30 Soruda KREDİ GARANTİ FONU (KGF) DESTEKLERİ

Transkript

30 Soruda KREDİ GARANTİ FONU (KGF) DESTEKLERİ
30 Soruda
KREDİ GARANTİ
FONU (KGF) DESTEKLERİ
Aralık 2013 Ardahan YDO
SUNUŞ
Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam
ve katma değer ile Serhat Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli
bir rol üstlenmektedir. Serhat Bölgesi’nin kalkınması öncelikle bölgedeki
KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür.
Bununla birlikte bölgedeki işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ statüsünde
olması Serhat Kalkınma Ajansı’nı KOBİ’ler ve girişimciler için daha fazla çalışma
yapmaya teşvik etmektedir. SERKA, yürütmüş olduğu araştırma, analiz, eğitim,
seminer ve mali destek programları ile bölgedeki KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin,
yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin
artmasını bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını
hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla Ajansımızın hibe olarak
sağlamış olduğu destekler sadece örnek işletmeler ve uygulamalar oluşturmaya
yöneliktir. Bölgemizdeki KOBİ’lerin gelişimi için Ajans desteklerinin yanı sıra
diğer desteklerden de daha fazla yararlanılması gerekmektedir.
Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler
sunulmakta olup bölgemizdeki yatırımcılar maalesef sunulan bu destekler ve
teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Bölgemizdeki yatırımcıların
ve girişimcilerin bilgilendirilmesi amacıyla soru – cevap şeklinde hazırlanan bu
rehberde KGF Destekleri hakkında yatırımcılarımızın birçok sorusunun cevabı
yer almaktadır. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile birlikte hazırlanan bu rehberin
yatırımcılara faydalı olmasını temenni ederim.
Mehmet ÖZDOĞAN
Genel Sekreter V.
Hazırlayanlar
Nurullah KARACA
İlker DOĞAN
2
İÇİNDEKİLER
1.Kredi Garanti Fonu (KGF)......................................................................... 4
1.1. KOSGEB Desteklerine Kefalet Desteği............................................. 8
1.2. BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ’lere BTC CO.-KGF A.Ş.
Kredi Destek Projesi........................................................................... 8
1.3. Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler Projesi........................................... 9
1.4. Tarım Satış Kooperatifleri “Ürün Alımı Finansman Desteği”............ 10
1.5. UND İhracata Sevkiyat Desteği.......................................................... 10
1.6. Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği............................................. 10
3
1.
KREDİ GARANTİ FONU (KGF)
S1.
KGF nedir?
Kredi Garanti Fonu A.Ş. bankalar tarafından kredilendirilmesi uygun bulunan, ancak
teminat yetersizliği içinde olan KOBİ niteliğine haiz firmalara, bankalara karşı
kredinin belli bir oranında kefalet vererek krediye erişmelerinde destek olmaktadır.
Kredi Garanti Fonu A.Ş. küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ’lerin) bankalardan
kredi temin etmelerini sağlamak amacıyla kefalet hizmeti vermekte, kendisi kredi
kullandırmamaktadır. Ortakları % 33,26 TOBB, %33,25 KOSGEB, %33,33 bankalar
ve toplam % 0,16 hisse ile TESK, TOSYÖV ve MEKSA’dır.
S2.
KGF’nin işbirliği yaptığı banka ve diğer finans kuruluşları hangileridir?
Bankalar;
1. Akbank T.A.Ş. 14. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
15. Tekstil Bankası A.Ş.
3. Alternatif Bank A.Ş.
16. Turkish Bank A.Ş.
4. Anadolubank A.Ş.
17. Turkland Bank A.Ş.
5. Asya Katılım Bankası A.Ş.
18. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Eximbank)
6. Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 19. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
7. Burgan Bank A.Ş.
20. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
8. Denizbank A.Ş.
21. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
9. Finansbank A.Ş.
22. Türkiye Halk Bankası A.Ş.
10. HSBC Bank A.Ş.
23. Türkiye İş Bankası A.Ş.
11. ING Bank A.Ş.
24. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
12. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
25. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
13. Şekerbank T.A.Ş.
26. Yapı ve kredi Bankası A.Ş.
Finansal Kiralama Şirketleri;
1. Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.
2. Ak Finansal Kiralama A.Ş.
3. Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.
4. Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
5. Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
6. EFG Finansal Kiralama A.Ş.
7. Finans Finansal Kiralama A.Ş.
8. Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
9. Halk Finansal Kiralama A.Ş.
10. İş Finansal Kiralama A.Ş.
11. Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
12. TEB Finansal Kiralama A.Ş.
13. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
14. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
15. Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
4
S3.
KGF desteklerinden kimler faydalanabilir?
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2005/9617 sayılı “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki
Yönetmeliği” kapsamında KOBİ sayılan işletmeler KGF desteklerine başvurabilir.
KGF desteklerinden, KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip esnaf ve sanatkârlar, serbest
meslek mensupları, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatifler dahil her türlü
iktisadi faaliyet gösteren ticari işletmeler, sektör ve yöre ayrımı yapılmaksızın
yararlanabilmektedir.
S4.
KGF desteğinden faydalanabilmek için KOBİ olmak şart mıdır?
KGF desteklerinden KOBİ’ler ve KOBİ kapsamında sayılan vasıflara sahip iktisadi
faaliyette bulunan esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler, çiftçiler ve serbest meslek
mensupları faydalanabilirler.
KOBİ vasfına sahipten kasıt; iktisadi faaliyet gösteren her türlü ticari işletme, esnaf
ve sanatkâr, çiftçiler, tarımsal işletmeler ve kooperatiflerdir.
S5.
KGF’ye başvurabilmek için hangi sektörde faaliyet göstermek gereklidir?
KGF’ye başvurabilmek için belirli bir sektörde faaliyet göstermek şartı
bulunmamaktadır. KGF’ye her sektörden gerçek ve tüzel kişi-işletmeler başvuru
yapabilir.
S6.
•
•
•
S7.
Kimler KGF desteğinden faydalanamaz?
İflas ve tasfiye sürecinde olanlar,
Vergi ve SGK borçlarından dolayı takibata alınanlar,
Finans kurumları (bankalar, vb.) tarafından haklarında takibat bulunanlar
başvuramazlar.
KGF desteğinden nasıl faydalanırım?
Başvuru sahibi kredi almak istediği bankaya KGF kefaletinden yararlanmak istediğini
belirtir ve banka tarafından hazırlanacak olan dosyanın KGF’ye gönderilmesi için
muvaffakiyet verir. Banka kredi talebini uygun bulduğu takdirde talebi KGF’ye iletir.
KGF de, kefalet talebini inceler ve değerlendirerek karara bağlar. Kararın olumlu
olması halinde bankaya kredi geri ödeme taahhüdünde bulunarak KOBİ’ye kefil olur.
5
S8.
KGF hangi tür kredilere kefalet vermektedir?
KGF, bireysel krediler hariç olmak üzere işletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için
kefalet vermekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun
vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi
ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
S9.
Yeni İş Kurma,
Mevcut Tesisin Genişletilmesi,
Hammadde Temini,
Yeni Teknoloji Kullanımı
Yeni İş Yerine Taşınma
Nakit Sıkıntısını Giderme
İhracatın Finansmanı
İthalatın Finansmanı
Teminat Mektubu Amaçlı Krediler
Finansal Kiralama
KGF ne kadarlık bir kredi miktarına kefil olur?
Bir KOBİ başına kefalet üst limiti 1 milyon TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı
olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise üst limit 1,5 milyon TL’dir
S10. KGF kredinin tamamına mı kefil olur?
Hayır, KGF talep edilen kredinin tamamına kefil olmaz. KGF, Banka ile risk paylaşımı
esasına göre kredinin en çok % 80’ine kadar kefil olmaktadır.
S11. KGF kefalet hizmeti için yararlanıcı KOBİ’den ücret tahsil eder mi?
KGF, kuruluş amacı doğrultusunda kar amacı gütmeyen ve ortaklarına kar
dağıtmayan bir kuruluş olmakla birlikte, işletme maliyetlerini karşılayabilmek
amacıyla, üstlendiği kefalet riskinin karşılığında KOBİ’lerden düşük oran ve tutarda
ücret-komisyon tahsil etmektedir. Öncelikle, kefalet talebinde bulunan firmaların
incelenmesi için inceleme ücreti alır.
Talebin uygun bulunarak kredinin kullanılması halinde, bir defaya mahsus olarak
KGF kefalet tahsis komisyonu alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kredi vadesi boyunca
her yıl peşin olarak, kefaletin kaynağına ve kredinin türüne göre, kefalet risk bakiyesi
üzerinden % 0,5 ile % 2 arasında değişen oranlarda komisyon tahsil edilmektedir.
6
Örneğin, bir başvuru sahibi 5 yıl vadeli 1 milyon TL kredi çekmek için bankaya
başvurdu, KGF’den kredi kefaleti talep etti ve başvurusu olumlu sonuçlandı. KGF
yıllık % 1 komisyon oranı ile kredinin % 80’ine kefil oldu. Bu durumda başvuru
sahibinin ilk yıl KGF’ye ödeyeceği miktar:
İnceleme ücreti +(800 Bin X 0,01 = 8 Bin TL) + Tahsis Komisyonu olmaktadır.
Komisyon ücreti devam eden yıllarda ise; Revize İnceleme Ücreti + (Bakiye kefalet
riski X 0,01) olarak alınmaya devam eder.
S12. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için başvuru noktası neresidir?
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri için Erzurum’da bulunan KGF şubesi üzerinden
destek alınmakla birlikte bu iller dışından başvurmak isteyenler de www.kgf.com.tr
adresinden en yakın şubeye erişim sağlayabilirler.
Adres: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Binası Kat: 2 Havuzbaşı / ERZURUM
Telefon: 0442 233 40 55, Faks: 0442 233 40 96, E-Posta: [email protected]
S13. KGF tarafından yürütülen destek projeleri nelerdir?
KGF tarafından farklı başvuru sahiplerine yönelik olarak farklı destekler sunulan ve
KGF tarafından yürütülen projeler;
a) KOSGEB Desteklerine Kefalet Desteği,
b) BTC Boru Hattında Yerleşik KOBİ’lere BTC CO.-KGF A.Ş.
Kredi Destek Projesi,
c) “Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları” Projesi kapsamında
“Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” Projesi,
d) Tarım Satış Kooperatiflerinin Üyelerine Kredi Temini Yoluyla Verdikleri
Finansman Desteklerine Kefalet Desteği,
e) UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği
(İhracatın Doğrudan Desteklenmesi),
f) Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği,
7
1.1. KOSGEB DESTEKLERİNE KEFALET DESTEĞİ
S14. KOSGEB desteklerine kefalet desteği nedir?
KOSGEB’in geri ödemeli desteklerinden faydalanan başvuru sahiplerinin teminat
eksikliği durumunda KGF kefaletiyle kredi kullanmalarını sağlayan ürünün ismidir.
S15. KOSGEB’ ten aldığım geri ödemeli desteklerin geri ödemesinde kullanmak üzere finans kuruluşlarından kredi almak için KGF kefalet desteğinden faydalanabilir miyim?
KOSGEB’in bankalar üzerinden sağladığı geri ödemeli destekleri için bankalar ile
imzaladığı protokollere KGF de taraf olduğundan, KOSGEB desteği almış işletmelerin
krediyi kullanabilmeleri için bankalarca istenilen teminatları verememeleri halinde
kefalet sağlayarak krediyi kullanmalarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.
1.2. BTC BORU HATTINDA YERLEŞİK KOBİ’LERE
BTC CO.-KGF A.Ş. KREDİ DESTEK PROJESİ
S16. BTC boru hattında yerleşik KOBİ’lere BTC CO.-KGF A.Ş. kredi destek projesi nedir?
Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan,
Gümüşhane, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana illeri ve ilçelerindeki
yerleşim yerlerinde iktisadi faaliyet gösteren işletmeler ile gerçek kişilere yönelik bir
projedir.
Proje 2008 yılında başlamış olup, 2017 yılında sona erecektir. Toplam kredi hacmi
bankanın risk payı dâhil 25 milyon Dolar’dır.
S17. BTC kredi destek projesine sadece boru hattının geçtiği illerden mi başvuru yapılabilir?
Boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Sivas, Kayseri,
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana illeri ile bu illerin ilçelerinde iktisadi faaliyette
bulunan KOBİ niteliğine haiz işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler programa başvuru
yapabilirler.
Örneğin, BTC boru hattı Kars ilinde Selim ilçesinden geçmemesine karşın, Selim
ilçesindeki işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler Programdan faydalanmak için başvuru
yapabilirler.
8
S18. Krediye başvuru şekli nasıl olacaktır?
Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Ekonomi
Bankası şubeleri aracılığı ile yapılacaktır.
1.3. MİKRO KOBİ’LERE MİKRO KREDİLER PROJESİ
S19. “Mikro KOBİ’lere Mikro Krediler” projesi nedir?
Az gelişmiş bölgelerdeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi kullanımlarını
kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa Topluluğunun Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
kapsamında Avrupa Yatırım Fonu (AYF) katkılarıyla uygulanmaktadır.
Bu projenin amacı, Ülkemiz gayrisafi milli hasılasından düşük pay alan 43 il ile diğer
iller arasındaki gelişmişlik farklılığını kapatmak için bu illerde faaliyet gösteren
Mikro KOBİ’leri ve girişimciliği desteklemektir.
S20. Programdan tüm iller faydalanabilecek midir?
Hayır, destek kapsamına az gelişmiş olarak tanımlanan sadece toplam 43 il alınmıştır.
Bölge illeri olan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars Program kapsamında yer alan illerdir.
Proje 12 NUTS II bölgesinde yer alan 43 ilde uygulanacak olup, bu illerde faaliyet
gösteren ve çalışan sayısı azami 9 olan (dâhil) mikro işletmeler bu desteğe
başvurabileceklerdir.
S21. Program kapsamında sağlanacak kredi destek limitleri ve komisyon oranı, kefalet vadesi nedir?
•
•
•
KGF komisyonu % 0,5’dir.
KGF kefalet kredinin oranı % 80’dir.
KGF kefalet vadesi en az 6 ay, en çok 3 yıldır.
Mikro İşletme başına tahsis edilecek kredi üst limiti 25.000 Avro’dur.
S22. Başvuru şekli nasıl olacaktır?
Başvuru sahipleri, başvurularını KGF’nin işbirliği protokolü imzaladığı bankalar ile
diğer finans kuruluşları aracılığıyla KGF’ye iletecektir.
9
1.4. TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ
“ÜRÜN ALIMI FİNANSMAN DESTEĞİ”
S23. Tarım Satış Kooperatifleri “Ürün Alımı Finansman Desteği” nedir?
Marmara Birlik Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ Üzüm
İncir, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Güneydoğu Birlik
Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GKB) , Çukurova Pamuk, Yerfıstığı
ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK)’ne sağlanan
ürün alımı finansman desteğidir. Buna göre birliklere bağlı kooperatif ve üreticilerinin
KGF’nin kefaletiyle bankalardan kredilendirilmeleri sağlanmıştır.
S24. TRA2 Bölgesinde benzer bir uygulama var mıdır?
Hayır, yoktur. (Ayrıntılı bilgi için http://www.kgf.com.tr)
1.5. UND İHRACATA SEVKİYAT DESTEĞİ
S25. UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) İhracata Sevkiyat Desteği (İhracatın Doğrudan Desteklenmesi) nedir?
Şubat 2009’da başlatılan, UND üyelerinin T.Eximbank’tan kullandıkları krediler için
sağlanan kefalet desteğidir.
Bu proje kapsamında KGF kefaletinden yararlanmak isteyen UND’ye kayıtlı
taşımacılık sektöründeki firmalara Eximbank’tan kullandıkları krediler için % 100
oranında verilen kefalet desteği ile ihracata da dolaylı katkı sağlanmaktadır.
1.6. HAZİNE KAYNAKLI KREDİ GARANTİ DESTEĞİ
S26. Hazine Kaynaklı Kredi Garanti Desteği nedir?
Küresel krizin Bankacılık Sistemi’ndeki kredi daralmasının KOBİ’ler üzerinde
yaratacağı olumsuz etkiyi hafifletmeye ve yaşatılabilir KOBİ’lere destek sağlanmasına
yönelik olarak, Bakanlar Kurulu’nun 2009/15197 sayılı “Kredi Garanti Kurumlarına
Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ına istinaden
Hazine Müsteşarlığı’nın KGF’ye sağladığı 1 milyar TL’lik kontr-garanti kapsamında
KGF’ye ortak bankalar üzerinden KOBİ’lere sağlanan kefalet desteğidir.
10
S27. Hazine Desteği kapsamında verilecek KGF kefaletleri nasıl olacaktır?
•
•
•
•
•
Hazine’den Aktarılacak Kaynak: 1.000.000.000 TL
Yararlanıcı Başına Azami Limit: 1.500.000 TL
Bir Risk Grubuna Ait Yararlanıcılar İçin Azami Limit: 2.000.000 TL
Azami Kefalet Oranı : % 75
Kredi Vadesi: Asgari 6 (altı) Ay, Azami 8 (sekiz) Yıl
S28. Hazine Desteği kapsamında verilecek KGF kefaletleri için hangi
bankalara başvuru yapılabilir?
1. Akbank T.A.Ş. 2. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. 3. Asya Katılım Bankası A.Ş. 4. Burgan Bank A.Ş.
5. Denizbank A.Ş.
6. Finans Bank A.Ş. 7. HSBC Bank A.Ş. 8. ING Bank A.Ş. 9. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 10. Şekerbank T.A.Ş.
11. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
12. T. Halk Bankası A.Ş.
13. T. Finans Katılım Bankası A.Ş.
14. T. Garanti Bankası A.Ş.
15. T. Vakıflar Bankası T.A.O.
16. T. İş Bankası A.Ş.
17. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
18. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
S29. Hazine Desteği kapsamında KGF kefaletinden yararlanmak isteyen KOBİ’lerde aranılan şartlar nelerdir?
15 Temmuz 2009 tarih ve (27289) sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Kredi Garanti
Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”
uyarınca yararlanıcıda aşağıdaki özellikler aranır:
•
•
•
•
Yararlanıcının, başvuru tarihi itibariyle en az iki bilanço dönemi faaliyet
geçirmiş olması ve halen faaliyetlerine devam ediyor olması,
Başvuru tarihinde yararlanıcı hakkında icrai işlemlere dayalı kanuni takip,
iflas, fesih, iflas erteleme olmaması ve yararlanıcının konkordato sürecinde
olmaması,
Krediye başvuran yararlanıcının TCMB son memzuç kayıtlarında donuk
alacak niteliğinde kredisinin bulunmaması,
Yararlanıcının vergi ve SGK borcunun olmaması var ise yapılandırılmış
olması.
S30. Hazine Desteği kapsamında KGF kefaletine nasıl başvurulmaktadır?
Hazine desteği kapsamında BKK kriterlerini taşıyan KOBİ’ler lehine kefalet
başvuruları, ortak bankalar tarafından web tabanlı başvuru sistemi üzerinden KGF
Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.
11
Detaylı ve Güncel Bilgi için:
KGF: KREDİ GARANTİ FONU
Adres
: TOBB İkiz Kuleleri C Blok, Kat 5 - 6 - 7
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530-Ankara / TÜRKİYE
Tel
Faks
E-posta
Web
: +90 312 219 44 44
: +90 312 219 58 72 - 74
: [email protected]
: www.kgf.com.tr
T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI
Adres
Tel Faks
E -posta
Web
: Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS
: +90 474 212 52 00
: +90 474 212 52 04
: [email protected]
: www.serka.org.tr
12

Benzer belgeler

İndirmek için tıklayınız..

İndirmek için tıklayınız.. 3.8 Kredi Garanti Fonu A.ġ.’nin Kefalet Oranları .............................................................. 68 3.9 Kredi Garanti Fonu A.ġ.’nin Kefalet Limiti.......................................

Detaylı