LO-Kontrazeption tŁrkisch korr

Transkript

LO-Kontrazeption tŁrkisch korr
#ƒaretler, Uyarılar
Bilgiler
Adresler
Aƒk, Cinsellik
ve Hamilelikten
Korunma
Konularında ...
... Do‡ru
Karar Verin
Teƒekkür
Bu broƒür Avusturya Aile Planlaması Derne‡inin
(Österreichische Gesellschaft für Familienplanung) ve Cinsel Danıƒma ve Cinsel Pedagoji
Derne‡inin ”Profamilia Deutschland” (Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualpädagogik)
katkılarıyla hazırlanmıƒtır.
Univ.Prof. Dr. Christian Kainz’e tıbbi danıƒmanlı‡ı üstlenme nezaketini gösterdi‡i için teƒekkür
ederiz.
Bu broƒürün yayınlanmasında bizi destekleyen
Organon GesmbH (www.verhuetung.at), Schering
Wien Ges.m.b.H. (www.diepille.at) ve WYETH
LEDERLE PHARMA GmbH. (www.meine-pille.at)
firmalarına teƒekkür ederiz.
Ayrıca Gerot Pharmazeutika GesmbH, Institut
für Ehe und Familie, Janssen & Cilag Pharma,
Organon GesmbH, Schering Wien Ges.m.b.H. ve
WYETH LEDERLE PHARMA GmbH firmalarına
bu broƒür için çeƒitli grafik ve foto‡rafları bize
vermek suretiyle bizi destekledikleri için teƒekkürlerimizi iletmek isteriz.
© 2002 Österreichische Gesellschaft für
Familienplanung und Bundesverband der
ProFamilia
98
#ƒaretler, Uyarılar
Bilgiler
Adresler
Aƒk, Cinsellik
ve Hamilelikten
Korunma
Konularında ...
... Do‡ru
Karar Verin
Viyana Kadın Sa‡lı‡ı Görevlisi tarafından Österreichische Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF),
Frauenbüro der Stadt Wien (MA57) ve Wiener Integrationsfonds´ un (WIF) iƒbirli‡iyle hazırlanmıƒ
bilgi broƒürü
Sevgili okuyucular,
Eƒlerin çocuk sahibi olma – hamile kalma
ve anne baba olma iste‡ini kendileri tayin
edebilme olana‡ı tıpta önemli bir ilerlemedir. Hamileli‡in isteyerek alınan bir karar
olması için hamile kalma zamanını belirlerken do‡ru seçim yapmak gerekir. Do‡ru karar verebilmek için de kadınların vücutlarını iyi tanımaları ve çok sayıda gebeli‡i
önleme yollarından kendileri için uygun olanını seçmeleri ƒarttır.
Bu bilgileri size ana dilinizde de sunmaya
özellikle önem veriyorum. Normal olarak
gebeli‡i önleme konusunda eƒiniz ile konuƒmalı ve onun da sorumlulu‡u paylaƒması
sa‡lanmalıdır. Gebeli‡i önleme erkekleri ve
kadınları aynı derecede ilgilendiren bir konudur. Kadınlar erkeklerin bu konuda sorumluluk üstleneceklerine her zaman güvenememektedirler.
2
Gebeli‡i önleme yollarından hangisinin kullanılaca‡ına karar verilirken söz konusu
olan bir yöntemin avantaj ve dezavantajlarını dikkatle incelemek gerekir. Bu broƒür
de‡iƒik gebeli‡i önleme yolları hakkında
Önsöz
tıptaki en yeni durumu ortaya koyarken bu
yöntemlerin ne derecede güvenilir oldukları, ortaya çıkabilecek masraflar ve kullanılıƒları ile igili genel bir bilgi vermektedir. Bu broƒürde ayrıca cinsellik, eƒlerle
iliƒki, ƒahsi sorunlara çözüm aramak ve tabi ki gebeli‡i önleme yolları hakkında sorularınız için danıƒma yerlerinin adreslerini
de bulabilirsiniz.
Prim. Dr. Elisabeth Pittermann-Höcker
Viyana Sa‡lık ve Hastane iƒleri konularında yetkili
belediye meclisi üyesi
Mag. Renate Brauner
Entegrasyon-Kadın #ƒleri-Tüketicinin Korunması
ve Personel konularında yetkili belediye meclisi üyesi
3
Sevgili okuyucular,
4
Aƒk ve/veya cinsellik insan hayatının sevinç, mutluluk ama aynı zamanda da üzüntü ve sorun yaratabilecek bölümlerindendir.
Hem olumlu hem de olumsuz duygular uyandırabilecek olaylardan biri gebeliktir. E‡er
ƒu anda hamile kalmak veya bundan böyle
ya da hiç bir zaman çocuk sahibi olmak
istemiyorsanız “gebeli‡i önleyici tedbirler”
üzerinde düƒünmeniz gerekir. Gebeli‡i önleyici tedbirler cinsel iliƒkilerde genellikle
hoƒ olmayan bir konudur. Zaman zaman
sadece kadının mı tedbir alması, yoksa erke‡in de sorumlulu‡u paylaƒması gerekip
gerekmedi‡i sorusu ortaya çıkar. #kili bir
iliƒkide ideal bir durumda gebeli‡i koruyacak önlemlerden hangisi tercih edilece‡i
hakkında bir arada karar vermek gerekir ve
bu kararda yaƒam tarzınız, sa‡lık durumunuz, istek ve ihtiyaçlarınız dikkate alınmalıdır.
Önsöz
#stenmeyen bir gebeli‡e engel olmak için
alınan önlemlerden hiçbiri tam olarak elveriƒli veya yüzde yüz garantili de‡ildir.
Belirli bir yöntem kullanılması kolay ve
uzun süre etken olması nedeniyle elveriƒli
olmasına ra‡men sa‡lık açısından sizin için
uygun olmayabilir. Bir yöntemin gebeli‡i kesin olarak önleyememesinin nedeni ise yöntem hakkındaki bilginin yetersiz olması,
kullanımda yatkınlık noksanlı‡ı ve aynı zamanda insanın bu yöntemleri kullanmaya
karƒı ruhsal olarak direnç göstermesi nedeniyle ortaya çıkan kullanım hatalarıdır.
Bu broƒürün amacı bu nedenle gebeli‡i önlemede kullanılan de‡iƒik yöntemleri de‡iƒik açılardan iyi ve kötü yanlarıyla size
tanıtmak, kullanılıƒ tarzını açıklamak ve
doktorunuzun muayenehanesine veya aile
danıƒma merkezlerine gitti‡inizde en iyi
seçimi yapabilmek için sizin için önemli
soruları sormaya cesaretlendirmekdir.
Bu broƒürde ayrıca hamilelik durumunda,
cinsel iliƒki yoluyla bulaƒan hastalıklar v.b.
hakkında ve yararlanma hakkına sahip oldu‡unuz hizmetler ve hasta olarak haklarınız ile ilgili bilgi ve yardım için baƒvurabilece‡iniz adresleri de bulabilirsiniz.
Univ.Prof. Dr. Peter Wagenbichler
Avusturya Aile Planlaması Derne‡i Baƒkanı
5
Hamilelikten Korunma
Yöntemleri
Do‡urganlık … 8
Aybaƒı Periyodu … 8
Do‡ru yöntemin seçimi … 10
Hormonel Korunma Yöntemleri
(Kontrasepsiyon) … 12
Do‡um Kontrol Hapı … 12
Depolama #‡nesi (Üç Aylık #‡ne) … 15
Hamilelikten Koruyan #mplantat
(Kontraseptif Implantat) … 16
Vajinal Halka … 18
Spiraller … 21
Bakır Spiral … 21
Hormonlu Spiral … 23
Kısırlaƒtırma … 25
Erke‡in Kısırlaƒtırılması … 25
Kadının Kısırlaƒtırılması … 27
Bariyer Yöntemleri … 29
Prezervatif (Kondom) … 29
Diyafram … 31
Kimsayal Maddeler … 34
Hamile Kalınılabilecek Günleri
Belirleme Olanakları … 35
Takvim Yöntemi … 35
Ateƒ Ölçme Yöntemi … 36
Akıntı ile Do‡urgan Günleri Saptama
Yöntemi … 36
Rahim A‡zını Kontrol Etme … 37
6
#çindekiler
Dikkat Etme ve Geri Çekme Yöntemi…40
Acil Konstrasepsiyon
(Gebelikten hemen sonra acil
alınabilecek korunma tedbirleri)
Cinsel #liƒkiden Hemen Sonra
Alınan Hap … 41
Cinsel #liƒkiden Hemen Sonra
Takılan Spiral … 43
… 41
Güvenilirlik ve Fiyatlar … 45
Pearl Endeksi … 45
Korunma Yöntemlerinin Maliyeti
… 45
Bilgiler. Ö‡ütler. Adresler
Aile Planlaması … 48
Hamilelikten Korunma Yöntemleri
Çocuk #ste‡i … 48
Hamilelik … 48
Çocuk aldırma … 49
… 48
Cinsel Yoldan Bulaƒan Enfeksiyonlar/
AIDS … 50
Doktora Gitti‡inizde … 52
Hasta hakları … 53
Kadın ve Çocuklar için Önemli Kontrol
Muayeneleri … 54
Dil Sorunları … 54
Adresler … 56
Anadilde Danıƒmanlık
… 56
7
Hamilelikten Korunma
Yöntemleri
Do‡urganlık
n Kadının do‡urganlı‡ı adet görme‡e baƒladı‡ı yaƒtan adetten kesilene (menopoz)
kadar devam eder. Erke‡in üretgenli‡i ise
yüksek yaƒlara kadar sürer. Bu biyolojik duruma ba‡lantılı olan ƒartlar sizin ve eƒinizin tüm yaƒantınızı etkileyecektir. Üreme
ve do‡urganlık yetene‡inizi düzenleyecek
bilgiler size yaƒamınızı planlamada destek
olmak ve do‡ru kararları vermekte yardımcı
olmak için hazırlanmıƒtır.
Aybaƒı Periyodu
8
n Adet kanamasının baƒladı‡ı ilk gün ile
bir sonraki adetin ilk günü arasında geçen
süreye periyod adı verilir. Bu süre 21 ile 35
gün arasında de‡iƒir. Adet kanamasının
baƒladı‡ı ilk gün, rahim iç duvarı üzerinde
yeniden ıslak doku oluƒmaya baƒlar. Bu oluƒum sayesinde döllenmiƒ yumurta rahime
tutunabilir ve geliƒimi için en ideal ƒartlar
yaratılmıƒ olur. Periyodun uzunlu‡u, adet
kanamasının ne derece kuvvetli oldu‡u ve
süresi kadından kadına çok farklıdır.
Adet kanamasından yaklaƒık 14 gün önce
yumurtalıklarda olgunlaƒmıƒ olan yumurta,
kendi yumurta zarının içinden çıkar. Bu ol-
Hamilelikten Korunma
Yöntemleri
guya yumurtlama denilir. Olgun yumurta
iki yumurta kanalından biri boyunca ilerler.
Yumurtanın döllenmesi, yumurtalık kanalında ve yumurtlamadan 6 ile 24 saat içinde
gerçekleƒir. Döllenen yumurta dört beƒ gün
içinde rahime iner ve orada rahim duvarının ıslak dokusuna tutunur ve yerleƒir. Yumurta bundan sonra bölünerek ço‡almaya
ve geliƒmeye baƒlar.
Yumurtlama döneminde veya yumurtlamadan birkaç gün evvel korunmadan cinsel
iliƒkiye girilmiƒse ve erke‡in menisi yumurta kanalına ulaƒmıƒsa (erke‡in menisi 5 güne kadar yaƒayabilir ve yumurtayı dölleyebilir) döllenme olabilir ve bu durumda
adet kanaması gelmez. Hamileli‡i yumurtanın döllenmesinden 10 gün sonra de‡iƒen
hormon de‡erlerine dayanarak tespit etmek
mümkündür. Eczanelerden alınabilecek hamilelik testi (fiyatı 7 ile 17,50 Euro arasında
de‡iƒir) sabah idrarıyla uygulanmalıdır. Evde yapılan testlerin kalitesi farklı ve neticeleri güvenilir olmadı‡ından, yaklaƒık bir
hafta sonra testi tekrarlamak tavsiye edilir.
Hamilelik testleri doktorlar, poliklinikler ve
hastanelerde de yapılır.
Yumurtalık kanalında döllenme olmazsa,
yumurta çözülür ve rahim zarının üst tabakalarında oluƒmuƒ ıslak dokusuyla birlikte akar. Adet kanaması baƒlamıƒtır ve kadın
için yeni bir aybaƒı periyodu baƒlar.
Adet kanaması üç haftadan daha sık veya
beƒ haftadan daha uzun aralıklarda geliyorsa, bir jinekolo‡a (kadın hastalıkları uzmanı) baƒvurulması tavsiye edilir. Genç kızlarda periyodların düzensizli‡i normal kabul
edilir ancak 20 yaƒına kadar da düzelmesi
beklenir.
9
Do‡ru Yöntemin
Seçimi
10
n Bu broƒür günümüzde kullanılan hamilelikten korunma yöntemleri hakkında size
genel bir bilgi sunmaktadır.
Bu konuda daha etraflı bilgi istiyorsanız
veya sorunuz varsa, lütfen doktorunuza ya
da aile planlaması merkezlerinden birine
baƒvurun.
Yüzde yüz güvenli, her an kullanıma hazır ve
istenilen an temin edilebilen, sa‡lı‡a hiç zararı dokunmayan ve herkezin kiƒisel yaƒamına ve eƒiyle olan iliƒkilerine uygun ideal bir
hamilelikten korunma yöntemi yoktur.
Hamilelikten korunma yöntemlerinin seçiminde ƒahsi yaƒam ƒartları, sa‡lık açısından kiƒiye özgü yarar ve zararların iyice
tartılması gerekir. Aile planlama merkezlerinde ve doktorunuzdan bu broƒürün ötesinde daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz.
Ancak sonuçta belirli bir yöntem hakkındaki duygularınız, bünyenizin o yöntemi kabul edip etmeyece‡ini ve sizin o yöntemden
memnun kalıp kalmıyaca‡ınızı etkileyecektir. Zira hamilelikten korunma konusu sadece bilginizin ne derece oldu‡u ve bedeninizin neye ne kadar tahammül etti‡ine ba‡lı
bir husus de‡il, aynı zamanda duyguların
verdi‡i bir karardır.
Örne‡in aƒa‡ıdaki soruların cevaplarını bir
düƒününüz:
n Her gün hap yutmaktan hoƒlanır mıyım?
Bu durumda kendimi nasıl hissederim?
n Parmakla diyaframı veya vajinal halkayı
hazneye yerleƒtirmek beni rahatsız
ediyor mu?
Hamilelikten Korunma
Yöntemleri
n Vücudumun içinde devamlı bir spiral/
hormonlu spiral/implantat oldu‡unu bilmek düƒüncesi bana neler hissetiriyor?
n Do‡um kontrol hapı, spiral, hormonlu
spiral, implantat, vajinal halka metodlarında oldu‡u gibi uzun süreli bir
korunma yöntemi mi istiyorum, yoksa
kondom, diyafram, kimyasal maddeler,
hamile kalınabilecek günleri belirleme
gibi yöntemlerle hamile kalmayı isteyip
istemedi‡ime göre her cinsel iliƒkiden
önce mi karar vermek istiyorum?
n Eƒime güvenebilir miyim yoksa hamilelikten korunma konusundaki insiyatif
benim elimdeyken mi huzur duyaca‡ım?
n (Baƒka bir) çocuk (daha) istiyor muyum?
Yoksa benim kiƒisel durumum mu beni
korunmaya zorluyor?
n Eƒim/hayat arkadaƒım ve ben artık
çocu‡umuz olmasını istemiyor muyuz?
n #stenmeyen bir hamileli‡i kabul edebilir
miyim?
Korunmasız veya yeterince korunma olmadan girilen cinsel birleƒmenin sonucunda
hamile kaldı‡ınızdan korkuyorsanız, 72 saat
içinde bir doktora gidip ‘Pille Danach’ı (=
cinsel iliƒkiden hemen sonra alınan do‡um
kontrol hapı) yazdırabilir, ya da altı gün
sonrasına kadar ‘Spirale danach’ (= cinsel
iliƒkiden hemen sonra takılan spiral) taktırabilirsiniz. ‘Spirale Danach’, ‘Pille Danach’
gibi döllenmiƒ yumurtanın rahime yerleƒmesine engel olur.
Her koruyucunun belirli bir kullanım süresi
oldu‡unu dikkate alarak, üstünde belirtilen
son kullanma tarihine dikkat edin.
11
Yöntemler ...
Hormonel Korunma
Yöntemleri
(Kontrasepsiyon)
Do‡um Kontrol Hapı
Do‡um kontrol hapı, suni olarak elde edilmiƒ östrojen ve gestajen hormonlarını içerir ve kadının hormon dengesine müdahale
eder. Esasen aylık yumurtlamayı önleyerek
tesir eder. Piyasada olan ve sayısı elliyi
aƒan do‡um kontrol hapının içinde de‡iƒik
dozajda östrojen ve gestajen bulunmakta
olup, bunların kadınlar üzerindeki etkisi
farklı olabilir.
Do‡um kontrol hapı ço‡unlukla
21 gün boyunca günde 1 tane
olarak alınır. Ardından yedi
gün ara verilir. Bu süre zarfında da hamile kalınmaz. Yedi
gün ara verildikten sonra yeniden yeni bir kutuya baƒlanır.
Do‡um kontrol hapı bırakıldıktan
sonra, hamilelikten korunma sona erer.
12
Yeni bir kullanım ƒeması olan yeni do‡um
kontrol hapları çıkmıƒtır: Bir ambalajın içinde 28 tane hap bulunmaktadır. Bunların 24
tanesi ilaç içerir ve 4 tanesi plasebodur
(içinde tesirli hiçbir madde olmayan haplardır). Plasebo hapların alındı‡ı 4 gün
içinde adet kanaması baƒlar. Bu 28 günlük
ƒema günlük hap kullanımını unutmama
açısından daha basittir. Bir kutu bitince
hemen ardından 28 haplık yeni bir kutuya
baƒlanır.
Familienplanung
Hormonel
Korunma
Yöntemleri
+
#yi Tarafları
Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Kullanımı kolaydır. Adet a‡rıları ve kanamaları
genellikle azalır. Yüzdeki sivilcelerde iyileƒme olabilir. Genç kadınların ço‡u do‡um
kontrol hapı kullanabilir.
–
Kötü Tarafları
Her gün hapınızı almayı hatırlamanız gereklidir. Kullanımda hata yapmanız söz konusu olabilir. Hormonlar aylık adet düzeninize tesir eder ve bulantı, kusma, kilo alma,
ara kanamaları ve gö‡üslerde gerilme gibi
istenmeyen yan etkiler yaratabilir. Nadir
hallerde ya‡ metabolizmasında bozulma,
karaci‡er ve tansiyon de‡erlerinin de‡iƒmesi gibi a‡ır yan etkiler de baƒ gösterebilir.
Yüksek bir tromboz tehlikesi varsa (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık
tromboz vakasının oluƒması, kan pıhtılaƒma de‡erinde bozukluklar gibi) a‡ır karaci‡er hastalıklarında, ƒeker hastalı‡ı, cinsel
organlarda veya gö‡üste tümör oluƒmuƒsa,
do‡um kontrol hapı kullanılmamalıdır. Çok
sigara içen bayanlar ve 35 yaƒın üstündeki
kadınlar genel olarak hormonel bir korunma
yöntemi kullanmamalıdırlar. Emzirme döneminde de do‡um kontrol hapı alınmamalıdır.
Do‡um kontrol hapının hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece‡i konusu doktorunuzla
konuƒulup açıklı‡a kavuƒturulmalıdır.
Bu nedenle doktorunuzla konuƒup, do‡um
kontrol hapının sizin için uygun bir yöntem
olup olmadı‡ını açıklı‡a kavuƒturun ve belirli bir do‡um kontrol hapının kullanılma-
13
Yöntemler ...
sından yana ya da kullanılmasına karƒı olan
nedenleri iyice soruƒturun.
%
Güvenilirlik
Kullanımı için belirlenmiƒ ƒartlara dikkat
edildi‡i takdirde do‡um kontrol hapı çok
güvenilir korunma yöntemlerinden biridir
ve her zaman almaktan vazgeçebilirsiniz.
Antibiyotik, a‡rı kesici, sakinleƒtirici, kan
dolaƒımı hapları ve iltihaplanmayı engelleyen ve ateƒ düƒüren haplar do‡um kontrol
hapının tesirini azaltır. Özellikle kusma ve
uzun süren aƒırı ishal durumlarında da
hapın koruyucu etkisi azalır, çünkü ilaç vücutta kalmayıp kusma veya ishalle hemen
dıƒarı atılır.
Do‡um kontrol hapını almayı bir gün dahi
unuttu‡unuzda, hamile kalmaya karƒı yeterli korunma sa‡lanamaz. O adet döneminde baƒka bir koruyucu daha (örne‡in prezervatif gibi) kullanmanız gerekir. Do‡um
kontrol hapını tamamen bıraktı‡ınız günden itibaren hamile kalma olasılı‡ı oldukça
yüksektir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Do‡um kontrol hapı bir ilaçtır ve bu nedenle esaslı bir doktor muayenesinden sonra
yazılması gereklidir. Bu koƒul yerine getirildi‡inde, reçete ile tüm eczanelerden temin
edilebilir.
14
Hormonel Korunma
Yöntemleri
Depolama #‡nesi
Depolama i‡nesinde yüksek
miktarda gestajen hormonu
bulunur ve yumurtlamaya 812 hafta kadar engel olur.
Depolama i‡nesi kadının hormon dengesine do‡um kontrol hapından daha da fazla
etki yaptı‡ı için her kadına uygun de‡ildir.
Yaptırmadan önce size uygun olup olmadı‡ını doktorunuzla görüƒün.
+
#yi Tarafları
Cinsel birleƒmede hamile kalmaktan nasıl
korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur.
Bu yöntemi yılda birkaç defa uygulamak
yeterlidir. Kullanım hatası yapmanız olanaksızdır.
Depolama i‡nesi yan etkiler yapabilir. Ço‡unlukla adet kanamaları düzensizleƒir, depresyon ve kanlı akıntılar ya da sonuçta
kürtaj yapılmasını gerektiren uzun vadeli
kanamalar meydana gelebilir. Yan tesirler
i‡nenin tesiri sürecinde, ço‡unlukla daha
da uzun süre devam eder.
Yüksek bir tromboz tehlikesi varsa (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık
tromboz vakasının oluƒması; kan pıhtılaƒma de‡erinde bozukluklar gibi), a‡ır karaci‡er hastalıklarında, ƒeker hastalı‡ı, cinsel
organlarda veya gö‡üste tümör oluƒmuƒsa,
depolama i‡nesi kullanılmamalıdır. Emzirme döneminde de depolama i‡nesi yapılma-
–
Kötü Tarafları
15
Yöntemler ...
malıdır. Depolama i‡nesinin hangi ilaçlarla
birlikte kullanılabilece‡i konusu doktorunuzla konuƒulup açıklı‡a kavuƒturulmalıdır.
%
Güvenilirlik
Depolama i‡nesi do‡um kontrol hapı kadar
güvenlidir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Bu i‡ne yalnız doktoruz tarafından yapılabilir.
Hamilelikten Koruyan
#mplantat
‚Kontraseptif Implantat‘
#mplantat 4 cm uzunlu‡unda ve 2 mm
kalınlı‡ında, bükülebilen,
yumuƒak sentetik bir maddeden mamül bir çubuktur.
Yaklaƒık 3 yıl boyunca yumurtlamayı engelleyen gestajen (etonogestrel) hormonunu içerir.
Bu hormon ayrıca rahimin
ıslak dokusunda de‡iƒiklikler yapar ve spermlerin rahim içine girmelerini güçleƒtirir. #mplantat üst kola,
deri altına yerleƒtirilir.
16
Hormonel Korunma
Yöntemleri
+
#yi Tarafları
Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum diye düƒünmenize gerek yoktur. Implantatın 3 yılda bir yenilenmesi yeterlidir.
Kullanım hatası yapmanız olanaksızdır.
–
Kötü Tarafları
Implantat yan etkiler oluƒturabilir. Ço‡unlukla adet düzeninize tesir eder. Implantat
takılan kadınlardan yaklaƒık %21’ inde kanamalar tamamen kesilmiƒtir, %26’ sında
kanamalar seyrelmiƒ ve daha kısa sürmüƒtür, yaklaƒık %35’ inde ise herhangi bir
de‡iƒiklik meydana gelmemiƒtir. Ancak çok
nadir durumlarda kanamalar daha sıklaƒabilir ya da daha uzun sürebilir.
Yüksek bir tromboz tehlikesi halinde (oluƒmuƒ tromboz vakası veya ailede sık sık
tromboz vakasının oluƒması; kan pıhtılaƒma de‡erinde bozukluklar gibi), a‡ır karaci‡er hastalıklarında, ƒeker hastalı‡ında,
cinsel organlarda veya gö‡üste tümör oluƒmuƒsa, kontraseptif implantat kullanılmamalıdır. Kontraseptif implantatın hangi
ilaçlarla birlikte kullanılabilece‡i konusu
doktorunuzla konuƒulup açıklı‡a kavuƒturulmalıdır.
%
Güvenilirlik
Son derece güvenli ve her an bırakılması
mümkün bir yöntemdir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
Implantat yalnız doktor tarafından yerleƒtirilebilir.
[]
17
Yöntemler ...
Vajinal halka
Vajinal halka hemen hemen renksiz, 54 mm
dıƒ çapında ve 4mm kalınlı‡ında yapay
maddeden mamül, hormon içeren bir halkadır. Hormon vajinal doku tarafından emilir ve böylece her ay gerçekleƒen yumurtlama engellenir. Vajinal halkanın içerdi‡i
hormonlar östrojen ve gestajendir (0,015 mg
Ethinylestradiol ve 0,120 mg Etonogestrel).
Bu dozaj piyasadaki en hafif dozajlı do‡um
kontrol hapının içerdi‡i miktardır. Bükülebilen halkayı kadın kendisi do‡rudan
do‡ruya vajinaya yerleƒtirir
(tampon
kullanımı gibi).
Halkanın nasıl
takılıp çıkarılaca‡ını doktor anlatmak zorundadır. Halka, (örne‡in
tampon çıkarırken) tesadüfen dıƒarı çıkarsa,
so‡uk veya ılık su ile (su sıcak olmamalıdır)
yıkanabilir. Sonra hemen yeniden takılmalıdır.
Halka üç hafta süre ile vajinaya takılı
bırakılır. Üç hafta sonra kadın halkayı çı-
karır. Adet kanamasının oldu‡u hafta ara
verilir. Kadın bir hafta sonra yeni bir halka
takar.
18
Hormonel Korunma
Yöntemleri
+
#yi tarafları
Cinsel iliƒkide hamilelikten nasıl korunurum
diye düƒünmenize gerek yoktur. Vajinal halkayı sadece ayda bir kere de‡iƒtirmek gereklidir. De‡iƒtirme iƒlemi zor de‡ildir. Adet
sancıları ve kanamanın miktarı halka kullanıldıkça genelde azalır.
–
Kötü tarafları
Halkayı zamanında takmamanız halinde
kullanım hataları olabilir. Hormonlar adet
düzeninizi etkiler ve örne‡in mide bulantısı,
kusma, kilo alma, migren, tansiyonun yükselmesi gibi bazı istenmeyen yan tesirler
yaratabilir. Ancak bu yan tesirler do‡um
kontrol hapının kullanımında oldu‡undan
daha azdır.
Her hormonel do‡um kontrol yönteminde oldu‡u gibi vajinal halka, yüksek bir tromboz
tehlikesi halinde (olmuƒ bir tromboz vakası
veya ailede sık sık tromboz vakası görülmesi; kan pıhtılaƒma de‡erinde bozukluklar),
a‡ır karaci‡er hastalıklarında, ƒeker hastalı‡ında, cinsel organlarda veya gö‡üste
tümör oluƒmuƒsa kullanılmamalıdır. Çok
sigara içen bayanlar ve 35 yaƒın üstündeki
kadınlar genel olarak hormonel bir korunma
yöntemi kullanmamalıdırlar. Emzirme döneminde de vajinal halka kullanılmamalıdır.
Vajinal halkanın hangi ilaçlarla birlikte kullanılabilece‡i konusu doktorunuzla konuƒup
açıklı‡a kavuƒturulması gereken bir husustur.
19
Yöntemler ...
%
Güvenilirlik
Vajinal halka belirtilen kullanım talimatlarına uyulursa çok güvenilir bir korunma
yöntemi olup, her an kullanımı bırakılabilir.
Güvenilirli‡i için kullanım talimatına kati
olarak uymak ƒarttır. Halkayı kullanmayı
bıraktı‡ınız andan itibaren hamile kalabilirsiniz.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Vajinal halka bir ilaçtır ve doktorunuzun
yapaca‡ı esaslı bir muayeneden sonra reçete ile yazılır.
Hormonlu Plaster
2003 yılı içinde yeni bir korunma yöntemi
olan hormon içeren bir plaster piyasaya
sürülecektir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler henüz mevcut de‡ildir.
20
Spiraller
Spiraller
Bakır Spiral
Bakır spiral doktor tarafından kadının rahmine
yerleƒtirilir ve tipine göre
aƒa‡ı yukarı üç ile beƒ yıl
arası rahimde kalır. Spiral
az miktarda bakır salgılayarak erkek menisinin hareketlili‡ini kısıtlar ve genellikle döllenme
meydana gelmez. Bakır salgı, ayrıca rahim
içi ıslak dokunun oluƒmasını önemli ölçüde
de‡iƒikli‡e u‡ratır ve böylece döllenmiƒ bir
yumurtanın rahim içinde tutunmasını engeller.
+
#yi Tarafları
Cinsel birleƒme esnasında do‡um kontrolü
konusunu düƒünmeniz gerekmez. Sadece
her üç-beƒ senede bir de‡iƒtirtmeniz gereklidir. Kullanımda hata yapmanız mümkün de‡ildir. Hormonel dengeye hiçbir ƒekilde müdahale etmez.
Adet kanamalarınız artar, daha uzun ve
a‡rılı olabilir. Ara kanamaları da meydana
gelebilir.
Seyrek gözlenen ama ciddiye alınması gereken bir yan tesir de alt karın iltihaplanması ihtimali olmasıdır. Bunun mutlaka
doktor tarafından tedavi edilmesi gerekli-
–
Kötü Tarafları
21
Yöntemler ...
dir, aksi taktirde ileride kısırlı‡a neden olabilir. Genellikle daha sonra çocuk sahibi
olma iste‡i olan kadınlara kısır kalma riskinin oldu‡u konusuna özellikle dikkat çekilir. Spiral, dıƒ gebeli‡e mani olmaz.
Bazı hastalık veya özel durumlarda (örne‡in
cinsel iliƒki yoluyla hastalık bulaƒması tehlikesi yüksek ise, akut veya kronik alt karın
iltihaplanmalarında, belli bazı rahim deformasyonlarında) bakır spiral tavsiye edilmez.
%
Güvenilirlik
Büyüklü‡ü do‡ru seçilmiƒ ve uygun ƒekilde
rahim içine yerleƒtirilmiƒse, bakır spiral
güvenilir bir korunma yöntemi oluƒturur ve
her zaman yerleƒtirildi‡i gibi çıkarttırılabilir.
Spiralin pozisyonu her 6 ayda bir doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Bakır spiral ancak doktorunuzun reçetesiyle
satın alınabilir ve doktorunuz tarafından
yerleƒtirilebilir. Spiral doktorunuzun muayenehanesinde size verilebilece‡i gibi, reçete
karƒılı‡ında eczaneden de temin edilmesi
mümkündür. Spiralin kontrol edilmesi ve
danıƒma ücretlerini Sosyal Sigortalar Kurumu karƒılamaz.
22
Spiraller
Hormonlu spiral
Hormonlu spiral, sarı cisim hormonu etkisi uyandıran bir gestajen hormonunun devamlı olarak az
miktarda rahim içine salgılanması yoluyla etki eder.
Rahime giriƒ kanalındaki
mükoz salgısı kalınlaƒır.
Böylece spermlerin yukarıya çıkması engellenir.
Ayrıca spermlerin fonksiyonları kısıtlanır ve rahim mükozasının geliƒmesini engelleyerek adet kanamalarının azalmasına yol açar. Beƒ yıl rahimde kalabilir.
+
#yi Tarafları
Cinsel birleƒme esnasında do‡um kontrolü
konusunu düƒünmeniz gerekmez. Hormonlu
spirali her beƒ senede bir de‡iƒtirtmeniz
yeterlidir. Kullanımda hata yapmanız mümkün de‡ildir. Kanamaların sancı ve ƒiddeti
belirgin ƒekilde geriler, bazen tamamen de
kesilebilir. Spiral çıkarıldıktan sonra hemen
hamile kalmak mümkündür.
Kanamalarda, özellikle ilk altı ay içinde daha fazla olmak üzere düzensizlikler (akıntı
ve ara kanamaları) gözlenmiƒtir. Belki kanamaların hafiflemesinden ya da tamamen kesilmesinden rahatsızlık duyarsınız. Hormondan kaynaklanan yan etkiler nadir görülür.
Hormonlu spiral, akut karaci‡er hastalıkları
–
Kötü Tarafları
23
Yöntemler ...
veya karaci‡er tümörlerinde, cinsel ve alt
karın bölgesindeki organların akut enfeksiyonlarında, mevcut damar iltihaplanmalarında, rahim ve rahim a‡zındaki tümörlerde, rahim deformasyonlarında ve bazı kalp
hastalıklarında kullanılmamalıdır.
%
Güvenilirlik
Hormonlu spiralin neredeyse kısırlaƒtırma
kadar güvenli oldu‡u kabul edilmektedir.
#stenildi‡inde çıkarttırılabilecek bir korunma yöntemidir. Her yıl gerçekleƒtirilen rutin
jinekolog muayeneleri sırasında spiralin konumu da doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Hormonlu spiral ancak kadın doktorunuzun
verdi‡i reçete ile alınabilir ve yerleƒtirilir.
#stenirse doktorunuz muayenehanesinde de
takabilir. Eczanelerde yalnız reçete karƒılı‡ında satılır. Spiralin yerleƒtirilmesi, kontrolü ve danıƒma ücretleri Sosyal Sigortalar
Kurumu tarafından karƒılanmaz.
24
Kısırlaƒtırma
Kısırlaƒtırma
Kısırlaƒtırmaya karar vermekle artık öz çocuk sahibi olabilmekten vaz geçiyorsunuz
demektir. Kısırlaƒtırıldıktan sonra organların yeni bir ameliyat ile eski hallerine getirilme ƒansı çok düƒüktür. Bu karar çok iyi
düƒünülmeli ve evli ya da hayat arkadaƒınızın olması durumunda her halükarda eƒinizle birlikte verilmelidir. Eƒin onayı olmadan verilen bir kısırlaƒtırma kararı hukuki
açıdan bir boƒanma nedeni oluƒturabilir.
Böyle bir karar vermeden önce her durumda
doktorunuza ya da bir aile planlaması merkezine danıƒmanız özellikle önerilir.
Erke‡in
Kısırlaƒtırılması
(Vazektomi)
Bu ameliyatta haya tor#drar torbası
basının hemen derisinin
Meni
kabarcı‡i
altından geçen iki sperm
kanalı kesilir ve böylece
Prostat
sperm hücreleri meni akınMeni kanalı
tısına (Ejakulat) ulaƒamaz.
Yan yumurtalık
Vazektomi bir ürolog (bevMeni kanalı
liyeci) tarafından ve lokal
burada kesilir
anestezi ile günlük tedavi
Yumurtalık
merkezlerinde (Ambulanz)
yapılır. Bunun için genelde hastanede kalınması gerekli de‡ildir.
Cinsel iliƒki sırasında hissetme ve haz duymada bir de‡iƒme olmaz. Erke‡in uzvu eski-
25
Yöntemler ...
si gibi gene sertleƒir (ereksiyon), meni dökerek tatmin olur (orgazma ulaƒır). Hayalarda
sperm hücreleri eskisi gibi üretilmeye devam edilir. Ancak bunlar dıƒa atılmayınca
haya içine geçerler. Bu durumda döllenme
ve hamile kalınması olanaksız hale gelir.
+
#yi tarafları
Do‡um kontrolü konusunu düƒünmenize bir
daha hiç gerek kalmaz.
Erke‡in kısırlaƒtırılması kadını kısırlaƒtırmaktan daha basit ve daha az risklidir.
–
Kötü tarafları
Bu ameliyattan sonra artık çocuk yapamıyaca‡ınızın bilincinde olmalısınız. Kısırlaƒtırılmıƒ bir erke‡i yeniden üretken hale getirmek için yapılan ameliyatlarda her zaman
baƒarı sa‡lanamamıƒtır.
#yi düƒünülmeden gerçekleƒtirilen kısırlaƒtırma ruhi bunalım yaratabilir ve iktidar
problemlerine yol açabilir.
%
Güvenilirlik
Ameliyattan sonra meni akıntısında daha
belli bir süre döl/tohum bulunabilir. Doktorunuz meni akıntısını birçok kere muayene
ettikten sonra akıntıda döl/tohum bulunmadı‡ını bildirmesiyle bir daha baba olmayaca‡ınıza dair güvence sa‡lanmıƒ olur.
[]
26
Nasıl – Nereden Temin Edilir
Ameliyat bir ürologun (bevliyeci) muayenehanesinde, hastane ve özel kliniklerde yapılır.
Kısırlaƒtırma yeniden düzeltilemiyecek bir
Kısırlaƒtırma
adım oldu‡undan ve bu adımdan sonra artık çocuk sahibi olunamıyaca‡ından, bu kararı vermeden önce çok iyi düƒünmeniz ve
doktorunuz ya da aile planlaması merkezindeki bir görevli ile tüm ayrıntıları konuƒmanız gereklidir.
Kısırlaƒtırmadan önce ameliyatın cinsi, sonuçları, do‡abilecek yan tesirler ve komplikasyonlar hakkında erke‡in aydınlatılmıƒ
olması ve hür irade ve kendi iste‡iyle bu
ameliyata karar vermiƒ olması gerekir.
Yasa uyarınca ameliyat olacak erke‡in 25
yaƒını doldurmuƒ olması ƒarttır. Ameliyat
masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karƒılanmaz.
Kadının
Kısırlaƒtırılması
(Yumurtalık Kanalının Ba‡lanması)
Genellikle genel anestezi
Yumurtalık kanalları
burada ba‡lanır
altında gerçekleƒtirilen bu
Yumurtalık
ameliyatta, kadının yukanalı
murtalık kanalları kesilir, birbirinden ayrılır.
Rahim
Yumurtalık
#ki uç yakılır ya da plasHazne
tik veya metal klipslerle
ba‡lanır. Hastanede yatma süresi uygulanan ameliyat yöntemine
göre de‡iƒmekte olup ortalama 1 ile 2 gün
arasındadır.
Ameliyattan sonra her ay yumurtalıktan
sıçrayan yumurta ameliyatla ayrılan yumurtalık kanalının ucuna kadar gelir ve
27
Yöntemler ...
orada yumurta kanalının iç zarı tarafından
yutulur. Artık erke‡in spermiyle birleƒmesi
olanaksızdır.
Kadının cinsel anlamdaki yaƒamı ve doyuma ulaƒmasında herhangi bir de‡iƒiklik
meydana gelmez. Ameliyat esnasında (nadir
durumlarda) narkozla ilgili vakalar, iç kanaması, barsakların yaralanması v.b. komplikasyonlar meydana gelebilir.
+
#yi tarafları
Hamilelikten korunma konusunu düƒünmenize bir daha hiç gerek kalmaz.
–
Kötü tarafları
Ameliyatın sonucu katidir ve bundan sonra
baƒka çocu‡unuz olmayacak demektir. Eskiye dönmek (tekrar do‡urgan olmak) için
yapılacak ameliyatlar zor olup, baƒarı oranı
düƒüktür.
Kısırlaƒtırma sonrası yumurtalıkların hormon üretiminde aksamalar oluƒabilir. Bu da
nadir durumlarda adet öncesi veya sonrası
kanlı akıntılara yol açabilir.
E‡er kısırlaƒtırma kararı iyice düƒünülmeden verilmiƒse ruhsal bunalımlar oluƒabilir.
%
Güvenilirlik
Kısırlaƒtırmadan sonra hamile kalınması
çok nadirdir.
[]
28
Nasıl – Nereden Temin Edilir
Kadının kısırlaƒtırılması genellikle hastanede ve hemen hemen daima genel anestezi
altında yapılır.
Ameliyattan önce doktoruzla veya bir aile
Bariyer yöntemleri
planlaması merkezinde ayrıntılı bir görüƒme yapılmalıdır. Zira bir daha katiyen çocuk sahibi olmama kararı iyice düƒünülmesi
gereken bir konudur.
Kısırlaƒtırmadan önce ameliyat yöntemi, sonuçları, do‡abilecek yan tesirler ve komplikasyonlar hakkında kadının aydınlatılmıƒ
olması ve hür irade ve kendi iste‡iyle bu
ameliyata karar vermiƒ olması gerekir.
Yasa uyarınca ameliyat olacak kadının 25
yaƒını doldurmuƒ olması ƒarttır. Ameliyat
masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karƒılanmaz.
Bariyer yöntemleri
Prezervatif
(Kondom, Kaput, Lastik)
Prezervatif çok ince lastik bir
kılıftır ve cinsel iliƒkiden önce
sertleƒmiƒ uzvun üstüne geçirilir. Kondom erkeklerin uygulayabilece‡i yöntemler arasında geri dönülmesi mümkün
olan tek korunma yöntemidir.
Erke‡in menisi bu kılıf içinde kalır ve kadının haznesine boƒalmaz. Boƒalma ve cinsel tatminden sonra erke‡in uzvu halen
sertken kadının haznesinden dıƒarı do‡ru
çekilmelidir. Prezervatifin kaymasını ve dıƒarı meni sızmasını önlemek için uzuv dıƒarı çekilirken dibinden tutmalıdır. Her kondom sadece bir defa kullanılabilir.
Kondom imalatında en çok lateks lasti‡i
29
Yöntemler ...
kullanılır. Lateks alerjisi olan kadın veya
erkekler için üretilmiƒ özel plastik prezervatifler de artık piyasada mevcuttur.
+
#yi tarafları
Kullanımı ve tedarik edilmesi kolaydır. Daima yanınızda taƒıyabilirsiniz. Sa‡lık açısından herhangi bir mahsur yaratmaz ve ancak
gerekti‡inde kullanılır.
Kondom aynı zamanda cinsel iliƒkiyle bulaƒan hastalıklardan da korur. AIDS hastalı‡ının bulaƒmasına karƒı zamanımızda
bilinen yegane korunma yöntemidir. Bel so‡uklu‡u, frengi ve chlamydien gibi cinsel
yolla bulaƒan hastalıklara karƒı da koruma
sa‡lar.
–
Kötü tarafları
Cinsel birleƒme esnasında her defasında hamilelikten nasıl korunulaca‡ını düƒünmeniz
gereklidir. Kullanım hatası yapılabilir. E‡er
daha evvel hiç prezervatif kullanmadınızsa,
prezervatifin cinsel organın üstüne nasıl
takıldı‡ını daha evvel bir denemelisiniz, zira cinsel birleƒme esnasında bazı aksilikler
oluƒabilir, hatalar yapılabilir.
Bazı erkek ve kadınlar seviƒmede duyumun
güç kaybetmesinden veya prezervatifin rahatsız etti‡inden ƒikayet etmektedirler.
%
30
Güvenilirlik
Prezervatifin güvenli‡i kondom kullanımında gösterilen özen ve lasti‡in kalitesine
ba‡lıdır.
Bu nedenle lisans numarası ya da ‘CE’iƒareti olan, kontrol numarası taƒıyan ürünler
Bariyer yöntemleri
alınmalı ve son kullanım tarihine dikkat
edilmelidir. Ayrıca kondomun ucunda meni
sıvısını kapsayacak bir haznenin olması
önemlidir.
Prezervatifle birlikte kimyasal korunma
maddelerinin (vajinal fitil veya hap) kullanımı önerilmez. Ancak kayganlık sa‡lamak için bu amaçla öngörülmüƒ özel jöleler
kullanılabilir.
Kondom cinsel birleƒme sırasında aƒa‡ı
kayarsa veya patlarsa, cinsel iliƒkiden hemen sonra alınacak do‡um kontrol hapıyla
(=Pille danach) veya cinsel iliƒkiden hemen
sonra takılan spiralle (die Spirale danach)
istenmeyen bir hamileli‡i önleme imkanı
vardır.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Kondomu otomatlardan, seks ma‡azalarından, parfümerilerden, eczanelerden, süpermarketlerden ve uzaktan sipariƒle gönderim
yapan ma‡azalardan temin edebilirsiniz.
Otomatlardan temin edilen kondomların
e‡er uzun süre otomatta kalmıƒsa kuru, çatlak ve çabuk yırtılır olma olasılı‡ı dikkate
alınmalıdır.
Diyafram
Diyafram elastik bir çembere ya da yassı
elastik bir yay teline bombeli bir ƒekilde gerilmiƒ yumuƒak lateks bir zardır. Bu lateks
çemberlerin çapı genellikle 6 ile 8 santim
arasındadır.
Diyafram cinsel iliƒkiden önce kenarına
31
Yöntemler ...
sperm öldüren bir krem sürüldükten sonra hazneye, rahim a‡zına yerleƒtirilir. Diyafram hazneyi ikiye ayıran ince
bir duvar gibi görev görür (ki
Yunanca anlamı da ‘bölme
duvarıdır). Böylece hazne iki
kısma ayrılır. Yukarı kısımda rahim a‡zı,
alt kısımda ise erkek uzvunun girece‡i
bölüm vardır. Erke‡in uzvu hazneye girdi‡i
halde diyafram sayesinde rahim a‡zıyla
temas etmez. Do‡ru ayarlanmıƒ ve düzgün
takılmıƒsa, diyaframı ne kadın ne de erkek
birleƒme esnasında hisseder.
Diyafram kimsayal korunma maddesiyle
(krem) ile birlikte kullanılmalıdır. Erke‡in
menisi diyaframa ulaƒıp kenarını aƒarsa bile bu maddenin sayesinde dölleme gücü yok
edilir. E‡er cinsel iliƒki tekrarlanacaksa
krem enjektörüyle hazneye tekrar krem konulmalıdır.
Diyafram (son) iliƒkiden sonra en az 6 saat
daha haznede kalmalıdır.
Bir do‡um veya vajen ameliyatından sonra
diyaframın ölçüsünü doktorunuza kontrol
ettirmeniz önerilir.
#yi bakılırsa diyafram en az bir ile iki yıl
arasında dayanır.
+
32
#yi tarafları
E‡er diyaframın nasıl kullanılaca‡ını biliyorsanız ve birkaç kere denediyseniz kullanımı kolay olacaktır. Sadece ihtiyaç halin-
Bariyer yöntemleri
de kullanılan bir koruyucudur. Adet düzeninize hiçbir etkisi yoktur. Sa‡lık açısından
da herhangi bir yan etkisi bilinmemektedir.
–
Kötü tarafları
Cinsel birleƒme esnasında her defasında hamilelikten nasıl korunulaca‡ını düƒünmeniz
gereklidir. Kullanım hatası yapılabilir. Diyaframı yerleƒtirmeyi ö‡renmek biraz sürebilir. Bazı kadın ve erkekler seviƒme anında
diyafram yerleƒtirmeyi rahatsız edici bulmaktadırlar. Diyafram cinsel iliƒkiden iki
saat öncesine kadar yerleƒtirilebilir.
Krem yanma yapabilir, sıcaklık verebilir, bu
durumda belki baƒka bir marka krem size
daha iyi gelebilir.
%
Güvenilirlik
Do‡ru kullanıldı‡ında (meni öldüren kimsayal madde ile) diyafram güvenilir bir korunma yöntemidir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Diyafram ölçüsü doktorunuz tarafından alınır. Önemli olan diyaframın büyüklü‡ünün
size uygun olmasıdır. Size uygun ölçüdeki
diyaframı, kremiyle birlikte eczanelerden
temin edebilirsiniz.
33
Yöntemler ...
Kimyasal Maddeler
Kimyasal korunma maddeleri, vajinal fitil (ovula), tablet ya da krem ƒeklinde satılmaktadır.
Tüm kimsayal maddeler
erke‡in menisini öldüren
veya hareketlili‡ini önleyen (spermizit diye adlandırılan) maddeler içerir. Kimyasal korunma maddeleri cinsel iliƒkiden önce kadının
haznesine konulur (fitil ve tablet kullanılıyorsa vücudun sıcaklı‡ı sonucunda erimesi
ve tam etki göstermesi için en az 10 dakika
geçmesi lazımdır). Spermizitler sadece bir
defalık meni akıntısına yetecek güçtedir.
+
#yi tarafları
Kimyasal koruyucular ihtiyaç anında kullanılırlar ve kullanımları basittir.
–
34
Kötü tarafları
Cinsel birleƒme esnasında her defasında hamilelikten nasıl korunulaca‡ını düƒünmeniz
gereklidir. Kullanım hatası yapılabilir. Haznede veya erkeklik uzvunda ısı ve yanma
gibi istenmeyen, rahatsız edici etkiler yapabilir, belki baƒka bir koruyucu madde size
daha iyi gelebilir.
10 dakika bekleme ve her defasında yeniden
spermizit kullanma zorunlulu‡u rahatsız
edici olabilir.
Kimsayal maddeler kısmen hazne ıslak dokusu üzerinden vücuda nüfuz edebilir. £imdiye kadar vücuda zararlı bir etkisi tespit
Kimyasal Maddeler
edilememiƒtir. Ancak vajen ıslak dokusuna
yerel olarak zarar vermesi ve vajen iltihabı
yapması mümkündür ve bu durumda doktor
tarafından tedavi edilmesi gerekir.
%
Güvenilirlik
Kimyasal maddeler tek baƒına kullanıldı‡ında hiç güvenli de‡ildir ve bu nedenle
size tavsiye etmeyiz. Daima diyaframla birlikte kullanılmaları gerekir. Prezervatifle
(kondomla) birlikte kullanılmaları tavsiye
edilmez, zira prezervatifin lasti‡i kimsayal
maddelerden zarar görüp tahriƒ olabilir
veya delinebilir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Kimsayal maddeler doktor reçetesi gerekmeden eczane ve parfümerilerden (Drogerie)
temin edilebilir.
Hamile Kalınılabilecek
Günleri Belirleme
Olanakları
Kadının periyodu içinde hangi günlerde do‡urgan hangi günlerde do‡urgan olmadı‡ını
tesbit etmek için çeƒitli imkanlar vardır.
Takvim yöntemi
(Knaus-Ogino Yöntemi)
Kadının bir yıl boyunca adet kanamaları
arasında geçen günleri sayıp not etmesi gereklidir. Bütün yıl boyunca elde edilen periyotlar arasındaki sürelerin bir ortalaması
35
Hamile Kalınılabilecek Günleri
alınır ve hamile kalınabilecek günler tesbit
edilir.
Bu yöntem son derece güvenilmez bir korunma yöntemidir ve size tavsiye etmeyiz.
Ateƒ Ölçme Yöntemi
Kadın her sabah ateƒini (vajenden taban
ateƒini) ölçer. Ölçtü‡ü de‡eri bir çizergeye
iƒler. Çıkan de‡erleri birleƒtirerek elde edilen çizginin yükseliƒine göre yumurtlama
zamanını sonradan saptayabilir ve hamile
kalınmayacak günleri belirleyebilir. Spermler kadının vücuduna girdikten sonra dörtbeƒ gün daha dölleme yapacak güce sahiptirler. Buna dikkat edilmeli ve ona göre
hesaplanmalıdır. Kadın ateƒini sabahleyin
yataktan kalkmadan önce hep aynı saatte
ölçmelidir.
Akıntı ile Do‡urgan
Günleri Saptama
Yöntemi
(‘Mucus veya Billings Yöntemi’)
36
#ki adet arası geçen zaman içersinde rahim
a‡zında üretilen akıntının ƒekli de birkaç
kere de‡iƒir: Do‡um kanalında üretilen damlacıklar gittikçe daha sıvılaƒır, incelir. Hazne çıkıƒında daha çok ıslaklık hissedilir ve
bu da yaklaƒan yumurtlamanın habercisidir. Akıntıyı hergün kontrol ederek (sonuç
çizergeye iƒlenir) kadın ne zaman hamile kalabilece‡ini saptayabilir.
Ateƒ ölçme yöntemi ve akıntı ile do‡urgan
Belirleme ...
Yöntemleri
günleri tesbit etme yönteminin birleƒtirilerek uygulanması ‘Semptotermal Yöntem’ olarak da adlandırılır.
Rahim A‡zını Kontrol
Etme
#ki adet arasında de‡iƒikli‡e
u‡rayan ve yumurtlama zamanında açılan rahim a‡zını
kendi kendinize kontrol edebilirsiniz. Bu safhada ƒeffaf
yumurtlama sıvısı iyi görülebilir hale gelir.
Gözlemler ateƒ ölçme ve akıntı yöntemini çok iyi ƒekilde
tamamlayıcı nitelikte olup, çizelgeye iƒlenmelidirler.
+
#yi Tarafları
Hamile kalınabilecek günlerin tesbiti (yukarıda belirtilen her üç yöntemin birleƒimi)
hem korunmak hem de hamile kalabilmek
için kullanılabilir. Ayrıca kadının vücudunda neler olup bitti‡i hakkında bilginiz de
artar.
Düzenli ve tam olarak vücudunuzu gözlemlemek ve de‡erleri eksiksiz kaydetmek gereklidir. Ayrıca vücudunuzun verdi‡i iƒaretleri
tanımanız ve de‡erlendirebilmeniz gereklidir. Bu durum yanlıƒ tahminde bulunma riskini do‡urmaktadır. Yumurtlama zamanını
hissetmek yeterli korunma güvencesini sa‡lamaz.
–
Kötü Tarafları
37
Hamile Kalınılabilecek Günleri
Bu yöntemler adetleri düzensiz olan ve mevcut deneyimlere göre yöntemleri devamlı
tatbik etmeyen genç kızlar için uygun de‡ildir. Özel durumlarla (örne‡in vardiya ile
çalıƒma, do‡um kontrol hapını bıraktıktan
sonra, do‡umdan sonraki emzirme döneminde, menopoz yani adetten kesilme döneminde veya onun öncesinde) karƒı karƒıya
olan kadınlar vücutlarında gözlemlediklerini de‡erlendirirken bu yan faktörleri göz
önünde bulundurmalıdırlar. E‡er bu yöntemlerle korunuluyorsa, hamile kalınabilecek günlerde ayrıca baƒka bir korunma
yöntemi, örne‡in prezervatif (kondom), diyafram kullanılmalı veya o günlerde cinsel
birleƒmeden kaçınılmalıdır.
%
38
Güvenilirlik
Kendi vücudunuzu gözlemleyerek do‡urganlık ve hamile kalmak ile ilgili yöntemler
hakkında edindi‡iniz bilgiler (ateƒ ölçme
yöntemi, rahim a‡zını kendi kendine kontrol
etme, akıntı ile do‡urgan günleri tesbit etme yöntemi) ve bu bilgileri do‡ru ve tam
olarak kullanma, do‡urgan olmadı‡ınız günleri ne derece iyi ve güvenli saptayabilece‡inizi ve bunun sonucu olarak ne derece
güvenli korunaca‡ınızı etkileyecektir. Akıntı
ile do‡urgan günleri belirleme, ateƒ ölçme
yöntemi ve rahim a‡zını kontrol etme metodları karma olarak kullanıldı‡ında hamilelikten korunma güvenli‡i artar. Bunun
yanısıra düzenli yaƒam ve çalıƒma stili,
eƒinizle cinsellik ve korunma konularında
aynı fikirde olmanız ve hamile kalınabilecek
günleri belirleme metodlarına inanç, bu
yöntemleri güvenilir bir ƒekilde kullanmak
Belirleme ...
Yöntemleri
yolunda ön koƒul teƒkil etmektedir. Ateƒli
hastalıklar ve yetersiz uyku saptanan de‡erlerden anlam çıkarılmasını zorlaƒtırır.
Günümüzde do‡urgan olunan günlerin tesbitinde kullanılan birçok araç ve gereç piyasada mevcuttur: bilgisayar, diskete alınmıƒ
bilgisayar programları ve mini mikroskoplar. Bu yardımcı gereçler genellikle ateƒ
ölçme yöntemi ya da mukus yöntemi temeli
üzerinde kullanılmakta olup hamile kalma
olasılı‡ı olan ve olmayan günlerin tesbitini
kolaylaƒtırmaktadır. Bazı cihazlar ayrıca
idrardaki hormon de‡erini tesbit etmektedir.
Hamile kalınabilecek günlerde diyafram veya kondom gibi koruyucular kullanıyorsanız, eriƒilebilecek güvenilirlik derecesi her
zaman ek olarak kullandı‡ınız koruyucuya
ba‡lıdır.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Hamile kalınabilecek günleri tespit etme
yöntemleri, bunların kullanımı ve yardımcı
gereçler hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız bir danıƒmaya gitmenizi tavsiye ederiz.
Aile ve Evlilik Enstitüsü (1010 Wien, Spiegelgasse 3/8, Tel.: 51552/3653) ‘Tabii Aile
Planlaması’ konusunda bilgi veren danıƒmanlar yetiƒtirmiƒtir ve bu çalıƒma grubu
size bu metodları nasıl ve nerede ö‡renebilece‡inize dair bilgiler verebilir.
Vücut gözlemlerini kaydetmek için kullanılabilecek bir çizelgeyi ProFamilia’nın web
sitesinden indirebilirsiniz
(www.profamilia.de).
39
Yöntemler ...
Coitus interruptus
Dikkat Etme ve Geri Çekme
Erkek boƒalmadan önce uzvunu kadının haznesinden dıƒarı çıkartır.
–
Kötü Tarafları
Cinsel iliƒkiye girerken her seferinde hamilelikten korunma konusunu düƒünmeniz
gereklidir. Kullanım hatası yapılabilir.
Cinsel iliƒkiye ara vermek ve tam zamanında uzvu dıƒarı çekememek korkusu cinsel açıdan tatmin edici olmayabilir.
%
Güvenilirlik
‘Geri çekme ve dikkatli olma’ yöntemi hiç
güvenilir de‡ildir ve size katiyen tavsiye etmeyiz. Erkek daha henüz boƒalmadan evvel
spermler hazneye akabilir, bu da yöntemin
güvenilmez olmasının nedenidir. Ayrıca bu
konuda tecrübeli olmayan bir erkek uzvunu
zamanında vajinadan çekmeyi baƒaramayabilir.
40
Acil Kontrasepsiyon
Acil Kontrasepsiyon
(Döllenmeden Hemen Sonra Acil Alınabilecek Korunma Tedbirleri)
Cinsel #liƒkiden Hemen
Sonra Alınan Hap
‘Pille danach’
£u anda piyasadaki ‘Pille
danach’ ilacı tamamiyle
saf bir gestajen (Levonogestrel) ürünüdür ve iki
hap ƒeklinde ambalajlanmıƒtır. ‘Pille danach’ bakır spiralde oldu‡u gibi
döllenmiƒ olabilecek yumurtanın rahime tutunmasını önler.
‘Pille danach’ ın ilk hapı korunmasız veya
yeterli korunma olmadan girilen cinsel iliƒkiden hemen sonra mümkün olan en kısa
sürede, en iyisi iliƒkiyi takip eden 12 saat ve
en geç 72 saat (üç gün) içerisinde alınmalıdır. #kinci hap ise birinci haptan en erken
12 saat, en geç 24 saat sonra yutulur.
‘Pille danach’ı aldıktan sonra, bir sonraki
adet kanaması muhtemelen beklenen zamanda olacaktır. Adet gelene kadar ek bir
korunma yöntemi de uygulanmalıdır. Periyot (adet kanaması) kaymaları meydana gelebilir. Adet kanamanız alıƒık oldu‡unuz
ƒekilde olmazsa veya adetiniz gelmezse acilen bir kadın doktoruna baƒvurmanız tavsiye edilir. ‘Pille danach’ bir adet döneminde bir kereden fazla kullanılmamalıdır, zira
birden çok defa kullanılırsa tesir etmeyebi-
41
Yöntemler ...
lir. ‘Pille danach’ devamlı kullanılacak bir
korunma yöntemi yerine geçecek bir çözüm
de‡ildir ve sadece acil durumlarda kullanılmalıdır!
+
#yi tarafları
‘Pille danach’, korunmasız veya yeterli korunma olmadan girilen cinsel birleƒmeden
sonra alabilirsiniz. ‘Pille danach’ çocuk
aldırmada oldu‡u gibi ceninin düƒmesini
sa‡lamaz!
–
Kötü Tarafları
#laç alındıktan sonra bulantı, baƒ dönmesi
ve kusmaya yol açabilir. #laca daha iyi tahammül edebilmeniz açısından boƒ karnına
almamanız önerilir.
%
Güvenilirlik
‘Pille danach’ yaklaƒık %97 ile %99 oranında
güvenlidir. Korunmasız cinsel iliƒkiden sonra ilk hapı almakta gecikirseniz, ‘Pille danach’ın etkili olma ihtimali azalır.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Yüksek tesiri olan hormon içerdi‡i için ‘Pille danach’ sadece pratisyen hekimler, kadın
doktorları, danıƒma merkezlerindeki doktorlar ve görevli hastane doktorları tarafından yazılacak doktor reçetesiyle alınır.
Ücreti kendiniz karƒılamanız gerekir.
42
Acil Kontrasepsiyon
Cinsel #liƒkiden Hemen
Sonra Takılan Spiral
‘Spirale danach’
Cinsel iliƒkiden hemen
sonra takılan bu spiral
(etki ƒekli ile ilgili olarak
spiral bölümüne bakınız),
korunma olmadan girilen
bir cinsel birleƒmeden
sonra döllenmiƒ olabilecek yumurtanın rahime tutunmasını önlemek amacıyla yerleƒtirilen bakır bir spiraldir. Adetiniz zamanında gelmezse derhal
jinekolo‡unuza baƒvurmanız tavsiye edilir.
+
#yi Tarafları
Cinsel iliƒkiden hemen sonra takılan spirali,
korunmasız veya yeterli korunma olmadan
girilen cinsel birleƒmeden sonra ve ‘Pille
danach’ almak için geç kalındıysa taktırabilirsiniz. Cinsel iliƒkiden hemen sonra
takılan spiral korunmasız girilen cinsel birleƒmenin en fazla 6 gün sonrasına kadar
takılabilir. Kadın hamile kalmadıysa, takılan bu spiral – di‡er bütün spiraller gibi –
üç ile beƒ yıl arasında hamile kalmaktan
korunmak amacıyla rahimde kalabilir.
–
Kötü tarafları
Bunu takiben gelecek adetiniz daha kanamalı olacak ve muhtemelen daha da uzun
sürecektir.
43
%
Güvenilirlik
Cinsel iliƒkiden hemen sonra takılan spiral
(Spirale danach) zamanında uygulanmıƒsa
yaklaƒık %97 ile %99 oranında emniyetlidir.
Spiral takıldıktan sonraki adetin beklenen
zamanda gelmesi gerekir.
Nasıl – Nereden Temin Edilir
[]
Cinsel iliƒkiden hemen sonra takılan spiral
doktorunuz tarafından yapılan esaslı bir
muayeneden sonra yerleƒtirilir (temin edilmesi ile ilgili olarak: bkz. spiral).
44
Güvenilirlik ve Fiyatlar
Pearl endeksi
Kiƒiye en uygun korunma yöntemine karar
vermek için öncelikle o yöntemin ne derece
güvenilir oldu‡unu bilmek ve dikkate almak
gereklidir. Elma ile armudu birbirine karıƒtırmamak için kullanılan korunma yöntemlerinin güvenilirli‡ine dair ortak bir ölçüm
birimi oluƒturuldu; buna pearl endeksi denilir.
Bu araƒtırmada aktif bir cinsel yaƒamı olan
100 kadın temel olarak alındı. Pearl endeksi,
belirli bir korunma yöntemini uygulamalarına ra‡men bir yıl içinde hamile kalan
kadınların sayısını belirtir. Örne‡in bir yıl
boyunca (toplam 1200 defa) aynı korunma
yöntemini kullanan 100 kadından ikisi hamile kalmıƒsa, o yöntemin pearl endeksi 2
demektir. Yani pearl endeksi ne kadar düƒükse, o korunma yöntemi o derece güvenilirdir.
Hamilelikten Korunma
Yöntemlerinin Maliyeti
Hamilelikten korunma sizin kendi sorumlulu‡unuzda olan bir konudur. Danıƒmanlık
ücretleri, tıbbi bakım ve ilaç veya ameliyat
için yapIlan masraflar Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenmez. Çocuk aldırmanın (kürtajın) bir hamilelikten korunma yöntemi olmadı‡ını ve kürtaj fiyatlarının çok
yüksek oldu‡unu göz önünde bulundurunuz.
45
Yöntem
Takriben fiyatı
Kullanma süresi
#mplantat
€ 215,–
3 yıl
Hormonlu Spiral
€ 218,–
5 yıl
Erke‡in kısırlaƒtırılması
€ 450,– € 1400,– arası devamlı
Kadının kısırlaƒtırılması
€ 450,– € 1400,– arası devamlı
Vajinal halka
€ 19,–
Do‡um kontrol hapı
€ 4,50 € 14,– arası
1 ay/adet dönemi
Depolama i‡nesi
€ 13,–
3 ay
Mini-do‡um kontrol hapı
€ 9,–
1 ay/adet dönemi
Bakır Spiral
€ 47,–
2–5 yıl
günleri belirleme
–
süresiz
Diyafram / Kremi
€ 15,– / € 5,–
En az 1 yıl
Her kullanım için
Hamilelikten koruyan
1 ay/adet dönemi
Hamile kalınabilecek
Kondom / prezervatif
€ 1,–
Ateƒ ölçen bilgisayar /
€ 106,–
Temperaturcomputer
€ 435,– arası
Kullanım süresince
Hormoncomputer
€ 107,–
Kullanım süresince
Kimsayal maddeler
€ 10,–
12 kullanım için
Dikkat Etme ve Geri Çekme
–
süresiz
Takvim yöntemi
–
süresiz
olmaksızın
–
süresiz
“Pille danach”*
€ 13,– 15,– arası
Her kullanım için
“Spirale danach”
€ 47,–
2–5 yıl
Hiçbir korunma yöntemi
*
‘Pille danach’ devamlı kullanılacak bir
korunma yöntemi yerine geçecek bir
usul de‡ildir ve sadece acil durumlarda
kullanılmalıdır! Tesirli olması vaktinde
alımıyla endekslidir.
** ‚Spirale danach‘ ın etkili olması, hamile
kalmamak için önlem alınmadan girilen
cinsel iliƒkiden sonra öngörülen zaman
zarfında takılmasına ba‡lıdır.
46
Güvenilirlik ve Fiyatlar
Di‡er masraflar
Pearl Index‘ ine
göre güvenilirli‡i
Doktor ücreti (takma,çıkartma, kontrolü için)
0
Doktor ücreti (takma, çıkartma, kontrolü için)
0,1
0,1
0,2–0,3
0,65
0,1–1
Doktor ücreti
0,3–1,2
0,3–3
Doktor ücreti (takma, çıkartma, kontrolü için)
1–2
Ö‡renmek için harcanan masraflar
1–3
Doktor ücreti (Ölçüm alma için)
2–4
3–4
3,8–10
6
8–36
10–20
15–35
85
Doktor ücreti alınması mümkün
Doktor ücreti (takma, çıkartma, kontrolü için)
*
**
Pearl-Index bölümünde verilen de‡erler aƒa‡ıdaki
kaynaklardan alınmıƒtır:
www.netdoktor.at: hormonelle Kontrazeption
www.netdoktor.de: Sterilisation, Kupferspirale, Fruchtbarkeitswahrnehmung, Temperaturcomputer, Diaphragma, Kondom, chemische Mittel, Coitus Interruptus,
keine Verhütung
Firmenangabe: Vaginalring
www.m-ww.de: Hormoncomputer
(Fiyatlar Ekim 2002 tarihi itibariyle verilmiƒtir.)
47
Aile Planlaması
Hamilelikten Korunma Yöntemleri
n Hamile kalmaktan korunmak ile ilgili bilgi ve danıƒmayı kadın doktorunuz veya aile
planlama merkezlerinden (adresler bölümüne bakınız) alabilir ve bunun için gerekli
muayeneleri de yaptırabilirsiniz. Bilgi edinme ve danıƒma, aile planlama merkezleri
tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Doktorunuz için bir hasta bakım ka‡ıdı
(Krankenschein) getirmelisiniz. E‡er bir daha kesin olarak hamile kalmak istemiyorsanız, kadın doktorunuz ve aile planlama
merkezleri size kısırlaƒtırma konusunda da
bilgi verir.
Çocuk #ste‡i
n E‡er çocu‡unuzun olmasını istiyorsanız
ama hamile kalamıyorsanız, kadın doktoru
veya aile planlama merkezlerinden birine
baƒ vurabilirsiniz. Bu durumda muayene
için büyük olasılıkla bu konuda uzman bir
poliklini‡e havale edileceksiniz. Muayenehaneye tedaviye gidiyorsanız, hasta bakım
ka‡ıdını (=Krankenschein) beraberinizde getirmelisiniz; Uzman poliklinik tedavisi için
ise sizi tedavi etmekte olan doktordan havale ka‡ıdı (=Überweisungsschein) getirmeniz
gereklidir.
Hamilelik
48
n Gebelik testi doktorunuzda, labaratuvarlarda, jinekoloji polikliniklerinde ve aile
planlama merkezlerinden birinde yapılabi-
Bilgiler. Ö‡ütler.
lir. Eczanelerde satılan gebelik testini evde
kendiniz de yapabilirsiniz. Ancak netice her
zaman do‡ru çıkmadı‡ından güvenilir de‡ildir ve dolayısıyla doktor kontrolünden geçmeniz tavsiye edilir.
#stemedi‡iniz halde hamile kaldıysanız, ne
yapaca‡ınızı bilemiyorsanız ve bu konu ile
ilgili sorularınız varsa, bir aile danıƒma
merkezine baƒvurunuz. Aile danıƒma merkezleri size sosyal ve maddi yardımlar hakkında bilgi verir ve yardımcı olur.
Çocuk Aldırma
n Avusturya’da bu konuya ‘süre ile kısıtlanmıƒ bir çözüm’ getirilmiƒtir. Yani yürürlükteki yasaya göre herhangi bir neden göstermek zorunda olmadan ilk üç ay içinde
istenmeyen bir hamileli‡e son verebilirsiniz. Kürtaj genellikle en son adetin ilk
gününden sonraki 12 hafta içinde yapılır.
Ciddi bazı sebeplerden dolayı, örne‡in hamilelik kadın için hayati bir tehlike teƒkil
ediyorsa, hamile kadının ruhi veya bedensel
sa‡lı‡ına zarar verecek bir durum varsa,
oluƒmakta olan ceninde a‡ır zihinsel veya
bedensel özür tesbit edilmiƒse ve hamile
kadın hamile kaldı‡ında henüz reƒit de‡ilse
(14 yaƒından küçükse), hamileli‡e üç aydan
sonra da son verme imkanı vardır. Yukarıda
sayılan bu nedenlerden dolayı hamileli‡e
son vermek için tıbbi bilirkiƒi raporu gereklidir.
Kürtaj Avusturya’da genellikle doktorun
muayenehanesinde, hastane veya özel polikliniklerde ve gecelemeye gerek olmadan
gerçekleƒtirilir.
Kürtaj Viyana’da aƒa‡ıdaki hastanelerde
49
274,91 € karƒılı‡ında ve gecelemeye gerek
olmadan gerçekleƒtirilir:
Department Semmelweisklinik der
Krankenanstalt Rudolfstiftung. Gynäkologische Ambulanz, T: 01/476 15-3901
Krankenanstalt Rudolfstiftung. Gynäkologische Ambulanz, T: 01/711 65-4741
Kaiser-Franz-Josef-Spital. Gynäkologische
Ambulanz, T: 01/601 91-4736
Krankenhaus Lainz. Gynäkologische
Ambulanz, T: 01/801 10-2300
Sozialmedizinisches Zentrum Ost –
Donauspital. Gynäkologische Ambulanz,
T: 01/288 02-3850
Lütfen hiç bir doktorun kürtaj yapmaya
mecbur olmadı‡ını unutmayınız. Bununla
beraber polikliniklerde kimlere baƒvurabilece‡iniz konusunda size bilgi verilir. Kürtajdan önce bilgi almak ve danıƒmak amacıyla
bir görüƒme yapma olana‡ına da sahipsiniz.
Belirli durumlarda MAGELF veya Sosyal
#ƒler Dairesi MA12 (Sozialamt) masrafları
üstlenmektedir.
Cinsel Yoldan Bulaƒan
Enfeksiyonlar (STD)/
AIDS
50
n Cinsel yoldan bulaƒan enfeksiyonların
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bilgisiz ve
uzman olmayan kiƒilerin bu hastalıkları tanımaları çok zordur; ayrıca bu hastalıkların
kocakarı ilaçlarıyla tedavi edilmeleri de
mümkün de‡ildir. Cinsel yolla bulaƒan enfeksiyonlar bazen uzun süre hiçbir ƒikayet
Bilgiler. Ö‡ütler.
oluƒturmadan geliƒirler ve hasta bu süre
zarfında hastalı‡ı baƒkalarına geçirir. Enfeksiyon uzun bir zaman boyunca tedavi
edilmezse, tıbbi komplikasyonlar oluƒturabilir. Bu komplikasyonlar arasında kısırlık
da bulunur. Bu enfeksiyonlar hamilelik döneminde anneden çocu‡a da geçebilir. E‡er
eƒinizin veya cinsel iliƒkide bulunaca‡ınız
kiƒinin cinsel sa‡lı‡ından emin de‡ilseniz,
prezervatif kullanımında ısrar edin! Di‡er
çözüm ise cinsel birleƒmeden vaz geçmektir.
Prezervatif zamanımızda bulaƒıcı cinsel hastalıklardan koruyan yegane koruma ƒeklidir. Prezervatif riskli durumlarda daima
kullanılmalı ve do‡ru takılmalıdır.
Cinsel yolla geçen hastalıklar arasında aƒa‡ıdakiler de bulunur: Mantar hastalıkları,
herpes genitalis (cinsel organda çıkan uçuklar), avret (kasık) biti, chlamydien, trichomonatlar, hepatit B, bel so‡uklu‡u, frengi
ve HIV/AIDS.
Cinsel bir hastalı‡ınız oldu‡undan ƒüphelenirseniz, derhal STD-Ambulatorium’a veya cilt ve cinsel hastalıklar uzmanı bir doktora baƒvurun.
Viyana £ehri Sa‡lık Dairesinin bir kuruluƒu
olan STD Ambulatorium’u cinsel yolla geçen
hastalıklar hakkında ücretsiz, ve istenirse
isim vermeden de bilgi ve danıƒma hizmetleri vermektedir. Burada doktor muayenesinden geçebilirsiniz ve e‡er gerekiyorsa tedavi de yapılacaktır.
AIDS-Danıƒmanlık Servisleri hakkında özel
bilgi için (örne‡in homoseksüeller, kadın ya
da HIV-pozitif hamile kadınlar gibi) Avusturya AIDS-Yardım Kuruluƒu’nu (Österreichische AIDS-Hilfe, Tel.: 59 937, Mariahilfer
Gürtel 4, 1060 Wien) arayabilirsiniz.
51
Tüm danıƒma kuruluƒlarının çalıƒanları ve
doktorlar hastanın verdi‡i bilgileri gizli tutmakla mükelleftirler.
Doktora Gitti‡inizde
52
E‡er doktora veya bir danıƒma bürosuna
gitmeye karar verdiyseniz, gitmeden önce
telefonla bilgi isteyebilirsiniz:
n Doktorun belli muayenehane saatleri var
mı?
n Danıƒma ve tedavi ücreti isteniyor mu?
n Konuƒmalar sadece Almanca mı, yoksa
anadili Almanca olmayanlar için tercüman mevcut mu?
n Randevu almak gerekli mi?
n Ne gibi evrak ve belgeleri (örne‡in hasta
bakım ka‡ıdı – Krankenschein, tahlil
sonuçları vb. gibi) yanınıza almanız
gerekli?
Ziyaret esnasında size geçmiƒ sa‡lık sorunlarınız ve durumunuz hakkında sorular sorulacaktır. Bunlar ailede görülen hastalıklar
ve sizin ƒimdiye kadar geçirdi‡iniz hastalıklardır. Kadın doktorları en son ne zaman
adet gördü‡ünüzü, kaç defa do‡um, düƒük
yaptı‡ınızı veya çocuk aldırdı‡ınızı bilmek
isterler.
Hastaysanız, ƒikayetlerinizi mümkün oldu‡u kadar ayrıntılı olarak açıklayın (rahatsızlı‡ın ne zamandan beri devam etti‡i, ne
gibi belirtiler gösterdi‡i, ƒimdiye kadar ne
gibi iyileƒtirici adımlar atıldı‡ı, hangi tedavilerin uygulandı‡ını bildirmek önemlidir).
Doktor veya danıƒmanın sizi iyi anlayıp
anlamadı‡ından emin olun. Daha evvelden
sormak istediklerinizi ve ne ƒikayetleriniz
Bilgiler. Ö‡ütler.
oldu‡unu iyice düƒünün ve gerekirse not
alın. Ço‡unlukla konuƒma sırasında sakin
sakin düƒünecek fazla zaman olmaz.
Herƒeyi iyice anlayıncaya kadar aklınıza
takılan her soruyu sorun. Bu özellikle ilaçlarla ilgili ve bundan sonra yapılacak tedaviler konularında daha da önem kazanır!
Önemli muayene neticelerini ve konuƒmanın önemli kısımlarını yazılı olarak isteyin
veya görüƒme esnasında kendiniz not tutun.
Sizinle görüƒmeyi yapan doktorun ve danıƒmanın adını da yazmayı unutmayın.
Hasta Hakları
Doktora gitti‡inizde aƒa‡ıda sıralanmıƒ konularda hizmet almak ve bilgi istemek sizin
en tabii hakkınızdır:
n Ne istedi‡inizi anlatabilmek için yeterli
zaman
n Esaslı muayene, danıƒma, tedavi ve
bunlarla ilgili geniƒ bilgi
n Anlamsız ve gereksiz buldu‡unuz muayene ƒeklini ve tedavi teklifini reddetme
hakkı
n Güvendi‡iniz bir kiƒinin yanınızda
bulunması
n Büyük ameliyatlar gibi önemli konularda
baƒka uzmanların fikrinin alınması
n Danıƒma ve tedavilerden önce çıkabilecek masraflar hakkında bilgi
n E‡er baƒka doktorun tedavisi gerekiyorsa, doktorunuzun yazılı raporu
n Doktor hastası hakkında edindi‡i bilgileri gizli tutmakla mükelleftir. Bu husus
14 yaƒından büyük her hasta için geçerlidir ve hastanın hakkıdır.
n Ayrıca uygun olmayan ve yetersiz teda-
53
vilerde üst makama/kiƒiye ƒikayette
bulunabilirsiniz (Wiener Patientenanwaltschaft =Viyana’da Hasta
Haklarını Savunan Avukatlık Bürosu
Tel.: 01/587 12 04)
Kadın ve Çocuklar için Önemli
Kontrol Muayeneleri
n Hamileler için do‡um öncesi muayeneler
ve çocuklar için ön kontroller (bu muayene ve kontroller için gerekli Anne-Çocuk karnesi = Mutter Kind Pass kadın
doktorundan alınabilir.)
n Çocu‡unuzda bedensel, ruhi veya zihinsel
anlamda bir özürlülük oldu‡u izleniminiz
varsa, zamanında muayene ettiriniz.
n Kanser ön tanımı için simir testi ve
gö‡üs muayenesi gibi (senede bir kere
yapılan) erken teƒhis muayeneleri
n Uzun süre ilaç kullanmak zorundaysanız
(do‡um kontrol hapı, psikolojiyi tanzim
edici ilaçlar) düzenli kontrol muayeneleri
Dil sorunları
54
Yabancılar için olan danıƒma büroları, MAG
ELF (Amt für Jugend und Familie), MAG
ELF’ in bazı Anne – Baba Danıƒma Merkezleri’nde (bölgenizdeki Amt für Jugend und
Familie’den bilgi alınabilir) ve hastaneler
dıƒındaki hemen hemen bütün kuruluƒlarda
yanlız Almanca konuƒan görevliler vardır ve
bu kuruluƒların tercümanları da yoktur.
Anadilde danıƒmanlık hizmeti olan danıƒmanlık kuruluƒları ve doktorların listesi ekteki adres bölümündedir. Adres listesinin
eksizsiz ve güncel oldu‡u gibi bir iddiamız
yoktur!
Bilgiler. Ö‡ütler.
Arbeiterkammer • #ƒçi Odaları
Arbeitsamt (=AMS) • #ƒ ve #ƒçi Bulma Kurumu
Arbeitsinspektorat • #ƒ Güvenli‡ini Denetleme
Müdürlü‡ü
Betriebsrat • #ƒ yerindeki Sendika Temsilcili‡i
Eltern-Kind Zentren • Belediye Annebaba ve
Çocuk Sa‡lı‡ı Merkezleri
Erziehungsgeld/Karenzgeld • Çocuk yetiƒtirme /
Do‡um izni parası
Familienbildungstätte • Aile Oluƒturma
Merkezleri
Familienlastenausgleichsfond • Aile Yükünü
Dengeleme Fonu
Familienplanungsstellen • Aile Planlama
Merkezleri
Gewerbeaufsichtsamt • Esnaf ve Sanatkarlar
için #ƒ Güvenli‡ini Denetleme Dairesi
Jugendamt (MAG ELF) • Aile ve Gençlik Dairesi
Kinderbeihilfe • Çocuk parası
Kinderbetreuungsgeld • Çocuk Bakım Parası
Krankenkasse • Sosyal Sigortalar Kurumu
Krebsabstrich • Simir testi
Mobile Frühförderung • evinize kadar hizmet
veren erken sa‡lık deste‡i kuruluƒları
Mutterberatungsstellen • Anneler için Danıƒma
Büroları
Mutter-Kind Pass • Anne-Çocuk karnesi
Mutterschutz (-frist /-gesetz) • Anneli‡i koruma
(-yasası, için öngörülen süre)
Sonderkindergarten • Özürlü çocuklar için
ayral anaokulları
Sondernotstand • Özel yardım durumu
Sonderschule • (özürlü ve ö‡renme güçlü‡ü
olan çocuklara özel destekli tedrisat
sunan) Ayral okul
Sozialamt • Sosyal #ƒler Dairesi
Wochengeld • Lohusalık Parası
55
Adresler
Anadilde Danıƒmanlık
MAGELF, Aile ve Gençlik Daireleri, sosyal
ve ailevi problemlerde yardımcı olurlar.
Anadilde danıƒmanlık istiyorsanız, mesai
#sim /
Adres
Amt für Jugend und Familie
1020 Wien
Karmelitergasse 9
Amt für Jugend und Familie
1030 Wien
Sechskrügelgasse 11
Amt für Jugend und Familie
1040 Wien
Favoritenstraße 18
Amt für Jugend und Familie
1090 Wien
Währinger Straße 39–41
Amt für Jugend und Familie
1100 Wien
Van der Nüll-Gasse 20
Amt für Jugend und Familie
1100 Wien
Ada Christen-Gasse 2
Amt für Jugend und Familie
1110 Wien
Enkplatz 2
Amt für Jugend und Familie
1120 Wien
Schönbrunner Straße 18
Amt für Jugend und Familie
1130 Wien
Eduard Klein-Gasse 2
Amt für Jugend und Familie
1150 Wien
Gasgasse 8–10
Amt für Jugend und Familie
1160 Wien
Arnethgasse 84
Amt für Jugend und Familie
1170 Wien
Rötzergasse 6
Amt für Jugend und Familie
1200 Wien
Brigittaplatz 10
Amt für Jugend und Familie
1210 Wien
Am Spitz 1
Amt für Jugend und Familie
1220 Wien
Schrödingerplatz 1
Amt für Jugend und Familie
1220 Wien
Kapellenweg 35
Amt für Jugend und Familie
1230 Wien
Haeckelstraße 4
56
Anadilde Danıƒmanlık
saatleri dahilinde (7.30 – 15.30) telefon edip
randevu almanızı öneririz. Bu durumda geldi‡inizde bir tercüman hazır bulunacaktır.
Telefon numarası
Bölge
01/211 06-02340
2.
01/711 34-03340
3.
01/502 34-04340
4. ve 5.
01/400 34-09340
6., 7., 8. ve 9.
01/605 34-10340
10.
01/688 15 93
10.
01/74 034-11340
11.
01/811 24-12340
12.
01/87 834-13340
13. ve 14.
01/89 134-15340
15.
01/49 196-16340
16.
01/40 119-17340
17.,18. ve 19.
01/33 134-20340
20.
01/27 734-21340
01/27 734-21360
21.
01/21 123-22340
22.
01/21 123-22360
22.
01/86 334-23340
23.
57
Adresler
Hastanelerde
doktora danıƒmanız gereken her konuda size
destek olan tercümanlar vardır.
#sim / Adres / Tel.
Krankenanstalt Rudolfstiftung
1030 Wien, Juchgasse 15
T: 01/71165/
Zaman
Pazartesi – Cuma
saat 8.00–13.00
Bölge
3.
Allgemeines Krankenhaus (AKH)
1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20
T: 01/40 400-2739, 01/40 400-2740
Pazartesi – Cuma
saat 8.30–13.30
9.
Kaiser-Franz-Josef-Spital
1100 Wien, Kundratstraße 3
T: 01/60 191- 4722, 01/60 191- 4723
Pazartesi – Cuma
saat 8.00–13.00
10.
Gottfried von Preyersches Kinderspital
1100 Wien, Schrankenberggasse 31
T: 01/60 113-5122
Pazartesi – Cuma
saat 8.00–13.00
10.
Wilheminen Spital
1160 Wien, Montleartstraße 37
T: 01/49 150-2885
Pazartesi – Cuma
saat 8.00–13.00
16.
Donauspital im SMZ-Ost
1220 Wien, Langobardenstraße 122
T: 01/28 802-4304
Pazartesi – Cuma
saat 8.30–14.00
22.
Wiener
Integrationsfonds
58
Wiener Integrationsfonds‘un büroları her
türlü sorununuzda ve özellikle
n entegrasyon ile ilgili konularda,
n yanlıƒ anlaƒılmalar, anlaƒmazlıklar ve
iletiƒim zorluklarında,
n oturma müsadesi, vatandaƒlık ve günlük
problemlerde,
Anadilde Danıƒmanlık
n entegrasyonu destekleyecek çeƒitli fikir
ve projelerde
n sizin muhatabınızdır ve her zaman
yanınızdadır.
Danıƒma saatleri: Pazartesi, Çarƒamba,
Cuma saat 9.00–12.00
Perƒembe saat 13.00–18.00
Bürolar
Adres
Merkez
Mariahilfer Straße 103
2. Bölge Bürosu
Springergasse 3/1
3. Bölge Bürosu
Haidingergasse 29
5. Bölge Bürosu
Rüdigergasse 3/1
1060 Wien
1020 Wien
1030 Wien
1050 Wien
Tel.
Bölge
01/4000-8150
6.
01/216 26 12
2.
01/710 45 64
3.
01/581 58 87
5.
01/606 41 29
10.
01/893 98 45
15.
01/486 22 70
16.
01/332 36 45
20.
10. Bölge Bürosu Arthaberplatz 18
1100 Wien
15. Bölge Bürosu Gasgasse 8–10
1150 Wien
16. Bölge Bürosu Thaliastraße 102–104
1060 Wien
20. Bölge Bürosu Brigittaplatz 10
1200 Wien
Türkçe konuƒan veya yanında Türkçe konuƒan sekreter çalıƒtıran jinekologlar:
#sim
Adres
Gerihäuser,
Laxenburger Straße 1–5/4/4/20
Hans Dr.
1100 Wien
Joura,
Weinheimergasse 2/10
Eva Maria Dr.
1160 Wien
Mohammadi
Ottakringer Straße 145
Parviz Dr.
1160 Wien
Tel.No.
Bölge
01/606 25 60
10.
01/480 55 56
16.
01/485 77 18
16.
59
x
x
60
x
x
x
x
x
x
x
x
Bölge
Hukuk (sosyal ve
iƒ hukuku)
Sosyal konularda
Psikiyatrik
ve psikolojik
problemler
Sa‡lık,
hamilelik
Aile planlaması,
hamilelik,
çocuk aldırma
Aile, Evlilik,
Boƒanma, eƒler
arasındaki iliƒkiler
Adresler
Aƒa‡ıdaki danıƒma merkezleri size destek
vermektedir. Aƒa‡ıdaki tabloda ismi belirti-
x
2.
2.
3.
x
4.
x
5.
x
6.
7.
9.
Anadilde Danıƒmanlık
len danıƒma merkezinin yan kısmında (açık
oldu‡u saatlerin belirtildi‡i kutu içinde) randevu almak gerekli ibaresi varsa, oraya gitmeden evvel telefonla gün ve saat belirlemeniz gereklidir. Bu ibare olmayan di‡er danıƒma merkezlerine randevusuz gidebilirsiniz.
Danıƒma saatleri
#sim / Adres / Tel.
Ptesi – Perƒ. saat 9.00–17.00
(randevu almak gereklidir)
Orient Express
1020 Wien, Wehlistraße 178
T: 01/728 97 25
Salı ve Çarƒ. Saat 17.30–19.30
(randevu almak gereklidir)
VFB Familienberatungsstelle
1020 Wien, Engerthstraße 161–163
T: 01/216 97 29
Perƒ. 15.00–18.00
ÖGF-Familienplanungsstelle
im Gesundheitszentrum Wien-Mitte
1030 Wien, Strohgasse 28
T: 01/66412-49326
Ptesi – Perƒ. Saat 8.00–16.00
Cuma saat 8.00–14.00
(randevu almak gereklidir)
Kolping Österreich
1040 Wien, Paulanergasse 11
T: 01/587 35 42-33
(randevu almak gereklidir)
Vereinigung für kurdische Frauen
1050 Wien, Ramperstorfferstraße 68
T: 01/547 19 25
Ptesi, Çarƒ., Perƒ., Cuma
Saat 8.30–20.00
Çarƒ. saat 13–20
Wiener Interventionsstelle
gegen Gewalt in der Familie
1060 Wien, Amerlingstraße 1/6
T: 01/585 32 88
Salı–Perƒ. Saat 9.00–18.00
Cuma saat 10.00–15.00
(randevu almak gereklidir)
Vereinigung für Frauenintegration
im Amerlinghaus
1070 Wien, Stiftgasse 8
T: 01/524 06 15
Ptesi, Perƒ. Saat 16.00–19.00
ÖGF-Familienplanungsstelle
im AKH – Univ. Frauenklinik
1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20
T: 40400-2852
61
x
x
62
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bölge
Hukuk (sosyal ve
iƒ hukuku)
Sosyal konularda
Psikiyatrik
ve psikolojik
problemler
Sa‡lık,
hamilelik
Aile planlaması,
hamilelik,
çocuk aldırma
Aile, Evlilik,
Boƒanma, eƒler
arasındaki iliƒkiler
Adresler
9.
10.
x
x
x
10.
x
x
x
10.
15.
16.
20.
21.
2.
Anadilde Danıƒmanlık
Danıƒma saatleri
#sim / Adres / Tel.
(randevu almak gereklidir)
Familienzentrum Alsergrund
1090 Wien, Marktgasse 35
T: 01/319 23 50
Çarƒ. saat 15.00–18.00
ÖGF-Familienberatungsstelle
im Kaiser Franz Josef-Spital
1100 Wien, Kundratstraße 3
T: 01/60 191-4730
Ptesi – Perƒ. Saat 9.00–17.00
Cuma saat 9.00–13.00
(randevu almak gereklidir)
FEM-Süd
1100 Wien, Kundratstraße 3
T: 01/60 191-5201
Ptesi, Çarƒ.,
Cuma saat 9.00–13.00
(randevu almak gereklidir)
MEN (Sadece erkekler için)
1100 Wien, Kundratstraße 3
T: 01/60 191-5454
Salı, Çarƒ. saat 16.30–19.30
(randevu almak gereklidir)
VFB Familienberatungsstelle
1150 Wien, Wurmsergasse 36
T: 01/985 76 03
Ptesi, Çarƒ., Cuma
saat 9.00–17.00
Salı, perƒ. Saat 9.00–16.00
(randevu almak gereklidir)
Birlikte Ögrenelim
1160 Wien, Koppstraße 38/8
T: 01/493 16 08
Ptesi, Perƒ., Cuma
Saat 10.00–13.00
Çarƒ. saat 17.00–20.00
(randevu almak gereklidir)
Back Bone
1200 Wien, Pöchlarnstraße 22
T: 01/334 72 63
Salı saat 9.00–12.00
(randevu almak gereklidir)
VFB Familienberatungsstelle
1210 Wien, Gerichtsgasse 6
T: 01/277 70-249
Ptesi – Cuma
Saat 12.00–19.00
(Sadece gençler için)
Bassena Struwerviertel
1020 Wien, W. Schmälzlgasse 12/2
T: 01/729 78 58
63
64
x
x
x
x
14.
x
9.
x
Bölge
Hukuk (sosyal ve
iƒ hukuku)
Sosyal konularda
Psikiyatrik
ve psikolojik
problemler
Sa‡lık,
hamilelik
Aile planlaması,
hamilelik,
çocuk aldırma
Aile, Evlilik,
Boƒanma, eƒler
arasındaki iliƒkiler
Adresler
x
4.
x
6.
x
7.
9.
x
2.
x
3.
Anadilde Danıƒmanlık
Danıƒma saatleri
#sim / Adres / Tel.
Ptesi – Cuma
Saat 16.00–20.00
Österreichisch-Türkischer
Gesundheitsverein
1040 Wien, Gusshausstraße 21/13
T: 01/505 73 09
Ptesi – Cuma
Saat 8.30–16.30
(randevu almak gereklidir)
AIDS-Hilfe Wien
1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4
T: 01/595 37 11-59
Salı – Cuma
Saat 10–13 ve 16–19
Tangram
(Sadece gençler için)
1070 Wien, Neustiftgasse 89–91
T: 01/524 88 73
Ptesi – Perƒ.
Saat 8.30–18.00
(randevu almak gereklidir)
Peregrina
1090 Wien, Währinger Straße 59/6
T: 01/408 61 19 9
(randevu almak gereklidir)
Uns verbindet – Gesundheit und
Migration – Wien
1140 Wien, Pfadenhauergasse 22/14
T: 0676/643 67 15
(randevu almak gereklidir)
Verein Diversity
an der Univ. Klinik f. Neuropsychiatrie
des Kindes- und Jugendalters
1090 Wien, Währinger Gürtel 18–20
T: 01/40 400-3011
Ptesi – Perƒ.
Saat 9.00–14.00
Cuma saat 9.00–12.00
Piramidops-Frauentreff
1020 Wien, Volkertplatz 1
T: 01/942 53 30
Ptesi – Perƒ.
Saat 9.00–15.00
Cuma saat 9.00–13.00
Frauen-Aktiv
1030 Wien, Lechnerstrasse 2–4
T: 01/715 69 81
65
66
Bölge
Hukuk (sosyal ve
iƒ hukuku)
Sosyal konularda
Psikiyatrik
ve psikolojik
problemler
Sa‡lık,
hamilelik
Aile planlaması,
hamilelik,
çocuk aldırma
Aile, Evlilik,
Boƒanma, eƒler
arasındaki iliƒkiler
Adresler
x
5.
x
11.
x
12.
x
16.
x
3.
x
15.
x
21.
Anadilde Danıƒmanlık
Danıƒma saatleri
#sim / Adres / Tel.
Ptesi – Cuma
Saat 8.00–20.30
Jugendzentrum der Stadt Wien
(Sadece gençler için)
1050 Wien, Grünwaldgasse 4
T: 01/715 69 81
Ptesi – Cuma
Saat 8.00–20.30
Back on Stage 11 (Sadece gençler için)
1110 Wien, Zippererstraße 14
T: 01/743 41 33
Çarƒ. – Cumartesi
Jugendzentrum der Stadt Wien
(Sadece gençler için)
1120 Wien, Lichtensterngasse 2
T: 01/667 86 96
Ptesi – Cuma
Jugendzentrum der Stadt Wien
(Sadece gençler için)
1160 Wien, Ottakringer Straße 200
T: 01/486 53 98
Salı, Çarƒ., Cuma, Ctesi
Saat 9.00–13.00
Perƒ. saat 16.00–20.00
(randevu almak gereklidir)
Beratungszentrum für MigrantInnen
1030 Wien, Am Modenapark 6–8
T: 01/712 56 04
Ptesi, Salı, Çarƒ., Cuma
Saat 8.30–12.30
Perƒ. saat 15.00–19.00
(randevu almak gereklidir)
Beratungsstelle für
ausländische Frauen
1150 Wien
Markgraf-Rüdiger-Straße 8/8
T: 01/982 33 08
Saat 9.00–13.00
Kulturverein von Aleviten in Wien
1210 Wien, Schererstraße 4
T: 01/729 83 75
67
68
Familienplanung
Impressum:
Medieninhaber:
Fonds Soziales Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 3,
1082 Wien, Telefon: + 43 1/4000-87300, Telefax: + 43 1/4000-7270
Für den Inhalt verantwortlich:
tit ao. Univ.-Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger,
Wiener Frauengesundheitsbeauftragte, Schottenring 24,
1010 Wien, Telefon: + 43 1/531 14-85955,
Telefax: +43 1/531 14-99-85956,
e-mail: [email protected]
Redaktion:
Mag. Elisabeth Pracht, Österreichische Gesellschaft für Familienplanung, Bastiengasse 35–38, 1180 Wien,
Telefon: + 43 1/478 52 42, Telefax: + 43 1/470 89 70
Fachliche Beratung:
Univ.-Prof. Dr. Christian Kainz
Gestaltung:
Mag. Gisela Scheubmayr (Titel: Photoalto)
Druck:
69
Holzhausen
Önemli Adresler
n Amtshelfer im Internet
www.help.gv.at
n Kammer für Arbeiter und
Angestellte,
Prinz Eugen Straße 20–22,
1040 Wien, T: 01/501 650,
www.akwien.at
n MAGELF, Amt für Jugend
und Familie,
Rüdengasse 11, Servicestelle,
1030 Wien, T: 01/4000-8011,
www.wien.at/ma11
n MA 12, Sozialamt
der Stadt Wien,
Schottenring 24, 1010 Wien,
T: 01/531 14-0,
www.wien.at/ma12
n MA 15, Gesundheitsamt der
Stadt Wien, Schottenring 24,
1010 Wien, T: 01/531 14-0,
www.wien.at/ma15
n Wiener Integrationsfonds,
Zentrale
Mariahilfer Straße 103,
1150 Wien, T: 01/4000-81 50,
www.livetogether.at
n amnesty international (ai)
Österreich, Moeringgasse 10,
1150 Wien, T: 01/780 80,
www.amnesty.at
n Caritas der Erzdiözese Wien,
Sechsschimmelgasse 21,
1090 Wien, T: 01/310 98 08,
www.caritas-wien.at
n Österreichische Gesellschaft
für Familienplanung,
Bastiengasse 36–38,
1180 Wien, T: 01/478 52 42,
http://www.oegf.at
Österreichisches Rotes Kreuz,
Generalsekretariat,
Wiedner Hauptstraße 32,
1041 Wien, T: 01/589 00 0,
www.roteskreuz.at
n Bundesministerium für
soziale Sicherheit und
Generationen, Familienservice,
Franz Josefs-Kai 51,
1010 Wien, T: 0800/240 260,
http://www.bmsg.gv.at
Viyana belediyesinin
http://www.wien.at internet
adresinde (homepage’inde)
Viyada ve di‡er eyaletlerdeki
adreslere ait birçok ilave bilgi
bulmanız mümkündür (linklerde bunlara dikkat çekilmiƒtir).
Eyaletlerde sözü geçen Bölge
#daresi, sa‡lık, sosyal ve gençli‡i koruma konularında size
bilgi verecektir.

Benzer belgeler

Essstörungen Wir sprechen darüber - Frauengesundheit-Wien

Essstörungen Wir sprechen darüber - Frauengesundheit-Wien Bariyer yöntemleri.............................................42 Kaput .............................................................42 Diyafram .......................................................

Detaylı