İndir - Konstrüksiyon

Transkript

İndir - Konstrüksiyon
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Konstrüksiyon Sistematiği
Design Methodology
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
Kredisi
(Local Credits)
AKTS Kredisi
(ECTS Credits)
Ders Türü
(Course Type)
MAK535
Güz
(Fall)
3
8
Y.L.
(M.Sc.)
Bölüm / Program
(Department/Program)
Makina Mühendisliği / Konstrüksiyon
(Mechanical Engineering / Mechanical Design)
Dersin Türü
(Course Type)
Zorunlu
(Compulsory)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Dili
(Course Language)
Türkçe
(Turkish)
Sistematik Konstrüksiyon kavramı, Mamul fikrinin oluşması. Ödevin Analizi, istekler listesi,
Fonksiyonel Sentez ve Tasarım, Çözüm Arama Yöntemleri, Değerlendirme, Fayda Değer
analizi, Mamul Planlaması, Niceliksel Şekillendirme, Konstrüksiyonda kendi kendine yardım
prensibi, yapı dizileri, modüler konstrüksiyon, detaylandırma
The Scope of Systematic Design, Fundamentals of Technical Systems, Fundamentals of
Systematic Approach, Process of Planning and Designing: General Problem-Solving Process,
General methods for Finding and Evaluating Solutions, Product Planning and Clarifying the
Task, requirement list, Conceptual Design, modular design, Embodiment Design
Dersin Amacı
(Course Objectives)
1. Konstrüksiyon faaliyetinde sistematik bir yaklaşım yöntemi kazandırmak.
2.Lisans eğitiminde kazanılmış Mühendislik bilgilerinin kullanılarak, sistemik konstrüksiyon
yaklaşımı ile konstrüksiyon faaliyeti yapabilme deneyimi kazandırmak
1.
2.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
To state the philosophy of design methodology
To appy the knowlegde from ungergraduate education to design a system by using
systematical approach
1. Konstrüksiyon faaliyetinde sistematik takip etme yeteneği
2. İstekler listesi oluşturma becerisi
3. Çözüm Arama Yöntemleri hakkında bilgi
4. Verilen bir ödevi sistematik konstrüksiyon yaklaşımı ile tasarlama becerisi
1. Knowledge about the philosophy of design methodology
2. Ability to prepare a requirement list
3. Knowledge about the problem-solving methods
4. Ability to design a given a system on a given subject by using systematical approach.
Ders Kitabı
"Sistematik Konstruksiyon", L.Ulukan, I.T.U. Yayınları,1990
(Textbook)
Diğer Kaynaklar
(Other References)
Ödevler ve Projeler
1.
2.
3.
4.
5.
Konstruktionslehre ", G.Pahl and W. Beitz, Springer Verlag
"Entwickeln und Konstruiren mit System", E.Gerhard, Expert V.,1998.
"Engineering Design", G.Pahl and W. Beitz, Springer Verlag, Sec.Edition, 2007
Engineering Design, George E. DIETER, McGraw-Hill, New York, 1991.
The Mechanical Design Process, David G. ULLMAN, McGraw-Hill, New York,
1992.
6. Machine Design Fundamentals, Joseph E. SHIGLEY, Charles R. MISCHKE,
McGraw-Hill, New York, 1989.
VERİLEN BİR KONUDA TASARIM İÇEREN 1 PROJE
1 PROJECT ON A GIVEN SUBJECT
(Homework & Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
KISMEN PROJEDE
(Computer Use)
PARTIALLY IN PROJECTS
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi*
(Quantity)
1
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
% 25
4
% 10
**
1
% 25
1
% 40
(40 %)
*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Giriş, Sistematik Konstrüksiyon Nedir?
Mamul Fikrinin Oluşması
Ödevin Tanımı ve Analizi
Fonksiyonel Sentez ve Tasarım
Çözüm Arama Yöntemleri
Değerlendirme
Fayda-Değer Analizi, Mamul Planlaması
YILİÇİ SINAVI
Şekillendirme, niceliksel konstrüksiyon
Kendi kendine yardım prensibi
Genel şekillendirme kuralları
Yapı dizileri, modüler konstrüksiyon
Öğrenci Proje Sunumları
Öğrenci Proje Sunumları
Dersin
Çıktıları
1
1
1,2
1,2,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Topics
Introduction to design methodology
Clarifying the Task
Definition of problem
Functional synthesis and design
General methods for Finding Solutions
General methods for Evaluating Solutions
Product planning
MIDTERM
Detailed design
Self-help principle
Fundamentals of Embodiment Design
Size Ranges and Modular design
Project presentations
Project presentations
Course
Outcomes
1
1
1,2
1,2,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,2,3,4
1,2,3,4
Dersin Konstrüksiyon Programıyla İlişkisi
Katkı
Seviyesi
1
2
3
Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde
geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
ii.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı
disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler
iii.
oluşturabilme (beceri).
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).
iv.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve uygulamalarda
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar
v.
geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği).
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek,
alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
vi.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim
vii.
kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri
viii.
düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü
ix.
ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam

i.



Relationship between the Course and Mechanical Design Engineering Curriculum
Level of
Contribution
1
2
3
Program Outcomes
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
Developing and intensifying knowledge in the related program’s area, based upon the
competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).
Grasping the inter-disciplinary interaction related to one’s area (knowledge)
The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area and
interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area
and the knowledge from various other disciplines (skill).
Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill).
The ability to carry out a specialistic study related to one’s area independently and Developing
new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical
processes of one’s area and coming up with solutions while taking responsibility(Competence
to work independently and take responsibility).
Systematically transferring the current developments in the area and one’s own work to other
groups in and out of the area; in written, oral and visual forms (Communication and Social
Competency).
Proficiency in a foreign language –at least European Language Portfolio B2 Level- and
establishing written and oral communication with that language (Communication and Social
Competency).
Using the computer software together with the information and communication technologies
efficiently and according to the needs of the area (Communication and Social Competency).
In the programs with thesis, the ability to present one’s own work within the international
environments orally, visually and in written forms (Area Specific Competency).
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
Y.Doç.Dr. Vedat Temiz
Tarih (Date)
12/04/2011
İmza (Signature)





Benzer belgeler

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi). Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki ku...

Detaylı

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler Polymerization. New York: John Wiley and Sons. Inc. Quirck, R. (Ed.). (1998). Anionic Polymerization. New York: Marcell Dekker. Faust, R. (Ed.). (1997). Cationic Polymerization. Washington, D.C: Am...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından ...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından ...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi). Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Kuyu Logları Analizi Advanced Well

Dersin Adı Course Name İleri Kuyu Logları Analizi Advanced Well Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebi...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK - Prof. Dr. Cüneyt Arslan Prof. Dr. Cüneyt Arslan

Dersin Adı: STATİK - Prof. Dr. Cüneyt Arslan Prof. Dr. Cüneyt Arslan Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme ve farklı disiplin alanlarından ...

Detaylı