11 MapLink.fh11

Transkript

11 MapLink.fh11
Sitenizde size özel bir kent haritas›
MapLink, flirketinizle ilgili konumsal bilgileri kentin harita altl›¤› ile buluflturan ve
size özel üretilen bir ‹nternet uygulamas›d›r. Üstelik, size katma de¤er sa¤layan bu
çözüme sahip olmak için yüksek bedelli bir sabit yat›r›ma da ihtiyaç duymazs›n›z.
Sitenizde size özel bir kent haritas›
MapLink ile web sitenizi bir mekansal bilgi portal› haline dönüfltürebilir, flirketinizle
ilgili çeflitli noktalar›n kentin neresinde bulundu¤unu, sitenizden çeflitli kriterlere
göre sorgulatabilir; konumlar›n›n en güncel kent haritas› üzerinde görülmesini
sa¤layabilirsiniz.
Web sitenizin ziyaretçileri ve müflterileriniz, bu flekilde sundu¤unuz bilgileri kroki
gibi eriflim amaçl› da kullanabilirler.
MapLink, bulunulan yere en yak›n olan noktalar›n konum bilgilerinin yan› s›ra, bu
noktan›n çal›flma saatleri, sundu¤u mal ve hizmetler, anl›k promosyonlar› gibi özel
bilgilerine de kolayca eriflme imkan› verir.
Bilgi güvenli¤ini gözeten bir çözüm!
MapLink, güvenli¤i de göz önünde bulunduran bir kurumsal çözümdür. Bilginin
tek merkezden entegre bir flekilde sunulmas›n› sa¤lad›¤› gibi size ait bilgilerin
sadece sizde kalmas›n› garantileyen yöntemler ile bilginin konumsal olarak aranmas›,
sorgulanmas› hatta güncellenmesini sa¤lar.
Yüksek kaliteli say›sal harita altl›¤› ile size ait bilgilerin eflleflmesine ve birden fazla
kritere göre mekansal sorgular›n yap›lmas›na imkan sa¤lar. Web sitenizin mevcut
görsel tasar›m›n› ve içeri¤ini de¤ifltirmeden, MapLink ile web sitenizde farkl›laflmaya
giderek ziyaretçi say›n›z› artt›rabilirsiniz.
Hiç yat›r›ms›z, çok yönlü fayda!
MapLink teknolojisi, kullan›c›lar›na herhangi bir donan›m/yaz›l›m/hosting yat›r›m›
yapmadan abonelik baz›nda çok yönlü avantajlar sunar :
• Eriflimi kolaylaflt›rarak etkin bir müflteri servisi sa¤lanmas›,
• fiirket kurumsal kimli¤ine uygun olarak size özel çözüm üretimi,
• Müflterilerinizin kendilerine en yak›n bayi ya da flube noktas›n› bulmas›n› sa¤layarak
verimlilik ve noktalar›n bilinirli¤inin artt›r›lmas›,
• Web sitenize katma de¤er sa¤lanmas›. Çal›flma saatleri, nokta kategorisi, hizmetler
gibi size özel verilere kolay eriflim,
• Türkiye’deki en güncel ve en kapsaml› harita veri taban›ndan yararlanabilme.
Çok yönlü ve esnek teknik destek
• Kurumsal abonelere, bar›nd›rma hizmetleri dahil, y›ll›k abonelik baz›nda hizmet,
• Portal aboneleri için özel gelifltirmelerde veri taban› entegrasyonunda kullan›labilecek
API seti temini,
• Sadece posta adresi baz›nda nokta bilgileri al›nd›ktan sonra iki hafta gibi k›sa bir
sürede tamamlanan uygulama,
• Yeni girifl ya da güncellemelerin kuruma özel olarak verilen kullan›c› kodu ve
flifre ile yap›lmas› imkan› veya adres baz›nda sa¤lanan Infotech deste¤i,
• Bir adresi, sokak/cadde ismi, bir baflka sokak ile kesiflimi, bulundu¤u il, ilçe gibi
farkl› bilgilerin yard›m› ile arayabilme,
• Büyüt, küçült ve kayd›r gibi temel fonksiyonlar›n yan› s›ra, haritay› sa¤a, sola,
yukar›, afla¤› kayd›rarak yönlendirebilme,
• Opsiyonel olarak bir bölge ya da yere, tan›ml› noktan›n ID bilgisi ya da koordinat›
ile eriflim,
• Opsiyonel olarak rota planlamas› modülü ile seçilen noktaya gitmek için izlenecek
güzergah›n sunumu,
• Birden fazla yerin harita üzerinde görüntülenmesi,
• ‹stenilen bölgedeki de¤iflik kategorilere ayr›lm›fl önemli noktalar›n gösterimi,
• Tamamen size özel de¤ifltirilebilecek sayfa tasar›m ve veri görüntüleme imkan›.
Kesintisiz ve güvenli yay›n
MapLink, birden fazla web sunucusu ve harita sunucu yaz›l›m› üzerinde, ayn› anda
çok say›da farkl› sorguya yan›t verebilecek bir teknolojiye sahiptir. Esnek yap›s›,
yüksek performans›, yedekleme güvencesi ile 7x24 kesintisiz bir hizmet
sa¤lanmaktad›r.
Farkl› sektörlerin ortak tercihi
Infotech MapLink ile farkl› sektörlerin de¤iflik ihtiyaçlar› için üretilen çözümler
onlar› farkl› bir platforma tafl›d›, müflteri memnuniyetini artt›rd›.
Kurumsal Aboneler:
MapLink Standart:
• Renault-Mais A.fi.
• Garanti Bankas› A.fi.
• Koçbank A.fi.
• Yap› Kredi Bankas› A.fi.
• Netsis A.fi.
• ‹pragaz A.fi.
MapLink Rota Planlama
• Mercedes-Benz Türk A.fi.
• OPET Petrolcülük A.fi.
: http://renault.infotech.com.tr/addr.asp
: http://www.garanti.com.tr/ana_sayfa/sube_ve_atmlerimiz/subelerimiz/haritada_goster.html
: http://www.kocbank.com.tr/kocbank/adk/sube_atm/default1.asp
: http://ykb.infotech.com.tr/addr.asp
: http://www.netsis.com.tr/
: Dahili kullan›m
: http://www.mercedes.com.tr/Internet/TR/Route/
: http://www.opet.com.tr/tr/istasyonrota.asp ve http://www.opet.com.tr/tr/istasyonarama.asp
Portal Aboneleri:
MapLink Standart:
• Bak›rköy Belediyesi
: http://85.105.76.22/ veya http://bakirkoy.infotech.com.tr/map.asp
• Güngören Belediyesi
: http://gungoren.infotech.com.tr/map.asp
• Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
: Dahili kullan›m
MapLink Rota Planlama
• ‹ETT ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤ü: http://gis.iett.gov.tr/map.asp
INFOTECH Biliflim ve ‹letiflim Teknolojileri A.fi.
Ayazmadere Cd. No:12 Akflit Plaza Kat:3 34349 Fulya-Befliktafl•‹stanbul
Tel : 0.212.259 21 99
Faks : 0.212.259 30 32
Web : www.infotech.com.tr E-posta : [email protected]