İlgili Dosya: 1247601454_3anesteziyolojivereanimasyonb

Transkript

İlgili Dosya: 1247601454_3anesteziyolojivereanimasyonb
KİTAPÇIK TÜRÜ
B
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3. GRUP
ANESTEZİYOLOJİ
Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı
VE
REANİMASYON
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
04/11/2012
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
: .....................................................
: .....................................................
ALANLAR
Atama Yapılacak Görevin Niteliği
SORU SAYISI
SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
100
110
ADAYLARIN DİKKATİNE!
1. Sınav saat 10.00’da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs
etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz
sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru
kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini
sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm
sorumluluk size ait olacaktır.
3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki
kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni
cevabınızı kodlayınız.
6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa
soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.
9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
11.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.
B
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
1. Aşağıdakilerden hangisi doku oksijen sunu-
6. Aşağıdaki hangi durumda pulmoner kapiller
munu hesaplamada kullanılmaz?
oklüzyon basıncı gerçek değerinden daha
yüksek ölçülür?
A) Mikt venöz oksijen satürasyonu
B) Arteriyel oksijen satürasyonu
C) Arteryel oksijen basıncı
D) Kardiyak debi
E) Hemoglobin
A) ARDS
B) Aort yetersizliği
C) Septik şokD) Mitral stenoz
E) Hipovolemi
7. 55 yaşında 70 kg erkek hastanın preoperatif
2. Aşağıdaki hangi sempatomimetik ajan kan
hematokrit değeri % 40’dır. Ne kadar kan kaybı Hematokriti % 30’a düşürür?
basıncını yükselttiği hâlde kalp debisini düşürür?
A) 750
C) 1275
E) 1950
A) Efedrin
B) Dobutamin
C) FenilefrinD) Dopamin
E) Epinefrin
B) 1000
D) 1575
8. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde görülen
3. Aşağıdakilerden hangisi end-tidal karbondiok-
Faz I reaksiyon değildir?
sidi (ETCO2) artırır?
A) Oksidasyon
B) Redüksiyon
C) Dealkilasyon
D) Sülfoksidasyon
E) Konjugasyon
A) Hava embolisi
B) Hiperventilasyon
C) Malign hipertermi
D) Kalp debisi azalması
E) Kan basıncı azalması
9. Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalarında görülmez?
4. Kalbin sempatik innervasyonunu sağlayan
A) Hipoalbüminemi
B) Peritoneal sıvı transüdasyonu
C) Renal sodyum retansiyonuna rağmen
hiponatremi
D) Renal potasyum kaybının olmamasına rağmen
hipokalemi
E) Karaciğer serozal yüzeyinde proteinden zengin lenfatik sıvı toplanması
sinirler hangi spinal segmentlerden çıkar?
A) C5-7
C) C5-T1
E) T1-4
B) C3-6
D) C7-T1
5. Maksimum ekspiryumdan sonra akciğerde
kalan hava miktarına ne denir?
A) Fonksiyonel rezidüel kapasite
B) Ekspiratuar yedek volüm
C) Rezidüel volüm
D) Klosing volüm
E) Tidal volüm
2
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
10. Aşağıdakilerden hangisi diabetes mellitusun
B
14. Aşağıdakilerden hangisi gebelikte olan fizyo-
uzun dönem komplikasyonlarından değildir?
lojik değişikliklerden değildir?
A) Hipertansiyon
B) Otonom nöropati
C) Sistolik disfonksiyon
D) Konjestif kalp yetmezliği
E) Koroner arter hastalığı
A) Kan volümü artarken, plazma azalır.
B) Pulmoner vasküler resistans artar.
C) Pıhtılaşma faktörleri artar.
D) Oksijen tüketimi artar.
E) MAC azalır.
11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
15. Aşağıdakilerden hangisi obstetrik operasyonlarda risk artırıcı bir faktör değildir?
A) Hipoksi göz içi basıncını azaltır.
B) Normal göz içi basıncı 12–20 mmHg’dir.
C) Ketamin hariç tüm anestezikler göz içi basıncı
azaltırlar.
D) Vitröz cerrahide sülfür hekzaklorid kullanılmışsa 10 gün içinde nitröz oksitten kaçınılmalıdır.
E) Anestezi sırasında hipotansiyon ve kas
gevşemesi göz içi basıncı azalmasının esas
nedenleridir.
A) 35 yaş
B) Beyaz ırk
C) Çoğul gebelik
D) Acil şartlar
E) Hipertansiyon öyküsü
16. Yenidoğan fizyolojisi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Daha düşük akciğer kompliyansı
B) Artmış protein bağlanması
C) Daha dar burun pasajı
D) Zayıf diyafragma
E) Yüksek MAC
12. Rinoplasti operasyonu sonrası kanama için
revizyona alınacak hasta için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Ekstübasyon öncesi lidokain önerilir.
B) Hasta acilen ameliyathaneye alınmalıdır.
C) Zor entübasyon için hazırlıklı olunmalıdır.
D) İndüksiyon öncesi damar yatağı kristalloid ve
kolloidlerle doldurulmalıdır.
E) Damar yatağı doldurulduktan sonra hastaya
standart indüksiyon yapılabilir.
17. Geriatride yaşa bağlı fizyolojik değişikliklerden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afterload artar.
B) İstirahat kalp hızı azalır.
C) Göğüs duvarı rijiditesi artar.
D) Alveolar akciğer yüzeyi artar.
E) Residüel akciğer volümü artar.
13. Çimento reaksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İntramedüller hipertansiyon oluşturur.
B) Distal femura hava deliği açılması koruyucudur.
C) Femoralvenöz kanallar yolu ile pulmoner
emboli olur.
D) Hipotansiyon oluşmasına rağmen reaksiyonel
olarak kalp debisi artar.
E) Oluşan vazodilatasyonda rezidüel metilmetakrilat monomerleri önemlidir.
18. Geriatrik hastalarda aşağıdaki ilaçlardan hangisinin dozu artırılmalıdır?
A) Bupivakain
B) Tiyopental
C) Diazepam
D) Midazolam
E) Fentanil
3
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
19. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesindeki oda-
24. Artmış anyon açıklığı olan metabolik asidoz
ların havası saate en az kaç kez değişmelidir?
A) 2
C) 6
E) 10
B
nedenlerinden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
B) 4
D) 8
A) Pankreatik fistül
B) Açlık
C) Laktik asidoz
D) Ketoasidoz
E) Kan transfüzyonu (ACD)
20. Santral venöz basınç dalga bileşenlerinden
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) a dalgası
C) c dalgası
E) x inişi
25. Aşağıdakilerden hangisi enteral nutrisyonun
parenteral nutrisyona avantajları arasında yer
almaz?
B) b dalgası
D) v dalgası
A) Daha ekonomiktir.
B) Barsak motilitesini korur.
C) Barsak villuslarında trofik etki gösterir.
D) Barsaklardan bakteriyel translokasyonu önler.
E) Parenteral nutrisyonla karşılaştırıldığında
enfeksiyon üstüne etkisi yoktur.
21. Yoğun bakımda kas gevşetici kullanımı
endikasyonlarından olmayan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tetanoz
B) Kafa içi basınç artışının kontrolü
C) Mekanik ventilatöre uyumun sağlanması
D) Göğüs duvarı kompliyansının iyileştirilmesi
E) Pron pozisyonda ventilasyonun sağlanması
26. Aşağıdakilerden hangisi transrespiratuar basıncın tanımıdır?
A) Alveoler basınç ile plevral basınç arasındaki
farkıdır.
B) İntrapulmoner basınç olarak da adlandırılır,
alveolar basıncı gösterir.
C) Pariyetal ve visseral plevra arasındaki potansiyel boşluğun basıncıdır.
D) İletici hava yollarındaki havanın hareketinden
sorumlu olan basınçtır.
E) Hava yolu açılma basıncı ile vücut yüzeyi
basıncı arasındaki basınç farkıdır.
22. Aşağıda ilaçlar ve spesifik antidotları verilmiştir.
Uygun olmayan eşleşme aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Heparin - Protamin
B) İzoniyazid - Pridoksin
C) Demir - Desferoksamin
D) Kolinerjikler - Fizostigmin
E) Asetaminofen - N-asetil sistein
27. Yüksek frekanslı pozitif basınçlı ventilasyonun (HFPPV) solunum hızı nedir?
A) 30-60/dakika
B) 60-110/dakika
C) 110-300/dakika
D) 300-600/dakika
E) 1400-3000/dakika
23. Anafilaksi ayırıcı tanısında yer almayan klinik
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nöroleptik malign sendrom
B) Akut solunum yetmezliği
C) Vazovagal reaksiyon
D) Restoran sendromu
E) Flushing sendromu
4
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
28. Oksijen tedavisi komplikasyonları arasında
32. Aşağıdakilerden hangisi ARDS tanı kriterleri
gözlenmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
arasında yer almaz?
A) Pulmoner kapiller kan akımının azalması
B) Sürfaktan üretiminin azalması
C) Absorbsiyon atelektazisi
D) Retinal arter spazmı
E) OtoPEEP oluşması
A) Akut başlangıç
B) PCWP >20 mmHg
C) Yaygın bilateral infiltrasyon
D) Tedaviye dirençli hipoksemi
E) PaO2/FiO2 oranının ≤200 mmHg olması
29. Solunum kaslarında zayıflığın nedenlerinden
33. İmmun modüle edici formüllerin (arginin, Ome-
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
ga -3 yağ asidi, nükleotid) nütrisyonda kullanılmaları hangi durumlarda önerilmemektedir?
A) Malnütrisyon
B) Frenik sinir lezyonu
C) Düşük metabolik hız
D) Parankimal akciğer hastalığı
E) Ölü boşluk ventilasyonu
A) Orta düzey sepsis B) Elektif üst GİS cerrahi
C) Travma olguları
D) ARDS
E) Yanık olguları
34. Aşağıdaki durumlardan hangisi ekstübasyon
30. Nöroendokrin cevapta salınımı artan hormon
yetmezliği için risk faktörü değildir?
aşağıdakilerden hangisidir?
A) THS
C) Estrojen
E) İnsülin
B
A) Yaş >65
B) Obezite (BMİ ≥35)
C) Konjestif kalp yetmezliği
D) Ekstübasyon sonrası PaCO2 >45 mmHg
E) Ekstübasyon günü APACHE II skorunun <12
olması
B) Prolaktin
D) Testosteron
31. Multitravmalı hastada entübasyon endikasyonlarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
35. Aşağıda Karın Kompartman Sendromu (KKS)
A) Yelken göğüs
B) Anstabil pelvis
C) >2 uzun kemik kırığı
D) Ekstremite ampütasyonu
E) Glaskow Koma Skoru <13
için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 12-15 mmHg Evre I KKS olarak değerlendirilir.
B) Temel sorun karın içerisinde içerik artışı veya
hacim daralmasıdır.
C) 10-15 cmH2O değerleri görüldüğünde mutlaka
dekompresyon yapılması gerekir.
D) Ani dekompresyon sırasında reperfüzyon
hasarı ve kardiyak arrest olabilir.
E) En sık kullanılan endirekt ölçüm metodu mesaneden idrar sondası yoluyla yapılandır.
5
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
B
40. Aşağıdakilerden hangisi kan ürünleri transfüz-
36.
yonuna bağlı ortaya çıkabilen Septik Transfüzyon Reaksiyonu için risk durumu oluşturmaz?
A) Aşırı ısıtma
B) Uzamış infüzyon süreleri
C) Trombosit süspansiyonu kullanımı
D) Uygunsuz saklama koşul ve süreleri
E) Nükleik asit nötralizasyonu uygulanması
Yukarıdaki EtCO2 dalga formunda tanınız
nedir?
A) Bronkospazm
B) Spontan solunum
C) Kardiyak osilasyon
D) Devrede hava kaçağı
E) Tekrar soluma (rebrathing)
41. Aşağıdakilerden hangisi beyin ölümü tanısında uygulanan “Apne Testi” öncesi gerekli ön
koşullardan değildir?
A) Hipovolemi olmamalıdır.
B) Ciddi hipotansiyon olmamalıdır .
C) Vücut ısısı normale yakın olmalıdır.
D) PCO2 normal sınırlar içerisinde olmalıdır.
E) Kan sodyum seviyesi 130 - 140 mEq/L arasında olmalıdır.
37. Aşağıdakilerden hangisi hiperkapnik solunum
yetmezliği nedenidir?
A) ARDS
B) Pnömoni
C) Opioidler
D) Bronkospazm
E) Kalp yetmezliği
42. Hiperbarik oksijen tedavisinde en sık hangi
komplikasyon görülür?
A) Ortakulak barotravması
B) Kognitif değişiklikler
C) Bulanık görme
D) Konfüzyon
E) Taşikardi
38. Hipoksi mekanizmalarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alveolar hipoventilasyon
B) Elektrolit dengesizliği
C) Difüzyon bozukluğu
D) V/Q dengesizliği
E) Şant
43. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü hipotansiyon uygulaması için kontrendike bir durum
değildir?
39. Beyin ölümü tanısı koymada en kesin sonuç
A) İleri anemi
B) Periferik damar hastalığı
C) Geçirilmiş serebral iskemik atak
D) Birinci derece mitral yetmezlik
E) Geçirilmiş subaraknoid kanama
hangisi ile konur?
A) Manyetik rezonans görüntüleme
B) Uyarılmış potansiyellere yanıtlar
C) Transkraniyal doopler sonografi
D) Serebral anjiyografi
E) Apne testi
6
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
44. Aşağıdakilerden hangisi Goldman’ın kardiyak
B
49. Ağrılı uyaran santral sinir sistemine iletilirken
risk endeksi hesaplanırken en önemli faktördür?
aşağıda belirtilen aşamaların hangisinden
geçmez?
A) Aort stenozu
B) MI < 6 ay
C) S3 gallop
D) 70 yaş üzeri olmak
E) İntratorasik operasyon
A) Transdüksiyon
B) Transmisyon
C) Modülasyon
D) Sensitizasyon
E) Persepsiyon
45. Aşağıdakilerden hangisi radikal prostatektomi
50. Aşağıdakilerden hangisi geri solunuma izin
planlanan robotik cerrahi sırasında anestezi
yönetimini en sık etkileyen faktördür?
vermeyen yüz maskesi ile O2 solutularak etkili
bir şekilde tedavi edilebilir?
A) Pnömoperitonium
B) Ani kanama tehlikesi
C) Artmış serebral ödem riski
D) Operasyon süresinin uzunluğu
E) İleri derecede trendelenburg pozisyonu
A) Migren
B) Küme baş ağrısı
C) Gerilim tipi başağrısı
D) Paroksismal hemikranya
E) Günlük süregen başağrısı
51. Morfin ile sentetik opioidler arasındaki en be-
46. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin endotrakeal
yoldan kullanılması önerilmez?
lirgin fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adrenalin
B) NaHCO3
C) Lidokain
D) Atropin
E) Vazopressin
A) Daha çok bulantı-kusmaya neden olması
B) İdrar retansiyonunun fazla görülmesi
C) Histamin salınımına yol açması
D) Cinsel fonksiyonları bozması
E) Daha uzun etkili olması
47. Oda havası soluyan sağlıklı bir bireyde alveol içi parsiyel oksijen basıncı yaklaşık kaç
mmHg’dir?
A) 185
C) 145
E) 105
52. Breakthrough ağrı tedavisinde hangisini tercih etmek gerekir?
B) 165
D) 135
A) MS long
B) Hidromorfon
C) Morfin tablet
D) Transdermal fentanil
E) Tramadol retard tablet
48. Opioid kullanımına bağlı gelişebilecek kaşıntı
vücudun hangi bölgesinde en sık görülür?
53. Gasser ganglionu nerede yer alır?
A) Yüz
B) Bacaklar
C) Sırt bölgesi
D) Göğüs ön duvarı
E) Karın bölgesi
A) Foramen rotundum B) Foramen magnum
C) Maksiller foramen D) Pterigopalatin foramen
E) Foramen ovale
7
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
54. Santral ağrı sendromunun invazif tedavisinde
B
59. Opioid tedavisinde görülen yan etkilerden
hangisinin yeri yoktur?
hangisine tolerans gelişmez?
A) Kordotomi
B) İntratekal RFT
C) Derin beyin stimülasyonu
D) Spinal kord stimülasyonu
E) Dorsal root entry zon lezyonu
A) Konstipasyon
B) Kaşıntı
C) Adet düzensizlikleri D) Uykuya eğilim
E) Cinsel disfonksiyon
60. Tetik nokta enjeksiyonunun etkili olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
55. Aşağıdaki baş ağrısı karakteristiklerinden
hangileri ileri tetkik gerektirir?
A) Miyofasiyal ağrı
B) Fibromiyalji
C) Nevraljiler
D) Post herpetik nevralji
E) Deafferantasyon ağrısı
A) Pulsasyon
B) Ateşle beraber görülmesi
C) İlk kez gözlenen şiddetli ağrı
D) Nörolojik disfonksiyon varlığı
E) Valsalva manevrası ile artan ağrı
61. Hasta kontrollü analjezide hangileri adjuvan
ajan olarak opioidlerle kombine edilebilir?
A) Lokal anestezikler B) Klonidin
C) Antiemetikler
D) NSAI
E) Antidepresanlar
56. Erişkinlerde mekanik bel ağrısının en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diskopati
B) Siyatalji
C) Faset artropati
D) Spinal stenoz
E) Sakroiliak eklemler
62. Lokal anesteziklerin potensi aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) pKa
B) Yağda erirlik
C) Proteine bağlanma D) Yarılanma ömrü
E) Atılım yoluna
57. Epidural steroid enjeksiyonu sonrası en sık
görülen yan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimyasal menenjit B) Hiperglisemi
C) Araknoidit
D) Başağrısı
E) Hipertermi
63. Aşağıdakilerden hangisi NMDA reseptör antagonisti olarak kabul edilebilir?
A) Tramadol
B) Alfentanil
C) Fentanil
D) Morfin
E) Sufentanil
58. Aşağıdakilerden hangisi vertebroplasti
endikasyonu değildir?
A) Veretebra tümörü
B) Travmatik vertebra kırığı
C) Vertebral cisimde osteofit
D) Vertebral cisimde hemanjiyom
E) Osteoporoza bağlı vertebra kırığı
8
B
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
64. Endobranşiyal entübasyonun ilk belirtisi aşa-
68. Spinal blok düzeyini etkileyen faktörlerden
ğıdakilerden hangisidir?
hangisi yanlıştır?
A) ETCO2 nin hızla düşmesi
B) SpO2 de ani ve erken azalma
C) Arteryel kan gazında pO2 de artış
D) Sternal çentikte tüp kafının palpasyonu
E) Hava yolu inspiratuar tepe (pik) basıncında
yükselme
A) İlacın dozu
B) Hastanın yaşı
C) Hastanın boyu
D) Spesifik gravitesi
E) Lokal anesteziğin S (+) veya (-) oluşu
69. Serebral oksijen tüketimini azaltan ajan aşağıdakilerden hangisidir?
65. Soda-lime ile karbondioksit etkileşimi sonucu
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz?
A) Nimodipin
B) Ketamin
C) Fentanil
D) Nitröz oksit
E) Tiopental
A) Kalsiyum karbonat oluşumu
B) Sodyum karbonat oluşumu
C) Isı oluşumu
D) Su oluşumu
E) Karbon monoksit oluşumu
70. Amid lokal anesteziklerin toksik etkilerinden
olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bronkospazm
B) Konvulsiyon
C) SSS depresyonu
D) Methemoglobinemi
E) Myokardiyal depresyon
66. Aşağıdakilerden hangisi LMA’nın ETT’e göre
avantajı değildir?
A) Daha az invaziv işlemdir.
B) Kas gevşemesi şart değildir.
C) Zor entübasyonda daha yararlıdır.
D) Diş ve larinks travması daha fazladır.
E) Laringospazm ve bronkospazm daha az
görülür.
71. Pulmoner arter kateter endikasyonu hakkında
yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaciğer nakli
C) Akut yanıklar
E) ARDS
B) Hemorajik pankreatit
D) Komplet sol dal bloğu
67. Aşağıdakilerden hangisi Endotrakeal entübasyonun komplikasyonu değildir?
A) Negatif basınçlı pulmoner ödem
B) Hava yolu travması
C) Göğüs rijiditesi
D) Laringospazm
E) Boğaz ağrısı
72. Isı monitorizasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kontrendikasyonu yoktur.
B) Hipotermi 35 °C’nin altındaki değerlere verilen
addır.
C) Genel anestezi sırasında meydana gelen ısı
kaybı 5 fazlıdır.
D) Isının en hızlı düştüğü faz, Faz III’tür ve dengelenme bu dönemde olur.
E) Faz II’de ana kayıp nedeni ısının yeniden
dağılımıdır ve yaklaşık 1 saat sürer.
9
B
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
73. Bir ilacın dozu, doku konsantrasyonu ve
78. Nöroaksiyel blokajların mutlak kontrendikas-
eliminasyon süresi arasındaki ilişkileri
inceleyen bilime ne ad verilir?
yonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koagülopati
B) Aspirin kullanımı
C) Ciddi aort darlığı
D) Kafa içi basınç artışı
E) Hastanın istememesi
A) Farmakokinetik
B) MAK
C) Farmakodinamik
D) Biyotransformasyon
E) Toksikoloji
74. Uyanma sırasında, inhalasyon anestezikle-
79. Spina iliaka posterior superiorları birleştiren
rinin eliminasyonunu arttıran faktörlerden
yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?
çizgi hangi vertebral düzeyden geçer?
A) Artmış ventilasyon
B) Yüksek taze gaz akımı
C) Yüksek erirlilik kat sayısı
D) Geri solumanın engellenmesi
E) Düşük anestezik devre hacmi
A) S2
C) C7
E) T12
B) L4
D) T7
80. Epidural anestezide etki başlama hızını artırmak için hangisi yapılmaz?
75. Genel anestezi tanımına dahil olmayan özellik
hangisidir?
A) Karbonasyon
B) Alkalinizasyon
C) Solüsyonu 37 °C’ye ısıtmak
D) Hastayı trendelenburg pozisyonuna almak
E) Yüksek yoğunlukta lokal anestezik kullanmak
A) Amnezi
B) Analjezi
C) Kas gevşemesi
D) Reflekslerin kaybı
E) Reversibl bilincin kaybı
81. Brakial pleksus bloklarından hangisi omuz
cerrahisi için en uygun yaklaşımdır?
76. MAK değeri en yüksek olan ajan hangisidir?
A) Aksiller
B) İnterskalen
C) İnfraklaviküler
D) Supraklaviküler
E) Stellat gangliyon blokajı
A) Desflurane
B) N2O
C) Halotan
D) Isoflurane
E) Sevoflurane
77. Aşağıdakilerden hangisi opiyoidlerle yapılan
82. Vücutta metabolize edilmeyen kas gevşetici
epidural analjezinin yan etkilerinden değildir?
ajan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hipotansiyon
B) Kaşıntı
C) Sedasyon
D) Üriner retansiyon
E) Hipoventilasyon
A) Rokuronyum
B) Vekuronyum
C) Atrakuryum
D) Sisatrakuryum
E) Mivakuryum
10
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
83. Etübasyona hipertansif yanıtı hafifletmek için
B
87. Kardiyak hastalarda hemodinamiyi en az
hangi yöntem kullanılmaz?
etkileyen indüksiyon ajanı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bir opiodden bir bolus uygulama
B) Yüksek doz hipnotik ajan kullanılması
C) İntravenöz nitroprusid veya nitrogliserin verilmesi
D) İntravenöz veya intratrakeal olarak 1.5 mg/kg
lidokain uygulanması
E) Esmolol, propranolol veya labetalol ile
β-adrenerjik blokaj sağlama
A) Propofol
B) Ketamin
C) Etomidat
D) Midazolam
E) Tiyopental
88. Kardiyak arrest gelişen hastanın yapılan kan
analizinde potasyum 7 mmol/L bulunmuştur.
Öncelikle yapılması gereken ilaç hangisidir?
84. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon aşağıdakilerden hangisini inhibe etmez?
A) Çok yüksek ya da düşük pulmoner arter basıncı
B) İnhalasyon anestezikleri (>1 MAK)
C) Intravenöz anestezikler
D) Ca kanal blokerleri
E) Hipokapni (alkaloz)‫‏‬
A) Hiperventilasyon
B) Dekstroz/insülin
C) Kalsiyum klorid
D) Sodyum bikarbonat
E) Furosemid
89. Aşağıdakilerden hangisi DVT için düşük risk
faktörüdür?
A) 60 dakikadan uzun süren genel anestezi
B) Kalça cerrahisi geçirecek hastalar
C) Protein C ve S eksikliği
D) 40 yaş altı hastalar
E) Çoklu travmalar
85. “Kardiyak indeks” birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) L/dk/m2
C) L/dk/kg
E) L/dk
B) mL/atım
D) L/m2
90. Toraks cerrahisinde uygulanan tek akciğer
ventilasyonu sırasında şant fraksiyonu ne
kadar olur?
86. Aşağıdakilerden hangisi tek akciğer ventilasyo-
nunda univent tüp kullanımı için dezavantajdır?
A) Kollabe olan akciğer kan akımı kadardır.
B) % 20-30
C) % 45
D) % 55
E) % 2-5
A) Fiber optik bronkoskop gerektirmesi
B) Zor entübasyonda kullanılabilir olması
C) Operasyon sonu ekstübe edilmeyecek hastalarda değiştirilmesinin gerekmemesi
D) Tek lümenli tüp olduğu için iç çapın daha
geniş olması
E) Çift lümenli tüpe kıyasla dış çapı daha dar
olması
91. Heparin etkisi hangi koagulasyon testi ile
takip edilir?
A) aPTT
B) INR
C) PT
D) Trombin zamanı
E) Kanama zamanı
11
B
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
92. Düşük molekül ağırlıklı heparin için aşağıdaki-
96. % 3 NaCl solüsyonunun litresinde kaç meq Na
lerden hangisi yanlıştır?
iyonu bulunur?
A) Renal yolla atılır.
B) PT ve aPTT süreleri uzar.
C) Ortalama mol ağırlığı 4000-6500 daltondur.
D) Subkütan enjeksiyondan 3-4 saat sonra pik
etki oluşur.
E) antiXa düzeyi kanama riskini önceden göstermez monitorizasyonu önerilmez.
A) 1030
C) 513
E) 140
B) 154
D) 130
97. Aşağıdaki sempatomimetik ajanlardan hangisi
sadece β (beta) reseptörler üzerinden direkt
etki eder?
93. Kanama zamanı hangi durumda uzamaz?
A) Dopamin
C) Noradrenlin
E) Efedrin
A) Trombositopeni
B) Faktör XIII eksikliği
C) Trombosit fonksiyon bozukluğu
D) Damar duvar yapısı bozukluğu
E) Antiagregan ilaç kullanımı (aspirin)
B) Adrenalin
D) İzoproterenol
98. Aşağıdaki inotropik ajanlardan hangisi fosfodiesteraz III enzimini inhibe ederek etki gösterir?
A) Milrinon
B) Levosimendan
C) Fenilefrin
D) Dobutamin
E) Metoksamin
94. Hasta monitorize edildiğinde EKG’de T dal-
gasında sivrileşme, QRS’de genişleme ve
ST depresyonu görülüyor ise hangi elektrolit
bozukluğundan şüphelenilir?
A) Hiperpotasemi
B) Hipopotasemi
C) Hipermagnezemi D) Hiponatremi
E) Hipernatremi
99. Hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisinde
P50 değeri kaç mmHg oksijene karşılık gelir?
A) 27 mmHg
B) 40 mmHg
C) 50 mmHg
D) 75 mmHg
E) 90 mmHg
95. Ülkemizde kullanılan serum fizyolojik solüsyonun litresinde kaç meq/L sodyum iyonu
bulunur?
A) 154
C) 145
E) 107
B) 140
D) 130
100. Aşağıdakilerden hangisi kapnograf eğrisinin
fazlarından değildir?
A) İnspiratuar faz
B) Ekspiratuar faz
C) Plato fazı
D) Bazal düzey
E) End tidal faz
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
12
SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR
1.Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
2.Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri
istemeleri yasaktır.
3.Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar.
4.Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim
edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI
● Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz.
● Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
● Başlama zilini bekleyiniz.
● Hepinize başarılar dileriz.
(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)
Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının
Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması,
yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek
cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN
SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞASİSTANLIK SINAVI
3. GRUP: ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
B SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a
c
c
e
c
d
d
e
d
c
a
e
d
a
b
b
d
a
c
b
c
d
a
a
e
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
e
b
a
e
b
e
b
e
e
c
d
c
b
d
e
e
a
d
c
e
b
e
a
d
b
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
c
c
e
b
a
c
b
c
a
a
e
b
a
e
e
d
c
e
e
a
d
a
a
c
d
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
b
a
b
a
d
b
a
b
c
a
a
c
c
d
b
a
b
b
a
a
c
d
a
a
e

Benzer belgeler