türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler

Transkript

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler
TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAL ALIMI
KİMYEVİ MADDELER ( CHEMICALS) AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.
1-İdarenin
a) Adresi
: Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA
b) Tel. ve Faks No
: 0312- 207 20 00 – 0312- 286 90 73
c) elektronik posta adresi (varsa) : www.tpao.gov.tr / [email protected]
2-İhale Konusu Malın
Sıra
No
1
Niteliği-Türü-Miktarı
İhale Kayıt No
İhale Tarih ve
Saati
4 Kalem Kimyevi Madde
2013/31946
(Toplam 4 kalem malzeme)
17.04.2013
Saat: 14.30
Teklifin Geçerlilik
Süresi
İhale dökümanı Satış
Bedeli (KDV. Dahil)
60 (Altmış)
Takvim Günü
100 $ veya karşılığı TL.
3-İhalenin
a) İhale Dosya Numarası : 6113 SON 45973
b) Yapılacağı yer
: TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 Çankaya / ANKARA
Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı 7. Kat Toplantı Salonu
4- İhale dokümanı;
T.P.A.O. Genel Müdürlüğü/Makina İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı/Kardeks Müdürlüğü 7. Kat 714 No’lu
odada ve ayrıca İstanbul Satın Alma ve Gümrük Müdürlüğü Yeşilköy Mah. EGS Business Park Blokları Atatürk Cad.
No:12 Kat:7 Daire:253-254 Posta Kodu:34149 Bakırköy / İSTANBUL
Tel: 0212 465 72 74 -75-76-77 Faks: 0212 465 72 78 adresinde görülebilir ve şartname bedeli 100 $ veya karşılığı TL.
( TL hesabı için Vakıfbank T.P.A.O Bürosu: 0684-2000012 (Iban No: TR970001500158007290224965) no.lu hesaba
$ hesabı için 00158048000922784 (Iban No: TR180001500158048000922784) T.P.A.O. hesaplarına yatırılarak,
dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtilip ilgili adreslerden temin edilir.
(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, telefon numarası, vergi dairesi, vergi numarası ve ilgili dosya
numarasını yazdırmak zorundadırlar.)
İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
5.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
siparişin verilmesi halinde ödemenin yapılacağı banka şubesi ve hesap numarası,
5.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
5.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge,
5.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
5.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5.1.3.3.Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5.1.4. Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
5.1.5. İçeriği bu şartnamede belirtilen teklif mektubu,
5.1.6. Geçici teminat,
5.1.7. İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5.1.8.Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
5.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname,
5.1.11. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından
fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
5.1.12. CE Belgesi ( teklif edilen ürünlerin CE belgesi varsa)
6- Bu ihaleye tüm istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
7- Teklifler, 17.04.2013 tarih ve saat 14.30’a kadar T.P.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GELEN EVRAK SERVİSİNE
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme veya sipariş
mektubu düzenlenecektir.
9- İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak
sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 15/07/2013 tarihinden önce olmamak üzere
istekli tarafından belirlenir.
10- Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklama hükümleri hariç) TPAO
Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.
11- Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş)
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
Ancak yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat
avantajından yararlanamaz. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için yerli malı
belgesini sunması zorunludur.
Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif ettikleri
bedelin %15 (yüzdeonbeş) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır.
12-Tüm kalemler ekli TPAO teknik şartnamesine göre temin edilecektir. Firmalar teklif mektubu ile birlikte 1,2,3 ve 4.
kalemler için TPAO laboratuarlarından veya akredite olmuş bir laboratuardan alınmış ve ihale tarihi itibari ile 1 yıl
süre geçerli test raporu verecektir.
13) 1ve 2. Kalemler 1000'er Kg'lık paletler halinde, 3. kalem 1050 Kg'lık paletler halinde, 4. kalem ise 1,5 tonluk
torbalarda sevk edilecektir.
Paletler TS EN ISO 13500/Temmuz 2010 standardında belirtilen ISO6780:2003E veya EUR-Pallet
EPAL(EUR,EUR2,EUR3,EUR6)'ya uygun olacak şekilde istenmektedir. Standartlara uymayan paletler kabul
edilmeyecektir.
SIRA
NO
STOK NO
1
PARÇA
NO
ADI ve NİTELİĞİ
MİKTAR
BİRİM
61.35.0205
KOSTİK- PAYET (25 KG/TRB.)
15000
TORBA
2
61.07.0880
CMC-DÜŞÜK VİSKOSİTELİ (CARBOXY METHYL
CELLULOSE) 25KG/TRB
20000
TORBA
3
61.05.0240
İŞLEM GÖRMEMİŞ BENTONİT (50 KG/TRB) 1.050
KG'LIK PALETLERDE
25000
TORBA
4
61.05.0058
BARIT , (1,5 TONLUK BİG-BAG TORBALARDA)
5000
TON
Özel Şartlar : 1) Tüm kalemler ekli TPAO teknik şartnamesine göre temin edilecektir. Firmalar
teklif mektubu ile birlikte 1,2,3 ve 4. kalemler için TPAO labaratuarlarından veya akredite olmuş
bir labaratuardan alınmış ve ihale tarihi itibari ile 1 yıl süre geçerli test raporu verecektir.
2) 1ve 2. Kalemler1000'er KG'lık paletler halinde, 3. kalem 1050 KG'lık paletler halinde, 4. kalem
ise 1,5 tonluk torbalarda sevk edilecektir.
Paletler TS EN ISO 13500/Temmuz 2010 standardında belirtilen ISO6780:2003E veya EURPallet EPAL(EUR,EUR2,EUR3,EUR6)'ya uygun olacak şekilde istenmektedir. Standartlara
uymayan paletler kabul edilmeyecektir.

Benzer belgeler

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler

türkiye petrolleri ao genel müdürlüğü mal alımı kimyevi maddeler 5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu göster...

Detaylı

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 5.1. ...

Detaylı

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO

ihale ilanı - Türkiye Petrolleri AO İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 5.1. ...

Detaylı

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım

i lan tarım işletmeleri genel müdürlüğü polatlı tarım 5.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu göster...

Detaylı