIZëHRACATlÆ
"IRLIKLERI¯NDE!KDENIZ
9Aå-EYVE3EBZE
ëHRACATlÆ"IRLIãI"AåKANÆ
!LI+AVAKILEDEBIR
TOPLANTÆGERlEKLEåTIRDILER
4OPLANTÆDAHEYET!LI
+AVAK¯TAN4~RKIYE¯DEN
aIN¯EKIRAZIHRACATÆNA
YyNELIKBILGIALDÆ!LI
+AVAKTOPLANTÆDAaIN(ALK
#UMHURIYETIVE4~RKIYE
ARASÆNDAKyKL~BIRGElMIå
OLDUãUNDANDOLAYÆSADECE
TICARETDEãILDOSTLUK
ILIåKILERININDEGELIåMESI
GEREKLILIãINIVURGULADÆ'ÆDA
G~VENLIãINEB~Y~KyNEM
VERDIKLERINIBELIRTEN!LI
+AVAKBUKONUDAB~Y~K
AåAMAKAYDETTIKLERINE
DIKKATlEKTI(EYETDAHA
SONRA'ÆDA4ARÆM"AKANLÆãÆ
-ERSIN:IRAI+ARANTINA
"yLGE-~D~RL~ã~¯NDE
!KDENIZ9Aå-EYVE3EBZE
ëHRACATlÆ"IRLIãI"AåKANÆ
!LI+AVAK'ÆDA4ARÆM
VE(AYVANCÆLÆK"AKANLÆãÆ
'ENEL-~D~R~-UHARREM
3ELlUK¯UNKATÆLÆMGySTERDIãI
DEãERLENDIRMETOPLANTÆSÆNA
KATÆLDÆ
0FHYKHULKUDFDW×5DPD]DQ
QHGHQL\OHIUHQHEDVW×
\ÖOÖQDGããOH
EDãODPDVÖQDUDæPHQ
\NVHOLãWUHQGLQH
JLUHQPFHYKHU
LKUDFDWÖPD\ÖVD\ÖQGD
VHUWELUIUHQ\DSWÖ
g]HOOLNOH%LUOHãLN
$UDS(PLUOLNOHULYH
åUDQ·GD\RæXQODãDQ
GXUJXQOXæX0å%
%DãNDQÖ$\KDQ
*QHU5DPD]DQ
D\ÖQDEDæODGÖ
DyNEMIGElIRDIK"IZIM
IHRACATÆMÆZÆETKILEYEN
PEKlOKDEãIåKENVAR
MALUM(ONG+ONG¯DAN
!"$¯YEKADARPEKlOK
~LKEYEIHRACATÆMÆZCIDDI
ORANLARDAARTTÆ!NCAK
ëRANVE"!%GIBIEN
Y~KSEKIHRACATYAPTÆãÆMÆZ
PAZARLARDA2AMAZAN
AYÆNEDENIYLESIPARIåLER
DURGUNLAåTÆ2AMAZAN
AYÆNDAëSLAM~LKELERINDE
M~CEVHERT~KETIMIlOK
D~å~YOR$~ã~NTOPLANTÆ
YAPÆLMÆYORVEBUDADOãAL
OLARAKBIZLERIETKILIYOR­
:FOJQB[BSMBS
CVMNBNÉ[éBSU
-~CEVHERëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãIOLARAKS~REKLI
YENIPAZARLAR~ZERINDE
lALÆåTÆKLARÆNÆBELIRTEN
'~NERSyZLERINEåyYLE
DEVAMETTI¬ëHRACATÆMÆZÆ
DAHAFAZLAPAZARAYAYMAK
VEHERPAZARDAKIIHRACAT
RAKAMLARÆNÆDADAHAYUKARÆ
lEKMEKZORUNDAYÆZ
ëåTEBUNEDENLEYENI
PAZARLARåARTDIYORUZ
0AZARlEåITLENMESIT~M
ELMASLARÆAYNÆSEPETE
KOYMAYACAãÆMÆZIlIN
RISKYyNETIMIAlÆSÆNDAN
åART-EVCUTDURUMU
ANALIZETTIãIMIZDEEãER
PAZARlEåITLENMESI
SAãLAMASAYDÆKBUD~å~å
lOKDAHAY~KSEKOLACAKTÆ
DIãERPAZARLARDAKIARTÆå
DAHASERTBIRD~å~å~
yNLEDI­
&OmPLJISBDBU
ZBQÉMBOQB[BSMBS
EBSBMEÉ
4~RKIYE¯NINM~CEVHER
IHRACATÆNDANY~ZDE
ORANÆNDAPAYALAN
/RTADOãU~LKELERININBU
NEDENLEIHRACATRAKAMLARÆ
~ZERINDEENETKILIPAZAR
OLDUãUNUNALTÆNÆlIZEN
'~NERBUNEDENLEëRAN
VE"!%GIBIPAZARLARDAKI
DARALMANÆNIHRACAT
TOPLAMÆNAETKISININ
Y~KSEKOLDUãUNUSyYLEDI
4~RKIYE¯NINTOPLAM
IHRACATÆNDANMILYON
AYHAN GÜNER
MİB Başkanı
DOLARILEY~ZDEPAY
ALANëRANPAZARÆNDAKI
DARALMA2AMAZANAYÆ
yNCESINDEY~ZDE
OLARAKGERlEKLEåTI
MILYONDOLARLÆKIHRACATILE
TOPLAMPAZARDANY~ZDE
PAYALAN"!%¯NE
YAPÆLANIHRACATISEY~ZDE
ORANÆNDANGERILEDI
%NlOKIHRACATYAPÆLAN
~LKELERDEN!"$ISE
MILYONDOLARILETOPLAM
M~CEVHERIHRACATÆNDAN
Y~ZDEPAYALÆRKEN
MAYÆSAYÆNDA!"$¯YE
YAPÆLANIHRACATY~ZDE
ORANÆNDAARTÆåKAYDETTI
SEKTÖRLER
M
ücevher
ëHRACATlÆLARÆ
"IRLIãI
TARAFÆNDAN
AlÆKLANAN-AYÆSAYÆ
VERILERINEGyRE-AYÆS
AYÆNDAMILYONBIN
DOLARIHRACATYAPAN
M~CEVHERSEKTyR~IHRACATÆ
Y~ZDEORANÆNDA
D~åEREKMILYON
BINDOLAROLARAK
GERlEKLEåTI-AYÆSAYÆNDAKI
M~CEVHERIHRACATÆBIR
yNCEKIAYAGyREISE
Y~ZDEORANÆNDA
AZALDÆëHRACATTAKISERT
D~å~å~DEãERLENDIREN
-ë""AåKANÆ!YHAN
'~NER'ELENEKSEL
PAZARLARDABAåTA!"$
OLMAK~ZEREISTIKRARÆNVE
ARTÆåÆNS~RD~ã~N~ANCAK
2AMAZANNEDENIYLEZATEN
SÆKÆNTÆLÆOLAN/RTADOãU
PAZARÆNÆNDURGUNLAåTÆãÆNÆ
BELIRTTI2AKAMLARANALIZ
EDILDIãINDECIDDIBIR
ARTÆåÆNGyZLEMLENDIãININ
ALTÆNÆlIZEN'~NERåUNLARÆ
SyYLEDI¬"AåARÆLÆBIRFUAR
101
BİRLİK / BÖLGELER
7jghVYVWZWZkZdXj`[jVgéVéaYé
@ZcikZ“a`Z^]gVXViécVnŽckZgZc]VbaZaZg^c^
h“gY“gZc7jghVI^XVgZikZHVcVn^DYVhé
7IHD!JajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^<Za^øi^gbZ
JG<:Egd_Zh^`VehVbécYV'%“a`ZYZc
&*%ÉnZnV`éc^øVYVbécé7jghVWZWZkZdXj`
`dc[Z`h^ndcjhZ`iŽgiZbh^aX^aZg^naZWjajøijgYj#
@ZciZ`dcdb^h^c^cgZ`VWZi\“X“c“VgiégbV`
VbVXénaVVaéøbVaVgécéh“gY“gZc7IHD!
WZWZdXj``dc[Z`h^ndcjhZ`iŽg“cYZ`^
“gZi^b^cn“oYZ-%ÉZnV`écécé“hiaZcZc
7jghVÉYV[^gbVaVgVgVhécYV`^^øW^ga^ö^
`“ai“g“c“\“aZcY^g^g`Zc!^]gVXViediVch^nZa^c^
n“`hZaibZnZYZkVbZY^ndg#HZ`iŽgZnŽcZa^`
'JG<:Egd_Zh^Éc^]VnViV\Z^gZc7IHD!
dXV`VnécYV\ZgZ`aZøi^gY^ö^kZ`ViéaébXéaVgéc
W“n“`W^gbZbcjc^nZiaZVngéaYéöé?jc^dh]dl
;jVgéÉcécVgYécYVc(&BVnéhÄ'=Vo^gVc
iVg^]aZg^VgVhécYV6ab^gVDiZaÉYZb^c^W^g
[jVgdg\Vc^oVhndcj\ZgZ`aZøi^gY^#7IHD!
GjhnVÉYVcùgVcÉV!>gV`ÉiVcJ`gVncVÉnV!
ùhgV^aÉYZcBéhégÉV'%“a`ZYZc&*%ÉnZ
nV`écnVWVcXé^øVYVbécé7jghVaéhZ`iŽg
iZbh^aX^aZg^naZWjajøijgYj#B^c^[jVgYVWZWZ
kZdXj``dc[Z`h^ndcjhZ`iŽg“cYZ[VVa^nZi
\ŽhiZgZc*%Én^Vø`éc7jghV[^gbVhé!nZc^
`daZ`h^ndcaVgécéVaéb]ZnZiaZg^cZiVcéibVkZ
eVoVgaVbV[éghViénV`VaVYé#
Jù7^cbVnéh^]gVXViéVgiié
MARMARA
Jù7YZcnVeéaVcVé`aVbVnV\ŽgZ!W^ga^`
VgVXéaéöénaVbVnéhVnécYVnVeéaVc^]gVXVi!
\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ((#*&a^`
VgiéøaV'b^anVg,)b^andcYdaVgdaVgV`
\ZgZ`aZøi^#'%&+céc^a`*Vnaé`YŽcZb^cYZ
ideaVb^]gVXVié.#-b^anVgYdaVgdaVcW^ga^ö^c!
\Zg^nZYŽc“`&'Vnaé`^]gVXVié^hZn“oYZ
(#*(VgiVgV`'(&b^anVgYdaVghZk^nZaZg^cZ
\ZaY^#Jù7ViéhéVaiécYV`^W^ga^`aZgYZcJajYVö
IZ`hi^aù]gVXViéaVgé7^ga^ö^c^cJIù7bVnéh
Vné^]gVXVié!\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ
n“oYZ*#,&Y“ø“ø\ŽhiZgZgZ`&%%b^andcYdaVg
daYj#JIù7^c&DXV`"(&BVnéhiVg^]aZg^cYZ`^
^]gVXVié^hZn“oYZ,#(&VoVaVgV`).-b^andc
YdaVgdajg`Zc!\Zg^nZYŽc“`&'Vnaé`^]gVXVié
YVn“oYZ&&!&)Y“øZgZ`&b^anVg&,%b^andc
YdaVgV\Zg^aZY^#
102
I“egVøÉVZkgZŽY“a“
I“egVø!6kgjeV7^ga^ö^67vZkgZyY“aaZg^
'%&+I“g`^nZEgd\gVbé`VehVbécYV!7ZaZY^nZ
@ZcihZa6ié`HjaVgécécHVcVn^YZEgdhZhHjnj
DaVgV`@jaaVcéabV`zoZgZ<Zg^@VoVcébé
Egd_Zh^^aZ[^cVaZ`VaYé#I“egVø@jgjbhVaùaZi^ø^b
B“Y“ga“ö“cYZcnVeéaVcVé`aVbVYV!H“gZ
`ViZ\dg^h^cYZ[^cVa^hidaVcI“egVøéc!ŽY“akZ
hZgi^[^`VaVgécéY“c\ZgZ`aZøZciŽgZcYZvZkgZ
kZ÷Z]^gX^a^`7V`VcéBZ]bZiyo]VhZ`^ÉYZc
VaYéöéWZa^gi^aY^#67vZkgZyY“a“c“cNŽcZi^b!
zg“c"]^obZikZH“gZ`ViZ\dg^aZg^cYZkZg^aY^ö^
^[VYZZY^aZcVé`aVbVYV!i“b`ViZ\dg^aZgYZ`^
W^g^cX^aZg^cZ`^bVnécYVnVeéaVXV`iŽgZcaZ67
“nZ“a`ZaZgkZVYVn“a`Z[^cVa^hiaZg^VgVhécYVc
WZa^gaZcZXZö^W^aY^g^aY^#6é`aVbVYV!I“egVøéc
hŽo`dcjhjegd_Zn^'%&)@VhébVnécYVcWj
nVcVjn\jaVYéöéWZa^gi^aZgZ`!øjcaVg`VnYZY^aY^/
I“egVø!YdöVa`VncV`aVgéc`dgjcbVhékZ
h“gY“g“aZW^a^ga^ö^chVöaVcbVhé^^cVié`hjaVgéc
\Zg^`VoVcéaVgV`ZaYZZY^abZh^cZŽcXZa^`kZg^ndg
kZ`ZcihZaVié`hjaVgécgV[^cZg^YZ`jaaVcéaVW^aZXZ`
c^iZa^`iZ\Zg^`VoVcéabVhé^^cVgVøiégbVh“gZX^kZ
[^o^W^a^iZVaéøbVaVgéhdcjXjcYVWjiZ`cdad_^c^c
\Za^øi^g^aZgZ`jn\jaVcbVhécéhVöaéndg#
:ù7!Ijg`^h]i^bZ9Zg\^h^kZ9=A^øW^ga^ö^cYZ
:ù7ÉYZ:\[email protected]“gZhZa;éghViaVgO^gkZh^Y“oZcaZc"
Y^#IdeaVciénV!:ù[email protected]^cViŽg7Vø`VcéHVWg^
zca“i“g`!9=A:megZhhI“g`^nZ8:DÉhjBVg"
`jhGZX`a^c\!Ijg`^h]i^bZ<ZcZaNVnécNŽcZi"
bZc^7VgéøHdnYVc!7addbWZg\=I:`dcdb^
@ddgY^cViŽg“<Ž`]Vc÷Zc!:g\ZcZ8dchjai^c\
NŽcZi^[email protected]ø`VcéBjgVi:g\ZcZkZ
9=A:megZhhI“g`^nZ<“bg“`B“øiZg^ùa^ø`^aZg^
B“Y“g“>øécHVgé`VnV`ViéaVgV``dcjøbVnVeié#
IdeaVciécécVéaéø`dcjøbVhécénVeVc:ù7
@ddgY^cViŽg7Vø`VcéHVWg^zca“i“g`!'%'(ÉiZ
*%%b^anVgYdaVg^]gVXVi]ZYZ[^cZjaVøbV`
^^cnZc^nŽciZbaZgWjabV`odgjcYVdaYj`aVgécé
WZa^giZgZ`!Æ7jnéa!nVøVcVch^nVh^`g^oaZgcZ"
YZc^naZodgW^gnéa#NZc^eVoVgaVgVjaVøbVbéoéc
ŽcZb^c^[email protected]éb'%&*ÉiZcWjnVcVYZkVbZYZc
GjhnV`g^o^hdcgVhébVVaZhZ[d`YV]V^n^
iZXg“WZZii^`#@g^o^cZi`^h^!W“n“nZgZ`YZkVb
ZY^ndg#I“bWjdajbhjoh“gZaZgZgVöbZc!
ndajbjoVnéabVYVcYZkVbZY^ndgjo#@“gZhZa
[éghViaVgé“a`Zb^oaZ]^cZYZöZgaZcY^gbZ`ZhcZ`"
a^ö^c^\ŽhiZgbZ`odgjcYVnéo#6cXV`cZidaVgV`
\ŽgY“ö“b“oW^gøZnkVg0gZZahZ`iŽg“b“o“c
nZc^W^gbdi^kVhndcV!bdgVaZkZYZhiZöZ
^]i^nVXékVg#9^aZ\Zi^gY^ö^b^ohdgjcaVgéc!h^nVh^
^gVYZiVgV[écYVcŽo“bZ`VkjøijgjabVhéøVgiÇ
Y^nZ`dcjøij#
;jijgZ;^h]:jgVh^V;jVgécécnéaYéoéHI<daYj
ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^[email protected]ø`Vcé
H^[email protected]éoéaiVc!hj“g“caZg^hZ`iŽg“c“c^]gVXViéc
néaYéohZ`iŽgaZg^VgVhécYVnZg^c^VaYéöécé`VnYZii^#
'%%%néaécYV*'b^andcYdaVgdaVchj“g“caZg^
^]gVXViécéWj\“c-%%b^andcYdaVghZk^nZh^cZ
é`VgYé`aVgécé[email protected]éoéaiVc!CdgkZÉ^chVYZ"
XZhdbdc^]gVXVié*#*b^anVgYdaVgY“oZn^cYZ#
JbVgébW^oYZb^anVgYdaVgaV^[VYZZY^aZcW^g
^]gVXVigV`VbécVhV]^edajgjoÇYZY^#
MELİH İŞLİEL
STG Yönetim Kurulu
Başkanı
;jijgZ;^h]:jgVh^V;jVgécYVHI<hiVcYécYV
9jWV^H]^h];^h]GZhidgVc÷Z[^ùWgV]^bycZc
iVgV[écYVcŽoZahdhaVgaV]VoégaVcVcaZkgZ`!
^ejgVkZ`VnVaZkgZö^[^aZidøZ`a^cYZ^`gVb
ZY^aY^#HI<hiVcYécéco^nVgZi^aZg^VgVhécYV7V"
aé`éaé`kZHjzg“caZg^<ZcZaB“Y“g“B#6aijö
6iVaVn!ùob^g7“n“`øZ]^g7ZaZY^nZ7Vø`Vcé6o^o
@dXVdöajkZ:\ZHjzg“caZg^kZ=VnkVchVa
BVbjaaZgù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`VcéH^cVc
@éoéaiVcYVkVgYé#Hj“g“caZg^hZ`iŽg“c“cWj\“c
-%“a`ZnZ^]gVXVinVeVg]VaZ\ZaY^ö^c^WZa^giZc
:\ZHjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg
9:Cù7ZkiZ`hi^a^JG<:iV`ébé9jWV^hZ[Zg^cYZ
:`dcdb^7V`VcaéöéYZhiZ`aZg^kZ9Zc^oa^
ù]gVXViéaVg7^ga^ö^`ddgY^cViŽga“ö“cYZn“g“i“a"
bZ`iZdaVcJajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^c
<Za^øi^g^abZh^JG<:Egd_Zh^`VehVbécYV
7^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^c^c9jWV^`Zci^cYZ
'(Ä'+BVnéh'%&+iVg^]aZg^cYZ'+ÉcXéhé
\ZgZ`aZøi^g^aZc>C9:MJajhaVgVgVhéIVhVgéb
;jVgécV!9:Cù7:kiZ`hi^a^NjgiYéøéEVoVgaVbV
HiVcindöjc^a\^\ŽgY“
Hjzg“caZg^IVcéiéb<gjWjcjcnjgi^^kZ
njgiYéøécYViVcéiébVaéøbVaVgécé`Zh^ci^h^o
h“gY“gY“ö“c“^[VYZZYZcHI<NŽcZi^[email protected]
7Vø`VcéBZa^]ùøa^Za!Wjnéa-É^cX^h^Y“oZcaZcZc
;jijgZ;^h]:jgVh^V;jVgécYVZcd`^a\^
\ŽgZchiVcidaYj`aVgécéVcaViié#6kgjeV7^ga^ö^
@db^hndcjiVgV[écYVc^ejgVkZaZkgZ`iZ
'%&*6öjhidhVnécYVVéaVciZaV[^ZY^X^kZg\^
hdgjøijgbVhécéchdgjchjo`VeViéabVhécYVc
YdaVnébjiajdaYj`aVgécéVcaViVcùøa^Za!<ZgZ`
<éYVIVgébkZ=VnkVcXéaé`7V`VcaéöéiVgV[éc"
YVckZg^aZc“gZi^bYZhiZö^c^c'%&+néaécYV
kZg^abZbZh^!\ZgZ`hZ:`dcdb^7V`Vcaéöé
kZ:\ZHjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg
ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^b^o^c\^g^ø^baZg^!7g“`hZa
;jVgéZhcVhécYV`db^hndc“nZaZg^naZideaVcié
nVeéabVhéWjhdcjXjcVaécbVhécYVZi`^a^daYj
øZ`a^cYZ`dcjøij#
IV`ébédaVgV``ViéaYé#@VehVbéVéhécYVc
Y“cnVcécZcegZhi^_a^[jVgaVgéVgVhécYVnZgVaVc
9jWV^>C9:M;jVgécVWjnéaW^c^c“oZg^cYZ
`ViéaébXéW^gW^g^cYZc[Vg`aéiVhVgébkZ`dchZeiaZ
nZg^c^Vaéndg#JG<:Egd_Zh^`VehVbécYV
7^ga^`“nZh^.[^gbV^aZ`ViéaébhVöaVcVc[jVgYV!
6aiécWVøV`IZ`hi^a!:b^gIZ`hi^[email protected]`hi^a!
6hZcVIZ`hi^a!BV`gdiZ`hIZ`hi^a!:\ZbIZ`hi^a!
yoZgIZ`hi^a!<Za^cIZ`hi^akZH“bVøIZ`hi^a
9jWV^eVoVgécYV`^VaéXéaVgaVWjajøjndg#I“g`
ZkiZ`hi^a^“g“caZg^c^c`Va^iZh^kZŽo\“ca“ö“c“
\ŽhiZgbZ`VYécV`ViéaébécŽcZba^daYjöj[jVgéc
Véaéø\“c“cYZ!9:Cù7NŽcZi^[email protected]ø`Vc
NVgYébXéhéùWgV]^bJojcdöaj![jVgdg\Vc^oV"
iŽg“c“cYVkZi^naZI“g`]VkajhjWVøiVdabV`
“oZgZZkiZ`hi^a^“g“caZg^c^ckZWj“g“caZg^c]Zb
7^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^]ZbYZY“cnVeVoVgécYV
\^g^ø^baZgkZWZ`aZci^aZg]V``écYVW^ghŽnaZø^
\ZgZ`aZøi^gY^#
EGE
:ù7ÉYZc:\[email protected]“gZhZa
;éghViaVgO^gkZh^
103
BİRLİK / BÖLGELER
[email protected]ù77Vø`VcaVgé!7V`VcOZnWZ`X^Én^o^nVgZiZii^
6`YZc^où]gVXVié7^ga^`aZg^[email protected]ù[email protected]^cViŽg
7Vø`VcéOZ`^@ékVc!+*#=“`“bZiiZnZc^YZc:`d"
cdb^7V`VcédaVcC^]ViOZnWZ`X^Én^[email protected]ù7W“cnZ"
h^cYZ`^W^ga^`WVø`VcaVgé^aZW^ga^`iZo^nVgZiZYZgZ`!
hdgjcaVgécŽo“b“cYZYZhiZ`^hiZY^#7V`Vc
OZnWZ`X^Éc^cbV`VbécYV\ZgZ`aZøZco^nVgZiZ!
@ddgY^cViŽg7Vø`[email protected]ékVcÉécnVcéhégV6`YZc^o
Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZgù]gVXViéaVgé
7^ga^ö^7Vø`Vcé6a^8VcNVbVcnéabVo!6`YZc^o
NVøBZnkZHZWoZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé
6a^@VkV`!6`YZc^o=Voég<^n^[email protected][Z`h^ndc
ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé=Vng^JöjgkZ6`YZc^o
@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^
7Vø`VcéJöjg6iZø^[email protected]ù7<ZcZaHZ`gZiZg^ùhbV^a
vZi^c`ViéaYé#
O^nVgZiiZ!^]gVXVihZ`iŽg“c“chdgjcaVgécékZ
iVaZeaZg^c^7V`VcOZnWZ`X^ÉnZV`[email protected]ù77Vø"
`VcaVgé!Žo“bcd`iVhécYVnVgYébWZ`aZY^`aZg^c^
^[VYZZii^aZg#[email protected]ù[email protected]^cViŽg7Vø`Vcé@ékVc!
OZnWZ`X^Éc^cnZc^YZcZ`dcdb^WV`Vcaéöé\ŽgZk^cZ
ViVcbVhécéc\ZgZ`hZ`iŽg“chdgjcaVgécVnV`écYVc
iVcé`dabVhé\ZgZ`hZ`ZcY^h^cZjaVøéabVYV
odgaj`nVøVbVnVXV`aVgé`^ø^dabVhéYdaVnéhénaV
^]gVXViéaVgéd`bZbcjcZii^ö^c^WZa^giZgZ`!
Æ@ZcY^h^c^cnVeVXVöé]^obZiaZgYZYZhiZö^b^o
hdchjoYjgÇYZY^#:`dcdb^7V`VcéOZnWZ`X^[email protected]ù7
7Vø`VcaVgécVnZc^YŽcZbVaéøbVaVgénaV^a\^a^W^a\^
kZgZgZ`!Æ7jŽcZba^\ŽgZk^chdgjbajajöjkZW^a^cX^
^^cYZ!h^oaZg^cYZYZhiZö^naZeZ`d`WVøVgénV
^boVViVXVöéoÇøZ`a^cYZ`dcjøij#[email protected]ù7É^c“a`Z
^]gVXViécYVd`ŽcZba^W^gnZgZhV]^edaYjöjcj
kZnVeéaVcVaéø[email protected]ù7^]gVXViécécd`YV]V
^n^cd`iVaVgV\ZaZXZö^cZ^cVcYéöécé`VnYZYZcOZn"
WZ`X^!Æ@Veébéo^]gVXViéaVgébéoVhdcjcV`VYVg
Vé`iég#HdgjcaVgécéoéckZiVaZeaZg^c^o^c]ZgoVbVc
iV`^e^h^daVXVöéoÇ^[VYZaZg^c^`jaaVcYé#
AKDENİZ
BZgbZgkZYdöVaiVø[jVgéVéaYé
104
BVYZcX^aZgZnZc^
JG<:egd_Zh^
76ù7!:`dcdb^7V`VcaéöéYZhiZö^naZYdöVa
iVø^]gVXViéaVgé^^c'cX^JajhaVgVgVhé
GZ`VWZi^a^ö^c<Za^øi^gbZh^Egd_Zh^c^JG<:
WVøaViié#znéah“gZXZ`daVckZ6ciVanV!
7jgYjgkZ>heVgiV^aaZg^cYZ[VVa^nZi\ŽhiZgZc
'*[^gbVcéc`ViéaébénaVWVøaVnVcegd_Z!
76ù7iVgV[écYVcYdöVaiVøhZ`iŽg“cZnŽcZa^`
daVgV`jn\jaVcVc^`^cX^JG<:egd_Zh^dabV
ŽoZaa^ö^c^YZiVøéndg#ù]i^nVVcVa^o^VaéøbVhé
iVbVbaVcVcegd_ZZgZkZh^cYZ`ViéaébXéaVgV
^`^cX^ZiVeiVZö^i^baZgkZg^aZXZ`#6gYécYVc
`éøVnaVgécYVc^i^WVgZcnjgiYéøéeVoVgaVbV
VaéøbVaVgécV\Z^aZXZ`#Egd_Z`ViéaébXéaVgé
@[email protected]!679!HjjY^6gVW^hiVckZ
6kjhigVanVÉcécYVVgVaVgécYVWjajcYjöj
&%“a`ZYZYdöVaiVø^]gVXViécéVgiégbV`
^^cVaéøVXV`#Egd_Z^aZW^ga^`iZYdöVaiVø
hZ`iŽg“c“cXVcaVcbVhékZnZc^eVoVgaVgV
VéabVhé]ZYZ[aZc^ndg#
7jnéa'+"'.BVnéhiVg^]aZg^cYZ^`^cX^h^
Y“oZcaZcZcIjg`ZnHidcZ6ciVanV;jVgé!
6ciVanV:med8ZciZgÉYZWVøaVYé#;jVgéc
VéaéøécV9éøI^XVgZikZ<“bg“`aZgYZc
Hdgjbaj9ZkaZi:h`^7V`Vcé@“gøVYI“obZc!
76ù77Vø`VcéBjhiV[VHViéXé!ùBù77Vø`Vcé
6a^@V]nVdöaj!76ù7<ZcZaHZ`gZiZg^;^hjc
:kgZchZkY^EZ`iVø!hZ`iŽgiZbh^aX^aZg^kZ
YVkZia^aZg`ViéaYé#6éaéøécVgYécYVc[jVgVaVcécé
\ZoZcegdid`da!ÒgbVaVgéo^nVgZiZY^e!“g“caZg^
]V``écYVW^a\^VaYé#76ù77Vø`VcéHViéXé![jVg
VéaéøécYVnVeiéöé`dcjøbVYV!Æù]gVXViébéoéc
\Za^øi^g^aZW^abZh^^^c“a`Zb^oYZbVg`VaVøbVné
\Za^øi^gbZa^!“g“caZg^b^o^\Zc^øZkgZaZgZ
iVcéiVgV`nZc^eVoVgaVgV\^g^øhVöaVbVaékZ
]}a^]VoégYVkVgdaYjöjbjo“a`ZaZgYZeVoVg
eVnébéoéVgiégbVaénéoÇYZY^#
JajhaVgVgVhé6ciVanVv^Z`;Zhi^kVa^Y“oZcaZcY^
6ciVanVÉYV^Z`“gZi^X^aZg^kZ^]gVXViéaVgécéc
]VhViWVngVbédaVgV``jiaVcVcv^Z`;Zhi^kVa^
&'cX^`Zo'%"'&BVnéhiVg^]aZg^cYZY“oZcaZcY^#
H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^!
H“h7^i`^aZg^IVcéiéb<gjWj!6ciVanVI^XVgZi
7dghVhé6I7kZ6ciVanVI^XVgZikZHVcVn^
DYVhé6IHDŽcX“a“ö“cYZ\ZgZ`aZøZc
&'cX^6ciVanVv^Z`;Zhi^kVa^!W“n“`Xdø`j^aZ
`jiaVcYé#ù`^\“ch“gZc;Zhi^kVaZ!:MED'%&+
6ciVanV6_Vché!6ciVanV7“n“`øZ]^g7ZaZY^nZh^!
^aZWZaZY^nZaZg^!H“h7^i`^aZg^IVcéiéb<gjWj!
6`YZc^ozc^kZgh^iZh^!>ciZgÓdgVv^Z`aZg^9ZgcZö^!
H“h7^i`^aZg^ù]gVXViéaVgé9ZgcZö^!6`YZc^oH“h
7^i`^aZg^zgZi^X^aZg^9ZgcZö^!EZnoV_B^bVgaVgé
DYVhé!6ciVanVv^Z`^aZgDYVhé!6ciVanV<VoZ"
iZX^aZg8Zb^nZi^YZYZhiZ`kZgY^#6ciVanVv^Z`
;Zhi^kVa^cYZWjnéa'b^andcYVa^Z``jaaVcéaYé#
v^Z`“gZi^X^h^kZ^]gVXViéhé[^gbVaVgW^gW^g^cYZc
gZc`a^^Z`a^iVhVgébaVgaVVgVh“haZbZaZg^nVeié#
<ZaZcZ`hZa]VaZ\ZaZc;Zhi^[email protected]_^!8ZcYZg
DiZaŽc“cYZcigVbkVn]ViiéWdnjcXV8jb]jg^nZi
BZnYVcéÉcV`VYVgh“gY“#
H^cVc/I]Z;^ghi
HiVgX]^iZXiHZg\^h^
AdcYgVÉYVVéaYé
NVaéiéb!edbeV!kVcVkZWVöaVciéeVgVaVgé!
hjVgéibVkZ\“cZøh^hiZbaZg^YZYV]^adabV`
“oZgZéhéibV!hdöjibV!]VkVaVcYégbVkZ
`a^bViZ`cdad_^h^cYZ6kgVhnVÉcécŽcYZ\ZaZc
[jVgé>[email protected]"HD9:M'%&+!)",BVnéhiVg^]aZg^
VgVhécYVY“oZcaZcZc[jVgYVWjajøij#*%ÉnZ
nV`éc[Vg`aé“a`ZYZc`ViéaébXécécdaYjöj[jVgé
Zcd`DgiVYdöj!6kgjeV!:h`^HdknZiaZg
7^ga^ö^“a`ZaZg^[email protected][g^`V“a`ZaZg^
iVgV[écYVco^nVgZiZY^aY^#ùHù7É^cYZhiZö^^aZ
'*[Vg`aé“a`ZYZcVaéXécécYV`ViéaébhVöaVYéöé
W^gVaéb]ZnZi^egd\gVbé\ZgZ`aZøi^g^aY^#>H=
;gVc`[jgi'%&,I“g`^nZEVgicZgza`Z`dchZei^
iZbVhé^aZ[jVgV`ViéaébhVöaVnVcùHù7[jVgV
`ViéaébhVöaVnVc“nZ[^gbVaVgéo^nVgZiZYZgZ`
ŽoZaa^`aZ^]gVXViVnŽcZa^`YZkaZinVgYébaVgé
kZYV]^aYZ^øaZbZgZ_^b^`dcjaVgécYVW^a\^aZg
kZgY^#
ORTA ANADOLU
=K68"GZcY“hig^h^>[email protected]"HD9:M'%&+ÉYVW^gVgVnV\ZaY^
IJGFJ6A>INegd_Zh^`VehVbécYVAdcYgV
Egd_Zh^c^c^`^cX^néaécéiVbVbaVbV`iVdaVc
HZgVb^`IVcéiéb<gjWj!ùc\^aiZgZÉYZ`^
b^bVgaVgé]ZYZ[VaVcŽcZba^Zi`^ca^`
kZhedchdgaj`aVgV^boVVibVnVYZkVb
ZibZ`iZkZVncéoVbVcYVW^g`“ai“gZa^h^
gda“c“YZ“hiaZc^ndg#7jZi`^ca^`aZgY^o^h^
YV]^a^cYZ!ùc\^aiZgZÉc^cŽcZba^b^bVg^nVnécé
6gX]^iZXiÉh?djgcVa^øW^ga^ö^^aZùc\^aiZgZÉc^c
ŽcYZ\ZaZcb^bVgkZb^bVg^[^gbVaVgécéW^g
VgVnV\Zi^gZgZ`H^cVc/I]Z;^ghiHiVgX]^iZXi
`^iVWénVnécaVcYé#7^gnéaaé`W^gVaéøbV
hdcjXjcYVdgiVnVé`Vc`^iVWéc^Zg^ö^cYZ0
ùhiVcWjakZ:Y^gcZÉYZB^bVgH^cVcZhZgaZg^c^
o^nVgZiZib^ødaVcùc\^a^ob^bVgaVgécbV`VaZ"
aZg^kZWjZhZgaZgYZcZh^caZcZgZ`dgiVnV
é`VgYé`aVgénZc^egd_ZaZg^c^cnVcéhégV!
B^bVgH^cVcÉécW^nd\gV[^h^YZnZgVaéndg#&-
BVnéh'%&+iVg^]^cYZ^hZAdcYgV7j^aY^c\
8ZcigZYV!YŽgi]V[iVh“gZ^aZYZkVb
ZYZXZ`daVc!H^cVc/I]Z;^ghiHiVgX]^iZXi
hZg\^c^cVéaéøénVeéaYé#@^iVWéc^Zg^ö^cYZc
Zh^caZcZgZ`dajøijgjaVchZg\^!HjaiVcaVgéc
B^bVgéB^bVgH^cVcéciVcéiébécV`Vi`éYV
WjajcbV`kZZhZgaZg^c^cŽcZb^c^c[Vg`écV
ùc\^aiZgZÉYZkZŽiZh^cYZYZkVgéabVhécV
`Vi`éYVWjajcbVnéVbVaVcéndg#
105
BİRLİK / BÖLGELER
[email protected]ù7!ùgVcÉVgZhb^]ZnZi\ZgZ`aZøi^gY^
:`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cVhndcj
kZ9dö[email protected]^où]gVXViéaVg7^ga^ö^
dg\Vc^oVhndcjcYVIgVWodc!G^oZkZ6gik^c
^aaZg^cYZ[VVa^nZi\ŽhiZgZc^øVYVbaVgénaV
W^ga^`iZ'&"'+BVnéhiVg^]aZg^VgVhécYV
ùgVcÉécBZø]ZYøZ]g^cZnVeéaVcI^XVgZi
=ZnZi^Egd\gVbé`VehVbécYVŽcZba^
\Žg“øbZaZgnVeéaYé#(%`^ø^a^`^øVYVbaVgé
kZgZhb^]ZnZiiZbh^aX^aZg^cYZcdajøVc
]ZnZiBZø]ZYøZ]g^cYZùgVcaé^øVYVbaVgé
VgVhécYV`^nVeiéöé^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^nVcécYV!
nVeéaVco^nVgZiegd\gVbaVgé^aZYZ`jgjbaVg
VgVhécYVŽcZba^^øW^ga^ö^^b`}caVgécVnŽcZa^`
\Žg“øbZaZg\ZgZ`aZøi^gY^aZg#9dö[email protected]^o
ù]gVXViéaVg7^ga^ö^[email protected]ù7NŽcZi^[email protected]
7Vø`Vcé6]bZi=VbY^<“gYdöVc!ùgVcéc
BZø]ZYøZ]g^cZY“oZcaZY^`aZg^i^XVgZi]ZnZi^
egd\gVbécV^a^ø`^c!ùøVYVbaVgébéo^cøVVi
bVaoZbZaZg^!nVeéhZ`iŽg““g“caZg^!i“`Zi^b
bVYYZaZg^!\éYV“g“caZg^!ad_^hi^`kZijg^ob
`dcjaVgécYVnVeié`aVgé^ø\Žg“øbZaZg^cYZ
ŽcZba^^øW^ga^`aZg^cZ^boVViié#yoZaa^`aZ
WŽa\ZYZnVeéabV`iVdaVc`ZcihZaYŽc“ø“b
VaéøbVaVgécYVcYdaVné^cøVVihZ`iŽg“^^c
ŽcZba^ediVch^nZadaYjöjiZhe^iZY^aY^
YZöZgaZcY^gbZh^cYZWjajcYj#<“gYdöVc!
;écYé`^]gVXViéVgiié!\Za^gVoVaYé
9dö[email protected]^o^c^]gVXViécYVY“ø“ø
KARADENİZ
9“cnV[écYé`“gZi^bkZ^]gVXViécécW“n“``éhbécé
Za^cYZWjajcYjgVcI“g`^nZ!'%&*"'%&+[écYé`
^]gVhZodcjcjc.VnécYV^]gVXVib^`iVgécéVgi"
iégég`Zc!W^gŽcXZ`^néaV\ŽgZYV]VVoYŽk^o\Za^g^
ZaYZZii^#@VgVYZc^o;écYé`BVbjaaZg^kZù]gVXVi"
éaVgé7^ga^ö^ÉcYZcVé`aVcVcgV`VbaVgV\ŽgZ!&
:na“aiVg^]^cYZWVøaVnVc'%&*"'%&+[écYé`^]gV
hZodcjcjc^a`.Vnaé`YŽcZb^cYZhiVcYVgicVij"
gZa^[écYéöéc`ZciVa^c^c&%%`^ad\gVbédgiVaVbV
-(*YdaVgYVc^øaZb\ŽgY“#6é`aVbVYV!&:na“a
'%&*"(&BVnéh'%&+iVg^]aZg^VgVhécYVI“g`^nZ!
'%&&W^c*(.idc[écYé`^]gVZYZgZ``VgøéaéöécYV
&b^anVg-.&b^andc,)&W^cYdaVg\Za^ghVöaVYé#
ù]gVXViéc&*)W^c)*&idcj67“a`ZaZg^cZnVeéaég"
`Zc!67YéøécYV`^6kgjeV“a`ZaZg^cZ&'W^c)*+!
YZc^oVøégé“a`ZaZgZ'(W^c,)*!Y^öZg“a`ZaZgZ^hZ
&*W^c+&)idc[écYé`^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^aY^#
106
:`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cVhndcjkZ
[email protected]ù7dg\Vc^oVhndcjcYVIgVWodc!G^oZkZ
6gik^cYZ[VVa^nZi\ŽhiZgZc^øVYVbaVgénaV
&+"'&BVnéhiVùgVcécBZø]ZYøZ]g^cZ
\ZgZ`aZøi^g^aZci^XVgZi]ZnZi^egd\gVbé
`VehVbécYV!ŽcZba^\Žg“øbZaZgnVeéaYéöécé
WZa^gii^#<“gYdöVc!ùgVcéc=dgVhVcZnVaZi^
bZg`Zo^daVcBZø]ZYøZ]g^!iVg^]^ùeZ`ndaj
\Z^ø\“oZg\V]écYVdabVhécZYZc^naZ]VaZcWj
ŽoZaa^ö^c^h“gY“gbZ`iZ!6[\Vc^hiVc!EV`^hiVc!
I“g`bZc^hiVckZ6hnVWŽa\Zh^nVcé[email protected]Žg[Zo
WŽa\Zh^cZYZjaVøébYVhigViZ_^``dcjbjcYVc
YdaVnéad_^hi^`iZW^gbZg`Zo^øaZk^\Žg“ndgYZY^#
[email protected]ù7NŽcZi^[email protected]ø`Vcé6]bZi=VbY^
<“gYdöVc!hdgjbajaj`VaVcaVgécYV`^WŽa\ZaZgYZc
néaéc*VnécYVnVeéaVc^]gVXViéc\ZZcnéaécVncé
YŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ.#,VoVaYéöécéWZa^gii^#<“g"
YdöVc!IgVWodc!G^oZ!6gik^ckZ<“b“ø]VcZYZc
dXV`"bVnéhYŽcZb^cYZ+%'b^andc*..W^c',*
YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^W^aY^gY^#7Ža\Z"
YZc\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cYZ++,b^andc')%
W^c-+)YdaVgaé`^]gVXVinVeéaYéöécé^[VYZZYZc
<“gYdöVc!WjnéaécWZøVnécYVnVeéaVc^]gVXViéc!
\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ.#,\Zg^aZ"
Y^ö^c^WZa^gii^#<“gYdöVc!hŽo`dcjhjYŽcZbYZ`^
^]gVXViiV“g“chégVaVbVhécYV\ZZcnéaV\ŽgZ
n“oYZ*VgiéøaV)&&b^andc+*W^c-&(YdaVgaV
[écYé`kZbVbjaaZg^c^cW^g^cX^!n“oYZ)(Y“ø“øaZ
,'b^andc+(+W^c-%(YdaVgaVnVøbZnkZhZWoZ
“g“caZg^c^c^`^cX^daYjöjcjhŽnaZY^#
<6ù7ÉiZc&-%“a`ZnZ
(#(b^anVgYdaVgaé`
^]gVXVi
:`dcdb^7V`Vcaéöé@ddgY^cViŽga“ö“cYZ
9döj6cVYdajù]gVXViéaVg7^ga^ö^
96ù7!ID77kZI^XVgZikZHVcVn^
DYVaVgé^øW^ga^ö^cYZ'%&+néaé9éøI^XVgZi
HZb^cZgaZg^Y“oZcaZcY^#:`dcdb^7V`Vcaéöé
iVgV[écYVcjn\jaVcbV`iVdaVcù]gVXViV
NŽcZa^`9ZhiZ`Egd\gVbaVgécéciVcéiéabVhé
VbVXénaV!'("'+BVnéhiVg^]aZg^VgVhécYV
>öYégYVWVøaVnVcYéøi^XVgZiW^a\^aZcY^gbZ
hZb^cZgaZg^6gYV]VckZ:gojgjbjc
VgYécYVc:go^cXVcYV\ZgZ`aZøi^#:go^cXVc
egd\gVbé^aZhdcVZgZchZb^cZgaZgZ
`Vbj`jgjbaVgécYV^a\^a^aZg!H^k^aIdeajb
@jgjajøaVgécYVc!^]gVXVié[^gbVaVgYVckZ
“c^kZgh^iZaZg^c^a\^a^WŽa“baZg^cYZŽögZc^b
\ŽgZcŽögZcX^aZg^cYéøi^XVgZiaZ^a\^a^W^a\^
kZWZXZg^aZg^c^\Za^øi^gbZ`VbVXénaV
Y“oZcaZcZchZb^cZgZnV`aVøé`'+%`ViéaébXé
^a\^\ŽhiZgY^#I^XVgZikZHVcVn^DYVaVgécéc
@dc[ZgVchHVadcaVgécYVY“oZcaZcZckZ
^`^WŽa“bYZcdajøVchZb^cZgaZgYZWŽa\Z
^]gVXVihZk^nZh^c^cn“`hZabZh^!WŽa\Z
“a`ZaZg^naZnVeéaVci^XVgZi^ckZ^]gVXViéc
VgibVhécVnŽcZa^`nVeéabVhé\ZgZ`ZcaZg
kZ^]gVXVinVeVc[^gbVaVgVŽcZg^aZg
=jWjWViéaVgéceVoVg
VgVnéøéh“g“ndg
<“cZnYdöjaj]jWjWViWV`a^nVi^]gVXViéaVgé
'%&+néaécéc^a`WZøVnécYV&)%“a`ZnZ
ideaVb-.(b^andc(+%W^cYdaVgaé`^]gVXVi
nVeiéöécéVé`aVnVc7^ga^`7Vø`VcéBV]hjb
6aijc`VnVnZc^eVoVgVgVnéøaVgécéch“gY“ö“c“
^[VYZZYZgZ`ŽcXZa^`aZg^c^c\éYV[jVgaVgékZ
iVcéiébdaYjöjcjhŽoaZg^cZZ`aZY^#<“cZnYdöj
nVeéaYé#:`dcdb^7V`Vcaéöéù]gVXVi<ZcZa
B“Y“ga“ö“ù]gVXVié<Za^øi^gbZJobVcézb^i
6iZøVöVdöaj!^]gVXViiVhVöaVcVcYZkaZi
nVgYébaVgénaV^a\^a^!W^ghjcjbnVeié#I“g`
zg“caZg^c^cbVg`VaVøbVhé!I“g`BVaé
ùbV_écécNZgaZøi^g^abZh^kZIJGFJ6A>INc^c
9ZhiZ`aZcbZh^^aZNjgiYéøé7^g^b!
BVg`VkZIVhVgéb9ZhiZ`aZg^^aZ^a\^a^
`ViéaébXéaVgVW^a\^kZgZc6iZøVöVdöajVngéXV!
JajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^c<Za^øi^g^abZh^c^c
9ZhiZ`aZcbZh^!EVoVg6gVøiégbVhé
kZEVoVgV<^g^ø9ZhiZö^!EVoVgV<^g^ø
7Za\ZaZg^c^c9ZhiZ`aZcbZh^kZNjgiYéøécYV
<ZgZ`aZøi^g^aZc;[email protected]éaébaVgécéc
9ZhiZ`aZcbZh^`dcjWVøaé`aVgénaVYV^`^Vngé
hjcjbnVeié#HZb^cZgaZgYZYV]VhdcgVI“g`
:m^bWVc`IZbh^aX^h^:XZ6nhjc8ŽbZgi!
I“g`:m^bWVc`ù][email protected]^kZ<VgVci^
Egd\gVbaVgé!:`dcdb^7V`Vcaéöéù]gVXVi
<ZcZaB“Y“ga“ö“ù]gVXVié<Za^øi^gbZJobVcé
6gYVDXV`!<“gX^hiVcEVoVgécVù]gVXVi
ùb`}caVgé!:`dcdb^7V`Vcaéöéù]gVXVi<ZcZa
B“Y“ga“ö“9éøI^XVgZiJobVcéDöjo]Vc
@Ž`dhbVcaéYV!ùgVcEVoVgécVù]gVXVi
ùb`}caVgé`dcjajhjcjbnVeié#
6cVYdaj=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZ
BVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^[email protected]
BV]hjb6aijc`VnV7Vø`VcaéöécYV<6ù7
=^obZiW^cVhécYVideaVcYé#IdeaVciéYV'%&+
néaécéc^a`WZøVnécVnŽcZa^`^]gVXVigV`VbaVgé
YZöZgaZcY^g^a^g`ZcnZc^eVoVgaVgWjajcbVhécV
nŽcZa^`VaéøbVaVgV]éokZg^abZh^cZYZ`VgVg
kZg^aY^#BV]hjb6aijc`VnV!'%&+néaécéc^a`
WZøVnécYV-.(b^andc(+%W^cYdaVgaé`^]gVXVi
\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^hŽnaZY^#
ABDULKADİR ÇIKMAZ
GAİB Başkanı
DOĞU & G. DOĞU ANADOLU
96ù7YZYéøi^XVgZiZö^i^bViVöé
<“cZnYdöj6cVYdaj7Ža\Zh^cYZcdXV`"
bVnéhYŽcZb^cYZ(b^anVg'*.b^andc
(*&W^cYdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^
W^aY^g^aY^#<“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié
7^ga^`aZg^<6ù77Vø`Vcé6WYja`VY^g
vé`bVo!^]gVXVigV`VbaVgécéYZöZgaZcY^gY^ö^
Vé`aVbVhécYV!dXV`"bVnéhYŽcZb^cYZ
<6ù7YZc&-%“a`ZnZ^]gVXVinVeéaYéöécékZ
^]gVXViécVgiégéabVhécVnŽcZa^`VaéøbVaVgéc
YZkVbZii^ö^c^WZa^gii^#<6ù7ZWVöaé
W^ga^`aZgXZ'%&+néaédXV`"bVnéhYŽcZb^cYZ
nVeéaVc^]gVXViiV'%&*néaécVdgVcaVn“oYZ
*#)a“`Y“ø“ønVøVcYéöécVYZö^cZcvé`bVo!
7jnéadXV`"bVnéhYŽcZb^cYZideaVb(
b^anVg'*.b^andc(*&W^cYdaVgaé`^]gVXVi
`VnYVVaécbéøiég#6ncéYŽcZbYZ!Y^öZg
^]gVXViéW^ga^`aZg^VYécV^hZideaVb'&+
b^andc'%.W^cYdaVgaé`^]gVXVi`VnYVVaécYé#
7ŽnaZXZW^ga^ö^b^o^]gVXVi`Vnéi^øaZb]VXb^!
n“oYZ,#&a^`Y“ø“øaZ(b^anVg),*b^andc
*+&W^cYdaVgdaYj^[VYZaZg^c^`jaaVcYé#
vé`bVo!\ZZcVnaVgYVdaYjöj\^W^^]gVXViéc
Zc[VoaVnVeéaYéöénZgaZgVgVhécYVDgiVYdöj
“a`ZaZg^c^cn“oYZ*)#-a^`eVnaVW^g^cX^!67
“a`ZaZg^c^cn“oYZ&-#*^aZ^`^cX^kZ6[g^`V
“a`ZaZg^c^c^hZn“oYZ&&#+^aZ““cX“hégVYV
WjajcYjöjcjkjg\jaVYé#7Vø`Vcvé`bVo!
>gV`!HjjY^6gVW^hiVc!679!Hjg^nZ!ùgVc!
ùiVanV!6abVcnV!HjYVckZùc\^aiZgZc^c^a`
hégVaVgYVnZgVaYéöécéhŽnaZY^#
107
-!9)3í4í"!2)9,!
GÜNDEM
,"1",
GÜNDEM
è)3"$"53",".-"3*
5f3,ð:&ð)3"$"5*
O2FDN0D\×VG|QHPLQGHLKUDFDW\]GHGýýOH
PLO\DUPLO\RQGRODUROGX
O6RQD\O×NLKUDFDWLVH\]GHGýýOHPLO\DU
PLO\RQGRODURODUDNJHUoHNOHýWL
O(QID]ODLKUDFDW×PLO\DUPLO\RQGRODUODRWRPRWLY
HQGVWULVLJHUoHNOHýWLUGL
OþKUDFDW×Q×HQID]ODDUW×UDQVHNW|UHLVH\]GHLOH
WWQVHNW|UROGX
#e-(&7&f-,&-&3&(e3&
"35*è03"/-"3*
2UWDGRâX
$IULND
%GW
.X]H\DPHULND
$%
äVUDLO
)UDQVD
$%'
äWDO\D
äVSDQ\D
3.5
è
è
è
5.6
.ð-:"3 %0-"3
ë.'ë,4%2%
1.5
2
.ð-:"3%0-"3
ë30!.9!
"/"f3&5ð.(361-"3*/*/
ð)3"$"55"/"-%*æ*1":
"/"f3&5ð.
(361-"3*/*/
.":*4":*
ð)3"$"5*/%"/
"-%*æ*1":
Madencilik
% 2.9
0D\×VD\×QGDHQID]OD
LKUDFDW×PLO\DU
PLO\RQGRODUOD
RWRPRWLYHQGVWULVL
\DSDUNHQKD]×U
JL\LPYHNRQIHNVL\RQ
VHNW|UPLO\DU
PLO\RQGRODU
LKUDFDWLOHLNLQFL
NLP\HYLPDGGHOHU
YHPDPXOOHULLVH
\]GH·OLNND\ED
UDÿPHQPLO\DU
PLO\RQGRODU
LKUDFDWODoQF
V×UDGD\HUDO×\RU
4ARÆM
% 14.9
Sanayi
% 82.2
4.8
ë34!."5,
.ð-:0/ %0-"3
2539!
ALMANYA
.ð-:"3 %0-"3
ABD
.ð-:"3%0-"3
.ð-:"3 %0-"3
ë2!.
2.9
.ð-:"3 %0-"3
ë4!,9!
360
.ð-:0/%0-"3
%9.4
2.8
+D\YDQVDOUQOHU
$ÿDoYHRUPDQ
UQOHUL
ð)3"$"5*&/'";-""35"/ð-
155
.ð-:0/%0-"3
%24.4
7DU×PDGD\DO×
LýOHQPLýUQOHU
956
.ð-:0/%0-"3
%1.7
%LWNLVHOUQOHU
.LP\HYL
PDGGHOHUYH
PDPXOOHUL
1.1
.ð-:"3%0-"3
%-17.7
1.2
Sanayi
PDPXOOHUL
1.1
%-2.3
"523!
6.7
.ð-:"3%0-"3
%4.5
142
486
.ð-:0/%0-"3
!.+!2!
645
.ð-:0/%0-"3
ë:-ë2
290
.ð-:0/%0-"3
-!.ë3!
229
.ð-:0/%0-"3
$%.ë:,ë
143
.ð-:0/%0-"3
ADANA
518
.ð-:0/%0-"3
'!:ë!.4%0
84
108
#634"
%46
737
3!+!29!
(QID]ODLKUDFDW\DSDQLONLODUDV×QGD
LKUDFDW×Q×HQoRNDUW×UDQýHKLU\]GHLOH
%XUVDROGX
.ð-:"3%0-"3
.ð-:0/%0-"3
.ð-:0/%0-"3
786
.ð-:0/ %0-"3
aë.
.ð-:"3 %0-"3
)2!+
+/#!%,ë
.ð-:"3%0-"3
$/,!2/,!2!+'%2a%+,%å4í
.ð-:"3 %0-"3
&2!.3!
2.6
ð--&3&(e3&
.":*4":*
ð)3"$"5
%"æ*-*.*
10.794.066.682
639
.ð-:"3%0-"3
2.4
-!9)3!9).$!í(2!#!4
9e:$% 0.1 !24)å,!
B6N>H'%&+ù[email protected]>
H:@IyG:[email protected]"&%%%
.":*440/":
2015
2016
9Zö^ø^b
EVn
'%&)"'%&*
'%&*"'%&+
9Zö^ø^b
EVn
I. TARIM
1.569.262
1.604.845
2,3
14,9
21.730.025
20.414.755
-6,1
14,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
1.115.689
1.089.929
-2,3
10,1
15.337.483
14.573.347
-5,0
10,4
=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^
480.849
512.455
+!+
)!,
+#(,'#.'%
+#&-,#-'&
"'!.
)!)
NVøBZnkZkZHZWoZ
161.353
141.513
"&'!(
&!(
2.229.481
1.993.666
"&%!+
&!)
BZnkZHZWoZBVbjaaZg^
96.206
100.089
)!%
%!.
&#((.#,).
1.325.665
"&!&
%!.
@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^
85.125
.+#,&+
&(!+
%!.
1.392.520
&#(*(#,&&
"'!-
&!%
;écYé`kZBVbjaaZg^
215.602
141.996
"()!&
&!(
'#+,(#',)
'#)*+#&,.
"-!&
&!-
OZni^ckZOZni^cnVöé
&,#%(%
13.699
"&.!+
%!&
208.003
&,(#,)(
"&+!*
%!&
I“i“c
53.360
,,#.&-
)+!%
%!,
1.043.530
999.043
")!(
%!,
H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^
6.165
5.542
"&%!&
%!&
,-#%%,
83.518
,!&
%!&
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
124.617
154.996
24,4
1,4
2.103.243
1.731.972
-17,7
1,2
Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg
&')#+&,
154.996
')!)
&!)
2.103.243
&#,(&#.,'
"&,!,
&!'
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
328.956
359.921
9,4
3,3
4.289.299
4.109.435
-4,2
2,9
BdW^[email protected]öéikZDgbVczg“caZg^
328.956
359.921
.!)
(!(
4.289.299
4.109.435
")!'
'!.
II. SANAYİ
8.807.480
8.872.006
0,7
82,2
116.598.297
108.065.176
-7,3
77,3
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
939.694
955.786
1,7
8,9
12.353.736
11.356.429
-8,1
8,1
IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^
652.380
669.500
'!+
+!'
8.382.316
,#.(&#+.'
"*!)
*!,
9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^
&&,#+.-
121.581
(!(
&!&
&#,**#.%%
&#)&*#+.,
"&.!)
&!%
=Vaé
169.616
&+)#,%*
"'!.
&!*
2.215.520
2.009.040
".!(
&!)
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
1.377.753
1.133.946
-17,7
10,5
16.926.325
14.552.503
-14,0
10,4
@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^
&#(,,#,*(
1.133.946
"&,!,
&%!*
16.926.325
14.552.503
"&)!%
&%!)
C. SANAYİ MAMULLERİ
6.490.033
6.782.275
4,5
62,8
87.318.235
82.156.245
-5,9
58,8
=Voég\^n^[email protected][Z`h^ndc
1.342.581
&#)'+#(,'
+!'
&(!'
&,#+%%#()&
&,#)*-#,',
"%!-
&'!*
Didbdi^k:cY“hig^h^
1.480.106
1.982.869
()!%
&-!)
21.115.160
22.206.240
*!'
&*!.
<Zb^kZNVi
116.961
33.853
",&!&
%!(
1.212.289
.),#.-+
"'&!-
%!,
:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi
826.084
809.618
"'!%
,!*
11.189.336
10.389.133
",!'
,!)
BV`^cZkZ6`hVbaVgé
)&&#-,+
456.631
&%!.
)!'
*#,,&#&+'
5.506.611
")!+
(!.
9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg
518.542
504.563
"'!,
)!,
+#+',#+.&
+#&(%#+,-
",!*
)!)
vZa^`
,.%#(,%
,*,#&'+
")!'
,!%
&&#,,'#%',
8.928.968
"')!'
+!)
v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^
')(#%*,
'()#'',
"(!+
'!'
'#.,*#&(+
'#,)+#,(%
",!,
'!%
B“XZk]Zg
())#%%,
&,(#.*+
").!)
&!+
3.288.041
'#)%,#--+
"'+!-
&!,
HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^
110.825
&%+#),*
"(!.
&!%
1.621.469
&#,**#*.+
-!(
&!(
ù`a^baZcY^gbZHVcVn^
'.*#,(+
'-,#*(%
"'!-
'!,
4.041.890
(#*,.#+%.
"&&!)
'!+
9^öZgHVcVn^zg“caZg^
.#--,
9.055
"-!)
%!&
103.693
98.081
"*!)
%!&
403.889
(&,#'&*
-21,5
2,9
4.257.658
3.710.740
-12,8
2,7
9.322.115
7.644.608
-18,0
5,5
151.908.094
139.835.279
-7,9
100,0
H:@IyGA:G
III. MADENCİLİK
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TÜİK)
10.780.631
10.794.067
0,1
100,0
109
GÖSTERGELER
Mayıs ayı en fazla ihracat yapılan
ilk 10 ülke (1000$)
2015
990.460
+,,#+,'
481.920
)*(#&,%
632.982
404.068
334.822
423.009
(((#%,*
218.552
[email protected]:7^c
6AB6CN6
ùC<ùAI:G:
ùI6AN6
679
>[email protected]
;G6CH6
ùHE6CN6
ùG6C
HJJ9ù6G67ùHI6C
ùHG6ùA
2016
&#%.,#-&+-(#,&588.328
568.153
*(,#*%(
*',#.+'
405.036
339.345
302.444
'.&#+(,
Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan
ilk 10 ülke (1000$)
9Zö#
&%!%!.
''!&
'*!)
"&*!&
(%!,
'&!%
"&.!".!'
((!)
2015
4.985.218
-&,#'.(
.&,#)''
611.250
521.369
546.331
264.945
218.390
129.942
138.820
2016
)#,-%#%)+
1.193.485
,(+#.).
645.409
518.229
)-+#&,,
290.322
''.#),.
143.500
&)'#&%,
9Zö#
")!&
)+!%
"&.!,
*!+
"%!+
"&&!%
.!+
*!&
&%!)
'!)
2015
95
145
666
6.349
581
42
5.649
2.292
6.153
9.291
[email protected]:7^c
HùùGI
7ùIAùH
NDO<6I
@ùAùH
:GOùC86C
7^C<yA
7DAJ
K6C
[email protected]
DHB6C^N:
BVnéhVnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeéaVc
^a`&%“a`ZhégVaVbVhécYV6abVcnV
a^YZga^ö^c^`dgjg`Zc!ùhgV^a!;gVchVkZ679nZ
\ZgZ`aZøZc^]gVXViVgiéøéY^``ViZ`^ndg#
2015
1.480.106
1.342.581
&#(,,#,*(
826.084
,.%#(,%
652.380
480.849
518.542
)&&#-,+
328.956
2016
1.982.869
&#)'+#(,'
1.133.946
809.618
,*,#&'+
669.500
512.455
504.563
456.631
359.921
BVnéhVnécYVdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ
`dc[Z`h^ndc^aZbV`^cZkZV`hVbaVgé
hZ`iŽgaZg^cYZ`^VgiéøaVg!I“g`^nZ^]gVXViécé
[dghZZibZnZYZkVbZii^#
110
9Zö#
*(%!'
&'%!'
..!%
.&!'
,%!(
+.!%
*,!%
*'!%
*%!)-!+
2016
14.163
,*%
&#.(,
12.299
1.036
,)
9.616
(#,+9.394
13.591
9Zö#
&),*.!'
)&,!+
&.%!.
.(!,
,-!*
,*!'
,%!'
+)!)
*'!,
)+!(
BVnéhVnécYVZc[VoaV^]gVXViVgiéøé
nVøVcVc“a`Z^hZNZbZcdaYj#BVnéh
VnécYVNZbZcZnVeéaVc^]gVXVin“oYZ
*(%Vgiéø\ŽhiZgY^#
Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan
ilk 10 sektör (1000$)
Mayıs ayı en fazla ihracat yapan
ilk 10 sektör (1000$)
[email protected]:7^c
DIDBDIùK
=6O>G<ùNùBK:@DC;#
@ùBN:KùB69#K:B6B#
:[email protected]#:A:@IGDCù@K:=ùO#
v:Aù@
I:@HIùAK:=6B#
[email protected]ùN6I
9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I#
[email protected]ùC:K:[email protected]>
BD7#@6õ>IK:DG#zG#
2016
31.053
18.121
20.922
26.033
66.464
)'#)&,
10.315
40.588
22.809
31.305
Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan
ilk 10 il (1000$)
Mayıs ayı en fazla ihracat yapan
ilk 10 il (1000$)
[email protected]:7^c
ùHI6C7JA
7JGH6
@D86:Aù
ùOBùG
<6Où6CI:E
[email protected]
B6CùH6
9:CùOAù
696C6
[email protected]
2015
4.928
8.230
10.514
13.616
39.032
25.092
6.569
'+#,%.
15.126
21.063
[email protected]:7^c
N:B:C
A:IDCN6
÷ùAù
7:N6OGJHN6
HADK:CN6
@JK:NI
;ùA9ù÷ùH6=ùAù
ùGA6C96
JBB6C
B:@Hù@6
9Zö#
()!%
+!'
"&,!,
"'!%
")!'
'!+
+!+
"'!,
&%!.
.!)
[email protected]:7^c
IzIzC
DIDBDIùK
HJzGzCA:GùK:=6N#B6B#
@JGJB:NK:K:B6B#
[email protected]ùC:K:[email protected]>
BD7#@6õ>IK:DG#zG#
[email protected]ùN6I
=6O>G<ùNùBK:@DC;#
B:NK:H:7O:B6BJAA:Gù
9:GùK:9:GùB6BJAA:Gù
2015
53.360
1.480.106
&')#+&,
85.125
)&&#-,+
328.956
480.849
1.342.581
96.206
&&,#+.-
2016
,,#.&1.982.869
154.996
.+#,&+
456.631
359.921
512.455
&#)'+#(,'
100.089
121.581
9Zö#
)+!%
()!%
')!)
&(!+
&%!.
.!)
+!+
+!'
)!%
(!(
BVnéhVnécYVZcn“`hZ`^]gVXViVgiéøé
hVöaVnVchZ`iŽgaZg!n“oYZ)+^aZi“i“c!n“oYZ
()^aZdidbdi^kkZn“oYZ')^aZhj“g“caZg^kZ
]VnkVchVabVbjaaZghZ`iŽgaZg^daYj#
ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ð,-&3ð#";*/%"ð)3"$"53",".-"3*
.":*440/":
2015
2016
í--í"
3.160.937
2.876.113
-9,0
26,6
5í"
1.554.454
2.057.306
32,3
19,1
í4+í"
1.467.813
1.551.827
5,7
14,4
/!í"
857.345
877.211
2,3
%í"
825.124
894.062
8,4
%FçJéJN
2015-2016
%FçJéJN
1BZ
40.920.704
35.857.635
-12,4
27,1
22.342.085
23.112.239
3,4
17,5
19.418.423
18.746.168
-3,5
14,2
8,1
11.976.744
11.148.751
-6,9
8,4
8,3
11.272.687
10.615.324
-5,8
8,0
1BZ
2014-2015
!+í"
945.161
787.501
-16,7
7,3
12.306.431
10.316.824
-16,2
7,8
'!í"
685.010
639.369
-6,7
5,9
8.591.379
8.227.966
-4,2
6,2
íí"
551.394
452.353
-18,0
4,2
6.686.371
6.036.463
-9,7
4,6
$%.í"
176.349
177.495
0,6
1,6
2.177.489
2.136.253
-1,9
1,6
$!í"
211.133
173.135
-18,0
1,6
2.659.113
1.991.434
-25,1
1,5
+í"
127.614
115.333
-9,6
1,1
1.724.305
1.815.101
5,3
1,4
"!í"
127.877
119.668
-6,4
1,1
1.562.567
1.397.357
-10,6
1,1
$+í"
90.421
72.694
-19,6
0,7
947.680
789.156
-16,7
0,6
4/0,!-
10.780.631
10.794.067
0,1
100,0
142.585.979
132.190.671
-7,3
100,0
":-*,&630%0-"31"3ð5&035"-"."-"3*
2013
2014
2015
2016
%FçJéJN
/#!+
1,327
1,363
1,167
1,087
-6,9
å5"!4
1,339
1,365
1,136
1,110
-2,4
-!24
1,298
1,382
1,086
1,109
2,1
.í3!.
1,300
1,381
1,078
1,133
5,1
MAYIS
1,298
1,375
1,117
1,136
1,7
0$",.":*4
1,321
1,370
1,117
(!:í2!.
1,319
1,359
1,121
4%--5:
1,307
1,358
1,103
!ã534/3
1,331
1,333
1,113
%9,e,
1,334
1,294
1,124
%+í-
1,363
1,268
1,126
+!3)-
1,350
1,248
1,076
!2!,)+
1,369
1,234
1,087
:*--*,
1,327
1,329
1,111
BVnéhVnécYVi“bù]gVXVié7^ga^`aZg^
<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^^Zg^h^cYZ
JajYVöù]gVXVié7^ga^`aZg^c^cn“oYZ
('#(a“`^]gVXViVgiéøéY^``ViZ`^ndg#
I“g`^nZ^]gVXViécYV\Zi^ö^b^onéaW“n“`
dgVcYVZi`^a^daVccZ\Vi^[eVg^iZ!\“X“
VoVabéødabV`aVW^ga^`iZ!BVnéhVnécYVYV
n“oYZ&#,a^`edo^i^[`Vi`éhécéh“gY“gY“#
111
ADRES
%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,,
:&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3
%ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR
'%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!.
'%.%,3%+2%4%292$$2ë3-%49!,a).
'%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!.
'%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9%2'ë.
",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë.
!+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë.
4%,&!+3
%ì0/34!AKIB AKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2ë3-!ë,a%4ë.
'%.%,3%+2%4%292$e-ë43!2)
'%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å
&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2
4%,&!+3
%ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR
7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR
'%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!:
'%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5.
'%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!,
'%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#)
#"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3
#ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9!
4%,&!+3
%ì0/34!BAIB BAIBGOVTR
7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR
'%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å
(f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*
#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
'!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2-!(
./,53+./å%(ë4+!-ë,'!:ë!.4%0
4%,0"8
&!+3ì
%ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2&!4ë(95-5å
'%.%,3%+2%4%292$-ë+!ë,ë24%'e.
'%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5
%&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!.+!2!9/,5+-3/+!+
./!++!,%$%.ë:,ë
4%,0"8
&!+3ì
%ì0/34!DENIB DENIBGOVTR
7%"!$2%3ëWWWDENIBGOVTR
'%.%,3%+2%4%245ã52$!9)/ã,5
%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3
#ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
#5-(52ë9%4#!$%2%.ëå
-%2+%:ë./+ì%2:5254%,(!4
&!+3ì
%ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2
'%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5
%0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3
#ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./42!":/.
4%,&!+3ì
%ì0/34!DKIB DKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+
112
ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!.
a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,&!+3ì
%ì0/34!IIB IIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!.
'%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,)
ð45"/#6-."%&/7&.&5"-
ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!.
a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,&!+3
%ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5
'%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5
'%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2
'%.%,3%+2%4%292$e-ë4+/å+!.
ð45"/#6-5&,45ð-7&
,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b*
#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
$)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+
a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$
9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5,
4%,
&!+3
%ì0/34!INFO ITKIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2"%+ë2!3,!.%2
,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
!4!4e2+"5,6!2)./%
'ë2%35.
4%,
&!+3
%ì0/34!KIB KIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWKIBORG
'%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë
035""/"%0-6ð)3"$"5b*
#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð
#%9(5.!45&+!.35#!$
./"!,'!4!.+!2!
4%,(!4
&!+3
%ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$).
6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð
(&/&-4&,3&5&3-ðæð
/2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë
'%,ëåë-3!(!3)
+!(6%2%.'ë#!$./
.ë,e&%2"523!
4%,
&!+3
%ì0/34!ULUDAG UIBORGTR
7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR
'%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2
'%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å)
'%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã
Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birini sağlayan Turkish Cargo, işinizi 113 ülkede 285’ten fazla noktaya taşıyor.
Uçuş No
Sektör
TK6578
IST-PNH
Kalkış Zamanı Varış Zamanı
01:15
19:45
6
TK6579
PNH-IST
21:45
07:30
6
**20 Mayıs 2016 itibariyle uçuş tarifesi
Gün
Uçak Tipi
A330F

Benzer belgeler

Tim Report Sayı 121

Tim Report Sayı 121 KENILE¯EKADARGERILEYENPARITEDAHASONRA ILIåKINOLARAKDAYÆLÆyNGyR~LERIYAPÆLMASÆ íARALÆãÆNAKENDISINETAåÆDÆ!NCAK&ED IHTIYACÆORTAYAlÆKMÆåTÆ"UlERlEVEDEYÆLÆ...

Detaylı

Tim Report Sayı 122

Tim Report Sayı 122 ILEDOLARG~lLENMEYEDEVAMEDIYOR'ELIåEN~LKEPARABIRIMLERINDE DEãERKAYBÆNÆN KÆRÆLGAN~LKELERDEDAHAFAZLAOLDUãUGyR~L~YOR

Detaylı

р)3"$"5

р)3"$"5 ARTÆRABILMEMIZIlINDEBIRFÆRSAT '¯NINTEMELYyNLENDIRME MEKANIZMASÆNDAYERALÆYOROLMAK HEM~LKEMIZHEM!"HEMDE D~NYAIlINTARIHSELyNEMDE ATÆLÆMLARÆNARIFESINDEOLDUãUMUZU GySTERIYOR...

Detaylı

Tim Report Sayı 131

Tim Report Sayı 131 SAãLAMAYADEVAMEDIYORUZ 'ElENAYAlÆKLANAN(~K~MET 9ÆLÆ%YLEM0LANƯNDA SON DERECEyNEMLIYAPÆSALREFORMLARÆN YERALDÆãÆNÆMEMNUNIYETLE GyRD~K"IZDE4ë-OLARAK  YAPÆSALREFORMLARÆN...

Detaylı

Tim Report Sayı 124

Tim Report Sayı 124 BIRLIKDÆåÆITHALATÆ%UROBAZDAY~ZDE GERILEDI4~RKIYEILKAYDA!"¯YE IHRACATÆNÆENFAZLAARTTÆRANDyRD~NC~ ~LKEOLDU"UNAGyRE4~RKIYE!"í ¯DEG~lL~BIRPAZARPAYÆARTÆåÆ YAKALADÆdN~...

Detaylı

Tim Report Sayı 119

Tim Report Sayı 119 B~Y~MEYE PUANILEKATKÆ SAãLADÆeLKEMIZINY~ZDE ¯LIK B~Y~MERAKAMÆNÆMEVCUTJEOPOLITIK GERGINLIKLERDIKKATEALÆNDÆãÆNDA OLDUKlABAåARÆLÆBULUYORUZ+EZA SADECE~l~NC~lEYREKB~Y~MESIND...

Detaylı

Tim Report Sayı 126

Tim Report Sayı 126 OLUåANYENIK~RESELMALIKOåULLARILEFINANSMAN GERILEMEHEN~ZY~ZDEORANÆNDAVEBEKLENTILERIN OLANAKLARÆNDAKIDARALMAVESIYASIBEKLENTILERIN

Detaylı

Creavit Dünyası 2014

Creavit Dünyası 2014 ØEKILDEY~R~MESIIlIN PEKlOKTEKNOLOJIKYATÍRÍMYAPTÍK'yRD~KKI GERIDyN~Ø~MTEKNOLOJILERIYLEKAZANDÍÛÍMÍZENERJIMIKTARÍ GENEL~RETIM MALIYETLERIMIZE´LIKBIRD~Ø~ØOLARAKYANSÍYOR"UAZ...

Detaylı

Tim Report Sayı 120

Tim Report Sayı 120 BUSAYEDENETIHRACATÆNB~Y~MEYE S~REKLIPOZITIFKATKÆVEREREKB~Y~MEMIZI DAHASAãLÆKLÆBIRYAPÆYAKAVUåTURMAMÆZ GEREKIYORëHRACATÆMÆZABAKACAK OLURSAK MAYÆSAYÆNDAIHRACATTAYAåANAN HAREKET...

Detaylı