Canopy Koleksiyonu Kitabını yüklemek için burayı

Transkript

Canopy Koleksiyonu Kitabını yüklemek için burayı
CANOPY KOLEKSIYONU 2009
...yarat›c› mekanlara imzan›z› atmak için
Akusti€inizi Canopy Koleksiyonu
ile flekillendirin
Fonksiyonellik
ve verimlilik
Çevreci ürünler ve inflaat teknolojilerindeki geliflmeler,
daha genifl hacimler, esnek çal›flma mekan› ihtiyaçlar›
Estetik
ve kentsel yaflamdaki gereksinimlerin her geçen gün artmas›
ve akustik
bizi 2 önemli mimari yaklafl›ma yöneltmektedir :
performans
Estetik ve akustik performans
Fonksiyonellik ve verimlilik
Ofis mekanlar›, outlet’ler, fuar
ve sergi alanlar› gibi genifl
hacimlerde yap›lan ticaretler
her geçen gün Avrupa’n›n
tümünde aranan bir aray›flt›r.
Armstrong Canopy’ler
karfl›lama mekanlar›, bekleme
odalar› ve koridor gibi
ba€›ms›z bir mekanda, kiflisel
veya çoklu olarak akustik ve
görsel konfor iyilefltirmesi sunar
Esnek ve modüler mekanlarada
ayn› zaman da ihtiyaç vard›r :
–bölmeler ve canopy’ler yap›ya
eklenerek kullan›c›n›n isteklerine
adapte edilmektedir,
Sade ama fonksiyonel minimalist
tasar›m yaklafl›mlar›n›n da,
nötr renkler ve zarif hacimlerle
kullan›lmas› revaçtad›r...
Armstrong Canopy’ler alç›
panolara, aç›k tavanlara,
mevcut asma tavanlara kolay
ve h›zl› uygulanabilen bir
tafl›y›c› sistem içerir.
Mimarlar her zaman kendi
yarat›c›l›klar› ile orjinale imza
atmak,, etkileyici ve farkl› bir
mekan tasarlamak
aray›fl›ndad›rlar.
Mimar›n farkl› malzemeler,
biçimler ve boyutlarla oynamas›
ve tasar›m›n akustikle kolayca
bütünleflerek yarat›c›l›€›n›
vurgulamas› ihtiyac› vard›r.
Bu aray›fllara cevap vermek
için Armstrong, ba€›ms›z
as›labilen çok genifl bir Canopy
tavanlar serisi sunmaktad›r:
Ultima Canopy, Orcal Canopy,
Axiom Canopy, Infusions
Canopy ve Optima Canopy.
Ayr›ca, bu mimar›n kendine
has esteti€i; ses emilimi,
anlafl›labilirlik gibi akustik
kriterleri dengelerken mekan
tasar›m›ndan da ödün
vermeden gerçekleflmelidir.
Armstrong Canopy Koleksiyonu Kitab›nda en genifl ba€›ms›z tavan seçeneklerini keflfedin...
Armstrong mimari
tasar›mlar› bunlar›
yaparken ayn› zaman da
çevreyi koruyucu ve son
teknolojileri takip eden;
geri dönüflümlü malzeme,
mevcut mimar› elemanlar›
koruma, ›fl›k yans›ma
optimizasyonu ve akustik
verimlilik gibi kriterleri de
göz önüne al›r.
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Aç›k plan bir ortamda toplant›
mekan›n›n› nas›l odaklayabilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
• Genifl hacime sahip bir alanda toplant›
mekan›n›z› vurgulay›n
• Dikkati o ortama yönlendirin
• S›cak çekici bir his sa€lay›n
• Do€al ›fl›€› de€erlendirin
fiantiye
TU Eindhoven (Hollanda)
Yüklenici
Vertogen & van de Ven
interieurbouw B.V.
Mimar
Office Concepts & Solutions
Armstrong Çözümü
INFUSIONS CANOPY Channeled Mist
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Toplant› odas›ndaki tüm kat›l›mc›lar›n sesleri
en uygun flekilde anlamalar› nas›l sa€lan›r?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Konuflma anlafl›labilirli€ini Armstrong
Canopy çözümleri ile en uygun düzeye
getirin
• Bir asma tavan yaparak ses emilimi
ile ses zay›flat›m› aras›ndaki iyi dengeyi
sa€lay›n
• Ifl›k temini için yans›may› gelifltirin
• D›fl Bükey Canopy video projektörünü
gizleyerek minimalist bir çözüm sunar
fiantiye
Toplany› Odas›,
Ivry-sur- Seine (Fransa)
Omega Yüklenicisi
No comma, ve JTO
Tasarlayan Mimar
K_now
Armstrong Çözümü
ORCAL CANOPY ve Ultima
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Yank›lanma olan bir ortamda iyi bir
akustik nas›l sa€lan›r?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
• Ses emilimini artt›r›n, anlafl›labilirli€i en
uygun düzeye getirin
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
• Yank› yapabilecek elemanlara karfl› (cam
bölmeler, zemin…) yank›lanma süresini
azalt›n
• Küçük bir odaya adapte edilebilecek bir
çözüm bulun
• Ifl›k temini için yans›may› gelifltirin
• Yüzer tavan etkisi yarat›n
fiantiye
DIRTT Showroom, Chicago, IL (ABD)
Armstrong Çözümü
OPTIMA CANOPY Küçük Dikdörtgen
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Mekan›n çekici ambians›ndan ödün vermeden
akusti€i nas›l geifltirebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Yank› yapan elemanlar varsa ses
anlafl›labilirli€ini artt›r›n (alç› pano tavan,
ahflap, beton, cam...)
• Tavan yükekli€ini ve ›fl›k yans›mas›n›
beilrleyecek çözümler bulun
• Dairesel elemanlarla görsel efekti oluflturun
• Mekan›n fonksiyonunu sekteye
u€ratmayacak flekilde çabucak monte
edilebilen renovasyon çözümü bulun
fiantiye
Armstrong World Industries,
Lancaster, PA (ABD)
Armstrong Çözümü
OPTIMA CANOPY Dairesel
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
S›radan bir koridoru etkileyeici bir mekana
nas›l dönüfltürebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
• Etkileyici, size özel bir görünüm yarat›n
• Ayd›nlatmay› ak›ll›ca kullanarak ritmik
heykelimsi formlara can verin
• Koridor tasar›m›na uyacak rengi belirleyin
fiantiye
El Tapatio Marketleri,
Santa Fe, CA (ABD)
Mimar
H.Hendy Associates,
Newport Beach, CA (ABD)
Armstrong Çözümü
INFUSION CANOPY Channelled Sunset
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Tavandan ›s››tma gibi bir tesisat geçerken, ayn›
zamanda nas›l en iyi akustik verimi alabilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
• Do€al ayd›nlatmay› artt›rarak enerjiden
tasarruf edin
• Betonarme döflemeyi ortaya ç›kar›nki ›s›
tesisat› verimli olsun
• Ayd›nlatma ve sprinkler takmak için yer
haz›rlay›n
• Aç›k genifl bir ortamda form ve fonksiyon
yarat›n
• Akusti€i gelifltirirken ayn› zamanda ortam›n
esteti€ini düzenleyin
fiantiye
The Rivergreen Centre Akyley Heads,
Durham (‹ngiltere)
Omega Yüklenicisi
Decke (Newcastle) Ltd
Tasarlayan Mimar
Jane Derbyshire & David Kendall
Armstrong Çözümü
ULTIMA VECTOR Axiom Canopy
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Dikkat çekici bir Spor ve Fitness Merkezi
nas›l tasarlayabilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Size özel tasar›mlarla mekana kiflilik
kazand›r›n
• Orjinal ve modern tasar›mlar yarat›rken
yap›n›n genel görüntüsünü koruyun
• Renkli iç ve d›fl bükey kanopilerle
heykelimsi tasar›m esnekli€ini sunun
• Kolay ve çabuk monte edilebilen ask›
sistemi ile zaman kazan›n
fiantiye
JJB Sports Fitness Merkezi
(‹ngiltere)
Yüklenici
Styles & Wood
Mimar
NJSR Chartered Architects LLP
* ürün mevcudiyeti ülkeye göre de€iflir
Armstrong Çözümü
INFUSION CANOPY Saffron Energy
ve Chrystalline Focus*
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Akusti€i, tasar›m› ve ›fl›k yans›t›c›l›€›n› gelifltirerek
bir amfitiyatroyu nas›l yenileyebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
• Mekan› modüllendirin
• Ses anlafl›labilirli€ini artt›r›n
• Yap› ve foksiyonu görünür k›l›n
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
• Amfitiyatro tasar›m›n› öne ç›kar›n
• Tavan› dekorasyonun bir parças› olarak
vurgulay›n
• Daha fazla yans›tabilen canopy'ler ile ›fl›€›
iyi kullan›n
Bulundu€u yer
Università Luiss, Roma
Omega Yüklenicisi
Società Vagnozzi S.r.l. e
dall’Impresa Co.Me.G S.r.l.
Mimar
Studio Nira S.r.l.
Armstrong Çözümü
ULTIMA CANOPY
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Genifl aç›k bir hacimde renk ve coflkuyu
nas›l ortaya ç›kar›rs›n›z?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
• Binan›n yap›sal görüntüsünü koruyun
Toplant› Mekan›
• Renkli elemanlarla ça›flma alan›n›
vurgulay›n
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Renklerle oynay›n
Bekleme Mekan›
• Etkil ayd›nlatma için fleffaf paneller kullan›n
• Tavan elemanlar›n› varyasyonlarla kombine
edin
• Konforlu, 'koza' tipi çal›flma istasyonlar›
kurun
• Esnek panellerle çabuk ve kolay monte
edilebilen uygulama planlay›n
fiantiye
Povall Worthington
Belfast (Kuzey Irlanda)
Mimar
Povall Worthington
Armstrong Çözümü
Dekoratör
McMillan Dekorasyon
INFUSIONS CANOPY
Midnight Dream ve Saffron Energy
ve Budding Creativity*
* ürün mevcudiyeti ülkeye göre de€iflir
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Genifl hacimli, çok fonksiyonlu, yo€un
bir çal›flma ortam›nda konsantrasyonu
nas›l düzenleyebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Direkt ve indirekt ay›nlatma ile konforlu
bir çal›flma ortam› yarat›n
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
• Tavan plakalar›n›n ›fl›k yans›tma kabiliyetini
kullan›n
• Sesin yank›lanma süresini k›saltarak
çal›flma ortam›ndaki konsantrasyonu
artt›r›n
• Modern tasar›m›n›z› kullan›rken, orjinal
mimariyi koruyun
fiantiye
CWI-UWV Enschede (Hollanda)
Yüklenicisi
SMIT, Gerrit Systeemplafonds
Mimar
Idea Architecten
Armstrong Çözümü
AXIOM CANOPY Optima Vector
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Orjinal neo-klasik bir yap›n›n tasar›m›na zarar
vermeden akusti€i nas›l gelifltirbilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
• Minimalist ve güçlü bir tasar›m yarat›n
• Çal›flma koflullar›n› iyilefltirmek için ses
anlafl›labilirli€ini artt›r›n
• 1900'lerin Neo-klasik mimari tasar›m›n›
koruyun
• ‹nce çelik gergi kablolarla 'Yüzer tavan
etkisi' oluflturun
• Yüksek ›fl›k yans›tma kabiliyeti olan
panellerle ayd›nlatmay› destekleyin
fiantiye
Bank Fortis – Floransa (Italya)
Omega Yüklenicisi
Giulio Tanini S.p.A
Armstrong Çözümü
ORCAL CANOPY
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Aç›k bir tavan›n orjinalli€ini bozmadan
akusti€i nas›l ayarlars›n›z?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
• Orjinal ana tavan› korurken ayn› zamanda
yeni tavan elemanlar› kullanarak modern
bir tavan yarat›n (alç›, alüminyum ve
taflyünü)
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
• Kendine has bir alan› vurgulay›n
• Ifl›k yans›t›c›l›€›n› artt›r›n
• Akustik konforu en iyi düzeye getirin
fiantiye
DIRTT Showroom, Chicago, IL (ABD)
Armstrong Çözümü
OPTIMA CANOPY Dairesel
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Özel yüzer tavan etkileri yaratmak için,
yüksek tavanlarda neler yapabilirsiniz ?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
• Tavan yüksekli€ini azalt›n
• Görsel konforu an iyiye ulaflt›rarak 'Uçuflan
dalga' etkisi yarat›n
• Infusions Accent Canopy kullanarak
imzan›z›n alt›n› çizin
• ‹letiflimi ve bütünlü€ü bir araya getirerek
birlefltirin
fiantiye
Western Press Daily Building
(‹ngiltere)
Omega Yüklenicisi
H & L Tavan
D & B Uygulama
E R Hemmings (‹nflaat) Ltd
Mark Colfer
* ürün mevcudiyeti ülkeye göre de€iflir
Armstrong Çözümü
INFUSIONS CANOPY Peace Blue*
Sergi Fuar Mekan›
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Karfl›lama alanlar›nda çok kademeli tavan
tasar›m› kullan›rken, imzan›z› nas›l dikkat
çekici k›labilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
• Çok kademeli, çok boyutlu tasar›m
Karfl›lama Makan›
seçenekleri ile oynay›n
Bekleme Mekan›
• Ortama karekter afl›lay›n
• Yank›lanma süresini azaltarak ses
anlafl›labilirli€ini artt›r›n
• Tavan bofllu€unu yeniden yap›land›r›n ve
görsellefltirin
• Ifl›€› çok yans›tabilen elemanlar kullanarak
görsel konforu artt›r›n
Armstrong Çözümü
AXIOM KNIFE EDGE CANOPY
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Çekici bir mekanda kullan›labilecek en uygun
tavan hangisidir?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
• Tavan görüntüsünü da€›t›n
Toplant› Mekan›
• Yank›lanma süresini azalt›n ve müflterinin
Genifl Hacim
varl›€›n› ortaya ç›kar›n
• Malzeme çeflitlili€ini kombine edin
(taflyünü, polikarbonat)
• Modern dizayn› ve kullan›c› konforunu
yükseltin
• Renkleri, saydaml›€› ve ›fl›k yans›t›c›l›€›n›
kullanarak esteti€i yüceltin
• Masalar üzerindeki tavan bofllu€unu
vurgulay›n
fiantiye
CROUS Üniversite Kafeteryas›,
Clermont-Ferrand (Fransa)
Dekoratör
S2A, in Issoire, M. Springer
Tasarlayan Mimar
Mme Gay-Charpin
Armstrong Çözümü
ULTIMA CANOPY ve INFUSIONS CANOPY
Channelled Mist
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Hareketli, yo€un bir restorantla, akusti€i nas›l
bütünlefltirebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
• Yank›lanma olan bir mekanda iyi bir akustik
oluflturun
• Yap›n›n bütünlü€ünü koruyun
Bekleme Mekan›
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
• Tasar›m›n orjinal içei€ini koruyun
• Kontrast elemanlar› bütünlefltirin (siyah
tavan, beyaz ›fl›k, öne ç›kan yüzer bulutlar)
• Temiz görünen, kendine has bir tasar›m›
bir kaç kablo ile oluflturun
Armstrong Çözümü
AXIOM KNIFE EDGE CANOPY
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Çok amaçl› bir mekanda minimalist tasar›m›
ve akusti€i gelifltirip, orjinal mimari ile nas›l
kombine edebilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
Karfl›lama Makan›
Bekleme Mekan›
• Genifl ses yans›t›c› yüzeylere ra€men
ses yank›lanma süresini azalt›n
• Zarif, minimalist bir iç tasar›m oluflturun
• Do€al renklerle bir ahenk yarat›n
• Kolay ve çabuk montajla planlad›€›n›z
aç›l›fl ve önemli günleri düzenleyin
fiantiye
Neuhof am See Restorant
(Almanya)
Yüklenicisi
Schmid Trockenbau
Mimar
Rehberger Architekten Gb
Armstrong Çözümü
ULTIMA CANOPY
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor
TAVAN S‹STEMLER‹
[ Aram›zda fikirler, gerçe€e dönüflür. ™]
Türkiye
Armstrong Europa GmbH
Türkiye Sat›fl Temsilcili€i
Sar›yer-‹stanbul
Türkiye
Gsm : +90 533 367 54 89
Fax : +90 212 299 60 21
www.armstrong.com.tr
[email protected]
Tavan yükesekli€ininin tasar›m›n esas
parçalar›ndan biri oldu€u bir karfl›lama mekan›nda
akustik konforu nas›l sa€layabilirsiniz?
Yeni
Renovasyon
Akustik
Tasar›m
Toplant› Mekan›
Genifl Hacim
• Konuklar için s›cak, rahat bir bekleme
Karfl›lama Makan›
mekan› oluflturun
Bekleme Mekan›
• Bekleme alan›nda görselli€i vurgulay›n
• Yüzer tavanlarla kar›flt›rarak hacmi görünür
k›l›n
• Ortak iletiflim ve ortak etkileflimi oluflturun
• En iyi için; do€al ayd›nlatmay›, indirekt ve
yüksek yanst›c›l›€a sahip tavan
elemanlar›n› kullan›n
Armstrong Çözümü
AXIOM KNIFE EDGE CANOPY
Sergi Fuar Mekan›
Restorañ
Koridor

Benzer belgeler