CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

Transkript

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
BİNA TASARIMINDA YANGINDAN KORUNMA
Kodu
(Code)
CKY5XX
Lisansüstü Program
(Graduate Program)
Dersin Türü
(Course Type)
Dersin İçeriği
(Course Description)
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Yarıyıl
(Semester)
Course Name
FIRE PROTECTION IN
BUILDING DESIGN
Kredisi
AKTS
(Local
Kredisi
Credits)
(ECTES
Credits)
3
7.5
Ders
Türü
(Course
Type)
Güz
Yüksek
Lisans
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi (Environmental Control and
Construction Technologies)
Seçmeli (Elective)
Dersin
Türkçe (Turkish)
Dili
(Course
Language)
Tutuşma ve yanma, Yangın ve Gelişim Evreleri, Binalar Arasında
Yangın Yayılımı, Bina İçinde Yangın Yayılımı, Duman ve Zehirli
Gazlar, Kompartmantasyon, Kaçış Yollarının Belirlenmesi, Yapı
Elemanlarında Alınabilecek Önlemler, Çeşitli Bina Tipleri İçin Özel
Düzenlemeler, Strüktürel Yangın Korunumu, Duman
Havalandırması, Yapı Malzemelerinin Yanma Özellikleri, Yönetmelik
ve Standartlar, Duman Algılama ve Otomatik Söndürme, Kaçış Yolu
Aydınlatması, Söndürmede Kullanılan Diğer Metotlar, Örnek
İncelemeleri
Ignition and Combustion, Fire and Phases of Development, Fire
Spread Between Buildings, Fire Spread Inside the Building, Smoke
and Toxic Gases, Compartmentation, Determination of Escape
Routes, Fire Precautions in Building Elements, Special
Considerations in Various Building Types, Structural Fire Protection,
Smoke Ventilation, Combustion Characteristics of Building
Materials, Regulation and Standards, Smoke Detection and
Automatic Suppression, Illumination of Means of Egress, Other
Methods Used in Extinction, Case Studies
[1]Bina tasarımında yangının önemi ve tasarımdaki yerini belirtmek
[2]Bir binada yangınla ilgili alınması gerekli pasif ve aktif korunma
önlemleri hakkında bilgilendirmek
[3]Yapıyı oluşturan sistem ve bileşenlerinin yangın emniyeti
açısından uygun seçimini sağlamak
[1]To indicate the importance of fire and sequence of it in building
design
[2]To inform about the passive and active fire protection measures
that has to be taken in a building
[3]To provide selection of systems and its components consisting of
the buildings in terms of fire safety
Dersin Öğrenme Çıktıları
(Course Learning Outcomes)
[1]Yangının doğası ve yapılar üzerindeki etkilerini kavrama
[2]Yangının binalar arasında ve bina içinde yayılma yollarını
öğrenme
[3]Pasif yangından korunma yöntemlerini öğrenme ve projede
uygulama
[4]Aktif yangından korunma tedbirlerini öğrenme ve projede
uygulama
[1]Comprehension of the nature of fire and its effects on the
buildings
[2]Learning spread ways of fire amongst and within buildings
[3]Learning passive fire protection measures and its application on
a project
[4]Learning active fire protection measures and its application on a
project
Kaynaklar
(References)
Ödevler ve Projeler
(Homework and Projects)
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
[1]Brannigan, F. L.& Corbett, G.P. (2008). Brannigan's
Building Construction for the Fire Service, NFPA,
Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, LLC.
[2]Robertson, J. C. (2010). Introduction to Fire Prevention,
Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Health.
[3]Quintiere, J. G. (2006). Fundamentals of Fire
Phenomena, Chichester : John Wiley.
[4]Lataille, J. (2003). Fire Protection Engineering in Building
Design, Amsterdam : Butterworth- Heinemann.
[5]Patterson, J. (1993). Simplified Design for Building Fire
Safety, New York : Wiley.
Derste öğretilenlerin daha iyi anlaşılabilmesi için iki ödev
çalışması yapılacaktır. Birincisinde mevcut bir binada yer
alan yangından korunma önlemleri incelenecek; İkincisinde
ise bir proje üzerinde yangından korunma ile ilgili
önlemlerin neler olması gerektiği incelenecektir.
Two homeworks are carried out to be understood the
contents have been taught better during the course. At the
first one the fire safety measures are investigated in an
existing building. At the second the fire safety measures to
be taken are investigated in a building project.
-
Başarı Değerlendirme
(Assessment Criteria)
Faaliyetler
(Activities)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Porject)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Final Sınavı
(Final Exam)
Adedi
Değerlendirme
(Quantitiy) Katkısı, %
(Effects on
Grading, %)
1
30
0
0
2
30
0
0
0
0
0
0
0
0
1
40
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Tutuşma ve yanma, Yanma Ürünleri, Yangın ve Gelişim Evreleri
Binalar Arasında Yangın Yayılımı ve Yöntemleri
Bina İçinde Yangın Yayılımı, Duman ve Zehirli Gazlar
Kompartmantasyon, Kaçış Yollarının Belirlenmesi, Kapasite ve Genişlik Tayini
Yapı Eleman ve Bileşenlerinde Alınabilecek Önlemler
Çeşitli Bina Tipleri İçin Özel Düzenlemeler
Strüktürel Sistemde Yangın Korunma
Yapıda Kullanılan Malzemelerinin Yanma Özellikleri
Duman Bariyerleri, Kontrolü ve Havalandırması
Yönetmelik ve Standartlar
Duman Algılama, İkaz ve Mekanik Tahliye
Otomatik Söndürme Sistemleri
Acil Durum ve Kaçış Yolu Aydınlatması
Yangını Bastırma ve Söndürmede Kullanılan Diğer Metotlar
Dersin Çıktıları
1
1, 2
1, 2
2, 3
2, 3
2, 3
3
3
3, 4
3, 4
4
4
4
4
COURSE PLAN
Weeks Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ignition and Combustion, Production of Combustion, Fire and Phases of
Development
Fire Spread Between Buildings and its methods
Fire Spread Inside the Building, Smoke and Toxic Gases
Compartmentation, Determination of Escape Routes, Capacity and Width of
Means of Egress
Fire Precautions in Building Elements and Components
Special Considerations in Various Building Types
Fire Protection in Structural System
Combustion Characteristics of Building Materials in Used
Smoke Barriers, Controls and Ventilation
Regulation and Standards
Smoke Detection, Alarm and Mechanical Extract
Automatic Suppression Systems
Illumination of Emergency and Means of Egress
Other Methods Used in Suppression and Extinction
Course
Outcomes
1
1, 2
1, 2
2, 3
2, 3
2, 3
3
3
3, 4
3, 4
4
4
4
4
Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi
Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları
Katkı
Seviyesi
1 2 3
I.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
II.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
III.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
IV.
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
V.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
VI.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
VII.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme
ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
VIII. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
IX.
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak
çözümleyebilme (beceri)
X.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların
çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm
üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XI.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
XII.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIII. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XIV. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
XV. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
X
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü
Yetkinlik).
XVI. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
XVII. Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
X
X
X
X
Relationship between the Course and Environmental Control and Construction
Technologies Graduate (MS) Curriculum
Program Outcomes
to develop and deepen the level of expertise in the field (sufficient
knowledge) (Information).
II.
To comprehend interdisciplinary interactions related to the field
(Information)
III.
To use theoretical and practical information in the field of expertise( Skill).
IV.
To conduct an independent study for the field of expertise(Competence to
work independently and to take responsibility).
V.
To critically evaluate the knowledge and skills learned in the field ( Learning
Competency ) .
VI.
To transfer current developments and their work in the field with
quantitative and qualitative data , in written, oral and visual format
(Communication and Social Competence).
VII.
To supervise and to teach the social , scientific, cultural and ethical values
related to the field of data collection, interpretation and implementation
(Field Specific Competence).
VIII. To interpret and to create new knowledge by integrating the information
coming from different disciplines using the knowledge gained in the field(
Skill).
IX.
To analyze problems by using research methods( Skill).
X.
To develop new strategic approaches and to generate solutions by taking
responsibility in order to solve complex and unpredictable problems in the
field (Competence to work independently and to take responsibility).
XI.
To be a leader to solve problems in the field (Competence to work
independently and to take responsibility).
XII.
To examine with a critical perspective social relations and norms and to take
action for change when necessary (Communication and Social Competence).
XIII. To communicate verbally and in writing using a foreign language at least at
the level of European Language Portfolio B2 (Communication and Social
Competence) .
XIV. To use advanced information and communication technologies
(Communication and Social Competence) .
XV. To evaluate results obtained and to develop strategies, policies and
practices (Field-Specific Competency).
XVI. To use knowledge, problem solving and / or practical skills in
interdisciplinary studies (Field-Specific Competency).
XVII. To transfer their work in the field in the written, verbal and / or visual
international arena studies ( Field-Specific Competency).
Level Of
Contribution
1
2
3
I.
X
X
X
X
X

Benzer belgeler

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve soru...

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon Dersin Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programıyla İlişkisi Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon Programa Ait Yüksek Lisans Çıktıları

Detaylı

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler ise bir proje üzerinde yangından korunma ile ilgili önlemlerin neler olması gerektiği incelenecektir. Two homeworks are carried out to be understood the contents have been taught better during the ...

Detaylı