temel yeterlikler türkçe kılavuz

Transkript

temel yeterlikler türkçe kılavuz
TEMEL
YETERLİKLER
TÜRKÇE KILAVUZ
TEMEL YETERLİKLERİN
EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER
(2011-2013)
LEONARDO DA VINCI
ORTAKLAR
AGIFODENT – IAT – DEKAPLUS – TÖYEV - ASPECT
İÇİNDEKİLER
-TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ
-TEMEL YETERLİKLERİN TANIMI
-SEKİZ TEMEL YETERLİK
-EĞİTİM VE TEMEL YETERLİKLER
-TEMEL YETERLİKLERİN ÖZELLİKLERİ
-YÖNTEM VE DEĞERLENDİRME, TEMEL BECERİLERİN GELİŞMESİ
İÇİN TEMEL ÖGELER
-YETERLİKLER VE ERKEN YAŞTA YETENEKLERİN ÜZERİNE DÜŞME
-TEMEL YETERLİLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
-SINIFTA TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ
-YÖNTEM/METODOLOJİ
-MERKEZİ TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ
- KAYNAKÇA
- WEB SİTELERİ
TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ
İnsanlar, rekabeti bütün kişisel kaynaklarımızı nasıl harekete geçirdiğimiz (bilişsel,
etkisel, sosyal vb.) ya da verilen bağlamda bir görevi çözmede başarılı olmamız şeklinde
anlamaktadırlar. Yeterlikler, davranışlar ve kabiliyetler arasındaki bir öğrenme türüdür.
Yetenekler açısından temel öğrenimin tanımının çok önemli bir avantajı vardır. Bu
avantaj, bizleri hem meseleyi (içerik) hem de nasılı (faaliyetleri) birlikte tüm ulaşılabilir
kaynakları (bilgi,
tutumlar, yetenekler vs.) kullanan bir rekabet formu olarak
düşünmemize öncülük etmektedir. Belirli koşullarda ve tanımlanmış görevlerde, rekabet
açısından öğrenmenin tanımı, bilginin edinilmesini ve böylece bu bilginin taşınıp görevi
uygun şekilde çözülebilmesinin altını çizer.
Bu tanımla uyumlu olarak, temel yeterlikler minimum kültürel bilgilerdir ve bu
bilgilerin her vatandaş tarafından elde edilmelidir, bu nedenle de her Avrupalı Devlet
bunu garanti altına almalıdır.
Temel yeterlikler çeşitli birimler, organizasyonlar için çok önemlidirler ve anlamı
ve amacı hakkındaki bir çok fikir ve tartışmalara dayanan bir sektördür. Bu durum da bu
projenin ana odak noktasıdır.
Anlaşmazlıklar, temel yeterlikler fikrinin kaynağından dolayı ortaya çıkmıştır.
Ekonomi ve iş dünyasının bu meseleye verdiği önem, onun amacı hakkında ve değeri ve
temel özelliklerin iletiminin eğitim dünyasında yapabileceği etki hakkında bazı şüphelere
neden oldu.
Bu proje sırasında geliştirdiğimiz çalışma ve teklif ettiğimiz farklı Avrupalı
etmenler üzerinde derin bir araştırma fırsatı bulduğumuz temel yeteneklerin genel bakışı
bağlamında ortaya çıktı. Ancak bu görüş, okulların geliştirebileceği diğer vizyonlara da
mükemmel bir şekilde uygundur. Bu durumda, kaynakları incelikle işlemek bir teklif
sunar, ama bu her eğitim yada iş merkezinin bekleyebileceği bir cevap değildir. Temel
yeteneklerin birleşmesinin öğrencilerine sundukları eğitim deneyiminin geliştirilmesine
katkı sağlamasını garanti altına almak için okullar kendi yaklaşımlarını bulmalı ve kendi
eylem stratejilerini belirlemelidirler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Son olarak da, çalışmamızın geriye bir sürü cevaplanmamış soru bıraktığının
farkındayız ve temel yeteneklerin, okulların gelişimine katkı sağlaması için gereken
fırsatları garanti altına almak adına, daha geliştirlmesi gereken bir çok iş vardır. Biz
sadece kendimizi tekrar etmeden, Avrupalı deneyimini paylaşmak ve bunun yanında
konu hakkında birkısım fikirler vermek istedik.
Diğer meselelerin yanında, başka konuların da üzerinde durulmasının gerekli
olacağının farkındayız. Bu kunular; ev ödevlerinin fark edilmesi ve seçilimi, görevler ve
yetenekler arasındaki ilişki, eğitim müfredatının önemi ya da temel yetenek eğitimi ve
okul – aile birlikteliği arasındaki ilişkidir. Tüm bu yönler belirli durumlara dayanır. Bunları
ve diğer soruları yanıtlayabilmek için hem öğretmenlerin, hem devletin hem de diğer
eğitim kurumların işbirliğini gönülden diliyoruz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
TEMEL YETERLİLİK TANIMI
Yeterlik teriminin üç ayrı tanımı vardır. Bir yandan, yarışma çekişme ve
rekabetçilik fikri ile ilişkilendirilebilirke, diğer yandan da, bizi etkilediği için sorumlu
olduğumuz zaman mesele “bizim yarışmamızdır” ve bu da belirli bir pozisyon ya da
rolün özünde olan ilişkili fonksiyonlardan kaynaklandığı içindir. Ancak yetkinliğin üçüncü
tanımı ise bizim bu rehberde ve bu proje kapsamında başvuracağımız en yakın yarışma
türüdür.
Yarışmacı bir kişi, verilen bir görevi en doğru şekilde yapmak için gereken
yeteneklere, bilgiye ve tutuma sahip olduğunu kanıtlayan kişidir.
Temel yeterlikler öğrencilerimizin mecburi eğitim süreci ve ötesi boyunca
geliştirdikleri öğrenimin beklenen sonuçlarını yansıtmalıdır. Bu kişiler nedeniyle, bütün
pedagojik ve didaktik koşullar gerekçelendirilmiştirler (haklı çıkmışlardır).
"Yeterliğin" bazı tanımları şunlardır:
•
Tanım 1: Bağlamsallaşmış öğrenme görevlerin çözümüne bağlıdır ve
uzmanlık gerektirir.
•
Tanım 2: Yasalar yetkinliği/yeterliği şu şekilde tanımlar: “Üretim ve istihdamın
gereksinimlerine göre profesyönel bir eylemi gerçekleştirmeye izin veren bilgi
ve kabiliyetler bütünü.”
•
Tanım 3: Bir görevi veya aktiviteyi gerçekleştirmek ya da karmaşık taleplere
tatmin edici bir şekilde karşılık verme kabiliyetidir. “Yarışma” terimi küresel bir
kavramdır.
•
Tanım 4: Bir yeterlik, bireysel veya sosyal taleplere yanıt verebilme ya da bir
aktivite veya görevi yerine getirebilme kabiliyetidir.
•
Tanım 5: Bir kişinin tanımlanan bağlamda bir göreve uygun şekilde, elindeki
tüm kişisel kaynaklarını (yetenekler, tutumlar, bilgi, tecrübe) kullanarak çözüm
sunmasıdır. Her yeterlik, birlikte kullanıldığında etkin bir hal alan bilişsel ve
kullanışlı yetenekler, bilgi, motivasyon, değer uyumu, tutumlar, duygular ve
diğer sosyal ve davranışsal elementlerin bir kombinasyonunu içerir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Bütün yarışmalar, belirli bir bağlamda verilen bir görevin performansına bağlıdır.
Dolayısıyla, bu yetenekler ancak belirli bir görevin çözümü sürecinde edinilebilir.
"Temel
yeterlikler"
terimi
tanımının
içindeki
bilişsel yetenekler, prosedürler
ve
tutumlar
bütünü
öğrencilerin çoğu tarafından
mecburi eğitimleri süresinde
ulaşılabilir ve ulaşılmalıdır da.
Bu da
hayati bağlamın
gereksinimlerine, kişisel ve
sosyal uyumun garanti altına
alınması ve vatandaşların hak
ve
vazifelerinin
etkin
gelişiminde çok önemli bir rol
oynamaktadır.
“Yarışmanın” bir kısım özellikleri şunlardır:
 Bütün mecburi eğitimde yaygındırlar ve öğrenmeye birlik ve işlevsellik vermesi
gereken ince bağlardır.
 Onlar, davranışlar ve yetenekleri, davranışlar ve tutmları üstlenirler ve “görevleri
belirli bağlamlarda çözme” anlayışına bir adım daha yakındırlar.
 Onlar, verilen bağlamda bir görevi çözmede bilgiyi, davranışları ve tavırları
organize etme yoludurlar ve farklı bağlamlarda farklı şekilde uygulanabilirler.
• Yeterlikler şunları içerir:
▪ Teorik bilgi: bilgi
▪ Kullanışlı bilgi: yetenekler ve kabiliyetler
▪ Nasıl davranacağını bilme: tutumlar ve davranışlar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Temel yeterlikler nelerdir:
Temel yeterlikleri diğer kavramlarla karıştırmamak gerekmektedir. Temel
yeterlikler şunlardır:
 Bölgeler ya da konular değildirler. Temel yeterlikler, onların yerine geçmez ama
bireylerin onları anlamasına yardım ederler. Yeterlikler farklı çalışma alanlarından
ve yetenek gelişiminden, müfredata dayalı ve gayrı resmi öğrenmeye doğru
giderler.
 Temel kabiliyetler ya da minimum öğrenme değildirler. Temel yeterlikler genel
öğrenmeyi geçemeyen kişiler için bir müfredattır. Herkesin kişisel ve sosyal tam
gelişimi için herkese ulaşılabilir olmalıdırlar.
Kapasite ve Yeterlik
Her ne kadar çok benzer terimler olsa da, hatta “yarışma” teriminin tanımının
bizatihi içeriğinde kullanılsalar bile de, çok açık bir farkı tespit edebiliriz.
Yetenekler becerilerin bileşenleridirler. Becerilerin
gerçekleştirmede yetkin hale gelmenin ilk gereğidir.
edinimi
bir
etkinliği
Bu nedenle yetenekler imkanlardır, ve yine bu nedenle imkanlar doğru bir şekilde
hareket edecekler anlamına gelmez. Ancak, beceriler yüksek bir olasılık dereceli
performans idealini içerir.
Örneğin, “Bireysel ve bağımsız şekilde hareket etme” yarışması kapsamında bir
kişi şu yetenekleri edinecektir:
 Haklarını, ilgi alanlarını, sorumluluklarını ve ihtiyaçlarını savunma ve koruma
kabiliyeti.
 Yaşam planları ve kişisel projeler planlama ve uygulama kabiliyeti.
 Bütün durumu hesaba katarak hareket etme kabiliyeti.
Ancak, bahsi geçen özne (kişi – kobay) bu yarışma ile bağlı olmayan başka bir
yetenekler takımına sahip olabilir, bu yetenekler takımını sıfırdan geliştirebilir ve hatta
olumsuz yetenekler de geliştirebilir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
SEKİZ TEMEL YETERLİLİK
Geride bıraktığımız on yıllar boyunca, gelecekteki vatandaşlarımızın
şekillendirilmesindeki talepler konusunda toplumumuz çok önemli değişiklikler
yaşamıştır. Avrupalı, taslağında eğitim sistemimizin hedefleri konusunda bir fikir birliğine
ulaştı: öğrencilerimiz mecburi eğitimlerinin sonunda değişen bir toplumda hayatlarını
devam ettirebilecekleri ve katılımcı ve demokratik bir gelecek inşa edebilecekleri bazı
temel yeteneklere ulaşmalıdırlar. Bu, Avrupa’daki temel amaçlardan biridir.
Avrupa Birliği tarafından tüm ülkeler için belirlenen temel yeterlikler şunlardır:
1. İletişim kabiliyetleri.
2. Matematiksel yeterlik.
3. Fiziksel dünya hakkında bilgi ve onunla etkileşim bilgisi.
4. Veri işleme ve dijital yeterlik.
5. Sosyal ve yurttaşlık bilgisi yetkinliği.
6. Kültürel ve sanatsal yeterlik.
7. Öğrenmeyi öğrenme.
8. Özerklik ve kişisel girişim (inisiyatif).
Bu sekiz güç çeşidi rastgele seçilmiş olmayıp,
toplumdaki
insanı
ve
dünyayı
anlayışımızın
sonuçlarıdır.
Ek olarak, bu özelliklerin hepsi eğitim aşaması
boyunca sonuna kadar geliştirilmelidirler ki, böylece
kişi etrafındaki dünya ile olumlu bir etkileşimde
bulunabilsin.
Tabiatı anlama ve yorumlama ihtiyacı, bilgilerini
organize etme, ve bir gelişim yönünde ilerleyebilmek
için sonuçlarını alma, ikinci ve üçüncü yeteneklerin
gerekliliğini haklı çıkarır.
İnsanı yalnız bir varlık olarak değil de, her zaman toplum içerisinde görme ve
böylece hayatın gelişiminin esaslı ve bağlı olduğu gerçeği, insanları, etraflarındaki diğer
insanlarla iletişim kurmaya zorlar. Bu bağlamda, tüm bu özelliklerde, özellikle de hayati
derecede önemli olan yeterliklerde uzmanlaşmak, zorunlu bir ihtiyaçtır. Diğer bir ifade ile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
aslında insan doğadan, dünyadan ömrü boyunca izole olamaz. Gelişme, kalkınma onun
doğasında vardır. Her zaman toplum ile içiçe yaşar ve toplumla iletişim içindedir. Bunun
için de temel beceri ustalığı gerekmektedir.
Bu rehberde, özellikle dijital yeterliklere odaklanacağız. Birey, şu anda ve
gelecekte bazı objelere ihtiyaç duyacaktır: bilgisayarlar, ATM ler, dijital cihazlar, kredi
kartları, elektronik kimlikler, ve etki alanı (domain) bilgisi, gibi. Bu objeler, insanların
yaşadığı toplumun gelişimi ve aynı zamanda diğer insanlarla bağ kurmak (örneğin
internet yoluyla sosyal ağ kurmak) gibi temel ihtiyaçlar için hayati derecede önem
taşımaktadır.
Tüm bu araçlar geçmiş yüz yıllarda kitaplar ve mektupların yaptığı hayati
derecede önemli bilgi ve kültürü yayma görevini yerine getirmede rol oynamak üzere
seferber edilirler ve böylece, dijital bilgiyi işleme ve yönetme yetkinliği ortaya çıkar.
Diğer taraftan da, bireylerin uyumlu bir şekilde etkileşimi, barışçıl, ilerlemeye
yönelik, daha güzel ve daha zengin bir dünya ihtiyacının bu yeterliklerin yedi karakterinin
beşini haklı çıkardığını söyleyebiliriz. Bu, bazı Avrupa Birliği ülkelerinde “ilişkisel
kabiliyetler” olarak adlandırılır.
Son olarak da, bireylerin kendi başlarına hareket edebilmesi ve bir öz güven
hissine sahip olmaları ihtiyacı, sekiz yeterlikten altısının temelini oluşturur.
Muhtemelen siz de bu listeye başka yeterlikler ekleyebilirsiniz, ya da bunları “alt
yeterlikler” olarak tanımlayabiliriz ama bu diğerlerinin olabileceğinden daha güvenilir
olduğundan dolayı yeni bir şey sunmamaktadır. Zaten bu ek yeterlikler bunlardan
türemiştir ve bireyin ve toplumun gelişiminin bunların etrafında organize edildiği çok
açıktır.
Bu Avrupalı araştırmamız sürecinde bazı değişik türler bulduk, elimizdeki en iyi
bilgileri birleştirip, bu yeterlikleri elde etmek ve değerlendirmek için bazı sonuçlara
ulaşmayı denedik. Zaten bu yeterliklerde hiç şüphesiz günlük yaşamlarımız ve kişisel ve
toplumsal gelişimimzin temelini oluşturur.
İletişimsel yeterlik
İletişimsel yeterlik, hem İspanyolca dilinde hem de diğer yabancı dillerde dilin
ağızla ve yazılı iletişimde bir araç olarak kullanımına dayanmaktadır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
In
in the adquisition of Basic Competences
Leo
n
Bu yarışmanın tipik tutumları, bilgisi ve kabiliyetleri düşünceleri, duyguları,
tecrübeleri ve fikirleri, tartışmaları ifade edebilir, kritik ve etik bir yargı oluşturabilir, fikir
üretebilir, bilgiyi inşa edebilir, kişinin tezine, kendi eylemlerine ve görevlerine tutarlılık ve
uyum verebilir, karar verdirebilir ve hem
sözlü hem de yazılı olarak dinlemekten,
konuşmaktan veya okumaktan keyif
aldırabilir ki, tüm bunlar kendine
saygının ve öz güvenin daha da
gelişmesine katkıda bulunurlar.
İletişim ve karşılıklı konuşma, ağ
kurma ve başkalarıyla ve çevreyle
ilişkiler inşa etme ve yeni kültürlere
yaklaşma
kabiliyetlerini
içeren
eylemlerdir. Onlar bilinen genişlikte
saygı ve itibar kazanırlar. Böylece de,
yaşamak ve sorunları çözmede dilsel
iletişim yetkinliği etkin kapasitede sunulur.
Dinleme, gösterme ve diyalog, sözel iletişimin ana türlerinin farkında olmayı,
çeşitli iletişim durumlarında karşılıklı sarf edilen sözlü mesajların ifadesi ve anlayışında
ileri derecede yetkin olmayı ve bağlam ile iletişimde uyum sağlamayı içerir.
Ayrıca, her türlü iletişim durumunda uygun sözlü metinler üretebilmek için, dilsel
ve dilsel olmayan kabiliyetlerin kurallarının etkin ve tesirli kullanımını ve farklı
durumlarda iletişimsel karşılıkların belirli kurallarını da içerir.
Okuma ve yazma, bilgiyi arama, toplama ve işleme özelliklerini temsil eden ve
destekleyen, ve anlamada yetkin olup, çeşitli iletişimsel amaçlarla metnin farklı türlerinin
yazılımı ve kullanımı eylemleridir. Okumak, yazılı dilin kullanımına izin veren kuralların
anlaşılması ve yorumlanmasına olanak sağlar ve ayrıca başka yerlerin, dillerin ve
kültürlerin keşfedilmesine yönelik bilgi ve fantazi menşei olarak bir zevk kaynağıdır.
Bunların hepsi iletişimsel yetkinliğin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesine katkıda
bulunur.
Dilsel iletişimin (diyalog, okuma, yazma, vs.) hazinesinin belirli amaçlar ve
hedefler için seçimi ve uygulaması kabiliyeti, gerçekliği anlama, yorumlama ve zihinsel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
olarak sunma ve bilgiyi organize edip paylaşma ve bunları tutarlı bir şekilde donatma
kabiliyeti olarak bu yarışmanın bazı temel karakteristiklerine bağlıdır.
Nasıl iletişim kurulucağını
anlamak ve bilmek
kullanışlı
kabiliyetlerdir. Bu kabiliyetler dilin
işlevi hakkında yansıtıcı bilgiye
ve onun kullanım kurallarına
dayanır ve dili bir gözlem ve
analiz objesi yapma kabiliyetini
içerir. Farklı sosyal ve kültürel
bağlamlarda iletişimsel durum ile
uyumlu olarak farklı konuşma
derecelerinin ifade edilmesi ve
yorumu, uygun bir şekilde dilsel
etkileşim kurmak için gerkli olan
dil sistemleri ve stratejilerin
çalışma
kurallarının
etkin
uygulaması ve bilgisi anlamına
gelmektedir.
Bu yetkinliğe sahip olmak, sosyal geleneklerin, değerlerin, kültürel yönlerin ve
bağlam ve iletişim amacında dilin çok yönlülüğünün farkında olmayı içerir. Ayrıca
başkalarının yerine geçme empatik kabiliyetini de içerir: kişinin kendi duyarlı ve kritik
fikirlerinden farklı olan fikirleri okuma, dinleme analiz etme ve dikkate alması, bunları
uygun şekilde ve birinin kendi duygu ve düşünceleri olarak ifade etmesi ve kritik yapıcı
bir ruhla kabul etmesi ve gerçekleştirmesidir.
Özellikle yazılı dilde olmak üzere farklı seviyelerde uzmanlaşma ve biçim verme
ile, yabancı diller durumunda bu yarışma bu dillerin bazıları ile iletişim kurma ve böylece
sosyal ilişkileri zenginleştirip, kendisininki haricinde diğerleri bağlamlarında gelişmek
demektir. Bu ayrıca daha fazla ve farklı bilgi, iletişim ve öğrenme kaynaklarına
ulaşmaya olanak sağlar.
Kısaca, mecburi eğitimin sonunda dilsel yetyerliğin/yetkinliğin gelişimi çoklu
bağlamlarda sözel ve yazılı dilde uzmanlaşmayı ve en azından bir yabancı dilde işlevsel
olarak kullanılmasını içerir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
ition of Basic Competenceso da Vinci Partnership Projec
Matematiksel Mantık Yarışması
Matematiksel mantık sayıları ve temel işlevlerini, sembolleri ve matematiksel
mantığın ifade biçimlerini, bilgi üretme ve yorumlama için kullanma ve günlük hayata ve
iş yerine bağlı problemleri çözmek olarak anlaşılabilir.
Matematiksel yetkinliğin bir parçası da bilgiyi, veriyi ve argümanları açıklık ve
kesinlikle yorumlama ve ifade etme kabiliyeti olup, hem okulda hem de okul dışında
hayat boyu öğrenmeyi devam ettirme ihtimalini arttırmak ve sosyal hayata olumlu
katılıma imkan sağlamaktır.
Bu yeterlik günlük hayatın gerçek veya temsili durumlarında temel matematiksel
unsurların (farklı sayı türleri, ölçüler, semboller, geometrik elementler, vs.) bilinmesine ve
kullanılmasına ve problemlerin çözülmesine veya bilginin edinilmesine izin veren
mantıksal süreçlerin uygulanmasını içerir.
Bu süreçler, bilgiyi daha geniş bir yelpazedeki durumlara ve bağlamlara uygular,
anahtar fikirleri tanımlayan tartışma zincirini takip eder ve argümanların ve bilginin
geçerliliği ve mantığını değerlendirip hüküm verirler. Sonuç olarak da, matematiksel
yeterlik, belirli düşünce süreçlerini (örneğin tümevarım ve tümden gelim, vs. gibi) takip
etme ve bazı hesaplama algoritmalarını veya mantık elementlerini uygulamayı içerir. Bu
durum da, mantığın geçerliliğini ve geçerli mantıktan türetilen ilgili sonuçların kesinliğinin
değer derecelerinin tanımlanmasına izin verir.
Matematiksel yeterlik ilerlemeci bir hazır olma durumu, güvenlik, bilgi itimadı,
durumlar (problemler, bilinmezler, vs.) veya araç içeren matemetiksel unsurlar ve durum
gerektirdiğinde kesinliği için saygısı ve beğenisine dayalı mantık boyunca arayışlarında
bunların kullanımını içerir.
Bu yarışma, elementler ve matematiksel mantığın günlük durumlarla uğraşmakta
kullanılmasına göre gerçek ve anlamlı bir hale dönüşür. Bu nedenle de, böyle
durumların tanımlanması, problem çözme stratejilerinin uygulanması ve hesaplamalar
için uygun tekniklerin seçilmesi, ulaşılabilir bilgiden gerçekliği sunma ve yorumlama
buna dâhildir.
Kısaca, matematiksel aktiviteyi mümkün olduğunca çeşitli bağlamlarda gerçekten
kullanabilme imkânıdır. Böylece de, günlük hayattan, bilginin diğer alanlarına kadar
matematiksel bilginin çok geniş bir çeşitlilikteki durumlara eş zamanlı olarak
uygulanmasına göre bu imkânın gelişimine mecburi eğitimde ulaşılacaktır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Dolayısıyla bunun zorunlu eğitimde geliştirilmesi, matematik bilgisinin diğer bilgi
alanları ve günlük hayattan çok çeşitli durumlara kendiliğinden uygulanabilme seviyesine
ulaştığında başarılabilecektir.
Zorunlu eğitimin sonunda matematik yeteneğinin gelişmesi bu yeterliklerin kişisel
ve sosyal öğelerde kendiliğinden bilgiyi yorumlama ve üretme için matematik mantığını
kullanmayı ve günlük durumlarda sorunları çözmeyi ve kararlar vermeyi içermektedir.
Sonuç olarak, matematik mantığına sahip olmamızı, matematik argümanlarını
anlamamızı, kendi kendimizi ifade etmemizi ve matematik diliyle iletişim kurmamızı,
doğru destek araçlarını kullanmamızı ve farklı zorluk düzeylerine sahip yaşam
durumlarına daha iyi tepki vermemiz için matematik kavramlarının diğer tür bilgilerle
bütünleşmesini sağlayan bu yeteneklerin ve davranışların kullanılmasını kapsar.
Fiziksel ve Doğal Ortamın Değerlendirilmesi
Olayları anlama, sonuçları tahmin etme insan sağlığı etkinlikleri ve cevresel
sürdürülebilirlik yeteneğini kapsayan fiziksel ve doğal dünya konusunda bilgili olma ve
bunlarla etkileşim yeterliğidir.
Bu, hem doğal hem de insan eliyle yaratılmış olan taraflarıyla fiziksel dünyayla
etkileşim yeteneğidir. Bu sayede bu yetenek olayları anlamaya, sonuçları tahmin etmeye
ve yaşam, diğer insanlar ve canlılar için iyileştirme ve korumaya yönelik faaliyetlere
olanak tanır.
Kısacası, yaşam alanlarında otonomi ve kişisel girişimle doğru bir biçimde
ilgilenme ve bilgiyi çeşitlendirme (sağlık, üretim faaliyeti, tüketim, bilim, teknolojik
süreçler, vb.) ve farklı bilim alanlarının bilgisinin analizini yapmayı sağlayan kavramların
ve ilkelerin uygulanmasını gerektiren dünyayı anlamlandırma işi için becerileri
birleştirmeyi içerir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
Bu yeterliğin bir kısmı hem makro düzeyde hem de o anki çevrede yaşam ve
insan eylemlerini iyileştiren fiziksel alanın yeterli algısı ve bizi kuşatan çevre ile
etkileşime geçme becerisidir: cisimleri ve yerlerini içeren sorunlara erişme ve
çözümlemektir.
Dolayısıyla,
fiziksel
alanla etkileşime geçme
yarışı bu alanda insanların
varlığını,
yerleşme
faaliyetlerini,
getirilen
değişimleri ve sonuç olarak
ortaya çıkan manzaranın
farkında
olmak
ve
geliştirmeden
yaralanan,
kaynakları ve doğal çeşitliliği
korunmanın ve küresel ve
nesiller arası dayanışmanın
yollarını arayan insanların
önemini ifade eder.
Aynı
zamanda
gerçeği gözlemlerken eleştirel olmayı, bilginin ve reklam mesajlarının analizini de
kapsar.
Bu yeterlik, insan vücudundan, doğadan, kadın ve erkeğin etkileşiminden gelen
bilginin ve hayatın bu ya da diğer yollarının sonuçlarını mantıklandırmanın tartışmaya ve
doğal ve sosyal çevrede sağlıklı bir zihinsel ve fiziksel hayatı benimsemeye yönlendirir.
Sonuçta bu yeterlik, bireysel ve toplu sağlık ikilisini ve hem başkalarına hem de
kendimize karşı saygı gösterme ve sorumlu davranma konularını düşünmeyi kapsar.
Bu yarışma fiziksel dünyayı ve insan faaliyetlerinin çevre, sağlık ve insanların
yaşamı üstünde yarattığı değişiklikleri anlamak ve bu konuda kararlar vermek için
sorunları tespit etme kanıta dayalı çıkarımlarda bulunmayı mümkün kılar. Bu yeterlik
bireylerin, kurumların ve çevrenin algılanan talepleri ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek
için bu bilginin ve süreçlerin uygulanmasını içerir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Aynı zamanda daha önce anlaşılmış olan bilimsel ve teknik kavramların, temel
bilimsel kuramların uygulanmasını içine alır. Bu ilerlemeci süreçlerin uygulanması ve
sistematik analiz ve bilimsel sorgulama davranışları becerisini ifade eder:
- İlgili konuları tespit etme ve ortaya çıkarma, teorik bilinçle doğrudan ya da dolaylı
gözlemler.
-
Soru sorma.
-
Nicel ve nitel bilgiyi bulma, toplama, analiz etme ve ifade etme.
-
Değişebilen çözüm ve hipotezleri sorgulama ve karşılaştırma.
-
Farklı zorluk düzeylerine sahip tahminlerde bulunma.
-
Bilimsel soruları cevaplamak ve farklı durumlarda çıkarımda bulunma,
anlamlandırma ve değerlendirme için gerekli olan teorik ya da gözleme dayalı
mevcut bilgiyi tespit etme.
Bu, tarih boyunca araştırma faaliyetinin ve bilginin sosyal yapılanmasının
doğasının, gücünün ve sınırlarının farkına varma anlamına gelir.
Bu yarışma günlük hayat ve iş yeri ihtiyaçlarının giderilmesi için ekonomiklik ve
verimlilik ilkelerini kullanarak teknik çözümlerin planlanması ve yönetilmesi ile ilgili
becerileri sunar.
Son olarak, bu yarışma alınan bilginin yorumlanması için bilimsel ve teknik
düşünmeyi geliştirme ve uygulamayı ve bilim ve teknolojideki ilerlemenin kişisel hayatta,
toplumda ve doğal dünyada net etkileri olduğu dünyada girişimci ve kişisel otonomiyle
karar almayı kapsar.
Diğer bilgilerin yanı sıra bilimsel bilginin ayrışması ve değerlendirilmesi ve de
bilim ve teknolojiyle bağdaştırılan etik değerlerin kullanılması anlamına gelir.
Dijital Yeterlik
Dijital yeterlik ve bilgi işleme öğrenmek ve iletişim kurmak için gerekli olan bilgi
teknolojilerini ve iletişimi kullanmak da dâhil bilgiyi araştırma, elde etme, işleme ve iletme
ve bilgiye dönüştürme becerisi olarak anlaşılmaktadır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
Bu yeterlik, kullanılan kaynak olarak (sözlü, yazılı, görsel, dijital ya da
mültimedya) bilgiye ulaşmak için araştırma, seçme, kayıt ve süreç ya da çeşitli teknikler
ve stratejiler kullanarak bilginin analiziyle ilgilidir. Genellikle ifade edilen en yaygın diller
ve iletişim araçları yanı sıra, belli dillerin (metin, sayısal, şekil, görsel, grafik ve işitsel)
alanını ve anlamak için temel kuralları ve farklı durumlarda ve ortamlarda farklı türde
bilgiyi, kaynaklarını, ihtimalleri ve konumunu transfer etmeyi ve uygulamayı gerektirir.
Bilgiye (information) sahip olma otomatik olarak bir kanıya (knowledge) sahip
olmayı sağlamaz. Bilgiyi kanıya/kanaate dönüştürmek organize etme, ilişkilendirme,
sentez etme ve farklı zorluk derecelerine sahip çıkarımlara ve sonuçlara ulaşma
kısacası anlama ve daha önce sahip olduğumuz kanılara entegre etme becerilerini
gerektirir.
Dolayısıyla bu sadece farklı dilleri ve belli teknikleri değil bilgi teknolojisi ve iletişim
potansiyelini birleştiren ifade kaynaklarını kullanarak bilgiyi ve kanıyı iletmek anlamına
gelmektedir.
Bilgiyi ve kanıyı ileten ve üreten rolleri dâhil olmak üzere entelektüel bir iş olarak
bilgi teknolojisini kullanma ve iletişim konusunda yeterli olmaktır. Örneğin, matematik
süreci modellerinin kullanılmak amacıyla üretilen biçimde kullanılmasıdır. Buna ek
olarak, bu yarışma zengin ve karmaşık bilginin doğru işlenmesi ve yönetilmesini, gerçek
sorunları çözmeyi, kararlar almayı, resmi ve resmi olmayan öğrenmelere katılan
insanların iletişim ortamlarını genişleten işbirlikçi ortamlarda çalışmasını ve sorumlu ve
yaratıcı çözümler üretmesini mümkün kılar.
Dijital yeterlik doğanın ve teknolojik sistemlerin kullanımı ve sosyo-kişisel
dünyada bu değişikliklerin yarattığı etkinin anlaşılmasında en üst düzeyde yararlanan
bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmayı kapsar. Bu, sıklıkla ortaya çıkan yazılım ve
donanım sorunlarını tespit etme ve çözme sistemlerini yönetmeyi içerir. Aynı zamanda
insanların sundukları bilgiyi kontrol etme ve sürekli büyüyen fiziksel ve sosyal ortamları
bilerek ve bunlarla etkileşime geçerek kişisel olarak ve işbirlikçi bir biçimde bilgiyi
eleştirel gözle analiz etmelerini sağlar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Dijital yeterlik gerçek problemleri etkili bir
biçimde çözmek için gerekli olan teknolojik
kaynaklardan düzenli bir biçimde yararlanmayı
kapsar. Aynı zamanda, kişilerin belli görevleri
ve amaçları üstlenmek için kullanışlı olup
olmadıkları konusunda yeni bilgi kaynaklarını
ve teknolojik yenilikleri değerlendirmelerini ve
seçmelerini sağlar.
Özet olarak, bilgi işleme ve dijital yeterlik
bilgiyi ve bilgi kaynaklarını ve çok çeşitli
teknolojik araçlarını seçerken, işlerken ve
kullanırken otonom, verimli, sorumlu, eleştirel
ve yansıtıcı olmayı kapsamaktadır. Ayrıca
eldeki bilginin değerlendirilmesinde eleştirel ve
yansıtıcı bir tavra sahip olmayı ve farklı iletişim araçlarında bilginin ve kaynaklarının
kullanımını düzenleyen sosyal kabul görmüş kurallara saygı duymayı da içermektedir.
Yaşadığımız mevcut toplum (internet odaklı toplum) ele alındığında bu
yarışmanın özellikle önemli olduğu düşünülmektedir.
Sosyal yeterlik ve Vatandaşlık Yeterliği
Sosyal yeterlik ve vatandaşlık yeterliği insanların bir toplumda yaşaması,
yaşadığımız dünyadaki sosyal gerçekliği anlaması ve demokratik bir vatandaş olması
olarak anlaşılmaktadır.
Bu yarışma, yaşadığımız sosyal gerçekliği anlamamızı, işbirliği içinde
yaşamamızı, çoğul bir toplumda demokratik bir vatandaş olmamızı ve demokrasinin
gelişmesi için elimizden geleni yapmamızı sağlar.
Bu yarışmaya katılım, karar alma, belli durumlarda davranış ve yapılan seçimler
ve alınan kararlar için sorumluluk almayı mümkün kılan karmaşık ve çeşitlilik arz eden
bilgi ve becerileri bütünleştirmeyi sağlar.
Sosyal becerilerin, evrim bilgisini ve toplumların yapısını, demokratik sistemin
özelliklerini ve değerlerini geliştirmek için ve seçim yaparken ve karar alırken ahlaki
yargıları kullanmayı ve vatandaşlığın hakları ve görevlerini uygulamak için küresel olarak
kullanıldığı düşünülmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
Bu yeterlik, dünyanın tarihi ve sosyal gerçekliğini, evrimini, başarılarını ve
sorunlarını anlamayı geliştirir. Gerçeğin eleştirel bir açıdan anlaşılması bu gerçeği analiz
edebilmek için deneyim, bilgi ve farklı bakış açılarının farkında olmayı gerektirir.
Gerçekler için farklı kaynakları kullanan analizi ve sosyal ve tarihi sorunları sorgulamayı
ve bunları kapsamlı ve eleştirel
bir yolla düşünmeyi ve de gerçek
durumlar hakkında mantıklı ve
geçerli argümanlar öne sürmeyi
ve
gerçekliğin
bütünüyle
anlaşılmasını geliştirmek için
diyaloğu
içerir.
Modern
toplumların
özelliklerini
ve
büyüyen çeşitliliğini ve değişen
doğasını anlamak ve insanlığın
evrimi ve ilerlemesi için farklı
kültürlerin katkısını anladığını
göstermek
demektir
ve
yaşadığımız topluma ait olma
duygusuna
sahip
olmaktır.
Kısacası, yerel kimlikle uyumlu
olan küresel bir vatandaşlık algısı
göstermektir.
Değer ve çıkar çatışmalarının, birlikte yaşamanın bir parçası olduğunu ve bunları
toplumun hem eleştirel düşünme hem de her bir bölgenin, ülkenin ve topluluğun temel
kültürel yapıları çerçevesinde oluşan diyalog ile kurulan değerler bütünü olarak karar
almak için yapıcı bir tavırla çözmenin gerekli olduğunu bilmenizi sağlayacak sosyal
yeterliğin bir parçasıdır.
Sosyal ve vatandaşlık yeterliğinin, etik boyutu, çevresel zaman ve ortamın
farkında olmayı, kendi değer sistemini yaratmak için duygusal ve mantıklı değerlendirme
ve yeniden kurmayı ve bir kararla ya da çatışmayla karşılaştığında bunlarla uyumlu
davranmayı içerir.
Bu, bütün kişisel konumların, sadece İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki gibi
evrensel ilkeler ve değerlere saygıya dayandığında etik olmayabileceği anlayışıdır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Sonuç olarak, bu yeterliğin becerileri arasında farklı ortamlarda nasıl iletişim
kurulacağı, kendi fikirlerini ifade etme ve diğerlerininkini dinleme, başkasının yerine
kendini koyma ve kendilerinden daha çok onların bakış açısını anlayabilme ve toplumsal
hayatın farklı seviyelerinde karar alabilme becerileri bulumaktadır.
Aynı zamanda farklı grupların, özellikle kadın ve erkek arasındaki, eşit haklarını
tanırken farklılıkları değerli görmektir. Hem kişisel hem de sosyal alanda çatışmaları
çözmenin bir aracı olarak anlaşmaya varmak için diyalog ve görüşmeyi kullanmak da
önemlidir.
Son olarak, bu yarışma, demokratik devletler ve toplumları, bunların organizasyon
ve operasyon metotlarını besleyen değerleri bilmeyi ve anlamayı gerektiren aktif ve
kapsayıcı bir vatandaşlık uygulamasının bir parçasıdır. Bu yarışma uluslararası
beyannamelerce ve birçok kurum tarafından tanınan haklara ve görevlere özellikle dikkat
çekerek demokrasi, özgürlük, dayanışma, sorumluluk, katılım ve vatandaşlık kavramları
üzerinde eleştirel bir biçimde düşünmemizi sağlamaktadır.
Kısacası vatandaşlık, şehirli hayata aktif ve tam bir biçimde katılmak için temel
yeterliklere sahip olmaktır. Haklar, özgürlükler, sorumluluklar ve vatandaşlık görevlerini
uygulamada demokratik değerle uyumlu davranış kurallarını inşa etmek, kabul etmek ve
uygulamak ve başkalarının haklarını korumaktır.
Bu yeterlik, demokratik değerler ve uygulamalara dayanan etik değerlendirmeyi
kullanarak, muhakeme ederek, barış ve demokrasiye katkıda bulunarak yaşadığımız
sosyal gerçekliği anlamayı, birlikte var olma ve çatışmayla yüzleşmeyi ve hakları ve
vatandaşlık yükümlülüklerini geliştiren yapıcı, destekleyici ve sorumlu bir davranış
sürdürmeyi kapsar.
Kültürel ve Sanatsal Yeterlik
Bu yeterlik, çeşitli kültürel ve sanatsal kullanımı zenginleşme ve zevk kaynağı
olarak görme, anlama, değer verme ve değerlendirmeyi ve bunlara insanlığın mirası
olarak bakmayı kapsar.
Özellikle kültüre ve sanata değer vermek, anlamak ve zevk almak için çeşitli
düşünme becerisi, iletişim, duyarlılık ve estetik anlayışa erişmemizi sağlayan beceri ve
tavırlara sahip olma anlamına gelir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
Bu beceri, riskli becerileri ve çakışan düşünmeyi içerir, çünkü fikir ve duygu
üretmeyi, kaynak, anlama ve ifade etmenin yollarını ve araçlarını bulmayı; kişisel ya da
akademik alanda sonuçlara ulaşmayı sağlayacak süreçleri planlama, değerlendirme ve
uyarlamayı kapsar.
Dolayısıyla bu, sanat ve kültür dünyasında farklı gerçeklikleri ve üretimleri
algılamak ve anlamak için ifade etmeyi ve iletişim kurmayı cesaretlendiren bir
yarışmadır.
Bu yeterlik, kolektif çalışmayı içeren kültürel ve sanatsal faaliyetler boyutunda
sanatsal kurallar aracılığıyla kendini ifade etmek için girişimi, hayal gücünü ve yaratıcılığı
harekete geçirmeyi kapsar. Nihai sonuç başarısı için işbirlikçi yeterliklere sahip olmak ve
başkalarının çabalarını ve katkılarını desteklemenin ve bunlara değer vermenin
öneminin
farkında
olmak
zorundayız.
Sanatsal
yeterlik,
farklı
sanatsal dillerin temel tekniklerini,
kaynaklarını,
kaidelerini
ve
eserlerini kültürel mirasın seçkin
ifadesi olarak kabul ederek temel
bilgiye sahip olmayı kapsar. Bu
ifadeler ve toplum arasındaki
ilişkileri, yaratıldıkları dönemdeki,
ya da onları yaratan kişi ya da
grubun düşünme biçimi ve teknik
imkânlarını tanımlayabilmeyi de
içerir.
Bu, aynı zamanda bireylerin
ve toplumların günlük hayatlarında
rol oynamış olan ve oynayan
temsili, ifadesel ve iletişimsel estetik etmenlerin yanı sıra düşünmenin, estetik akımların,
moda ve zevklerin evriminin farkında olmaktır.
Müzik, edebiyat, görsel ve performans sanatları gibi farklı sanatsal araçlar
aracılığıyla ya da popüler sanat denen farklı şekillerle düşünce, deneyim ya da
duyguların ifadesindeki yaratıcılığın takdir edilmesini de gerektirir. İfade
özgürlüğü,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
kültürel çeşitlilik hakkını, kültürlerarası diyalogun önemini ve paylaşılan sanatsal
deneyimlerin değerini bilmeyi de gerektirmektedir.
Özetle, bu yeterliği oluşturan beceriler, sanat ve sanatsal ifade yaratımları için
kullanılan kaynaklarla ilgili olanlar gibi, diğer kültürel ifadeleri hem takdir etme hem de
bunlardan zevk alma anlamına gelir. Aynı zamanda, farklı kültürel ve sanatsal olayları
anlamayı, farklı düşünme becerileri ve işbirlikçi çalışmayı, sanatsal ve kültürel ifadenin
çeşitliliği konusunda açık fikirli, saygılı ve eleştirel olmayı, estetik ve yaratıcı
yeteneklerini geliştirmeyi istemeyi, kültürel hayata katılmaya ve yaşadığı toplumda ve
diğer toplumlardaki kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmaya ilgi duymayı
kapsamaktadır.
Otonom öğrenme yeterliği
Bu yeterliğin iki temel boyutu vardır. Birincisi kendi kapasitelerinin (entelektüel,
duygusal ve fiziksel) farkındalığı, bunları geliştirmek için gerekli olan ve kendin için ne
yapabilirsin, başka insanlar için ne yapabilirsin, gibi düşünme süreç ve stratejilerin
edinilmesidir. İkincisi motivasyon, öz güven ve öğrenme isteği ile sonuçlanan kişisel
yeterlik algısıdır.
Kişisel hedefleri mükemmelleştiren ve karşılayan bilgimiz ve neyi öğrenmemiz
gerektiği, öğrenme süreçlerinin nasıl öğrenildikleri ve nasıl etkin bir biçimde yönetilip
kontrol edildiği ile ilgili farkındalık anlamına gelmektedir. Kişinin güçlü ve zayıf yönlerini
bilmesini, güçlü yanlarından yararlanıp motive olmasını, yeni zorlukları tanımak için
sürekli güvenli bir yol bulmamızı sağlayarak başarı beklentisiyle zayıf yanlarının
üstesinden gelebilmesini gerektirir.
Dolayısıyla dikkat, yoğunlaşma, hafıza, dil bilgisi ve ifade ya da başkalarının
arasında başarı motivasyonu gibi öğrenmede rol oynayan becerilerin ve farklı strateji ve
tekniklerle bunları en üst düzeyde kullanmanın farkında olmak önemlidir. Bu teknikler,
çalışma, şematik gözlem, gerçekleri ve ilişkileri kaydetme, işbirlikçi çalışma ve proje,
problem çözme, planlama ve düzenleme etkinlikleri, teknolojik kaynaklar da dâhil bilgiyi
düzenleme ve işlemedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Aynı zamanda, soru sorma
merakı, eldeki bilgiyle mantıklı ve
eleştirel karar almada farklı strateji
ve yöntemlerini kullanarak aynı
suruma ya da probleme verilebilecek
tepkilerin çeşitliliğini tanıma ve
yönetmedir.
Bireysel ya da birlikte, bilgi
becerilerini ve özellikle bu yeni bilgiyi
önceki
bilgilerle
ve
kişisel
deneyimlerle
ilişkilendirip
birleştirerek kanıya dönüştürme ve
yeni bilgiyi benzer durumlarda ve
çeşitli
ortamlarda
nasıl
uygulayacağını bilme becerilerini
içerir.
Dahası, bu yarışma kısa, orta ve uzun vadede başarılabilecek hedefler koymayı
ve öğrenme hedeflerini ilerlemeci ve gerçekçi bir biçimde yükselterek karşılamayı
gerektirmektedir.
Öğrenmede dirayetli olmayı, kişisel ve sosyal hayatı zenginleştiren bir etmen
olarak bunu değerlendirmeyi ve dolayısıyla harcanan çabaya değer olduğunu bilmeyi
gerektirir. Öz değerlendirme, öz düzenleme yapabilmeyi, kişisel sorumluluk alabilmeyi ve
bağlı olabilmeyi, stresle başa çıkabilmeyi, hataları kabul etmeyi ve bunlardan ders
çıkarabilmeyi kapsar.
Kısacası, öğrenmeyi öğrenmek, yeterlik ve etkinlik algısıyla kendi yeteneklerinin
ve bilgisinin farkındalığı, yönetimi ve kontrolünü kapsar ve hepsi bilinçli öğrenme
deneyimleri ve hem bireysel hem de birlikte ödüllendirme ile geliştirilen stratejik
düşünme işbirliği yapma, öz değerlendirme, kaynak bütününü yönetme ve entelektüel
çalışma tekniklerini içerir.
Otonomi ve Kişisel Girişim Yeterliği
Özerklik ve bireysel girişimcilik yeterliliği, güven, sebat, kendini tanıma, özgüven,
özeleştiri, seçim yapma kabiliyeti, risk öngörüsü, tatmin olma ihtiyacı, risk alma ve
hatalarından ders çıkarma gibi birbiriyle ilişkili değer ve tutumların farkındalığını
kazanma durumudur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
Diğer yandan bu kavram, kendi ölçütlerini seçme, öngörü, bireysel ya da grup
halindeki projeler dâhilinde sorumluluk alarak gerekli eylemleri gerçekleştirebilme
becerisi olarak tanımlanabilir.
Ayrıca bu yeterlilik, bireyin fikirlere çözüm üretmeyi ve bunları pratiğe dökmeyi
gerektirir. Aynı şekilde, olasılık ve sınırlılıkların analizi, bir projenin gelişim sürecini bilme,
karar verme ve değerlendirme, gelişmiş olasılıklardan sonuç çıkarma ve bunları ölçmeyi
de gerektirir ve aynı zamanda eyleme dönüştürmesini sağlar ki bu da hedef belirleme,
planlama ve projeleri yürütmek demektir. Bu yüzden, önceki projelerin tekrar üzerinden
geçmeyi; farklı fikirler ortaya çıkararak çözüm önerileri aramayı ve uygulamaya koymayı
gerektirir.
Bu amaçları gerçekleştirmede, akademik ve profesyonel başarı için hedefe
ulaşmayı sağlayan engeller ve fırsatlar için stratejik bir bakış açısı geliştirmek de önem
arz eder.
Ayrıca, değişim ve
yenilikçi
yaklaşımlar
için
olumlu tutum oluşturmaya,
problemin
çözümünde
eleştirel ve yapıcı bir şekilde
düşünmeye yardımcı olur.
Özerklik ve bireysel
girişimciliğin diğer bireyleri de
kapsaması
halinde,
bu
yeterlilik etkileşime geçmek,
diğerlerin fikirlerine değer
vermek, kendine güvenmek
ve işbirliği içinde çalışmak için
sosyal beceriler gerektirir.
Bu yeterliliğin bir diğer
önemli boyutu da, proje
liderliği için gerekli özgüven,
empati, kişisel gelişim, diyalog becerileri, zaman ve iş yönetimi, risk alma gibi kavramları
içermesidir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
Özerklik ve bireysel girişimcilik, bireysel ya da grup faaliyetlerini yaratıcılık
sorumluluk ve eleştirel bir bakış açısıyla tahmin edebilme, başlama/başlatma, geliştirme
ve değerlendirme gibi becerileri de kapsamaktadır.
Temel yeterlilikler ve anahtar yeterlilikler, temel ve gerekli öğrenime verilen
isimdir. SEKİZ farklı çeşit yeterlik mevcuttur ve bunlar ilköğretim ve ortaöğretim
seviyesindeki zorunlu eğitim kademelerindeki eğitimi desteklemekle yükümlü bir
grup, Avrupa ülkesi tarafından kabul edilmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
EĞİTİM VE TEMEL YETERLİLİKLER
Geleneksel açıdan ele alındığında, akademik öğrenmenin, günümüz eğitim
sistemindeki programların, kaynakları ve okulda geçen zamanı tekelleştirildiği birçok
eğitim uzmanı tarafından kabul görmektedir. Bununla beraber, eğitim sistemi, öğrenme
ve yeni beceri edinimi için yeni yollar geliştirmedeki ağırlık merkezini değiştirmede güçlü
bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu konular/görüşler aşağıda belirtilmiştir:
 Okul içindeki ve dışındaki dünya: Okul ve cadde. Çift taraflı yaklaşımlar ve
işbirliğini güçlendirmek için “Duvarsız Sınıflar” kavramı.
 Günlük ve akademik bağlamda görev tabanlı öğrenme. Yaşamda kullanılabilecek
işlevsel ve yararlı bilgilerin öğretimi.
 Yetenekler ve kuramsal beceriler bilgisi, uygulamaya yönelik değerler bilgisi.
Çünkü öğrenme öğretme modelleri parçalara ayrılabilir.
 Disiplinlerarası bir bilgi alanıyla ilişkili farklı konuları, grupları öğrenme.
Bütün öğrenme süreçleri rekabet ortamı yarattığından dolayı, öğrenme-öğretme
süreci ile yeterlilik kazanmak oldukça kolaydır. Birçok öğretmen, sürekli olarak çok sık
çalıştıklarını ve birçok değişiklik gerekmektiğini düşünür. Malesef, bu görüşlerini sekiz
ana yeterlilik düzeyini düşünmeden sarfederler.
Sekiz yeterliliğin okulda ve okul dışında (aile içinde, yaşam boyunca)
gerçekleşebilmesine rağmen, örgün eğitimin öncelikli amacı, bu çeşit öğrenmenin
minimum durumda eşit seviyede ve aynı kalitede olmasına olanak sağlamaktır. Bu
amaçlar şu şekildedir:
a) Bu durum, nüfusun bazı sosyo-ekonomik, politik ya da yapısal durumlarına
göre ayrıcalıklı statüde olanlar tarafından değil, nüfusun büyük bir çoğunluğu
tarafından farkedilmek.
b) Diyelim ki bu yeterliklerden hiçbirisi gelişmedi, o zaman idarenin dayanışmasını
gerektirir. Örneğin teknolojik Araçlar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
c) Durumu mümkün olan en üst düzeye getirmek için uygun bir müfredat, yeterli
ayrıntı seviyesi ve uzmanların sistematik katılımını sağlamak.
d) Bu seviyede bir kazanımı, en erken gelişim basamaklarından başlatmak.
Örneğin, bireylerin ilk gelişmeye başladığı çocukluk eğitiminden başlatmak gibi.
e) Belli çalışmalarda, işe alım için yeterli akademik yeterlilik ve devamlılık
sağlamak.
f) Yetişkin eğitiminde, daha önce hiç elde edilmeyen eğitim seviyelerini temin
etmek.
g) Sosyal fikirlere dayalı değer ve tutumlarla uyumlu maksimum seviyede uygun
yeterliliği sağlamak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
TEMEL YETERLİLİKLERİN ÖZELLİKLERİ
Temel yeterlilikler/yetkinlikler, anlamı, gelişimi ve kavramıyla, iyileştirici ve
eğitimsel bir öneme sahiptir. Son zamanlarda, eğitimsel yenilenme alanı ve geniş
kitlelerin kaygısı, uluslararası eğitim programı çalışmalarına, faaliyetlerine temel
oluşturmada önemli bir role sahip olmakta ve bir yeterlilik geliştirme üzerine
odaklanmaktadır.
Bu özellikler, üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken sekiz temel
yeterlilikten oluşmaktadır.
Gelişim ve Eğitim
Her beceri gibi yetkiler de çalışan tahsisiyle ilgili faktörlere bağlıdır ve eğitimsel
uyarıcılar ile desteklenebilir. Bu, “hayat boyunca dönüşüm ve değişim” olgusundan ilham
alan kavramsal bir bakış açısıdır.
İlk çocukluk eğitimi, erken yaştan itibaren daha dengeli bir gelişim göstermesi için
bu modele odaklanmalıdır.
Karmaşıklık
Teknik bilgi/Ustalık bilgisi, sosyal, dilbilimsel, bilimsel, sanatsal bilgilerden ayrı
düşünülemez. Zihinsel, duyuşsal ve psikomotor beceriler hakkında farkındalık bilgisi
gerektirir.
Entegrasyon/Birleştirme
Yapıda (kavramlar, süreçler, tutumlar, değerler ve normlar) değişiklik gösteren
içeriğin tipolojisine ek olarak, temel becerilerin gelişimi, güç talebine ve farklı alanlardaki
diyalog içeriğine olanak sağlar. Bu şekilde, küresel yaklaşımla daha da bir canlılık
kazanır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Uygunluk
Önemli olan, farklı çeşit problemlere etkili, kaliteli, uygun ve kararlı bir şekilde
yaklaşmaktır. Öğrencilerimize, cesaretlendirici ve anlayışlı bir ortamda, kaliteli bir iş
gerçekleştirmek için gereken çaba gösterilmelidir.
Yeni Koşullara Uyum
Temel beceriler, belli durumlarda problem çözme, sorunları altetme alanlarıyla
ilişkilidir. Yeni koşullara uyum sağlama da farklı çeşitlerdeki problemlerin çözümünü
sağlamak için, çeşitli ortamlardaki kaynakların düzeni ve koordinasyonu anlamına
gelmektedir.
Sınıf, merkez ve aile topluluğu ortamında bilgi ve değerlerin bütünleşmesi temel
becerilerin edinimindeki en önemli konulardan biridir.
Yenilik
Öğretmenlerin, eğitimcilerin ve ailelerin deneyimleri, farkında olmadan da olsa
bazen olumlu olmak üzere beklenmedik durumlar ortaya çıkarır.
Etki/Yansıma
Her içeriğin özellikleriyle ilgili sınırlılıkların ortaya çıkarılması ve olasılıkların
adaptasyonu gereklidir. Referans bilgi, sadece motor beceriler alanıyla sınırlı değildir.
Bunun yanı sıra, karmaşık motor beceriler, iletişimsel ve düşünsel beceriler de
bulunmaktadır.
Yaratıcılık
Yaratıcılık, bilgi ve becerilerin farklı alanlardaki problem durumlarına transfer
edebilme yeteneğidir ve karmaşık problem durumlarına karşı yaratıcı uyum sağlama,
innovasyon ve esneklik gerektirir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
NEDEN YETERLİLİKLER YOLUYLA ÖĞRENMEDEN BAHSEDİYORUZ?
Başlangıçtan beri, eğitim ve toplum arasındaki ilişki, yeni nesilleri etkili bir şekilde
eğitmekle ilgilidir. Bu okullara yüklenmiş bir sorumluluktur. Fakat toplumların ve yaşam
tarzlarının hızlı evrimi, uygun bir şekilde eğitim verecek eğitimciler gerektirir. Temel
becerilerin eğitimdeki öneminin nedeni budur.
Yeterlilikleri öğrenme tabanlı yaklaşım neler sağlamaktadır?
Bu konuda çalışan birçok uzman ve yazar, bu durumun kültürel devrimin bir
sonucu olduğunu savunmaktadır. Bu durum aşağıdaki konulara ışık tutmaktadır:
1. Toplumun ihtiyaç seviyesindeki artış sebebiyle bireyler, gerekli yetkilere sahip
olanlar ve bu yetkilere sahip olmayanlar olarak ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu
yetkilere sahip olmayanlar yabancılaşma ve dışlanma ile karşı karşıya
kalmaktadır.
2. Genel eğitim seviyesindeki artışa rağmen, nüfusun %10’u bu bilgiden mahrum
bırakılmıştır.
3. Hızlı teknolojik ve bilimsel gelişmeler sayesinde, bir bilgi zenginliği oluşturmaktan
ziyade yaşamboyu öğrenme becerisinin önemi artmıştır.
4. Bireyler, okul sürecinde öğrendiklerini okul sonrasına transfer edebilmelidir.
5. Yönetme metodları ve sonuçların değerlendirilmesindeki dengesi önemlidir.
Eğitim sistemlerinin kalitesi, çok önemli olmasına rağmen, sadece kaynaklara
değil, sonuçların değerlendirilmesi ve kontrolüne de bağlıdır.
6. Son olarak, eğitimsel modelin değişimi gereklidir. Sadece okul ve öğretmen odaklı
değil, aynı zamanda bireyin kendisine de bağlı olmalıdır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
Bu gibi neden ve sonuçlara, yeni yaklaşımda etkili olan birkaç diğer faktör de
eklenebilir:
 Öğrenme entegrasyonun etki ve önemini vurgulayan farklı psikolojik ve
eğitimsel teorilerin ( davranışçılık, yapılandırmacılık, duygusal zekâ vb.)
katkısı.
 İş hayatında olduğu gibi eğitimde de verimli/düzgün çalışma kültürü.
 Şirketlerde insan kaynaklarını geliştirmede kullanılan beceri eğitimi
modelinin başarısı.
 Eğitim programı enflasyonu, sosyal problemlerden sorumlu olan
eğitimcilerin fazla olması.
 Hepsinden öte, okulların başarısızlığını engellemek için tüm mevcut
okullara yeterli arkaplan eğitimlerininin verilmesi ihtiyacı.
Sonuçta, uzmanlar eğitimin kalitesi ve yaygın eğitim sistemleri konusunda
kaygılıdırlar. Temel becerilerin öğrenilmesinin vurgulanma nedeni de budur.
Bu
durum,
eğitim
programı
içeriğinin
tekrar
gözden geçirilmesi, öğretimin
yeniden yapılandırılması ve tüm
eğitim
dünyasıyla
bağlantı
kuran bütüncül bir yöntem
uygulanması ihtiyacını ortaya
çıkarmaktadır.
Eğitim
amaçlarını
gerçekleştirmek için kullanılan
tüm eğitimsel kaynaklar eşit
derecede öneme sahiptir.
Yeterlilik tabanlı eğitim,
günümüzde “bilgi toplumu”
oluşturmaya çalışan yeni bir
yaklaşımdır.
Birçok yazar, “yeterlilik” kavramını, bir durumu yorumlamak ve gerçekleştirmek
için yetenekli ve istekli olma durumu olarak tanımlar.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Yeterlilik tabanlı eğitim, öğrencinin toplum tarafından tanımlanmış yeterlilikleri
yönetebilmesi için gerekli ihtiyaçlar, öğrenme stilleri ve bireysel potansiyel üzerinde
durmaktadır.
Bu yüzden, eğitimdeki rekabet, sosyal davranışlar, bilişsel, duyuşsal, devinişsel
ve psikolojik becerilerin çakışmasıdır.
Beceri kazanımı yalnız bir şekilde gerçekleştirilemez, fakat enstitünün, sosyal,
politik ve ekonomik alandaki kavramsal çerçevede hayata geçirilebilir.
Tutum gibi özelliklerin geliştirilmesi olasıdır; çünkü bu özellikler kalıtım yoluyla
verilir. Fakat bu özelliklerin değişmesi, kişinin kendi hayatındaki olaylarla paralel olarak
değişir ve gelişir. Beceri kazanımı, belli bir topluluğa yönelik olmalıdır. Yani, sosyal
çevreleri farklı olan kişilerin aynı ihtiyaçları olamaz. Bu oluşum öyle bir şekilde
planlanmalıdır ki, eğitimcilerin farklı durumlarda farklı organizasyonların uygulanmasına
olanak sağlamalıdır.
Bu yüzden, yeterlilik/yetkinlik tabanlı eğitim pratik deneyime dayalıdır. Kuram ve
uygulama deneyimleri birbiriyle bağlantılıdır. Bilginin performansa dönüştürülmesi
gereklidir.
Eğitim programı
odaklanmıştır:




açısından,
yeterlilik
tabanlı
eğitim
şu
alanlar
üzerine
Bilgi.
Beceri.
Kalıtımsal tutumlar (disiplin veya değerlere olan tutum ve davranışlar).
Bir ürünün üretimi ya da ortaya çıkarılmasındaki başarının bir değerlendirilmesinin
yapılması.
Şu önemli görüşlere de dikkat edilmesi gerekir:
 Öğrenme ve öğretmenin düzenlenmesi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29






Geliştirilecek kabiliyetler.
Disiplinler (eğitimler) ve öğrenme taslağı.
Gelişmiş kabiliyetler ve süreçler.
Değerlere ve disiplinlere bağlı tutumların arttırılması.
Sonuç amaçlı çalışma programları.
Çoklu senaryolarda ve farklı durumlarda birikmiş tecrübe, geri bildirim (feed back)
ve kişinin kendisini değerlendirmesi ve performansa dayalı öğrenme
değerlendirmesi.
 Performansı ya da sonuçları değerlendirmede kullanılan ölçütler.
YÖNTEM ve DEĞERLENDİRME,
İÇİN TEMEL ÖGELER
TEMEL BECERİLERİN GELİŞMESİ
Yöntem Bilimi (Metodoloji)
Yöntem bilimi sınıf içerisinde gerçekleşen ve öğretme ve öğrenme sürecini organize
etmeyi hedefleyen tüm kararlardan oluşur. Öğretim kapsamında ne öğrencileri ne de
öğretmenlerin kendilerini memnun edecek, eğitim amacına bakmaksızın herkese ve her
duruma başarılı bir şekilde uygulanabilecek evrensel bir yöntem bulunmamaktadır.
Ancak öğrencilerin ‘tipine’ göre karşılık verecek, sınıfı tek çeşit bir üniforma içinde ve
homojen bir hale getirecek yöntemlerden uzaklaşmak hayati derecede önem
taşımaktadır. Eğitimsel amaçlar adına en uygun yöntem bilimini tanımlamak bütün
öğretmenlerin ve profesyonellerin sorumluluğudur.
Yöntem Bilimsel Prensipler
Karar verirken aşağıda belirtilen yöntem bilimsel prensipleri hesaba katmalıyız:
1. Öğrenme, dahil olanların, daha doğrusu öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin
bilgilerinden oluşan sosyal yapılandırma sürecidir.
2. Öğrenme yapılandırması, öğrenimin öğrenciye yeni bilgi ile var olan ya da
öğrencilerle yaşanmış eski tecrübeler arasında bir ilişki kurmasını sağladığı
sürece gerçekleşir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3. Öğrencinin öğrenme isteği öğrendiğini anlamlandırması ve öğrenme sürecine
katılması ile sağlanır. Bunun için de, öğrencinin amaçların tanımından
değerlendirmeye ve faaliyet seçimine kadar görevlere dâhil edilip edilmediği,
öğrencinin öğrendiğini diğer durumlara uyarlayıp uyarlayamadığı ve de öğrenmeyi
sosyal olarak öğrenme durumuna göre öğrenme isteği etkilenmektedir.
4. Başarılı bir öğretim, öğretmenin öğrenci çeşitliliğine bağlı olarak geliştirdiği
aktivitelere ve öğrencilerin düzenli olarak öğrenme gelişimlerini değerlendirebilme
ve puan verebilme kabiliyetine bağlıdır.
5. İşbirlikçi öğretimin kullanımı öğrenciler arasındaki bilişsel farklılıkların
dengelenmesine yardımcı olur. Bu sayede sosyal öğrenme gerçekleşir, bireysel
ve grup sorumlulukları gelişir.
6. Öğrenme becerilerinin gelişmesi düzeltmeleri de içeren kendi kendine
değerlendirme
stratejilerini
sağlar
ve
öğrenciler
yanlışlarından
öğrenebilmektedirler.
Metodolojik İlkeler
Davranışçı, yapılandırmacı ve sosyokültürel yaklaşımlardan farklı olarak temel
beceri yaklaşımı okulda bir takım değişikliklerin yolunu açar. Bu değişiklikler özellikle
öğrenme-öğretme sürecini etkiler. Bu bağlamda, “nasıl öğretilir”
sürecini oluşturan
değişkenler (müfredat, okul, öğrenci) arasındaki ilişkinin yeni tanımına ihtiyacımız vardır.
Temel becerileri ve pedagojik ilkelerin özellikleri dikkate alındığında aşağıda bazı
temel metodolojik ilkeler sıralanmıştır.

Yansıtıcı ve eleştirel düşüncenin önemi ve öğrenmeye karşı bilginin
uygulanması.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
Dikkatli bir öğrenci yeni bilgilerle hali hazırda var olan arasında ilişki kurar. Kendi
ihtiyaçlarını farkındadır ve farklı durum ve alanlar arasında ilişki kurar. Bu bağlamda,
amaç sadece öğrenmek değil bildiğini nasıl uygulayacağını bilmek ve farklı durumlarda
bunu uygulamaktır.
Bu açıdan bakıldığında neden, ne ve nasıl öğrendiğimizin açıklaması öğrenilenleri
anlamlandırır. Dolayısıyla amaç sadece

Farklı bilişsel süreçlere sahip öğrencilerde uygulanan öğrenme durumları
önermesi.
Temel becerilerin gelişimi ve kazanılmasında müfredatın bir parçası olan
öğretmenlerin, öğrenme-öğretme sürecinin sadece öğrenmeye yönelik olmadığının
farkında olmalıdırlar.
Bu yüzden, sadece belli becerilerin kazanılmasından öte tüm bilişsel becerilerin
geliştirilmesinin önemi vurgulanmalıdır. Bu bilişsel süreçler: algılama, analiz etme, fark
etme, uygulama, çözme, farklılık ve benzerlikleri ayırt etme, konumlandırma ve
tanımlama vs.dir.

Öğrenmenin anlamlandırılması.
Kazanım ve içeriğin uygulanması ve geliştirilmesi gerçeklikle bağlantılı yöntemler
ve içerikler yoluyla olmalıdır. Bu yüzden içerikler, öğrenme ve kültürel değişimlerin
gerçek bağlantıları olarak görülmektedir.
Öğrencinin öğrendiğiyle gerçek hayatta var olan ihtiyaçları arasındaki
bağlantısızlık, öğrenme ve öğrenme isteği arasında bir kopukluğa sebebiyet verir.
Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda esas olan öğrenmeyi gerçek hayat ile
ilişkilendirmek, öğrencinin sosyal, doğal ve kültürel çevresi ile bağlantı kurmak, sosyokültürel öğrenim ve öğretim sürecini tecrübeleri ile harmanlamak ve sınıf içi ve dışında
öğrenme fırsatları oluşturmak esastır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Bu bağlamda, konu alanlarının basit öğretiminin ötesinde öğrencilere yeni
öğrenmelerle karşılaşma fırsatı sunar.

Problem durumlarından kaynaklı farklı metodolojik stratejilerin kullanılması.
Bu çalışma metodu öğrencilerin özerkliklerini güçlendirir. Bu arada kendi
öğrenmeleri ile kara verebilir ve gerçek bağlamdaki problem durumlarıyla alakalı konu,
öneri, tartışma ve görevlerde kendi işlevselliklerini yansıtabilirler. Sonrasında ise
öğrenciler farklı bilişsel süreçler geliştirmektedirler.

Öğrencilerin ilgi ve istekleri göz önünde bulundurularak farklı eylem, aktivite ve
öğrenme durumlarını geliştirme.
Farklı eylem, aktivite durum kullanımı öğrencinin öğrenen kişi olarak ve sınıfın
öğretmen tarafından sınırlandırıldığı modelin bir geçiş aşaması olarak algılanmalıdır.
Farklı öğrenme durumları, proje geliştirme, iş yükünün organize edilmesi ve
günlük hayatta karşılaşılması olası problemlerin çözümü gibi eylemleri içerdiğini
söylemek mümkündür. Bu projeler ve odak noktaları öğretmen tarafından düzenlenmeli,
harekete geçirilmeli, uygulanmalı ve liderlik edilmelidir.

Araştırma metodolijisinin güçlendirilmesi.
Öğrenciler tarafından yapılan araştırma, öğrencilere bilimsel metot stratejilerini
kazandırmanın yanında onlara bireysel özerklilik de kazandırır. Bu açıdan, problemin
tanımlanması ve özelliklerin belirlenmesi, öğrenciler tarafından probleme ilişkin hipotez
kurulması, araştırma planı yapılması, problemin araştırılıp ortaya konulduktan sonra
genellenmesi, süregelen durum ve farklı bağlamların sonuçlarının değerlendirilmesi gibi
aşamaları içerir.

Okuma ve bilgi işlem odaklı öğrenme stratejilerinin kullanılması.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Okuyan, araştıran ve bilgi edinen ve bunları birbiriyle ilişkilendiren öğrenci özerk
bir öğrenendir. Öğrenme-öğretme sürecinde farklı kaynaklardan elde edilen bilgi ve
belgelerin kullanımı önemlidir.

Öğrenciyi kendi öğrenme sürecine katma.
Öğrencinin doğrudan öğrenme-öğretme sürecine katılması, kendi öğrenme
etkinliklerinde aktif olarak rol alması ve “öğrenmeyi öğrenebilmesi” önemlidir. Bu
sayede öğrencinin kendi amaçlarını hazırlanmış programla ilintilendirmesine yardımcı
olacaktır.

Karşılıklı kabul ve işbirliğinin olduğu bir okul atmosferinin oluşturulması.
Bu düzenleme öğrencilerin okul ortamında kendilerini güvende hissetmelerinin
yanı sıra, öz saygı, kişisel ve sosyal becerileri ile heterojen gruplar içinde ilişki ve
değerlendirmelerini düzenleyici bir durum meydana getirir. Ayrıca tüm bunlar, öğrenciler
arasında katılım, iş birliği ve saygıyı güçlendirir.

Sınıf ortamındaki grupları kuvvetlendirme, öğrenci- öğretmen ve öğrencilerin
kendi aralarındaki işbirlikli çalışmaları destekleme.
Kümeler , “Nasıl öğretilir” sorusuna temel bir cevap oluşturur. Öğrenci dahil olduğu
kümeye bağlı olarak kendine has, farklı yetenekler geliştirebilir. Bu yüzden, aktivite ve
grup çeşidine bağlı olarak kümeye yapısal düzenlemeler gerekmektedir. Öğrencinin
bireysel, eşli ya da küçük gruplar ile çalışma tercihi göz önünde bulundurulmalıdır.
Homojen gruplar mevcut değildir. Her grup kendine özgü, doğal bir farklılık
barındırır. Etkinliği gözönünde bulundurarak grupları çeşitlendirmelidir, özellikle de
öğrencilerin bir arada yaşadıkları grupları. Bu gruplar öğrencilerin sosyal ve kişisel
gelişimine katkı sağlar. Heterojen sosyal grupları yönlendirebilme yeteneği ise uluslar
arası çeşitli kuruluşlar tarafından yazılan raporlarda da belirtildiği üzere temel
becerilerden kabul edilir (OECD).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
Kontroledilebilir çeşitli (heterojen) sosyal grupların olması da, birinin diğerinden
öğrenmesine imkân sağlayan yapılardır. Öğretmenler için öğrenciler öğrenme ölçütlerini
çözmek zorunda değillerdir, kendi sınıf arkadaşlarından da öğrenebilirler. Bundan dolayı,
sürecin etkileşimini geliştirerek iletişim, etkileşim ve işbirliği üzerine düşünülmüş bilinçli
senaryolar oluşturmalı, birbirlerine anlattırmalı, vs.

Çeşitli eğitim malzemelerini araştırma, seçme, hazırlama.
Seçilmiş ve kullanılan malzeme ve kaynaklar yöntemin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Geliştirilmiş ve tasarlanmış çeşitli tipteki materyaller ile farklı seviye ve
öğrenme sitillerine göre öğrencilerin ortak çalışmaları birleştirilerek öğrencilerin etkinliğe
katılımları sağlanmalıdır.
Bu konuda kitaplar öğretim için tek başına önemli bir kaynak olmamalı, çeşitli
materyaller ve kaynaklar da özellikle kütüphanelerin birleştirilmesi değerlendirilerek
öğretme-öğrenme süreci içerisinde bilgi teknolojilerini ve iletişimi desteklenmelidir.

Yöntemsel ve eğitici öğretim grupları oluşturma.
Öğretme-öğrenme süreci, uygun şekilde düzenlenmemiş yaklaşımı kullanan
öğretmenler arasında kullanılamayabilir. Okullar, ortak ve paylaşılan farklı öğretim
düşüncelerinin faydalı yansımalarını dikkate almalıdırlar.
Öğrenciler, öğretmenlerin kullanmış olduğu metotların temelinin ortak ölçütler
altında birleştiğinin farkında olmalı ve tüm başlıkların karakterize edilmesini kabul
etmelidirler. Eğer böyle olmazsa öğrenciler bu durumu anlamlandıramazlar.
Beceriler öğrencilere nasıl öğretilir?
Başarabilmenin öğrenilmesi, bakış açısının değiştirilmesi ile mümkündür. Bu
öğrenmeye odaklanmak ve öğretmemektir. Öğretmenin rolü herbir öğrencinin arasında
idareyi sağlamaktır. Bu sebepten öğrenme olur. Ev ödevleri, çalışmanın temeli olmalı ve
onlar üç bölümde birleştirilmelidir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
1) Müdahalede bulunmak istediğimiz zihinsel süreç (algılama, yöntem ve
davranışlar boyutunda).
2) Özümsemek istediğimiz içerik.
3) Geliştirmek istediğimiz görev içerikleri.
Bizim sistemimizde geçmişte göz ardı edilen yöntem ve davranışlar, çoğunlukla
kullanmakta olduğumuz yöntembilimlele gerçekleştirilmek zorundadır. Bu yöntem ustalık
(master) sınıfıdır.
Bizim penceremizden bakıldığında değerlendirme, öğretme-öğrenme sürecini
belirler. Düşünülecek ilk şey, neyi nasıl değerlendireceğimizdir. Değerlendireceğimiz
şey, içerik problemiyle karşımıza çıkacaktır ve bunu nasıl değerlendireceğimiz,
kullanacağımız öğretme-öğrenme yöntemini belirlemez.
Yetenek geliştirecek yöntemlerin seçimi
Tüm yötemlerin, yetenek geliştirme gücü vardır. Bildiğimiz şey şudur ki;
istediğimiz şeye en uygun olanı uygulamak zorunda olduğumuzdur. Bir ölçütünüzün
olması için iki klasik programlama unsuruna bakmak durumundasınız: değerlendirme
ölçütü ve elde etmek istediğimiz şeyi nasıl kazanacağımız.
Bir çalışma yöntemi seçerken değerlendirilecek başka faktörler vardır; bunlar
öğrenci grubu üzerindeki kontrol seviyesi, mevcut zaman ve uygulamayı yapacak olan
öğretmenin kişiliğidir.
Her ne koşulda olursa olsun, sözlü sınavla, sunumla, klasik sınavla, portfolyo
geliştirmeyle ve bunun gibi yöntemlerle içeriği değerlendirmek, sadece ölçütle uygunluğu
belirleme potansiyeline sahip değildir aynı zamanda yetenek de geliştirir.
Öğrenci merkezli öğretme öğrenme metotları, 3 temel kategoride sınıflandırılır:
-
Ustalık (master) dersleri,
-
Kendi kendine öğrenme,
-
İş birlikçi öğrenme.
Ustalık (master) dersleri
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
Bir ustalık (master) sınıfı; öğretmenin, öğrencinin zihinsel aktivitesini bilişsel
çelişkilerle yönlendirdiği yerdir; böylelikle öğrenciler yeni öğrendikleri şeylerle önceden
öğrendikleri şeyleri ilişkilendirirler ve onları derse dâhil olmaya ve daha çok öğrenmeye
motive ederler. Belli ki bu bir yöntemdir ancak öğretmen tarafından bizzat kullanılır ve
öğrenci aktivitesi odaklıdır.
Öğrencilerin katılımını sağlamak için aşağıdaki stratejilerden yararlanılmalıdır:
1- Aynı içeriğin çalışma grubu için teknikler kullanın. Bu tekniklerin bazıları şunlardır:
küçük gruplar, açıklanan konudan sonra fısıldaşarak dersin içeriğini yorumlarlar. 6
kişi bir konu üzerinde 6 dakika konuşur ve sonuca varmaya çalışırlar, bir soruna
yaratıcı çözümler bulmak için beyin fırtınası yaparlar ya da bir konu üzerinde
görüş belirtirler. Konuyla ilgili artı ve eksileri değerlendirerek tartışırlar. Önce 2
sonra 4 sonra 8, vb. kişi, eğer fikir birliğine varmak istiyorlarsa buluşurlar,
yorumlarlar ve sonuca varırlar.
2- Etkileşimli soru sorma: hatırlamak, anlamak, uygulamak ve değerlendirmek için
sorular sormak.
3- Görsel işitsel kaynak kullanımı: sunuma katkıda bulunmak için kulanılır, temel
prensiplere odaklanılabilir. Aynı zamanda açık hedefleri olmayan, bıkmış yedek
öğretmenleri kapsar.
Kendi kendine öğrenme
Bu durum eğitimin temel hedefidir. Yaşam boyu öğrenmenin temelidir ve hayatın
tüm aşamalarında gerçekleştirilir. Öğrenme başkalarıyla gerçekleştirilebilir, fakat
başkaları için yapılmaz.
Bu kişisel özerklik için bazı metodolojik stratejiler vardır:
1- Eğitmenlerle çalışın. Eğitmenler bir öğrenciyle özel olarak ilgilenmek için
görevlendirilirler ve kullanılacak materyalleri, teslim edilecek ürünleri belirlerler.
Bu tek başına çalışmak gibi, öğrencinin belli oranda kendi çalışmasını seçtiği
uyarlamadır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
2- Uyum içerisinde çalışın. Çözümleme, öğrencinin yerine getirmek istediği ve
öğretmenin rehberlik etmek istediği görevlerden oluşan, öğretmen ve öğrenci
arasında bir anlaşmadır.
3- Bölgesel çalışın. Yani, öğrencilerin materyal ve aktivite fikirleri bulduğu yerler olsun.
Öğrencinin sorumluluğu ve özerkliği olanak verirse; kütüphane, bilgisayar odası,
laboratuar ve sanat odası gibi farklı aktivitelerin yapıldığı diğer merkezlerden
yararlanabiliriz.
4- Bölge edinme ve anlaşma birliği, çok sayılı öğrenci gruplarıyla çalışırken en etkili
yöntemdir. Diğer öğrenciler de varken, bir öğrenciye yardım etmenin tek yolu,
öğretmenin direkt teşviki olmadan herkesin ne yapacağını bilmesidir.
5- Portfolyo, bir serbest çalışma aracıdır ve bu yöntemi değerlendirmek için çok tanım
vardır. Portfolyo klasik bir deftere yazma aktivitesi gibi görünebilir ancak bu,
geridönütlerle öğrencinin öğrenmesi gerek bir yöntemdir. Portfolyoda tüm
öğrencileri uygulama yapmaya zorunlu kılmak normaldir; portfolyo öğrencilerin
yaratıcılıklarını geliştirir, özerkliklerini pekiştirir ve öğrenmenin başrolünde
öğrencinin kendisi vardır.
6- Bilişim ve iletişim teknolojileriyle çalışın ki bunlar kendi kendine çalışmanın çok
yönlü yöntemleridir. Bunlar, öğrenme materyali olarak internetin kullanıldığı bir
çalışma planından oluşurlar. Öğretmen, önceden bu materyallari kullanarak
yapılacak olan aktiviteleri ve ilgili araştırmaları tasarlar. Bunlar öğrencilere çeşitli iş
becerileri sağlar. Ayrıca kapsamlı ilerleme takibi ve hata analizi yapılmasını sağlar.
7- Son olarak, öğrencilerin bağımsız olarak çalıştığı, anlama ve bilgi edinme süreçleriyle yüzleştiği
çalışmayı göz ardı edemeyiz. Öğretmen, herhangi bir zihinsel çalışma tekniği oluşturmak için
gerçekleştirilmesi gereken zihinsel süreçleri yüksek sesle açıklar (altını çizme, taslak oluşturma ve
özet, sınıflandırma ve kavram haritası). Böylece öğrenciler sadece ne yapacaklarını değil, niçin
yapacaklarını da anlarlar. Öğretmen, öğrencilerden öğrenmeyi sağlayacak olan zihinsel etkinlikleri
uygulama planlarının ne olduğunu açıklamalarını ister. Bu, hataların belirlenmesini ve analiz
edilmesini sağlar ve öğrenmeyi öğrenme konusunda aşama kaydetmek için gereklidir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Öğrenmeyi öğrenme tekniklerini öğrenme süreci, öğrenci onları tek başına kullandığında
sona erer.
İşbirlikçi öğrenme:
İşbirlikçi öğrenme olmadan kişilerarası ilişkilerle ortaya çıkması gereken kişisel
yeterlilikleri öğrenmenin başka yolu yoktur. Tabî ki öğrencileri ve öğretmenleri merkeze
alma, takım aktivitelerini hızlandırıcı niteliktedir.
Öğretmen, gelişim ilkelerini planlar, anlaşmazlıkları çözer; öğrencileri
yönlendirmek ve değerlendirme yapmak için süreci dikkatlice gözlemler. Öğrenciler
araştırma ve bilgiyi işleme sürecinde birbirlerine yardımcı olurlar. En önemli olan,
karakterin kişilerarası yeteneklerle gelişmesidir.
İşbirlikçi öğrenme ve grup çalışması birkaç kişiyle gerçekleştirilir fakat işbirlikçi
öğrenme, grup çalışmasından oldukça farklıdır. Bir çalışmada işbirlikçi olabilmek için
aşağıdaki şartlar gereklidir:
1- Dayanışma: grubun her bir üyesi, kendini grubuna bağımlı kılar. Bireysel yapılan
eylemler, işbirlikçi olarak kabul edilmez.
2- Bireysel sorumluluk: Başarılı ya da başarısız olunan görevlere ve öğrencinin
hatalarına müsamaha gösterilen, doğruları onaylanan çalışmalara öğrencinin
katkısı olarak tanımlanabilir.
3- İşbirlikçi ve sosyal yetenek gelişimi: çalışma için gereklidir çünkü diğer metotlarla
bunun oluşması mümkün değildir. Bu noktada, kaçınılması mümkün olmayan
sorunların çözümünü öğrenme olasılığı vardır. Öğretmen burada ara bulucu
konumdadır.
4- Gözden geçirme ve değerlendirme: öğretmenin görevi, öğrencinin çalışmalarını
takip etmektir. Bazı çalışma grupları, değerlendirilmeden ortadan kalkar çünkü
onlar, ortaya çıkan problemleri çözmesi gerekenlerin öğrencilerin olduğu,
görüşündedirler.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Projeyle Öğrenme
Bu, gerçek hayata dayanan bir yöntem bilimidir. Bu, öğrenime katılımı (çünkü
hayatta hiçbir şey bölgelere ayrılmaz) ve bunların işlerliğini (ki buda gereklidir, teklif
ettiğimiz amaç için hayati değer taşır) gerektirir.
Bu proje bizim yaptığımız somut ve genelde elle tutulur bir işten ortaya çıkar. Bu
durum büyük bir görev gibidir. Bu büyük görev, amaca ulaşmak için organize edilip
sıralanması gereken bir sürü küçük görevlere öncülük eder.
Şimdiye dek yapılan her şeyle ilişkisinde bu proje uygulanabilir ve kontrol edilmiş
olmalıdır.
Probleme – Dayalı Öğrenme
Öğretmen genelde öğrencilerini problemi çözmeleri için yetiştirdiği ve problem de
genellikle karmaşık bir problem olduğundan bu yöntem bilimi gerçek bir problemdir.
Öncelikle problem oluşturulduğunda, bu yöntem biliminin uygulamasının dizisi şu
şekilde olacaktır:
1) Problemin anlamını bulmak ve doğru bir şekilde belirlemek.
2) Hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek.
3) Öğrenciler sorunu çözer ve öğretmenlerine ve diğer sınıf arkadaşlarına sunmak
üzere bir çözüm sağlarlar.
4) Çözüm tartışılır ve eğer yeni problemler belirlenirse, döngü tekrarlanır.
Yöntem bilimleri üzerine olan bu konuyu tamamlamak için, şunu söyleyebiliriz ki,
açıkça görülebileceği gibi, birçok yöntem bilim türü mevcuttur ve açıkçası hepsi de pek
yeni değildirler. Her gün sınıfta karşılaşabileceğimiz durumlara elinizdeki elverişli
kaynakları kullanarak karşılık verebilmek için bu yöntemlerden mümkün olduğunca
çoğunu bilmeli ve bunlarda uzmanlaşmalısınız. Çoğu vakada, becerilerdeki gerçek
değişim burada yollarını ayırır. Eğer öğretmen bunu yapmak için özel, etkili ve anlamlı
yeni bir yol hayal edemez ise, beceri gerektiren çalışma dönüşümü asla aşama
kaydedemeyecektir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Değerlendirme
Devam edecek olursak, yöntem ve değerlendirmenin birbiriyle bağlantılı olduğunu
belirtmek gereklidir. Kullanılan yöntemle uyuşmayacak bir şekilde ne öğretebilir ne de
değerlendirme yapabiliriz.
Değerlendirme, “bir şey hakkında
yargıda bulunmak ve karar vermek için
konuya ilişkin bilginin sistemli olarak toplanma
süreci” olarak tanımlanabilir. Değerlendirme
sistemli bir süreçtir, bu nedenle, dışarıdan
soyutlanmış olarak yapılan anlık bir şey değil
aksine sistem olarak birbiriyle ilişkili
durumların bir birleşimidir. Değerlendirme, bir
şeye
ilişkin
bilgiyi
içerir:
yalnızca
değerlendirmemiz
gereken
öğrencinin
öğrendiğini değil ayrıca öğretmenin yöntemini
de
değerlendirmeliyiz.
Öğrencilerin
öğrendikleriyle başardıkları yalnızca ona bağlı
değildir. Değerlendirmede yargıya varma
amaçlanır:
değerlendirmede
toplanan
bilgilerden
yorumlanması
gerekenler
hakkında yargıya varmak da amaçlanır.
Değerlendirmede karar vermek gerekir: bizim
bakış açımıza göre, gelişmeye hizmet etmesi gereken bir karar verilmelidir.
Albert Einstein “farklı sonuçlar elde etmek için aynı şeyi tekrar tekrar yapmak bir
delilik işaretidir” demiştir. Tekrar tekrar elde ettiğimiz sonuçların ışığında, elde ettiğimiz
küçük bir değişim karar verme yetimizi kaybettirdi yahut az da olsa çıldırdığımız ortaya
çıktı.
Süre açısından baktığımızda, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmeyi
ayırmamız gerekir. İlkinde, öğretmen öğrencinin ne bildiğini bulmaya çalışırken
değerlendirme neyin ortaya çıkmakta olduğu ile ilgili bizlere bilgi vermektedir.
Hedef açısından baktığımızda, genel (özetleyici) ve biçimlendirici değerlendirme
olarak ayırmamız gerekir. Genel değerlendirmenin amacı öğrenciyi, öğrenme sürecinin
sonunda değerlendirmektir. Duruma göre hareket etmek için eğitim, yalnızca sonucun
ne olduğu değil ayrıca nedenlerine karar vermeye ve şu ana kadar yapmış olduğumuz
şeyleri geliştirmek için verdiğimiz kararlara gelmektedir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
Eğer temel yeterlikleri değerlendirecek olursak, öğrenme çıktılarını yansıtacak
kanıtlar üzerinde çalışacağız. Öğrenme çıktısı, bir değerlendirme etkinliği aracılığıyla
öğrencinin gösterdiklerinin ölçüt olduğu değerlendirme ölçütlerinin tamamlanması ile
belirlenir. Aslında, yeti alanı ve öğrenme çıktısı ile bağlantılı olan şey, ölçütte meydana
gelen şüphesiz karmaşıklıktır.
Her bir yeti, temel olarak belirli bir duruma bir bağlamda verilen bireysel cevapta
ortaya çıkan karmaşık bilgi, beceri ve tutumların bir birleşimidir.
Bu yöntem, kendiliğinden ortaya çıkan bir ya da daha fazla yetiye ilişkin tüm bu
unsurları kapsamaktadır. Ek olarak, kabiliyetler, tanım olarak, her yönlü geliştirilebilir ve
çeşitli alanlarda ve çeşitli kurslarla edinilir. Daha sonra kaynaştırma kavramını derinden
incelememiz ve her alana nasıl, ne kadar katkı yapacağımızı görmemiz gerekir.
Öğrenme çıktıları, onlarla nasıl çalıştığımızdan çok ilgili olduğumuz alanlara
dayanmaktadır.
Bu, tabi ki, kendi içinde bir son olmaktan daha çok insanları eğitmenin bir aracı
olarak disiplin içeriğinin düşünülmesine itmektedir.
Değerlendirme sisteminin tasarımı
Değerlendirme sistemlerinin tasarımı için klasik şema, geçerliliğini ve tutarlılığını
sürdürmektedir. Göz önünde bulundurmamız gereken paragraflar:
1. Neyin değerlendirileceğine karar vermek.
2. Neyin değerlendirilmesi gerektiğine karar vermek.
3. Kullanılacak materyallere karar vermek.
4. Bilginin nasıl yorumlanacağını söylemek.
5. Sınavların önemine karar vermek.
Ne değerlendirilecek?
Eğer programlama iyi yapılır ve değerlendirme ölçütü geniş tutulursa, amaçların
gerçekleştirilmek üzere olduğundan emin oluruz. Objektif bir değerlendirme ölçütü
olmamalıdır, aynı sebepten dolayı da, amaca hizmet etmeyecek bir değerlendirme
ölçütü hiç olmamalıdır. Aslında, bir değerlendirme ölçütü her şekilde basit anlamıyla
amacın gerçekleşmesidir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
Bu, yalnızca değerlendirmeye değil ayrıca sınıflandırmaya da yardımcı olacak
şekilde öğrencilerin, neyi nasıl (geçerli olan tüm yönleriyle örneğin miktar, nitelik, derinlik
vb.) öğrenmeleri gerektiğini gösterir.
Neyin değerlendirilmesi gerektiğine karar vermek
Ne olacağı esastır. Öğrenme, öğrenme-öğretme sürecini geliştirmek ve tekrar
düzenlemek için zamanında karar vermek (biçimlendirici değerlendirme) ve notlar olarak
ortaya çıkan öğrenme sonuçlarını ölçme yapabilmek (özetleyici değerlendirme) için
değerlendirilir.
Hangi materyallerin kullanılacağına karar vermek
Değerlendirme araçları öğrenme-öğretme süreciyle tutarlı olmalıdır. Başka bir
deyişle, yöntemsel araçlar değerlendirme araçlarına çok uygun olmalıdır. Öğretmenin
veya öğretme konumunda olanların değerlendirme stratejileri öğrencinin öğrenmesini
şekillendirir.
Çok farklı değerlendirme testleri olduğunu söylemek gerekir. Ancak hepsi aynı
yönleri eşit derecede ölçmemektedir.
Bir test, öğrencinin bir konuda ne öğrendiğinin bir örneği olarak görülmelidir. Bu
nedenle en önemli olanı temsil etmelidir. Bazı test türleri aşağıda verilmiştir:
Objektif testler:
- Doğru-yanlış, çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma.
- Kısa cevaplı testler.
- Uzun cevaplı testler, gelişim.
- Sözel testler: bireysel, grupla, konuların-görevlerin sunumu.
- Araştırma.
- Projeler.
- Raporlar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Gerçek ve/veya yapılandırılmış görevlerin gösterimi
Diğer yandan gerçeğe olabildiğinde yakın olan performans testlerini seçebiliriz,
böylelikle ele aldığımız yeterliğin tanımıyla ilgili olan öğrenmeyi değerlendirebiliriz.
Performansa dayalı sınavların sorunu onların ölçümüdür. Bir anda çok şey olur ve
değerlendirmede çok fazla boyut olduğu için objektif olmak çok zordur. Bu
değerlendirmeye yardımcı olacak çok kullanışlı araçlarımız var:
Öz değerlendirme sistemleri: sözel, yazılı, bireysel, grup.
Tutum ölçekleri: Görüşleri, değerleri, sosyal ve idari yetenekleri, iletişim
davranışlarını taramak için.
Gözlem teknikleri: Başlıklar, kayıtlar, kontrol listeleri.
Var olan bilgileri en iyi şekilde ölçmek için: kısa cevaplı testler, gelişim testleri,
objektif testler, sözel testler.
En iyi ölçme yöntemlerini belirlemek için: görevler, araştırmalar, performans
testleri, sözel testler, ürün dosyaları, araştırma teknikleri.
Tutumları en iyi şekilde ölçmek için: Tutum ölçekleri, performans testleri, öz
değerlendirme, araştırma teknikleri.
Öğretme kaynakları: yöntem, kişiler, çevre ve materyaller.
Yeterlikler, bütüncül bilgi ile örneğin, yeterlik yaklaşımı aracılığıyla şimdi yeni bir
tasarım haline gelen kapsamlı yaklaşım yoluyla anlamlı öğrenme prensibinin gelişmesi
için bir alternatiftir. Ancak yeterlik yaklaşımı ile neyi kastediyoruz?
Yeterlik yaklaşımı, benzeri görülmemiş uluslar arası bir birliğin profesyonel
rehberliğidir. Akademik ortamlarda sistemli olarak uygulanan, gerçek hayat
ortamlarından elde edilen bilgilere öncelik veren teklifleri ortaya çıkarmayı
amaçlamaktadır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
Nitelik ve eşitlik gibi prensipleri birleştirmeye olanak sağlayacak olan karmaşık ve
tutarlı eğitsel faaliyetlerin olduğu ilerledikçe anlaşılmaktadır. Temel yeterlikler de eğitimin
tüm seviye ve aşamalarına tutarlılık ve iyilik için ana hatlar sağlamaktadır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
YETERLİLİKLER VE ERKEN YAŞTA YETENEKLERİN ÜZERİNE
DÜŞME:
YETERLİLİĞİN ANLAMLARI, İŞLEVLERİ VE GELİŞİM
SEVİYELERİNE GÖRE YETENEKLERİ DEĞERLENDİRME
Öğrenmenin ne olduğunu anlayabilmek için, öğrenmede; bireyin kişisel
donanımlarının, okullarda öğretilenlerin bilgisinden daha etkili bir güç olduğunun
anlaşılması gerekir. Bu raporda yer alan bilgiler de bu anlayış doğrultusunda olacaktır.
Yarış, bir bireyin hayatı boyunca karşılaşacağı problemlere karşı koyabilmesi için
ne yapılması gerektiğini tanımlama yarışıdır.
Kişisel donanımlar, örneğin herhangi bir yetenek, gelişim dönemlerinin
özelliklerine göre şekil alan ve eğitimle geliştirilebilir veya tam tersine engellenebilir olan
hayat koşullarına bağlıdır. Bu koşulların nasıl seçildiği, koşullara göre nasıl bir süreç
izlendiği, organize edildiği ve programlara dâhil edildiği de doğrudan kişisel donanımları
etkilemektedir.
Biz, becerilerin gelişimini bireyin var olduğu ilk andan beri destekleyebiliriz ve
desteklemeliyiz. Bu bireyin yaşamı için çok önemli bir anahtardır. İçerikler; daha somutdaha soyut, daha küresel veya daha yerel uygulamalar için farklı olacaktır. Aynı
zamanda bireylerin ilgi ve
ihtiyaçlarına
göre,
uygulamaların yapıldığı ortama,
yeterliliklerin değişik biçimlerine
verilebilecek öncelik sıralarına
göre de içerikler farklı olacaktır.
Dolayısıyla
becerileri,
bilgiyi, fiziksel ve doğal çevreyle
olan
ilişkileri,
matematiksel
sorgulamayı, eğitimde nasıl
öğrenileceğini
anlamayı
sağlamak
ve
geliştirmek
sezgisel,
somut,
basitten
karmaşığa
doğru
ilerleyen,
yakından
uzağa,
küresel
sentezden
yapılandırılmış
analitiğe doğru ilerleyen bir
mantıkla uygulanabilir.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
Bazı becerilerin gelişmesi için özel tekniklerin uygulanması gerektiği
düşünüldüğünde, bazı özel tekniklerin belirlenmesine özellikle önem verilmelidir.
Gerçekte bu fikir doğruysa ve belli tekniklerin uygulanması belirli bazı becerilerin
gelişimini sağlıyorsa, bu durumda tekniklerin ‘hangi beceriye ne kadar yararlı olduğu’ da
onların seçim ölçütünü oluşturacaktır.
Becerileri geliştirmede etkili olacak bazı yöntemleri önerebilmek için, çeşitli
aşamalarda uygulanabilecek bazı teknikleri belirlemeye çalışacağız.
Aynı zamanda bu tekniklerde kullanılacak araçların seçimine de büyük önem
verilmelidir. Bu durumda şu noktalar üzerinde çalışmalıyız:
Kişisel donanımlar: Beceri geliştirme işi; ortak çabaları gerektirir ve bu iş; okuma
anlamanın, diyalog ve saygının, mantıksal düşünmenin, kişisel farkındalığın bütün
öğretmenler tarafından ve bütün sınıf ortamlarında bilinmesi ve uygulanması anlamına
gelir. Bu da öğretmenlerin, grup çalışmaları (diyaloglar, fikirler, değerlendirmeler,
tartışmalar) yapabilmeleri için strateji ve tekniklerin belirlenmesini ve sorumluluklar ile
zaman pogramı (öğretmenin rollerinin koordinasyonu, takımların rolleri ve uygun bölüm
çizelgeleri) üzerinde anlaşmalar yapılmasını gerektirir.
Çevresel
donanımlar:
İş
yeterlik
merkezi
performansları
uyarılır:
çokkültürlülük şiir,
tiyatro,
hikâye,
sürekli talep
saygı;
hafta
/
gün
her zaman performans tesisleri ve malzemeler için bulunması gereken öğelerdir.
Beceri gelişimi: dile, sorgulama alıştırmalarına, hakların ve görevlerin dengesine
olan büyük inancımız ve saygımız, diğer sosyal kurumların, medyanın, ailelerin desteği
sayesinde gelişmektedir.
Kaynak materyaller günümüzün içerik anlayışına uyumlu olmalıdır. Materyaller ilgi
çekici olmalı, ancak zahmetli ve yorucu olmamalıdır. Sosyal ortamlardan ve aile
ortamlarından da materyaller alınması, becerilerin işlevsel gelişimini sğlamak açısından
gerekli olacaktır. Bu yaklaşımın geliştirilebilmesi için daha önceden kullanılmış ve atılmış
materyaller çok büyük bir kaynak teşkil edecektir.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
Kısaca, küreselleşmenin kültürü, eknomiyi ve iş hayatını etkilediği günümüz
dünyasında belirli standartların varlığı eğitim açısından da çok gereklidir. Bu da;
becerileri anlamayı ve onları eğitim programlarımıza dâhil etmeyi gerektirir. Aynı
zamanda bu; öğretmenler arasında ve öğretmenler ile aileleri arasında bu standartların
kabulunü ve anlaşılmasını sağlayacak ortak bazı yöntemsel kaynaklar belirlemeyi
gerektirir.
Ayrıca, okullarımızda ılımlı bir ortamı ve okullarımızın kendi gelişimlerine faydalı
olabilmelerini gerektirir ve sizlerin de anlaşmanın uygulanmasına ve anlaşmanın farklı
bağlamlarda sürdürülebilmesine destek verebilecek öğretim materyalleri seçmenizi
gerektirir.
Bu anlaşmalar, kaliteye dair sağlam deliller ve kesin prensiplerle içselleştirme,
önem, adalet, denge, devamlılık ve kalite sağlayacak güçler olmalıdır.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
BECERİLER VE ÇALIŞMALAR
Araştırmalara göre bazı öğrenciler temel becerileri aile ortamında veya sosyal
çevrelerde çok daha rahat olarak temelden öğrenebilmektedirler. Oysa diğer öğrencilerin
böyle bir şansları yok. Aslında ülkeler arası farklılıklar kültürle ve geleneklerle açıklanır,
materyal seçimiyle veya eğitim politikasıyla açıklanmaz.
Farklı Avrupa ülkelerinde yapılan çeşitli araştırmalar ve başvurulan bazı
öğretmenlerin beceri öğretmek isteyen diğer öğretmenlerin tavsiyelerinden sonra şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Aşırı içerik yüklemesinden kaçınmalıyız. Beceriler daha yalın bir biçimde
öğretilmeye çalışılmalıdır.
2. Spesifik içeriği ve ortamı olmayan gereksiz becerilere ağırlık vermemeliyiz.
3. Karşılaştığımız zorlukları, içeriği ve öğrenme stratejilerini tanımlamayan daha
önceki yaklaşımdan kaçınmalıyız.
4. Eğer yeterlilik temelli bir program uygulayacaksak, tutarlı olmayan ölçümleri
en aza indirmemiz gerekir. Mümkün olduğu kadar çok disiplin bulmalıyız.
5. Bilgi ve malumat arasındaki farkı ve eğitimin bunların birbirine dönüşümünde
nasıl bir rol oynadığını anlamamız gerekir.
6. Okulun; pozitif duygular yaşama, yaşamayı öğrenme
düzenlemeyi öğrenme yeri olduğunu unutmamalıyız.
ve
duyguları
7. Daha otantik öğretme ve değerlendirme yöntemleri geliştirmeliyiz.
8. Öğretmenlerin değerlendirme yöntemlerinin öğrencilerin nasıl öğrendiklerine
etki ettiğini bilmemiz gerekir. Çünkü değerlendirme usulleri, öğrencilerin
öğrendiklerini etkilemektedir.
9. Gelecekteki sorunlara karşı duracak yeterliği olan öğretmenler için yeni eğitimi
metotları geliştirmeliyiz.
10. Yeni öğretmen eğitimi metotları geliştirmeliyiz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
Çalışma becerilerinizin diğer becerilerinize katkıda bulunması için yeni birkaç
ipucu geliştirin. Burada birkaç ipucu verilmiştir:
- Araştırma tutkunuzu geliştirin ve ders kitabının dışına çıkmaya çalışın.
İnternet, haritalar, ansiklopediler gibi diğer kaynakları kullanmaya çalışın.
- Okunan materyali sadece taslaklar çıkartarak veya özetleyerek değil, aynı
zamanda notlar çıkartarak da geliştirin.
- İçerik, stratejiler ve öğrenme yöntemlerinizle beraber, disiplinler arası bir
çalışma yapın.
- Bilgiden bilmeye geçiş yapmaya çalışın, her ne kadar biz bu iki kavramı
hayatımızın içinde yoğurarak aynı anlamda kullanmaya devam ediyor
olsak bile.
- Her öğrenmede olduğu gibi bilgi ve bilme insanı bir değişim ve dönüşüme
götürecektir, toplumların ilerlemesi bu değişime bağlıdır.
- Okuma anlama eyleminin yanında, eleştirel bakma ve değiştirici gözle
ifade etmeyi de deneyin.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50
TEMEL YETERLİLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Temel yeterliliklerin dâhil edilmesinin daha sosyal ve bireyselleştirilmiş eğitimi
önerdiği için müfredatı insancıllaştırmaya katkı sağlayacağı öne sürülebilir. Okul
öğrenmesi temel becerilerin gelişimine yardımcı olabilir.
Kaliteli bir müfredat aktiviteler sunan, öğrenme içeriği alanlarını sağlayan ve
öğrencilerin farklı bağlamlarda iyi performans göstermesini sağlayandır.
Bu yüzden temel yeterliliklerin müfredatta ifade edilmesinin öğretme öğrenme
aktivitelerinin kalitesine erişim için kullanıldığı söylenebilir. Eğer bu yaklaşım öğretmeye
uyarlanırsa değerlendirme ona yanıt vermelidir.
Bireysel raporda her bir öğrenci, her aşamanın sonunda ve her bir döngü
değerlendirmesinin son dakikalarında müfredattaki temel yeterliliklerin bir
değerlendirilmesine de yer verilmelidir.
Bu ölçme bir değerlendirmeyi öne sürmez. Bunun iki nedeni vardır: hedef ve
içerik alanlarına dayalı olması ve ikinci olarak da temel yeterliliklerin gelişimine dayalı
olmasıdır. Öğretmeye benzer olarak bu boyutları bütünleştirmeyi amaçlar ve aynı
bütünleşmiş durumun değerlendirmesine değinir.
Bu yaklaşım en az üç şeyi içerir:



Gerekli bir ön koşul olarak, mantıklı bir öğrenmeden gerçek yaşamla ilgili
durumlarda öğrenme aktivitelerine hareket etme.
Müfredatın tüm alanları ve merkezin tüm aktiviteleri arasında bütünleşik bir
yaklaşımı teşvik etme.
Merkezin tüm aktivitelerindeki (öğrenmeyi öğrenme, okuma anlama,
sorumluluk değerleri, birlikte yaşama, sıkı çalışma ve korunum) temel
yeteneklerle alakalı ortak hedefleri içeren alanın perspektifini genişletmek.
Bu bağlamda değerlendirme ölçütü dahil edilen içerik ve hedef ve yeterliliklere
yakın bir dayanak teşkil eder.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
Temel yeteneklerin değerlendirilmesi, ulaşılacak hedefler:
Eğitim aşaması sonunda, öğrencilerin olgunluğu perspektifinden küresel bir
değerlendirme yapmaya yardım eder.
Birleştirici değerlendirme, her iki öğrenme alanını daha odaklı değerler ölçümü,
tutumlar ve kişisel ve sosyal yetenekler olarak tümünü öğrencilerin daha adil ve dengeli
değerlendirilmesini sağlayacak şekilde sekiz temel yeterlilik bağlamında birleştirme.
Bu perspektifi birleştiren müfredat yeterliliğe gittikçe, öğretme takımları
öğrencilerin temel yetenekleri edinme dereceleri hakkında daha fazla bilgi sahibi
olacaktır. Eğer merkezler bu yaklaşım kişisel, sosyal ve akademik öğrencilerle alakalı
değil, yeteneklerin sadece akademik bir bakış açısına sahip olacaktır.
Temel yetenekleri birleştiren bir müfredatın geliştirilmesi daha sonra eğitim
sürecinde başarıyı garanti eder. Avrupa birliğinin gereksinimleri okul öğrenmesinin
sadece okul içeriğinin izlenmesi noktasından değil, hayat boyunca öğrenme
perspektifinden doğduğu konusunda ısrar etmektedir. Bir öğrenme bağlamı okulda işte
sosyal, aile ve boş vakitte verilecektir.
Bu değerlendirme perspektifi, aynı zamanda eğitim ve programlama projelerine
de hizmet etmelidir. Yani eğer bilgi toplamanın akademik bulunduğu anlarda, öğretme
takımları öğrenci aşamasının son değerlendirilmesinde perspektiflerin ve bakış açılarının
genişletilmesiyle sonuçlanacak yeterlilik yaklaşımını planlarına katmalıdırlar.
Temel Öğrenme Aşamasına Dikkat Edin
Aşama süresince edinilen bazı bilgiler, temel yeteneklerin geliştirilmesinde
zorunlu olarak dâhil edilir ve tüm öğrenciler için gerekli olarak görülmelidir. Alan
olmadan, öğrenciler ikinci kademe eğitimine uyumda zorluklar yaşayabilir. Bu dersler
daha tutumsal ve geliştirme alışkanlıklarıyla (korunum, iş alışkanlıkları ve öğrenmeyi
öğrenmek için çabalamanın öğrenilmesi) birlikte araçsalla ( yazılı metinleri anlama, yazılı
ifade, temel olarak uzmanlaşılmış bazı teknik çalışma: özetler, taslaklar, uzman
numaralama) alakalıdır.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52
Tüm Aşamanın Sentetik Bir Karakteri Olması
Öğrencinin aşamanın bir ya da daha fazla sürecine ilişkin bilgiyi öğrencinin edinip
edinmediğine dair hiçbir teşebbüs yapılmaz. Temel yeterliliklerin aşamanın sonundaki
değerlendirilmesi eğitim projesinde planlanan ölçütü karşılamayı ve döngüler, süreçler
arasındaki tutarlılığı doğrulamayı amaçlayan alanları çalıştı.
Öğretmenlerin çalışmalarının belirtilmesi ve müfredatın tüm alanlarından katkı
Bazı yetenekler müfredatın belli alanlarıyla diğerlerinden daha fazla bağlıdır ve
onları belli bir bölgeye bağlamak zordur. Her bir öğretenin uzmanlığında, birleşik bir
değerlendirme öğrenciyle çalışan fakülte tarafından yapılması niyetlendi. Her birinin belli
yeterlilik hakkında az ya da çok bilgisi olacaktır ve küresel hedefleri başarmanın asıl
niyet olduğunu unutmamalıdır.
Bu yüzden zorunlu eğitim hakkında iyileştirme kararları alırken ayrıcalıklı bir
dayanaktır. Öğrencilerin ilerlemesi hakkında karar verirken temek yeteneklerin
değerlendirilmesinin büyük yardımcı olacaktır, çünkü yasa bir öğrencinin bazı alanlarla
unsurpassed olarak ilerlemesine imkân vermektedir, temel yeteneklerin karşılık bulan
gelişmesine ve uygun olgunluk derecesine ne zaman ulaşırlarsa ve hiç bir ulaşılmayan
öğrenme onu yeni aşamaya devam etmeden alıkoyamaz.
Eğitimin ilk aşamasında temel yeterliliklerin ölçülmesinde ölçütler
Bunlar belirteç olarak, bazı ölçütler pek çok değişik temel becerilerin edinilmesini
değerlendirmek için temel eğitim aşaması göz önüne alınarak kullanılabilir. Her bir
merkez temel yeteneklere adapte edilmiş ölçüte göre kendi belirteçlerini belirleyebilir ve
kurabilir.
Aynı zamanda herbir belirtecin nasıl anlaşılabileceği üzerinde de anlaşmalıyız.
Bunlar, tanımla genel bir tarza sahip olmalı.
Aşağıdaki ifadeler değiştirilebilir:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
a) İletişim becerileri




Akademik içerik ve ailedeki açıklama ve mesajları anlayabilir.
Sen onların fikirlerini ve ihtiyaçlarını tam olarak ve farklı bağlamlara (fazla ve
daha az resmi) ifade edebilir misin?
Bir metni, aşamanın hedefleri ile uyumlu bir şekilde düzenleyip yazabilir mi?
(aşamanın sonunda hedef seviyeyi temsil eden metin modelleri görmek ilginç)
Hedef dilde basit mesajları ve çok bağlamlı anlar ve ifade edebilir.
b) Matematiksel yeterlilik






Öğrenci farklı yaşam durumlarında tahminler yapabilir ve zihinsel hesaplama
stratejilerine sahip olabilir mi?
Sayıları gerçek yaşam durumlarında akıcı olarak yönetir mi?
Günlük yaşamda en yaygın durumların çoğunu temsil eden problemleri çözme
bilgilerini uygulayabilir misin?
Günlük yaşamda en yaygın durumlara yöneltilen geometrik problemleri anlama ve
bilme bilgisini uygulayabilir misin?
Ölçme birimlerini sıradan hayata uygulayabilir mi?
Gerçek içeriklerdeki grafik ve tabloları anlayabilir misin?
c) Fiziki dünya ile etkileşim ve bilgide yeterlilik





Öğrenci, mantıklı açıklamalar yapıp, sistematik gözlem yapabilir mi?
Öğretmenin yardımıyla basit araştırmalar tasarlayabilir mi?
Merak uyandırdı ve bilgi aramaya yanıt verme eğiliminde olan sorular sorar mı?
Gerçek yaşamda elçizimi harita ve taslak çizebilir mi?
Temel sağlıklı alışkanlıklar ve çevre için saygı geliştirdi mi?
d) Veri işleme ve dijital yeterlilik


Öğrenci sen ansiklopedi, kitaplar ve videodan bilgi araştırabilir misin?
İnternetten geçerli ve alakalı bilgi bulabilir misin?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54


Sen amacına uygun seçip, uydurup, anlayıp, ilişkilendirebiliyor musun?
Bilgisayarı kullanıcı olarak yönetir: Word işlemleri, dosya yönetimi? (alandaki işi
kendine has olarak belirt)
e) Sosyal ve halk yeterliliği




Öğrenci sınıfta, oyun alanında ve okulda edindiği yaşama alışkanlıklarını yapar
mı?
Okul ve sınıf hayatına aktif olarak katılır mı?
Diğerlerini dinleyebiliyor, onların bakış açılarını tartışıp katılabiliyor musun?
Diğerlerine saygı duyabiliyor, onların yerine koyabiliyor ve görüşlerini kabul
edebiliyor musun?
f) Kültürel ve sanatsal yeterlilik



Öğrenci görsel dili, görsel, müziksel ve vücut olarak ifade edebilir mi?
Öğrenci, ifade etmeye gelince (plastik olarak, linguistik olarak, motor kabiliyetleri
olarak) yaratıcılık ve hayal gücü geliştirdi mi?
Kültürel ve sanatsal mirası takdir eder mi?
g) Öğrenmeyi öğrenme






Öğrenci (kendini) gösterir mi? Bilgiye ulaşmak için merak ve sevgisi var mı, soru
sorar mı? vs.
Problem ve meseleleri çözmek için farklı alanlarda edinilmiş bilgileri birleştirebilir?
Anlamlı öğrenme için mnemonic tekniğini anlayıp, özetleyip, kullanarak bir taslağı,
anahatı uygulayabilir mi?
Senin zamanını planlar ve etkili biçimde kullanabilir mi?
Daha ilerideki öğrenme alanları ile ilgili ilgi gösterir mi?
Öğrenci olarak güçlü ve zayıf yönlerini biliyor musun?
h) Otonomluk ve şahsi teşebbüs/inisiyatif


Öğrenci kişisel sorumluluk alışkanlıkları var mıdır?
İş alışkanlıkları bulunur mu ve bunları korur mu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 55

Kendi bilgine dayalı, dengeli bir özgüvenin ve uygun duygusal kontrolün var
mı?

Hatalardan ders çıkarmasını ve öğrenmesini bilir misin? Teşebbüsler ve
benzeri durumlar senin için bir sorun mu?

Onların fikirlerini projeye, plana dönüştürebiliyor ve planlı yürütebiliyor
musun?
Eğitimin ilk seviyesinde temel yeterliliklerin edinilme derecesini değerlendirme
usulu
Bu görevi yerine getirebilmek için değerlendirme döneminde esnek bir şekilde
işleyen yöntemler seçmelisin. İlk olarak, bunun her bir yeterliliğin sonuna bir puan(birden
ona kadar) koyma olmadığının farkında olmalısın ve aslında her aşamada öğrencinin
belli bir seviye katettiğini belirten genel bir değerlendirme olmalıdır.
Temel yeterlilikleri ölçerken doğan problemlerden biri ne tür bir ölçeğin
kullanılacağına karar vermektir. Sayısal ölçüleri atarken bir uzlaşma var gibi görülür.
Aslında rekabetin gelişme derecesine bir numara atama, eğitim açısından hiç bir anlam
ifade etmez. Bu yüzden, sayısal ölçeğe bazen bilinçsiz olarak çeviriyi önlemek için daha
niteleyici ölçekler kullanırız.
Öğrencinin ulaştığı dereceyi değerlendirirken, temel bir yeterlilik iki noktayı içerir:
ilk olarak öğrencinin o tarz bir rekabeti az ya da çok edindiğini, ikinci olarak da rekabetin
çatısına henüz ulaşmadığını not eder. Diğer bir ifadeyle, yarışmalarda geçti ya da
başarısız oldu diyemeyiz.
Bu, kişinin işlev göreceği bağlam ve duruma göre değişir. Görev ve duruma göre
dahil olduğu yarışmada daha fazla ya da az gelişme gösterebilir.
a) Temel yeterliliklerin edinilme seviyelerine nasıl karar verme
Değerlendirme
yasalarında
ve
temel
yeterliliklerin
gelişiminin
değerlendirilmesinde dört durum belirlenmiştir : "Başarılmadı", "Düşük", "Orta",
"Yüksek". Yine de, daha iyi anlaşılması için bu ölçeğin anlam ve öneminde bahsetmekte
yarar vardır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56
- Zorunlu eğitimin diğer seviyesine başarılı bir şekilde devam etmeye izin veren
olgunluk seviyesine öğrencinin ulaşmadığı açıkça biliniyorsa değerlendirme "başarmadı"
olacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu rekabetin hiç gelişmediği anlamına gelmez,
sadece bağlamda değerlendirmek gerekir.
- "Düşük" değerlendirmesi kişinin gereken seviyeyi elde etme sürecinde
olduğunu, hatta yakın olduğunu ancak bu seviye ulaşıldığına daire yeterli belirti ve delilin
bulunmadığını gösterir. Bu durumlarda öğretmen bir sonraki aşamayı ve ailesini uyarır
ki dışarıdan bir destek sağlansın. Yani, bu durum bir sonraki aşamadaki kişisel ve okul
başarısınıa gereken duygusal desteğin verilmesi ile ilgilidir.
- Öğrenci, kişisel, sosyal ve eğitim yaşamında uygulayacak kadar yeterli bir
seviyeye ulaştığında değerlendirme " Orta" olacaktır. Yetenekleri ne olursa olsun %100
e kadar verim gösterecekleri bilinmelidir. Bu yüzden bu değerlendirmeyi yaparken bu
değer referans noktası olmalıdır.
- Son olarak, o rekabetin geliştirdiği yükseltilmiş stresler tarafından öğrencilerin
toplanıldığı durumlara atıfta bulunulan bir durumdur. Bu durumlarda değerlendirme
"Yüksek" olacaktır.
b) Değerlendirme tablosu bağlamında değerlendirme süreci
Değerlendirme tüm yarışmalarda "Orta"ya dayanacaktır. Pek çok öğretmenin,
sekiz yeteneğin bazılarının olumlu belirtilerinde hem fikir olmaları durumunda
değerlendirme "Yüksek" olarak kaydedilecektir.
Pek çok alanda negatif değerlendirmeye sahip öğrenciler için karar, çocuğun bir
üst eğitim seviyesine devam edip etmeyeceğine göre karar vereceğinden daha fazla
zaman harcanılmalıdır. İşlev gören süreç, gerçek ve başarılabilir dinamiği teşvik etmeyi
önermektedir.
Tüm öğretmenlerin yazdığı kayda göre sekiz yeterlilik üzerinde karar verilir.
Elbetteki öğretmenin bilgisi de çok önemlidir.
Öğretmen her bir yeterliliği değerlendirmeye başlar, daha sonra öğretme
takımının kalanı toplanan bilgiye göre yeterliliği değerlendirir. Öğretmen
değerlendirmesiyle hem fikir olununca, değişmezse, ilk değerlendirme geçerli olacaktır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57
Eğer sekiz yeterlilikte "Orta" seviyeye ulaşırsanız, o zaman öğretmen öğrencilerin diğer
edinim seviyesine geçip geçmeyeceğine karar verecektir.
Sınırda olunan durumlarda ise
değerlendirilecek "Orta" seviye olacaktır.
kullanılacak
bir
prosedür
yarışmada
Aşağıdaki tabloya bakınız:
Olumlu değerlendirmeyi (güçlülükleri ) Olumsuz
değerlendirmeyi
destekleyen bilgi
destekleyen bilgi
a) iletişim becerileri
a) iletişim becerileri
b) matematik yeteneği
b) matematik yeteneği
(zayıflıkları)
c) fiziki dünya ile etkileşim ve bilgi c) fiziki dünya ile etkileşim ve bilgi
yeterliliği
yeterliliği
d) veri işleme ve dijital yeterlilik
d) veri işleme ve dijital yeterlilik
e) sosyal ve halk yeterlilik
e) sosyal ve halk yeterlilik
f) kültürel ve sanatsal yeterlilik
f) kültürel ve sanatsal yeterlilik
g) öğrenmeyi öğrenme
g) öğrenmeyi öğrenme
h) otonomluk ve kişisel girişim
h) otonomluk ve kişisel girişim
Tüm mevcut bilgiyi değerlendirerek, öğretmen takımı öğretmen tarafından seçmek
için koordine edilir
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58
SINIFTA TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİMİ STRATEJİLERİ
AB tarafından ve daha özelde bu projenin üye ülkelerinde, tasarlanan sekiz temel
yeterlilik hakkındaki karşılaştırmalo araştırmaların sonucunda, herhangi bir eğitim
programına dâhil edilecek seviyede önemli görülen adım ve stratejiler kabaca aşağıda
belirtilmiştir.
İlk kısmı sınıfa uygulandı.
BİLGİ ALANI VE DOĞAL ÇEVRE, SOSYAL VE KÜLTÜREL
YETERLİLİK
STRATEJİ
SOSYAL VE HALK
 Hayat standartlarını kabul eder ve
geliştirir
 Sorumluluklara katılır ve onlar için
grubu dönüştüren plan kurar
 Çatışmalara tepki vermek ve onları
çözmede dialogu kullanma
FİZİKİ DÜNYAYLA ETKİLEŞİM VE BİLGİ
 Küçük araştırma yapar sonuçları
analiz eder
TEDAVİ BİLGİSİ VE DİJİTAL YETERLİLİK


İLETİŞİM DİLİ

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME



KÜLTÜREL VE SANATSAL

OTONOMLUK VE KİŞİSEL GİRİŞİM

MATEMATİK

Harita ve grafikleri okur
Temel haliyle bilgisayarı kullanma,
kelime işlemeyi ve internet rehberli
araştırmaları yönetme ve yapma
Belirli kelimeleri edinmede sözlük
kullanma
Sözlü ve yazılı sunumlar geliştirme
Farklı metin tiplerini yönetir
Taslak,
özetleri
yürütür
ve
öğrenmeye yansıtır
Bilgi toplar kültürel olayları düzenler
ve katılır
Boş zaman organize etmek ve karar
vermek için teknikler edinir
Tablo ve grafikleri yönetir
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59
SANAT EĞİTİMİ ALANI
STRATEJİ
YETERLİLİK
KÜLTÜREL VE SANATSAL,
OTONOMLUK
VE
KİŞİSEL
GİRİŞİM
SOSYAL VE HALK
BİLGİ VE FİZİKİ DÜNYA İLE
ETKİLEŞİM


















Farklı sanatsal kodları bilme
Çeşitli teknikler ve kaynaklar kullanma
Farklı kültürel ve sanatsal olaylar
Planlanan sanatsal üretimler
Başlangıç keşfi
Orjinallik kriterine ilişkin mesleği ayarlama
Kaynak bulma
Aktivite geliştirme
Süreç ve sonucu değerlendirme
Takım aktiviteleri yapma
Uzlaşmaya varma
Kurallara saygı
Sorumluluk kabul etme
İşbirliği
Boşluklar ve materyalleri önemseme
Algılama yoluyla iş çevresini takdir etme
Doğal ve yapay çevreyi sanatsal olarak
yeniden oluşturma
Kritik olarak bu alanda yapılan işi
değerlendirme yaşam kalitesini azaltma
(planlama, inşa etme)
ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME


Gözlem yeteneğini geliştirme
Farklı aktivitelerde yürütülen süreci
yansıtmak
İLETİŞİM DİLİ






Bu alanda kelime öğrenme
İş sürecinin tanımı için iletişimsel
Değişimleri yürütme değerlendirme ezber
Dramatize etme
Ses imgelerini okur ve analiz eder
Farklı zamanlar ve yerlerden bilgiyi bulma ve
paylaşma
Teknolojik araçlarla müzik ve görsel
sanatlarla alakalı süreçleri alma
Geometrik sunumlar yapma
Ritimleri uygulama
TEDAVİ BİLGİSİ
REKABET
VE
DİJİTAL

MATEMATİK


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60
YETERLİK
BİLGİ VE FİZİKSEL
DÜNYA İLE
ETKİLEŞİM
SOSYAL VE
VATANDAŞLIĞA
ÖZGÜ
KÜLTÜREL VE
SANATSAL
OTONOMİ VE
KİŞİSEL GİRİŞİM
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
FİZİKSEL EĞİTİM ALANI
STRATEJİ
 Öğreniniz, alıştırma yapınız ve fiziksel aktiviteyi sağlığı
koruyucu olarak değerlendiriniz
 Sağlıklı alışkanlıklar edinme ve sağlığını koruyup
geliştirme
 Oyunlar ve sporlar aracılığıyla şansını artırınız
 Doğada fiziksel aktivitelerle çevreden sorumlu bir şekilde
faydalanınız
 Yeteneklerinin farkına varma ve geliştirme, fiziksel
sağlığını koruma ve geliştirme için kriterler oluşturma
 Saygı ve etkileşimi geliştiriniz, işbirliği, eşitlik ve takım
ruhunun gelişmesine katkıda bulununuz
 Grupların oluşturulmasında demokratik değerleri takip
ederek katılımcıların farklılıklarını ve limitlerini kabulleniniz
 Spora ilişkin düzenleme ve kuralları biliniz ve bunlara
uyunuz
 Spor, geleneksel oyunlar, dans gibi insani hareketlerinin
kültürel belirtilerini tanıyınız ve bunlara değer veriniz
 Kültürel olayları takdir ediniz ve anlayınız
 Fikirlerin ve duyguların iletilmesine destek olan hareket ve
vücudun etkileyici kaynaklarını keşfediniz ve kullanınız
 Kültürel çeşitliliği artıran diğer kültürlerin beden dillerini,
sporlarını ve yeteneklerini anlayınız ve değerlendiriniz
 Kişisel gelişimin ortaya çıkması gerektiği durumlarda
gelişimci otonomiyi kullanarak kararlar veriniz
 Fiziksel aktivitelerin bireysel ve kolektif örgütlenmesine
önem veriniz
 Öğrencilerin kendi öğrenmelerini düzenlemesine olanak
vererek yaşantılama süreci içerisinde belirli fiziksel
aktiviteler planlayınız
 Kendi yeterliklerinin ve limitlerinin farkına vardıracak çeşitli
aktiviteler geliştiriniz
 Ortak fiziksel aktivitelerde işbirliği için kaynaklar edininiz
 Öğrenci katılımını artırmak için farklı öğrenme stillerini
kullanınız
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61
DİJİTAL BİLGİ VE
YETERLİK
UYGULAMASI
 Vücut imajına zarar verecek basmakalıp yargıları eleştirel
olarak değerlendiriniz
 Çeşitli iletişimsel söyleşiler sunma ve alanı özgü kelimeler:
sözel olarak iletişime geçtiğimizi, okuduğumuzu ve
yazdığımızı unutmadan
İLETİŞİM DİLİ
MATEMATİK
 Hesaplamalar yapınız, sayıları kullanınız, bilgiyi, verileri ve
önermeleri yorumlayınız
 Mantıksal sebep-sonuç ilişkisi kurunuz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62
VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI İÇİN ALAN EĞİTİMİ
STRATEJİ
YETERLİK
SOSYAL VE
VATANDAŞLIĞA
ÖZGÜ
 Kişisel deneyimleriyle ilişkili durumlardan yola çıkarak günlük
yaşam aktivitelerine katılımın önemine işaret etme (özgüven)
UYGULAMA
BİLGİSİ VE
DİJİTAL
REKABET
 Cinsiyet farketmeksizin ev işlerinde işbirliğinin önemini
yansıtınız. Ailenin, sınıf grubunun bir üyesi olarak
sorumluluklarının farkına varma (bağımsızlık ve cinsiyet
eşitliği değerleri)
 Günlük sorunlara (tartışma, kabullenmeme) diyaloglar
aracılığıyla çözümler bulmak için sözel olarak yaklaşınız.
(Çatışma Çözme)
 Arkadaşlığın derecelendirilmesi
 Günlük yaşamla ilgili bir çatışmayı ortaya koyma ve
diyaloglar aracılığı ile muhtemel çözümler üretme ve
diğerlerine saygı duyma
 Kendi fikirlerini, tartışmaları ve savunmaları, başkalarının
fikirlerini dinleyiniz ve değer veriniz
 “Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi”, “Çocuk Hakları
Anlaşması” ve “İspanya Anayasası”nda bulunan bazı hakları
araştır. Bu belgelerden insan onuruna ve demokratik
özgürlüklere değer veriniz (Bilişim ve İletişim Teknolojilerini
kullanarak)
BİLGİ VE
FİZİKSEL
DÜNYA İLE
ETKİLEŞİM
 Belirli günler ve haftalara özgü aktiviteler oluştur ve katılım
göster (Dünya barış günü, tahliye standartları, trafik kuralları,
TBMM’nin açılması, Ağaç Dikme Günü)
 Sosyal bağlılık hakkında düşünme ve gerçek durumlarda rol
alma
OTONOMİ VE
KİŞİSEL
GELİŞİM
İLETİŞİM DİLİ
KÜLTÜREL VE
SANATSAL
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
 Belirli günler ve haftalar için (Dünya Barış günü gibi) ilkeleri
temsil eden duvar resimleri, skeçler ve plastic çalışmalar
yapma
 Şehirdeki farklı kültürel günlerin farkında olma
 Gününü aksatmadan sorumlu bir şekilde okul için zaman
planlaması yapınız (Kişisel otonomi, karar verme kapasitesi)
 Öğretmenlere yardımcı olacak rehberlik sayfalarını
uygulayınız (Bireysel çalışma için sorumluluk)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI ALANI
YETERLİK
İLETİŞİM DİLİ
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
OTONOMİ VE
KİŞİSEL GİRİŞİM
DİJİTAL BİLGİ VE
YETENEKLERİN
UYGULAMASI
SOSYAL VE
VATANDAŞLIĞA
ÖZGÜ
SANATSAL VE
KÜLTÜREL
STRATEJİ
 Yaşlarına uygun kelimeleri öğreniniz, genişletiniz ve
kullanınız
 Paylaşımlar ve tartışmalarda kişisel fikirlerini ortaya
koyma
 Uygun dilbilimsel yapıları kullanarak bilgiyi, yaşantıları ve
fikirleri ifade etmek için geleneksel posta sistemini
kullanma
 Açıklamalar için ilgili sorular sorun
 Farklı türde sözlükler kullanınız
 Daha fazla bilgi edinmek için okul kütüphanesini düzenli
olarak kullanınız
 Her türlü ayrımcılık içeren mesaj ve sosyal eleştirileri
ayrıştırınız
 Hayatın farklı yönlerine ilişkin bakış açıları sununuz ve
bunları okulda tartışınız
 Güncel haberlerle ilgili tartışmalar düzenleyiniz
 Bir parçanın amacını belirleyiniz ve parça içerisinde bilgi
ve fikirlerin ayrımına varınız
 Okulda öğretilen yeteneklerin genişletilmesi ve
tamamlanması için ilgili eğitimsel programları kullanınız
 Kolomb Günü, Anayasa Günü ve Dünya Barış Günü gibi
özel günlere yönelik bilgileri araştırın analiz edin ve
ayrıştırınız
 Her katılımcının konuşmayı düzenlediği ve konuşmaya
müdahele edeni dinlediği tartışmalar düzenleyiniz
 Çözüme yönelik olumlu tutumlar gösteren sınıf
gruplarında problem durumları ortaya koyma
 Her türlü ayrımcılık içeren sosyal mesajları ayrıştırınız
 Kişisel eğlence olarak edebi parçaları drama şeklinde
oynayınız
 İspanyol şiirleri hakkında ders anlatınız
 İspanya’nın farklı dilleriyle şiirler hakkında konuşunuz ve
şarkılar söyleyiniz
 Genel aktivitelere katılımda bulununuz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64
YABANCI DİL ALANI
YETERLİK
STRATEJİ
İLETİŞİM DİLİ
 Öğretim yoluyla sınıf içinde kullanılan İngilizce ya da
Fransızca konuşma dilini ve basit talimatları dinleyiniz ve
anlayınız
 Medya aracılığıyla şarkıları, tekerlemeleri dinleyiniz ve
anlayınız
 Çocuklarla birlikte kurallı diyaloglar, şarkılar ve
tekerlemeler oluşturunuz
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
 Yeni kelimeler kazandırmak için kullanılan farklı
stratejilerin ve hatırlatıcı ipuçlarının farkına varma ve
yansıtma (resim ilişkilendirme, kavram, melodi ve parça)
 Yeni kelimenin anlamını anlamak için önceden bildiği
kelimelerle ilişkilendirme aracılığıyla öğrencinin kendi
kaynaklarını edinmesi
OTONOMİ VE
KİŞİSEL GİRİŞİM
DİJİTAL BİLGİ VE
YETENEKLERİN
UYGULAMASI
SOSYAL VE
VATANDAŞLIĞA
ÖZGÜ
SANATSAL VE
KÜLTÜREL
 Öğrencilerin birer yabancı dil öğrenenler olarak kendi
kapasitelerine güvenmelerini sağlayınız
 Bilgisayar ve İletişim Teknolojilerini kendi kendine
öğrenme aracı olarak kullanma
 BİT aracılığı ile seslerin ve yazım kurallarının farkına
varınız
 İngilizce ve Fransızca konuşan ülkelere özgü kültürel
kutlamaları tanıtarak öğrencilerin diğer kültürler ve
insanlar hakkında bilgi edinmeye ilgilerini çekmek
 Kültürel farklılıkları belirleme ve bunları kabullenme
 Önemli İngiliz ve Fransız yazarların eserlerinden
düzenlenmiş okuma parçaları gibi dilbilimsel kültürel
içerikleri kullanma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65
MATEMATİKSEL ALAN
YETERLİK
MATEMATİK
İLETİŞİM DİLİ
BİLGİ VE FİZİKSEL
DÜNYA İLE
ETKİLEŞİM
DİJİTAL BİLGİ VE
YETENEKLERİN
UYGULAMASI
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
OTONOMİ VE
KİŞİSEL GİRİŞİM
SOSYAL VE
VATANDAŞLIĞA
ÖZGÜ
STRATEJİ
 Numaları, temel işlemleri, sembolleri kullanma ve
ilişkilendirme ve farklı türde bilgi üretme ve yorumlamak
için matematiksel muhakeme yapma
 Mantıksal önermeleri ifade etmek için sözel matematiksel
dil kullanınız
 Alana yönelik sembolleri kullanarak yazılı matematiksel
önermeleri ifade ediniz
 Yazılı matematiksel dili yorumlayınız
 Fiziksel çevreyi yorumlamak için matematiksel
yeteneklerinizi kullanınız
 Gerçekliğin nicel ve uzamsal yönleri hakkındaki bilginizi
genişletmek için matematik becerinizi kullanınız
 Öğrenciler için ilgi çekici ve motive edici programlar
aracılığı ile matematiksel okuryazarlığı geliştirmek
 Temel matematiksel elementleri gerçek ya da temsili
günlük yaşam ortamlarında kullanınız.
 Bilgiye ulaşmaya ya da problemin çözümüne katkı
sağlayan mantıksal muhakeme sureçlerini uygulayınız
 Gündelik yaşam sorunlarını matematiksel muhakeme ile
çözünüz
 Yaşam boyu öğrenmeye devam etmek için matematiksel
yeteneklerinizi kullanınız
 Günlük yaşam ve çalışma alanınızdaki sorunlarınızı
çözmek için matematiksel becerinizi kullanınız
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 66
YÖNTEM/METODOLOJİ
İlk seviyelerden temel becerilerin edimine kadar aynı yöntem adım adım ve kararlı
şekilde kullanılacaktır.
Bu yüzden tüm öğretmenlerin, eğitimcilerin ve Merkez çalışanların ve hocaların
genel olarak aşağıda belirtilen sorumluluklara katılım göstermesi önemlidir:
 Daha evrensel bir gerçekliğe ulaşmada önem kazanan öğrenci öğrenmelerine
yakın seviyede başlamak
 Medya ve teknoloji araçları ile sınıf içi çalışmaları pekiştirmek
 Öğrencilerin bağımsız olarak işler yapabileceği projeler ortaya koymak
 Yeni kavramların kullanılmasına hizmet edecek tüm alanları dâhil etmek
(öğrenmeyi öğrenme)
 Bireysel çaba için otonomiye ve sorumluluğa destek olunuz
 İletişim dili olarak Kastilyan dilinin ediniminin ve gelişmesinin hızlandırılması için
sürekli sözel ifadeler kullanınız
 Diğerleri tarafından desteklenen, disiplinlerarası öğretimi uygulama.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 67
MERKEZİ TEMEL BECERİLERİN EDİNİMİ İÇİN STRATEJİLER
Bunlar okulların uygulamakta olduğu stratejilerdir.
Danışmanlık Aktiviteleri
YETERLİK
İLETİŞİM DİLİ-
BİLGİ VE
FİZİKSEL
DÜNYA İLE
ETKİLEŞİM-
STRATEJİ
Sözel aktivitelere katılımı artırma (dinleme alışkanlığı)
Okul içerisinde sosyal, kültürel ve farklı etnik unsurların uyum içinde
istisnasız bir arada olmasının önemini vurgulayan tartışmaları gruba
taşıyınız
Görevler verin ve diyalog kurmanın problem çözmedeki önemini
vurgulayacak şekilde sempati ve tolerans içerisinde grup
tartışmalarına katılınız
Bir geçeğin analiz edilmesinde, eleştirel bir ruhla öğrencilere katılın
Tüketim alışkanlıkları, çevreyi koruma sorumlulukları oluşturma
Doğal ve kültürel değerlere saygı duyan alışkanlıklar oluşturunuz.
Özellikle ekstra program aktiviteleri (müze ziyaretleri, sergiler)
uygularken doğal ve kültürel unsurlar için saygı geliştiriniz
Kirliliğe sebep olmaktan kaçınmaya yönelik farkındalığı (israftan
kaçınma, geri dönüşüm, enerji kaynaklarını tutarlı kullanma)
geliştiriniz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
Günlük işlerinde araçların ne kadar faydalı olduğunu
belirlemeleri için öğrencilere merkezin sunduğu teknoloji
kaynaklarını kullanmasını sağlayınız
BİLGİ VE
Belirli aktivitelerin çözümü, genişletilmesi ve bilgi için teknoloji
DİJİTAL
kaynaklarını kullanınız
REKABETİN
Başkalarına karşı saygılı şekilde konuşmalarına müdahele
UYGULAMASI
etmeyi sağlayan konuşma ortamlarına katılınız
Katılımcı bir karar verme süreci içerisinde belirlenmiş sınıf içi
katılım standartları belirleyiniz
İşbirliğini ve akrana yardım etmeyi destekleyin (akran öğretimi)
Okul aktivitelerinde aktif katılımı teşvik ediniz
Öğrencilerin sorumluluk alabilmeleri için sınıf davranışlarını
düzenleyiniz
Farklılıkları kabullenmeyi ve ayrımcılığı reddetmeyi öğretiniz
SOSYAL VE
Basit alışkanlıklar üzerinde durma: Düzgün otur, dinle, soru sor.
VATANDAŞLIĞA
Okul günlüklerinin uygun kullanımı ile günlük işlerin
ÖZGÜ
planlanmasına destek olunuz
Bazı basit çalışma tekniklerini biliniz ve uygulayınız
Gösterilen ilgiye ve iyi yapılan işlere olumlu şekilde değer veriniz
Evde iş planı yapınız
Günlük çalışma alışkanlığı kazandırınız
Gerekli olduğunda, kendi engellerini aşmaları için öğrencilerle
bireysel görüşmeler yapmak. Sorunları çözmek için aileleri ile
görüşmeler düzenlemek
Öğrenme süreci içerisinde öğrenci çabasını olumlu şekilde
pekiştiriniz
ÖĞRENMEYİ
Zorlukların üstesinden gelmek için önermeler sunulmasına
ÖĞRENME
yardım etmek
Süreç içerisindeki öğrenmelerin öğrenciler için değerli olduğunu
belirtiniz
Öğrenme için dikkatin, yoğunlaşmanın ve güdülenmenin önemli
unsurlar olduğu konusunda israrcı olunuz
İşleri gerçekleştirmek için gerekli tüm malzemeleri hazırlayınız
Eğitimsel amaçları karşılayan öğrenci katkılarını destekleyiniz
OTONOMİ VE
Kendi işini sağlamayı kapsayan projeler sununuz (iş planlaması,
KİŞİSEL GİRİŞİM araştırma ve bilgi toplama, sonuçların sunumu)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 69
Sonuçları geliştirmeye yönelik içerik eleştirisi
Eğitimsel amaçları karşılayan öğrenci katkılarını destekleyiniz
Kendi işini sağlamayı kapsayan projeler sununuz (iş planlaması, araştırma ve
bilgi toplama, sonuçların sunumu)
Sonuçları geliştirmeye yönelik içerik eleştirisi
Öğrencilerin başarılarına katkı sağlamak için öğrencilere ilginç görevler veriniz
Sorunun farklı yönlerine mantık yürüten toplu içerikler ve çözüm için karar alma
Bireysel çalışma programı organize etme
Bireysel aktivitelerin düzeltilmesini ilgi ile ve özerklikle gerçekleştiriniz
Yaptıkları işlerin sunumunu ve defterlerini önemsemek
İş – çalışma materyallerini önemseme
Bağımsız bir okul gündemi kullanma
Performans standartları
YETKİNLİK
SOSYAL VE
VATANDAŞLIK
LA İLGİLİ
KÜLTÜREL VE
SANATSAL
ÖĞRENMEYİ
ÖĞRENME
STRATEJİ
Öğrenci gruplarını cinsiyet ayrımcılığı olmadan organize ediniz
Bir demokratik birlikte var olma ortamı yaratma
Kültürel çeşitliliğe saygı ve takdiri aşılayınız
Çevre ile katılımı cesaretlendiriniz
Dinlere ve ideolojilere saygıyı arttırınız
Çocuklarının temel yetenekleri kazanmalarında ebeveyinleri dahil
etmek
Çok kültürlü çevrede etkin şekilde işlev görme kabiliyetini geliştirmeleri
için öğrencilerimizin farklı kültürel gruplarla etkileşimini kolaylaştırınız
Eğitim toplumuna yeni katılan üyelerin entegrasyonunu kolaylaştırınız
Öğrencilerle ebeveynlere merkezin kurallarını, haklarını ve vazifelerini
gösteriniz ve davranışlarında gerekli görülen düzeltmeleri dayatınız
Gerçekleştirmeleri için yeterli alan ve materyalleri sağlayarak sanatsal
çalışmalarda grup sergilerine katılımı cesaretlendiriniz
Çevrede sunulan kültürel olaylarla teması kolaylaştırınız
Müzik sınıfını kullanma ve müzik eğitimini kolaylaştırma adına gerekli
materyalleri sağlama
Çocuğun kültürel dünyasını kazandıran filmler ve belgeseller gösterme,
farklı öğrenci gruplarıyla film seansları organize etme
Diğer merkezler ve kurumlarla teması arttıracak aktiviteler organize
edininiz
Okumayı cesaretlendirecek aktiviteleri organize etmek için teklifte
bulunacak okul kütüphane kurulunun kullanımını destekleyiniz,tüm
grupların kullanım programını geliştiriniz ve kitap ödünç almayı
sağlayınız
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70
BİLGİ İŞLEME VE DİJİTAL
YARIŞMA
KİŞİSEL GİRİŞİM (İNSİYATİF)
Bilgisayar labaratuvarının makul ölçüde kullanımı için
günlük program geliştirme ve böylecede kullanımdan
kaynaklanan teknik problemleri çözmek için katılan
tüm grupların bir bilgisayar destek hizmeti almaları
adına küçük bir ücretle bilgisayar odası, küçük sınıf
bilgisayarları, döngüler ve yönetim personel odası
boyunca ICT kullanımını teşvik ediniz
Oluşabilecek teknik sorunlar için bilgisayar bakım
servisi kiralayınız
Her öğrenci ve aileye bireysel ilgi sağlayan eylem
planı özel dersi geliştiriniz
Sportif aktiviteler organize ediniz
Fiziksel ve spor aktivite uygulamaları için yeterli
fiziksel alan sağlayınız, müfredat gelişimi için gerekli
materyalleri sağlayınız
Dil sınıfını oluşturunuz ve modern dillerde dil
kabiliyetlerini kolaylaştırmak için sınıfta kullanılacak
gerekli araçlar ve gereçleri temin ediniz
Complementary and After-school Activities
İLETİŞİM DİLİ
artne
Tamamlayıcı ve Okul Sonrası Aktiviteler
Dilsel İletişim
Ek Aktiviteler
Tiyatro
İşyeri
Müzik ve
Tiyatro
Haftası
Tiyatro Günü
Ulusal Tören
Günleri
Sinema
Sporlar
Stratejiler
Sözlü dili geliştirmek için şarkı ve oyunları yorumlayınız
Tiyatro dünyasının kelimelerine çalışmak, özellikle öğrenciler için olan
romanlarda
Ulusal tatilleri ve Dünya’da dilimizin gelişiminde bunun önemimi tartışınız
Bu törenlerin metinlerini okuyunuz ve yorumlayınız
Öğrencilerin yaşına uygun filmler planlamak
Sözel ve sözel olmayan iletişim ve kelime uygulamalarını cesaretlendiren
spor aktiviteleri organize ediniz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71
Güz
Kutlamaları:
Doğal ve
Çevre
Ülkenin
Kuruluşu ya
da
Bağımsızlık
Günü
Yeni Yıl
Kutlamaları
Kutlama Günleri ve durumlarla ilgili şarkıları başlıkla ilişkili metinler
kullanarak kelime pratiği yapmak,
Barış Günü
Dünyadaki ve çevrendeki durumları, şiddet olaylarına yol açanları
tartışınız
Konuyla ilgili metinler düzenleyiniz ve okuyunuz
Karnaval için şarkı besteleyiniz
Karnaval
Kültürel
Haftalar
Kitap Günü
Şiir Günü
Okul Dergisi
Spor
Aktiviteleri
Ulusal Tören
Günleri
Güz
Kutlamaları:
Doğal ve
Çevre
Tüm ülke için yaygın, ortak bir hukukun anlamını tartışınız
Öğrencilerin yaşamı ile doğrudan ilgili olan bir hukuki makale
yorumlayınız
Noel metinleri yazınız
Noel şarkılarını biliniz
Konu üzerindeki bilgi için hazırlık, araştırma ve seçim yapma
Şiir yazma
Okumaya teşvik etmek için faaliyetler yapınız
Farklı yaş gruplarına şiirler öğretmek ve ezberletmek için şiir
öğreniniz
Edebiyat yarışması veya dergi için eserler üretmede yazı dili
bilgilerini öğreniniz
MATEMATİKSEL BECERİ
Süre ve uzunlukları ölçünüz ve tecrübe ediniz
Sonuçları analiz ediniz, düzenleyiniz ve karşılaştırınız
FİZİKSEL DÜNYA İLE BİLGİ VE ETKİLEŞİM
İspanyolca dilinin coğrafik genişlemesini bilmek
Bu sezondaki değişiklikleri analiz ediniz ve gözlemleyiniz
DİJİTAL BİLGİ VE REKABETİN İŞLEYİŞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72
Ulusal
Bağımsızlık
Günü
Okul Dergisi
Barış Günü
Kültürel Haftalar
Kitap Günleri
Şiir Günleri
Bazı faaliyetlerle ilgili bilgisayar belgeleri yoluyla araştırma
yapınız
Dijital süreç yoluyla çeşitli üretimler yapınız
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73
SOSYAL VE SİVİL YETERLİK
Tiyatro: Tiyatro Haftası
Atölyeleri ve Müzik
Tiyatro Günü
Ulusal Tören Günü
Sinema
Spor Aktiviteleri
Çeşitli sosyal etkinliklere uygun şekilde katılmaları ve
davranmaları için onları cesaretlendiriniz
Onları bir topluluğun parçası gibi hissettirinizk ve onları
takdir ediniz
Güz Kutlamaları: Doğal
ve Çevre
Yeni yıl Kutlamaları
Barış Günü ve Karnaval
Kültürel Haftalar: Kitap
Günleri, Şiir Günleri
Final Günü Kursu
KÜLTÜR VE SANATLA İLGİLİ
Tiyatro: Tiyatro Haftası
Atölyeleri ve Müzik
Tiyatro Günü
Yeni yıl Kutlamaları
Kültürel Haftalar: Kitap
Günleri, Şiir Günleri
Yapılacak farklı etkinlikleri değerlendirmek ve takdir
ediniz ve değer veriniz
Aşamalar için farklı sanatsal teknikleri uygulayınız
Bir seyirci ya da aktör olarak bu gösterilere katılmak için
bir deneme geliştiriniz
Farklı kültürlerden oyunlar ve müzikallerle bilginizi
artırınız
Final Günü Kursu
Ulusal Tören Günü
Güz Kutlamaları: Doğal
ve Çevre Kariyer Günü
Barış Günü
Sinema
Bu konularda öğrenilen ve/ve ya çeşitli teknikleri
kullanarak plastik bileşimler gerçekleştiriniz
Farklı açılardan eleştirel değerlendirmeler yapınız
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74
Karnaval
Seçilen konularda rol oynamak ve çeşitli teknikler
düzenlemek
Yaratıcılığı, ifade edebilmey ve disinhibisyonu teşvik ediniz
EĞİTİM KAYNAKLARI
Eğitim Kaynakları
Stratejiler
SOSYAL VE SİVİL YETERLİK
Bibligenel Kütüphane ve Sınıf Film
Merkezde mevcut olan kaynakların ve
Fizikselve Alan Sporları
mekânların kullanım kurallarını bilmek ve
Görsel İşitsel Materyaller
saygı duymak
OTONOMİ VE KİŞİSEL GİRİŞİM
Parmaklarınızın ucunda kaynakları
kullanarak kişisel ve kültürel
zenginleşmenin birden fazla olanağını
bilmek
Eğitimsel araştırma kaynakları için sınıf ve
okul kütüphanesini kullanmak... Ortalarda
programa uyma
Genel Kütüphane ve Sınıf Film
Fiziksel Sporlar
Yaygın Sınıf Materyalleri
SÖZEL İLETİŞİM
Genel Kütüühane ve Sınıf Sinema
Cd Oynatıcı
Farklı açılardan yararlanmak, kişisel
eğitim için onların değerlerini analiz etmek
Kültürel etkinlikler için cd oynatıcı ve
sınıfları kullanmak (şarkı, şiir, hikâyeler…)
DİJİTAL BİLGİ VE BECERİNİN İŞLEYİŞİ
Bilgisayar Odaları
Ağ tarafından sunulan olanakların
kullanımı için bilgisayar kaynakları
kullanmak ve bilmek
FİZİKSEL DÜNYA
İLE BİLGİ VE ETKİLEŞİM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75
Bilgisayar Odası
Bib Genel Kütüphane ve Sınıf
Kütüphanesi
Geziler& Turlar
Planlama
Ağ tarafından sunulan çeşitli olasılıklarla
bilgi alanını tanımlamak ve genişletmek
için bilgisayar laboratuarını kullanmak
Alanında bilgi, veri genişleme ve
danışma aramak için kütüphaneleri
kullanmak
Müfredatta geliştirilen içerikleri yerinde
gözlemlemek ve sonuçları sunulan
olanakları programlı şekilde kullanarak
yararlanmak
ÖĞRENMEK İÇİN ÖĞRENME
Genel Kütüphane ve Sınıf Bilgisayar
Odaları
Kaynak ve kişisel gelişme olarak
kütüphaneyi ve diğer olanakları
kullanmak
MATEMATİKSEL REKABET
Bilgisayar Odası
Genel Kütüphane ve Sınıflar
Müfredat içeriğini daha eğlenceli
geliştirmek için kütüphane ve bilgisayar
laboratuarı kullanmak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76
KAYNAKÇA
CABRERIZO, J. RUBIO M.ª J. Y CASTILLO, S.: Programación por competencias.
Formación y práctica». Ed. Alambra Longman S.A. 2007.
CAPITÁN DÍAZ, A.: Historia del pensamiento pedagógico en Europa.
Ed.Dykinson, 1986. CASCÓN SORIANO,
F. y VARIOS: La alternativa al juego I y II. Cyan. Proyectos y producciones
editoriales, S.L. 1994, 1995.
DOMINIQUE SYMONE RYCHEN y LAURA HERSH SALGANIK (compiladoras): «Las competencias
clave
para el bienestar personal, económico y social» – INFORME FINAL DeSeCo 2003.
Archidona (Málaga): ED. Aljibe, 2006. Colección Aulae, 6.
MESA, R. y OTROS; CODAPA (Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del
Alumnado por la Educación Pública): «Yo me comprometo y tú, ¿te comprometes? Agenda 20092010. El compromiso de las familias en la adquisición de las Competencias Básicas. CODAPA Y
EDICIONES ADHARA S.L. Granada I.S.B.N 978-84-8144-586-2
JOHNSON, D. W. Y JOHNSON, R.T. (1993). Cooperative learning and feedback in techno- logybases
instruction. Englewood Chiffs, NJ: Educational Elementary Publications.
PALINCSAR, A. y BROWN, A.L. (1984): Reciprocal teaching of comprehension-fostering and
comprehension monitoring activities. Cognition and Instruction, (1, 117-175).
ZABALA, ANTONI Y ARNAU, LAIA: 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Ed.
Graó.
Barcelona. 2007.
CEP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Competencias básicas, un ¿nuevo? elemento en la
educación
obligatoria. Las Palmas de Gran Canaria. 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
in the adquisition of Basic Competences
77
WEB SİTELERİ
http://www.myk.gov.tr
http://www.meslekiyeterlilik.com
http://www.otmg.meb.gov.tr
http://www.ismek.ibb.gov.tr
http://www.ubgup.gazi.edu.tr
http://www.yok.gov.tr/content/view/976/
http://www.ecdl.hacettepe.edu.tr/
http://www.megep.meb.gov.tr/megep/haberarsiv/eski/9.%20sinif%20derslerİ.doc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/primera.htm
http://competenciasbasicas.webnode.es/
http://www.adaptacionescurriculares.com/competencia4.pdf
http://www.lascompetenciasbasicas.es/
http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacionsecundariaobligatoria/
contenidos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/concepto/Instit
ucionales/LOE_anexo1_comp_basicas.pdf
http://cepronda.org/libroabierto/wp-content/uploads/2010/09/MANUALDOCENTE.Pdf
http://users.forthnet.gr/ath/thantas77/edu/project005.html
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/natreport09/greece_en.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/yliko.html
http://www.adulteduc.gr/001/pdfs/anakoinosi_sinedriou.pdf?
phpMyAdmin=IzNLY94N6L9IIuqEdeWoYPqSsG2&phpMyAdmin=db53c3e110bfbcb398c933c5b448fcb
6
www.competencemap.bg
http://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod4/Klyuchovite-kompetentnostii.html
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/LLL_strategy_0110-2008.pdf
http://www.eurocordiale.lu/certification/BG/docs/LEO_NC%20cadre_referentiel.pdf
http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/strategies/programa_MOMN-20092013.pdf
http://www.unesco-bg.org/file_store/education_for_all___bulgaria.pdf
www.uni-bremen.de/de/print/studium/.../lehrerin-werden.html
www.dji.de/bibs/225_7015_WT_2_2007_reissig.pdf
www.erzwiss.uni-hamburg.de/.../Skript%20BorromeoFerri-Kaiser
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78

Benzer belgeler