NifL seçmeleri

Transkript

NifL seçmeleri
>>> SAYI 16
TEMEL B‹LG‹LER
PC ‹LE NOTEBOOK ARASINDAK‹ FARKLAR
HANG‹S‹ NE ‹fiE YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER‹
YAZICI SATIN ALMAK
YEN‹ YAZICI ALIRKEN NELERE D‹KKAT ETMEL‹?
BASIM ORTAMLARI
YAZICILARDA KULLANILAN FARKLI MALZEMELER
WINDOWS
PAINT’‹N PÜF NOKTALARI
KEND‹ RENKLER‹N‹Z‹ NASIL OLUfiTURAB‹L‹RS‹N‹Z?
MASAÜSTÜ AYARLARI
WINDOWS MASAÜSTÜNÜ ZEVK‹N‹ZE GÖRE AYARLAYIN
PROJELER
17. SAYIDA NELER VAR?
SON KULLANILAN BELGELER
ÖNCEK‹ BELGELERE HIZLI ULAfiMANIN YOLU
ÖZEL KARAKTERLER‹ YAZMAK
KLAVYEDE OLMAYAN KARAKTERLER NASIL YAZILIR?
TEMEL B‹LG‹LER
YEN‹ KASA TASARIMI
SES KARTLARI VE ÖZELL‹KLER‹
BEDAVA YAZILIM NED‹R?
WINDOWS
GÖREV ÇUBU⁄U NASIL AYARLANIR?
INTERNET
INTERNET’TE MOTORS‹KLETLER
PROJELER
WORD: “GER‹ AL” FONKS‹YONU
DÜZENLEME VE ARAMA
INTERNET
INTERNET EXPLORER: SIK KULLANILANLAR FONKS‹YONU
MS OUTLOOK ALTINDA MESAJLARIN TASN‹F‹
WEB SAYFASI TASARIMI
INTERNET EXPLORER:FARKLI ÖZELL‹KLER
INTERNET’TE ‹fi DÜNYASI
INTERNET EXPLORER’IN FAYDALI ÖZELL‹KLER‹
MULTIMEDIA VE E⁄LENCE
WINDOWS MEDIA PLAYER NED‹R?
INTERNET ÜZER‹NDEK‹ MOTORS‹KLET S‹TELER‹
MULTIMEDIA VE E⁄LENCE
D‹J‹TAL KAMERALAR VE FOTO⁄RAFÇILIK
D‹J‹TAL FOTO⁄RAFÇILI⁄IN AYRINTILARI
SÖZLÜK
T HARF‹
3 Ekim’de Bayilerde
Kaç›rmay›n!
SÖZLÜK
S <S‹TE - SANAL GERÇEKL‹K>
B‹LG‹SAYAR TER‹MLER‹N‹N SÖZLÜK ANLAMLARI
Bilgisayar›n›zla ilgili her türlü sorun için
“Herkes ‹çin Bilgisayar” Destek Telefonu
0 800 211 61 17
Saatleri: 9.30 - 11.00, 13.00 - 14.30
Abone Servisi
0 800 211 61 18
Herhangi bir say›y› kaç›rd›¤›n›zda, bunu abone bölümümüzden temin
etmeniz ve “Herkes ‹çin Bilgisayar”› eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün.
En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek.
Böylece “Herkes ‹çin Bilgisayar” her düzeyden kullan›c› için
“eksiksiz” bir baflvuru kayna¤› olacak.
Genel Yay›n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz› ‹flleri
Müdürü: Mahmut Karsl›o¤lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar›m:
Murat Çelik, Reklam Koordinatörü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz
Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili,
Da¤›t›m: Nebi Danac›, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay›nc›l›k Ltd. fiti.
Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard›mc›s›: Beste Özerdem, Vogel Yay›nc›l›k Ltd. fiti. Ad›na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk
Ayr›m›-Film Ç›k›fl ve Bask›: As›r Matbaac›l›k Ltd. fiti., Da¤›t›m B‹RYAY
A.fi., Vogel Ankara Temsilcisi: Dilek Özgen
Vogel Yay›nc›l›k
Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu
Cad. Ün ‹fl Merkezi No: 231/3
80380 Kas›mpafla-‹STANBUL
Tel: (212) 297 17 24
Faks: (212) 297 17 33
Ankara Büro
Menevifl Sokak No: 26/4
06540 A. Ayranc›-ANKARA
Tel: (312) 467 03 50
Faks: (312) 466 27 66
>>>
PC ‹LE NOTEBOOK ARASINDAK‹ FARKLAR
TEMEL B‹LG‹LER
PC ‹LE NOTEBOOK
ARASINDAK‹ FARKLAR
Her yerde görmeye al›flt›¤›m›z masaüstü PC tasar›m›n›n
iyi oldu¤u kadar kötü yanlar› da vard›r. Özellikle tafl›nabilir bir yap›ya sahip olmamas› bazen iflleri güçlefltirir.
Ev ya da ofislerde kullan›lan geleneksel masaüstü bilgisayar› tasar›m› pek çok aç›dan geliflmifl,
faydas›n› kan›tlam›flt›r. Öncelikle bu tarz sistemler, y›llar süren bir geliflimin sonucunda, eskiye
nazaran oldukça makul say›labilecek fiyatlara al›nabilmektedir. Bunun yan›s›ra modern bilgisayar-
<
<
<
ihtiyac› duysak bile onlar kesintisiz çal›flmaya devam edebilirler.
Ancak tüm iyi yanlar›na karfl›n masaüstü
bilgisayarlar›n bazen oldukça can s›kabilen
bir de yan› vard›r. Bu cihazlar genellikle büyük bir kasa, bir monitör, klavye, fare ve bir
sürü kablodan meydana gelirler. Bunun sonucunda bir hayli fazla yer kaplayabilirler,
üstelik böyle bir sistemi bir defa çal›flma
alan›na kurdunuz mu, tekrar yerini de¤ifltirmek büyük bir problem olacakt›r. Özellikle s›k s›k seyahat ediyor ve ofis d›fl›nda
Notebook türü sistemlerde
da çal›flmak zorunda kal›yorsan›z, o zadisket ve CD-ROM sürücüler de
man baflka bir çözüm bulman›z gerekemevcuttur.
cektir.
Notebook tabir edilen cihazlar tafl›nabilir bir
bilgisayara olan ihtiyac› karfl›lamak üzere gelifltirilmifllerdir. Bunlar eskinin "dizüstü" tabir edilen
tafl›nabilir cihazlar›ndan çok daha hafif ve geliflmifl bir yap›ya sahiptirler. Bir masan›n üzerinde
ancak kal›n bir kitap cildi kadar yer kaplamalar›na ra¤men, modern bir bilgisayar›n yapabilece¤i
hemen her ifllemin alt›ndan kalkabilirler. Bununla
beraber rahatl›kla tafl›nabilir ve gerekti¤inde çal›flt›r›labilirler, tüm ihti‹PUCU
yaç duyulan belirli sürelerde bataryalar›n›n flarj edilmesidir.
Notebook sistemleri kolayca tafl›Notebook türü cihazlar a¤›rl›kl› olarak
nabilmeleri için oldukça küçük ve
ifl amaçl› tasarlan›rlar ve oyun ya da grafik
derli toplu olacak biçimde tasarlatasar›m gibi konularda yeterince yetenekli
n›rlar. Bunun anlam› normal
de¤ildirler. S›k s›k seyahata ç›k›yor ve gePC’lerde bulmaya al›flt›¤›m›z ço¤u
nifl bir veri bankas›n› yan›n›zda tafl›mak zoaksesuar›, en az›ndan al›flt›¤›m›z
runda kal›yorsan›z, ancak o zaman bir Nofleklinde içermemeleri demektir.
tebook edinmek faydal› olabilir.
Büyük surround hoparlörler ya da
lar hem çok farkl› konularda çal›flman›za, hem de
ihtiyac›n›z oldu¤unda biraz e¤lenebilmenize imkan tan›rlar. Bu cihazlar gerçekten de hiç yorulmak bilmeyen yard›mc›lar›m›zd›r, biz dinlenme
<
<
<
Bir Notebook pek çok farkl› ba¤lant› yapabilecek
flekilde donat›l›r.
*<
>
>>>
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
87
<<<
PC ‹LE NOTEBOOK ARASINDAK‹ FARKLAR
*<
>
>>>
88
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
dar yeni gelifltirilen teknolojiler buna yeni çözümler getirdiyse de, yine de bu ekranlar›n sa¤lad›¤›
görüntü kalitesi katot tüplü PC monitörlerinin yan›nda düflük kalmaktan kurtulamamaktad›r.
Bu cihazlar›n son ve belki de en önemli sorunlar›ndan biri de hareket halinde çal›flma sürelerinin
yeterince uzun olmamas›d›r. Bir elektrik flebekesine ba¤lanarak çal›flabilmeleri mümkündür, ancak
aksi durumda kendi bataryalar›n› kullanmal›d›rlar. Maalesef piyasadaki en geliflmifl
Notebook bile
tekrar flarj edilmeden ancak üç
saat kadar çal›flabilmektedir, bu
da ço¤u durumda
kesinlikle yeterli
bir süre say›lmaz.
Baz› Notebook modelleri d›flsal CD-ROM sürücülere sahiptir.
<
<
<
<
<
<
benzeri ayg›tlar bu sistemlerde bulunmaz,
asl›nda ilk nesil tasar›mlar›n ço¤unda
ses kart› ya da modem bile
bulunmazd›,
bunlar
genellikle gerekti¤inde d›flar›dan ba¤lan›rd›. Ancak sonraki modeller ses
kart›ndan CD-ROM sürücüye herfleye sahiptir,
hatta gerekti¤inde cep telefonu yard›m›yla Internet ba¤lant›s› bile sa¤lanabilir.
Bu tür cihazlar›n en belirgin dezavantaj› fiyatlar›d›r, çok daha özel bir teknolojiyle tasarlanmalar› gerekti¤inden, maliyetleri
normal bir PC’nin iki ya da üç
kat› olabilmektedir. Bunun d›fl›nda klavye ve fare gibi arabirimler de farkl› bir tasar›ma sahiptir, bu genellikle PC’deki kadar kullan›lmas› kolay bir
yap› de¤ildir.
Klavye genellikle çok daha s›k›fl›k bir düzene
sahiptir, farenin
yerini ise
"Trackball" ya
>>> Kullan›lan
LCD ekranlar›n
da "Touchpad"
boyutlar› genelgibi al›flmas›
likle katot tüpnispeten zor
lere yak›nd›r.
araçlar alm›flt›r.
Notebook türü cihazlar›n eskiden beri en büyük
sorunlar›ndan biri de ekranlar›n›n görüntü kalitesidir. Cihazlar›n tafl›nabilir olmas› için katot tüplü
monitör yerine LCD ve benzeri
teknolojilere sahip hafif ekran‹PUCU
lar kullan›lmal›d›r. Ne
var ki bu tür ekranlar hem ›fl›k ve
Baz› firmalar Notebook cihazlar›n› içinkontrast, hem
de yaz›c› dahil pek çok ek donan›m bulunan
de görüfl aç›s›
seyahat çantalar› içinde sat›fla sunabilmekyönünden oltedir. Bu ço¤u peoblemi çözebilir, ancak fidukça zay›f kalyatlar› da gerçekten oldukça yüksektir.
maktad›r. Her ne ka-
>>>
TEMEL B‹LG‹LER
r›l›r.
Ço¤u Notebook fare yerine Touchpad ile çal›flt›-
>>>
YAZICI SATIN ALMAK
TEMEL B‹LG‹LER
YAZICI SATIN ALMAK
Her ne kadar elektronik ça¤›nda yafl›yor olsak da, yine de ka¤›t kullanmaya
ihtiyaç duyuyoruz. Herkes bilgisayarlardan faydalanam›yor, ve s›k s›k belirli
belgelerin ka¤›t üzerine dökülmesi gerekiyor.
Dijital ortamda saklanan bilgileri ka¤›t üzerine
dökmemize imkan sa¤layan ayg›tlara genel olarak "yaz›c›" dendi¤ini biliyorsunuz. Günümüzde
yaz›c›lar bilgisayar sahibi olan hemen herkesin
alabilece¤i fiyatlara sat›l›yor. Bu
yüzden özellikle
yaz›l› metinler ya
da resimlerle çal›fl›yorsan›z bir yaz›c› edinmeniz çok
faydal› olacakt›r.
Tabii her zaman oldu¤u gibi, yaz›c›n›z› seçerken de a¤›rl›kl› olarak hangi ifllerde kullan›laca¤›n›z› gözden geçirmeniz, buna göre bir seçim yapman›z gerekir.
Piyasada farkl› tiplerde yaz›c›lar mevcuttur, bunlar›n iyi ve kötü yanlar› da de¤iflmektedir.
UYGUN YAZICIYI SEÇMEK
Öncelikle bask› iflleminden neleri bekledi¤inizi
sorun, belgelerin ayn› anda birden fazla kopya
halinde ç›kar›lmas› ya da kalitesi yüksek ve orijinal görünümlü ç›kt›lar elde edilmesi farkl› cihazlar›n iflidir.
NOKTA VURUfiLU (DOT MATRIX) YAZICILAR
E¤er belgelerin as›l ve kopya halinde çiftli ç›kt›lar›n› almak istiyorsan›z o zaman nokta vurufllu
yaz›c›lar› seçmeniz gerekecektir. Mesela bir faturan›n asl›n› müflteriye vermek, kopyas›n› da dosyalamak gerekiyorsa, o zaman bu tür bir ç›kt›y›
sadece nokta vurufllu cihazlar›n basabilece¤ini
unutmay›n. Bu tür yaz›c›lar ayr›ca "sonsuz flerit"
tabir edilen türde ka¤›t fleritler üzerine de bask›
yapabilirler. Özellikle devaml› büyük miktarlarda
veriyi ka¤›t üzerine dökmeniz gerekiyorsa ya da
faturalar gibi önceden haz›rlanm›fl formlardan
hergün bolca doldurmak zorundaysan›z, nokta vurufllu yaz›c›lar bu iflin üstesinden kolayca gelebi-
lir.
Nokta vurufllu yaz›c›lar h›zl›
ve çok miktarda kopya basabilmelerine ra¤men, oldukça
gürültülü çal›flan cihazlard›r. Bunun yan› s›ra
daktilolara benzer bir
bask› fleridi ve k›s›tl›
yetenekleri olan bir
yaz›c› kafas› kulland›klar›ndan, sadece
bir ya da iki
renkte bask›
yapabilirler ve resimleri basabilmeleri de pek mümkün say›lmaz.
Tabii yine ayn› sebeplerden
iflletme maliyetlerinin oldukça düflük oldu¤unu da söylemek gerekir.
MÜREKKEP
PÜSKÜRTMEL‹
(INKJET) YAZICILAR
E¤er sessiz çal›flan ve her zaman mükemmel sonuçlar veren bir yaz›c› ar›yorsan›z, o zaman bir
Inkjet yaz›c› istiyorsunuz demektir. Bu yaz›c›lar›n
çal›flma prensibi mürekkebin yüksek h›zda ka¤›t
üzerine püskürtülmesi esas›na dayan›r. Renkli ya
da siyah-beyaz modelleri bulunan bu yaz›c›lar,
kartufllar içinde sat›lan özel mürekkebe ve kaliteli
sonuçlar vermesi için özel haz›rlanm›fl ka¤›da ihtiyaç duyar, bu yüzden de iflletme maliyetleri biraz daha yüksektir. S›radan bir ka¤›t
üzerine de bask› yap›labilir, ancak
mürekkebin da¤›lmas› sonucu netlik
düflecektir.
Bu yaz›c›lar A4 boyutunda sayfalara, ya da özel bir yükleme
mekanizmas› yard›m›yla sonsuz flerit
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
89
<<<
TEMEL B‹LG‹LER
I
YAZICI SATIN ALMAK
<INFO >
üzerine bas›m yapabilirler. Çok
daha büyük boyutlarda bask› yapabilen özel modeller de bulunur.
YAZICININ BA⁄LANMASI
Çal›flmas› oldukça h›zl› ve sessiz
Yaz›c› bilgisayara bir ara kablo yard›m›yla
oldu¤undan rahatl›kla ev ve ofis
ba¤lanarak veri iletiflimini sa¤lar. Bu ba¤ortamlar›nda kullan›labilirler.
lant› bilgisayar›n ard›ndaki özel bir noktaBask› kalitesi de her zaman yükdan yap›l›r ve yaz›c›n›n kendi özel ba¤lant›
kablosu kullan›l›r.
sek oldu¤undan rahatl›kla resimler, çeflitli sunum ya da dökümanlar› basabilirler. Hatta farkl› tiplerde özel ka¤›t
ve mürekkep kullan›larak poster kalitesinde bask›
yapabilmek bile mümkündür.
>>>
Yaz›c›
Nokta Vurufllu
Inkjet
Laser, LED
Kötü
Yüksek
Çok zay›f kalite
Çok ‹yi
Düflük
Yüksek kalite
Çok ‹yi
Düflük
Yüksek kalite
Ayr› sayfa bas›m
Sonsuz flerit
Besleme ile
Mümkün
Besleme ile
Mümkün
Var
Ço¤unlukla yok
Çoklu kopya
Sürat
Mümkün
Oldukça iyi
Yok
Oldukça iyi
Yok
Yeterli
Bask› kalitesi
Gürültü
Renkli bask›
90
KA⁄IT BOYUTLARI
Türü ne olursa olsun bask› ifllerinde kullan›lan
ka¤›tlar›n ebatlar› belirli bir standarda sahiptir.
A4 ebat›ndaki sayfalar 297x210 mm, A3 ebat›ndaki sayfalar ise 420x297 mm boyutlar›ndad›r.
Sonsuz flerit tabir edilen ve daha ziyade nokta vurufllu yaz›c›larda kullan›lan ka¤›tlar ise bundan 2
santim daha genifltir, ayr›ca fleridin iki taraf›nda
besleme mekanizmas›n›n çal›flabilmesi için gereken delikli fleritler vard›r. Sonsuz fleritler tek ya
da iki kat ka¤›ttan oluflabilir,
çoklu kopyalar basabilmek
için çok katl› olanlar
kullan›lmal›d›r.
>>>
LASER VE LED YAZICILAR
Laser ve LED türü yaz›c›lar özellikle sessiz ve
süratli çal›flmalar› sebebiyle ofis ortamlar›nda
kullan›ma çok uygundur. Bu tür yaz›c›lar mürekkep püskürtmeli olanlar›n aksine, fotokopi makinelerindeki gibi toner kullanarak çal›fl›rlar. Toner
ad› verilen malzeme son derece ince bir tozdur ve
kapal› kartufllarda sat›l›r, bask› iflleminde kullan›lan temel renklendiricidir.
Bu tür cihazlar da siyah-beyaz ve renkli olmak
üzere iki s›n›fa ayr›l›rlar. Siyah-beyaz modeller
oldukça makul fiyatlardan sat›lmaktad›r, genel
bask› iflleri için oldukça
uygundur. Renkli modeller ise daha karmafl›k
bir yap›ya ve daha yüksek fiyat etiketlerine sahiptir, bask› kaliteleri
de oldukça iyi say›l›r.
Bu cihazlar A3 ve A4
ebatlar›nda ka¤›t üzerine oldukça kaliteli bas›mlar yapabilirler, üstelik baz› özel modeller
hariç, ço¤u s›radan ka¤›tlar› kullanabilir.
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
>>>
BASIM ORTAMLARI
TEMEL B‹LG‹LER
BASIM ORTAMLARI
fiu ana dek hep yaz›c› türlerinde ve yazd›rma iflleminde kullan›lan
yöntemlerden bahsettik. Ancak burada önemli olan bir di¤er
unsur da üzerine yazma ifllemi yap›lan malzemedir.
ZARF VE
FORMLAR
Modern yaz›c›lar sadece düz
ka¤›t üzerine
de¤il, ayn› zamanda zarf ve
formlar üzerine
de bask› yapabilir. Özellikle
ofis ortam›nda
çal›fl›rken s›k
s›k çok say›da
zarf›n üzerine
adres ve benze-
ri verileri yazmak zorunda kal›yorsan›z, bu durum hayat›n›z› çok kolaylaflt›rabilir. Tüm yapman›z gereken bask› iflleminin özelliklerini belirlerken bas›m›n zarf boyutlar›na göre yap›lmas›n›
ayarlamakt›r. Baz› uygulamalar ise önceden haz›rlanm›fl form ve benzeri materyalin üzerine bas›m yapabilmenize imkan tan›rlar. Ancak biraz sab›r ve emekle kendiniz de
çeflitli form tipleri haz›rlayabilir ve bast›rabilirsiniz.
ÖZEL MALZEMELER
Ço¤u yaz›c› normal ka¤›t d›fl›ndaki malzemelerin de üzerine bask› yapabilir. Mesela arkas› yap›flkanl› etiketler üzerine bask› yapabilirsiniz, böylelikle farkl› amaçlarla ihtiyaç duyabilece¤iniz
çok say›da etiketi h›zl› bir biçimde kullan›ma haz›rlayabilirsiniz. Burada dikkat edilecek nokta
kullanaca¤›n›z etiketlerin yaz›c›da üzerine bask›
yap›lmaya uygun kalitede olas›d›r, aksi taktirde
etiketler yaz›c› içinde ayr›labilir ve sorun yaratabilirler.
Ç›kt›lar›n›z›n daha
Bir baflka olas›l›k da saydam materyalin üzeri- hofl görünmesi için renkli
ne bask› yapabilme imkan›n›n bulunmas›ka¤›tlar kullanabilirsiniz.
d›r, bu özellikle e¤itimde ya da çeflitli sunumlarda kullan›lmak üzere farkl› çal›flmalar yapabilmenize imkan tan›r. Ne var
ki bu tür saydam materyalin üzerine bask›
yapabilme yetene¤i her yaz›c›da bulunma<
<
<
KA⁄IT
Yaz›c›dan al›nan ç›kt›n›n kalitesi sadece yaz›c›ya
de¤il, ayn› zamanda kullan›lan ka¤›da da ba¤l›d›r.
Nokta vurufllu modellerdeki yaz›c›larda hangi kalitede ka¤›t kullan›ld›¤› gerçekten de önemli de¤ildir, çünkü zaten bunlar›n bask› kalitesi oldukça
düflüktür. Ancak öte yandan Inkjet türü yüksek kapasiteli bir
yaz›c› ile çal›fl›rken kullan›lan ka¤›t büyük önem tafl›r. Inkjet yaz›c›lar mürekkebi çok küçük damlac›klar
halinde ka¤›t üzerine püskürtürler, e¤er düflük kaliteli bir ka¤›t kullan›l›yorsa o zaman mürekkep sabit kalmayacak
ve ka¤›t üzerinde kontrolsüz olarak yay›larak lekeler oluflmas›na yol açacakt›r. Bu tür yaz›c›lar için
özel tasarlanm›fl ka¤›t kullan›lmad›¤›nda genellikle ç›kt›n›n kalitesi normalin çok alt›nda olacakt›r,
bu yüzden kullan›lan ka¤›da özen gösterilmesi gerekir.
>>> Ço¤u yaz›c›
etiketlere de bas›m
yapabilmektedir.
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
91
<<<
TEMEL B‹LG‹LER
BASIM ORTAMLARI
<
<
<
maktad›r, o yüzden
çal›flmaya bafllamadan önce kullan›m k›lavuzlar›n›
gözden geçirerek
yaz›c›n›z›n bu ifle
uygun olup olmad›¤›n› ö¤renmeniz gerekir.
Çeflitli amaçlarla kullanmak üzere farkl› ebatlar- Ayr›ca bask› iflindaki zarflar›n üzerini yaz›c›- de uygun saydam
malzemeyi kullanmak
da bast›rabilirsiniz.
da çok önemlidir,
çünkü ço¤u saydam malzeme plastik esasl› olup,
özellikle Laser yaz›c›lar›n içinde oluflan yüksek s›cakl›¤a dayanamayabilir.
I
<INFO >
Günümüzde sat›lan yaz›c›lar›n ço¤u
farkl› materyaller üzerine bas›m yapabilir.
Ne var ki kullan›m k›lavuzlar›n› dikkatle
okuyarak ne tür materyallerin uygun oldu¤unu ö¤renmeniz gereklidir. Baz› yaz›c›lar
çok özel malzemelerin (mesela folyo) üzerine bask› yapamayabilirler. E¤er bu konuda
dikkatli olmazsan›z yaz›c›n›za hasar vermeniz mümkündür.
>>>
92
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
TEMEL B‹LG‹LER
>>>
RENKLER
Eskiden renkli bask›lar yapabilmek için bu iflte
ustalaflm›fl olmak ve pahal› bir yaz›c› kullanmak
gerekirdi. Ancak günümüzde yüksek kaliteli Inkjet yaz›c›lar›n fiyatlar›n›n düflmesi ve kullan›mlar›n›n kolaylaflmas›yla birlikte, hemen herkesin
evinde kaliteli renkli yaz›c› ç›k›fllar› alabilmesi
mümkün olmufltur. Bu tür renkli bir yaz›c› kullanman›n maliyeti oldukça makuldur ve size çal›flmalar›n›zda çok yard›mc› olabilir.
Ne var ki yaz›c›n›z ne olursa olsun, üzerinde çal›flt›¤›n›z döküman›n ç›k›fl›n› al›rken renklere biraz özen göstermeniz gerekir. Bolca kullan›lm›fl
uyumsuz renklerle dolu bir döküman›n ç›kt›s› göze pek hofl görünmeyebilir. Ayn› flekilde siyah-beyaz bir yaz›c›dan ç›kt› al›rken dikkat edilmesi gereken nokta, yaz›c›n›n renklerinizi grinin tonlar›na dönüfltürece¤idir. E¤er ç›kt›y› haz›rlarken buna dikkat etmezseniz, sonuçlar ka¤›t üzerinde istendi¤i gibi görünmeyecektir.
>>>
PAINT’‹N PÜF NOKTALARI
WINDOWS
PAINT’‹N PÜF NOKTALARI
Paint ile çal›fl›rken iflinizi kolaylaflt›racak unsurlardan biri de kendi istedi¤iniz
renkleri oluflturabilmenizdir.
<
<
<
Son olarak yapman›z
gereken, oluflturdu¤unuz rengi "Özel Renklere Ekle" adl› tufla basarak renk paletinize
eklemektir. Bundan
sonra "Tamam" tufluna
basarak bu rengin yapaca¤›n›z çizimde ön
plan rengi olarak kullan›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
>>>
Her ne kadar Paint uygulamas› kullan›c›ya bir
hayli renk seçene¤i sunuyor olsa da, bazen bu
renkler ihtiyac› karfl›lamayabilir. Bu durumda
renk paletini kullanarak ihtiyac›n›za uygun renkler oluflturabilirsiniz.
Öncelikle Paint ugulamas›n› çal›flt›r›n ve çal›flma
penceresinin üst k›sm›ndaki seçeneklerden "Renkler" fl›kk›na t›klay›n. Burada "Renkleri Düzenle"
seçene¤ine t›klayarak ilgili diyalog penceresini
ekrana getirin. Diyalog penceresi içindeki "Özel
Renk Tan›mla" tufluna basarak ek paneli aç›n, sa¤
tarafta renk tayflar›n› gözteren yeni bir pencere
aç›lacakt›r. Pencerenin alt k›sm›ndaki "Özel Renkler" bafll›kl› bofl kutulardan birine t›klayarak yeni
oluflturaca¤›n›z rengin nerede saklanaca¤›n› belirleyin.
Bundan sonra yapman›z gereken sa¤ taraftaki
renk tayf› üzerinde imleci sol fare tufluna bas›l›
tutarak gezdirmek, böylece istedi¤iniz rengi bulmakt›r. Altta görülen de¤er hanelerinden farkl›
rakamlar girerek seçti¤iniz rengin daha ince ayar›n› da yapabilirsiniz. Rengi seçtikten sonra sa¤
taraftaki kayd›rma çubu¤unu kullanarak parlakl›
derecesini de ayarlaman›z gerekmektedir. Oluflturdu¤unuz rengi pencerenin alt k›sm›ndaki
"Renk/Dolu" bafll›kl› k›s›mda görebilirsiniz.
Buradakiler Paint taraf›ndan kullan›m›n›za
sunulan standart renklerdir.
Bu seçenekle yeni renk oluflturma ifllemine
bafllayabilirsiniz.
Buradaki bofl alanlara kendi haz›rlad›¤›n›z renkleri
yerlefltireceksiniz
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
WINDOWS
49
<<<
WINDOWS
PAINT’‹N PÜF NOKTALARI
Kar›fl›k renk paleti
Öncelikle yeni rengi yerlefltirece¤iniz kutuyu seçin
Bu imleçleri kullanarak
rengi ayarlay›n›z.
Elde edilen rengi bu
pencerede görebilirsiniz.
Haz›rlad›¤›n›z rengi bu tufla
basarak palete ekleyebilirsiniz.
I
Buradan kullanmak
istedi¤iniz rengi
seçebilirsiniz.
<INFO >
Paint ile çal›fl›rken tasarlayabilece¤iniz
renkleri k›rm›z›, yeflil ve mavi olmak üzere
üç temel renk için 1 ile 255 aras›nda bir
say› vererek tan›mlayabilirsiniz. RGB ad›yla bilinen bu renk ay›rma sistemi hemen
her alanda kullan›l›r ve bu flekilde tan›mlanm›fl bir rengi farkl› bir uygulamada tekrar hatas›z olarak oluflturmak mümkündür.
>>>
50
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
WINDOWS
Burada haz›rlad›¤›n›z
renkler bulunuyor.
Bu tuflla yap›lanlar›
onaylay›n.
Bu de¤erleri kullanarak ayn› rengi baflka
uygulamalarda da oluflturabilirsiniz.
>>>
MASAÜSTÜ AYARLARI
WINDOWS
MASAÜSTÜ AYARLARI
Windows iflletim sisteminde ana çal›flma alan›n›z "masaüstü" tabir edilen bölümdür.
Bu bölümü farkl› flekillerde düzenleyebilirsiniz.
EKRAN AYARLARI
Masaüstünde de¤ifliklik yapabilmenizi sa¤layan
ekran ayarlar›na iki farkl› flekilde ulaflabilirsiniz,
denetim masas›ndan ve sa¤ fare tuflu menülerinden. Burada her iki yöntemi de s›ras›yla anlataca¤›z.
1 – DENET‹M MASASI
Öncelikle "Bafllat" tufluna t›klay›n ve aç›lan menüden önce "Ayarlar", sonra da "Denetim Masas›"
seçeneklerine t›klay›n, ilgili pencere aç›lacakt›r.
Bu pencere pek çok farkl› Windows ayar›n› yapabilmenize imkan tan›yan seçenekleri içerir, burada flimdilik bizi "Görüntü" adl› seçenek ilgilendiriyor. Bunun üzerine fareyle çift t›klad›¤›n›zda "Görüntü Özellikleri" adl› diyalog penceresi ekrana
gelecektir.
2 – SA⁄ FARE TUfiU MENÜSÜ
E¤er masaüstünde simgeler d›fl›ndaki bofl bir
alana sa¤ fare tufluyla bir defa t›klarsan›z, o zaman bir menünün aç›ld›¤›n› göreceksiniz. Bu menüden en alttaki "Özellikler" fl›kk›na t›klad›¤›n›zda
do¤rudan "Görüntü Özellikleri" diyalog penceresini ekrana getirirsiniz. Gördü¤ünüz gibi bu k›sa
yoldur ve çok daha h›zl›d›r. Buna benzer pek çok
sa¤ fare tuflu menüsünü Windows içinde farkl›
yerlerde bulabilirsiniz, bunlar çal›flmay› daha h›zl›
ve kolay k›lmak amac›yla tasarlanm›flt›r.
fiimdi ilgili menüyü açt›¤›m›za göre art›k yapabileceklerimizi gözden geçirebiliriz.
ARKA PLAN AYARLARI
Görüntü Özellikleri diyalog penceresinin "Arka
Plan" k›sm›ndaki ayarlar› kullanarak masaüstünün görünümünü de¤ifltirebilirsiniz. Buradaki "Duvar Ka¤›d›" adl›
pencereden bir resim,
HTML sayfas› ya da
Windows deseni seçebilirsiniz. Ancak bunlar›n hepsini ayn› anda kullanman›z mümkün de¤ildir, sadece birini tercih etmelisiniz.
Burada bir deseni
seçerseniz, "Görüntüle" fl›kk› yard›m›yla bu
desenin ekran› kaplamas›n› ya da farkl›
flekillerde uygulanmas›n› sa¤layabilirsiniz. "DeINFO
sen" seçene¤i ise duvar ka¤›d› olarak kulland›EKRAN KORUYUCU
¤›n›z resmin etraf›nda
Özellikle daha eski model monitörlerde çok
bofl kalan alan› dolyaflanan bir problem, uzun zaman sabit kadurmak için kullanalan görüntünün ekranda hasara sebep olacap›n›z deseni seçmebilmesiydi. Ekran Koruyucu tabir edilen uynizi sa¤lar. Burada
gulamalar bunu önlemek için gelifltirilmifldeseni olanlar›n içintir. Bilgisayar uzun müddet kullan›lmadan
den seçebilir, ya da
b›rak›ld›¤›nda ve ekrandaki görüntü de¤iflmedi¤inde devreye giren koruyucu, çeflitli
üzerinde kendiniz deanimasyonlar yard›m›yla ekran›n dura¤an
¤ifliklik yapabilirsiniz.
resimlerden zarar görmesini önler. Fare ya
Bu desenler her zada klavyede herhangi bir hareketlenme olman için siyah ön ve
du¤unda ise bilgisayar tekrar normal çal›flyeflil arka plan renkma seyrine geri dönecektir.
lerinden oluflur.
I
<
>
>>>
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
WINDOWS
51
<<<
WINDOWS
MASAÜSTÜ AYARLARI
DUVAR KA⁄IDI
Windows masaüstüne çeflitli kaynaklardan gelen
resimleri duvar ka¤›d› olarak kaplayabilmeniz
mümkündür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki detay vard›r, öncelikle listeden "Gözat" tuflu yard›m›yla seçece¤iniz resim dosyalar› .BMP
format›nda de¤illerse, sadece "Active Desktop" seçene¤i aç›kken kullan›labilirler. ‹kinci unsur ise
seçilen resmin boyutlar›n›n çal›flma alan›yla eflit
olmas›d›r. E¤er resmin ekran› tamamen kaplamas›n› istiyorsan›z, o zaman bitmap format›ndaki
resmin ekran alan›yla ayn› büyüklükte (mesela
800x600) olmas› gerekir.
<INFO >
SA⁄ TUfi MENÜSÜ
Masaüstüne sa¤ fare tufluyla t›klad›¤›n›zda
ç›kan menü sadece görüntü ayarlar›na ulaflman›z› sa¤lamakla kalmaz, ayn› zamanda
yeni bir belge oluflturmak gibi çok s›k
>>> Önizleme
penceresinden
yap›lan de¤ifliklikleri
yap›lan ifllemleri de h›zla yapman›za
imkan tan›r.
görebilirsiniz.
>>>
52
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
WINDOWS
<
<
<
<
<
<
I
tek tek farkl› uygulamalar için de renk flemalar›n›
de¤ifltirmek mümkündür, ayr›ca yaz› tipi de de¤ifltirilebilir.
>>>
Alt k›s›mdaki pencereden kullan›lacak kaplama
desenini seçebilirsiniz.
Önizleme penceresinden sonuçlar› görebilirsiniz.
<
<
<
GÖRÜNÜM ETK‹LER‹
E¤er Windows menülerinde kullan›lan standart
renklerden hoflnut de¤ilseniz, o zaman bunlar›
"Görünüm" k›sm›ndan de¤ifltirebilirsiniz. Burada
"Düzen:" bafll›kl› k›s›mda önceden haz›rlanm›fl baz› renk flemalar› bulabilirsiniz, ancak e¤er isterseniz "Renk:" adl› k›s›mdan kendi renklerinizi de belirleyebilirsiniz. Genel düzen için oldu¤u kadar,
‹lginç bir duvar ka¤›d› örne¤i
>>>
SON KULLANILAN BELGELER
PROJELER
SON KULLANILAN BELGELER
Word metin editörüyle çal›fl›rken daha önce ifllenen belgelere h›zl›
bir biçimde ulaflman›n kolay bir yolu vard›r.
Seçenekler menüsünde "Dosya" fl›kk›na t›klad›¤›n›zda aç›lan listede en son eriflilen belgelerin adlar›n› bulabilirsiniz. Burada en çok 9 belgenin ad›
saklanabilir, bunu ayarlamak için afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz:
Ad›m 2
"Seçenekler" diyalog penceresinde "Genel" bafll›kl› etikete t›klayarak ilgili bölüme geçin.
Ad›m 3
Burada "Son kullan›lan dosyalar listesi" adl› k›s›mdaki de¤eri 1 ile 9 aras›nda istedi¤iniz bir rakamla de¤ifltirin.
Ad›m 4
"Tamam" tufluna t›klayarak ifllemi onaylay›n. Art›k listede en son ulaflt›¤›n›z dosyalar›n isimleri
verdi¤iniz say› miktar›nca saklanacakt›r. Bunlara
eriflmek için listeden isimlerine t›klaman›z yeterlidir.
>>>
Ad›m 1
Öncelikle "Araçlar" seçene¤inden "Seçenekler"
fl›kk›na t›klay›n, ço¤u Word ayar› buradan yap›l›r.
*<
‹PUCU >
E¤er metin belgeleriyle çok s›k çal›fl›yorsan›z bu de¤eri 9 olarak girmeniz çal›flmalar›n›z› kolaylaflt›racakt›r.
>>>
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
PROJELER
47
<<<
PROJELER
ÖZEL KARAKTERLER‹ YAZMAK
ÖZEL KARAKTERLER‹
YAZMAK
Bazen Word ile çal›fl›rken klavyede bulunmayan özel sembol ya da
karakterleri kullanman›z gerekebilir.
Ad›m 3
Ad›m 1
Öncelikle araç çubu¤undan "Ekle" seçene¤ine
t›klay›n, aç›lan menüden de "Simge" fl›kk›n› seçin.
Ad›m 1
Word ile bir metin üzerinde çal›fl›rken klavyede
bulunmayan karakterleri girmenin yolu afla¤›da
ad›m ad›m gösterilmektedir:
Ad›m 2
Aç›lan diyalog penceresinin üst k›sm›ndaki küçük pencereden farkl› simge standartlar›n› seçebilirsiniz. Büyük pencerede ise her standard›n içerdi¤i karakterlerin bir listesi mevcuttur.
Ad›m 3
E¤er listede herhangi bir simgeye t›klarsan›z
onu daha yak›ndan görme imkan› bulursunuz.
Ad›m 2
Ad›m 4
‹stedi¤iniz simgeyi seçtikten sonra "Ekle" tufluna
basarsan›z, o simge metinde yaz›m imlecinin durdu¤u yere girilecektir.
>>>
*<
‹PUCU >
Bu diyalog penceresindeki "Özel Karakterler" k›sm›nda baz› az kullan›lan yaz›m
iflaretlerini bulabilirsiniz.
48
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
PROJELER
>>>
Ad›m 4
>>>
INTERNET’TE MOTORS‹KLETLER
INTERNET
INTERNET’TE
MOTORS‹KLETLER
Belki otomobillerden ziyade iki tekerlekli ulafl›m araçlar›na ilgi duyuyorsunuz?
Merak etmeyin, Internet sizin zevkinize de uygun seçenekler sunuyor
Araflt›rmam›za Yahoo ile bafll›yoruz, bu
site motorsikletler hakk›nda da pek çok
ba¤lant› içeriyor. Arama motorunu kullanarak daha genifl bir veri taban›na da
ulaflabilirsiniz. Önerimiz araflt›rman›za
http://dir.yahoo.com/Recreation/Automotive/Motorcycles/Makes_and_Models/
sayfas›ndan bafllaman›z, burada çok say›da ba¤lant› bulabilirsiniz.
E¤er motorsiklet dergilerini takip ediyorsan›z belki Motorcycle ad› size yabanc› gelmiyordur. ‹flte http://www.motorcycle.com/ adresinde bu derginin Online versiyonunu bulabilirsiniz. Motorsiklet dünyas›ndan çeflitli haberler, sürüfl
testleri, resimler ve konuyla ilgili pek
çok multimedya dosyas›na buradan ulaflmak mümkün.
Motorsikletleri kullanmak kadar, güzel
bir resim arflivinden seçilmifl resimleri
incelemek de zevklidir. E¤er
http://www.everwonder.com/david/sportbikes.html adresine u¤rarsan›z, burada
oldukça kaliteli resimlerden oluflan bir
arfliv bulabilirsiniz. Ancak bu resimlerin
öncelikle spor motorsikletler türünde
a¤›rl›kl› oldu¤unu da belirtelim.
Motorsikletler motor sporlar› dünyas›nda ayr› bir yere sahiptir. E¤er bu alan›
yak›ndan takip etmeyi seviyorsan›z o zaman http://www.motoworld.net/ adresine
bir u¤raman›z› tavsiye ederiz. Burada
motor sporlar› dünyas›ndan çeflitli haberler, röportajlar ve benzeri bilgileri bulabilirsiniz. Ayr›ca her sezon düzenlenen
yar›fllar›n da detayl› bir listesi burada
mevcuttur.
Edelweiss firmas› baflta Avrupa ve
Amerika olmak üzere tüm dünyada motorsikletli geziler düzenleyen tan›nm›fl
bir kurulufltur. E¤er kafan›zda motorsikletli bir Avrupa turu varsa, ancak bunu
iyi bir organizasyonla yapmak istiyorsan›z, o zaman mutlaka http://www.edelweissbiketravel.com/ adresine bir u¤ray›n.
Burada flirketin sundu¤u olanaklarla ilgili ayr›nt›l› bilgi bulacaks›n›z.
Neredeyse 100 y›ld›r üretti¤i motorsikletlerle art›k bir efsane haline gelmifl bir
isim, Harley Davidson. Pek çok motorsiklet tutkunu için bu marka tüm motorsikletlerin kral›d›r. E¤er www.harley-davidson.com adresine giderseniz, bu firman›n motorsiklet ve di¤er yan ürünleri,
ayr›ca bu alandaki çal›flmalar›yla ilgili
genifl kapsaml› bilgilere ulaflabilmeniz
mümkün olacakt›r.
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
91
<<<
INTERNET’TE MOTORS‹KLETLER
E¤er motorsiklet dünyas›n› yak›ndan
takip ediyorsan›z, o zaman
http://www.motorcyclecity.com/index.htm
adresine u¤ramadan geçmeyin deriz. Bu
site konuya biraz da esprili bir biçimde
yaklafl›yor, haberler, incelemeler ve benzeri konular›n haricinde, mtorsiklet dünyas›n›n e¤lenceli taraf›n› ön plana ç›kar›yor. Sitenin en önemli özelliklerinden biri
di¤er motor tutkunlar›yla tan›flman›z ve
haberleflebilmeniz için de çeflitli imkanlar tan›mas›. Buraya s›¤mayacak kadar
çok farkl› konuyu iflleyen bu site bizce ziyaret edilmeyi hak ediyor.
Honda uzun y›llardan beri sadece otomobilleriyle de¤il, ayn› zamanda motorsiklet dünyas›nda devrimler yaratan modelleriyle de tan›nan bir markad›r. Firman›n kendi web sitesine ulaflmak ve en
son modeller hakk›nda detayl› bilgi almak istiyorsan›z http://www.hondamotorcycle.com adresine bir u¤ray›n. Bu
sitedeki modeller Amerikan pazar›na
yönelik olmakla beraber, ço¤u di¤er
ülkelerde de sat›fla sunulmaktad›r. Burada sadece yeni modellere de¤il, ayn› zamanda klasik Honda motorsikletlere,
motorsporlar› ve güvenli sürüfl konular›na da yer verildi¤ini göreceksiniz.
92
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
‹kinci el ve klasik motorsikletlerle ilgileniyorsan›z o zaman gitmeniz gereken
site http://www.umgweb.com adresinde
bulunan Motorcycles On-line Inc demektir. Burada her tür ikinci el ve klasik motorsiklet ilan›n›n yan›s›ra, restorasyon
konusunda otorite isimler taraf›ndan yaz›lm›fl makaleleri de bulabilirsiniz. Belki
bunlar› yurtd›fl›ndan sat›n al›p getirmek
kârl› olmayabilir, ancak yine de haklar›nda bol miktarda bilgi bulabilirsiniz.
Ayr›ca burada pek çok di¤er benzer tan›nm›fl siteye ba¤lant›lar› bulabilirsiniz.
E¤er "Kawasaki" ad› size çok fley ifade
ediyorsa, http://www.kawasaki.com/motorcycles/index.html adresine bir u¤ramay› ihmal etmeyin deriz. Kawasaki firmas›n›n kendi web sitesi içinde yer alan
bu bölümde yeni ç›kan ve piyasada bulunan tüm önemli modeller hakk›nda detayl› teknik bilgi ve güzel resimler bulabilirsiniz. Bundan baflka motorsiklet
dünyas›ndan haberlere ve motorsporlar›
alan›ndaki geliflmelere de yer verilen site
de, Kawasaki yap›m› ATV ve deniz motorsikletlerini de bulmak mümkün.
E¤er Almancan›z iyiyse ve difle dokunur bir motorsiklet sitesi ar›yorsan›z, size http://www.motorrad.de adresini tavsiye ediyoruz. Bu site bariz bir flekilde
gerçekten iflini iyi bilen, motorsiklet endüstrisine hem tutku, hem de ciddiyetle
yaklaflan kifliler taraf›ndan haz›rland›¤›n›
belli ediyor. Burada sadece yeni modelleri de¤il, onlar›n testlerini ve haklar›ndaki detayl› teknik verileri de bulabilirsiniz. Ayr›ca yeni fuarlar, motorsiklet toplant›lar›, yar›fllar ve spor olaylar› hakk›nda da detayl›haberlere yer veriliyor.
Onar›m ve kullan›mla ilgili ipuçlar› ya da
neyi nerede bulabilece¤inize dair adresler ar›yorsan›z, yine buraya bir göz atman›z gerekecek demektir.
Masaüstünüzü süsleyecek güzel motorsiklet resimleri mi ar›yorsunuz? Haz›rlad›¤›n›z broflür için mi gerekliler? Ya da
belki renkli ç›k›fl›n› al›p poster olarak
kullanacaks›n›z, kimbilir? Ne için istiyor
olursan›z olun, profesyonelce çekilmifl
yüksek çözünürlüklü resimleri
http://motorcycles.motorcities.com/ adresinde bulabilirsiniz. Burada en son
model spor motorsikletlerden, restore
edilmifl klasiklere ya da s›rad›fl› el
yap›m› özel makinelere kadar her türlü
arac›n resimleri mevcut. Ço¤u kullan›c›lar taraf›ndan gönderilmifl resimler,
ancak buna ra¤men hemen hepsi profesyonelce foto¤raflanm›fl, kesinlikle tavsiye
ederiz.
>>>
INTERNET
>>>
DÜZENLEME VE ARAMA
INTERNET
DÜZENLEME VE ARAMA
Bu bölümde MS Outlook ile çal›fl›rken gelen mesajlar› düzenleme ve
aramayla ilgili baz› özellikleri gözden geçirece¤iz.
Outlook ile çal›fl›rken gelen mesajlar› ay›rmak
ve saklamak için farkl› klasörler oluflturabilirsiniz, ancak yine de bazen arad›¤›n›z› bulmak kolay
Gelen mesajlar›n kimden geldi¤i, konusu ya da alma tarihi gibi de¤erlere göre s›ralanmas› arad›¤›n›z› bulman›z› kolaylaflt›racakt›r. Buradaki seçeneklere her t›klad›¤›n›zda farkl› bir ok iflareti belirir ve listeleme buna göre de¤iflen s›ralarda yap›l›r.
Belirli bir kifliden gelen mesajlar›n öncelikli olarak s›ralanmas›n› istiyorsan›z, o zaman yapman›z
gereken öncelikle o kifliden gelen herhangi bir
<
<
<
Bu flekilde her sütunun geniflli¤ini de¤ifltirebilir-
siniz.
"Ö¤e Bul" tufluna basarak arama diyalog penceresini açabilirsiniz.
<
<
<
olmayabilir. Özellikle uzun süre mesajlar›n›z› almad›¤›n›zda ve birdenbire çok say›da mesaj "Gelen Kutusu" içinde birikti¤inde bu bafl›n›za gelebilir. Burada bu ifli nas›l kolaylaflt›raca¤›n›za dair
birkaç ipucu verece¤iz.
mesaja sol fare tufluyla t›klamakt›r. Bunun ard›ndan o mesaj seçili iken yukar›daki "Kimden" seçene¤ine t›klarsan›z, o kifliden gelen mesajlara öncelik verilerek s›ralama yeniden yap›lacakt›r.
<
<
<
Mesaj k›sm›ndaki sütun bafll›klar›na t›klayarak
mesajlar› s›ralayabilirsiniz.
<
<
<
Öncelikle gelen mesajlar›n çeflitli kriterlere göre
listelenmesini sa¤layabilirsiniz. Bunu yapabilmek
için mesaj kutusunun üst k›sm›nda bulunan küçük
araç çubu¤undaki bölümlere t›klaman›z yeterlidir.
"fiimdi Bul" tufluna bast›ktan sonra araflt›rman›n
sonuçlar› görüntülenecektir.
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
93
<<<
INTERNET
DÜZENLEME VE ARAMA
Yapabilece¤iniz bir baflka fley de "Gelen
Kutusu" paneline sa¤ tuflla t›klad›¤›n›zda aç›lan menüden, ya da
yukar›daki araç çubu¤undan "Ö¤e Bul" komutunu
kullanarak bir arama yapt›rmakt›r. Bu diyalog
penceresinde anahtar kelimeler ve di¤er verileri
kullanarak belirli bir mesaj›n aranmas›n› sa¤layabilirsiniz. Özellikle "Kimden" fl›kk› sayesinde belirli bir kifliden gelen mesajlara kolayca eriflebilirsiniz.
Son olarak size "Gelen Kutusu" içindeki ay›rma
sütunlar›n› nas›l kendi ihtiyac›n›za göre flekillendirebilece¤inizi gösterece¤iz. Bu sayede mesajlar›n›z› daha kolay bulman›z mümkün olacakt›r.
>>>
C/ Aç›lan iki bölümlü pencerenin sa¤›nda halen
sütunlarda bulunan ay›rma kriterlerini, solunda
ise ekleyebileceklerinizi göreceksiniz. ‹stediklerinizi seçtikten sonra "Ekle" ya da "Kald›r" tufllar›na basman›z yeterlidir. En sonunda "Tamam" tufluna basarak de¤ifliklikleri onaylay›n.
A/ Öncelikle ay›rma sütunu üzerinde bir yere sa¤
fare tufluyla t›klayarak aç›lan menüden "Özet Görüntüle" fl›kk›n› seçin...
B/ Aç›lan diyalog penceresinden pek çok farkl›
ayar yap›labilir. Siz "Alanlar" adl› tufla t›klay›n...
94
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
D/ fiimdi e¤er üst k›s›mdaki ay›rma sütunlar›n›n
bafll›klar›na bakarsan›z, orada yeni ekledi¤iniz
kriterlerin isimlerini görebilirsiniz. Art›k yap›lan
listeleme içinde arama yaparken gelen mesajlar
hakk›nda daha fazla bilgi alma imkan›n›z olacakt›r.
>>>
INTERNET
INTERNET EXPLORER: FARKLI ÖZELL‹KLER
INTERNET EXPLORER:
FARKLI ÖZELL‹KLER
‹lk bak›flta bu uygulaman›n Web sayfalar›n› ekranda görüntülemekten baflka bir
fonksiyonu yokmufl gibi görünse de, asl›nda durum hiç de böyle de¤ildir.
<
<
<
YEN‹ PENCERE AÇMAK
Bazen Internet Explorer ile çal›fl›rken yeni bir
browser penceresi açarak farkl› bir web sayfas›n›
görmek isteyebilirsiniz. Bu durumda tüm yapman›z gereken "Dosya" seçene¤inden "Yeni" ve sonra
da "Pencere" fl›kk›n› seçmektir. Ayr›ca klavyeden
CTRL ve N tufllar›na ayn› anda basarak da bu ifllemi yapabilirsiniz. Sonuç olarak yeni bir Explorer penceresi aç›lacakt›r ve di¤er penceredeki
sayfan›n içeri¤i burada aynen görüntülenecektir.
Yeni bir web adresi girerek bu yeni pencereden istedi¤iniz sayfaya ulaflabilirsiniz, ilk sayfadan ba¤›ms›z olarak çal›flaca¤›ndan ilk aç›lan sayfan›n
içeri¤i de¤iflmeyecektir.
Benzer bir çekilde görüntülenmekte olan web
sayfas› üzerindeki ba¤lant›y› farkl› bir pencerede
de açabilirsiniz. Yapman›z gereken ba¤lant›n›n
üzerine sa¤ fare tufluyla t›klamak ve aç›lan menüden "Ba¤lant›y› yeni pencerede aç" fl›kk›na t›klamakt›r. Yeni bir Explorer penceresi aç›larak ba¤lant›n›n içeri¤i burada görüntülenecek, ancak ilk
açt›¤›n›z sayfa aynen kalacakt›r.
Yukar›da anlat›lan flekillerde ayn› anda birden
fazla Internet Explorer penceresi açabilir, böylece
Bu flekilde ba¤lant›y› yeni bir pencerede açabilirsiniz.
birden fazla sayfan›n içeri¤ini görebilirsiniz. Sayfalar aras›nda ALT + TAB tufl kombinasyonuyla
dolaflabilmeniz mümkündür. Ne var ki özellikle
modemle sa¤lanan Internet ba¤lant›lar›nda ayn›
anda birden fazla sayfan›n aç›lmas› ba¤lant›ya binen yükü art›racak, sonuç olarak eriflilen sayfa
say›s› artt›kça eriflim zaman› da uzayacakt›r. Bu
yüzden ayn› anda en çok 3 Explorer penceresi
kullanman›z› tavsiye ederiz, bundan fazlas› eriflim
süratini oldukça düflürecektir.
SAYFALARI DOSTLARINIZLA PAYLAfiMAK
Internet üzerinde
rastlad›¤›n›z ilgi
INFO
çekici siteleri eposta yard›m›yla
dostlar›n›zla payO an bakt›¤›n›z web sayfas›n› kapatmalaflman›z mümkündan o sayfada ba¤lant›s› bulunan bir baflka
dür. Öncelikle
sayfay› görüntülemek istiyorsan›z, o zaman
ba¤lant›n›n üzerine sa¤ tuflla t›klay›n ve
"Dosya" seçene¤ine
aç›lan menüden "Yeni pencerede aç" fl›kk›n›
t›klay›n ve aç›lan
seçin. Böylece yeni sayfa ayüklenirken siz
menüden "Gönder"
ilkini incelemeye devam edebilirsiniz.
fl›kk›na girin. Buradaki menü üç
I
<
<
<
Bu flekilde yeni bir pencere açabilirsiniz.
<
>
>>>
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
95
<<<
INTERNET
INTERNET EXPLORER: FARKLI ÖZELL‹KLER
l› gerçekleflecektir.Buradaki son seçenek olan
"Masaüstüne k›sayol" ise o sayfaya daha sonra
tekrar ulaflabilmenizi sa¤lamak amac›yla Windows masaüstünde bir k›sayol oluflturur.
<
<
<
Explorer tüm sayfay› ya da sadece adresini gönderebilmenizi sa¤lar.
seçenek sunmaktad›r, bunlardan ilki olan "E-posta
ile sayfa..." fl›kk›, görüntülenen web sayfas›n›n
tüm içeri¤inin bir baflka kullan›c›n›n adresine gönderilmesini
‹PUCU
sa¤lar. T›klad›¤›n›zda
e-posta uygulaman›z
devreye girecek, aç›E¤er bir web sayfas›n› tüm metin içerilan "Yeni ‹leti" pence¤ini kopyalamak isterseniz o zaman CTRL
resinden al›c› adresini
+ A tufl kombinasyonuyla tümünü seçebilir,
girerek sayfay› gönCTRL + C ile panoya kopyalayabilir ve
CTRL + V ile de herhangi bir döküman›n
dermeniz mümkün
üzerine yap›flt›rabilirsiniz.
olacakt›r.
‹kinci seçenek olan
"E-posta ile ba¤lant›..."
ise sayfan›n içeri¤i yerine sadece web adresinin
gönderilmesini sa¤lar. Gönderilen bilgi çok daha
küçük boyutlu oldu¤undan iletilmesi çok daha h›z-
*<
SAYFA ALANI
Daha önce Internet üzerinden nas›l resim kaydedebilece¤inizi görmüfltük. Buna benzer bir flekilde, resimleri masaüstüne duvar ka¤›d› olarak
kaydedebilirsiniz. Yapman›z gereken resmin üzerine sa¤ tuflla t›klamak ve aç›lan menüden "Duvarka¤›d› olarak belirle" fl›kk›na t›klamakt›r. Benzer flekilde "Arka plan› farkl› kaydet" seçene¤iyle
web sayfas›n› oldu¤u gibi kaydetmeniz de mümkündür, ancak bu farkl› yap›lar nedeniyle her sayfada ifle yaramayabilir.
MET‹N ‹fiLEME
Web sayfalar› genellikle bol miktarda metin içerirler, özellikle belirli konularda yza›l› kaynaklar
>
>>>
96
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
INTERNET
<
<
<
<
<
<
Bu flekilde bir web sitesinin arka plan›n› masaüstünüze
kopyalayabilirsiniz.
CTRL + A tufllar›na basarak sayfan›n tüm içeri-
¤ini seçebilirsiniz.
ar›yorsan›z Internet’ten daha iyisini bulamazs›n›z.
Ancak bir web sayfas›nda buldu¤unuz metinleri
daha sonra bir metin editöründe çal›flmak için nas›l saklayabilirsiniz? Bu son derece kolayd›r, öncelikle web sayfas›ndaki metnin seçime bafllamak
istedi¤iniz k›sm›na fare imlecini götürün. Burada
sol tufla bas›l› tutarak imleci seçimin sonuna dek
sürükleyin, seçili alan›n koyu bir renk ald›¤›n› göreceksiniz. Seçimin sonuna ulafl›nca sol tuflu b›rak›n, sonra da seçili k›sm›n üzerine sa¤ fare tufluyla t›klayarak aç›lan menüden "Kopyala" fl›kk›na
t›klay›n. Bundan sonra Word ile yeni bir metin
belgesi aç›n, ve belgenin üzerine yine sa¤ tuflla
t›klayarak "Yap›flt›r" fl›kk›n› seçin. Seçili metin
parças› böylece metin belgesine aktar›lm›fl olacakt›r.
>>>
D‹J‹TAL KAMERA VE FOTO⁄RAFÇILIK
MULTIMEDIA VE E⁄LENCE
D‹J‹TAL KAMERA VE
FOTO⁄RAFÇILIK
Önceki bölümde dijital kameralara ve neler yapabildiklerine de¤indik.
fiimdi ise kullan›ma iliflkin baz› genel bilgiler verece¤iz.
Dijital kameralar›n en iyi yanlar›ndan biri size
hemen her tür konuda detayl› ayarlar yapabilme
imkan› tan›malar›d›r. Ancak buna ra¤men her defas›nda çekti¤iniz resimler yanl›fl bir ayar yapm›fl
olsan›z bile düzgün olarak ç›kar, çünkü bu cihazlar yanl›fll›klar› otomatik olarak düzeltecek biçimde tasarlan›rlar. Ancak yine de genel kullan›ma iliflkin baz› detaylar› do¤ru yapmak iflleri kolaylaflt›racakt›r.
‹LK AYAR
Dijital kameran›z› ilk defa kullanmadan önce
zaman ve tarih ayarlar›n› yapman›z gerekir. Böylelikle çekilen resimlerin etiketlenmesi ve saklanmas›nda belirgin bir kolayl›k kazan›lmas› hedeflenmektedir.
EKRAN
Dijital kameralar›n arka k›sm›nda bulunan LCD
ekran pek çok farkl› iflleve sahiptir. Öncelikle kameran›n ayarlar› ve genel çal›flma durumyla ilgili
bilgileri burada görebilirsiniz. Bunun yan›s›ra bu
ekran pozland›rma ve çekilen resimleri kontrol etmekte de kullan›l›r.
ZOOM VE FLAfi
Modern kameralar, özellikle de nispeten pahal›
modeller, ortamdaki ›fl›¤a göre flafllar›n› otomatik
ayarlamakta, ayr›ca istenirse resimde
otomatik odaklama ve zoom yapabilmektedirler. Yine de farkl› moINFO
dellerde durum de¤iflebilir ve baz›
kullan›c›lar bu ayarlar› kendileri
Bundan daha birkaç y›l öncesine dek diyapmak isteyebilirler.
I
<
>
jital kameralara sadece pahal› birer oyun-
ÇEK‹M DÜ⁄MES‹
Farkl› kameralarda de¤iflik sistemler kullan›lmas›na ra¤men, resim çekmek için genellikle tek bir
cak gözüyle bak›l›yordu. Ne var ki günümüzde oldukça yayg›nlaflan bu cihazlar
hem fiyat, hem de yetenekleri aç›s›ndan oldukça geliflme kaydettiler.
>>>
ENERJ‹ SARF‹YATI
Dijital kameralar›n film kullanmad›¤› do¤rudur, ancak bunun yerine çal›flmak için yüksek miktarda elektri¤e ihtiyaç duyarlar. Bu aç›dan
oldukça müsrif olduklar›n› söyleyebiliriz, öyle ki baz› kameralar flarj edilebilir özel batarya ve flarj cihaz›yla sat›lmaktad›r.
Her ne kadar en son model kameralar›n güç tüketimi nispeten
düflükse de, çok kullan›ld›klar›nda k›sa sürede pilleri tüketmektedirler. Bu yüzden bir tak›m flarj edilebilir pil ve bir de uygun
flarj cihaz› edinmeniz uzun vadede sizi pil masraf›ndan önemli ölçüde
kurtaracakt›r.
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
MULT‹MEDYA VE E⁄LENCE
31
<<<
<
<
<
nuz.
D‹J‹TAL KAMERA VE FOTO⁄RAFÇILIK
HAFIZA MODÜLÜ (MEMORY CARD)
Tüm dijital kameralar çekilen resimleri kaydetmek için bir tür haf›za modülü kullan›r. Bunlar
farkl› tasar›mlara sahip olsalar da, genel çal›flma
prensipleri ayn›d›r. Farkl› boyutlarda haf›zalara
sahip kartlar ve makeralar bulmak mümkündür.
Bu kartlardan baz›lar› ç›kar›larak bir disket gibi
<
<
<
tuflu kullanman›z
yeterlidir. Ço¤u
kamera çekim
dü¤mesine bas›ld›¤› anda harekete
geçerek gereken
ayarlar› otomatik
olarak yapar. Dü¤me b›rak›ld›¤›nda
ise resim çekme
ifllemi gerçekleflir
Burada zoom ayar tuflunu görüyorsuve ard›ndan çekilen resim say›sal
veri olarak ifllenip haf›zaya kaydedilir.
Ço¤u dijital kamerada 8MB haf›za standartt›r.
bilgisayara tak›labilmekte, baz› kameralar ise verileri aktarmak için bir ba¤lant› kablosuna ihtiyaç duyabilmektedir.
PLAY modu çekilen foto¤raflar› görme ve elemenize yarar
IMAGE modu kameran›n 5
farkl› duruma göre otomatik
ayar yapmas›n› sa¤lar
(siyah-beyaz, gece, vs.)
PC modu çekilen foto¤raflar›n
bilgisayara aktar›lmas›na yarar
HAND modu ayarlar›
kullan›c›n›n yapabilmesini
sa¤lar
AUTOMATIC modu kameran›n
tüm ayarlar› otomatik
yapmas›n› sa¤lar
32
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
Dijital kameray› kapat›r
●
MULT‹MEDYA VE E⁄LENCE
>>>
MULTIMEDIA VE E⁄LENCE
>>>
S HARF‹
SÖZLÜK
S:
S‹TE
Internet üzerinde bilgiler
HTML dilinde haz›rlanm›fl veri dosyalar› halinde saklan›r
ve kullan›ma sunulur. Bu veri
dosyalar›n›n herbirine web
sayfas› denir. "Site" ise birden
m›na "kasa" ad› verilir. "Slim
kasa" ise çok küçük boyutlarda bir kasa modelidir, bu modelde kasa yan ve genellikle
monitörün alt›na konacak flekilde olarak tasarlan›r/
SLOT ‹fiLEMC‹
Anakart üzerine
yanlamas›na ve tek
bir s›ra ba¤lant›
noktas› üzerinden
geçecek flekilde tasarlanan ifllemci
modellerine verilen
genel add›r. Standart PC donan›mlar›nda ilk defa Intel’in Pentium 2 s›n›f› ifllemcileriyle
görülmüfltür.
fazla web sayfas›nda oluflan
ve ayn› konuda kendi içinde
organize edilmifl bir web sayfalar› toplulu¤udur.
SOKET ‹fiLEMC‹
SL‹M KASA
Masaüstü PC s›n›f› bilgisayarlar pek çok farkl› ana parçadan oluflur. Temel bileflenleri içinde bar›nd›ran gövde k›s-
Eskiden beri kullan›lan temel ifllemci ba¤lant› tasar›m›d›r. ‹fllemcinin alt›ndaki kare
fleklinde k›s›mda bulunan ba¤lant› bacaklar›n›n, benzer flekilde tasarlanm›fl yuvaya oturmas›na müsait bir
yap›dad›r. Hemen
tüm bilgisayar ifllemci tasar›mlar›
bu modele benzer bir tasar›ma sahiptirler.
SOL TIKLAMA
Windows
iflletim sisteminde sa¤ ve sol fare
tufllar›n›n farkl›
ifllevleri mevcuttur. Sol fare
tuflu çeflitli simgeleri seçmek
ve onlar› çal›flt›rmak için
kullan›l›r. Bunun için farenin
sol tufluna bir ya da daha fazla defa bas›lmas›na "sol t›klama" tabir edilir.
SOLITAIRE
Eski ve yayg›n bir iskambil
oyunudur. Windows iflletim
sistemi içinde "Oyunlar" k›sm›nda bu oyunun bir bilgisayar versiyonu
yeral›r. Eskiden beri belki
de en çok tutulan Windows
oyunu say›lan
Solitaire, yeni
Windows versiyonlar›nda da
mevcudiyetini sürdürmektedir.
r› günden beri en çok sat›lan
ses kartlar› olmufl, PC endüstrisinde ses standartlar›n›n belirlenmesine öncü olmufltur.
Bugün piyasada Sound
Blaster serileri
halen en çok sat›lan ve aranan ses kartlar› olmay› sürdürmektedir.
SOURCE CODE
Bir yaz›l›m›n çal›flmas›nda esas görevi üstlenen temel program
çekirde¤ine verilen add›r. Bu
program çekirde¤inin yaz›lmas› ve derlenmesi programc›l›¤›n ana k›sm›n› oluflturur.
Baz› firmalar yazd›klar› programlar›n Source Code telif
haklar›n› sakl› tutarken, baz›lar› da bunlar› ücretsiz olarak
kullan›c›lara vererek üzerinde
çal›flmalar›na ve yaz›l›mlar›n›
farkl› flekillerde gelifltirip faydalanmalar›na imkan tan›rlar.
SPEAKER
Genel anlamda hoparlörlere
verilen ‹ngilizce add›r. Ancak
bir de bilgisayar kasas›n›n
içinde bulunan küçük hoparlöre bu ad verilir. Bu flekilde ta-
SOUND BLASTER
Ünlü Creative Labs donan›m
firmas› taraf›ndan gelifltirilen
bir dizi ses kart›na verilen ticari isimdir. Sound Blaster
modeli ses kartlar› ilk ç›kt›la-
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
SÖZLÜK
30
<<<
SÖZLÜK
S HARF‹
n›mlanan küçük kasa içi hoparlörün temel amac› kullan›c›ya basit sesli sinyallerle çeflitli ar›zalar› tan›mlamakt›r.
START TUfiU
Türkçe Windows iflletim sisteminde "Bafllat" ad›yla geçen
bu tufl, asl›nda iflletim sistemi
taraf›ndan ekranda oluflturulan sanal çal›flma alan›ndaki
önemli bir simgedir. Görsel
aç›dan tufl fleklinde tan›mlanm›fl olup, temel tüm Windows
ifllem ve menülerinin bafllang›ç noktas›d›r.
STARTUP KLASÖRÜ
Türkçe Windows iflletim sisteminde "Bafllang›ç" ad›yla tan›mlanan bu klasör, bilgisayar
aç›ld›¤›n›nda harekete geçirilmesi istenen uygulamalar›n
bulundu¤u yerdir. Bu klasörün
içine herhangi bir uygulaman›n k›sayolunu atayarak aç›l›fl
esnas›nda otomatik olarak çal›flt›r›lmas›n› sa¤layabilirsiniz.
SÜRÜCÜ DÖNÜfiTÜRÜCÜ
Sürücü Dönüfltürücüsü, sabit
diskinizdeki Dosya Yerleflim
Tablosu (FAT veya FAT16)
dosya sistemini, geliflmifl bir
flekil olan FAT32 dosya sistemine dönüfltürür. Sabit disk
üzerinde yüzlerce MB ek disk
alan› oluflturarak verileri daha etkin biçimde saklar. Ek
olarak, programlar daha h›zl›
çal›fl›r ve bilgisayar›n›z daha
az sistem kayna¤› kullan›r.
Sürücü Dönüfltürücüsü'nü kullanarak sabit diskinizi FAT32
biçimine dönüfltürdükten son-
31
HERKES ‹Ç‹N B‹LG‹SAYAR
●
ra, FAT32 sürücünüzü yeniden bölümlemeden ve biçimlendirmeden FAT16 biçimini
kullanmaya dönemezsiniz.
Üzerinde Windows 98'in yüklü oldu¤u sürücüyü dönüfltürdüyseniz, sürücüyü yeniden
bölümledikten sonra Windows
98'i yeniden yüklemelisiniz.
SÜRÜCÜ HARFLER‹
Windows iflletim sisteminde
bilgisayara ba¤l› olan tüm sabit disk, disket ve CD-ROM
tarz› sürücüler birer harf
ile tan›mlan›rlar. Disket
sürücüler için A ve B, sabit diskler için C, D, E ve
di¤erleri için F, G fleklinde
olmak üzere bir sisteme çok
say›da sürücü ba¤lanabilir ve
tan›t›labilir.
SÜRÜKLE BIRAK
Windows iflletim sisteminde
bir dosya, klasör ya da simgeyi ekranda hareket ettirerek
bir yerden baflka bir yere tafl›ma ifllemine verilen add›r.
Grafik kullan›c› arabiriminde
bu ifllem "sürükleyerek" tafl›ma gibi görünürken, bilgisayar taraf›ndan bir nesnenin
farkl› bir sektöre kaydedilmesi fleklinde yorumlan›r.
SÜRÜM
Yaz›l›m ya da donan›mlar
için kullan›lan ve bir tür model belirleme yöntemi olan
"sürüm" kelimesi, o ürünün piyasaya "sürülen" flekline verilen isimdir. Bir yaz›l›m daha
sonra daha da gelifltirilebilir
ve piyasaya yeni bir "sürümü"
SÖZLÜK
sunulabilir. Genellikle artan
rakamlarla ifade edilen sürümler uygulamada bulunan
de¤iflikliklerin kolay farkedilmesini sa¤lamak için bu flekilde vurgulan›rlar.
SONLANDIRICI
Eski BNC standard›na sahip
Ethernet kartlar›nda bulunan
tapaya benzetilebilecek bir
nevi metal parçad›r. Eski
BNC ba¤lant›larda ethernet
kartlar›n›n arkas›na T harfine
benzeyen bir parça tak›l›p
tüm bilgisayarlar›n tek bir
kablo üzerinden birbirlerine
ba¤lanmas› sa¤lan›rd›. Son
bilgisayarda network’un problem ç›karmas›n› engellemek
için ise aç›kta kalan uca bu
sonland›r›c› (terminatör olarak da adland›r›l›r)
ad› verilen parçan›n
tak›lmas› gerekiyordu.
Ancak art›k daha
farkl› bir network
ba¤lant› flekli olan
UTP kullan›lmakta.
Böylelikle her bilgisayardan ç›kan ayr›
kablolar HUB ad› verilen tek bir ayg›tta
toplanmakta ve bu flekilde network kurulmakta.
S‹L‹KON VAD‹S‹
Di¤er ad›yla Silicon Valley
olarak da bilinen ve Amerika’da Kalifornia eyaletinde
yer alan ve orada yer alan büyük teknoloji flirketleri nedeni
ile art›k teknoloji ile özdefllefl-
mifl bir vadidir. Günümüzde
art›k içinde Türk firmalar›n›n
da yer ald›¤› birçok firman›n
araflt›rma ve gelifltirme flirketlerinin ana merkezleri orada bulunmaktad›r. Di¤er bir
deyiflle dünyan›n teknoloji
merkezi denince akla ilk gelen yerdir.
SANAL GERÇEKL‹K
Teknolojinin art›k iyice geliflmesi ile üretilen bilgisayarlar da yavafl yavafl inan›lmaz
ifllem gücüne sahip olmaya
bafllad›lar. Böylelikle eskiden
gerçeklefltirilmesi düflünülemeyen baz› ifllemler de bilgisayarlar üzerine tafl›nd›. Bunlardan biri olan sanal gerçeklik, asl›nda gerçekte olmayan
ve tamam›yla bilgisayar›n dijital dünyas›nda yarat›lm›fl bir
kavramd›r. Bu flekilde kullan›c›lar 3D gözlükler ve benzeri bilgisayar donan›mlar›
kullanarak bu ortama dahil
olup gerçekte göremeyecekleri
ve yaflamayacaklar› olaylar›
yaflama flans›na da
kavuflabilirler. Sanal gerçeklik son zamanlarda özellikle
oyunlarda ve simülasyonlarda
oldukça popüler olarak kullan›lmaktad›r.

Benzer belgeler