BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1

Transkript

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ
1.YARIYIL DERSLERİ
AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı
Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya
Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar,
Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal
Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya
Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması.
BLG101 - MESLEK RESİM
Teknik resimde; çizgi çesitleri, norm yazı ve çesitleri. Bilgisayar ile temel geometrik çizimler;çokgen
çizimleri, elips, oval çizimleri. Bilgisayar ile perspektif çizimi (Dimetrik, Trimetrik, izometrik
perspektifler). Bilgisayar ile is parçalarının görünüslerinin çizimi. Ölçek, ölçeklendirme. Bilgisayar
ortamında kesit görünüsleri. Meslek ile ilgili semboller, paket programlar, paket programlar kullanarak
çesitli mesleki resimler.
BLG103 - TEMEL ELEKTRONİK VE UYGULAMALARI
Gerilim, akım ve direnç kavramı. İletken ve yalıtkan maddeler. Pasif devre elemanları: Dirençler,
kondansatörler, bobinler. Ohm kanunu, pasif devre elemanlarının seri, paralel ve karışık bağlanmaları.
Devre elemanları birimleri. Güç ve enerji. Elektron balistiği, pn jonksiyonu, ideal diyotlar, yapıları ve
kullanım alanları. Ölçü ve ölçme hataları. Ölçü aletlerinin yapısı. Ampermetre, voltmetre, osilaskop,
lojik analizör. Ölçü aletleri ile devre elemanı ölçümü ve sağlamlık testi. Devre elemanlarının
karakteristikleri ve standartları. Transformatörler, yapısı, çalışma prensibi, hesabı ve kullanım yerleri.
Konularla ilgili deneyler.
EGT101 - ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler,
eğitimin sosyal psikolojik felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi
FIZ191 - FİZİK I
Fiziksel büyüklükler ,birimler ve ölçme, Vektörler, Moment Denge ve Ağırlık Merkezi. Bir boyutta
hareket, İvme, Hareket diyagramları, İki boyutta hareket, Newton hareket yasaları, Kuvvet, Sürtünme
kuvvetleri, Dairesel hareket, Düzgün olmayan dairesel hareket, İvmeli sistemlerde hareket, Dirençli
ortamlarda hareket, İş ve kinetik enerji, Kinetik enerji teoremi, İş ve güç, Potansiyel enerji ve korunum
yasaları, Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler.
MAT187 - MATEMATİK I
Kompleks sayılar. Polinomlar. Cebirsel denklemler. Determinantlar. Lineer denklem sisteminin
çözümü.Trigonometri. Trigonometrik denklemler. Üstlü ve logaritmik denklemler. Vektörler. Analitik
geometri.
TBT181 - Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, Bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve
WINDOWS işletim sistemleri, Kelime işlemci, Sunu hazırlama, Tablolama ve grafik uygulamaları,
Veritabanı kullanımı, Internet, E-posta kullanımı.
TUR181 - Türk Dili I
Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve
önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk
dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar,
Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri.
YDL183 - Yabancı Dil I
Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: “
To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech,
gerunds/infinitives” konularıdır.
BED181 - BEDEN EĞİTİMİ I
Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi,Sporun Tarihi, Sağlık Bilgisi, Sporda Beceri Öğretimi
GSM181 - GÜZEL SANATLAR I (MÜZİK)
İnsan Sanat ve Müzik,Ses Müziği-Vokal Müzik, Müziğin Temel Unsurları, Müzikte kullanılan Ses
Sistemleri,Müzik Tarihi(a- Batı Müziği Tarihi,b- Türk müziği Tarihi, Çalma-Söyleme-Dinleme:Klasik
Batı Müziği,Klasik Türk Müziği,Türk Halk Müziği,Türk Pop Müziği,Güncel Müzikler ve Milli
Marşlarımızdan Uygun Örnekler(Seçilecek eserler ve kullanılacak çalgılar,sorumlu öğretim elemanı
tarafından belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu olarak uygulanacaktır).
GSR183 - GÜZEL SANATLAR I (RESİM)
Güzel sanatların tanımı, sanatın dalları ve sanatsal terimler anlatılacaktır. Renk bilgisi ana ve ara
renklerin kullanışı, kompozisyon ve perspektif kuralları, kara kalem ve diğer boyama teknikleri
anlatılarak, görsel algılama yeteneği kazandırılacaktır.
2.YARIYIL DERSLERİ
AIT182 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında
Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk
İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik
Kavramı ve Türkiye’nin Jeopolitiği.
BLG104 - ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI
Elektrostatik, coulomb yasası, magnetizma ve elektromagnetizma, elektron balistiği. Bir akımın
magnetik alanı, indüktans katsayıları ve indüktans bobinleri. Magnetik alandaki enerji, indüksiyon
kanununun uygulamaları ve transformatörün çalışma prensibi. Elektrodinamik (Elektromekanik
makinelerin çalışma prensibi).
BLG106 - PROGRAMLAMA DİLLERİ I
Programlama dili ve derleme nedir? Algoritma yazma, akış şemaları, program dizayn ve geliştirme
adımlarının incelenmesi. Visual Basic NET ifadeleri, değişkenler, tam sayılarla bölme işlemi,
matematik fonksiyonları, değişkenlerin ve ifadelerin ekrana yazdırılması, klavyeden veri giriş
işlemleri.Visual Basic NET kontrol operatörleri, mantık ifadeleri, karar yapıları, If-then yapıları. Tek,
çift ve çok katlı diziler. Fonksiyon ve prosedürlerin kullanılması. File aracının kullanılması, veri
kaydetme ve verilerin çağrılması. Visual Basic NET görsel araçlarının kullanılması, görsel
programlama dili kullanma mantığının anlatılması.
EGT102 - OKUL DENEYİMİ I
Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni
nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır.
Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi,
okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin
okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve
sorunları araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri
KIM184 – KİMYA
Madde bilgisi Atomun yapısı , Elektron dizilişi , Periyodik sistem , Kimyasal bağlar ve etkileşimler ,
Adlandırma ve değerlik bulma , Mol ve eşdeğerlik kavramları , Kimyasal yasalar , Tepkimeler ve
hesaplamalar Gazlar , Çözeltiler ve derişim
MAT186 - MATEMATİK II
Tek değişkenli fonksiyonlar. Fonksiyonların limiti ve sürekliliği. Fonksiyonların türevleri. Türevin
çeşitli uygulamaları. Fonksiyonların diferansiyeli. Fonksiyonların belirsiz integrali. Fonksiyonların
belirli integrali. Belirli integralin geometrik ve mekanik uygulamaları.
TBT182 - Temel Bilgisayar Bilimleri
Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Değişkenler, sabitler. Aritmetiksel ve
mantıksal operatörler, Giriş ve çıkış komutları. Şart ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve
arama algoritmaları. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosyalama işlemleri. Grafik işlemleri.
TUR182 - Türk Dili II
Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği
ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda
kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım
biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve
uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar.
YDL184 - Yabancı Dil II
Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: “Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses,
pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions”.
BED182 - BEDEN EĞİTİMİ II
Rekreasyon, Spor Organizasyon, Felsefi Açıdan spor, Sporda Sponsorluk
GSM182 - GÜZEL SANATLAR II (MÜZİK)
A.Müzik ve Toplum B.Ses Müziği-Vokal Müzik C.Müzikte kullanılan Ses Sistemleri D.Müzik
Tarihi(a- Batı Müziği Tarihi,b- Türk müziği Tarihi) E.Çalma-Söyleme-Dinleme:Klasik Batı
Müziği,Klasik Türk Müziği,Türk Halk Müziği,Türk Pop Müziği,Güncel Müzikler ve Milli
Marşlarımızdan Uygun Örnekler(Seçilecek eserler ve kullanılacak çalgılar,sorumlu öğretim elemanı
tarafından belirlenecek ve bir dönem boyunca bireysel veya toplu olarak uygulanacaktır.)
GSR184 - GÜZEL SANATLAR II (RESİM)
Güzel sanatların tanımı, sanatın dalları ve sanatsal terimler anlatılacaktır. Renk bilgisi ana ve ara
renklerin kullanışı, kompozisyon ve perspektif kuralları, kara kalem ve diğer boyama teknikleri
anlatılarak, görsel algılama yeteneği kazandırılacaktır.
3.YARIYIL DERSLERİ
BLG201 - MESLEKİ ÇEVİRİ
Bu derste genel olarak çeviri teknikleri üzerinde durulmakta ve öğrencilere temel dilbilgisi kalıplarını
içeren İngilizce ve Türkçe parçalar üzerinde çeviri alıştırmaları yaptırılmaktadır.
BLG203 - MESLEK MATEMATİĞİ
Diferansiyel denklemler. Diferansiyel denklemlerin tanımı, derecesi, diferansiyel denklemlerin
çözümü (değişkenlerine ayrılabilen homojen lineer diferansiyel denklemler) sabit katsayılı diferansiyel
denklemler, ikinci tarafsız sabit katsayılı diferansiyel denklemler, ikinci taraflı sabit katsayılı
diferansiyel denklemler, koşullu diferansiyel denklemler, Laplace dönüşümü ve ters Laplace
dönüşümü, doğrusallık, türev ve integrallerin Laplace dönüşümü, diferansiyel denklemlerin Laplace
dönüşümleri, kısmi kesirlere ayırma, örnek uygulamalar.. Doğrusal elektrik devrelerinin diferansiyel
denklemlerinin elde edilmesi ve Laplace dönüşümü ile çözümlenmesi. Periyodik fonksiyonlar,
trigonometrik seriler, Fourier serileri, Euler formülleri. Tek ve çift fonksiyonlar, integral almadan
Fourier katsayılarının belirlenmesi, Fourier integralleri, Z transformu ve dönüşümleri.
BLG205 - DEVRE ANALİZİ I
Devre elemanları ve kanunları. Bagımsız ve bagımlı kaynaklar. Dirençli devrelerin analiz teknikleri.
Devre teoremleri. Devre topolojisi. Bobin ve kondansatörlü devreler. Devrelerin diferansiyel
denklemleri. Birinci ve ikinci mertebeden devrelerin analizi. Konularla ilgili laboratuvar deneyleri.
BLG207 - ELEKTRONİK I
Atomun Yapısı ve Yarıiletken Atomları, Yarıiletken Maddeler, P ve N Maddeleri, Diyotlar ve
Karakteristikleri, Diyot Çeşitleri Diyot Hesaplamaları ve Uygulamaları, Bipolar Junction Transistörler
(BJT), Transistörlerin Yapısı, Çalışması ve Karakteristikleri, Transistörlerin DC Polarmalandırılması,
Transistörlerin DC Polarma Hesaplamaları Transistörlerin AC Analizi, Alan Etkili Transistörlerin
(FET) Yapısı, Çeşitleri ve Çalışması, JFET’lerin DC Polarmalandırılması, MOSFETLER’lerin DC
Polarmalandırılması, BJT ve FET’li Devre Tasarımları, Konularla ilgili deneyler.
BLG209 - MANTIK DEVRELERİ I
Analog ve sayısal kavramlar, ikili, sekizli, onlu, onaltılı sayı sistemleri ve dönüşümleri. Temel mantık
kavramları; VE , VEYA, DEĞİL, özel mantık kapıları, kapıların yapısı ( RTL, DTL, TTL, ECL
Devreleri) sayısal entegre devre parametreleri, sınıflandırılması, boolean cebri, De Morgan kuralı.
Mantık fonksiyonlarının çıkarılması, tarifi, doğruluk tablosu, karnaugh diyagramı çıkarılması,
farketmez durumları, sadeleştirme, minterm,maxterm açılımları ve sadeleştirme, kapıların
dönüştürülmesi, fonksiyonların VE DEĞİL, VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi.
Kodlayıcılar, kod çözücüler, kod çeviriciler, Multiplexer ve Demultiplexer, karşılaştırıcılar ve
aritmetik işlemlerle ilgili işlemler. Konularla ilgili deneyler ve uygulamalar.
BLG211 - PROGRAMLAMA DİLLERİ II
Visual Basic Database Uygulamaları , Database Yapısı ve Terminoloji, Görsel Tabloların
oluşturulması, DataView Nesnesi, Database Erişme ve Kontrol, Visual Basic Web Uygulamaları, Web
Form Kontrolleri, Web Uygulamasının Oluşturulması, Uygulama problemleri, Visual Basic ile Grafik
Teknikleri, Grafik Nesneleri, Çizgi Çizme Metodları, Fırça ve Renklendirme Metodları, Koordinat
Dönüşüm İşlemleri, Diğer Windows Uygulama Konuları, Takvim nesnesi kontrolü, Araç çubuğu
kontrolü, Visual Basic ile Yazıcı Çıktısı Alma, Windows API Uygulamaları, Help yardımcısı
Kontrolü, Pratik Uygulamalar
BLG213 - ALGORİTMA TASARIMI
Algoritmanın tanımı, Basit problemlerin algoritmalarının hazırlanması, Akış diyagramları, Basit
problemlerin akış diyagramlarının hazırlanması, değişken ve sabit kavramı, veri tipleri, değişkenlerin
geçerlilik alanları, aritmetik ve matematiksel operatörler, fonksiyon ve alt program kavramları ve
modüler tasarım, karşılaştırma ve döngüler, karmaşık problemlerin algoritma ve akış diyagramlarının
hazırlanması, algoritmaların zaman, hesaplama ve bellek karmaşıklıklarının bulunması ve gösterim
biçimleri, sıralama algoritmaları, arama algoritmaları ve karmaşıklık analizleri, genel olarak bağlı
listeler, ağaçlar, graflar, yığıt ve kuyrukların kullanımı.
EGT201 - GELİŞİM VE ÖĞRENME
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel v.b), öğrenme yaklaşımları
ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar.
YDL285 - YABANCI DİL III
Konuşma becerisinin ağırlıkta olduğu bir derstir.Bu ders bilgisayar ve internetten kaynak taraması
yapma,kendi meslekleriyle ilgili konularda akademik sunum yapma,mesleki alanda İngilizce sunum
çalışmaları,grup
çalışması,ikili
çalışma,rol
yapma
aktiviteleri,İngilzce'yi
sözlü
kullanma,konuşma,meslek yaşamlarının dışında günlük hayatta da kendilerini yabancı dilde ifade
edebilme yeteneğinin oluşturulmasını içerir.
4.YARIYIL DERSLERİ
BLG202 - MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI
Matlabın kurulması, çalıştırılması, menülerinin ve demolarının tanıtılması. Değişken atama, sayı
tanımlama, özel değişkenler, sabitler ve karakterler. Dizi tanımlama, değişkenlerinin saklanması ve
yüklenmesi. Matris oluşturma, temel matris işlemleri . Basit grafikler oluşturma, kopyalama, saklama,
çıktı alma. Basit hesaplamalar yapma ve basit grafikler göstermek için Matlab’da m-dosyası
oluşturma. Cebirsel denklem tanımlama ve çözümü. Diferansiyel denklemlerin zaman düzleminde ve
frekans düzleminde çözümü. Sembolik çözüm uygulamaları. Elektronik devrelerin simülasyonu ve
şemalarının çiziminde kullanılan bir paket programın arayüzü, kütüphaneler, araç çubukları, menüler,
yardım dosyası, kütüphane güncelleme. Paket programlar ile baskı devre çıkartma; manuel, otomatik,
çok katmanlı baskı devre. Paket programlar ile elektronik devrelerin simülasyonu, hata ayıklama
yöntemleri, sonuçlar ve analiz.
BLG204 - DEVRE ANALİZİ II
Alternatif akımla ilgili tanımlar, alternatif akım dalga şekilleri, Alternatif akım ve voltaj faz ilişkisi,
Ortalama ve efektif (RMS) değerleri, Alternatif akımda güç, Alternatif akımda R, L, C devreleri. RL,
RC, RLC Seri devreler, RL, RC, RLC paralel devreler, empedans, rezonans, fazörler, kompleks güç,
güç ve düğüm yöntemlerinin alternatif akım devrelerine uygulanması, ortak endüktanslı devreler, bode
diyagramları, filitreler, Laplace dönüşümünün devrelere uygulanması konularla ilgili deneyler.
BLG206 - ELEKTRONİK II
FET Yükselteçler, FET’lerin AC Analizi, BJT ve FET’lerin Frekans Cevapları, İşlemsel Yükselteçler,
Güç Yükselteçleri, Geri Besleme ve Osilatör Devreleri, Güç Kaynakları, Güç Kaynaklarında
Regülasyon, Lineer Dijital Entegreler, Diğer elektronik Devre Elemanları , Diğer elektronik Devre
Elemanları Uygulamaları, Konularla ilgili deneyler.
BLG208 - MANTIK DEVRELERİ II
Ardışıl mantık kavramı, işlevleri, multivibratör tanımı ve çeşitleri; tek kararlı, çift kararlı, kararsız
multivibratörler. Flip-Flop kavramları, çeşitleri; RS, JK, D,T, master/slave RS Flip-Floplar. Senkron
ve asenkron ardışıl devre tasarımı, sayıcılar; asenkron sayıcılar, senkron sayıcılar, ripple, ring,
ardışıksayıcılar, yukarı ve aşağı sayıcılar, sayıcı uygulamaları, kaydediciler, kaymalı kaydedici
uygulamaları. Frekans bölücüler, ardışıl mantık devrelerinin durum diyagramları ve durum
indirgenmesi. Bellek elemanları, bellek düzenlenmesi, bellek kod çözücü devreler. bellek çeşitleri,
ADC ve DAC devreleri, seri ve paralel arabirimler. Aritmetik-mantık ünitelerinin, ardışıl devre
elemanları ile tasarlanması. Konularla ilgili deneyler.
BLG210 - PROGRAMLAMA DİLLERİ III
C++ programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları (if else,
for, while, switch-case, do-while). Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar,
parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, diziler, karakter katarları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği,
fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı. C++ grafik ve dosyalama, Sınıf tanımı,
sınıf bileşenleri, yapıcı ve yıkıcılar, referanslar, üye değişkenler, üye fonksiyonlar, kopya yapıcılar,
“This” işaretçisi, tekli ve çoklu miras alma. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi, baskın
fonksiyonlar. Sanal fonksiyonların tanımlanması, özetleme, şablonlar, fonksiyon gizleme, arkadaş
sınıfı, istisnalar. Konular ile ilgili proje ve uygulamalar.
BLG212 - İSTATİSTİK VE OLASILIK
İstatistiğin konusu ve amacı. Verilerin derlenmesi, örnekleme. Verilerin düzenlenmesi, sayısal ve
grafiksel metodlar. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılım ölçüleri. Olasılıkla ilgili temel kavramlar. Bayes
teorisi. Olasılık fonksiyonları. İstatistik Tahmin. Merkezi Limit Teoremi.
BLG260 - ENDÜSTRİ STAJI I
Endüstriyel hizmetler veren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda bilgisayar sistemleri alanında
pratik ağırlıklı çalışma
EGT202 - ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların
geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin
özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri,
izleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme.
MAT202 - ANALİTİK GEOMETRİ
Matrisler, Determinant ve özellikleri, Lineer denklem sistemleri ve çözümleri (Cramer metodu, GausJordan metodu), vektörler, A) DÜZLEM ANALİTİK GEOMETRİ, Doğrunun analitiği, Çember,
Elips, Hiperbol ve Parabolün analitiği, B) UZAY ANALİTİK GEOMETRİ, Doğru (üç boyutlu),
düzlem, küre, elipsoid, hiperboloid ve paraboloidin analitiği
MAT212 - UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ
Matrisler (Matrisler üzerinde işlemler, Kofaktör matris, Ek matris,Tersi matris). Lineer denklem
sistemleri (Ters matris,Gauss-Eliminasyon,Gauss-Jordan, Ayrıştırma Yöntemleri). Sonlu farklar.
Enterpolasyon. Sayısal türev. Sayısal integral (Trapez, Simpson, Gauss-Chebyshev, Gauss-Lequerre,
Gauss-Hermite Yöntemleri). Lineer Olmayan Denklemler (Newton-Raphson, False Position, Bisection
Yöntemleri, Müller, Bernoulli, Bairstow Yöntemleri). Adi Diferansiyel Denklemler (Euler, Runge
Kutta, Milne, Hamming Yöntemleri). Yüksek mertebeli diferansiyel denklemler(Taylor serisi,
Modified Euler,Runge-Kutta,Adams-Moulton yöntemleri). Kısmi diferansiyel denklemler(Eliptik ve
Parabolik tip denklemler).
YDL286 - YABANCI DİL IV
Okuma becerisinin ağırlıkta olduğu bir derstir.Bu ders,öğrencilerin kendi meslekleriyle ilgili
okudukları metni anlama,akademik yazıdan alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme,akademik
çevri tekniklerini uygulama,metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme,genel konuyu
anlama,detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri
düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla
çözümleme,bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak
dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir.
5.YARIYIL DERSLERİ
BLG301 - SİNYAL VE SİSTEMLER
Hafıza, sebep, kararlılık, dönüşebilirlik, doğrusallık ve zamandan bağımsızlık, doğrusal zamandan
bağımsız sistemler, darbe cevabı, Karmaşık bir değişkenin fonksiyonları, karmaşık seriler ve
integralleri. Dönüşüm metotları, sürekli zamanda Fourier serileri ve dönüşümü, frekans cevabı.
Örnekleme teorisi. Laplace ve Z dönüşümleri, sistem fonksiyonları.
BLG303 - BİLGİSAYAR AĞLARI I
Bilgisayar ağlarının temelleri, OSI referans modeli, seri haberleşme, kablo türleri, asenkron ve senkron
haberleşme, karakter ve çerçeve senkronizasyonu, modem haberleşmesi, doğrusal (bus), halka (ring),
yıldız (star) topolojileri, ethernet çerçeve yapısı, CSMA/CD çalışma prensibi, ring çalışma prensibi, ağ
donanım elemanları, tekrarlayıcılar, köprüler, switchler ve yönlendiriciler, temel endüstriyel ağ tipleri,
veri trafiği, üretme teknikleri, simülasyon. Köprülerin iç yapıları, yönlendirme metodları (transparent,
spanning tree vs.), multi route algoritmalar. Ağ katmanı ve protokolleri; IP adresleme
sınıflandırmaları, maskeleme, IP yönlendirme. İletim katmanı ve protokolleri; TCP, UDP,
Pencereleme, port kavramı. Üst katmanlar, görevleri ve protokolleri.
BLG305 - MİKROİŞLEMCİLER I
Mikroişlemcilere giriş, mikrobilgisayar sistemlerinin temelleri. 8 bitlik mikro işlemciler ve yapıları.
ALU, kaydediciler ve kontrol birimleri. Bilgisayarda bilgi iletimi, makine dili, assembly dili ve
çeşitleri. Adresleme metotları. Komut türleri ve assembly dilinde programlama. I/0 kontrolü ve
program uygulamaları, mikrodenetleyicilere giriş. Konularla ilgili deneyler.
BLG307 - BİLGİSAYAR MİMARİSİ I
Bilgisayar donanımlarının (kasa, ana kart, işlemci, RAM, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, faks/modem
kartı, CD-ROM, disket vb.) tanıtımı teknik özellikleri, standartları ve kullanım alanları . Bilgisayar
yazılımlarının çeşitleri, özellikleri, kullanımları, güçlü ve zayıf yönleri. Bilgisayar birimlerini
birleştirme işlemleri. Bilgisayar çevre birimlerini bağlama işlemleri. BIOS ayarlarını yapma,
bilgisayar sistemine işletim sistemini yükleme, kullanım amacına uygun sürücü yazılımlarını ve diğer
yazılımları yükleme. Bilgisayar sistemini test etme. Yedekleme ve bakım yazılımlarını yükleme ve
kullanma.
BLG309 - KONTROL SİSTEMLERİ I
Sistem tanımı, geri besleme kavramı. Açık ve kapalı döngü denetim sistemlerinin yapıları ve
özellikleri, transfer fonksiyonlarının hesabı. Blok diyagramları, sadeleştirme yöntemleri ve MATLAB
komutları ile blok diyagramların sadeleştirilmesi. İşaret akış diyagramları ve özellikleri, Mason kazanç
formülü ile transfer fonksiyonu hesabı ve örnek uygulamalar. Sistemlerin durum-uzay formunda ifade
edilmesi, durum değişkenlerinin tespiti ve faz değişim blok diyagramlarının çıkarılması. Model
kavramı ve çeşitleri. Sistemlerdeki statik ve dinamik elemanlar. Elektriksel ve mekaniksel elemanların
modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemlerin, ötelemeli ve dönerli mekanik
sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması. Dizili yapıların (çarkların) modellenmesi. Efektif
empedans hesaplamaları.
BLG311 - PROGRAMLAMA DİLLERİ IV
Vs.net kurulumu. .net mimarisi. Microsoft visual studio.net arayüzü. C# programlamaya giriş. veri
yapıları, sabitler, değişkenler, statik ve dinamik değişkenler, string’ler, diziler, kontrol komutları,
döngü yapıları, bilgi giriş çıkış kutuları, windows formları ile çalışma, form nesnesi, içerik nesneleri,
kontrol nesneleri, dizi yapıları, C# ile altprogramlar ve fonksiyonların kullanımı, matematiksel
işlemler, matematiksel fonksiyonlar, grafik çizimi nesneye yönelik programlama esasları, Sınıf ve
Nesne Kavramları, temel sınıf ve türemiş sınıflar ve aralarındaki ilişki, Kalıtım (Inheritance),
Polimorfizm (Polymorphism), Dosya ve Dizin İşlemleri, Hata Yakalama (Exception Handling).
EGT301 - ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri
yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders
materyali, vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi.
BLG313 - UZAKTAN EĞİTİMİN TEMELLERİ
Uzaktan eğitimin tarihçesi, uzaktan eğitimin kullanıldığı öğretim ortamları, uzaktan eğitimde
kullanılan teknolojiler. Bu teknolojilerin planlanmasında, hazırlanmasında ve uygulanmasında
kullanılan teknik ve yöntemler. Bilgisayar ortamında ders hazırlama için gerekli programlar. Ders
içeriği ve sunumu için yazılım tasarımı. Uzaktan eğitimin yapılabileceği yazılımların tasarımı
BLG317 - NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ
DELPHI programlama dili, temelleri, yapıları, bu programlama dili ile algoritma tasarımı ve uygulama
geliştirilmesi. DELPHI’ de değişkenler, döngüler, koşullu yapılar, diziler, göstericiler. Nesne tabanlı
ileri seviyeli programlama dilleri ile programlama metot ve algoritma geliştirilmesi ve uygulamaları.
Görsel programlama tekniğinin DELPHI kullanarak geliştirilmesi. DELPHI dili ile proje geliştirme.
BLG319 - MASA ÜSTÜ YAYINCILIK
Photoshop programına giriş, araç çubukları ve araçları tanıma, Seçim işlemleri, Katmanlarla çalışmak,
Maskeleme uygulamaları, Efekt verme uygulamaları, Web site tasarımı, Flash, programına giriş, Araç
çubukları ve Araçları tanıma, zaman ekseni ve film karesini tanıma, Sembol, buton yapımı, film klibi
yapımı, şekil geçiş uygulamaları, hareket geçiş uygulamaları, action script komutları, action script
uygulamaları, web sayfası tasarımı, site intro uygulamaları.
6.YARIYIL DERSLERİ
BLG302 - VERİ YAPILARI
Bağlantılı listeler, bağlantılı liste uygulamaları. Ağaç türleri ve ağaç üzerindeki işlemler, ikili ağaçlar,
ağaç düğüm işlemleri. Yığın tasarımı (FILO), kuyruk tasarımı (FIFO). Sıralama algoritmaları. Graf
tanımları. Dizi ve pointer tabanlı uygulamalar. Özyineleme uygulamaları.
BLG304 - MİKROİŞLEMCİLER II
X86 tabalı mikroişlemci ve mimari yönden gelişimleri, temel mikroişlemci mimarisi, komut yapısı ve
kümesi, adresleme metodları, aritmetik ve string işlemleri, DOS-BIOS ilişkisi ve kesmeler, ekran ve
klavye işlemleri, disk organizasyonu, disk okuma ve yazma işlemleri, basit giriş-çıkış işlemleri, altprogramlara bağlantı teknikleri. Konularla ilgili programlama ve uygulamalar.
BLG306 - BİLGİSAYAR MİMARİSİ II
Bilgisayar sisteminin donanım yapısı. Assembly komut kümesi tasarımı, adresleme biçimleri. Bir
bilgisayarın temel tasarım aşamaları, Kaydedici, Bellek, sayıcı, ALU, Kontrol birimi ve yol arabirimi
tasarımları. Kesmelerin kullanımı. Mikroprogramlama tekniği ile tasarım. Temel Bilgisayar tasarımı
ve bilgisayar ortamında benzetimi.
BLG310 - PROGRAMLAMA DİLLERİ V
Asp.Net’e giriş, Asp.Net Temelleri, Asp.Net Sayfa Detayları, Sınıflar, Nesneler ve Asp.Net, Asp.Net
Nesneleri, Web Formları, Web Form Elemanları, Veritabanı Kavramı, Vertabanı Kayıt, Veritabanı
Güncelleme, Veritabanı Silme, Verilerin görüntülenmesi, Veri Bağlama, Dataset Nesnesi
BLG312 – MİKRODENETLEYİCİLER
Mikroişlemci ve mikrodenetleyici kavramları, 4-bit, 8-bit, 32-bit mikrodenetleyiciler,
mikrodenetleyiciler için geliştirme ortamları ve dilleri, mikrodenetleyici üreticileri, teknolojik
eğilimler ve gelişmeler. Mikrodenetleyici mimarileri (Harvard-Von Neuman, ARM, RISC, CISC, DSP
vb.) mimariler arasındaki farklar, kullanım alanları, geliştirme araçları avantaj ve dezavantajları.
Mikrodenetleyici geliştirme ortamı tanıtımı, proje oluşturma ve assembly dili ile kod yazma, program
derleme, benzetime tabi tutma. Sistemi bir benzetim ortamında çizme, sistemin program kodunu
yükleme, sistemi benzetime tabi tutma. Program geliştirme ve sistem benzetimi basamaklarında ortaya
çıkan hataları bulma ve düzeltme yöntemleri, analiz yöntemleri, adım adım çalıştırma.
BLG360 - ENDÜSTRİ STAJI II
Endüstriyel hizmetler veren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda bilgisayar sistemleri alanında
pratik ağırlıklı çalışma.
EGT302 - SINIF YÖNETİMİ
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler sınıf ortamı ve grup etkileşimi sınıf
yönetimi disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulaması sınıf içinde zaman kullanımı sınıf
organizasyonu motivasyon iletişim yeni bir dönem başlangıç olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam
yaratma sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler.
EGT304 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
Öğretim yöntemleri, ögrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine
uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim
yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi
BLG308 - KONTROL SİSTEMLERİ II
Sistemlerde kararlılık kavramı, Hurwitz determinantları ile kararlılık. Routh Tablosu, Routh - Hurwitz
kararlılık ölçütü ve özellikleri, Routh tablosundaki özel durumların çözümleri ile ilgili örnek
uygulamalar. Matlab’da roots, poly, ve residue gibi komutların kullanım şekilleri. Karakteristik
denkleminin elde edilmesi, kök değerlerinin s düzleminde gösterilmesi, köklerin yer eğrisinin çizimi
ve kararlılık kavramı. Matlab’da rlocus komutunun kullanımı ve örnek uygulamalar. Bode diyagramı
ile kararlılık analizi logaritma kavramı, desibel olarak genlik ve kazançlarının hesabı. Bode
diyagramının karmaşık sayı işlemleri ile elde edilmesi. Kazanç payı ve faz payı kavramları. Bode
diyagramının pratik çizimi. Matlab’da bode komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar.
Nyquist diyagramı ile kararlılık analizi. Kritik frekans ve kritik kazanma hesaplamaları. Matlab’da
nyquist komutunun kullanım şekilleri ve örnek uygulamalar.
BLG314 - İNTERNET VE WEB SAYFASI TASARIMI
Temel internet kavramları, Web tasarımına giriş, HTML editörleri, Tasarım ve planlama aşamaları,
HTML etikelerinin tanıtmı, CSS uygulamaları, Javascript, DOM temelleri, XML, DHTML.
BLG316 - BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM
Bilgisayar sisteminin yapısı, eğitimde uygulanan modelleri, teknolojisi, öğretmen-öğrenci rolleri,
öğrenme ve öğretme yöntemleri ve okul uygulamaları. Uygulama modelleri. Elektronik ve bilgisayar
eğitiminde bilgisayar destekli eğitimin katkısı ve önemi. Bilgisayar destekli eğitim için yazılım
geliştirme (Simülasyonlar, animasyonlar vb.
7.YARIYIL DERSLERİ
BLG401 - İŞLETİM SİSTEMLERİ
İşletim sistemi servislerinin gözden geçirilmesi. Donanımsal gereksinimler, I/0 kesme yapısı, İşletim
sistemlerinin yapıları, Çekirdek (kernel), yönetim(executive), donanım arabirim katmanı (HAL),
kabuk (shell), işletim sistemi modelleri, dağıtık sistemler, sanal makineler, CPU işletim modları, tek
kullanıcılı, çok kullanıcılı sistemler, sunucu istemci modelleri. Çok kullanıcılı işletim sistemlerinde
(NT, Linux vb.) kullanıcı ve disk yönetimi, toplu iş dosyaları oluşturma, temel komutlar ve hafıza
yönetimi komutları. Program, işlem (Process), işlemcik (Thread) , kilitlenme (deadlock), İşlem ve
işlemcik kullanımı, boru (pipe), kilitlenme (deadlock) modelleri, kilitlenme’den kurtulma ve çağrılar
(calls). Temel hafıza yönetim prensipleri, tekli - çoklu programlama, yer değiştirme (swapping),
sayfalama (paging). Dosyalar, isimlendirme, tipleri, yapıları, erişim ve öznitelikleri, dosya işlemleri,
klasörler ve farklı işletim sistemlerine ait dosya türleri. Güvenlik ve koruma. Performans
değerlendirmesi.
BLG403 - GÖRSEL PROGRAMLAMA DİLLERİ
Veritabanı Güvenliği, SQL sorgulama, Veri Erişim Yöntemleri, Ado.Net Temel Kavramları,
GridView veri kontrolü, DataList ve Repeater kontrolleri, Master Sayfalar, Navigasyon Nesneleri,
Görsel Temalar, Profiller, Güvenlik Üyeleri ve Üye Yönetimi, Web Part Uygulaması, Ön Bellekleme,
Yapılandırma ve Yönetim, İzleme ve Hata Denetimi, Diğer kontroller ve özellikleri
BLG405 - PROGRAMLAMA DİLLERİ TEORİSİ
Derleyici, derleyici çeşitleri, derleme, anlamsal analiz, (lexical analysis) ve ilişki özellikleri. Sonlu
otomata kavramı, düzensiz sonlu otomata (Non-deterministic finite automata, NFA), NFA’ların
DFA’lara (Deterministic finite automata) dönüşümü, enküçükleme (minimisation) ve eniyileme
algoritmaları, sonlu otomata örnek yapıları, geleneksel kümeler ve ifadeleri, otomata eşdeğerleri.
İçerikten bağımsız dil bilgisi (context-free grammer) ve sözdizimi analizi, (syntax analysis),
geleneksel dil bilgisi, sağ ve sol doğrusal dil bilgisi. Üstten alta ayrıştırma (top-down parsing), alttan
üste ayrıştırma (bottom-up parsing), LR ayrıştırma, sözdizimi yönelimli tanımlar ve çevirimler, çeşitli
programlama dili yapıları, dizi gösterimi (notation) ve alt yordam çağrıları. Sembol tablosu yönetimi,
doğrusal listeler, arama ağaçları, karmaşık tablolar, bellek yönetimi, hata ayıklama, hata düzeltme, kod
eniyileme, döngü eniyileme, kod yönetimi, makine modeli ve gözetleme (peephole) eniyileme.
BLG407 - MESLEKİ TASARIM VE UYGULAMASI I
Bu derste her öğrenci bu yarıyıla kadar öğrenmiş olduğu tüm bilgisayar ve kontrol teknik ve bilgilerini
kullanarak uygulamalı bir proje tasarlar ve gerçekleştirir.
BLG499 - ENDÜSTRİ STAJI
Endüstriyel hizmetler veren kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda bilgisayar sistemleri alanında
pratik ağırlıklı çalışma.
EGT401 - OKUL DENEYİMİ II
Dönem Planı, Yönerge ve Açıklamalar, Soru Sorma Alıştırmaları, Dersin Yönetimi ve Sınıfın
Kontrolü, Öğrenci Çalışmalarının, Değerlendirilmesi, Ders Kitaplarından Yararlanma, Grup
Çalışmaları, Çalışma Yapraklarının Hazırlanması ve Kullanılması, Değerlendirme ve Kayıt Tutma,
Test Hazırlama, Puanlama, Analiz, Öğretimde Benzetimlerden Yararlanma, Dersi Planlama ve
Etkinlikleri Sıraya Koyma, Okul Deneyimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi.
EGT403 - ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
Öğretim yöntemleri, ögrenme-öğretme süreçleri, genel öğretim yöntemlerinin konu alanı öğretimine
uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirel bir bakışla incelenmesi ve özel öğretim
yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi, mikro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi.
EGT405 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı,
rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik
danışma,yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki
yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
BLG411 - VERİ TABANI YÖNTEMİ
Veritabanı sistemlerinin bileşenleri, veritabanı yönetim sistemi, (DBMS) fonksiyonları, mimarisi, veri
bağımsızlığı, veri modelleri, kavramsal modeller, nesne yönelimli modeller ve ilişkisel veri modeli.
Kavramsal şemaların ilişkisel şemalara çevrilmesi, ilişkisel cebir ve ilişkisel hesaplama, bağlar,
anahtar tipleri, fonksiyonel bağımlılık, normal formlar, çok-değerli bağımlılık ve veritabanı tasarımı.
SQL de; veri tanımlama, ilişkisel sorgulama, veri düzenleme, uygulamalarda SQL kullanımı ve
tasarlanmış veri tabanı güncellemesi. SQL kullanarak bir işlem oluşturma, verimlilik karakteristikleri,
ihtimallerin ortaya çıkarılması, güvenilirlik seviyeleri, eş zamanlılıklar, hatalar ve çözümleri, koruma
seviyeleri, dağıtık veri depolama, dağıtık veri işleme, dağıtık işlem modeli, eşzamanlı kontrol,
homojen ve heterojen çözümler. Dosya yapıları, indeks dosyaları, karmaşık (hash) dosyalar, imza
dosyaları, ikili ağaç, çok dizinli dosyalar, değişken uyumluklu kayıtlı dosyalar.
BLG415 - ARABİRİM TASARIMI
Donanım ve yazılımı birleştiren bir arabirim programının tasarlanması. Bilgisayar kartlarını (Ekran
kartları, ses kartları vb.) tanıtan arabirim programları ve uygulamaları.
BLG417 - WEB TEKNOLOJİLERİ
Java programının genel yapısı, değişkenler, veri tipleri, sabitler, operatörler, kontrol yapıları (if else,
for, while, switch-case, do-while). Fonksiyon tanımları, fonksiyon kullanımları, hazır fonksiyonlar,
parametre kullanımı, dönüş tipi ve kullanımı, diziler, karakter katarları, işaretçiler, işaretçi aritmetiği,
fonksiyon işaretçisi, işaretçi dizileri, dinamik bellek kullanımı. Java grafik ve dosyalama, Sınıf tanımı,
sınıf bileşenleri, yapıcı ve yıkıcılar, referanslar, üye değişkenler, üye fonksiyonlar, kopya yapıcılar,
“This” işaretçisi, tekli ve çoklu miras alma. Fonksiyon ve operatörlerin aşırı yüklenmesi, baskın
fonksiyonlar. Sanal fonksiyonların tanımlanması, özetleme, şablonlar, fonksiyon gizleme, arkadaş
sınıfı, istisnalar. Konular ile ilgili proje ve uygulamalar.
BLG421 - MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI I
Mikrodenetleyicinin simülasyon programı tanıtımı. Çeşitli endüstriyel kontrol sistemlerinin tasarımı.
Tasarlanan sistemlerin similatöre uygulanması. Assembly/C karşılaştırımı ve ilgili deneyler.
Mikrodenetleyici geliştirme yazılım paketlerinin tanıtımı. Emulatör ve lojik analizörün
mikrodenetleyicili sistemlerinde kullanımı. RTOS ve monitör programları uygulamaları.
8.YARIYIL DERSLERİ
BLG402 - BİLGİSAYAR AĞLARI II
Ağ işletim sistemlerinin genel özellikleri. Windows NT 4.0, Windows 2000/2003 Server ve Linux gibi
ağ işletim sistemlerinin kurulumu. Yerel bilgisayar ağlarında kullanıcı ve grupların yöntemi, izin ve
haklar gibi server yönetim özellikleri. ISDN, PSDN,ATM,IPV6,DQDB. DNS yapılandırma, DHCP
yapılandırma, NIS, istemci ayarları, DDNS, WINS. Proxy yapılandırma, web hizmetleri, (POP3,
SOCKS, IRC, http, VPN). Bilgisayar ağlarında güvenlik Kripto, SSL, Dijital imza, haberleşme
güvenliği, Email, web sunucu güvenliği. IIS kurma, web hizmetlerini IIS üzerinden yönetme,
doğrulama(authentication), SNMP ile ağ izleme.
BLG404 - YAZILIM TASARIMI
Yazılım tasarımında dikkat edilecek hususlar. Yazılım tasarımına hiyerarşik yaklaşım. Müşteri,
yönetici ilişkisi, ne öğrenme, nereden öğrenme (seminer, konferans, yayınlar, çevrimiçi (online) bilgi,
profesyonel organizasyon ve sertifika) yazılım ve donanım ihtiyaçları. İhtiyaç belirleme, yazılım
gereksinimleri, modelleme ve prototip, deneme, en iyileme (optimization), standartlar, yazılım
kurulumu ve uygulamaya geçiş. Proje yönetimi; zaman planlaması, belgelendirme, görev dağılımı,
insan kaynakları yönetimi. Maliyet hesabı, değerlendirme prensipleri, kayıt tutma, yapısal test, risk
analizi, kalite güvencesi ve yazılım bakımı.
BLG406 - MESLEKİ TASARIM VE UYGULAMASI II
Bu derste her öğrenci bu yarıyıla kadar öğrenmiş olduğu tüm bilgisayar ve kontrol teknik ve bilgilerini
kullanarak uygulamalı bir proje tasarlar ve gerçekleştirir.
BLG422 - MEZUNİYET TEZİ
Danışmanla birlikte bir araştırma konusunun belirlenmesi, tezin amaç ve kapsamının belirlenmesi,
kullanılacak yöntem ve yaklaşımların belirlenmesi, ayrıntılı bir çalışma planı hazırlanması, araştırma
sürecinin izlenmesi, tezin yazılması ve sunulması.
EGT402 – REHBERLİK
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının
tanıtımı,rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik
danışma,yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki
yönlendirme,özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
EGT404 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı,
rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma,
yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme,
özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi.
BLG410 - YAPAY SİNİR AĞLARI
Yapay Sinir Ağları (YSA), yapay sinir hücresinin ve sinir ağının yapıları, temel özellikleri, tek
katmanlı ya da çok katmanlı ağlar, çeşitleri, nesne/örüntü tanıma, sinyal işleme, arıza analizi ve tespiti,
sistem tanılama (modelleme) ve denetimi, öğrenme süreci, öğrenme algoritmaları.
BLG414 - PARALEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ
Paralel programlamaya giriş: genel kavramlar. Bilgisayarların sınıflandırılması. Paralel hesaplama
modelleri. Başarım modelleme. Paralel bilgisayarlarda verilerin düzenlenmesi ve saklanması. Veri
işlemede koşutluk. SIMD/MIMD tekniklerini kullanan mimariler. Paralel algoritmalar: Arama ve en
uygun şekle sokma algoritmaları, dinamik programlama algoritmaları, sık matris algoritmaları.
Sıralama ve grafik algoritmaları, FFT algoritması. Paralel hesaplamaya ihtiyaç duyan sorunlar ve bu
sorunların gerçek hayattaki çözümleri. İşlemci eşgüdümünün sağlanması ve veri tutarlılığı.
BLG416 - DONANIM TASARIMI
Bilgisayar sistemlerinin donanım organizasyonu, Boru hattı (pipeline) yapısı, çalışması, veri ve
kontrol kayıpları, performans kayıpları, komut seviyesi paralellik, dinamik donanım tahminleri ve
derleyici desteği. Temel tamsayı aritmetiği, sayısal gösterimler, kayan noktalı (floating point)
aritmetik, aritmetik işlem hızlandırma birimleri, çarpma ve bölme işlemlerini hızlandırma, Bellek
teknolojileri (DDR, SDRAM, RDRAM), önbellek (cache) yapısı, çalışması ve performansı, ana
bellek, sanal bellek, bellek hiyerarşisi tasarımı, bellek performans analizi, depolama aygıtları, iç ve dış
veriyolları, giriş/çıkış hız performansları, güvenilirlik, RAID teknolojisi, işletim sistemi ile etkileşim,
hata bulma ve düzeltme sistemleri. Süper ölçekli (superscaler) ve süper işhatlı (workline) işlemciler,
paralel işlem türleri, paralel işlem sistemleri, senkronizasyon, ortak bellek kullanım teknikleri .
BLG420 - MİKROİŞLEMCİ VE MİKRODENET. UYG. II
Dsp işlemciler. DsPIC serisi mikrodenetleyicilerin tanıtımı. TMS serisi dsp işlemcilere genel bakış.
Dsp mikroişlemcilerinin ve mimarilerinin karşılaştırılması. Yapay sinir ağları ile ilgili uygulamaların
dsp işlemcilerle gerçekleştirilmesi. Genetik algoritma kullanarak dsp işlemci ile optimizasyon.
Mikrodenetleyiciler alanında yeni teknoloji ve uygulama alanlarının tanıtımı. İlgili simülatörler ile
çeşitli uygulamaların gerçekleştirimi.