İHALE İLANI - Türkiye Petrolleri AO

Transkript

İHALE İLANI - Türkiye Petrolleri AO
İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ELEKTRİK MALZEMELERİ ( 41.15.BSN.59683 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2016/8918
1- İdarenin
a) Adresi
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası
: (0 488) 27 60 00 – 6545 / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 33 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
b) Teslim yeri
: İkmal Başmühendisliği Tesellüm Ambarı
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 15 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İkmal Başmühendisliği Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 28 / 01 / 2016 - 14 : 00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO’nun T.C. Ziraat
Bankası Batman Petrolkent Şubesi TR48 0001 0025 7237 7119 3183 40 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek
yatırılacaktır.) aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ –BÜRO VE TEKNİK
HİZMETLER ŞEFLİĞİ/ GELEN EVRAK SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
SIRA
NO
1
STOK NO
PARÇA NO
ADI ve NİTELİĞİ
41.08.0604
EXLUX
6400/542
"Floresan Aydınlatma Armatürü; 2x36W, 230VAC, 50Hz;
2-Pin Cap G13 Lamp Holder; ATEX Certified for Goup 2
Classification & Zone 2 Installation; IP66 Protection;
Stainless Steel Protective Guard; Shock Resistant Glass;
With Electronic Ballast for Fleurecant Lamps; (STAHL)"
CORTEM ASMALI TİP EX ARMATÜR 200W
MODEL:EVGC-4060
400 Watt Metal Halide Beyaz Ampul, E40 tipi
2
41.08.0228
3
41.41.7272
MİKTAR BİRİM
5
ADET
25
ADET
30
ADET
4
41.06.0179
Exproof 16A Priz (Coupler) 2P+N,200-250V,Explosion
Protection (Global):IECEx BKI 04.0002,(EUROPE):PTB
99 ATEX 1039,ZONE1,Degree of Protection:IP66,Cable
Entry:1xM25XØ8-19mm,Enclosure:Polyamide,Connecting
terminals:2x1-4mm2
3137-304-1688 Kilitli Kapaklı Uzatma Prizi; Pilot Kapaksız; 4x125A,
380/415VAC; 3P+E / 6h; 1x35mm2 Kablo Kesiti için;
IP67; (TP ELECTRIC)
3137-322-1688 "Kilitli Kapaklı Makine Prizi; Pilot Kapaksız; 4x125A,
380/415VAC; 3P+E / 6h; 1x35mm2 Kablo Kesiti için;
IP67; (TP ELECTRIC)"
3137-301-1699 "Kilitli Kapaklı Düz Fiş; 4x125A, 380/415VAC; 3P+E /
6h; 1x35mm2 Kablo Kesiti için; IP67; (TP ELECTRIC)"
Exproof fiş (plug) 16A, 2P+N,200-250V,Explosion
Protection (Global):IECEx BKI 04.0002,(EUROPE):PTB
99 ATEX 1039,Degree of Protection:IP66,Cable
Entry:1xM25XØ8-19mm,Enclosure:Polyamide,Connecting
terminals:1x1x2,5mm2
Exproof anahtar(switch) ,2 switching positions ,Rated
Voltage:up to 690Vac,Explosion Protection
(Global):IECEx PTB 06.0074,Europe:PTB 02 ATEX
1026,zone1,Min Degree of protection:IP65 according to
IEC/EN
60529,Enclosure:Polyester,Cover:Polyamide;Cable entry:1
x M25 cable gland
Exproof anahtar 0-1-2 (switch) , 3 switching
positions,Explosion Protection (Global):IECEx PTB
06.0026,Europe:PTB 01 ATEX 1105,zone1,Min Degree of
protection:IP65,Enclosure:Polyester resin, glass fibre
reinforced,Seal:Polyurethane Foam,Cable entry
:1xM25x1,5 or 1xM20x1,5
FUB06EEX
"NiCd Ex-Proof Batary Pack; Kapasite: 7,2V/1000mAh;
TÜV PS EX5 99 04 31016 001; EXII 2G Eex ib IIB T4;
CE 0637 Certified; (HBC-RADIOMATIC)"
ACS800SÜRÜCÜ (FREKANS KONVERTÖRÜ), 3KW Çıkış
01.005Gücü; 3 Faz, 50HZ, 400VAC Beslemeli; Dahili Modbus
3+J400+K458 Seri Haberleşme; IP21 Korumalı; ISO9001 ve ISO14001;
+L502
UL, cUL, CE, Ctick ve GOST R Onaylı; Analog and digital
I/O extension modules; Modbus adaptörü; Fieldbus
modules; Pulse encoder interface module; Harmonic
filtering choke inside; Input rectifier protection; Brake
chopper; Extensive, programmable I/O with galvanically
isolated inputs; Three I/O and fieldbus extension slots
inside; Alphanumeric, multilingual control panel with
startup assistant feature(ABB)
"Kumanda Kablosu; İletken Saysısı ve Kablo Kesiti:
4X16mm2; H07RN: Harmonize 450/750V Anma
Gerilimi;"
"Kumanda Kablosu; İletken Saysısı ve Kablo Kesiti:
4X1,5mm2; H07RN: Harmonize 450/750V Anma
Gerilimi;"
Kablo Bağı 3,5x300mm
5
41.06.0514
6
41.06.0516
7
41.07.0396
8
41.07.0552
9
41.09.0324
10
41.09.0325
11
41.87.1250
12
41.99.0372
13
41.02.0286
14
41.02.0287
15
41.03.0222
16
41.03.0225
17
41.03.0229
18
41.03.6500
M71R-4300
19
41.03.6502
M71R-6000
10
ADET
10
ADET
14
ADET
20
ADET
20
ADET
5
ADET
5
ADET
1
ADET
1
ADET
500
M
1000
M
50
PAKET
Kablo Bağı 7,6x300mm
50
PAKET
Kablo Bağı, 4,8X400MM, (100 adet/paket)
50
PAKET
"Kablo Etiket Yazıcısı Kartuşu (Ribon); Brady BMP-71
Kablo Etiket Yazıcısı ile Uyumlu; Formulation:
Wax/Resin; Renk: Siyah; Ebatlar: 50.80 mm x 45.72
m;(BRADY)"
"Kablo Etiket Yazıcısı Kartuşu (Ribon); Brady BMP-71
Kablo Etiket Yazıcısı ile Uyumlu; Formulation: Resin;
Renk: Siyah; Ebatlar: 50.80 mm x 45.72 m;(BRADY)"
1
ADET
1
ADET
20
41.03.6506
M71-104-427
21
41.03.6508
M71-21-427
22
41.03.6510
M71-34-427
23
41.03.6512
M71C-2000595-WT
24
41.03.6516
MTC-CA2.5EX-15C20350SBS
25
41.04.0548
6ES7-3221HH01-0AA0
26
41.10.2074
27
41.73.0505
28
41.02.0270
29
41.12.1567
30
41.12.1568
31
41.03.3732
"KABLO ETİKETİ, Kendinden Laminasyonlu Tel ve
Kablo İşaretleme Etiketi; Brady BMP-71 Kablo Etiket
Yazıcısı ile Uyumlu; Termal Transferle Yazılabilen
Saydam Vinil Bantlı, Renk: Beyaz; Ebatlar: 38,1 x 25,4 x
9,53mm; Mininmum Tel Çapı: 3mm, Maksimum Tel Çapı:
8mm; Rulo Başına Etiket Sayısı: 250; Su, Yağ, Çözücüler
ve Aşınmaya Karşı Dayanıklı;(BRADY)"
"KABLO ETİKETİ, Kendinden Laminasyonlu Tel ve
Kablo İşaretleme Etiketi; Brady BMP-71 Kablo Etiket
Yazıcısı ile Uyumlu; Termal Transferle Yazılabilen
Saydam Vinil Bantlı, Renk: Beyaz; Ebatlar: 25,4 x 63,5 x
19,05mm; Mininmum Tel Çapı: 6mm, Maksimum Tel
Çapı: 14mm; Rulo Başına Etiket Sayısı: 100; Su, Yağ,
Çözücüler ve Aşınmaya Karşı Dayanıklı;(BRADY)"
"KABLO ETİKETİ, Kendinden Laminasyonlu Tel ve
Kablo İşaretleme Etiketi; Brady BMP-71 Kablo Etiket
Yazıcısı ile Uyumlu; Termal Transferle Yazılabilen
Saydam Vinil Bantlı, Renk: Beyaz; Ebatlar: 38,1 x 152,4 x
38,1mm; Mininmum Tel Çapı: 12mm, Maksimum Tel
Çapı: 36mm; Rulo Başına Etiket Sayısı: 50; Su, Yağ,
Çözücüler ve Aşınmaya Karşı Dayanıklı;(BRADY)"
"KABLO ETİKETİ, Tel ve Kablo İşaretleme Şerit Etiketi;
Brady BMP-71 Kablo Etiket Yazıcısı ile Uyumlu; Renk:
Beyaz; Genişlik : 50,80 mm, Uzunluk : 15,24 Metre; Gres,
Yağ ve Endüstriyel Kimyasal Maddelere Karşı Dayanıklı; 40°C ile 82°C Derece Sıcaklıklarda Dış Mekanlarda
Kullanıma Uygun;(BRADY)"
"Kumanda Kablosu; İletken Saysısı ve Kablo Kesiti:
37x2,5mm2; Dış ortama, Kuru, Islak, Yağlı ve Çeşitli
Kimyasallara Dayanıklı; Devamlı Harekete ve Mekanik
Zorlanmalara Dayanıklı; Kablonun tek ucu dişi
konnektörlü; (Ex Proof Inline Receptacle with 2.5m whip);
(AMPHENOL)"
"PLC Relay (Digital) Output Module; Optically/Electrically
Isolated 16 Digital Outputs; Relay Contacts; 1x20 PIN;
Load Voltage 24 VDC to 120 VDC; 24 VAC to 230
VAC;(SIEMENS)"
"Astronomik Zaman Rölesi; 230VAC, 50/60Hz, 4000VA;
2 Röle Çıkışı: 2 C/O, 16A; 24 Saat Zaman Ayarı; Türkçe
Menü; Minimum Program Sayısı: 15; Minimum Pil Ömrü:
5 sene; CE Sertifikalı;"
DIGITAL, ŞARJ VE AKÜ TEST CİHAZI
ÖZELLİKLERİ: Dijital Ekran:200A Kadar test imkanı,
0,1V Hassasiyele 0 Volt ile 40 Volt arasında ölçüm
yapabilme, Voltaj Değeri 1,5V A Kadar düşmüş aküleri test
edebilme
TOPRAKLAMA KABLOSU; KABLO KESİTİ: 1x25
mm2; H05: HARMONİZE VE 300/500V ANMA
GERİLİMİ; KİMYASAL KOROLASYONA KARŞI
DAYANIKLI; ÇOK FLEKSİBLE; SARI VE YEŞİL
RENKLİ
AC Magnetic Contactor; Type 3TF, 3Pole, 3Phase,
22Amper, 600V; 7.5HP @ 230V, 15HP @ 460V, 20HP @
575V; complete with 110/120V AC coil; 2 N/O - 2 N/C
auxiliary contact; (SIEMENS)
AC Magnetic Contactor; Type 3TF, 3Pole, 3Phase,
32Amper, 600V; 10HP @ 230V, 25HP @ 460V, 30HP @
575V; complete with 110/120V AC coil; 2 N/O + 2 N/C
auxiliary contact; (SIEMENS)"
KABLO BAĞI 7,6X450mm
2
ADET
5
ADET
10
ADET
1
ADET
1
ADET
2
ADET
10
ADET
5
ADET
2000
M
20
ADET
20
ADET
50
PAKET
32
41.03.6514
M71C-2000595-CL
33
41.03.6504
BMP-71
"KABLO ETİKETİ, Tel ve Kablo İşaretleme Şerit Etiket
Laminasyonu; Brady BMP-71 Kablo Etiket Yazıcısı ile
Uyumlu; Renk: Şeffaf; Genişlik : 50,80 mm, Uzunluk :
15,24 Metre; Gres, Yağ ve Endüstriyel Kimyasal
Maddelere Karşı Dayanıklı; -40°C ile 82°C Derece
Sıcaklıklarda Dış Mekanlarda Kullanıma
Uygun;(BRADY)"
"KABLO ETİKET MAKİNESİ, 4 to 170 pt. Character
Height; 6.4 to 50.8 mm Tape Width; USB Connectivity;
Full color large LCD Display; Qwerty Keyboard; MultiLine Print Capability; 40° to 120° F (4° - 49° C) Operating
Temperature; PC Connectivity Peripheral Printing; Both
Rechargeable Battery and AC Power Supply Capability;
300dpi Print Resolution; Print Rotation; Thermal Transfer
Print Technology; Both Continuous and Die Cut Label
Printing; Serialization; Stand Alone Printing;(BRADY)"
NOT:
- 15.16 ve 31. Kalemler “100 adet/paket” olarak temin edilecektir.
-
1
ADET
1
ADET