EK - 4A - Ahi Evran Üniversitesi

Transkript

EK - 4A - Ahi Evran Üniversitesi
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
: Kadir Can DİLBER
: Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
: 05321745540
: [email protected],
[email protected]
2. Doğum Tarihi
:28.10.1983
3. Unvanı
:Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
Derece
:
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Türkçe
Eğitimi
Yeni Türk
Edebiyatı
Yeni Türk
Edebiyatı
5. Akademik Unvanlar:
-Araştırma Görevlisi -2009-2013
-Yrd. Doç. Dr. 2013-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Üniversite
Yıl
Gazi Üniversitesi
2006
On Dokuz Mayıs
Üniversitesi
2009
Atatürk Üniversitesi
2013
-
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- Dilber, Kadir Can; Çağlayan, Nilay. (2010). Ahmet Mithat Efendi’nin Karı Koca Masalı’nda
Anlatı Araçlarının Tespiti ve İncelenmesi. Turkish Studies-International Periodical For the
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.Volume 5, Issue 1. s. 930-953
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
- Dilber, Kadir Can. (2010). Bir Şiir İşçisinin Sihirli Elleri: Cahit Sıtkı Tarancı. Doğumunun
100. Yılında Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu I. Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
- Dilber, Kadir Can. (2012). Ahmet Midhat Efendi’nin Romanlarında Geciktirim ve Sürpriz,
Kültür Bakanlığı Ahmet Midhat Efendi Kitabı.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
- Dilber, Kadir Can. (2011). Jorge Luis Borges’ten Hasan Ali Toptaş’a Düşsel Yolculuğun
Şifreleri. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Sayı 5, s. 115-131.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
- Dilber, Kadir Can. (2006). Necip Fazıl'ın Gözüyle Nazım Hikmet, Hece Dergisi Nazım
Hikmet Özel Sayısı, s. 480-491.
----------------, (2008). Mehmet Akif Ersoy'a Kanon Dışı Bakış, Hece Dergisi Mehmet Akif
Ersoy Özel Sayısı, s. 197-216.
----------------, (2008). Postmodernizm ve Yeni Adlandırmalar, Hece Dergisi Postmodernizm
Özel Sayısı, s. 505-516.
----------------,(2008). Üç Niyet Boyutundan Huzursuz Bacak Nasıl Okunmalı?, Dergâh
Dergisi, Kasım 2008 Sayı: 225. s. 22-24.
----------------, (2009). Yahya Kemal'in "Ev"den Ayrılışları, Seyahatleri ve Yurt Dışı Görevleri,
Hece Dergisi Yahya Kemal Özel Sayısı, Ocak 2009. s. 183-197.
----------------, (2009). Yasanın Önünde Kurmacaya Sığınan Adam Franz Kafka, Dergâh
Dergisi, Sayı: 236, s. 22-23.
----------------, (2009). Jorge Luis Borges ile Anlat(ı) Şehir(ler)i, Hece Dergisi Sayı: 155, s. 6477.
----------------, (2010). Metnin Metni: Tahir Sami Bey’in Özel Hayatı, Dergâh Dergisi, Sayı:
238, s. 8-12.
----------------, (2011). İmgenin Sırdaşlığı: Behçet Necatıgil’in Korku Çiçekleri Üzerine Bir
İnceleme, 7EDİ İklim Dergisi, Sayı: 253, s. 55-59.
----------------, (2011). Ahmet Haşim’in Şiirinde Servet-i Fünun Etkisi, Ayraç Dergisi, Sayı: 17.
s. 64-66.
----------------, (2011). Cemal Süreya’nın Aslan Heykelleri Şiirinin Niyetsel Çerçevesi, MaviYeşil Dergisi, Sayı: 68, s. 13-14.
----------------, (2012). Yeni Bir Cezaevi Simülasyonu: Ütopya 337 Milisaniye, Hece Öykü,
Sayı: 51.
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
-
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı